www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.sq.po g...


From: Besnik Bleta
Subject: www gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.sq.po g...
Date: Fri, 26 Nov 2021 11:59:17 -0500 (EST)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   21/11/26 11:59:17

Modified files:
    gnu/po     : gnu-users-never-heard-of-gnu.sq.po 
             gnu-linux-faq.sq.po manifesto.sq.po 
    award/1998/po : finalists.sq.po 
    help/po    : help.sq.po 
    philosophy/po : free-sw.sq.po words-to-avoid.sq.po 
    server/po   : whatsnew.sq.po 
    server/standards/po: webmaster-quiz.sq.po 

Log message:
    Slightly rewording open, and some typo fixing

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.sq.po?cvsroot=www&r1=1.54&r2=1.55
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-linux-faq.sq.po?cvsroot=www&r1=1.122&r2=1.123
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/manifesto.sq.po?cvsroot=www&r1=1.41&r2=1.42
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/award/1998/po/finalists.sq.po?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/help/po/help.sq.po?cvsroot=www&r1=1.108&r2=1.109
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-sw.sq.po?cvsroot=www&r1=1.43&r2=1.44
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/words-to-avoid.sq.po?cvsroot=www&r1=1.135&r2=1.136
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/whatsnew.sq.po?cvsroot=www&r1=1.44&r2=1.45
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/standards/po/webmaster-quiz.sq.po?cvsroot=www&r1=1.46&r2=1.47

Patches:
Index: gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.sq.po,v
retrieving revision 1.54
retrieving revision 1.55
diff -u -b -r1.54 -r1.55
--- gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.sq.po  2 Nov 2021 14:41:52 -0000    
1.54
+++ gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.sq.po  26 Nov 2021 16:59:08 -0000   
1.55
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2021-11-02 14:27+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-09-05 14:48+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-11-26 17:45+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: Shqip <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Language: sq\n"
@@ -19,10 +19,6 @@
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "GNU Users Who Have Never Heard of GNU - GNU Project - Free Software "
-#| "Foundation"
 msgid ""
 "GNU Users Who Have Never Heard of&nbsp;GNU - GNU Project - Free Software "
 "Foundation"
@@ -99,8 +95,8 @@
 "know they are users of the GNU system."
 msgstr ""
 "Po nuk kërkuan për të, mund ta hasin prapëseprapë. Retorika e <a 
href=\"/"
-"philosophy/open-source-misses-the-point.html\">&ldquo;burimit të 
hapur&rdquo;"
-"</a> priret ta shpjerë vëmendjen e njerëzve larg nga problemet e lirisë 
së "
+"philosophy/open-source-misses-the-point.html\">“burimit të hapët”</a> "
+"priret ta shpjerë vëmendjen e njerëzve larg nga problemet e lirisë së "
 "përdoruesve, por jo krejtësisht; prapë diskutohet mbi GNU-në dhe 
software-in "
 "e lirë, dhe njerëzit prapë kanë gjasa ta ndeshin. Kur kjo ndodh, lexuesi 
ka "
 "më tepër gjasa ta drejtojë vëmendjen nga të dhënat mbi GNU-në (në 
faktin që "

Index: gnu/po/gnu-linux-faq.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-linux-faq.sq.po,v
retrieving revision 1.122
retrieving revision 1.123
diff -u -b -r1.122 -r1.123
--- gnu/po/gnu-linux-faq.sq.po 2 Nov 2021 14:41:51 -0000    1.122
+++ gnu/po/gnu-linux-faq.sq.po 26 Nov 2021 16:59:08 -0000   1.123
@@ -7,7 +7,7 @@
 "Project-Id-Version: gnu-linux-faq.html\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2021-11-02 14:27+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-09-07 14:13+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-11-26 18:37+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: sq\n"
 "Language: sq\n"
@@ -31,11 +31,6 @@
 msgstr "nga Richard Stallman"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "When people see that we use and recommend the name GNU/Linux for a system "
-#| "that many others call just &ldquo;Linux&rdquo;, they ask many questions. "
-#| "Here are common questions, and our answers."
 msgid ""
 "When people see that we use and recommend the name GNU/Linux for a system "
 "that many others call just &ldquo;Linux,&rdquo; they ask many questions. "
@@ -43,7 +38,7 @@
 msgstr ""
 "Kur njerëzit shohin se ne përdorim dhe këshillojmë emrin GNU/Linux për 
një "
 "sistem që mjaft të tjerë thjesht e quajnë “Linux”, atyre u lindin 
shumë "
-"pyetje. Ja pyetjet e bëra rëndom, dhe përgjigjet tona."
+"pyetje. Ja pyetjet e bëra rëndom, si dhe përgjigjet tona."
 
 #. type: Content of: <div><div><h3>
 msgid "Table of Contents"
@@ -254,22 +249,16 @@
 "kundër fakteve që sistemi të quhej thjesht “GNU”?</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"#trademarkfee\">I would have to pay a fee if I use &ldquo;"
-#| "Linux&rdquo; in the name of a product, and that would also apply if I say "
-#| "&ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Is it wrong if I use &ldquo;GNU&rdquo; without "
-#| "&ldquo;Linux&rdquo;, to save the fee?</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"#trademarkfee\">I would have to pay a fee if I use &ldquo;"
 "Linux&rdquo; in the name of a product, and that would also apply if I say "
 "&ldquo;GNU/Linux.&rdquo; Is it wrong if I use &ldquo;GNU&rdquo; without "
 "&ldquo;Linux,&rdquo; to save the fee?</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"#trademarkfee\">Do të më duhet të paguaj ndonjë shumë po qe se 
"
-"përdor “Linux” në emrin e një produkti, dhe kjo do të ndodhte edhe 
nëse them "
-"“GNU/Linux”. A është gabim të përdor vetëm “GNU” pa 
“Linux”, që të kursej "
-"pagesën?</a>"
+"<a href=\"#trademarkfee\">Do të më duhet të paguaj ndonjë tarifë, po qe 
se "
+"përdor “Linux” në emrin e një produkti dhe kjo do të ndodhte edhe 
nëse them "
+"“GNU/Linux”. A është gabim të përdor vetëm “GNU” pa 
“Linux”, që t’i shpëtoj "
+"tarifës?</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
 msgid ""
@@ -349,18 +338,13 @@
 msgstr "<a href=\"#whyorder\">Pse “GNU/Linux” dhe jo “Linux/GNU”?</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"#distronames0\">My distro's developers call it &ldquo;Foobar "
-#| "Linux&rdquo;, but that doesn't say anything about what the system "
-#| "consists of. Why shouldn't they call it whatever they like?</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"#distronames0\">My distro's developers call it &ldquo;Foobar Linux,"
 "&rdquo; but that doesn't say anything about what the system consists of. "
 "Why shouldn't they call it whatever they like?</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"#distronames0\">Aksh shpërndarje zhvilluesit e quajnë “Aksh "
-"Linux”, por kjo nuk tregon asgjë mbi çka përbëhet sistemi. Pse të mos 
e "
+"<a href=\"#distronames0\">Zhvilluesit e shpërndarjes time e quajnë “Aksh "
+"Linux”, por kjo s’tregon asgjë mbi çka përbëhet sistemi. Pse të mos 
e "
 "quajnë si të duan?</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
@@ -611,11 +595,6 @@
 "njerëzve ta quajnë sistemin “GNU”?</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"#deserve\">Since you failed to put something in the GNU GPL to "
-#| "require people to call the system &ldquo;GNU&rdquo;, you deserve what "
-#| "happened; why are you complaining now?</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"#deserve\">Since you failed to put something in the GNU GPL to "
 "require people to call the system &ldquo;GNU,&rdquo; you deserve what "
@@ -634,16 +613,12 @@
 "çka shumë vetë e besojnë?</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"#somanyright\">Since many people call it &ldquo;Linux&rdquo;, "
-#| "doesn't that make it right?</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"#somanyright\">Since many people call it &ldquo;Linux,&rdquo; "
 "doesn't that make it right?</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"#somanyright\">Meqë shumë vetë e quajnë “Linux”, a e bën 
kjo të "
-"saktë?</a>"
+"<a href=\"#somanyright\">Meqë shumë vetë e quajnë “Linux”, a s’e 
bën kjo të "
+"drejtë?</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
 msgid ""
@@ -807,16 +782,6 @@
 "këtë praktikë. Në atë kohë, ngatërrimi pat filluar duke qenë më 
para."
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Most of the people who call the system &ldquo;Linux&rdquo; have never "
-#| "heard why that's not the right thing. They saw others using that name "
-#| "and assume it must be right. The name &ldquo;Linux&rdquo; also spreads a "
-#| "false picture of the system's origin, because people tend to suppose that "
-#| "the system's history was such as to fit that name. For instance, they "
-#| "often believe its development was started by Linus Torvalds in 1991. "
-#| "This false picture tends to reinforce the idea that the system should be "
-#| "called &ldquo;Linux&rdquo;."
 msgid ""
 "Most of the people who call the system &ldquo;Linux&rdquo; have never heard "
 "why that's not the right thing. They saw others using that name and assume "
@@ -826,7 +791,7 @@
 "development was started by Linus Torvalds in 1991. This false picture tends "
 "to reinforce the idea that the system should be called &ldquo;Linux.&rdquo;"
 msgstr ""
-"Shumica e njerëzve që e quan sistemin “Linux” s’kanë dëgjuar kurrë 
pse kjo "
+"Shumica e njerëzve që e quajnë sistemin “Linux” s’kanë dëgjuar 
kurrë pse kjo "
 "s’është gjëja e saktë. Panë të tjerë që e përdornin këtë emër 
dhe e morën "
 "të mirëqenë që duhej të ishte i saktë. Emri “Linux” përhap 
gjithashtu një "
 "pamje të rreme mbi origjinën e sistemit, ngaqë njerëzit priren të "
@@ -852,11 +817,6 @@
 "reference-id\">(<a href=\"#always\">#always</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Not always&mdash;only when you're talking about the whole system. When "
-#| "you're referring specifically to the kernel, you should call it &ldquo;"
-#| "Linux&rdquo;, the name its developer chose."
 msgid ""
 "Not always&mdash;only when you're talking about the whole system. When "
 "you're referring specifically to the kernel, you should call it &ldquo;Linux,"
@@ -866,14 +826,6 @@
 "veçan kernelit, duhet ta quani “Linux”, me emrin që i zgjodhi 
programuesi."
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "When people call the whole system &ldquo;Linux&rdquo;, as a consequence "
-#| "they call the whole system by the same name as the kernel. This causes "
-#| "many kinds of confusion, because only experts can tell whether a "
-#| "statement is about the kernel or the whole system. By calling the whole "
-#| "system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, and calling the kernel &ldquo;"
-#| "Linux&rdquo;, you avoid the ambiguity."
 msgid ""
 "When people call the whole system &ldquo;Linux,&rdquo; as a consequence they "
 "call the whole system by the same name as the kernel. This causes many "
@@ -885,7 +837,7 @@
 "Kur njerëzit e quajnë krejt sistemin &ldquo;Linux&rdquo;, në fakt quajnë "
 "tërë sistemin me emrin e kernelit. Kjo shkakton shumë lloje ngatërrimi, "
 "ngaqë vetëm ekspertët mund të tregojnë nëse një pohim ka të bëjë me 
kernelin "
-"apo me krejt sistemin. Duke e quajtur krejt sistemin “GNU/Linux”, dhe "
+"apo me krejt sistemin. Duke e quajtur krejt sistemin “GNU/Linux” dhe "
 "kernelin “Linux”, shmangni dykuptimësinë."
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
@@ -950,11 +902,6 @@
 "\">#divide</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "When we ask people to say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, we are not dividing "
-#| "people. We are asking them to give the GNU Project credit for the GNU "
-#| "operating system. This does not criticize anyone or push anyone away."
 msgid ""
 "When we ask people to say &ldquo;GNU/Linux,&rdquo; we are not dividing "
 "people. We are asking them to give the GNU Project credit for the GNU "
@@ -993,7 +940,7 @@
 "pronësor një problem shoqëror (mbështetësit e lëvizjes për 
<em>software</em> "
 "të lirë), dhe ata që përmendin vetëm përfitimet praktike dhe e 
paraqesin "
 "software-in e lirë vetëm si model të efektshëm zhvillimi (lëvizja për 
burim "
-"të hapur)."
+"të hapët)."
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -1007,24 +954,11 @@
 "Ky mospajtim nuk është thjesht punë emrash&mdash;është punë ndarjeje 
për hir "
 "të vlerave bazë. Është thelbësore për bashkësinë ta shohë dhe të 
mendohet "
 "rreth këtij mospajtimi. Emrat “ <em>software</em> i lirë” dhe “burim 
i "
-"hapur” janë simbolet e dy kampeve. Shihni <a 
href=\"/philosophy/open-source-"
+"hapët” janë simbolet e dy kampeve. Shihni <a 
href=\"/philosophy/open-source-"
 "misses-the-point.html\">Pse Burimi i Hapur nuk e rrok thelbin e Software-it "
 "të Lirë</a>."
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The disagreement over values partially aligns with the amount of "
-#| "attention people pay to the GNU Project's role in our community. People "
-#| "who value freedom are more likely to call the system &ldquo;GNU/"
-#| "Linux&rdquo;, and people who learn that the system is &ldquo;GNU/"
-#| "Linux&rdquo; are more likely to pay attention to our philosophical "
-#| "arguments for freedom and community (which is why the choice of name for "
-#| "the system makes a real difference for society). However, the "
-#| "disagreement would probably exist even if everyone knew the system's real "
-#| "origin and its proper name, because the issue is a real one. It can only "
-#| "go away if we who value freedom either persuade everyone (which won't be "
-#| "easy) or are defeated entirely (let's hope not)."
 msgid ""
 "The disagreement over values partially aligns with the amount of attention "
 "people pay to the GNU Project's role in our community. People who value "
@@ -1039,15 +973,15 @@
 msgstr ""
 "Mospajtimi mbi vlerat shkon pjesërisht në një vijë me vëmendjen që 
njerëzit "
 "i kushtojnë rolit të Projektit GNU te bashkësia jonë. Njerëzit që 
çmojnë "
-"lirinë ka më shumë të ngjarë ta quajnë sistemin “GNU/Linux”, dhe 
njerëzit që "
-"mësojnë se sistemi është “GNU/Linux” ka më tepër gjasa t’i 
kushtojnë "
+"lirinë, ka më shumë të ngjarë ta quajnë sistemin “GNU/Linux” dhe 
njerëzit që "
+"mësojnë se sistemi është “GNU/Linux”, ka më tepër gjasa t’i 
kushtojnë "
 "vëmendje argumenteve tanë filozofikë mbi lirinë dhe bashkësinë (çka 
shpjegon "
 "pse zgjedhja e emrave të sistemit shpie në një ndryshim të njëmendtë 
për "
 "shoqërinë). Sidoqoftë, mospajtimi ndoshta do të ekzistonte edhe nëse "
 "gjithkush do ta dinte origjinën e njëmendtë të sistemit dhe emrin e tij 
të "
-"saktë, ngaqë problemi është i njëmendtë. Mund të tretet vetëm nëse 
ne që "
-"çmojmë lirinë, bindim gjithsecilin (çka nuk do të jetë e lehtë), ose 
na "
-"mundin plotësisht (le të shpresojmë se jo)."
+"saktë, ngaqë problemi është i njëmendtë. Ky problem mund të reshtë 
vetëm "
+"nëse ne që çmojmë lirinë, bindim gjithkënd (çka s’do të jetë e 
lehtë), ose "
+"na mundin plotësisht (le të shpresojmë se jo)."
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
 msgid ""
@@ -1084,13 +1018,6 @@
 "href=\"#everyoneknows\">#everyoneknows</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Experience shows that the system's users, and the computer-using public "
-#| "in general, often know nothing about the GNU system. Most articles about "
-#| "the system do not mention the name &ldquo;GNU&rdquo;, or the ideals that "
-#| "GNU stands for. <a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">GNU "
-#| "Users Who Have Never Heard of GNU</a> explains further."
 msgid ""
 "Experience shows that the system's users, and the computer-using public in "
 "general, often know nothing about the GNU system. Most articles about the "
@@ -1098,26 +1025,20 @@
 "stands for. <a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">GNU Users "
 "Who Have Never Heard of GNU</a> explains further."
 msgstr ""
-"Përvoja tregon se përdoruesit e sistemit, dhe publiku përdorues i "
-"kompjuterit përgjithësisht, shpesh nuk di asgjë rreth sistemit GNU. 
Shumica "
-"e artikujve rreth sistemit nuk e përmendin emrin “GNU”, ose idealet që "
-"përfaqëson GNU-ja. Kjo trajtohet më gjerë te <a 
href=\"/gnu/gnu-users-never-"
-"heard-of-gnu.html\">Përdorues GNU Që Nuk Kanë Dëgjuar Kurrë Për 
GNU-në</a>."
+"Përvoja tregon se përdoruesit e sistemit dhe publiku përdorues i 
kompjuterit "
+"përgjithësisht, shpesh s’di asgjë rreth sistemit GNU. Shumica e 
artikujve "
+"rreth sistemit s’e përmendin emrin “GNU”, ose idealet që përfaqëson 
GNU-ja. "
+"Kjo trajtohet më gjerë te <a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html"
+"\">Përdorues GNU Që Nuk Kanë Dëgjuar Kurrë Për GNU-në</a>."
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The people who say this are probably geeks thinking of the geeks they "
-#| "know. Geeks often do know about GNU, but many have a completely wrong "
-#| "idea of what GNU is. For instance, many think it is a collection of <a "
-#| "href=\"#tools\">&ldquo;tools&rdquo;</a>, or a project to develop tools."
 msgid ""
 "The people who say this are probably geeks thinking of the geeks they know. "
 "Geeks often do know about GNU, but many have a completely wrong idea of what "
 "GNU is. For instance, many think it is a collection of &ldquo;<a href="
 "\"#tools\">tools</a>,&rdquo; or a project to develop tools."
 msgstr ""
-"Njerëzit që e thonë këtë ndoshta janë \"geeks\", me të tjerë geeks-a 
në "
+"Njerëzit që e thonë këtë ndoshta janë “geeks”, me të tjerë 
geeks-a në "
 "mendje. Geeks-at shpesh kanë dijeni mbi GNU-në, por shumë prej tyre kanë 
"
 "një ide plotësisht të gabuar mbi atë çka është GNU-ja. Sa për 
shembull, "
 "mjaft prej tyre mendojnë se është një koleksion <a href=\"#tools"
@@ -1148,22 +1069,15 @@
 "a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "If your words don't reflect your knowledge, you don't teach others. Most "
-#| "people who have heard of the GNU/Linux system think it is &ldquo;"
-#| "Linux&rdquo;, that it was started by Linus Torvalds, and that it was "
-#| "intended to be &ldquo;open source&rdquo;. If you don't tell them, who "
-#| "will?"
 msgid ""
 "If your words don't reflect your knowledge, you don't teach others. Most "
 "people who have heard of the GNU/Linux system think it is &ldquo;Linux,"
 "&rdquo; that it was started by Linus Torvalds, and that it was intended to "
 "be &ldquo;open source.&rdquo; If you don't tell them, who will?"
 msgstr ""
-"Po qe se fjalët tuaja nuk pasqyrojnë dijet tuaja, nuk u mësoni gjë të "
+"Po qe se fjalët tuaja nuk pasqyrojnë dijet tuaja, s’u mësoni gjë të "
 "tjerëve. Shumica e njerëzve që kanë dëgjuar për sistemin GNU/Linux 
mendojnë "
-"se është “Linux”, që zuri fill me Linus Torvalds-in, dhe se qe menduar 
të "
+"se është “Linux”, që zuri fill me Linus Torvalds-in dhe se qe menduar 
të "
 "ishte me “burim të hapur”;. Nëse nuk ua thoni ju, kush do t’ua 
thotë?"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
@@ -1215,15 +1129,6 @@
 "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#tools\">#tools</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "People who think that Linux is an entire operating system, if they hear "
-#| "about GNU at all, often get a wrong idea of what GNU is. They may think "
-#| "that GNU is the name of a collection of programs&mdash;often they say "
-#| "&ldquo;programming tools&rdquo;, since some of our programming tools "
-#| "became popular on their own. The idea that &ldquo;GNU&rdquo; is the name "
-#| "of an operating system is hard to fit into a conceptual framework in "
-#| "which that operating system is labeled &ldquo;Linux&rdquo;."
 msgid ""
 "People who think that Linux is an entire operating system, if they hear "
 "about GNU at all, often get a wrong idea of what GNU is. They may think "
@@ -1237,9 +1142,9 @@
 "dëgjojnë gjë për GNU-në, shpesh përftojnë një ide të gabuar rreth se 
çka "
 "është GNU-ja. Mund të mendojnë që GNU-ja është emri i një koleksioni 
"
 "programesh&mdash;thonë shpesh “mjete programimi”, ngaqë disa prej 
mjeteve "
-"tona për programim u bënë popullore për llogari të tyre. Ideja se 
“GNU” "
-"është emri i një sistemi operativ nuk hyn lehtë në një kuadër 
konceptual "
-"pune te i cili ai sistem operativ është quajtur “Linux”."
+"tona për programim u bënë vetë popullore. Ideja se “GNU” është 
emri i një "
+"sistemi operativ nuk hyn lehtë në një kuadër konceptual pune te i cili ai 
"
+"sistem operativ është quajtur “Linux”."
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -1297,17 +1202,6 @@
 "kujdeset gjithashtu për nisjen dhe ndalimin e programeve të tjera."
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "To confuse matters, some people use the term &ldquo;operating "
-#| "system&rdquo; to mean &ldquo;kernel&rdquo;. Both uses of the term go "
-#| "back many years. The use of &ldquo;operating system&rdquo; to mean "
-#| "&ldquo;kernel&rdquo; is found in a number of textbooks on system design, "
-#| "going back to the 80s. At the same time, in the 80s, the &ldquo;Unix "
-#| "operating system&rdquo; was understood to include all the system "
-#| "programs, and Berkeley's version of Unix included even games. Since we "
-#| "intended GNU to be a Unix-like operating system, we use the term &ldquo;"
-#| "operating system&rdquo; in the same way."
 msgid ""
 "To confuse matters, some people use the term &ldquo;operating system&rdquo; "
 "to mean &ldquo;kernel.&rdquo; Both uses of the term go back many years. The "
@@ -1323,21 +1217,12 @@
 "rrënjët thellë në vite. Përdorimi i “sistemit operativ” për të 
nënkuptuar "
 "“kernelin” gjendet në një numër librash shkollorë mbi konceptimin e "
 "sistemeve, që herët në vitet ’80.  Në të njëjtën kohë, gjatë 
viteve ’80, "
-"“sistemi operativ Unix” kuptohej se përfshinte krejt programet e 
sistemit, "
+"“sistemi operativ Unix” kuptohej se përfshinte krejt programet e 
sistemit "
 "dhe versioni Unix i Berkeley-t përfshinte madje dhe lojëra. Ngaqë synonim 
që "
 "GNU të ishte sistem operativ i ngjashëm me Unix, e përdorim termin 
“sistem "
 "operativ” në të njëjtën mënyrë."
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Most of the time when people speak of the &ldquo;Linux operating "
-#| "system&rdquo; they are using &ldquo;operating system&rdquo; in the same "
-#| "sense we use: they mean the whole collection of programs. If that's what "
-#| "you are referring to, please call it &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. If you "
-#| "mean just the kernel, then &ldquo;Linux&rdquo; is the right name for it, "
-#| "but please say &ldquo;kernel&rdquo; also to avoid ambiguity about which "
-#| "body of software you mean."
 msgid ""
 "Most of the time when people speak of the &ldquo;Linux operating "
 "system&rdquo; they are using &ldquo;operating system&rdquo; in the same "
@@ -1356,22 +1241,16 @@
 "lidhur se për cilën pjesë software-i e keni fjalën."
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "If you prefer to use some other term such as &ldquo;system "
-#| "distribution&rdquo; for the entire collection of programs, instead of "
-#| "&ldquo;operating system&rdquo;, that's fine. Then you would talk about "
-#| "GNU/Linux system distributions."
 msgid ""
 "If you prefer to use some other term such as &ldquo;system "
 "distribution&rdquo; for the entire collection of programs, instead of &ldquo;"
 "operating system,&rdquo; that's fine. Then you would talk about GNU/Linux "
 "system distributions."
 msgstr ""
-"Po qe se parapëlqeni përdorimin e disa termave të tjerë të tillë si "
-"“shpërndarje sistemi” për koleksionin e plotë të programeve, në vend 
të "
-"“sistemit operativ”, asnjë problem. Në raste të tilla do të flitnit 
për "
-"shpërndarje sistemi GNU/Linux."
+"Po qe se për koleksionin e plotë të programeve parapëlqeni përdorimin e 
disa "
+"termave të tjerë, të tillë si “shpërndarje sistemi”, në vend të 
“sistemit "
+"operativ”, asnjë problem. Në raste të tilla, do të flitnit për 
shpërndarje "
+"sistemi GNU/Linux."
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
 msgid ""
@@ -1380,8 +1259,8 @@
 "reference-id\">(<a href=\"#house\">#house</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Kerneli i një sistemi është si themelet e shtëpisë. Si mund të jetë 
thuajse "
-"e mbaruar një shtëpi që nuk ka themele? <span 
class=\"anchor-reference-id\">"
-"(<a href=\"#house\">#house</a>)</span>"
+"e mbaruar një shtëpi që nuk ka themele? <span class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#house\">#house</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd>
 msgid ""
@@ -1461,14 +1340,6 @@
 "reference-id\">(<a href=\"#nokernel\">#nokernel</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The people who argue that way for calling the system &ldquo;Linux&rdquo; "
-#| "are using a double standard. An operating system requires compilers, "
-#| "editors, window systems, libraries, and much more &mdash; hundreds of "
-#| "programs, even to match what BSD systems included in 1983. Since "
-#| "Torvalds didn't develop any of those, how can the system be &ldquo;"
-#| "Linux&rdquo;?"
 msgid ""
 "The people who argue that way for calling the system &ldquo;Linux&rdquo; are "
 "using a double standard. An operating system requires compilers, editors, "
@@ -1476,12 +1347,12 @@
 "match what BSD systems included in 1983. Since Torvalds didn't develop any "
 "of those, how can the system be &ldquo;Linux&rdquo;?"
 msgstr ""
-"Njerëzit shprehen kështu për quajtjen e sistemit &ldquo;Linux&rdquo; "
-"përdorin një standard të dyfishtë. Një sistem operativ lyp përpilues, "
-"përpunues, sisteme dritaresh, librari dhe shumë të tjera &mdash; qindra "
-"programe, qoftë edhe për të qenë në një shkallë me atë që sistemet 
BSD "
-"përfshinin më 1983-shin. Nga Torvalds nuk zhvilloi ndonjë prej tyre, si "
-"mund të jetë sistemi &ldquo;Linux&rdquo;?"
+"Njerëzit që shprehen kështu për quajtjen e sistemit “Linux”, 
përdorin një "
+"standard të dyfishtë. Një sistem operativ lyp përpilues, përpunues, 
sisteme "
+"dritaresh, librari dhe shumë të tjera &mdash; qindra programe, qoftë edhe "
+"për të qenë në një shkallë me atë që sistemet BSD përfshinin më 
1983-shin. "
+"Ngaqë Torvalds nuk zhvilloi ndonjë prej tyre, si mund të jetë sistemi "
+"“Linux”?"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -1512,19 +1383,14 @@
 "\"#notinstallable\">#notinstallable</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Many <a href=\"/distros/distros.html\"> packaged and installable versions "
-#| "of GNU</a> are available. None of them is called simply &ldquo;"
-#| "GNU&rdquo;, but GNU is what they basically are."
 msgid ""
 "Many <a href=\"/distros/distros.html\"> packaged and installable versions of "
 "GNU</a> are available. None of them is called simply &ldquo;GNU,&rdquo; but "
 "GNU is what they basically are."
 msgstr ""
-"Ka gati mjaft <a href=\"/distros/distros.html\"> versione të paketuara dhe "
-"të instalueshme të GNU-së</a>. Asnjë prej tyre nuk është quajtur 
thjesht "
-"“GNU”, por GNU është ajo çka ata janë në thelb."
+"Ka të gatshme mjaft <a href=\"/distros/distros.html\"> versione të 
paketuara "
+"dhe të instalueshme të GNU-së</a>. Asnjë prej tyre nuk është quajtur "
+"thjesht “GNU”, por GNU është ajo çka ata janë në thelb."
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -1569,11 +1435,6 @@
 "përfshin një ripaketim të një pjese domethënëse të sistemit GNU."
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "We never took the last step of packaging GNU under the name &ldquo;"
-#| "GNU&rdquo;, but that doesn't alter what kind of thing GNU is. GNU is an "
-#| "operating system."
 msgid ""
 "We never took the last step of packaging GNU under the name &ldquo;GNU,"
 "&rdquo; but that doesn't alter what kind of thing GNU is. GNU is an "
@@ -1586,22 +1447,14 @@
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
 msgid ""
 "We're calling the whole system after the kernel, Linux. Isn't it normal to "
-"name an operating system after a kernel? <span class=\"anchor-reference-id\">"
-"(<a href=\"#afterkernel\">#afterkernel</a>)</span>"
+"name an operating system after a kernel? <span class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#afterkernel\">#afterkernel</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Po e thërrasim një sistem të tërë me emrin e kernelit, Linux. A 
s’është "
 "normale të thirret një sistem operativ me emrin e kernelit? <span class="
 "\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#afterkernel\">#afterkernel</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "That practice seems to be very rare&mdash;we can't find any examples "
-#| "other than the misuse of the name &ldquo;Linux&rdquo;. Normally an "
-#| "operating system is developed as a single unified project, and the "
-#| "developers choose a name for the system as a whole. The kernel usually "
-#| "does not have a name of its own&mdash;instead, people say &ldquo;the "
-#| "kernel of such-and-such&rdquo; or &ldquo;the such-and-such kernel&rdquo;."
 msgid ""
 "That practice seems to be very rare&mdash;we can't find any examples other "
 "than the misuse of the name &ldquo;Linux.&rdquo; Normally an operating "
@@ -1611,8 +1464,8 @@
 "or &ldquo;the such-and-such kernel.&rdquo;"
 msgstr ""
 "Kjo praktikë duket të jetë shumë e rrallë&mdash;nuk gjejmë dot ndonjë "
-"shembull tjetër veç keqpërdorimit të emrit “Linux”. Normalisht, një 
sistem "
-"operativ çohet përpara si një projekt i vetëm, i njësuar, dhe 
zhvilluesit "
+"shembull tjetër, veç keqpërdorimit të emrit “Linux”. Normalisht, 
një sistem "
+"operativ çohet përpara si një projekt i vetëm, i njësuar dhe zhvilluesit 
"
 "zgjedhin një emër për sistemin në tërësi. Kerneli zakonisht nuk ka 
ndonjë "
 "emër të vetin&mdash;në vend të tij, njerëzit thonë “kerneli i atij 
ose "
 "këtij“ ose “kerneli për këtë ose atë“."
@@ -1664,26 +1517,15 @@
 "href=\"#long\">#long</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "For a while we tried the name &ldquo;LiGNUx&rdquo;, which combines the "
-#| "words &ldquo;GNU&rdquo; and &ldquo;Linux&rdquo;. The reaction was very "
-#| "bad. People accept &ldquo;GNU/Linux&rdquo; much better."
 msgid ""
 "For a while we tried the name &ldquo;LiGNUx,&rdquo; which combines the words "
 "&ldquo;GNU&rdquo; and &ldquo;Linux.&rdquo; The reaction was very bad. "
 "People accept &ldquo;GNU/Linux&rdquo; much better."
 msgstr ""
 "Për ca kohë provuam emrin “LiGNUx”, që ndërthur fjalët “GNU” dhe 
“Linux”. "
-"Kundërshtimi qe shumë i hidhët.  Njerëzit e pranojnë “GNU/Linux” 
shumë më "
-"mirë."
+"Reagimi qe shumë i hidhët.  Njerëzit e pranojnë “GNU/Linux” shumë 
më mirë."
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The shortest legitimate name for this system is &ldquo;GNU&rdquo;, but we "
-#| "call it &ldquo;GNU/Linux&rdquo; <a href=\"#justgnu\"> for the reasons "
-#| "given below</a>."
 msgid ""
 "The shortest legitimate name for this system is &ldquo;GNU,&rdquo; but we "
 "call it &ldquo;GNU/Linux&rdquo; <a href=\"#justgnu\"> for the reasons given "
@@ -1731,19 +1573,14 @@
 "href=\"#long2\">#long2</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "It only takes a second to say or type &ldquo;GNU/&rdquo;. If you "
-#| "appreciate the system that we developed, can't you take one second to "
-#| "recognize our work?"
 msgid ""
 "It only takes a second to say or type &ldquo;GNU/.&rdquo; If you appreciate "
 "the system that we developed, can't you take one second to recognize our "
 "work?"
 msgstr ""
 "Të thuash apo shtypësh “GNU/”, ha vetëm një sekondë. Nëse e 
vlerësoni "
-"sistemin që ne ndërtuam, a nuk mund të shpenzoni një sekondë që të "
-"mirënjihet vepra jonë?"
+"sistemin që ne ndërtuam, a s’mund të shpenzoni një sekondë që të 
mirënjihet "
+"vepra jonë?"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
 msgid ""
@@ -1845,12 +1682,6 @@
 "në vend se të përpiqemi që t’i hamë hakun për kontributin e tij te 
sistemi."
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Since many people know of the system as &ldquo;Linux&rdquo;, if we say "
-#| "&ldquo;GNU&rdquo; they may simply not recognize we're talking about the "
-#| "same system. If we say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, they can make a "
-#| "connection to what they have heard about."
 msgid ""
 "Since many people know of the system as &ldquo;Linux,&rdquo; if we say "
 "&ldquo;GNU&rdquo; they may simply not recognize we're talking about the same "
@@ -1862,13 +1693,6 @@
 "themi “GNU/Linux”, mund ta lidhin këtë me çfarë kanë dëgjuar rreth 
temës."
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "I would have to pay a fee if I use &ldquo;Linux&rdquo; in the name of a "
-#| "product, and that would also apply if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Is "
-#| "it wrong if I use &ldquo;GNU&rdquo; without &ldquo;Linux&rdquo;, to save "
-#| "the fee? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#trademarkfee"
-#| "\">#trademarkfee</a>)</span>"
 msgid ""
 "I would have to pay a fee if I use &ldquo;Linux&rdquo; in the name of a "
 "product, and that would also apply if I say &ldquo;GNU/Linux.&rdquo; Is it "
@@ -1876,10 +1700,11 @@
 "fee? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#trademarkfee"
 "\">#trademarkfee</a>)</span>"
 msgstr ""
-"Do të më duhet të paguaj njëfarë shume po qe se përdor “Linux” në 
emrin e "
-"një produkti, dhe kjo do të ndodhte edhe nëse them “GNU/Linux”. A 
është "
-"gabim të përdor vetëm “GNU” pa “Linux”, që të kursej pagesën? 
<span class="
-"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#trademarkfee\">#trademarkfee</a>)</span>"
+"Do të më duhet të paguaj ndonjë tarifë, po qe se përdor “Linux” në 
emrin e "
+"një produkti dhe kjo do të ndodhte edhe nëse them “GNU/Linux”. A 
është "
+"gabim të përdor vetëm “GNU” pa “Linux”, që të shpëtoj nga 
tarifa? <span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#trademarkfee\">#trademarkfee</a>)</"
+"span>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd>
 msgid ""
@@ -1892,25 +1717,20 @@
 "por nuk keni ndonjë borxh, për ta larë me privilegjin e të bërit 
kështu."
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "So if you want to refer to the system simply as &ldquo;GNU&rdquo;, to "
-#| "avoid paying the fee for calling it &ldquo;Linux&rdquo;, we won't "
-#| "criticize you."
 msgid ""
 "So if you want to refer to the system simply as &ldquo;GNU,&rdquo; to avoid "
 "paying the fee for calling it &ldquo;Linux,&rdquo; we won't criticize you."
 msgstr ""
-"Pra, nëse doni t’i referoheni sistemit thjesht si “GNU”, për shmangie 
pagese "
-"ngaqë e quani “Linux”, nuk do t’ju kritikojmë."
+"Pra, nëse doni t’i referoheni sistemit thjesht si “GNU”, për shmangie 
tarife "
+"ngaqë e quani “Linux”, s’do t’ju kritikojmë."
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
 msgid ""
 "Many other projects contributed to the system as it is today; it includes "
 "TeX, X11, Apache, Perl, and many more programs. Don't your arguments imply "
 "we have to give them credit too? (But that would lead to a name so long it "
-"is absurd.) <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#many\">#many</a>)"
-"</span>"
+"is absurd.) <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#many\">#many</"
+"a>)</span>"
 msgstr ""
 "Te sistemi, ashtu si është sot, kanë kontribuar mjaft projekte të tjerë; 
në "
 "ta përfshihen TeX, X11, Apache, Perl, dhe mjaft programe të tjerë. A nuk 
i "
@@ -1960,13 +1780,6 @@
 "vendosni, nuk kemi për ta kundërshtuar."
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Different threshold levels would lead to different choices of name for "
-#| "the system. But one name that cannot result from concerns of fairness "
-#| "and giving credit, not for any possible threshold level, is &ldquo;"
-#| "Linux&rdquo;. It can't be fair to give all the credit to one secondary "
-#| "contribution (Linux) while omitting the principal contribution (GNU)."
 msgid ""
 "Different threshold levels would lead to different choices of name for the "
 "system. But one name that cannot result from concerns of fairness and "
@@ -1992,13 +1805,6 @@
 "\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#others\">#others</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "systemd is a fairly important component, but not as important as the "
-#| "kernel (Linux), nor as important as the basis of the system as a whole "
-#| "(GNU). However, if you want to emphasize the presence of systemd by "
-#| "calling the system &ldquo;GNU/systemd/Linux&rdquo;, there is nothing "
-#| "wrong with doing so."
 msgid ""
 "systemd is a fairly important component, but not as important as the kernel "
 "(Linux), nor as important as the basis of the system as a whole (GNU). "
@@ -2054,21 +1860,16 @@
 "\">#allsmall</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "In 2008, we found that GNU packages made up 15% of the &ldquo;main&rdquo; "
-#| "repository of the gNewSense GNU/Linux distribution. Linux made up 1.5%. "
-#| "So the same argument would apply even more strongly to calling it &ldquo;"
-#| "Linux&rdquo;."
 msgid ""
 "In 2008, we found that GNU packages made up 15% of the &ldquo;main&rdquo; "
 "repository of the gNewSense GNU/Linux distribution. Linux made up 1.5%. So "
 "the same argument would apply even more strongly to calling it &ldquo;Linux."
 "&rdquo;"
 msgstr ""
-"Në 2008, nxorëm se paketat GNU përbënin 15% të depos “kryesore” të "
+"Më 2008-n, pamë se paketat GNU përbënin 15% të depos “kryesore” të "
 "shpërndarjes GNU/Linux gNewSense. Linux-i përbënte 1.5%. Ndaj i njëjti "
-"argument do të duhej zbatuar edhe më me forcë në rastin e emërtimit 
“Linux”."
+"argument do të duhej zbatuar, edhe më me forcë, në rastin e emërtimit "
+"“Linux”."
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -2127,20 +1928,13 @@
 "reference-id\">(<a href=\"#whyslash\">#whyslash</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Following the rules of English, in the construction &ldquo;GNU "
-#| "Linux&rdquo; the word &ldquo;GNU&rdquo; modifies &ldquo;Linux&rdquo;. "
-#| "This can mean either &ldquo;GNU's version of Linux&rdquo; or &ldquo;"
-#| "Linux, which is a GNU package.&rdquo; Neither of those meanings fits the "
-#| "situation at hand."
 msgid ""
 "Following the rules of English, in the construction &ldquo;GNU Linux&rdquo; "
 "the word &ldquo;GNU&rdquo; modifies &ldquo;Linux.&rdquo; This can mean "
 "either &ldquo;GNU's version of Linux&rdquo; or &ldquo;Linux, which is a GNU "
 "package.&rdquo; Neither of those meanings fits the situation at hand."
 msgstr ""
-"Duke ndjekur rregullat e Anglishtes, në ndërtimin “GNU Linux” fjala 
“GNU” "
+"Duke ndjekur rregullat e anglishtes, në sajesën “GNU Linux” fjala 
“GNU” "
 "modifikon “Linux”. Kjo do të thotë ose “versioni GNU i Linux-it”, 
ose "
 "“Linux-i, që është një paketë GNU”. Asnjë prej këtyre kuptimeve 
nuk i shkon "
 "gjendjes që kemi."
@@ -2158,15 +1952,6 @@
 "i, që është një paketë GNU” nuk qëndron."
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "We're not talking about a distinct GNU version of Linux, the kernel. The "
-#| "free GNU/Linux distros do have a <a href=\"https://directory.fsf.org/wiki/";
-#| "Linux-libre\">separate version of Linux</a>, since the &ldquo;"
-#| "standard&rdquo; version contains nonfree firmware &ldquo;blobs&rdquo;. "
-#| "If this were part of the GNU Project, it could be considered &ldquo;GNU "
-#| "Linux&rdquo;; but we would not want to call it that, because it would be "
-#| "too confusing."
 msgid ""
 "We're not talking about a distinct GNU version of Linux, the kernel. The "
 "free GNU/Linux distros do have a <a href=\"https://directory.fsf.org/wiki/";
@@ -2184,13 +1969,6 @@
 "ngaqë do të ishte shumë ngatërruese."
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "We're talking about a version of GNU, the operating system, distinguished "
-#| "by having Linux as the kernel. A slash fits the situation because it "
-#| "means &ldquo;combination.&rdquo; (Think of &ldquo;Input/Output&rdquo;.) "
-#| "This system is the combination of GNU and Linux; hence, &ldquo;GNU/"
-#| "Linux&rdquo;."
 msgid ""
 "We're talking about a version of GNU, the operating system, distinguished by "
 "having Linux as the kernel. A slash fits the situation because it means "
@@ -2203,12 +1981,6 @@
 "GNU-së dhe Linux-it; prej këndej rrjedh edhe “GNU/Linux”."
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "There are other ways to express &ldquo;combination&rdquo;. If you think "
-#| "that a plus-sign is clearer, please use that. In French, a hyphen is "
-#| "clear: &ldquo;GNU-Linux&rdquo;. In Spanish, we sometimes say &ldquo;GNU "
-#| "con Linux&rdquo;."
 msgid ""
 "There are other ways to express &ldquo;combination.&rdquo; If you think that "
 "a plus-sign is clearer, please use that. In French, a hyphen is clear: "
@@ -2216,8 +1988,8 @@
 "&rdquo;"
 msgstr ""
 "Ka mënyra të tjera për të shprehur “ndërthurjen”. Nëse mendoni që 
shenja "
-"plus është më e qartë, ju lutemi, përdoreni. Në Frëngjisht, një 
vijë në mes "
-"është e qartë: “GNU-Linux”. Në Spanjisht, ndonjëherë themi “GNU 
con Linux”."
+"plus është më e qartë, ju lutemi, përdoreni. Në frëngjisht, një 
vijë në mes "
+"është e qartë: “GNU-Linux”. Në spanjisht, ndonjëherë themi “GNU 
con Linux”."
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
 msgid ""
@@ -2245,16 +2017,10 @@
 "\">#whynoslash</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Pse e shkruani &ldquo;GNU Emacs&rdquo; në vend se &ldquo;GNU/Emacs&rdquo;? "
-"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whynoslash\">#whynoslash</a>)"
-"</span>"
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whynoslash\">#whynoslash</"
+"a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Following the rules of English, in the construction &ldquo;GNU "
-#| "Emacs&rdquo; the word &ldquo;GNU&rdquo; modifies &ldquo;Emacs&rdquo;. "
-#| "That is the right way to describe a program called Emacs which is a GNU "
-#| "package."
 msgid ""
 "Following the rules of English, in the construction &ldquo;GNU Emacs&rdquo; "
 "the word &ldquo;GNU&rdquo; modifies &ldquo;Emacs.&rdquo; That is the right "
@@ -2301,11 +2067,6 @@
 "ulët i sistemit dhe që GNU-ja plotëson nivele teknikisht më të lartë."
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "However, if you prefer to call the system &ldquo;Linux/GNU&rdquo;, that "
-#| "is a lot better than what people usually do, which is to omit GNU "
-#| "entirely and make it seem that the whole system is Linux."
 msgid ""
 "However, if you prefer to call the system &ldquo;Linux/GNU,&rdquo; that is a "
 "lot better than what people usually do, which is to omit GNU entirely and "
@@ -2316,21 +2077,16 @@
 "jashtë e GNU-së dhe që e bën të duket sikur krejt sistemi është Linux."
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "My distro's developers call it &ldquo;Foobar Linux&rdquo;, but that "
-#| "doesn't say anything about what the system consists of. Why shouldn't "
-#| "they call it whatever they like? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
-#| "href=\"#distronames0\">#distronames0</a>)</span>"
 msgid ""
 "My distro's developers call it &ldquo;Foobar Linux,&rdquo; but that doesn't "
 "say anything about what the system consists of. Why shouldn't they call it "
 "whatever they like? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
 "\"#distronames0\">#distronames0</a>)</span>"
 msgstr ""
-"Shpërndarja ime quhet “Aksh Linux”; por kjo nuk tregon asgjë se prej 
çfarë "
-"përbëhet sistemi. Pse të mos e quanin si t’u pëlqente? <span 
class=\"anchor-"
-"reference-id\">(<a href=\"#distronames0\">#distronames0</a>)</span>"
+"Zhvilluesit e shpërndarjes time e quajnë “Aksh Linux”; por kjo nuk 
tregon "
+"asgjë se prej çfarë përbëhet sistemi. Pse të mos e quanin si t’u 
pëlqente? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"\"#distronames0\">#distronames0</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd>
 msgid ""
@@ -2385,19 +2141,13 @@
 "id\">(<a href=\"#distronames1\">#distronames1</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "When they spread misinformation by changing &ldquo;GNU&rdquo; to &ldquo;"
-#| "Linux&rdquo;, and call their version of it &ldquo;Foobar Linux&rdquo;, "
-#| "it's proper for you to correct the misinformation by calling it &ldquo;"
-#| "Foobar GNU/Linux&rdquo;."
 msgid ""
 "When they spread misinformation by changing &ldquo;GNU&rdquo; to &ldquo;"
 "Linux,&rdquo; and call their version of it &ldquo;Foobar Linux,&rdquo; it's "
 "proper for you to correct the misinformation by calling it &ldquo;Foobar GNU/"
 "Linux.&rdquo;"
 msgstr ""
-"Kur përhapin informacione të gabuara duke ndryshuar “GNU” në 
“Linux”, dhe e "
+"Kur përhapin informacion të gabuar, duke ndryshuar “GNU” në 
“Linux” dhe e "
 "quajnë versionin e tyre “Aksh Linux”, është e drejtë që ta ndreqni "
 "informacionin e gabuar duke e quajtur “Aksh GNU/Linux”."
 
@@ -2432,13 +2182,6 @@
 "të tjera, asaj shoqërie nuk iu bë vonë se çfarë qe e drejtë."
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "We can't make them do this right, but we're not the sort to give up just "
-#| "because the road isn't easy. You may not have as much influence at your "
-#| "disposal as IBM or Red Hat, but you can still help. Together we can "
-#| "change the situation to the point where companies will make more profit "
-#| "calling it &ldquo;GNU/Linux&rdquo;."
 msgid ""
 "We can't make them do this right, but we're not the sort to give up just "
 "because the road isn't easy. You may not have as much influence at your "
@@ -2446,7 +2189,7 @@
 "the situation to the point where companies will make more profit calling it "
 "&ldquo;GNU/Linux.&rdquo;"
 msgstr ""
-"Nuk i bëjmë dot ta bëjnë këtë si duhet, por nuk jemi nga ata që heqin 
dorë "
+"Nuk i bëjmë dot ta bëjnë këtë si duhet, por s’jemi nga ata që heqin 
dorë, "
 "meqë rruga nuk qenkësh e lehtë. Mund të mos keni aq ndikim në dorën 
tuaj sa "
 "IBM-ja apo Red Hat-i, por prapë mund të ndihmoni. Së toku mund ta "
 "ndryshojmë gjendjen deri në atë shkallë, sa shoqëritë të fitojnë më 
shumë "
@@ -2456,25 +2199,14 @@
 msgid ""
 "Wouldn't it be better to reserve the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for "
 "distributions that are purely free software? After all, that is the ideal of "
-"GNU. <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#reserve\">#reserve</a>)"
-"</span>"
+"GNU. <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#reserve\">#reserve</"
+"a>)</span>"
 msgstr ""
 "A s’do të ishte më mirë të ruhej emri “GNU/Linux” për shpërndarje 
që janë "
 "puro <em>software</em> i lirë? Tek e fundit, ky është ideali i GNU-së. 
<span "
 "class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#reserve\">#reserve</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The widespread practice of adding nonfree software to the GNU/Linux "
-#| "system is a major problem for our community. It teaches the users that "
-#| "nonfree software is ok, and that using it is part of the spirit of &ldquo;"
-#| "Linux&rdquo;. Many &ldquo;Linux&rdquo; User Groups make it part of their "
-#| "mission to help users use nonfree add-ons, and may even invite salesmen "
-#| "to come and make sales pitches for them. They adopt goals such as &ldquo;"
-#| "helping the users&rdquo; of GNU/Linux (including helping them use nonfree "
-#| "applications and drivers), or making the system more popular even at the "
-#| "cost of freedom."
 msgid ""
 "The widespread practice of adding nonfree software to the GNU/Linux system "
 "is a major problem for our community. It teaches the users that nonfree "
@@ -2487,10 +2219,10 @@
 msgstr ""
 "Praktika shumë e përhapur e shtimit të software-it jo të lirë te sistemi 
GNU/"
 "Linux është problem i madh për bashkësinë tonë. Ajo sikur u mëson "
-"përdoruesve se software-i jo i lirë s’është problem, dhe se përdorimi 
i tij "
+"përdoruesve se software-i jo i lirë s’është problem dhe se përdorimi i 
tij "
 "është pjesë e frymës së “Linux”-it. Mjaft Grupe Përdoruesish 
“Linux” e kanë "
 "pjesë të misionit të tyre ndihmën ndaj përdoruesve, që këta të 
përdorin "
-"shtojca jo të lira, dhe madje edhe të ftojnë shitës për të bërë 
reklamë. "
+"shtojca jo të lira dhe madje edhe të ftojnë shitës për të bërë 
reklamë. "
 "Këta kanë birësuar qëllime të tilla si “ndihmën ndaj përdoruesve” 
të GNU/"
 "Linux-it (përfshi ndihmën për ata që të përdorin aplikacione dhe 
përudhës jo "
 "të lirë), ose popullarizimin edhe më të sistemit, qoftë edhe në kurriz 
të "
@@ -2516,15 +2248,6 @@
 "qenë GNU së pari."
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The way to lead these users to see a connection with freedom is exactly "
-#| "the opposite: to inform them that all these system versions <em>are</em> "
-#| "versions of GNU, that they all are based on a system that exists "
-#| "specifically for the sake of the users' freedom. With this "
-#| "understanding, they can start to recognize the distributions that include "
-#| "nonfree software as perverted, adulterated versions of GNU, instead of "
-#| "thinking they are proper and appropriate &ldquo;versions of Linux&rdquo;."
 msgid ""
 "The way to lead these users to see a connection with freedom is exactly the "
 "opposite: to inform them that all these system versions <em>are</em> "
@@ -2626,12 +2349,6 @@
 "funksiononte, mund ta kishim bërë. (Por kësaj i thonë: mend pas 
kuvendi.)"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "If we were to take an existing version of GNU/Linux and relabel it as "
-#| "&ldquo;GNU&rdquo;, that would be somewhat like making a version of the "
-#| "GNU system and labeling it &ldquo;Linux&rdquo;. That wasn't right, and "
-#| "we don't want to act like that."
 msgid ""
 "If we were to take an existing version of GNU/Linux and relabel it as &ldquo;"
 "GNU,&rdquo; that would be somewhat like making a version of the GNU system "
@@ -2640,7 +2357,7 @@
 msgstr ""
 "Po të qe për të marrë një version të GNU/Linux-it dhe ta rietiketojmë 
si "
 "“GNU”, do të qe si të merrnim një version të sistemit GNU dhe ta 
etiketonim "
-"“Linux”. Kjo nuk ishte e drejtë, dhe nuk duam të veprojmë kështu."
+"“Linux”. Kjo s’ishte e drejtë dhe s’duam të veprojmë kështu."
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
 msgid ""
@@ -2671,16 +2388,6 @@
 "kishin nevojë të pastroheshin."
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The people who had made the changes showed little interest in cooperating "
-#| "with us. One of them actually told us that he didn't care about working "
-#| "with the GNU Project because he was a &ldquo;Linux user&rdquo;. That "
-#| "came as a shock, because the people who ported GNU packages to other "
-#| "systems had generally wanted to work with us to get their changes "
-#| "installed. Yet these people, developing a system that was primarily "
-#| "based on GNU, were the first (and still practically the only) group that "
-#| "was unwilling to work with us."
 msgid ""
 "The people who had made the changes showed little interest in cooperating "
 "with us. One of them actually told us that he didn't care about working "
@@ -2692,21 +2399,14 @@
 msgstr ""
 "Personat që bënë ndryshimet treguan pak interes për bashkëpunim me ne. "
 "Njëri prej tyre, në fakt, na tha se nuk i bëhej vonë të punonte me 
Projektin "
-"GNU sepse qe “përdorues i Linux-it”. Çka na ra rëndë, ngaqë 
personat që "
+"GNU sepse qe “përdorues i Linux-it”. Gjë që na ra rëndë, ngaqë 
personat që "
 "kaluan paketat GNU edhe për sisteme të tjerë përgjithësisht donin të 
punonin "
-"me ne për t’i pasur ndryshimet të përfshira në projektin tonë. 
Megjithatë "
+"me ne për t’i pasur ndryshimet të përfshira në projektin tonë. 
Megjithatë, "
 "këta persona, që po zhvillonin një sistem i cili bazohej së pari në GNU, 
"
 "qenë grupi i parë (dhe, ende, praktikisht të vetmit) që s’dëshironin 
të "
 "punonin me ne."
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "It was this experience that first showed us that people were calling a "
-#| "version of the GNU system &ldquo;Linux&rdquo;, and that this confusion "
-#| "was obstructing our work. Asking you to call the system &ldquo;GNU/"
-#| "Linux&rdquo; is our response to that problem, and to the other problems "
-#| "caused by the &ldquo;Linux&rdquo; misnomer."
 msgid ""
 "It was this experience that first showed us that people were calling a "
 "version of the GNU system &ldquo;Linux,&rdquo; and that this confusion was "
@@ -2715,10 +2415,10 @@
 "&ldquo;Linux&rdquo; misnomer."
 msgstr ""
 "Qe kjo përvojë që na tregoi së pari se kish persona që po e quanin një "
-"version të sistemit GNU “Linux”, dhe se ky ngatërrim po errësonte 
punën "
-"tonë. Kërkesa jonë për ta quajtur sistemin “GNU/Linux” është 
përgjigjja "
-"jonë për këtë problem, dhe për probleme të tjera të shkaktuara nga 
emërtimi "
-"i shtrembër “Linux”."
+"version të sistemit GNU “Linux” dhe se ky ngatërrim po pengonte punën 
tonë. "
+"Kërkesa jonë për ta quajtur sistemin “GNU/Linux” është përgjigja 
jonë për "
+"këtë problem dhe për probleme të tjera të shkaktuara nga emërtimi i "
+"shtrembër “Linux”."
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
 msgid ""
@@ -2750,11 +2450,6 @@
 "\"#allgpled\">#allgpled</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "We never refer to individual programs as &ldquo;GNU/<i>name</i>&rdquo;. "
-#| "When a program is a GNU package, we may call it &ldquo;GNU <i>name</"
-#| "i>&rdquo;."
 msgid ""
 "We never refer to individual programs as &ldquo;GNU/<i>name</i>.&rdquo; When "
 "a program is a GNU package, we may call it &ldquo;GNU <i>name</i>.&rdquo;"
@@ -2846,8 +2541,8 @@
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
 msgid ""
 "Since much of GNU comes from Unix, shouldn't GNU give credit to Unix by "
-"using &ldquo;Unix&rdquo; in its name? <span class=\"anchor-reference-id\">"
-"(<a href=\"#unix\">#unix</a>)</span>"
+"using &ldquo;Unix&rdquo; in its name? <span class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#unix\">#unix</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Meqë mjaft nga GNU-ja vjen prej Unix-it, mos do të duhej që GNU t’i 
jepte "
 "hakun Unix-it duke përdorur “Unix” te emri i vet? <span class=\"anchor-"
@@ -2871,14 +2566,6 @@
 "pjesë të tyre, nga Unix-i; gjithçka duhej shkruar nga e para."
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "No code in GNU comes from Unix, but GNU is a Unix-compatible system; "
-#| "therefore, many of the ideas and specifications of GNU do come from "
-#| "Unix. The name &ldquo;GNU&rdquo;, which stands for &ldquo;GNU's Not "
-#| "Unix&rdquo;, is a humorous way of giving credit to Unix for this, "
-#| "following a hacker tradition of recursive acronyms that started in the "
-#| "70s."
 msgid ""
 "No code in GNU comes from Unix, but GNU is a Unix-compatible system; "
 "therefore, many of the ideas and specifications of GNU do come from Unix. "
@@ -2890,18 +2577,9 @@
 "përputhshëm me Unix-in; ndaj, mjaft nga idetë dhe karakteristikat e 
GNU-së "
 "vijnë prej Unix-it. Emri “GNU”, që do të thotë “GNU’s Not 
Unix”, është një "
 "mënyrë gaztore për t’i dhënë hakën Unix-it për të, në vijim të 
një tradite "
-"hacker-ësh për shkurtime ripërsëritëse që zuri fill në vitet ’70."
+"hacker-ësh, për shkurtime ripërsëritëse, që zuri fill në vitet ’70."
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The first such recursive acronym was TINT, &ldquo;TINT Is Not "
-#| "TECO&rdquo;. The author of TINT wrote another implementation of TECO "
-#| "(there were already many of them, for various systems), but instead of "
-#| "calling it by a dull name like &ldquo;<em>somethingorother</em> "
-#| "TECO&rdquo;, he thought of a clever amusing name. (That's what hacking "
-#| "means: <a href=\"https://stallman.org/articles/on-hacking.html\";>playful "
-#| "cleverness</a>.)"
 msgid ""
 "The first such recursive acronym was TINT, &ldquo;TINT Is Not TECO.&rdquo; "
 "The author of TINT wrote another implementation of TECO (there were already "
@@ -2918,14 +2596,6 @@
 "hacking.html\">mençuri lojcake</a>.)"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Other hackers enjoyed that name so much that we imitated the approach. "
-#| "It became a tradition that, when you were writing from scratch a program "
-#| "that was similar to some existing program (let's imagine its name was "
-#| "&ldquo;Klever&rdquo;), you could give it a recursive acronym name, such "
-#| "as &ldquo;MINK&rdquo; for &ldquo;MINK Is Not Klever.&rdquo; In this same "
-#| "spirit we called our replacement for Unix &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;."
 msgid ""
 "Other hackers enjoyed that name so much that we imitated the approach. It "
 "became a tradition that, when you were writing from scratch a program that "
@@ -2942,14 +2612,6 @@
 "“GNU’s Not Unix”."
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Historically, AT&amp;T which developed Unix did not want anyone to give "
-#| "it credit by using &ldquo;Unix&rdquo; in the name of a similar system, "
-#| "not even in a system 99% copied from Unix. AT&amp;T actually threatened "
-#| "to sue anyone giving AT&amp;T credit in that way. This is why each of "
-#| "the various modified versions of Unix (all proprietary, like Unix) had a "
-#| "completely different name that didn't include &ldquo;Unix&rdquo;."
 msgid ""
 "Historically, AT&amp;T which developed Unix did not want anyone to give it "
 "credit by using &ldquo;Unix&rdquo; in the name of a similar system, not even "
@@ -2967,8 +2629,8 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
 msgid ""
-"Should we say &ldquo;GNU/BSD&rdquo; too? <span class=\"anchor-reference-id\">"
-"(<a href=\"#bsd\">#bsd</a>)</span>"
+"Should we say &ldquo;GNU/BSD&rdquo; too? <span class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#bsd\">#bsd</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Mos do të duhej të thoshim njësoj “GNU/BSD”? <span 
class=\"anchor-reference-"
 "id\">(<a href=\"#bsd\">#bsd</a>)</span>"
@@ -3030,13 +2692,6 @@
 "emri “GNU/Linux” është i përshtatshëm për të."
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "There is a version of GNU which uses the kernel from NetBSD. Its "
-#| "developers call it &ldquo;Debian GNU/NetBSD&rdquo;, but &ldquo;GNU/"
-#| "kernelofNetBSD&rdquo; would be more accurate, since NetBSD is an entire "
-#| "system, not just the kernel. This is not a BSD system, since most of the "
-#| "system is the same as the GNU/Linux system."
 msgid ""
 "There is a version of GNU which uses the kernel from NetBSD. Its developers "
 "call it &ldquo;Debian GNU/NetBSD,&rdquo; but &ldquo;GNU/"
@@ -3046,9 +2701,9 @@
 msgstr ""
 "Ka një version të GNU-së që përdor një kernel nga NetBSD. Zhvilluesit 
e tij "
 "e quajnë “Debian GNU/NetBSD”, por “GNU/kernelofNetBSD” do të ishte 
më i "
-"saktë, ngaqë NetBSD është një sistem i tërë, jo thjesht kerneli. Ky 
nuk "
-"është një sistem BSD, ngaqë pjesa dërrmuese e sistemit është e 
njëjtë me "
-"sistemin GNU/Linux."
+"saktë, ngaqë NetBSD është një sistem i tërë, jo thjesht kerneli. Ky 
s’është "
+"sistem BSD, ngaqë pjesa dërrmuese e sistemit është e njëjtë me sistemin 
GNU/"
+"Linux."
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
 msgid ""
@@ -3061,13 +2716,6 @@
 "\">#othersys</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Not in the same sense that we mean by &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. The tools "
-#| "of GNU are just a part of the GNU software, which is just a part of the "
-#| "GNU system, and underneath them you would still have another complete "
-#| "operating system which has no code in common with GNU. All in all, "
-#| "that's a very different situation from GNU/Linux."
 msgid ""
 "Not in the same sense that we mean by &ldquo;GNU/Linux.&rdquo; The tools of "
 "GNU are just a part of the GNU software, which is just a part of the GNU "
@@ -3077,8 +2725,8 @@
 msgstr ""
 "Jo në të njëjtin kuptim që nënkuptojmë me “GNU/Linux”. Mjetet e 
GNU-së janë "
 "thjesht një pjesë e software-it GNU, i cili është thjesht një pjesë e "
-"sistemit GNU, dhe nën ta prapë do të kishit një tjetër sistem operativ 
të "
-"plotë, i cili nuk do të kishte të përbashkët me GNU-në as edhe një 
rresht "
+"sistemit GNU dhe, nën ta prapë, do të kishit një tjetër sistem operativ 
të "
+"plotë, i cili s’do të kishte të përbashkët me GNU-në as edhe një 
rresht "
 "kod. Përmbledhtas, kjo është gjendje krejt tjetër nga GNU/Linux."
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
@@ -3086,8 +2734,8 @@
 "Can't Linux be used without GNU? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
 "href=\"#justlinux\">#justlinux</a>)</span>"
 msgstr ""
-"A s’mund të përdoret Linux-i pa GNU-në? <span 
class=\"anchor-reference-id\">"
-"(<a href=\"#justlinux\">#justlinux</a>)</span>"
+"A s’mund të përdoret Linux-i pa GNU-në? <span 
class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#justlinux\">#justlinux</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -3175,12 +2823,6 @@
 "të përbashkët është Linux-i."
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "If you call the whole GNU/Linux system &ldquo;Linux&rdquo;, you will find "
-#| "it necessary to say things like, &ldquo;Android contains Linux, but it "
-#| "isn't Linux, because it doesn't have the usual Linux [sic] libraries and "
-#| "utilities [meaning the GNU system].&rdquo;"
 msgid ""
 "If you call the whole GNU/Linux system &ldquo;Linux,&rdquo; you will find it "
 "necessary to say things like, &ldquo;Android contains Linux, but it isn't "
@@ -3225,48 +2867,26 @@
 "domethënien e synuar."
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The public will find it very strange to speak of using Android as &ldquo;"
-#| "using Linux&rdquo;. It's like having a conversation, then saying you "
-#| "were conversing with the person's intestines or the person's circulatory "
-#| "system."
 msgid ""
 "The public will find it very strange to speak of using Android as &ldquo;"
 "using Linux.&rdquo; It's like having a conversation, then saying you were "
 "conversing with the person's intestines or the person's circulatory system."
 msgstr ""
 "Publikut do t’i duket shumë e çuditshme të flitet për përdorim të 
Android-it "
-"si “përdorim të Linux-it”. Është si të bisedohet me dikë, dhe 
mandej të "
+"si “përdorim të Linux-it”. Është si të bisedohet me dikë dhe 
mandej të "
 "thuhet se biseduat me zorrët apo me sistemin e frymëmarrjes së atij 
personi."
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The public <em>will</em> understand the idea of &ldquo;using Linux&rdquo; "
-#| "when it's really GNU/Linux, by way of the usual misunderstanding: "
-#| "thinking of the whole system as &ldquo;Linux&rdquo;."
 msgid ""
 "The public <em>will</em> understand the idea of &ldquo;using Linux&rdquo; "
 "when it's really GNU/Linux, by way of the usual misunderstanding: thinking "
 "of the whole system as &ldquo;Linux.&rdquo;"
 msgstr ""
-"Publiku <em>do ta</em> kuptojë idenë e “të përdorurit të Linux-it” 
kur është "
-"vërtet GNU/Linux, përmes keqkuptimit të rëndomtë: duke e menduar krejt "
-"sitemin si “Linux”."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Use of Android and use of GNU/Linux are totally different, as different "
-#| "as driving a car and riding a bicycle. The fact that the first two both "
-#| "contain Linux is irrelevant to using them, just as the fact that a car "
-#| "and a bicycle both have a structure of metal is irrelevant to using those "
-#| "two. If you wish to talk about using cars and bikes, you wouldn't speak "
-#| "of &ldquo;riding metal objects&rdquo; &mdash; not unless you're playing "
-#| "games with the reader. You would say, &ldquo;using cars and bikes."
-#| "&rdquo; Likewise, the clear way to talk about using GNU/Linux and Android "
-#| "is to say &ldquo;using GNU/Linux and Android.&rdquo;"
+"Publiku <em>do ta</em> kuptojë idenë e “të përdorurit të Linux-it”, 
kur "
+"është vërtet GNU/Linux, përmes keqkuptimit të rëndomtë: duke e menduar 
krejt "
+"sistemin si “Linux”."
+
+#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
 msgid ""
 "Use of Android and use of GNU/Linux are totally different, as different as "
 "driving a car and riding a bicycle. The fact that the first two both "
@@ -3282,8 +2902,8 @@
 "ndryshëm, aq të ndryshëm sa lëvizja me automjet dhe lëvizja me një "
 "biçikletë. Fakti që dy të parët përmbajnë Linux është pa rëndësi 
për "
 "përdorimin e tyre, ashtu si fakti që një makinë dhe një biçikletë 
janë "
-"struktura metalike, nuk ndikon në përdorimin e këtyre të dyjave. Nëse 
doni "
-"të flisni mbi përdorimin e makinave dhe biçikleta, s’do të flisnit 
rreth "
+"struktura metalike nuk ndikon në përdorimin e këtyre të dyjave. Nëse 
doni "
+"të flisni mbi përdorimin e makinave dhe biçikletave, s’do të flisnit 
rreth "
 "“lëvizjeje me objekte metalike” &mdash; veç në bëfshi lojëra me 
lexuesit. "
 "Do të thoshit, “përdorim makinash dhe biçikletash”. Po njësoj, rruga 
e "
 "qëruar për të folur rreth përdorimit të GNU/Linux-it dhe Android-it 
është të "
@@ -3368,12 +2988,6 @@
 "span>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "It would be wrong, so we don't do that. Torvalds' work is Linux, the "
-#| "kernel; we are careful not to attribute that work to the GNU Project or "
-#| "label it as &ldquo;GNU&rdquo;. When we talk about the whole system, the "
-#| "name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; gives him a share of the credit."
 msgid ""
 "It would be wrong, so we don't do that. Torvalds' work is Linux, the "
 "kernel; we are careful not to attribute that work to the GNU Project or "
@@ -3394,44 +3008,24 @@
 "\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linusagreed\">#linusagreed</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "He recognized this at the beginning. The earliest Linux release notes "
-#| "said, <a href=\"https://ftp.funet.fi/pub/linux/historical/kernel/old-";
-#| "versions/RELNOTES-0.01\"> &ldquo;Most of the tools used with linux are "
-#| "GNU software and are under the GNU copyleft. These tools aren't in the "
-#| "distribution - ask me (or GNU) for more info&rdquo;</a>."
 msgid ""
 "He recognized this at the beginning. The <a href=\"https://ftp.funet.fi/pub/";
 "linux/historical/kernel/old-versions/RELNOTES-0.01\"> earliest Linux release "
 "notes</a> said:"
 msgstr ""
-"Ai e pranoi këtë në ato fillime. Shënimet e hedhjeve në qarkullim për 
Linux-"
-"in më të hershëm thonë, <a 
href=\"https://ftp.funet.fi/pub/linux/historical/";
-"kernel/old-versions/RELNOTES-0.01\"> “Shumica e mjeteve të përdorura me "
-"linux-in janë <em>software</em> GNU dhe gjenden nën <em>GNU copyleft</em>. "
-"Këto mjete nuk janë pjesë e shpërndarjes - për më tepër hollësi, 
pyetmëni "
-"mua (ose GNU-në)”</a>."
+"Ai e pranoi këtë në ato fillime. <a href=\"https://ftp.funet.fi/pub/linux/";
+"historical/kernel/old-versions/RELNOTES-0.01\"> Shënimet më të hershme të 
"
+"hedhjeve në qarkullim për Linux-in</a> thoshin:"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><blockquote><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "He recognized this at the beginning. The earliest Linux release notes "
-#| "said, <a href=\"https://ftp.funet.fi/pub/linux/historical/kernel/old-";
-#| "versions/RELNOTES-0.01\"> &ldquo;Most of the tools used with linux are "
-#| "GNU software and are under the GNU copyleft. These tools aren't in the "
-#| "distribution - ask me (or GNU) for more info&rdquo;</a>."
 msgid ""
 "Most of the tools used with linux are GNU software and are under the GNU "
 "copyleft. These tools aren't in the distribution - ask me (or GNU) for more "
 "info."
 msgstr ""
-"Ai e pranoi këtë në ato fillime. Shënimet e hedhjeve në qarkullim për 
Linux-"
-"in më të hershëm thonë, <a 
href=\"https://ftp.funet.fi/pub/linux/historical/";
-"kernel/old-versions/RELNOTES-0.01\"> “Shumica e mjeteve të përdorura me "
-"linux-in janë <em>software</em> GNU dhe gjenden nën <em>GNU copyleft</em>. "
-"Këto mjete nuk janë pjesë e shpërndarjes - për më tepër hollësi, 
pyetmëni "
-"mua (ose GNU-në)”</a>."
+"Shumica e mjeteve të përdorura me linux-in janë <em>software</em> GNU dhe "
+"gjenden nën <em>GNU copyleft</em>. Këto mjete nuk janë pjesë e 
shpërndarjes "
+"- për më tepër hollësi, pyetmëni mua (ose GNU-në)."
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
 msgid ""
@@ -3470,22 +3064,14 @@
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
 msgid ""
 "The battle is already lost&mdash;society has made its decision and we can't "
-"change it, so why even think about it? <span class=\"anchor-reference-id\">"
-"(<a href=\"#lost\">#lost</a>)</span>"
+"change it, so why even think about it? <span class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#lost\">#lost</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Beteja është tashmë e humbur&mdash;shoqëria e ka vendosur dhe ne nuk mund 
ta "
 "ndryshojmë, madje pse duhet çuar mendja atje? <span 
class=\"anchor-reference-"
 "id\">(<a href=\"#lost\">#lost</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This isn't a battle, it is a campaign of education. What to call the "
-#| "system is not a single decision, to be made at one moment by &ldquo;"
-#| "society&rdquo;: each person, each organization, can decide what name to "
-#| "use. You can't make others say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, but you can "
-#| "decide to call the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo; yourself&mdash;and by "
-#| "doing so, you will help educate others."
 msgid ""
 "This isn't a battle, it is a campaign of education. What to call the system "
 "is not a single decision, to be made at one moment by &ldquo;society&rdquo;: "
@@ -3498,7 +3084,7 @@
 "është një vendim i vetëm, që të merret në një çast nga 
“shoqëria”: çdo "
 "person, çdo ent, mund të vendosë cilin emër të përdorë. Nuk i bëni 
dot të "
 "tjerët të thonë “GNU/Linux”, por mund të vendosni ta quani sistemin 
“GNU/"
-"Linux” ju vetë&mdash;e duke bërë kështu, do të ndihmoni të edukohen 
të "
+"Linux” ju vetë&mdash;dhee duke bërë kështu, do të ndihmoni të 
edukohen të "
 "tjerët."
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
@@ -3512,16 +3098,6 @@
 "\"#whatgood\">#whatgood</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This is not an all-or-nothing situation: correct and incorrect pictures "
-#| "are being spread more or less by various people. If you call the system "
-#| "&ldquo;GNU/Linux&rdquo;, you will help others learn the system's true "
-#| "history, origin, and reason for being. You can't correct the misnomer "
-#| "everywhere on your own, any more than we can, but you can help. If only "
-#| "a few hundred people see you use the term &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, you "
-#| "will have educated a substantial number of people with very little work. "
-#| "And some of them will spread the correction to others."
 msgid ""
 "This is not an all-or-nothing situation: correct and incorrect pictures are "
 "being spread more or less by various people. If you call the system &ldquo;"
@@ -3552,32 +3128,17 @@
 "\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#explain\">#explain</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "If you help us by explaining to others in that way, we appreciate your "
-#| "effort, but that is not the best method. It is not as effective as "
-#| "calling the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, and uses your time "
-#| "inefficiently."
 msgid ""
 "If you help us by explaining to others in that way, we appreciate your "
 "effort, but that is not the best method. It is not as effective as calling "
 "the system &ldquo;GNU/Linux,&rdquo; and uses your time inefficiently."
 msgstr ""
 "Nëse na ndihmoni duke u shpjeguar të tjerëve në këtë mënyrë, e 
vlerësojmë "
-"mundimin tuaj, por kjo nuk është metoda më e mirë. Nuk është aq e 
efektshme "
-"sa emërtimi e sistemit “GNU/Linux”, dhe ua harxhon kohën në mënyrë 
të "
+"mundimin tuaj, por kjo s’është metoda më e mirë. S’është aq e 
efektshme sa "
+"emërtimi e sistemit “GNU/Linux” dhe jua harxhon kohën në mënyrë të "
 "paefektshme."
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "It is ineffective because it may not sink in, and surely will not "
-#| "propagate. Some of the people who hear your explanation will pay "
-#| "attention, and they may learn a correct picture of the system's origin. "
-#| "But they are unlikely to repeat the explanation to others whenever they "
-#| "talk about the system. They will probably just call it &ldquo;"
-#| "Linux&rdquo;. Without particularly intending to, they will help spread "
-#| "the incorrect picture."
 msgid ""
 "It is ineffective because it may not sink in, and surely will not "
 "propagate. Some of the people who hear your explanation will pay attention, "
@@ -3586,11 +3147,11 @@
 "system. They will probably just call it &ldquo;Linux.&rdquo; Without "
 "particularly intending to, they will help spread the incorrect picture."
 msgstr ""
-"Është e paefektshme sepse nuk ka për t’u qartësuar, dhe me siguri nuk 
ka për "
+"Është e paefektshme sepse nuk ka për t’u qartësuar dhe me siguri nuk ka 
për "
 "t’u përhapur. Disa nga njerëzit që dëgjojnë shpjegimin tuaj do t’i 
vënë "
-"veshin, dhe mund të përvetësojnë përfytyrimin e saktë të origjinës 
së "
+"veshin dhe mund të përvetësojnë përfytyrimin e saktë të origjinës së 
"
 "sistemit. Por si zor t’ua përsërisin shpjegimin të tjerëve, kurdo që 
vjen "
-"fjala te sistemi. Ka gjasa që do ta quajnë “Linux”. Pa e dashur 
vërtet, do "
+"fjala te sistemi. Ka gjasa që do ta quajnë “Linux”. Pa dashur 
vërtet, do "
 "të ndihmojnë në përhapjen e përfytyrimit të pasaktë."
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><p>
@@ -3719,16 +3280,12 @@
 "class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#force\">#force</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "It would be wrong to force them, and we don't try. We call the system "
-#| "&ldquo;GNU/Linux&rdquo;, and we ask you to do it too."
 msgid ""
 "It would be wrong to force them, and we don't try. We call the system "
 "&ldquo;GNU/Linux,&rdquo; and we ask you to do it too."
 msgstr ""
-"Do të qe gabim të detyrohen, dhe as provojmë. Ne e quajmë sistemin 
“GNU/"
-"Linux”, dhe ju kërkojmë të bëni njësoj."
+"Do të qe gabim të detyrohen dhe as provojmë. Ne e quajmë sistemin 
“GNU/"
+"Linux” dhe ju kërkojmë të bëni njësoj."
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
 msgid ""
@@ -3809,12 +3366,6 @@
 "termin “licencë BSD” pa specifikuar se për cilën bëhet fjalë."
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Since you failed to put something in the GNU GPL to require people to "
-#| "call the system &ldquo;GNU&rdquo;, you deserve what happened; why are you "
-#| "complaining now? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#deserve"
-#| "\">#deserve</a>)</span>"
 msgid ""
 "Since you failed to put something in the GNU GPL to require people to call "
 "the system &ldquo;GNU,&rdquo; you deserve what happened; why are you "
@@ -3844,8 +3395,8 @@
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
 msgid ""
 "Wouldn't you be better off not contradicting what so many people believe? "
-"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#contradict\">#contradict</a>)"
-"</span>"
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#contradict\">#contradict</"
+"a>)</span>"
 msgstr ""
 "Mos do të ishte më mirë të mos i dilnit kundër asaj çka shumë vetë e "
 "besojnë? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#contradict"
@@ -3871,11 +3422,6 @@
 "është i ligjshëm dhe i pranueshëm."
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Since many people call it &ldquo;Linux&rdquo;, doesn't that make it "
-#| "right? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#somanyright"
-#| "\">#somanyright</a>)</span>"
 msgid ""
 "Since many people call it &ldquo;Linux,&rdquo; doesn't that make it right? "
 "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#somanyright\">#somanyright</"
@@ -3900,12 +3446,6 @@
 "\">#knownname</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Users are not incapable of learning. Since &ldquo;GNU/Linux&rdquo; "
-#| "includes &ldquo;Linux&rdquo;, they will recognize what you're talking "
-#| "about. If you add &ldquo;(often erroneously referred to as &lsquo;"
-#| "Linux&rsquo;)&rdquo; once in a while, they will all understand."
 msgid ""
 "Users are not incapable of learning. Since &ldquo;GNU/Linux&rdquo; includes "
 "&ldquo;Linux,&rdquo; they will recognize what you're talking about. If you "
@@ -3914,7 +3454,7 @@
 msgstr ""
 "Përdoruesit nuk është se janë të paaftë të nxënë. Meqë 
“GNU/Linux” përfshin "
 "“Linux”, do ta kuptojnë se për çfarë po flisni. Nëse me raste 
shtoni "
-"“(referuar shpesh si “Linux”)”, do ta kuptojnë."
+"“(referuar shpesh gabimisht si “Linux”)”, do ta kuptojnë."
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
 msgid ""

Index: gnu/po/manifesto.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/manifesto.sq.po,v
retrieving revision 1.41
retrieving revision 1.42
diff -u -b -r1.41 -r1.42
--- gnu/po/manifesto.sq.po   2 Nov 2021 18:06:10 -0000    1.41
+++ gnu/po/manifesto.sq.po   26 Nov 2021 16:59:10 -0000   1.42
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: manifesto.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2021-11-02 17:56+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-07-25 16:47+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-11-26 18:50+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: Shqip <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Language: sq\n"
@@ -15,7 +15,7 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Outdated-Since: 2021-11-02 14:27+0000\n"
-"X-Generator: Poedit 2.3.1\n"
+"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -29,14 +29,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The GNU Manifesto (which appears below) was written by <a href=\"http://";
-#| "www.stallman.org/\">Richard Stallman</a> in 1985 to ask for support in "
-#| "developing the GNU operating system. Part of the text was taken from the "
-#| "original announcement of 1983. Through 1987, it was updated in minor "
-#| "ways to account for developments; since then, it seems best to leave it "
-#| "unchanged."
 msgid ""
 "The GNU Manifesto (which appears below) was written by <a href=\"https://www.";
 "stallman.org/\">Richard Stallman</a> in 1985 to ask for support in "
@@ -44,12 +36,12 @@
 "original announcement of 1983. Through 1987, it was updated in minor ways "
 "to account for developments; since then, it seems best to leave it unchanged."
 msgstr ""
-"Manifesti i GNU-së (që jepet më poshtë) u shkrua nga <a 
href=\"http://www.";
-"stallman.org/\">Richard Stallman</a> më 1985 për të kërkuar pjesëmarrje 
dhe "
-"mbështetje në zhvillimin e sistemit operativ GNU. Një pjesë e tekstit u 
mor "
-"prej njoftimit fillestar të 1983-shit. Gjatë 1987-s, u përditësua 
pakëz, "
-"për ta mbajtur në një hap me zhvillimet; që atëherë, duket se më e 
mira "
-"është të lihet i pandryshuar."
+"Manifesti i GNU-së (që jepet më poshtë) u shkrua nga <a 
href=\"https://www.";
+"stallman.org/\">Richard Stallman</a> më 1985-n, për të kërkuar përkrahje 
në "
+"zhvillimin e sistemit operativ GNU. Një pjesë e tekstit u mor prej "
+"njoftimit fillestar të 1983-shit. Gjatë 1987-s, u përditësua pakëz, 
për ta "
+"mbajtur në një hap me zhvillimet; që atëherë, duket se më e mira 
është të "
+"lihet i pandryshuar."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
@@ -63,12 +55,6 @@
 "Poshtëshënimet e shtuara më 1993 ndihmojnë në kthjellimin e këtyre 
pikave."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "If you want to install the GNU/Linux system, we recommend you use one of "
-#| "the <a href=\"/distros\">100% free software GNU/Linux distributions</a>. "
-#| "For how to contribute, see <a href=\"/help/help.html\">http://www.gnu.org/";
-#| "help</a>."
 msgid ""
 "If you want to install the GNU/Linux system, we recommend you use one of the "
 "<a href=\"/distros\">100% free software GNU/Linux distributions</a>. For "
@@ -76,8 +62,8 @@
 msgstr ""
 "Nëse dëshironi të instaloni sistemin GNU/Linux, ju këshillojmë të 
përdorni "
 "një nga <a href=\"/distros\">shpërndarjet GNU/Linux 100% software i Lirë</"
-"a>. Rreth se si të jepni ndihmesë, shihni <a href=\"/help/help.html"
-"\">http://www.gnu.org/help</a>."
+"a>. Rreth se si të jepni ndihmesë, shihni <a href=\"/help/help.html\">gnu."
+"org/help</a>."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
@@ -90,7 +76,7 @@
 msgstr ""
 "Projekti GNU është pjesë e Lëvizjes për Software të Lirë, një 
fushatë mbi <a "
 "href=\"/philosophy/free-sw.html\">lirinë e përdoruesve të software-it</a>. 
 "
-"Është gabim të përshoqërohet GNU-ja me termin &ldquo;burim i 
hapur&rdquo;"
+"Është gabim të përshoqërohet GNU-ja me termin &ldquo;burim i 
hapët&rdquo;"
 "&mdash;ky term u sajua më 1998-n nga njerëz që s’pajtoheshin me vlerat 
etike "
 "të Lëvizjes për Software të Lirë. E përdorin për të promovuar një 
<a href="
 "\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">trajtim të pamoral</a> të 
"
@@ -103,13 +89,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "GNU, which stands for Gnu's Not Unix, is the name for the complete Unix-"
-#| "compatible software system which I am writing so that I can give it away "
-#| "free to everyone who can use it.<a href=\"#f1\">(1)</a> Several other "
-#| "volunteers are helping me. Contributions of time, money, programs and "
-#| "equipment are greatly needed."
 msgid ""
 "GNU, which stands for Gnu's Not Unix, is the name for the complete Unix-"
 "compatible software system which I am writing so that I can give it away "
@@ -119,9 +98,9 @@
 msgstr ""
 "GNU-ja, që është shkurtim për Gnu's Not Unix, është emri i një sistemi 
të "
 "plotë software-i, të ngjashëm me Unix, të cilin po e shkruaj që ta jap "
-"lirisht te cilido që mund ta përdorë. <a href=\"#f1\">(1)</a> Po më "
-"ndihmojnë disa vullnetarë të tjerë. Kontribute në kohë, para, programe 
dhe "
-"pajisje na janë shumë të nevojshme."
+"lirisht te cilido që mund ta përdorë&#8239;<a class=\"ftn\" href="
+"\"#f1\">[1]</a>. Po më ndihmojnë disa vullnetarë të tjerë. Kontribute 
në "
+"kohë, para, programe dhe pajisje na janë shumë të nevojshme."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -232,13 +211,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "So that I can continue to use computers without dishonor, I have decided "
-#| "to put together a sufficient body of free software so that I will be able "
-#| "to get along without any software that is not free. I have resigned from "
-#| "the AI Lab to deny MIT any legal excuse to prevent me from giving GNU "
-#| "away.<a href=\"#f2a\">(2)</a>"
 msgid ""
 "So that I can continue to use computers without dishonor, I have decided to "
 "put together a sufficient body of free software so that I will be able to "
@@ -248,10 +220,10 @@
 msgstr ""
 "Ndaj që të mund të vazhdoj të përdor kompjuterat pa humbur në nder, kam 
"
 "vendosur të bëj tok një trupë të mjaftueshme software-i të lirë që 
të mund "
-"të jem në gjendje të vazhdoj pa ia pasur nevojën ndonjë software-i që 
nuk "
-"është i lirë. Kam dhënë dorëheqjen nga laboratori AI që t’i heq 
MIT-it "
-"çfarëdo justifikimi ligjor për të më ndaluar ta jap GNU-në falas.<a 
href="
-"\"#f2a\">(2)</a>"
+"të jem në gjendje të vazhdoj pa ia pasur nevojën ndonjë software-i që "
+"s’është i lirë. Kam dhënë dorëheqjen nga laboratori AI që t’i heq 
MIT-it "
+"çfarëdo justifikimi ligjor për të më ndaluar ta jap GNU-në 
falas&#8239;<a "
+"class=\"ftn\" href=\"#f2a\">[2]</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <div><h3>
@@ -451,17 +423,13 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Once GNU is written, everyone will be able to obtain good system software "
-#| "free, just like air.<a href=\"#f2\">(3)</a>"
 msgid ""
 "Once GNU is written, everyone will be able to obtain good system software "
 "free, just like air&#8239;<a class=\"ftn\" href=\"#f2\">[3]</a>."
 msgstr ""
 "Pasi GNU-ja të jetë shkruar, gjithkush do të jetë në gjendje të ketë "
-"<em>software</em> sistemi të mirë dhe lirisht, njësoj si ajrin.<a href="
-"\"#f2\">(3)</a>"
+"<em>software</em> sistemi të mirë dhe lirisht, njësoj si ajrin&#8239;<a "
+"class=\"ftn\" href=\"#f2\">[3]</a>."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -580,11 +548,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "If people would rather pay for GNU plus service than get GNU free without "
-#| "service, a company to provide just service to people who have obtained "
-#| "GNU free ought to be profitable.<a href=\"#f3\">(4)</a>"
 msgid ""
 "If people would rather pay for GNU plus service than get GNU free without "
 "service, a company to provide just service to people who have obtained GNU "
@@ -592,8 +555,8 @@
 msgstr ""
 "Nëse njerëzit më mirë do të paguanin për GNU-në plus shërbim, se sa 
të "
 "merrnin GNU-në falas pa shërbim, një shoqëri që do të ofronte thjesht "
-"shërbim për njerëzit që e kanë marrë falas GNU, i bie të ishte me 
leverdi.<a "
-"href=\"#f3\">(4)</a>"
+"shërbim për njerëzit që e kanë marrë falas GNU, i bie të ishte me "
+"leverdi&#8239;<a class=\"ftn\" href=\"#f3\">[4]</a>."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><p>
@@ -701,12 +664,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "On the other hand, if many people get GNU from their friends, and such "
-#| "companies don't succeed, this will show that advertising was not really "
-#| "necessary to spread GNU. Why is it that free market advocates don't want "
-#| "to let the free market decide this?<a href=\"#f4\">(5)</a>"
 msgid ""
 "On the other hand, if many people get GNU from their friends, and such "
 "companies don't succeed, this will show that advertising was not really "
@@ -716,7 +673,8 @@
 "Nga ana tjetër, nëse mjaft njerëz e marrin GNU-në nga miq të tyre, dhe "
 "shoqëri të tilla nuk kanë sukses, kjo do të tregonte që reklama nuk do 
të qe "
 "vërtet e nevojshme për përhapjen e GNU-së. Pse mbrojtësit e tregut të 
lirë "
-"nuk duan ta lënë tregun e lirë të vendosë këtu?<a href=\"#f4\">(5)</a>"
+"nuk duan ta lënë tregun e lirë të vendosë këtu?&#8239;<a class=\"ftn\" 
href="
+"\"#f4\">[5]</a>"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
@@ -750,18 +708,14 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "I would like to see GNU development supported by gifts from many "
-#| "manufacturers and users, reducing the cost to each.<a href=\"#f5\">(6)</a>"
 msgid ""
 "I would like to see GNU development supported by gifts from many "
 "manufacturers and users, reducing the cost to each&#8239;<a class=\"ftn\" "
 "href=\"#f5\">[6]</a>."
 msgstr ""
 "Do të doja ta shihja zhvillimin e GNU-së të mbështetur përmes dhurimesh 
nga "
-"plot prodhues dhe përdorues, duke ulur kështu kostot për të dy palët.<a 
href="
-"\"#f5\">(6)</a>"
+"plot prodhues dhe përdorues, duke ulur kështu kostot për të dy 
palët&#8239;"
+"<a class=\"ftn\" href=\"#f5\">[6]</a>."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
@@ -884,14 +838,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Restricting copying is not the only basis for business in software. It "
-#| "is the most common basis<a href=\"#f8\">(7)</a> because it brings in the "
-#| "most money. If it were prohibited, or rejected by the customer, software "
-#| "business would move to other bases of organization which are now used "
-#| "less often. There are always numerous ways to organize any kind of "
-#| "business."
 msgid ""
 "Restricting copying is not the only basis for business in software. It is "
 "the most common basis&#8239;<a class=\"ftn\" href=\"#f8\">[7]</a> because it "
@@ -901,10 +847,11 @@
 "kind of business."
 msgstr ""
 "Kufizimi i kopjimit nuk është baza e vetme për biznes me software-in. 
Është "
-"baza më e zakonshme<a href=\"#f8\">(7)</a>, sepse sjell më shumë para. Po 
"
-"të qe e ndaluar, ose e papranuar nga klientët, biznesi i software-it do të 
"
-"kalonte mbi baza të tjera organizimi, të cilat tani përdoren më pak. "
-"Gjithmonë ka shumë mënyra për organizimin e çfarëdo lloji biznesi."
+"baza më e zakonshme&#8239;<a class=\"ftn\" href=\"#f8\">[7]</a>, sepse sjell 
"
+"më shumë para. Po të qe e ndaluar, ose e papranuar nga klientët, biznesi 
i "
+"software-it do të kalonte mbi baza të tjera organizimi, të cilat tani "
+"përdoren më pak. Gjithmonë ka shumë mënyra për organizimin e çfarëdo 
lloji "
+"biznesi."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><p>
@@ -943,13 +890,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "People who have studied the issue of intellectual property rights<a href="
-#| "\"#f6\">(8)</a> carefully (such as lawyers) say that there is no "
-#| "intrinsic right to intellectual property. The kinds of supposed "
-#| "intellectual property rights that the government recognizes were created "
-#| "by specific acts of legislation for specific purposes."
 msgid ""
 "People who have studied the issue of intellectual property rights&#8239;<a "
 "class=\"ftn\" href=\"#f6\">[8]</a> carefully (such as lawyers) say that "
@@ -958,10 +898,10 @@
 "specific acts of legislation for specific purposes."
 msgstr ""
 "Njerëzit që kanë studiuar me kujdes çështjen e të drejtave të 
pronësisë "
-"intelektuale<a href=\"#f6\">(8)</a> (juristët, fjala vjen) thonë se nuk ka "
-"të drejta qenësore për pronësi intelektuale. Llojet e të drejtave të "
-"supozuara mbi pronësinë intelektuale që qeveria njeh, kanë qenë krijuar 
nga "
-"akte të veçanta ligjvënieje, për qëllime të veçanta."
+"intelektuale&#8239;<a class=\"ftn\" href=\"#f6\">[8]</a> (juristët, fjala "
+"vjen) thonë se nuk ka të drejta qenësore për pronësi intelektuale. 
Llojet e "
+"të drejtave të supozuara mbi pronësinë intelektuale që qeveria njeh, 
kanë "
+"qenë krijuar nga akte të veçanta ligjvënieje, për qëllime të veçanta."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><p>
@@ -1220,22 +1160,16 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "People with new ideas could distribute programs as freeware<a href="
-#| "\"#f7\">(9)</a>, asking for donations from satisfied users, or selling "
-#| "handholding services. I have met people who are already working this way "
-#| "successfully."
 msgid ""
 "People with new ideas could distribute programs as freeware&#8239;<a class="
 "\"ftn\" href=\"#f7\">[9]</a>, asking for donations from satisfied users, or "
 "selling handholding services. I have met people who are already working "
 "this way successfully."
 msgstr ""
-"Njerëzit me ide të reja mund t’i shpërndanin programet si \"freeware\"<a 
"
-"href=\"#f7\">(9)</a>, duke kërkuar dhurime nga përdorues të kënaqur, ose "
-"duke shitur shërbime asistence. Kam takuar persona që punojnë me sukses 
në "
-"këtë mënyrë."
+"Njerëzit me ide të reja mund t’i shpërndanin programet si 
\"freeware\"&#8239;"
+"<a class=\"ftn\" href=\"#f7\">[9]</a>, duke kërkuar dhurime nga përdorues 
të "
+"kënaqur, ose duke shitur shërbime asistence. Kam takuar persona që 
punojnë "
+"me sukses në këtë mënyrë."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><p>
@@ -1408,12 +1342,6 @@
 
 # type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <div><ol><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This is another place I failed to distinguish carefully between the two "
-#| "different meanings of &ldquo;free&rdquo;. The statement as it stands is "
-#| "not false&mdash;you can get copies of GNU software at no charge, from "
-#| "your friends or over the net. But it does suggest the wrong idea."
 msgid ""
 "This is another place I failed to distinguish carefully between the two "
 "different meanings of &ldquo;free.&rdquo; The statement as it stands is not "
@@ -1421,9 +1349,9 @@
 "friends or over the net. But it does suggest the wrong idea."
 msgstr ""
 "Ky është një vend tjetër ku nuk arrita të bëj me kujdes dallimin mes dy 
"
-"domethënieve të ndryshme të &ldquo;së lirës&rdquo;. Pohimi, ashtu si 
është, "
-"nuk është i rremë&mdash;mund të merrni kopje të software-it GNU pa 
pagesë, "
-"prej miqve apo nga rrjeti. Por ta shpie mendjen te ideja e gabuar."
+"domethënieve të ndryshme të “së lirës”. Pohimi, ashtu si është, 
nuk është i "
+"rremë&mdash;mund të merrni kopje të software-it GNU pa pagesë, prej miqve 
"
+"apo nga rrjeti. Por ta shpie mendjen te ideja e gabuar."
 
 # type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <div><ol><li>
@@ -1432,12 +1360,6 @@
 
 # type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <div><ol><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Although it is a charity rather than a company, the Free Software "
-#| "Foundation for 10 years raised most of its funds from its distribution "
-#| "service. You can <a href=\"/order/order.html\">order things from the "
-#| "FSF</a> to support its work."
 msgid ""
 "Although it is a charity rather than a company, the Free Software Foundation "
 "for 10 years raised most of its funds from its distribution service. You "
@@ -1446,8 +1368,8 @@
 msgstr ""
 "Free Software Foundation për 10 vjet e grumbulloi shumicën e fondeve të 
veta "
 "nga shërbimi i vet i shpërndarjeve, edhe pse është më tepër një 
bamirësi, se "
-"sa një shoqëri. Që të përkrahni veprën e tij, mund të <a 
href=\"/order/"
-"order.html\">porosisni gjëra prej FSF-së</a>."
+"sa një shoqëri. Që të përkrahni veprën e tij, mund të <a 
href=\"https://";
+"shop.fsf.org/\">porosisni gjëra prej FSF-së</a>."
 
 # type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <div><ol><li>
@@ -1481,17 +1403,6 @@
 
 # type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <div><ol><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "In the 1980s I had not yet realized how confusing it was to speak of "
-#| "&ldquo;the issue&rdquo; of &ldquo;intellectual property&rdquo;. That "
-#| "term is obviously biased; more subtle is the fact that it lumps together "
-#| "various disparate laws which raise very different issues. Nowadays I "
-#| "urge people to reject the term &ldquo;intellectual property&rdquo; "
-#| "entirely, lest it lead others to suppose that those laws form one "
-#| "coherent issue. The way to be clear is to discuss patents, copyrights, "
-#| "and trademarks separately. See <a href=\"/philosophy/not-ipr.html"
-#| "\">further explanation</a> of how this term spreads confusion and bias."
 msgid ""
 "In the 1980s I had not yet realized how confusing it was to speak of &ldquo;"
 "the issue&rdquo; of &ldquo;intellectual property.&rdquo; That term is "
@@ -1504,28 +1415,18 @@
 "spreads confusion and bias."
 msgstr ""
 "Gjatë viteve ’80 nuk e pata kuptuar se sa ngatërruese qe të flitej mbi "
-"&ldquo;çështjen&rdquo; e &ldquo;pronësisë intelektuale&rdquo;. Ky term "
-"është pa dyshim i paragjykuar; më i hollë është fakti që ai mbledh në 
një "
-"thes ligje krejt të ndryshëm njëri nga tjetri, që merren me çështje 
fare të "
-"ndryshme. Sot i ftoj me forcë njerëzit ta hedhin tej termin 
&ldquo;pronësi "
-"intelektuale&rdquo; krejtësisht; më e pakta që bën është që i shpie 
të "
-"tjerët të hamendësojnë që këto ligje formojnë një bllok koherent. 
Rruga për "
-"të qenë të kthjellët është të diskutohet veçmas për patenta, të 
drejta "
-"kopjimi, dhe shenja tregtare. Shihni <a href=\"/philosophy/not-ipr.html"
-"\">shpjegimin e mëtejshëm</a> se si ky term përhap ngatërresë dhe "
-"njëanshmëri."
+"“çështjen” e “pronësisë intelektuale”. Ky term është pa dyshim 
i "
+"paragjykuar; më i hollë është fakti që ai mbledh në një thes ligje 
krejt të "
+"ndryshëm njëri nga tjetri, që merren me çështje fare të ndryshme. Sot 
i "
+"ftoj me forcë njerëzit ta hedhin tej termin “pronësi intelektuale” "
+"krejtësisht; më e pakta që bën është se i shpie të tjerët të 
hamendësojnë që "
+"këto ligje formojnë një bllok koherent. Rruga për të qenë të 
kthjellët "
+"është të diskutohet veçmas për patenta, të drejta kopjimi, apo shenja "
+"tregtare. Shihni <a href=\"/philosophy/not-ipr.html\">shpjegimin e "
+"mëtejshëm</a> se si ky term përhap ngatërresë dhe njëanshmëri."
 
 # type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <div><ol><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Subsequently we learned to distinguish between &ldquo;free "
-#| "software&rdquo; and &ldquo;freeware&rdquo;. The term &ldquo;"
-#| "freeware&rdquo; means software you are free to redistribute, but usually "
-#| "you are not free to study and change the source code, so most of it is "
-#| "not free software. See &ldquo;<a href=\"/philosophy/words-to-avoid."
-#| "html#Freeware\">Confusing Words and Phrases</a>&rdquo; for more "
-#| "explanation."
 msgid ""
 "Subsequently we learned to distinguish between &ldquo;free software&rdquo; "
 "and &ldquo;freeware.&rdquo; The term &ldquo;freeware&rdquo; means software "
@@ -1534,13 +1435,12 @@
 "href=\"/philosophy/words-to-avoid.html#Freeware\">Confusing Words and "
 "Phrases</a>&rdquo; for more explanation."
 msgstr ""
-"Më vonë mësuam të bëjmë dallimin mes &ldquo;<em>software</em>-it të "
-"lirë&rdquo; dhe &ldquo;freeware&rdquo;-it. Termi &ldquo;freeware&rdquo; do "
-"të thotë <em>software</em> që jeni i lirë ta rishpërndani, por zakonisht 
nuk "
-"jeni i lirë ta studioni dhe ndryshoni kodin burim, ndaj shumica e tyre nuk "
-"janë <em>software</em> i lirë. Për më tepër shpjegime, shihni <a 
href=\"/"
-"philosophy/words-to-avoid.html#Freeware\"> <q>faqen e Fjalëve dhe "
-"Togfjalëshave Ngatërrues</q></a>."
+"Më vonë mësuam të bëjmë dallimin mes “<em>software</em>-it të 
lirë” dhe "
+"“freeware”-it. Termi “freeware” do të thotë <em>software</em> që 
jeni i "
+"lirë ta rishpërndani, por zakonisht nuk jeni i lirë ta studioni dhe "
+"ndryshoni kodin burim, ndaj shumica e tyre nuk janë <em>software</em> i "
+"lirë. Për më tepër shpjegime, shihni “<a 
href=\"/philosophy/words-to-avoid."
+"html#Freeware\"> Fjalë dhe Togfjalësha Ngatërrues</a>”."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -1576,11 +1476,6 @@
 #.     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
 #.     README</a>. 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#| "\">Translations README</a> for information on coordinating and "
-#| "contributing translations of this article."
 msgid ""
 "Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
 "\">Translations README</a> for information on coordinating and contributing "
@@ -1596,16 +1491,12 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 1985, 1993, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014, "
-#| "2015 Free Software Foundation, Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1985, 1993, 2004, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2021 Free "
 "Software Foundation, Inc."
 msgstr ""
-"Të drejta kopjimi &copy; 1985, 1993, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, "
-"2014, 2015 Free Software Foundation, Inc."
+"Të drejta kopjimi &copy; 1985, 1993, 2004, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, "
+"2021 Free Software Foundation, Inc."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>

Index: award/1998/po/finalists.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/award/1998/po/finalists.sq.po,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- award/1998/po/finalists.sq.po    3 Jun 2020 10:01:19 -0000    1.5
+++ award/1998/po/finalists.sq.po    26 Nov 2021 16:59:12 -0000   1.6
@@ -14,7 +14,7 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: Poedit 2.3.1\n"
+"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid "FSF Award - 1998 Finalists - GNU Project - Free Software Foundation"
@@ -290,7 +290,7 @@
 "Eric S. Raymond u propozua për shkrimet e tij, veçanërisht sprovën e tij "
 "“Katedralja dhe Pazari”. Ky artikull u përshkrua nga Netscape "
 "Communications, Inc., si një faktor i rëndësishëm për vendimin e tyre 
për të "
-"hedhur në qarkullim si “me burim të hapur” të software-it klient të 
tyre."
+"hedhur në qarkullim si “me burim të hapët” të software-it klient të 
tyre."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -317,7 +317,7 @@
 "translator :) ) is a great goodness.&rdquo;"
 msgstr ""
 "Ai “përkufizoi se ç’do të thotë te jetë me Burim të Hapur” dhe qe 
"
-"“përgjegjësi i vetëm për kalimin në burim të hapur të 
Netscape-it”. "
+"“përgjegjësi i vetëm për kalimin në burim të hapët të 
Netscape-it”. "
 "“Programi i tij <em>fetchmail</em> (pa përmendur përkthyesin e 
mrekullueshëm "
 "nga Intercal-i në C :) ) është një e mirë e madhe.&rdquo;"
 

Index: help/po/help.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/help/po/help.sq.po,v
retrieving revision 1.108
retrieving revision 1.109
diff -u -b -r1.108 -r1.109
--- help/po/help.sq.po 5 Sep 2021 12:01:36 -0000    1.108
+++ help/po/help.sq.po 26 Nov 2021 16:59:13 -0000   1.109
@@ -358,7 +358,7 @@
 "dwheeler.com/oss_fs_why.html\">Pse Burimi i Hapët / Software-i i Lirë Ia "
 "Vlen? Shihni Numrat!</a> për disa fakte të dobishme). Por mos lini pa "
 "përmendur gjithashtu çështjet etike! Mos e ndryshoni zërin tuaj në zë 
burimi "
-"të hapur, për shkak të presionit nga ata."
+"të hapët, për shkak të presionit nga ata."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 msgid ""
@@ -469,7 +469,7 @@
 "&ldquo;open source&rdquo;</a> which stands for rejection of our ideals."
 msgstr ""
 "<a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\"> Shmangni termin "
-"&ldquo;burim i hapur&rdquo;</a> që përfaqëson hedhje poshtë të idealeve 
tona."
+"“burim i hapët”</a> që përfaqëson hedhje poshtë të idealeve tona."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 msgid ""

Index: philosophy/po/free-sw.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-sw.sq.po,v
retrieving revision 1.43
retrieving revision 1.44
diff -u -b -r1.43 -r1.44
--- philosophy/po/free-sw.sq.po 3 Nov 2021 21:30:36 -0000    1.43
+++ philosophy/po/free-sw.sq.po 26 Nov 2021 16:59:14 -0000   1.44
@@ -101,11 +101,11 @@
 "difference in <a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\"> Why "
 "&ldquo;Open Source&rdquo; misses the point of Free Software</a>."
 msgstr ""
-"“Burimi i hapur” është diçka e ndryshme: ka një filozofi shumë të 
ndryshme "
+"“Burimi i hapët” është diçka e ndryshme: ka një filozofi shumë të 
ndryshme "
 "të bazuar në vlera të tjera. Edhe përkufizimi praktik i tij është i "
-"ndryshëm, por thuajse krejt programet me burim të hapur janë në fakt të "
+"ndryshëm, por thuajse krejt programet me burim të hapët janë në fakt të 
"
 "lirë. Dallimin e shpjegojmë te <a 
href=\"/philosophy/open-source-misses-the-"
-"point.html\"> Pse “Burimi i Hapur” Nuk e Rrok Thelbin e Software-it të 
Lirë</"
+"point.html\"> Pse “Burimi i Hapët” Nuk e Rrok Thelbin e Software-it të 
Lirë</"
 "a>."
 
 #. type: Content of: <div><div><h3>

Index: philosophy/po/words-to-avoid.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/words-to-avoid.sq.po,v
retrieving revision 1.135
retrieving revision 1.136
diff -u -b -r1.135 -r1.136
--- philosophy/po/words-to-avoid.sq.po 3 Nov 2021 21:30:36 -0000    1.135
+++ philosophy/po/words-to-avoid.sq.po 26 Nov 2021 16:59:15 -0000   1.136
@@ -553,9 +553,9 @@
 "html#ProprietarySoftware\"> &ldquo;proprietary&rdquo;</a>."
 msgstr ""
 "Përshkrimi i software-it jo të lirë si “i mbyllur” i referohet qartazi 
"
-"termit “burim i hapur”. Në lëvizjen e software-it të lirë, <a 
href=\"/"
+"termit “burim i hapët”. Në lëvizjen e software-it të lirë, <a 
href=\"/"
 "philosophy/open-source-misses-the-point.html\"> nuk duam të na ngatërrojnë 
"
-"me kampin e burimit të hapur</a>, ndaj jemi të kujdesshëm që t’i 
shmangemi "
+"me kampin e burimit të hapët</a>, ndaj jemi të kujdesshëm që t’i 
shmangemi "
 "thënies së gjërave që do t’i nxisnin njerëzit të na fusin në një 
thes me "
 "ta. Për shembull, e shmangim përshkrimin e software-it jo të lirë si 
“i "
 "mbyllur”. E quajmë “jo i lirë” ose <a href=\"/philosophy/categories."
@@ -1375,7 +1375,7 @@
 msgstr ""
 "Termi “FLOSS”, që do të thotë “Free/Libre and Open Source 
Software”, u sajua "
 "si një rrugë <a href=\"/philosophy/floss-and-foss.html\">për të qenë "
-"asnjanës mes software-it të lirë dhe burimit të hapur</a>. Nëse synimi 
juaj "
+"asnjanës mes software-it të lirë dhe burimit të hapët</a>. Nëse synimi 
juaj "
 "është asnjanësia, “FLOSS” është rruga më e mirë për të qenë 
asnjanës. Por "
 "nëse doni të shpalosni se i dilni në krah lirisë, mos përdorni një term 
"
 "asnjanës."
@@ -1430,7 +1430,7 @@
 msgstr ""
 "Termi “FOSS”, që do të thotë “Free and Open Source Software”, u 
sajua si një "
 "rrugë <a href=\"/philosophy/floss-and-foss.html\">për të qenë asnjanës 
mes "
-"software-it të lirë dhe burimit të hapur</a>, por nuk ia arrin vërtet "
+"software-it të lirë dhe burimit të hapët</a>, por nuk ia arrin vërtet "
 "kësaj. Nëse synimi juaj është asnjanësia, “FLOSS” është më 
mirë. Por nëse "
 "doni të shpalosni se i dilni në krah lirisë, mos përdorni një term 
asnjanës."
 
@@ -1889,7 +1889,7 @@
 "please do not use that term when talking about us, our software, or our "
 "views&mdash;that leads people to suppose our views are similar to theirs."
 msgstr ""
-"Kur u referoheni pikëpamjeve të burimit të hapur, është e saktë të 
përdoret "
+"Kur u referoheni pikëpamjeve të burimit të hapët, është e saktë të 
përdoret "
 "ai emër, por, ju lutemi, mos e përdorni atë term kur flisni rreth nesh, "
 "software-it tonë, apo pikëpamjeve tona &mdash; kjo i shpie njerëzit të "
 "supozojnë se pikëpamjet tona janë të ngjashme me të tyret."
@@ -2387,11 +2387,11 @@
 "Wikipedia e përdor termin “model burimi” në një mënyrë të turbullt 
dhe të "
 "dykuptimtë. Në dukje, i referohet mënyrës se si jepet burimi i një "
 "programi, por teksti e ngatërron këtë me metodologjinë e zhvillimit. E 
bën "
-"dallimin mes “burim i hapur” dhe ”burim i ndarë me të tjerë”, por 
këto "
+"dallimin mes “burim i hapët” dhe ”burim i ndarë me të tjerë”, por 
këto "
 "mbivendosen &mdash; Microsoft-i të dytën e përdor si një term marketingu 
për "
 "të mbuluar një gamë të gjerë praktikash, disa prej të cilave janë 
“burim i "
-"hapur”. Kështu pra, ky term vërtet që nuk përcjell informacion 
koherent, "
-"por jep një mundësi për të thënë “burim i hapur” në faqe që 
përshkruajnë "
+"hapët”. Kështu pra, ky term vërtet që nuk përcjell informacion 
koherent, "
+"por jep një mundësi për të thënë “burim i hapët” në faqe që 
përshkruajnë "
 "programe software-i të lirë."
 
 #. type: Content of: <div><h3>
@@ -2435,8 +2435,8 @@
 "a> The supporters of repressive copyright are making an appeal to "
 "authority&mdash;and misrepresenting what authority says."
 msgstr ""
-"Sipas sistemit ligjor të ShBA-ve, shkelja e të drejtave të kopjimit nuk "
-"është vjedhje. <a 
href=\"https://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?";
+"Sipas sistemit ligjor të ShBA-ve, shkelja e të drejtave të kopjimit 
s’është "
+"vjedhje. <a href=\"https://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?";
 "court=us&amp;vol=473&amp;invol=207\"> Ligjet mbi vjedhjen nuk janë të "
 "zbatueshme mbi shkeljen e të drejtave të kopjimit.</a> Përkrahësit e të "
 "drejtave represive të kopjimit me këtë përpiqen të joshin autoritetet "

Index: server/po/whatsnew.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/whatsnew.sq.po,v
retrieving revision 1.44
retrieving revision 1.45
diff -u -b -r1.44 -r1.45
--- server/po/whatsnew.sq.po  25 Dec 2017 10:44:16 -0000   1.44
+++ server/po/whatsnew.sq.po  26 Nov 2021 16:59:16 -0000   1.45
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2013-04-11 04:03-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-12-25 12:15+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-11-26 18:54+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: Shqip <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Language: sq\n"
@@ -15,7 +15,7 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Outdated-Since: 2012-06-18 12:26-0300\n"
-"X-Generator: Poedit 1.6.10\n"
+"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -357,8 +357,8 @@
 "fsf.org/news/new-internship-program\">Read the full announcement.</a>"
 msgstr ""
 "FSF-ja ka nisur një program të ri praktikash për aktivistë të 
<em>software</"
-"em>-it të lirë. Aplikimet për periudhën e verë janë të hapura deri të 
Hënën, "
-"25 Maj. <a href=\"http://fsf.org/news/new-internship-program\";>Lexoni "
+"em>-it të lirë. Aplikimet për periudhën e verës janë të hapura deri 
të "
+"Hënën, 25 Maj. <a 
href=\"http://fsf.org/news/new-internship-program\";>Lexoni "
 "njoftimin e plotë.</a>"
 
 # type: Content of: <dl><dt>

Index: server/standards/po/webmaster-quiz.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/standards/po/webmaster-quiz.sq.po,v
retrieving revision 1.46
retrieving revision 1.47
diff -u -b -r1.46 -r1.47
--- server/standards/po/webmaster-quiz.sq.po  31 May 2021 11:30:29 -0000   
1.46
+++ server/standards/po/webmaster-quiz.sq.po  26 Nov 2021 16:59:17 -0000   
1.47
@@ -7,14 +7,14 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2020-01-09 16:56+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-02-01 12:11+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-11-26 18:55+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: \n"
 "Language: sq\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: Poedit 2.2\n"
+"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -97,7 +97,7 @@
 
 #. type: Content of: <ol><li>
 msgid "What is open source, and how does it relate to free software?"
-msgstr "Ç’është burimi i hapur dhe si lidhet ai me software-in e lirë?"
+msgstr "Ç’është burimi i hapët dhe si lidhet ai me software-in e lirë?"
 
 #. type: Content of: <ol><li>
 msgid "What is the Free Software Foundation?"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]