www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www gnu/about-gnu.sq.html gnu/gnu.sq.html gnu/l...


From: GNUN
Subject: www gnu/about-gnu.sq.html gnu/gnu.sq.html gnu/l...
Date: Wed, 3 Nov 2021 17:30:37 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   21/11/03 17:30:37

Modified files:
    gnu      : about-gnu.sq.html gnu.sq.html 
             linux-and-gnu.sq.html thegnuproject.sq.html 
    gnu/po     : about-gnu.sq-en.html about-gnu.sq.po 
             gnu.sq-en.html gnu.sq.po 
             linux-and-gnu.sq-en.html linux-and-gnu.sq.po 
             thegnuproject.sq-en.html thegnuproject.sq.po 
    graphics/po  : graphics.sq-diff.html graphics.sq.po 
    philosophy   : free-sw.sq.html fs-translations.sq.html 
             open-source-misses-the-point.sq.html 
             who-does-that-server-really-serve.sq.html 
             words-to-avoid.sq.html 
    philosophy/po : free-sw.sq-en.html free-sw.sq.po 
             fs-translations.sq-en.html 
             fs-translations.sq.po 
             open-source-misses-the-point.sq-en.html 
             open-source-misses-the-point.sq.po 
             who-does-that-server-really-serve.sq-en.html 
             who-does-that-server-really-serve.sq.po 
             words-to-avoid.sq-en.html words-to-avoid.sq.po 
    server     : sitemap.sq.html 
    server/po   : sitemap.sq.po 
    server/standards: README.translations.sq.html 
    server/standards/po: README.translations.sq-en.html 
               README.translations.sq.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/about-gnu.sq.html?cvsroot=www&r1=1.35&r2=1.36
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/gnu.sq.html?cvsroot=www&r1=1.50&r2=1.51
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/linux-and-gnu.sq.html?cvsroot=www&r1=1.62&r2=1.63
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/thegnuproject.sq.html?cvsroot=www&r1=1.55&r2=1.56
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/about-gnu.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.25&r2=1.26
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/about-gnu.sq.po?cvsroot=www&r1=1.41&r2=1.42
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.32&r2=1.33
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu.sq.po?cvsroot=www&r1=1.79&r2=1.80
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/linux-and-gnu.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.31&r2=1.32
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/linux-and-gnu.sq.po?cvsroot=www&r1=1.88&r2=1.89
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/thegnuproject.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.33&r2=1.34
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/thegnuproject.sq.po?cvsroot=www&r1=1.89&r2=1.90
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/po/graphics.sq-diff.html?cvsroot=www&r1=1.69&r2=1.70
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/po/graphics.sq.po?cvsroot=www&r1=1.170&r2=1.171
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/free-sw.sq.html?cvsroot=www&r1=1.12&r2=1.13
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/fs-translations.sq.html?cvsroot=www&r1=1.21&r2=1.22
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/open-source-misses-the-point.sq.html?cvsroot=www&r1=1.41&r2=1.42
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/who-does-that-server-really-serve.sq.html?cvsroot=www&r1=1.8&r2=1.9
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/words-to-avoid.sq.html?cvsroot=www&r1=1.24&r2=1.25
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-sw.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.11&r2=1.12
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-sw.sq.po?cvsroot=www&r1=1.42&r2=1.43
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/fs-translations.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.19&r2=1.20
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/fs-translations.sq.po?cvsroot=www&r1=1.63&r2=1.64
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/open-source-misses-the-point.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.31&r2=1.32
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/open-source-misses-the-point.sq.po?cvsroot=www&r1=1.95&r2=1.96
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/who-does-that-server-really-serve.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/who-does-that-server-really-serve.sq.po?cvsroot=www&r1=1.18&r2=1.19
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/words-to-avoid.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.18&r2=1.19
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/words-to-avoid.sq.po?cvsroot=www&r1=1.134&r2=1.135
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/sitemap.sq.html?cvsroot=www&r1=1.389&r2=1.390
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/sitemap.sq.po?cvsroot=www&r1=1.461&r2=1.462
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/standards/README.translations.sq.html?cvsroot=www&r1=1.27&r2=1.28
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/standards/po/README.translations.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.14&r2=1.15
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/standards/po/README.translations.sq.po?cvsroot=www&r1=1.119&r2=1.120

Patches:
Index: gnu/about-gnu.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/about-gnu.sq.html,v
retrieving revision 1.35
retrieving revision 1.36
diff -u -b -r1.35 -r1.36
--- gnu/about-gnu.sq.html    15 Dec 2018 14:46:08 -0000   1.35
+++ gnu/about-gnu.sq.html    3 Nov 2021 21:30:34 -0000    1.36
@@ -1,28 +1,27 @@
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/gnu/about-gnu.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.sq.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.86 -->
+<!-- Parent-Version: 1.96 -->
+<!-- This page is derived from /server/standards/boilerplate.html -->
+<!--#set var="TAGS" value="gnu" -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
-<title>Rreth Sistemit Operativ GNU - Projekti GNU - Free Software 
Foundation</title>
+<title>GNU me Dy Fjalë - Projekti GNU - Free Software Foundation</title>
 
 <!--#include virtual="/gnu/po/about-gnu.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.sq.html" -->
-<h2>Rreth Sistemit Operativ GNU</h2>
-
-<blockquote>
-<p>Emri &ldquo;GNU&rdquo; është një akronim ripërsëritës për 
&ldquo;GNU's Not
-Unix!&rdquo;; shqiptohet si <a href="/gnu/pronunciation.html"> një rrokje me
-një g të dëgjueshme</a>.</p>
-</blockquote>
-
-<p>[<a href="/gnu/gnu.html">Të tjerë artikuj historikë dhe të 
përgjithshëm mbi
-GNU-në.</a>]</p>
-
-<p>GNU-ja u nis nga Richard Stallman (rms) më 1983, si një sistem operativ 
që
-do të krijohej nga njerëz që do të punonin tok me synimin që tërë
-përdoruesit e kompjuterit të ishin të lirë të kontrollonin kompjuterin e
-tyre. Deri sot rms mbetet ende Chief GNUisance.</p>
+<!--#include virtual="/gnu/gnu-breadcrumb.sq.html" -->
+<!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.sq.html" -->
+<div class="article reduced-width">
+<h2>GNU-ja me Dy Fjalë</h2>
+<div class="thin"></div>
+
+<p>GNU-ja&#8239;<a href="#f1">[1]</a> u nis nga Richard Stallman (rms) më 
1983,
+si një sistem operativ që do të krijohej nga njerëz që do të punonin tok 
me
+synimin që tërë përdoruesit e kompjuterit të ishin të lirë të 
kontrollonin
+kompjuterin e tyre. Deri sot rms mbetet ende Chief GNUisance.</p>
 
 <p>Synimi fillestar dhe i vazhdueshëm i GNU-së mbetet ofrimi i një sistemi 
të
 përputhshëm me Unix-in, i cili do të ishte 100% <a
@@ -34,9 +33,9 @@
 GNU-ja u jep liri përdoruesve të vet.</p>
 
 <p>Sot ka të passhme <a href="/distros/free-distros.html">shpërndarje sistemi
-krejtësisht të lirë</a> (&ldquo;distro&rdquo;) që e plotësojnë këtë 
synim,
-me shumë prej tyre që përdorin <a
-href="http://www.fsfla.org/svnwiki/selibre/linux-libre/";>kernelin
+krejtësisht të lirë</a> (“distro”) që e plotësojnë këtë synim, me 
shumë prej
+tyre që përdorin <a
+href="https://www.fsfla.org/svnwiki/selibre/linux-libre/";>kernelin
 Linux-libre</a> (<a href="/gnu/linux-and-gnu.html">marrëdhëniet mes GNU-së
 dhe kernelit Linux</a> përshkruhen më në hollësi diku tjetër). <a
 href="/software/software.html">Paketat GNU</a> janë hartuar që të punojnë
@@ -50,27 +49,34 @@
 sistem operativ mund t’u ofrojë përdoruesve të vet. <a
 href="/help/evaluation.html">Mirëpresim paketa të reja.</a> </p>
 
-<p>Për ta bërë GNU-në atë sukses që përfaqëson sot, kanë punuar me 
mijëra vetë,
-dhe ka <a href="/help/help.html">plot rrugë për të kontribuar</a>, si
-teknike, ashtu edhe joteknike. Zhvilluesit e GNU-së takohen herë pas here
+<p>Për ta bërë GNU-në atë sukses që përfaqëson sot, kanë punuar me 
mijëra vetë
+dhe ka <a href="/help/help.html">plot rrugë për të dhënë ndihmesë</a>, si
+teknike, ashtu edhe jo teknike. Zhvilluesit e GNU-së takohen herë pas here
 gjatë <a href="/ghm/ghm.html">GNU Hackers Meetings</a>, ndonjëherë edhe si
 pjesë e konferencave të një bashkësie më të gjerë të software-it të 
lirë,
-asaj <a href="http://libreplanet.org/";>LibrePlanet</a>.</p>
+asaj <a href="https://libreplanet.org/";>LibrePlanet</a>.</p>
 
 <p>GNU-ja është përkrahur në rrugë të ndryshme nga <a
-href="http://www.fsf.org/";>Free Software Foundation</a>, organizëm
-jofitimprurës edhe ky i themeluar nga RMS për mbrojtjen e idealeve të
-software-it të lirë. Mes të tjerash, FSF-ja pranon dhënie të drejtash
-kopjimi dhe klauzola rreth tyre, ndaj mund të përfaqësojë programe GNU në
-çështje gjyqësore. (Për të qenë të qartë, dhënia e një programi te 
GNU-ja
-<em>nuk</em> lyp transferim te FSF-ja të të drejtave të kopjimit. Nëse i
-jepni të drejtat e kopjimit, FSF-ja do të zbatojë GPL-në për programin, 
nëse
-dikush e shkel atë; nëse i ruani vetë të drejtat e kopjimit, zbatimi ju
-mbetet juve.)</p>
+href="https://www.fsf.org/";>Free Software Foundation</a>, ent jofitimprurës
+edhe ky i themeluar nga RMS për mbrojtjen e idealeve të software-it të
+lirë. Mes të tjerash, FSF-ja pranon dhënie të drejtash kopjimi dhe 
klauzola
+rreth tyre, ndaj mund të përfaqësojë programe GNU në çështje gjyqësore.
+(Për të qenë të qartë, dhënia e një programi te GNU-ja <em>nuk</em> lyp
+transferim te FSF-ja të të drejtave të kopjimit. Nëse i jepni të drejtat 
e
+kopjimit, FSF-ja do të zbatojë GPL-në për programin, nëse dikush e shkel
+atë; nëse i ruani vetë të drejtat e kopjimit, zbatimi ju mbetet juve.)</p>
 
 <p>Synimi përfundimtar është të ofrohet software i lirë që të mund të 
kryejë
 tërë gjërat që duan të bëjnë përdoruesit me kompjuterin&mdash;dhe për 
ta
 bërë kështu software-in pronësor kujtim të të shkuarës.</p>
+<div class="column-limit"></div>
+
+<h3 class="footnote">Poshtëshënim</h3>
+<ol>
+<li id="f1">“GNU” shqiptohet si <a href="/gnu/pronunciation.html"> një 
rrokje me një
+<i>g</i> të dëgjueshme</a>.</li>
+</ol>
+</div>
 
 <div class="translators-notes">
 
@@ -80,7 +86,7 @@
 
 <!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.sq.html" -->
-<div id="footer">
+<div id="footer" role="contentinfo">
 <div class="unprintable">
 
 <p>Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së
@@ -101,7 +107,7 @@
 
     &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
 
-    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    <p>For information on coordinating and contributing translations of
     our web pages, see <a
     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
     README</a>. -->
@@ -131,7 +137,7 @@
   
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Të drejta kopjimi &copy; 2014, 2017, 2018 Free Software Foundation, 
Inc.</p>
+<p>Të drejta kopjimi &copy; 2011, 2017, 2021 Free Software Foundation, 
Inc.</p>
 
 <p>Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative Commons
@@ -146,7 +152,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2018/12/15 14:46:08 $
+$Date: 2021/11/03 21:30:34 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: gnu/gnu.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/gnu.sq.html,v
retrieving revision 1.50
retrieving revision 1.51
diff -u -b -r1.50 -r1.51
--- gnu/gnu.sq.html   1 Jan 2021 12:02:58 -0000    1.50
+++ gnu/gnu.sq.html   3 Nov 2021 21:30:34 -0000    1.51
@@ -1,25 +1,21 @@
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/gnu/gnu.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.sq.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.79 -->
+<!-- Parent-Version: 1.96-->
+<!-- This page is derived from /server/standards/boilerplate.html -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
-<title>Sistemi Operativ GNU - Projekti GNU - Free Software Foundation</title>
-
-<style type="text/css" media="print,screen">
-<!--
+<title>Rreth Sistemit Operativ GNU - Projekti GNU - Free Software 
Foundation</title>
+<style type="text/css" media="print,screen"><!--
 #dynamic-duo { display: none; }
-@media (min-width: 48em) {
+@media (min-width: 45em) {
+  .short-lines { width: 48em; max-width: 100%; }
  #dynamic-duo {
    display: block;
-   float: right;
-   width: 20em;
-   max-width: 40%;
-   text-align: center;
    padding: .9em;
-   margin: .3em 0 1em 1.5em;
    background: #f9f9f9;
    border: .3em solid #acc890;
+   margin-top: 5em;
  }
  #dynamic-duo p strong {
    font-size: 1.3em;
@@ -27,26 +23,18 @@
  #dynamic-duo img { width: 100%; }
 }
 -->
-<!--#if expr="$LANGUAGE_SUFFIX = /[.](ar|fa|he)/" -->
-<!--
-@media (min-width: 48em) {
-  #dynamic-duo {
-   float: left;
-   margin: .3em 1.5em 1em 0;
-  }
-} -->
-<!--#endif -->
-
-
-
-
 </style>
 
 <!--#include virtual="/gnu/po/gnu.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.sq.html" -->
-<h2>Sistemi Operativ GNU</h2>
+<h2>Rreth Sistemit Operativ GNU</h2>
+<div class="thin"></div>
 
-<div id="dynamic-duo">
+<div class="short-lines"><ul>
+ <li><a href="/gnu/about-gnu.html">GNU-ja me Dy Fjalë</a></li>
+</ul></div>
+
+<div id="dynamic-duo" class="pict narrow">
 <p><strong>Shkarkoni shpërndarje</strong></p>
 <p><a href="/distros/free-distros.html">
 <img src="/graphics/gnu-and-penguin-color-300x276.jpg" alt="&nbsp;[GNU dhe 
Linux]&nbsp;" /></a></p>
@@ -55,32 +43,74 @@
 janë plotësisht software i lirë</a>.</em></p>
 </div>
 
+<div class="short-lines">
+<h3 id="gnu-history">Historiku i GNU-së</h3>
 <ul>
- <li><a href="/gnu/about-gnu.html">Mbi Sistemin Operativ GNU</a></li>
- <li><a href="/gnu/gnu-history.html">Një përmbledhje historike e 
GNU-së</a></li>
- <li><a href="/gnu/thegnuproject.html">Histori më e hollësishme e 
GNU-së</a></li>
- <li><a href="/gnu/initial-announcement.html">Njoftimi fillestar</a> i 
projektit</li>
- <li><a href="/gnu/gnu-structure.html">Struktura dhe Administrimi i Projektit
-GNU</a></li>
- <li><a href="/gnu/manifesto.html">Manifesti i GNU-së</a></li>
- <li><a href="/gnu/byte-interview.html">Intervistë e Richard Stallman-it 
dhënë
-BYTE-it</a> (1986)</li>
- <li><a href="/gnu/rms-lisp.html">Përvoja Ime me Lisp-in dhe Hartimi i GNU
+ <li>
+  <!--#set var='DATE' value='<span class="date-tag">
+*[1996]</span>'
+ -->
+<!--#echo encoding='none' var='DATE' -->
+<a href="/gnu/gnu-history.html">Përmbledhje e Sistemit GNU</a></li>
+ <li>
+  <!--#set var='DATE' value='<span class="date-tag">
+*[1998]</span>'
+ -->
+<!--#echo encoding='none' var='DATE' -->
+<a href="/gnu/thegnuproject.html"> Projekti GNU</a> (nga Richard Stallman)
+&mdash; Histori më e hollësishme e GNU-së.</li>
+ <li>
+  <!--#set var='DATE' value='<span class="date-tag">
+*[1985]</span>'
+ -->
+<!--#echo encoding='none' var='DATE' -->
+<a href="/gnu/manifesto.html">Manifesti i GNU-së</a></li>
+ <li>
+  <!--#set var='DATE' value='<span class="date-tag">
+*[1983]</span>'
+ -->
+<!--#echo encoding='none' var='DATE' -->
+<a href="/gnu/initial-announcement.html">Njoftimi fillestar</a> i Projektit
+GNU</li>
+ <li>
+  <!--#set var='DATE' value='<span class="date-tag">
+[2003]</span>'
+ -->
+<!--#echo encoding='none' var='DATE' -->
+<a href="/gnu/rms-lisp.html">Përvoja Ime me Lisp-in dhe Hartimi i GNU
 Emacs</a> (nga Richard Stallman)</li>
- <li><a
-href="http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=950DEFDE123AF932A25752C0A96F948260&amp;sec=&amp;spon=&amp;pagewanted=1";>
-Beteja e Një Njeriu të Vetëm për Software të Lirë</a>, artikull mbi 
Richard
-Stallman-in dhe zhvillimet e hershme të GNU-së, botuar te <cite>The New York
-Times</cite> më 11 Janar, 1989. Një problem me artikullin është se përdor
-termin propagandistik &ldquo;pronësi intelektuale&rdquo; sikur kjo t’i
-referohej diçkaje koherente. Termi është i tillë mishmash, saqë të 
flasësh
-për të <a href="/philosophy/not-ipr.html">nuk ka kuptim</a>. Artikulli
-ngatërrohet në një farë mënyre kur vjen puna te Symbolics. Ajo çka bëri
-Stallman-i, ndërkohë që punonte në MIT, qe shkrimi, në mënyrë të 
pavarur, i
+ <li>
+  <!--#set var='DATE' value='<span class="date-tag">
+[1999]</span>'
+ -->
+<!--#echo encoding='none' var='DATE' -->
+<a href="/philosophy/15-years-of-free-software.html">15 Vjet Software i
+Lirë</a> (nga Richard Stallman)</li>
+ <li>
+  <!--#set var='DATE' value='<span class="date-tag">
+[1999]</span>'
+ -->
+<!--#echo encoding='none' var='DATE' -->
+<a href="/gnu/byte-interview.html">Intervistë e Richard Stallman-it dhënë
+BYTE-it</a></li>
+ <li>
+  <!--#set var='DATE' value='<span class="date-tag">
+[1989]</span>'
+ -->
+<!--#echo encoding='none' var='DATE' -->
+<a
+href="https://web.archive.org/web/20210820153013/https://www.nytimes.com/1989/01/11/business/business-technology-one-man-s-fight-for-free-software.html";>
+Beteja e Një Njeriu të Vetëm për Software të Lirë</a> (nga John Markoff)
+&mdash; Një artikull mbi Richard Stallman-in dhe zhvillimet e hershme të
+GNU-së, botuar te <cite>The New York Times</cite> më 11 Janar, 1989. Një
+problem me artikullin është se përdor termin propagandistik “pronësi
+intelektuale”; sikur kjo t’i referohej diçkaje koherente. Termi është i
+tillë mishmash, saqë të flasësh për të <a
+href="/philosophy/not-ipr.html">nuk ka kuptim</a>. Artikulli ngatërrohet në
+një farë mënyre kur vjen puna te Symbolics. Ajo çka bëri Stallman-i,
+ndërkohë që punonte në MIT, qe shkrimi, në mënyrë të pavarur, i
 përmirësimeve zëvendësuese të krahasueshme me përmirësimet që 
Symbolics i
 kish bërë versionit të vet të Sistemit Lisp të Makinave në MIT.</li>
- <li><a href="/philosophy/15-years-of-free-software.html">15 Vjet Software i
-Lirë</a> (1999)</li>
 </ul>
 
 <p>Ja dy postimet që Stallman-u shkroi për një tabelë njoftimesh në 
Stanford,
@@ -90,21 +120,71 @@
 filluar ende t’i bënte bashkë këto dy fjalë.</p>
 
 <ul>
- <li><a href="/gnu/why-programs-should-be-shared.html">Pse Programet Duhen 
Ndarë
-Me të Tjerët</a> (1983)</li>
- <li><a href="/gnu/yes-give-it-away.html">Po, Jepuani</a> (1983)</li>
+ <li>
+  <!--#set var='DATE' value='<span class="date-tag">
+[1983]</span>'
+ -->
+<!--#echo encoding='none' var='DATE' -->
+<a href="/gnu/why-programs-should-be-shared.html">Pse Programet Duhen Ndarë
+Me të Tjerët</a></li>
+ <li>
+  <!--#set var='DATE' value='<span class="date-tag">
+[1983]</span>'
+ -->
+<!--#echo encoding='none' var='DATE' -->
+<a href="/gnu/yes-give-it-away.html">Po, Jepuani</a></li>
 </ul>
 
+<h3 id="gnu-structure">Struktura e GNU-së</h3>
+
+<ul>
+ <li>
+  <!--#set var='DATE' value='<span class="date-tag">
+[2020]</span>'
+ -->
+<!--#echo encoding='none' var='DATE' -->
+<a href="/gnu/gnu-structure.html">Struktura dhe Administrimi i Projektit
+GNU</a> (nga Brandon Invergo dhe Richard Stallman)</li>
+</ul>
 
 <h3 id="gnulinux">GNU dhe Linux</h3>
 
 <ul>
- <li><a href="/gnu/linux-and-gnu.html">Marrëdhëniet mes GNU-së dhe 
Linux-it</a></li>
- <li><a href="/gnu/why-gnu-linux.html">Pse &lsquo;sistemi Linux&rsquo; duhet
-quajtur GNU/Linux</a></li>
- <li><a href="/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html">Përdorues të GNU-së 
që Nuk
-Kanë Dëgjuar Kurrë për GNU-në</a></li>
- <li><a href="/gnu/gnu-linux-faq.html">FAQ për GNU/Linux</a></li>
+ <li>
+  <!--#set var='DATE' value='<span class="date-tag">
+*[2000-2007]</span>'
+ -->
+<!--#echo encoding='none' var='DATE' -->
+<a href="/gnu/why-gnu-linux.html"> Ç’përmban Emri?</a> (nga Richard
+Stallman) &mdash; Pse “sistemi Linux” duhet quajtur GNU/Linux.</li>
+ <li>
+  <!--#set var='DATE' value='<span class="date-tag">
+[2001-2020]</span>'
+ -->
+<!--#echo encoding='none' var='DATE' -->
+<a href="/gnu/gnu-linux-faq.html">PBR për GNU/Linux</a> (nga Richard
+Stallman)</li>
+ <li>
+  <!--#set var='DATE' value='<span class="date-tag">
+[1997-2019]</span>'
+ -->
+<!--#echo encoding='none' var='DATE' -->
+<a href="/gnu/linux-and-gnu.html"> Linux-i dhe Sistemi GNU</a> (nga Richard
+Stallman) &mdash; Marrëdhënia mes GNU-së dhe Linux-it.</li>
+ <li>
+  <!--#set var='DATE' value='<span class="date-tag">
+[2018]</span>'
+ -->
+<!--#echo encoding='none' var='DATE' -->
+<a href="/gnu/incorrect-quotation.html"> Citim i Pasaktë</a> (nga Richard
+Stallman)</li>
+ <li>
+  <!--#set var='DATE' value='<span class="date-tag">
+[2006]</span>'
+ -->
+<!--#echo encoding='none' var='DATE' -->
+<a href="/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html">Përdorues të GNU-së që Nuk
+Kanë Dëgjuar Kurrë për GNU-në</a> (nga Richard Stallman)</li>
 </ul>
 
 
@@ -126,6 +206,7 @@
 
href="https://www.minorplanetcenter.net/iau/ECS/MPCArchive/2000/MPC_20001111.pdf";>Minor
 Planet Circular 41571</a>. Asteroidi u zbulua në Kitt Peak nga Spacewatch më
 5 maj, 1992.</p>
+</div>
 
 <div class="translators-notes">
 
@@ -135,7 +216,7 @@
 
 <!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.sq.html" -->
-<div id="footer">
+<div id="footer" role="contentinfo">
 <div class="unprintable">
 
 <p>Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së
@@ -156,7 +237,7 @@
 
     &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
 
-    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    <p>For information on coordinating and contributing translations of
     our web pages, see <a
     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
     README</a>. -->
@@ -186,8 +267,8 @@
   
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Të drejta kopjimi &copy; 2014, 2015, 2016, 2019, 2020 Free Software
-Foundation, Inc.</p>
+<p>Të drejta kopjimi &copy; 2002, 2006-2008, 2012, 2014-2016, 2020, 2021 Free
+Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative Commons
@@ -202,12 +283,12 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2021/01/01 12:02:58 $
+$Date: 2021/11/03 21:30:34 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 </div>
+<!-- for class="inner", starts in the banner include -->
 </body>
 </html>
-

Index: gnu/linux-and-gnu.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/linux-and-gnu.sq.html,v
retrieving revision 1.62
retrieving revision 1.63
diff -u -b -r1.62 -r1.63
--- gnu/linux-and-gnu.sq.html  7 Sep 2021 12:03:48 -0000    1.62
+++ gnu/linux-and-gnu.sq.html  3 Nov 2021 21:30:34 -0000    1.63
@@ -3,9 +3,15 @@
 <!--#include virtual="/server/header.sq.html" -->
 <!-- Parent-Version: 1.96 -->
 <!-- This page is derived from /server/standards/boilerplate.html -->
+<!--#set var="TAGS" value="gnulinux" -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Linux-i dhe GNU-ja - Projekti GNU - Free Software Foundation</title>
+<style type="text/css" media="print,screen"><!--
+a.ftn { font-size: .94em; }
+-->
+</style>
 <meta http-equiv="Keywords" content="GNU, FSF, Free Software Foundation, 
Linux, Emacs, GCC, Unix, Software i
 Lirë, Sistem Operativ, Kernel GNU, HURD, GNU HURD, Hurd" />
 <meta http-equiv="Description" content="Që prej 1983 në zhvillimin e 
sistemit operativ të lirë GNU, të ngjashëm me
@@ -14,6 +20,9 @@
 
 <!--#include virtual="/gnu/po/linux-and-gnu.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.sq.html" -->
+<!--#include virtual="/gnu/gnu-breadcrumb.sq.html" -->
+<!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.sq.html" -->
 <div class="article reduced-width">
 <h2>Linux-i dhe Sistemi GNU</h2>
 
@@ -43,8 +52,8 @@
 padobi; mund të marrë kuptim vetëm në kontekstin e një sistemi të plotë
 operativ. Linux-i përdoret normalisht i ndërthurur me sistemin operativ
 GNU: sistemi i plotë është në thelb GNU me Linux-in shtuar atij, ose
-GNU/Linux. Krejt të ashtuquajturat shpërndarje &ldquo;Linux&rdquo; janë
-përnjëmend GNU/Linux.</p>
+GNU/Linux. Krejt të ashtuquajturat shpërndarje “Linux” janë 
përnjëmend
+GNU/Linux.</p>
 
 <p>
 Mjaft përdorues nuk e kuptojnë ndryshimin mes kernelit, që është Linux-i,
@@ -55,13 +64,13 @@
 
 <p>
 Programuesit përgjithësisht e dinë që Linux-i është një kernel. Por 
ngaqë
-dëgjojnë të quhet krejt sistemi &ldquo;Linux&rdquo; po ashtu, shpesh
-përfytyrojnë një historik që do të përligjte thirrjen e krejt sistemit 
sipas
-kernelit. Për shembull, ka plot që besojnë se sapo Linus Torvalds-i
-përfundoi së shkruari Linux-in, kernelin, përdoruesit e tij hodhën sytë
-përqark për ndonjë <em>software</em> tjetër të lirë që mund t’i 
përshtatej,
-dhe u doli se (pa ndonjë arsye të veçantë) shumica e gjërave të nevojshme
-për të ndërtuar një sistem të ngjashëm me Unix-in qenë gati që më 
parë.</p>
+dëgjojnë të quhet krejt sistemi “Linux” po ashtu, shpesh përfytyrojnë 
një
+historik që do të përligjte thirrjen e krejt sistemit sipas kernelit. Për
+shembull, ka plot që besojnë se sapo Linus Torvalds-i përfundoi së shkruari
+Linux-in, kernelin, përdoruesit e tij hodhën sytë përqark për ndonjë
+<em>software</em> tjetër të lirë që mund t’i përshtatej, dhe u doli se 
(pa
+ndonjë arsye të veçantë) shumica e gjërave të nevojshme për të 
ndërtuar një
+sistem të ngjashëm me Unix-in qenë gati që më parë.</p>
 
 <p>
 Çka gjetën, nuk qe rastësi &mdash; qe sistemi jo-dhe-aq-i-plotësuar GNU. 
<a
@@ -104,19 +113,20 @@
 të ndërtuar <em>një sistem krejt të lirë të ngjashëm me Unix-in</em>: 
GNU.</p>
 
 <p>
-Mjaft vetë kanë dhënë kontribut të rëndësishëm për software-in e 
lirë te
-sistemi, dhe të tërë e meritojnë t’u jepet haka për software-in e tyre. 
 Por
+Te sistemi kanë dhënë kontribut të rëndësishëm për software-in e lirë 
mjaft
+vetë dhe të tërë e meritojnë t’u jepet haka për software-in e tyre. 
Por
 shkaku pse është <em>sistem i integruar</em>&mdash;dhe jo thjesht një
 koleksion programesh të dobishme&mdash;është ngaqë Projekti GNU i hyri 
punës
 për të ndërtuar një të tillë. Hartuam një listë të programeve të
 domosdoshme për ndërtimin e një sistemi <em>të plotë</em> të lirë dhe, 
në
 mënyrë sistematike, gjetëm, shkrojtëm, ose gjetëm njerëz për shkrimin e
-gjithçkaje në listë. Shkruam përbërësit thelbësorë, por ama të 
pabujë <a
-href="#unexciting">(1)</a> ngaqë pa ta nuk mund të kihet sistem. Disa nga
-përbërësit e sistemit tonë, mjetet e programimit, u bënë popullorë për 
hesap
-të vet në qarqet e programuesve, por shkruam mjaft përbërës që nuk janë
-mjete <a href="#nottools">(2)</a>. Hartuam madje edhe një lojë shahu, Shah
-GNU, ngaqë një sistem i plotë lyp edhe lojëra.</p>
+gjithçkaje në listë. Shkruam përbërësit thelbësorë, por ama të
+pabujë&#8239;<a class="ftn" href="#unexciting">[1]</a>, ngaqë pa ta nuk
+mund të kihet sistem. Disa nga përbërësit e sistemit tonë, mjetet e
+programimit, u bënë popullorë për hesap të vet në qarqet e programuesve, 
por
+shkruam mjaft përbërës që nuk janë mjete&#8239;<a class="ftn"
+href="#nottools">[2]</a>. Hartuam madje edhe një lojë shahu, Shah GNU,
+ngaqë një sistem i plotë lyp edhe lojëra.</p>
 
 <p>
 Në fillimet e viteve '90 e bëmë tok krejt sistemin, hiq kernelin. E kishim
@@ -127,8 +137,8 @@
 rrugë derisa të jetë gati për përdorim të përgjithshëm.</p>
 
 <p>
-Për fat, falë Linux-it, s’na u desh të pritnim Hurd-in. Sapo Torvalds e
-kaloi të lirë Linux-in, më 1992, ky zinte vendin e fundit të zbrazët te
+Për fat, falë Linux-it, s’na u desh të pritnim Hurd-in. Sapo Torvalds-i e
+kaloi të lirë Linux-in, më 1992-shin, ky zinte vendin e fundit të zbrazët 
te
 sistemi GNU. Pas kësaj, njerëzit mund <a
 
href="https://ftp.funet.fi/pub/linux/historical/kernel/old-versions/RELNOTES-0.01";>
 të ndërthurnin Linux-in me sistemin GNU</a>, për të pasur një sistem të
@@ -137,12 +147,12 @@
 
 <p>
 Përputhja e tyre, që të punonin mirë tok, nuk qe punë e lehtë. Disa
-përbërës GNU<a href="#somecomponents">(3)</a> lypnin ndryshime thelbësore 
që
-të mund të punonin me Linux-in. Edhe integrimi i një sistemi të plotë, si
-shpërndarje që do të punonte &ldquo;drejt e sa të hapej&rdquo;, qe punë e
-madhe. Lypte trajtimin e çështjes se si të instalohej dhe nisej
-sistemi&mdash;problem që nuk ishte zënë me dorë, ngaqë nuk kishim 
mbërritur
-në atë pikë. Ndaj, njerëzit që hartuan shpërndarjet e ndryshme të 
sistemit
+përbërës GNU&#8239;<a class="ftn" href="#somecomponents">[3]</a> lypnin
+ndryshime thelbësore që të mund të punonin me Linux-in. Edhe integrimi i
+një sistemi të plotë, si shpërndarje që do të punonte “drejt e sa të 
hapej”,
+qe punë e madhe. Lypte trajtimin e çështjes se si të instalohej dhe nisej
+sistemi&mdash;problem që s’ishte zënë me dorë, ngaqë nuk kishim 
mbërritur në
+atë pikë. Ndaj, njerëzit që hartuan shpërndarjet e ndryshme të sistemit
 kryen shumë punë me rëndësi. Por qe punë e cila, për nga natyra e vet,
 sigurisht që do të bëhej nga dikush.</p>
 
@@ -156,19 +166,19 @@
 
 <p>
 Sot ka mjaft variante të ndryshëm të sistemit GNU/Linux (shpesh të quajtura
-&ldquo;shpërndarje (distro)&rdquo;). Shumica e tyre përfshijnë
-<em>software</em> jo të lirë&mdash;hartuesit e tyre ndjekin <a
-href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">filozofinë e
-&ldquo;burimit të hapur&rdquo;</a> që i përshoqërohet Linux-it, në vend se
-<a href="/philosophy/free-software-even-more-important.html">filozofinë e
-&ldquo;software-it të lirë&rdquo;</a> të GNU-së. Por ka edhe <a
+“shpërndarje (distro)”). Shumica e tyre përfshijnë <em>software</em> 
jo të
+lirë&mdash;hartuesit e tyre ndjekin <a
+href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">filozofinë e “burimit
+të hapët</a> që i përshoqërohet Linux-it, në vend se <a
+href="/philosophy/free-software-even-more-important.html">filozofinë e
+“software-it të lirë”</a> të GNU-së. Por ka edhe <a
 href="/distros/distros.html">shpërndarje GNU/Linux krejtësisht të lira</a>.
 FSF-ja mbulon infrastrukturën kompjuterike për pak prej tyre.</p>
 
 <p>Bërja e një shpërndarjeje GNU/Linux të lirë nuk është thjesht punë 
heqjeje
 programesh të ndryshëm jo të lirë. Sot, edhe versioni i zakonshëm i
 Linux-it përmban programe jo të lira. Këto programe janë konceptuar të
-ngarkohen në pajisjet I/O, kur niset sistemi, dhe përfshihen, si vargje të
+ngarkohen në pajisjet I/O, kur niset sistemi dhe përfshihen, si vargje të
 gjatë numrash, në “kodin burim” të Linux-it. Ndaj, pasja e 
shpërndarjeve të
 lira GNU/Linux tani nënkupton po aq pasjen e <a
 href="https://directory.fsf.org/project/linux";> një versioni të lirë të
@@ -182,10 +192,10 @@
 
 <p>
 Nëse doni të krijoni një lidhje te “GNU/Linux”, për referencë të 
mëtejshme,
-kjo faqe dhe <a href="/gnu/the-gnu-project.html">
-https://www.gnu.org/gnu/the-gnu-project.html</a> janë zgjedhje e mirë. Nëse
+kjo faqe dhe <a href="/gnu/thegnuproject.html">
+https://www.gnu.org/gnu/thegnuproject.html</a> janë zgjedhje e mirë. Nëse
 përmendni Linux-in, kernelin, dhe doni të shtoni një lidhje për referenca 
të
-mëtejshme, <a href="https://foldoc.org/linux";>http://foldoc.org/linux</a>
+mëtejshme, <a href="https://foldoc.org/linux";>https://foldoc.org/linux</a>
 është një URL e mirë për ta përdorur.</p>
 <div class="column-limit"></div>
 
@@ -195,9 +205,9 @@
 Përveç GNU-së, një tjetër projekt ka prodhuar në mënyrë të pavarur 
një
 sistem operativ të lirë të ngjashëm me Unix-in. Ky sistem njihet si BSD,
 dhe qe hartuar në UC Berkeley. S’qe i lirë në vitet ’80, por u kalua i 
lirë
-në fillim të viteve ’90. Sistemet e lirë operativë që ekzistojnë sot<a
-href="#newersystems">(4)</a> janë, pothuaj me siguri, ose variante të
-sistemit GNU, ose ndonjë lloj sistemi BSD.</p>
+në fillim të viteve ’90. Sistemet e lirë operativë që ekzistojnë
+sot&#8239;<a class="ftn" href="#newersystems">[4]</a> janë, pothuaj me
+siguri, ose variante të sistemit GNU, ose ndonjë lloj sistemi BSD.</p>
 
 <p>
 Ndonjëherë njerëzit pyesin nëse edhe BSD-ja është version i GNU-së, si
@@ -209,7 +219,7 @@
 shqyrtuar në tërësi, janë dy sisteme të ndryshëm që kanë bërë 
përpara
 ndarazi. Zhvilluesit e BSD-së nuk shkruan ndonjë kernel dhe t’ia shtonin
 sistemit GNU, dhe ndonjë emër si GNU/BSD nuk do të pasqyronte gjendjen e
-njëmendtë.<a href="#gnubsd">(5)</a></p>
+njëmendtë&#8239;<a class="ftn" href="#gnubsd">[5]</a>.</p>
 <div class="column-limit"></div>
 
 <h3 class="footnote">Poshtëshënime</h3>
@@ -318,7 +328,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2021/09/07 12:03:48 $
+$Date: 2021/11/03 21:30:34 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: gnu/thegnuproject.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/thegnuproject.sq.html,v
retrieving revision 1.55
retrieving revision 1.56
diff -u -b -r1.55 -r1.56
--- gnu/thegnuproject.sq.html  29 Aug 2020 10:29:38 -0000   1.55
+++ gnu/thegnuproject.sq.html  3 Nov 2021 21:30:34 -0000    1.56
@@ -1,33 +1,28 @@
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/gnu/thegnuproject.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.sq.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.86 -->
+<!-- Parent-Version: 1.96 -->
+<!-- This page is derived from /server/standards/boilerplate.html -->
+<!--#set var="TAGS" value="gnu-history" -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Rreth Projektit GNU - Projekti GNU - Free Software Foundation</title>
+<style type="text/css" media="print,screen"><!--
+a[href*='#ft'] { font-size: .94em; }
+-->
+</style>
 <meta http-equiv="Keywords" content="GNU, Projekti GNU, FSF, Free Software, 
Free Software Foundation, Historik" />
 
 <!--#include virtual="/gnu/po/thegnuproject.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.sq.html" -->
+<!--#include virtual="/gnu/gnu-breadcrumb.sq.html" -->
+<!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.sq.html" -->
+<div class="article reduced-width">
 <h2>Projekti GNU</h2>
 
-<p>
-nga <a href="http://www.stallman.org/";><strong>Richard 
Stallman</strong></a></p>
-
-<blockquote>
-<p>
-Botuar fillimisht në librin <em>Burime të Hapura</em>. Richard Stallman-i
-nuk ka qenë kurrë <a href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">
-përkrahës i &ldquo;burimit të hapur&rdquo;</a>, por kontribuoi me këtë
-artikull që kështu idetë e lëvizjes për <em>software</em> të lirë të 
mos
-ishin fare të paprekura në atë libër.
-</p>
-<p>
-Pse është më e rëndësishme se kurrë të <a
-href="/philosophy/free-software-even-more-important.html">këmbëngulet që
-software-i që përdorim të jetë i lirë</a>.
-</p>
-</blockquote>
+<address class="byline">nga <a href="https://www.stallman.org/";>Richard 
Stallman</a></address>
 
 <h3>Bashkësia e parë e ndarjes së software-it me të tjerët</h3>
 <p>
@@ -47,20 +42,23 @@
 anëtar i bashkësisë, <em>hacker</em> sistemi në ekipin e laboratorit IA,
 puna ime kish të bënte me përmirësimin e sistemit.</p>
 <p>
-Nuk e quanim software-in tonë &ldquo;software i lirë&rdquo;, sepse termi
-ende nuk ekzistonte; por kështu qe. Kurdo që njerëz nga një universitet 
apo
-shoqëri tjetër donin ta kalonin për sistemin e tyre dhe të përdornin një
-program, i linim me gëzim ta bënin. Nëse shihnit dikë që përdorte një
-program të panjohur dhe interesant, gjithmonë mund të kërkonit të shihnit
-kodin burim, që të mund ta lexonit, ndryshonit, ose kanibalizonit copa prej
-tij për të bërë një program të ri.</p>
-<p>
-(1) Përdorimi i &ldquo;hacker&rdquo; për të nënkuptuar kështu një
-&ldquo;shkelës të sigurisë&rdquo; është ngatërresë nga ana e masmedias. 
 Ne
-hackers-ët nuk pranojmë ta njohim këtë nënkuptim, dhe vazhdojmë ta 
përdorim
-fjalën për të nënkuptuar dikë të cilit i pëlqen të programojë dhe 
kënaqet që
-i di yçklat, ose një ndërthurje të të dyjave. Shihni artikullin tim, <a
-href="http://stallman.org/articles/on-hacking.html";>On Hacking</a>.</p>
+Nuk e quanim software-in tonë “software i lirë”, sepse termi ende nuk
+ekzistonte; por kështu qe. Kurdo që njerëz nga një universitet apo 
shoqëri
+tjetër donin ta kalonin për sistemin e tyre dhe të përdornin një program, 
i
+linim me gëzim ta bënin. Nëse shihnit dikë që përdorte një program të
+panjohur dhe interesant, gjithmonë mund të kërkonit të shihnit kodin burim,
+që të mund ta lexonit, ndryshonit, ose kanibalizonit copa prej tij për të
+bërë një program të ri.</p>
+
+<div class="announcement comment" role="complementary">
+<hr class="no-display" />
+<p>
+Pse është më e rëndësishme se kurrë të <a
+href="/philosophy/free-software-even-more-important.html">këmbëngulet që
+software-i që përdorim të jetë i lirë</a>.
+</p>
+<hr class="no-display" />
+</div>
 
 <h3>Vithisja e bashkësisë</h3>
 <p>
@@ -70,14 +68,14 @@
 adresimi që po bëheshin të mundshme në vitet ’80. Kjo do të thoshte që
 thuajse krejt programet që përbënin ITS-në qenë të vjetruar.</p>
 <p>
-Bashkësia e hacker-ëve e laboratorit IA ish rrënuar tashmë, jo shumë 
kohë më
-parë. Më 1981, shoqëria Symbolics, e sapolindur, pat punësuar thuajse 
krejt
-hacker-ët e laboratorit IA, dhe bashkësia e shpopulluar nuk qe në gjendje 
të
-mbante veten në këmbë. (Libri "Hackers", nga Steve Levy, përshkruan këto
-ngjarje, si dhe jep një pamje të qartë të bashkësisë në lulëzimin e 
vet.)
-Kur laboratori IA bleu një PDP-10 më 1982, administratorët e tij vendosën 
të
-përdorin sistemin me ndarje kohe të vetë Digital-it, jo të lirë, në vend 
të
-ITS-së.</p>
+Bashkësia e hacker-ëve e laboratorit IA ishte rrënuar tashmë, jo shumë 
kohë
+më parë. Më 1981, shoqëria Symbolics, e sapolindur, pat punësuar thuajse
+krejt hacker-ët e laboratorit IA, dhe bashkësia e shpopulluar nuk qe në
+gjendje të mbante veten në këmbë. (Libri "Hackers", nga Steve Levy,
+përshkruan këto ngjarje, si dhe jep një pamje të qartë të bashkësisë 
në
+lulëzimin e vet.) Kur laboratori IA bleu një PDP-10 më 1982,
+administratorët e tij vendosën të përdorin sistemin me ndarje kohe të 
vetë
+Digital-it, jo të lirë, në vend të ITS-së.</p>
 <p>
 Kompjuterat modernë të epokës, si VAX apo 68020, kishin sistemin e tyre
 operativ, por asnjë prej tyre nuk qe <em>software</em> i lirë: duhej të
@@ -87,8 +85,8 @@
 Kjo do të thoshte që hapi i parë në përdorimin e një kompjuteri ishte të
 premtonit se nuk do të ndihmonit as fqinjin tuaj. Bashkësitë e
 bashkëpunimit u ndaluan. Rregulli i vendosur nga padronët e software-it
-pronësor qe, &ldquo;Nëse e ndani diçka me fqinjin tuaj, jeni pirat. Po
-deshët ndonjë ndryshim, na lusni që t’i bëjmë.&rdquo;</p>
+pronësor qe, “Nëse e ndani diçka me fqinjin tuaj, jeni pirat. Po deshët
+ndonjë ndryshim, na lusni që t’i bëjmë”.</p>
 <p>
 Ideja se sistemi shoqëror i software-it pronësor&mdash;sistem që thotë se
 software-in nuk ju lejohet ta ndani me të tjerët ose ta
@@ -101,10 +99,10 @@
 Botuesit e software-it kanë punuar shumë dhe për një kohë të gjatë që 
t’i
 bindin njerëzit se ka vetëm një mënyrë se si mund të shihet 
çështja.</p>
 <p>
-Kur botuesit e software-it flasin për &ldquo;zbatimin me detyrim&rdquo; të
-&ldquo;të drejtave&rdquo; të tyre, ose për &ldquo;ndalimin e <a
-href="/philosophy/words-to-avoid.html#Piracy">piraterisë</a>&rdquo;, çfarë
-faktikisht <em>thonë</em> është e dorës së dytë. Mesazhi real i këtyre
+Kur botuesit e software-it flasin për “zbatimin me detyrim” të “të 
drejtave”
+të tyre, ose për “ndalimin e <a
+href="/philosophy/words-to-avoid.html#Piracy">piraterisë</a>”, çfarë
+faktikisht <em>thonë</em>, është e dorës së dytë. Mesazhi real i këtyre
 deklaratave gjendet në aksiomat e padeklaruara që ata i marrin të mirëqena;
 publikut i kërkohet t’i pranojë ato pa kritika. Ndaj le t’i marrim në
 shqyrtim.</p>
@@ -139,11 +137,10 @@
 shoqërisë.</p>
 <p>
 Këtu nuk ka vend të mjaftueshëm për shtjellim të zgjeruar të arsyeve që
-qëndrojnë prapa këtij përfundimi, ndaj po i tregoj përdoruesit faqet web 
<a
-href="/philosophy/why-free.html">
-http://www.gnu.org/philosophy/why-free.html</a> dhe <a
-href="/philosophy/free-software-even-more-important.html">
-http://www.gnu.org/philosophy/free-software-even-more-important.html</a>.
+qëndrojnë prapa këtij përfundimi, ndaj po i tregoj përdoruesit “<a
+href="/philosophy/why-free.html">Pse Software-i S’duhet të Ketë 
Pronarë</a>”
+dhe “<a href="/philosophy/free-software-even-more-important.html">Software-i
+i Lirë Është Edhe Më i Rëndësishëm Tani</a>”.
 </p>
 
 <h3>Një zgjedhje e ashpër morale</h3>
@@ -193,9 +190,9 @@
 zgjedhur për ta mbaruar këtë punë. Vendosa ta bëj sistemin të 
përputhshëm
 me Unix-in, që kështu të mund të ishte i kalueshëm dhe në këtë mënyrë
 përdoruesit e Unix-it të mund të hidheshin lehtë në të. Emri GNU u 
zgjodh
-sipas një tradite <i>hacker</i>-ësh, si shkurtim ripërsëritës për
-&ldquo;GNU's Not Unix.&rdquo; Shqiptohet si <a
-href="/gnu/pronunciation.html">një rrokje me një g të fortë</a>.</p>
+sipas një tradite <em>hacker</em>-ësh, si shkurtim ripërsëritës për 
“GNU's
+Not Unix”. Shqiptohet si <a href="/gnu/pronunciation.html">një rrokje me 
një
+<i>g të fortë</i></a>.</p>
 <p>
 Me sistem operativ nuk nënkuptohet thjesht kerneli, i mjaftueshëm mezi sa të
 xhirojë programe të tjerë. Në vitet ’70, çdo sistem operativ që ia 
vlente
@@ -204,7 +201,8 @@
 ITS-ja i kishte, Multics-i i kishte, VMS-ja i kishte, edhe Unix-i i kishte.
 Do të duhej t’i përfshinte edhe sistemi operativ GNU.</p>
 <p>
-Më vonë dëgjova këto fjalë, që ia veshin Hillel-it (1):</p>
+Më vonë dëgjova këto fjalë, që ia veshin Hillel-it&#8239;<a
+href="#ft2">[2]</a>:</p>
 
 <blockquote><p>
   Po s’bëra për veten, kush do të bëjë për mua?<br />
@@ -213,15 +211,12 @@
 </p></blockquote>
 <p>
 Vendimi për të filluar Projektin GNU e pati bazën në një frymë të 
ngjashme.</p>
-<p>
-(1) Si ateist që jam, nuk ndjek ndonjë lider fetar, por ndonjëherë shoh se
-admiroj ndonjë gjë mund të ketë thënë ndonjëri prej tyre.</p>
 
 <h3>I lirë si te liria</h3>
 <p>
-Termi &ldquo;software i lirë&rdquo; ndonjëherë keqkuptohet&mdash;nuk ka të
-bëjë fare me çmimin. Bëhet fjalë për lirinë. Ja, pra, ku është 
përkufizimi
-i software-it të lirë.</p>
+Termi “software i lirë” ndonjëherë keqkuptohet&mdash;nuk ka të bëjë 
fare me
+çmimin. Bëhet fjalë për lirinë. Ja, pra, ku është përkufizimi i
+software-it të lirë.</p>
 
 <p>Për ju, një përdorues i dhënë, programi është <em>software</em> i 
lirë,
 nëse:</p>
@@ -240,22 +235,20 @@
 prej përmirësimeve tuaja të mund të përfitojë bashkësia.</li>
 </ul>
 <p>
-Ngaqë &ldquo;i lirë&rdquo; e ka fjalën për lirinë, jo për çmimin, nuk ka
-kundërthënie mes shitjes së kopjeve të tij dhe software-it të lirë. Në
-fakt, liria për të shitur kopje të tij është pikë kyçe: koleksionet e
-software-it të lirë, shitur si CD-ROM, janë të rëndësishëm për 
bashkësinë,
-dhe shitja e tyre është një rrugë e rëndësishme për të grumbulluar 
fonde për
-zhvillimin e software-it të lirë. Prandaj, një program, të cilin njerëzia
-nuk është e lirë ta përfshijë në këto koleksione nuk është 
<em>software</em>
-i lirë.</p>
-<p>
-Për shkak të dykuptimësisë së &ldquo;i lirë&rdquo;, njerëzit kanë 
kërkuar
-prej kohësh për alternativa, por askush nuk ka gjetur një të përshtatshme.
-Gjuha angleze ka më shumë fjalë dhe nuanca se cilado tjetër, por asaj i
-mungon një fjalë e thjeshtë, jo e dykuptimtë, që të thotë &ldquo;i
-lirë&rdquo;, si tek liria&mdash;&ldquo;i çprangosur&rdquo; është më e 
afërta
-që vjen në mendje. Alternativa të tilla si &ldquo;i çliruar&rdquo;,
-&ldquo;liri&rdquo;, dhe &ldquo;i hapur&rdquo; ose kanë kuptim të gabuar, ose
+Ngaqë “i lirë” e ka fjalën për lirinë, jo për çmimin, nuk ka 
kundërthënie
+mes shitjes së kopjeve të tij dhe software-it të lirë. Në fakt, liria 
për
+të shitur kopje të tij është pikë kyçe: koleksionet e software-it të 
lirë,
+shitur si CD-ROM, janë të rëndësishëm për bashkësinë, dhe shitja e tyre
+është një rrugë e rëndësishme për të grumbulluar fonde për zhvillimin 
e
+software-it të lirë. Prandaj, një program, të cilin njerëzia nuk është 
e
+lirë ta përfshijë në këto koleksione nuk është <em>software</em> i 
lirë.</p>
+<p>
+Për shkak të dykuptimësisë së “i lirë”, njerëzit kanë kërkuar 
prej kohësh
+për alternativa, por askush nuk ka gjetur një term më të mirë. Gjuha
+angleze ka më shumë fjalë dhe nuanca se cilado tjetër, por asaj i mungon 
një
+fjalë e thjeshtë, jo e dykuptimtë, që të thotë “i lirë”, si tek
+liria&mdash;“i çprangosur“ është më e afërta që vjen në mendje. 
Alternativa
+të tilla si “i çliruar”, “liri” dhe “i hapët” ose kanë kuptim 
të gabuar, ose
 kanë ndonjë mangësi tjetër.</p>
 
 <h3>Software-i GNU dhe sistemi GNU</h3>
@@ -290,10 +283,10 @@
 <h3>Hapat e parë</h3>
 <p>
 Pak para se të filloja projektin GNU, dëgjova të flitej mbi Free University
-Compiler Kit, i njohur edhe si VUCK. (Fjala holandeze për &ldquo;i
-lirë&rdquo; shkruhet me V.) Ky qe një përpilues i hartuar të trajtonte
-gjuhë të ndryshme, përfshi C dhe Pascal, dhe të mbulonte një shumicë 
llojesh
-makinash. I shkrova autorit dhe e pyeta nëse mund të përdorej nga 
GNU-ja.</p>
+Compiler Kit, i njohur edhe si VUCK. (Fjala holandeze për “i lirë” 
shkruhet
+me V.) Ky qe një përpilues i hartuar të trajtonte gjuhë të ndryshme,
+përfshi C dhe Pascal, si dhe të mbulonte një shumicë llojesh makinash. I
+shkrova autorit dhe e pyeta nëse mund të përdorej nga GNU-ja.</p>
 <p>
 M’u përgjigj me tallje, duke pohuar se universiteti qe i lirë, por
 përpiluesi jo. Kështu që vendosa që programi im i parë për projektin 
GNU do
@@ -310,12 +303,12 @@
 <p>
 Mandej pashë që përpiluesi Pastel funksiononte duke përtypur një kartelë 
të
 tërë <em>input</em>-i në një pemë sintakse, duke shndërruar krejt pemën 
e
-sintaksës në një zinxhir &ldquo;udhëzimesh&rdquo;, dhe duke prodhuar mandej
-një kartelë të tërë <em>output</em>, pa liruar fare ndonjë hapësirë. 
Në
-këtë pikë, vendosa që më duhej të shkruaja një përpilues të ri nga e 
para.
-Ky përpilues i ri tani njihet si <abbr title="GNU Compiler
-Collection">GCC</abbr>; në të nuk përdoret gjë prej Pastel-it, por arrita 
të
-përshtat dhe të përdor <em>front end</em>-n C që pata shkruar. Por kjo
+sintaksës në një zinxhir “udhëzimesh” dhe duke prodhuar mandej një 
kartelë
+të tërë <em>output</em>, pa liruar fare ndonjë hapësirë. Në këtë 
pikë,
+vendosa që më duhej të shkruaja një përpilues të ri nga e para. Ky
+përpilues i ri tani njihet si <abbr title="GNU Compiler
+Collection">GCC</abbr>; në të s’përdoret gjë prej Pastel-it, por arrita 
të
+përshtat dhe të përdor <em>front end</em>-in që pata shkruar në C. Por 
kjo
 ndodhi pas ca vitesh; së pari, u mora me GNU Emacs-in.</p>
 
 <h3>GNU Emacs</h3>
@@ -334,15 +327,15 @@
 interesuar nuk kishin Internet dhe nuk mund të merrnin një kopje përmes
 ftp-së. Kështu që pyetja bëhej: çfarë duhej t’u thosha?</p>
 <p>
-Mund të thosha, &ldquo;Gjeni një shok që ka Internet dhe le t’ju bëjë 
një
-kopje.&rdquo; Ose mund të bëja si pata bërë me PDP-10 Emacs-in origjinal:
-t’u thoja, &ldquo;Më dërgoni një kasetë dhe një zarf <abbr
-title="Self-addressed Stamped Envelope">SASE</abbr>, dhe jua nis mbrapsht me
-Emacs-in brenda.&rdquo; Por isha i papunë, dhe po kërkoja mënyra për të 
bërë
-ca para nga software-i i lirë. Ndaj njoftova se do t’i postoja një kasetë
-cilitdo që dëshironte një të tillë, kundrejt pagesës $150. Në këtë 
mënyrë,
-nisa një biznes shpërndarjeje software-i të lirë, pararendësi i 
shoqërive që
-sot shpërndajnë shpërndarje të plota sistemi GNU/Linux.</p>
+Mund të thosha, “Gjeni një shok që ka Internet dhe le t’ju bëjë një
+kopje”. Ose mund të bëja si pata bërë me PDP-10 Emacs-in origjinal: t’u
+thoja, “Më dërgoni një kasetë dhe një zarf <abbr title="Self-addressed
+Stamped Envelope">SASE</abbr>, dhe jua nis mbrapsht me Emacs-in brenda”. Por
+isha i papunë, dhe po kërkoja mënyra për të bërë ca para nga software-i 
i
+lirë. Ndaj njoftova se do t’i postoja një kasetë cilitdo që dëshironte 
një
+të tillë, kundrejt pagesës $150. Në këtë mënyrë, nisa një biznes
+shpërndarjeje software-i të lirë, pararendësi i shoqërive që sot 
shpërndajnë
+shpërndarje të plota sistemi GNU/Linux.</p>
 
 <h3>A është një program i lirë për secilin përdorues?</h3>
 <p>
@@ -363,16 +356,16 @@
 marrëveshje mos-zbulimi. Këto kopje të X-it nuk qenë më tepër software i
 lirë se sa ç’qe Unix-i vetë.</p>
 <p>
-Hartuesit e X Window System nuk e quajtën problem këtë&mdash;e prisnin dhe e
-kishin si synim që kjo të ndodhte. Synimi i tyre nuk qe liria, por thjesht
-&ldquo;suksesi&rdquo;, i përkufizuar në trajtën &ldquo;pasje e shumë
-përdoruesve.&rdquo; Nuk shqetësoheshin në kishin a jo liri këta përdorues,
-por vetëm që këta të ishin shumë.</p>
+Hartuesit e Sistemit X t Dritareve s’e quajtën problem këtë&mdash;e 
prisnin
+dhe e kishin si synim që kjo të ndodhte. Synimi i tyre nuk qe liria, por
+thjesht “suksesi”, i përkufizuar në trajtën “pasje e shumë 
përdoruesve”. Nuk
+shqetësoheshin në kishin a jo liri këta përdorues, por vetëm që këta të
+ishin shumë.</p>
 <p>
 Kjo shpuri në gjendjen paradoksale, në të cilën dy mënyra të ndryshme 
për
 llogaritjen se sa liri kish, shpunë në përgjigje të ndryshme ndaj kësaj
-pyetjeje, &ldquo;Është i lirë ky program?&rdquo; Nëse gjykonit mbi 
bazën e
-lirisë së lejuar nga kushtet e shpërndarjes së hedhjes në qarkullim nga
+pyetjeje, “Është i lirë ky program?” Nëse gjykonit mbi bazën e 
lirisë së
+lejuar nga kushtet e shpërndarjes së hedhjes në qarkullim nga
 <abbr>MIT</abbr>-i, mund të thoshit se X qe <em>software</em> i lirë. Por
 nëse e matnit lirinë e një përdoruesi mesatar të X-it, mund të thoshit 
që qe
 <em>software</em> pronësor. Shumica e përdoruesve të X-it xhironin
@@ -383,7 +376,7 @@
 Synimi i GNU-së qe t’i jepte përdoruesve liri, jo thjeshtë të ishte
 popullor. Ndaj na duhej të përdornim kushte shpërndarjeje që do të
 parandalonin shndërrimin e software-it GNU në <em>software</em> pronësor.
-Metoda që përdorim quhet &ldquo;copyleft&rdquo;.(1)</p>
+Metoda që përdorim quhet “copyleft”&#8239;<a href="#ft3">[3]</a>.</p>
 <p>
 <i>Copyleft</i>-i përdor ligjin e të drejtave të kopjimit
 (<i>copyright</i>), por të kthyer përmbys, që të shërbejë për të 
kundërtën e
@@ -394,16 +387,16 @@
 xhirojë programin, ta kopjojë programin, ta ndryshojë programin, dhe të
 shpërndajë versione të ndryshuara të tij&mdash;por jo leje për të shtuar 
në
 të kufizime sipas qejfit. Kështu, garantohen për këdo që zotëron një 
kopje
-liritë kyçe që përkufizojnë &ldquo;software-in e lirë&rdquo;; 
shndërrohen në
-të drejta të patjetërsueshme.</p>
+liritë kyçe që përkufizojnë “software-in e lirë”; shndërrohen në 
të drejta
+të patjetërsueshme.</p>
 <p>
 Për një <i>copyleft</i> të efektshëm, versionet e ndryshuara duhet të 
jenë
 po aq të lira. Kjo siguron që veprat e bazuara mbi tonat të mund të kihen
 nga bashkësia, nëse ato bëhen publike. Kur programuesit, që janë të
 punësuar, ofrojnë ndihmë vullnetare përmirësimin e software-it GNU, 
është
-<i>copyleft</i>-i ai që i pengon punëdhënësit të thonë, &ldquo;Nuk mund 
t’i
-ndani me të tjerët këto ndryshime, ngaqë do t’i përdorim ne për të 
krijuar
-version tonë pronësor të programit.&rdquo;</p>
+<i>copyleft</i>-i ai që i pengon punëdhënësit të thonë, “Nuk mund 
t’i ndani
+me të tjerët këto ndryshime, ngaqë do t’i përdorim ne për të krijuar 
version
+tonë pronësor të programit”.</p>
 <p>
 Domosdoshmëria që ndryshimet duhet të jenë të lira është thelbësore, 
nëse
 duam të sigurojmë lirinë e çdo përdoruesi të programit. Shoqëritë që
@@ -424,61 +417,48 @@
 version më i madh, i dalë si ndërthurje, të jetë po ashtu i lirë dhe nën
 <i>copyleft</i>.</p>
 <p>
-Sendërtimi specifik i <i>copyleft</i>-it që përdorim për shumicën e
-software-it GNU është GNU General Public License (Leja e Përgjithshme
-Publike), ose GNU GPL për shkurt. Kemi dhe lloje të tjera <i>copyleft</i>-i
-që përdoren në rrethana të veçanta. Doracakët e GNU-së janë 
gjithashtu nën
-<i>copyleft</i>, por përdorin një lloj <i>copyleft</i>-i shumë më të
-thjeshtë, ngaqë ndërlikueshmëria e GNU GPL nuk është e nevojshme për
-doracakë.(2)</p>
-<p>
-(1) Më 1984 ose 1985, Don Hopkins (një djalë me shumë imagjinatë) më 
dërgoi
-një letër. Mbi zarf kishte shkruar disa thënie zbavitëse, përfshi edhe
-këtë: &ldquo;Copyleft&mdash;all rights reversed.&rdquo; Përdora fjalën
-&ldquo;copyleft&rdquo; për të emërtuar konceptin e shpërndarjes që po
-hartoja në atë kohë.</p>
-
-<p>
-(2) Tani përdorim <a href="/licenses/fdl.html">Lejen e Lirë GNU për
-Dokumentime</a> për dokumentim.</p>
+Sendërtimi specifik i <em>copyleft</em>-it që përdorim për shumicën e
+software-it GNU është licenca GNU General Public License, ose GNU GPL, për
+shkurt. Kemi dhe lloje të tjera <em>copyleft</em>-i që përdoren në 
rrethana
+të veçanta. Doracakët e GNU-së janë gjithashtu nën <em>copyleft</em>, 
por
+përdorin një lloj <em>copyleft</em>-i shumë më të thjeshtë, ngaqë GNU 
GPL
+është më komplekse se sa është e nevojshme për doracakë.&#8239;<a
+href="#ft4">[4]</a>.</p>
 
 <h3>Free Software Foundation</h3>
 
 <p>Meqë interesi për përdorimin e Emacs-i po shtohej, te projekti GNU u
-përfshin të tjerë njerëz, dhe vendosëm që pat ardhur koha të shihnim 
sërish
-për financim. Kështu, më 1985 krijuam <a href="http://www.fsf.org/";>Free
+përfshinë të tjerë njerëz dhe vendosëm se pati ardhur koha të shihnim 
sërish
+për financim. Kështu, më 1985-n krijuam <a href="https://www.fsf.org/";>Free
 Software Foundation</a> (FSF), një shoqatë bamirëse, e përjashtuar nga
-tatimet, për zhvillim software-i të lirë. <abbr title="Free Software
-Foundation">FSF</abbr> mori përsipër edhe biznesin e shpërndarjes me kaseta
-të Emacs-it; më pas këtë e zgjeroi duke shtuar tjetër software të lirë 
(GNU
-dhe jo-GNU) te kaseta, dhe duke shitur gjithashtu doracakë të lirë.</p>
+tatimet, për zhvillim software-i të lirë. FSF-ja mori përsipër edhe
+biznesin e shpërndarjes me kaseta të Emacs-it; më pas këtë e zgjeroi duke
+shtuar tjetër <em>software</em> të lirë (GNU dhe jo-GNU) te kaseta dhe duke
+shitur gjithashtu doracakë të lirë.</p>
 
 <p>Shumica e të ardhurave të FSF-së vinin prej shitjes së kopjeve të
 software-it të lirë dhe të shërbimeve të tjera të ngjashme (CD-ROM-e kodi
 burim, CD-ROM-e me dyorë, doracakë të shtypur bukur, gjithçka me lirinë 
për
-ta rishpërndarë dhe ndryshuar), dhe Shpërndarje Deluxe (shpërndarje për 
të
-cilat krijojmë krejt koleksionin e software-it për platformën e zgjedhur nga
-porositësi). Ende sot, FSF-ja <a href="http://shop.fsf.org/";> shet doracakë
-dhe sende të tjera</a>, por pjesa dërrmuese e financimit vjen nga kuotat e
-anëtarëve. Mund të anëtarësoheni te FSF-ja përmes <a
-href="http://fsf.org/join";>fsf.org</a>.</p>
+ta rishpërndarë dhe ndryshuar), si dhe Shpërndarje Deluxe (shpërndarje për
+të cilat krijojmë krejt koleksionin e software-it për platformën e zgjedhur
+nga porositësi). Ende sot, FSF-ja <a href="https://shop.fsf.org/";> shet
+doracakë dhe sende të tjera</a>, por pjesa dërrmuese e financimit vjen nga
+kuotat e anëtarëve. Mund të anëtarësoheni te FSF-ja përmes <a
+href="https://my.fsf.org/join";>fsf.org</a>.</p>
 
 <p>Punonjësit e <em>Free Software Foundation</em>-it kanë shkruar dhe
 administruar një numër paketash software-i GNU. Dy prej më të shquarave
 janë libraria dhe shelli C. Libraria GNU C është ajo çka përdoret për 
të
 komunikuar me Linux-in nga çdo program që xhiron në një sistem GNU/Linux.
 Qe hartuar nga një anëtar i stafit të Free Software Foundation-it, Roland
-McGrath. Shelli i përdorur në shumicën e sistemeve GNU/Linux është <abbr
-title="Bourne Again Shell">BASH</abbr>, <em>the Bourne Again Shell</em>(1),
-i cili qe hartuar prej punonjësit të FSF-së Brian Fox.</p>
+McGrath. Shelli i përdorur në shumicën e sistemeve GNU/Linux është 
BASH-i,
+Bourne Again SHell&#8239;<a href="#ft5">[5]</a>, i cili qe hartuar prej
+punonjësit të FSF-së Brian Fox.</p>
 
 <p>Zhvillimin e këtyre programeve e financuam sepse projekti GNU nuk qe 
thjesht
 për ca mjete apo mjedisi zhvillimesh. Synimi ynë qe një sistem operativ i
 plotë, dhe këto programe duheshin për këtë qëllim.</p>
 
-<p>(1) &ldquo;Bourne Again Shell&rdquo; është një lojë me emrin 
&ldquo;Bourne
-Shell&rdquo;, i cili qe shelli i zakonshëm në Unix.</p>
-
 <h3>Asistencë software-i të lirë</h3>
 
 <p>Filozofia e software-it të lirë hedh tej një praktikë të veçantë 
biznesi
@@ -501,14 +481,13 @@
 hedhjen në qarkullim të produkteve të reja software-i të lirë.</p>
 
 <p>Kujdes, ama&mdash;një numër shoqërish që përshoqërojnë vetveten me 
termin
-&ldquo;burim i hapur&rdquo; biznesin e tyre në fakt e bazojnë në
-<em>software</em> jo të lirë që punon me software-in e lirë. Këto nuk 
janë
-shoqëri software-i të lirë, janë shoqëri software-i pronësor, produktet 
e të
-cilave i ndjellin përdoruesit larg lirisë. Këto programe i quajnë
-&ldquo;paketa të vlerës së shtuar&rdquo;, çka pasqyron vlerat që ata do 
të
-donin t’i shihnin të përqafuara prej nesh: leverdinë përmbi lirinë. 
Nëse ne
-vlerësojmë më tepër lirinë, do të duhej t’i quanim paketa &ldquo;me 
liri të
-hequr&rdquo;.</p>
+“burim i hapët”, biznesin e tyre në fakt e bazojnë në 
<em>software</em> jo
+të lirë që punon me software-in e lirë. Këto s’janë shoqëri 
software-i të
+lirë, janë shoqëri software-i pronësor, produktet e të cilave i ndjellin
+përdoruesit larg lirisë. Këto programe i quajnë “paketa të vlerës së
+shtuar”, çka pasqyron vlerat që ata do të donin t’i shihnin të 
përqafuara
+prej nesh: leverdinë përmbi lirinë. Nëse ne vlerësojmë më tepër 
lirinë, do
+të duhej t’i quanim paketa “me liri të hequr”.</p>
 
 <h3>Synimet teknike</h3>
 
@@ -566,12 +545,12 @@
 në listë një larmi projektesh <em>software</em> dhe dokumentimi të 
dobishëm
 që, mendonim, do të duhej të përmbante një sistem vërtet i plotë.</p>
 
-<p>Sot (1), zor të ketë ndonjë përbërës të Unix-it te Lista e Punëve
-GNU&mdash;ato punë janë mbaruar, bashkë me ca të tjera jothelbësore. Por
-lista është plot me projekte të cilat ca i quajnë
-&ldquo;aplikacione&rdquo;. Do të ishte diçka e dobishme të shtohej te një
-sistem operativ çfarëdo programi që është në interes të më shumë se 
një
-klase të ngushtë përdoruesish.</p>
+<p>Sot&#8239;<a href="#ft6">[6]</a>, zor të ketë ndonjë përbërës të 
Unix-it te
+Lista e Punëve GNU&mdash;ato punë janë mbaruar, bashkë me ca të tjera
+jothelbësore. Por lista është plot me projekte të cilat ca i quajnë
+“aplikacione”. Do të ishte diçka e dobishme të shtohej te një sistem
+operativ çfarëdo programi që është në interes të më shumë se një 
klase të
+ngushtë përdoruesish.</p>
 
 <p>Te lista e punëve GNU përfshihen madje dhe lojëra&mdash;e kanë qenë 
aty që
 në fillim. Unix-i përfshinte lojëra, ndaj kuptohet që kështu do të 
duhej të
@@ -580,18 +559,12 @@
 në listë një gamë llojesh të ndryshme lojërash që përdoruesit mund 
t’i
 pëlqenin.</p>
 
-<p>(1) Qe shkruar më 1998. Nga 2009 e tëhu nuk mirëmbajmë një listë të 
gjatë
-punësh. Bashkësia harton <em>software</em> të lirë me kaq shpejtësi sa 
nuk
-arrijmë as t&apos;i mbajmë në vëzhgim të tërë. Në vend të kësaj, 
kemi një
-listë Projektesh të Përparësisë së lartë, një listë shumë më e 
shkurtër
-projektesh për të cilat vërtet duam t&apos;i nxisim njerëzit t&apos;i
-shkruajnë.</p>
-
-<h3>GNU Library GPL</h3>
-
-<p>Libraria GNU C përdor një lloj të veçantë <i>copyleft</i>-i të quajtur
-<i>GNU Library General Public License</i>(1), që jep leje për lidhje të
-software-it pronësor me librarinë. Pse duhet ky përjashtim?</p>
+<h3>GNU Lesser GPL</h3>
+
+<p>Libraria GNU C përdor një lloj të veçantë <em>copyleft</em>-i, të 
quajtur
+<em>GNU Lesser General Public License</em>&#8239;<a href="#ft7">[7]</a>, që
+jep leje për lidhje të software-it pronësor me librarinë. Pse duhet ky
+përjashtim?</p>
 
 <p>Nuk është punë parimesh; nuk ka parim që thotë se produktet e 
software-it
 pronësor janë të taksur për përfshirje të kodit tonë. (Pse duhet 
kontribuar
@@ -610,8 +583,8 @@
 përpilohet një program pronësor për sistemin GNU apo jo. Nuk ka arsye 
etike
 të lejohen aplikacione pronësore në sistemin GNU, por, në pikëpamje
 strategjike, duket se moslejimi i tyre më shumë do të shkurajonte 
përdorimin
-e sistemit GNU se sa të nxiste zhvillimin e aplikacioneve të lira. Ja pse
-përdorimi i GPL-së për Librari është strategji e mirë për librarinë 
C.</p>
+e sistemit GNU, se sa të nxiste zhvillimin e aplikacioneve të lira. Ja pse
+përdorimi i licencës Lesser GPL është strategji e mirë për librarinë 
C.</p>
 
 <p>Për libraritë e tjera, rruga strategjike lypset të shihet rast pas rasti.
 Kur një librari kryen një detyrë të posaçme që mund të ndihmojë në 
shkrimin
@@ -620,12 +593,12 @@
 tjerë të software-i të lirë, duke u dhënë atyre një përparësi kundrejt
 software-it pronësor.</p>
 
-<p>Kujtoni rastin e GNU Readline-it, një librari që qe hartuar për të pasur
+<p>Kujtoni rastin e GNU Readline-it, një librari që qe hartuar për të 
ofruar
 përpunim nga rresht urdhrash për BASH-in. Readline qarkullon nën GNU GPL 
të
-zakonshme, jo nën Library GPL. Kjo ndoshta e ul përdorimin e Readline-it,
-por ne nga kjo nuk humbim gjë. Ndërkohë, e pakta një aplikacion i 
dobishëm
+zakonshme, jo nën Lesser GPL. Kjo ndoshta e ul përdorimin e Readline-it,
+por ne nga kjo s’humbim gjë. Ndërkohë, e pakta një aplikacion i 
dobishëm
 është kaluar si <em>software</em> i lirë posaçërisht që të përdorë
-Readline-in, dhe ky është përfitim i njëmendtë për bashkësinë.</p>
+Readline-in dhe ky është përfitim i njëmendtë për bashkësinë.</p>
 
 <p>Zhvilluesit e software-it pronësor kanë përparësitë që sjell paraja;
 zhvilluesit e software-it të lirë lypset të krijojnë përparësi për
@@ -635,18 +608,13 @@
 për <em>software</em> të lirë të ri, dhe ta rrisin këtë përparësi të
 rëndësishme, në dobi të zhvillimit të mëtejshëm të software-it të 
lirë.</p>
 
-<p>(1) Kjo leje tani <i>quhet GNU Lesser General Public License</i>, për të
-shmangur idenë se krejt libraritë janë të detyruara ta përdorin. Për më
-tepër të dhëna, shihni <a href="/philosophy/why-not-lgpl.html">Pse nuk do 
të
-duhej të përdornit lejen Lesser GPL për librarinë tuaj të 
ardhshme</a>.</p>
-
 <h3>Punë sikleti?</h3>
 <p>
-Eric Raymond thotë se &ldquo;Çdo punë e mirë software-i zë fill nga një
-siklet personal i zhvilluesit.&rdquo; Ndoshta ngandonjëherë është kështu,
-por shumë pjesë thelbësore të software-it GNU qenë hartuar me qëllim që 
të
-kihej një sistem i plotë operativ i lirë. Rrjedhin nga një përfytyrim dhe
-një plan, jo nga një impuls.</p>
+Eric Raymond thotë se “Çdo punë e mirë software-i zë fill nga një 
siklet
+personal i zhvilluesit”. Ndoshta ngandonjëherë është kështu, por shumë 
pjesë
+thelbësore të software-it GNU qenë hartuar me qëllim që të kihej një 
sistem
+i plotë operativ i lirë. Rrjedhin nga një përfytyrim dhe një plan, jo nga
+një impuls.</p>
 <p>
 Për shembull, hartuam librarinë GNU C ngaqë një sistem i ngjashëm me 
Unix-in
 ka nevojë për një librari C, BASH-in ngaqë një sistem i ngjashëm me 
Unix-in
@@ -695,11 +663,10 @@
 që mungonte qe kerneli. Kishim vendosur që kernelin tonë ta sendërtonim si
 koleksion procesesh shërbyesi që kryheshin përsipër Mach-ut. Mach qe një
 mikrokernel i përgatitur nga Carnegie Mellon University dhe mandej nga
-University of Utah; GNU HURD është një koleksion shërbyesish (ose
-&ldquo;herd of GNUs&rdquo; - kope gnushë) që xhirojnë përsipër Mach-ut, 
dhe
-që kryejnë detyra të ndryshme të kernelit Unix. Fillimi i përgatitjes u
-vonua ngaqë prisnim që Mach-u të hidhej në qarkullim si <em>software</em> i
-lirë, siç qe premtuar.</p>
+University of Utah; GNU HURD është një koleksion shërbyesish (ose “herd 
of
+GNUs” - kope gnushë) që xhirojnë përsipër Mach-ut, dhe që kryejnë 
detyra të
+ndryshme të kernelit Unix. Fillimi i përgatitjes u vonua ngaqë prisnim që
+Mach-u të hidhej në qarkullim si <em>software</em> i lirë, siç qe 
premtuar.</p>
 <p>
 Një arsye pse u zgjodh ky koncept qe për shmangien e asaj çka dukej se ishte
 pjesa më e vështirë e punës: diagnostikimi i një programi kerneli pa një
@@ -716,9 +683,9 @@
 qe Alix&mdash;emërtuar sipas emrit të femrës që kisha për zemër në ato
 kohë. Ajo, një administratore sistemesh Unix, kish hedhur idenë se emri i
 saj i përshtatej një rregullsie të rëndomtë në emërtimet e versioneve 
të
-sistemeve Unix; gjysmë me tallje, u tha miqve, &ldquo;Dikush le t’i vërë
-emrin tim një kerneli.&rdquo; Nuk thashë gjë, por vendosa t’i bëja 
surprizë
-një kernel me emrin Alix.</p>
+sistemeve Unix; gjysmë me tallje, u tha miqve, “Dikush le t’i vërë 
emrin tim
+një kerneli”. Nuk thashë gjë, por vendosa t’i bëja surprizë një 
kernel me
+emrin Alix.</p>
 <p>
 Por nuk vazhdoi kështu. Michael (tani Thomas) Bushnell, zhvilluesi kryesor
 i kernelit, parapëlqeu emrin HURD, dhe e ripërkufizoi Alix-in që t’i
@@ -753,9 +720,9 @@
 Ne e quajmë këtë version sistemi <a href="/gnu/linux-and-gnu.html">
 GNU/Linux</a>, për të shprehur përbërjen e tij si një ndërthurje e 
sistemit
 GNU me Linux-in si kernel. Ju lutemi, mos bini pre e thirrjes së krejt
-sistemit si &ldquo;Linux&rdquo;, ngaqë kjo do të thotë t’ia atribuosh 
punën
-tonë dikujt tjetër. Ju lutemi, <a href="/gnu/gnu-linux-faq.html"> na
-përmendni në mënyrë të barabartë</a>.</p>
+sistemit si “Linux”, ngaqë kjo do të thotë t’ia atribuosh punën 
tonë dikujt
+tjetër. Ju lutemi, <a href="/gnu/gnu-linux-faq.html"> na përmendni në
+mënyrë të barabartë</a>.</p>
 
 <h3>Sfida të së ardhmes sonë</h3>
 <p>
@@ -784,15 +751,11 @@
 <p>
 Retroinxhinierimi është punë e madhe; a do të kemi programues aq të 
vendosur
 sa t’i hyjnë atij? Po&mdash;nëse kemi krijuar ndjesinë e fortë se 
software-i
-i lirë është çështje parimesh, dhe se përudhësit jo të lirë janë të
+i lirë është çështje parimesh dhe se përudhësit jo të lirë janë të
 patolerueshëm. Dhe a do të shpenzojnë një numër i madh prej nesh para të
 tepërta, ose edhe pak kohë të tepërt, që ne të mund të përdorim 
përudhës të
-lirë? Po, nëse vendosmëria për të pasur liri përhapet gjerësisht.</p>
-<p>
-(Shënim i 2008-s: kjo çështje prek po ashtu edhe BIOS-in. Ka një BIOS të
-lirë, <a href="http://www.libreboot.org/";>LibreBoot</a> (një shpërndarje e
-coreboot-it); problemi mbetet te pasja e specifikimeve për makinat, që
-kështu LibreBoot-i t’i mbulojë ato pa &ldquo;blobs&rdquo; jo të 
lirë.)</p>
+lirë? Po, nëse vendosmëria për të pasur liri përhapet 
gjerësisht.&#8239;<a
+href="#ft8">[8]</a>.</p>
 
 <h3>Librari jo të lira</h3>
 <p>
@@ -825,9 +788,9 @@
 sistemesh GNU/Linux që nuk qenë strikt lidhur me ndenjjen brenda software-it
 të lirë, e shtuan KDE-në te sistemet e tyre&mdash;duke prodhuar sisteme me
 më tepër aftësi, por më pak liri.  Grupi KDE nxiste aktivisht sa më 
tepër
-programues të përdornin Qt-në, dhe miliona &ldquo;përdoruesve të rinj të
-Linux-it&rdquo; nuk iu është treguar ndonjëherë ideja se këtu kish një
-problem. Gjendja dukej e zymtë.</p>
+programues të përdornin Qt-në, dhe miliona “përdoruesve të rinj të 
Linux-it”
+s’iu është treguar ndonjëherë ideja se këtu kish një problem. Gjendja 
dukej
+e zymtë.</p>
 <p>
 Bashkësia e software-it të lirë iu kundërpërgjigj problemit në dy 
mënyra:
 GNOME dhe Harmony.</p>
@@ -843,16 +806,13 @@
 Harmony është një librari zëvendësimesh të përputhshme, hartuar për 
të bërë
 të mundur xhirimin e software-it KDE pa përdorur Qt-në.</p>
 <p>
-Në Nëntor 1998, zhvilluesit e Qt-së bënë të ditur një ndryshim lejeje, e
+Në Nëntor 1998, zhvilluesit e Qt-së bënë të ditur një ndryshim licence, 
e
 cila, kur të zbatohej, do ta shndërronte Qt-në në <em>software</em> të
 lirë. Nuk ka mënyrë për ta vërtetuar, por mendoj se pjesërisht kjo i
 detyrohet përgjigjes së palëkundur nga bashkësia kundrejt problemit që Qt
-paraqiste përpara se të qe e lirë. (Leja e re është e paleverdishme dhe 
jo
-e paanshme, kështu që mbetet ende e dëshirueshme të shmanget përdorimi i
-Qt-së.)</p>
-<p>
-[Shënim i mëpasshëm: në Shtator 2000, Qt u hodh në qarkullim nën GNU GPL,
-çka në thelb e zgjidhi këtë problem.]</p>
+paraqiste përpara se të qe e lirë. (Licenca e re është e paleverdishme 
dhe
+jo e paanshme, kështu që mbetet ende e dëshirueshme të shmanget përdorimi 
i
+Qt-së&#8239;<a href="#ft9">[9]</a>.)</p>
 <p>
 Si do t’i përgjigjemi librarisë së ardhshme tunduese jo të lirë? A ka 
për ta
 kuptuar krejt bashkësia nevojën për t’i qëndruar larg grackës? Apo 
shumë
@@ -864,13 +824,12 @@
 Rreziku më i madh me të cilin përballemi vjen nga patentat e software-it, 
të
 cilat mund të mbajnë algoritme dhe veçori programesh jashtë shtrirjes së
 software-it të lirë deri edhe për njëzet vjet. Patentat mbi algoritmin LZW
-për ngjeshje filluan të zbatoheshin më 1983, dhe ne ende nuk mundemi të
-hedhin në qarkullim program të lirë që prodhon <abbr title="Graphics
-Interchange Format">GIF</abbr> të saktë. [Kanë skaduar më 2009-n.] Më 
1998,
-nën kërcënimin për hedhje në gjyq për shkelje patentash, u hoq nga
+për ngjeshje filluan të zbatoheshin më 1983, dhe ne ende s’mundemi të 
hedhin
+në qarkullim program të lirë që prodhon <abbr title="Graphics Interchange
+Format">GIF</abbr>&#8239;<a href="#ft10">[10]</a> të ngjeshur si duhet. Më
+1998, nën kërcënimin për hedhje në gjyq për shkelje patentash, u hoq nga
 qarkullimi një program i lirë që prodhonte audio të ngjeshur si <abbr
-title="MPEG-1 Audio Layer 3">MP3</abbr>. [Këto patenta kanë skaduar më
-2017-n. Shihni se sa gjatë na u desh të prisnim.]
+title="MPEG-1 Audio Layer 3">MP3</abbr>&#8239;<a href="#ft11">[11]</a>.
 </p>
 <p>
 Ka rrugë për t’u përballur me patentat: mund të kërkojmë për shenja 
që
@@ -886,9 +845,9 @@
 pa veçoritë e patentuara. Por, ata që software-in e lirë e vlerësojnë 
ngaqë
 presin të jetë teknikisht më sipëran, ka gjasa ta shohin si të dështuar, 
kur
 një patentë e mban të prapambetur. Ndaj, ndërkohë që është e dobishme 
të
-flitet mbi efektshmërinë praktike të modelit &ldquo;katedrale&rdquo; të
-zhvillimit, dhe mbi besueshmërinë dhe fuqinë e ca software-i të lirë, nuk
-duhet të ndalemi me kaq. Duhet të flasim për lirinë dhe parimet.</p>
+flitet mbi efektshmërinë praktike të modelit “katedrale” të 
zhvillimit, dhe
+mbi besueshmërinë dhe fuqinë e ca software-i të lirë, nuk duhet të 
ndalemi
+me kaq. Duhet të flasim për lirinë dhe parimet.</p>
 
 <h3>Dokumentim i lirë</h3>
 <p>
@@ -944,9 +903,9 @@
 <h3>Duhet të flasim rreth lirisë</h3>
 <p>
 Vlerësimet e sotme flasin për dhjetë milionë përdorues të sistemeve
-GNU/Linux, të tillë si Debian GNU/Linux dhe Red Hat &ldquo;Linux&rdquo;.
-Software-i i lirë ka prurë përparësi të tilla praktike sa që 
përdoruesit po
-turren drejt tij për arsye të pastra praktike.</p>
+GNU/Linux, të tillë si Debian GNU/Linux dhe Red Hat “Linux”. Software-i 
i
+lirë ka prurë përparësi të tilla praktike, sa që përdoruesit po turren 
drejt
+tij për arsye të pastra praktike.</p>
 <p>
 Rrjedhimet e mira të kësaj pune janë të dukshme: më tepër interes drejt
 përgatitjes së software-it të lirë, më tepër klientë për biznese të
@@ -966,27 +925,26 @@
 vlerat qytetare të bashkësisë sonë. Na duhet t’i bëjmë të dyja, dhe 
na
 duhet t’i mbajmë në baraspeshë të dyja përpjekjet.</p>
 
-<h3>&ldquo;Burim i Hapur&rdquo;</h3>
+<h3>“Burim i Hapët”</h3>
 <p>
 T’u mësoje përdoruesve të rinj lirinë u bë më e vështirë pas 1998, 
kur një
-pjesë e bashkësisë vendosi të mos përdorte më termin &ldquo;software i
-lirë&rdquo; dhe të thoshte &ldquo;software me burim të hapur&rdquo; më 
mirë.</p>
+pjesë e bashkësisë vendosi të mos përdorte më termin “software i 
lirë” dhe
+të thoshte “software me burim të hapët” më mirë.</p>
 <p>
 Disa prej atyre që parapëlqyen këtë term synonin të shmangnin ngatërrimin
-mes &ldquo;të lirë&rdquo; dhe &ldquo;falas&rdquo;&mdash;qëllim i vlefshëm.
-Të tjerë, megjithatë, synonin të linin mënjanë frymën e parimit që kish
-motivuar lëvizjen e software-it të lirë dhe projektin GNU, dhe të bëheshin
-tërheqës për drejtuesit e kompanive dhe biznesin, shumë prej të cilëve 
kanë
-si ideologji atë që vendos fitimin përmbi lirinë, përmbi bashkësinë, 
përmbi
-parimet. Ndaj, retorika e &ldquo;burimit të hapur&rdquo; përqendrohet te
-potenciali për përgatitje software-i të fuqishëm, të cilësisë së 
lartë, por
-lë mënjanë idetë e lirisë, bashkësisë, dhe parimeve.</p>
-<p>
-Revistat &ldquo;Linux&rdquo; janë shembull i qartë i kësaj&mdash;ato janë
-plot me reklama mbi <em>software</em> pronësor që punon me GNU/Linux-in.
-Kur të nxjerrë kryet Motif-i ose Qt-ja e radhës, a do t’i sinjalizojnë
-përdoruesit këto revista që të rrinë larg prej tij, apo do të shfaqin
-reklama për të?</p>
+mes “të lirë” dhe “falas”&mdash;qëllim i vlefshëm. Të tjerë, 
megjithatë,
+synonin të linin mënjanë frymën e parimit që kish motivuar lëvizjen e
+software-it të lirë dhe projektin GNU, dhe të bëheshin tërheqës për
+drejtuesit e kompanive dhe biznesin, shumë prej të cilëve kanë si ideologji
+atë që vendos fitimin përmbi lirinë, përmbi bashkësinë, përmbi parimet.
+Ndaj, retorika e “burimit të hapët”; përqendrohet te potenciali për
+përgatitje software-i të fuqishëm, të cilësisë së lartë, por lë 
mënjanë
+idetë e lirisë, bashkësisë, dhe parimeve.</p>
+<p>
+Revistat “Linux” janë shembull i qartë i kësaj&mdash;ato janë plot me
+reklama mbi <em>software</em> pronësor që punon me GNU/Linux-in. Kur të
+nxjerrë kryet Motif-i ose Qt-ja e radhës, a do t’i sinjalizojnë 
përdoruesit
+këto revista që të rrinë larg prej tij, apo do të shfaqin reklama për 
të?</p>
 <p>
 Mbështetja nga biznesi mund të kontribuojë për bashkësinë në forma të
 ndryshme; po qe se faktorët e tjerë janë në baraspeshë, kjo është e
@@ -994,20 +952,19 @@
 dhe parimet, mund të jetë shkatërrimtare; e përkeqëson edhe më 
çekuilibrin
 mes përhapjes dhe edukimit qytetar.</p>
 <p>
-&ldquo;Software-i i lirë&rdquo; dhe &ldquo;burimi i hapur&rdquo;
-përshkruajnë të njëjtën kategori software-i, pak a shumë, por thonë 
gjëra të
-ndryshme mbi software-in, dhe mbi vlerat. Projekti GNU vazhdon të përdorë
-termin &ldquo;software i lirë&rdquo;, për të shprehur idenë që rëndësi 
ka
-liria, jo teknologjia.</p>
+“Software-i i lirë” dhe “burimi i hapët” përshkruajnë të 
njëjtën kategori
+software-i, pak a shumë, por thonë gjëra të ndryshme mbi software-in dhe 
mbi
+vlerat. Projekti GNU vazhdon të përdorë termin “software i lirë”, 
për të
+shprehur idenë që rëndësi ka liria, jo teknologjia.</p>
 
 <h3>Provojeni!</h3>
 <p>
-Aforizmi i Yoda-s (&ldquo;Nuk ka &lsquo;provoje&rsquo;&rdquo;) tingëllon i
-qëruar, por nuk funksionon për rastin tim. Shumicën e punës time e kam 
bërë
-duke qenë në ankth nëse do t’ia dilja dot apo jo, dhe i pasigurt nëse do 
të
-mjaftonte për të përmbushur qëllimin, edhe nëse ia dilja. Por, sido që 
qe,
-e provova, sepse mes qytetin dhe kuçedrës nuk kish njeri tjetër veç meje.
-Duke befasuar vetveten, ca herë dola me sukses.</p>
+Aforizmi i Yoda-s (“Nuk ka &lsquo;provoje&rsquo;”) tingëllon i qëruar, 
por
+nuk funksionon për rastin tim. Shumicën e punës time e kam bërë duke 
qenë
+në ankth nëse do t’ia dilja dot apo jo, dhe i pasigurt nëse do të 
mjaftonte
+për të përmbushur qëllimin, edhe nëse ia dilja. Por, sido që qe, e 
provova,
+sepse mes qytetin dhe kuçedrës nuk kish njeri tjetër veç meje. Duke
+befasuar vetveten, ca herë dola me sukses.</p>
 <p>
 Ndonjëherë nuk ia dola dot; ca nga qytetet e mia ranë. Mandej gjeta tjetër
 qytet të kërcënuar, dhe u bëra gati për një tjetër betejë. Gjatë 
kësaj kohe
@@ -1021,6 +978,68 @@
 bashkësinë tonë. Nuk mund ta marrin të mirëqenë të ardhmen e lirisë. 
Mos e
 merrni të mirëqenë! Po qe se doni ta ruani lirinë tuaj, duhet të jeni të
 përgatitur ta mbroni.</p>
+<div class="column-limit"></div>
+
+<h3 class="footnote">Poshtëshënime</h3>
+<ol>
+<li id="ft1">Përdorimi i “hacker” për të nënkuptuar kështu një 
“shkelës të sigurisë”
+është ngatërresë nga ana e masmedias. Ne hackers-ët nuk pranojmë ta 
njohim
+këtë nënkuptim, dhe vazhdojmë ta përdorim fjalën për të nënkuptuar 
dikë të
+cilit i pëlqen të programojë, dikë të cilit i shijon mençuria lojcake, 
ose
+një ndërthurje të të dyjave. Shihni artikullin tim, “<a
+href="https://stallman.org/articles/on-hacking.html";>On Hacking</a>”.</li>
+
+<li id="ft2">Si ateist që jam, nuk ndjek ndonjë lider fetar, por 
ndonjëherë shoh se
+admiroj ndonjë gjë mund të ketë thënë ndonjëri prej tyre.</li>
+
+<li id="ft3">Më 1984-n apo 1985-n, Don Hopkins (një djalë me shumë 
imagjinatë) më dërgoi
+një letër. <a href="/graphics/copyleft-sticker.html">Mbi zarf</a> kishte
+shkruar disa thënie zbavitëse, përfshi edhe këtë: “Copyleft&mdash;all 
rights
+reversed” Përdora fjalën “copyleft” për të emërtuar konceptin e 
shpërndarjes
+që po hartoja në atë kohë.</li>
+
+<li id="ft4">Tani për dokumentim përdorim <a href="/licenses/fdl.html">Lejen 
e Lirë GNU
+për Dokumentime</a>.</li>
+
+<li id="ft5">“Bourne Again Shell” është një lojë me emrin “Bourne 
Shell”, i cili qe
+shelli i zakonshëm në Unix.</li>
+
+<li id="ft6">Qe shkruar më 1998. Nga 2009 e tëhu nuk mirëmbajmë një 
listë të gjatë
+punësh. Bashkësia harton <em>software</em> të lirë me kaq shpejtësi sa 
nuk
+arrijmë as t’i mbajmë në vëzhgim të tërë. Në vend të kësaj, kemi 
një listë
+Projektesh të Përparësisë së Lartë, një listë shumë më e shkurtër 
projektesh
+për të cilat vërtet duam t’i nxisim njerëzit t’i shkruajnë.</li>
+
+<li id="ft7">Kjo leje fillimisht u quajt GNU Library General Public License, e 
riemërtuam
+për të shmangur dhënien e idesë se duhej përdorur nga krejt libraritë. 
Për
+më tepër hollësi, shihni <a href="/philosophy/why-not-lgpl.html">Pse s’do 
të
+duhej të përdornit lejen Lesser GPL për librarinë tuaj të 
ardhshme</a>.</li>
+
+<li id="ft8">Shënim i 2008-s: kjo çështje prek po ashtu edhe BIOS-in. Ka 
një BIOS të
+lirë, <a href="https://www.libreboot.org/";>LibreBoot</a> (një shpërndarje e
+coreboot-it); problemi mbetet te pasja e specifikimeve për makinat, që
+kështu LibreBoot-i t’i mbulojë ato pa “blobs” jo të lirë.</li>
+
+<li id="ft9">Më shtator të 2000-shit, Qt u hodh në qarkullim nën GNU GPL, 
çka në thelb e
+zgjidhi këtë problem.</li>
+
+<li id="ft10">Pas 200-s, patentat për GIF kanë skaduar.</li>
+
+<li id="ft11">Më 2017, patentat për MP3 kanë skaduar. Shihni sa gjatë na 
u desh të
+presim.</li>
+</ol>
+
+<div class="infobox extra" role="complementary">
+<hr />
+<p>
+Botuar fillimisht në librin <em>Burime të Hapëta</em>. Richard Stallman-i
+s’ka qenë kurrë <a href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">
+përkrahës i “burimit të hapët”</a>, por kontribuoi me këtë artikull, 
që
+idetë e lëvizjes për <em>software</em> të lirë të mos ishin fare të
+paprekura në atë libër.
+</p>
+</div>
+</div>
 
 <div class="translators-notes">
 
@@ -1030,7 +1049,7 @@
 
 <!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.sq.html" -->
-<div id="footer">
+<div id="footer" role="contentinfo">
 <div class="unprintable">
 
 <p>Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së
@@ -1051,7 +1070,7 @@
 
     &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
 
-    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    <p>For information on coordinating and contributing translations of
     our web pages, see <a
     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
     README</a>. -->
@@ -1081,8 +1100,8 @@
   
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Të drejta kopjimi &copy; 1998, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010,
-2014, 2015, 2017, 2018, 2020 Richard Stallman</p>
+<p>Të drejta kopjimi &copy; 1998, 2005, 2008, 2010, 2012, 2015, 2017, 2018,
+2021 Richard Stallman</p>
 
 <p>Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative Commons
@@ -1097,7 +1116,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2020/08/29 10:29:38 $
+$Date: 2021/11/03 21:30:34 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: gnu/po/about-gnu.sq-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/about-gnu.sq-en.html,v
retrieving revision 1.25
retrieving revision 1.26
diff -u -b -r1.25 -r1.26
--- gnu/po/about-gnu.sq-en.html 15 Dec 2018 14:46:09 -0000   1.25
+++ gnu/po/about-gnu.sq-en.html 3 Nov 2021 21:30:35 -0000    1.26
@@ -1,21 +1,20 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.86 -->
-<title>About the GNU Operating System
+<!-- Parent-Version: 1.96 -->
+<!-- This page is derived from /server/standards/boilerplate.html -->
+<!--#set var="TAGS" value="gnu" -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
+<title>GNU in a Nutshell
 - GNU Project - Free Software Foundation</title>
 <!--#include virtual="/gnu/po/about-gnu.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.html" -->
-<h2>About the GNU Operating System</h2>
+<!--#include virtual="/gnu/gnu-breadcrumb.html" -->
+<!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.html" -->
+<div class="article reduced-width">
+<h2>GNU in a Nutshell</h2>
+<div class="thin"></div>
 
-<blockquote>
-<p>The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not
-Unix!&rdquo;; it is pronounced as <a href="/gnu/pronunciation.html">
-one syllable with a hard g</a>.</p>
-</blockquote>
-
-<p>[<a href="/gnu/gnu.html">Other historical and general articles about
-GNU.</a>]</p>
-
-<p>GNU was launched by Richard Stallman (rms) in 1983, as an
+<p>GNU&#8239;<a href="#f1">[1]</a> was launched by Richard Stallman (rms) in 
1983, as an
 operating system which would be put together by people working
 together for the freedom of all software users to control their
 computing. rms remains the Chief GNUisance today.</p>
@@ -31,7 +30,7 @@
 <p><a href="/distros/free-distros.html">Completely free system
 distributions</a> (&ldquo;distros&rdquo;) meeting this goal are
 available today, many using the <a
-href="http://www.fsfla.org/svnwiki/selibre/linux-libre/";>Linux-libre 
kernel</a> (the <a
+href="https://www.fsfla.org/svnwiki/selibre/linux-libre/";>Linux-libre 
kernel</a> (the <a
 href="/gnu/linux-and-gnu.html">relationship between GNU and the Linux
 kernel</a> is described more fully elsewhere). The <a
 href="/software/software.html">GNU packages</a> have been designed to
@@ -50,10 +49,10 @@
 contribute</a>, both technical and non-technical. GNU developers gather
 from time to time in <a href="/ghm/ghm.html">GNU Hackers Meetings</a>,
 sometimes as part of the larger free software community <a
-href="http://libreplanet.org/";>LibrePlanet</a> conferences.</p>
+href="https://libreplanet.org/";>LibrePlanet</a> conferences.</p>
 
 <p>GNU has been supported in several ways by the <a
-href="http://www.fsf.org/";>Free Software Foundation</a>, the nonprofit
+href="https://www.fsf.org/";>Free Software Foundation</a>, the nonprofit
 organization also founded by rms to advocate free software ideals.
 Among other things, the FSF accepts copyright assignments and
 disclaimers, so it can act in court on behalf of GNU programs. (To be
@@ -65,10 +64,18 @@
 <p>The ultimate goal is to provide free software to do all of the
 jobs computer users want to do&mdash;and thus make proprietary software
 a thing of the past.</p>
+<div class="column-limit"></div>
+
+<h3 class="footnote">Footnote</h3>
+<ol>
+<li id="f1">&ldquo;GNU&rdquo; is pronounced as <a
+href="/gnu/pronunciation.html">one syllable with a hard <i>g</i></a>.</li>
+</ol>
+</div>
 
 </div><!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.html" -->
-<div id="footer">
+<div id="footer" role="contentinfo">
 <div class="unprintable">
 
 <p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to
@@ -86,13 +93,13 @@
     to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
     &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
 
-    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    <p>For information on coordinating and contributing translations of
     our web pages, see <a
     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
     README</a>. -->
 Please see the <a
 href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-README</a> for information on coordinating and submitting translations
+README</a> for information on coordinating and contributing translations
 of this article.</p>
 </div>
 
@@ -113,7 +120,7 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 
-<p>Copyright &copy; 2014, 2017, 2018 Free Software Foundation, Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 2011, 2017, 2021 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
@@ -123,7 +130,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2018/12/15 14:46:09 $
+$Date: 2021/11/03 21:30:35 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: gnu/po/about-gnu.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/about-gnu.sq.po,v
retrieving revision 1.41
retrieving revision 1.42
diff -u -b -r1.41 -r1.42
--- gnu/po/about-gnu.sq.po   3 Nov 2021 21:09:04 -0000    1.41
+++ gnu/po/about-gnu.sq.po   3 Nov 2021 21:30:35 -0000    1.42
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2021-10-24 06:55+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
 
 #. type: Content of: <title>

Index: gnu/po/gnu.sq-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu.sq-en.html,v
retrieving revision 1.32
retrieving revision 1.33
diff -u -b -r1.32 -r1.33
--- gnu/po/gnu.sq-en.html    1 Jan 2021 12:02:58 -0000    1.32
+++ gnu/po/gnu.sq-en.html    3 Nov 2021 21:30:35 -0000    1.33
@@ -1,44 +1,35 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.79 -->
-<title>The GNU Operating System
+<!-- Parent-Version: 1.96-->
+<!-- This page is derived from /server/standards/boilerplate.html -->
+<title>About the GNU Operating System
 - GNU project - Free Software Foundation</title>
-
-<style type="text/css" media="print,screen">
-<!--
+<style type="text/css" media="print,screen"><!--
 #dynamic-duo { display: none; }
-@media (min-width: 48em) {
+@media (min-width: 45em) {
+  .short-lines { width: 48em; max-width: 100%; }
  #dynamic-duo {
    display: block;
-   float: right;
-   width: 20em;
-   max-width: 40%;
-   text-align: center;
    padding: .9em;
-   margin: .3em 0 1em 1.5em;
    background: #f9f9f9;
    border: .3em solid #acc890;
+   margin-top: 5em;
  }
  #dynamic-duo p strong {
    font-size: 1.3em;
  }
  #dynamic-duo img { width: 100%; }
 }
--->
-<!--#if expr="$LANGUAGE_SUFFIX = /[.](ar|fa|he)/" -->
-<!--
-@media (min-width: 48em) {
-  #dynamic-duo {
-   float: left;
-   margin: .3em 1.5em 1em 0;
-  }
-} -->
-<!--#endif -->
-</style>
+--></style>
 <!--#include virtual="/gnu/po/gnu.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.html" -->
-<h2>The GNU Operating System</h2>
+<h2>About the GNU Operating System</h2>
+<div class="thin"></div>
 
-<div id="dynamic-duo">
+<div class="short-lines"><ul>
+ <li><a href="/gnu/about-gnu.html">GNU in a Nutshell</a></li>
+</ul></div>
+
+<div id="dynamic-duo" class="pict narrow">
 <p><strong>Download distributions</strong></p>
 <p><a href="/distros/free-distros.html">
 <img src="/graphics/gnu-and-penguin-color-300x276.jpg" alt="&nbsp;[GNU and 
Linux]&nbsp;" /></a></p>
@@ -47,21 +38,47 @@
 GNU/Linux distributions which are entirely free software</a>.</em></p>
 </div>
 
+<div class="short-lines">
+<h3 id="gnu-history">GNU History</h3>
 <ul>
- <li><a href="/gnu/about-gnu.html">About the GNU Operating System</a></li>
- <li><a href="/gnu/gnu-history.html">A historical overview of GNU</a></li>
- <li><a href="/gnu/thegnuproject.html">A more detailed history of GNU</a></li>
- <li><a href="/gnu/initial-announcement.html">The initial announcement</a>
-   of the project</li>
- <li><a href="/gnu/gnu-structure.html">The Structure and 
-   Administration of the GNU Project</a></li>
- <li><a href="/gnu/manifesto.html">The GNU Manifesto</a></li>
- <li><a href="/gnu/byte-interview.html">BYTE interview with Richard
-   Stallman</a> (1986)</li>
- <li><a href="/gnu/rms-lisp.html">My Lisp Experiences and the
-    Development of GNU Emacs</a> (by Richard Stallman)</li>
- <li><a 
href="http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=950DEFDE123AF932A25752C0A96F948260&amp;sec=&amp;spon=&amp;pagewanted=1";>
   
-   One Man's Fight for Free Software</a>, an article about Richard
+ <li><!--#set var='DATE' value='<span class="date-tag">*[1996]</span>'
+ --><!--#echo encoding='none' var='DATE' -->
+  <a href="/gnu/gnu-history.html">
+   Overview of the GNU System</a></li>
+ <li><!--#set var='DATE' value='<span class="date-tag">*[1998]</span>'
+ --><!--#echo encoding='none' var='DATE' -->
+  <a href="/gnu/thegnuproject.html">
+   The GNU Project</a>
+   (by Richard Stallman)
+   &mdash; A more detailed history of GNU.</li>
+ <li><!--#set var='DATE' value='<span class="date-tag">*[1985]</span>'
+ --><!--#echo encoding='none' var='DATE' -->
+  <a href="/gnu/manifesto.html">
+   The GNU Manifesto</a></li>
+ <li><!--#set var='DATE' value='<span class="date-tag">*[1983]</span>'
+ --><!--#echo encoding='none' var='DATE' -->
+  <a href="/gnu/initial-announcement.html">
+   Initial Announcement</a> of the GNU Project</li>
+ <li><!--#set var='DATE' value='<span class="date-tag">[2003]</span>'
+ --><!--#echo encoding='none' var='DATE' -->
+  <a href="/gnu/rms-lisp.html">
+   My Lisp Experiences and the Development of GNU Emacs</a>
+   (by Richard Stallman)</li>
+ <li><!--#set var='DATE' value='<span class="date-tag">[1999]</span>'
+ --><!--#echo encoding='none' var='DATE' -->
+  <a href="/philosophy/15-years-of-free-software.html">
+   15 Years of Free Software</a>
+   (by Richard Stallman)</li>
+ <li><!--#set var='DATE' value='<span class="date-tag">[1999]</span>'
+ --><!--#echo encoding='none' var='DATE' -->
+  <a href="/gnu/byte-interview.html">
+   BYTE interview with Richard Stallman</a></li>
+ <li><!--#set var='DATE' value='<span class="date-tag">[1989]</span>'
+ --><!--#echo encoding='none' var='DATE' -->
+  <a 
href="https://web.archive.org/web/20210820153013/https://www.nytimes.com/1989/01/11/business/business-technology-one-man-s-fight-for-free-software.html";>
+   One Man's Fight for Free Software</a>
+   (by John Markoff)
+   &mdash; An article about Richard
    Stallman and the early GNU development, published at <cite>The
    New York Times</cite> on January 11, 1989. One problem with the
    article is that it uses the propaganda term &ldquo;intellectual
@@ -73,8 +90,6 @@
    replacement improvements comparable to the improvements that
    Symbolics made in its version of the MIT Lisp Machine
    System.</li>
- <li><a href="/philosophy/15-years-of-free-software.html">15 Years
-    of Free Software</a> (1999)</li>
 </ul>
 
 <p>Here are two postings that Stallman wrote for a bulletin board at
@@ -84,23 +99,56 @@
 apparently he had not yet started to put those two words together.</p>
 
 <ul>
- <li><a href="/gnu/why-programs-should-be-shared.html">Why Programs
- Should be Shared</a> (1983)</li>
- <li><a href="/gnu/yes-give-it-away.html">Yes, Give It Away</a>
- (1983)</li>
+ <li><!--#set var='DATE' value='<span class="date-tag">[1983]</span>'
+ --><!--#echo encoding='none' var='DATE' -->
+  <a href="/gnu/why-programs-should-be-shared.html">
+   Why Programs Should be Shared</a></li>
+ <li><!--#set var='DATE' value='<span class="date-tag">[1983]</span>'
+ --><!--#echo encoding='none' var='DATE' -->
+  <a href="/gnu/yes-give-it-away.html">
+   Yes, Give It Away</a></li>
 </ul>
 
+<h3 id="gnu-structure">GNU Structure</h3>
+
+<ul>
+ <li><!--#set var='DATE' value='<span class="date-tag">[2020]</span>'
+ --><!--#echo encoding='none' var='DATE' -->
+  <a href="/gnu/gnu-structure.html">
+   The Structure and Administration of the GNU Project</a>
+   (by Brandon Invergo and Richard Stallman)</li>
+</ul>
 
 <h3 id="gnulinux">GNU and Linux</h3>
 
 <ul>
- <li><a href="/gnu/linux-and-gnu.html">The relationship between GNU 
-   and Linux</a></li>
- <li><a href="/gnu/why-gnu-linux.html">Why the &lsquo;Linux
-   system&rsquo; should be called GNU/Linux</a></li>
- <li><a href="/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html">GNU Users Who
-   Have Never Heard of GNU</a></li>
- <li><a href="/gnu/gnu-linux-faq.html">A GNU/Linux FAQ</a></li>
+ <li><!--#set var='DATE' value='<span class="date-tag">*[2000-2007]</span>'
+ --><!--#echo encoding='none' var='DATE' -->
+  <a href="/gnu/why-gnu-linux.html">
+   What's in a Name?</a>
+   (by Richard Stallman)
+   &mdash; Why the &ldquo;Linux system&rdquo; should be called 
GNU/Linux.</li>
+ <li><!--#set var='DATE' value='<span class="date-tag">[2001-2020]</span>'
+ --><!--#echo encoding='none' var='DATE' -->
+  <a href="/gnu/gnu-linux-faq.html">
+   A GNU/Linux FAQ</a>
+   (by Richard Stallman)</li>
+ <li><!--#set var='DATE' value='<span class="date-tag">[1997-2019]</span>'
+ --><!--#echo encoding='none' var='DATE' -->
+  <a href="/gnu/linux-and-gnu.html">
+   Linux and the GNU System</a>
+   (by Richard Stallman)
+   &mdash; The relationship between GNU and Linux.</li>
+ <li><!--#set var='DATE' value='<span class="date-tag">[2018]</span>'
+ --><!--#echo encoding='none' var='DATE' -->
+  <a href="/gnu/incorrect-quotation.html">
+   Incorrect Quotation</a>
+   (by Richard Stallman)</li>
+ <li><!--#set var='DATE' value='<span class="date-tag">[2006]</span>'
+ --><!--#echo encoding='none' var='DATE' -->
+  <a href="/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html">
+   GNU Users Who Have Never Heard of GNU</a>
+   (by Richard Stallman)</li>
 </ul>
 
 
@@ -122,10 +170,11 @@
 the <a 
href="https://www.minorplanetcenter.net/iau/ECS/MPCArchive/2000/MPC_20001111.pdf";>Minor
 Planet Circular 41571</a>. The asteroid was discovered at Kitt Peak by
 Spacewatch on the 5<sup>th</sup> March 1992.</p>
+</div>
 
 </div><!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.html" -->
-<div id="footer">
+<div id="footer" role="contentinfo">
 <div class="unprintable">
 
 <p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to
@@ -143,13 +192,13 @@
     to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
     &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
 
-    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    <p>For information on coordinating and contributing translations of
     our web pages, see <a
     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
     README</a>. -->
 Please see the <a
 href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-README</a> for information on coordinating and submitting translations
+README</a> for information on coordinating and contributing translations
 of this article.</p>
 </div>
 
@@ -170,7 +219,8 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 
-<p>Copyright &copy; 2014, 2015, 2016, 2019, 2020 Free Software Foundation, 
Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 2002, 2006-2008, 2011, 2014-2016, 2020, 2021 Free
+Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
@@ -180,11 +230,10 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2021/01/01 12:02:58 $
+$Date: 2021/11/03 21:30:35 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
-</div>
+</div><!-- for class="inner", starts in the banner include -->
 </body>
 </html>
-

Index: gnu/po/gnu.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu.sq.po,v
retrieving revision 1.79
retrieving revision 1.80
diff -u -b -r1.79 -r1.80
--- gnu/po/gnu.sq.po  3 Nov 2021 21:09:04 -0000    1.79
+++ gnu/po/gnu.sq.po  3 Nov 2021 21:30:35 -0000    1.80
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2021-10-24 06:55+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
 
 # type: Content of: <title>

Index: gnu/po/linux-and-gnu.sq-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/linux-and-gnu.sq-en.html,v
retrieving revision 1.31
retrieving revision 1.32
diff -u -b -r1.31 -r1.32
--- gnu/po/linux-and-gnu.sq-en.html   7 Sep 2021 12:03:52 -0000    1.31
+++ gnu/po/linux-and-gnu.sq-en.html   3 Nov 2021 21:30:35 -0000    1.32
@@ -1,12 +1,20 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
 <!-- Parent-Version: 1.96 -->
 <!-- This page is derived from /server/standards/boilerplate.html -->
+<!--#set var="TAGS" value="gnulinux" -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 <title>Linux and GNU
 - GNU Project - Free Software Foundation</title>
+<style type="text/css" media="print,screen"><!--
+a.ftn { font-size: .94em; }
+--></style>
 <meta http-equiv="Keywords" content="GNU, FSF, Free Software Foundation, 
Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, Operating System, GNU Kernel, HURD, GNU 
HURD, Hurd" />
 <meta http-equiv="Description" content="Since 1983, developing the free Unix 
style operating system GNU, so that computer users can have the freedom to 
share and improve the software they use." />
 <!--#include virtual="/gnu/po/linux-and-gnu.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<!--#include virtual="/gnu/gnu-breadcrumb.html" -->
+<!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.html" -->
 <div class="article reduced-width">
 <h2>Linux and the GNU System</h2>
 
@@ -109,11 +117,11 @@
 to make it one. We made a list of the programs needed to make
 a <em>complete</em> free system, and we systematically found, wrote,
 or found people to write everything on the list. We wrote essential
-but unexciting
-<a href="#unexciting">(1)</a> components because you can't have a system
+but unexciting&#8239;<a class="ftn" href="#unexciting">[1]</a> components
+because you can't have a system
 without them. Some of our system components, the programming tools,
 became popular on their own among programmers, but we wrote many
-components that are not tools <a href="#nottools">(2)</a>. We even
+components that are not tools&#8239;<a class="ftn" href="#nottools">[2]</a>. 
We even
 developed a chess game, GNU Chess, because a complete system needs
 games too.</p>
 
@@ -131,13 +139,13 @@
 Once Torvalds freed Linux in 1992, it fit into the last major gap in
 the GNU system. People could
 then <a 
href="https://ftp.funet.fi/pub/linux/historical/kernel/old-versions/RELNOTES-0.01";>
-combine Linux with the GNU system</a> to make a complete free system
-&mdash; a version of the GNU system which also contained Linux. The
+combine Linux with the GNU system</a> to make a complete free system&mdash;a
+version of the GNU system which also contained Linux. The
 GNU/Linux system, in other words.</p>
 
 <p>
 Making them work well together was not a trivial job. Some GNU
-components<a href="#somecomponents">(3)</a> needed substantial change
+components&#8239;<a class="ftn" href="#somecomponents">[3]</a> needed 
substantial change
 to work with Linux. Integrating a complete system as a distribution
 that would work &ldquo;out of the box&rdquo; was a big job, too. It
 required addressing the issue of how to install and boot the
@@ -169,7 +177,7 @@
 eliminating various nonfree programs. Nowadays, the usual version of
 Linux contains nonfree programs too. These programs are intended to
 be loaded into I/O devices when the system starts, and they are
-included, as long series of numbers, in the "source code" of Linux.
+included, as long series of numbers, in the &ldquo;source code&rdquo; of Linux.
 Thus, maintaining free GNU/Linux distributions now entails maintaining
 a <a href="https://directory.fsf.org/project/linux";> free version of
 Linux</a> too.</p>
@@ -183,8 +191,8 @@
 
 <p>
 If you want to make a link on &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for further
-reference, this page and <a href="/gnu/the-gnu-project.html">
-https://www.gnu.org/gnu/the-gnu-project.html</a> are good choices. If
+reference, this page and <a href="/gnu/thegnuproject.html">
+https://www.gnu.org/gnu/thegnuproject.html</a> are good choices. If
 you mention Linux, the kernel, and want to add a link for further
 reference, <a href="https://foldoc.org/linux";>https://foldoc.org/linux</a> 
 is a good URL to use.</p>
@@ -197,7 +205,7 @@
 a free Unix-like operating system. This system is known as BSD, and
 it was developed at UC Berkeley. It was nonfree in the 80s, but
 became free in the early 90s. A free operating system that exists
-today<a href="#newersystems">(4)</a> is almost certainly either a
+today&#8239;<a class="ftn" href="#newersystems">[4]</a> is almost certainly 
either a
 variant of the GNU system, or a kind of BSD system.</p>
 
 <p>
@@ -209,8 +217,8 @@
 system and its variants use some BSD programs; however, taken as
 wholes, they are two different systems that evolved separately. The
 BSD developers did not write a kernel and add it to the GNU system,
-and a name like GNU/BSD would not fit the situation.<a
-href="#gnubsd">(5)</a></p>
+and a name like GNU/BSD would not fit the situation&#8239;<a class="ftn"
+href="#gnubsd">[5]</a>.</p>
 <div class="column-limit"></div>
 
 <h3 class="footnote">Footnotes</h3>
@@ -304,7 +312,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2021/09/07 12:03:52 $
+$Date: 2021/11/03 21:30:35 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: gnu/po/linux-and-gnu.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/linux-and-gnu.sq.po,v
retrieving revision 1.88
retrieving revision 1.89
diff -u -b -r1.88 -r1.89
--- gnu/po/linux-and-gnu.sq.po 3 Nov 2021 21:09:04 -0000    1.88
+++ gnu/po/linux-and-gnu.sq.po 3 Nov 2021 21:30:35 -0000    1.89
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2021-10-11 09:26+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
 
 #. type: Content of: <title>
@@ -92,8 +91,8 @@
 "padobi; mund të marrë kuptim vetëm në kontekstin e një sistemi të 
plotë "
 "operativ. Linux-i përdoret normalisht i ndërthurur me sistemin operativ "
 "GNU: sistemi i plotë është në thelb GNU me Linux-in shtuar atij, ose GNU/"
-"Linux. Krejt të ashtuquajturat shpërndarje “Linux” janë "
-"përnjëmend GNU/Linux."
+"Linux. Krejt të ashtuquajturat shpërndarje “Linux” janë përnjëmend 
GNU/"
+"Linux."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -120,13 +119,13 @@
 "necessary to make a Unix-like system was already available."
 msgstr ""
 "Programuesit përgjithësisht e dinë që Linux-i është një kernel. Por 
ngaqë "
-"dëgjojnë të quhet krejt sistemi “Linux” po ashtu, shpesh "
-"përfytyrojnë një historik që do të përligjte thirrjen e krejt sistemit 
sipas "
-"kernelit. Për shembull, ka plot që besojnë se sapo Linus Torvalds-i "
-"përfundoi së shkruari Linux-in, kernelin, përdoruesit e tij hodhën sytë "
-"përqark për ndonjë <em>software</em> tjetër të lirë që mund t’i 
përshtatej, "
-"dhe u doli se (pa ndonjë arsye të veçantë) shumica e gjërave të 
nevojshme "
-"për të ndërtuar një sistem të ngjashëm me Unix-in qenë gati që më 
parë."
+"dëgjojnë të quhet krejt sistemi “Linux” po ashtu, shpesh 
përfytyrojnë një "
+"historik që do të përligjte thirrjen e krejt sistemit sipas kernelit. 
Për "
+"shembull, ka plot që besojnë se sapo Linus Torvalds-i përfundoi së 
shkruari "
+"Linux-in, kernelin, përdoruesit e tij hodhën sytë përqark për ndonjë "
+"<em>software</em> tjetër të lirë që mund t’i përshtatej, dhe u doli se 
(pa "
+"ndonjë arsye të veçantë) shumica e gjërave të nevojshme për të 
ndërtuar një "
+"sistem të ngjashëm me Unix-in qenë gati që më parë."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -319,14 +318,13 @@
 "FSF supports computer facilities for a few of them."
 msgstr ""
 "Sot ka mjaft variante të ndryshëm të sistemit GNU/Linux (shpesh të 
quajtura "
-"“shpërndarje (distro)”). Shumica e tyre përfshijnë "
-"<em>software</em> jo të lirë&mdash;hartuesit e tyre ndjekin <a href=\"/"
-"philosophy/open-source-misses-the-point.html\">filozofinë e “burimit "
-"të hapët</a> që i përshoqërohet Linux-it, në vend se <a href=\"/"
-"philosophy/free-software-even-more-important.html\">filozofinë e "
-"“software-it të lirë”</a> të GNU-së. Por ka edhe <a href=\"/distros/"
-"distros.html\">shpërndarje GNU/Linux krejtësisht të lira</a>. FSF-ja 
mbulon "
-"infrastrukturën kompjuterike për pak prej tyre."
+"“shpërndarje (distro)”). Shumica e tyre përfshijnë <em>software</em> 
jo të "
+"lirë&mdash;hartuesit e tyre ndjekin <a 
href=\"/philosophy/open-source-misses-"
+"the-point.html\">filozofinë e “burimit të hapët</a> që i 
përshoqërohet Linux-"
+"it, në vend se <a href=\"/philosophy/free-software-even-more-important.html"
+"\">filozofinë e “software-it të lirë”</a> të GNU-së. Por ka edhe <a 
href=\"/"
+"distros/distros.html\">shpërndarje GNU/Linux krejtësisht të lira</a>. 
FSF-"
+"ja mbulon infrastrukturën kompjuterike për pak prej tyre."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""

Index: gnu/po/thegnuproject.sq-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/thegnuproject.sq-en.html,v
retrieving revision 1.33
retrieving revision 1.34
diff -u -b -r1.33 -r1.34
--- gnu/po/thegnuproject.sq-en.html   29 Aug 2020 10:29:38 -0000   1.33
+++ gnu/po/thegnuproject.sq-en.html   3 Nov 2021 21:30:35 -0000    1.34
@@ -1,29 +1,24 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.86 -->
+<!-- Parent-Version: 1.96 -->
+<!-- This page is derived from /server/standards/boilerplate.html -->
+<!--#set var="TAGS" value="gnu-history" -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 <title>About the GNU Project
 - GNU Project - Free Software Foundation</title>
+<style type="text/css" media="print,screen"><!--
+a[href*='#ft'] { font-size: .94em; }
+--></style>
 <meta http-equiv="Keywords" content="GNU, GNU Project, FSF, Free Software, 
Free Software Foundation, History" />
 <!--#include virtual="/gnu/po/thegnuproject.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<!--#include virtual="/gnu/gnu-breadcrumb.html" -->
+<!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.html" -->
+<div class="article reduced-width">
 <h2>The GNU Project</h2>
 
-<p>
-by <a href="http://www.stallman.org/";><strong>Richard Stallman</strong></a></p>
-
-<blockquote>
-<p>
-Originally published in the book <em>Open Sources</em>. Richard
-Stallman was <a href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">
-never a supporter of &ldquo;open source&rdquo;</a>, but contributed
-this article so that the ideas of the free software movement would not
-be entirely absent from that book.
-</p>
-<p>
-Why it is even more important than ever
-<a href="/philosophy/free-software-even-more-important.html">to insist
-that the software we use be free</a>.
-</p>
-</blockquote>
+<address class="byline">by <a href="https://www.stallman.org/";>Richard
+Stallman</a></address>
 
 <h3>The first software-sharing community</h3>
 <p>
@@ -37,27 +32,29 @@
 <p>
 The AI Lab used a timesharing operating system called
 <abbr title="Incompatible Timesharing System">ITS</abbr> (the
-Incompatible Timesharing System) that the lab's staff hackers (1) had
+Incompatible Timesharing System) that the lab's staff hackers&#8239;<a 
href="#ft1">[1]</a> had
 designed and written in assembler language for the Digital
 <abbr title="Programmed Data Processor">PDP</abbr>-10, one of
 the large computers of the era. As a member of this community, an AI
 Lab staff system hacker, my job was to improve this system.</p>
 <p>
-We did not call our software &ldquo;free software&rdquo;, because that
+We did not call our software &ldquo;free software,&rdquo; because that
 term did not yet exist; but that is what it was. Whenever people from
 another university or a company wanted to port and use a program, we
 gladly let them. If you saw someone using an unfamiliar and
 interesting program, you could always ask to see the source code, so
 that you could read it, change it, or cannibalize parts of it to make
 a new program.</p>
+
+<div class="announcement comment" role="complementary">
+<hr class="no-display" />
 <p>
-(1) The use of &ldquo;hacker&rdquo; to mean &ldquo;security
-breaker&rdquo; is a confusion on the part of the mass media. We
-hackers refuse to recognize that meaning, and continue using the word
-to mean someone who loves to program, someone who enjoys playful
-cleverness, or the combination of the two. See my
-article, <a href="http://stallman.org/articles/on-hacking.html";>On
-Hacking</a>.</p>
+Why it is even more important than ever
+<a href="/philosophy/free-software-even-more-important.html">to insist
+that the software we use be free</a>.
+</p>
+<hr class="no-display" />
+</div>
 
 <h3>The collapse of the community</h3>
 <p>
@@ -70,7 +67,7 @@
 The AI Lab hacker community had already collapsed, not long before.
 In 1981, the spin-off company Symbolics had hired away nearly all of
 the hackers from the AI Lab, and the depopulated community was unable
-to maintain itself. (The book Hackers, by Steve Levy, describes these
+to maintain itself. (The book <cite>Hackers</cite>, by Steve Levy, describes 
these
 events, as well as giving a clear picture of this community in its
 prime.) When the AI Lab bought a new PDP-10 in 1982, its
 administrators decided to use Digital's nonfree timesharing system
@@ -98,7 +95,8 @@
 issue.</p>
 <p>
 When software publishers talk about &ldquo;enforcing&rdquo; their
-&ldquo;rights&rdquo; or &ldquo;stopping <a 
href="/philosophy/words-to-avoid.html#Piracy">piracy</a>&rdquo;, what they
+&ldquo;rights&rdquo; or &ldquo;stopping <a
+href="/philosophy/words-to-avoid.html#Piracy">piracy</a>,&rdquo; what they
 actually <em>say</em> is secondary. The real message of these statements is
 in the unstated assumptions they take for granted, which the public is
 asked to accept without examination. Let's therefore examine them.</p>
@@ -129,11 +127,11 @@
 software, because helping other people is the basis of society.</p>
 <p>
 There is no room here for an extensive statement of the reasoning
-behind this conclusion, so I refer the reader to the web pages
-<a href="/philosophy/why-free.html">
-http://www.gnu.org/philosophy/why-free.html</a> and
-<a href="/philosophy/free-software-even-more-important.html">
-http://www.gnu.org/philosophy/free-software-even-more-important.html</a>.
+behind this conclusion, so I refer the reader to &ldquo;<a
+href="/philosophy/why-free.html">Why Software Should Not Have
+Owners</a>,&rdquo; and &ldquo;<a
+href="/philosophy/free-software-even-more-important.html">Free
+Software Is Even More Important Now</a>.&rdquo;
 </p>
 
 <h3>A stark moral choice</h3>
@@ -184,7 +182,7 @@
 Unix so that it would be portable, and so that Unix users could easily
 switch to it. The name GNU was chosen, following a hacker tradition, as
 a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not Unix.&rdquo; It is pronounced
-as <a href="/gnu/pronunciation.html">one syllable with a hard g</a>.</p>
+as <a href="/gnu/pronunciation.html">one syllable with a 
hard&nbsp;<i>g</i></a>.</p>
 <p>
 An operating system does not mean just a kernel, barely enough to run
 other programs. In the 1970s, every operating system worthy of the
@@ -193,7 +191,7 @@
 Multics had them, VMS had them, and Unix had them. The GNU operating
 system would include them too.</p>
 <p>
-Later I heard these words, attributed to Hillel (1):</p>
+Later I heard these words, attributed to Hillel&#8239;<a 
href="#ft2">[2]</a>:</p>
 
 <blockquote><p>
   If I am not for myself, who will be for me?<br />
@@ -202,9 +200,6 @@
 </p></blockquote>
 <p>
 The decision to start the GNU Project was based on a similar spirit.</p>
-<p>
-(1) As an Atheist, I don't follow any religious leaders, but I
-sometimes find I admire something one of them has said.</p>
 
 <h3>Free as in freedom</h3>
 <p>
@@ -237,13 +232,13 @@
 Therefore, a program which people are not free to include on these
 collections is not free software.</p>
 <p>
-Because of the ambiguity of &ldquo;free&rdquo;, people have long
+Because of the ambiguity of &ldquo;free,&rdquo; people have long
 looked for alternatives, but no one has found a better term.
 The English language has more words and nuances than any other, but it
-lacks a simple, unambiguous, word that means &ldquo;free&rdquo;, as in
+lacks a simple, unambiguous, word that means &ldquo;free,&rdquo; as in
 freedom&mdash;&ldquo;unfettered&rdquo; being the word that comes closest in
-meaning. Such alternatives as &ldquo;liberated&rdquo;,
-&ldquo;freedom&rdquo;, and &ldquo;open&rdquo; have either the wrong
+meaning. Such alternatives as &ldquo;liberated,&rdquo;
+&ldquo;freedom,&rdquo; and &ldquo;open&rdquo; have either the wrong
 meaning or some other disadvantage.</p>
 
 <h3>GNU software and the GNU system</h3>
@@ -280,7 +275,7 @@
 <p>
 Shortly before beginning the GNU Project, I heard about the Free
 University Compiler Kit, also known as VUCK. (The Dutch word for
-&ldquo;free&rdquo; is written with a <em>v</em>.) This was a compiler
+&ldquo;free&rdquo; is written with a <i>v</i>.) This was a compiler
 designed to handle multiple languages, including C and Pascal, and to
 support multiple target machines. I wrote to its author asking if GNU
 could use it.</p>
@@ -300,7 +295,7 @@
 <p>
 I then realized that the Pastel compiler functioned by parsing the
 entire input file into a syntax tree, converting the whole syntax tree
-into a chain of &ldquo;instructions&rdquo;, and then generating the
+into a chain of &ldquo;instructions,&rdquo; and then generating the
 whole output file, without ever freeing any storage. At this point, I
 concluded I would have to write a new compiler from scratch. That new
 compiler is now known as <abbr title="GNU Compiler Collection">GCC</abbr>;
@@ -355,7 +350,7 @@
 <p>
 The developers of the X Window System did not consider this a
 problem&mdash;they expected and intended this to happen. Their goal was
-not freedom, just &ldquo;success&rdquo;, defined as &ldquo;having many
+not freedom, just &ldquo;success,&rdquo; defined as &ldquo;having many
 users.&rdquo; They did not care whether these users had freedom, only
 that they should be numerous.</p>
 <p>
@@ -373,7 +368,7 @@
 The goal of GNU was to give users freedom, not just to be popular. So
 we needed to use distribution terms that would prevent GNU software
 from being turned into proprietary software. The method we use is
-called &ldquo;copyleft&rdquo;.(1)</p>
+called &ldquo;copyleft&rdquo;&#8239;<a href="#ft3">[3]</a>.</p>
 <p>
 Copyleft uses copyright law, but flips it over to serve the opposite
 of its usual purpose: instead of a means for restricting a program, it
@@ -416,26 +411,16 @@
 have other kinds of copyleft that are used in specific circumstances.
 GNU manuals are copylefted also, but use a much simpler kind of
 copyleft, because the complexity of the GNU GPL is not necessary
-for manuals.(2)</p>
-<p>
-(1) In 1984 or 1985, Don Hopkins (a very imaginative fellow) mailed me
-a letter. On the envelope he had written several amusing sayings,
-including this one: &ldquo;Copyleft&mdash;all rights reversed.&rdquo; I
-used the word &ldquo;copyleft&rdquo; to name the distribution concept
-I was developing at the time.</p>
-
-<p>
-(2) We now use the <a href="/licenses/fdl.html">GNU Free
-Documentation License</a> for documentation.</p>
+for manuals&#8239;<a href="#ft4">[4]</a>.</p>
 
 <h3>The Free Software Foundation</h3>
 
 <p>As interest in using Emacs was growing, other people became
 involved in the GNU project, and we decided that it was time to seek
 funding once again. So in 1985 we created
-the <a href="http://www.fsf.org/";>Free Software Foundation</a> (FSF),
+the <a href="https://www.fsf.org/";>Free Software Foundation</a> (FSF),
 a tax-exempt charity for free software development. The
-<abbr title="Free Software Foundation">FSF</abbr> also took over
+FSF also took over
 the Emacs tape distribution business; later it extended this by adding
 other free software (both GNU and non-GNU) to the tape, and by selling
 free manuals as well.</p>
@@ -446,9 +431,9 @@
 redistribute and modify), and Deluxe Distributions (distributions for
 which we built the whole collection of software for the customer's
 choice of platform). Today the FSF
-still <a href="http://shop.fsf.org/";> sells manuals and other
+still <a href="https://shop.fsf.org/";> sells manuals and other
 gear</a>, but it gets the bulk of its funding from members' dues. You
-can join the FSF at <a href="http://fsf.org/join";>fsf.org</a>.</p>
+can join the FSF at <a href="https://my.fsf.org/join";>fsf.org</a>.</p>
 
 <p>Free Software Foundation employees have written and maintained a
 number of GNU software packages. Two notable ones are the C library
@@ -456,17 +441,14 @@
 GNU/Linux system uses to communicate with Linux. It was developed by
 a member of the Free Software Foundation staff, Roland McGrath. The
 shell used on most GNU/Linux systems is
-<abbr title="Bourne Again Shell">BASH</abbr>, the Bourne Again
-Shell(1), which was developed by FSF employee Brian Fox.</p>
+BASH, the Bourne Again
+SHell&#8239;<a href="#ft5">[5]</a>, which was developed by FSF employee Brian 
Fox.</p>
 
 <p>We funded development of these programs because the GNU Project was
 not just about tools or a development environment. Our goal was a
 complete operating system, and these programs were needed for that
 goal.</p>
 
-<p>(1) &ldquo;Bourne Again Shell&rdquo; is a play on the name
-&ldquo;Bourne Shell&rdquo;, which was the usual shell on Unix.</p>
-
 <h3>Free software support</h3>
 
 <p>The free software philosophy rejects a specific widespread business
@@ -492,7 +474,7 @@
 on nonfree software that works with free software. These are not
 free software companies, they are proprietary software companies whose
 products tempt users away from freedom. They call these programs
-&ldquo;value-added packages&rdquo;, which shows the values they
+&ldquo;value-added packages,&rdquo; which shows the values they
 would like us to adopt: convenience above freedom. If we value freedom
 more, we should call them &ldquo;freedom-subtracted&rdquo; packages.</p>
 
@@ -550,10 +532,10 @@
 other useful software and documentation projects that, we thought, a
 truly complete system ought to have.</p>
 
-<p>Today (1), hardly any Unix components are left in the GNU Task
+<p>Today&#8239;<a href="#ft6">[6]</a>, hardly any Unix components are left in 
the GNU Task
 List&mdash;those jobs had been done, aside from a few inessential
 ones. But the list is full of projects that some might call
-&ldquo;applications&rdquo;. Any program that appeals to more than a
+&ldquo;applications.&rdquo; Any program that appeals to more than a
 narrow class of users would be a useful thing to add to an operating
 system.</p>
 
@@ -563,16 +545,10 @@
 list of games that Unix had. Instead, we listed a spectrum of
 different kinds of games that users might like.</p>
 
-<p>(1) That was written in 1998. In 2009 we no longer maintain a long
-task list. The community develops free software so fast that we can't
-even keep track of it all. Instead, we have a list of High Priority
-Projects, a much shorter list of projects we really want to encourage
-people to write.</p>
-
-<h3>The GNU Library GPL</h3>
+<h3>The GNU Lesser GPL</h3>
 
 <p>The GNU C library uses a special kind of copyleft called the GNU
-Library General Public License(1), which gives permission to link
+Lesser General Public License&#8239;<a href="#ft7">[7]</a>, which gives 
permission to link
 proprietary software with the library. Why make this exception?</p>
 
 <p>It is not a matter of principle; there is no principle that says
@@ -593,7 +569,7 @@
 is no ethical reason to allow proprietary applications on the GNU
 system, but strategically it seems that disallowing them would do more
 to discourage use of the GNU system than to encourage development of
-free applications. That is why using the Library GPL is a good
+free applications. That is why using the Lesser GPL is a good
 strategy for the C library.</p>
 
 <p>For other libraries, the strategic decision needs to be
@@ -605,7 +581,7 @@
 
 <p>Consider GNU Readline, a library that was developed to provide
 command-line editing for BASH. Readline is released under the
-ordinary GNU GPL, not the Library GPL. This probably does reduce the
+ordinary GNU GPL, not the Lesser GPL. This probably does reduce the
 amount Readline is used, but that is no loss for us. Meanwhile, at
 least one useful application has been made free software specifically
 so it could use Readline, and that is a real gain for the
@@ -618,11 +594,6 @@
 useful modules to serve as building blocks in new free software, and
 adding up to a major advantage for further free software development.</p>
 
-<p>(1) This license is now called the GNU Lesser General Public License,
-to avoid giving the idea that all libraries ought to use it. 
-See <a href="/philosophy/why-not-lgpl.html">Why you shouldn't use the
-Lesser GPL for your next library</a> for more information.</p>
-
 <h3>Scratching an itch?</h3>
 <p>
 Eric Raymond says that &ldquo;Every good work of software starts by
@@ -736,7 +707,7 @@
 We call this system version <a href="/gnu/linux-and-gnu.html">
 GNU/Linux</a>, to express its composition as a combination of the GNU
 system with Linux as the kernel. Please don't fall into the practice
-of calling the whole system &ldquo;Linux&rdquo;, since that means
+of calling the whole system &ldquo;Linux,&rdquo; since that means
 attributing our work to someone else.
 Please <a href="/gnu/gnu-linux-faq.html"> give us equal
 mention</a>.</p>
@@ -772,11 +743,7 @@
 strong feeling that free software is a matter of principle, and
 nonfree drivers are intolerable. And will large numbers of us spend
 extra money, or even a little extra time, so we can use free drivers?
-Yes, if the determination to have freedom is widespread.</p>
-<p>
-(2008 note: this issue extends to the BIOS as well. There is a free
-BIOS, <a href="http://www.libreboot.org/";>LibreBoot</a> (a distribution of 
coreboot); the problem is getting specs for machines so that
-LibreBoot can support them without nonfree &ldquo;blobs&rdquo;.)</p>
+Yes, if the determination to have freedom is widespread&#8239;<a 
href="#ft8">[8]</a>.</p>
 
 <h3>Nonfree libraries</h3>
 <p>
@@ -832,10 +799,7 @@
 way to be sure, but I think that this was partly due to the
 community's firm response to the problem that Qt posed when it was
 nonfree. (The new license is inconvenient and inequitable, so it
-remains desirable to avoid using Qt.)</p>
-<p>
-[Subsequent note: in September 2000, Qt was rereleased under the GNU GPL,
-which essentially solved this problem.]</p>
+remains desirable to avoid using Qt&#8239;<a href="#ft9">[9]</a>.)</p>
 <p>
 How will we respond to the next tempting nonfree library? Will the
 whole community understand the need to stay out of the trap? Or will
@@ -848,11 +812,10 @@
 algorithms and features off limits to free software for up to twenty
 years. The LZW compression algorithm patents were applied for in
 1983, and we still cannot release free software to produce proper
-compressed <abbr title="Graphics Interchange Format">GIF</abbr>s.
-[As of 2009 they have expired.] In 1998, a free program to produce
+compressed <abbr title="Graphics Interchange Format">GIF</abbr>&#8239;<a 
href="#ft10">[10]</a>.
+In 1998, a free program to produce
 <abbr title="MPEG-1 Audio Layer 3">MP3</abbr> compressed audio
-was removed from distribution under threat of a patent suit. [As of
-2017, these patents have expired. Look how long we had to wait.]
+was removed from distribution under threat of a patent suit&#8239;<a 
href="#ft11">[11]</a>.
 </p>
 <p>
 There are ways to cope with patents: we can search for evidence that a
@@ -924,7 +887,7 @@
 <h3>We must talk about freedom</h3>
 <p>
 Estimates today are that there are ten million users of GNU/Linux
-systems such as Debian GNU/Linux and Red Hat &ldquo;Linux&rdquo;.
+systems such as Debian GNU/Linux and Red Hat &ldquo;Linux.&rdquo;
 Free software has developed such practical advantages that users are
 flocking to it for purely practical reasons.</p>
 <p>
@@ -977,7 +940,7 @@
 &ldquo;Free software&rdquo; and &ldquo;open source&rdquo; describe the
 same category of software, more or less, but say different things
 about the software, and about values. The GNU Project continues to
-use the term &ldquo;free software&rdquo;, to express the idea that
+use the term &ldquo;free software,&rdquo; to express the idea that
 freedom, not just technology, is important.</p>
 
 <h3>Try!</h3>
@@ -1001,10 +964,75 @@
 can't take the future of freedom for granted. Don't take it for
 granted! If you want to keep your freedom, you must be prepared to
 defend it.</p>
+<div class="column-limit"></div>
+
+<h3 class="footnote">Footnotes</h3>
+<ol>
+<li id="ft1">The use of &ldquo;hacker&rdquo; to mean &ldquo;security
+breaker&rdquo; is a confusion on the part of the mass media. We
+hackers refuse to recognize that meaning, and continue using the word
+to mean someone who loves to program, someone who enjoys playful
+cleverness, or the combination of the two. See my
+article, &ldquo;<a href="https://stallman.org/articles/on-hacking.html";>On
+Hacking</a>.&rdquo;</li>
+
+<li id="ft2">As an Atheist, I don't follow any religious leaders, but I
+sometimes find I admire something one of them has said.</li>
+
+<li id="ft3">In 1984 or 1985, Don Hopkins (a very imaginative fellow) mailed me
+a letter. <a href="/graphics/copyleft-sticker.html">On the envelope</a> he
+had written several amusing sayings,
+including this one: &ldquo;Copyleft&mdash;all rights reversed.&rdquo; I
+used the word &ldquo;copyleft&rdquo; to name the distribution concept
+I was developing at the time.</li>
+
+<li id="ft4">We now use the <a href="/licenses/fdl.html">GNU Free
+Documentation License</a> for documentation.</li>
+
+<li id="ft5">&ldquo;Bourne Again Shell&rdquo; is a play on the name
+&ldquo;Bourne Shell,&rdquo; which was the usual shell on Unix.</li>
+
+<li id="ft6">That was written in 1998. In 2009 we no longer maintain a long
+task list. The community develops free software so fast that we can't
+even keep track of it all. Instead, we have a list of High Priority
+Projects, a much shorter list of projects we really want to encourage
+people to write.</li>
+
+<li id="ft7">This license was initially called the GNU Library General
+Public License, we renamed it to avoid giving the idea that all
+libraries ought to use it. 
+See <a href="/philosophy/why-not-lgpl.html">Why you shouldn't use the
+Lesser GPL for your next library</a> for more information.</li>
+
+<li id="ft8">2008 note: this issue extends to the BIOS as well. There is a 
free
+BIOS, <a href="https://libreboot.org/";>LibreBoot</a> (a distribution of
+coreboot); the problem is getting specs for machines so that
+LibreBoot can support them without nonfree &ldquo;blobs.&rdquo;</li>
+
+<li id="ft9">In September 2000, Qt was rereleased under the GNU GPL,
+which essentially solved this problem.</li>
+
+<li id="ft10">As of 2009, the GIF patents have expired.</li>
+
+<li id="ft11">As of 2017, the MP3 patents have expired. Look how
+long we had to wait.</li>
+</ol>
+
+<div class="infobox extra" role="complementary">
+<hr />
+<p>
+Originally published in the book <cite>Open Sources</cite>. Richard
+Stallman was <a href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">
+never a supporter of &ldquo;open source&rdquo;</a>, but contributed
+this article so that the ideas of the free software movement would not
+be entirely absent from that book.
+</p>
+</div>
+</div>
 
 </div><!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.html" -->
-<div id="footer">
+<div id="footer" role="contentinfo">
 <div class="unprintable">
 
 <p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to
@@ -1022,13 +1050,13 @@
     to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
     &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
 
-    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    <p>For information on coordinating and contributing translations of
     our web pages, see <a
     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
     README</a>. -->
 Please see the <a
 href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-README</a> for information on coordinating and submitting translations
+README</a> for information on coordinating and contributing translations
 of this article.</p>
 </div>
 
@@ -1049,7 +1077,7 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 
-<p>Copyright &copy; 1998, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2014, 
2015, 2017, 2018, 2020
+<p>Copyright &copy; 1998, 2005, 2008, 2010, 2012, 2015, 2017, 2018, 2021
 Richard Stallman</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
@@ -1060,7 +1088,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2020/08/29 10:29:38 $
+$Date: 2021/11/03 21:30:35 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: gnu/po/thegnuproject.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/thegnuproject.sq.po,v
retrieving revision 1.89
retrieving revision 1.90
diff -u -b -r1.89 -r1.90
--- gnu/po/thegnuproject.sq.po 3 Nov 2021 21:09:04 -0000    1.89
+++ gnu/po/thegnuproject.sq.po 3 Nov 2021 21:30:35 -0000    1.90
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2021-10-24 07:25+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
 
 # type: Content of: <title>
@@ -34,7 +33,6 @@
 msgstr "Projekti GNU"
 
 #. type: Content of: <div><address>
-#| msgid "by <a href=\"https://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
 msgid "by <a href=\"https://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
 msgstr "nga <a href=\"https://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
 
@@ -171,8 +169,8 @@
 "Kjo do të thoshte që hapi i parë në përdorimin e një kompjuteri ishte 
të "
 "premtonit se nuk do të ndihmonit as fqinjin tuaj. Bashkësitë e "
 "bashkëpunimit u ndaluan. Rregulli i vendosur nga padronët e software-it "
-"pronësor qe, “Nëse e ndani diçka me fqinjin tuaj, jeni pirat. Po "
-"deshët ndonjë ndryshim, na lusni që t’i bëjmë”."
+"pronësor qe, “Nëse e ndani diçka me fqinjin tuaj, jeni pirat. Po 
deshët "
+"ndonjë ndryshim, na lusni që t’i bëjmë”."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -440,8 +438,8 @@
 "Later I heard these words, attributed to Hillel&#8239;<a href=\"#ft2\">[2]</"
 "a>:"
 msgstr ""
-"Më vonë dëgjova këto fjalë, që ia veshin Hillel-it&#8239;<a href="
-"\"#ft2\">[2]</a>:"
+"Më vonë dëgjova këto fjalë, që ia veshin Hillel-it&#8239;<a 
href=\"#ft2\">[2]"
+"</a>:"
 
 #. type: Content of: <div><blockquote><p>
 msgid "If I am not for myself, who will be for me?"
@@ -473,9 +471,9 @@
 "nothing to do with price. It is about freedom. Here, therefore, is the "
 "definition of free software."
 msgstr ""
-"Termi “software i lirë” ndonjëherë keqkuptohet&mdash;nuk ka të "
-"bëjë fare me çmimin. Bëhet fjalë për lirinë. Ja, pra, ku është 
përkufizimi "
-"i software-it të lirë."
+"Termi “software i lirë” ndonjëherë keqkuptohet&mdash;nuk ka të bëjë 
fare me "
+"çmimin. Bëhet fjalë për lirinë. Ja, pra, ku është përkufizimi i 
software-"
+"it të lirë."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -526,14 +524,13 @@
 "to raise funds for free software development. Therefore, a program which "
 "people are not free to include on these collections is not free software."
 msgstr ""
-"Ngaqë “i lirë” e ka fjalën për lirinë, jo për çmimin, nuk ka "
-"kundërthënie mes shitjes së kopjeve të tij dhe software-it të lirë. 
Në "
-"fakt, liria për të shitur kopje të tij është pikë kyçe: koleksionet e "
-"software-it të lirë, shitur si CD-ROM, janë të rëndësishëm për 
bashkësinë, "
-"dhe shitja e tyre është një rrugë e rëndësishme për të grumbulluar 
fonde për "
-"zhvillimin e software-it të lirë. Prandaj, një program, të cilin 
njerëzia "
-"nuk është e lirë ta përfshijë në këto koleksione nuk është 
<em>software</em> "
-"i lirë."
+"Ngaqë “i lirë” e ka fjalën për lirinë, jo për çmimin, nuk ka 
kundërthënie "
+"mes shitjes së kopjeve të tij dhe software-it të lirë. Në fakt, liria 
për "
+"të shitur kopje të tij është pikë kyçe: koleksionet e software-it të 
lirë, "
+"shitur si CD-ROM, janë të rëndësishëm për bashkësinë, dhe shitja e 
tyre "
+"është një rrugë e rëndësishme për të grumbulluar fonde për 
zhvillimin e "
+"software-it të lirë. Prandaj, një program, të cilin njerëzia nuk 
është e "
+"lirë ta përfshijë në këto koleksione nuk është <em>software</em> i 
lirë."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -751,15 +748,15 @@
 "distribution business, the precursor of the companies that today distribute "
 "entire GNU/Linux system distributions."
 msgstr ""
-"Mund të thosha, “Gjeni një shok që ka Internet dhe le t’ju bëjë një 
"
-"kopje”. Ose mund të bëja si pata bërë me PDP-10 Emacs-in origjinal: "
-"t’u thoja, “Më dërgoni një kasetë dhe një zarf <abbr title=\"Self-"
-"addressed Stamped Envelope\">SASE</abbr>, dhe jua nis mbrapsht me Emacs-in "
-"brenda”. Por isha i papunë, dhe po kërkoja mënyra për të bërë ca 
para "
-"nga software-i i lirë. Ndaj njoftova se do t’i postoja një kasetë 
cilitdo "
-"që dëshironte një të tillë, kundrejt pagesës $150. Në këtë 
mënyrë, nisa një "
-"biznes shpërndarjeje software-i të lirë, pararendësi i shoqërive që sot 
"
-"shpërndajnë shpërndarje të plota sistemi GNU/Linux."
+"Mund të thosha, “Gjeni një shok që ka Internet dhe le t’ju bëjë një 
kopje”. "
+"Ose mund të bëja si pata bërë me PDP-10 Emacs-in origjinal: t’u thoja, 
“Më "
+"dërgoni një kasetë dhe një zarf <abbr title=\"Self-addressed Stamped 
Envelope"
+"\">SASE</abbr>, dhe jua nis mbrapsht me Emacs-in brenda”. Por isha i 
papunë, "
+"dhe po kërkoja mënyra për të bërë ca para nga software-i i lirë. Ndaj 
"
+"njoftova se do t’i postoja një kasetë cilitdo që dëshironte një të 
tillë, "
+"kundrejt pagesës $150. Në këtë mënyrë, nisa një biznes shpërndarjeje 
"
+"software-i të lirë, pararendësi i shoqërive që sot shpërndajnë 
shpërndarje "
+"të plota sistemi GNU/Linux."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <div><h3>
@@ -831,10 +828,10 @@
 msgstr ""
 "Kjo shpuri në gjendjen paradoksale, në të cilën dy mënyra të ndryshme 
për "
 "llogaritjen se sa liri kish, shpunë në përgjigje të ndryshme ndaj kësaj "
-"pyetjeje, “Është i lirë ky program?” Nëse gjykonit mbi bazën e "
-"lirisë së lejuar nga kushtet e shpërndarjes së hedhjes në qarkullim nga "
-"<abbr>MIT</abbr>-i, mund të thoshit se X qe <em>software</em> i lirë. Por "
-"nëse e matnit lirinë e një përdoruesi mesatar të X-it, mund të thoshit 
që qe "
+"pyetjeje, “Është i lirë ky program?” Nëse gjykonit mbi bazën e 
lirisë së "
+"lejuar nga kushtet e shpërndarjes së hedhjes në qarkullim nga <abbr>MIT</"
+"abbr>-i, mund të thoshit se X qe <em>software</em> i lirë. Por nëse e "
+"matnit lirinë e një përdoruesi mesatar të X-it, mund të thoshit që qe "
 "<em>software</em> pronësor. Shumica e përdoruesve të X-it xhironin "
 "versionet pronësore që vinin bashkë me sistemet Unix, jo versionin e 
lirë."
 
@@ -881,8 +878,8 @@
 "xhirojë programin, ta kopjojë programin, ta ndryshojë programin, dhe të "
 "shpërndajë versione të ndryshuara të tij&mdash;por jo leje për të 
shtuar në "
 "të kufizime sipas qejfit. Kështu, garantohen për këdo që zotëron një 
kopje "
-"liritë kyçe që përkufizojnë “software-in e lirë”; shndërrohen në "
-"të drejta të patjetërsueshme."
+"liritë kyçe që përkufizojnë “software-in e lirë”; shndërrohen në 
të drejta "
+"të patjetërsueshme."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -898,9 +895,9 @@
 "po aq të lira. Kjo siguron që veprat e bazuara mbi tonat të mund të 
kihen "
 "nga bashkësia, nëse ato bëhen publike. Kur programuesit, që janë të "
 "punësuar, ofrojnë ndihmë vullnetare përmirësimin e software-it GNU, 
është "
-"<i>copyleft</i>-i ai që i pengon punëdhënësit të thonë, “Nuk mund 
t’i "
-"ndani me të tjerët këto ndryshime, ngaqë do t’i përdorim ne për të 
krijuar "
-"version tonë pronësor të programit”."
+"<i>copyleft</i>-i ai që i pengon punëdhënësit të thonë, “Nuk mund 
t’i ndani "
+"me të tjerët këto ndryshime, ngaqë do t’i përdorim ne për të krijuar 
version "
+"tonë pronësor të programit”."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -1277,7 +1274,6 @@
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <div><h3>
-#| msgid "The GNU Library GPL"
 msgid "The GNU Lesser GPL"
 msgstr "GNU Lesser GPL"
 
@@ -1407,11 +1403,11 @@
 "complete free operating system. They come from a vision and a plan, not "
 "from impulse."
 msgstr ""
-"Eric Raymond thotë se “Çdo punë e mirë software-i zë fill nga një "
-"siklet personal i zhvilluesit”. Ndoshta ngandonjëherë është kështu, "
-"por shumë pjesë thelbësore të software-it GNU qenë hartuar me qëllim 
që të "
-"kihej një sistem i plotë operativ i lirë. Rrjedhin nga një përfytyrim 
dhe "
-"një plan, jo nga një impuls."
+"Eric Raymond thotë se “Çdo punë e mirë software-i zë fill nga një 
siklet "
+"personal i zhvilluesit”. Ndoshta ngandonjëherë është kështu, por 
shumë pjesë "
+"thelbësore të software-it GNU qenë hartuar me qëllim që të kihej një 
sistem "
+"i plotë operativ i lirë. Rrjedhin nga një përfytyrim dhe një plan, jo 
nga "
+"një impuls."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -1531,11 +1527,10 @@
 "që mungonte qe kerneli. Kishim vendosur që kernelin tonë ta sendërtonim 
si "
 "koleksion procesesh shërbyesi që kryheshin përsipër Mach-ut. Mach qe 
një "
 "mikrokernel i përgatitur nga Carnegie Mellon University dhe mandej nga "
-"University of Utah; GNU HURD është një koleksion shërbyesish (ose “"
-"herd of GNUs” - kope gnushë) që xhirojnë përsipër Mach-ut, dhe që "
-"kryejnë detyra të ndryshme të kernelit Unix. Fillimi i përgatitjes u 
vonua "
-"ngaqë prisnim që Mach-u të hidhej në qarkullim si <em>software</em> i 
lirë, "
-"siç qe premtuar."
+"University of Utah; GNU HURD është një koleksion shërbyesish (ose “herd 
of "
+"GNUs” - kope gnushë) që xhirojnë përsipër Mach-ut, dhe që kryejnë 
detyra të "
+"ndryshme të kernelit Unix. Fillimi i përgatitjes u vonua ngaqë prisnim 
që "
+"Mach-u të hidhej në qarkullim si <em>software</em> i lirë, siç qe 
premtuar."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -1576,9 +1571,9 @@
 "qe Alix&mdash;emërtuar sipas emrit të femrës që kisha për zemër në ato 
"
 "kohë. Ajo, një administratore sistemesh Unix, kish hedhur idenë se emri i 
"
 "saj i përshtatej një rregullsie të rëndomtë në emërtimet e versioneve 
të "
-"sistemeve Unix; gjysmë me tallje, u tha miqve, “Dikush le t’i vërë "
-"emrin tim një kerneli”. Nuk thashë gjë, por vendosa t’i bëja 
surprizë "
-"një kernel me emrin Alix."
+"sistemeve Unix; gjysmë me tallje, u tha miqve, “Dikush le t’i vërë 
emrin tim "
+"një kerneli”. Nuk thashë gjë, por vendosa t’i bëja surprizë një 
kernel me "
+"emrin Alix."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -1818,9 +1813,9 @@
 "sistemesh GNU/Linux që nuk qenë strikt lidhur me ndenjjen brenda 
software-it "
 "të lirë, e shtuan KDE-në te sistemet e tyre&mdash;duke prodhuar sisteme me 
"
 "më tepër aftësi, por më pak liri.  Grupi KDE nxiste aktivisht sa më 
tepër "
-"programues të përdornin Qt-në, dhe miliona “përdoruesve të rinj të "
-"Linux-it” s’iu është treguar ndonjëherë ideja se këtu kish një "
-"problem. Gjendja dukej e zymtë."
+"programues të përdornin Qt-në, dhe miliona “përdoruesve të rinj të 
Linux-it” "
+"s’iu është treguar ndonjëherë ideja se këtu kish një problem. 
Gjendja dukej "
+"e zymtë."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -1946,9 +1941,9 @@
 "pa veçoritë e patentuara. Por, ata që software-in e lirë e vlerësojnë 
ngaqë "
 "presin të jetë teknikisht më sipëran, ka gjasa ta shohin si të 
dështuar, kur "
 "një patentë e mban të prapambetur. Ndaj, ndërkohë që është e 
dobishme të "
-"flitet mbi efektshmërinë praktike të modelit “katedrale” të "
-"zhvillimit, dhe mbi besueshmërinë dhe fuqinë e ca software-i të lirë, 
nuk "
-"duhet të ndalemi me kaq. Duhet të flasim për lirinë dhe parimet."
+"flitet mbi efektshmërinë praktike të modelit “katedrale” të 
zhvillimit, dhe "
+"mbi besueshmërinë dhe fuqinë e ca software-i të lirë, nuk duhet të 
ndalemi "
+"me kaq. Duhet të flasim për lirinë dhe parimet."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <div><h3>
@@ -2145,8 +2140,8 @@
 "and say &ldquo;open source software&rdquo; instead."
 msgstr ""
 "T’u mësoje përdoruesve të rinj lirinë u bë më e vështirë pas 1998, 
kur një "
-"pjesë e bashkësisë vendosi të mos përdorte më termin “software i "
-"lirë” dhe të thoshte “software me burim të hapët” më mirë."
+"pjesë e bashkësisë vendosi të mos përdorte më termin “software i 
lirë” dhe "
+"të thoshte “software me burim të hapët” më mirë."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -2161,14 +2156,14 @@
 "software, but shuns the ideas of freedom, community, and principle."
 msgstr ""
 "Disa prej atyre që parapëlqyen këtë term synonin të shmangnin 
ngatërrimin "
-"mes “të lirë” dhe “falas”&mdash;qëllim i vlefshëm. "
-"Të tjerë, megjithatë, synonin të linin mënjanë frymën e parimit që 
kish "
-"motivuar lëvizjen e software-it të lirë dhe projektin GNU, dhe të 
bëheshin "
-"tërheqës për drejtuesit e kompanive dhe biznesin, shumë prej të cilëve 
kanë "
-"si ideologji atë që vendos fitimin përmbi lirinë, përmbi bashkësinë, 
përmbi "
-"parimet. Ndaj, retorika e “burimit të hapët”; përqendrohet te "
-"potenciali për përgatitje software-i të fuqishëm, të cilësisë së 
lartë, por "
-"lë mënjanë idetë e lirisë, bashkësisë, dhe parimeve."
+"mes “të lirë” dhe “falas”&mdash;qëllim i vlefshëm. Të tjerë, 
megjithatë, "
+"synonin të linin mënjanë frymën e parimit që kish motivuar lëvizjen e "
+"software-it të lirë dhe projektin GNU, dhe të bëheshin tërheqës për "
+"drejtuesit e kompanive dhe biznesin, shumë prej të cilëve kanë si 
ideologji "
+"atë që vendos fitimin përmbi lirinë, përmbi bashkësinë, përmbi 
parimet. "
+"Ndaj, retorika e “burimit të hapët”; përqendrohet te potenciali për "
+"përgatitje software-i të fuqishëm, të cilësisë së lartë, por lë 
mënjanë "
+"idetë e lirisë, bashkësisë, dhe parimeve."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -2178,11 +2173,10 @@
 "Linux. When the next Motif or Qt appears, will these magazines warn "
 "programmers to stay away from it, or will they run ads for it?"
 msgstr ""
-"Revistat “Linux” janë shembull i qartë i kësaj&mdash;ato janë "
-"plot me reklama mbi <em>software</em> pronësor që punon me GNU/Linux-in. "
-"Kur të nxjerrë kryet Motif-i ose Qt-ja e radhës, a do t’i sinjalizojnë "
-"përdoruesit këto revista që të rrinë larg prej tij, apo do të shfaqin "
-"reklama për të?"
+"Revistat “Linux” janë shembull i qartë i kësaj&mdash;ato janë plot me 
"
+"reklama mbi <em>software</em> pronësor që punon me GNU/Linux-in. Kur të "
+"nxjerrë kryet Motif-i ose Qt-ja e radhës, a do t’i sinjalizojnë 
përdoruesit "
+"këto revista që të rrinë larg prej tij, apo do të shfaqin reklama për 
të?"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -2227,12 +2221,12 @@
 "between the enemy and my city. Surprising myself, I have sometimes "
 "succeeded."
 msgstr ""
-"Aforizmi i Yoda-s (“Nuk ka &lsquo;provoje&rsquo;”) tingëllon i "
-"qëruar, por nuk funksionon për rastin tim. Shumicën e punës time e kam 
bërë "
-"duke qenë në ankth nëse do t’ia dilja dot apo jo, dhe i pasigurt nëse 
do të "
-"mjaftonte për të përmbushur qëllimin, edhe nëse ia dilja. Por, sido që 
qe, "
-"e provova, sepse mes qytetin dhe kuçedrës nuk kish njeri tjetër veç meje. 
 "
-"Duke befasuar vetveten, ca herë dola me sukses."
+"Aforizmi i Yoda-s (“Nuk ka &lsquo;provoje&rsquo;”) tingëllon i qëruar, 
por "
+"nuk funksionon për rastin tim. Shumicën e punës time e kam bërë duke 
qenë "
+"në ankth nëse do t’ia dilja dot apo jo, dhe i pasigurt nëse do të 
mjaftonte "
+"për të përmbushur qëllimin, edhe nëse ia dilja. Por, sido që qe, e 
provova, "
+"sepse mes qytetin dhe kuçedrës nuk kish njeri tjetër veç meje. Duke "
+"befasuar vetveten, ca herë dola me sukses."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>

Index: graphics/po/graphics.sq-diff.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/po/graphics.sq-diff.html,v
retrieving revision 1.69
retrieving revision 1.70
diff -u -b -r1.69 -r1.70
--- graphics/po/graphics.sq-diff.html  23 Oct 2021 13:32:34 -0000   1.69
+++ graphics/po/graphics.sq-diff.html  3 Nov 2021 21:30:35 -0000    1.70
@@ -1415,7 +1415,7 @@
 
 &lt;p class="unprintable"&gt;Updated:
 &lt;!-- timestamp start --&gt;
-$Date: 2021/10/23 13:32:34 $
+$Date: 2021/11/03 21:30:35 $
 &lt;!-- timestamp end --&gt;
 &lt;/p&gt;
 &lt;/div&gt;

Index: graphics/po/graphics.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/po/graphics.sq.po,v
retrieving revision 1.170
retrieving revision 1.171
diff -u -b -r1.170 -r1.171
--- graphics/po/graphics.sq.po 3 Nov 2021 21:09:05 -0000    1.170
+++ graphics/po/graphics.sq.po 3 Nov 2021 21:30:35 -0000    1.171
@@ -180,7 +180,6 @@
 msgstr "Ç’ka të re?"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td><a>
-#| msgid "<a href=\"/graphics/gnu-and-tux-icon.html\">"
 msgid "<a href=\"/graphics/techy-gnu-tux-bivouac.html\">"
 msgstr "<a href=\"/graphics/techy-gnu-tux-bivouac.html\">"
 
@@ -197,7 +196,6 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
-#| msgid "<small>by Kursad Karatas</small>"
 msgid "<small>by Muhammed Omar Ali &amp; Fatamy</small>"
 msgstr "<small>nga Muhammed Omar Ali &amp; Fatamy</small>"
 
@@ -340,8 +338,8 @@
 "&nbsp;[Freedo stands in place of the 0 of 2019, and the gnu is holding the "
 "9.]&nbsp;"
 msgstr ""
-"&nbsp;[Në vend të 0-s te 2019 qëndron Freedo qëndron, kurse gnu-ja mban 
9-"
-"n.]&nbsp;"
+"&nbsp;[Në vend të 0-s te 2019 qëndron Freedo qëndron, kurse gnu-ja mban 
9-n.]"
+"&nbsp;"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
 msgid "September 2019: Happy GNU Year 2019!"
@@ -804,8 +802,8 @@
 "<small>by Rub&eacute;n Rodr&iacute;guez P&eacute;rez (and other versions)</"
 "small>"
 msgstr ""
-"<small>nga Rub&eacute;n Rodr&iacute;guez P&eacute;rez (dhe versione të "
-"tjera)</small>"
+"<small>nga Rub&eacute;n Rodr&iacute;guez P&eacute;rez (dhe versione të 
tjera)"
+"</small>"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td><a>
 msgid "<a href=\"/graphics/freedom.html\">"
@@ -2053,9 +2051,6 @@
 msgstr "<small>nga Librefan</small>"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td><a>
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"https://goblinrefuge.com/mediagoblin/u/emacsomancer/m/my-god-it-";
-#| "s-full-of-car-s-png\">"
 msgid ""
 "<a href=\"https://www.reddit.com/r/linuxmasterrace/comments/722nr9/";
 "my_god_its_full_of_cars/\">"

Index: philosophy/free-sw.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/free-sw.sq.html,v
retrieving revision 1.12
retrieving revision 1.13
diff -u -b -r1.12 -r1.13
--- philosophy/free-sw.sq.html 1 Oct 2021 12:03:07 -0000    1.12
+++ philosophy/free-sw.sq.html 3 Nov 2021 21:30:35 -0000    1.13
@@ -644,7 +644,7 @@
 1.74</a>: Katër sqarime pikash jo aq eksplicite sa duhet, ose pohuar diku,
 por pa u pasqyruar kudo:
 <ul>
-<li>“Përmirësime” s’do të thotë që licenca mund të kufizojë në 
thelb çfarë
+<li>“Përmirësime” s’do të thotë që licenca mund të kufizojë në 
thelb çfarë lloje
 versionesh të ndryshuara mund të hidhni në qarkullim. Liria 3 përfshin
 shpërndarjen e versioneve të ndryshuar, jo thjesht të ndryshimeve.</li>
 <li>E drejta për të përzierë module ekzistues iu referohet atyre që janë 
të
@@ -655,7 +655,7 @@
 </li>
 
 <li><a
-href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.56&amp;r2=1.57">Versioni
+href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.56&amp;r2=1.57">Version
 1.57</a>: Shtim i ndarjes “Tej Software-it”.</li>
 
 <li><a
@@ -794,7 +794,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2021/10/01 12:03:07 $
+$Date: 2021/11/03 21:30:35 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/fs-translations.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/fs-translations.sq.html,v
retrieving revision 1.21
retrieving revision 1.22
diff -u -b -r1.21 -r1.22
--- philosophy/fs-translations.sq.html 1 Oct 2021 12:03:07 -0000    1.21
+++ philosophy/fs-translations.sq.html 3 Nov 2021 21:30:35 -0000    1.22
@@ -1084,6 +1084,15 @@
 <tr><th>Free Software</th>
 <td lang="uk" xml:lang="uk">
 вільне програмне забезпечення (vil'ne prohramne 
zabezpechennja)</td></tr>
+<tr><th>Gratis Software</th>
+<td lang="uk" xml:lang="uk">
+безплатне програмне забезпечення (bezplatne 
programne zapezpechennja)</td></tr>
+<tr><th>Proprietary Software</th>
+<td lang="uk" xml:lang="uk">
+власницьке програмне забезпечення (vlasnits'ke 
programne zapezpechennja)</td></tr>
+<tr><th>Commercial Software</th>
+<td lang="uk" xml:lang="uk">
+комерційне програмне забезпечення (kommertsijne 
programne zapezpechennja)</td></tr>
 </table>
 
 <!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM -->
@@ -1225,7 +1234,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2021/10/01 12:03:07 $
+$Date: 2021/11/03 21:30:35 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/open-source-misses-the-point.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/open-source-misses-the-point.sq.html,v
retrieving revision 1.41
retrieving revision 1.42
diff -u -b -r1.41 -r1.42
--- philosophy/open-source-misses-the-point.sq.html   1 Oct 2021 12:03:08 
-0000    1.41
+++ philosophy/open-source-misses-the-point.sq.html   3 Nov 2021 21:30:35 
-0000    1.42
@@ -7,7 +7,7 @@
 <!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
-<title>Pse Burimi i Hapur Nuk e Rrok Thelbin e Software-it të Lirë - 
Projekti GNU -
+<title>Pse Burimi i Hapët Nuk e Rrok Thelbin e Software-it të Lirë - 
Projekti GNU -
 Free Software Foundation</title>
 
 <!--#include virtual="/philosophy/po/open-source-misses-the-point.translist" 
-->
@@ -16,26 +16,26 @@
 <!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
 <!--#include virtual="/server/top-addendum.sq.html" -->
 <div class="article reduced-width">
-<h2>Pse Burimi i Hapur Nuk e Rrok Thelbin e Software-it të Lirë</h2>
+<h2>Pse Burimi i Hapët Nuk e Rrok Thelbin e Software-it të Lirë</h2>
 
 <address class="byline">nga Richard Stallman</address>
 
 <div class="important"><p>
-Termi &ldquo;software i lirë&rdquo; dhe &ldquo;burim i hapur&rdquo; janë të
-përdorshëm për thuajse të njëjtën gamë problemesh. Megjithatë, ato 
shprehin
-gjëra thellësisht të ndryshme mbi këto programe, bazuar në vlera të
-ndryshme. Lëvizja për software të lirë ngre zërin për lirinë e 
përdoruesve
-të kompjuterave; është një lëvizje për liri dhe drejtësi. Në kontrast 
me
-të, ideja e burimit të hapur çmon kryesisht përparësitë praktike dhe nuk
-ngre zërin për parimet. Kjo është arsye pse nuk pajtohemi me burimin e
-hapur, dhe nuk e përdorim atë term.
+Termi “software i lirë” dhe “burim i hapët” janë të përdorshëm 
për thuajse
+të njëjtën gamë problemesh. Megjithatë, ato shprehin gjëra thellësisht 
të
+ndryshme mbi këto programe, bazuar në vlera të ndryshme. Lëvizja për
+software të lirë ngre zërin për lirinë e përdoruesve të kompjuterave; 
është
+një lëvizje për liri dhe drejtësi. Në kontrast me të, ideja e burimit 
të
+hapët çmon kryesisht përparësitë praktike dhe nuk ngre zërin për 
parimet.
+Kjo është arsye pse nuk pajtohemi me burimin e hapët, dhe nuk e përdorim 
atë
+term.
 </p></div>
 
-<p>Kur e cilësojmë një software si &ldquo;të lirë,&rdquo; e kemi fjalën 
që ai
-respekton <a href="/philosophy/free-sw.html">liritë thelbësore të
-përdoruesit</a>: lirinë për ta xhiruar, studiuar, dhe rishpërndarë kopje 
të
-tij me ose pa ndryshime. Kjo është çështje lirie, jo çmimi, pra mendojeni
-si tek &ldquo;fjala e lirë,&rdquo; jo si te &ldquo;birrë falas.&rdquo;</p>
+<p>Kur e cilësojmë një software si “të lirë”, e kemi fjalën që ai 
respekton <a
+href="/philosophy/free-sw.html">liritë thelbësore të përdoruesit</a>: 
lirinë
+për ta xhiruar, studiuar, dhe rishpërndarë kopje të tij me ose pa
+ndryshime. Kjo është çështje lirie, jo çmimi, pra mendojeni si tek 
“fjala e
+lirë”, jo si te “birrë falas”.</p>
 
 <p>Këto liri kanë rëndësi jetike. Ato janë thelbësore, jo thjesht për 
hir të
 përdoruesit individual, por për hir të shoqërisë si e tërë, pasi 
promovojnë
@@ -51,8 +51,8 @@
 operativ GNU/Linux</a>. Megjithatë, shumica e këtyre përdoruesve nuk kanë
 dëgjuar kurrë rreth arsyeve etike për të cilat e krijuam këtë sistem dhe
 ngritëm bashkësinë e software-it të lirë, ngaqë sot, ky sistem dhe
-bashkësia, më shpesh shihen si të &ldquo;burimit të hapur&rdquo;, duke ua
-atribuar një tjetër filozofie, tek e cila këto liri me zor përmenden.</p>
+bashkësia, më shpesh shihen si të “burimit të hapët”, duke ua 
atribuar një
+tjetër filozofie, tek e cila këto liri me zor përmenden.</p>
 
 <p>Lëvizja e software-it të lirë ka dalë në mbrojtje të lirisë së 
përdoruesit
 që më 1983-shin. Më 1984-n filluam zhvillimin e sistemit operativ të lirë
@@ -66,27 +66,27 @@
 <p>Jo të gjithë përdoruesit dhe zhvilluesit e software-it të lirë u 
pajtuan me
 synimet e lëvizjes së software-it të lirë. Më 1998-n, një pjesë e
 bashkësisë së software-it të lirë doli veç dhe filloi fushatë në emër 
të
-&ldquo;burimit të hapur.&rdquo; Termi fillimisht u propozua për shmangien e
-një keqkuptimi të mundshëm të termit &ldquo;software i lirë,&rdquo; por
-shpejt filloi t’u përshoqërohej ideve filozofike mjaft të ndryshme nga ato
-të lëvizjes së software-it të lirë.</p>
-
-<p>Disa nga përkrahësit e burimit të hapur e konsideronin termin si një
-&ldquo;fushatë marketingu për software-in e lirë,&rdquo; çka do të joshte
-drejtues biznesesh përmes nxjerrjes në pah të përfitimeve praktike nga
-software-i, pa ngritur ndërkohë çështje të së mirës dhe të gabuarës, 
për të
-cilat ata mund të mos kishin qejf të dëgjonin. Të tjerë përkrahës i 
hodhën
-kategorikisht poshtë vlerat etike dhe sociale të lëvizjes së software-it 
të
-lirë. Cilatdo qofshin pikëpamjet e tyre, kur bënin fushatë për burimin e
-hapur, as i përmendin, as mbronin këto vlera. Termi &ldquo;burim i
-hapur&rdquo; shpejt filloi të përshoqërohej me ide dhe argumente të bazuar
-vetëm në vlera praktike, të tilla si krijimi ose pasja e software-it të
-fuqishëm, të qëndrueshëm. Prej asokohe, shumica e përkrahësve të 
burimit të
-hapur janë rreshtuar pas tij, dhe bëjnë të njëjtin përshoqërim. 
Shumica e
-diskutimeve rreth &ldquo;burimit të hapur&rdquo; nuk merren me të mirën dhe
-të gabuarën fare, vetëm me popullaritetin dhe suksesin; ja një <a
+“burimit të hapët”. Termi fillimisht u propozua për shmangien e një
+keqkuptimi të mundshëm të termit “software i lirë”, por shpejt filloi 
t’u
+përshoqërohej ideve filozofike mjaft të ndryshme nga ato të lëvizjes së
+software-it të lirë.</p>
+
+<p>Disa nga përkrahësit e burimit të hapët e konsideronin termin si një
+“fushatë marketingu për software-in e lirë”, çka do të joshte drejtues
+biznesesh përmes nxjerrjes në pah të përfitimeve praktike nga software-i, 
pa
+ngritur ndërkohë çështje të së mirës dhe të gabuarës, për të cilat 
ata mund
+të mos kishin qejf të dëgjonin. Të tjerë përkrahës i hodhën 
kategorikisht
+poshtë vlerat etike dhe sociale të lëvizjes së software-it të lirë. 
Cilatdo
+qofshin pikëpamjet e tyre, kur bënin fushatë për burimin e hapët, as i
+përmendin, as mbronin këto vlera. Termi “burim i hapët” shpejt filloi 
të
+përshoqërohej me ide dhe argumente të bazuar vetëm në vlera praktike, të
+tilla si krijimi ose pasja e software-it të fuqishëm, të qëndrueshëm. 
Prej
+asokohe, shumica e përkrahësve të burimit të hapët janë rreshtuar pas 
tij,
+dhe bëjnë të njëjtin përshoqërim. Shumica e diskutimeve rreth 
”burimit të
+hapët” nuk merren me të mirën dhe të gabuarën fare, vetëm me 
popullaritetin
+dhe suksesin; ja një <a
 
href="https://www.linuxinsider.com/story/Open-Source-Is-Woven-Into-the-Latest-Hottest-Trends-78937.html";>
-shembull tipik</a>. Një pakicë e përkrahësve të burimit të hapur sot 
thonë
+shembull tipik</a>. Një pakicë e përkrahësve të burimit të hapët sot 
thonë
 se liria është pjesë e problemit, por ata nuk janë dhe aq të dukshëm mes
 atyre që s’janë të këtij mendimi.</p>
 
@@ -94,44 +94,42 @@
 përfaqësojnë pikëpamje të bazuara mbi vlera në thelb të ndryshme. Për
 lëvizjen e software-it të lirë, software-i lirë është një imperativ 
etik,
 respekt thelbësor për lirinë e përdoruesit. Në kontrast me të, 
filozofia e
-burimit të hapur i sheh çështjet sipas optikës se si të bëhet software-i
-&ldquo;më i mirë&rdquo;&mdash;vetëm nga pikëpamja praktike. Sipas saj,
-software-i jo i lirë është një zgjidhje inferiore për një problem 
praktik të
-dhënë.</p>
+burimit të hapët i sheh çështjet sipas optikës se si të bëhet 
software-i “më
+i mirë”&mdash;vetëm nga pikëpamja praktike. Sipas saj, software-i jo i 
lirë
+është një zgjidhje inferiore për një problem praktik të dhënë.</p>
 
 <p>Por, për lëvizjen e software-it të lirë, software-i jo i lirë është 
një
 problem shoqëror, dhe zgjidhja është të reshtet përdorimi i tij dhe të
 kalohet te software-i i lirë.</p>
 
-<p>&ldquo;Software i lirë.&rdquo; &ldquo;Burim i hapur.&rdquo; Nëse është i
-njëjti software (<a href="/philosophy/free-open-overlap.html">ose
-pothuajse</a>), ka rëndësi cilin emër përdorni? Po, ngaqë fjalë të 
ndryshme
-përcjellin ide të ndryshme. Edhe pse një program i lirë, me çfarëdo emri
-tjetër, sot do t’ju jepte po atë liri, forcimi i pozitave të lirisë në 
një
-rrugë të qëndrueshme varet mbi të gjitha nga të mësuarit e njerëzve të
-çmojnë lirinë. Nëse doni të ndihmoni për këtë, është thelbësore 
të flitet
-për &ldquo;software të lirë.&rdquo;</p>
+<p>“Software i lirë”. “Burim i hapët”. Nëse është i njëjti 
software (<a
+href="/philosophy/free-open-overlap.html">ose pothuajse</a>), ka rëndësi
+cilin emër përdorni? Po, ngaqë fjalë të ndryshme përcjellin ide të
+ndryshme. Edhe pse një program i lirë, me çfarëdo emri tjetër, sot do 
t’ju
+jepte po atë liri, forcimi i pozitave të lirisë në një rrugë të 
qëndrueshme
+varet mbi të gjitha nga të mësuarit e njerëzve të çmojnë lirinë. 
Nëse doni
+të ndihmoni për këtë, është thelbësore të flitet për “software të 
lirë”.</p>
 
 <p>Ne, të lëvizjes së software-it të lirë, nuk e shohim kampin e burimit 
të
-hapur si një armik; armiku është software-i pronësor (jo i lirë). Por 
duam
+hapët si një armik; armiku është software-i pronësor (jo i lirë). Por 
duam
 që njerëzit ta dinë se ne jemi për lirinë, ndaj nuk e pranojmë të
-etiketohemi gabimisht si përkrahës të burimit të hapur. Ajo çka mbrojmë
+etiketohemi gabimisht si përkrahës të burimit të hapët. Ajo çka mbrojmë
 s’është “burimi i hapët” dhe ai të cilit i kundërvihemi s’është 
“burimi i
 mbyllur”. Për ta bërë të qartë këtë, ne shmangim përdorimin e 
këtyre
 termave.
 </p>
 
-<h3>Dallime Praktike mes Software-it të Lirë dhe Burimit të Hapur</h3>
+<h3>Dallime Praktike mes Software-it të Lirë dhe Burimit të Hapët</h3>
 
-<p>Në praktikë, burimi i hapur mishëron një kriter paksa më të 
hapërdarë se sa
+<p>Në praktikë, burimi i hapët mishëron një kriter paksa më të 
hapërdarë se sa
 ata të software-it të lirë. Me aq sa dimë, krejt kodi software i lirë i
-hedhur në qarkullim mund të kualifikohet si me burim të hapur. Thuajse
-krejt software-i me burim të hapur është software i lirë, por ka disa
-përjashtime. Së pari, disa licenca burimi të hapur janë shumë kufizuese,
-ndaj nuk kualifikohen dot si licenca të lira. Për shembull, &ldquo;Open
-Watcom&rdquo; s’është e lirë, pasi licenca e saj nuk lejon krijimin e një
-versioni të modifikuar dhe përdorimin e tij privatisht. Për fat, licenca 
të
-tilla përdoren nga pak programe.</p>
+hedhur në qarkullim mund të kualifikohet si me burim të hapët. Thuajse
+krejt software-i me burim të hapët është software i lirë, por ka disa
+përjashtime. Së pari, disa licenca burimi të hapët janë shumë kufizuese,
+ndaj nuk kualifikohen dot si licenca të lira. Për shembull, “Open 
Watcom”
+s’është e lirë, pasi licenca e saj nuk lejon krijimin e një versioni të
+modifikuar dhe përdorimin e tij privatisht. Për fat, licenca të tilla
+përdoren nga pak programe.</p>
 
 <p>Së dyti, kur kodi burim i një programi ka një licencë të dobët, një 
pa
 <em>copyleft</em>, të ekzekutueshmit e tij mund të bartin kushte jo të lira
@@ -139,7 +137,7 @@
 këtë me Visual Studio-n,</a> për shembull.</p>
 
 <p>Nëse këta të ekzekutueshëm u përgjigjen plotësisht burimeve të 
hedhura në
-qarkullim, kualifikohen për burim të hapur, por jo si software i lirë.
+qarkullim, kualifikohen për burim të hapët, por jo si software i lirë.
 Sidoqoftë, në këtë rast përdoruesit mund të përpilojnë kodin burim 
për të
 ndërtuar dhe shpërndarë të ekzekutueshëm të lirë.</p>
 
@@ -148,69 +146,67 @@
 për t’ua parandaluar përdoruesve instalimin e të ekzekutueshmve të 
ndryshëm
 nga to; vetëm një kompani e caktuar mund të krijojë të ekzekutueshëm që 
mund
 të xhirojnë te pajisja ose që mund të përdorin krejt aftësitë e saj. 
Këto
-pajisje i quajmë &ldquo;tiranike&rdquo;, dhe praktika është quajtur
-&ldquo;tivoizim&rdquo;, sipas produktit (Tivo) te i cili e vumë re për herë
-të parë. Edhe pse i ekzekutueshmi është ndërtuar nga kod me burim të 
lirë,
-dhe formalisht bart me vete një licencë të lirë, përdoruesit nuk mund të
-xhirojnë versione të modifikuara të tij, kështu që, <em>de-facto</em>, i
-ekzekutueshmi është jo i lirë.</p>
+pajisje i quajmë “tiranike”, dhe praktika është quajtur “tivoizim”, 
sipas
+produktit (Tivo) te i cili e vumë re për herë të parë. Edhe pse i
+ekzekutueshmi është ndërtuar nga kod me burim të lirë, dhe formalisht bart
+me vete një licencë të lirë, përdoruesit nuk mund të xhirojnë versione 
të
+modifikuara të tij, kështu që, <em>de-facto</em>, i ekzekutueshmi është 
jo i
+lirë.</p>
 
 <p>Mjaft produkte Android përmbajnë të ekzekutueshëm Linux jo të lirë të
 Tivo-izuar, edhe pse kodi i tij burimi gjendet nën GNU GPL version 2.
 Versionin 3 të GNU GPL-së e konceptuam për ta ndaluar këtë praktikë.</p>
 
-<p>Kriteri për burim të hapur shqetësohet vetëm për licencimin e kodit 
burim.
+<p>Kriteri për burim të hapët shqetësohet vetëm për licencimin e kodit 
burim.
 Ndaj, këta të ekzekutueshëm jo të lirë, kur krijohen nga kod burim të 
tillë
-si Linux-i, që është me burim të hapur dhe i lirë, janë me burim të 
hapur,
+si Linux-i, që është me burim të hapët dhe i lirë, janë me burim të 
hapët,
 por jo të lirë.</p>
 
-<h3>Moskuptime të Rëndomta të &ldquo;Software-it të Lirë&rdquo; dhe
-&ldquo;Burimit të Hapur&rdquo;</h3>
+<h3>Moskuptime të Rëndomta të “Software-it të Lirë” dhe “Burimit 
të Hapët”</h3>
 
-<p>Termi &ldquo;software i lirë&rdquo; është pre e keqinterpretimeve: një
-kuptim i pasynuar prej nesh, &ldquo;software që mund ta keni me çmim
-zero,&rdquo; mund t’i jepet termit po njësoj si kuptimi i synuar prej nesh,
-&ldquo;software që i jep përdoruesit disa liri.&rdquo; Për këtë problem
-kujdesemi duke bërë publik përkufizimin e software-it të lirë, dhe duke
-thënë &ldquo;Mendojeni si te &lsquo;liria e fjalës,&rsquo; jo si te
-&lsquo;birrë falas.&rsquo;&rdquo; Kjo zgjidhje nuk është e përsosur; nuk
-mund ta eliminojë plotësisht problemin. Do të ishte më mirë një term i 
saktë
-dhe jo i dykuptimtë, sikur kjo të mos paraqiste probleme të tjera.</p>
+<p>Termi “software i lirë” është pre e keqinterpretimeve: një kuptim i 
pasynuar
+prej nesh, “software që mund ta keni me çmim zero”, mund t’i jepet 
termit po
+njësoj si kuptimi i synuar prej nesh, “software që i jep përdoruesit disa
+liri“. Për këtë problem kujdesemi duke bërë publik përkufizimin e
+software-it të lirë, dhe duke thënë “Mendojeni si te &lsquo;liria e
+fjalës,&rsquo; jo si te &lsquo;birrë falas.&rsquo;” Kjo zgjidhje 
s’është e
+përsosur; nuk mund ta eliminojë plotësisht problemin. Do të ishte më mirë
+një term i saktë dhe jo i dykuptimtë, sikur kjo të mos paraqiste probleme 
të
+tjera.</p>
 
 <p>Mjerisht, të gjitha alternativat në Anglisht kanë probleme të tyret. 
Kemi
 shqyrtuar mjaft nga sugjerimet e njerëzve, por asnjë nuk është kaq qartazi
-&ldquo;i drejtë&rdquo; saqë kalimi në të të qe ide e mirë. (Për 
shembull,
-në disa kontekste fjalët Frëngjisht dhe Spanjisht &ldquo;libre&rdquo;
-funksionojnë bukur, por njerëzit në Indi nuk e pranojnë fare këtë.) 
Cilido
-zëvendësim i propozuar për &ldquo;software-in e lirë&rdquo; ka ndonjë lloj
-problemi semantik&mdash;dhe kjo ndodh edhe me &ldquo;software-in me burim të
-hapur.&rdquo;</p>
-
-<p><a href="https://opensource.org/osd";>Përkufizimi zyrtar i 
&ldquo;software-it
-me burim të hapur&rdquo;</a> (që është botuar nga Open Source Initiative 
dhe
-është shumë i gjatë për ta përfshirë këtu) është përftuar 
tërthorazi prej
-kriterit tonë të software-it të lirë. Nuk është i njëjti; është ca 
më
-dorëlëshuar në disa këndvështrime. Megjithatë, në shumicën e rasteve
-përkufizimi i tyre pajtohet me përkufizimin tonë.</p>
-
-<p>Sido që të jetë, kuptimi i afërmendshëm për shprehjen &ldquo;software 
me
-burim të hapur&rdquo;&mdash;dhe ai që shumica e njerëzve duket se mendojnë
-që shpreh&mdash;është që &ldquo;Mund t’i shihni kodin burim.&rdquo; Ky
-kriter është shumë më i dobët se sa përkufizimi i software-it të lirë, 
shumë
-më i dobët gjithashtu se sa përkufizimi zyrtar i burimit të hapur. Me të
-përfshihen mjaft programe që nuk janë as të lirë dhe as me burim të 
hapur.</p>
+“i drejtë” saqë kalimi në të të qe ide e mirë. (Për shembull, në 
disa
+kontekste fjalët Frëngjisht dhe Spanjisht “libre” funksionojnë bukur, 
por
+njerëzit në Indi nuk e pranojnë fare këtë.) Cilido zëvendësim i 
propozuar
+për “software-in e lirë” ka ndonjë lloj problemi semantik&mdash;dhe kjo
+ndodh edhe me “software-in me burim të hapët”.</p>
+
+<p><a href="https://opensource.org/osd";>Përkufizimi zyrtar i “software-it me
+burim të hapët”</a> (që është botuar nga Open Source Initiative dhe 
është
+shumë i gjatë për ta përfshirë këtu) është përftuar tërthorazi prej 
kriterit
+tonë të software-it të lirë. Nuk është i njëjti; është ca më 
dorëlëshuar në
+disa këndvështrime. Megjithatë, në shumicën e rasteve përkufizimi i tyre
+pajtohet me përkufizimin tonë.</p>
+
+<p>Sido që të jetë, kuptimi i afërmendshëm për shprehjen “software me 
burim të
+hapët”&mdash;dhe ai që shumica e njerëzve duket se mendojnë që
+shpreh&mdash;është që “Mund t’i shihni kodin burim”. Ky kriter 
është shumë
+më i dobët se sa përkufizimi i software-it të lirë, shumë më i dobët
+gjithashtu se sa përkufizimi zyrtar i burimit të hapët. Me të përfshihen
+mjaft programe që nuk janë as të lirë dhe as me burim të hapët.</p>
 
-<p>Ngaqë kuptimi i afërmendshëm për “burimin e hapur” s’është 
kuptimi që
+<p>Ngaqë kuptimi i afërmendshëm për “burimin e hapët” s’është 
kuptimi që
 mbrojtësit e tij kanë në mendje, përfundimi është që shumica e 
njerëzve e
 keqkuptojnë termin. Sipas Neal Stephenson-it, “Linux-i është software me
-“burim të hapur” që do të thotë, thjesht, se cilido mund të marrë 
kopje të
+“burim të hapët” që do të thotë, thjesht, se cilido mund të marrë 
kopje të
 kartelave të kodit të tij burim”. Nuk mendoj se ka kërkuar me dashje të
 hidhte tej ose të vinte në diskutim përkufizimin zyrtar. Jam i mendimit që
 ai thjesht zbatoi konvencionet e anglishtes për të nxjerrë një kuptim të
 termit.  <a
 
href="https://web.archive.org/web/20001011193422/http://da.state.ks.us/ITEC/TechArchPt6ver80.pdf";>Shteti
 i Kansasit</a> publikoi një përkufizim të ngjashëm: “Përdorni
-<em>software</em> me burim të hapur (OSS). OSS është software për të 
cilin
+<em>software</em> me burim të hapët (OSS). OSS është software për të 
cilin
 kodi burim është i passhëm lirisht dhe publikisht, por marrëveshjet
 specifike për licencimin e tij varen nga fakti se ç’i lejohet dikujt të 
bëjë
 me atë kod”;.</p>
@@ -226,30 +222,29 @@
 <p>Termi madje është sforcuar sa të përfshijë edhe dizajne pajisjesh <a
 
href="https://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/aug/27/texas-teenager-water-purifier-toxic-e-waste-pollution";>të
 publikuar pa ndonjë patentë</a>. Dizajne pajisjesh të papatentuar mund të
-jenë kontribute të lavdërueshëm për shoqërinë, por termi &ldquo;kod
-burim&rdquo; s’ka lidhje me to.</p>
+jenë kontribute të lavdërueshëm për shoqërinë, por termi “kod 
burim” s’ka
+lidhje me to.</p>
 
-<p>Përkrahësit e burimit të hapur përpiqen të merren me këtë çështje 
duke
+<p>Përkrahësit e burimit të hapët përpiqen të merren me këtë çështje 
duke
 treguar me gisht përkufizimin e tyre zyrtar, por kjo rrugë ndreqjeje është
-më pak e efektshme për ta, se sa është për ne. Termi &ldquo;software i
-lirë&rdquo; ka dy domethënie natyrale, njëra është domethënia e synuar, 
ndaj
-dikush që e ka rrokur idenë &ldquo;si te fjala e lirë, jo si te birrë
-falas&rdquo; nuk do të gabojë sërish. Por termi &ldquo;burim i hapur&rdquo;
-ka vetëm një domethënie natyrale, që është e ndryshme prej domethënies 
së
-synuar prej përkrahësve të tij. Pra nuk ka një rrugë për të shpjeguar
-shkurtimisht dhe përligjur përkufizimin e tij zyrtar. Kjo e përkeqëson 
edhe
-më konfuzionin.</p>
-
-<p>Një tjetër keqkuptim i &ldquo;burimit të hapur&rdquo; është ideja që 
me të
-nënkuptohet &ldquo;mospërdorimi i lejes GNU GPL.&rdquo; Ky priret të
-shoqërojë një tjetër keqkuptim sipas të cilit &ldquo;software-i i
-lirë&rdquo; do të thotë &ldquo;software nën GPL-në.&rdquo; Që të dyja 
janë
-gabim, sa kohë që GNU GPL-ja i plotëson kushtet për të qenë leje burimi 
të
-hapur dhe shumica e lejeve të burimit të hapur i plotësojnë kushtet për 
të
-qenë leje software-i të lirë. Ka <a href="/licenses/license-list.html">
-mjaft licenca software-i të lirë</a> përtej GNU GPL-së.</p>
+më pak e efektshme për ta, se sa është për ne. Termi “software i 
lirë” ka
+dy domethënie natyrale, njëra është domethënia e synuar, ndaj dikush që 
e ka
+rrokur idenë “si te fjala e lirë, jo si te birrë falas” nuk do të 
gabojë
+sërish. Por termi “burim i hapët” ka vetëm një domethënie natyrale, 
që
+është e ndryshme prej domethënies së synuar prej përkrahësve të tij. 
Pra
+nuk ka një rrugë për të shpjeguar shkurtimisht dhe përligjur 
përkufizimin e
+tij zyrtar. Kjo e përkeqëson edhe më konfuzionin.</p>
+
+<p>Një tjetër keqkuptim i “burimit të hapët” është ideja që me të 
nënkuptohet
+“mospërdorimi i lejes GNU GPL”. Ky priret të shoqërojë një tjetër 
keqkuptim
+sipas të cilit “software-i i lirë” do të thotë “software nën 
GPL-në”. Që të
+dyja janë gabim, sa kohë që GNU GPL-ja i plotëson kushtet për të qenë 
leje
+burimi të hapët dhe shumica e lejeve të burimit të hapët i plotësojnë
+kushtet për të qenë leje software-i të lirë. Ka <a
+href="/licenses/license-list.html"> mjaft licenca software-i të lirë</a>
+përtej GNU GPL-së.</p>
 
-<p>Termi “burim i hapur” është sforcuar më tej nga zbatimi i tij mbi 
veprimtari
+<p>Termi “burim i hapët” është sforcuar më tej nga zbatimi i tij mbi 
veprimtari
 të tjera, të tilla si qeverisja, arsimi, shkenca, te të cilat nuk ka gjë 
të
 tillë si kodi burim, dhe ku kriteri lidhur me licencimin e software-it
 thjesht nuk ka punë fare. E vetmja gjë e përbashkët që kanë këto 
veprimtari
@@ -270,39 +265,38 @@
 përdori për të kritikuar krejt të majtën.</p>
 
 <p>Ka gojë që përpiqen të njollosin lëvizjen për software të lirë duke 
e
-krahasuar mospajtimin tonë me burimin e hapur me mospajtimet e këtyre
+krahasuar mospajtimin tonë me burimin e hapët me mospajtimet e këtyre
 grupeve radikale. E shohin së prapthi. Ne nuk pajtohemi me kampin e
-burimit të hapur lidhur me synimet dhe vlerat themelore, por pikëpamjet e
+burimit të hapët lidhur me synimet dhe vlerat themelore, por pikëpamjet e
 tyre dhe tonat shpien në shumë raste te e njëjta sjellje
 praktike&mdash;fjala vjen zhvillimi i software-it të lirë.</p>
 
 <p>Për pasojë, njerëz nga lëvizja e software-it të lirë shpesh punojnë 
bashkë
-me kampin e burimit të hapur në projekte praktike, të tilla si zhvillimi i
+me kampin e burimit të hapët në projekte praktike, të tilla si zhvillimi i
 software-it. Të bie në sy që pikëpamje kaq të ndryshme filozofike mund 
të
 motivojnë kaq shpesh persona të ndryshëm të marrin pjesë në të njëjtat
 projekte. Sido qoftë, ka situata ku këto pikëpamje në thelb të ndryshme
 shpien në veprime shumë të ndryshme.</p>
 
-<p>Ideja e burimit të hapur është që lejimi i përdoruesve të ndryshojnë 
dhe
+<p>Ideja e burimit të hapët është që lejimi i përdoruesve të 
ndryshojnë dhe
 rishpërndajnë software-in do ta bëjë këtë më të fuqishëm dhe më të
 qëndrueshëm. Por kjo nuk është e garantuar. Zhvilluesit e software-it
 pronësor nuk janë medoemos të paaftë. Ka raste që ata prodhojnë 
programe që
 janë të fuqishëm dhe të qëndrueshëm, edhe pse ato nuk respektojnë 
lirinë e
 përdoruesve. Aktivistët e software-it të lirë dhe përkrahësit e burimit 
të
-hapur do të reagojnë në mënyra shumë të ndryshme ndaj këtij fakti.</p>
+hapët do të reagojnë në mënyra shumë të ndryshme ndaj këtij fakti.</p>
 
-<p>Një përkrahës puro i burimit të hapur, një që nuk është fare i 
ndikuar nga
-idealet e software-it të lirë, do të thoshte, &ldquo;Çuditem që qetë në
-gjendje ta bëni programin të punojë kaq mirë pa përdorur modelin tonë të
-zhvillimit, por ja që e bëtë. Si mund të kem një kopje?&rdquo; Ky 
qëndrim
-do të shpërblejë skema që heqin liri, duke shpënë te humbja e saj.</p>
-
-<p>Aktivisti i software-it të lirë do të thoshte, &ldquo;Programi juaj 
është
-shumë tërheqës, por unë çmoj më tepër lirinë. Ndaj nuk e pranoj 
programin
-tuaj. Punën time do ta mbaroj me ndonjë mënyrë tjetër, dhe në vend të 
tij
-do të përkrah një projekt për zhvillimin e një zëvendësimi të lirë 
për
-të.&rdquo; Nëse çmojmë lirinë tonë, mund të veprojmë për ta pasur dhe
-mbrojtur atë.</p>
+<p>Një përkrahës puro i burimit të hapët, një që nuk është fare i 
ndikuar nga
+idealet e software-it të lirë, do të thoshte, “Çuditem që qetë në 
gjendje ta
+bëni programin të punojë kaq mirë pa përdorur modelin tonë të 
zhvillimit,
+por ja që e bëtë. Si mund të kem një kopje?” Ky qëndrim do të 
shpërblejë
+skema që heqin liri, duke shpënë te humbja e saj.</p>
+
+<p>Aktivisti i software-it të lirë do të thoshte, “Programi juaj është 
shumë
+tërheqës, por unë çmoj më tepër lirinë. Ndaj nuk e pranoj programin 
tuaj.
+Punën time do ta mbaroj me ndonjë mënyrë tjetër, dhe në vend të tij do 
të
+përkrah një projekt për zhvillimin e një zëvendësimi të lirë për 
të”.Nëse
+çmojmë lirinë tonë, mund të veprojmë për ta pasur dhe mbrojtur atë.</p>
 
 <h3>Software-i i Fuqishëm, i Qëndrueshëm Mund të Jetë i Keq</h3>
 
@@ -318,8 +312,8 @@
 është më e vështirë për t’i hequr këta vargonj.  Veçori 
keqdashëse, të
 tilla si spiunimi i përdoruesve, kufizimi i përdoruesve, dyer të pasme, dhe
 përmirësime të detyrueshme janë të rëndomta në software-in pronësor, 
dhe
-disa përkrahës të burimit të hapur duan t’i sendërtojnë ato në 
programe me
-burim të hapur.</p>
+disa përkrahës të burimit të hapët duan t’i sendërtojnë ato në 
programe me
+burim të hapët.</p>
 
 <p>Nën trysninë e kompanive të filmit dhe regjistrimit të muzikës, 
software-i
 për përdorim nga individët po hartohen gjithnjë e më shumë për t’i 
kufizuar
@@ -332,50 +326,50 @@
 ose madje edhe të paligjshme ndryshimin e software-it që sendërton në
 praktikë DRM-në.</p>
 
-<p>Megjithatë disa përkrahës të burimit të hapur kanë propozuar software
-&ldquo;DRM me burim të hapur&rdquo;. Ideja e tyre është që, duke bërë
-publik kodin burim të programeve të hartuara për të kufizuar hyrjen tuaj 
në
-media të fshehtëzuar dhe duke u lejuar të tjerëve ta ndryshojnë atë, do 
të
-prodhonin software më të fuqishëm dhe më të qëndrueshëm për kufizimin e
-përdoruesve si ju. Software-i mandej do të dërgohej për ju te pajisje që
-nuk ju lejojnë ta ndryshoni.</p>
+<p>Megjithatë disa përkrahës të burimit të hapët kanë propozuar 
software “DRM
+me burim të hapët”. Ideja e tyre është që, duke bërë publik kodin 
burim të
+programeve të hartuara për të kufizuar hyrjen tuaj në media të 
fshehtëzuar
+dhe duke u lejuar të tjerëve ta ndryshojnë atë, do të prodhonin software 
më
+të fuqishëm dhe më të qëndrueshëm për kufizimin e përdoruesve si ju.
+Software-i mandej do të dërgohej për ju te pajisje që nuk ju lejojnë ta
+ndryshoni.</p>
 
-<p>Ky software mund të jetë me burim të hapur dhe të përdorë modelin e
-zhvillimit me burim të hapur, por nuk ka për të qenë software i lirë, sa
+<p>Ky software mund të jetë me burim të hapët dhe të përdorë modelin e
+zhvillimit me burim të hapët, por nuk ka për të qenë software i lirë, sa
 kohë që nuk do të respektojë lirinë e përdoruesve që e xhirojnë 
faktikisht
-atë.  Nëse modeli i zhvillimit me burim të hapur ia del ta bëjë këtë
+atë.  Nëse modeli i zhvillimit me burim të hapët ia del ta bëjë këtë
 software më të fuqishëm dhe më të qëndrueshëm për kufizimin tuaj, kjo 
do ta
 bënte edhe më të keq.</p>
 
 <h3>Frikë nga Liria</h3>
 
-<p>Motivacioni fillestar kryesor i atyre që e nxorën kampin e burimit të 
hapur
+<p>Motivacioni fillestar kryesor i atyre që e nxorën kampin e burimit të 
hapët
 më vete prej lëvizjes së software-it të lirë qe që idetë etike të
-&ldquo;software-it të lirë&rdquo; i vinin në siklet disa njerëz. Kjo 
është
-e vërtetë: ngritja e çështjeve etike si liria, përgjegjësive kundrejt
-volisë, do të thotë t’u kërkosh njerëzve të mendojnë për gjëra që 
ata mund
-të parapëlqejnë t’i shpërfillin, fjala vjen a është etike apo jo 
sjellja e
-tyre. Kjo mund të shkaktojë parehati, dhe disa njerëz thjesht mund ta
-mbyllin mendjen për gjëra të tilla. Por kjo nuk do të thotë që ne do të
-duhej të reshtnim së foluri për këto probleme.</p>
+“software-it të lirë” i vinin në siklet disa njerëz. Kjo është e 
vërtetë:
+ngritja e çështjeve etike si liria, përgjegjësive kundrejt volisë, do të
+thotë t’u kërkosh njerëzve të mendojnë për gjëra që ata mund të 
parapëlqejnë
+t’i shpërfillin, fjala vjen a është etike apo jo sjellja e tyre. Kjo mund
+të shkaktojë parehati, dhe disa njerëz thjesht mund ta mbyllin mendjen për
+gjëra të tilla. Por kjo nuk do të thotë që ne do të duhej të reshtnim 
së
+foluri për këto probleme.</p>
 
-<p>E megjithatë kjo është ajo çka drejtuesit e burimit të hapur vendosën 
të
+<p>E megjithatë kjo është ajo çka drejtuesit e burimit të hapët 
vendosën të
 bënin. U doli se duke heshtur rreth etikës dhe lirisë, dhe duke folur 
vetëm
 për përfitimet e menjëhershme praktike të një pjese prej software-it të
-lirë, mund të ishin në gjendje ta &ldquo;shisnin&rdquo; software-in më me
-efekt te disa përdorues, veçanërisht bizneset.</p>
+lirë, mund të ishin në gjendje ta “shisnin” software-in më me efekt te 
disa
+përdorues, veçanërisht bizneset.</p>
 
-<p>Kur mbrojtësit e burimit të hapur flasin rreth çfarëdo gjëje më të 
thellë se
-kaq, zakonisht bëhet fjalë për idenë e bërjes &ldquo;dhuratë&rdquo;
-njerëzimit kodin burim. Duke e paraqitur këtë si një punë veçanërisht 
të
-mirë, tej asaj që kërkohet nga ana morale, besohet se shpërndarja e
-software-it pronësor pa kodin burim është moralisht e ligjëruar.</p>
+<p>Kur mbrojtësit e burimit të hapët flasin rreth çfarëdo gjëje më të 
thellë se
+kaq, zakonisht bëhet fjalë për idenë e bërjes “dhuratë” njerëzimit 
kodin
+burim. Duke e paraqitur këtë si një punë veçanërisht të mirë, tej 
asaj që
+kërkohet nga ana morale, besohet se shpërndarja e software-it pronësor pa
+kodin burim është moralisht e ligjëruar.</p>
 
 <p>Kjo rrugë ka dalë me efektshmëri, brenda logjikës së vet. Retorika e
-burimit të hapur ka bindur mjaft biznese dhe individë të përdorin, madje
+burimit të hapët ka bindur mjaft biznese dhe individë të përdorin, madje
 edhe të zhvillojnë, software të lirë, çka e ka zgjeruar bashkësinë
 tonë&mdash;por vetëm në nivel sipërfaqësor, praktik. Filozofia e burimit 
të
-hapur, me vlerat e veta pastërtisht praktike, e pengon të kuptuarit e ideve
+hapët, me vlerat e veta pastërtisht praktike, e pengon të kuptuarit e ideve
 më të thella të software-it të lirë; sjell mjaft vetë te bashkësia 
jonë, por
 nuk u mëson atyre si ta mbrojnë atë. Kjo është gjë e mirë, për aq sa 
bën,
 por nuk mjafton për ta bërë lirinë të sigurt. Tërheqja e përdoruesve 
drejt
@@ -389,67 +383,65 @@
 lirinë që u jep software-i i lirë, të çmojnë lirinë në vetvete, në 
vend se
 volitë teknike dhe praktike të një software-i të lirë specifik, atëherë 
po.
 Për përhapjen e kësaj ideje, na duhet të flasim për lirinë. Deri në 
një
-farë shkalle, rruga &ldquo;mos fol&rdquo; karshi biznesit mund të jetë e
-dobishëm për bashkësinë, por është e rrezikshme nëse bëhet aq e 
rëndomtë, sa
-dashuria për lirinë të vijë e të duket si diçka ekscentrike.</p>
+farë shkalle, rruga “mos fol” karshi biznesit mund të jetë e dobishëm 
për
+bashkësinë, por është e rrezikshme nëse bëhet aq e rëndomtë, sa 
dashuria për
+lirinë të vijë e të duket si diçka ekscentrike.</p>
 
 <p>Kjo gjendje e rrezikshme është saktësisht ajo që kemi. Shumica e 
personave
 të përfshirë me software-in e lirë, veçanërisht shpërndarësit e tij, 
flasin
-pak për lirinë&mdash;zakonisht ngaqë kërkojnë të jenë &ldquo;më të
-pranueshëm nga bizneset.&rdquo; Thuajse krejt shpërndarjet e sistemit
-operativ GNU/Linux i shtojnë paketa pronësore sistemit bazë të lirë, dhe i
-ftojnë përdoruesit ta shohin këtë si një avantazh, në vend se një 
cen.</p>
+pak për lirinë&mdash;zakonisht ngaqë kërkojnë të jenë “më të 
pranueshëm nga
+bizneset”. Thuajse krejt shpërndarjet e sistemit operativ GNU/Linux i
+shtojnë paketa pronësore sistemit bazë të lirë, dhe i ftojnë 
përdoruesit ta
+shohin këtë si një avantazh, në vend se një cen.</p>
 
 <p>Software-i shtesë pronësor dhe shpërndarjet GNU/Linux pjesërisht jo të 
lira
 gjejnë tokë pjellore ngaqë shumica e bashkësisë sonë nuk këmbëngul te 
liria
 në software-in e vet. Kjo nuk është rastësi. Shumica e përdoruesve të
-GNU/Linux-it u njohën fillimisht me sistemin përmes diskutimeve të
-&ldquo;burimit të hapur&rdquo;, në të cilin nuk përmendet që liria 
është një
-nga synimet. Praktikat që nuk përkrahin lirinë dhe fjalët që nuk thonë 
gjë
-për lirinë ecin paralelisht, duke nxitur njëra-tjetrën. Për ta kapërcyer
-këtë prirje, na duhet të flasim më tepër për lirinë, jo më pak.</p>
+GNU/Linux-it u njohën fillimisht me sistemin përmes diskutimeve të 
“burimit
+të hapët”, në të cilin nuk përmendet që liria është një nga synimet.
+Praktikat që nuk përkrahin lirinë dhe fjalët që nuk thonë gjë për 
lirinë
+ecin paralelisht, duke nxitur njëra-tjetrën. Për ta kapërcyer këtë 
prirje,
+na duhet të flasim më tepër për lirinë, jo më pak.</p>
 
-<h3>&ldquo;FLOSS&rdquo; dhe &ldquo;FOSS&rdquo;</h3>
+<h3>“FLOSS” dhe “FOSS”</h3>
 
-<p> Termat &ldquo;FLOSS&rdquo; dhe &ldquo;FOSS&rdquo; përdoren për të qenë 
<a
+<p> Termat “FLOSS” dhe “FOSS” përdoren për të qenë <a
 href="/philosophy/floss-and-foss.html"> asnjanës mes software-it të lirë dhe
-burimit të hapur</a>. Nëse të qenët asnjanës është qëllimi juaj,
-&ldquo;FLOSS&rdquo; është më mirë se të dy, ngaqë është vërtet 
asnjanës.
-Por nëse doni të mbroni lirinë, rruga nuk është përdorimi i një termi
-asnjanës. Të mbrosh lirinë kërkon t’u tregosh njerëzve përkrahjen 
tuaj për
-lirinë.</p>
+burimit të hapët</a>. Nëse të qenët asnjanës është qëllimi juaj, 
“FLOSS”
+është më mirë se të dy, ngaqë është vërtet asnjanës. Por nëse doni 
të
+mbroni lirinë, rruga nuk është përdorimi i një termi asnjanës. Të 
mbrosh
+lirinë kërkon t’u tregosh njerëzve përkrahjen tuaj për lirinë.</p>
 
 <h3>Rivalë për Vëmendje</h3>
 
-<p>&ldquo;I lirë&rdquo; dhe &ldquo;i hapur&rdquo; janë rivalë për 
vëmendje.
-&ldquo;Software-i i lirë&rdquo; dhe &ldquo;ai me burim të hapur&rdquo; janë
-ide të ndryshme, por, në mënyrës se si e shohin software-in shumica e
-njerëzve, ata konkurrojnë për të njëjtin vend në vëmendje. Kur 
njerëzit
-mësohen të thonë dhe mendojnë &ldquo;burim i hapur,&rdquo;, kjo përbën 
një
-pengesë për kuptimin nga ana e tyre të filozofisë së lëvizjes për 
software
-të lirë dhe për të menduarit rreth saj. Nëse na përshoqërojnë tashmë 
ne dhe
-software-in tonë me fjalën &ldquo;e hapët,&rdquo; mund të na nevojitet një
+<p>“I lirë” dhe “i hapët” janë rivalë për vëmendje. 
“Software-i i lirë” dhe
+“ai me burim të hapët” janë ide të ndryshme, por, në mënyrës se si 
e shohin
+software-in shumica e njerëzve, ata konkurrojnë për të njëjtin vend në
+vëmendje. Kur njerëzit mësohen të thonë dhe mendojnë “burim i 
hapët”, kjo
+përbën një pengesë për kuptimin nga ana e tyre të filozofisë së 
lëvizjes për
+software të lirë dhe për të menduarit rreth saj. Nëse na përshoqërojnë
+tashmë ne dhe software-in tonë me fjalën “e hapët”, mund të na 
nevojitet një
 tronditje intelektuale e tyre, përpara se të kuptojnë që ne jemi 
<em>tjetër
-gjë</em>. Çfarëdo veprimtarie që promovon fjalën &ldquo;e hapët&rdquo; 
ka
-tendencë të zgjerojë perden që fsheh idetë e lëvizjes për software të 
lirë.</p>
+gjë</em>. Çfarëdo veprimtarie që promovon fjalën “e hapët” ka 
tendencë të
+zgjerojë perden që fsheh idetë e lëvizjes për software të lirë.</p>
 
 <p>Ndaj, veprimtarët e software-it të lirë i këshillojmë të refuzojnë 
të
-punojnë në një veprimtari që e quan vetveten &ldquo;e hapët.&rdquo; Edhe
-nëse veprimtaria është e mirë në vetvete, çdo kontribut që bëni, 
shkakton
-një dëm të vogël në anën tjetër duke promovuar idenë e burimit të 
hapur. Ka
-plot veprimtari të tjera që e quajnë vetveten &ldquo;të lira&rdquo; ose
-&ldquo;libre.&rdquo; Çdo kontribut në këto projekte shton diçka të 
mirë.
-Me kaq shumë projekte të dobishme prej nga mund të zgjidhet, pse të mos
-zgjidhet një që bën diçka të mirë ekstra?</p>
+punojnë në një veprimtari që e quan vetveten “e hapët”. Edhe nëse
+veprimtaria është e mirë në vetvete, çdo kontribut që bëni, shkakton 
një dëm
+të vogël në anën tjetër duke promovuar idenë e burimit të hapët. Ka 
plot
+veprimtari të tjera që e quajnë vetveten “të lira”, ose “libre”. 
Çdo
+kontribut në këto projekte shton diçka të mirë. Me kaq shumë projekte 
të
+dobishme prej nga mund të zgjidhet, pse të mos zgjidhet një që bën diçka 
të
+mirë ekstra?</p>
 
 <h3>Përfundim</h3>
 
-<p>Ndërkohë që mbrojtësit e burimit të hapur afrojnë përdorues të rinj 
te
+<p>Ndërkohë që mbrojtësit e burimit të hapët afrojnë përdorues të 
rinj te
 bashkësia jonë, ne veprimtarët e software-it të lirë duhet t’i vëmë 
supet
 barrës për tërheqjen e vëmendjes së tyre te çështja e lirisë. Na 
duhet të
-themi, &ldquo;Është software i lirë dhe ju jep liri!&rdquo;&mdash;më shpesh
-dhe më fort se kurrë. Çdo herë që thoni &ldquo;software i lirë&rdquo; 
në
-vend të &ldquo;burim i hapur,&rdquo; ndihmoni kauzën tonë.</p>
+themi, “Është software i lirë dhe ju jep liri”!&mdash;më shpesh dhe 
më fort
+se kurrë. Çdo herë që thoni “software i lirë” në vend të “burim i 
hapët”,
+ndihmoni kauzën tonë.</p>
 <div class="column-limit"></div>
 
 <h3 class="footnote">Shënim</h3>
@@ -546,7 +538,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2021/10/01 12:03:08 $
+$Date: 2021/11/03 21:30:35 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/who-does-that-server-really-serve.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/who-does-that-server-really-serve.sq.html,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9
--- philosophy/who-does-that-server-really-serve.sq.html    1 Jan 2021 
15:59:25 -0000    1.8
+++ philosophy/who-does-that-server-really-serve.sq.html    3 Nov 2021 
21:30:35 -0000    1.9
@@ -1,7 +1,10 @@
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" 
value="/philosophy/who-does-that-server-really-serve.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.sq.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.86 -->
+<!-- Parent-Version: 1.96 -->
+<!-- This page is derived from /server/standards/boilerplate.html -->
+<!--#set var="TAGS" value="essays cultural ns" -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Kujt i Shërben Në të Vërtetë Ai Shërbyes? - Projekti GNU - Free 
Software
@@ -9,18 +12,20 @@
 
 <!--#include 
virtual="/philosophy/po/who-does-that-server-really-serve.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.sq.html" -->
+<!--#include virtual="/philosophy/ph-breadcrumb.sq.html" -->
+<!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.sq.html" -->
+<div class="article reduced-width">
 <h2>Kujt i shërben në të vërtetë ai shërbyes?</h2>
 
-<p>nga <strong>Richard Stallman</strong></p>
+<address class="byline">nga Richard Stallman</address>
 
-<blockquote><p>(Versioni i parë u botua në <a
-href="http://www.bostonreview.net/richard-stallman-free-software-DRM";>
-Boston Review</a>.)</p></blockquote>
-
-<p><strong>Në Internet, software-i pronësor s’është mënyra e vetme për 
të
-humbur lirinë tuaj mbi punimin në kompjuter. Shërbime si Zëvendësim
-Software-i, (ose SaaSS), është një tjetër mënyrë për t’i dhënë 
dikujt
-pushtet mbi punimin tuaj me kompjuter.</strong></p>
+<div class="introduction">
+<p><em>Në Internet, software-i pronësor s’është mënyra e vetme për të 
humbur
+lirinë tuaj mbi punimin në kompjuter. Shërbime si Zëvendësim Software-i,
+(ose SaaSS), është një tjetër mënyrë për t’i dhënë dikujt pushtet 
mbi
+punimin tuaj me kompjuter.</em></p>
+</div>
 
 <p>Thelbi është se mund të keni kontroll mbi një program të shkruar nga 
dikush
 tjetër (nëse është i lirë), por s’mund të keni kurrë kontroll mbi një
@@ -30,12 +35,12 @@
 
 <p>SaaSS do të thotë të përdorësh një shërbim të sendërtuar nga 
dikush tjetër,
 si zëvendësim të xhirimit të kopjes tuaj të një programi. Termi është 
i
-yni; nuk kanë për ta përdorur artikuj dhe reklama, dhe nuk do t’ju 
rrëfejnë
+yni; nuk kanë për ta përdorur artikuj dhe reklama dhe nuk do t’ju 
rrëfejnë
 nëse një shërbim është apo jo SaaSS. Në vend të kësaj, ka gjasa të 
përdorin
-termin e vagullt dhe shpërqendrues &ldquo;cloud&rdquo; (&ldquo;re&rdquo;),
-me të cilin futen në një thes SaaSS-i tok me praktika të tjera të 
ndryshme,
-disa abuzive dhe disa jo. Me shpjegimin dhe shembujt e kësaj faqeje, mund
-të kuptoni nëse një shërbim është apo jo SaaSS.</p>
+termin e vagullt dhe shpërqendrues “cloud” (“re”), me të cilin futen 
në një
+thes SaaSS-i tok me praktika të tjera të ndryshme, disa abuzive dhe disa
+jo. Me shpjegimin dhe shembujt e kësaj faqeje, mund të kuptoni nëse një
+shërbim është apo jo SaaSS.</p>
 
 <h3>Kuadër Më i Përgjithshëm: Si Ju Heq Lirinë Software-i Pronësor</h3>
 
@@ -44,10 +49,10 @@
 erdhi nga <em>software-i pronësor</em>: software të cilin përdoruesit nuk e
 kontrollojnë dot, ngaqë e kontrollon i zoti (një kompani si Apple ose
 Microsoft). I zoti shpesh përfiton nga ky pushtet jo i drejtë, duke futur
-veçori dashakeqe, f.v. <em>spyware</em>, deriçka, dhe <a
-href="http://DefectiveByDesign.org";>Administrim Dixhital të Kufizimeve
-(DRM)</a> (i quajtur &ldquo;Administrim Dixhital të Drejtash&rdquo; në
-propagandën e tyre).</p>
+veçori dashakeqe, f.v. <em>spyware</em>, deriçka, si dhe <a
+href="https://defectivebydesign.org";>Administrim Dixhital të Kufizimeve
+(DRM)</a> (i quajtur “Administrim Dixhital të Drejtash” në propagandën e
+tyre).</p>
 
 <p>Zgjidhja jonë për këtë problem është zhvillimi i <em>software-it të
 lirë</em> dhe mospranimi i software-it pronësor. Software-i i lirë do të
@@ -79,12 +84,12 @@
 
 <p>Ç’kuptim ka të thuhet se një veprimtari e dhënë punimi në kompjuter 
është i
 <em>juaji</em>? Do të thotë se pjesë e tij s’është askush tjetër. Që 
të
-qartësohet kuptimi i &ldquo;të qenit pjesë&rdquo;, ju paraqesim një
-eksperiment të menduar. Le të mendojmë se çfarëdo software-i i lirë që 
mund
-t’ju duhet për punën, mund ta keni, si dhe çfarëdo të dhënash që mund 
t’ju
-duhen, si dhe kompjutera me çfarëdo shpejtësie, funksionesh dhe aftësish 
që
-mund të jetë e nevojshme. A do ta bënit atë punën krejtësisht brenda 
këtyre
-kompjuterave, pa komunikuar me kompjuterat e cilitdo tjetër?</p>
+qartësohet kuptimi i “të qenit pjesë”, ju paraqesim një eksperiment të
+menduar. Le të mendojmë se çfarëdo software-i i lirë që mund t’ju 
duhet për
+punën, mund ta keni, si dhe çfarëdo të dhënash që mund t’ju duhen, si 
dhe
+kompjutera me çfarëdo shpejtësie, funksionesh dhe aftësish që mund të 
jetë e
+nevojshme. A do ta bënit atë punën krejtësisht brenda këtyre 
kompjuterave,
+pa komunikuar me kompjuterat e cilitdo tjetër?</p>
 
 <p>Nëse po, atëherë veprimtaria është <em>tërësisht e juaja</em>. Për 
hir të
 lirisë, e keni hak ta kontrolloni. Nëse e kryeni duke përdorur
@@ -112,8 +117,8 @@
 <p>Për më tepër, SaaSS shpie automatikisht në pasoja të njëvlershme me 
veçoritë
 dashakeqe të disa prej software-it pronësor.</p>
 
-<p> Për shembull, disa programe pronësorë janë &ldquo;spyware&rdquo;: 
programi
-<a href="/philosophy/proprietary-surveillance.html"> dërgon të dhëna mbi
+<p> Për shembull, disa programe pronësorë janë “spyware”: programi <a
+href="/philosophy/proprietary-surveillance.html"> dërgon të dhëna mbi
 veprimtari kompjuterike të përdoruesve</a>. Microsoft Windows dërgon te
 Microsoft-i të dhëna mbi veprimtaritë e përdoruesve. Windows Media Player
 raporton se çfarë sheh apo dëgjon çdo përdorues. Amazon Kindle raporton 
se
@@ -127,9 +132,8 @@
 mundim të veçantë, nga vetë natyra e SaaSS-it. Amy Webb, që kurrë nuk 
kish
 në mendje të postonte ndonjë foto të së bijës, bëri gabimin e 
përdorimit të
 një SaaSS-i (Instagram) për përpunim të fotove të saj. Dhe më pas <a
-href="http://www.slate.com/articles/technology/data_mine_1/2013/09/privacy_facebook_kids_don_t_post_photos_of_your_kids_on_social_media.html";>
-fotot rrodhën prej andej</a> në internet.
-</p>
+href="https://slate.com/technology//2013/09/privacy_facebook_kids_don_t_post_photos_of_your_kids_on_social_media.html";>
+fotot rrodhën prej andej</a> në internet.</p>
 
 <p>Teorikisht, fshehtëzimi homomorfik një ditë mund të përparojë deri 
në atë
 pikë sa shërbime SaaSS të ardhshme të mund të ndërtohen për të qenë 
të
@@ -160,18 +164,17 @@
 
 <h3>SaaSS dhe SaaS</h3>
 
-<p>Fillimisht kësaj praktike problematike iu referuam si &ldquo;SaaS&rdquo;, 
që
-do të thotër &ldquo;Software as a Service&rdquo; - Software si Shërbim.
-Është një term i përdorur rëndom për ujdisjen e një software-i në një
-shërbyes, në vend të ofrimit të kopjeve të tij përdoruesve, dhe menduam 
se
-përshkruante në mënyrë të përpiktë rastet kur ndodh ky problem.</p>
+<p>Fillimisht kësaj praktike problematike iu referuam si “SaaS”, që do 
të thotë
+“Software as a Service” - Software si Shërbim. Është një term i 
përdorur
+rëndom për ujdisjen e një software-i në një shërbyes, në vend të 
ofrimit të
+kopjeve të tij përdoruesve dhe menduam se përshkruante në mënyrë të 
përpiktë
+rastet kur ndodh ky problem.</p>
 
 <p>Më pas vumë re se termi SaaS ndonjëherë përdoret për shërbime 
komunikimi
 &mdash; veprimtari për të cilat kjo çështje nuk ka vend. Veç kësaj, 
termi
-&ldquo;Software-i si Shërbim&rdquo; nuk shpjegon <em>pse</em> praktika është
-e keqe. Ndaj sajuam termin &ldquo;Shërbim si Zëvendësim Software-i&rdquo;,
-që i përkufizon më qartë praktikat e dëmshme dhe e shpreh se ku qëndron e
-keqja.</p>
+“Software-i si Shërbim” nuk shpjegon <em>pse</em> praktika është e keqe.
+Ndaj sajuam termin “Shërbim si Zëvendësim Software-i”, që i 
përkufizon më
+qartë praktikat e dëmshme dhe e shpreh se ku qëndron e keqja.</p>
 
 <h3>Ndarja e Çështjes së SaaSS-it nga Çështja e Software-it Pronësor</h3>
 
@@ -182,10 +185,10 @@
 përllogaritjet për ju.</p>
 
 <p>Këto dy çështje shpesh ngatërrohen, dhe jo vetëm padashur. Zhvilluesit 
Web
-përdorin termin e vagullt &ldquo;aplikacion web&rdquo; për të vënë në 
një
-thes software shërbyesi tok me programe të xhiruar në makinën tuaj përmes
-shfletuesit tuaj. Disa faqe web instalojnë në shfletuesin tuaj programe
-JavaScript jo më triviale, madje të mëdhenj, pa ju informuar fare. <a
+përdorin termin e vagullt “aplikacion web” për të vënë në një thes 
software
+shërbyesi tok me programe të xhiruar në makinën tuaj përmes shfletuesit
+tuaj. Disa faqe web instalojnë në shfletuesin tuaj programe JavaScript jo
+më triviale, madje të mëdhenj, pa ju informuar fare. <a
 href="/philosophy/javascript-trap.html">Kur këto programe JavaScript janë jo
 të lira</a>, ato shkaktojnë të njëjtën lloj padrejtësie si çfarëdo 
software
 tjetër jo i lirë. Këtu, ama, problemin e kemi me çështjen e përdorimit 
të
@@ -219,21 +222,20 @@
 përdorni SaaSS!</em> Mos përdorni shërbyesin e dikujt tjetër për të 
bërë
 përllogaritjet tuaja mbi të dhëna që i furnizoni ju vetë.</p>
 
-<p>Kjo çështje demonstron thellësinë e dallimit mes &ldquo;burimit të
-hapur&rdquo; dhe &ldquo;software-it të lirë&rdquo;. Kodi burim që është
-burim i hapur <a href="/philosophy/free-open-overlap.html">është, thuajse
-përherë, i lirë</a>. Megjithatë, ideja e një <a
-href="https://opendefinition.org/ossd/";>shërbimi &ldquo;software-i me burim
-të hapur&rdquo;</a>, duke nënkuptuar një për të cilin software-i i
-shërbyesit është me burim të hapur dhe/ose i lirë, dështon t’i japë 
zgjidhje
-çështjes së SaaSS-it.</p>
+<p>Kjo çështje demonstron thellësinë e dallimit mes “burimit të 
hapët” dhe
+“software-it të lirë”. Kodi burim që është me burim të hapët <a
+href="/philosophy/free-open-overlap.html">është, thuajse përherë, i
+lirë</a>. Megjithatë, ideja e një <a
+href="https://opendefinition.org/ossd/";>shërbimi “software-i me burim të
+hapët”</a>, duke nënkuptuar një për të cilin software-i i shërbyesit 
është
+me burim të hapët dhe/ose i lirë, dështon t’i japë zgjidhje çështjes 
së
+SaaSS-it.</p>
 
 <p>Shërbimet janë në thelb të ndryshme nga programet, dhe çështjet etike 
që
 shpërfaqin shërbimet janë në thelb të ndryshme nga çështjet që 
shpërfaqin
 programet. Për të shmangur ngatërrimin, <a
 href="/philosophy/network-services-arent-free-or-nonfree.html"> e shmangim
-përshkrimin e një shërbimi si &ldquo;të lirë&rdquo; ose
-&ldquo;pronësor.&rdquo;</a></p>
+përshkrimin e një shërbimi si “të lirë” ose “pronësor”.</a></p>
 
 <h3>Bërja e Dallimit Mes SaaSS-it dhe Shërbimeve të Tjera Rrjeti</h3>
 
@@ -279,8 +281,7 @@
 përdorin software jo të lirë; lyp xhirim në kompjuterin tuaj kodi 
JavaScript
 jo të lirë; dhe u jep përdoruesve një përshtypje të shtrembër 
privatësie,
 ndërkohë që i josh ata t’i shfaqin Facebook-ut lakuriq jetën e tyre. 
Këto
-janë probleme të rëndësishme, të ndryshme nga problemi SaaSS.
-</p>
+janë probleme të rëndësishme, të ndryshme nga problemi SaaSS.</p>
 
 <p>Shërbime të tillë si motorët e kërkimeve grumbullojnë të dhëna nga 
anembanë
 web-i dhe ju lejojnë t’i merrni në shqyrtim. Këqyrja e koleksioneve të 
tyre
@@ -346,24 +347,24 @@
 Google Docs për të botuar gjë &mdash; por arsyeja nuk hyn te SaaSS-i.</p>
 
 <p>Industria TI i shkurajon përdoruesit të bëjnë këto dallime. Për 
këtë
-shërben fjala në modë &ldquo;cloud computing&rdquo;. Ky term është kaq
-nebuloz sa që mund t’i referohet thuajse çfarëdo përdorimi të 
Internetit.
-Përfshin SaaSS, si dhe mjaft praktika të tjera përdorimi të rrjeteve. Në
-çfarëdo konteksti të dhënë, gjasat janë që, një autor që shkruan
-&ldquo;cloud&rdquo; (në qoftë person teknik), të ketë në mendje një
-domethënie specifike, por zakonisht nuk shpjegon që në artikuj të tjetër
-termi ka domethënie të tjera specifike. Termi i shpie njerëzit të bëjnë
-përgjithësime mbi praktika të cilat do të duhej t’i shqyrtonin tek e 
tek.</p>
-
-<p>Nëse &ldquo;cloud computing&rdquo; ka një kuptim, ky nuk është ndonjë 
mënyrë
-e kryerjes së përllogaritjeve, por një rrugë të menduari rreth
-përllogaritjeve: një trajtim moskokëçarës që thotë, &ldquo;Mos pyet. 
Mos u
-bëj merak se kush i kontrollon përllogaritjet tuaja ose kush i mban të
-dhënat tuaja. Mos kontrollo për karrem të fshehur brenda shërbimit tonë,
-përpara se ta përtypni. Besojuni pa ngurrim kompanive.&rdquo; Me fjalë të
-tjera, &ldquo;Jini leshko.&rdquo; Mjegulla në mendje është pengesë për të
-menduarit e qartë. Për hir të të menduarit të qartë rreth 
përllogaritjeve,
-le ta shmangim termin &ldquo;cloud.&rdquo;</p>
+shërben fjala në modë “cloud computing”. Ky term është kaq nebuloz 
sa që
+mund t’i referohet thuajse çfarëdo përdorimi të Internetit. Përfshin 
SaaSS,
+si dhe mjaft praktika të tjera përdorimi të rrjeteve. Në çfarëdo 
konteksti
+të dhënë, gjasat janë që, një autor që shkruan “cloud” (në qoftë 
person
+teknik), të ketë në mendje një domethënie specifike, por zakonisht nuk
+shpjegon që në artikuj të tjetër termi ka domethënie të tjera specifike.
+Termi i shpie njerëzit të bëjnë përgjithësime mbi praktika të cilat do 
të
+duhej t’i shqyrtonin tek e tek.</p>
+
+<p>Nëse “cloud computing” ka një kuptim, ky nuk është ndonjë mënyrë 
e kryerjes
+së përllogaritjeve, por një rrugë të menduari rreth përllogaritjeve: një
+trajtim moskokëçarës që thotë, “Mos pyet. Mos u bëj merak se kush i
+kontrollon përllogaritjet tuaja ose kush i mban të dhënat tuaja. Mos
+kontrollo për karrem të fshehur brenda shërbimit tonë, përpara se ta
+përtypni. Besojuni pa ngurrim kompanive”. Me fjalë të tjera, “Jini
+leshko”. Mjegulla në mendje është pengesë për të menduarit e qartë. 
Për hir
+të të menduarit të qartë rreth përllogaritjeve, le ta shmangim termin
+“cloud”.</p>
 
 <h3 id="renting">Marrja Me Qera e një Shërbyesi Që Ndryshon Nga SaaSS-i</h3>
 
@@ -415,26 +416,35 @@
 përdorimit të shërbyesve. Për shembull, mund të krijojmë një program
 <em>peer-to-peer</em> përmes të cilit bashkëpunëtorët të mund të 
shkëmbejnë
 të dhëna të fshehtëzuara. Bashkësia e software-it të lirë duhet të
-zhvillojë zëvendësime <em>peer-to-peer</em> për &ldquo;aplikacione
-web&rdquo; të rëndësishme. Hedhja e tyre në qarkullim nën licencën <a
+zhvillojë zëvendësime <em>peer-to-peer</em> për “aplikacione web” të
+rëndësishme. Hedhja e tyre në qarkullim nën licencën <a
 href="/licenses/why-affero-gpl.html"> GNU Affero GPL</a> mund të ishte
 veprim i mençur, ngaqë do të ishin kandidatë për shndërrim nga dikush 
tjetër
 në programe me bazë shërbyes. <a href="/">Projekti GNU</a> kërkon
 vullnetarë për të punuar për zëvendësime të tilla. Ne i ftojmë edhe
-projektet e tjera të software-it të lirë ta shohin këtë problem në
-strukturat e tyre.</p>
+projektet e tjera të software-it të lirë ta shohin këtë problem në 
hartimin
+e tyre.</p>
 
 <p>Ndërkohë, nëse një kompani ju fton të përdorni shërbyesit e saj për 
të kryer
 punë tuajat me përllogaritje, mos u dorëzoni; mos përdorni SaaSS. Mos 
blini
-apo instaloni &ldquo;thin clients&rdquo;, që janë thjesht kompjutera kaq të
-dobët sa ju bëjnë të kryeni punën tuaj reale në një shërbyes, veç në 
i
-përdorshi me shërbyesin <em>tuaj</em>. Përdorni një kompjuter tuajin dhe
-mbajini të dhënat tuaja aty. Kryejeni punën me kopjen tuaj të një 
programi
-të lirë, për hir të lirisë.</p>
-
-<h3>Shihni edhe:</h3>
-<p><a href="/philosophy/bug-nobody-allowed-to-understand.html">E meta të 
Cilën
-Askush S’është Lejuar Ta Kuptojë</a>.</p>
+apo instaloni “thin clients”, që janë thjesht kompjutera kaq të dobët 
sa ju
+bëjnë të kryeni punën tuaj reale në një shërbyes, veç në i përdorshi 
me
+shërbyesin <em>tuaj</em>. Përdorni një kompjuter tuajin dhe mbajini të
+dhënat tuaja aty. Kryejeni punën me kopjen tuaj të një programi të lirë,
+për hir të lirisë.</p>
+
+<div class="announcement comment" role="complementary">
+<p>Shihni edhe: <a href="/philosophy/bug-nobody-allowed-to-understand.html">E
+meta të Cilën Askush S’është Lejuar Ta Kuptojë</a>.</p>
+</div>
+
+<div class="infobox extra" role="complementary">
+<hr />
+<p>Versioni i parë i këtij artikulli u botua në <a
+href="http://www.bostonreview.net/richard-stallman-free-software-DRM";>
+Boston Review</a>.</p>
+</div>
+</div>
 
 <div class="translators-notes">
 
@@ -444,7 +454,7 @@
 
 <!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.sq.html" -->
-<div id="footer">
+<div id="footer" role="contentinfo">
 <div class="unprintable">
 
 <p>Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së
@@ -465,7 +475,7 @@
 
     &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
 
-    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    <p>For information on coordinating and contributing translations of
     our web pages, see <a
     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
     README</a>. -->
@@ -495,7 +505,8 @@
   
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Të drejta kopjimi &copy; 2010, 2013, 2015, 2016, 2018, 2020 Richard 
Stallman</p>
+<p>Të drejta kopjimi &copy; 2010, 2013, 2015, 2016, 2018, 2020, 2021 Richard
+Stallman</p>
 
 <p>Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative Commons
@@ -510,7 +521,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2021/01/01 15:59:25 $
+$Date: 2021/11/03 21:30:35 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/words-to-avoid.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/words-to-avoid.sq.html,v
retrieving revision 1.24
retrieving revision 1.25
diff -u -b -r1.24 -r1.25
--- philosophy/words-to-avoid.sq.html  1 Oct 2021 12:03:08 -0000    1.24
+++ philosophy/words-to-avoid.sq.html  3 Nov 2021 21:30:35 -0000    1.25
@@ -273,9 +273,9 @@
 <p>
 <a
 href="https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-145/final";>Përkufizimi
-NIST për “cloud computing”</a> përmend tre skenarë që ngrenë 
çështje të
+i NIST-it për “cloud computing”</a> përmend tre skenarë që ngrenë 
çështje të
 ndryshme etike: Software-i si Shërbim, Platforma si Shërbim, dhe
-Infrastruktura si Shërbim. Por ai përkufizim nuk përputhet me përdorimin e
+Infrastruktura si Shërbim. Por ai përkufizim s’përputhet me përdorimin e
 zakonshëm të termit “cloud computing”, ngaqë nuk përfshin depozitimin 
e të
 dhënave në shërbime internetore. Software-i si Shërbim, ashtu siç
 përkufizohet nga NIST, mbivendoset në mënyrë të konsiderueshme me 
Shërbimin
@@ -1481,7 +1481,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2021/10/01 12:03:08 $
+$Date: 2021/11/03 21:30:35 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/po/free-sw.sq-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-sw.sq-en.html,v
retrieving revision 1.11
retrieving revision 1.12
diff -u -b -r1.11 -r1.12
--- philosophy/po/free-sw.sq-en.html  1 Oct 2021 12:03:08 -0000    1.11
+++ philosophy/po/free-sw.sq-en.html  3 Nov 2021 21:30:36 -0000    1.12
@@ -619,7 +619,7 @@
 1.74</a>: Four clarifications of points not explicit enough, or stated
 in some places but not reflected everywhere:
 <ul>
-<li>"Improvements" does not mean the license can
+<li>&ldquo;Improvements&rdquo; does not mean the license can
 substantively limit what kinds of modified versions you can release.
 Freedom 3 includes distributing modified versions, not just changes.</li>
 <li>The right to merge in existing modules
@@ -630,7 +630,7 @@
 </li>
 
 <li><a 
href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.56&amp;r2=1.57">Version
-1.57</a>: Add &quot;Beyond Software&quot; section.</li>
+1.57</a>: Add &ldquo;Beyond Software&rdquo; section.</li>
 
 <li><a 
href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.45&amp;r2=1.46">Version
 1.46</a>: Clarify whose purpose is significant in the freedom to run
@@ -743,7 +743,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2021/10/01 12:03:08 $
+$Date: 2021/11/03 21:30:36 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/po/free-sw.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-sw.sq.po,v
retrieving revision 1.42
retrieving revision 1.43
diff -u -b -r1.42 -r1.43
--- philosophy/po/free-sw.sq.po 3 Nov 2021 21:09:05 -0000    1.42
+++ philosophy/po/free-sw.sq.po 3 Nov 2021 21:30:36 -0000    1.43
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2021-10-11 09:26+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
 
 #. type: Content of: <title>

Index: philosophy/po/fs-translations.sq-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/fs-translations.sq-en.html,v
retrieving revision 1.19
retrieving revision 1.20
diff -u -b -r1.19 -r1.20
--- philosophy/po/fs-translations.sq-en.html  1 Oct 2021 12:03:08 -0000    
1.19
+++ philosophy/po/fs-translations.sq-en.html  3 Nov 2021 21:30:36 -0000    
1.20
@@ -976,6 +976,15 @@
 <tr><th>Free Software</th>
 <td lang="uk" xml:lang="uk">
 вільне програмне забезпечення (vil'ne prohramne 
zabezpechennja)</td></tr>
+<tr><th>Gratis Software</th>
+<td lang="uk" xml:lang="uk">
+безплатне програмне забезпечення (bezplatne 
programne zapezpechennja)</td></tr>
+<tr><th>Proprietary Software</th>
+<td lang="uk" xml:lang="uk">
+власницьке програмне забезпечення (vlasnits'ke 
programne zapezpechennja)</td></tr>
+<tr><th>Commercial Software</th>
+<td lang="uk" xml:lang="uk">
+комерційне програмне забезпечення (kommertsijne 
programne zapezpechennja)</td></tr>
 </table>
 <!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM -->
 <!-- GNUN-SORT-BEGIN-KEY -->
@@ -1082,7 +1091,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2021/10/01 12:03:08 $
+$Date: 2021/11/03 21:30:36 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/po/fs-translations.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/fs-translations.sq.po,v
retrieving revision 1.63
retrieving revision 1.64
diff -u -b -r1.63 -r1.64
--- philosophy/po/fs-translations.sq.po 3 Nov 2021 21:09:05 -0000    1.63
+++ philosophy/po/fs-translations.sq.po 3 Nov 2021 21:30:36 -0000    1.64
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2021-10-05 12:55+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
@@ -1133,19 +1132,16 @@
 msgstr "вільне програмне забезпечення (vil'ne 
prohramne zabezpechennja)"
 
 #. type: Content of: <div><table><tr><td>
-#| msgid "вільне програмне забезпечення (vil'ne 
prohramne zabezpechennja)"
 msgid "безплатне програмне забезпечення 
(bezplatne programne zapezpechennja)"
 msgstr "безплатне програмне забезпечення 
(bezplatne programne zapezpechennja)"
 
 #. type: Content of: <div><table><tr><td>
-#| msgid "вільне програмне забезпечення (vil'ne 
prohramne zabezpechennja)"
 msgid ""
 "власницьке програмне забезпечення (vlasnits'ke 
programne zapezpechennja)"
 msgstr ""
 "власницьке програмне забезпечення (vlasnits'ke 
programne zapezpechennja)"
 
 #. type: Content of: <div><table><tr><td>
-#| msgid "вільне програмне забезпечення (vil'ne 
prohramne zabezpechennja)"
 msgid ""
 "комерційне програмне забезпечення 
(kommertsijne programne zapezpechennja)"
 msgstr ""

Index: philosophy/po/open-source-misses-the-point.sq-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/open-source-misses-the-point.sq-en.html,v
retrieving revision 1.31
retrieving revision 1.32
diff -u -b -r1.31 -r1.32
--- philosophy/po/open-source-misses-the-point.sq-en.html    1 Oct 2021 
12:03:08 -0000    1.31
+++ philosophy/po/open-source-misses-the-point.sq-en.html    3 Nov 2021 
21:30:36 -0000    1.32
@@ -128,7 +128,7 @@
 <p>Second, when a program's source code carries a weak license, one
 without copyleft, its executables can carry additional nonfree
 conditions. <a href="https://code.visualstudio.com/License/";>Microsoft
-does this with Visual Studio Code,</a> for example.</p>
+does this with Visual Studio Code</a>, for example.</p>
 
 <p>If these executables fully correspond to the released sources, they
 qualify as open source but not as free software. However, in that
@@ -511,7 +511,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2021/10/01 12:03:08 $
+$Date: 2021/11/03 21:30:36 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/po/open-source-misses-the-point.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/open-source-misses-the-point.sq.po,v
retrieving revision 1.95
retrieving revision 1.96
diff -u -b -r1.95 -r1.96
--- philosophy/po/open-source-misses-the-point.sq.po  3 Nov 2021 21:09:05 
-0000    1.95
+++ philosophy/po/open-source-misses-the-point.sq.po  3 Nov 2021 21:30:36 
-0000    1.96
@@ -13,7 +13,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2021-10-02 10:56+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
 
 #. type: Content of: <title>
@@ -34,45 +33,45 @@
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
-"The terms &ldquo;free software&rdquo; and &ldquo;open source&rdquo; stand for 
"
-"almost the same range of programs. However, they say deeply different things 
"
-"about those programs, based on different values. The free software movement "
-"campaigns for freedom for the users of computing; it is a movement for "
-"freedom and justice. By contrast, the open source idea values mainly "
+"The terms &ldquo;free software&rdquo; and &ldquo;open source&rdquo; stand "
+"for almost the same range of programs. However, they say deeply different "
+"things about those programs, based on different values. The free software "
+"movement campaigns for freedom for the users of computing; it is a movement "
+"for freedom and justice. By contrast, the open source idea values mainly "
 "practical advantage and does not campaign for principles. This is why we do "
 "not agree with open source, and do not use that term."
 msgstr ""
-"Termi “software i lirë” dhe “burim i hapët” janë të "
-"përdorshëm për thuajse të njëjtën gamë problemesh. Megjithatë, ato 
shprehin "
-"gjëra thellësisht të ndryshme mbi këto programe, bazuar në vlera të "
-"ndryshme. Lëvizja për software të lirë ngre zërin për lirinë e 
përdoruesve "
-"të kompjuterave; është një lëvizje për liri dhe drejtësi. Në 
kontrast me të, "
-"ideja e burimit të hapët çmon kryesisht përparësitë praktike dhe nuk 
ngre "
-"zërin për parimet. Kjo është arsye pse nuk pajtohemi me burimin e 
hapët, dhe "
-"nuk e përdorim atë term."
+"Termi “software i lirë” dhe “burim i hapët” janë të përdorshëm 
për thuajse "
+"të njëjtën gamë problemesh. Megjithatë, ato shprehin gjëra 
thellësisht të "
+"ndryshme mbi këto programe, bazuar në vlera të ndryshme. Lëvizja për "
+"software të lirë ngre zërin për lirinë e përdoruesve të kompjuterave; 
është "
+"një lëvizje për liri dhe drejtësi. Në kontrast me të, ideja e burimit 
të "
+"hapët çmon kryesisht përparësitë praktike dhe nuk ngre zërin për 
parimet. "
+"Kjo është arsye pse nuk pajtohemi me burimin e hapët, dhe nuk e përdorim 
atë "
+"term."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "When we call software &ldquo;free,&rdquo; we mean that it respects the <a "
 "href=\"/philosophy/free-sw.html\">users' essential freedoms</a>: the freedom "
-"to run it, to study and change it, and to redistribute copies with or without 
"
-"changes. This is a matter of freedom, not price, so think of &ldquo;free "
-"speech,&rdquo; not &ldquo;free beer.&rdquo;"
-msgstr ""
-"Kur e cilësojmë një software si “të lirë”, e kemi fjalën që ai "
-"respekton <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">liritë thelbësore të "
-"përdoruesit</a>: lirinë për ta xhiruar, studiuar, dhe rishpërndarë kopje 
të "
-"tij me ose pa ndryshime. Kjo është çështje lirie, jo çmimi, pra 
mendojeni si "
-"tek “fjala e lirë”, jo si te “birrë falas”."
+"to run it, to study and change it, and to redistribute copies with or "
+"without changes. This is a matter of freedom, not price, so think of &ldquo;"
+"free speech,&rdquo; not &ldquo;free beer.&rdquo;"
+msgstr ""
+"Kur e cilësojmë një software si “të lirë”, e kemi fjalën që ai 
respekton <a "
+"href=\"/philosophy/free-sw.html\">liritë thelbësore të përdoruesit</a>: "
+"lirinë për ta xhiruar, studiuar, dhe rishpërndarë kopje të tij me ose pa 
"
+"ndryshime. Kjo është çështje lirie, jo çmimi, pra mendojeni si tek 
“fjala e "
+"lirë”, jo si te “birrë falas”."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "These freedoms are vitally important. They are essential, not just for the "
 "individual users' sake, but for society as a whole because they promote "
 "social solidarity&mdash;that is, sharing and cooperation. They become even "
-"more important as our culture and life activities are increasingly digitized. 
"
-"In a world of digital sounds, images, and words, free software becomes "
-"increasingly essential for freedom in general."
+"more important as our culture and life activities are increasingly "
+"digitized. In a world of digital sounds, images, and words, free software "
+"becomes increasingly essential for freedom in general."
 msgstr ""
 "Këto liri kanë rëndësi jetike. Ato janë thelbësore, jo thjesht për 
hir të "
 "përdoruesit individual, por për hir të shoqërisë si e tërë, pasi 
promovojnë "
@@ -84,22 +83,22 @@
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
-"Tens of millions of people around the world now use free software; the public 
"
-"schools of some regions of India and Spain now teach all students to use the "
-"free <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux operating system</a>. "
-"Most of these users, however, have never heard of the ethical reasons for "
-"which we developed this system and built the free software community, because 
"
-"nowadays this system and community are more often spoken of as &ldquo;open "
-"source,&rdquo; attributing them to a different philosophy in which these "
-"freedoms are hardly mentioned."
+"Tens of millions of people around the world now use free software; the "
+"public schools of some regions of India and Spain now teach all students to "
+"use the free <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux operating system</"
+"a>. Most of these users, however, have never heard of the ethical reasons "
+"for which we developed this system and built the free software community, "
+"because nowadays this system and community are more often spoken of as "
+"&ldquo;open source,&rdquo; attributing them to a different philosophy in "
+"which these freedoms are hardly mentioned."
 msgstr ""
 "Dhjetëra miliona njerëz anembanë botës përdorin tani <em>software</em> 
të "
 "lirë; shkollat publike në disa rajone të Indisë dhe Spanjës tani u 
thonë "
 "nxënësve të përdorin <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">sistemin e lirë 
"
 "operativ GNU/Linux</a>. Megjithatë, shumica e këtyre përdoruesve nuk 
kanë "
 "dëgjuar kurrë rreth arsyeve etike për të cilat e krijuam këtë sistem 
dhe "
-"ngritëm bashkësinë e software-it të lirë, ngaqë sot, ky sistem dhe 
bashkësia, "
-"më shpesh shihen si të “burimit të hapët”, duke ua atribuar një "
+"ngritëm bashkësinë e software-it të lirë, ngaqë sot, ky sistem dhe "
+"bashkësia, më shpesh shihen si të “burimit të hapët”, duke ua 
atribuar një "
 "tjetër filozofie, tek e cila këto liri me zor përmenden."
 
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -107,34 +106,35 @@
 "The free software movement has campaigned for computer users' freedom since "
 "1983. In 1984 we launched the development of the free operating system GNU, "
 "so that we could avoid the nonfree operating systems that deny freedom to "
-"their users. During the 1980s, we developed most of the essential components 
"
-"of the system and designed the <a href=\"/licenses/gpl.html\">GNU General "
-"Public License</a> (GNU GPL) to release them under&mdash;a license designed "
-"specifically to protect freedom for all users of a program."
-msgstr ""
-"Lëvizja e software-it të lirë ka dalë në mbrojtje të lirisë së 
përdoruesit që "
-"më 1983-shin. Më 1984-n filluam zhvillimin e sistemit operativ të lirë 
GNU, "
-"që të mund të shmangeshin sistemet operativë jo të lirë të cilët u 
mohojnë "
-"përdoruesve këto liri. Gjatë viteve ’80, zhvilluam shumicën e 
përbërësve "
-"thelbësorë të sistemit dhe hartuam lejen <a 
href=\"/licenses/gpl.html\">GNU "
-"General Public License</a> (GNU GPL) nën të cilën do të hidheshin në "
-"qarkullim&mdash;një leje e hartuar posaçërisht për mbrojtjen e lirisë 
për të "
-"gjithë përdoruesit e një programi."
+"their users. During the 1980s, we developed most of the essential "
+"components of the system and designed the <a href=\"/licenses/gpl.html\">GNU "
+"General Public License</a> (GNU GPL) to release them under&mdash;a license "
+"designed specifically to protect freedom for all users of a program."
+msgstr ""
+"Lëvizja e software-it të lirë ka dalë në mbrojtje të lirisë së 
përdoruesit "
+"që më 1983-shin. Më 1984-n filluam zhvillimin e sistemit operativ të 
lirë "
+"GNU, që të mund të shmangeshin sistemet operativë jo të lirë të cilët 
u "
+"mohojnë përdoruesve këto liri. Gjatë viteve ’80, zhvilluam shumicën e 
"
+"përbërësve thelbësorë të sistemit dhe hartuam lejen <a 
href=\"/licenses/gpl."
+"html\">GNU General Public License</a> (GNU GPL) nën të cilën do të 
hidheshin "
+"në qarkullim&mdash;një leje e hartuar posaçërisht për mbrojtjen e 
lirisë për "
+"të gjithë përdoruesit e një programi."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
-"Not all of the users and developers of free software agreed with the goals of 
"
-"the free software movement. In 1998, a part of the free software community "
-"splintered off and began campaigning in the name of &ldquo;open source."
-"&rdquo; The term was originally proposed to avoid a possible misunderstanding 
"
-"of the term &ldquo;free software,&rdquo; but it soon became associated with "
-"philosophical views quite different from those of the free software movement."
+"Not all of the users and developers of free software agreed with the goals "
+"of the free software movement. In 1998, a part of the free software "
+"community splintered off and began campaigning in the name of &ldquo;open "
+"source.&rdquo; The term was originally proposed to avoid a possible "
+"misunderstanding of the term &ldquo;free software,&rdquo; but it soon became "
+"associated with philosophical views quite different from those of the free "
+"software movement."
 msgstr ""
 "Jo të gjithë përdoruesit dhe zhvilluesit e software-it të lirë u pajtuan 
me "
-"synimet e lëvizjes së software-it të lirë. Më 1998-n, një pjesë e 
bashkësisë "
-"së software-it të lirë doli veç dhe filloi fushatë në emër të 
“burimit "
-"të hapët”. Termi fillimisht u propozua për shmangien e një keqkuptimi "
-"të mundshëm të termit “software i lirë”, por shpejt filloi t’u "
+"synimet e lëvizjes së software-it të lirë. Më 1998-n, një pjesë e "
+"bashkësisë së software-it të lirë doli veç dhe filloi fushatë në 
emër të "
+"“burimit të hapët”. Termi fillimisht u propozua për shmangien e një "
+"keqkuptimi të mundshëm të termit “software i lirë”, por shpejt filloi 
t’u "
 "përshoqërohej ideve filozofike mjaft të ndryshme nga ato të lëvizjes së 
"
 "software-it të lirë."
 
@@ -143,43 +143,43 @@
 "Some of the supporters of open source considered the term a &ldquo;marketing "
 "campaign for free software,&rdquo; which would appeal to business executives "
 "by highlighting the software's practical benefits, while not raising issues "
-"of right and wrong that they might not like to hear. Other supporters flatly 
"
-"rejected the free software movement's ethical and social values. Whichever "
-"their views, when campaigning for open source, they neither cited nor "
-"advocated those values. The term &ldquo;open source&rdquo; quickly became "
-"associated with ideas and arguments based only on practical values, such as "
-"making or having powerful, reliable software. Most of the supporters of open 
"
-"source have come to it since then, and they make the same association. Most "
-"discussion of &ldquo;open source&rdquo; pays no attention to right and wrong, 
"
-"only to popularity and success; here's a <a href=\"https://linuxinsider.com/";
-"story/Open-Source-Is-Woven-Into-the-Latest-Hottest-Trends-78937.html\"> "
-"typical example</a>. A minority of supporters of open source do nowadays say 
"
-"freedom is part of the issue, but they are not very visible among the many "
-"that don't."
+"of right and wrong that they might not like to hear. Other supporters "
+"flatly rejected the free software movement's ethical and social values. "
+"Whichever their views, when campaigning for open source, they neither cited "
+"nor advocated those values. The term &ldquo;open source&rdquo; quickly "
+"became associated with ideas and arguments based only on practical values, "
+"such as making or having powerful, reliable software. Most of the "
+"supporters of open source have come to it since then, and they make the same "
+"association. Most discussion of &ldquo;open source&rdquo; pays no attention "
+"to right and wrong, only to popularity and success; here's a <a href="
+"\"https://linuxinsider.com/story/Open-Source-Is-Woven-Into-the-Latest-";
+"Hottest-Trends-78937.html\"> typical example</a>. A minority of supporters "
+"of open source do nowadays say freedom is part of the issue, but they are "
+"not very visible among the many that don't."
 msgstr ""
-"Disa nga përkrahësit e burimit të hapët e konsideronin termin si një “"
-"fushatë marketingu për software-in e lirë”, çka do të joshte drejtues "
+"Disa nga përkrahësit e burimit të hapët e konsideronin termin si një "
+"“fushatë marketingu për software-in e lirë”, çka do të joshte 
drejtues "
 "biznesesh përmes nxjerrjes në pah të përfitimeve praktike nga software-i, 
pa "
 "ngritur ndërkohë çështje të së mirës dhe të gabuarës, për të cilat 
ata mund "
 "të mos kishin qejf të dëgjonin. Të tjerë përkrahës i hodhën 
kategorikisht "
 "poshtë vlerat etike dhe sociale të lëvizjes së software-it të lirë. 
Cilatdo "
 "qofshin pikëpamjet e tyre, kur bënin fushatë për burimin e hapët, as i "
-"përmendin, as mbronin këto vlera. Termi “burim i hapët” shpejt "
-"filloi të përshoqërohej me ide dhe argumente të bazuar vetëm në vlera "
-"praktike, të tilla si krijimi ose pasja e software-it të fuqishëm, të "
-"qëndrueshëm. Prej asokohe, shumica e përkrahësve të burimit të hapët 
janë "
-"rreshtuar pas tij, dhe bëjnë të njëjtin përshoqërim. Shumica e 
diskutimeve "
-"rreth ”burimit të hapët” nuk merren me të mirën dhe të gabuarën "
-"fare, vetëm me popullaritetin dhe suksesin; ja një <a href=\"https://www.";
-"linuxinsider.com/story/Open-Source-Is-Woven-Into-the-Latest-Hottest-"
-"Trends-78937.html\"> shembull tipik</a>. Një pakicë e përkrahësve të 
burimit "
-"të hapët sot thonë se liria është pjesë e problemit, por ata nuk janë 
dhe aq "
-"të dukshëm mes atyre që s’janë të këtij mendimi."
+"përmendin, as mbronin këto vlera. Termi “burim i hapët” shpejt filloi 
të "
+"përshoqërohej me ide dhe argumente të bazuar vetëm në vlera praktike, 
të "
+"tilla si krijimi ose pasja e software-it të fuqishëm, të qëndrueshëm. 
Prej "
+"asokohe, shumica e përkrahësve të burimit të hapët janë rreshtuar pas 
tij, "
+"dhe bëjnë të njëjtin përshoqërim. Shumica e diskutimeve rreth 
”burimit të "
+"hapët” nuk merren me të mirën dhe të gabuarën fare, vetëm me 
popullaritetin "
+"dhe suksesin; ja një <a href=\"https://www.linuxinsider.com/story/Open-";
+"Source-Is-Woven-Into-the-Latest-Hottest-Trends-78937.html\"> shembull tipik</"
+"a>. Një pakicë e përkrahësve të burimit të hapët sot thonë se liria 
është "
+"pjesë e problemit, por ata nuk janë dhe aq të dukshëm mes atyre që 
s’janë të "
+"këtij mendimi."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
-"The two now describe almost the same category of software, but they stand for 
"
-"views based on fundamentally different values. For the free software "
+"The two now describe almost the same category of software, but they stand "
+"for views based on fundamentally different values. For the free software "
 "movement, free software is an ethical imperative, essential respect for the "
 "users' freedom. By contrast, the philosophy of open source considers issues "
 "in terms of how to make software &ldquo;better&rdquo;&mdash;in a practical "
@@ -190,10 +190,9 @@
 "përfaqësojnë pikëpamje të bazuara mbi vlera në thelb të ndryshme. 
Për "
 "lëvizjen e software-it të lirë, software-i lirë është një imperativ 
etik, "
 "respekt thelbësor për lirinë e përdoruesit. Në kontrast me të, 
filozofia e "
-"burimit të hapët i sheh çështjet sipas optikës se si të bëhet 
software-i "
-"“më i mirë”&mdash;vetëm nga pikëpamja praktike. Sipas saj, "
-"software-i jo i lirë është një zgjidhje inferiore për një problem 
praktik të "
-"dhënë."
+"burimit të hapët i sheh çështjet sipas optikës se si të bëhet 
software-i “më "
+"i mirë”&mdash;vetëm nga pikëpamja praktike. Sipas saj, software-i jo i 
lirë "
+"është një zgjidhje inferiore për një problem praktik të dhënë."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -214,14 +213,13 @@
 "on teaching people to value freedom. If you want to help do this, it is "
 "essential to speak of &ldquo;free software.&rdquo;"
 msgstr ""
-"“Software i lirë”. “Burim i hapët”. Nëse është i "
-"njëjti software (<a href=\"/philosophy/free-open-overlap.html\">ose "
-"pothuajse</a>), ka rëndësi cilin emër përdorni? Po, ngaqë fjalë të 
ndryshme "
-"përcjellin ide të ndryshme. Edhe pse një program i lirë, me çfarëdo 
emri "
-"tjetër, sot do t’ju jepte po atë liri, forcimi i pozitave të lirisë në 
një "
-"rrugë të qëndrueshme varet mbi të gjitha nga të mësuarit e njerëzve 
të çmojnë "
-"lirinë. Nëse doni të ndihmoni për këtë, është thelbësore të flitet 
për "
-"“software të lirë”."
+"“Software i lirë”. “Burim i hapët”. Nëse është i njëjti 
software (<a href=\"/"
+"philosophy/free-open-overlap.html\">ose pothuajse</a>), ka rëndësi cilin "
+"emër përdorni? Po, ngaqë fjalë të ndryshme përcjellin ide të ndryshme. 
 Edhe "
+"pse një program i lirë, me çfarëdo emri tjetër, sot do t’ju jepte po 
atë "
+"liri, forcimi i pozitave të lirisë në një rrugë të qëndrueshme varet 
mbi të "
+"gjitha nga të mësuarit e njerëzve të çmojnë lirinë. Nëse doni të 
ndihmoni "
+"për këtë, është thelbësore të flitet për “software të lirë”."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -234,10 +232,11 @@
 msgstr ""
 "Ne, të lëvizjes së software-it të lirë, nuk e shohim kampin e burimit 
të "
 "hapët si një armik; armiku është software-i pronësor (jo i lirë). Por 
duam "
-"që njerëzit ta dinë se ne jemi për lirinë, ndaj nuk e pranojmë të 
etiketohemi "
-"gabimisht si përkrahës të burimit të hapët. Ajo çka mbrojmë 
s’është “burimi "
-"i hapët” dhe ai të cilit i kundërvihemi s’është “burimi i 
mbyllur”. Për ta "
-"bërë të qartë këtë, ne shmangim përdorimin e këtyre termave."
+"që njerëzit ta dinë se ne jemi për lirinë, ndaj nuk e pranojmë të "
+"etiketohemi gabimisht si përkrahës të burimit të hapët. Ajo çka 
mbrojmë "
+"s’është “burimi i hapët” dhe ai të cilit i kundërvihemi 
s’është “burimi i "
+"mbyllur”. Për ta bërë të qartë këtë, ne shmangim përdorimin e 
këtyre "
+"termave."
 
 #. type: Content of: <div><h3>
 msgid "Practical Differences between Free Software and Open Source"
@@ -246,20 +245,20 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "In practice, open source stands for criteria a little looser than those of "
-"free software. As far as we know, all existing released free software source 
"
-"code would qualify as open source. Nearly all open source software is free "
-"software, but there are exceptions. First, some open source licenses are too 
"
-"restrictive, so they do not qualify as free licenses. For example, &ldquo;"
-"Open Watcom&rdquo; is nonfree because its license does not allow making a "
-"modified version and using it privately. Fortunately, few programs use such "
-"licenses."
+"free software. As far as we know, all existing released free software "
+"source code would qualify as open source. Nearly all open source software "
+"is free software, but there are exceptions. First, some open source "
+"licenses are too restrictive, so they do not qualify as free licenses. For "
+"example, &ldquo;Open Watcom&rdquo; is nonfree because its license does not "
+"allow making a modified version and using it privately. Fortunately, few "
+"programs use such licenses."
 msgstr ""
 "Në praktikë, burimi i hapët mishëron një kriter paksa më të 
hapërdarë se sa "
 "ata të software-it të lirë. Me aq sa dimë, krejt kodi software i lirë i 
"
-"hedhur në qarkullim mund të kualifikohet si me burim të hapët. Thuajse 
krejt "
-"software-i me burim të hapët është software i lirë, por ka disa 
përjashtime. "
-"Së pari, disa licenca burimi të hapët janë shumë kufizuese, ndaj nuk "
-"kualifikohen dot si licenca të lira. Për shembull, “Open Watcom” "
+"hedhur në qarkullim mund të kualifikohet si me burim të hapët. Thuajse "
+"krejt software-i me burim të hapët është software i lirë, por ka disa "
+"përjashtime. Së pari, disa licenca burimi të hapët janë shumë 
kufizuese, "
+"ndaj nuk kualifikohen dot si licenca të lira. Për shembull, “Open 
Watcom” "
 "s’është e lirë, pasi licenca e saj nuk lejon krijimin e një versioni 
të "
 "modifikuar dhe përdorimin e tij privatisht. Për fat, licenca të tilla "
 "përdoren nga pak programe."
@@ -273,8 +272,8 @@
 msgstr ""
 "Së dyti, kur kodi burim i një programi ka një licencë të dobët, një pa 
"
 "<em>copyleft</em>, të ekzekutueshmit e tij mund të bartin kushte jo të 
lira "
-"shtesë. <a href=\"https://code.visualstudio.com/License/\";>Microsoft-i e 
bën "
-"këtë me Visual Studio-n,</a> për shembull."
+"shtesë. <a href=\"https://code.visualstudio.com/License/\";>Microsoft-i e "
+"bën këtë me Visual Studio-n,</a> për shembull."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -304,12 +303,12 @@
 "për t’ua parandaluar përdoruesve instalimin e të ekzekutueshmve të 
ndryshëm "
 "nga to; vetëm një kompani e caktuar mund të krijojë të ekzekutueshëm 
që mund "
 "të xhirojnë te pajisja ose që mund të përdorin krejt aftësitë e saj. 
Këto "
-"pajisje i quajmë “tiranike”, dhe praktika është quajtur “"
-"tivoizim”, sipas produktit (Tivo) te i cili e vumë re për herë të "
-"parë. Edhe pse i ekzekutueshmi është ndërtuar nga kod me burim të 
lirë, dhe "
-"formalisht bart me vete një licencë të lirë, përdoruesit nuk mund të 
xhirojnë "
-"versione të modifikuara të tij, kështu që, <em>de-facto</em>, i 
ekzekutueshmi "
-"është jo i lirë."
+"pajisje i quajmë “tiranike”, dhe praktika është quajtur 
“tivoizim”, sipas "
+"produktit (Tivo) te i cili e vumë re për herë të parë. Edhe pse i "
+"ekzekutueshmi është ndërtuar nga kod me burim të lirë, dhe formalisht 
bart "
+"me vete një licencë të lirë, përdoruesit nuk mund të xhirojnë versione 
të "
+"modifikuara të tij, kështu që, <em>de-facto</em>, i ekzekutueshmi është 
jo i "
+"lirë."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -318,8 +317,8 @@
 "version 3 to prohibit this practice."
 msgstr ""
 "Mjaft produkte Android përmbajnë të ekzekutueshëm Linux jo të lirë të 
Tivo-"
-"izuar, edhe pse kodi i tij burimi gjendet nën GNU GPL version 2. Versionin 
3 "
-"të GNU GPL-së e konceptuam për ta ndaluar këtë praktikë."
+"izuar, edhe pse kodi i tij burimi gjendet nën GNU GPL version 2. Versionin "
+"3 të GNU GPL-së e konceptuam për ta ndaluar këtë praktikë."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -336,9 +335,7 @@
 msgid ""
 "Common Misunderstandings of &ldquo;Free Software&rdquo; and &ldquo;Open "
 "Source&rdquo;"
-msgstr ""
-"Moskuptime të Rëndomta të “Software-it të Lirë” dhe “"
-"Burimit të Hapët”"
+msgstr "Moskuptime të Rëndomta të “Software-it të Lirë” dhe 
“Burimit të Hapët”"
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -346,20 +343,19 @@
 "unintended meaning, &ldquo;software you can get for zero price,&rdquo; fits "
 "the term just as well as the intended meaning, &ldquo;software which gives "
 "the user certain freedoms.&rdquo; We address this problem by publishing the "
-"definition of free software, and by saying &ldquo;Think of &lsquo;free 
speech,"
-"&rsquo; not &lsquo;free beer.&rsquo;&rdquo; This is not a perfect solution; "
-"it cannot completely eliminate the problem. An unambiguous and correct term "
-"would be better, if it didn't present other problems."
-msgstr ""
-"Termi “software i lirë” është pre e keqinterpretimeve: një kuptim "
-"i pasynuar prej nesh, “software që mund ta keni me çmim zero”, "
-"mund t’i jepet termit po njësoj si kuptimi i synuar prej nesh, “"
-"software që i jep përdoruesit disa liri“. Për këtë problem kujdesemi "
-"duke bërë publik përkufizimin e software-it të lirë, dhe duke thënë 
“"
-"Mendojeni si te &lsquo;liria e fjalës,&rsquo; jo si te &lsquo;birrë falas."
-"&rsquo;” Kjo zgjidhje s’është e përsosur; nuk mund ta eliminojë "
-"plotësisht problemin. Do të ishte më mirë një term i saktë dhe jo i "
-"dykuptimtë, sikur kjo të mos paraqiste probleme të tjera."
+"definition of free software, and by saying &ldquo;Think of &lsquo;free "
+"speech,&rsquo; not &lsquo;free beer.&rsquo;&rdquo; This is not a perfect "
+"solution; it cannot completely eliminate the problem. An unambiguous and "
+"correct term would be better, if it didn't present other problems."
+msgstr ""
+"Termi “software i lirë” është pre e keqinterpretimeve: një kuptim i 
pasynuar "
+"prej nesh, “software që mund ta keni me çmim zero”, mund t’i jepet 
termit po "
+"njësoj si kuptimi i synuar prej nesh, “software që i jep përdoruesit 
disa "
+"liri“. Për këtë problem kujdesemi duke bërë publik përkufizimin e 
software-"
+"it të lirë, dhe duke thënë “Mendojeni si te &lsquo;liria e 
fjalës,&rsquo; jo "
+"si te &lsquo;birrë falas.&rsquo;” Kjo zgjidhje s’është e përsosur; 
nuk mund "
+"ta eliminojë plotësisht problemin. Do të ishte më mirë një term i 
saktë dhe "
+"jo i dykuptimtë, sikur kjo të mos paraqiste probleme të tjera."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -373,43 +369,43 @@
 msgstr ""
 "Mjerisht, të gjitha alternativat në Anglisht kanë probleme të tyret. 
Kemi "
 "shqyrtuar mjaft nga sugjerimet e njerëzve, por asnjë nuk është kaq 
qartazi "
-"“i drejtë” saqë kalimi në të të qe ide e mirë. (Për shembull, në 
"
-"disa kontekste fjalët Frëngjisht dhe Spanjisht “libre” "
-"funksionojnë bukur, por njerëzit në Indi nuk e pranojnë fare këtë.) 
Cilido "
-"zëvendësim i propozuar për “software-in e lirë” ka ndonjë lloj "
-"problemi semantik&mdash;dhe kjo ndodh edhe me “software-in me burim të "
-"hapët”."
+"“i drejtë” saqë kalimi në të të qe ide e mirë. (Për shembull, në 
disa "
+"kontekste fjalët Frëngjisht dhe Spanjisht “libre” funksionojnë bukur, 
por "
+"njerëzit në Indi nuk e pranojnë fare këtë.) Cilido zëvendësim i 
propozuar "
+"për “software-in e lirë” ka ndonjë lloj problemi semantik&mdash;dhe 
kjo "
+"ndodh edhe me “software-in me burim të hapët”."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
-"The <a href=\"https://opensource.org/osd\";>official definition of &ldquo;open 
"
-"source software&rdquo;</a> (which is published by the Open Source Initiative "
-"and is too long to include here) was derived indirectly from our criteria for 
"
-"free software. It is not the same; it is a little looser in some respects. "
-"Nonetheless, their definition agrees with our definition in most cases."
-msgstr ""
-"<a href=\"https://opensource.org/osd\";>Përkufizimi zyrtar i “software-"
-"it me burim të hapët”</a> (që është botuar nga Open Source Initiative "
-"dhe është shumë i gjatë për ta përfshirë këtu) është përftuar 
tërthorazi prej "
-"kriterit tonë të software-it të lirë. Nuk është i njëjti; është ca 
më "
-"dorëlëshuar në disa këndvështrime. Megjithatë, në shumicën e rasteve 
"
-"përkufizimi i tyre pajtohet me përkufizimin tonë."
+"The <a href=\"https://opensource.org/osd\";>official definition of &ldquo;"
+"open source software&rdquo;</a> (which is published by the Open Source "
+"Initiative and is too long to include here) was derived indirectly from our "
+"criteria for free software. It is not the same; it is a little looser in "
+"some respects. Nonetheless, their definition agrees with our definition in "
+"most cases."
+msgstr ""
+"<a href=\"https://opensource.org/osd\";>Përkufizimi zyrtar i “software-it 
me "
+"burim të hapët”</a> (që është botuar nga Open Source Initiative dhe 
është "
+"shumë i gjatë për ta përfshirë këtu) është përftuar tërthorazi prej 
kriterit "
+"tonë të software-it të lirë. Nuk është i njëjti; është ca më 
dorëlëshuar në "
+"disa këndvështrime. Megjithatë, në shumicën e rasteve përkufizimi i 
tyre "
+"pajtohet me përkufizimin tonë."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "However, the obvious meaning for the expression &ldquo;open source "
-"software&rdquo;&mdash;and the one most people seem to think it means&mdash;is 
"
-"&ldquo;You can look at the source code.&rdquo; That criterion is much weaker "
-"than the free software definition, much weaker also than the official "
+"software&rdquo;&mdash;and the one most people seem to think it means&mdash;"
+"is &ldquo;You can look at the source code.&rdquo; That criterion is much "
+"weaker than the free software definition, much weaker also than the official "
 "definition of open source. It includes many programs that are neither free "
 "nor open source."
 msgstr ""
-"Sido që të jetë, kuptimi i afërmendshëm për shprehjen “software me "
-"burim të hapët”&mdash;dhe ai që shumica e njerëzve duket se mendojnë 
që "
-"shpreh&mdash;është që “Mund t’i shihni kodin burim”. Ky kriter "
-"është shumë më i dobët se sa përkufizimi i software-it të lirë, 
shumë më i "
-"dobët gjithashtu se sa përkufizimi zyrtar i burimit të hapët. Me të "
-"përfshihen mjaft programe që nuk janë as të lirë dhe as me burim të 
hapët."
+"Sido që të jetë, kuptimi i afërmendshëm për shprehjen “software me 
burim të "
+"hapët”&mdash;dhe ai që shumica e njerëzve duket se mendojnë që 
shpreh&mdash;"
+"është që “Mund t’i shihni kodin burim”. Ky kriter është shumë më 
i dobët se "
+"sa përkufizimi i software-it të lirë, shumë më i dobët gjithashtu se sa 
"
+"përkufizimi zyrtar i burimit të hapët. Me të përfshihen mjaft programe 
që "
+"nuk janë as të lirë dhe as me burim të hapët."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -422,9 +418,10 @@
 "of the English language to come up with a meaning for the term. The <a href="
 "\"https://web.archive.org/web/20001011193422/http://da.state.ks.us/ITEC/";
 "TechArchPt6ver80.pdf\">state of Kansas</a> published a similar definition: "
-"&ldquo;Make use of open-source software (OSS). OSS is software for which the 
"
-"source code is freely and publicly available, though the specific licensing "
-"agreements vary as to what one is allowed to do with that code.&rdquo;"
+"&ldquo;Make use of open-source software (OSS). OSS is software for which "
+"the source code is freely and publicly available, though the specific "
+"licensing agreements vary as to what one is allowed to do with that code."
+"&rdquo;"
 msgstr ""
 "Ngaqë kuptimi i afërmendshëm për “burimin e hapët” s’është 
kuptimi që "
 "mbrojtësit e tij kanë në mendje, përfundimi është që shumica e 
njerëzve e "
@@ -435,10 +432,10 @@
 "ai thjesht zbatoi konvencionet e anglishtes për të nxjerrë një kuptim të 
"
 "termit.  <a href=\"https://web.archive.org/web/20001011193422/http://da.";
 "state.ks.us/ITEC/TechArchPt6ver80.pdf\">Shteti i Kansasit</a> publikoi një "
-"përkufizim të ngjashëm: “Përdorni <em>software</em> me burim të hapët 
(OSS). "
-"OSS është software për të cilin kodi burim është i passhëm lirisht dhe 
"
-"publikisht, por marrëveshjet specifike për licencimin e tij varen nga fakti 
"
-"se ç’i lejohet dikujt të bëjë me atë kod”;."
+"përkufizim të ngjashëm: “Përdorni <em>software</em> me burim të hapët 
"
+"(OSS). OSS është software për të cilin kodi burim është i passhëm 
lirisht "
+"dhe publikisht, por marrëveshjet specifike për licencimin e tij varen nga "
+"fakti se ç’i lejohet dikujt të bëjë me atë kod”;."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -454,45 +451,44 @@
 "design-37415.html\"> pati një artikull që e tepron me domethënien e 
termit</"
 "a> duke ia referuar testimeve beta nga ana e përdoruesve&mdash;lejimi i pak "
 "përdoruesve që të vënë në provë një version paraprak të një 
programi dhe të "
-"japin përshtypje konfidenciale lidhur me të&mdash;çka programuesit e 
software-"
-"it pronësor e kanë praktikuar prej dhjetëra vjetësh."
+"japin përshtypje konfidenciale lidhur me të&mdash;çka programuesit e "
+"software-it pronësor e kanë praktikuar prej dhjetëra vjetësh."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
-"The term has even been stretched to include designs for equipment that are <a 
"
-"href=\"https://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/aug/27/texas-";
-"teenager-water-purifier-toxic-e-waste-pollution\">published without a 
patent</"
-"a>. Patent-free equipment designs can be laudable contributions to society, "
-"but the term &ldquo;source code&rdquo; does not pertain to them."
+"The term has even been stretched to include designs for equipment that are "
+"<a href=\"https://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/aug/27/texas-";
+"teenager-water-purifier-toxic-e-waste-pollution\">published without a "
+"patent</a>. Patent-free equipment designs can be laudable contributions to "
+"society, but the term &ldquo;source code&rdquo; does not pertain to them."
 msgstr ""
 "Termi madje është sforcuar sa të përfshijë edhe dizajne pajisjesh <a 
href="
-"\"https://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/aug/27/texas-teenager-";
-"water-purifier-toxic-e-waste-pollution\">të publikuar pa ndonjë 
patentë</a>. "
-"Dizajne pajisjesh të papatentuar mund të jenë kontribute të 
lavdërueshëm për "
-"shoqërinë, por termi “kod burim” s’ka lidhje me to."
+"\"https://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/aug/27/texas-";
+"teenager-water-purifier-toxic-e-waste-pollution\">të publikuar pa ndonjë "
+"patentë</a>. Dizajne pajisjesh të papatentuar mund të jenë kontribute 
të "
+"lavdërueshëm për shoqërinë, por termi “kod burim” s’ka lidhje me 
to."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "Open source supporters try to deal with this by pointing to their official "
 "definition, but that corrective approach is less effective for them than it "
 "is for us. The term &ldquo;free software&rdquo; has two natural meanings, "
-"one of which is the intended meaning, so a person who has grasped the idea of 
"
-"&ldquo;free speech, not free beer&rdquo; will not get it wrong again. But "
-"the term &ldquo;open source&rdquo; has only one natural meaning, which is "
-"different from the meaning its supporters intend. So there is no succinct "
-"way to explain and justify its official definition. That makes for worse "
-"confusion."
+"one of which is the intended meaning, so a person who has grasped the idea "
+"of &ldquo;free speech, not free beer&rdquo; will not get it wrong again. "
+"But the term &ldquo;open source&rdquo; has only one natural meaning, which "
+"is different from the meaning its supporters intend. So there is no "
+"succinct way to explain and justify its official definition. That makes for "
+"worse confusion."
 msgstr ""
 "Përkrahësit e burimit të hapët përpiqen të merren me këtë çështje 
duke "
-"treguar me gisht përkufizimin e tyre zyrtar, por kjo rrugë ndreqjeje 
është më "
-"pak e efektshme për ta, se sa është për ne. Termi “software i "
-"lirë” ka dy domethënie natyrale, njëra është domethënia e synuar, 
ndaj "
-"dikush që e ka rrokur idenë “si te fjala e lirë, jo si te birrë "
-"falas” nuk do të gabojë sërish. Por termi “burim i hapët” "
-"ka vetëm një domethënie natyrale, që është e ndryshme prej domethënies 
së "
-"synuar prej përkrahësve të tij. Pra nuk ka një rrugë për të shpjeguar 
"
-"shkurtimisht dhe përligjur përkufizimin e tij zyrtar. Kjo e përkeqëson 
edhe "
-"më konfuzionin."
+"treguar me gisht përkufizimin e tyre zyrtar, por kjo rrugë ndreqjeje 
është "
+"më pak e efektshme për ta, se sa është për ne. Termi “software i 
lirë” ka "
+"dy domethënie natyrale, njëra është domethënia e synuar, ndaj dikush që 
e ka "
+"rrokur idenë “si te fjala e lirë, jo si te birrë falas” nuk do të 
gabojë "
+"sërish. Por termi “burim i hapët” ka vetëm një domethënie natyrale, 
që "
+"është e ndryshme prej domethënies së synuar prej përkrahësve të tij. 
Pra "
+"nuk ka një rrugë për të shpjeguar shkurtimisht dhe përligjur 
përkufizimin e "
+"tij zyrtar. Kjo e përkeqëson edhe më konfuzionin."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -504,14 +500,13 @@
 "software licenses. There are <a href=\"/licenses/license-list.html\"> many "
 "free software licenses</a> aside from the GNU GPL."
 msgstr ""
-"Një tjetër keqkuptim i “burimit të hapët” është ideja që me të "
-"nënkuptohet “mospërdorimi i lejes GNU GPL”. Ky priret të "
-"shoqërojë një tjetër keqkuptim sipas të cilit “software-i i lirë” "
-"do të thotë “software nën GPL-në”. Që të dyja janë gabim, sa kohë 
"
-"që GNU GPL-ja i plotëson kushtet për të qenë leje burimi të hapët dhe 
shumica "
-"e lejeve të burimit të hapët i plotësojnë kushtet për të qenë leje 
software-i "
-"të lirë. Ka <a href=\"/licenses/license-list.html\"> mjaft licenca 
software-"
-"i të lirë</a> përtej GNU GPL-së."
+"Një tjetër keqkuptim i “burimit të hapët” është ideja që me të 
nënkuptohet "
+"“mospërdorimi i lejes GNU GPL”. Ky priret të shoqërojë një tjetër 
keqkuptim "
+"sipas të cilit “software-i i lirë” do të thotë “software nën 
GPL-në”. Që të "
+"dyja janë gabim, sa kohë që GNU GPL-ja i plotëson kushtet për të qenë 
leje "
+"burimi të hapët dhe shumica e lejeve të burimit të hapët i plotësojnë "
+"kushtet për të qenë leje software-i të lirë. Ka <a 
href=\"/licenses/license-"
+"list.html\"> mjaft licenca software-i të lirë</a> përtej GNU GPL-së."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -530,10 +525,10 @@
 "tillë si kodi burim, dhe ku kriteri lidhur me licencimin e software-it "
 "thjesht nuk ka punë fare. E vetmja gjë e përbashkët që kanë këto 
veprimtari "
 "është se, në një farë mënyre, i ftojnë njerëzit të marrin pjesë në 
diçka. "
-"Ato e sforcojnë termin deri atje sa me të nënkuptohet vetëm “me 
pjesëmarrje”, "
-"ose “transparent”, ose më pak se kaq. Në rastin më të keq, është 
shndërruar "
-"<a href=\"https://www.nytimes.com/2013/03/17/opinion/sunday/morozov-open-and-";
-"closed.html\"> në një fjalë të zbrazët në modë</a>."
+"Ato e sforcojnë termin deri atje sa me të nënkuptohet vetëm “me "
+"pjesëmarrje”, ose “transparent”, ose më pak se kaq. Në rastin më 
të keq, "
+"është shndërruar <a 
href=\"https://www.nytimes.com/2013/03/17/opinion/sunday/";
+"morozov-open-and-closed.html\"> në një fjalë të zbrazët në modë</a>."
 
 #. type: Content of: <div><h3>
 msgid "Different Values Can Lead to Similar Conclusions&mdash;but Not Always"
@@ -550,8 +545,8 @@
 "criticize the entire left."
 msgstr ""
 "Grupet radikale të viteve ’60 kanë reputacion si fraksionistë: disa "
-"organizata u ndanë për shkak të mospajtimeve për hollësira strategjie, 
dhe dy "
-"grupet bij e trajtonin njëri-tjetrin si armiq, edhe pse kishin synime dhe "
+"organizata u ndanë për shkak të mospajtimeve për hollësira strategjie, 
dhe "
+"dy grupet bij e trajtonin njëri-tjetrin si armiq, edhe pse kishin synime dhe 
"
 "vlera themelore të ngjashme. E djathta i dha shumë rëndësi kësaj dhe e "
 "përdori për të kritikuar krejt të majtën."
 
@@ -564,23 +559,23 @@
 "practical behavior&mdash;such as developing free software."
 msgstr ""
 "Ka gojë që përpiqen të njollosin lëvizjen për software të lirë duke e 
"
-"krahasuar mospajtimin tonë me burimin e hapët me mospajtimet e këtyre 
grupeve "
-"radikale. E shohin së prapthi. Ne nuk pajtohemi me kampin e burimit të "
-"hapët lidhur me synimet dhe vlerat themelore, por pikëpamjet e tyre dhe 
tonat "
-"shpien në shumë raste te e njëjta sjellje praktike&mdash;fjala vjen 
zhvillimi "
-"i software-it të lirë."
+"krahasuar mospajtimin tonë me burimin e hapët me mospajtimet e këtyre "
+"grupeve radikale. E shohin së prapthi. Ne nuk pajtohemi me kampin e "
+"burimit të hapët lidhur me synimet dhe vlerat themelore, por pikëpamjet e "
+"tyre dhe tonat shpien në shumë raste te e njëjta sjellje praktike&mdash;"
+"fjala vjen zhvillimi i software-it të lirë."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "As a result, people from the free software movement and the open source camp "
 "often work together on practical projects such as software development. It "
 "is remarkable that such different philosophical views can so often motivate "
-"different people to participate in the same projects. Nonetheless, there are 
"
-"situations where these fundamentally different views lead to very different "
-"actions."
+"different people to participate in the same projects. Nonetheless, there "
+"are situations where these fundamentally different views lead to very "
+"different actions."
 msgstr ""
-"Për pasojë, njerëz nga lëvizja e software-it të lirë shpesh punojnë 
bashkë me "
-"kampin e burimit të hapët në projekte praktike, të tilla si zhvillimi i "
+"Për pasojë, njerëz nga lëvizja e software-it të lirë shpesh punojnë 
bashkë "
+"me kampin e burimit të hapët në projekte praktike, të tilla si zhvillimi 
i "
 "software-it. Të bie në sy që pikëpamje kaq të ndryshme filozofike mund 
të "
 "motivojnë kaq shpesh persona të ndryshëm të marrin pjesë në të 
njëjtat "
 "projekte. Sido qoftë, ka situata ku këto pikëpamje në thelb të ndryshme 
"
@@ -588,12 +583,12 @@
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
-"The idea of open source is that allowing users to change and redistribute the 
"
-"software will make it more powerful and reliable. But this is not "
+"The idea of open source is that allowing users to change and redistribute "
+"the software will make it more powerful and reliable. But this is not "
 "guaranteed. Developers of proprietary software are not necessarily "
-"incompetent. Sometimes they produce a program that is powerful and reliable, 
"
-"even though it does not respect the users' freedom. Free software activists "
-"and open source enthusiasts will react very differently to that."
+"incompetent. Sometimes they produce a program that is powerful and "
+"reliable, even though it does not respect the users' freedom. Free software "
+"activists and open source enthusiasts will react very differently to that."
 msgstr ""
 "Ideja e burimit të hapët është që lejimi i përdoruesve të ndryshojnë 
dhe "
 "rishpërndajnë software-in do ta bëjë këtë më të fuqishëm dhe më të 
"
@@ -612,10 +607,10 @@
 "take away our freedom, leading to its loss."
 msgstr ""
 "Një përkrahës puro i burimit të hapët, një që nuk është fare i 
ndikuar nga "
-"idealet e software-it të lirë, do të thoshte, “Çuditem që qetë në "
-"gjendje ta bëni programin të punojë kaq mirë pa përdorur modelin tonë 
të "
-"zhvillimit, por ja që e bëtë. Si mund të kem një kopje?” Ky qëndrim 
do "
-"të shpërblejë skema që heqin liri, duke shpënë te humbja e saj."
+"idealet e software-it të lirë, do të thoshte, “Çuditem që qetë në 
gjendje ta "
+"bëni programin të punojë kaq mirë pa përdorur modelin tonë të 
zhvillimit, "
+"por ja që e bëtë. Si mund të kem një kopje?” Ky qëndrim do të 
shpërblejë "
+"skema që heqin liri, duke shpënë te humbja e saj."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -624,12 +619,11 @@
 "done some other way, and support a project to develop a free replacement."
 "&rdquo; If we value our freedom, we can act to maintain and defend it."
 msgstr ""
-"Aktivisti i software-it të lirë do të thoshte, “Programi juaj është "
-"shumë tërheqës, por unë çmoj më tepër lirinë. Ndaj nuk e pranoj 
programin "
-"tuaj. Punën time do ta mbaroj me ndonjë mënyrë tjetër, dhe në vend të 
tij do "
-"të përkrah një projekt për zhvillimin e një zëvendësimi të lirë për 
të”."
-"Nëse çmojmë lirinë tonë, mund të veprojmë për ta pasur dhe mbrojtur "
-"atë."
+"Aktivisti i software-it të lirë do të thoshte, “Programi juaj është 
shumë "
+"tërheqës, por unë çmoj më tepër lirinë. Ndaj nuk e pranoj programin 
tuaj. "
+"Punën time do ta mbaroj me ndonjë mënyrë tjetër, dhe në vend të tij do 
të "
+"përkrah një projekt për zhvillimin e një zëvendësimi të lirë për 
të”.Nëse "
+"çmojmë lirinë tonë, mund të veprojmë për ta pasur dhe mbrojtur atë."
 
 #. type: Content of: <div><h3>
 msgid "Powerful, Reliable Software Can Be Bad"
@@ -643,8 +637,8 @@
 msgstr ""
 "Ideja se duam që software-i të jetë i fuqishëm dhe i qëndrueshëm vjen 
prej "
 "supozimit se software-i është hartuar për t’u shërbyes përdoruesve të 
tyre. "
-"Nëse është i fuqishëm dhe i qëndrueshëm, kjo do të thotë që u 
shërben më mirë "
-"atyre."
+"Nëse është i fuqishëm dhe i qëndrueshëm, kjo do të thotë që u 
shërben më "
+"mirë atyre."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -658,13 +652,13 @@
 msgstr ""
 "Por mund të thuhet që software-i u shërben përdoruesve vetëm nëse 
respekton "
 "lirinë e tyre. Po kur software-i është hartuar për t’u hedhur vargonj "
-"përdoruesve të tij? Në këtë rast të qenët i fuqishëm do të thotë 
që vargonjtë "
-"janë më shtrëngues, dhe të qenët i qëndrueshëm do të thotë që 
është më e "
-"vështirë për t’i hequr këta vargonj.  Veçori keqdashëse, të tilla 
si "
-"spiunimi i përdoruesve, kufizimi i përdoruesve, dyer të pasme, dhe "
-"përmirësime të detyrueshme janë të rëndomta në software-in pronësor, 
dhe disa "
-"përkrahës të burimit të hapët duan t’i sendërtojnë ato në programe 
me burim "
-"të hapët."
+"përdoruesve të tij? Në këtë rast të qenët i fuqishëm do të thotë 
që "
+"vargonjtë janë më shtrëngues, dhe të qenët i qëndrueshëm do të 
thotë që "
+"është më e vështirë për t’i hequr këta vargonj.  Veçori 
keqdashëse, të "
+"tilla si spiunimi i përdoruesve, kufizimi i përdoruesve, dyer të pasme, 
dhe "
+"përmirësime të detyrueshme janë të rëndomta në software-in pronësor, 
dhe "
+"disa përkrahës të burimit të hapët duan t’i sendërtojnë ato në 
programe me "
+"burim të hapët."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -674,50 +668,51 @@
 "href=\"https://defectivebydesign.org\";>DefectiveByDesign.org</a>) and is the "
 "antithesis in spirit of the freedom that free software aims to provide. And "
 "not just in spirit: since the goal of DRM is to trample your freedom, DRM "
-"developers try to make it hard, impossible, or even illegal for you to change 
"
-"the software that implements the DRM."
+"developers try to make it hard, impossible, or even illegal for you to "
+"change the software that implements the DRM."
 msgstr ""
 "Nën trysninë e kompanive të filmit dhe regjistrimit të muzikës, 
software-i "
 "për përdorim nga individët po hartohen gjithnjë e më shumë për t’i 
kufizuar "
-"ata. Kjo veçori dashakeqe njihet si Administrim Dixhital i Kufizimeve (DRM 
- "
-"Digital Restrictions Management) (shihni <a href=\"https://defectivebydesign.";
-"org/\">DefectiveByDesign.org</a>) dhe është krejt e kundërta e frymës së 
"
-"lirisë që software-i i lirë synon të ofrojë. Dhe jo vetëm e frymës: 
ngaqë "
-"synimi i DRM-së është të shkelë me këmbë lirinë tuaj, zhvilluesit e 
DRM-së "
-"përpiqen t’jua bëjnë të vështirë, të pamundur, ose madje edhe të 
paligjshme "
-"ndryshimin e software-it që sendërton në praktikë DRM-në."
+"ata. Kjo veçori dashakeqe njihet si Administrim Dixhital i Kufizimeve (DRM "
+"- Digital Restrictions Management) (shihni <a href=\"https://";
+"defectivebydesign.org/\">DefectiveByDesign.org</a>) dhe është krejt e "
+"kundërta e frymës së lirisë që software-i i lirë synon të ofrojë. 
Dhe jo "
+"vetëm e frymës: ngaqë synimi i DRM-së është të shkelë me këmbë 
lirinë tuaj, "
+"zhvilluesit e DRM-së përpiqen t’jua bëjnë të vështirë, të pamundur, 
ose "
+"madje edhe të paligjshme ndryshimin e software-it që sendërton në 
praktikë "
+"DRM-në."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "Yet some open source supporters have proposed &ldquo;open source DRM&rdquo; "
 "software. Their idea is that, by publishing the source code of programs "
-"designed to restrict your access to encrypted media and by allowing others to 
"
-"change it, they will produce more powerful and reliable software for "
+"designed to restrict your access to encrypted media and by allowing others "
+"to change it, they will produce more powerful and reliable software for "
 "restricting users like you. The software would then be delivered to you in "
 "devices that do not allow you to change it."
 msgstr ""
-"Megjithatë disa përkrahës të burimit të hapët kanë propozuar software 
“"
-"DRM me burim të hapët”. Ideja e tyre është që, duke bërë publik 
kodin "
-"burim të programeve të hartuara për të kufizuar hyrjen tuaj në media të 
"
-"fshehtëzuar dhe duke u lejuar të tjerëve ta ndryshojnë atë, do të 
prodhonin "
-"software më të fuqishëm dhe më të qëndrueshëm për kufizimin e 
përdoruesve si "
-"ju. Software-i mandej do të dërgohej për ju te pajisje që nuk ju 
lejojnë ta "
+"Megjithatë disa përkrahës të burimit të hapët kanë propozuar software 
“DRM "
+"me burim të hapët”. Ideja e tyre është që, duke bërë publik kodin 
burim të "
+"programeve të hartuara për të kufizuar hyrjen tuaj në media të 
fshehtëzuar "
+"dhe duke u lejuar të tjerëve ta ndryshojnë atë, do të prodhonin software 
më "
+"të fuqishëm dhe më të qëndrueshëm për kufizimin e përdoruesve si ju. 
"
+"Software-i mandej do të dërgohej për ju te pajisje që nuk ju lejojnë ta "
 "ndryshoni."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
-"This software might be open source and use the open source development model, 
"
-"but it won't be free software since it won't respect the freedom of the users 
"
-"that actually run it. If the open source development model succeeds in "
-"making this software more powerful and reliable for restricting you, that "
-"will make it even worse."
+"This software might be open source and use the open source development "
+"model, but it won't be free software since it won't respect the freedom of "
+"the users that actually run it. If the open source development model "
+"succeeds in making this software more powerful and reliable for restricting "
+"you, that will make it even worse."
 msgstr ""
 "Ky software mund të jetë me burim të hapët dhe të përdorë modelin e "
-"zhvillimit me burim të hapët, por nuk ka për të qenë software i lirë, 
sa kohë "
-"që nuk do të respektojë lirinë e përdoruesve që e xhirojnë faktikisht 
atë.  "
-"Nëse modeli i zhvillimit me burim të hapët ia del ta bëjë këtë 
software më të "
-"fuqishëm dhe më të qëndrueshëm për kufizimin tuaj, kjo do ta bënte 
edhe më të "
-"keq."
+"zhvillimit me burim të hapët, por nuk ka për të qenë software i lirë, 
sa "
+"kohë që nuk do të respektojë lirinë e përdoruesve që e xhirojnë 
faktikisht "
+"atë.  Nëse modeli i zhvillimit me burim të hapët ia del ta bëjë këtë 
"
+"software më të fuqishëm dhe më të qëndrueshëm për kufizimin tuaj, kjo 
do ta "
+"bënte edhe më të keq."
 
 #. type: Content of: <div><h3>
 msgid "Fear of Freedom"
@@ -727,36 +722,36 @@
 msgid ""
 "The main initial motivation of those who split off the open source camp from "
 "the free software movement was that the ethical ideas of &ldquo;free "
-"software&rdquo; made some people uneasy. That's true: raising ethical issues 
"
-"such as freedom, talking about responsibilities as well as convenience, is "
-"asking people to think about things they might prefer to ignore, such as "
-"whether their conduct is ethical. This can trigger discomfort, and some "
-"people may simply close their minds to it. It does not follow that we ought "
-"to stop talking about these issues."
+"software&rdquo; made some people uneasy. That's true: raising ethical "
+"issues such as freedom, talking about responsibilities as well as "
+"convenience, is asking people to think about things they might prefer to "
+"ignore, such as whether their conduct is ethical. This can trigger "
+"discomfort, and some people may simply close their minds to it. It does not "
+"follow that we ought to stop talking about these issues."
 msgstr ""
 "Motivacioni fillestar kryesor i atyre që e nxorën kampin e burimit të 
hapët "
-"më vete prej lëvizjes së software-it të lirë qe që idetë etike të “"
-"software-it të lirë” i vinin në siklet disa njerëz. Kjo është e "
-"vërtetë: ngritja e çështjeve etike si liria, përgjegjësive kundrejt 
volisë, "
-"do të thotë t’u kërkosh njerëzve të mendojnë për gjëra që ata mund 
të "
-"parapëlqejnë t’i shpërfillin, fjala vjen a është etike apo jo sjellja 
e "
-"tyre. Kjo mund të shkaktojë parehati, dhe disa njerëz thjesht mund ta "
-"mbyllin mendjen për gjëra të tilla. Por kjo nuk do të thotë që ne do 
të "
-"duhej të reshtnim së foluri për këto probleme."
+"më vete prej lëvizjes së software-it të lirë qe që idetë etike të 
“software-"
+"it të lirë” i vinin në siklet disa njerëz. Kjo është e vërtetë: 
ngritja e "
+"çështjeve etike si liria, përgjegjësive kundrejt volisë, do të thotë 
t’u "
+"kërkosh njerëzve të mendojnë për gjëra që ata mund të parapëlqejnë 
t’i "
+"shpërfillin, fjala vjen a është etike apo jo sjellja e tyre. Kjo mund të 
"
+"shkaktojë parehati, dhe disa njerëz thjesht mund ta mbyllin mendjen për "
+"gjëra të tilla. Por kjo nuk do të thotë që ne do të duhej të reshtnim 
së "
+"foluri për këto probleme."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "That is, however, what the leaders of open source decided to do. They "
 "figured that by keeping quiet about ethics and freedom, and talking only "
 "about the immediate practical benefits of certain free software, they might "
-"be able to &ldquo;sell&rdquo; the software more effectively to certain users, 
"
-"especially business."
+"be able to &ldquo;sell&rdquo; the software more effectively to certain "
+"users, especially business."
 msgstr ""
 "E megjithatë kjo është ajo çka drejtuesit e burimit të hapët vendosën 
të "
 "bënin. U doli se duke heshtur rreth etikës dhe lirisë, dhe duke folur 
vetëm "
-"për përfitimet e menjëhershme praktike të një pjese prej software-it të 
lirë, "
-"mund të ishin në gjendje ta “shisnin” software-in më me efekt te "
-"disa përdorues, veçanërisht bizneset."
+"për përfitimet e menjëhershme praktike të një pjese prej software-it të 
"
+"lirë, mund të ishin në gjendje ta “shisnin” software-in më me efekt 
te disa "
+"përdorues, veçanërisht bizneset."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -767,10 +762,10 @@
 "morally legitimate."
 msgstr ""
 "Kur mbrojtësit e burimit të hapët flasin rreth çfarëdo gjëje më të 
thellë se "
-"kaq, zakonisht bëhet fjalë për idenë e bërjes “dhuratë” "
-"njerëzimit kodin burim. Duke e paraqitur këtë si një punë veçanërisht 
të "
-"mirë, tej asaj që kërkohet nga ana morale, besohet se shpërndarja e 
software-"
-"it pronësor pa kodin burim është moralisht e ligjëruar."
+"kaq, zakonisht bëhet fjalë për idenë e bërjes “dhuratë” njerëzimit 
kodin "
+"burim. Duke e paraqitur këtë si një punë veçanërisht të mirë, tej 
asaj që "
+"kërkohet nga ana morale, besohet se shpërndarja e software-it pronësor pa "
+"kodin burim është moralisht e ligjëruar."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -784,16 +779,16 @@
 "freedom secure. Attracting users to free software takes them just part of "
 "the way to becoming defenders of their own freedom."
 msgstr ""
-"Kjo rrugë ka dalë me efektshmëri, brenda logjikës së vet. Retorika e 
burimit "
-"të hapët ka bindur mjaft biznese dhe individë të përdorin, madje edhe 
të "
-"zhvillojnë, software të lirë, çka e ka zgjeruar bashkësinë 
tonë&mdash;por "
-"vetëm në nivel sipërfaqësor, praktik. Filozofia e burimit të hapët, me 
"
-"vlerat e veta pastërtisht praktike, e pengon të kuptuarit e ideve më të "
-"thella të software-it të lirë; sjell mjaft vetë te bashkësia jonë, por 
nuk u "
-"mëson atyre si ta mbrojnë atë. Kjo është gjë e mirë, për aq sa bën, 
por nuk "
-"mjafton për ta bërë lirinë të sigurt. Tërheqja e përdoruesve drejt 
software-"
-"it të lirë është vetëm një pjesë e rrugës për t’i bërë mbrojtës 
të lirisë së "
-"tyre."
+"Kjo rrugë ka dalë me efektshmëri, brenda logjikës së vet. Retorika e "
+"burimit të hapët ka bindur mjaft biznese dhe individë të përdorin, madje 
"
+"edhe të zhvillojnë, software të lirë, çka e ka zgjeruar bashkësinë "
+"tonë&mdash;por vetëm në nivel sipërfaqësor, praktik. Filozofia e 
burimit të "
+"hapët, me vlerat e veta pastërtisht praktike, e pengon të kuptuarit e 
ideve "
+"më të thella të software-it të lirë; sjell mjaft vetë te bashkësia 
jonë, por "
+"nuk u mëson atyre si ta mbrojnë atë. Kjo është gjë e mirë, për aq sa 
bën, "
+"por nuk mjafton për ta bërë lirinë të sigurt. Tërheqja e përdoruesve 
drejt "
+"software-it të lirë është vetëm një pjesë e rrugës për t’i bërë 
mbrojtës të "
+"lirisë së tyre."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -813,10 +808,10 @@
 "që përdoruesit të mos i pranonin? Ah, vetëm po t’u kenë mësuar të 
çmojnë "
 "lirinë që u jep software-i i lirë, të çmojnë lirinë në vetvete, në 
vend se "
 "volitë teknike dhe praktike të një software-i të lirë specifik, 
atëherë po. "
-"Për përhapjen e kësaj ideje, na duhet të flasim për lirinë. Deri në 
një farë "
-"shkalle, rruga “mos fol” karshi biznesit mund të jetë e dobishëm "
-"për bashkësinë, por është e rrezikshme nëse bëhet aq e rëndomtë, sa 
dashuria "
-"për lirinë të vijë e të duket si diçka ekscentrike."
+"Për përhapjen e kësaj ideje, na duhet të flasim për lirinë. Deri në 
një "
+"farë shkalle, rruga “mos fol” karshi biznesit mund të jetë e dobishëm 
për "
+"bashkësinë, por është e rrezikshme nëse bëhet aq e rëndomtë, sa 
dashuria për "
+"lirinë të vijë e të duket si diçka ekscentrike."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -824,14 +819,14 @@
 "free software, especially its distributors, say little about freedom&mdash;"
 "usually because they seek to be &ldquo;more acceptable to business.&rdquo; "
 "Nearly all GNU/Linux operating system distributions add proprietary packages "
-"to the basic free system, and they invite users to consider this an advantage 
"
-"rather than a flaw."
+"to the basic free system, and they invite users to consider this an "
+"advantage rather than a flaw."
 msgstr ""
 "Kjo gjendje e rrezikshme është saktësisht ajo që kemi. Shumica e 
personave "
 "të përfshirë me software-in e lirë, veçanërisht shpërndarësit e tij, 
flasin "
-"pak për lirinë&mdash;zakonisht ngaqë kërkojnë të jenë “më të 
pranueshëm "
-"nga bizneset”. Thuajse krejt shpërndarjet e sistemit operativ GNU/Linux "
-"i shtojnë paketa pronësore sistemit bazë të lirë, dhe i ftojnë 
përdoruesit ta "
+"pak për lirinë&mdash;zakonisht ngaqë kërkojnë të jenë “më të 
pranueshëm nga "
+"bizneset”. Thuajse krejt shpërndarjet e sistemit operativ GNU/Linux i "
+"shtojnë paketa pronësore sistemit bazë të lirë, dhe i ftojnë 
përdoruesit ta "
 "shohin këtë si një avantazh, në vend se një cen."
 
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -848,9 +843,9 @@
 "Software-i shtesë pronësor dhe shpërndarjet GNU/Linux pjesërisht jo të 
lira "
 "gjejnë tokë pjellore ngaqë shumica e bashkësisë sonë nuk këmbëngul te 
liria "
 "në software-in e vet. Kjo nuk është rastësi. Shumica e përdoruesve të 
GNU/"
-"Linux-it u njohën fillimisht me sistemin përmes diskutimeve të “burimit "
-"të hapët”, në të cilin nuk përmendet që liria është një nga 
synimet. "
-"Praktikat që nuk përkrahin lirinë dhe fjalët që nuk thonë gjë për 
lirinë ecin "
+"Linux-it u njohën fillimisht me sistemin përmes diskutimeve të “burimit 
të "
+"hapët”, në të cilin nuk përmendet që liria është një nga synimet. 
Praktikat "
+"që nuk përkrahin lirinë dhe fjalët që nuk thonë gjë për lirinë ecin "
 "paralelisht, duke nxitur njëra-tjetrën. Për ta kapërcyer këtë prirje, 
na "
 "duhet të flasim më tepër për lirinë, jo më pak."
 
@@ -862,17 +857,17 @@
 msgid ""
 "The terms &ldquo;FLOSS&rdquo; and &ldquo;FOSS&rdquo; are used to be <a href="
 "\"/philosophy/floss-and-foss.html\"> neutral between free software and open "
-"source</a>. If neutrality is your goal, &ldquo;FLOSS&rdquo; is the better of 
"
-"the two, since it really is neutral. But if you want to stand up for "
-"freedom, using a neutral term isn't the way. Standing up for freedom entails 
"
-"showing people your support for freedom."
-msgstr ""
-"Termat “FLOSS” dhe “FOSS” përdoren për të qenë <a "
-"href=\"/philosophy/floss-and-foss.html\"> asnjanës mes software-it të lirë 
"
-"dhe burimit të hapët</a>. Nëse të qenët asnjanës është qëllimi 
juaj, "
-"“FLOSS” është më mirë se të dy, ngaqë është vërtet asnjanës. 
Por nëse "
-"doni të mbroni lirinë, rruga nuk është përdorimi i një termi asnjanës. 
 Të "
-"mbrosh lirinë kërkon t’u tregosh njerëzve përkrahjen tuaj për lirinë."
+"source</a>. If neutrality is your goal, &ldquo;FLOSS&rdquo; is the better "
+"of the two, since it really is neutral. But if you want to stand up for "
+"freedom, using a neutral term isn't the way. Standing up for freedom "
+"entails showing people your support for freedom."
+msgstr ""
+"Termat “FLOSS” dhe “FOSS” përdoren për të qenë <a 
href=\"/philosophy/floss-"
+"and-foss.html\"> asnjanës mes software-it të lirë dhe burimit të 
hapët</a>. "
+"Nëse të qenët asnjanës është qëllimi juaj, “FLOSS” është më 
mirë se të dy, "
+"ngaqë është vërtet asnjanës. Por nëse doni të mbroni lirinë, rruga 
nuk "
+"është përdorimi i një termi asnjanës. Të mbrosh lirinë kërkon t’u 
tregosh "
+"njerëzve përkrahjen tuaj për lirinë."
 
 #. type: Content of: <div><h3>
 msgid "Rivals for Mindshare"
@@ -883,45 +878,45 @@
 "&ldquo;Free&rdquo; and &ldquo;open&rdquo; are rivals for mindshare. &ldquo;"
 "Free software&rdquo; and &ldquo;open source&rdquo; are different ideas but, "
 "in most people's way of looking at software, they compete for the same "
-"conceptual slot. When people become habituated to saying and thinking 
&ldquo;"
-"open source,&rdquo; that is an obstacle to their grasping the free software "
-"movement's philosophy and thinking about it. If they have already come to "
-"associate us and our software with the word &ldquo;open,&rdquo; we may need "
-"to shock them intellectually before they recognize that we stand for "
-"something <em>else</em>. Any activity that promotes the word &ldquo;"
+"conceptual slot. When people become habituated to saying and thinking "
+"&ldquo;open source,&rdquo; that is an obstacle to their grasping the free "
+"software movement's philosophy and thinking about it. If they have already "
+"come to associate us and our software with the word &ldquo;open,&rdquo; we "
+"may need to shock them intellectually before they recognize that we stand "
+"for something <em>else</em>. Any activity that promotes the word &ldquo;"
 "open&rdquo; tends to extend the curtain that hides the ideas of the free "
 "software movement."
 msgstr ""
-"“I lirë” dhe “i hapët” janë rivalë për vëmendje. "
-"“Software-i i lirë” dhe “ai me burim të hapët” janë "
-"ide të ndryshme, por, në mënyrës se si e shohin software-in shumica e "
-"njerëzve, ata konkurrojnë për të njëjtin vend në vëmendje. Kur 
njerëzit "
-"mësohen të thonë dhe mendojnë “burim i hapët”, kjo përbën një "
-"pengesë për kuptimin nga ana e tyre të filozofisë së lëvizjes për 
software të "
-"lirë dhe për të menduarit rreth saj. Nëse na përshoqërojnë tashmë ne 
dhe "
-"software-in tonë me fjalën “e hapët”, mund të na nevojitet një "
+"“I lirë” dhe “i hapët” janë rivalë për vëmendje. “Software-i 
i lirë” dhe "
+"“ai me burim të hapët” janë ide të ndryshme, por, në mënyrës se si 
e shohin "
+"software-in shumica e njerëzve, ata konkurrojnë për të njëjtin vend në "
+"vëmendje. Kur njerëzit mësohen të thonë dhe mendojnë “burim i 
hapët”, kjo "
+"përbën një pengesë për kuptimin nga ana e tyre të filozofisë së 
lëvizjes për "
+"software të lirë dhe për të menduarit rreth saj. Nëse na 
përshoqërojnë "
+"tashmë ne dhe software-in tonë me fjalën “e hapët”, mund të na 
nevojitet një "
 "tronditje intelektuale e tyre, përpara se të kuptojnë që ne jemi 
<em>tjetër "
-"gjë</em>. Çfarëdo veprimtarie që promovon fjalën “e hapët” ka "
-"tendencë të zgjerojë perden që fsheh idetë e lëvizjes për software të 
lirë."
+"gjë</em>. Çfarëdo veprimtarie që promovon fjalën “e hapët” ka 
tendencë të "
+"zgjerojë perden që fsheh idetë e lëvizjes për software të lirë."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "Thus, free software activists are well advised to decline to work on an "
 "activity that calls itself &ldquo;open.&rdquo; Even if the activity is good "
 "in and of itself, each contribution you make does a little harm on the side "
-"by promoting the open source idea. There are plenty of other good activities 
"
-"which call themselves &ldquo;free&rdquo; or &ldquo;libre.&rdquo; Each "
-"contribution to those projects does a little extra good on the side. With so 
"
-"many useful projects to choose from, why not choose one which does extra 
good?"
+"by promoting the open source idea. There are plenty of other good "
+"activities which call themselves &ldquo;free&rdquo; or &ldquo;libre.&rdquo; "
+"Each contribution to those projects does a little extra good on the side. "
+"With so many useful projects to choose from, why not choose one which does "
+"extra good?"
 msgstr ""
-"Ndaj, veprimtarët e software-it të lirë i këshillojmë të refuzojnë të 
punojnë "
-"në një veprimtari që e quan vetveten “e hapët”. Edhe nëse "
+"Ndaj, veprimtarët e software-it të lirë i këshillojmë të refuzojnë të 
"
+"punojnë në një veprimtari që e quan vetveten “e hapët”. Edhe nëse "
 "veprimtaria është e mirë në vetvete, çdo kontribut që bëni, shkakton 
një dëm "
 "të vogël në anën tjetër duke promovuar idenë e burimit të hapët. Ka 
plot "
-"veprimtari të tjera që e quajnë vetveten “të lira”, ose "
-"“libre”. Çdo kontribut në këto projekte shton diçka të mirë. Me 
kaq "
-"shumë projekte të dobishme prej nga mund të zgjidhet, pse të mos zgjidhet 
një "
-"që bën diçka të mirë ekstra?"
+"veprimtari të tjera që e quajnë vetveten “të lira”, ose “libre”. 
Çdo "
+"kontribut në këto projekte shton diçka të mirë. Me kaq shumë projekte 
të "
+"dobishme prej nga mund të zgjidhet, pse të mos zgjidhet një që bën 
diçka të "
+"mirë ekstra?"
 
 #. type: Content of: <div><h3>
 msgid "Conclusion"
@@ -930,18 +925,18 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "As the advocates of open source draw new users into our community, we free "
-"software activists must shoulder the task of bringing the issue of freedom to 
"
-"their attention. We have to say, &ldquo;It's free software and it gives you "
-"freedom!&rdquo;&mdash;more and louder than ever. Every time you say &ldquo;"
-"free software&rdquo; rather than &ldquo;open source,&rdquo; you help our "
-"cause."
+"software activists must shoulder the task of bringing the issue of freedom "
+"to their attention. We have to say, &ldquo;It's free software and it gives "
+"you freedom!&rdquo;&mdash;more and louder than ever. Every time you say "
+"&ldquo;free software&rdquo; rather than &ldquo;open source,&rdquo; you help "
+"our cause."
 msgstr ""
 "Ndërkohë që mbrojtësit e burimit të hapët afrojnë përdorues të rinj 
te "
 "bashkësia jonë, ne veprimtarët e software-it të lirë duhet t’i vëmë 
supet "
 "barrës për tërheqjen e vëmendjes së tyre te çështja e lirisë. Na 
duhet të "
-"themi, “Është software i lirë dhe ju jep liri”!&mdash;më shpesh "
-"dhe më fort se kurrë. Çdo herë që thoni “software i lirë” në vend "
-"të “burim i hapët”, ndihmoni kauzën tonë."
+"themi, “Është software i lirë dhe ju jep liri”!&mdash;më shpesh dhe 
më fort "
+"se kurrë. Çdo herë që thoni “software i lirë” në vend të “burim 
i hapët”, "
+"ndihmoni kauzën tonë."
 
 #. type: Content of: <div><h3>
 msgid "Note"
@@ -953,17 +948,17 @@
 "management/15-352-managing-innovation-emerging-trends-spring-2005/readings/"
 "lakhaniwolf.pdf\"> paper on the motivation of free software developers</a> "
 "says that a considerable fraction are motivated by the view that software "
-"should be free. This is despite the fact that they surveyed the developers on 
"
-"SourceForge, a site that does not support the view that this is an ethical "
-"issue."
+"should be free. This is despite the fact that they surveyed the developers "
+"on SourceForge, a site that does not support the view that this is an "
+"ethical issue."
 msgstr ""
 "<a href=\"https://ocw.mit.edu/courses/sloan-school-of-management/15-352-";
 "managing-innovation-emerging-trends-spring-2005/readings/lakhaniwolf.pdf"
 "\">Artikulli mbi motivimin e programuesve të software-it të lirë</a> nga "
-"Lakhan dhe Wolf thotë se një pjesë e konsiderueshme motivohen nga 
pikëpamja e "
-"tyre që software-i do të duhej të ishte i lirë. Kjo, përkundër faktit 
që në "
-"vëzhgim u morën zhvillues nga SourceForge, një sajt që s’e përkrah 
pikëpamjen "
-"se kjo është një çështje etike."
+"Lakhan dhe Wolf thotë se një pjesë e konsiderueshme motivohen nga 
pikëpamja "
+"e tyre që software-i do të duhej të ishte i lirë. Kjo, përkundër faktit 
që "
+"në vëzhgim u morën zhvillues nga SourceForge, një sajt që s’e përkrah 
"
+"pikëpamjen se kjo është një çështje etike."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
@@ -1003,13 +998,13 @@
 "\">Translations README</a> for information on coordinating and contributing "
 "translations of this article."
 msgstr ""
-"Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi 
të mirë "
-"dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga 
papërsosmëritë. Ju "
-"lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur me këtë dërgojini 
te <a "
-"href=\"mailto:web-translators@gnu.org\";>&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</"
-"p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
faqeve "
-"tona web, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">README për përkthimet</a>."
+"Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi 
të "
+"mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga "
+"papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur 
me "
+"këtë dërgojini te <a href=\"mailto:web-translators@gnu.org\";>&lt;web-"
+"translators@gnu.org&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe "
+"parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 2007, 2010, 2012-2016, 2019-2021 Richard Stallman"

Index: philosophy/po/who-does-that-server-really-serve.sq-en.html
===================================================================
RCS file: 
/web/www/www/philosophy/po/who-does-that-server-really-serve.sq-en.html,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- philosophy/po/who-does-that-server-really-serve.sq-en.html 1 Jan 2021 
15:59:25 -0000    1.6
+++ philosophy/po/who-does-that-server-really-serve.sq-en.html 3 Nov 2021 
21:30:36 -0000    1.7
@@ -1,22 +1,25 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.86 -->
+<!-- Parent-Version: 1.96 -->
+<!-- This page is derived from /server/standards/boilerplate.html -->
+<!--#set var="TAGS" value="essays cultural ns" -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 <title>Who Does That Server Really Serve?
 - GNU Project - Free Software Foundation</title>
-
 <!--#include 
virtual="/philosophy/po/who-does-that-server-really-serve.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.html" -->
-  
+<!--#include virtual="/philosophy/ph-breadcrumb.html" -->
+<!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.html" -->
+<div class="article reduced-width">
 <h2>Who does that server really serve?</h2>
 
-<p>by <strong>Richard Stallman</strong></p>
-
-<blockquote><p>(The first version was published
-in <a href="http://www.bostonreview.net/richard-stallman-free-software-DRM";>
-Boston Review</a>.)</p></blockquote>
+<address class="byline">by Richard Stallman</address>
 
-<p><strong>On the Internet, proprietary software isn't the only way to
+<div class="introduction">
+<p><em>On the Internet, proprietary software isn't the only way to
 lose your computing freedom. Service as a Software Substitute, or SaaSS, is
-another way to give someone else power over your computing.</strong></p>
+another way to give someone else power over your computing.</em></p>
+</div>
 
 <p>The basic point is, you can have control over a program someone
 else wrote (if it's free), but you can never have control over a
@@ -28,7 +31,7 @@
 substitute for running your copy of a program. The term is ours;
 articles and ads won't use it, and they won't tell you whether a
 service is SaaSS. Instead they will probably use the vague and
-distracting term &ldquo;cloud&rdquo;, which lumps SaaSS together with
+distracting term &ldquo;cloud,&rdquo; which lumps SaaSS together with
 various other practices, some abusive and some ok. With the
 explanation and examples in this page, you can tell whether a service
 is SaaSS.</p>
@@ -41,7 +44,7 @@
 control because the owner (a company such as Apple or Microsoft)
 controls it. The owner often takes advantage of this unjust power by
 inserting malicious features such as spyware, back doors, and <a
-href="http://DefectiveByDesign.org";>Digital Restrictions Management
+href="https://www.defectivebydesign.org";>Digital Restrictions Management
 (DRM)</a> (referred to as &ldquo;Digital Rights Management&rdquo; in
 their propaganda).</p>
 
@@ -76,7 +79,7 @@
 <p>What does it mean to say that a given computing activity
 is <em>your own</em>? It means that no one else is inherently
 involved in it. To clarify the meaning of &ldquo;inherently
-involved&rdquo;, we present a thought experiment. Suppose that any
+involved,&rdquo; we present a thought experiment. Suppose that any
 free software you might need for the job is available to you, and
 whatever data you might need, as well as computers of whatever speed,
 functionality and capacity might be required. Could you do this
@@ -125,9 +128,8 @@
 nature of SaaSS. Amy Webb, who intended never to post any photos of
 her daughter, made the mistake of using SaaSS (Instagram) to edit
 photos of her. Eventually
-<a 
href="http://www.slate.com/articles/technology/data_mine_1/2013/09/privacy_facebook_kids_don_t_post_photos_of_your_kids_on_social_media.html";>
 they
-leaked from there</a>.
-</p>
+<a 
href="https://slate.com/technology/2013/09/privacy-facebook-kids-dont-post-photos-of-your-kids-on-social-media.html";>
+they leaked from there</a>.</p>
 
 <p>Theoretically, homomorphic encryption might some day advance to the
 point where future SaaSS services might be constructed to be unable to
@@ -158,8 +160,8 @@
 <h3>SaaSS and SaaS</h3>
 
 <p>Originally we referred to this problematical practice as
-&ldquo;SaaS&rdquo;, which stands for &ldquo;Software as a
-Service&rdquo;. It's a commonly used term for setting up software on a
+&ldquo;SaaS,&rdquo; which stands for &ldquo;Software as a
+Service.&rdquo; It's a commonly used term for setting up software on a
 server rather than offering copies of it to users, and we thought it
 described precisely the cases where this problem occurs.</p>
 
@@ -167,7 +169,7 @@
 communication services&mdash;activities for which this issue is not
 applicable. In addition, the term &ldquo;Software as a Service&rdquo;
 doesn't explain <em>why</em> the practice is bad. So we coined the term
-&ldquo;Service as a Software Substitute&rdquo;, which defines the bad
+&ldquo;Service as a Software Substitute,&rdquo; which defines the bad
 practice more clearly and says what is bad about it.</p>
 
 <h3>Untangling the SaaSS Issue from the Proprietary Software Issue</h3>
@@ -216,7 +218,7 @@
 to do your own computing on data provided by you.</p>
 
 <p>This issue demonstrates the depth of the difference between
-&ldquo;open&rdquo; and &ldquo;free&rdquo;. Source code that is open
+&ldquo;open&rdquo; and &ldquo;free.&rdquo; Source code that is open
 source <a href="/philosophy/free-open-overlap.html">is, nearly always,
 free</a>. However, the idea of
 an <a href="https://opendefinition.org/ossd/";>&ldquo;open
@@ -271,8 +273,7 @@
 software; it requires running nonfree JavaScript code; and it gives
 users a misleading impression of privacy while luring them into baring
 their lives to Facebook. Those are important issues, different from
-the SaaSS issue.
-</p>
+the SaaSS issue.</p>
 
 <p>Services such as search engines collect data from around the web
 and let you examine it. Looking through their collection of data
@@ -406,7 +407,7 @@
 using servers. For instance, we can create a peer-to-peer program
 through which collaborators can share data encrypted. The free
 software community should develop distributed peer-to-peer
-replacements for important &ldquo;web applications&rdquo;. It may be
+replacements for important &ldquo;web applications.&rdquo; It may be
 wise to release them under
 the <a href="/licenses/why-affero-gpl.html"> GNU Affero GPL</a>, since
 they are likely candidates for being converted into server-based
@@ -416,19 +417,29 @@
 
 <p>In the meantime, if a company invites you to use its server to do
 your own computing tasks, don't yield; don't use SaaSS. Don't buy or
-install &ldquo;thin clients&rdquo;, which are simply computers so weak
+install &ldquo;thin clients,&rdquo; which are simply computers so weak
 they make you do the real work on a server, unless you're going to use
 them with <em>your</em> server. Use a real computer and keep your
 data there. Do your own computing with your own copy of a free
 program, for your freedom's sake.</p>
 
-<h3>See also:</h3>
-<p><a href="/philosophy/bug-nobody-allowed-to-understand.html">The
+<div class="announcement comment" role="complementary">
+<p>See also:
+<a href="/philosophy/bug-nobody-allowed-to-understand.html">The
 Bug Nobody is Allowed to Understand</a>.</p>
+</div>
+
+<div class="infobox extra" role="complementary">
+<hr />
+<p>The first version of this article was published
+in the <a 
href="http://www.bostonreview.net/richard-stallman-free-software-DRM";>
+Boston Review</a>.</p>
+</div>
+</div>
 
 </div><!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.html" -->
-<div id="footer">
+<div id="footer" role="contentinfo">
 <div class="unprintable">
 
 <p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to
@@ -446,13 +457,13 @@
     to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
     &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
 
-    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    <p>For information on coordinating and contributing translations of
     our web pages, see <a
     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
     README</a>. -->
 Please see the <a
 href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-README</a> for information on coordinating and submitting translations
+README</a> for information on coordinating and contributing translations
 of this article.</p>
 </div>
 
@@ -473,7 +484,7 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 
-<p>Copyright &copy; 2010, 2013, 2015, 2016, 2018, 2020 Richard Stallman</p>
+<p>Copyright &copy; 2010, 2013, 2015, 2016, 2018, 2020, 2021 Richard 
Stallman</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
@@ -483,7 +494,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2021/01/01 15:59:25 $
+$Date: 2021/11/03 21:30:36 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/po/who-does-that-server-really-serve.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/who-does-that-server-really-serve.sq.po,v
retrieving revision 1.18
retrieving revision 1.19
diff -u -b -r1.18 -r1.19
--- philosophy/po/who-does-that-server-really-serve.sq.po    3 Nov 2021 
21:09:05 -0000    1.18
+++ philosophy/po/who-does-that-server-really-serve.sq.po    3 Nov 2021 
21:30:36 -0000    1.19
@@ -13,7 +13,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2021-10-01 10:56+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
 
@@ -101,11 +100,11 @@
 msgid ""
 "Our solution to this problem is developing <em>free software</em> and "
 "rejecting proprietary software. Free software means that you, as a user, "
-"have four essential freedoms: (0)&nbsp;to run the program as you wish, "
-"(1)&nbsp;to study and change the source code so it does what you wish, "
-"(2)&nbsp;to redistribute exact copies, and (3)&nbsp;to redistribute copies "
-"of your modified versions. (See the <a href=\"/philosophy/free-sw.html"
-"\">free software definition</a>.)"
+"have four essential freedoms: (0)&nbsp;to run the program as you wish, (1)"
+"&nbsp;to study and change the source code so it does what you wish, (2)&nbsp;"
+"to redistribute exact copies, and (3)&nbsp;to redistribute copies of your "
+"modified versions. (See the <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free "
+"software definition</a>.)"
 msgstr ""
 "Zgjidhja jonë për këtë problem është zhvillimi i <em>software-it të 
lirë</"
 "em> dhe mospranimi i software-it pronësor. Software-i i lirë do të thotë 
që "
@@ -248,13 +247,13 @@
 "which pages of which books the user looks at, and when. Angry Birds reports "
 "the user's geolocation history."
 msgstr ""
-"Për shembull, disa programe pronësorë janë “spyware”: programi "
-"<a href=\"/philosophy/proprietary-surveillance.html\"> dërgon të dhëna mbi 
"
-"veprimtari kompjuterike të përdoruesve</a>. Microsoft Windows dërgon te "
-"Microsoft-i të dhëna mbi veprimtaritë e përdoruesve. Windows Media 
Player "
-"raporton se çfarë sheh apo dëgjon çdo përdorues. Amazon Kindle raporton 
se "
-"cilat faqe të librave shohin përdoruesit, dhe ku. Angry Birds raporton "
-"historik gjeovendndodhjeje të përdoruesit."
+"Për shembull, disa programe pronësorë janë “spyware”: programi <a 
href=\"/"
+"philosophy/proprietary-surveillance.html\"> dërgon të dhëna mbi veprimtari 
"
+"kompjuterike të përdoruesve</a>. Microsoft Windows dërgon te Microsoft-i 
të "
+"dhëna mbi veprimtaritë e përdoruesve. Windows Media Player raporton se "
+"çfarë sheh apo dëgjon çdo përdorues. Amazon Kindle raporton se cilat 
faqe "
+"të librave shohin përdoruesit, dhe ku. Angry Birds raporton historik "
+"gjeovendndodhjeje të përdoruesit."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -400,14 +399,14 @@
 "with the issue of using the service itself."
 msgstr ""
 "Këto dy çështje shpesh ngatërrohen, dhe jo vetëm padashur. Zhvilluesit 
Web "
-"përdorin termin e vagullt “aplikacion web” për të vënë në një "
-"thes software shërbyesi tok me programe të xhiruar në makinën tuaj 
përmes "
-"shfletuesit tuaj. Disa faqe web instalojnë në shfletuesin tuaj programe "
-"JavaScript jo më triviale, madje të mëdhenj, pa ju informuar fare. <a 
href="
-"\"/philosophy/javascript-trap.html\">Kur këto programe JavaScript janë jo 
të "
-"lira</a>, ato shkaktojnë të njëjtën lloj padrejtësie si çfarëdo 
software "
-"tjetër jo i lirë. Këtu, ama, problemin e kemi me çështjen e përdorimit 
të "
-"shërbimit në vetvete."
+"përdorin termin e vagullt “aplikacion web” për të vënë në një thes 
software "
+"shërbyesi tok me programe të xhiruar në makinën tuaj përmes shfletuesit "
+"tuaj. Disa faqe web instalojnë në shfletuesin tuaj programe JavaScript jo "
+"më triviale, madje të mëdhenj, pa ju informuar fare. <a 
href=\"/philosophy/"
+"javascript-trap.html\">Kur këto programe JavaScript janë jo të lira</a>, 
ato "
+"shkaktojnë të njëjtën lloj padrejtësie si çfarëdo software tjetër jo 
i "
+"lirë. Këtu, ama, problemin e kemi me çështjen e përdorimit të 
shërbimit në "
+"vetvete."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -742,14 +741,14 @@
 "generalize about practices they ought to consider individually."
 msgstr ""
 "Industria TI i shkurajon përdoruesit të bëjnë këto dallime. Për këtë 
"
-"shërben fjala në modë “cloud computing”. Ky term është kaq "
-"nebuloz sa që mund t’i referohet thuajse çfarëdo përdorimi të 
Internetit. "
-"Përfshin SaaSS, si dhe mjaft praktika të tjera përdorimi të rrjeteve. 
Në "
-"çfarëdo konteksti të dhënë, gjasat janë që, një autor që shkruan "
-"“cloud” (në qoftë person teknik), të ketë në mendje një domethënie 
"
-"specifike, por zakonisht nuk shpjegon që në artikuj të tjetër termi ka "
-"domethënie të tjera specifike. Termi i shpie njerëzit të bëjnë "
-"përgjithësime mbi praktika të cilat do të duhej t’i shqyrtonin tek e 
tek."
+"shërben fjala në modë “cloud computing”. Ky term është kaq nebuloz 
sa që "
+"mund t’i referohet thuajse çfarëdo përdorimi të Internetit. Përfshin 
SaaSS, "
+"si dhe mjaft praktika të tjera përdorimi të rrjeteve. Në çfarëdo 
konteksti "
+"të dhënë, gjasat janë që, një autor që shkruan “cloud” (në qoftë 
person "
+"teknik), të ketë në mendje një domethënie specifike, por zakonisht nuk "
+"shpjegon që në artikuj të tjetër termi ka domethënie të tjera 
specifike. "
+"Termi i shpie njerëzit të bëjnë përgjithësime mbi praktika të cilat do 
të "
+"duhej t’i shqyrtonin tek e tek."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -762,15 +761,14 @@
 "mind is an obstacle to clear thinking. For the sake of clear thinking about "
 "computing, let's avoid the term &ldquo;cloud.&rdquo;"
 msgstr ""
-"Nëse “cloud computing” ka një kuptim, ky nuk është ndonjë mënyrë "
-"e kryerjes së përllogaritjeve, por një rrugë të menduari rreth "
-"përllogaritjeve: një trajtim moskokëçarës që thotë, “Mos pyet. Mos 
u "
-"bëj merak se kush i kontrollon përllogaritjet tuaja ose kush i mban të "
-"dhënat tuaja. Mos kontrollo për karrem të fshehur brenda shërbimit 
tonë, "
-"përpara se ta përtypni. Besojuni pa ngurrim kompanive”. Me fjalë të "
-"tjera, “Jini leshko”. Mjegulla në mendje është pengesë për të "
-"menduarit e qartë. Për hir të të menduarit të qartë rreth 
përllogaritjeve, "
-"le ta shmangim termin “cloud”."
+"Nëse “cloud computing” ka një kuptim, ky nuk është ndonjë mënyrë e 
kryerjes "
+"së përllogaritjeve, por një rrugë të menduari rreth përllogaritjeve: 
një "
+"trajtim moskokëçarës që thotë, “Mos pyet. Mos u bëj merak se kush i "
+"kontrollon përllogaritjet tuaja ose kush i mban të dhënat tuaja. Mos "
+"kontrollo për karrem të fshehur brenda shërbimit tonë, përpara se ta "
+"përtypni. Besojuni pa ngurrim kompanive”. Me fjalë të tjera, “Jini 
leshko”. "
+"Mjegulla në mendje është pengesë për të menduarit e qartë. Për hir 
të të "
+"menduarit të qartë rreth përllogaritjeve, le ta shmangim termin 
“cloud”."
 
 #. type: Content of: <div><h3>
 msgid "Renting a Server Distinguished from SaaSS"

Index: philosophy/po/words-to-avoid.sq-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/words-to-avoid.sq-en.html,v
retrieving revision 1.18
retrieving revision 1.19
diff -u -b -r1.18 -r1.19
--- philosophy/po/words-to-avoid.sq-en.html   1 Oct 2021 12:03:08 -0000    
1.18
+++ philosophy/po/words-to-avoid.sq-en.html   3 Nov 2021 21:30:36 -0000    
1.19
@@ -325,7 +325,7 @@
 
 <p>
 The <a href="https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-145/final";>
-NIST definition of "cloud computing"</a> mentions three scenarios that
+NIST definition of &ldquo;cloud computing&rdquo;</a> mentions three scenarios 
that
 raise different ethical issues: Software as a Service, Platform as a
 Service, and Infrastructure as a Service. However, that definition
 does not match the common use of &ldquo;cloud computing,&rdquo; since
@@ -1448,7 +1448,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2021/10/01 12:03:08 $
+$Date: 2021/11/03 21:30:36 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/po/words-to-avoid.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/words-to-avoid.sq.po,v
retrieving revision 1.134
retrieving revision 1.135
diff -u -b -r1.134 -r1.135
--- philosophy/po/words-to-avoid.sq.po 3 Nov 2021 21:09:05 -0000    1.134
+++ philosophy/po/words-to-avoid.sq.po 3 Nov 2021 21:30:36 -0000    1.135
@@ -13,7 +13,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2021-10-11 09:26+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
 
 #. type: Content of: <title>

Index: server/sitemap.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/sitemap.sq.html,v
retrieving revision 1.389
retrieving revision 1.390
diff -u -b -r1.389 -r1.390
--- server/sitemap.sq.html   24 Oct 2021 17:02:37 -0000   1.389
+++ server/sitemap.sq.html   3 Nov 2021 21:30:36 -0000    1.390
@@ -1220,7 +1220,7 @@
 
href="/philosophy/android-and-users-freedom.html">android-and-users-freedom.html</a></dt>
  <dd>Android-i dhe Liria e Përdoruesit</dd>
  <dt><a 
href="/philosophy/anonymous-response.html">anonymous-response.html</a></dt>
- <dd>A Response to Word Attachments</dd>
+ <dd>Përgjigje për Bashkëngjitjet Word</dd>
  <dt><a
 
href="/philosophy/applying-free-sw-criteria.html">applying-free-sw-criteria.html</a></dt>
  <dd>Aplikimi i Kriterit për Software të Lirë</dd>
@@ -1294,7 +1294,8 @@
  <dd>Ese dhe Artikuj</dd>
  <dt><a
 
href="/philosophy/europes-unitary-patent.html">europes-unitary-patent.html</a></dt>
- <dd>Europe's &ldquo;Unitary Patent&rdquo; Could Mean Unlimited Software 
Patents</dd>
+ <dd>“Patenta e Njësuar” e Europës Do të Mund të Thoshte Patenta të 
Pakufizuara
+Software-i</dd>
  <dt><a
 
href="/philosophy/fighting-software-patents.html">fighting-software-patents.html</a></dt>
  <dd>Luftë Patentave të Software-it - Më Vete dhe Tok</dd>
@@ -1399,15 +1400,16 @@
  <dd>A Wise User Judges Each Internet Usage Scenario Carefully</dd>
  <dt><a
 
href="/philosophy/keep-control-of-your-computing.html">keep-control-of-your-computing.html</a></dt>
- <dd>Keep Control of Your Computing, So It Doesn't Control You!</dd>
+ <dd>Mbani Kontrollin e Punimit Tuaj Në Kompjuter, Që të Mos Ju 
Kontrollojë Ai
+Ju!</dd>
  <dt><a 
href="/philosophy/kevin-cole-response.html">kevin-cole-response.html</a></dt>
  <dd>Letër Përgjigje për Bashkëngjitjet Word</dd>
  <dt><a 
href="/philosophy/kind-communication.html">kind-communication.html</a></dt>
  <dd>Udhëzime GNU për Komunikime të Sjellshme</dd>
  <dt><a href="/philosophy/komongistan.html">komongistan.html</a></dt>
- <dd>The Curious History of Komongistan<br /><small>(Busting the term 
&ldquo;intellectual property&rdquo;)</small></dd>
+ <dd>Historia e Çuditshme e Përbashkistanit<br /><small>(Busting the term 
&ldquo;intellectual property&rdquo;)</small></dd>
  <dt><a href="/philosophy/kragen-software.html">kragen-software.html</a></dt>
- <dd>People, Places, Things and Ideas</dd>
+ <dd>Njerëz, Vende, Gjëra dhe Ide</dd>
  <dt><a href="/philosophy/latest-articles.html">latest-articles.html</a></dt>
  <dd>Filozofia e Projektit GNU &mdash; Artikujt Më të Rinj</dd>
  <dt><a 
href="/philosophy/lessig-fsfs-intro.html">lessig-fsfs-intro.html</a></dt>
@@ -1424,7 +1426,7 @@
  <dd>Ç’do të Thotë Që Kompjuteri Juaj të Jetë Besnik?</dd>
  <dt><a
 href="/philosophy/luispo-rms-interview.html">luispo-rms-interview.html</a></dt>
- <dd>Interview with Richard Stallman (2001)</dd>
+ <dd>Intervistë me Richard Stallman-in (2001)</dd>
  <dt><a href="/philosophy/mcvoy.html">mcvoy.html</a></dt>
  <dd>Faleminderit, Larry McVoy</dd>
  <dt><a 
href="/philosophy/microsoft-antitrust.html">microsoft-antitrust.html</a></dt>
@@ -1523,7 +1525,7 @@
  <dd>Pse S’do Ta Nënshkruaj Manifestin e Përkatësisë Publike</dd>
  <dt><a
 href="/philosophy/push-copyright-aside.html">push-copyright-aside.html</a></dt>
- <dd>Science Must Push Copyright Aside</dd>
+ <dd>Shkenca Duhet T’i Lërë Mënjanë Të Drejtat e Kopjimit</dd>
  <dt><a
 
href="/philosophy/reevaluating-copyright.html">reevaluating-copyright.html</a></dt>
  <dd>Rivlerësim i Të Drejtave të Kopjimit: Publikja Duhet të Ketë 
Përparësi</dd>
@@ -2267,7 +2269,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2021/10/24 17:02:37 $
+$Date: 2021/11/03 21:30:36 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: server/po/sitemap.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/sitemap.sq.po,v
retrieving revision 1.461
retrieving revision 1.462
diff -u -b -r1.461 -r1.462

Index: server/standards/README.translations.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/standards/README.translations.sq.html,v
retrieving revision 1.27
retrieving revision 1.28
diff -u -b -r1.27 -r1.28
--- server/standards/README.translations.sq.html    1 Jun 2021 10:33:02 
-0000    1.27
+++ server/standards/README.translations.sq.html    3 Nov 2021 21:30:37 
-0000    1.28
@@ -11,7 +11,6 @@
 <!--#include virtual="/server/standards/po/README.translations.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.sq.html" -->
 <h2 id="guide">Udhërrëfyes Mbi Përkthimin e Faqeve Web te www.gnu.org</h2>
-<div class="thin"></div>
 
 <p id="intro">Përkthimi i gnu.org-ut me artikujt e vet të shumtë dhe 
mbajtja e tyre të
 përditësuar është një punë e ndërlikuar, e cila kërkon organizim të
@@ -376,10 +375,9 @@
 kërkojini ndihmë Përgjegjësit të Përkthimeve, nëse keni ndonjë 
pikëpyetje.</p>
 
 <h3 id="teams">Ekipe Përkthimi</h3>
-<!--Some docs refer to this anchor-->
-<span id="TranslationsUnderway"></span> 
 
-<p>Vullnetarët për krijimin e ekipeve të reja janë më shumë se të 
mirëpritur
+<!--Some docs refer to this anchor-->
+<p id="TranslationsUnderway">Vullnetarët për krijimin e ekipeve të reja 
janë më shumë se të mirëpritur
 dhe do të ndihmohen gjatë procesit të të mësuarit.</p>
 
 <p>Në listën vijuese, kodi i gjuhës pasohet nga emri i gjuhës, dhe nga 
emri i
@@ -389,179 +387,153 @@
 
 <!-- Please keep this list alphabetical-->
 <li><code>ar</code> - <a
-href="https://savannah.nongnu.org/projects/www-ar";>Arabisht</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/ka2in";>Fayçal Alami</a> - Lyp
-bashkërendues të ri) </li>
+href="//savannah.nongnu.org/projects/www-ar">Arabisht</a> (<a
+href="//savannah.gnu.org/users/ka2in">Fayçal Alami</a> - Lyp bashkërendues
+të ri) </li>
 
  <li><code>az</code> - Azerbaixhanase (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/igrar";>Igrar Huseynov</a> - Lyp
-bashkërendues të ri) </li>
+href="//savannah.gnu.org/users/igrar">Igrar Huseynov</a> - Lyp bashkërendues
+të ri)</li>
   
  <li><code>bg</code> - <a
-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-bg";>Bullgarisht</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/yavor";>Yavor Doganov</a> - Lyp
-bashkërendues të ri)</li>
+href="//savannah.gnu.org/projects/www-bg">Bullgarisht</a> (<a
+href="//savannah.gnu.org/users/yavor">Yavor Doganov</a> - Lyp bashkërendues
+të ri)</li>
 
- <li><code>bn</code> - <a
-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-bn";>Bengaleze</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/suzan";>Khandakar Mujahidul Islam</a> -
-Lyp bashkërendues të ri) </li>
+ <li><code>th</code> - <a
+href="//savannah.gnu.org/projects/www-th">Tajlandisht</a> (Lyp bashkërendues
+të ri)</li>
   
  <li><code>ca</code> - <a
-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-ca";>Katalanase</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/puigpe";>Miquel Puigpelat</a> - Lyp
+href="//savannah.gnu.org/projects/www-ca">Katalanase</a> (<a
+href="//savannah.gnu.org/users/puigpe">Miquel Puigpelat</a> - Lyp
 bashkërendues të ri) </li>
 
- <li><code>cs</code> - <a
-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-cs";>Çekisht</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/franta";>František Kučera</a>)</li>
-  
- <li><code>da</code> - <a
-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-da";>Danisht</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/erikg";>Erik Gravgaard</a> - Lyp
-bashkërendues të ri) </li>
+ <li><code>cs</code> - <a 
href="//savannah.gnu.org/projects/www-cs">Çekisht</a>
+(<a href="//savannah.gnu.org/users/franta">František Kučera</a>)</li>
+  
+ <li><code>th</code> - <a
+href="//savannah.gnu.org/projects/www-th">Tajlandisht</a> (Lyp bashkërendues
+të ri) </li>
 
  <li><code>de</code> - <a
-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-de";>Gjermanisht</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/joeko";>Joerg Kohne</a>)</li>
+href="//savannah.gnu.org/projects/www-de">Gjermanisht</a> (<a
+href="//savannah.gnu.org/users/joeko">Joerg Kohne</a>)</li>
+ 
+ <li><code>el</code> - <a 
href="//savannah.gnu.org/projects/www-el">Greqisht</a>
+(<a href="//savannah.gnu.org/users/gzarkadas">Georgios Zarkadas</a> - Lyp
+bashkërendues të ri) </li>
  
- <li><code>el</code> - <a
-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-el";>Greqisht</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/gzarkadas";>Georgios Zarkadas</a> - Lyp
+ <li><code>eo</code> - <a 
href="//savannah.gnu.org/projects/www-eo">Esperanto</a>
+(<a href="//savannah.gnu.org/users/civodul">Ludovic Court&egrave;s</a> - Lyp
 bashkërendues të ri) </li>
 
- <li><code>eo</code> - <a
-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-eo";>Esperanto</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/civodul";>Ludovic Court&egrave;s</a> -
-Lyp bashkërendues të ri) </li>
-  
- <li><code>es</code> - <a
-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-es";>Spanjisht</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/dora";>Dora Scilipoti</a>, <a
-href="https://savannah.gnu.org/users/jfrtnaga";>Javier Fernández
-Retenaga</a>)</li>
+ <li><code>es</code> - <a 
href="//savannah.gnu.org/projects/www-es">Spanjisht</a>
+(<a href="//savannah.gnu.org/users/dora">Dora Scilipoti</a>, <a
+href="//savannah.gnu.org/users/jfrtnaga">Javier Fernández Retenaga</a>)</li>
 
  <li><code>fa</code> - <a
-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-fa";>Farsish/Persisht</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/bandali";>Amin Bandali</a>) </li>
+href="//savannah.gnu.org/projects/www-fa">Farsish/Persisht</a> (<a
+href="//savannah.gnu.org/users/bandali">Amin Bandali</a>) </li>
   
- <li><code>fi</code> - <a
-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-fi";>Finlandisht</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/solarius";>Ville</a> - Lyp bashkërendues
+ <li><code>th</code> - <a
+href="//savannah.gnu.org/projects/www-th">Tajlandisht</a> (Lyp bashkërendues
 të ri)</li>
 
  <li><code>fr</code> - <a
-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-fr";>Frëngjisht</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/barbier";>Denis Barbier</a>, <a
-href="https://savannah.gnu.org/users/th_g";>Thérèse Godefroy</a>)</li>
+href="//savannah.gnu.org/projects/www-fr">Frëngjisht</a> (<a
+href="//savannah.gnu.org/users/barbier">Denis Barbier</a>, <a
+href="//savannah.gnu.org/users/th_g">Thérèse Godefroy</a>)</li>
   
- <li><code>he</code> - <a
-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-he";>Hebraisht</a> (Lyp
-bashkërendues të ri) </li>
+ <li><code>he</code> - <a 
href="//savannah.gnu.org/projects/www-he">Hebraisht</a>
+(Lyp bashkërendues të ri) </li>
 
- <li><code>hr</code> - <a
-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-hr";>Kroatisht</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/mist";>Martina Bebek</a> - Lyp
+ <li><code>hr</code> - <a 
href="//savannah.gnu.org/projects/www-hr">Kroatisht</a>
+(<a href="//savannah.gnu.org/users/mist">Martina Bebek</a> - Lyp
 bashkërendues të ri)</li>
 
  <li><code>id</code> - <a
-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-id";>Indonezisht</a> (Lyp
-bashkërendues të ri) </li>
+href="//savannah.gnu.org/projects/www-id">Indonezisht</a> (Lyp bashkërendues
+të ri) </li>
   
- <li><code>it</code> - <a
-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-it";>Italisht</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/pescetti";>Andrea Pescetti</a>) </li>
-
- <li><code>ja</code> - <a
-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-ja";>Japonisht</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/gniibe";>NIIBE Yutaka</a>)</li>
-  
- <li><code>ko</code> - <a
-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-ko";>Koreane</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/blueguy";>Jongmin Yoon</a>) </li>
+ <li><code>it</code> - <a 
href="//savannah.gnu.org/projects/www-it">Italisht</a>
+(<a href="//savannah.gnu.org/users/pescetti">Andrea Pescetti</a>) </li>
 
- <li><code>ku</code> - <a
-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-ku";>Kurde</a> (Lyp bashkërendues
-të ri) </li>
+ <li><code>ja</code> - <a 
href="//savannah.gnu.org/projects/www-ja">Japonisht</a>
+(<a href="//savannah.gnu.org/users/gniibe">NIIBE Yutaka</a>)</li>
+  
+ <li><code>ko</code> - <a 
href="//savannah.gnu.org/projects/www-ko">Koreane</a>
+(<a href="//savannah.gnu.org/users/blueguy">Jongmin Yoon</a>) </li>
+
+ <li><code>ku</code> - <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-ku">Kurde</a>
+(Lyp bashkërendues të ri) </li>
   
  <li><code>ml</code> - <a
 href="//savannah.gnu.org/projects/www-ml">Malajalame</a> (<a
 href="//savannah.gnu.org/users/aiswarya">Aiswarya Kaitheri Kandoth</a>)</li>
   
- <li><code>nb</code> - <a
-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-nb";>Norvegjishte
-Bokm&aring;l</a> (<a href="https://savannah.gnu.org/users/att";> Andreas
-Tolfsen</a> - Lyp bashkërendues të ri) </li>
+ <li><code>tl</code> - <a 
href="//savannah.gnu.org/projects/www-tl">Tagaloge</a>
+(Lyp bashkërendues të ri) </li>
  
  <li><code>nl</code> - <a
-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-nl";>Holandisht</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/tuijldert";>Tom Uijldert</a>, <a
-href="https://savannah.gnu.org/users/jvs";>Justin van Steijn</a>)
+href="//savannah.gnu.org/projects/www-nl">Holandisht</a> (<a
+href="//savannah.gnu.org/users/tuijldert">Tom Uijldert</a>, <a
+href="//savannah.gnu.org/users/jvs">Justin van Steijn</a>)
  </li>
   
  <li><code>nn</code> - Norvegjishte Nynorsk (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/att";>Andreas Tolfsen</a> - Lyp
-bashkërendues të ri) </li>
+href="//savannah.gnu.org/users/att">Andreas Tolfsen</a> - Lyp bashkërendues
+të ri) </li>
 
- <li><code>pl</code> - <a
-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-pl";>Polonisht</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/jsowoc";>Jan Owoc</a>) </li>
+ <li><code>pl</code> - <a 
href="//savannah.gnu.org/projects/www-pl">Polonisht</a>
+(<a href="//savannah.gnu.org/users/jsowoc">Jan Owoc</a>) </li>
   
  <li><code>pt-br</code> - <a
-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-pt-br";>Portugeze Braziliane</a>
-(<a href="https://savannah.gnu.org/users/rafaelff1";>Rafael Fontenelle</a>) 
</li>
+href="//savannah.gnu.org/projects/www-pt-br">Portugeze Braziliane</a> (<a
+href="//savannah.gnu.org/users/rafaelff1">Rafael Fontenelle</a>) </li>
 
- <li><code>ro</code> - <a
-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-ro";>Rumanisht</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/tct";>Tiberiu C. Turbureanu</a> - Lyp
+ <li><code>ro</code> - <a 
href="//savannah.gnu.org/projects/www-ro">Rumanisht</a>
+(<a href="//savannah.gnu.org/users/tct">Tiberiu C. Turbureanu</a> - Lyp
 bashkërendues të ri) </li>
  
  <li><code>ru</code> - <a
-href="https://savannah.nongnu.org/projects/www-ru";>Rusisht</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/jimcrow";>Anatoly A. Kazantsev</a>, <a
-href="https://savannah.gnu.org/users/ineiev";>Pavel Kharitonov</a>) </li>
+href="//savannah.nongnu.org/projects/www-ru">Rusisht</a> (<a
+href="//savannah.gnu.org/users/jimcrow">Anatoly A. Kazantsev</a>, <a
+href="//savannah.gnu.org/users/ineiev">Pavel Kharitonov</a>) </li>
 
  <li><code>sk</code> - <a
-href="https://savannah.nongnu.org/projects/www-sk";>Sllovakisht</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/dominiks";>Dominik Smatana</a> - Lyp
+href="//savannah.nongnu.org/projects/www-sk">Sllovakisht</a> (<a
+href="//savannah.gnu.org/users/dominiks">Dominik Smatana</a> - Lyp
 bashkërendues të ri) </li>
   
- <li><code>sq</code> - <a
-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-sq";>Shqip</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/beso";>Besnik Bleta</a>)</li>
-
- <li><code>sr</code> - <a
-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-sr";>Serbisht</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/Ctpajgep";>Strahinya Radich</a>) </li>
- 
- <li><code>ta</code> - <a
-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-ta";>Tamile</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/amachutechie";>Sri Ramadoss</a> - Lyp
+ <li><code>sq</code> - <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-sq">Shqip</a> 
(<a
+href="//savannah.gnu.org/users/beso">Besnik Bleta</a>)</li>
+
+ <li><code>sr</code> - <a 
href="//savannah.gnu.org/projects/www-sr">Serbisht</a>
+(<a href="//savannah.gnu.org/users/Ctpajgep">Strahinya Radich</a>) </li>
+ 
+ <li><code>ta</code> - <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-ta">Tamile</a>
+(<a href="//savannah.gnu.org/users/amachutechie">Sri Ramadoss</a> - Lyp
 bashkërendues të ri) </li>
 
  <li><code>th</code> - <a
-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-th";>Tajlandisht</a> (Lyp
-bashkërendues të ri) </li>
+href="//savannah.gnu.org/projects/www-th">Tajlandisht</a> (Lyp bashkërendues
+të ri) </li>
   
- <li><code>tl</code> - <a
-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-tl";>Tagaloge</a> (Lyp
-bashkërendues të ri) </li>
+ <li><code>tl</code> - <a 
href="//savannah.gnu.org/projects/www-tl">Tagaloge</a>
+(Lyp bashkërendues të ri) </li>
+  
+ <li><code>tr</code> - <a 
href="//savannah.gnu.org/projects/www-tr">Turqisht</a>
+(<a href="//savannah.gnu.org/users/tekrei"> T. E. Kalaycı</a>)</li>
+
+ <li><code>uk</code> - <a 
href="//savannah.gnu.org/projects/www-uk">Ukrainase</a>
+(<a href="//savannah.gnu.org/users/andriykopanytsia">Andriy Bandura</a>)</li>
+  
+ <li><code>zh-cn</code> - <a 
href="//savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn">Kineze
+e Thjeshtuar</a> (<a href="//savannah.gnu.org/users/wxie"> Xie Wensheng</a>) 
</li>
   
- <li><code>tr</code> - <a
-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-tr";>Turqisht</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/tekrei";> T. E. Kalaycı</a>)</li>
-
- <li><code>uk</code> - <a
-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-uk";>Ukrainase</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/andriykopanytsia";>Andriy Bandura</a>)</li>
-  
- <li><code>zh-cn</code> - <a
-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn";>Kineve e Thjeshtuar</a>
-(<a href="https://savannah.gnu.org/users/wxie";> Xie Wensheng</a>) </li>
-
- <li><code>zh-cn</code> - <a
-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn";>Kineze e Thjeshtuar</a>
-(<a href="https://savannah.gnu.org/users/wxie";> Xie Wensheng</a>)</li>
+ <li><code>zh-cn</code> - <a 
href="//savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn">Kineze
+Tradicionale</a> (<a href="//savannah.gnu.org/users/wxie"> Xie 
Wensheng</a>)</li>
  
  <li><code>??</code> - S’gjendet? Atëherë ky rresht është për ju.</li>
 
@@ -653,7 +625,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2021/06/01 10:33:02 $
+$Date: 2021/11/03 21:30:37 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: server/standards/po/README.translations.sq-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/standards/po/README.translations.sq-en.html,v
retrieving revision 1.14
retrieving revision 1.15
diff -u -b -r1.14 -r1.15
--- server/standards/po/README.translations.sq-en.html 1 Jun 2021 10:33:02 
-0000    1.14
+++ server/standards/po/README.translations.sq-en.html 3 Nov 2021 21:30:37 
-0000    1.15
@@ -7,7 +7,6 @@
 <!--#include virtual="/server/banner.html" -->
 <h2 id="guide">Guide to Translating Web Pages on
 www.gnu.org</h2>
-<div class="thin"></div>
 
 <p id="intro">Translating gnu.org with its many articles and keeping them 
updated 
 is a complex task which requires careful organization. Translators are 
@@ -379,9 +378,9 @@
 the Translations Manager for assistance if you have any doubts.</p>
 
 <h3 id="teams">Translation Teams</h3>
-<span id="TranslationsUnderway"><!--Some docs refer to this anchor--></span> 
 
-<p>Volunteers to establish new teams are more than welcome and will be
+<!--Some docs refer to this anchor-->
+<p id="TranslationsUnderway">Volunteers to establish new teams are more than 
welcome and will be
 assisted during the learning process.</p>
 
 <p>In the following list, the language code is followed by the name of the
@@ -391,100 +390,96 @@
  <!-- Please keep this list alphabetical-->
  
  <li><code>ar</code> - 
-  <a href="https://savannah.nongnu.org/projects/www-ar";>Arabic</a> 
-  (<a href="https://savannah.gnu.org/users/ka2in";>Fayçal Alami</a> - 
+  <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-ar">Arabic</a> 
+  (<a href="//savannah.gnu.org/users/ka2in">Fayçal Alami</a> - 
   New coordinator needed) </li>
 
- <li><code>az</code> - Azerbaijani 
-  (<a href="https://savannah.gnu.org/users/igrar";>Igrar Huseynov</a> - 
-  New coordinator needed) </li>
+ <li><code>az</code> - Azerbaijani (New coordinator needed)</li>
   
  <li><code>bg</code> - 
-  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-bg";>Bulgarian</a> 
-  (<a href="https://savannah.gnu.org/users/yavor";>Yavor Doganov</a> -
+  <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-bg">Bulgarian</a> 
+  (<a href="//savannah.gnu.org/users/yavor">Yavor Doganov</a> -
   New coordinator needed)</li>
 
  <li><code>bn</code> - 
-  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-bn";>Bengali</a> 
-  (<a href="https://savannah.gnu.org/users/suzan";>Khandakar Mujahidul
-  Islam</a> - New coordinator needed) </li>
+  <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-bn">Bengali</a> 
+  (New coordinator needed)</li>
   
  <li><code>ca</code> - 
-  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-ca";>Catalan</a> 
-  (<a href="https://savannah.gnu.org/users/puigpe";>Miquel 
+  <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-ca">Catalan</a> 
+  (<a href="//savannah.gnu.org/users/puigpe">Miquel 
   Puigpelat</a> - New coordinator needed) </li>
 
  <li><code>cs</code> - 
-  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-cs";>Czech</a>
-  (<a href="https://savannah.gnu.org/users/franta";>František 
Kučera</a>)</li>
+  <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-cs">Czech</a>
+  (<a href="//savannah.gnu.org/users/franta">František Kučera</a>)</li>
   
  <li><code>da</code> - 
-  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-da";>Danish</a> 
-  (<a href="https://savannah.gnu.org/users/erikg";>Erik Gravgaard</a> - 
-  New coordinator needed) </li>
+  <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-da">Danish</a> 
+  (New coordinator needed) </li>
 
  <li><code>de</code> - 
-  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-de";>German</a> 
-  (<a href="https://savannah.gnu.org/users/joeko";>Joerg Kohne</a>)</li>
+  <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-de">German</a> 
+  (<a href="//savannah.gnu.org/users/joeko">Joerg Kohne</a>)</li>
  
  <li><code>el</code> - 
-  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-el";>Greek</a> 
-  (<a href="https://savannah.gnu.org/users/gzarkadas";>Georgios 
+  <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-el">Greek</a> 
+  (<a href="//savannah.gnu.org/users/gzarkadas">Georgios 
   Zarkadas</a> - New coordinator needed) </li>
 
  <li><code>eo</code> - 
-  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-eo";>Esperanto</a> 
-  (<a href="https://savannah.gnu.org/users/civodul";>Ludovic 
+  <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-eo">Esperanto</a> 
+  (<a href="//savannah.gnu.org/users/civodul">Ludovic 
   Court&egrave;s</a> - New coordinator needed) </li>
   
  <li><code>es</code> - 
-  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-es";>Spanish</a> 
-  (<a href="https://savannah.gnu.org/users/dora";>Dora Scilipoti</a>,
-  <a href="https://savannah.gnu.org/users/jfrtnaga";>Javier Fernández
+  <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-es">Spanish</a> 
+  (<a href="//savannah.gnu.org/users/dora">Dora Scilipoti</a>,
+  <a href="//savannah.gnu.org/users/jfrtnaga">Javier Fernández
   Retenaga</a>)</li>
 
  <li><code>fa</code> - 
-  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-fa";>Farsi/Persian</a> 
-  (<a href="https://savannah.gnu.org/users/bandali";>Amin Bandali</a>) </li>
+  <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-fa">Farsi/Persian</a> 
+  (<a href="//savannah.gnu.org/users/bandali">Amin Bandali</a>) </li>
   
  <li><code>fi</code> - 
-  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-fi";>Finnish</a> 
-  (<a href="https://savannah.gnu.org/users/solarius";>Ville</a> - New
-  coordinator needed)</li>
+  <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-fi">Finnish</a> 
+  (New coordinator needed)</li>
 
  <li><code>fr</code> - 
-  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-fr";>French</a> 
-  (<a href="https://savannah.gnu.org/users/barbier";>Denis Barbier</a>,
-   <a href="https://savannah.gnu.org/users/th_g";>Thérèse Godefroy</a>)</li>
+  <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-fr">French</a> 
+  (<a href="//savannah.gnu.org/users/barbier">Denis Barbier</a>,
+   <a href="//savannah.gnu.org/users/th_g">Thérèse Godefroy</a>)</li>
   
  <li><code>he</code> - 
-  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-he";>Hebrew</a> (New
+  <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-he">Hebrew</a> (New
   coordinator needed) </li>
 
  <li><code>hr</code> - 
-  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-hr";>Croatian</a> 
-  (<a href="https://savannah.gnu.org/users/mist";>Martina Bebek</a> -
+  <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-hr">Croatian</a> 
+  (<a href="//savannah.gnu.org/users/mist">Martina Bebek</a> -
   New coordinator needed)</li>
 
  <li><code>id</code> - 
-  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-id";>Indonesian</a> 
+  <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-id">Indonesian</a> 
   (New coordinator needed) </li>
   
  <li><code>it</code> - 
-  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-it";>Italian</a> 
-  (<a href="https://savannah.gnu.org/users/pescetti";>Andrea 
+  <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-it">Italian</a> 
+  (<a href="//savannah.gnu.org/users/pescetti">Andrea 
   Pescetti</a>) </li>
 
  <li><code>ja</code> - 
-  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-ja";>Japanese</a> 
-  (<a href="https://savannah.gnu.org/users/gniibe";>NIIBE Yutaka</a>)</li>
+  <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-ja">Japanese</a> 
+  (<a href="//savannah.gnu.org/users/gniibe">NIIBE Yutaka</a>)</li>
   
  <li><code>ko</code> -
-  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-ko";>Korean</a> 
-  (<a href="https://savannah.gnu.org/users/blueguy";>Jongmin Yoon</a>) </li>
+  <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-ko">Korean</a> 
+  (<a href="//savannah.gnu.org/users/blueguy">Jongmin Yoon</a> -
+  New coordinator needed) </li>
 
  <li><code>ku</code> - 
-  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-ku";>Kurdish</a> (New 
+  <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-ku">Kurdish</a> (New 
   coordinator needed) </li>
   
  <li><code>ml</code> - 
@@ -493,86 +488,83 @@
   Kandoth</a>)</li>
   
  <li><code>nb</code> - 
-  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-nb";>Norwegian 
-  Bokm&aring;l</a> (<a href="https://savannah.gnu.org/users/att";>
-  Andreas Tolfsen</a>
-  - New coordinator needed) </li>
+  <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-nb">Norwegian 
+  Bokm&aring;l</a> (New coordinator needed) </li>
  
  <li><code>nl</code> - 
-  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-nl";>Dutch</a> 
-  (<a href="https://savannah.gnu.org/users/tuijldert";>Tom Uijldert</a>,
-   <a href="https://savannah.gnu.org/users/jvs";>Justin van Steijn</a>)
+  <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-nl">Dutch</a> 
+  (<a href="//savannah.gnu.org/users/tuijldert">Tom Uijldert</a>,
+   <a href="//savannah.gnu.org/users/jvs">Justin van Steijn</a>)
  </li>
   
  <li><code>nn</code> - Norwegian Nynorsk 
-  (<a href="https://savannah.gnu.org/users/att";>Andreas Tolfsen</a>
-  - New coordinator needed) </li>
+  (New coordinator needed) </li>
 
  <li><code>pl</code> - 
-  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-pl";>Polish</a> 
-  (<a href="https://savannah.gnu.org/users/jsowoc";>Jan Owoc</a>) </li>
+  <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-pl">Polish</a> 
+  (<a href="//savannah.gnu.org/users/jsowoc">Jan Owoc</a>) </li>
   
  <li><code>pt-br</code> - 
-  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-pt-br";>Brazilian
+  <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-pt-br">Brazilian
   Portuguese</a>
-  (<a href="https://savannah.gnu.org/users/rafaelff1";>Rafael Fontenelle</a>) 
</li>
+  (<a href="//savannah.gnu.org/users/rafaelff1">Rafael Fontenelle</a>) </li>
 
  <li><code>ro</code> - 
-  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-ro";>Romanian</a> 
-  (<a href="https://savannah.gnu.org/users/tct";>Tiberiu C.
+  <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-ro">Romanian</a> 
+  (<a href="//savannah.gnu.org/users/tct">Tiberiu C.
   Turbureanu</a> - New coordinator needed) </li>
  
  <li><code>ru</code> - 
-  <a href="https://savannah.nongnu.org/projects/www-ru";>Russian</a> 
-  (<a href="https://savannah.gnu.org/users/jimcrow";>Anatoly A. 
-  Kazantsev</a>, <a href="https://savannah.gnu.org/users/ineiev";>Pavel 
+  <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-ru">Russian</a> 
+  (<a href="//savannah.gnu.org/users/jimcrow">Anatoly A. 
+  Kazantsev</a>, <a href="//savannah.gnu.org/users/ineiev">Pavel 
   Kharitonov</a>) </li>
 
  <li><code>sk</code> - 
-  <a href="https://savannah.nongnu.org/projects/www-sk";>Slovak</a> 
-  (<a href="https://savannah.gnu.org/users/dominiks";>Dominik Smatana</a> 
+  <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-sk">Slovak</a> 
+  (<a href="//savannah.gnu.org/users/dominiks">Dominik Smatana</a> 
   - New coordinator needed) </li>
   
  <li><code>sq</code> - 
-  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-sq";>Albanian</a> 
-  (<a href="https://savannah.gnu.org/users/beso";>Besnik Bleta</a>)</li>
+  <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-sq">Albanian</a> 
+  (<a href="//savannah.gnu.org/users/beso">Besnik Bleta</a>)</li>
 
  <li><code>sr</code> - 
-  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-sr";>Serbian</a> 
-  (<a href="https://savannah.gnu.org/users/Ctpajgep";>Strahinya 
-  Radich</a>) </li>
+  <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-sr">Serbian</a> 
+  (<a href="//savannah.gnu.org/users/Ctpajgep">Strahinya 
+  Radich</a> - New coordinator needed) </li>
  
  <li><code>ta</code> - 
-  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-ta";>Tamil</a> 
-  (<a href="https://savannah.gnu.org/users/amachutechie";>Sri 
+  <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-ta">Tamil</a> 
+  (<a href="//savannah.gnu.org/users/amachutechie">Sri 
   Ramadoss</a> - New coordinator needed) </li>
 
  <li><code>th</code> - 
-  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-th";>Thai</a> (New 
+  <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-th">Thai</a> (New 
   coordinator needed) </li>
   
  <li><code>tl</code> - 
-  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-tl";>Tagalog</a> (New 
+  <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-tl">Tagalog</a> (New 
   coordinator needed) </li>
   
  <li><code>tr</code> - 
-  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-tr";>Turkish</a> 
-  (<a href="https://savannah.gnu.org/users/tekrei";>
+  <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-tr">Turkish</a> 
+  (<a href="//savannah.gnu.org/users/tekrei">
   T. E. Kalaycı</a>)</li>
 
  <li><code>uk</code> - 
-  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-uk";>Ukrainian</a> 
-  (<a href="https://savannah.gnu.org/users/andriykopanytsia";>Andriy
-  Bandura</a>)</li>
+  <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-uk">Ukrainian</a> 
+  (<a href="//savannah.gnu.org/users/andriykopanytsia">Andriy
+  Bandura</a> - New coordinator needed)</li>
   
  <li><code>zh-cn</code> - 
-  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn";>Simplified
-  Chinese</a> (<a href="https://savannah.gnu.org/users/wxie";>
+  <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn">Simplified
+  Chinese</a> (<a href="//savannah.gnu.org/users/wxie">
   Xie Wensheng</a>) </li>
 
  <li><code>zh-tw</code> - 
-  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-tw";>Traditional
-  Chinese</a> (<a href="https://savannah.gnu.org/users/s8321414";>
+  <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-zh-tw">Traditional
+  Chinese</a> (<a href="//savannah.gnu.org/users/s8321414">
   Po-Yen Huang</a>)</li>
  
  <li><code>??</code> - Not available? Then this line is reserved for 
@@ -648,7 +640,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2021/06/01 10:33:02 $
+$Date: 2021/11/03 21:30:37 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: server/standards/po/README.translations.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/standards/po/README.translations.sq.po,v
retrieving revision 1.119
retrieving revision 1.120
diff -u -b -r1.119 -r1.120
--- server/standards/po/README.translations.sq.po    3 Nov 2021 21:09:05 
-0000    1.119
+++ server/standards/po/README.translations.sq.po    3 Nov 2021 21:30:37 
-0000    1.120
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2021-10-29 06:25+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
 
 #. type: Content of: <title>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]