www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy why-copyleft.ca.html


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/philosophy why-copyleft.ca.html
Date: Sun, 07 Oct 2007 17:51:11 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    07/10/07 17:51:11

Modified files:
    philosophy   : why-copyleft.ca.html 

Log message:
    Templated

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/why-copyleft.ca.html?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3

Patches:
Index: why-copyleft.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/why-copyleft.ca.html,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- why-copyleft.ca.html    31 Mar 2006 16:00:47 -0000   1.2
+++ why-copyleft.ca.html    7 Oct 2007 17:51:05 -0000    1.3
@@ -1,119 +1,140 @@
-<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
-  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd";>
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"; xml:lang="en">
-
-<head>
+<!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
 <title>Per qu&egrave; Copyleft? - Projecte GNU - Free Software Foundation 
(FSF)</title>
-<meta http-equiv="content-type" content='text/html; charset=utf-8' />
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/gnu.css" />
-<link rev="made" href="mailto:address@hidden"; />
-</head>
-
-<!-- This document is in XML, and xhtml 1.0 -->
-<!-- Please make sure to properly nest your tags -->
-<!-- and ensure that your final document validates -->
-<!-- consistent with W3C xhtml 1.0 and CSS standards -->
-<!-- See validator.w3.org -->
+<!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
+<h2>Per qu&egrave; Copyleft?</h2>
 
-<body>
+<!-- This document uses XHTML 1.0 Strict, but may be served as -->
+<!-- text/html. Please ensure that markup style considers -->
+<!-- appendex C of the XHTML 1.0 standard. See validator.w3.org. -->
 
-<p><a href="#translations">Traduccions</a> d'aquesta p&agrave;gina</p>
-
-<h2>Per qu&egrave; Copyleft?</h2>
+<!-- Please ensure links are consistent with Apache's MultiView. -->
+<!-- Change include statements to be consistent with the relevant -->
+<!-- language, where necessary. -->
 
 <p>
-<cite>"Quan arriba el moment de defensar la llibertat dels altres, ajeure's i 
no fer res &eacute;s un acte de feblesa, no d'humilitat."</cite>
+<cite>"Quan arriba el moment de defensar la llibertat dels altres,
+ajeure's i no fer res &eacute;s un acte de feblesa, no d'humilitat."</cite>
 </p>
 
 <p>
-<a href="/graphics/agnuhead.html"><img src="/graphics/gnu-head-sm.jpg"
-    alt=" [imatge d'un cap de GNU] "
-    width="129" height="122" /></a>
+  Al Projecte GNU normalment recomanem a la gent utilitzar llic&egrave;ncies
+  de tipus <a
+    href="/copyleft/copyleft.html">copyleft</a> com la Llic&egrave;ncia
+  P&uacute;blica General GNU, en comptes d'altres llic&egrave;ncies
+  de programari lliure m&eacute;s permissives. No argumentem de forma
+  severa en contra d'altres llic&egrave;ncies no copyleft (de fet,
+  les recomanem en circumst&agrave;ncies especials); en canvi, el
+  defensors d'aquestes llic&egrave;ncies mostren una tend&egrave;ncia
+  a argumentar asprament contra la Llic&egrave;ncia P&uacute;blica
+  General.
 </p>
 
-<hr />
-
 <p>
-  Al Projecte GNU normalment recomanem a la gent utilitzar llic&egrave;ncies 
de tipus copyleft com la Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General GNU, en 
comptes d'altres llic&egrave;ncies de programari lliure m&eacute;s permissives. 
No argumentem de forma severa en contra d'altres llic&egrave;ncies no copyleft 
(de fet, les recomanem en circumst&agrave;ncies especials); en canvi, el 
defensors d'aquestes llic&egrave;ncies mostren una tend&egrave;ncia a 
argumentar asprament contra la Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General.</p>
-<p>
-  En una d'aquestes argumentacions, una persona afirmava que l'&uacute;s 
d'una de les llic&egrave;ncies BSD era un &quot;acte d'humilitat&quot;: 
&quot;Jo no demano res a aquells que utilitzen el meu codi, llevat del 
reconeixement.&quot; &Eacute;s gaireb&eacute; un acudit qualificar d'humil una 
demanda legal de reconeixement, per&ograve; aqu&iacute; hi ha una 
q&uuml;esti&oacute; de fons sobre la que conv&eacute; reflexionar.</p>
-<p>
-  La humilitat consisteix en prescindir abnegadament de l'inter&egrave;s 
personal propi, per&ograve; vosaltres i els que utilitzin el vostre codi no 
seran els &uacute;nics afectats per l'elecci&oacute; del tipus de 
llic&egrave;ncia de programari lliure que s'aplicar&agrave; al codi. 
Alg&uacute; que utilitzi el vostre codi en un programa no lliure estar&agrave; 
intentant negar la llibertat als altres, i si li permeteu fer-ho, haureu 
fracassat en la defensa de la seva llibertat. Quan arriba el moment de defensar 
la llibertat dels altres, ajeure's i no fer res &eacute;s un acte de feblesa, 
no d'humilitat.</p>
+  En una d'aquestes argumentacions, una persona afirmava que l'&uacute;s
+  d'una de les llic&egrave;ncies BSD era un &quot;acte d'humilitat&quot;: 
&quot;Jo
+  no demano res a aquells que utilitzen el meu codi, llevat del 
reconeixement.&quot; &Eacute;s
+  gaireb&eacute; un acudit qualificar d'humil una demanda legal de
+  reconeixement, per&ograve; aqu&iacute; hi ha una q&uuml;esti&oacute; de
+  fons sobre la que conv&eacute; reflexionar.
+</p>
+
 <p>
-  Alliberar el vostre codi sota una de les llic&egrave;ncies BSD, o alguna 
altra llic&egrave;ncia no copyleft m&eacute;s permissiva, no &eacute;s dolent; 
el programa encara &eacute;s programari lliure i &eacute;s una 
contribuci&oacute; a la nostra comunitat. Per&ograve; &eacute;s un acte de 
feblesa, i en la majoria dels casos no &eacute;s la millor manera de promoure 
la llibertat dels usuaris de compartir i modificar el programari.</p>
+  La humilitat consisteix en prescindir abnegadament de l'inter&egrave;s
+  personal propi, per&ograve; vosaltres i els que utilitzin el vostre
+  codi no seran els &uacute;nics afectats per l'elecci&oacute; del
+  tipus de llic&egrave;ncia de programari lliure que s'aplicar&agrave; al
+  codi. Alg&uacute; que utilitzi el vostre codi en un programa no
+  lliure estar&agrave; intentant negar la llibertat als altres, i
+  si li permeteu fer-ho, haureu fracassat en la defensa de la seva
+  llibertat. Quan arriba el moment de defensar la llibertat dels
+  altres, ajeure's i no fer res &eacute;s un acte de feblesa, no
+  d'humilitat.
+</p>
 
-<hr />
-<h4><a href="/philosophy/philosophy.ca.html">Altres textos per llegir</a></h4>
-<hr />
+<p>
+  Alliberar el vostre codi sota una de les llic&egrave;ncies BSD,
+  o alguna altra llic&egrave;ncia no copyleft m&eacute;s permissiva,
+  no &eacute;s dolent; el programa encara &eacute;s programari lliure
+  i &eacute;s una contribuci&oacute; a la nostra comunitat. Per&ograve; 
&eacute;s
+  un acte de feblesa, i en la majoria dels casos no &eacute;s la
+  millor manera de promoure la llibertat dels usuaris de compartir
+  i modificar el programari.
+</p>
 
-<!-- All pages on the GNU web server should have the section about  -->
+<!-- If needed, change the copyright block at the bottom. In general, -->
+<!-- all pages on the GNU web server should have the section about  -->
 <!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   -->
 <!-- with the webmasters first. --> 
 <!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
 <!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
-
-<div class="translations">
-<p><a id="translations"></a>
-<b>Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</b>:<br />
-
-<!-- Please keep this list alphabetical, and in the original -->
-<!-- language if possible, otherwise default to English -->
-<!-- If you do not have it English, please comment what the -->
-<!-- English is. If you add a new language here, please -->
-<!-- advise address@hidden and add it to -->
-<!--  - in /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
-<!--  - in /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
-<!--   one of the lists under the section "Translations Underway" -->
-<!--  - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
-<!--   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
-<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
-<!--   http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm -->
-
-[
- <a href="/philosophy/why-copyleft.ca.html">Catal&#x00e0;</a> <!-- Catalan -->
-| <a href="/philosophy/why-copyleft.html">English</a>
-| <a href="/philosophy/why-copyleft.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>    <!-- 
Spanish -->
-| <a href="/philosophy/why-copyleft.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>    <!-- 
French -->
-| <a href="/philosophy/why-copyleft.pl.html">Polski</a>    <!-- Polish -->
-]
-</p>
-</div>
-
-<div class="copyright">
-<p>
-Tornar a la <a href="/home.ca.html">p&agrave;gina principal del projecte 
GNU</a>.
-</p>
+</div><!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.html" -->
+<div id="footer">
 
 <p>
-Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-Tamb&eacute; hi ha d'<a href="/home.ca.html#ContactInfo">altres formes de 
contactar</a> 
-la FSF.
+Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+Tamb&eacute; hi ha d'<a href="/contact/">altres formes de contactar</a> 
+amb la FSF.
 <br />
-Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a 
<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a 
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 </p>
 
 <p>
-Vegeu el <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-README</a> per a informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i publicaci&oacute; 
de les traduccions d'aquest article.
+Vegeu el 
+<a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> per informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i publicaci&oacute; de
+les traduccions d'aquest article.
 </p>
 
 <p>
-Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.,
-51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA
-<br />
-Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest article en 
qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta nota.
+Copyright &copy; 2007 Free Software Foundation, Inc.,
 </p>
-<p>
-Traducci&oacute;: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 5 de 
mar&ccedil; de 2006.
+<address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA</address>
+<p>Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest
+ article en qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es
+ conservi aquesta nota.
 </p>
+
 <p>
+Traducci&oacute;: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 5 
+de mar&ccedil; de 2006.
+<br />
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2006/03/31 16:00:47 $ $Author: puigpe $
+$Date: 2007/10/07 17:51:05 $ $Author: puigpe $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 
+<div id="translations">
+<h4>Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</h4>
+
+<!-- Please keep this list alphabetical. -->
+<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is Deutsch.-->
+<!-- If you add a new language here, please -->
+<!-- advise address@hidden and add it to -->
+<!-- - /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
+<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+<!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+<!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
+<!-- <URL:http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm> -->
+<!-- Please use W3C normative character entities -->
+
+<ul class="translations-list">
+<li><a 
href="/philosophy/why-copyleft.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li> <!-- 
Catalan -->
+<li><a href="/philosophy/why-copyleft.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<li><a href="/philosophy/why-copyleft.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>   
 <!-- German -->
+<li><a 
href="/philosophy/why-copyleft.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>    
<!-- Spanish -->
+<li><a 
href="/philosophy/why-copyleft.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>   
<!-- French -->
+<li><a 
href="/philosophy/why-copyleft.he.html">&#x05e2;&#x05d1;&#x05e8;&#x05d9;&#x05ea;</a>&nbsp;[he]</li>
   <!-- Hebrew -->
+<li><a 
href="/philosophy/why-copyleft.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a>&nbsp;[ko]</li>
   <!-- Korean -->
+<li><a href="/philosophy/why-copyleft.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>  
<!-- Dutch -->
+<li><a href="/philosophy/why-copyleft.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>    
<!-- Polish -->
+</ul>
+</div>
+</div>
 </body>
 </html>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]