www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/software software.ru.html po/software.ru-en...


From: GNUN
Subject: www/software software.ru.html po/software.ru-en...
Date: Sun, 20 Jan 2019 08:00:12 -0500 (EST)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   19/01/20 08:00:12

Modified files:
    software    : software.ru.html 
    software/po  : software.ru-en.html software.ru.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/software.ru.html?cvsroot=www&r1=1.58&r2=1.59
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/po/software.ru-en.html?cvsroot=www&r1=1.52&r2=1.53
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/po/software.ru.po?cvsroot=www&r1=1.121&r2=1.122

Patches:
Index: software.ru.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/software.ru.html,v
retrieving revision 1.58
retrieving revision 1.59
diff -u -b -r1.58 -r1.59
--- software.ru.html  17 Jan 2019 06:30:32 -0000   1.58
+++ software.ru.html  20 Jan 2019 13:00:12 -0000   1.59
@@ -224,53 +224,45 @@
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Вот их
 список; мы сохраняем старые страницы 
проектов (когда они есть): <a
 href="aeneas/">aeneas</a>, <a href="aetherspace/">aetherspace</a>, <a
-href="alexandria/lsm2003/">alexandria</a>, <a href="aroundme/">aroundme</a>,
-<a href="gnu3dkit/">3dkit</a>, <a href="abcsh/">abcsh</a>, <a
+href="alexandria/">alexandria</a>, <a href="aroundme/">aroundme</a>, <a
+href="gnu3dkit/">gnu3dkit</a>, <a href="abcsh/">abcsh</a>, <a
 href="awacs/">awacs</a>, <a href="cfs-el/">cfs-el</a>, <a
 href="checker/">checker</a>, <a href="cons/">cons</a>, <a
-href="dbmanual/">dbmanual</a>, <a href="dgs/">dgs</a>
-(display&nbsp;ghostscript), <a href="dld/">dld</a>, <a
-href="dotgnu/">dotgnu</a>, <a href="dotgnu-pnet/">dotgnu-pnet</a>, <a
-href="dotgnu-see/">dotgnu-see</a>, <a
-href="https://web.archive.org/web/20031207112046/http://www.ofset.org/drgenius/";>dr.genius</a>,
-<a href="elib/">elib</a>, <a href="fcrypt/">fcrypt</a>, <a
-href="ffp/">ffp</a>, <a href="fhp/">fhp</a>, <a
-href="free/">free&nbsp;(gnu.free)</a>, <a href="gcron/">gcron</a> (см. <a
-href="mcron/">mcron</a>), <a href="gfe/">gfe</a>, <a
-href="http://directory.fsf.org/GNU/ggv.html";>ggv</a> (см. <a
-href="gv/">gv</a>), gicqd, <a
-href="http://directory.fsf.org/project/giptables/";>giptables</a>, <a
-href="gmorph/">gmorph</a>, <a
-href="//directory.fsf.org/project/gnochive/">gnochive</a>, <a
-href="//savannah.gnu.org/projects/gnotary">gnotary</a>, <a
-href="//directory.fsf.org/project/gnotepad/">gnotepad+</a>, gnubios, <a
-href="gnu-arch/">gnu-arch</a>, <a href="gnu-queue/">gnu-queue</a>, gnucad,
-<a href="gnue-sb">gnue-sb</a>, <a href="gnufi/">gnufi</a>, gnupedia (см. <a
-href="http://wikipedia.org";>wikipedia</a>), <a
+href="dbmanual/">dbmanual</a>, <a href="dgs/">dgs</a>, <a
+href="dld/">dld</a>, <a href="dotgnu/">dotgnu</a>, <a
+href="dotgnu-pnet/">dotgnu-pnet</a>, <a href="dotgnu-see/">dotgnu-see</a>,
+<a href="drgenius/">drgenius</a>, <a href="elib/">elib</a>, <a
+href="fcrypt/">fcrypt</a>, <a href="ffp/">ffp</a>, <a href="fhp/">fhp</a>,
+<a href="free/">free</a>, <a href="gcron/">gcron</a>, <a
+href="gfe/">gfe</a>, <a href="ggv/">ggv</a>, <a href="gicqd/">gicqd</a>, <a
+href="giptables/">giptables</a>, <a href="gmorph/">gmorph</a>, <a
+href="gnochive/">gnochive</a>, <a href="gnotary/">gnotary</a>, <a
+href="gnotepad/">gnotepad</a>, <a href="gnubios/">gnubios</a>, <a
+href="gnu-arch/">gnu-arch</a>, <a href="gnu-queue/">gnu-queue</a>, <a
+href="gnucad/">gnucad</a>, <a href="gnue-sb/">gnue-sb</a>, <a
+href="gnufi/">gnufi</a>, <a href="gnupedia/">gnupedia</a>, <a
 href="gnuskies/">gnuskies</a>, <a href="gnusql/">gnusql</a>, <a
 href="gnustep-db/">gnustep-db</a>, <a href="gnuts/">gnuts</a>, <a
 href="goldwater/">goldwater</a>, <a href="goodbye/">goodbye</a>, <a
 href="goose/">goose</a>, <a href="gphoto/">gphoto</a>, <a
-href="graphics/">graphics</a>, grover, <a href="gtkeditor/">gtkeditor</a>,
-<a href="gtkeyboard/">gtkeyboard</a>, <a href="guss/">guss</a>, <a
-href="hegemonie/">hegemonie</a>, <a
-href="//savannah.gnu.org/projects/hydrant">hydrant</a>, <a
-href="//savannah.gnu.org/projects/isofsmk">isofsmk</a>, <a
-href="jdresolve/">jdresolve</a>, <a
-href="//savannah.gnu.org/projects/lengualibre">lengualibre</a>, leonardo, <a
-href="libcvs-spec/">libcvs-spec</a>, libopts (см. <a
-href="autogen/">autogen</a>), <a href="m68hc11/">m68hc11</a>, mana, <a
-href="mathmoon/">mathmoon</a>, <a href="messenger/">messenger</a>, <a
-href="mgcp/">mgcp</a>, <a href="mll2html/">mll2html</a>, <a
-href="myserver/">myserver</a>, <a href="obst/">obst</a>, <a
-href="octal/">octal</a>, p2c, <a href="packaging/">packaging</a>, <a
-href="paperclips/">paperclips</a>, <a href="patchwork/">patchwork</a>, <a
-href="phpgroupware/">phpgroupware</a>, <a href="pier/">pier</a>, <a
-href="pips/">pips</a>, <a href="poc/">poc</a>, <a href="proto/">proto</a>,
-<a href="radar/">radar</a>, <a href="rat/">rat</a>, <a
-href="regex/">regex</a>, <a href="snakecharmer/">snakecharmer</a>, <a
-href="songanizer/">songanizer</a>, <a
-href="sourceinstall/">sourceinstall</a>, sovix, <a
+href="graphics/">graphics</a>, <a href="grover/">grover</a>, <a
+href="gtkeditor/">gtkeditor</a>, <a href="gtkeyboard/">gtkeyboard</a>, <a
+href="guss/">guss</a>, <a href="hegemonie/">hegemonie</a>, <a
+href="hydrant/">hydrant</a>, <a href="isofsmk/">isofsmk</a>, <a
+href="jdresolve/">jdresolve</a>, <a href="lengualibre/">lengualibre</a>, <a
+href="leonardo/">leonardo</a>, <a href="libcvs-spec/">libcvs-spec</a>, <a
+href="libopts/">libopts</a>, <a href="m68hc11/">m68hc11</a>, <a
+href="mana/">mana</a>, <a href="mathmoon/">mathmoon</a>, <a
+href="messenger/">messenger</a>, <a href="mgcp/">mgcp</a>, <a
+href="mll2html/">mll2html</a>, <a href="myserver/">myserver</a>, <a
+href="obst/">obst</a>, <a href="octal/">octal</a>, <a href="p2c/">p2c</a>,
+<a href="packaging/">packaging</a>, <a href="paperclips/">paperclips</a>, <a
+href="patchwork/">patchwork</a>, <a href="phpgroupware/">phpgroupware</a>,
+<a href="pier/">pier</a>, <a href="pips/">pips</a>, <a href="poc/">poc</a>,
+<a href="proto/">proto</a>, <a href="radar/">radar</a>, <a
+href="rat/">rat</a>, <a href="regex/">regex</a>, <a
+href="snakecharmer/">snakecharmer</a>, <a href="songanizer/">songanizer</a>,
+<a href="sourceinstall/">sourceinstall</a>, <a href="sovix/">sovix</a>, <a
 href="sweater/">sweater</a>, <a href="sxml/">sxml</a>, <a
 href="toutdoux/">toutdoux</a>, <a href="url/">url</a>, <a
 href="vmslib/">vmslib</a>, <a href="vtags/">vtags</a>, <a
@@ -358,7 +350,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Обновлено:
 
-$Date: 2019/01/17 06:30:32 $
+$Date: 2019/01/20 13:00:12 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: po/software.ru-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/po/software.ru-en.html,v
retrieving revision 1.52
retrieving revision 1.53
diff -u -b -r1.52 -r1.53
--- po/software.ru-en.html   17 Jan 2019 06:30:34 -0000   1.52
+++ po/software.ru-en.html   20 Jan 2019 13:00:12 -0000   1.53
@@ -220,42 +220,42 @@
 
 <a href="aeneas/">aeneas</a>,
 <a href="aetherspace/">aetherspace</a>,
-<a href="alexandria/lsm2003/">alexandria</a>,
+<a href="alexandria/">alexandria</a>,
 <a href="aroundme/">aroundme</a>,
-<a href="gnu3dkit/">3dkit</a>,
+<a href="gnu3dkit/">gnu3dkit</a>,
 <a href="abcsh/">abcsh</a>,
 <a href="awacs/">awacs</a>,
 <a href="cfs-el/">cfs-el</a>,
 <a href="checker/">checker</a>,
 <a href="cons/">cons</a>,
 <a href="dbmanual/">dbmanual</a>,
-<a href="dgs/">dgs</a> (display&nbsp;ghostscript),
+<a href="dgs/">dgs</a>,
 <a href="dld/">dld</a>,
 <a href="dotgnu/">dotgnu</a>,
 <a href="dotgnu-pnet/">dotgnu-pnet</a>,
 <a href="dotgnu-see/">dotgnu-see</a>,
-<a 
href="https://web.archive.org/web/20031207112046/http://www.ofset.org/drgenius/";>dr.genius</a>,
+<a href="drgenius/">drgenius</a>,
 <a href="elib/">elib</a>,
 <a href="fcrypt/">fcrypt</a>,
 <a href="ffp/">ffp</a>,
 <a href="fhp/">fhp</a>,
-<a href="free/">free&nbsp;(gnu.free)</a>,
-<a href="gcron/">gcron</a> (see <a href="mcron/">mcron</a>),
+<a href="free/">free</a>,
+<a href="gcron/">gcron</a>,
 <a href="gfe/">gfe</a>,
-<a href="http://directory.fsf.org/GNU/ggv.html";>ggv</a> (see <a 
href="gv/">gv</a>),
-gicqd,
-<a href="http://directory.fsf.org/project/giptables/";>giptables</a>,
+<a href="ggv/">ggv</a>,
+<a href="gicqd/">gicqd</a>,
+<a href="giptables/">giptables</a>,
 <a href="gmorph/">gmorph</a>,
-<a href="//directory.fsf.org/project/gnochive/">gnochive</a>,
-<a href="//savannah.gnu.org/projects/gnotary">gnotary</a>,
-<a href="//directory.fsf.org/project/gnotepad/">gnotepad+</a>,
-gnubios,
+<a href="gnochive/">gnochive</a>,
+<a href="gnotary/">gnotary</a>,
+<a href="gnotepad/">gnotepad</a>,
+<a href="gnubios/">gnubios</a>,
 <a href="gnu-arch/">gnu-arch</a>,
 <a href="gnu-queue/">gnu-queue</a>,
-gnucad,
-<a href="gnue-sb">gnue-sb</a>,
+<a href="gnucad/">gnucad</a>,
+<a href="gnue-sb/">gnue-sb</a>,
 <a href="gnufi/">gnufi</a>,
-gnupedia (see <a href="http://wikipedia.org";>wikipedia</a>),
+<a href="gnupedia/">gnupedia</a>,
 <a href="gnuskies/">gnuskies</a>,
 <a href="gnusql/">gnusql</a>,
 <a href="gnustep-db/">gnustep-db</a>,
@@ -265,20 +265,20 @@
 <a href="goose/">goose</a>,
 <a href="gphoto/">gphoto</a>,
 <a href="graphics/">graphics</a>,
-grover,
+<a href="grover/">grover</a>,
 <a href="gtkeditor/">gtkeditor</a>,
 <a href="gtkeyboard/">gtkeyboard</a>,
 <a href="guss/">guss</a>,
 <a href="hegemonie/">hegemonie</a>,
-<a href="//savannah.gnu.org/projects/hydrant">hydrant</a>,
-<a href="//savannah.gnu.org/projects/isofsmk">isofsmk</a>,
+<a href="hydrant/">hydrant</a>,
+<a href="isofsmk/">isofsmk</a>,
 <a href="jdresolve/">jdresolve</a>,
-<a href="//savannah.gnu.org/projects/lengualibre">lengualibre</a>,
-leonardo,
+<a href="lengualibre/">lengualibre</a>,
+<a href="leonardo/">leonardo</a>,
 <a href="libcvs-spec/">libcvs-spec</a>,
-libopts (see <a href="autogen/">autogen</a>),
+<a href="libopts/">libopts</a>,
 <a href="m68hc11/">m68hc11</a>,
-mana,
+<a href="mana/">mana</a>,
 <a href="mathmoon/">mathmoon</a>,
 <a href="messenger/">messenger</a>,
 <a href="mgcp/">mgcp</a>,
@@ -286,7 +286,7 @@
 <a href="myserver/">myserver</a>,
 <a href="obst/">obst</a>,
 <a href="octal/">octal</a>,
-p2c,
+<a href="p2c/">p2c</a>,
 <a href="packaging/">packaging</a>,
 <a href="paperclips/">paperclips</a>,
 <a href="patchwork/">patchwork</a>,
@@ -301,7 +301,7 @@
 <a href="snakecharmer/">snakecharmer</a>,
 <a href="songanizer/">songanizer</a>,
 <a href="sourceinstall/">sourceinstall</a>,
-sovix,
+<a href="sovix/">sovix</a>,
 <a href="sweater/">sweater</a>,
 <a href="sxml/">sxml</a>,
 <a href="toutdoux/">toutdoux</a>,
@@ -375,7 +375,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2019/01/17 06:30:34 $
+$Date: 2019/01/20 13:00:12 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: po/software.ru.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/po/software.ru.po,v
retrieving revision 1.121
retrieving revision 1.122
diff -u -b -r1.121 -r1.122
--- po/software.ru.po  20 Jan 2019 12:28:16 -0000   1.121
+++ po/software.ru.po  20 Jan 2019 13:00:12 -0000   1.122
@@ -16,7 +16,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2019-01-19 21:57+0000\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid "Software - GNU Project - Free Software Foundation"
@@ -352,137 +351,6 @@
 msgstr "Списанные пакеты GNU"
 
 #. type: Content of: <p>
-# | GNU packages are occasionally decommissioned, generally because they've
-# | been superseded by, or integrated into, other packages. If you have time
-# | and interest in resurrecting any of these, please contact <a
-# | href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Here
-# | is the list; we leave the old project pages up (when they existed): <a
-# | href=\"aeneas/\">aeneas</a>, <a href=\"aetherspace/\">aetherspace</a>, <a
-# | [-href=\"alexandria/lsm2003/\">alexandria</a>,-]
-# | {+href=\"alexandria/\">alexandria</a>,+} <a
-# | href=\"aroundme/\">aroundme</a>, <a [-href=\"gnu3dkit/\">3dkit</a>,-]
-# | {+href=\"gnu3dkit/\">gnu3dkit</a>,+} <a href=\"abcsh/\">abcsh</a>, <a
-# | href=\"awacs/\">awacs</a>, <a href=\"cfs-el/\">cfs-el</a>, <a
-# | href=\"checker/\">checker</a>, <a href=\"cons/\">cons</a>, <a
-# | href=\"dbmanual/\">dbmanual</a>, <a [-href=\"dgs/\">dgs</a>
-# | (display&nbsp;ghostscript),-] {+href=\"dgs/\">dgs</a>,+} <a
-# | href=\"dld/\">dld</a>, <a href=\"dotgnu/\">dotgnu</a>, <a
-# | href=\"dotgnu-pnet/\">dotgnu-pnet</a>, <a
-# | href=\"dotgnu-see/\">dotgnu-see</a>, <a
-# | 
[-href=\"https://web.archive.org/web/20031207112046/http://www.ofset.org/drgenius/\";>dr.genius</a>,-]
-# | {+href=\"drgenius/\">drgenius</a>,+} <a href=\"elib/\">elib</a>, <a
-# | href=\"fcrypt/\">fcrypt</a>, <a href=\"ffp/\">ffp</a>, <a
-# | href=\"fhp/\">fhp</a>, <a [-href=\"free/\">free&nbsp;(gnu.free)</a>,-]
-# | {+href=\"free/\">free</a>,+} <a [-href=\"gcron/\">gcron</a> (see <a
-# | href=\"mcron/\">mcron</a>),-] {+href=\"gcron/\">gcron</a>,+} <a
-# | href=\"gfe/\">gfe</a>, <a
-# | [-href=\"http://directory.fsf.org/GNU/ggv.html\";>ggv</a> (see-]
-# | {+href=\"ggv/\">ggv</a>,+} <a [-href=\"gv/\">gv</a>), gicqd,-]
-# | {+href=\"gicqd/\">gicqd</a>,+} <a
-# | [-href=\"http://directory.fsf.org/project/giptables/\";>giptables</a>,-]
-# | {+href=\"giptables/\">giptables</a>,+} <a href=\"gmorph/\">gmorph</a>, <a
-# | [-href=\"//directory.fsf.org/project/gnochive/\">gnochive</a>,-]
-# | {+href=\"gnochive/\">gnochive</a>, <a href=\"gnotary/\">gnotary</a>,+} <a
-# | [-href=\"//savannah.gnu.org/projects/gnotary\">gnotary</a>,-]
-# | {+href=\"gnotepad/\">gnotepad</a>,+} <a
-# | [-href=\"//directory.fsf.org/project/gnotepad/\">gnotepad+</a>, gnubios,-]
-# | {+href=\"gnubios/\">gnubios</a>,+} <a href=\"gnu-arch/\">gnu-arch</a>, <a
-# | href=\"gnu-queue/\">gnu-queue</a>, [-gnucad,-] <a
-# | [-href=\"gnue-sb\">gnue-sb</a>,-] {+href=\"gnucad/\">gnucad</a>, <a
-# | href=\"gnue-sb/\">gnue-sb</a>,+} <a href=\"gnufi/\">gnufi</a>, [-gnupedia
-# | (see-] <a [-href=\"http://wikipedia.org\";>wikipedia</a>),-]
-# | {+href=\"gnupedia/\">gnupedia</a>,+} <a href=\"gnuskies/\">gnuskies</a>,
-# | <a href=\"gnusql/\">gnusql</a>, <a href=\"gnustep-db/\">gnustep-db</a>, <a
-# | href=\"gnuts/\">gnuts</a>, <a href=\"goldwater/\">goldwater</a>, <a
-# | href=\"goodbye/\">goodbye</a>, <a href=\"goose/\">goose</a>, <a
-# | href=\"gphoto/\">gphoto</a>, <a href=\"graphics/\">graphics</a>,
-# | [-grover,-] {+<a href=\"grover/\">grover</a>,+} <a
-# | href=\"gtkeditor/\">gtkeditor</a>, <a href=\"gtkeyboard/\">gtkeyboard</a>,
-# | <a href=\"guss/\">guss</a>, <a href=\"hegemonie/\">hegemonie</a>, <a
-# | [-href=\"//savannah.gnu.org/projects/hydrant\">hydrant</a>,-]
-# | {+href=\"hydrant/\">hydrant</a>,+} <a
-# | [-href=\"//savannah.gnu.org/projects/isofsmk\">isofsmk</a>,-]
-# | {+href=\"isofsmk/\">isofsmk</a>,+} <a href=\"jdresolve/\">jdresolve</a>,
-# | <a [-href=\"//savannah.gnu.org/projects/lengualibre\">lengualibre</a>,
-# | leonardo,-] {+href=\"lengualibre/\">lengualibre</a>, <a
-# | href=\"leonardo/\">leonardo</a>,+} <a
-# | href=\"libcvs-spec/\">libcvs-spec</a>, [-libopts (see-] <a
-# | [-href=\"autogen/\">autogen</a>),-] {+href=\"libopts/\">libopts</a>,+} <a
-# | href=\"m68hc11/\">m68hc11</a>, [-mana,-] {+<a href=\"mana/\">mana</a>,+}
-# | <a href=\"mathmoon/\">mathmoon</a>, <a href=\"messenger/\">messenger</a>,
-# | <a href=\"mgcp/\">mgcp</a>, <a href=\"mll2html/\">mll2html</a>, <a
-# | href=\"myserver/\">myserver</a>, <a href=\"obst/\">obst</a>, <a
-# | href=\"octal/\">octal</a>, [-p2c,-] {+<a href=\"p2c/\">p2c</a>,+} <a
-# | href=\"packaging/\">packaging</a>, <a href=\"paperclips/\">paperclips</a>,
-# | <a href=\"patchwork/\">patchwork</a>, <a
-# | href=\"phpgroupware/\">phpgroupware</a>, <a href=\"pier/\">pier</a>, <a
-# | href=\"pips/\">pips</a>, <a href=\"poc/\">poc</a>, <a
-# | href=\"proto/\">proto</a>, <a href=\"radar/\">radar</a>, <a
-# | href=\"rat/\">rat</a>, <a href=\"regex/\">regex</a>, <a
-# | href=\"snakecharmer/\">snakecharmer</a>, <a
-# | href=\"songanizer/\">songanizer</a>, <a
-# | href=\"sourceinstall/\">sourceinstall</a>, [-sovix,-] {+<a
-# | href=\"sovix/\">sovix</a>,+} <a href=\"sweater/\">sweater</a>, <a
-# | href=\"sxml/\">sxml</a>, <a href=\"toutdoux/\">toutdoux</a>, <a
-# | href=\"url/\">url</a>, <a href=\"vmslib/\">vmslib</a>, <a
-# | href=\"vtags/\">vtags</a>, <a href=\"webpublish/\">webpublish</a>, <a
-# | href=\"xbase/\">xbase</a>, <a href=\"xinfo/\">xinfo</a>, <a
-# | href=\"xmhtml/\">xmhtml</a>, <a href=\"zebra/\">zebra</a>.
-#| msgid ""
-#| "GNU packages are occasionally decommissioned, generally because they've "
-#| "been superseded by, or integrated into, other packages. If you have time "
-#| "and interest in resurrecting any of these, please contact <a href="
-#| "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Here is "
-#| "the list; we leave the old project pages up (when they existed): <a href="
-#| "\"aeneas/\">aeneas</a>, <a href=\"aetherspace/\">aetherspace</a>, <a href="
-#| "\"alexandria/lsm2003/\">alexandria</a>, <a href=\"aroundme/\">aroundme</"
-#| "a>, <a href=\"gnu3dkit/\">3dkit</a>, <a href=\"abcsh/\">abcsh</a>, <a "
-#| "href=\"awacs/\">awacs</a>, <a href=\"cfs-el/\">cfs-el</a>, <a href="
-#| "\"checker/\">checker</a>, <a href=\"cons/\">cons</a>, <a href=\"dbmanual/"
-#| "\">dbmanual</a>, <a href=\"dgs/\">dgs</a> (display&nbsp;ghostscript), <a "
-#| "href=\"dld/\">dld</a>, <a href=\"dotgnu/\">dotgnu</a>, <a href=\"dotgnu-"
-#| "pnet/\">dotgnu-pnet</a>, <a href=\"dotgnu-see/\">dotgnu-see</a>, <a href="
-#| "\"https://web.archive.org/web/20031207112046/http://www.ofset.org/";
-#| "drgenius/\">dr.genius</a>, <a href=\"elib/\">elib</a>, <a href=\"fcrypt/"
-#| "\">fcrypt</a>, <a href=\"ffp/\">ffp</a>, <a href=\"fhp/\">fhp</a>, <a "
-#| "href=\"free/\">free&nbsp;(gnu.free)</a>, <a href=\"gcron/\">gcron</a> "
-#| "(see <a href=\"mcron/\">mcron</a>), <a href=\"gfe/\">gfe</a>, <a href="
-#| "\"http://directory.fsf.org/GNU/ggv.html\";>ggv</a> (see <a href=\"gv/"
-#| "\">gv</a>), gicqd, <a href=\"http://directory.fsf.org/project/giptables/";
-#| "\">giptables</a>, <a href=\"gmorph/\">gmorph</a>, <a href=\"//directory."
-#| "fsf.org/project/gnochive/\">gnochive</a>, <a href=\"//savannah.gnu.org/"
-#| "projects/gnotary\">gnotary</a>, <a href=\"//directory.fsf.org/project/"
-#| "gnotepad/\">gnotepad+</a>, gnubios, <a href=\"gnu-arch/\">gnu-arch</a>, "
-#| "<a href=\"gnu-queue/\">gnu-queue</a>, gnucad, <a href=\"gnue-sb\">gnue-"
-#| "sb</a>, <a href=\"gnufi/\">gnufi</a>, gnupedia (see <a href=\"http://";
-#| "wikipedia.org\">wikipedia</a>), <a href=\"gnuskies/\">gnuskies</a>, <a "
-#| "href=\"gnusql/\">gnusql</a>, <a href=\"gnustep-db/\">gnustep-db</a>, <a "
-#| "href=\"gnuts/\">gnuts</a>, <a href=\"goldwater/\">goldwater</a>, <a href="
-#| "\"goodbye/\">goodbye</a>, <a href=\"goose/\">goose</a>, <a href=\"gphoto/"
-#| "\">gphoto</a>, <a href=\"graphics/\">graphics</a>, grover, <a href="
-#| "\"gtkeditor/\">gtkeditor</a>, <a href=\"gtkeyboard/\">gtkeyboard</a>, <a "
-#| "href=\"guss/\">guss</a>, <a href=\"hegemonie/\">hegemonie</a>, <a href="
-#| "\"//savannah.gnu.org/projects/hydrant\">hydrant</a>, <a href=\"//savannah."
-#| "gnu.org/projects/isofsmk\">isofsmk</a>, <a href=\"jdresolve/\">jdresolve</"
-#| "a>, <a href=\"//savannah.gnu.org/projects/lengualibre\">lengualibre</a>, "
-#| "leonardo, <a href=\"libcvs-spec/\">libcvs-spec</a>, libopts (see <a href="
-#| "\"autogen/\">autogen</a>), <a href=\"m68hc11/\">m68hc11</a>, mana, <a "
-#| "href=\"mathmoon/\">mathmoon</a>, <a href=\"messenger/\">messenger</a>, <a "
-#| "href=\"mgcp/\">mgcp</a>, <a href=\"mll2html/\">mll2html</a>, <a href="
-#| "\"myserver/\">myserver</a>, <a href=\"obst/\">obst</a>, <a href=\"octal/"
-#| "\">octal</a>, p2c, <a href=\"packaging/\">packaging</a>, <a href="
-#| "\"paperclips/\">paperclips</a>, <a href=\"patchwork/\">patchwork</a>, <a "
-#| "href=\"phpgroupware/\">phpgroupware</a>, <a href=\"pier/\">pier</a>, <a "
-#| "href=\"pips/\">pips</a>, <a href=\"poc/\">poc</a>, <a href=\"proto/"
-#| "\">proto</a>, <a href=\"radar/\">radar</a>, <a href=\"rat/\">rat</a>, <a "
-#| "href=\"regex/\">regex</a>, <a href=\"snakecharmer/\">snakecharmer</a>, <a "
-#| "href=\"songanizer/\">songanizer</a>, <a href=\"sourceinstall/"
-#| "\">sourceinstall</a>, sovix, <a href=\"sweater/\">sweater</a>, <a href="
-#| "\"sxml/\">sxml</a>, <a href=\"toutdoux/\">toutdoux</a>, <a href=\"url/"
-#| "\">url</a>, <a href=\"vmslib/\">vmslib</a>, <a href=\"vtags/\">vtags</a>, "
-#| "<a href=\"webpublish/\">webpublish</a>, <a href=\"xbase/\">xbase</a>, <a "
-#| "href=\"xinfo/\">xinfo</a>, <a href=\"xmhtml/\">xmhtml</a>, <a href="
-#| "\"zebra/\">zebra</a>."
 msgid ""
 "GNU packages are occasionally decommissioned, generally because they've been "
 "superseded by, or integrated into, other packages. If you have time and "
@@ -537,8 +405,8 @@
 "пакеты или включают в их состав. Если у вас 
есть время и интерес к "
 "возобновлению поддержки этих пакетов, 
напишите, пожалуйста, по адресу <a "
 "href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Вот их "
-"список; мы сохраняем старые страницы 
проектов (когда они есть): <a href=\"aeneas/"
-"\">aeneas</a>, <a href=\"aetherspace/\">aetherspace</a>, <a href="
+"список; мы сохраняем старые страницы 
проектов (когда они есть): <a href="
+"\"aeneas/\">aeneas</a>, <a href=\"aetherspace/\">aetherspace</a>, <a href="
 "\"alexandria/\">alexandria</a>, <a href=\"aroundme/\">aroundme</a>, <a href="
 "\"gnu3dkit/\">gnu3dkit</a>, <a href=\"abcsh/\">abcsh</a>, <a href=\"awacs/"
 "\">awacs</a>, <a href=\"cfs-el/\">cfs-el</a>, <a href=\"checker/\">checker</"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]