www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www education/po/edu-schools.sq.po gnu/po/gnu.s...


From: Besnik Bleta
Subject: www education/po/edu-schools.sq.po gnu/po/gnu.s...
Date: Fri, 3 Jan 2020 12:51:01 -0500 (EST)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   20/01/03 12:51:01

Modified files:
    education/po  : edu-schools.sq.po 
    gnu/po     : gnu.sq.po 
    po       : home.sq.po 
    graphics/po  : graphics.sq.po 
    server/po   : sitemap.sq.po mirror.sq.po 
             select-language.sq.po 

Log message:
    Monthly translation update for sq

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-schools.sq.po?cvsroot=www&r1=1.28&r2=1.29
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu.sq.po?cvsroot=www&r1=1.62&r2=1.63
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.sq.po?cvsroot=www&r1=1.318&r2=1.319
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/po/graphics.sq.po?cvsroot=www&r1=1.132&r2=1.133
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/sitemap.sq.po?cvsroot=www&r1=1.353&r2=1.354
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/mirror.sq.po?cvsroot=www&r1=1.160&r2=1.161
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/select-language.sq.po?cvsroot=www&r1=1.7&r2=1.8

Patches:
Index: education/po/edu-schools.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/po/edu-schools.sq.po,v
retrieving revision 1.28
retrieving revision 1.29
diff -u -b -r1.28 -r1.29
--- education/po/edu-schools.sq.po   1 Jan 2020 05:32:41 -0000    1.28
+++ education/po/edu-schools.sq.po   3 Jan 2020 17:51:00 -0000    1.29
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2020-01-01 05:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-01-02 18:00+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-01-03 17:54+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: sq\n"
 "Language: sq\n"
@@ -15,7 +15,7 @@
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Outdated-Since: 2019-12-31 12:56+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Poedit 1.6.10\n"
+"X-Generator: Poedit 2.2\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid ""
@@ -352,11 +352,11 @@
 "standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 2003, 2009, 2014, 2015, 2016 Richard Stallman"
 msgid ""
 "Copyright &copy; 2003, 2009, 2014, 2015, 2016, 2019, 2020 Richard Stallman"
-msgstr "Të Drejta Kopjimi &copy; 2003, 2009, 2014, 2015, 2016 Richard 
Stallman"
+msgstr ""
+"Të Drejta Kopjimi &copy; 2003, 2009, 2014, 2015, 2016, 2019, 2020 Richard "
+"Stallman"
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""

Index: gnu/po/gnu.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu.sq.po,v
retrieving revision 1.62
retrieving revision 1.63
diff -u -b -r1.62 -r1.63
--- gnu/po/gnu.sq.po  1 Jan 2020 05:32:41 -0000    1.62
+++ gnu/po/gnu.sq.po  3 Jan 2020 17:51:00 -0000    1.63
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2020-01-01 05:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-12-24 22:58+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-01-03 18:56+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Shqip <address@hidden>\n"
 "Language: sq\n"
@@ -15,7 +15,7 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Outdated-Since: 2019-12-31 12:56+0000\n"
-"X-Generator: Poedit 1.6.10\n"
+"X-Generator: Poedit 2.2\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -262,12 +262,11 @@
 "standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 2014, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 2014, 2015, 2016, 2019, 2020 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr ""
-"Të drejta kopjimi &copy; 2014, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc."
+"Të drejta kopjimi &copy; 2014, 2015, 2016, 2019, 2020 Free Software "
+"Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""

Index: po/home.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.sq.po,v
retrieving revision 1.318
retrieving revision 1.319
diff -u -b -r1.318 -r1.319
--- po/home.sq.po    1 Jan 2020 05:32:44 -0000    1.318
+++ po/home.sq.po    3 Jan 2020 17:51:01 -0000    1.319
@@ -56,6 +56,8 @@
 "<a href=\"https://www.fsf.org/blogs/community/presenting-shoetool-happy-";
 "holidays-from-the-fsf\"> ShoeTool &mdash; HAPPY HOLIDAYS FROM THE FSF!</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"https://www.fsf.org/blogs/community/presenting-shoetool-happy-";
+"holidays-from-the-fsf\"> ShoeTool &mdash; GËZUAR FESTAT PREJ FSF-SË!</a>"
 
 # type: Attribute 'title' of: <link>
 #. type: Content of: <div><div><h2>
@@ -153,23 +155,19 @@
 msgstr ""
 "<small><a href=\"https://www.hyperbola.info/\";> Hyperbola&nbsp;0.3</a> me <a "
 "href=\"https://i3wm.org/\";>përgjegjësin i3 të dritareve</a>, 
cool-retro-term "
-"(emulues terminali), Gimp (përpunues figurash), dhe Iceweasel-UXP 
(shfletues)"
-"</small>"
+"(emulues terminali), Gimp (përpunues figurash), dhe Iceweasel-UXP "
+"(shfletues)</small>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><div><a>
-#, fuzzy
 #| msgid "<a href=\"/distros/screenshots/hyperbola-i3.png\">"
 msgid "<a href=\"/distros/screenshots/parabola2020-lxde.jpg\">"
-msgstr "<a href=\"/distros/screenshots/hyperbola-i3.png\">"
+msgstr "<a href=\"/distros/screenshots/parabola2020-lxde.jpg\">"
 
 #. type: Attribute 'alt' of: <div><div><div><div><a><img>
-#, fuzzy
-#| msgid "&nbsp;[Screenshot of Trisquel&nbsp;8 with MATE desktop]&nbsp;"
 msgid "&nbsp;[Screenshot of Parabola with LXDE desktop]&nbsp;"
-msgstr "&nbsp;[Pamje ekrani nga Trisquel&nbsp;8 me desktopin MATE]&nbsp;"
+msgstr "&nbsp;[Pamje ekrani nga Parabola me desktopin LXDE]&nbsp;"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<small><a href=\"https://dragora.org/en/index.html\";> Dragora&nbsp;3.0-"
 #| "beta1</a> with customized <a href=\"https://ice-wm.org/\";> IceWM</a> "
@@ -178,9 +176,8 @@
 "<small><a href=\"https://www.parabola.nu\";>Parabola&nbsp;2020</a> with <a "
 "href=\"https://lxde.org/\";>LXDE desktop</a></small>"
 msgstr ""
-"<small><a href=\"https://dragora.org/en/index.html\";> Dragora&nbsp;3.0-"
-"beta1</a> me përgjegjës dritaresh <a href=\"https://ice-wm.org/\";> 
IceWM</a> "
-"të përshtatur</small>"
+"<small><a href=\"https://www.parabola.nu\";>Parabola&nbsp;2020</a> me <a href="
+"\"https://lxde.org/\";>desktopin LXDE</a></small>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><div><a>
 msgid "<a href=\"/distros/screenshots/pureos8-gnome3.jpg\">"
@@ -233,20 +230,17 @@
 #. type: Attribute 'alt' of: <div><div><table><tr><td><a><img>
 msgid "&nbsp;[Screenshot of Hyperbola&nbsp;0.3 with i3 window manager]&nbsp;"
 msgstr ""
-"&nbsp;[Pamje ekrani nga Hyperbola&nbsp;0.3 me përgjegjësin e dritareve i3]"
-"&nbsp;"
+"&nbsp;[Pamje ekrani nga Hyperbola&nbsp;0.3 me përgjegjësin e dritareve "
+"i3]&nbsp;"
 
 #. type: Content of: <div><div><table><tr><td><a>
-#, fuzzy
 #| msgid "<a href=\"/home.html?distro=hyperbola#gnu-linux\">"
 msgid "<a href=\"/home.html?distro=parabola#gnu-linux\">"
-msgstr "<a href=\"/home.html?distro=hyperbola#gnu-linux\">"
+msgstr "<a href=\"/home.html?distro=parabola#gnu-linux\">"
 
 #. type: Attribute 'alt' of: <div><div><table><tr><td><a><img>
-#, fuzzy
-#| msgid "&nbsp;[Screenshot of Trisquel&nbsp;8 with MATE desktop]&nbsp;"
 msgid "&nbsp;[Screenshot of Parabola&nbsp;2020 with LXDE desktop]&nbsp;"
-msgstr "&nbsp;[Pamje ekrani nga Trisquel&nbsp;8 me desktopin MATE]&nbsp;"
+msgstr "&nbsp;[Pamje ekrani nga Parabola&nbsp;2020 me desktopin LXDE]&nbsp;"
 
 #. type: Content of: <div><div><table><tr><td><a>
 msgid "<a href=\"/home.html?distro=pureos#gnu-linux\">"
@@ -269,10 +263,9 @@
 msgstr "<small>Hyperbola / i3</small>"
 
 #. type: Content of: <div><div><table><tr><td>
-#, fuzzy
 #| msgid "<small>Hyperbola / i3</small>"
 msgid "<small>Parabola / LXDE</small>"
-msgstr "<small>Hyperbola / i3</small>"
+msgstr "<small>Parabola / LXDE</small>"
 
 #. type: Content of: <div><div><table><tr><td>
 msgid "<small>PureOS / GNOME3</small>"
@@ -462,19 +455,15 @@
 msgstr "<a href=\"/gnu/gnu.html\">Më tepër të dhëna</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<strong>The GNU Project encourages the community to communicate in ways "
-#| "that are friendly, welcoming and kind. See the <a href=\"/philosophy/kind-"
-#| "communication.html\"> GNU Kind Communications Guidelines</a></strong>."
 msgid ""
 "<strong>The GNU Project strongly urges the community to communicate in ways "
 "that are friendly, welcoming and kind. See the <a href=\"/philosophy/kind-"
 "communication.html\"> GNU Kind Communications Guidelines</a></strong>."
 msgstr ""
-"<strong>Projekti GNU e nxit bashkësinë të komunikojë në rrugë që janë 
"
-"miqësore, mikpritëse dhe të sjellshme. Shihni <a href=\"/philosophy/kind-"
-"communication.html\"> Udhëzime GNU për Komunikime të 
Sjellshme</a></strong>."
+"<strong>Projekti GNU i kërkon me forcë bashkësisë të komunikojë në 
rrugë që "
+"janë miqësore, mikpritëse dhe të sjellshme. Shihni <a href=\"/philosophy/"
+"kind-communication.html\"> Udhëzime GNU për Komunikime të Sjellshme</a></"
+"strong>."
 
 #. type: Content of: <div><div><div><h3><a>
 msgid "Planet GNU <a href=\"https://planet.gnu.org/rss20.xml\";>"
@@ -699,15 +688,11 @@
 "standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 1996-2019 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software "
-#| "Foundation</a>, Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1996-2020 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software "
 "Foundation</a>, Inc."
 msgstr ""
-"Të drejta kopjimi &copy; 1996-2019 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free "
+"Të drejta kopjimi &copy; 1996-2020 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free "
 "Software Foundation</a>, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>

Index: graphics/po/graphics.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/po/graphics.sq.po,v
retrieving revision 1.132
retrieving revision 1.133
diff -u -b -r1.132 -r1.133
--- graphics/po/graphics.sq.po 1 Jan 2020 05:32:42 -0000    1.132
+++ graphics/po/graphics.sq.po 3 Jan 2020 17:51:01 -0000    1.133
@@ -210,8 +210,8 @@
 "&nbsp;[Freedo stands in place of the 0 of 2019, and the gnu is holding the "
 "9.]&nbsp;"
 msgstr ""
-"&nbsp;[Në vend të 0-s te 2019 qëndron Freedo qëndron, kurse gnu-ja mban 
9-n.]"
-"&nbsp;"
+"&nbsp;[Në vend të 0-s te 2019 qëndron Freedo qëndron, kurse gnu-ja mban 
9-"
+"n.]&nbsp;"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
 msgid "September 2019: Happy GNU Year 2019!"
@@ -726,18 +726,18 @@
 msgstr "<small>nga Ernesto Bazzano</small>"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
-#, fuzzy
 #| msgid "Tux / Freedo"
 msgid "Freedo"
-msgstr "Tux / Freedo"
+msgstr "Freedo"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
-#, fuzzy
 #| msgid "<small>by Rub&eacute;n Rodr&iacute;guez P&eacute;rez</small>"
 msgid ""
 "<small>by Rub&eacute;n Rodr&iacute;guez P&eacute;rez (and other versions)</"
 "small>"
-msgstr "<small>nga Rub&eacute;n Rodr&iacute;guez P&eacute;rez</small>"
+msgstr ""
+"<small>nga Rub&eacute;n Rodr&iacute;guez P&eacute;rez (dhe versione të "
+"tjera)</small>"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td><a>
 msgid "<a href=\"/graphics/freedom.html\">"
@@ -760,10 +760,8 @@
 msgstr "Përsiatje Mbi Lirinë"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
-#, fuzzy
-#| msgid "September 2019: Freedo on the beach"
 msgid "Freedo on the beach"
-msgstr "Shtator 2019: Freedo në plazh"
+msgstr "Freedo në plazh"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td><a>
 msgid "<a href=\"/graphics/free-software-dealers.html\">"
@@ -1209,10 +1207,8 @@
 msgstr "<small>nga Imogen Mulley</small>"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
-#, fuzzy
-#| msgid "September 2019: Happy GNU Year 2019!"
 msgid "Happy GNU Year 2019!"
-msgstr "Shtator 2019: Gëzuar Vitin GNU 2019!"
+msgstr "Gëzuar Vitin GNU 2019!"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td><a>
 msgid "<a href=\"/graphics/heckert_gnu.html\">"
@@ -1247,10 +1243,8 @@
 msgstr "<small>nga Hitflip Team</small>"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
-#, fuzzy
-#| msgid "September 2019: Holiday Deliveries"
 msgid "Holiday Deliveries"
-msgstr "Shtator 2019: Dërgesa Pushimesh"
+msgstr "Dërgesa Pushimesh"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td><a>
 msgid "<a href=\"/graphics/httptunnel-logo.html\">"
@@ -1361,10 +1355,8 @@
 msgstr "Gnu Pezull, Mendueshëm, Që i Bie Flautit"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
-#, fuzzy
-#| msgid "&nbsp;[Modern-style GNU head]&nbsp;"
 msgid "Modern-style GNU Head"
-msgstr "&nbsp;[Krye GNU-je në stil modern]&nbsp;"
+msgstr "Krye GNU-je në stil modern"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td><a>
 msgid "<a href=\"/graphics/nandakumar-gnu.html\">"
@@ -1500,7 +1492,7 @@
 
 #. type: Attribute 'alt' of: <table><tr><td><a><img>
 msgid "&nbsp;[GNU beast poster]&nbsp;"
-msgstr ""
+msgstr "&nbsp;[Afishe bishe GNU]&nbsp;"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
 msgid "Gnu Characters"
@@ -1532,7 +1524,7 @@
 
 #. type: Attribute 'alt' of: <table><tr><td><a><img>
 msgid "&nbsp;[Free Side of the Force wallpaper]&nbsp;"
-msgstr ""
+msgstr "&nbsp;[Sfond desktopi Ana e Lirë e Forcës]&nbsp;"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
 msgid "GNU Designs"
@@ -2098,13 +2090,10 @@
 "standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 1996-2007, 2010, 2012-2019 Free Software Foundation, Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1996-2007, 2010, 2012-2020 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr ""
-"Të drejta kopjimi &copy; 1996-2007, 2010, 2012-2019 Free Software "
+"Të drejta kopjimi &copy; 1996-2007, 2010, 2012-2020 Free Software "
 "Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -2368,8 +2357,8 @@
 #~ "<a href=\"/graphics/copyleft-sticker.html\">&ldquo;Copyleft (L)&rdquo; "
 #~ "sticker</a> by Don Hopkins"
 #~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"/graphics/copyleft-sticker.html\">Ngjitës me &quot;Copyleft (L)"
-#~ "&quot; e Don Hopkins-it</a>"
+#~ "<a href=\"/graphics/copyleft-sticker.html\">Ngjitës me &quot;Copyleft "
+#~ "(L)&quot; e Don Hopkins-it</a>"
 
 #, fuzzy
 #~| msgid ""

Index: server/po/sitemap.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/sitemap.sq.po,v
retrieving revision 1.353
retrieving revision 1.354
diff -u -b -r1.353 -r1.354
--- server/po/sitemap.sq.po   1 Jan 2020 05:32:45 -0000    1.353
+++ server/po/sitemap.sq.po   3 Jan 2020 17:51:01 -0000    1.354
@@ -3,7 +3,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2020-01-01 05:26+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-10-04 11:11+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-01-03 19:48+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: address@hidden\n"
 "Language: sq\n"
@@ -1870,7 +1870,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Running Gnu"
-msgstr ""
+msgstr "Xhirim Gnu-je"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/graphics/dog.html\">dog.html</a>"
@@ -2316,10 +2316,8 @@
 msgstr "<a href=\"/graphics/modern_art_gnu.html\">modern_art_gnu.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid "Stylized GNU Head"
 msgid "Modern-style GNU Head"
-msgstr "Krye GNU e Stilizuar"
+msgstr "Krye GNU në stil modern"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/graphics/nandakumar-gnu.html\">nandakumar-gnu.html</a>"
@@ -6856,8 +6854,6 @@
 msgstr "<a href=\"/thankgnus/2020supporters.html\">2020supporters.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid "Thank GNUs, 2000"
 msgid "Thank GNUs, 2020"
 msgstr "Faleminderit nga GNU-ja, për 2000-shin"
 
@@ -6924,10 +6920,8 @@
 "standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 2014, 2015 Free Software Foundation, Inc."
 msgid "Copyright &copy; 2019, 2020 Free Software Foundation, Inc."
-msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 2014, 2015 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 2019, 2020 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""

Index: server/po/mirror.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/mirror.sq.po,v
retrieving revision 1.160
retrieving revision 1.161
diff -u -b -r1.160 -r1.161
--- server/po/mirror.sq.po   30 Dec 2019 12:31:29 -0000   1.160
+++ server/po/mirror.sq.po   3 Jan 2020 17:51:01 -0000    1.161
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2019-12-30 12:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-11-01 10:55+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-01-03 19:49+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Shqip <address@hidden>\n"
 "Language: sq\n"
@@ -130,10 +130,9 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-#, fuzzy
 #| msgid "<tt>rsync://gnu.mirror.iweb.com/gnu</tt> (Canada)"
 msgid "<tt>rsync://mirror2.evolution-host.com/gnu</tt> (Canada)"
-msgstr "<tt>rsync://gnu.mirror.iweb.com/gnu</tt> (Kanada)"
+msgstr "<tt>rsync://mirror2.evolution-host.com/gnu</tt> (Kanada)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -230,10 +229,9 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-#, fuzzy
 #| msgid "<tt>rsync://ftp.yzu.edu.tw/pub/gnu/</tt> (Taiwan)"
 msgid "<tt>rsync://ftp.cse.yzu.edu.tw/pub/gnu/</tt> (Taiwan)"
-msgstr "<tt>rsync://ftp.yzu.edu.tw/pub/gnu/</tt> (Tajvan)"
+msgstr "<tt>rsync://ftp.cse.yzu.edu.tw/pub/gnu/</tt> (Tajvan)"
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid "Europe"

Index: server/po/select-language.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/select-language.sq.po,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -b -r1.7 -r1.8
--- server/po/select-language.sq.po   1 Jan 2020 05:32:45 -0000    1.7
+++ server/po/select-language.sq.po   3 Jan 2020 17:51:01 -0000    1.8
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: select-language.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2020-01-01 05:26+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-11-02 12:53+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-01-03 19:50+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: \n"
 "Language: sq\n"
@@ -15,7 +15,7 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Outdated-Since: 2019-12-31 12:56+0000\n"
-"X-Generator: Poedit 2.0.5\n"
+"X-Generator: Poedit 2.2\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid "Select language - GNU Project - Free Software Foundation"
@@ -223,8 +223,6 @@
 #. #set var="link" value="${link_head}nb' title='norsk (bokmål)'> [nb] " 
 #. #echo encoding="none" var='link' 
 #. type: Content of: <li>
-#, fuzzy
-#| msgid "Norwegian (Bokmål)"
 msgid "Norwegian (Bokmål)"
 msgstr "Norvegjishte (Bokmål)"
 
@@ -474,11 +472,9 @@
 "standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc."
 msgid "Copyright &copy; 2015, 2019, 2020 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr ""
-"Të drejta kopjimi &copy; 2014, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc."
+"Të drejta kopjimi &copy; 2015, 2019, 2020 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]