ordbanken-diskusjon
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[ordbanken] Ny versjon av ordbanken klar


From: Karl Ove Hufthammer
Subject: [ordbanken] Ny versjon av ordbanken klar
Date: Sun, 17 Feb 2013 17:18:50 +0100

Eg har no lagt ut versjon 2013-02-17 av ordbanken. Her er det viktigaste
nye i denne versjonen:

– Oppdatert fullformsordlistene til 2013-02-04-utgåva frå
 Norsk ordbank.

– Gjort det mogleg å gruppera oppslaga etter ord og bøyings-
 paradigme. Gruppering etter ord er nyttig når ein slår
 opp på mange ord samtidig, med regulære uttrykk, eller når
 ein slår opp på homograf. For eksempel er oppslagsordet «fly»
 seks forskjellige ord – to substantiv, eitt adjektiv, to
 verb (med avleidde adjektiv) og eitt adverb. Før vart resulata
 for alle desse blanda.

 Gruppering etter bøyingsparadigme er nyttig for ord som kan 
 bøyast på ulike måtar, men der ein ikkje kan blanda bøyingane. 
 Eitt eksempel er verbet «å strida», som kan bøyast på fem 
 forskjellige måtar. Merk for øvrig at med 2012-rettskrivinga 
 er det no lovleg å bruka såkalla blanda bøying for a- og e-verb,
 slik at ein for eksempel kan skriva «brukar» men «brukte».
 Dette gjeld berre slike verb; noko tilsvarande gjeld ikkje
 for eksempel «stride». Merk òg at ei slik blanding ikkje framgår
 av søkjeresultata når ein slår opp ord som «bruke»/«bruka».

 Som standard vert oppslaga grupperte både på ord og bøyings-
 paradigme, men ein kan velja å slå av éin eller begge grupperingane.

– Retta korleis oppslag på a-infinitiv vert gjorde, slik at 
 for eksempel oppslag på «ta» ikkje vil finna verbet «te». No
 må eit e-verb ha a-varianten som mogleg infintivsbøying
 for å bli med i oppslagsresultata.

– Lagt til enklare installering av KDE-skjermelementet,
 samt installering av eit frittståande KDE-basert
 grafisk brukargrensesnittet (som internt brukar
 skjermelementet). Det siste skal vera tilgjengeleg
 frå den vanlege programmenyen. Sjå fila «LESMEG»
 for installasjonsinstruksar.

– Ved eksport til HTML vert oppslagsorda lenkja til
 Nynorskordboka og Bokmålsordboka på nett, slik at ein
 kjapt og enkelt kan slå oppp i definisjonane til orda.
 Dette gjeld òg det grafiske brukargrensesnittet (som
 brukar HTML-eksporten).

– Oppdaterte openSUSE-pakkar: http://software.opensuse.org/package/ordbanken
 Det finst no to pakkar, «ordbanken» og «ordbanken-kde-gui».
 Den siste inneheld det grafiske KDE-grensesnittet, som
 kan brukast anten som eit skjermelement på skrivebordet
 eller som eit frittståande program. [Når eg sender denne e-posten,
 er ikkje openSUSE-pakkane oppdaterte/publiserte. Forhåpentlegvis 
 rettar dette seg automatisk om nokre minutt.]

Ordbanken-programmet har to nettsider, heimesida
http://huftis.org/artiklar/ordbanken/ og prosjektsida
https://savannah.nongnu.org/projects/ordbanken/

De kan lasta det ned frå:
http://download.savannah.gnu.org/releases/ordbanken/

Som vanleg er kommentarar, tips og forbetringar hjarteleg velkomne.

-- 
Karl Ove Hufthammer
http://huftis.org/
Jabber: address@hidden
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]