shell-script-pt
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [shell-script] Script Shell - SyncBackupsAntigos


From: Janduy Euclides
Subject: Re: [shell-script] Script Shell - SyncBackupsAntigos
Date: Thu, 15 Jun 2017 22:51:29 -0300

Hola Pere, buenas noches.

Voy a revisar las líneas que citó y probar, gracias por la ayuda.


Em 15 de jun de 2017 22:45, "'T.Collons' address@hidden
[shell-script]" <address@hidden> escreveu:

>
>
> Hola, te hablo en castellano.
>
>
> Yo no uso Centos, uso Ubuntu, y he tenido cosas raras al montar
> particiones en /mnt en lugar de /media, si Centos lo permite monta los USB
> en /media.
>
> Por lo que entiendo, dices que el primer "ls" si se copia en el fichero
> .txt, pero el segundo ls no, es así?.
>
> Otra cosa, yo siempre que uso find, utilizo la opción -name, así tu ruta
> de búsqueda me quedaría:
>
> *find /var/spool/asterisk/monitor/ -type f -mtime 90 -name "*.wav" -exec
> mv {} /tmp/transf3month \;*
>
> Espero que mis problemas te ayuden en algo.
>
>
> Saludos
>
> El 13/06/17 a les 18:27, Janduy Euclides address@hidden
> [shell-script] ha escrit:
>
>
> Olá amigos, boa tarde a todos.
>
> Estou com dois probleminhas, acredito que simples. Eu uso um script para
> backupear audios antigos de um servidor asterisk, primeiro os comandos "ls
> -l" que joga dentro do txt (copiaHD.txt) so funciona o da primeira linha
> "#####  Gravacoes hdusb1  #####"  o segundo nao e por fim o envio do
> arquivo tambem nao rola.
>
> 1º falha - Eu tentei assim o comando "find /mnt/hdusb1/Audio3month/$dia/*
> | wc -l" assim eu teria a quantidade de arquivos backupeados que ficaria
> mais organizado, mas tambem nao rolou.
>
> 2º falha- Eu envio no terminal para teste e funciona normal.
>
> Estou usando o CentOS 5.4
>
>
> #!/bin/bash
> dia=$(date --date="90 day" +%d%m%Y)
> mkdir /tmp/transf3month
> find /var/spool/asterisk/monitor/ -type f -mtime 90 -exec mv {}
> /tmp/transf3month \;
> cd /tmp/transf3month
> for file in *.wav
> do
> basename="$(basename "$file" .wav)"
> lame --preset standard "$basename.wav" "$basename.mp3"
> rm -f "$basename.wav"
> done
> mkdir /mnt/hdusb1/Audio3month/$dia/
> mkdir /mnt/hdusb2/Audio3month/$dia/
> cp /tmp/transf3month/* /mnt/hdusb1/Audio3month/$dia/
> mv /tmp/transf3month/* /mnt/hdusb2/Audio3month/$dia/
> echo "#####  Gravacoes hdusb1  #####" >/tmp/copiaHDs.txt
> ls -l /mnt/hdusb1/Audio3month/$dia/ >>/tmp/copiaHDs.txt
> echo "#####  Gravacoes hdusb2  #####" >>/tmp/copiaHDs.txt
> ls -l /mnt/hdusb2/Audio3month/$dia/ >>/tmp/copiaHDs.txt
> sendmail -f address@hidden address@hidden -s 'Backup
> dos Audios' < /tmp/copiaHDs.txt
>
> Alguma luz?
>
> Abraço.
>
>
> *Atenciosamente,*
>
> <https://br.linkedin.com/in/janduyeuclides>
>
>
> --
>
>
>
> Pere
>
> address@hidden
>
>
>
> <http://www.imatge.com/>
>
> ------------------------------------
>
> AVIS LEGAL
>
> Nota de confidencialitat: Aquest missatge podria contenir missatges
> d'empresa i altre informació confidencial tutelada per les lleis de Europea
> i altres estats, Si Vostè el rep per error o sense ser una de les persones
> esmenades a la capçalera, haurà de destruir-lo sense copiar-lo ni
> revelar-l'ho o qualsevol altre acció relacionada amb el contingut del
> missatge i notificar-ho per correu electrònic a l'emissor del missatge.
>
> Les persones o entitats que incompleixin els deures de confidencialitat
> podran ésser perseguides davant dels Tribunals de Justícia sota l'empar de
> la legislació civil, penal i administrativa nacional i internacional.
>
> Gracies per la seva cooperació.
>
> ------------------------------------
>
> LEGAL NOTICE
>
> Confidentiality notice: This mail may include business and other
> confidential information protected under the laws of and other territories.
> if you are not one of the intended recipients of the message, you are
> legally obliged to delete the message content. Furthermore, you are kindly
> requested to report immediately the incident to the sender.
>
> Breach of confidentiality duties is a serious criminal offence in and
> other territories. Offenders shall be legally prosecuted worldwide.
>
> Thank you for your cooperation.
>
>
>
> 
>


[As partes desta mensagem que não continham texto foram removidas]reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]