www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www licenses/po/license-recommendations.sq.po p...


From: Besnik Bleta
Subject: www licenses/po/license-recommendations.sq.po p...
Date: Sun, 28 Nov 2021 11:29:33 -0500 (EST)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   21/11/28 11:29:33

Added files:
    licenses/po  : license-recommendations.sq.po 
    philosophy/po : why-free.sq.po not-ipr.sq.po compromise.sq.po 

Log message:
    Adding new files

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/license-recommendations.sq.po?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/why-free.sq.po?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/not-ipr.sq.po?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/compromise.sq.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: licenses/po/license-recommendations.sq.po
===================================================================
RCS file: licenses/po/license-recommendations.sq.po
diff -N licenses/po/license-recommendations.sq.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ licenses/po/license-recommendations.sq.po  28 Nov 2021 16:29:32 -0000   
1.1
@@ -0,0 +1,614 @@
+# LANGUAGE translation of 
https://www.gnu.org/licenses/license-recommendations.html
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: license-recommendations.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-11-20 17:25+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-11-28 11:55+0200\n"
+"Language-Team: \n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
+"Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"Language: sq\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid ""
+"How to choose a license for your own work - GNU Project - Free Software "
+"Foundation"
+msgstr ""
+"Si të zgjidhni një licencë për veprën tuaj - Projekti GNU - Free 
Software "
+"Foundation"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "How to choose a license for your own work"
+msgstr "Si të zgjidhni një licencë për veprën tuaj"
+
+#. type: Content of: <blockquote><p>
+msgid ""
+"To see whether a given license is free or not, see <a href=\"/licenses/"
+"license-list.html\">our license list page</a> and the <a href=\"/philosophy/"
+"free-sw.html\">definition of free software</a>."
+msgstr ""
+"Për të parë nëse një licencë e dhënë është e lirë apo jo, shihni 
<a href=\"/"
+"licenses/license-list.html\">faqen tonë të listës së licencave</a> dhe <a 
"
+"href=\"/philosophy/free-sw.html\">përkufizimin e software-it të lirë</a>."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Introduction"
+msgstr "Hyrje"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"People often ask us what license we recommend they use for their project. "
+"We've written about this publicly before, but the information has been "
+"scattered around between different essays, FAQ entries, and license "
+"commentaries. This article collects all that information into a single "
+"source, to make it easier for people to follow and refer back to."
+msgstr ""
+"Njerëzit shpesh na pyesin se cilën licencë rekomandojmë të përdorin 
për "
+"projektin e tyre. Kemi shkruar publikisht rreth kësaj më parë, por "
+"informacionet janë të shpërndara nëpër sprova të ndryshme, zëra PBR 
dhe "
+"komentime licencash. Ky artikull e grumbullon krejt atë informacion në 
një "
+"burim të vetëm, për ta bërë të lehtë për njerëzit ta ndjekin dhe 
t’i "
+"referohen më pas."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"These recommendations are for works designed to do practical jobs. Those "
+"include software, documentation, and some other things. Works of art, and "
+"works that state a point of view, are different issues; the GNU Project has "
+"no general stand about how they should be released, except that they should "
+"all be usable without nonfree software (in particular, <a href=\"http://";
+"defectivebydesign.org/\">without DRM</a>). However, you might want to "
+"follow these recommendations for art works that go with a particular program."
+msgstr ""
+"Këto rekomandime janë për punë të konceptuara të bëjnë punë 
praktike. Në to "
+"përfshihen <em>software</em>, dokumentim dhe gjëra të tjera. Vepra arti 
dhe "
+"vepra që pohojnë një pikëpamje, janë probleme të tjera; Projekti GNU 
nuk ka "
+"ndonjë qëndrim të përgjithshëm se si duhen hedhur ato në qarkullim, hiq 
"
+"faktin që duhet të jenë të tëra të përdorshme pa <em>software</em> jo 
të "
+"lirë (në veçanti, <a href=\"http://defectivebydesign.org/\";>pa DRM</a>). "
+"Sidoqoftë, mund të doni të ndiqni këto rekomandime për vepra arti që 
janë "
+"pjesë e një programi të veçantë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The recommendations apply to licensing a work that you create&mdash;whether "
+"that's a modification of an existing work, or a new original work. They do "
+"not address the issue of combining existing material under different "
+"licenses. If you're looking for help with that, please check <a href=\"/"
+"licenses/gpl-faq.html\">our GPL FAQ</a>."
+msgstr ""
+"Rekomandimet kanë vend për licencim të një vepre që krijoni - qoftë kur 
"
+"është modifikim i një vepre ekzistuese, apo një vepër origjinale. Nuk "
+"trajtojnë problemin e ndërthurjes së një materiali ekzistues nën licenca 
të "
+"ndryshme. Nëse po kërkoni për ndihmë rreth kësaj, ju lutemi, 
kontrolloni <a "
+"href=\"/licenses/gpl-faq.html\">PBR tonat mbi GPL-në</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"After you see what we recommend here, if you'd like advice, you can write to "
+"<a href=\"mailto:licensing@gnu.org\";>&lt;licensing@gnu.org&gt;</a>. Note "
+"that it will probably take a few weeks for the licensing team to get back to "
+"you; if you get no response in a month, please write again."
+msgstr ""
+"Pasi të shihni se ç’rekomandojmë këtu, nëse doni këshillë, mund të 
shkruani "
+"te <a href=\"mailto:licensing@gnu.org\";>&lt;licensing@gnu.org&gt;</a>. Kini "
+"parasysh se gjasat janë që të duhen ca javë, që ekipi i licencimit të 
lidhet "
+"me ju; nëse nuk merrni përgjigje pas një muaji, ju lutemi, shkruajuni 
sërish."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Contributing to an existing project"
+msgstr "Dhënie ndihmese te një projekt ekzistues"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"When you contribute to an existing project, you should usually release your "
+"modified versions under the same license as the original work. It's good to "
+"cooperate with the project's maintainers, and using a different license for "
+"your modifications often makes that cooperation very difficult. You should "
+"only do that when there is a strong reason to justify it."
+msgstr ""
+"Kur kontribuoni te një projekt ekzistues, versionet tuaj të ndryshuar "
+"zakonisht duhet t’i hidhni në qarkullim nën të njëjtën licencë me 
veprën "
+"origjinale. Është gjë e mirë të bashkëpunohet me mirëmbajtësit e 
projektit "
+"dhe, duke përdorur një licencë tjetër për ndryshimet tuaja, shpesh e 
bën "
+"shumë të vështirë atë bashkëpunim. Këtë duhet ta bëni vetëm kur ka 
një "
+"arsye të fortë për ta përligjur."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"One case where using a different license can be justified is when you make "
+"major changes to a work under a non-copyleft license. If the version you've "
+"created is considerably more useful than the original, then it's worth "
+"copylefting your work, for all the same <a href=\"/copyleft/copyleft.html"
+"\">reasons we normally recommend copyleft</a>. If you are in this "
+"situation, please follow the recommendations below for licensing a new "
+"project."
+msgstr ""
+"Një rast kur mund të përligjet përdorimi i një licence tjetër është 
kur bëni "
+"ndryshime të mëdha në një vepër nën një licencë 
<em>non-copyleft</em>. Nëse "
+"versioni që krijuat konsiderohet më i dobishëm se origjinali, atëherë ia 
"
+"vlen të kaloni veprën tuaj nën <em>coyleft</em>, për krejt po ato <a 
href=\"/"
+"copyleft/copyleft.html\">arsye që rekomandojmë normalisht copyleft-in</a>. 
"
+"Nëse jeni në një situatë të tillë, ju lutemi, ndiqni rekomandimet më 
poshtë "
+"për licencimin e një projekti të ri."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If you choose to release your contributions under a different license for "
+"whatever reason, you must make sure that the original license allows use of "
+"the material under your chosen license. For honesty's sake, show explicitly "
+"which parts of the work are under which license."
+msgstr ""
+"Nëse zgjidhni t’i hidhni në qarkullim kontributet tuaj nën një licencë 
"
+"tjetër, për çfarëdo arsye, duhet të garantoni që licenca origjinale 
lejon "
+"përdorim të materialit nën licencën që keni zgjedhur. Për hir të "
+"ndershmërisë, tregoni shprehimisht se nën cilën licencë gjenden cilat 
pjesë "
+"të veprës."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Software"
+msgstr "Software"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"We recommend different licenses for different projects, depending mostly on "
+"the software's purpose. In general, we recommend using the strongest "
+"copyleft license that doesn't interfere with that purpose. Our essay <a "
+"href=\"/copyleft/copyleft.html\">&ldquo;What is Copyleft?&rdquo;</a> "
+"explains the concept of copyleft in more detail, and why it is generally the "
+"best licensing strategy."
+msgstr ""
+"Rekomandojmë licenca të ndryshme për projekte të ndryshëm, në varësi, 
më së "
+"shumti, të qëllimit të software-it. Në përgjithësi, rekomandojmë 
përdorimin "
+"e licencës <em>copyleft</em> më të fortë që nuk ndërhyn në atë 
qëllim. "
+"Sprova jonë <a href=\"/copyleft/copyleft.html\">“Ç’është 
Copyleft-i”?</a> "
+"shpjegon më në hollësi konceptin e copyleft-it dhe pse është, në "
+"përgjithësi, strategjia më e mirë e licencimit."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"For most programs, we recommend that you use the most recent version of the "
+"<a href=\"/licenses/gpl.html\">GNU General Public License (GPL)</a> for your "
+"project. Its strong copyleft is appropriate for all kinds of software, and "
+"includes numerous protections for users' freedom. To allow for future "
+"license upgrades, <a href=\"/licenses/identify-licenses-clearly.html\"> "
+"please specify &ldquo;version 3 or any later version&rdquo;</a> so that your "
+"program will be <a href=\"/licenses/license-compatibility.html\"> license-"
+"compatible</a> with code that may be released, in the future, under "
+"subsequent GPL versions."
+msgstr ""
+"Për shumicën e programeve, rekomandojmë të përdorni versionin më të ri 
të <a "
+"href=\"/licenses/gpl.html\">GNU General Public License (GPL)</a>, për "
+"projektin tuaj. Copyleft-i i saj i fortë është i përshtatshëm për 
krejt "
+"llojet e software-it dhe përfshin një numër mbrojtjesh për lirinë e "
+"përdoruesve. Për të lejuar përmirësime të ardhshme të licencës, <a 
href=\"/"
+"licenses/identify-licenses-clearly.html\"> ju lutemi, specifikoni “versioni 
"
+"3 ose cilido i mëvonshëm”</a>, që kështu programi juaj do të jetë <a 
href=\"/"
+"licenses/license-compatibility.html\"> me licencë të pajtueshme</a> me kod "
+"që mund të hidhet në qarkullim, në të ardhmen, nën versione pasuese të 
GPL-"
+"së."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Here is more advice about <a href=\"/licenses/gpl-howto.html\">how to "
+"release a program under the GNU GPL</a>."
+msgstr ""
+"Ja ca më tepër këshilla rreth <a href=\"/licenses/gpl-howto.html\">si të "
+"hidhet në qarkullim një program nën licencën GNU GPL</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Now for the exceptions, where it is better to use some other licenses "
+"instead of the GNU GPL."
+msgstr ""
+"Tani për përjashtime, kur është më mirë të përdoret ndonjë licencë 
tjetër, "
+"në vend se GNU GPL."
+
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Small programs"
+msgstr "Programe të vegjël"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"It is not worth the trouble to use copyleft for most small programs. We use "
+"300 lines as our benchmark: when a software package's source code is shorter "
+"than that, the benefits provided by copyleft are usually too small to "
+"justify the inconvenience of making sure a copy of the license always "
+"accompanies the software."
+msgstr ""
+"Nuk ia vlen barra qiranë të përdoret copyleft-i për shumicën e 
programeve të "
+"vegjël. Përdorim 300 rreshta si kufirin tonë: kur kodi burim i një 
paketë "
+"është më i shkurtër se aq, përfitimet e sjella nga copyleft-i janë 
zakonisht "
+"shumë të vogla për të përligjur mundimin për të garantuar që një 
kopje e "
+"licencës shoqëron përherë software-in."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"For those programs, we recommend the <a href=\"http://www.apache.org/";
+"licenses/LICENSE-2.0\">Apache License 2.0</a>. This is a weak, lax, &ldquo;"
+"pushover&rdquo; (non-copyleft) software license that has terms to prevent "
+"contributors and distributors from suing for patent infringement. This "
+"doesn't make the software immune to threats from patents (no software "
+"license can achieve that), but it does prevent patent holders from setting "
+"up a &ldquo;bait and switch&rdquo; where they release the software under "
+"free terms then require recipients to agree to nonfree terms in a patent "
+"license."
+msgstr ""
+"Për këto programe, ne rekomandojmë <a 
href=\"http://www.apache.org/licenses/";
+"LICENSE-2.0\">Apache License 2.0</a>. Kjo është një licencë e dobët, "
+"dorëlëshuar, “pushover” (<em>non-copyleft</em>) software-i, që 
përmban "
+"kushte për të penguar kontribuesit dhe shpërndarësit të padisin dikë 
për "
+"shkelje patentash. Kjo nuk e bën software-in imun ndaj kërcënimesh prej "
+"patentash (asnjë licencë software-i s’mund ta arrijë këtë), por u 
pengon "
+"zotëruesve të patentave të ujdisin një “bait and switch”, në të 
cilin hedhin "
+"në qarkullim <em>software</em> sipas kushte të lira, mandej u kërkojnë "
+"marrësve të pajtohen me terma jo të lirë në një licencë patente."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Among the weak (pushover) licenses, Apache 2.0 is best; so if you are going "
+"to use a weak license, whatever the reason, we recommend using that one."
+msgstr ""
+"Mes licencave të dobëta (<em>pushover</em>), Apache 2.0 është më e mira; 
"
+"ndaj nëse do të përdorni një licencë të dobët, cilado qoftë arsyeja, "
+"rekomandojmë të përdorni këtë."
+
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Libraries"
+msgstr "Biblioteka"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "For libraries, we distinguish three kind of cases."
+msgstr "Për biblioteka, bëjmë dallimin mes tre lloj rastesh."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Some libraries implement free data formats that are competing against "
+"restricted data formats, such as Ogg Vorbis (which competes against MP3 "
+"audio) and WebM (which competes against MPEG-4 video). The success of the "
+"free format requires allowing many proprietary application programs to link "
+"in the code to handle the format. For instance, we wanted nonfree media "
+"players, especially appliances, to include the code for Ogg Vorbis as well "
+"as MP3."
+msgstr ""
+"Disa biblioteka sendërtojnë formate të lirë të dhënash që konkurrojnë 
me "
+"formate të kufizuar të dhënash, bie fjala, Ogg Vorbis (që konkurron 
kundër "
+"audio në format MP3) dhe WebM (që konkurron kundër formatit video MPEG-4). 
 "
+"Suksesi i formatit të lirë lyp të lejohen mjaft programe pronësore "
+"aplikacionesh të lidhen te kodi për të përdorur formatin. Për shembull, "
+"donin që lojtës jo të lirë media, veçanërisht pajisje, të përfshinin 
kodin "
+"për Ogg Vorbis, tej MP3."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In these special situations, if you are aiming to convince proprietary "
+"application developers to use the library for the free format, you would "
+"need to make that easy by licensing the library under a weak license, such "
+"as the <a href=\"http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0\";>Apache License "
+"2.0</a>."
+msgstr ""
+"Në këto raste speciale, nëse synoni të bindni zhvillues aplikacionesh "
+"pronësore të përdorin bibliotekën për formatin e lirë, do t’ju duhet 
ta bëni "
+"të lehtë këtë, duke e licencuar bibliotekën nën një licencë të 
dobët, të "
+"tillë si <a href=\"http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0\";>Apache "
+"License 2.0</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"However, we must recognize that this strategy did not succeed for Ogg "
+"Vorbis. Even after changing the copyright license to permit easy inclusion "
+"of that library code in proprietary applications, proprietary developers "
+"generally did not include it. The sacrifice made in the choice of license "
+"ultimately won us little."
+msgstr ""
+"Por duhet të pranojmë se kjo strategji nuk pati sukses për Ogg Vorbis. 
Edhe "
+"pas ndryshimit të licencës së të drejtave të kopjimit për të lejuar "
+"përfshirje të kollajtë të kodit të asaj biblioteke në aplikacione 
pronësore, "
+"zhvilluesit e pronësorit, në përgjithësi, nuk e përfshinë. Sakrifica e 
bërë "
+"për zgjedhjen e licencës në fund të fundit na dha pako gjë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"For all other libraries, we recommend some kind of copyleft. If developers "
+"are already using an established alternative library released under a "
+"nonfree license or a lax pushover license, then we recommend using the <a "
+"href=\"/licenses/lgpl.html\">GNU Lesser General Public License (LGPL)</a>."
+msgstr ""
+"Për krejt bibliotekat e tjera rekomandojmë ndonjë lloj copyleft-i. Nëse "
+"zhvilluesit përdorin tashmë një bibliotekë alternative të njohur mirë, 
të "
+"hedhur në qarkullim nën një licencë jo të lirë, ose një licence 
“pushover” "
+"dorëlëshuar, atëherë rekomandojmë të përdoret <a 
href=\"/licenses/lgpl.html"
+"\">GNU Lesser General Public License (LGPL)</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Unlike the first case, where the library implements an ethically superior "
+"standard, here adoption for its own sake will not accomplish any special "
+"objective goal, so there's no reason to avoid copyleft entirely. However, "
+"if you require developers who use your library to release their whole "
+"programs under copyleft, they'll simply use one of the alternatives "
+"available, and that won't advance our cause either. The Lesser GPL was "
+"designed to fill the middle ground between these cases, allowing proprietary "
+"software developers to use the covered library, but providing a weak "
+"copyleft that gives users freedom regarding the library code itself."
+msgstr ""
+"Ndryshe nga rasti i parë, kur biblioteka sendërton një standard sipëror 
nga "
+"pikëpamja etike, këtu, adoptimi në vetvete s’do të arrijë ndonjë 
objektiv "
+"special, ndaj s’ka arsye pse të shmanget tërësisht copyleft-i. Por, 
nëse u "
+"kërkoni zhvilluesve që përdorin bibliotekën tuaj t’i hedhin në 
qarkullim nën "
+"<em>copyleft</em> programet e tyre të plota, ata thjesht do të përdorin 
një "
+"nga alternativat e gatshme dhe as do të shpien më tej kauzën tonë. 
Licenca "
+"<em>The Lesser GPL</em> qe hartuar për të mbushur vendin e zbrazët mes "
+"këtyre rasteve, duke u lejuar zhvilluesve të software-it pronësor të "
+"përdorin bibliotekën e mbuluar, por duke dhënë një <em>copyleft</em> të 
"
+"dobët, që u lejon përdoruesve liri lidhur me vetë kodin e bibliotekës."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"For libraries that provide specialized facilities, and which do not face "
+"entrenched noncopylefted or nonfree competition, we recommend using the "
+"plain GNU GPL. For the reasons why, read <a href=\"/licenses/why-not-lgpl."
+"html\">&ldquo;Why you shouldn't use the Lesser GPL for your next "
+"library&rdquo;</a>."
+msgstr ""
+"Për biblioteka që furnizojnë lehtësi të specializuara dhe të cilat nuk "
+"përballen me konkurrencë të rrënjosur jo <em>copyleft</em> apo jo të 
lirë, "
+"rekomandojmë të përdoret GNU GPL-ja. Për pse-të, lexoni <a 
href=\"/licenses/"
+"why-not-lgpl.html\">“Pse s’duhet të përdorni Lesser GPL për "
+"bibliotekën tuaj të ardhme”</a>."
+
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Server Software"
+msgstr "Software Shërbyesi"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If it is likely that others will make improved versions of your program to "
+"run on servers and not distribute their versions to anyone else, and you're "
+"concerned that this will put your released version at a disadvantage, we "
+"recommend the <a href=\"/licenses/agpl.html\">GNU Affero General Public "
+"License (AGPL)</a>. The AGPL's terms are almost identical to the GPL's; the "
+"sole substantive difference is that it has an extra condition to ensure that "
+"people who use the software over a network will be able to get the source "
+"code for it."
+msgstr ""
+"Nëse gjasat janë që të tjerët do të krijojnë versione të 
përmirësuar të "
+"programit tuaj, për ta xhiruar në shërbyes dhe për të mos i dhënë 
versionet "
+"e tyre për këdo tjetër, dhe ju jeni të shqetësuar se kjo do ta vërë 
në "
+"vështirësi versionin tuaj tashmë të hedhur në qarkullim, rekomandojmë 
<a "
+"href=\"/licenses/agpl.html\">GNU Affero General Public License (AGPL)</a>. "
+"Kushtet e AGPL-së janë thuajse identike me ato të GPL-së; dallimi i 
vetëm "
+"thelbësor është se ka një kusht shtesë, për të garantuar që njerëzit 
që "
+"përdorin software-in përmes rrjeti të jenë në gjendje të marrin kodin 
burim "
+"për të."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The AGPL's requirement doesn't address the problems that can arise <em>for "
+"users</em> when they entrust their computing or their data to someone else's "
+"server. For instance, it won't stop <a href=\"/philosophy/who-does-that-"
+"server-really-serve.html\">Service as a Software Substitute (SaaSS)</a> from "
+"denying users' freedom&mdash;but most servers don't do SaaSS. For more "
+"about these issues, read <a href=\"/licenses/why-affero-gpl.html\">&ldquo;"
+"Why the Affero GPL&rdquo;</a>."
+msgstr ""
+"Domosdoshmëritë e AGPL-së nuk trajtojnë probleme që mund të dalin 
<em>për "
+"përdorues</em>, kur këta ia besojnë veprimtarinë kompjuterike apo të 
dhënat "
+"e tyre shërbyesit të dikujt tjetër. Për shembull, s’do të ndalë një 
<a href="
+"\"/philosophy/who-does-that-server-really-serve.html\">Shërbim si 
Zëvendësim "
+"Software-i (SaaSS)</a> t’u mohojë përdoruesve lirinë - por shumica e "
+"shërbyesve nuk ofrojnë SaaSS. Për më tepër rreth këtyre problemeve, 
lexoni "
+"<a href=\"/licenses/why-affero-gpl.html\">“Pse Affero GPL-n”;</a>."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Documentation"
+msgstr "Dokumentim"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"We recommend the <a href=\"/licenses/fdl.html\">GNU Free Documentation "
+"License (GFDL)</a> for tutorials, reference manuals and other large works of "
+"documentation. It's a strong copyleft license for educational works, "
+"initially written for software manuals, and includes terms which "
+"specifically address common issues that arise when those works are "
+"distributed or modified."
+msgstr ""
+"Rekomandojmë <a href=\"/licenses/fdl.html\">GNU Free Documentation License "
+"(GFDL)</a> për përkujdesore, doracakë referencë dhe të tjera punime "
+"dokumentimi. Është një licencë <em>copyleft</em> e fuqishme për punime "
+"edukative, shkruar fillimisht për doracakë software-i dhe përfshin kushte 
që "
+"trajton posaçërisht probleme të rëndomta që dalin kur këto punime "
+"shpërndahen ose ndryshohen."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"For short, secondary documentation works, such as a reference card, it is "
+"better to use the <a href=\"/licenses/license-list.html#GNUAllPermissive\"> "
+"GNU all-permissive license</a>, since a copy of the GFDL could hardly fit in "
+"a reference card. Don't use CC-BY, since it is incompatible with the GFDL."
+msgstr ""
+"Për vepra të shkurtra, dytësore, dokumentimi, bie fjala një tabelë për "
+"referencë, është më mirë të përdoret <a href=\"/licenses/license-list."
+"html#GNUAllPermissive\"> licenca GNU <em>all-permissive</em></a>, ngaqë një 
"
+"kopje e GFDL-së zor se do ta nxinte një tabelë referencë. Mos përdorni 
CC-"
+"BY, ngaqë s’është e përputhshme me GFDL-në."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"For man pages, we recommend the GFDL if the page is long, and the <a href=\"/"
+"licenses/license-list.html#GNUAllPermissive\"> GNU all-permissive license</"
+"a> if it is short."
+msgstr ""
+"Për faqe man, rekomandojmë GFDL-në, nëse faqja është e gjatë dhe 
licencën <a "
+"href=\"/licenses/license-list.html#GNUAllPermissive\"> GNU <em>all-"
+"permissive</em></a>, nëse është e shkurtër."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Some documentation includes software source code. For instance, a manual "
+"for a programming language might include examples for readers to follow. "
+"You should both include these in the manual under the FDL's terms, and "
+"release them under another license that's appropriate for software. Doing "
+"so helps make it easy to use the code in other projects. We recommend that "
+"you dedicate small pieces of code to the public domain using <a href="
+"\"http://creativecommons.org/about/cc0\";>CC0</a>, and distribute larger "
+"pieces under the same license that the associated software project uses."
+msgstr ""
+"Disa dokumentime përmbajnë kod burim. Për shembull, një doracak për 
një "
+"gjuhë programimi mund të përfshijë shembuj që lexuesit mund t’i 
ndjekin. "
+"Duhet të bëni që të dy gjërat, t’i përfshini këto te doracaku nën 
kushtet e "
+"FDL-së dhe t’i hidhni në qarkullim nën një tjetër licencë që është 
e "
+"përshtatshme për <em>software</em>. Kryerja e kësaj ndihmon të bëhet i "
+"lehtë përdorimi i kodit në projekte të tjera. Rekomandojmë që pjesë 
të "
+"vockla kodi t’i kaloni nën përkatësinë publike duke përdorur <a href="
+"\"http://creativecommons.org/about/cc0\";>CC0</a> dhe të ndani me të tjerë "
+"pjesë më të mëdha nën të njëjtën licencë që përdor projekti 
<em>software</"
+"em> përkatës."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Other data for programs"
+msgstr "Të dhëna të tjera për programe"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This section discusses all other works for practical use that you might "
+"include with software. To give you some examples, this includes icons and "
+"other functional or useful graphics, fonts, and geographic data. You can "
+"also follow them for art, though we wouldn't criticize if you don't."
+msgstr ""
+"Kjo ndarjen diskuton krejt veprat e tjera për përdorim praktik, që mund 
të "
+"përfshini në <em>software</em>. Për t’ju dhënë ca shembuj, këtu 
përfshihen "
+"ikona dhe elementë të tjerë grafikë, funksionalë ose të dobishëm, 
shkronja "
+"dhe të dhëna gjeografike. Mundeni edhe t’i zbatoni për art, por s’do 
t’ju "
+"kritikojnë, nëse nuk e bëni."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If you are creating these works specifically for use with a software "
+"project, we generally recommend that you release your work under the same "
+"license as the software. There is no problem in doing so with the licenses "
+"we have recommended: GPLv3, LGPLv3, AGPLv3, and GPLv2 can all be applied to "
+"any kind of work&mdash;not just software&mdash;that is copyrightable and has "
+"a clear preferred form for modification. Using the same license as the "
+"software will help make compliance easier for distributors, and avoids any "
+"doubt about potential compatibility issues. Using a different free license "
+"may be appropriate if it provides some specific practical benefit, like "
+"better cooperation with other free projects."
+msgstr ""
+"Nëse po i krijoni këto vepra posaçërisht për përdorim me një projekt "
+"software-i, përgjithësisht rekomandojmë që punën tuaj ta hidhni në 
qarkullim "
+"nën të njëjtën licencë me software-in. S’ka problem se bëhet kështu 
me "
+"licencat që kemi rekomanduar: GPLv3, LGPLv3, AGPLv3 dhe GPLv2, që të 
tëra, "
+"mund të aplikohen mbi çfarëdo lloj punimi - jo thjesht <em>software</em> - 
"
+"mbi të cilin mund të aplikohen të drejta kopjimi dhe që ka një formë 
të "
+"qartë, të parapëlqyer për ndryshim. Përdorimi i të njëjtës licencë 
si "
+"software-i, do të ndihmojë që pajtueshmëria të bëhet më e lehtë për "
+"shpërndarësit dhe të shmangen probleme përputhshmërie. Përdorimi i 
një "
+"licence tjetër të lirë mund të jetë i përshtatshëm, nëse jep ndonjë 
përfitim "
+"praktik të dhënë, bie fjala, bashkëpunim më të mirë me të tjerë 
projekte të "
+"lirë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If your work is not being created for use with a particular software "
+"project, or if it wouldn't be appropriate to use the same license as the "
+"project, then we only recommend that you choose a copyleft license that's "
+"appropriate for your work. We have some of these <a href=\"/licenses/"
+"license-list.html#OtherLicenses\">listed on our license list</a>. If no "
+"license seems especially appropriate, the <a href=\"/licenses/license-list."
+"html#ccbysa\">Creative Commons Attribution-ShareAlike</a> license is a "
+"copyleft that can be used for many different kinds of works."
+msgstr ""
+"Nëse punimi juaj nuk po krijohet për përdorim me një projekt të caktuar "
+"software-i, ose nëse s’do të ishte e përshtatshme të përdorej e 
njëjta "
+"licencë me projektin, atëherë rekomandojmë vetëm që të zgjidhni një 
licencë "
+"copyleft-i që është e përshtatshme për veprën tuaj. Kemi disa të 
tilla <a "
+"href=\"/licenses/license-list.html#OtherLicenses\">të radhitura te lista e "
+"licencave tona</a>. Nëse asnjë licencë s’duket veçanërisht e 
përshtatshme, "
+"licenca <a href=\"/licenses/license-list.html#ccbysa\">Creative Commons "
+"Attribution-ShareAlike</a> përfaqëson një <em>copyleft</em> që mund të "
+"përdoret për mjaft lloje të ndryshme veprash."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:gnu@gnu.org";
+"\">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së "
+"dërgojini te <a href=\"mailto:gnu@gnu.org\";>&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Ka "
+"gjithashtu <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t’u lidhur me</a> 
FSF-"
+"në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera 
mund "
+"të dërgohen te <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+
+#
+#
+#
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#. replace it with the translation of these two:
+#. We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#. translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#. Please send your comments and general suggestions in this regard
+#. to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
+#. &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
+#. <p>For information on coordinating and submitting translations of
+#. our web pages, see <a
+#. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#. README</a>.
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and contributing "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi 
të "
+"mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga "
+"papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur 
me "
+"këtë dërgojini te <a href=\"mailto:web-translators@gnu.org\";>&lt;web-"
+"translators@gnu.org&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe "
+"parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Copyright &copy; 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 Free "
+"Software Foundation, Inc."
+msgstr ""
+"Të drejta kopjimi &copy; 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 Free 
"
+"Software Foundation, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr " "
+
+#. timestamp start
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Përditësuar më:"

Index: philosophy/po/why-free.sq.po
===================================================================
RCS file: philosophy/po/why-free.sq.po
diff -N philosophy/po/why-free.sq.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ philosophy/po/why-free.sq.po    28 Nov 2021 16:29:33 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,688 @@
+# LANGUAGE translation of https://www.gnu.org/philosophy/why-free.html
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: why-free.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-07-01 15:26+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-11-28 12:02+0200\n"
+"Language-Team: \n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
+"Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"Language: sq\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid ""
+"Why Software Should Not Have Owners - GNU Project - Free Software Foundation"
+msgstr ""
+"Pse Software-i i Lirë S’do të Duhej të Kishte Pronarë - Projekti GNU - 
Free "
+"Software Foundation"
+
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid ""
+"GNU, GNU Project, FSF, Free Software, Free Software Foundation, Why Software "
+"Should Not Have Owners"
+msgstr ""
+"GNU, Projekti GNU, FSF, Software i Lirë, Free Software Foundation, Pse "
+"Software-i i Lirë S’do të Duhej të Kishte Pronarë"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "Why Software Should Not Have Owners"
+msgstr "Pse Software-i i Lirë S’do të Duhej të Kishte Pronarë"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"by <a href=\"http://www.stallman.org/\";><strong>Richard Stallman</strong></a>"
+msgstr ""
+"nga <a href=\"http://www.stallman.org/\";><strong>Richard Stallman</strong></"
+"a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Digital information technology contributes to the world by making it easier "
+"to copy and modify information. Computers promise to make this easier for "
+"all of us."
+msgstr ""
+"Kontributi i teknologjisë dixhitale të informacionit në botë është 
bërja më "
+"e lehtë të kopjohet dhe të ndryshohet informacioni. Kompjuterat premtojnë 
ta "
+"bëjnë më të lehtë këtë, për të gjithë ne."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Not everyone wants it to be easier. The system of copyright gives software "
+"programs &ldquo;owners&rdquo;, most of whom aim to withhold software's "
+"potential benefit from the rest of the public. They would like to be the "
+"only ones who can copy and modify the software that we use."
+msgstr ""
+"Jo gjithkush dëshiron që kjo të jetë më e lehtë. Sistemi i të 
drejtave të "
+"kopjimit u jep programeve <em>software</em> “pronarë”, shumica e të 
cilëve "
+"synojnë t’i mbajnë për vete përfitimet potenciale. Do të donin të 
ishin të "
+"vetmi që mund të kopjojnë dhe ndryshojnë software-in që përdorim ne."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The copyright system grew up with printing&mdash;a technology for mass-"
+"production copying. Copyright fit in well with this technology because it "
+"restricted only the mass producers of copies. It did not take freedom away "
+"from readers of books. An ordinary reader, who did not own a printing "
+"press, could copy books only with pen and ink, and few readers were sued for "
+"that."
+msgstr ""
+"Sistemi i të drejtave të kopjimit lindi dhe u rrit me shtypshkrimin -"
+"një teknologji për prodhim masiv kopjesh. Të drejtat e kopjimit i 
shkojnë "
+"për shtat kësaj teknologjie, ngaqë kufizoi vetëm prodhimin masiv të "
+"kopjeve. Nuk u hoqi lirinë lexuesve të librave. Një lexues i rëndomtë, 
që "
+"nuk kish shtypshkronjë, mund të kopjonte libra me penë dhe bojë, dhe pak "
+"lexues u paditën për këtë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Digital technology is more flexible than the printing press: when "
+"information has digital form, you can easily copy it to share it with "
+"others. This very flexibility makes a bad fit with a system like "
+"copyright. That's the reason for the increasingly nasty and draconian "
+"measures now used to enforce software copyright. Consider these four "
+"practices of the Software Publishers Association (SPA):"
+msgstr ""
+"Teknologjia dixhitale është më e zhdërvjellët se sa shtypshkronja: kur "
+"informacioni ka formë dixhitale, mund ta kopjoni lehtësisht për ta ndarë 
me "
+"të tjerët. Pikërisht kjo zhdërvjelltësi e bën të papërshtatshme me 
një "
+"sistem si ai i të drejtave të kopjimit. Kjo është arsyeja e masave të "
+"shpifura dhe drakoniane gjithnjë në rritje, të përdorura për të zbatuar 
me "
+"detyrim të drejtat e kopjimit për software-in. Shihni këto katër 
praktika "
+"të Shoqatës së Botuesve të Software-it (SPA):"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"Massive propaganda saying it is wrong to disobey the owners to help your "
+"friend."
+msgstr ""
+"Propagandë masive që thotë se është gabim të mos u bindesh pronarëve, 
kur "
+"është fjala për të ndihmuar shokun tuaj."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"Solicitation for stool pigeons to inform on their coworkers and colleagues."
+msgstr "Ftesë për informatorët të informojnë për shokë të punës dhe 
kolegë."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"Raids (with police help) on offices and schools, in which people are told "
+"they must prove they are innocent of illegal copying."
+msgstr ""
+"Bastisje (me ndihmën e policisë) në zyra dhe shkolla, gjatë të cila 
njerëzve "
+"u kërkohet se duhet të provojnë se janë të pafajshëm kundrejt kopjimesh 
të "
+"paligjshme."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"Prosecution (by the US government, at the SPA's request) of people such as "
+"<abbr title=\"Massachusetts Institute of Technology\">MIT</abbr>'s David "
+"LaMacchia, not for copying software (he is not accused of copying any), but "
+"merely for leaving copying facilities unguarded and failing to censor their "
+"use.<a href=\"#footnote1\">[1]</a>"
+msgstr ""
+"Ndjekje penale (nga qeveria e ShBA-ve, me kërkesën e SPA-së) e personave 
të "
+"tillë si David LaMacchia i <abbr title=\"Massachusetts Institute of "
+"Technology\">MIT</abbr>-it , jo për kopjim software-i (nuk është akuzuar 
për "
+"kopjim të ndonjë të tilli), por thjesht për lënien të paruajtura 
objektesh "
+"kopjimi dhe se nuk ka censuruar përdorimin e tyre.<a href="
+"\"#footnote1\">[1]</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"All four practices resemble those used in the former Soviet Union, where "
+"every copying machine had a guard to prevent forbidden copying, and where "
+"individuals had to copy information secretly and pass it from hand to hand "
+"as samizdat. There is of course a difference: the motive for information "
+"control in the Soviet Union was political; in the US the motive is profit. "
+"But it is the actions that affect us, not the motive. Any attempt to block "
+"the sharing of information, no matter why, leads to the same methods and the "
+"same harshness."
+msgstr ""
+"Krejt të katërta praktikat u ngjajnë atyre të përdorur në ish-Bashkimin 
"
+"Sovjetik, ku çdo makinë fotokopjimi kish një roje për të penguar kopjime 
të "
+"ndalura, dhe ku individëve u duhej të kopjonin në fshehtësi informacionin 
"
+"dhe ta kalonin dorë më dorë si <em>samizdat</em>. Sigurisht që kanë 
një "
+"dallim: motivi për kontroll të informacionit në Bashkimin Sovjetik ishte "
+"politik; në ShBA motivi është përfitimi. Por ne na prek veprimi, jo "
+"motivi. Çfarëdo përpjekje për të bllokuar ndarjen e informacionit me 
të "
+"tjerët, s’ka rëndësi se si, shpie te të njëjtat metoda dhe te e 
njëjta "
+"ashpërsi."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Owners make several kinds of arguments for giving them the power to control "
+"how we use information:"
+msgstr ""
+"Pronarët kanë disa argumente për t’u dhënë atyre kontroll se si e 
përdorim "
+"ne informacionin:"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "Name calling."
+msgstr "Tregimi me gisht."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"Owners use smear words such as &ldquo;piracy&rdquo; and &ldquo;theft&rdquo;, "
+"as well as expert terminology such as &ldquo;intellectual property&rdquo; "
+"and &ldquo;damage&rdquo;, to suggest a certain line of thinking to the "
+"public&mdash;a simplistic analogy between programs and physical objects."
+msgstr ""
+"Pronarët përdorin fjalë përbaltjeje, të tilla si “pirati” dhe 
“vjedhje”, si "
+"dhe terminologji ekspertësh, të tillë si “pronësi intelektuale” dhe 
“dëm”, "
+"për t’i sugjeruar publikut një vijë të caktuar mendimi - një analogji "
+"thjeshtëzuese mes programeve dhe objekteve materiale."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"Our ideas and intuitions about property for material objects are about "
+"whether it is right to <em>take an object away</em> from someone else. They "
+"don't directly apply to <em>making a copy</em> of something. But the owners "
+"ask us to apply them anyway."
+msgstr ""
+"Idetë dhe intuita jonë rreth pronësisë së objekteve materiale lidhet me "
+"pyetjen nëse është e drejtë apo jo të <em>t’i merret një objekt</em> 
dikujt "
+"tjetri. Ato nuk zbatohen mbi <em>të bërit e një kopjeje</em> të 
diçkaje. "
+"Por pronarët na kërkojnë megjithatë t’i zbatojmë."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "Exaggeration."
+msgstr "Stërmadhim."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"Owners say that they suffer &ldquo;harm&rdquo; or &ldquo;economic "
+"loss&rdquo; when users copy programs themselves. But the copying has no "
+"direct effect on the owner, and it harms no one. The owner can lose only if "
+"the person who made the copy would otherwise have paid for one from the "
+"owner."
+msgstr ""
+"Pronarët thonë se pësojnë “dëm” ose “humbje ekonomike”, kur 
përdoruesit "
+"kopjojnë vetë programet. Por kopjimi s’ka efekt të drejtpërdrejtë mbi 
"
+"pronarin, dhe s’dëmtohet kush. Pronari mund të humbë vetëm nëse 
personi që "
+"bëri kopjen, ndryshe do të kishte paguar për një të tillë prej 
pronarit."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"A little thought shows that most such people would not have bought copies. "
+"Yet the owners compute their &ldquo;losses&rdquo; as if each and every one "
+"would have bought a copy. That is exaggeration&mdash;to put it kindly."
+msgstr ""
+"Një grimë mendje tregon se shumica e personave s’do të kishin blerë 
kopje. "
+"Dhe megjithatë pronarët i përllogaritin “humbjet” e tyre sikur 
gjithkush do "
+"të kishte blerë një kopje. Ky është stërmadhim - për ta thënë me 
fjalë "
+"të buta."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "The law."
+msgstr "Ligji."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"Owners often describe the current state of the law, and the harsh penalties "
+"they can threaten us with. Implicit in this approach is the suggestion that "
+"today's law reflects an unquestionable view of morality&mdash;yet at the "
+"same time, we are urged to regard these penalties as facts of nature that "
+"can't be blamed on anyone."
+msgstr ""
+"Pronarët shpesh përshkruajnë gjendjen e tanishme të ligjit dhe dënimet e 
"
+"ashpra me të cilat mund të na kërcënojnë. I nënkuptuar në këtë lloj 
"
+"trajtimi është sugjerimi se ligji i sotëm pasqyron një ide të 
padiskutueshme "
+"morale - në të njëjtën kohë ama, na kërkohet me forcë t’i shohim 
këto dënime "
+"si gjë natyrore, për të cilat s’mund të bëhet me faj askush."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"This line of persuasion isn't designed to stand up to critical thinking; "
+"it's intended to reinforce a habitual mental pathway."
+msgstr ""
+"Kjo vijë për të bindur të tjerët s’është konceptuar të përballet 
me mendimin "
+"kritik; është e menduar të përforcojë një shteg mendor të zakonshëm."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"It's elementary that laws don't decide right and wrong. Every American "
+"should know that, in the 1950s, it was against the law in many states for a "
+"black person to sit in the front of a bus; but only racists would say "
+"sitting there was wrong."
+msgstr ""
+"Që ligjet nuk përcaktojë të drejtën apo të gabuarën, është gjë 
elementare. "
+"Çdo amerikan duhet ta dijë që, në vitet ’50, ishte kundër ligjit në 
shumë "
+"shtete që një zezak të ulej në radhët përpara në një autobus; por 
vetëm "
+"racistët do të thoshin se ulja atje ishte gabim."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "Natural rights."
+msgstr "Të drejta natyrore."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"Authors often claim a special connection with programs they have written, "
+"and go on to assert that, as a result, their desires and interests "
+"concerning the program simply outweigh those of anyone else&mdash;or even "
+"those of the whole rest of the world. (Typically companies, not authors, "
+"hold the copyrights on software, but we are expected to ignore this "
+"discrepancy.)"
+msgstr ""
+"Autorët shpesh pretendojnë një lidhje speciale me programet që kanë 
shkruar, "
+"dhe ecin më tek për të pohuar se, si pasojë, dëshirat dhe interesat e 
tyre "
+"që lidhen me programin kanë më tepër peshë se ato të kujtdo tjetër - 
ose "
+"madje ato të krejt pjesës tjetër të botës. (Zakonisht shoqëritë, jo "
+"autorët, kanë pronë të drejtat e kopjimit të software-it, por nga ne 
pritet "
+"që të mos ta dimë këtë mospërputhje.)"
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"To those who propose this as an ethical axiom&mdash;the author is more "
+"important than you&mdash;I can only say that I, a notable software author "
+"myself, call it bunk."
+msgstr ""
+"Atyre që propozojnë këtë gjë si një aksiomë etike - autori është më 
i "
+"rëndësishëm se ju - mund t’u them vetëm se, unë vetë, një autor i 
një "
+"software-i të njohur, e quaj broçkull."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"But people in general are only likely to feel any sympathy with the natural "
+"rights claims for two reasons."
+msgstr ""
+"Por njerëzit, në përgjithësi, ka vetëm pak mundësi të ndjejnë ndonjë 
lloj "
+"simpatie ndaj pretendimesh për të drejta natyrore, për dy arsye."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"One reason is an overstretched analogy with material objects. When I cook "
+"spaghetti, I do object if someone else eats it, because then I cannot eat "
+"it. His action hurts me exactly as much as it benefits him; only one of us "
+"can eat the spaghetti, so the question is, which one? The smallest "
+"distinction between us is enough to tip the ethical balance."
+msgstr ""
+"Një arsye është analogjia e sforcuar me objektet materiale. Kur gatuaj "
+"makarona, e kundërshtoj ngrënien e tyre nga dikush tjetër, se kështu "
+"s’mbetet gjë për mua. Veprimi i tij më bën dëm saktësisht aq sa i 
bën mirë "
+"atij; pjatën e makaronave mund ta hajë vetëm një nga ne, kështu që 
pyetja "
+"është, cili? Dallimi më i vogël mes nesh mjafton që të prishë 
baraspeshimin "
+"etik."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"But whether you run or change a program I wrote affects you directly and me "
+"only indirectly. Whether you give a copy to your friend affects you and "
+"your friend much more than it affects me. I shouldn't have the power to "
+"tell you not to do these things. No one should."
+msgstr ""
+"Por nëse xhironi apo jo, ose ndryshoni apo jo një program që kam shkruar, 
ju "
+"prek juve drejtpërsëdrejti dhe mua vetëm tërthorazi. Nëse i jepni një 
kopje "
+"një shokut tuaj, ju prek ju dhe shokun tuaj shumë më tepër se të më 
prekë "
+"mua. S’duhet të kem pushtetin t’ju them të mos bëni gjëra të tilla. 
 Askush "
+"s’duhet ta ketë."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"The second reason is that people have been told that natural rights for "
+"authors is the accepted and unquestioned tradition of our society."
+msgstr ""
+"Arsyeja e dytë është se njerëzve u është thënë se të drejtat 
natyrore për "
+"autorët janë një traditë e pranuar dhe e pakundërshtueshme në 
shoqërinë tonë."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"As a matter of history, the opposite is true. The idea of natural rights of "
+"authors was proposed and decisively rejected when the US Constitution was "
+"drawn up. That's why the Constitution only <em>permits</em> a system of "
+"copyright and does not <em>require</em> one; that's why it says that "
+"copyright must be temporary. It also states that the purpose of copyright "
+"is to promote progress&mdash;not to reward authors. Copyright does reward "
+"authors somewhat, and publishers more, but that is intended as a means of "
+"modifying their behavior."
+msgstr ""
+"Po të shihet historia, e kundërta është e vërtetë. Ideja e të 
drejtave "
+"natyrore të autorëve qe propozuar dhe hedhur poshtë me vendosmëri, kur po 
"
+"hartohej Kushtetuta e ShBA-ve. Kjo është arsyeja pse Kushtetuta vetëm "
+"<em>lejon</em> një sistem të drejtash kopjimi dhe nuk <em>kërkon 
doemos</em> "
+"një të tillë; kjo është arsyeja pse thotë që e drejta e kopjimit duhet 
të "
+"jetë vetëm e përkohshme. Ajo pohon gjithashtu se qëllimi i të drejtës 
së "
+"kopjimit është të promovojë përparimin - jo të shpërblejë autorët. 
E "
+"drejta e kopjimit i shpërblen në një farë mënyre autorët dhe botuesit 
edhe "
+"më tepër, por kjo është menduar si një një mjet për ndryshimin e 
sjelljes së "
+"tyre."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"The real established tradition of our society is that copyright cuts into "
+"the natural rights of the public&mdash;and that this can only be justified "
+"for the public's sake."
+msgstr ""
+"Tradita e njëmendtë e rrënjosur e shoqërisë tonë është se e drejta e "
+"kopjimit ndërhyn në të drejtat natyrore të publikut - dhe se kjo mund të 
"
+"përligjet vetëm për të mirën e publikut."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "Economics."
+msgstr "Ana ekonomike."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"The final argument made for having owners of software is that this leads to "
+"production of more software."
+msgstr ""
+"Argumenti përfundimtar që jepet për të pasur pronarë të software-it 
është se "
+"kjo shpie në prodhim të më tepër software-i."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"Unlike the others, this argument at least takes a legitimate approach to the "
+"subject. It is based on a valid goal&mdash;satisfying the users of "
+"software. And it is empirically clear that people will produce more of "
+"something if they are well paid for doing so."
+msgstr ""
+"Ndryshe nga të tjerët, ky argument të paktën ndërmerr një trajtim 
legjitim "
+"të subjektit. Bazohet në një qëllim të vlefshëm - kënaqjen e "
+"përdoruesve të software-it. Dhe nga ana empirike është e qartë që 
njerëzit "
+"do të prodhojnë më tepër të diçkaje, nëse paguhen mirë për ta bërë 
këtë."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"But the economic argument has a flaw: it is based on the assumption that the "
+"difference is only a matter of how much money we have to pay. It assumes "
+"that <em>production of software</em> is what we want, whether the software "
+"has owners or not."
+msgstr ""
+"Por argumenti ekonomik ka një të metë: bazohet në hamendësimin se 
dallimi "
+"lidhet me vetëm sa para na duhet të paguajmë. Merr të mirëqenë se "
+"<em>prodhimi i software-it</em> është ajo që duam, qoftë kur ka, qoftë 
kur "
+"s’ka pronarë software-i."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"People readily accept this assumption because it accords with our "
+"experiences with material objects. Consider a sandwich, for instance. You "
+"might well be able to get an equivalent sandwich either gratis or for a "
+"price. If so, the amount you pay is the only difference. Whether or not "
+"you have to buy it, the sandwich has the same taste, the same nutritional "
+"value, and in either case you can only eat it once. Whether you get the "
+"sandwich from an owner or not cannot directly affect anything but the amount "
+"of money you have afterwards."
+msgstr ""
+"Njerëzit e pranojnë me gatishmëri këtë hamendësim, ngaqë pajtohet me "
+"përvojën tonë me objektet materiale. Le të marrim një sanduiç, për "
+"shembull. Mund të jeni po ashtu në gjendje të merrni një sanduiç të "
+"njësojtë, falas ose kundrejt një çmimi. Në qoftë kështu, i vetmi 
ndryshim "
+"është sasia që paguani. Pavarësisht se duhet ta blini ose jo, sanduiçi 
ka "
+"të njëjtën shije, të njëjtën vlerë ushqyese, dhe në cilindo rast mund 
ta "
+"hani vetëm një herë. E merrni sanduiçin nga një pronar apo jo, s’mund 
të "
+"ndikojë në gjë tjetër veç sasisë së parave që keni pas kësaj."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"This is true for any kind of material object&mdash;whether or not it has an "
+"owner does not directly affect what it <em>is</em>, or what you can do with "
+"it if you acquire it."
+msgstr ""
+"Kjo është e vërtetë për çfarëdo lloj objekti material - fakti që ka 
apo "
+"s’ka pronar nuk prek drejtpërsëdrejti faktin çfarë <em>është</em>, 
ose se "
+"ç’mund të bëni, nëse e shtini në dorë."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"But if a program has an owner, this very much affects what it is, and what "
+"you can do with a copy if you buy one. The difference is not just a matter "
+"of money. The system of owners of software encourages software owners to "
+"produce something&mdash;but not what society really needs. And it causes "
+"intangible ethical pollution that affects us all."
+msgstr ""
+"Por nëse një program ka pronar, kjo prek shumë çfarë është ai, dhe se 
ç’mund "
+"të bëni me një kopje, nëse blini një të tillë. Dallimi s’është 
thjesht punë "
+"parash. Sistemi i pronarëve të software-it i nxit pronarët e sistemit të 
"
+"prodhojnë diçka - por jo çfarë i duhet vërtet shoqërisë. She shkakton 
"
+"ndotje etike të padukshme që na prek tërë neve."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"What does society need? It needs information that is truly available to its "
+"citizens&mdash;for example, programs that people can read, fix, adapt, and "
+"improve, not just operate. But what software owners typically deliver is a "
+"black box that we can't study or change."
+msgstr ""
+"Çfarë i duhet shoqërisë? I duhet informacion që është vërtet i 
passhëm nga "
+"qytetarët e saj - për shembull, programe që njerëzit mund t’i lexojnë, 
"
+"ndreqin, përshtatin dhe përmirësojnë, jo thjesht t’i përdorin. Por 
ajo që "
+"japin zakonisht pronarët e software-it është një kuti e zezë të cilën 
s’mund "
+"ta studiojmë apo ndryshojmë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Society also needs freedom. When a program has an owner, the users lose "
+"freedom to control part of their own lives."
+msgstr ""
+"Shoqëria gjithashtu ka nevojë për liri. Kur një program ka pronar, "
+"përdoruesit humbasin lirinë të kontrollojnë pjesë të jetës së tyre."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"And, above all, society needs to encourage the spirit of voluntary "
+"cooperation in its citizens. When software owners tell us that helping our "
+"neighbors in a natural way is &ldquo;piracy&rdquo;, they pollute our "
+"society's civic spirit."
+msgstr ""
+"Dhe, mbi të gjitha, shoqëria ka nevojë të nxisë mes qytetarëve të saj 
frymën "
+"e bashkëpunimit vullnetar. Kur pronarët e software-it na thonë se ndihma "
+"ndaj fqinjëve tanë në një rrugë të natyrshme është “pirateri”, 
ata ndotin "
+"frymën civile të shoqërisë tonë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This is why we say that <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</"
+"a> is a matter of freedom, not price."
+msgstr ""
+"Kjo është arsyeja pse themi se <a 
href=\"/philosophy/free-sw.html\">software-"
+"i i lirë</a> është çështje lirie, jo çmimi."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The economic argument for owners is erroneous, but the economic issue is "
+"real. Some people write useful software for the pleasure of writing it or "
+"for admiration and love; but if we want more software than those people "
+"write, we need to raise funds."
+msgstr ""
+"Argumenti ekonomik për pronarët është i gabuar, por problemi ekonomik 
është "
+"real. Disa njerëz shkruajnë <em>software</em> të dobishëm nga 
kënaqësia e "
+"shkrimit të tij ose nga admirim dhe dashuria; por nëse duam më tepër "
+"<em>software</em> se sa shkruajnë këta njerëz, na duhet të mbledhim 
fonde."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Since the 1980s, free software developers have tried various methods of "
+"finding funds, with some success. There's no need to make anyone rich; a "
+"typical income is plenty of incentive to do many jobs that are less "
+"satisfying than programming."
+msgstr ""
+"Që nga vitet ’80, zhvilluesit e software-it të lirë kanë provuar metoda 
të "
+"ndryshme për të gjetur fonde, me njëfarë suksesi. S’është nevoja që 
"
+"gjithkush të bëhet i pasur; një palë të ardhura të zakonshme 
përbëjnë goxha "
+"nxitje për të bërë plot punë që sjellin më pak kënaqësi se sa 
programimi."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"For years, until a fellowship made it unnecessary, I made a living from "
+"custom enhancements of the free software I had written. Each enhancement "
+"was added to the standard released version and thus eventually became "
+"available to the general public. Clients paid me so that I would work on "
+"the enhancements they wanted, rather than on the features I would otherwise "
+"have considered highest priority."
+msgstr ""
+"Për vite të tëra, derisa anëtarësia shok e bëri të panevojshme, e 
nxora "
+"jetesën nga thellime të software-it të lirë që pata shkruar, për 
klientë të "
+"ndryshëm. Çdo thellim i shtohej versionit standard të hedhur në 
qarkullim "
+"dhe ndaj si përfundim u bë i passhëm nga publiku i përgjithshëm. 
Klientët "
+"më paguan që të mund të punoja mbi thellimet që donin, në vend se mbi 
veçori "
+"që unë mund t’i kisha konsideruar të përparësisë më të lartë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Some free software developers make money by selling support services. In "
+"1994, Cygnus Support, with around 50 employees, estimated that about 15 "
+"percent of its staff activity was free software development&mdash;a "
+"respectable percentage for a software company."
+msgstr ""
+"Disa zhvillues software-i të lirë nxjerrin para duke shitur shërbime "
+"asistence. Më 1994-n, Cygnus Support, me rreth 50 të punësuar, vlerësoi 
se "
+"rreth 15 përqind e veprimtarisë së stafit qe zhvillim software-i të "
+"lirë - një përqindje e respektueshme për një shoqëri software-i."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In the early 1990s, companies including Intel, Motorola, Texas Instruments "
+"and Analog Devices combined to fund the continued development of the GNU C "
+"compiler. Most GCC development is still done by paid developers. The GNU "
+"compiler for the Ada language was funded in the 90s by the US Air Force, and "
+"continued since then by a company formed specifically for the purpose."
+msgstr ""
+"Në fillimet e viteve ’90, shoqëri, përfshi, Motorola, Texas Instruments 
dhe "
+"Analog Devices ranë dakord të financonin zhvillimin e përpiluesit GNU C. "
+"Shumica e zhvillimit të GCC-së ende kryhet nga zhvillues të paguar. "
+"Përpiluesi GNU për gjuhën Ada u financua gjatë viteve ’90 nga Forca 
Ajrore e "
+"ShBA-ve dhe kështu vazhdoi deri kur u formua një shoqëri posaçërisht 
për atë "
+"qëllim."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The free software movement is still small, but the example of listener-"
+"supported radio in the US shows it's possible to support a large activity "
+"without forcing each user to pay."
+msgstr ""
+"Lëvizja e software-it të lirë është ende e vogël, por shembulli i 
radiove të "
+"mbuluara financiarisht nga dëgjuesit, në ShBA tregon se është e mundur 
të "
+"përkrahet një veprimtari e madhe pa e detyruar secilin prej nesh të 
paguajë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"As a computer user today, you may find yourself using a <a href=\"/"
+"philosophy/categories.html#ProprietarySoftware\">proprietary</a> program. "
+"If your friend asks to make a copy, it would be wrong to refuse. "
+"Cooperation is more important than copyright. But underground, closet "
+"cooperation does not make for a good society. A person should aspire to "
+"live an upright life openly with pride, and this means saying no to "
+"proprietary software."
+msgstr ""
+"Si një përdorues kompjuteri sot, mund ta kapni veten duke përdorur një "
+"program <a href=\"/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware"
+"\">pronësor</a>. Nëse shoku ju kërkon të bëni një kopje, do të ishte 
e "
+"gabuar të mos pranoni. Bashkëpunimi është më i rëndësishëm se sa të 
drejtat "
+"e kopjimit. Por bashkëpunimi nën rrogoz, në ilegalitet, nuk bën për 
një "
+"shoqëri të mirë. Një person duhet të aspirojë të jetojë një jetë 
drejt, "
+"haptas, me krenari dhe kjo do të thotë t’i thuhet jo software-it 
pronësor."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"You deserve to be able to cooperate openly and freely with other people who "
+"use software. You deserve to be able to learn how the software works, and "
+"to teach your students with it. You deserve to be able to hire your "
+"favorite programmer to fix it when it breaks."
+msgstr ""
+"E meritoni të jeni në gjendje të bashkëpunoni haptas dhe lirish me 
persona "
+"të tjerë që përdorin <em>software</em>. E meritoni të jeni në gjendje 
të "
+"mësoni se si funksionon software-i dhe t’ua mësoni studentëve tuaj. E "
+"meritoni të jeni në gjendje të punësoni programuesin tuaj të 
parapëlqyer për "
+"ta ndrequr, kur dëmtohet."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "You deserve free software."
+msgstr "Meritoni <em>software<em> të lirë."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Footnotes"
+msgstr "Poshtëshënime"
+
+#. type: Content of: <ol><li>
+msgid "The charges were subsequently dismissed."
+msgstr "Akuzat më pas u gjetën të pavërteta."
+
+#. type: Content of: <blockquote><p>
+msgid ""
+"This essay is published in <a href=\"http://shop.fsf.org/product/free-";
+"software-free-society/\"><cite>Free Software, Free Society: The Selected "
+"Essays of Richard M. Stallman</cite></a>."
+msgstr ""
+"Kjo sprovë është botuar te <a href=\"http://shop.fsf.org/product/free-";
+"software-free-society/\"><cite>Software i Lirë, Shoqëri e Lirë: Sprova të 
"
+"Përzgjedhura të Richard M. Stallman-it</cite></a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:gnu@gnu.org";
+"\">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së "
+"dërgojini te <a href=\"mailto:gnu@gnu.org\";>&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Ka "
+"gjithashtu <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t’u lidhur me</a> 
FSF-"
+"në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera 
mund "
+"të dërgohen te <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+
+#
+#
+#
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#. replace it with the translation of these two:
+#. We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#. translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#. Please send your comments and general suggestions in this regard
+#. to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
+#. &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
+#. <p>For information on coordinating and submitting translations of
+#. our web pages, see <a
+#. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#. README</a>.
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi 
të "
+"mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga "
+"papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur 
me "
+"këtë dërgojini te <a href=\"mailto:web-translators@gnu.org\";>&lt;web-"
+"translators@gnu.org&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe "
+"parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 1994, 2009, 2020 Richard Stallman"
+msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 1994, 2009, 2020 Richard Stallman"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr " "
+
+#. timestamp start
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "U përditësua më:"

Index: philosophy/po/not-ipr.sq.po
===================================================================
RCS file: philosophy/po/not-ipr.sq.po
diff -N philosophy/po/not-ipr.sq.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ philosophy/po/not-ipr.sq.po 28 Nov 2021 16:29:33 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,555 @@
+# LANGUAGE translation of https://www.gnu.org/philosophy/not-ipr.html
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: not-ipr.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-09-13 21:56+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-11-28 17:16+0200\n"
+"Language-Team: \n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
+"Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"Language: sq\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid ""
+"Did You Say &ldquo;Intellectual Property&rdquo;? It's a Seductive Mirage - "
+"GNU Project - Free Software Foundation"
+msgstr ""
+"“Pronësi Intelektuale” Thatë? Është Mirazh Joshës - Projekti GNU - 
Free "
+"Software Foundation"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid ""
+"Did You Say &ldquo;Intellectual Property&rdquo;? It's a Seductive Mirage"
+msgstr "“Pronësi Intelektuale” Thatë? Është Mirazh Joshës"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "by <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard M. Stallman</a>"
+msgstr "nga <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard M. Stallman</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"It has become fashionable to toss copyright, patents, and trademarks&mdash;"
+"three separate and different entities involving three separate and different "
+"sets of laws&mdash;plus a dozen other laws into one pot and call it &ldquo;"
+"intellectual property&rdquo;. The distorting and confusing term did not "
+"become common by accident. Companies that gain from the confusion promoted "
+"it. The clearest way out of the confusion is to reject the term entirely."
+msgstr ""
+"Është bërë e modës të hidhen të drejtat e kopjimit, patentat dhe 
shenjat "
+"tregtare - tre gjëra të ndara dhe të ndryshme, që lidhen me tre grupe të 
"
+"ndara dhe të ndryshme ligjesh - plus një duzinë ligjesh të tjera në një 
"
+"kazan dhe të quhen “pronësi intelektuale”. Ky term shtrembërues dhe "
+"ngatërrues s’u bë rastësisht i rëndomtë, E promovuan shoqëri që 
përfitojnë "
+"prej ngatërrimit. Rruga më e qartë për të dalë nga ngatërrimi është 
të "
+"hidhet poshtë tërësisht termi."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"According to Professor Mark Lemley, now of the Stanford Law School, the "
+"widespread use of the term &ldquo;intellectual property&rdquo; is a fashion "
+"that followed the 1967 founding of the World &ldquo;Intellectual "
+"Property&rdquo; Organization (WIPO), and only became really common in recent "
+"years. (WIPO is formally a UN organization, but in fact represents the "
+"interests of the holders of copyrights, patents, and trademarks.) Wide use "
+"dates from <a href=\"https://books.google.com/ngrams/graph?";
+"content=intellectual+property&amp;year_start=1800&amp;year_end=2008&amp;"
+"corpus=15&amp;smoothing=1&amp;share=&amp;direct_url=t1%3B%2Cintellectual"
+"%20property%3B%2Cc0\">around 1990</a>. (<a href=\"/graphics/seductivemirage."
+"png\">Local image copy</a>)"
+msgstr ""
+"Sipas profesorit Mark Lemley, tani i Shkollës Juridike të Stanford-it, ky "
+"përdorim i përhapur i termit “pronësi intelektuale” është një modë 
që pasoi "
+"themelimin më 1967-n të Entit Botëror të “Pronësisë Intelektuale” 
(WIPO) dhe "
+"u bë vërtet i rëndomtë vetëm vitet e fundit. (WIPO është formalisht 
një "
+"organizatë e OKB-së, por në fakt përfaqëson interesat dhe zotëruesve 
të të "
+"drejtave të kopjimit, patentave dhe shenjave tregtare.) Përdorimi i gjerë 
zë "
+"fill prej <a href=\"https://books.google.com/ngrams/graph?";
+"content=intellectual+property&amp;year_start=1800&amp;year_end=2008&amp;"
+"corpus=15&amp;smoothing=1&amp;share=&amp;direct_url=t1%3B%2Cintellectual"
+"%20property%3B%2Cc0\">aty nga 1990</a>. (<a href=\"/graphics/seductivemirage."
+"png\">Kopje vendore figure</a>)"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The term carries a bias that is not hard to see: it suggests thinking about "
+"copyright, patents and trademarks by analogy with property rights for "
+"physical objects. (This analogy is at odds with the legal philosophies of "
+"copyright law, of patent law, and of trademark law, but only specialists "
+"know that.) These laws are in fact not much like physical property law, but "
+"use of this term leads legislators to change them to be more so. Since that "
+"is the change desired by the companies that exercise copyright, patent and "
+"trademark powers, the bias introduced by the term &ldquo;intellectual "
+"property&rdquo; suits them."
+msgstr ""
+"Termi bart një njëanësi që s’është e vështirë të vihet re: 
sugjeron të "
+"mendohet rreth të drejtave të kopjimit, patentave dhe shenjave tregtare në 
"
+"analogji me të drejta pronësie për objekte fizike. (Kjo analogji bie ndesh 
"
+"me filozofi juridike të ligjeve të të drejtave të kopjimit, të ligjeve 
të "
+"patentave dhe atyre të shenjave tregtare, por këtë e dinë vetëm "
+"specialistët.) Këto ligje në fakt s’janë dhe aq shumë si ligjet e 
pronësisë "
+"materiale, por përdorimi i këtij termi i shpie ligjvënësit t’i 
ndryshojnë "
+"për t’i bërë më të tillë. Ngaqë ky është ndryshimi i dëshiruar 
nga "
+"shoqëritë që ushtrojnë të drejta kopjimi, që shfrytëzojnë patenta dhe 
shenja "
+"tregtare, njëanësia e sjellë nga termi “pronësi intelektuale” u bën 
punë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The bias is reason enough to reject the term, and people have often asked me "
+"to propose some other name for the overall category&mdash;or have proposed "
+"their own alternatives (often humorous). Suggestions include IMPs, for "
+"Imposed Monopoly Privileges, and GOLEMs, for Government-Originated Legally "
+"Enforced Monopolies. Some speak of &ldquo;exclusive rights regimes&rdquo;, "
+"but referring to restrictions as &ldquo;rights&rdquo; is doublethink too."
+msgstr ""
+"Njëanësia është arsye e mjaftueshme për ta hedhur poshtë termin dhe më 
kanë "
+"kërkuar shpesh të propozoj ndonjë emër tjetër për kategorinë në 
përgjithësi "
+"- ose kanë propozuar alternativat e tyre (shpesh me humor). Në sugjerimet "
+"përfshihet PIM, për Privilegje të Imponuara Monopolesh, apo MDLANQ për "
+"Monopole të Detyruara Legalisht të Ardhura Nga Qeveria. Disa të tjerë "
+"flasin për “regjime të drejtash përjashtues”, por t’u referohesh 
kufizimeve "
+"si “të drejta” është prapë mungesë vijueshmërie logjike."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Some of these alternative names would be an improvement, but it is a mistake "
+"to replace &ldquo;intellectual property&rdquo; with any other term. A "
+"different name will not address the term's deeper problem: "
+"overgeneralization. There is no such unified thing as &ldquo;intellectual "
+"property&rdquo;&mdash;it is a mirage. The only reason people think it makes "
+"sense as a coherent category is that widespread use of the term has misled "
+"them about the laws in question."
+msgstr ""
+"Disa nga këta emra alternativë do të ishin një përmirësim, por është 
gabim "
+"të zëvendësohet “pronësi intelektuale” me çfarëdo termi tjetër. 
Një emër "
+"tjetër s’do të prekte problemin më të thellë të termit: teprimin në "
+"përgjithësim. S’ka ndonjë gjë të unifikuar të tillë si “pronësi "
+"intelektuale”- është një mirazh. Arsyeja e vetme pse njerëzit 
mendojnë se "
+"ka kuptim si një kategori koherente është fakti se përdorimi i përhapur 
i "
+"termit i ka ngatërruar lidhur me ligjet në fjalë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The term &ldquo;intellectual property&rdquo; is at best a catch-all to lump "
+"together disparate laws. Nonlawyers who hear one term applied to these "
+"various laws tend to assume they are based on a common principle and "
+"function similarly."
+msgstr ""
+"Termi “pronësi intelektuale” është, në rastin më të mirë, një 
përgjithësim "
+"për të bërë tok ligje krejt të ndryshëm. Ata që s’janë juristë, 
kur "
+"dëgjojnë në term të aplikuar mbi këto ligje të ndryshëm priren të 
marrin të "
+"mirëqenë se bazohen në një parim të përbashkët dhe funksionojnë në 
mënyrë të "
+"ngjashme."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Nothing could be further from the case. These laws originated separately, "
+"evolved differently, cover different activities, have different rules, and "
+"raise different public policy issues."
+msgstr ""
+"Asgjë s’mund të jetë më larg të vërtetës. Këto ligje zunë fill 
ndarazi, "
+"evoluuan ndarazi, mbulojnë veprimtari të ndryshme, përmbajnë rregulla të 
"
+"ndryshme dhe ngrenë probleme të ndryshme politikash publike."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"For instance, copyright law was designed to promote authorship and art, and "
+"covers the details of expression of a work. Patent law was intended to "
+"promote the publication of useful ideas, at the price of giving the one who "
+"publishes an idea a temporary monopoly over it&mdash;a price that may be "
+"worth paying in some fields and not in others."
+msgstr ""
+"Për shembull, ligji i të drejtave të kopjimit qe hartuar për të 
promovuar "
+"autorësinë dhe artin dhe mbulon hollësitë e shprehjes së një vepre. 
Ligji i "
+"patentave qe synuar të promovojë publikimin e ideve të dobishme, me 
çmimin "
+"e dhënies atij që e publikonte idenë një monopol të përkohshëm mbi të 
- "
+"një çmim që në disa fusha mund t’ia vlejë të paguhet dhe në të 
tjera jo."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Trademark law, by contrast, was not intended to promote any particular way "
+"of acting, but simply to enable buyers to know what they are buying. "
+"Legislators under the influence of the term &ldquo;intellectual "
+"property&rdquo;, however, have turned it into a scheme that provides "
+"incentives for advertising. And these are just three out of many laws that "
+"the term refers to."
+msgstr ""
+"Ligji i shenjave tregtare, përkundrazi, nuk qe menduar për të promovuar "
+"ndonjë rrugë të caktuar sjelljeje, por thjesht për t’u bërë të 
mundur "
+"blerësve të dinë se ç’po blejnë. Por, ligjvënësit, nën ndikimin e 
termit "
+"“pronësi intelektuale”, e kanë shndërruar në një skemë që ofron 
përfitime "
+"për reklamat. Dhe këta janë vetëm tre nga mjaft ligje të cilave u 
referohet "
+"termi."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Since these laws developed independently, they are different in every "
+"detail, as well as in their basic purposes and methods. Thus, if you learn "
+"some fact about copyright law, you'd be wise to assume that patent law is "
+"different. You'll rarely go wrong!"
+msgstr ""
+"Ngaqë këto ligje qenë hartuar në mënyrë të pavarur, janë të 
ndryshëm në çdo "
+"hollësi, si dhe në qëllimet dhe metodat bazë. Ndaj, nëse mësoni ca 
fakte "
+"mbi ligjin e të drejtave të kopjimit, do të ishit të mençur të mendonit 
se "
+"ai ligj patentash është tjetër gjë. Rrallë do të ishit gabim!"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In practice, nearly all general statements you encounter that are formulated "
+"using &ldquo;intellectual property&rdquo; will be false. For instance, "
+"you'll see claims that &ldquo;its&rdquo; purpose is to &ldquo;promote "
+"innovation&rdquo;, but that only fits patent law and perhaps plant variety "
+"monopolies. Copyright law is not concerned with innovation; a pop song or "
+"novel is copyrighted even if there is nothing innovative about it. "
+"Trademark law is not concerned with innovation; if I start a tea store and "
+"call it &ldquo;rms tea&rdquo;, that would be a solid trademark even if I "
+"sell the same teas in the same way as everyone else. Trade secret law is "
+"not concerned with innovation, except tangentially; my list of tea customers "
+"would be a trade secret with nothing to do with innovation."
+msgstr ""
+"Në praktikë, thuajse krejt pohimet e përgjithshme që ndeshni, që janë "
+"formuluar duke përdorur “pronësi intelektuale” do të jenë të "
+"rreme. Për shembull, do të shihni pretendime se qëllimi i “tij” 
është të "
+"“promovojë novacionin”, por kjo hyn vetëm te ligji i patentave dhe 
mbase te "
+"monopole varietetesh bimësh. Ligji i të drejtave të kopjimit nuk "
+"shqetësohet për novacionin; një këngë pop apo një roman është nën 
të drejta "
+"kopjimi edhe kur s’ka asgjë risore në të. Ligji i shenjave tregtare nuk 
"
+"merret me novacionin; nëse unë hap një dyqan çaji dhe e quaj “rms 
tea”, kjo "
+"do të ishte një shenjë e fortë tregtare, edhe pse unë shes të njëjtat 
çajra, "
+"në të njëjtën mënyrë si gjithkush tjetër. Ligji i të fshehtave 
tregtare nuk "
+"merret me novacionin, hiq në mënyrë tangjente; lista ime e klientë ve të 
"
+"çajit do të ishte një e fshehtë tregtare pa asnjë lidhje me novacionin."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"You will also see assertions that &ldquo;intellectual property&rdquo; is "
+"concerned with &ldquo;creativity&rdquo;, but really that only fits copyright "
+"law. More than creativity is needed to make a patentable invention. "
+"Trademark law and trade secret law have nothing to do with creativity; the "
+"name &ldquo;rms tea&rdquo; isn't creative at all, and neither is my secret "
+"list of tea customers."
+msgstr ""
+"Do të shihni gjithashtu pohime se “pronësia intelektuale” bëhet merak 
për "
+"“frymën krijuese”, por në të vërtetë kjo hyn vetëm te ligji i të 
drejtave të "
+"kopjimit. Për të krijuar një novacion që mund të patentohet, duhet më 
tepër se "
+"frymë krijuese. Ligji i shenjave tregtare dhe ligji i të fshehtave 
tregtare s’kanë "
+"punë fare me frymën krijuese; emri “rms tea” s’ka hiç frymë 
krijuese, ashtu "
+"si edhe lista e fshehtë e klientëve të mi të çajit."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"People often say &ldquo;intellectual property&rdquo; when they really mean "
+"some larger or smaller set of laws. For instance, rich countries often "
+"impose unjust laws on poor countries to squeeze money out of them. Some of "
+"these laws are among those called &ldquo;intellectual property&rdquo; laws, "
+"and others are not; nonetheless, critics of the practice often grab for that "
+"label because it has become familiar to them. By using it, they "
+"misrepresent the nature of the issue. It would be better to use an accurate "
+"term, such as &ldquo;legislative colonization&rdquo;, that gets to the heart "
+"of the matter."
+msgstr ""
+"Njerëzit shpesh thonë “pronësi intelektuale”, kur në fakt 
nënkuptojnë një "
+"grup më të madh ose më të vogël ligjesh. Për shembull, vende të 
pasura "
+"shpesh imponojnë ligje të padrejta në vende të varfra, për të rrjepur 
para "
+"prej tyre. Disa prej këtyre ligjeve janë mes atyre të quajtur ligje "
+"“pronësie intelektuale”, të tjerë nuk janë; pavarësisht, kritikët e 
"
+"praktikës shpesh shpesh e marrin atë etiketë ngaqë u është bërë 
familjare. "
+"Duke e përdorur, paraqesin shtrembër natyrën e problemit. Do të ishte 
më "
+"mirë të përdorej një term më i përpiktë, bie fjala, “kolonizim 
legjislativ”, "
+"që shkon në zemër të problemit."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Laymen are not alone in being confused by this term. Even law professors "
+"who teach these laws are lured and distracted by the seductiveness of the "
+"term &ldquo;intellectual property&rdquo;, and make general statements that "
+"conflict with facts they know. For example, one professor wrote in 2006:"
+msgstr ""
+"Populli i rëndomtë s’është i vetmi i ngatërruar nga ky term. Deri 
edhe "
+"profesorë të juridikut, që i japin mësim këto ligje, janë të joshur 
dhe të "
+"shpërqendruar nga tërheqja e termit “pronësi intelektuale” dhe bëjnë 
pohime "
+"të përgjithshme që bien ndesh me faktet që dinë. Për shembull, një 
profesor "
+"shkroi më 2006-n:"
+
+#. type: Content of: <blockquote><p>
+msgid ""
+"Unlike their descendants who now work the floor at WIPO, the framers of the "
+"US constitution had a principled, procompetitive attitude to intellectual "
+"property. They knew rights might be necessary, but&hellip;they tied "
+"congress's hands, restricting its power in multiple ways."
+msgstr ""
+"Ndryshe nga pasardhësit e tyre që tani merren me çikërrima në WIPO, "
+"hartuesit e kushtetutës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës kishin një 
"
+"qëndrim parimor, pro konkurrencë, ndaj pronësisë intelektuale. E dinin 
që "
+"të drejtat mund të jenë të nevojshme, por…ia lidhën duart kongresit, 
duke e "
+"kufizuar fuqinë e tij në disa rrugë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"That statement refers to Article 1, Section 8, Clause 8 of the US "
+"Constitution, which authorizes copyright law and patent law. That clause, "
+"though, has nothing to do with trademark law, trade secret law, or various "
+"others. The term &ldquo;intellectual property&rdquo; led that professor to "
+"make a false generalization."
+msgstr ""
+"Ai pohim i referohet Nenit 1, Ndarjes 8, Klauzolës 8 të Kushtetutës së "
+"Shteteve të Bashkuara, që autorizon ligj të drejtash kopjimi dhe ligj "
+"patentash. Ajo klauzolë, ama, s’ka punë fare me ligjin e shenjave 
tregtare, "
+"ligjin e të fshehtave tregtare apo të tjerë të ndryshëm. Termi 
“pronësi "
+"intelektuale” e shpuri atë profesor të bëjë një përgjithësim të 
rremë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The term &ldquo;intellectual property&rdquo; also leads to simplistic "
+"thinking. It leads people to focus on the meager commonality in form that "
+"these disparate laws have&mdash;that they create artificial privileges for "
+"certain parties&mdash;and to disregard the details which form their "
+"substance: the specific restrictions each law places on the public, and the "
+"consequences that result. This simplistic focus on the form encourages an "
+"&ldquo;economistic&rdquo; approach to all these issues."
+msgstr ""
+"Termi “pronësi intelektuale” shpie gjithashtu në të menduar 
thjeshtëzues. I "
+"shpie njerëzit të përqendrohen te e përbashkëta e dobët në formë që 
këto "
+"ligje të ndryshme kanë - pra se krijojnë privilegje artificiale për disa "
+"palë - dhe për të mos parë hollësitë që formojnë thelbin e tyre: 
kufizimet "
+"specifike që çdo ligj vendos mbi publikun, si dhe pasojat që vijnë prej "
+"kësaj. Ky fokus i thjeshtëzuar te forma nxit një trajtim “prej 
ekonomisti” "
+"për krejt këto probleme."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Economics operates here, as it often does, as a vehicle for unexamined "
+"assumptions. These include assumptions about values, such as that amount of "
+"production matters while freedom and way of life do not, and factual "
+"assumptions which are mostly false, such as that copyrights on music "
+"supports musicians, or that patents on drugs support life-saving research."
+msgstr ""
+"Ekonomia këtu vepron, siç bën shpesh, si një bartës hamendësimesh të "
+"paekzaminuara. Këto përfshijnë hamendësime mbi vlera, bie fjala, se 
sasia e "
+"prodhimit ka rëndësi, ndërsa liria dhe mënyra e jetesës nuk kanë, si 
dhe "
+"hamendësime faktike të cilat kryesisht janë të rreme, bie fjala, se të "
+"drejtat e kopjimit mbi muzikën janë në të mirë të muzikantëve, ose se "
+"patentat mbi barna mbështesin punë kërkimore për shpëtim jetësh."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Another problem is that, at the broad scale implicit in the term &ldquo;"
+"intellectual property&rdquo;, the specific issues raised by the various laws "
+"become nearly invisible. These issues arise from the specifics of each "
+"law&mdash;precisely what the term &ldquo;intellectual property&rdquo; "
+"encourages people to ignore. For instance, one issue relating to copyright "
+"law is whether music sharing should be allowed; patent law has nothing to do "
+"with this. Patent law raises issues such as whether poor countries should "
+"be allowed to produce life-saving drugs and sell them cheaply to save lives; "
+"copyright law has nothing to do with such matters."
+msgstr ""
+"Një tjetër problem është se, te ajo çka nënkupton termi “pronësi "
+"intelektuale” në shkallë të gjerë, problemet specifike, të lindura nga 
ligje "
+"të ndryshme, bëhen thuajse të padukshëm. Këto probleme lindin prej "
+"specifikash të çdo ligji - pikërisht ajo çka termi “pronësi 
intelektuale” i "
+"nxit njerëzit ta shpërfillin. Për shembull, një problem që lidhet me 
ligjin "
+"e të drejtave të kopjimit është nëse duhet lejuar apo jo ndarja me të 
tjerët "
+"e muzikës; ligji i patentave nuk ka punë kund me këtë. Ligji i patentave 
"
+"nxjerr probleme të tilla si, nëse duhen lejuar vende të varfra të 
prodhojnë "
+"barna që shpëtojnë jetën dhe t’i shesin ato lirë për të shpëtuar 
jetë; ligji "
+"i të drejtave të kopjimit s’ka punë në gjëra të tilla."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Neither of these issues is solely economic in nature, and their noneconomic "
+"aspects are very different; using the shallow economic overgeneralization as "
+"the basis for considering them means ignoring the differences. Putting the "
+"two laws in the &ldquo;intellectual property&rdquo; pot obstructs clear "
+"thinking about each one."
+msgstr ""
+"Asnjë prej këtyre problemeve s’është thjesht i natyrës ekonomike dhe "
+"aspektet e tyre joekonomike janë krejt të ndryshme; duke e tepruar në "
+"përgjithësime të cekëta ekonomike si bazë për t’i marrë parasysh do 
të thotë "
+"të shpërfillen dallimet. Hedhja e këtyre dy ligjeve në kazanin e 
“pronësisë "
+"intelektuale” pengon të menduarit e qartë mbi secilin prej tyre."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Thus, any opinions about &ldquo;the issue of intellectual property&rdquo; "
+"and any generalizations about this supposed category are almost surely "
+"foolish. If you think all those laws are one issue, you will tend to choose "
+"your opinions from a selection of sweeping overgeneralizations, none of "
+"which is any good."
+msgstr ""
+"Ndaj, çdo opinion mbi “çështjen e pronësisë intelektuale” dhe 
çfarëdo "
+"përgjithësimi rreth kësaj kategorie të supozuar janë thuajse me siguri 
të "
+"pamend. Nëse mendoni se këto ligje janë një problem, do të prireni 
t’i "
+"zgjidhni opinionet tuaja prej një përzgjedhje të gjerë përgjithësimesh 
të "
+"tepruara, asnjë prej të cilëve s’është për të mirë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Rejection of &ldquo;intellectual property&rdquo; is not mere philosophical "
+"recreation. The term does real harm. Apple used it to <a href=\"https://";
+"www.theguardian.com/us-news/2017/mar/11/nebraska-farmers-right-to-repair-"
+"bill-stalls-apple\">warp debate about Nebraska's &ldquo;right to "
+"repair&rdquo; bill</a>. The bogus concept gave Apple a way to dress up its "
+"preference for secrecy, which conflicts with its customers' rights, as a "
+"supposed principle that customers and the state must yield to."
+msgstr ""
+"Hedhja poshtë e “pronësisë intelektuale” s’është thjesht zbavitje "
+"filozofike. Termi shkakton dëm të njëmendtë. Apple-i e përdorni <a 
href="
+"\"https://www.theguardian.com/us-news/2017/mar/11/nebraska-farmers-right-to-";
+"repair-bill-stalls-apple\">për të deformuar debatin mbi ligjin e Nebraskës 
"
+"për “të drejtën për të riparuar”</a>. Koncepti i rremë i dha 
Apple-it një "
+"rrugë për të maskuar parapëlqimin e vet për fshehtësi, çka bie ndesh 
me të "
+"drejtat e përdoruesve të saj, si një parim të supozuar të cilit duhet 
t’i "
+"binden klientët dhe shteti."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If you want to think clearly about the issues raised by patents, or "
+"copyrights, or trademarks, or various other different laws, the first step "
+"is to forget the idea of lumping them together, and treat them as separate "
+"topics. The second step is to reject the narrow perspectives and simplistic "
+"picture the term &ldquo;intellectual property&rdquo; suggests. Consider "
+"each of these issues separately, in its fullness, and you have a chance of "
+"considering them well."
+msgstr ""
+"Nëse doni të mendoni qartë mbi problemet e dala nga patentat, apo të 
drejtat "
+"e kopjimit, apo shenjat tregtare, apo një larmi ligjesh të tjera të "
+"ndryshme, hapi i parë është të harrohet ideja e futjes së tyre në një 
thes "
+"dhe të trajtohen ato si subjekte të veçantë nga njëri-tjetri. Hapi i 
dytë "
+"është të hidhen poshtë këndvështrimet e ngushta dhe pamja 
thjeshtëzuese që "
+"sugjeron termi “pronësi intelektuale”. Merrini në shqyrtim secilën 
prej "
+"këtyre problemeve më vete dhe do të keni shansin t’i merrni drejt në "
+"shqyrtim."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"And when it comes to reforming WIPO, here is <a href=\"http://fsfe.org/";
+"projects/wipo/wiwo.en.html\">one proposal for changing the name and "
+"substance of WIPO</a>."
+msgstr ""
+"Dhe kur vjen puna për të reformuar WIPO-n, ja <a href=\"http://fsfe.org/";
+"projects/wipo/wiwo.en.html\">një propozim për ndryshimin e emrit dhe 
thelbit "
+"të WIPO-s</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"See also <a href=\"/philosophy/komongistan.html\">The Curious History of "
+"Komongistan (Busting the term &ldquo;intellectual property&rdquo;)</a>."
+msgstr ""
+"Shihni gjithashtu <a href=\"/philosophy/komongistan.html\">Historia e "
+"Çuditshme e Përbashkistanit (Shkërmoqje e termit “pronësi 
intelektuale”)</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Countries in Africa are a lot more similar than these laws, and &ldquo;"
+"Africa&rdquo; is a coherent geographical concept; nonetheless, <a href="
+"\"http://www.theguardian.com/world/2014/jan/24/africa-clinton\";> talking "
+"about &ldquo;Africa&rdquo; instead of a specific country causes lots of "
+"confusion</a>."
+msgstr ""
+"Vende në Afrikë janë shumë më të ngjashme se sa këto ligje dhe 
“Afrika” "
+"është një koncept gjeografik koherent; prapëseprapë, <a 
href=\"http://www.";
+"theguardian.com/world/2014/jan/24/africa-clinton\"> të flasësh mbi "
+"“Afrikën”, në vend se për një vend të caktuar, shkakton shumë 
ngatërrim</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<a href=\"http://torrentfreak.com/language-matters-framing-the-copyright-";
+"monopoly-so-we-can-keep-our-liberties-130714/\"> Rickard Falkvinge supports "
+"rejection of this term</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://torrentfreak.com/language-matters-framing-the-copyright-";
+"monopoly-so-we-can-keep-our-liberties-130714/\"> Rickard Falkvinge përkrah "
+"hedhjen poshtë të këtij termi</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.locusmag.com/Perspectives/2016/11/cory-doctorow-sole-";
+"and-despotic-dominion/\"> Cory Doctorow also condemns</a> the term &ldquo;"
+"intellectual property.&rdquo;"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.locusmag.com/Perspectives/2016/11/cory-doctorow-sole-";
+"and-despotic-dominion/\"> Cory Doctorow dënon gjithashtu</a> termin 
“pronësi "
+"intelektuale”."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:gnu@gnu.org";
+"\">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së "
+"dërgojini te <a href=\"mailto:gnu@gnu.org\";>&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Ka "
+"gjithashtu <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t’u lidhur me</a> 
FSF-"
+"në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera 
mund "
+"të dërgohen te <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+
+#
+#
+#
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#. replace it with the translation of these two:
+#. We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#. translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#. Please send your comments and general suggestions in this regard
+#. to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
+#. &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
+#. <p>For information on coordinating and submitting translations of
+#. our web pages, see <a
+#. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#. README</a>.
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi 
të "
+"mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga "
+"papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur 
me "
+"këtë dërgojini te <a href=\"mailto:web-translators@gnu.org\";>&lt;web-"
+"translators@gnu.org&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe "
+"parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Copyright &copy; 2004, 2006, 2010, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 Richard M. "
+"Stallman"
+msgstr ""
+"Të drejta kopjimi &copy; 2004, 2006, 2010, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 "
+"Richard M. Stallman"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr " "
+
+#. timestamp start
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Përditësuar më:"

Index: philosophy/po/compromise.sq.po
===================================================================
RCS file: philosophy/po/compromise.sq.po
diff -N philosophy/po/compromise.sq.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ philosophy/po/compromise.sq.po   28 Nov 2021 16:29:33 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,483 @@
+# LANGUAGE translation of https://www.gnu.org/philosophy/compromise.html
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: compromise.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-10-27 08:55+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-11-28 17:47+0200\n"
+"Language-Team: \n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
+"Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"Language: sq\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "Avoiding Ruinous Compromises - GNU Project - Free Software Foundation"
+msgstr ""
+"Shmangie Kompromisesh Rrënuese - Projekti GNU - Free Software Foundation"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "Avoiding Ruinous Compromises"
+msgstr "Shmangie Kompromisesh Rrënuese"
+
+#. type: Content of: <address>
+msgid "by Richard Stallman"
+msgstr "nga Richard Stallman"
+
+#. type: Content of: <blockquote><p>
+msgid ""
+"&ldquo;Twenty-five years ago <a href=\"/gnu/initial-announcement.html\">on "
+"September 27, 1983, I announced a plan</a> to create a completely free "
+"operating system called GNU&mdash;for &lsquo;GNU's Not Unix&rsquo;. As part "
+"of the 25th anniversary of the GNU system, I have written this article on "
+"how our community can avoid ruinous compromises. In addition to avoiding "
+"such compromises, there are many ways you can <a href=\"/help/help.html\"> "
+"help GNU</a> and free software. One way is to say no to the use of a "
+"nonfree program or an online disservice as often as you can or <a href=\"/"
+"philosophy/saying-no-even-once.html\"> even once.</a>&rdquo;&mdash;"
+"<b>Richard Stallman</b>"
+msgstr ""
+"“Njëzetepesë vjet më parë <a 
href=\"/gnu/initial-announcement.html\">më 27 "
+"shtator, 1983, njoftova një plan</a> për të krijuar një sistem operativ "
+"tërësisht të lirë, të quajtur GNU - sipas “GNU's Not Unix”. Si 
pjesë e "
+"përvjetorit të njëzetepestë të sistemit GNU, kam shkruar këtë artikull 
se si "
+"bashkësia jonë mund të shmangë kompromise rrënuese. Përtej shmangies 
së "
+"kompromiseve të tilla, ka mjaft rrugë me të cilat mund <a 
href=\"/help/help."
+"html\"> të ndihmoni GNU-në</a> dhe software-in e lirë. Një rrugë 
është t’i "
+"thuhet jo përdorimit të programeve jo të lira apo dreqshërbimi internetor 
sa "
+"më shpesh që mundeni, ose <a href=\"/philosophy/saying-no-even-once.html\"> 
"
+"qoftë edhe një herë.</a>” - <b>Richard Stallman</b>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The free software movement aims for a social change: <a href=\"/philosophy/"
+"free-sw.html\">to make all software free</a> so that all software users are "
+"free and can be part of a community of cooperation. Every nonfree program "
+"gives its developer unjust power over the users. Our goal is to put an end "
+"to that injustice."
+msgstr ""
+"Lëvizja e software-it të lirë synon për një ndryshim shoqëror: <a 
href=\"/"
+"philosophy/free-sw.html\">për ta bërë krejt software-in të lirë</a>, që 
"
+"kështu krejt përdoruesit e software-it të jenë të lirë dhe të mund të 
jenë "
+"pjesë e një bashkësie bashkëpunimi. Çdo program jo i lirë i jep 
zhvilluesit "
+"të tij pushtet të padrejtë mbi përdoruesit. Synimi ynë është t’i 
japim fund "
+"kësaj padrejtësie."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The road to freedom is <a href=\"http://www.fsf.org/bulletin/2008/spring/the-";
+"last-mile-is-always-the-hardest/\"> a long road</a>. It will take many "
+"steps and many years to reach a world in which it is normal for software "
+"users to have freedom. Some of these steps are hard, and require "
+"sacrifice. Some of them become easier if we make compromises with people "
+"that have different goals."
+msgstr ""
+"Rruga për te liria është <a 
href=\"http://www.fsf.org/bulletin/2008/spring/";
+"the-last-mile-is-always-the-hardest/\"> udhë e gjatë</a>. Do të duhen 
shumë "
+"hapa dhe shumë vite për të arritur në një botë në të cilën të jetë 
normale "
+"për përdoruesit e software-it të lirë të kenë liri. Disa nga këto 
hapa janë "
+"të zorshëm dhe duan sakrificë. Disa prej tyre bëhen më të lehtë nëse 
bëjmë "
+"kompromise me njerëz që kanë synime të tjera."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Thus, the <a href=\"http://www.fsf.org/\";>Free Software Foundation</a> makes "
+"compromises&mdash;even major ones. For instance, we made compromises in the "
+"patent provisions of version 3 of the <a href=\"/licenses/gpl.html\">GNU "
+"General Public License</a> (GNU GPL) so that major companies would "
+"contribute to and distribute GPLv3-covered software and thus bring some "
+"patents under the effect of these provisions."
+msgstr ""
+"Ndaj, <a href=\"http://www.fsf.org/\";>Free Software Foundation</a> bën "
+"kompromise&mdash;madje dhe të mëdha. Për shembull, bëmë kompromise mbi "
+"kushtet e lidhura me patentat në versionin 3 të licencës <a 
href=\"/licenses/"
+"gpl.html\">GNU General Public License</a> (GNU GPL), që kështu shoqëri të 
"
+"mëdha të kontribuojnë dhe të shpërndajnë <em>software</em> të mbuluar 
nga "
+"GPLv3, duke sjellë kështu disa patenta nën efektin e këtyre kushteve."
+
+#. type: Attribute 'alt' of: <img>
+msgid "[GPLv3 Logo]"
+msgstr "[Stemë e GPLv3]"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<a href=\"/licenses/lgpl.html\">The Lesser GPL</a>'s purpose is a "
+"compromise: we use it on certain chosen free libraries to permit their use "
+"in nonfree programs because we think that legally prohibiting this would "
+"only drive developers to proprietary libraries instead. We accept and "
+"install code in GNU programs to make them work together with common nonfree "
+"programs, and we document and publicize this in ways that encourage users of "
+"the latter to install the former, but not vice versa. We support specific "
+"campaigns we agree with, even when we don't fully agree with the groups "
+"behind them."
+msgstr ""
+"Synimi i <a href=\"/licenses/lgpl.html\">The Lesser GPL</a> është një "
+"kompromis: e përdorim në disa biblioteka të lira të caktuara për të 
lejuar "
+"përdorimin e tyre në programe jo të lira, ngaqë mendojmë se ndalimi 
ligjor i "
+"kësaj në fakt do t’i shpjerë zhvilluesit drejt bibliotekash pronësore. 
"
+"Pranojmë dhe instalojmë kod në programe GNU për t’i bërë të 
funksionojnë me "
+"programe të rëndomtë jo të lirë, si dhe dokumentojmë dhe publikojmë 
këtë në "
+"rrugë që nxisin përdoruesit e të fundit të instalojnë të parin, por jo 
"
+"anasjelltas. Përkrahim fushata specifike me të cilat pajtohemi, edhe pse "
+"nuk pajtohemi plotësisht me grupe pas tyre."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"But we reject certain compromises even though many others in our community "
+"are willing to make them. For instance, we <a href=\"/distros/free-system-"
+"distribution-guidelines.html\"> endorse only the GNU/Linux distributions</a> "
+"that have policies not to include nonfree software or lead users to install "
+"it. To endorse nonfree distributions would be a <abbr title=\"ruinous "
+"(r&#363;'&#601;-n&#601;s) adj. 1. Causing or apt to cause ruin; "
+"destructive. 2. Falling to ruin; dilapidated or decayed.\">ruinous</abbr> "
+"compromise."
+msgstr ""
+"Por hedhim poshtë disa kompromise, edhe pse mjaft të tjerë në 
bashkësinë "
+"tonë janë gati t’i bëjnë. Për shembull, <a 
href=\"/distros/free-system-"
+"distribution-guidelines.html\"> vëmë emrin tonë në krah vetëm të "
+"shpërndarjeve GNU/Linux</a> që e kanë rregull të mos përfshijnë "
+"<em>software</em> jo të lirë ose që i shpien përdoruesit të instalojnë 
të "
+"tillë. Dalja në krah të shpërndarjeve jo të lira do të ishte një 
kompromis "
+"<abbr title=\"rrënues (rrënues) mbi. Që sjell shkatërrim ose humbje të "
+"rënda, rrënimtar.\">rrënues</abbr>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Compromises are ruinous if they would work against our aims in the long "
+"term. That can occur either at the level of ideas or at the level of "
+"actions."
+msgstr ""
+"Kompromiset janë rrënuese nëse do të punonin kundër synimeve tonë, në "
+"perspektivë afatgjatë. Kjo mund të ndodhë ose në nivelin e ideve, ose 
në "
+"atë të veprimeve."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"At the level of ideas, ruinous compromises are those that reinforce the "
+"premises we seek to change. Our goal is a world in which software users are "
+"free, but as yet most computer users do not even recognize freedom as an "
+"issue. They have taken up &ldquo;consumer&rdquo; values, which means they "
+"judge any program only on practical characteristics such as price and "
+"convenience."
+msgstr ""
+"Në nivelin e ideve, kompromise rrënuese janë ato që përforcojnë 
premisat që "
+"kërkojmë të ndryshojmë. Synimi ynë është një botë ku përdoruesit e 
software-"
+"it janë të lirë, por ende sot shumica e përdoruesve të kompjuterit as 
që "
+"njohin një problem lirie. Kanë bërë të tyret vlera të 
“konsumatorit”, që do "
+"të thotë se e gjykojnë çfarëdo programi vetëm nga karakteristikat 
praktike, "
+"bie fjala, çmimi ose lehtësia që ofron."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Dale Carnegie's classic self-help book, <cite>How to Win Friends and "
+"Influence People</cite>, advises that the most effective way to persuade "
+"someone to do something is to present arguments that appeal to per values. "
+"There are ways we can appeal to the consumer values typical in our society. "
+"For instance, free software obtained gratis can save the user money. Many "
+"free programs are convenient and reliable, too. Citing those practical "
+"benefits has succeeded in persuading many users to adopt various free "
+"programs, some of which are now quite successful."
+msgstr ""
+"Libri klasik i Dale Carnegie-s për të ndihmuar veten, <cite>Si të Bëni 
Shokë "
+"dhe të Ndikoni Te Njerëzit</cite>, këshillon se rruga më efikase për të 
"
+"bindur dikë të bëjë diçka është t’i paraqiten argumente tërheqëse 
për vlerat "
+"e tij. Ka rrugë përmes të cilave të bëhemi tërheqës kundrejt vlerash "
+"konsumi, tipike në shoqërinë tonë. Për shembull, software-i i lirë i 
marrë "
+"falas mund t’u kursejë para përdoruesve. Mjaft programe të lira janë "
+"gjithashtu të leverdishëm dhe të qëndrueshëm. Përmendja e këtyre "
+"përfitimeve praktike ka dalë me sukses në bindjen e mjaft përdoruesve të 
"
+"adoptojnë programe të ndryshme të lira, disa prej të cilave tanimë janë 
"
+"mjaft të suksesshme."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If getting more people to use some free programs is as far as you aim to go, "
+"you might decide to keep quiet about the concept of freedom, and focus only "
+"on the practical advantages that make sense in terms of consumer values. "
+"That's what the term &ldquo;open source&rdquo; and its associated rhetoric "
+"do."
+msgstr ""
+"Nëse e shumta e asaj që doni të arrini, është bërja e më shumë 
vetëve të "
+"përdorin ca programe të lira, mund të vendosni të mos flisni mbi 
konceptin e "
+"lirisë dhe të përqendroheni vetëm te përparësitë praktike parë nga "
+"këndvështrimi i vlerave të konsumit. Kjo është ajo që bën termi 
“burim i "
+"hapët” dhe retorika përshoqëruar atij."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"That approach can get us only part way to the goal of freedom. People who "
+"use free software only because it is convenient will stick with it only as "
+"long as it is more convenient. And they will see no reason not to use "
+"convenient proprietary programs along with it."
+msgstr ""
+"Ky trajtim mund të na shpjerë vetëm pjesërisht te synimi i lirisë. 
Njerëzit "
+"që përdorin <em>software</em> të lirë vetëm pse është me leverdi, do 
të "
+"rrinë në të aq gjatë sa është më me leverdi. Dhe s’do të gjejnë 
arsye pse "
+"të mos përdoren programe pronësore të leverdishme tok me të."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The philosophy of open source presupposes and appeals to consumer values, "
+"and this affirms and reinforces them. That's why we <a href=\"/philosophy/"
+"open-source-misses-the-point.html\">do not advocate open source.</a>"
+msgstr ""
+"Filozofia e burimit të hapët presupozon dhe përpiqet të jetë tërheqëse 
për "
+"vlera të konsumit, i afirmon dhe i përforcon ato. Kjo është arsyeja pse 
<a "
+"href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">nuk mbrojmë burimin e 
"
+"hapët.</a>"
+
+#. type: Attribute 'alt' of: <img>
+msgid "[Levitating Gnu with a laptop]"
+msgstr "[Gnu Pezull, me një laptop]"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"To establish a free community fully and lastingly, we need to do more than "
+"get people to use some free software. We need to spread the idea of judging "
+"software (and other things) on &ldquo;citizen values&rdquo;, based on "
+"whether it respects users' freedom and community, not just in terms of "
+"convenience. Then people will not fall into the trap of a proprietary "
+"program baited by an attractive, convenient feature."
+msgstr ""
+"Për të rrënjosur një bashkësi të lirë plotësisht dhe për shumë 
kohë, na "
+"duhet të bëjmë më shumë se sa të kemi njerëz që përdorin ca 
<em>software</"
+"em> të lirë. Na duhet të përhapim idenë e gjykimit të software-it (dhe 
"
+"gjërave të tjera) sipas “vlerave të qytetarit”, bazuar në faktin se "
+"respekton a jo lirinë dhe bashkësinë e përdoruesve, jo thjesht në 
lehtësitë "
+"që sjell. Atëherë njerëzit s’do të bien në kurthin e një programi 
pronësor "
+"që ka si karrem një veçori tërheqëse, të leverdishme."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"To promote citizen values, we have to talk about them and show how they are "
+"the basis of our actions. We must reject the Dale Carnegie compromise that "
+"would influence their actions by endorsing their consumer values."
+msgstr ""
+"Për të promovuar vlera qytetarie, na duhet të flasim për to dhe të 
tregojmë "
+"se si janë themeli i veprimeve tona. Duhet të hedhim poshtë kompromisin e 
"
+"Dale Carnegie-së që do të ndikonte veprimet e tyre përmes daljes në krah 
të "
+"vlerave të konsumit."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This is not to say we cannot cite practical advantage at all&mdash;we can "
+"and we do. It becomes a problem only when the practical advantage steals "
+"the scene and pushes freedom into the background. Therefore, when we cite "
+"the practical advantages of free software, we reiterate frequently that "
+"those are just <em>additional, secondary</em> reasons to prefer it."
+msgstr ""
+"Kjo jo për të thënë se s’mund të citojmë fare përparësi praktike - 
mundemi "
+"dhe e bëjmë. Problem bëhet vetëm kur përparësia praktike zë kryet e 
vendit "
+"dhe e kalon lirinë në prapaskenë. Ndaj, kur citojmë përparësitë 
praktike të "
+"software-it të lirë, përsërisim shpesh se ato janë arsye thjesht 
<em>shtesë, "
+"dytësore</em> për ta parapëlqyer."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"It's not enough to make our words accord with our ideals; our actions have "
+"to accord with them too. So we must also avoid compromises that involve "
+"doing or legitimizing the things we aim to stamp out."
+msgstr ""
+"Nuk mjafton t’i bëjmë fjalët tona të puqen me idealet tona; me to duhet 
të "
+"puqen edhe veprimet tona. Ndaj edhe duhet të shmangim kompromise që "
+"përfshijnë kryerjen ose legjitimimin e gjërave që synojmë t’i heqim 
qafe."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"For instance, experience shows that you can attract some users to <a href=\"/"
+"gnu/why-gnu-linux.html\">GNU/Linux</a> if you include some nonfree "
+"programs. This could mean a cute nonfree application that will catch some "
+"user's eye, or a nonfree programming platform such as <a href=\"/philosophy/"
+"java-trap.html\">Java</a> (formerly) or the Flash runtime (still), or a "
+"nonfree device driver that enables support for certain hardware models."
+msgstr ""
+"Për shembull, përvoja tregon se mund të tërhiqni disa përdorues te <a 
href="
+"\"/gnu/why-gnu-linux.html\">GNU/Linux</a>, nëse përfshini disa programe jo "
+"të lira. Kjo mund të thoshte një aplikacion të bukur jo të lirë, që 
do të "
+"bjerë në sy të ca përdoruesve, ose një platformë programimi jo të 
lirë, bie "
+"fjala <a href=\"/philosophy/java-trap.html\">Java</a> (dikur), ose Flash "
+"(ende), ose një përudhës jo të lirë pajisjeje që lejon funksionim të 
ca "
+"modeleve <em>hardware</em>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"These compromises are tempting, but they undermine the goal. If you "
+"distribute nonfree software, or steer people towards it, you will find it "
+"hard to say, &ldquo;Nonfree software is an injustice, a social problem, and "
+"we must put an end to it.&rdquo; And even if you do continue to say those "
+"words, your actions will undermine them."
+msgstr ""
+"Këto kompromise janë tunduese, por minojnë. Nëse shpërndani software jo 
të "
+"lirë, ose i drejtoni njerëzit drejt tij, do të shihni se është e zorshme 
të "
+"thoni “Software-i jo i lirë është padrejtësi, problem shoqëror dhe 
duhet t’i "
+"japim fund”. Dhe edhe nëse vazhdoni t’i thoni këto fjalë, veprimet 
tuaja do "
+"t’u heqin themelin atyre."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The issue here is not whether people should be <em>able</em> or <em>allowed</"
+"em> to install nonfree software; a general-purpose system enables and allows "
+"users to do whatever they wish. The issue is whether we guide users towards "
+"nonfree software. What they do on their own is their responsibility; what "
+"we do for them, and what we direct them towards, is ours. We must not "
+"direct the users towards proprietary software as if it were a solution, "
+"because proprietary software is the problem."
+msgstr ""
+"Problemi këtu nuk është nëse duhet të jenë <em>të aftë</em> apo duhen 
"
+"<em>lejuar</em> njerëzit të instalojnë <em>software</em> jo të lirë; 
një "
+"sistem për përdorim të përgjithshëm i bën të aftë dhe u lejon 
përdoruesve të "
+"bëjnë ç’të duan. Problemi është i udhëheqim apo jo përdoruesit 
drejt "
+"software-it jo të lirë. Se ç’bëjnë ata vetë, është përgjegjësi e 
tyre; se "
+"ç’bëjmë ne për ta dhe se për ku i drejtojmë, është e jona. 
S’duhet t’i "
+"shpiem përdoruesit drejt software-i pronësor, si të qe ky zgjidhja, ngaqë 
"
+"software-i pronësor është problemi."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"A ruinous compromise is not just a bad influence on others. It can distort "
+"your own values, too, through cognitive dissonance. If you have certain "
+"values, but your actions imply other, conflicting values, you are likely to "
+"change your values or your actions so as to resolve the contradiction. "
+"Thus, projects that argue only from practical advantages, or direct people "
+"toward some nonfree software, nearly always shy away from even "
+"<em>suggesting</em> that nonfree software is unethical. For their "
+"participants, as well as for the public, they reinforce consumer values. We "
+"must reject these compromises if we wish to keep our values straight."
+msgstr ""
+"Një kompromis rrënues s’është thjesht ndikim i dëmshëm mbi të 
tjerët. Mund "
+"të shtrembërojë vlerat tuaja, gjithashtu, përmes disonancës konjitive. 
Nëse "
+"keni disa vlera, por veprimet tuaja lënë të nënkuptohen të tjera vlera, 
që "
+"bien ndesh me të parat, gjasat janë që të ndryshoni vlerat tuaja ose "
+"veprimet tuaja që të zgjidhet kundërshtia. Kështu, projekte që flasin 
vetëm "
+"për përparësi praktike, ose i shpien njerëzit drejt ndonjë software-i jo 
të "
+"lirë, thuajse përherë shmangin qoftë edhe <em>të sugjerojnë</em> se 
software-"
+"i i lirë është jo etik. Për përqafuesit e këtij, si dhe për publikun, 
ata "
+"përforcojnë vlerat e konsumit. Ne duhet t’i hedhim tej këto kompromise, 
"
+"nëse duam t’i mbajmë të palëkundurat vlerat tona."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If you want to move to free software without compromising the goal of "
+"freedom, look at <a href=\"http://www.fsf.org/resources\";>the FSF's "
+"resources area</a>. It lists hardware and machine configurations that work "
+"with free software, <a href=\"/distros/distros.html\"> totally free GNU/"
+"Linux distros</a> to install, and <a href=\"http://directory.fsf.org/\";> "
+"thousands of free software packages</a> that work in a 100 percent free "
+"software environment. If you want to help the community stay on the road to "
+"freedom, one important way is to publicly uphold citizen values. When "
+"people are discussing what is good or bad, or what to do, cite the values of "
+"freedom and community and argue from them."
+msgstr ""
+"Nëse doni të kaloni në software-in e lirë pa komprometuar synimin e 
lirisë, "
+"hidhni një sy te <a href=\"http://www.fsf.org/resources\";>pjesa e FSF-së 
për "
+"burime</a>. Aty radhiten <em>hardware<em> dhe formësime makinash që "
+"funksionojnë në software-in e lirë, <a href=\"/distros/distros.html\"> "
+"shpërndarje GNU/Linux tërësisht të lira</a>, për instalim, si dhe <a 
href="
+"\"http://directory.fsf.org/\";> mijëra paketa software-i të lirë</a> që "
+"funksionojnë në një mjedis 100 përqind software-i të lirë. Nëse doni 
të "
+"ndihmoni bashkësinë të qëndrojë në udhën e lirisë, një rrugë e 
rëndësishme "
+"është të mbrohen publikisht vlerat e qytetarisë. Kur njerëzit 
diskutojnë "
+"ç’është e mirë a e keqe, ose ç’të bëhet, përmendni vlerat e 
lirisë dhe "
+"bashkësisë dhe debatoni duke u nisur prej tyre."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"A road that lets you go faster is not better if it leads to the wrong "
+"place. Compromise is essential to achieve an ambitious goal, but beware of "
+"compromises that lead away from the goal."
+msgstr ""
+"Një rrugë që ju lejon të ecni më shpejt s’është më e mirë, nëse 
shpie në "
+"vend të gabuar. Kompromisi është thelbësor për të arritur një synim "
+"ambicioz, por bëni kujdes me kompromiset që shpien larg synimit."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"For a similar point in a different area of life, see <a href=\"http://www.";
+"guardian.co.uk/commentisfree/2011/jul/19/nudge-is-not-enough-behaviour-change"
+"\"> &ldquo;Nudge&rdquo; is not enough</a>."
+msgstr ""
+"Për një pikëpamje të ngjashme, në një fushë tjetër të jetës, shihni 
<a href="
+"\"http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/jul/19/nudge-is-not-enough-";
+"behaviour-change\"> “Nudge” is not enough</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:gnu@gnu.org";
+"\">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së "
+"dërgojini te <a href=\"mailto:gnu@gnu.org\";>&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Ka "
+"gjithashtu <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t’u lidhur me</a> 
FSF-"
+"në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera 
mund "
+"të dërgohen te <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+
+#
+#
+#
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#. replace it with the translation of these two:
+#. We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#. translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#. Please send your comments and general suggestions in this regard
+#. to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
+#. &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
+#. <p>For information on coordinating and submitting translations of
+#. our web pages, see <a
+#. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#. README</a>.
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi 
të "
+"mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga "
+"papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur 
me "
+"këtë dërgojini te <a href=\"mailto:web-translators@gnu.org\";>&lt;web-"
+"translators@gnu.org&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe "
+"parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Copyright &copy; 2008, 2009, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 <a href="
+"\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>."
+msgstr ""
+"Të drejta kopjimi &copy; 2008, 2009, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 <a "
+"href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr " "
+
+#. timestamp start
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "U përditësua më:"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]