ordbanken-diskusjon
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ordbanken] Ny versjon av ordbanken snart klar


From: Kevin Brubeck Unhammer
Subject: Re: [ordbanken] Ny versjon av ordbanken snart klar
Date: Wed, 10 Aug 2011 12:43:49 +0200
User-agent: Gnus/5.13 (Gnus v5.13) Emacs/23.3 (gnu/linux)

Karl Ove Hufthammer <address@hidden> writes:

> Fredag 11. mars 2011 skreiv Kevin Brubeck Unhammer:
>>Ved «make install» blir desse filene installert:
>>
>>icons/hicolor/128x128 -> /usr/share/icons/hicolor/128x128
>>icons/hicolor/16x16 -> /usr/share/icons/hicolor/16x16
>>icons/hicolor/22x22 -> /usr/share/icons/hicolor/22x22
>>icons/hicolor/32x32 -> /usr/share/icons/hicolor/32x32
>>icons/hicolor/42x42 -> /usr/share/icons/hicolor/42x42
>>icons/hicolor/48x48 -> /usr/share/icons/hicolor/48x48
>>icons/hicolor/64x64 -> /usr/share/icons/hicolor/64x64
>>icons/hicolor/scalable -> /usr/share/icons/hicolor/scalable
>>
>>Skal dei installerast om ikkje plasmoiden er installert? (Vel, dei kan
>>kanskje vera nyttige for andre brukargrensesnitt…)
>
> Ja, dei bør vera tilgjengelig uansett.
>
>>Forresten blei dei installert i feil mappe på mitt system, det blei
>>t.d. ein «128x128» for mykje:
>>
>>/usr/share/icons/hicolor/128x128/128x128/apps/ordbanken.png 
>>
>>Merk: eg endra /usr/local til /usr i PREFIX for å prøva å installera som
>>distribusjonspakke.
>
> Eg har no ordna opp i dette, håpar eg. Prøv om det fungerer skikkelig
> med siste versjon i SVN.

Ser perfekt ut :-)

-- 
Kevin Brubeck Unhammerreply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]