gnuheter-dev
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Gnuheter-dev] jcexport.php


From: Jorgen Cederlof
Subject: [Gnuheter-dev] jcexport.php
Date: Sun, 23 Jun 2002 18:52:03 +0200
User-agent: Mutt/1.3.25i

Sådär, nu har jag ett första utkast till ett PHP-program som kan
exportera allting i ett lättläst format. Kanske inte det snyggaste,
men ändå. Det _bör_ inte finnas några säkerhetsproblem.

     Jörgen

Attachment: jcexport.php
Description: Text document


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]