www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www philosophy/po/free-software-even-more-impor...


From: Besnik Bleta
Subject: www philosophy/po/free-software-even-more-impor...
Date: Sat, 27 Nov 2021 15:04:31 -0500 (EST)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   21/11/27 15:04:31

Modified files:
    philosophy/po : free-software-even-more-important.sq.po 
Added files:
    education/po  : edu-cases-india-irimpanam.sq.po 

Log message:
    Updates and adding more translations

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-software-even-more-important.sq.po?cvsroot=www&r1=1.75&r2=1.76
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-cases-india-irimpanam.sq.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: philosophy/po/free-software-even-more-important.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-software-even-more-important.sq.po,v
retrieving revision 1.75
retrieving revision 1.76
diff -u -b -r1.75 -r1.76
--- philosophy/po/free-software-even-more-important.sq.po    5 Nov 2021 
07:09:32 -0000    1.75
+++ philosophy/po/free-software-even-more-important.sq.po    27 Nov 2021 
20:04:29 -0000   1.76
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: free-software-even-more-important.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2021-11-05 06:57+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-10-01 13:37+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-11-26 20:15+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: \n"
 "Language: sq\n"
@@ -54,12 +54,12 @@
 "give the program's developer power over the users, power that no one should "
 "have."
 msgstr ""
-"Të tillë software e quajmë “software libre” që të theksojmë 
aspektin se e "
-"kemi fjalën për lirinë, jo çmimin. Disa programe pronësore (jo të 
lira, të "
-"tilla si Photoshop, janë shumë të shtrenjta; të tjera, fjala vjen "
-"aplikacioni Flash Player, janë falas&mdash;por kjo është hollësi e 
vockël. "
-"Sipas njërës mënyrë, apo tjetrës, ato i japin zhvilluesit të programit "
-"pushtet mbi përdoruesit, pushtet që nuk duhet ta ketë kush."
+"Të tillë <em>software</em> e quajmë “software libre” që të 
theksojmë "
+"aspektin se e kemi fjalën për lirinë, jo çmimin. Disa programe 
pronësore "
+"(jo të lira, të tilla si Photoshop, janë shumë të shtrenjta; të tjera, 
fjala "
+"vjen aplikacioni Flash Player, janë falas&mdash;por kjo është hollësi e "
+"vockël. Sipas njërës mënyrë, apo tjetrës, ato i japin zhvilluesit të "
+"programit pushtet mbi përdoruesit, pushtet që nuk duhet ta ketë kush."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
@@ -72,14 +72,6 @@
 "ideve.</em>"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Those two nonfree programs have something else in common: they are both "
-#| "<em>malware</em>. That is, both have functionalities designed to "
-#| "mistreat the user. Proprietary software nowadays is often malware "
-#| "because <a href=\"/malware\">the developers' power corrupts them</a>. "
-#| "That directory lists around 500 different malicious functionalities (as "
-#| "of January, 2021), but it is surely just the tip of the iceberg."
 msgid ""
 "Those two nonfree programs have something else in common: they are both "
 "<em>malware</em>. That is, both have functionalities designed to mistreat "
@@ -91,10 +83,9 @@
 "Këto dy programe jo të lira kanë diçka të përbashkët: janë që të dy 
"
 "<em>malware</em>. Domethënë, që të dy kanë funksione të konceptuar 
për "
 "abuzim të përdoruesit. Software-i pronësor, sot, shpesh është 
<em>malware</"
-"em>, ngaqë <a href=\"/proprietary/proprietary.html\">pushteti i zhvilluesve "
-"i korrupton ata</a>. Në atë listë radhiten rreth 500 funksione të 
ndryshme "
-"dashakeqe (deri në Janar të 2021-shit), por pa diskutim që kjo është 
vetëm "
-"maja e ajsbergut."
+"em>, ngaqë <a href=\"/malware\">pushteti i zhvilluesve i korrupton ata</a>. 
"
+"Në atë listë radhiten rreth 550 funksione të ndryshme dashakeqe (deri në 
"
+"nëntor të 2021-shit), por pa diskutim që kjo është vetëm maja e 
ajsbergut."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -578,7 +569,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><h3>
 msgid "Free Software: More Than &ldquo;Advantages&rdquo;"
-msgstr "Software i Lirë: Më Shumë Se “Avantazhe”"
+msgstr "Software-i i Lirë: Më Shumë Se “Avantazhe”"
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""

Index: education/po/edu-cases-india-irimpanam.sq.po
===================================================================
RCS file: education/po/edu-cases-india-irimpanam.sq.po
diff -N education/po/edu-cases-india-irimpanam.sq.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ education/po/edu-cases-india-irimpanam.sq.po    27 Nov 2021 20:04:30 
-0000   1.1
@@ -0,0 +1,503 @@
+# LANGUAGE translation of 
https://www.gnu.org/education/edu-cases-india-irimpanam.html
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: edu-cases-india-irimpanam.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-11-10 17:25+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-11-26 23:05+0200\n"
+"Language-Team: \n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
+"Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"Language: sq\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid ""
+"Vocational Higher Secondary School Irimpanam - GNU Project - Free Software "
+"Foundation"
+msgstr ""
+"Vocational Higher Secondary School Irimpanam - Projekti GNU - Free Software "
+"Foundation"
+
+#. type: Content of: <div><a>
+msgid "<a id=\"side-menu-button\" class=\"switch\" href=\"#navlinks\">"
+msgstr "<a id=\"side-menu-button\" class=\"switch\" href=\"#navlinks\">"
+
+#. type: Attribute 'title' of: <div><a><img>
+msgid "Education Contents"
+msgstr "Lëndë Edukative"
+
+#. type: Attribute 'alt' of: <div><a><img>
+msgid "&nbsp;[Education Contents]&nbsp;"
+msgstr "&nbsp;[Lëndë Edukative]&nbsp;"
+
+#. type: Content of: <div><div><div>
+msgid "</a>"
+msgstr "</a>"
+
+#. type: Content of: <div><p><a>
+msgid "<a href=\"/\">"
+msgstr "<a href=\"/\">"
+
+#. type: Attribute 'title' of: <div><p><a><img>
+msgid "GNU Home"
+msgstr "Faqja hyrëse e GNU-së"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"</a>&nbsp;/ <a href=\"/education/education.html\">Education</a>&nbsp;/ <a "
+"href=\"/education/edu-cases.html\">Case&nbsp;Studies</a>&nbsp;/ <a href=\"/"
+"education/edu-cases-india.html\">India</a>&nbsp;/"
+msgstr ""
+"</a>&nbsp;/ <a href=\"/education/education.html\">Edukim</a>&nbsp;/ <a href="
+"\"/education/edu-cases.html\">Shembuj</a>&nbsp;/ <a href=\"/education/edu-"
+"cases-india.html\">Indi</a>&nbsp;/"
+
+#. type: Content of: <div><h2>
+msgid "Vocational Higher Secondary School Irimpanam"
+msgstr "Vocational Higher Secondary School Irimpanam"
+
+#. type: Content of: <div><blockquote><p>
+msgid ""
+"The following report is based on information provided to us by the school's "
+"staff."
+msgstr ""
+"Raporti vijues bazohet në informacion dhënë për ne nga stafi i shkollës."
+
+#. type: Content of: <div><div><h3>
+msgid "Location"
+msgstr "Vendndodhje"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"The school is located in Irimpanam, an area close to the city of "
+"Tripunithura, in the Ernakulam district of the <a href=\"http://en.wikipedia.";
+"org/wiki/Kerala#Education\"> State of Kerala</a>, India."
+msgstr ""
+"Shkolla gjendet në Irimpanam, një zonë afër qytetit të Tripunituras, në 
"
+"disktriktin e Ernakulamit, të <a href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/";
+"Kerala#Education\"> shtetit të Keralas</a>, Indi."
+
+#. type: Content of: <div><div><h3>
+msgid "About"
+msgstr "Mbi"
+
+#. a href="http://vhssirimpanam.org/";
+#. /a
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Founded in 1940, the Vocational Higher Secondary School Irimpanam is a "
+"privately owned school aided by the State. It offers instruction from Upper "
+"Primary to High School levels (grades 5 to 7 and 8 to 10 respectively). "
+"Nearly 1,000 students from 10 to 15 years old attend the school."
+msgstr ""
+"Themeluar më 1940-n, Vocational Higher Secondary School Irimpanam është 
një "
+"shkollë private e ndihmuar nga shteti. Ofron mësimdhënie nga niveli Upper "
+"Primary deri në nivel High School (klasat 5 deri 7 dhe 8 deri 10 "
+"përkatësisht). Në shkollë shkollohen gati 1 mijë nxënës nga 10 deri 
në 15 "
+"vjeç."
+
+#. type: Content of: <div><div><h3>
+msgid "Motivation"
+msgstr "Motivim"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Our institution took special interest in promoting the main aspects of the "
+"philosophy of the GNU Project, such as the freedom to share knowledge and "
+"the freedom to cooperate with our community by contributing improvements to "
+"computer programs. This awareness about Swathanthra Software <a href="
+"\"#swathanthra\">(1)</a> was largely the result of what we learned at the "
+"meetings organized by the <a href=\"https://web.archive.org/";
+"web/20160621163732/http://www.ilug-cochin.org/\";> Indian Libre User Group "
+"(ILUG-Cochin)</a> in the nearby city of Kochi. Attending those meetings also "
+"helped us to work in close connection with the Free Software community."
+msgstr ""
+"Institucioni ynë u interesua posaçërisht për promovimin e aspekteve 
kryesore "
+"të filozofisë së Projektit GNU, të tilla si liria për të ndarë dijet 
me të "
+"tjerët dhe liria për të bashkëpunuar me bashkësinë tonë duke 
kontribuar "
+"përmirësime te programe kompjuterash. Ky ndërgjegjësim rreth Swathanthra "
+"Software <a href=\"#swathanthra\">(1)</a> qe kryesisht rrjedhojë e asaj që "
+"kemi mësuar në takime të organizuara nga <a 
href=\"https://web.archive.org/";
+"web/20160621163732/http://www.ilug-cochin.org/\";> Indian Libre User Group "
+"(ILUG-Cochin)</a> në qytetin e afërt Koçi. Pjesëmarrja në këto takime 
na "
+"ndihmoi gjithashtu të punojmë në bashkëpunim të ngushtë me bashkësinë 
e "
+"Software-it të Lirë."
+
+#. type: Content of: <div><div><h3>
+msgid "How We Did It"
+msgstr "Si Ia Arritëm"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"The migration to Free Software in our school was the result of a project "
+"designed and established by the Government of Kerala, called <a href="
+"\"https://web.archive.org/web/20181214064758/https://www.itschool.gov.in/";
+"otherprograms.php\"> IT@School</a>. The project, started in 2001, involved "
+"several thousand schools in Kerala and in 2006 it switched completely to "
+"Free Software."
+msgstr ""
+"Migrimi në Software-in e Lirë në shkollën tonë qe përfundim i një 
procesi të "
+"konceptuar dhe të vënë në jetë nga qeveria e Keralas, i quajtur <a href="
+"\"https://web.archive.org/web/20181214064758/https://www.itschool.gov.in/";
+"otherprograms.php\"> IT@School</a>. Projekti, i nisur më 2001-shin, 
përfshiu "
+"disa mijëra shkolla në Kerala dhe më 2006-n u kalua plotësisht në 
Software "
+"të Lirë."
+
+#. type: Content of: <div><div><div><a>
+msgid "<a href=\"/education/misc/irimpanam-school.jpg\">"
+msgstr "<a href=\"/education/misc/irimpanam-school.jpg\">"
+
+#. type: Attribute 'alt' of: <div><div><div><a><img>
+msgid "Image of students at a Free Software event."
+msgstr "Foto nxënësish në një veprimtari Software-i të Lirë."
+
+#. type: Content of: <div><div><div><p>
+msgid "Students at a Free Software event organized by SSK VHSS Irimpanam."
+msgstr ""
+"Nxënës në një veprimtari Software-i të Lirë të organizuar nga SSK VHSS 
"
+"Irimpanam."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Training courses for teachers were implemented by the government to teach us "
+"the basics of the new Free Operating System and how to install it. The new "
+"system was customized for the first time by <a href=\"http://space-kerala.";
+"org/node/10/\">SPACE</a>, an agency based in Kerala that promotes the use of "
+"Free Software in the private and public sectors. SPACE, as well as local "
+"Swathanthra Software users groups, played a fundamental role during the "
+"process by providing constant support to teachers. One of the workshops "
+"organized by SPACE helped us to build the website of our school using Free "
+"Software."
+msgstr ""
+"Nga qeveria u organizuam seminare kualifikimi për të na mësuar bazat e "
+"Sistemit të ri të Lirë Operativ dhe se si të instalohet. Sistemi i ri qe "
+"përshtatur për herë të parë nga <a 
href=\"http://space-kerala.org/node/10/";
+"\">SPACE</a>, një agjenci në Kerala që promovon përdorimin e Software-it 
të "
+"Lirë në sektorët privatë dhe publikë. SPACE, si dhe grupet vendore të "
+"përdoruesve të Swathanthra Software, luajtën një rol themelor gjatë "
+"procesit, duke dhënë asistencë të vazhdueshme për mësuesit. Një nga "
+"praktikat e organizuara nga SPACE na ndihmoi të ndërtojmë sajtin e 
shkollës "
+"tonë duke përdorur Software të Lirë."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Training was not limited to software, it also included teaching the basics "
+"of hardware maintenance to teachers and students. In our school, 10 years "
+"old students know how to assemble a PC."
+msgstr ""
+"Kualifikimi nuk qe i kufizuar te software-i, përfshinte gjithashtu "
+"mësimdhënien e bazave të mirëmbajtjes së hardware-it për mësues dhe 
nxënës. "
+"Në shkollën tonë, nxënës 10 vjeç dinë si të montojnë një PC."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"The use of Free programs in the classroom was facilitated by the "
+"implementation of training modules aimed at instructing teachers on the use "
+"of specific programs for teaching various subjects. For example, there was "
+"a training module for teachers of Mathematics on how to use <a href=\"http://";
+"directory.fsf.org/wiki/Dr._geo\">Dr Geo</a> for teaching geometry, another "
+"one for teachers of Chemistry on how to draw organic molecules using <a href="
+"\"http://directory.fsf.org/wiki/Chemtool\";>Chemtool</a>, and many others."
+msgstr ""
+"Përdorimi i programeve të lira në klasë u lehtësua nga zbatimi i 
moduleve të "
+"kualifikimit që synonin nxënien nga mësuesit e përdorimit të programeve 
të "
+"caktuara për të dhënë mësim lëndë të ndryshme. Për shembull, pati 
një modul "
+"kualifikimi për mësuesit e matematikës se si të përdornin <a 
href=\"http://";
+"directory.fsf.org/wiki/Dr._geo\">Dr Geo-n</a> për mësimdhënie të "
+"gjeometrisë, një tjetër për mësues kimie se si të vizatojnë molekula "
+"organike duke përdorur <a href=\"http://directory.fsf.org/wiki/Chemtool";
+"\">Chemtool-in</a> dhe mjaft të tjerë."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Other training activities were conducted jointly by the school and ILUG-"
+"Cochin to teach us the use of different Free Software applications such as "
+"Blender, Inkscape, and the command line interface."
+msgstr ""
+"Të tjera veprimtari kualifikuese u kryen tok nga shkolla dhe ILUG-Cochin 
për "
+"të na mësuar të përdorim aplikacione të ndryshme Software të Lirë, bie 
fjala "
+"Blender, Inkscape,si ndërfaqen e rreshtit të urdhrave."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"The school has also opened an <a href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/";
+"Internet_Relay_Chat\">IRC</a> channel where students can ask questions about "
+"issues they may encounter."
+msgstr ""
+"Shkolla ka hapur gjithashtu një kanal <a 
href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/";
+"Internet_Relay_Chat\">IRC</a> ku nxënësit mund të bëjnë pyetje rreth "
+"problemesh që mund të hasin."
+
+#. type: Content of: <div><div><h3>
+msgid "Commitment to Free Software"
+msgstr "Përkushtimi ndaj Software-it të Lirë"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"At the beginning the new system was used on a dual-boot basis, because we "
+"teachers were not familiar with Free Software, but we soon got acquainted "
+"with it to a great extent. At present, no proprietary systems are installed "
+"in any of our computers and no proprietary programs are being used. Only "
+"Free Software is being used in the classroom and in the administration "
+"offices."
+msgstr ""
+"Në fillim, sistemi i ri përdorej si “dual-boot”, ngaqë ne mësuesit 
nuk qemë "
+"të familjarizuar me Software-in e Lirë, por u mësuam shpejt me të dhe 
goxha. "
+"Aktualisht, nuk ka sisteme pronësorë të instaluar në ndonjë nga 
kompjuterat "
+"tanë dhe nuk përdoren programe pronësore. Përdoret vetëm Software i 
Lirë, në "
+"klasë dhe në zyrat e administratër."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"We use a wide range of free programs in the classroom, such as <a href= "
+"\"http://directory.fsf.org/wiki/GIMP/\";>GIMP</a>, <a href= \"http://";
+"directory.fsf.org/wiki/TuxPaint\">Tux Paint</a>, <a href=\"http://directory.";
+"fsf.org/wiki/Audacity\">Audacity</a>, <a href=\"http://directory.fsf.org/";
+"wiki/GPeriodic\">GPeriodic</a> and <a href=\"http://www.libreoffice.org/";
+"\">LibreOffice</a>, but there are many others."
+msgstr ""
+"Përdorim një gamë të gjerë programesh të lira, të tilla si <a href= 
\"http://";
+"directory.fsf.org/wiki/GIMP/\">GIMP</a>, <a href= \"http://directory.fsf.org/";
+"wiki/TuxPaint\">Tux Paint</a>, <a href=\"http://directory.fsf.org/wiki/";
+"Audacity\">Audacity</a>, <a href=\"http://directory.fsf.org/wiki/GPeriodic";
+"\">GPeriodic</a> dhe <a href=\"http://www.libreoffice.org/\";>LibreOffice</"
+"a>, por ka dhe mjaft të tjerë."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Students are also introduced to the programming language Python as from "
+"grade 8 (13 years old)."
+msgstr ""
+"Studentët njihen dhe me gjuhën e programimit Python, në klasën 8 (13 
vjeç)."
+
+#. type: Content of: <div><div><h3>
+msgid "Results"
+msgstr "Përfundime"
+
+#. type: Content of: <div><div><div><a>
+msgid "<a href=\"/education/misc/tuxpaint.jpg\">"
+msgstr "<a href=\"/education/misc/tuxpaint.jpg\">"
+
+#. type: Attribute 'alt' of: <div><div><div><a><img>
+msgid ""
+"Image of the TuxPaint interface in Malayalam showing the stamp for the "
+"Adeenia flower."
+msgstr ""
+"Figurë e ndërfaqes së TuxPaint-it në gjuhën malajalame, me një stampë 
lulen "
+"Adeenia."
+
+#. type: Content of: <div><div><div><p>
+msgid ""
+"<a href=\"/education/misc/adeenia.ogg\">Listen</a> to a student pronounce "
+"the name of the Adeenia flower in Malayalam."
+msgstr ""
+"<a href=\"/education/misc/adeenia.ogg\">Dëgjoni</a> një nxënës të 
shqiptojë "
+"emrin e lules Adeenia në gjuhën malajalame."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Education in the State of Kerala has become &ldquo;IT-enabled,&rdquo; "
+"meaning that students are getting first hand technology knowledge while "
+"learning regular curriculum subjects outside the IT Lab. This is possible "
+"due to the large number of high quality educational applications available "
+"in GNU/Linux."
+msgstr ""
+"Në arsimin në shtetin e Keralas është futur “TI”-ja, që do të 
thotë se "
+"nxënësit po marrin dije të drejtpërdrejta teknologjike, teksa mësojnë 
lëndët "
+"e rregullta të planit mësimor jashtë laboratorit TI. Kjo është e mundur 
për "
+"shkak të numrit të madh të aplikacioneve cilësore edukative të gatshme 
për "
+"GNU/Linux."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"The transparency and the cooperative method of Free Software helped students "
+"and teachers to dive deep into technology and made them capable of "
+"contributing to the community in various ways. One important contribution "
+"was the localization of the interface of <a href=\"/education/edu-software-"
+"tuxpaint.html\">Tux Paint</a> in Malayalam, our mother tongue."
+msgstr ""
+"Metoda transparente dhe bashkëpunuese e Software-it të Lirë i ndihmoi "
+"studentët të zhyten thellë në teknologji dhe t’i bëjë të aftë të "
+"kontribuojnë te bashkësia në rrugë të ndryshme. Një kontribut i 
rëndësishëm "
+"qe përkthimi i ndërfaqes së <a 
href=\"/education/edu-software-tuxpaint.html"
+"\">Tux Paint-it</a> në gjuhën malajalame, gjuha jonë amtare."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Another contribution was the addition of new stamps in TuxPaint. Native "
+"flowers were photographed and the pictures edited by 6th and 7th grade "
+"students using the image editing program GIMP. The resulting images were "
+"then integrated in TuxPaint with the name of the flowers written in "
+"Malayalam. As a plus, students recorded with their own voices the name of "
+"the flowers, so when the user selects one of the stamps, she will hear the "
+"name of the flower in Malayalam. A video was recorded to illustrate how it "
+"works and how the activity was done."
+msgstr ""
+"Kontribut tjetër qe shtimi i stampave të reja në TuxPaint. U fotografuam "
+"lule të vendeve tona dhe vizatime nga nxënës të klasave 6 dhe 7 duke "
+"përdorur programin GIMP të përpunimi të figurave. Figurat e përftuara 
mandej "
+"u integruan në TuxPaint me emrin e luleve të shkruar në malajalamisht. Si "
+"një plus, nxënësit incizuan me zërat e tyre emrin e luleve, që kur "
+"përdoruesi të përzgjedhë një nga stampat, do të dëgjojë emrin e lules 
në "
+"malajalamisht. I regjistruar një video, për të ilustruar se si funksionon "
+"dhe se si u krye veprimtaria."
+
+#. TRANSLATORS: Replace the link to the video with subtitles in English with
+#. a link to the video with subtitles in your language, if it exists. Likewise,
+#. modify the link to SubRip subtitles accordingly, and replace the word 
"English"
+#. with the name of your language.
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"<a href=\"http://audio-video.gnu.org/video/irimpanam-high-sub.en.ogv\";>Watch "
+"and download the video</a>. <a href=\"/education/misc/irimpanam.en.srt"
+"\">Read and download the English subtitles in SubRip format</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://audio-video.gnu.org/video/irimpanam-high-sub.en.ogv";
+"\">Shihni dhe shkarkoni videon</a>. <a href=\"/education/misc/irimpanam.en."
+"srt\">Lexoni dhe shkarkoni titrat anglisht në formatin SubRip</a>."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Both activities were promoted by Swathanthra Software Koottayma of VHSS "
+"Irimpanam <a href=\"http://sskvhssirimpanam.wordpress.com/\";> (SSK VHSS "
+"Irimpanam)</a>, a Free Software group of teachers and students based on the "
+"school. Its aim is to build awareness on the philosophy of Free Software and "
+"to introduce new applications in GNU/Linux as a way of contributing to the "
+"community. The group organizes monthly meetings and it performs various "
+"kinds of activities to encourage its members to experiment and explore Free "
+"Software so as to put into practice the freedoms that it grants."
+msgstr ""
+"Që të dyja veprimtaritë u promovuan nga Swathanthra Software Koottayma of "
+"VHSS Irimpanam <a href=\"http://sskvhssirimpanam.wordpress.com/\";> (SSK VHSS "
+"Irimpanam)</a>, një grup për Software-in e Lirë të përbërë nga mësues 
dhe "
+"nxënës të shkollës. Ai synon të shtojë ndërgjegjësimin rreth 
filozofisë së "
+"Software-it të Lirë dhe të sjellë aplikacione të reja në GNU/Linux, si 
një "
+"rrugë kontributi te bashkësia. Grupi organizon takime të përmuajshme dhe "
+"kryen lloje të ndryshme veprimtarish, për t’i nxitur anëtarët e tij të 
"
+"eksperimentojnë dhe eksplorojnë Software të Lirë, për të vënë në 
jetë liritë "
+"që ky akordon."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"As a way of keeping in touch and sharing experiences with other schools and "
+"with the Free Software community, teachers and students each year "
+"participate in events such as the National Free Software Conference and the "
+"Cyber Safe Day."
+msgstr ""
+"Si një rrugë për të mbajtur lidhjet dhe shkëmbyer përvojë me shkolla 
të "
+"tjera dhe me bashkësinë e Software-it të Lirë, mësues dhe nxënës çdo 
vit "
+"marrin pjesë në veprimtari të tilla si Konferenca Kombëtare e Software-it 
të "
+"Lirë dhe Dita e Sigurisë Kibernetike."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"The commitment and the collaboration of teachers, students and local groups "
+"was essential to the success of this large scale government project."
+msgstr ""
+"Përkushtimi dhe bashkëpunimi i mësuesve, nxënësve dhe grupeve vendore qe 
"
+"thelbësor në suksesin e këtij programi qeveritar të një shkalle të 
madhe."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"(1) Swathanthra is the Sanskrit word for &ldquo;free&rdquo; as in freedom."
+msgstr ""
+"(1) Swathanthra është fjala e sanskritishtes për “i lirë”, si te 
liria."
+
+#. type: Content of: <div><div><h3>
+msgid "Credits"
+msgstr "Falënderime"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Credits for both images shown on this page, as well as for the audio file, "
+"go to Swathanthra Software Koottayma of VHSS Irimpanam, who released them "
+"under a <a rel=\"license\" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-";
+"sa/3.0/\"> Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported</a> License."
+msgstr ""
+"Falënderimet për të dyja figurat në këtë faqe, si dhe për kartelën 
audio, i "
+"shkojnë Swathanthra Software Koottayma të VHSS Irimpanam, që i hodhi në "
+"qarkullim nën një licencë <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.";
+"org/licenses/by-sa/3.0/\"> Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 "
+"Unported</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:gnu@gnu.org";
+"\">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së "
+"dërgojini te <a href=\"mailto:gnu@gnu.org\";>&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Ka "
+"gjithashtu <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t’u lidhur me</a> 
FSF-"
+"në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera 
mund "
+"të dërgohen te <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+
+#
+#
+#
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#. replace it with the translation of these two:
+#. We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#. translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#. Please send your comments and general suggestions in this regard
+#. to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
+#. &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
+#. <p>For information on coordinating and contributing translations of
+#. our web pages, see <a
+#. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#. README</a>.
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and contributing "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi 
të "
+"mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga "
+"papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur 
me "
+"këtë dërgojini te <a href=\"mailto:web-translators@gnu.org\";>&lt;web-"
+"translators@gnu.org&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe "
+"parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Copyright &copy; 2011, 2012, 2016, 2018, 2020 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr ""
+"Të drejta kopjimi &copy; 2011, 2012, 2016, 2018, 2020 Free Software "
+"Foundation, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr " "
+
+#. timestamp start
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "U përditësua më:"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]