www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/education/po edu-contents.sq.po


From: GNUN
Subject: www/education/po edu-contents.sq.po
Date: Sun, 11 Nov 2018 14:28:56 -0500 (EST)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   18/11/11 14:28:56

Modified files:
    education/po  : edu-contents.sq.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-contents.sq.po?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2

Patches:
Index: edu-contents.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/po/edu-contents.sq.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- edu-contents.sq.po 11 Nov 2018 19:21:43 -0000   1.1
+++ edu-contents.sq.po 11 Nov 2018 19:28:56 -0000   1.2
@@ -6,55 +6,51 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-10-04 04:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-09-13 15:55+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2018-11-11 21:14+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
+"Language-Team: \n"
+"Language: sq\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language-Team: \n"
-"Language: sq\n"
+"X-Outdated-Since: 2016-09-13 15:55+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 2.0.5\n"
 
 #. type: Content of: <title>
-msgid "Free Software and Education - Table of Contents - GNU Project - Free 
Software Foundation"
-msgstr "Software-i i Lirë dhe Arsimi - Tabelë e Lëndës - Projekti GNU - 
Free Software Foundation"
-
-#. type: Content of: <div><h2>
-msgid "Free Software and Education - Table of Contents"
-msgstr "Software-i i Lirë dhe Arsimi - Tabelë e Lëndës"
-
-#. type: Content of: <div><ul><li>
-msgid "<a href=\"/education/edu-contents.html\">Education Contents</a>"
-msgstr "<a href=\"/education/edu-contents.html\">Lëndë Edukative</a>"
+msgid ""
+"Free Software and Education - Table of Contents - GNU Project - Free "
+"Software Foundation"
+msgstr ""
+"Software-i i Lirë dhe Arsimi - Tabelë e Lëndës - Projekti GNU - Free "
+"Software Foundation"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "<a href=\"/education/edu-cases.html\">Case Studies</a>"
-msgstr "<a href=\"/education/edu-cases.html\">Shembuj</a>"
-
-#. type: Content of: <div><ul><li>
-msgid "<a href=\"/education/edu-resources.html\">Educational Resources</a>"
-msgstr "<a href=\"/education/edu-resources.html\">Burime Edukative</a>"
-
-#. type: Content of: <div><ul><li>
-msgid "<a href=\"/education/edu-projects.html\">Education Projects</a>"
-msgstr "<a href=\"/education/edu-projects.html\">Projekte Arsimi</a>"
-
-#. type: Content of: <div><ul><li>
-msgid "<a href=\"/education/edu-faq.html\">FAQ</a>"
-msgstr "<a href=\"/education/edu-faq.html\">FAQ</a>"
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "<a href=\"/education/edu-team.html\">The Education Team</a>"
-msgstr "<a href=\"/education/edu-team.html\">Ekipi i Arsimit</a>"
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "<a href=\"/education/education.html\">Education</a> &rarr; Education 
Contents"
+msgid ""
+"<a href=\"/education/education.html\">Education</a> &rarr; Education Contents"
 msgstr "<a href=\"/education/education.html\">Arsim</a> &rarr; Lëndë 
Edukative"
 
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "Free Software and Education - Table of Contents"
+msgstr "Software-i i Lirë dhe Arsimi - Tabelë e Lëndës"
+
 #. type: Content of: <p>
-msgid "The Education section of the GNU Project is about the importance of 
using and teaching exclusively Free Software in all educational institutions. 
It presents articles on the subject, cases of success in implementing Free 
Software in schools and universities around the world, examples of Free 
programs used in the classroom to the benefit of teachers and students alike, 
and Free Software education projects carried out by organizations and 
governments worldwide."
-msgstr "Ndarja për Arsimin e Projektit GNU është rreth rëndësisë së 
përdorimit dhe dhënies mësim përjashtimisht të Software-it të Lirë në 
krejt institucionet arsimore. Në të jepen artikuj rreth subjektit, shembuj 
suksesi të sendërtimit të Software-it të Lirë në shkolla dhe universitete 
anembanë rruzullit, shembuj programesh të Lirë të përdorura në klasë 
për të mirën e arsimtarëve dhe nxënësve, dhe projekte arsimore Software 
të Lirë të zhvilluar nga ente dhe qeveri në mbarë botën."
+msgid ""
+"The Education section of the GNU Project is about the importance of using "
+"and teaching exclusively Free Software in all educational institutions. It "
+"presents articles on the subject, cases of success in implementing Free "
+"Software in schools and universities around the world, examples of Free "
+"programs used in the classroom to the benefit of teachers and students "
+"alike, and Free Software education projects carried out by organizations and "
+"governments worldwide."
+msgstr ""
+"Ndarja për Arsimin e Projektit GNU është rreth rëndësisë së 
përdorimit dhe "
+"dhënies mësim përjashtimisht të Software-it të Lirë në krejt 
institucionet "
+"arsimore. Në të jepen artikuj rreth subjektit, shembuj suksesi të "
+"sendërtimit të Software-it të Lirë në shkolla dhe universitete anembanë 
"
+"rruzullit, shembuj programesh të Lirë të përdorura në klasë për të 
mirën e "
+"arsimtarëve dhe nxënësve, dhe projekte arsimore Software të Lirë të "
+"zhvilluar nga ente dhe qeveri në mbarë botën."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Table of Contents"
@@ -64,25 +60,39 @@
 msgid "<a href=\"/education/education.html\">Education Main Page</a>"
 msgstr "<a href=\"/education/education.html\">Faqe Kryesore e Arsimit</a>"
 
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<a href=\"/education/edu-cases.html\">Case Studies</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-cases.html\">Shembuj</a>"
+
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/education/edu-cases-argentina.html\">Argentina</a>"
 msgstr "<a href=\"/education/edu-cases-argentina.html\">Argjentinë</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid "<a href= \"/education/edu-cases-argentina-ecen.html\">Escuela Cristiana 
Evang&eacute;lica de Neuqu&eacute;n</a>"
-msgstr "<a href= \"/education/edu-cases-argentina-ecen.html\">Escuela 
Cristiana Evang&eacute;lica de Neuqu&eacute;n</a>"
+msgid ""
+"<a href= \"/education/edu-cases-argentina-ecen.html\">Escuela Cristiana "
+"Evang&eacute;lica de Neuqu&eacute;n</a>"
+msgstr ""
+"<a href= \"/education/edu-cases-argentina-ecen.html\">Escuela Cristiana "
+"Evang&eacute;lica de Neuqu&eacute;n</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/education/edu-cases-india.html\">India</a>"
 msgstr "<a href=\"/education/edu-cases-india.html\">Indi</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid "<a href=\"/education/edu-cases-india-ambedkar.html\">Ambedkar Community 
Computer Center</a>"
-msgstr "<a href=\"/education/edu-cases-india-ambedkar.html\">Ambedkar 
Community Computer Center</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/education/edu-cases-india-ambedkar.html\">Ambedkar Community "
+"Computer Center</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/education/edu-cases-india-ambedkar.html\">Ambedkar Community "
+"Computer Center</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid "<a href=\"/education/edu-cases-india-irimpanam.html\">VHSS 
Irimpanam</a>"
-msgstr "<a href=\"/education/edu-cases-india-irimpanam.html\">VHSS 
Irimpanam</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/education/edu-cases-india-irimpanam.html\">VHSS Irimpanam</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/education/edu-cases-india-irimpanam.html\">VHSS Irimpanam</a>"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "<a href=\"/education/edu-resources.html\">Free Learning Resources</a>"
@@ -90,60 +100,140 @@
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "<a href=\"/education/edu-software.html\">Educational Free Software</a>"
-msgstr "<a href=\"/education/edu-software.html\"><em>Software</em> i Lirë 
Edukativ</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/education/edu-software.html\"><em>Software</em> i Lirë Edukativ</"
+"a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/education/edu-software-gcompris.html\">GCompris</a>"
 msgstr "<a href=\"/education/edu-software-gcompris.html\">GCompris</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/education/edu-software-gcompris.html\">GCompris</a>"
+msgid "<a href=\"/education/edu-software-gimp.html\">GIMP</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-software-gcompris.html\">GCompris</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/education/edu-software-tuxpaint.html\">Tux Paint</a>"
 msgstr "<a href=\"/education/edu-software-tuxpaint.html\">Tux Paint</a>"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "<a href=\"/education/edu-projects.html\">Other Education Groups 
Projects</a>"
-msgstr "<a href=\"/education/edu-projects.html\">Projekte të Tjerë Grupesh 
Mbi Arsimin</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/education/edu-projects.html\">Other Education Groups Projects</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/education/edu-projects.html\">Projekte të Tjerë Grupesh Mbi "
+"Arsimin</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<a href=\"/education/edu-team.html\">The Education Team</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-team.html\">Ekipi i Arsimit</a>"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "<strong>Articles</strong>"
 msgstr "<strong>Artikuj</strong>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"/education/edu-why.html\">Reasons Why</a> educational 
institutions should use and teach exclusively Free Software."
-msgstr "<a href=\"/education/edu-why.html\">Arsye Pse</a> institucionet 
arsimore do të duhej të përdornin dhe jepnin mësim vetëm Software të 
Lirë."
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"/education/edu-schools.html\">Why Schools Should Exclusively 
Use Free Software</a>"
-msgstr "<a href=\"/education/edu-schools.html\">Pse Shkollat Do të Duhej të 
Përdornin Vetëm Software të Lirë</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"/education/edu-system-india.html\">The Education System in 
India</a>."
-msgstr "<a href=\"/education/edu-system-india.html\">Sistemi Arsimor në 
Indi</a>."
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"/education/edu-why.html\">Reasons Why</a> educational "
+#| "institutions should use and teach exclusively Free Software."
+msgid ""
+"<a href=\"/education/edu-why.html\">Why Educational Institutions Should Use "
+"and Teach Exclusively Free Software</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"/education/edu-why.html\">Arsye Pse</a> institucionet arsimore do "
+"të duhej të përdornin dhe jepnin mësim vetëm Software të Lirë."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"/education/edu-schools.html\">Why Schools Should Exclusively Use "
+"Free Software</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/education/edu-schools.html\">Pse Shkollat Do të Duhej të "
+"Përdornin Vetëm Software të Lirë</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"/education/edu-system-india.html\">The Education System in India</"
+"a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"/education/edu-system-india.html\">Sistemi Arsimor në Indi</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/education/education.html\">Education Main Page</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/education/misc/edu-misc.html\">Education Miscellaneous Materials</"
+"a>"
+msgstr "<a href=\"/education/education.html\">Faqe Kryesore e Arsimit</a>"
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
 msgstr " "
 
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF."
-msgstr "Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; 
GNU-së dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu <a 
href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t’u lidhur me</a> FSF-në."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr "Ju lutemi, njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe të tjera ndreqje 
apo sugjerime dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
-msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutemi, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
Përkthimet</a>."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid "Copyright &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc."
-msgstr "Të drejta Kopjimi &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc.,"
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së "
+"dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. 
Ka "
+"gjithashtu <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t’u lidhur me</a> 
FSF-"
+"në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera 
mund "
+"të dërgohen te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#.     replace it with the translation of these two:
+#.     We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#.     translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#.     Please send your comments and general suggestions in this regard
+#.     to <a href="mailto:address@hidden";>
+#.     &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+#.     <p>For information on coordinating and submitting translations of
+#.     our web pages, see <a
+#.     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#.     README</a>. 
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi 
të "
+"mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga "
+"papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur 
me "
+"këtë dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;web-"
+"address@hidden&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe "
+"parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid "Copyright &copy; 2014, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc."
+msgid "Copyright &copy; 2011, 2012, 2016 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr ""
+"Të drejta kopjimi &copy; 2014, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+#| "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+#| "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
@@ -154,3 +244,6 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "U përditësua më:"
+
+#~ msgid "Copyright &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc."
+#~ msgstr "Të drejta Kopjimi &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc.,"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]