shell-script-pt
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [shell-script] Script Shell - SyncBackupsAntigos


From: T.Collons
Subject: Re: [shell-script] Script Shell - SyncBackupsAntigos
Date: Fri, 16 Jun 2017 03:15:01 +0200
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Thunderbird/52.1.1

Hola, te hablo en castellano.


Yo no uso Centos, uso Ubuntu, y he tenido cosas raras al montar particiones en /mnt en lugar de /media, si Centos lo permite monta los USB en /media.

Por lo que entiendo, dices que el primer "ls" si se copia en el fichero .txt, pero el segundo ls no, es así?.

Otra cosa, yo siempre que uso find, utilizo la opción -name, así tu ruta de búsqueda me quedaría:

find /var/spool/asterisk/monitor/ -type f -mtime 90 -name "*.wav" -exec mv {} /tmp/transf3month \;

Espero que mis problemas te ayuden en algo.


Saludos


El 13/06/17 a les 18:27, Janduy Euclides address@hidden [shell-script] ha escrit:
 
Olá amigos, boa tarde a todos. 

Estou com dois probleminhas, acredito que simples. Eu uso um script para backupear audios antigos de um servidor asterisk, primeiro os comandos "ls -l" que joga dentro do txt (copiaHD.txt) so funciona o da primeira linha "#####  Gravacoes hdusb1  #####"  o segundo nao e por fim o envio do arquivo tambem nao rola.

1º falha - Eu tentei assim o comando "find /mnt/hdusb1/Audio3month/$dia/* | wc -l" assim eu teria a quantidade de arquivos backupeados que ficaria mais organizado, mas tambem nao rolou.

2º falha- Eu envio no terminal para teste e funciona normal.

Estou usando o CentOS 5.4


#!/bin/bash
dia=$(date --date="90 day" +%d%m%Y)
mkdir /tmp/transf3month
find /var/spool/asterisk/monitor/ -type f -mtime 90 -exec mv {} /tmp/transf3month \;
cd /tmp/transf3month
for file in *.wav
do
basename="$(basename "$file" .wav)"
lame --preset standard "$basename.wav" "$basename.mp3"
rm -f "$basename.wav"
done
mkdir /mnt/hdusb1/Audio3month/$dia/
mkdir /mnt/hdusb2/Audio3month/$dia/
cp /tmp/transf3month/* /mnt/hdusb1/Audio3month/$dia/
mv /tmp/transf3month/* /mnt/hdusb2/Audio3month/$dia/
echo "#####  Gravacoes hdusb1  #####" >/tmp/copiaHDs.txt
ls -l /mnt/hdusb1/Audio3month/$dia/ >>/tmp/copiaHDs.txt
echo "#####  Gravacoes hdusb2  #####" >>/tmp/copiaHDs.txt
ls -l /mnt/hdusb2/Audio3month/$dia/ >>/tmp/copiaHDs.txt
sendmail -f address@hidden address@hidden -s 'Backup dos Audios' < /tmp/copiaHDs.txt

Alguma luz?

Abraço.


Atenciosamente,
--Pere

address@hidden
------------------------------------

AVIS LEGAL

Nota de confidencialitat: Aquest missatge podria contenir missatges d'empresa i altre informació confidencial tutelada per les lleis de Europea i altres estats, Si Vostè el rep per error o sense ser una de les persones esmenades a la capçalera, haurà de destruir-lo sense copiar-lo ni revelar-l'ho o qualsevol altre acció relacionada amb el contingut del missatge i notificar-ho per correu electrònic a l'emissor del missatge.

Les persones o entitats que incompleixin els deures de confidencialitat podran ésser perseguides davant dels Tribunals de Justícia sota l'empar de la legislació civil, penal i administrativa nacional i internacional.  

Gracies per la seva cooperació.

------------------------------------

LEGAL NOTICE

Confidentiality notice: This mail may include business and other confidential information protected under the laws of and other territories. if you are not one of the intended recipients of the message, you are legally obliged to delete the message content. Furthermore, you are kindly requested to report immediately the incident to the sender.

Breach of confidentiality duties is a serious criminal offence in and other territories. Offenders shall be legally prosecuted worldwide. 

Thank you for your cooperation.
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]