www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/copyleft/po copyleft.sq.po


From: Besnik Bleta
Subject: www/copyleft/po copyleft.sq.po
Date: Sun, 11 Nov 2018 11:31:02 -0500 (EST)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   18/11/11 11:31:02

Added files:
    copyleft/po  : copyleft.sq.po 

Log message:
    Adding initial translation for sq

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/copyleft/po/copyleft.sq.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: copyleft.sq.po
===================================================================
RCS file: copyleft.sq.po
diff -N copyleft.sq.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ copyleft.sq.po   11 Nov 2018 16:31:01 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,132 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <address@hidden>, YEAR.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: \n"
+"POT-Creation-Date: 2011-09-20 12:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-11-11 18:28+0200\n"
+"Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language-Team: \n"
+"Language: sq\n"
+"X-Generator: Poedit 2.0.5\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "What is Copyleft? - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
+msgstr "Ç'është Copyleft-i? - Projekti GNU - Free Software Foundation (FSF)"
+
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Copyleft"
+msgstr "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Copyleft"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "What is Copyleft?"
+msgstr "Ç'është Copyleft-i?"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Copyleft is a general method for making a program (or other work) free, 
and requiring all modified and extended versions of the program to be free as 
well."
+msgstr "Copyleft-i është një metodë e përgjithshme për ta bërë një 
program (apo një vepër tjetër) të lirë, dhe që kërkon që krejt 
versionet e modifikuara apo të zgjeruara të programit edhe këto të jenë 
të lira."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "The simplest way to make a program free software is to put it in the <a 
href=\"/philosophy/categories.html#PublicDomainSoftware\">public domain</a>, 
uncopyrighted. This allows people to share the program and their improvements, 
if they are so minded. But it also allows uncooperative people to convert the 
program into <a 
href=\"/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware\">proprietary 
software</a>. They can make changes, many or few, and distribute the result as 
a proprietary product. People who receive the program in that modified form do 
not have the freedom that the original author gave them; the middleman has 
stripped it away."
+msgstr "Rruga më e thjeshtë për ta bërë një program software të lirë 
është të kalohet nën <a 
href=\"/philosophy/categories.html#PublicDomainSoftware\">përkatësi 
publike</a>, pa të drejta kopjimi. Kjo u lejon njerëzve të ndajnë me të 
tjerë programin dhe përmirësime të tij, nëse e gjykojnë kështu. Por kjo 
u lejon gjithashtu personave që s’duan bashkëpunim ta shndërrojnë 
programin në një <a 
href=\"/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware\">software 
pronësor</a>. Këta mund të bëjnë ndryshime, shumë ose pak, dhe 
përfundimin ta shpërndajnë si një produkt pronësor. Njerëzit që e 
marrin programin në këtë formë të modifikuar nuk e gëzojnë lirinë që u 
dha autori origjinal; këtë ua hoqi personi në mes."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "In the <a href=\"/gnu/thegnuproject.html\">GNU project</a>, our aim is 
to give <em>all</em> users the freedom to redistribute and change GNU software. 
 If middlemen could strip off the freedom, we might have many users, but those 
users would not have freedom. So instead of putting GNU software in the public 
domain, we &ldquo;copyleft&rdquo; it. Copyleft says that anyone who 
redistributes the software, with or without changes, must pass along the 
freedom to further copy and change it. Copyleft guarantees that every user has 
freedom."
+msgstr "Synimi ynë në <a href=\"/gnu/thegnuproject.html\">projektin GNU</a> 
është t’u japim <em>krejt</em> përdoruesve lirinë për rishpërndarje dhe 
ndryshime të software-it GNU. Nëse dikush në mes mundet t’ua heqë këtë 
liri, mund të përfitojmë shumë përdorues, por këta përdorues nuk do të 
kenë liri. Ndaj në vend të kalimit të software-it GNU nën përkatësi 
publike, e kalojmë nën &ldquo;copyleft&rdquo;. Copyleft-i thotë se cilido 
që rishpërndan software-in, me ose pa ndryshime, duhet të japë bashkë me 
të lirinë për ta kopjuar dhe ndryshuar më tej. Copyleft-i garanton që 
çdo përdorues ka liri."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Copyleft also provides an <a 
href=\"/philosophy/pragmatic.html\">incentive</a> for other programmers to add 
to free software. Important free programs such as the GNU C++ compiler exist 
only because of this."
+msgstr "Copyleft-i sjell gjithashtu një <a 
href=\"/philosophy/pragmatic.html\">shtysë</a> për programues të tjerë të 
shtojnë software të lirë. Programe të rëndësishme të lira, b.f., 
përpiluesi GNU C++, ekzistojnë vetëm për hir të kësaj."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Copyleft also helps programmers who want to contribute <a 
href=\"/prep/tasks.html\">improvements</a> to <a 
href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</a> get permission to do so. 
These programmers often work for companies or universities that would do almost 
anything to get more money. A programmer may want to contribute her changes to 
the community, but her employer may want to turn the changes into a proprietary 
software product."
+msgstr "Copyleft-i ndihmon gjithashtu programues që dëshirojnë të japin 
ndihmesë me <a href=\"/prep/tasks.html\">përmirësime</a> te <a 
href=\"/philosophy/free-sw.html\">software-i i lirë</a> të përfitojnë leje 
për ta bërë këtë. Këta programues shpesh punojnë për shoqëri apo 
universitete që do të bënin thuajse gjithçka për të nxjerrë më shumë 
para. Një programues mund të dojë të kontribuojë te bashkësinë përmes 
ndryshimeve të tij të programit, por punëdhënësi mund të dojë t’i 
shndërrojë këto ndryshime në një produkt software-i pronësor."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "When we explain to the employer that it is illegal to distribute the 
improved version except as free software, the employer usually decides to 
release it as free software rather than throw it away."
+msgstr "Kur i shpjegojmë punëdhënësit se është e paligjshme ta 
shpërndajë versionin e përmirësuar ndryshe nga si software të lirë, 
punëdhënësi zakonisht vendos ta hedhë në qarkullim si software të lirë, 
në vend se ta hedhë tej."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "To copyleft a program, we first state that it is copyrighted; then we 
add distribution terms, which are a legal instrument that gives everyone the 
rights to use, modify, and redistribute the program's code, <em>or any program 
derived from it</em>, but only if the distribution terms are unchanged. Thus, 
the code and the freedoms become legally inseparable."
+msgstr "Për ta kaluar një program nën <em>copyleft</em>, së pari 
deklarojmë se gjendet nën të drejta kopjimi; mandej shtojmë kushte 
shpërndarjeje, që janë një mjet ligjor që i jep kujto të drejtën të 
përdorë, ndryshojë dhe rishpërndajë kodin e programit, <em>ose çfarëdo 
programi të rrjedhur prej tij</em>, por vetëm nëse kushtet e shpërndarjes 
mbeten të pandryshuara. Kështu, kodi dhe liritë bëhen të pandashme nga 
pikëpamja ligjore."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Proprietary software developers use copyright to take away the users' 
freedom; we use copyright to guarantee their freedom. That's why we reverse 
the name, changing &ldquo;copyright&rdquo; into &ldquo;copyleft.&rdquo;"
+msgstr "Zhvilluesit e software-it pronësor i përdorin të drejtat e kopjimit 
për t’u marrë lirinë përdoruesve; ne i përdorim të drejtat e kopjimit 
për t’u garantuar atyre lirinë. Kjo është arsyeja pse e kthejmë emrin 
së prapthi, duke e ndryshuar &ldquo;copyright&rdquo; në 
&ldquo;copyleft.&rdquo;"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Copyleft is a way of using of the copyright on the program. It doesn't 
mean abandoning the copyright; in fact, doing so would make copyleft 
impossible. The &ldquo;left&rdquo; in &ldquo;copyleft&rdquo; is not a 
reference to the verb &ldquo;to leave&rdquo;&mdash;only to the direction which 
is the inverse of &ldquo;right&rdquo;."
+msgstr "Copyleft-i është një rrugë e përdorimit të të drejtave të 
kopjimit mbi programin. Nuk do të thotë braktisje e të drejtave të 
kopjimit; në fakt, po të bëhej kjo, copyleft-i do të bëhej i pamundur. 
Pjesa &ldquo;left&rdquo; te &ldquo;copyleft&rdquo; nuk është ndonjë 
referencë ndaj foljes &ldquo;to leave&rdquo;&mdash;është vetëm një 
referencë ndaj kahut që është i kundërti i &ldquo;right&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Copyleft is a general concept, and you can't use a general concept 
directly; you can only use a specific implementation of the concept. In the 
GNU Project, the specific distribution terms that we use for most software are 
contained in the <a href=\"/copyleft/gpl.html\">GNU General Public License 
(available in HTML</a>, <a href=\"/copyleft/gpl.txt\">text</a>, and <a 
href=\"/copyleft/gpl.texi\">Texinfo</a> format). The GNU General Public 
License is often called the GNU GPL for short. There is also a <a 
href=\"/copyleft/gpl-faq.html\">Frequently Asked Questions</a> page about the 
GNU GPL. You can also read about <a href=\"/copyleft/why-assign.html\">why the 
FSF gets copyright assignments from contributors</a>."
+msgstr "Copyleft-i është një koncept i përgjithshëm, dhe një koncept të 
përgjithshëm s’mund ta përdorni në mënyrë të drejtpërdrejtë; mund 
të përdorni vetëm një sendërtim të dhënë të konceptit. Në Projektin 
GNU, kushtet specifike të shpërndarjes që përdorim për shumicën e 
software-it përmbahen te licenca <a href=\"/copyleft/gpl.html\">GNU General 
Public License (e passhme në format HTML</a>, <a 
href=\"/copyleft/gpl.txt\">tekst</a>, dhe <a 
href=\"/copyleft/gpl.texi\">Texinfo</a>). Licenca <em>GNU General Public 
License</em> shpesh quhet edhe GNU GPL, për shkurt. Ka gjithashtu një faqe <a 
href=\"/copyleft/gpl-faq.html\">Pyetje të Bëra Shpesh</a> rreth GNU GPL-së. 
Mund të lexoni edhe se <a href=\"/copyleft/why-assign.html\">pse FSF-ja merr 
nga kontribuesit dhënie të drejtash kopjimi</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "An alternate form of copyleft, the <a href=\"/licenses/lgpl.html\">GNU 
Lesser General Public License (LGPL) (available in HTML</a>, <a 
href=\"/licenses/lgpl.txt\">text</a>, and <a 
href=\"/licenses/lgpl.texi\">Texinfo</a> format), applies to a few (but not 
all) GNU libraries. To learn more about properly using the LGPL, please read 
the article <a href=\"/philosophy/why-not-lgpl.html\"><cite>Why you shouldn't 
use the Lesser GPL for your next library</cite></a>."
+msgstr "Një formë alternative e copyleft-it, licenca <a 
href=\"/licenses/lgpl.html\">GNU Lesser General Public License (LGPL) (e 
passhme në format HTML</a>, <a href=\"/licenses/lgpl.txt\">tekst</a>, dhe <a 
href=\"/licenses/lgpl.texi\">Texinfo</a>), gjen zbatim për pak (por jo të 
gjitha) librari GNU. Për të mësuar më tepër rreth përdorimit si duhet të 
LGPL-së, ju lutemi, lexoni artikullin <a 
href=\"/philosophy/why-not-lgpl.html\"><cite>Pse s’do të duhej të 
përdornit licencën <em>Lesser GPL</em> për librarinë tuaj të 
ardhshme</cite></a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "The <a href=\"/copyleft/fdl.html\">GNU Free Documentation License (FDL) 
 (available in HTML</a>, <a href=\"/copyleft/fdl.txt\">text</a> and <a 
href=\"/copyleft/fdl.texi\">Texinfo)</a> is a form of copyleft intended for use 
on a manual, textbook or other document to assure everyone the effective 
freedom to copy and redistribute it, with or without modifications, either 
commercially or noncommercially."
+msgstr "Licenca <a href=\"/copyleft/fdl.html\">GNU Free Documentation License 
(FDL) (e passhme në format HTML</a>, <a href=\"/copyleft/fdl.txt\">tekst</a> 
dhe <a href=\"/copyleft/fdl.texi\">Texinfo)</a> është një formë copyleft-i 
e menduar për përdorim në një doracak, libër shkollor apo dokument tjetër 
për t’i siguruar gjithkujt lirinë efektive të kopjimit dhe rishpërndarjes 
së tij, me ose pa modifikime, qoftë komercialisht, qoftë jo komercialisht."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "The appropriate license is included in many manuals and in each GNU 
source code distribution."
+msgstr "Licenca e duhur përfshihet në mjaft doracakë dhe në çdo 
shpërndarje kodi burim GNU."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "All these licenses are designed so that you can easily apply them to 
your own works, assuming you are the copyright holder. You don't have to 
modify the license to do this, just include a copy of the license in the work, 
and add notices in the source files that refer properly to the license."
+msgstr "Krejt këto licenca janë hartuar që të mund t’i zbatoni 
lehtësisht në punët tuaja, duke pranuar se jeni mbajtësi i të drejtave të 
kopjimit. Për ta bërë këtë, nuk ju duhet të modifikoni licencën, 
thjesht përfshini një kopje të licencës në veprën tuaj, dhe shtoni te 
kartelat burim shënimet që i referohen licencës siç duhet."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Using the same distribution terms for many different programs makes it 
easy to copy code between various different programs. When they all have the 
same distribution terms, there is no problem. The Lesser GPL, version 2, 
includes a provision that lets you alter the distribution terms to the ordinary 
GPL, so that you can copy code into another program covered by the GPL. 
Version 3 of the Lesser GPL is built as an exception added to GPL version 3, 
making the compatibility automatic."
+msgstr "Përdorimi i të njëjtave kushte shpërndarjeje për shumë programe 
të ndryshëm e bën të lehtë kopjimin e kodit mes disa programesh të 
ndryshëm. Kur ata kanë të njëjtat kushte shpërndarjeje, nuk ka problem. 
Licenca <em>Lesser GPL</em>, version 2, përfshin një klauzolë që ju lejon 
të ndryshoni kushtet e shpërndarjes te GPL-ja e zakonshme, që të mund të 
kopjoni kod te një tjetër program i mbuluar nga GPL-ja. Versioni 3 i 
licencës <em>Lesser GPL</em> është ngritur si një përjashtim shtuar 
versionit 3 të GPL-së, duke e bërë automatike përputhshmërinë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "If you would like to copyleft your program with the GNU GPL or the GNU 
LGPL, please see the <a href=\"/copyleft/gpl-howto.html\">license instructions 
page</a> for advice. Please note that you must use the entire text of the 
license you choose. Each is an integral whole, and partial copies are not 
permitted."
+msgstr "Nëse doni ta vini nën <em>copyleft</em> programin tuaj përmes 
licencës GNU GPL apo GNU LGPL, ju lutemi, për t’u këshilluar, shihni <a 
href=\"/copyleft/gpl-howto.html\">faqen e udhëzimeve për licencën</a>. Ju 
lutemi, mbani shënim se duhet të përdorni krejt tekstin e licencës që 
zgjidhni. Secila është një e tërë integrale, dhe nuk lejohen kopjime të 
pjesshme."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "If you would like to copyleft your manual with the GNU FDL, please see 
the instructions at the <a href=\"/copyleft/fdl.html#SEC4\">end</a> of the FDL 
text, and the <a href=\"/copyleft/fdl-howto.html\">GFDL instructions page</a>. 
Again, partial copies are not permitted."
+msgstr "Nëse doni ta vini nën <em>copyleft</em> doracakun tuaj përmes 
licencës GNU FDL, ju lutemi, shihni udhëzimet në <a 
href=\"/copyleft/fdl.html#SEC4\">fund</a> të tekstit të FDL-së, dhe <a 
href=\"/copyleft/fdl-howto.html\">faqen e udhëzimeve mbi GFDL-në</a>. 
Sërish, nuk lejohen kopjime të pjesshme."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF."
+msgstr "Ju lutemi, pyetjet rreth FSF-së &amp; GNU-së dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. Ka gjithashtu edhe 
<a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr "Ju lutemi, lidhjet e dëmtuara, këshillat ose ndreqjet e tjera 
dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutemi, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
Përkthimet</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.,"
+msgstr "Të drejta Kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.,"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një lejeje <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr " "
+
+#. timestamp start
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "U përditësua më:"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]