ordbanken-diskusjon
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ordbanken] Ny lisens på Norsk ordbank


From: Karl Ove Hufthammer
Subject: Re: [ordbanken] Ny lisens på Norsk ordbank
Date: Thu, 18 Mar 2010 21:59:55 +0100
User-agent: KMail/1.13.0 (Linux/2.6.31.12-desktop-1mnb; KDE/4.4.0; i686; ; )

Måndag 8. mars 2010 skreiv Erik Haugan:
>> I utgangspunktet vil eg ikkje ta nokon sjansar, og vil ikkje
>> ta i bruk dei nye ordbankfilene. Ordlista er med andre
>> ord «låst» til den versjonen me no har.
>
>Eg er ingen jurist og så vidare,
[…]

Ikkje eg heller, so derfor ville eg vera spesielt forsiktig i denne saka. 
Men no har eg fåt stadfesting frå Tekstlaboratoriet i at endringa av 
lisensvilkåra rett og slett var ein feil, som skal rettast.

Når dei har lagt ut nye filer med rett lisens, vil eg oppdatera 
ordbankprogrammet.

-- 
Karl Ove Hufthammer
http://huftis.org/
Jabber: address@hidden
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]