www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/education/po edu-contents.sq.po


From: Besnik Bleta
Subject: www/education/po edu-contents.sq.po
Date: Sun, 11 Nov 2018 14:21:44 -0500 (EST)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   18/11/11 14:21:44

Added files:
    education/po  : edu-contents.sq.po 

Log message:
    Adding initial translation for sq

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-contents.sq.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: edu-contents.sq.po
===================================================================
RCS file: edu-contents.sq.po
diff -N edu-contents.sq.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ edu-contents.sq.po 11 Nov 2018 19:21:43 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,156 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <address@hidden>, YEAR.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: \n"
+"POT-Creation-Date: 2011-10-04 04:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-11-11 21:14+0200\n"
+"Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language-Team: \n"
+"Language: sq\n"
+"X-Generator: Poedit 2.0.5\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "Free Software and Education - Table of Contents - GNU Project - Free 
Software Foundation"
+msgstr "Software-i i Lirë dhe Arsimi - Tabelë e Lëndës - Projekti GNU - 
Free Software Foundation"
+
+#. type: Content of: <div><h2>
+msgid "Free Software and Education - Table of Contents"
+msgstr "Software-i i Lirë dhe Arsimi - Tabelë e Lëndës"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-contents.html\">Education Contents</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-contents.html\">Lëndë Edukative</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<a href=\"/education/edu-cases.html\">Case Studies</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-cases.html\">Shembuj</a>"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-resources.html\">Educational Resources</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-resources.html\">Burime Edukative</a>"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-projects.html\">Education Projects</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-projects.html\">Projekte Arsimi</a>"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-faq.html\">FAQ</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-faq.html\">FAQ</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<a href=\"/education/edu-team.html\">The Education Team</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-team.html\">Ekipi i Arsimit</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<a href=\"/education/education.html\">Education</a> &rarr; Education 
Contents"
+msgstr "<a href=\"/education/education.html\">Arsim</a> &rarr; Lëndë 
Edukative"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "The Education section of the GNU Project is about the importance of 
using and teaching exclusively Free Software in all educational institutions. 
It presents articles on the subject, cases of success in implementing Free 
Software in schools and universities around the world, examples of Free 
programs used in the classroom to the benefit of teachers and students alike, 
and Free Software education projects carried out by organizations and 
governments worldwide."
+msgstr "Ndarja për Arsimin e Projektit GNU është rreth rëndësisë së 
përdorimit dhe dhënies mësim përjashtimisht të Software-it të Lirë në 
krejt institucionet arsimore. Në të jepen artikuj rreth subjektit, shembuj 
suksesi të sendërtimit të Software-it të Lirë në shkolla dhe universitete 
anembanë rruzullit, shembuj programesh të Lirë të përdorura në klasë 
për të mirën e arsimtarëve dhe nxënësve, dhe projekte arsimore Software 
të Lirë të zhvilluar nga ente dhe qeveri në mbarë botën."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Table of Contents"
+msgstr "Tabelë e Lëndës"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<a href=\"/education/education.html\">Education Main Page</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/education.html\">Faqe Kryesore e Arsimit</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-cases-argentina.html\">Argentina</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-cases-argentina.html\">Argjentinë</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li><ul><li>
+msgid "<a href= \"/education/edu-cases-argentina-ecen.html\">Escuela Cristiana 
Evang&eacute;lica de Neuqu&eacute;n</a>"
+msgstr "<a href= \"/education/edu-cases-argentina-ecen.html\">Escuela 
Cristiana Evang&eacute;lica de Neuqu&eacute;n</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-cases-india.html\">India</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-cases-india.html\">Indi</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li><ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-cases-india-ambedkar.html\">Ambedkar Community 
Computer Center</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-cases-india-ambedkar.html\">Ambedkar 
Community Computer Center</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li><ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-cases-india-irimpanam.html\">VHSS 
Irimpanam</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-cases-india-irimpanam.html\">VHSS 
Irimpanam</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<a href=\"/education/edu-resources.html\">Free Learning Resources</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-resources.html\">Burime të Nxëni të 
Lira</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<a href=\"/education/edu-software.html\">Educational Free Software</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-software.html\"><em>Software</em> i Lirë 
Edukativ</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-software-gcompris.html\">GCompris</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-software-gcompris.html\">GCompris</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-software-tuxpaint.html\">Tux Paint</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-software-tuxpaint.html\">Tux Paint</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<a href=\"/education/edu-projects.html\">Other Education Groups 
Projects</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-projects.html\">Projekte të Tjerë Grupesh 
Mbi Arsimin</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>Articles</strong>"
+msgstr "<strong>Artikuj</strong>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-why.html\">Reasons Why</a> educational 
institutions should use and teach exclusively Free Software."
+msgstr "<a href=\"/education/edu-why.html\">Arsye Pse</a> institucionet 
arsimore do të duhej të përdornin dhe jepnin mësim vetëm Software të 
Lirë."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-schools.html\">Why Schools Should Exclusively 
Use Free Software</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-schools.html\">Pse Shkollat Do të Duhej të 
Përdornin Vetëm Software të Lirë</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-system-india.html\">The Education System in 
India</a>."
+msgstr "<a href=\"/education/edu-system-india.html\">Sistemi Arsimor në 
Indi</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF."
+msgstr "Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; 
GNU-së dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu <a 
href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t’u lidhur me</a> FSF-në."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr "Ju lutemi, njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe të tjera ndreqje 
apo sugjerime dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutemi, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
Përkthimet</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Të drejta Kopjimi &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc.,"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr " "
+
+#. timestamp start
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "U përditësua më:"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]