www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www education/po/edu-cases-india-irimpanam.sq.p...


From: GNUN
Subject: www education/po/edu-cases-india-irimpanam.sq.p...
Date: Sat, 27 Nov 2021 15:30:45 -0500 (EST)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   21/11/27 15:30:45

Modified files:
    education/po  : edu-cases-india-irimpanam.sq.po 
    philosophy   : amazon-rms-tim.sq.html 
             free-software-even-more-important.sq.html 
    philosophy/po : amazon-rms-tim.sq-en.html amazon-rms-tim.sq.po 
             free-software-even-more-important.sq-en.html 
             free-software-even-more-important.sq.po 
             surveillance-vs-democracy.sq.po 
    server     : irc-rules.sq.html 
    server/po   : irc-rules.sq.po 
    server/standards: README.translations.sq.html 
    server/standards/po: README.translations.sq.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-cases-india-irimpanam.sq.po?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/amazon-rms-tim.sq.html?cvsroot=www&r1=1.31&r2=1.32
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/free-software-even-more-important.sq.html?cvsroot=www&r1=1.28&r2=1.29
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/amazon-rms-tim.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.21&r2=1.22
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/amazon-rms-tim.sq.po?cvsroot=www&r1=1.31&r2=1.32
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-software-even-more-important.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.20&r2=1.21
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-software-even-more-important.sq.po?cvsroot=www&r1=1.76&r2=1.77
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq.po?cvsroot=www&r1=1.123&r2=1.124
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/irc-rules.sq.html?cvsroot=www&r1=1.45&r2=1.46
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/irc-rules.sq.po?cvsroot=www&r1=1.70&r2=1.71
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/standards/README.translations.sq.html?cvsroot=www&r1=1.28&r2=1.29
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/standards/po/README.translations.sq.po?cvsroot=www&r1=1.121&r2=1.122

Patches:
Index: education/po/edu-cases-india-irimpanam.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/po/edu-cases-india-irimpanam.sq.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- education/po/edu-cases-india-irimpanam.sq.po    27 Nov 2021 20:04:30 
-0000   1.1
+++ education/po/edu-cases-india-irimpanam.sq.po    27 Nov 2021 20:30:44 
-0000   1.2
@@ -6,16 +6,17 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: edu-cases-india-irimpanam.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2020-11-10 17:25+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2021-05-26 21:26+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2021-11-26 23:05+0200\n"
+"Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: \n"
+"Language: sq\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Outdated-Since: 2021-05-26 21:26+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
-"Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"Language: sq\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid ""
@@ -63,7 +64,7 @@
 msgid "Vocational Higher Secondary School Irimpanam"
 msgstr "Vocational Higher Secondary School Irimpanam"
 
-#. type: Content of: <div><blockquote><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
 "The following report is based on information provided to us by the school's "
 "staff."
@@ -396,7 +397,7 @@
 "marrin pjesë në veprimtari të tilla si Konferenca Kombëtare e Software-it 
të "
 "Lirë dhe Dita e Sigurisë Kibernetike."
 
-#. type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
 "The commitment and the collaboration of teachers, students and local groups "
 "was essential to the success of this large scale government project."
@@ -476,8 +477,13 @@
 "standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Copyright &copy; 2011, 2012, 2016, 2018, 2020 Free Software Foundation, "
+#| "Inc."
 msgid ""
-"Copyright &copy; 2011, 2012, 2016, 2018, 2020 Free Software Foundation, Inc."
+"Copyright &copy; 2011, 2012, 2016, 2018, 2020, 2021 Free Software "
+"Foundation, Inc."
 msgstr ""
 "Të drejta kopjimi &copy; 2011, 2012, 2016, 2018, 2020 Free Software "
 "Foundation, Inc."

Index: philosophy/amazon-rms-tim.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/amazon-rms-tim.sq.html,v
retrieving revision 1.31
retrieving revision 1.32
diff -u -b -r1.31 -r1.32
--- philosophy/amazon-rms-tim.sq.html  1 Nov 2021 13:30:49 -0000    1.31
+++ philosophy/amazon-rms-tim.sq.html  27 Nov 2021 20:30:44 -0000   1.32
@@ -1,12 +1,10 @@
-<!--#set var="PO_FILE"
- value='<a href="/philosophy/po/amazon-rms-tim.sq.po">
- https://www.gnu.org/philosophy/po/amazon-rms-tim.sq.po</a>'
- --><!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/philosophy/amazon-rms-tim.html"
- --><!--#set var="DIFF_FILE" value="/philosophy/po/amazon-rms-tim.sq-diff.html"
- --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2021-09-02" --><!--#set 
var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/amazon-rms-tim.en.html" -->
+<!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/amazon-rms-tim.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.sq.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.96 -->
+<!-- This page is derived from /server/standards/boilerplate.html -->
+<!--#set var="TAGS" value="essays laws patents" -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Letra rreth Amazon-ës për Tim O'Reilly-n nga RMS - Projekti GNU - 
Free
@@ -14,15 +12,21 @@
 
 <!--#include virtual="/philosophy/po/amazon-rms-tim.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.sq.html" -->
-<!--#include virtual="/server/outdated.sq.html" -->
-<h2>Letër e RMS për Tim O'Reilly</h2>
-
-<p>
-Ja një mesazh që <a href="http://www.stallman.org/";>Richard M. Stallman</a>
-i dërgoi Tim O'Reilly-it më 11 Mars, 2000, lidhur me një deklaratë të Jeff
-Bezos, <abbr title="Chief Executive Officer">CEO</abbr> i Amazon-ës, ku
-bëhej thirrje që patentat e software-it të zgjasin thjesht 3 ose 5 vjet.</p>
+<!--#include virtual="/philosophy/ph-breadcrumb.sq.html" -->
+<!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.sq.html" -->
+<div class="article reduced-width">
+<h2>Letër e RMS-së për Tim O'Reilly-n</h2>
+
+<div class="infobox">
+<p><i>Ja një mesazh që <a href="https://www.stallman.org/";>Richard
+M. Stallman</a> i dërgoi Tim O'Reilly-it më 11 mars, 2000, lidhur me një
+deklaratë të Jeff Bezos, <abbr title="Chief Executive Officer">CEO</abbr> i
+Amazon-ës, ku bëhej thirrje që patentat e software-it të zgjasin thjesht 3
+ose 5 vjet.</i></p>
+</div>
 
+<div class="important">
 <p>
 Ju lutemi, <a href="/philosophy/amazon.html">lexoni më tepër</a> rreth
 bojkotit.
@@ -30,51 +34,54 @@
 
 <p>
 Ju lutemi, na përkrahni, po ashtu, duke krijuar një lidhje prej faqes suaj
-apo site-e për te <a
+apo sajtesh për te<br />
+<a
 
href="/philosophy/amazon.html"><strong>http://www.gnu.org/philosophy/amazon.html</strong></a>!
 </p>
+</div>
+<hr class="thin" />
 
-<pre>
-Ideja që patentat mbi software-e do të duhej të vlenin për 3 ose 5 vjet
-është propozuar këtu e një dekadë, si një kompromis që do të eliminonte
-shumicën e dëmit që patentat mbi software-in bëjnë sot. Përkrahja e 
kësaj ideje
-prej Xhef Bezos është gjë e mirë, ngaqë mund të na shpjerë një hap më 
afër
-drejt aktivizimit të Kongresit. Përgëzime për ndihmën në arritjen e 
kësaj.
-
-Por një ligj i tillë është ende larg, dhe ndërkohë, Amazon mban ende
-përgjegjësi për aktet e saj.
-
-Amazon-ën e zgjodhëm për bojkot, mes mijëra kompanish
-që zotërojnë patenta software-esh, ngaqë Amazon është nga të paktat
-që ka shkuar aq larg sa të padisë dikë. Kjo i bën shembull përfaqësues.
-Shumica e mbajtësve të patentave thonë se patentat
-e software-it i kanë "për qëllime mbrojtjeje", për të ushtruar
-trysni të ngjashme në rast se kërcënohen me padi penale patentash.
-Ngaqë kjo është strategji reale për vetëmbrojtje, shumë prej këtyre
-zotëruesve të patentave mund ta kenë vërtet ashtu si thonë.
-Por kjo përligjje nuk vlen për Amazon-ën,
-sepse ata e filluan të parët.
-
-Letra e Bezos ripohon synimin e vazhdueshëm të Amazon-ës për t’u
-angazhuar në ndeshje të pakufizuar për patentat, kur thotë se vendimi
-se kur dhe ku do të sulmohet do të caktohet nga "arsye biznesi". Do t’i
-bashkohesha me gjithë qejf Bezos në mbështetje të një projektligji për
-kufizimin e patentave nga 3 në 5 vjet, por besoj se duhet të vazhdojmë
-të kritikojmë dhe bojkotojmë Amazon-ën deri sa një miratohet një ligj
-i tillë--ose derisa Amazon-a të bëjë ndonjë ndryshim të përshtatshëm
-në sjelljen e saj që të përligjë një ndryshim në sjelljen tonë.
-
-Kjo nuk do të thotë që të këmbëngulim që Amazon-a duhet të shkojë
-deri në asgjësimin e patentave të veta. Me patentat, arti i shkurajimit
-është një mbrojte e papërshtatshme kundër agresorësh të armatosur
-me patenta, por është e vetmja mbrojtje, ndaj nuk do t’i kërkoja 
Amazon-ës
-(ose cilitdo tjetër) të heqë dorë nga përdorimi i patentave për 
vetëmbrojtje
-ose për sigurinë kolektive. Në vend të kësaj, Amazon-a dhe të tjerë 
zotërues
-patentash do të duhej të zotoheshin se heqin dorë nga përdorimi i patentave
-për agresion, dhe të bënin të tyren një politikë përdorimi 
jo-unë-i-pari.
-Nëse Amazona e bën këtë, në një rrugë të pakthyeshme dhe besëzanë,
-nuk do të kisha tjetër kritikë për Amazonën.
-</pre>
+<p>
+Ideja që patentat e software-it duhet të zgjasin 3 ose 5 vjet ka një
+dhjetëvjeçar që është propozuar, si një kompromis që do të eliminonte
+shumicën e dëmit që patentat e software-it bëjnë sot. Përkrahja e kësaj
+ideje nga Jeff Bezos është gjë e mirë, ngaqë mund të na shpjerë një 
hap më
+pranë veprimit nga Kongresi. Përgëzime për ndihmën për sjelljen e 
kësaj në
+vëmendje.
+</p><p>
+Por një ligj i tillë është ende larg dhe ndërkohë Amazon-a është ende
+përgjegjësie për veprimet e veta.
+</p><p>
+Amazon-ën e zgjodhëm për bojkot, mes mijëra shoqërish që kanë shtënë 
në dorë
+patenta software-i, ngaqë Amazon-a është mes të paktave që kanë shkuar aq
+larg sa të padisin dikë faktikisht. Kjo e bën një shkelës shembullor.
+Shumica e të zotëve të patentave thonë se patentat e software-it i kanë 
“për
+qëllime mbrojtëse”, për të bërë presion për licencime reciproke, në 
rast se
+kërcënohen me padi rreth patentash. Ngaqë kjo është strategji reale për
+vetëmbrojtje, mjaft nga këta të zotë patentash mund të nënkuptojnë 
vërtet
+atë çka thonë. Por ky shfajësim s’vlen për Amazon-ën, ngaqë ajo 
qëlloi e
+para.
+</p><p>
+Letra e Bezos-it riafirmon synimin e vazhdueshëm të Amazon-ës për t’u
+angazhuar në luftë të pakufizuar patentash, kur thotë se vendimi se kur dhe
+ku të goditet do të vendoset nga “arsye biznes”. Do t’i bashkohesha me 
gëzim
+Bezos-it në përkrahjen për një ligj që i kufizon patentat në 3 ose 5 
vjet,
+por besoj se duhet të vazhdojmë të kritikojmë dhe bojkotojmë Amazon-ën 
deri
+sa të dalë një ligj i tillë&mdash;ose deri sa Amazon-a të bëjë të tjera
+ndryshime të përshtatshme në sjelljen e vet, për të përligjur në 
ndryshim në
+tonën.
+</p><p>
+Ko s’do të thotë të insistohet se Amazon-a duhet të shkojë aq larg sa 
t’u
+japë fund patentave të veta. Frenimi përmes patentash është një 
mbrojtje jo
+adekuate kundër agresorësh të armatosur me patenta, por është e vetmja
+mbrojtje, ndaj s’do t’i kërkoja Amazonës (apo kujtdo) të heqë dorë nga
+përdorimi i patentave për vetëmbrojtje apo siguri kolektive. Në vend të
+kësaj, Amazona dhe të tjerë zotërues patentash software-i duhet të heqin
+dorë nga përdorimi i patentave për agresion dhe të adoptojnë një 
politikë
+mospërdorimi i pari. Nëse Amazon-a bën këtë, në një rrugë të 
parevokueshme
+dhe shtrënguese, s’do të kem kritikë të mëtejshme Amazon-i.
+</p>
+</div>
 
 <div class="translators-notes">
 
@@ -84,7 +91,7 @@
 
 <!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.sq.html" -->
-<div id="footer">
+<div id="footer" role="contentinfo">
 <div class="unprintable">
 
 <p>Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së
@@ -105,7 +112,7 @@
 
     &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
 
-    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    <p>For information on coordinating and contributing translations of
     our web pages, see <a
     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
     README</a>. -->
@@ -135,8 +142,7 @@
   
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Të drejta kopjimi &copy; 1999, 2007, 2008, 2014, 2020 Free Software
-Foundation, Inc.</p>
+<p>Të drejta kopjimi &copy; 2000, 2021 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative Commons
@@ -151,11 +157,12 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2021/11/01 13:30:49 $
+$Date: 2021/11/27 20:30:44 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 </div>
+<!-- for class="inner", starts in the banner include -->
 </body>
 </html>

Index: philosophy/free-software-even-more-important.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/free-software-even-more-important.sq.html,v
retrieving revision 1.28
retrieving revision 1.29
diff -u -b -r1.28 -r1.29
--- philosophy/free-software-even-more-important.sq.html    10 Sep 2021 
12:36:56 -0000   1.28
+++ philosophy/free-software-even-more-important.sq.html    27 Nov 2021 
20:30:44 -0000   1.29
@@ -25,12 +25,12 @@
 software-in që përdorin, jo anasjelltas. Kur një program respekton lirinë 
e
 përdoruesve dhe bashkësinë, e quajmë “<em>software</em> të lirë”.</p>
 
-<p>Të tillë software e quajmë “software libre” që të theksojmë 
aspektin se e
-kemi fjalën për lirinë, jo çmimin. Disa programe pronësore (jo të lira, 
të
-tilla si Photoshop, janë shumë të shtrenjta; të tjera, fjala vjen
-aplikacioni Flash Player, janë falas&mdash;por kjo është hollësi e vockël.
-Sipas njërës mënyrë, apo tjetrës, ato i japin zhvilluesit të programit
-pushtet mbi përdoruesit, pushtet që nuk duhet ta ketë kush.</p>
+<p>Të tillë <em>software</em> e quajmë “software libre” që të 
theksojmë
+aspektin se e kemi fjalën për lirinë, jo çmimin. Disa programe pronësore
+(jo të lira, të tilla si Photoshop, janë shumë të shtrenjta; të tjera, 
fjala
+vjen aplikacioni Flash Player, janë falas&mdash;por kjo është hollësi e
+vockël. Sipas njërës mënyrë, apo tjetrës, ato i japin zhvilluesit të
+programit pushtet mbi përdoruesit, pushtet që nuk duhet ta ketë kush.</p>
 
 <div class="announcement comment" role="complementary">
 <hr class="no-display" />
@@ -43,10 +43,10 @@
 <p>Këto dy programe jo të lira kanë diçka të përbashkët: janë që të 
dy
 <em>malware</em>. Domethënë, që të dy kanë funksione të konceptuar për
 abuzim të përdoruesit. Software-i pronësor, sot, shpesh është
-<em>malware</em>, ngaqë <a href="/proprietary/proprietary.html">pushteti i
-zhvilluesve i korrupton ata</a>. Në atë listë radhiten rreth 500 funksione
-të ndryshme dashakeqe (deri në Janar të 2021-shit), por pa diskutim që kjo
-është vetëm maja e ajsbergut.</p>
+<em>malware</em>, ngaqë <a href="/malware">pushteti i zhvilluesve i
+korrupton ata</a>. Në atë listë radhiten rreth 550 funksione të ndryshme
+dashakeqe (deri në nëntor të 2021-shit), por pa diskutim që kjo është 
vetëm
+maja e ajsbergut.</p>
 
 <p>Me software-in e lirë, programin e kontrollojnë përdoruesit, 
individualisht
 dhe kolektivisht. Pra ata kontrollojnë çfarë bëjnë kompjuterët e tyre 
(duke
@@ -273,7 +273,7 @@
 href="/education/education.html">përdorimit të software-it të lirë në
 shkolla</a>.</p>
 
-<h3>Software i Lirë: Më Shumë Se “Avantazhe”</h3>
+<h3>Software-i i Lirë: Më Shumë Se “Avantazhe”</h3>
 
 <p>Më kërkojnë shpesh të përshkruaj “avantazhet e software-it të 
lirë. Por
 fjala “avantazhe” është shumë e dobët kur vjen puna te liria. Jeta pa 
liri
@@ -419,7 +419,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2021/09/10 12:36:56 $
+$Date: 2021/11/27 20:30:44 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/po/amazon-rms-tim.sq-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/amazon-rms-tim.sq-en.html,v
retrieving revision 1.21
retrieving revision 1.22
diff -u -b -r1.21 -r1.22
--- philosophy/po/amazon-rms-tim.sq-en.html   8 Aug 2020 17:00:01 -0000    
1.21
+++ philosophy/po/amazon-rms-tim.sq-en.html   27 Nov 2021 20:30:45 -0000   
1.22
@@ -1,55 +1,66 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
-<title>Amazon letter from RMS to Tim O'Reilly
+<!-- Parent-Version: 1.96 -->
+<!-- This page is derived from /server/standards/boilerplate.html -->
+<!--#set var="TAGS" value="essays laws patents" -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
+<title>Amazon Letter from RMS to Tim O'Reilly
 - GNU Project - Free Software Foundation</title>
 <!--#include virtual="/philosophy/po/amazon-rms-tim.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<!--#include virtual="/philosophy/ph-breadcrumb.html" -->
+<!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.html" -->
+<div class="article reduced-width">
 <h2>Letter from RMS to Tim O'Reilly</h2>
 
-<p>
-Here's a message that <a href="http://www.stallman.org/";>Richard
+<div class="infobox">
+<p><i>Here's a message that <a href="https://www.stallman.org/";>Richard
 M. Stallman</a> sent to Tim O'Reilly on March 11, 2000, in regard to
 the statement by Jeff Bezos, <abbr title="Chief Executive Officer">CEO</abbr> 
-of Amazon, which called for software patents to last just 3 or 5 years.</p>
+of Amazon, which called for software patents to last just 3 or 5 years.</i></p>
+</div>
 
+<div class="important">
 <p>
 Please <a href="/philosophy/amazon.html">read more</a> about this boycott.
 </p>
 
 <p>
 Please also support us by making a link from your own home
-page and sites to
+page and sites to<br />
 <a 
href="/philosophy/amazon.html"><strong>http://www.gnu.org/philosophy/amazon.html</strong></a>!
 </p>
+</div>
+<hr class="thin" />
 
-<pre>
+<p>
 The idea that software patents should last 3 or 5 years has been
 proposed for a decade now, as a compromise that would eliminate most
 of the harm that software patents now do. Support for this idea from
 Jeff Bezos is a good thing, since it may bring us a step closer to
 action by Congress. Congratulations for helping to bring this about.
-
+</p><p>
 But such a law is far from imminent, and in the mean time, Amazon is
 still responsible for its actions.
-
+</p><p>
 We singled out Amazon for a boycott, among the thousands of companies
 that have obtained software patents, because Amazon is among the few
 that have gone so far as to actually sue someone. That makes them an
 egregious offender. Most software patent holders say they have
-software patents "for defensive purposes", to press for
+software patents &ldquo;for defensive purposes.&rdquo; to press for
 cross-licensing in case they are threatened with patent lawsuits.
 Since this is a real strategy for self-defense, many of these patent
 holders could mean what they say. But this excuse is not available
 for Amazon, because they fired the first shot.
-
+</p><p>
 Bezos's letter reaffirms Amazon's continuing intention to engage in
 unrestricted patent warfare, saying that the decision of when and
-where to attack will be decided by "business reasons". I would gladly
+where to attack will be decided by &ldquo;business reasons.&rdquo; I would 
gladly
 join Bezos in supporting a bill to limit software patents to 3 or 5
 years, but I believe we must continue to criticize and boycott Amazon
-until such a bill is actually adopted--or until Amazon makes some
+until such a bill is actually adopted&mdash;or until Amazon makes some
 other suitable change in its own conduct to justify a change in ours.
-
+</p><p>
 This does not mean insisting that Amazon must go so far as to
 terminate its own patents. Deterrence with patents is an inadequate
 defense against aggressors armed with patents, but it is the only
@@ -59,11 +70,12 @@
 aggression, and adopt a no-first-use policy. If Amazon does this, in
 an irrevocable and binding way, I would have no further criticism of
 Amazon.
-</pre>
+</p>
+</div>
 
 </div><!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.html" -->
-<div id="footer">
+<div id="footer" role="contentinfo">
 <div class="unprintable">
 
 <p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to
@@ -81,13 +93,13 @@
     to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
     &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
 
-    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    <p>For information on coordinating and contributing translations of
     our web pages, see <a
     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
     README</a>. -->
 Please see the <a
 href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-README</a> for information on coordinating and submitting translations
+README</a> for information on coordinating and contributing translations
 of this article.</p>
 </div>
 
@@ -108,7 +120,7 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 
-<p>Copyright &copy; 1999, 2007, 2008, 2014, 2020 Free Software Foundation, 
Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 2000, 2021 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
@@ -118,10 +130,10 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2020/08/08 17:00:01 $
+$Date: 2021/11/27 20:30:45 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
-</div>
+</div><!-- for class="inner", starts in the banner include -->
 </body>
 </html>

Index: philosophy/po/amazon-rms-tim.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/amazon-rms-tim.sq.po,v
retrieving revision 1.31
retrieving revision 1.32
diff -u -b -r1.31 -r1.32
--- philosophy/po/amazon-rms-tim.sq.po 27 Nov 2021 20:06:39 -0000   1.31
+++ philosophy/po/amazon-rms-tim.sq.po 27 Nov 2021 20:30:45 -0000   1.32
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2021-09-02 08:56+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
 
 # type: Content of: <title>
@@ -63,10 +62,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please also support us by making a link from your own home page and sites "
-#| "to <a href=\"/philosophy/amazon.html\"><strong>http://www.gnu.org/";
-#| "philosophy/amazon.html</strong></a>!"
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/amazon.html\"><strong>http://www.gnu.org/philosophy/";
 "amazon.html</strong></a>!"

Index: philosophy/po/free-software-even-more-important.sq-en.html
===================================================================
RCS file: 
/web/www/www/philosophy/po/free-software-even-more-important.sq-en.html,v
retrieving revision 1.20
retrieving revision 1.21
diff -u -b -r1.20 -r1.21
--- philosophy/po/free-software-even-more-important.sq-en.html 1 Oct 2021 
12:03:08 -0000    1.20
+++ philosophy/po/free-software-even-more-important.sq-en.html 27 Nov 2021 
20:30:45 -0000   1.21
@@ -41,8 +41,8 @@
 both <em>malware</em>. That is, both have functionalities designed to
 mistreat the user. Proprietary software nowadays is often malware
 because <a href="/malware">the developers' power
-corrupts them</a>. That directory lists around 500 different
-malicious functionalities (as of January, 2021), but it is surely just 
+corrupts them</a>. That directory lists around 550 different
+malicious functionalities (as of November, 2021), but it is surely just 
 the tip of the iceberg.</p>
 
 <p>With free software, the users control the program, both individually
@@ -397,7 +397,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2021/10/01 12:03:08 $
+$Date: 2021/11/27 20:30:45 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/po/free-software-even-more-important.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-software-even-more-important.sq.po,v
retrieving revision 1.76
retrieving revision 1.77
diff -u -b -r1.76 -r1.77
--- philosophy/po/free-software-even-more-important.sq.po    27 Nov 2021 
20:04:29 -0000   1.76
+++ philosophy/po/free-software-even-more-important.sq.po    27 Nov 2021 
20:30:45 -0000   1.77
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2021-11-05 06:57+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
 
 #. type: Content of: <title>

Index: philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq.po,v
retrieving revision 1.123
retrieving revision 1.124
diff -u -b -r1.123 -r1.124

Index: server/irc-rules.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/irc-rules.sq.html,v
retrieving revision 1.45
retrieving revision 1.46
diff -u -b -r1.45 -r1.46
--- server/irc-rules.sq.html  22 Aug 2021 12:33:12 -0000   1.45
+++ server/irc-rules.sq.html  27 Nov 2021 20:30:45 -0000   1.46
@@ -141,7 +141,7 @@
 <a href="mailto:campaigns@fsf.org";>&lt;campaigns@fsf.org&gt;</a>.
 </p>
 
-<h3>Udhëzime të Libera.Chat_it</h3>
+<h3>Udhëzime të Libera.Chat-it</h3>
 
 <p>Libera.Chat mirëmban gjithashtu <a 
href="https://libera.chat/guidelines";>një
 listë udhëzimesh kanali</a> të cilën do të duhej ta merrnit parasysh. 
Disa
@@ -232,7 +232,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2021/08/22 12:33:12 $
+$Date: 2021/11/27 20:30:45 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: server/po/irc-rules.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/irc-rules.sq.po,v
retrieving revision 1.70
retrieving revision 1.71
diff -u -b -r1.70 -r1.71

Index: server/standards/README.translations.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/standards/README.translations.sq.html,v
retrieving revision 1.28
retrieving revision 1.29
diff -u -b -r1.28 -r1.29
--- server/standards/README.translations.sq.html    3 Nov 2021 21:30:37 
-0000    1.28
+++ server/standards/README.translations.sq.html    27 Nov 2021 20:30:45 
-0000   1.29
@@ -14,9 +14,9 @@
 
 <p id="intro">Përkthimi i gnu.org-ut me artikujt e vet të shumtë dhe 
mbajtja e tyre të
 përditësuar është një punë e ndërlikuar, e cila kërkon organizim të
-kujdesshëm. Përkthyesit grupohen në ekipe, një për çdo gjuhë, dhe çdo 
ekip
-ka zakonisht një bashkërendues. Sidoqoftë, ka disa gjuhë për të cilat 
s’ka
-ende një ekip, dhe ndonjëherë, një ekipi i mungon bashkërenduesi.</p>
+kujdesshëm. Përkthyesit grupohen në ekipe, një për çdo gjuhë dhe çdo 
ekip ka
+zakonisht një bashkërendues. Sidoqoftë, ka disa gjuhë për të cilat 
s’ka ende
+një ekip dhe ndonjëherë, një ekipi i mungon bashkërenduesi.</p>
 
 <p>Bashkërenduesit e Ekipeve përdorin mjete software për të përditësuar 
me
 efektshmëri faqet, në raste ndryshimesh të pjesshme. Një nga këto mjete
@@ -48,13 +48,13 @@
 dini fare anglisht, por zotëroni mirë gjuhën tuaj mëmë, mund të ndihmoni
 duke shqyrtuar përkthimet e të tjerëve, për t’u siguruar që lexohen 
mirë dhe
 kanë stil të pranueshëm.</p></li>
- <li><p>Nëse anglishtja është gjuha juaj mëmë, dhe mund të lexoni edhe 
në një gjuhë
+ <li><p>Nëse anglishtja është gjuha juaj mëmë dhe mund të lexoni edhe 
në një gjuhë
 tjetër, edhe pse jo shpejt dhe lehtë, mund të ndihmoni prapëseprapë të
 përmirësohen përkthimet në atë gjuhë. Përkthyesit ndonjëherë i 
kuptojnë
 gabim shprehjet frazeologjike dhe idiomatike të anglishtes dhe shkruajnë
 përkthime që janë të shtrembra ose madje të pasakta. Këto gabime bëjnë 
mu,
 për një që anglishten e ka gjuhën mëmë &mdash; mund të tregoni gabime 
të
-mundshme dhe të shpjegoni kuptimin e synuar, dhe të tjerë mund ta
+mundshme dhe të shpjegoni kuptimin e synuar dhe të tjerë mund ta
 ripërkthejnë atë pjesë.</p></li>
  <li><p>Nëse prireni ose keni vendosur të merreni me anën më teknike të 
procesit të
 përkthimit, mund të ndihmoni më tej; për shembull, duke përgatitur tekste
@@ -151,7 +151,7 @@
 jetë përdorimi i fjalës anglishte.</p></li>
 
  <li><p><strong>Free Software</strong>. Shumica e gjuhëve kanë një fjalë 
për "i
-lirë", si tek fjala "liri", dhe një tjetër fjalë për falas (çmim zero). 
Tek
+lirë", si tek fjala "liri" dhe një tjetër fjalë për falas (çmim zero). 
Tek
 gnu.org përgjithësisht përdorim &ldquo;free&rdquo; vetëm referuar lirisë,
 dhe themi &ldquo;gratis&rdquo;, kur nënkuptojmë çmim zero. Ndaj, ju lutemi,
 përkthejeni &ldquo;free&rdquo; përmes fjalës që nënkupton "i lirë" si te
@@ -175,7 +175,7 @@
  <li><p><strong>Digital Restrictions Management (DRM)</strong>. Kjo është 
ajo çka
 përdorim në gnu.org për të shmangur termin propagandistik &ldquo;Digital
 Rights Management&rdquo;. Nënkupton teknikat dixhitale që përdoren për të
-vendosur me detyrim kufizime mbi përdoruesin, dhe këto kufizime vlejnë jo
+vendosur me detyrim kufizime mbi përdoruesin dhe këto kufizime vlejnë jo
 vetëm për objekte dixhitale, por edhe ato materiale.</p> 
 
   <p>Megjithatë, ka një dykuptimësi të hollë te termi anglisht 
&ldquo;Digital
@@ -304,7 +304,7 @@
 parashtruara nga anëtarë të ekipit apo nga kontribues të rastit merren në
 shqyrtim dhe miratohen nga Bashkërenduesi i Ekipit përpara se të 
botohen;</p></li>
 
- <li><p>kupton shterueshëm se si funksionon sistemi ynë i përkthimeve, dhe 
di se si
+ <li><p>kupton shterueshëm se si funksionon sistemi ynë i përkthimeve dhe 
di se si
 të përdorë mjetet që kemi bërë tonat. Në ndarjen vijuese shpjegojmë
 shkurtimisht se si bëhet kjo.</p></li>
 </ul>
@@ -380,7 +380,7 @@
 <p id="TranslationsUnderway">Vullnetarët për krijimin e ekipeve të reja 
janë më shumë se të mirëpritur
 dhe do të ndihmohen gjatë procesit të të mësuarit.</p>
 
-<p>Në listën vijuese, kodi i gjuhës pasohet nga emri i gjuhës, dhe nga 
emri i
+<p>Në listën vijuese, kodi i gjuhës pasohet nga emri i gjuhës dhe nga emri 
i
 bashkërenduesit të ekipit.</p>
 
 <ul>
@@ -625,7 +625,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2021/11/03 21:30:37 $
+$Date: 2021/11/27 20:30:45 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: server/standards/po/README.translations.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/standards/po/README.translations.sq.po,v
retrieving revision 1.121
retrieving revision 1.122
diff -u -b -r1.121 -r1.122
--- server/standards/po/README.translations.sq.po    27 Nov 2021 20:06:39 
-0000   1.121
+++ server/standards/po/README.translations.sq.po    27 Nov 2021 20:30:45 
-0000   1.122
@@ -38,9 +38,9 @@
 msgstr ""
 "Përkthimi i gnu.org-ut me artikujt e vet të shumtë dhe mbajtja e tyre të "
 "përditësuar është një punë e ndërlikuar, e cila kërkon organizim të "
-"kujdesshëm. Përkthyesit grupohen në ekipe, një për çdo gjuhë dhe çdo 
ekip "
-"ka zakonisht një bashkërendues. Sidoqoftë, ka disa gjuhë për të cilat 
s’ka "
-"ende një ekip dhe ndonjëherë, një ekipi i mungon bashkërenduesi."
+"kujdesshëm. Përkthyesit grupohen në ekipe, një për çdo gjuhë dhe çdo 
ekip ka "
+"zakonisht një bashkërendues. Sidoqoftë, ka disa gjuhë për të cilat 
s’ka ende "
+"një ekip dhe ndonjëherë, një ekipi i mungon bashkërenduesi."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -1264,4 +1264,3 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "U përditësua më:"
-reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]