www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po wsis-2003.pl.po can-you-trust...


From: Therese Godefroy
Subject: www/philosophy/po wsis-2003.pl.po can-you-trust...
Date: Tue, 9 Jul 2019 11:45:09 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /webcvs/www
Module name:  www
Changes by:   Therese Godefroy <th_g> 19/07/09 11:45:09

Added files:
    philosophy/po : wsis-2003.pl.po can-you-trust.pl.po 

Log message:
    GNUNified.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/wsis-2003.pl.po?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/can-you-trust.pl.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: wsis-2003.pl.po
===================================================================
RCS file: wsis-2003.pl.po
diff -N wsis-2003.pl.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ wsis-2003.pl.po   9 Jul 2019 15:45:07 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,245 @@
+# Polish translation of http://www.gnu.org/philosophy/wsis-2003.html
+# Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
+# Jakub Żuralski, 2003. 
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: wsis-2003.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-03-14 04:36+0000\n"
+"PO-Revision-Date: \n"
+"Last-Translator: Jakub Żuralski\n"
+"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
+"Language: pl\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid ""
+"Stallman's Speech at WSIS, 16 July 2003 - GNU Project - Free Software "
+"Foundation"
+msgstr ""
+"Przemówienie na WSIS, 16 lipca 2003 - Projekt GNU - Fundacja Wolnego "
+"Oprogramowania"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "Speech at WSIS, 16 July 2003"
+msgstr "Przemówienie na WSIS, 16 lipca 2003"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"by <a href=\"http://www.stallman.org/\";><strong>Richard Stallman</strong></a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.stallman.org/\";><strong>Richard Stallman</strong></a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The benefit of computers is that it's easier to copy and manipulate "
+"information. Corporations are using two kinds of imposed monopolies to deny "
+"you this benefit."
+msgstr ""
+"Korzyść z&nbsp;użycia komputerów polega na tym, że łatwiej jest 
kopiować "
+"informacje i&nbsp;nimi manipulować. Korporacje narzucają dwa rodzaje "
+"monopoli, aby tę korzyść wam odebrać."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Software patents restrict how you use your computer. They restrict "
+"developing software. A big program combines dozens or hundreds of ideas. "
+"When each idea can be patented, only IBMs and Microsofts can safely write "
+"software. Bye bye to any independent local software industry. Software "
+"patents must be rejected."
+msgstr ""
+"Patenty na programy komputerowe ograniczają sposoby użycia waszych "
+"komputerów. Ograniczają rozwój oprogramowania. Duży program łączy 
w&nbsp;"
+"sobie dziesiątki albo setki pomysłów. Jeśli każdy z&nbsp;pomysłów 
może "
+"zostać opatentowany, wtedy jedynie firmy takie jak IBM i&nbsp;Microsoft mogą
 "
+"bezpiecznie pisać oprogramowanie. Żegnaj niezależny lokalny przemyśle "
+"software'owy. Patenty na oprogramowanie muszą zostać odrzucone."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Copyrights restrict using and sharing information&mdash;exactly what your "
+"computer is for. It was fine to trade away the freedom to copy when only "
+"publishers could copy; the public lost nothing. Today peer-to-peer sharing "
+"must be legal. WSIS should not teach people that sharing is wrong."
+msgstr ""
+"Prawa autorskie ograniczają użycie i&nbsp;wymianę informacji&nbsp;&ndash; "
+"dokładnie to, do czego służą wasze komputery. Można było sobie 
pozwolić na "
+"oddanie wolności kopiowania, kiedy jedynie wydawcy byli w&nbsp;stanie "
+"kopiować; społeczeństwo niczego nie traciło. Dziś współdzielenie typu 
peer-"
+"to-peer musi być legalne. WSIS nie powinno uczyć ludzi, że dzielenie się "
+"jest złe."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Copyrights block access to scientific publications. Every university should "
+"be free to make an open-access mirror for any journal, so no one is excluded "
+"from access."
+msgstr ""
+"Prawa autorskie blokują dostęp do publikacji naukowych. Każdej uczelni "
+"powinno być wolno tworzyć dostępne wszystkim chętnym elektroniczne kopie "
+"dowolnego czasopisma naukowego, tak aby nikt nie był wykluczony z&nbsp;"
+"dostępu."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Then there's the economic effect. When companies have power over you, they "
+"bleed you dry. Copyrights and software patents increase the digital divide "
+"and concentrate wealth. We have too much scarcity in the world; let's not "
+"create more. TRIPS is bad enough, but software patents and the WIPO "
+"copyright treaty go beyond TRIPS, and WSIS should reject them."
+msgstr ""
+"Jest jeszcze efekt ekonomiczny. Firmy wycisną z&nbsp;was ostatnie pienią
dze, "
+"kiedy mają nad wami władzę. Prawa autorskie i&nbsp;patenty na 
oprogramowanie "
+"zwiększają elektroniczną przepaść i&nbsp;sprzyjają koncentracji mają
tku. Za "
+"dużo jest niedostatku w&nbsp;świecie, aby go zwiększać. Już TRIPS było 
złe, "
+"ale patenty na oprogramowanie i&nbsp;traktat praw autorskich WIPO wybiegają "
+"znacznie poza TRIPS. WSIS powinno je odrzucić."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Computer users need software that respects their freedom. We call it &ldquo;"
+"free (libre) software&rdquo;, meaning freedom, not gratis. You have the "
+"freedom to run it, study it, change it, and redistribute it."
+msgstr ""
+"Użytkownicy komputerów potrzebują oprogramowania, które szanuje ich 
wolność. "
+"Nazywamy je &bdquo;wolnym oprogramowaniem&rdquo;, mając na myśli wolność, 
"
+"nie darmowość [angielskie &bdquo;free&rdquo; znaczy najczęściej &bdquo;"
+"wolny&rdquo;, &bdquo;swobodny&rdquo;, ale może też oznaczać &bdquo;"
+"darmowy&rdquo;]. Macie wolność uruchamiania, studiowania go, zmiany i&nbsp;"
+"redystrybucji."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Free software means you control your computing. With non-free software, the "
+"software owners control it. They put in spy features, back doors, "
+"restrictions."
+msgstr ""
+"&bdquo;Wolne oprogramowanie&rdquo; znaczy, że to wy macie władzę nad "
+"przetwarzaniem waszych danych. W&nbsp;przypadku oprogramowania zastrzeżonego 
"
+"to jego właściciele mają nad tym władzę. Umieszczają w&nbsp;swoich "
+"programach moduły szpiegowskie (ang. spy features), tylne drzwi (ang. back "
+"doors), ograniczenia."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"With free software, you can make the program do what you want. &ldquo;"
+"You&rdquo; could mean an individual programmer, a company, or a group of "
+"users with similar needs. Non-programmers can convince or pay programmers "
+"to make changes for you. With free software, you're free to make it handle "
+"your language. Free to adapt it for your disability."
+msgstr ""
+"Przy wolnym oprogramowaniu możecie sprawić, aby program robił to, co wy "
+"chcecie. &bdquo;Wy&rdquo; może oznaczać pojedynczego programistę, firmę 
albo "
+"grupę użytkowników o&nbsp;podobnych potrzebach. Ci, którzy nie umieją "
+"programować mogą namówić programistów lub im zapłacić, aby wprowadzili 
"
+"zmiany dla was. Przy wolnym programie możecie swobodnie dodać obsługę "
+"waszego ojczystego języka. Macie wolność przystosować go do użycia przez 
"
+"osoby upośledzone."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Software owners deliberately make programs incompatible. With free "
+"software, users can make it follow standards."
+msgstr ""
+"Właściciele programów celowo wprowadzają do swoich produktów 
niezgodności. "
+"Oprogramowanie wolne może zostać zmienione przez użytkowników tak, aby 
było "
+"zgodne ze standardami."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"You need free software to train master programmers. Non-free software is a "
+"secret, so nobody can learn from it. Free software gives talented young "
+"people in Africa the chance to learn how to work on real software. School "
+"should also teach students the spirit of cooperation. All schools should "
+"use free software."
+msgstr ""
+"Oprogramowanie wolne jest potrzebne, aby szkolić mistrzów programowania. "
+"Źródła do oprogramowania zastrzeżonego są trzymane w&nbsp;tajemnicy, 
więc "
+"nikt niczego się z&nbsp;nich nie nauczy. Wolne oprogramowanie daje "
+"utalentowanym młodym ludziom w&nbsp;Afryce możliwość nauczenia się pracy 
nad "
+"prawdziwym oprogramowaniem. Także szkoły powinny uczyć ducha współpracy. 
"
+"Wszystkie szkoły powinny używać wolnego oprogramowania."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Free software is necessary for sustainable development. If everyone in your "
+"country uses a program that's secret and controlled by a single company, "
+"that's not development, that's electronic colonization."
+msgstr ""
+"Wolne oprogramowanie jest konieczne do ciągłego rozwoju. Jeżeli wszyscy "
+"w&nbsp;waszym kraju używają programu, który jest tajemnicą kontrolowaną "
+"przez pojedynczą firmę, to nie jest to rozwój, to elektroniczna 
kolonizacja."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a 
"
+"href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Inne metody 
kontaktu "
+"z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a href=\"/contact/contact.html"
+"\">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;"
+"inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden\";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#.     replace it with the translation of these two:
+#.     We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#.     translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#.     Please send your comments and general suggestions in this regard
+#.     to <a href="mailto:address@hidden";>
+#.     &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+#.     <p>For information on coordinating and submitting translations of
+#.     our web pages, see <a
+#.     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#.     README</a>. 
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości, "
+"ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze 
odnośnie "
+"tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy 
w&nbsp;"
+"tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a 
href=\"mailto:www-pl-trans@gnu.";
+"org\">address@hidden</a>. <br /> Więcej informacji na&nbsp;temat "
+"koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji tłumaczeń artykułów 
znajdziecie "
+"na&nbsp;<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">stronie "
+"tłumaczeń</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2003 Richard M. Stallman"
+msgstr "Copyright &copy; 2003 Richard M. Stallman"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Ta strona jest dostępna na&nbsp;<a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">licencji Creative Commons "
+"Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr "Tłumaczenie: Jakub Żuralski 2003."
+
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Aktualizowane:"

Index: can-you-trust.pl.po
===================================================================
RCS file: can-you-trust.pl.po
diff -N can-you-trust.pl.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ can-you-trust.pl.po 9 Jul 2019 15:45:07 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,756 @@
+# Polish translation http://www.gnu.org/philosophy/can-you-trust.html
+# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+# Marcin Migala, 2004.
+# Wojciech Kotwica, 2004.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: can-you-trust.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-10-27 23:55+0000\n"
+"PO-Revision-Date: \n"
+"Last-Translator: Wojciech Kotwica\n"
+"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
+"Language: pl\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Outdated-Since: 2007-05-24 10:35+0000\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "Can You Trust Your Computer? - GNU Project - Free Software Foundation"
+msgstr ""
+"Czy możesz ufać swojemu komputerowi? - Projekt GNU - Fundacja Wolnego "
+"Oprogramowania"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "Can You Trust Your Computer?"
+msgstr "Czy możesz ufać swojemu komputerowi?"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "by <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Who should your computer take its orders from? Most people think their "
+"computers should obey them, not obey someone else. With a plan they call "
+"&ldquo;trusted computing&rdquo;, large media corporations (including the "
+"movie companies and record companies), together with computer companies such "
+"as Microsoft and Intel, are planning to make your computer obey them instead "
+"of you. (Microsoft's version of this scheme is called Palladium.) "
+"Proprietary programs have included malicious features before, but this plan "
+"would make it universal."
+msgstr ""
+"Czyje polecenia powinien spełniać wasz komputer? Większość osób sądzi, 
że "
+"komputery powinny słuchać tylko swoich właścicieli i&nbsp;nikogo innego. 
"
+"W&nbsp;oparciu o&nbsp;program tzw. &bdquo;zaufanej techniki "
+"komputerowej&rdquo;, &bdquo;trusted computing&rdquo;, wielkie korporacje "
+"medialne (w&nbsp;tym wytwórnie filmowe i&nbsp;firmy fonograficzne) wspólnie 
"
+"z&nbsp;takimi firmami komputerowymi, jak Microsoft i&nbsp;Intel wprowadzają "
+"w&nbsp;życie plan, który polega na tym, że wasz komputer ma słuchać ich, 
"
+"a&nbsp;nie was (Microsoftowa wersja tego schematu nazywa się Palladium). "
+"Już wcześniej programy prawnie zastrzeżone zawierały złośliwe cechy, 
ale ten "
+"plan spowodowałby, że stałoby się to powszechne."
+
+#. type: Content of: <p>
+# | Proprietary software means, fundamentally, that you don't control what it
+# | does; you can't study the source code, or change it. It's not surprising
+# | that clever businessmen find ways to use their control to put you at a
+# | disadvantage. Microsoft has done this several times: one version of
+# | Windows was designed to report to Microsoft all the software on your hard
+# | disk; a recent &ldquo;security&rdquo; upgrade in Windows Media Player
+# | required users to agree to new restrictions. But Microsoft is not alone:
+# | the KaZaa music-sharing software is designed so that KaZaa's business
+# | partner can rent out the use of your computer to [-their-] {+its+}
+# | clients. These malicious features are often secret, but even once you
+# | know about them it is hard to remove them, since you don't have the source
+# | code.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Proprietary software means, fundamentally, that you don't control what it "
+#| "does; you can't study the source code, or change it. It's not surprising "
+#| "that clever businessmen find ways to use their control to put you at a "
+#| "disadvantage. Microsoft has done this several times: one version of "
+#| "Windows was designed to report to Microsoft all the software on your hard "
+#| "disk; a recent &ldquo;security&rdquo; upgrade in Windows Media Player "
+#| "required users to agree to new restrictions. But Microsoft is not alone: "
+#| "the KaZaa music-sharing software is designed so that KaZaa's business "
+#| "partner can rent out the use of your computer to their clients. These "
+#| "malicious features are often secret, but even once you know about them it "
+#| "is hard to remove them, since you don't have the source code."
+msgid ""
+"Proprietary software means, fundamentally, that you don't control what it "
+"does; you can't study the source code, or change it. It's not surprising "
+"that clever businessmen find ways to use their control to put you at a "
+"disadvantage. Microsoft has done this several times: one version of Windows "
+"was designed to report to Microsoft all the software on your hard disk; a "
+"recent &ldquo;security&rdquo; upgrade in Windows Media Player required users "
+"to agree to new restrictions. But Microsoft is not alone: the KaZaa music-"
+"sharing software is designed so that KaZaa's business partner can rent out "
+"the use of your computer to its clients. These malicious features are often "
+"secret, but even once you know about them it is hard to remove them, since "
+"you don't have the source code."
+msgstr ""
+"Prawnie zastrzeżone oprogramowanie w&nbsp;istocie oznacza, że nie "
+"kontrolujecie tego, co ono robi, nie możecie analizować ani zmienić kodu "
+"źródłowego. Nie jest żadnym zaskoczeniem, że sprytni biznesmeni 
znaleźli "
+"sposób na sprawowanie kontroli, która stawia was w&nbsp;niekorzystnej "
+"sytuacji. Microsoft zrobił to kilka razy: jedna z&nbsp;wersji Windows "
+"została tak zaprojektowana, aby Microsoftowi składać raport 
o&nbsp;wszelkim "
+"oprogramowaniu, jakie macie na twardym dysku, ostatnia aktualizacja &bdquo;"
+"zabezpieczeń&rdquo; w&nbsp;Windows Media Player wymaga od użytkowników 
zgody "
+"na nowe restrykcje. Ale Microsoft nie jest w&nbsp;tym odosobniony: program "
+"KaZaa do wspólnego wykorzystywania muzyki został zaprojektowany w&nbsp;ten "
+"sposób, aby biznesowi partnerzy KaZaa mogli wydzierżawiać wasz komputer do 
"
+"użytku swoich klientów. Własności te, które świadczą o&nbsp;złych "
+"zamiarach, często są utajnione, ale nawet kiedy o&nbsp;nich się dowiecie, "
+"trudno je usunąć, bo nie macie kodu źródłowego."
+
+#. type: Content of: <p>
+# | In the past, these were isolated incidents. &ldquo;Trusted
+# | computing&rdquo; would make [-it-] {+the practice+} pervasive. 
+# | &ldquo;Treacherous computing&rdquo; is a more appropriate name, because
+# | the plan is designed to make sure your computer will systematically
+# | disobey you. In fact, it is designed to stop your computer from
+# | functioning as a general-purpose computer. Every operation may require
+# | explicit permission.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "In the past, these were isolated incidents. &ldquo;Trusted "
+#| "computing&rdquo; would make it pervasive. &ldquo;Treacherous "
+#| "computing&rdquo; is a more appropriate name, because the plan is designed "
+#| "to make sure your computer will systematically disobey you. In fact, it "
+#| "is designed to stop your computer from functioning as a general-purpose "
+#| "computer. Every operation may require explicit permission."
+msgid ""
+"In the past, these were isolated incidents. &ldquo;Trusted computing&rdquo; "
+"would make the practice pervasive. &ldquo;Treacherous computing&rdquo; is a "
+"more appropriate name, because the plan is designed to make sure your "
+"computer will systematically disobey you. In fact, it is designed to stop "
+"your computer from functioning as a general-purpose computer. Every "
+"operation may require explicit permission."
+msgstr ""
+"W przeszłości były to odosobnione przypadki. &bdquo;Zaufana technika "
+"komputerowa&rdquo; umożliwi ich rozprzestrzenienie. Właściwsza nazwa to "
+"&bdquo;zdradziecka technika komputerowa&rdquo;, bo plan ma zagwarantować, 
że "
+"wasze komputery notorycznie będą wam nieposłuszne. W&nbsp;rzeczy samej, 
plan "
+"ten zamierzono, by powstrzymać funkcjonowanie waszego komputera jako "
+"jednostki ogólnego zastosowania. Każda operacja może wymagać formalnego "
+"pozwolenia."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The technical idea underlying treacherous computing is that the computer "
+"includes a digital encryption and signature device, and the keys are kept "
+"secret from you. Proprietary programs will use this device to control which "
+"other programs you can run, which documents or data you can access, and what "
+"programs you can pass them to. These programs will continually download new "
+"authorization rules through the Internet, and impose those rules "
+"automatically on your work. If you don't allow your computer to obtain the "
+"new rules periodically from the Internet, some capabilities will "
+"automatically cease to function."
+msgstr ""
+"Myśl techniczna, leżąca u podstaw zdradzieckiej techniki komputerowej 
polega "
+"tym, że komputer zawiera urządzenie z&nbsp;cyfrowym szyfrem 
i&nbsp;podpisem, "
+"a&nbsp;klucze utrzymuje się przed wami w&nbsp;tajemnicy. Programy prawnie "
+"zastrzeżone będą korzystać z&nbsp;tego urządzenia w&nbsp;celu 
kontrolowania, "
+"jakie programy wolno wam uruchomić, do jakich dokumentów i&nbsp;danych "
+"możecie uzyskać dostęp i&nbsp;do jakich programów możecie te dane "
+"przekazać. Programy te stale będą ściągać z&nbsp;Internetu nowe 
reguły "
+"uprawnień i&nbsp;automatycznie narzucą owe reguły waszej pracy. Jeśli 
nie "
+"pozwolicie komputerowi na okresowe pobieranie z&nbsp;Internetu nowych reguł, 
"
+"niektóre z&nbsp;jego funkcji automatycznie przestaną działać."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Of course, Hollywood and the record companies plan to use treacherous "
+"computing for Digital Restrictions Management (DRM), so that downloaded "
+"videos and music can be played only on one specified computer. Sharing will "
+"be entirely impossible, at least using the authorized files that you would "
+"get from those companies. You, the public, ought to have both the freedom "
+"and the ability to share these things. (I expect that someone will find a "
+"way to produce unencrypted versions, and to upload and share them, so DRM "
+"will not entirely succeed, but that is no excuse for the system.)"
+msgstr ""
+"Rzecz jasna, Hollywood i&nbsp;firmy fonograficzne planują tak wykorzystać "
+"zdradziecką technikę komputerową w&nbsp;Digital Restrictions Management, "
+"Zarządzaniu Cyfrowymi Restrykcjami (DRM), żeby ściągnięte pliki wideo 
lub "
+"muzyczne można było odtworzyć tylko na jednym, konkretnym komputerze. "
+"Dzielenie się nimi będzie zupełnie całkowicie niemożliwe, przynajmniej 
jeśli "
+"chodzi o&nbsp;autoryzowane pliki, jakie otrzymalibyście od tych firm. To "
+"wy, społeczność musicie mieć tak swobodę, jak i&nbsp;możliwość 
dzielenia się "
+"tymi rzeczami. (Liczę na to, że ktoś znajdzie sposób na tworzenie "
+"nieszyfrowanych wersji, ich przesyłanie i&nbsp;dzielenie się nimi, 
i&nbsp;że "
+"dzięki temu wprowadzenie DRM nie całkiem się uda, ale to nie może być "
+"usprawiedliwieniem tego systemu)."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Making sharing impossible is bad enough, but it gets worse. There are plans "
+"to use the same facility for email and documents&mdash;resulting in email "
+"that disappears in two weeks, or documents that can only be read on the "
+"computers in one company."
+msgstr ""
+"Wystarczająco złe jest już uniemożliwianie dzielenia się, ale czeka nas "
+"jeszcze gorsze. Planuje się zastosowanie tych samych rozwiązań dla poczty "
+"elektronicznej i&nbsp;dokumentów&nbsp;&ndash; w&nbsp;rezultacie e-maile 
będą "
+"znikały po dwóch tygodniach, a&nbsp;dokumenty będzie można czytać tylko 
na "
+"komputerach jednej firmy."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Imagine if you get an email from your boss telling you to do something that "
+"you think is risky; a month later, when it backfires, you can't use the "
+"email to show that the decision was not yours. &ldquo;Getting it in "
+"writing&rdquo; doesn't protect you when the order is written in disappearing "
+"ink."
+msgstr ""
+"Wyobraźcie sobie, że dostajecie e-maila od szefa, który każe wam zrobić 
coś, "
+"co waszym zdaniem jest ryzykowne. Miesiąc później, gdy intryga spali na "
+"panewce, nie będziecie mogli wykorzystać tego e-maila, by udowodnić, że 
to "
+"nie była wasza decyzja. Zasada &bdquo;mam to na piśmie&rdquo; przestaje was 
"
+"chronić, jeśli polecenie napisano znikającym atramentem."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Imagine if you get an email from your boss stating a policy that is illegal "
+"or morally outrageous, such as to shred your company's audit documents, or "
+"to allow a dangerous threat to your country to move forward unchecked. "
+"Today you can send this to a reporter and expose the activity. With "
+"treacherous computing, the reporter won't be able to read the document; her "
+"computer will refuse to obey her. Treacherous computing becomes a paradise "
+"for corruption."
+msgstr ""
+"Wyobraźcie sobie, że dostajecie e-maila od szefa, który głosi politykę "
+"sprzeczną z prawem lub niegodziwą moralnie, na przykład każe zniszczyć "
+"dokumenty audytu waszej firmy lub pozwala na rozpowszechnianie "
+"niebezpiecznych gróźb pod adresem waszego kraju bez ich sprawdzenia. "
+"Dzisiaj możecie je przesłać dziennikarce i&nbsp;ujawnić tę 
działalność. Ze "
+"zdradziecką techniką komputerową dziennikarka nie będzie w&nbsp;stanie "
+"przeczytać tego dokumentu, własny komputer odmówi jej posłuszeństwa. "
+"Zdradziecka technika komputerowa staje się rajem dla korupcji."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Word processors such as Microsoft Word could use treacherous computing when "
+"they save your documents, to make sure no competing word processors can read "
+"them. Today we must figure out the secrets of Word format by laborious "
+"experiments in order to make free word processors read Word documents. If "
+"Word encrypts documents using treacherous computing when saving them, the "
+"free software community won't have a chance of developing software to read "
+"them&mdash;and if we could, such programs might even be forbidden by the "
+"Digital Millennium Copyright Act."
+msgstr ""
+"Edytory tekstu, jak Microsoft Word, mogą wykorzystywać zdradziecką 
technikę "
+"komputerową podczas zapisywania dokumentów, by zagwarantować sobie, że 
żaden "
+"konkurujący z nimi edytor tekstu ich nie odczyta. Dzisiaj musimy w&nbsp;"
+"żmudnych eksperymentach dociekać tajników formatów Worda po to, aby wolne 
"
+"edytory tekstu mogły odczytać dokumenty Worda. Jeśli Word zaszyfruje "
+"dokumenty wykorzystując podczas ich zapisu zdradziecką technikę 
komputerową, "
+"społeczność korzystająca z wolnego oprogramowania zostanie pozbawiona 
szansy "
+"rozwijania oprogramowania, które te dokumenty odczyta. A&nbsp;jeśli będzie 
"
+"w&nbsp;stanie, to używania takich programów można nawet zakazać, opierają
c "
+"się na Digital Millennium Copyright Act, Ustawie o&nbsp;prawach autorskich "
+"w&nbsp;cyfrowym tysiącleciu."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Programs that use treacherous computing will continually download new "
+"authorization rules through the Internet, and impose those rules "
+"automatically on your work. If Microsoft, or the US government, does not "
+"like what you said in a document you wrote, they could post new instructions "
+"telling all computers to refuse to let anyone read that document. Each "
+"computer would obey when it downloads the new instructions. Your writing "
+"would be subject to 1984-style retroactive erasure. You might be unable to "
+"read it yourself."
+msgstr ""
+"Programy, które wykorzystują zdradziecką technikę komputerową stale 
będą "
+"ściągać przez Internet nowe reguły uprawnień i&nbsp;automatycznie 
narzucą "
+"owe reguły waszej pracy. Jeśli Microsoftowi lub rządowi Stanów 
Zjednoczonych "
+"nie spodoba się to, co napisaliście w&nbsp;jakimś tekście, mogą 
przesłać "
+"nowe instrukcje, nakazujące wszystkim komputerom, żeby każdemu odmawiały "
+"pozwolenia na przeczytanie tego dokumentu. Po załadowaniu nowych "
+"instrukcji, każdy komputer będzie posłuszny. Wasze teksty będą 
narażone na "
+"usuwanie działające wstecz, w&nbsp;stylu znanym z&nbsp;&bdquo;Roku "
+"1984&rdquo;. Może się okazać, że sami nie możecie ich już przeczytać."
+
+#. type: Content of: <p>
+# | You might think you can find out what nasty things a treacherous-computing
+# | application does, study how painful they are, and decide whether to accept
+# | them. [-It-] {+Even if you can find this out, it+} would be
+# | [-short-sighted and-] foolish to [-accept, but-] {+accept+} the [-point is
+# | that-] {+deal, but you can't even expect+} the deal [-you think you are
+# | making won't-] {+to+} stand still. Once you come to depend on using the
+# | program, you are hooked and they know it; then they can change the deal. 
+# | Some applications will automatically download upgrades that will do
+# | something different&mdash;and they won't give you a choice about whether
+# | to upgrade.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "You might think you can find out what nasty things a treacherous-"
+#| "computing application does, study how painful they are, and decide "
+#| "whether to accept them. It would be short-sighted and foolish to accept, "
+#| "but the point is that the deal you think you are making won't stand "
+#| "still. Once you come to depend on using the program, you are hooked and "
+#| "they know it; then they can change the deal. Some applications will "
+#| "automatically download upgrades that will do something different&mdash;"
+#| "and they won't give you a choice about whether to upgrade."
+msgid ""
+"You might think you can find out what nasty things a treacherous-computing "
+"application does, study how painful they are, and decide whether to accept "
+"them. Even if you can find this out, it would be foolish to accept the "
+"deal, but you can't even expect the deal to stand still. Once you come to "
+"depend on using the program, you are hooked and they know it; then they can "
+"change the deal. Some applications will automatically download upgrades "
+"that will do something different&mdash;and they won't give you a choice "
+"about whether to upgrade."
+msgstr ""
+"Pewnie myślicie, że możecie odkryć, jakie to paskudne rzeczy robi dana "
+"aplikacja zdradzieckiej techniki komputerowej, zbadać, na ile są dotkliwe, 
a "
+"potem zdecydować, czy się na nie godzicie. Głupotą i&nbsp;"
+"krótkowzrocznością byłaby zgoda na nie, ale rzecz w&nbsp;tym, że umowie, 
"
+"którą, jak się wam zdaje, zawieracie, nie pozostanie niezmienna. Z chwilą
, "
+"gdy uzależnicie się od stosowania określonego programu, daliście się 
złapać "
+"na haczyk i&nbsp;oni o&nbsp;tym wiedzą, wtedy mogą zmienić warunki umowy. "
+"Niektóre aplikacje automatycznie pobiorą aktualizacje, które będą robić 
coś "
+"innego&nbsp;&ndash; i&nbsp;nie pozostawią wam wyboru, czy dokonać "
+"uaktualnienia, czy nie."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Today you can avoid being restricted by proprietary software by not using "
+"it. If you run GNU/Linux or another free operating system, and if you avoid "
+"installing proprietary applications on it, then you are in charge of what "
+"your computer does. If a free program has a malicious feature, other "
+"developers in the community will take it out, and you can use the corrected "
+"version. You can also run free application programs and tools on nonfree "
+"operating systems; this falls short of fully giving you freedom, but many "
+"users do it."
+msgstr ""
+"Dzisiaj możecie uniknąć poddania się restrykcjom prawnie zastrzeżonego "
+"oprogramowania, nie korzystając z niego. Jeśli korzystacie z&nbsp;GNU/"
+"Linuksa lub innego wolnego systemu operacyjnego, jeśli rezygnujecie z&nbsp;"
+"instalacji na nim prawnie zastrzeżonych aplikacji, wtedy to wy kierujecie "
+"pracą komputera. Jeśli wolne oprogramowanie posiada złośliwe 
własności, ci, "
+"którzy rozwijają program, usuną je, a&nbsp;wy będziecie mogli korzystać "
+"z&nbsp;poprawionej wersji. Możecie także stosować wolne programy 
użytkowe "
+"i&nbsp;narzędziowe na niewolnych systemach operacyjnych; nie daje wam to "
+"pełnej swobody, ale wielu użytkowników tak robi."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Treacherous computing puts the existence of free operating systems and free "
+"applications at risk, because you may not be able to run them at all. Some "
+"versions of treacherous computing would require the operating system to be "
+"specifically authorized by a particular company. Free operating systems "
+"could not be installed. Some versions of treacherous computing would "
+"require every program to be specifically authorized by the operating system "
+"developer. You could not run free applications on such a system. If you "
+"did figure out how, and told someone, that could be a crime."
+msgstr ""
+"Zdradziecka technika komputerowa naraża istnienie wolnych systemów "
+"operacyjnych i&nbsp;wolnych aplikacji na niebezpieczeństwo, możecie bowiem "
+"ich w&nbsp;ogóle nie uruchomić. Niektóre wersje zdradzieckiej techniki "
+"komputerowej będą wymagać systemu operacyjnego ze specjalną autoryzacją "
+"przyznaną przez konkretną firmę. Nie będzie się dało zainstalować 
wolnego "
+"systemu operacyjnego. Niektóre wersje zdradzieckiej techniki komputerowej "
+"mogą wymagać, żeby każdy program był specjalnie autoryzowany przez 
wytwórcę "
+"systemu operacyjnego. Nie moglibyście uruchomić wolnych aplikacji w&nbsp;"
+"takim systemie. Jeśli odkrylibyście, jak to zrobić 
i&nbsp;powiedzielibyście "
+"komuś, byłoby to przestępstwo."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"There are proposals already for US laws that would require all computers to "
+"support treacherous computing, and to prohibit connecting old computers to "
+"the Internet. The CBDTPA (we call it the Consume But Don't Try Programming "
+"Act) is one of them. But even if they don't legally force you to switch to "
+"treacherous computing, the pressure to accept it may be enormous. Today "
+"people often use Word format for communication, although this causes several "
+"sorts of problems (see <a href=\"/philosophy/no-word-attachments.html"
+"\">&ldquo;We Can Put an End to Word Attachments&rdquo;</a>). If only a "
+"treacherous-computing machine can read the latest Word documents, many "
+"people will switch to it, if they view the situation only in terms of "
+"individual action (take it or leave it). To oppose treacherous computing, "
+"we must join together and confront the situation as a collective choice."
+msgstr ""
+"W Stanach Zjednoczonych są już propozycje takich przepisów, które "
+"nakazywałyby, aby wszystkie komputery realizowały zdradziecką technikę "
+"komputerową, i&nbsp;zakazywały podłączania do Internetu starych 
komputerów. "
+"Jedną z&nbsp;takich propozycji jest CBDTPA, [Consumer Broadband and Digital "
+"Television Promotion Act zgłoszony przez senatora Fritza Hollingsa w&nbsp;"
+"marcu 2002 roku]. Nazywamy go Consume But Don't Try Programming Act, Aktem "
+"&bdquo;konsumuj, ale nie próbuj programować&rdquo;. Ale nawet jeśli przy "
+"pomocy ustaw nie zmuszą was do przejścia na zdradziecką technikę "
+"komputerową, presja, by je zaakceptować może być olbrzymia. Dzisiaj 
ludzie "
+"często używają w&nbsp;komunikacji formatu Worda, choć powoduje to kilka "
+"rodzajów problemów (zob. <a href=\"/philosophy/no-word-attachments.pl.html"
+"\">&bdquo;Możemy położyć kres załącznikom Worda&rdquo;</a>). Jeśli 
jedynie "
+"maszyny ze zdradziecką techniką komputerową będą potrafiły czytać 
najnowsze "
+"dokumenty Worda, wiele osób przejdzie na nie, jeżeli postrzegają sytuację 
"
+"tylko w&nbsp;kategoriach indywidualnego działania (&bdquo;bierz, jakie jest, 
"
+"albo wcale&rdquo;). Żeby sprzeciwić się zdradzieckiej technice "
+"komputerowej, musimy połączyć siły i&nbsp;zmierzyć się z&nbsp;tą 
sytuacją "
+"wspólnie."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"For further information about treacherous computing, see <a href=\"http://";
+"www.cl.cam.ac.uk/users/rja14/tcpa-faq.html\">http://www.cl.cam.ac.uk/users/";
+"rja14/tcpa-faq.html</a>."
+msgstr ""
+"Więcej informacji na temat zdradzieckiej techniki komputerowej znajdziecie "
+"na stronie: <a href=\"http://www.cl.cam.ac.uk/users/rja14/tcpa-faq.html";
+"\">http://www.cl.cam.ac.uk/users/rja14/tcpa-faq.html</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"To block treacherous computing will require large numbers of citizens to "
+"organize. We need your help! Please support <a href=\"http://";
+"DefectiveByDesign.org\">Defective by Design</a>, the FSF's campaign against "
+"Digital Restrictions Management."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Postscripts"
+msgstr "Postscriptum"
+
+#. type: Content of: <ol><li><p>
+msgid ""
+"The computer security field uses the term &ldquo;trusted computing&rdquo; in "
+"a different way&mdash;beware of confusion between the two meanings."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <ol><li><p>
+msgid ""
+"The GNU Project distributes the GNU Privacy Guard, a program that implements "
+"public-key encryption and digital signatures, which you can use to send "
+"secure and private email. It is useful to explore how GPG differs from "
+"treacherous computing, and see what makes one helpful and the other so "
+"dangerous."
+msgstr ""
+"W ramach Projektu GNU rozprowadzane jest GNU Privacy Guard, program, który "
+"implementuje technologię klucza publicznego i&nbsp;podpisów cyfrowych, "
+"a&nbsp;który można wykorzystać do przesyłania bezpiecznej 
i&nbsp;prywatnej "
+"poczty e-mail. Warto przyjrzeć się, czym GPG różni się od zdradzieckiej 
"
+"techniki komputerowej i&nbsp; co sprawia, że jedno z&nbsp;nich jest pomocne, 
"
+"a&nbsp;drugie tak niebezpieczne."
+
+#. type: Content of: <ol><li><p>
+# | When someone uses GPG to send you an encrypted document, and you use GPG
+# | to decode it, the result is an unencrypted document that you can read,
+# | forward, copy, and even reencrypt to send it securely to someone else. A
+# | treacherous-computing application would let you read the words on the
+# | screen, but would not let you produce an unencrypted document that you
+# | could use in other ways. GPG, a free software package, makes security
+# | features available to the users; [-they-] {+<em>they</em>+} use [-it.-]
+# | {+<em>it</em>.+} Treacherous computing is designed to impose restrictions
+# | on the users; [-it-] {+<em>it</em>+} uses [-them.-] {+<em>them</em>.+}
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "When someone uses GPG to send you an encrypted document, and you use GPG "
+#| "to decode it, the result is an unencrypted document that you can read, "
+#| "forward, copy, and even reencrypt to send it securely to someone else. A "
+#| "treacherous-computing application would let you read the words on the "
+#| "screen, but would not let you produce an unencrypted document that you "
+#| "could use in other ways. GPG, a free software package, makes security "
+#| "features available to the users; they use it. Treacherous computing is "
+#| "designed to impose restrictions on the users; it uses them."
+msgid ""
+"When someone uses GPG to send you an encrypted document, and you use GPG to "
+"decode it, the result is an unencrypted document that you can read, forward, "
+"copy, and even reencrypt to send it securely to someone else. A treacherous-"
+"computing application would let you read the words on the screen, but would "
+"not let you produce an unencrypted document that you could use in other "
+"ways. GPG, a free software package, makes security features available to "
+"the users; <em>they</em> use <em>it</em>. Treacherous computing is designed "
+"to impose restrictions on the users; <em>it</em> uses <em>them</em>."
+msgstr ""
+"Gdy ktoś używa GPG do zaszyfrowania wysyłanego do was dokumentu, a&nbsp;wy 
"
+"używacie GPG do zdekodowania go, jako wynik otrzymujecie niezaszyfrowany "
+"dokument, który możecie przeczytać, przesłać dalej, skopiować, 
a&nbsp;nawet "
+"ponownie zaszyfrować, żeby bezpiecznie przesłać go komuś innemu. 
Aplikacja "
+"zdradzieckiej techniki komputerowej pozwoliłaby wam przeczytać tekst na "
+"ekranie, ale nie pozwoliłaby na utworzenie niezaszyfrowanego dokumentu, "
+"który moglibyście wykorzystać w&nbsp;inny sposób. GPG, pakiet wolnego "
+"oprogramowania, oddaje dostęp do funkcji bezpieczeństwa w&nbsp;ręce "
+"użytkowników, to oni z&nbsp;korzystają z&nbsp;niego. Zdradziecka technika 
"
+"komputerowa została zaprojektowana tak, żeby narzucić restrykcje "
+"użytkownikom, to ona wykorzystuje użytkowników."
+
+#. type: Content of: <ol><li><p>
+msgid ""
+"The supporters of treacherous computing focus their discourse on its <a name="
+"\"beneficial\">beneficial uses</a>. What they say is often correct, just "
+"not important."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <ol><li><p>
+msgid ""
+"Like most hardware, treacherous-computing hardware can be used for purposes "
+"which are not harmful. But these features can be implemented in other ways, "
+"without treacherous-computing hardware. The principal difference that "
+"treacherous computing makes for users is the nasty consequence: rigging your "
+"computer to work against you."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <ol><li><p>
+msgid ""
+"What they say is true, and what I say is true. Put them together and what "
+"do you get? Treacherous computing is a plan to take away our freedom, while "
+"offering minor benefits to distract us from what we would lose."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <ol><li><p>
+msgid ""
+"Microsoft presents Palladium as a security measure, and claims that it will "
+"protect against viruses, but this claim is evidently false. A presentation "
+"by Microsoft Research in October 2002 stated that one of the specifications "
+"of Palladium is that existing operating systems and applications will "
+"continue to run; therefore, viruses will continue to be able to do all the "
+"things that they can do today."
+msgstr ""
+"Microsoft przedstawia Palladium jako środek bezpieczeństwa i&nbsp;twierdzi, 
"
+"że chroni ono przed wirusami, ale to zdanie jest ewidentnie fałszywe. "
+"Podczas prezentacji dokonanej przez Ośrodek Badawczy Microsoftu w&nbsp;"
+"październiku 2002 roku padło stwierdzenie, że jeden z&nbsp;warunków "
+"technicznych Palladium polega na tym, iż istniejące systemy operacyjne "
+"i&nbsp;aplikacje będą dalej działać; a&nbsp;zatem wirusy dalej będą 
w&nbsp;"
+"stanie robić to wszystko, co robią dzisiaj."
+
+#. type: Content of: <ol><li><p>
+# | When Microsoft [-speaks-] {+employees speak+} of &ldquo;security&rdquo; in
+# | connection with Palladium, they do not mean what we normally mean by that
+# | word: protecting your machine from things you do not want. They mean
+# | protecting your copies of data on your machine from access by you in ways
+# | others do not want. A slide in the presentation listed several types of
+# | secrets Palladium could be used to keep, including &ldquo;third party
+# | secrets&rdquo; and &ldquo;user secrets&rdquo;&mdash;but it put &ldquo;user
+# | secrets&rdquo; in quotation marks, recognizing that this {+is+} somewhat
+# | of an absurdity in the context of Palladium.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "When Microsoft speaks of &ldquo;security&rdquo; in connection with "
+#| "Palladium, they do not mean what we normally mean by that word: "
+#| "protecting your machine from things you do not want. They mean "
+#| "protecting your copies of data on your machine from access by you in ways "
+#| "others do not want. A slide in the presentation listed several types of "
+#| "secrets Palladium could be used to keep, including &ldquo;third party "
+#| "secrets&rdquo; and &ldquo;user secrets&rdquo;&mdash;but it put &ldquo;"
+#| "user secrets&rdquo; in quotation marks, recognizing that this somewhat of "
+#| "an absurdity in the context of Palladium."
+msgid ""
+"When Microsoft employees speak of &ldquo;security&rdquo; in connection with "
+"Palladium, they do not mean what we normally mean by that word: protecting "
+"your machine from things you do not want. They mean protecting your copies "
+"of data on your machine from access by you in ways others do not want. A "
+"slide in the presentation listed several types of secrets Palladium could be "
+"used to keep, including &ldquo;third party secrets&rdquo; and &ldquo;user "
+"secrets&rdquo;&mdash;but it put &ldquo;user secrets&rdquo; in quotation "
+"marks, recognizing that this is somewhat of an absurdity in the context of "
+"Palladium."
+msgstr ""
+"Gdy w&nbsp;związku z Palladium Microsoft mówi o&nbsp;&bdquo;"
+"bezpieczeństwie&rdquo;, nie ma na myśli tego co, zwykle rozumiemy przez to "
+"słowo: zabezpieczenie waszego komputera przed rzeczami, których nie 
chcecie. "
+"Mają na myśli zabezpieczenie kopii waszych danych na waszym własnym "
+"komputerze przed takim do nich przez was dostępem, jakiego nie chcą inni. "
+"Jeden ze slajdów prezentacji wymieniał kilka typów sekretów, które 
Palladium "
+"miałoby przechowywać, w&nbsp;tym: &bdquo;tajemnice osób trzecich&rdquo;, "
+"&bdquo;tajemnice użytkownika&rdquo;&nbsp;&ndash; lecz &bdquo;tajemnice "
+"użytkownika&rdquo; umieszczono w&nbsp;cudzysłowie, zauważając, że 
w&nbsp;"
+"kontekście Palladium trąci to absurdem."
+
+#. type: Content of: <ol><li><p>
+msgid ""
+"The presentation made frequent use of other terms that we frequently "
+"associate with the context of security, such as &ldquo;attack&rdquo;, &ldquo;"
+"malicious code&rdquo;, &ldquo;spoofing&rdquo;, as well as &ldquo;"
+"trusted&rdquo;. None of them means what it normally means. &ldquo;"
+"Attack&rdquo; doesn't mean someone trying to hurt you, it means you trying "
+"to copy music. &ldquo;Malicious code&rdquo; means code installed by you to "
+"do what someone else doesn't want your machine to do. &ldquo;"
+"Spoofing&rdquo; doesn't mean someone's fooling you, it means you're fooling "
+"Palladium. And so on."
+msgstr ""
+"Podczas prezentacji robiono częsty użytek z innych terminów, które 
często "
+"wiążemy z kontekstem bezpieczeństwa, na przykład &bdquo;atak&rdquo;, 
&bdquo;"
+"złośliwy kod&rdquo;, &bdquo;oszukiwanie&rdquo; (spoofing), a także &bdquo;"
+"zaufany&rdquo;. Żaden z&nbsp;nich nie znaczy tego, co znaczy normalnie. "
+"&bdquo;Atak&rdquo; nie znaczy, że ktoś próbuje wam zrobić krzywdę&nbsp;"
+"&ndash; znaczy, że próbujecie kopiować muzykę. &bdquo;Złośliwy 
kod&rdquo; "
+"oznacza kod, który wprowadziliście, by robić na swojej maszynie coś, 
czego "
+"ktoś inny nie chce, żeby robiła. &bdquo;Oszukiwanie&rdquo; nie znaczy, że 
"
+"ktoś was wykiwał&nbsp;&ndash; oznacza, że to wy wykiwaliście Palladium. "
+"I&nbsp;tak dalej."
+
+#. type: Content of: <ol><li><p>
+msgid ""
+"A previous statement by the Palladium developers stated the basic premise "
+"that whoever developed or collected information should have total control of "
+"how you use it. This would represent a revolutionary overturn of past ideas "
+"of ethics and of the legal system, and create an unprecedented system of "
+"control. The specific problems of these systems are no accident; they "
+"result from the basic goal. It is the goal we must reject."
+msgstr ""
+"Uprzednie oświadczenie twórców Palladium zawierało elementarne 
przesłanki, "
+"że każdy kto wypracuje lub zbierze informacje, powinien mieć totalną "
+"kontrolę nad tym, jak ich używacie. Oznaczałoby to rewolucyjne obalenie "
+"dawnych idei etycznych i&nbsp;systemu prawnego, stwarzałoby system kontroli "
+"bez precedensu. Specyficzne problemy związane z&nbsp;tym systemem nie są "
+"dziełem przypadku, wynikają z&nbsp;założonego celu. Celu, który musimy "
+"odrzucić."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"As of 2015, treacherous computing has been implemented for PCs in the form "
+"of the &ldquo;Trusted Platform Module&rdquo;; however, for practical "
+"reasons, the TPM has proved a total failure for the goal of providing a "
+"platform for remote attestation to verify Digital Restrictions Management. "
+"Thus, companies implement DRM using other methods. At present, &ldquo;"
+"Trusted Platform Modules&rdquo; are not being used for DRM at all, and there "
+"are reasons to think that it will not be feasible to use them for DRM. "
+"Ironically, this means that the only current uses of the &ldquo;Trusted "
+"Platform Modules&rdquo; are the innocent secondary uses&mdash;for instance, "
+"to verify that no one has surreptitiously changed the system in a computer."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Therefore, we conclude that the &ldquo;Trusted Platform Modules&rdquo; "
+"available for PCs are not dangerous, and there is no reason not to include "
+"one in a computer or support it in system software."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This does not mean that everything is rosy. Other hardware systems for "
+"blocking the owner of a computer from changing the software in it are in use "
+"in some ARM PCs as well as processors in portable phones, cars, TVs and "
+"other devices, and these are fully as bad as we expected."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This also does not mean that remote attestation is harmless. If ever a "
+"device succeeds in implementing that, it will be a grave threat to users' "
+"freedom. The current &ldquo;Trusted Platform Module&rdquo; is harmless only "
+"because it failed in the attempt to make remote attestation feasible. We "
+"must not presume that all future attempts will fail too."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <blockquote><p>
+msgid ""
+"This essay is published in <a href=\"http://shop.fsf.org/product/free-";
+"software-free-society/\"><cite>Free Software, Free Society: The Selected "
+"Essays of Richard M. Stallman</cite></a>."
+msgstr ""
+"Ten esej jest opublikowany w&nbsp;<a href=\"http://shop.fsf.org/product/free-";
+"software-free-society/\"><cite>Free Software, Free Society: The Selected "
+"Essays of Richard M. Stallman</cite></a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a 
"
+"href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Inne metody 
kontaktu "
+"z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a href=\"/contact/contact.html"
+"\">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;"
+"inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden\";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#.     replace it with the translation of these two:
+#.     We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#.     translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#.     Please send your comments and general suggestions in this regard
+#.     to <a href="mailto:address@hidden";>
+#.     &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+#.     <p>For information on coordinating and submitting translations of
+#.     our web pages, see <a
+#.     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#.     README</a>. 
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości, "
+"ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze 
odnośnie "
+"tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy 
w&nbsp;"
+"tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a 
href=\"mailto:www-pl-trans@gnu.";
+"org\">address@hidden</a>. <br /> Więcej informacji na&nbsp;temat "
+"koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji tłumaczeń artykułów 
znajdziecie "
+"na&nbsp;<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">stronie "
+"tłumaczeń</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2002, 2007, 2014, 2015, 2016 Richard Stallman"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+msgstr ""
+"Ta strona jest dostępna na&nbsp;<a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.pl\">licencji Creative Commons "
+"Uznanie autorstwa&nbsp;&ndash; Bez&nbsp;utworów zależnych 4.0 "
+"Międzynarodowe</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr "Tłumaczenie: Marcin Migala 2004, Wojciech Kotwica 2004."
+
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Aktualizowane:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "To block treacherous computing will require large numbers of citizens to "
+#~ "organize. We need your help! The <a href=\"http://www.eff.org";
+#~ "\">Electronic Frontier Foundation</a> and <a href=\"http://www.";
+#~ "publicknowledge.org\">Public Knowledge</a> are campaigning against "
+#~ "treacherous computing, and so is the FSF-sponsored Digital Speech "
+#~ "Project. Please visit these Web sites so you can sign up to support their "
+#~ "work."
+#~ msgstr ""
+#~ "Wielu obywateli musi się zorganizować, by zablokować zdradziecką 
technikę "
+#~ "komputerową. Potrzebujemy waszej pomocy! <a href=\"http://www.eff.org";
+#~ "\">Electronic Frontier Foundation</a> oraz <a href=\"http://www.";
+#~ "publicknowledge.org\">Public Knowledge</a> prowadzą kampanię przeciwko "
+#~ "zdradzieckiej technice komputerowej, podobnie jak sponsorowany przez FSF "
+#~ "Digital Speech Project. Prosimy, odwiedźcie te strony, by się wpisać "
+#~ "i&nbsp;wesprzeć ich pracę."
+
+#~ msgid ""
+#~ "You can also help by writing to the public affairs offices of Intel, IBM, "
+#~ "HP/Compaq, or anyone you have bought a computer from, explaining that you "
+#~ "don't want to be pressured to buy &ldquo;trusted&rdquo; computing systems "
+#~ "so you don't want them to produce any. This can bring consumer power to "
+#~ "bear. If you do this on your own, please send copies of your letters to "
+#~ "the organizations above."
+#~ msgstr ""
+#~ "Możecie także pomóc, pisząc do biur prasowych Intela, IBM, HP/Compaqa 
lub "
+#~ "innej firmy, od której kupiliście komputer, z&nbsp;wyjaśnieniem, że 
nie "
+#~ "chcecie, żeby wywierano na was naciski na zakup &bdquo;zaufanych&rdquo; "
+#~ "systemów komputerowych, dlatego nie chcecie, żeby takie produkowali. "
+#~ "Daje to siłę konsumentom, z&nbsp; którą niełatwo sobie poradzą. 
Jeżeli "
+#~ "robicie to na własną rękę, prosimy o&nbsp;przesłanie kopii swoich 
listów "
+#~ "do organizacji wymienionych powyżej."reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]