ordbanken-diskusjon
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[ordbanken] Ny lisens på Norsk ordbank


From: Karl Ove Hufthammer
Subject: [ordbanken] Ny lisens på Norsk ordbank
Date: Sun, 07 Mar 2010 10:49:40 +0100
User-agent: KMail/1.13.0 (Linux/2.6.31.12-desktop-1mnb; KDE/4.4.0; i686; ; )

Til orientering

Norsk ordbank har no endra lisensvilkåra, frå GPL 3 eller 
seinare, til berre GPL 2. Eg er usikker på kva dette vil ha 
å seia for ordbankprogramvaren, som er GPL 3.

I utgangspunktet vil eg ikkje ta nokon sjansar, og vil *ikkje*
ta i bruk dei nye ordbankfilene. Ordlista er med andre
ord «låst» til den versjonen me no har.

-- 
Karl Ove Hufthammer
http://huftis.org/
Jabber: address@hidden
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]