trans-coord-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

trans-coord/gnun/gnu gnu-users-never-heard-of-g...


From: Yavor Doganov
Subject: trans-coord/gnun/gnu gnu-users-never-heard-of-g...
Date: Mon, 03 Mar 2008 21:25:08 +0000

CVSROOT:    /sources/trans-coord
Module name:  trans-coord
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  08/03/03 21:25:08

Modified files:
    gnun/gnu    : gnu-users-never-heard-of-gnu.bg.html 
             linux-and-gnu.bg.html 
    gnun/gnu/po  : gnu-users-never-heard-of-gnu.bg.po 
             linux-and-gnu.bg.po linux-and-gnu.pot 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.bg.html?cvsroot=trans-coord&r1=1.1&r2=1.2
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/gnu/linux-and-gnu.bg.html?cvsroot=trans-coord&r1=1.3&r2=1.4
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.bg.po?cvsroot=trans-coord&r1=1.1&r2=1.2
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/gnu/po/linux-and-gnu.bg.po?cvsroot=trans-coord&r1=1.1&r2=1.2
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/gnu/po/linux-and-gnu.pot?cvsroot=trans-coord&r1=1.2&r2=1.3

Patches:
Index: gnu-users-never-heard-of-gnu.bg.html
===================================================================
RCS file: 
/sources/trans-coord/trans-coord/gnun/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.bg.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- gnu-users-never-heard-of-gnu.bg.html    26 Feb 2008 21:25:18 -0000   
1.1
+++ gnu-users-never-heard-of-gnu.bg.html    3 Mar 2008 21:25:07 -0000    
1.2
@@ -102,7 +102,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Последно обновяване:
 
-$Date: 2008/02/26 21:25:18 $
+$Date: 2008/03/03 21:25:07 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -131,6 +131,8 @@
 <li><a href="/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
 <!-- French -->
 <li><a 
href="/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.fr.html">French</a>&nbsp;[fr]</li>
+<!-- Dutch -->
+<li><a 
href="/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
 </ul>
 </div>
 </div>

Index: linux-and-gnu.bg.html
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/gnu/linux-and-gnu.bg.html,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- linux-and-gnu.bg.html    20 Feb 2008 21:25:14 -0000   1.3
+++ linux-and-gnu.bg.html    3 Mar 2008 21:25:07 -0000    1.4
@@ -183,23 +183,23 @@
 
href="http://foldoc.doc.ic.ac.uk/foldoc/foldoc.cgi?Linux";>http://foldoc.doc.ic.ac.uk/foldoc/foldoc.cgi?Linux</a>.</p>
 
 <p>
-Допълнение: Освен GNU, един друг проект 
независимо издаде свободна 
-операционна система, подобна на Юникс. 
Тази система е позната като BSD и е 
-била разработена в Калифорнийския 
университет в Бъркли. Тя беше несвободна 
-през 80-те, но стана свободна в началото на 
90-те години. Една свободна 
-операционна система, съществуваща днес, е 
почти със сигурност или вариант на 
-системата GNU, или разновидност на 
системата BSD.</p>
+Addendum: Aside from GNU, one other project has independently produced a 
+free Unix-like operating system. This system is known as BSD, and it was 
+developed at UC Berkeley. It was non-free in the 80s, but became free in 
+the early 90s. A free operating system that exists today<a 
+href="#newersystems">(4)</a> is almost certainly either a variant of the GNU 
+system, or a kind of BSD system.</p>
 
 <p>
-Хората понякога питат дали BSD също е версия 
на GNU, както GNU/Линукс. 
-Разработчиците на BSD бяха вдъхновени да 
направят кода си свободен софтуер 
-по примера на проекта GNU и определени 
призиви на активисти на GNU помогнаха 
-те да бъдат убедени, но кодът на BSD има 
малко припокриване с GNU. Днес 
-системите BSD използват някои програми на 
GNU, както и системата GNU и 
-вариантите ѝ използват някои програми на 
BSD. Но взети заедно, те са две 
-различни системи, които са се развили 
отделно. Разработчиците на BSD не 
-просто са написали ядро, което после са 
добавили към системата GNU, така че 
-име като GNU/BSD би било неподходящо.<a 
href="#gnubsd">(4)</a></p>
+People sometimes ask whether BSD too is a version of GNU, like GNU/Linux. 
+The BSD developers were inspired to make their code free software by the 
+example of the GNU Project, and explicit appeals from GNU activists helped 
+persuade them, but the code had little overlap with GNU. BSD systems today 
+use some GNU programs, just as the GNU system and its variants use some BSD 
+programs; however, taken as wholes, they are two different systems that 
+evolved separately. The BSD developers did not write a kernel and add it to 
+the GNU system, and a name like GNU/BSD would not fit the situation.<a 
+href="#gnubsd">(5)</a></p>
 
 <h3>Бележки:</h3>
 <ol>
@@ -221,6 +221,14 @@
 href="/software/libc/libc.html">библиотеката на GNU за 
Си</a>.</li>
 
 <li>
+<a id="newersystems"></a>Since that was written, a nearly-all-free 
+Windows-like system has been developed, but technically it is not at all 
+like GNU or Unix, so it doesn't really affect this issue. Most of the 
+kernel of Solaris has been made free, but if you wanted to make a free 
+system out of that, aside from replacing the missing parts of the kernel, 
+you would also need to put it into GNU or BSD.</li>
+
+<li>
 <a id="gnubsd"></a>От друга страна, в годините след 
написването на тази 
 статия, библиотеката на GNU за Си беше 
адаптирана към ядрото FreeBSD, което 
 направи възможно комбинирането на 
системата GNU с това ядро. Точно както и 
@@ -236,7 +244,10 @@
 with the webmasters first. 
 Please make sure the copyright date is consistent with the document 
 and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
-<div style="font-size: small;"> </div>
+<div style="font-size: small;">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
 </div>
 
 <!--#include virtual="/server/footer.bg.html" -->
@@ -265,7 +276,10 @@
 </p>
 
 
-<div class="translators-credits"><b>Превод</b>: Явор Доганов 
<a 
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+<b>Превод</b>: Явор Доганов <a 
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, 2007, 2008 г.</div>
 <p>Моля, докладвайте грешки и предложения 
относно българския превод
 чрез
@@ -277,7 +291,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Последно обновяване:
 
-$Date: 2008/02/20 21:25:14 $
+$Date: 2008/03/03 21:25:07 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: po/gnu-users-never-heard-of-gnu.bg.po
===================================================================
RCS file: 
/sources/trans-coord/trans-coord/gnun/gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.bg.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- po/gnu-users-never-heard-of-gnu.bg.po    26 Feb 2008 09:35:11 -0000   
1.1
+++ po/gnu-users-never-heard-of-gnu.bg.po    3 Mar 2008 21:25:07 -0000    
1.2
@@ -12,7 +12,7 @@
 "Language-Team: Bulgarian <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8-bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #: ../../gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.proto:3

Index: po/linux-and-gnu.bg.po
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/gnu/po/linux-and-gnu.bg.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- po/linux-and-gnu.bg.po   13 Feb 2008 12:52:18 -0000   1.1
+++ po/linux-and-gnu.bg.po   3 Mar 2008 21:25:08 -0000    1.2
@@ -6,13 +6,13 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: linux-and-gnu.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-02-10 16:25-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-03-03 16:25-0500\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-02-13 14:49+0200\n"
 "Last-Translator: Yavor Doganov <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8-bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:4
@@ -385,12 +385,14 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:191
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Addendum: Aside from GNU, one other project has independently produced a "
 "free Unix-like operating system. This system is known as BSD, and it was "
 "developed at UC Berkeley. It was non-free in the 80s, but became free in "
-"the early 90s. A free operating system that exists today is almost "
-"certainly either a variant of the GNU system, or a kind of BSD system."
+"the early 90s. A free operating system that exists today<a href="
+"\"#newersystems\">(4)</a> is almost certainly either a variant of the GNU "
+"system, or a kind of BSD system."
 msgstr ""
 "Допълнение: Освен GNU, един друг проект 
независимо издаде свободна "
 "операционна система, подобна на Юникс. 
Тази система е позната като BSD и е "
@@ -401,6 +403,7 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:199
+#, fuzzy
 msgid ""
 "People sometimes ask whether BSD too is a version of GNU, like GNU/Linux. "
 "The BSD developers were inspired to make their code free software by the "
@@ -410,7 +413,7 @@
 "programs; however, taken as wholes, they are two different systems that "
 "evolved separately. The BSD developers did not write a kernel and add it to "
 "the GNU system, and a name like GNU/BSD would not fit the situation.<a href="
-"\"#gnubsd\">(4)</a>"
+"\"#gnubsd\">(5)</a>"
 msgstr ""
 "Хората понякога питат дали BSD също е 
версия на GNU, както GNU/Линукс. "
 "Разработчиците на BSD бяха вдъхновени да 
направят кода си свободен софтуер "
@@ -467,6 +470,17 @@
 # type: Content of: <ol><li>
 #: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:230
 msgid ""
+"<a id=\"newersystems\"></a>Since that was written, a nearly-all-free Windows-"
+"like system has been developed, but technically it is not at all like GNU or "
+"Unix, so it doesn't really affect this issue. Most of the kernel of Solaris "
+"has been made free, but if you wanted to make a free system out of that, "
+"aside from replacing the missing parts of the kernel, you would also need to "
+"put it into GNU or BSD."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ol><li>
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:238
+msgid ""
 "<a id=\"gnubsd\"></a>On the other hand, in the years since this article was "
 "written, the GNU C Library has been ported to the FreeBSD kernel, which made "
 "it possible to combine the GNU system with that kernel. Just as with GNU/"
@@ -484,12 +498,13 @@
 "различат GNU/Линукс и GNU/*BSD."
 
 # type: Content of: <div>
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:247
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:257
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
 msgstr " "
 
 # type: Content of: <div><p>
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:255
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:265
 msgid ""
 "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
 "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a href=\"/contact/\">other "
@@ -504,7 +519,7 @@
 "address@hidden"><em>address@hidden</em></a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:265
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:275
 msgid ""
 "Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
 "\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
@@ -515,7 +530,7 @@
 "тази статия."
 
 # type: Content of: <div><p>
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:272
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:282
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2007 Richard M. "
 "Stallman <br /> Verbatim copying and distribution of this entire article is "
@@ -527,7 +542,8 @@
 "бележка да бъде запазена."
 
 # type: Content of: <div><div>
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:280
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:292
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
 "<b>Превод</b>: Явор Доганов <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
@@ -535,11 +551,11 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:282
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:294
 msgid "Updated:"
 msgstr "Последно обновяване:"
 
 # type: Content of: <div><h4>
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:290
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:302
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Други преводи на тази страница"

Index: po/linux-and-gnu.pot
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/gnu/po/linux-and-gnu.pot,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- po/linux-and-gnu.pot    10 Feb 2008 21:25:05 -0000   1.2
+++ po/linux-and-gnu.pot    3 Mar 2008 21:25:08 -0000    1.3
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-02-10 16:25-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-03-03 16:25-0500\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
@@ -265,8 +265,9 @@
 "Addendum: Aside from GNU, one other project has independently produced a "
 "free Unix-like operating system. This system is known as BSD, and it was "
 "developed at UC Berkeley. It was non-free in the 80s, but became free in "
-"the early 90s. A free operating system that exists today is almost "
-"certainly either a variant of the GNU system, or a kind of BSD system."
+"the early 90s. A free operating system that exists today<a "
+"href=\"#newersystems\">(4)</a> is almost certainly either a variant of the "
+"GNU system, or a kind of BSD system."
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <p>
@@ -280,7 +281,7 @@
 "programs; however, taken as wholes, they are two different systems that "
 "evolved separately. The BSD developers did not write a kernel and add it to "
 "the GNU system, and a name like GNU/BSD would not fit the situation.<a "
-"href=\"#gnubsd\">(4)</a>"
+"href=\"#gnubsd\">(5)</a>"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <h3>
@@ -317,6 +318,17 @@
 # type: Content of: <ol><li>
 #: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:230
 msgid ""
+"<a id=\"newersystems\"></a>Since that was written, a nearly-all-free "
+"Windows-like system has been developed, but technically it is not at all "
+"like GNU or Unix, so it doesn't really affect this issue. Most of the "
+"kernel of Solaris has been made free, but if you wanted to make a free "
+"system out of that, aside from replacing the missing parts of the kernel, "
+"you would also need to put it into GNU or BSD."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ol><li>
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:238
+msgid ""
 "<a id=\"gnubsd\"></a>On the other hand, in the years since this article was "
 "written, the GNU C Library has been ported to the FreeBSD kernel, which made "
 "it possible to combine the GNU system with that kernel. Just as with "
@@ -326,13 +338,14 @@
 "and GNU/*BSD."
 msgstr ""
 
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 # type: Content of: <div>
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:247
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:257
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <div><p>
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:255
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:265
 msgid ""
 "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a "
 "href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
"
@@ -342,7 +355,7 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <div><p>
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:265
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:275
 msgid ""
 "Please see the <a "
 "href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> "
@@ -350,7 +363,7 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <div><p>
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:272
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:282
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2007 Richard "
 "M. Stallman <br /> Verbatim copying and distribution of this entire article "
@@ -358,18 +371,19 @@
 "preserved."
 msgstr ""
 
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 # type: Content of: <div><div>
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:280
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:292
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
 
 #. timestamp start 
 # type: Content of: <div><p>
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:282
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:294
 msgid "Updated:"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <div><h4>
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:290
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:302
 msgid "Translations of this page"
 msgstr ""
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]