serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Serbiangnome-lista] Речи са _ цртицом у себи


From: Aleksandar Mastilović
Subject: [Serbiangnome-lista] Речи са _ цртицом у себи
Date: Mon, 12 May 2003 16:48:33 +0200
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.3) Gecko/20030313

Узео сам један .по фајл да преводим и наишао на много речи са _ цртицом испред, иза или у себи. Јел зна неко шта то значи, и да ли се црта сме дирати?

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]