gnuheter-dev
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Gnuheter-dev] Ny omgjord statistik


From: Aron Boström
Subject: [Gnuheter-dev] Ny omgjord statistik
Date: Sat, 22 Jun 2002 23:19:44 +0200
User-agent: KMail/1.4.1

Jag har nu städat en del i koden, och rättat buggar :-)

tabellen counter_ny i databasen bör tas väck, innan man importerar 
db_statistik.sql
Enda saken sen är att se till att raden:
include_once("counter_aron.php");
finns i filen counter.php

När den nya statistiken kört någon timme utan grova buggar kan man nog bidra 
med en notis. 
Annars känner jag mig rätt nöjd med statistiken nu. Har testkört den lokalt på 
min dator, och inte fått någon hemsk överraskning än.

-- 
.Aron
"Sorry if I left out the letter 'A' in some words. My Keyboard is broken, and 
the 'A'-key doesn't allways work."

Attachment: Gnuheter_ny_counter.tar.bz2
Description: application/tbz


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]