www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www graphics/po/graphics.sq.po fun/po/humor.sq....


From: Besnik Bleta
Subject: www graphics/po/graphics.sq.po fun/po/humor.sq....
Date: Fri, 2 Nov 2018 07:00:35 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   18/11/02 07:00:34

Modified files:
    graphics/po  : graphics.sq.po 
    fun/po     : humor.sq.po 
    server/po   : sitemap.sq.po takeaction.sq.po mirror.sq.po 
             select-language.sq.po 

Log message:
    Monthly update for sq tranlations

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/po/graphics.sq.po?cvsroot=www&r1=1.111&r2=1.112
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/fun/po/humor.sq.po?cvsroot=www&r1=1.33&r2=1.34
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/sitemap.sq.po?cvsroot=www&r1=1.296&r2=1.297
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/takeaction.sq.po?cvsroot=www&r1=1.204&r2=1.205
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/mirror.sq.po?cvsroot=www&r1=1.128&r2=1.129
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/select-language.sq.po?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3

Patches:
Index: graphics/po/graphics.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/po/graphics.sq.po,v
retrieving revision 1.111
retrieving revision 1.112
diff -u -b -r1.111 -r1.112
--- graphics/po/graphics.sq.po 3 Oct 2018 09:29:22 -0000    1.111
+++ graphics/po/graphics.sq.po 2 Nov 2018 11:00:33 -0000    1.112
@@ -1093,7 +1093,7 @@
 
 #. type: Attribute 'alt' of: <table><tr><td><a><img>
 msgid "&nbsp;[Bold image of the head of a GNU]&nbsp;"
-msgstr ""
+msgstr "&nbsp;[Figurë e madhe e kryes së një GNU-je]&nbsp;"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
 msgid "Bold alternative GNU Head"
@@ -1141,7 +1141,7 @@
 
 #. type: Attribute 'alt' of: <table><tr><td><a><img>
 msgid "&nbsp;[small image of a Hurd Metafont Logo]&nbsp;"
-msgstr ""
+msgstr "&nbsp;[figurë e vockël e Logos Hurd Metafont]&nbsp;"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
 msgid "Hurd logos in Metafont"
@@ -1429,7 +1429,7 @@
 
 #. type: Attribute 'alt' of: <table><tr><td><a><img>
 msgid "&nbsp;[GNU social Logo]&nbsp;"
-msgstr ""
+msgstr "&nbsp;[Stemë GNU social]&nbsp;"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
 msgid "The GNU Social logo"
@@ -1501,7 +1501,7 @@
 
 #. type: Attribute 'alt' of: <table><tr><td><a><img>
 msgid "&nbsp;[ASCII GNU head]&nbsp;"
-msgstr ""
+msgstr "&nbsp;[Krye GNU ASCII]&nbsp;"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
 msgid "Another ASCII GNU"
@@ -1693,7 +1693,7 @@
 
 #. type: Attribute 'alt' of: <table><tr><td><a><img>
 msgid "&nbsp;[An avatar based on Georg Bahlon's 3D GNU head]&nbsp;"
-msgstr ""
+msgstr "&nbsp;[Avatar i bazuar në kryet 3D të GNU-së nga Georg 
Bahlon]&nbsp;"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
 msgid "Avatars"
@@ -1772,8 +1772,6 @@
 #. type: Content of: <table><tr><td>
 msgid "My God, it's full of &lsquo;car&rsquo;s!"
 msgstr ""
-"<a href=\"https://goblinrefuge.com/mediagoblin/u/emacsomancer/m/my-god-it-s-";
-"full-of-car-s-png\"> My God, it's full of "
 
 #. type: Content of: <table><tr><td><a>
 msgid "<a href=\"http://www.techtux.be/fsf/index.html\";>"
@@ -1841,7 +1839,7 @@
 
 #. type: Attribute 'alt' of: <table><tr><td><a><img>
 msgid "&nbsp;[Hebrew copyleft sign]&nbsp;"
-msgstr ""
+msgstr "&nbsp;[Shenjë për copyleft në Hebraisht]&nbsp;"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
 msgid "Various logos"
@@ -2124,8 +2122,8 @@
 #~ "<a href=\"/graphics/copyleft-sticker.html\">&ldquo;Copyleft (L)&rdquo; "
 #~ "sticker</a> by Don Hopkins"
 #~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"/graphics/copyleft-sticker.html\">Ngjitës me &quot;Copyleft (L)"
-#~ "&quot; e Don Hopkins-it</a>"
+#~ "<a href=\"/graphics/copyleft-sticker.html\">Ngjitës me &quot;Copyleft "
+#~ "(L)&quot; e Don Hopkins-it</a>"
 
 #, fuzzy
 #~| msgid ""

Index: fun/po/humor.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/fun/po/humor.sq.po,v
retrieving revision 1.33
retrieving revision 1.34
diff -u -b -r1.33 -r1.34
--- fun/po/humor.sq.po 26 Oct 2018 20:28:21 -0000   1.33
+++ fun/po/humor.sq.po 2 Nov 2018 11:00:34 -0000    1.34
@@ -7,19 +7,19 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: humor.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2018-10-26 20:26+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-09-01 13:11+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-11-02 11:49+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
-"Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
 "Language: sq\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Outdated-Since: 2012-06-10 04:26-0300\n"
-"X-Generator: Poedit 1.6.10\n"
+"X-Generator: Poedit 2.0.5\n"
+"Language-Team: \n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid "Laugh along with GNU - GNU Project - Free Software Foundation"
-msgstr "Qeshni tok me GNU-në - Projekti GNU - Free Software Foundation"
+msgstr "Dëfrehuni me GNU-në - Projekti GNU - Free Software Foundation"
 
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "Laugh along with GNU"
@@ -32,7 +32,7 @@
 "users and collected by GNU contributors over the years."
 msgstr ""
 "Kjo është një faqe web e hartuar për t’u ofruar hacker-ëve që 
punojnë ca të "
-"qeshura. Përmban software, dokumentim, muzikë, poema, etj. të parashtuara "
+"qeshura. Përmban software, dokumentim, muzikë, poema, etj. të parashtruara 
"
 "nga përdorues të GNU-së dhe koleksionuar përgjatë vitesh nga kontribues 
te "
 "GNU-ja."
 
@@ -44,12 +44,19 @@
 "Please read the <a href=\"#Guidelines\">Guidelines</a> for details on our "
 "submission policy."
 msgstr ""
+"Sot në internet ka shumë vende ku njerëzia mund të botojë anekdota, ndaj 
"
+"përpara se të na parashtroni një të tillë, ju lutemi, shihni mundësinë 
e "
+"botimit të saj diku gjetkë. Ato të parashtruara nga kontribues të GNU-së 
do "
+"të kenë përparësi. Për hollësi mbi rregullat tona lidhur me 
parashtrimet, "
+"lexoni <a href=\"#Guidelines\">Udhëzimet</a>."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Many of the graphics in the <a href=\"/graphics/graphics.html\">GNU Art "
 "Gallery</a> also have humorous twists."
 msgstr ""
+"Mjaft nga punët grafike te <a href=\"/graphics/graphics.html\">Galeri Arti "
+"GNU</a> kanë gjithashtu hije humoristike."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Software"
@@ -57,8 +64,7 @@
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/fun/jokes/gcc.html\">Suggested GCC Options</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/fun/jokes/gcc.html\">Sujerime për Opsione GCC në të ardhmen</a>"
+msgstr "<a href=\"/fun/jokes/gcc.html\">Sugjerime për Opsione GCC</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/fun/jokes/c+-.html\">C more or less</a>"
@@ -145,11 +151,11 @@
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/fun/jokes/echo-msg.html\">GNU Echo</a>"
-msgstr "<a href=\"/fun/jokes/echo-msg.html\">GNU Echo</a>"
+msgstr ""
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/fun/jokes/ed-msg.html\">Ed, man! !man ed</a>"
-msgstr "<a href=\"/fun/jokes/ed-msg.html\">Ed, man! !man ed</a>"
+msgstr ""
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/fun/jokes/power.users.html\">Power Users Guide</a>"
@@ -160,6 +166,8 @@
 "<a href=\"/fun/jokes/know.your.sysadmin.html\">Know your system "
 "administrator</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"/fun/jokes/know.your.sysadmin.html\">Njihuni me përgjegjësin e "
+"sistemit tuaj</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -215,6 +223,7 @@
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"http://maxbarry.com/2011/03/23/news.html\";>Tomato parable</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"http://maxbarry.com/2011/03/23/news.html\";>Parabola e domates</a>"
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "The Fourth Estate"
@@ -222,7 +231,7 @@
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/fun/jokes/freesoftware.html\">Free Software Hack</a>"
-msgstr "<a href=\"/fun/jokes/freesoftware.html\">Free Software Hack</a>"
+msgstr ""
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -246,7 +255,7 @@
 "<a href=\"/fun/jokes/programmer.txt\">You know you're a programmer "
 "when&hellip;</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/fun/jokes/programmer.txt\">E merrni vesh që jeni programues "
+"<a href=\"/fun/jokes/programmer.txt\">Që jeni programues, e merrni vesh "
 "kur&hellip;</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -259,13 +268,15 @@
 "\">GNU Manifesto</a>?"
 msgstr ""
 "Ç’mendon Dr. Emacs-i mbi <a href=\"/fun/jokes/doctor.manifesto.html"
-"\">Manifestin e GNU</a>?"
+"\">Manifestin e GNU-së</a>?"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"/fun/jokes/p5.delay.html\">Top 10 reasons why Intel delayed "
 "announcing the P5</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"/fun/jokes/p5.delay.html\">10 arsyet kryesore pse Intel-i vonoi "
+"lajmërimin e P5-së</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -276,7 +287,7 @@
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "The <a href=\"/fun/jokes/vaxorcist.html\">Vaxorcist</a>"
-msgstr "The <a href=\"/fun/jokes/vaxorcist.html\">Vaksorcisti</a>"
+msgstr "<a href=\"/fun/jokes/vaxorcist.html\">Vaksorcisti</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/fun/jokes/virus-warning.html\">Virus Warning</a>"
@@ -301,7 +312,7 @@
 "Go?</a>"
 msgstr ""
 "<a href=\"https://web.archive.org/web/20150224010742/http://www.joke-";
-"archives.com/computers/deletedcharacters.html\"> Ku Përfundojmë Shkronjat e 
"
+"archives.com/computers/deletedcharacters.html\"> Ku Përfundojnë Shkronjat e 
"
 "Fshira?</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -317,6 +328,8 @@
 "<a href=\"/fun/jokes/xmodmap.html\">Physical Xmodmap, or The Dvorak "
 "Typewriter Hack</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"/fun/jokes/xmodmap.html\">Xmodmap Material, ose Hack për Makinë "
+"Shkrimi Dvorak</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -340,11 +353,11 @@
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "Some <a href=\"/fun/jokes/science.facts.html\">Scientific Facts</a>"
-msgstr "<a href=\"/fun/jokes/science.facts.html\">Fakte Shkencore</a>"
+msgstr "Disa <a href=\"/fun/jokes/science.facts.html\">Fakte Shkencore</a>"
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Spam"
-msgstr "E pavlerë"
+msgstr "Të padëshiruara"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/fun/spam/sheep.html\">Inflatable Sheep</a>"
@@ -387,7 +400,7 @@
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "A war against <a href=\"/fun/jokes/bug.war.html\">Bugs</a>!"
-msgstr "<a href=\"/fun/jokes/bug.war.html\">Luftë Kundër të Metave</a>!"
+msgstr "<a href=\"/fun/jokes/bug.war.html\">Luftë kundër të Metave</a>!"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "Funny <a href=\"/fun/jokes/courtroom.quips.html\">Court Statements</a>"
@@ -447,7 +460,7 @@
 "needed to change a light bulb?</a>"
 msgstr ""
 "<a href=\"/fun/jokes/users-lightbulb.html\">Sa përdorues të GNU/Linux-it "
-"duhen për të ndërruar një llampë?</a>"
+"duhen për të ndërruar një llambë?</a>"
 
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "Humor Submission Guidelines"
@@ -456,6 +469,7 @@
 #. type: Content of: <p>
 msgid "This is our policy to include something in the fun section:"
 msgstr ""
+"Këto janë rregullat tona për të përfshirë diçka në ndarjen e 
zbavitjeve:"
 
 #. type: Content of: <ol><li>
 msgid "It should be funny."
@@ -472,6 +486,8 @@
 #. type: Content of: <ol><li>
 msgid "It won't offend most ordinary hackers more than is reasonable in humor."
 msgstr ""
+"Nuk do të fyejë shumicën e hacker-ave të zakonshëm më shumë se sa 
është e "
+"arsyeshme në humor."
 
 #. type: Content of: <ol><li>
 msgid ""
@@ -479,6 +495,9 @@
 "world, we strongly prefer to reserve these pages for jokes related to free "
 "software, GNU, the UNIX environment, and similar fields."
 msgstr ""
+"Edhe pse humori s’ka pse të jetë i lidhur strikt me botën e 
kompjuterave, "
+"parapëlqejmë fort t’i rezervojmë këto faqe për anekdota të lidhura me 
"
+"software-in e lirë, GNU-në, mjedisin UNIX dhe fusha të ngjashme."
 
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "Disclaimer"
@@ -490,6 +509,8 @@
 "the FSF's <a href= \"ftp://lists.gnu.org/\";>email archives</a> of the GNU "
 "Project."
 msgstr ""
+"Shumica e materialeve në këtë faqe (dhe lidhjet pre saj) janë marrë nga 
<a "
+"href= \"ftp://lists.gnu.org/\";>arkivat email</a> të Projektit GNU të 
FSF-së."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -497,6 +518,9 @@
 "this page with a perfect <a href=\"/fun/jokes/purchase.agreement.html"
 "\">Disclaimer</a>!"
 msgstr ""
+"Free Software Foundation nuk pretendon të drejta kopjimi mbi këto. Dhe do 
ta "
+"përfundojmë këtë faqe me një <a 
href=\"/fun/jokes/purchase.agreement.html"
+"\">Klauzolë</a> të përsosur!"
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
@@ -536,18 +560,16 @@
 "translations of this article."
 msgstr ""
 "Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi 
të "
-"mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga "
-"papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur 
me "
-"këtë dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;web-"
-"address@hidden&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe "
-"parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href=\"/server/"
-"standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
+"mirë dhe të përpikta. Megjithatë, s’jemi të përjashtuar nga 
papërsosmëritë. "
+"Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur me këtë 
dërgojini te "
+"<a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</"
+"a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të "
+"faqeve tona web, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 2015 Richard M. Stallman"
 msgid "Copyright &copy; 2015, 2018 Richard M. Stallman"
-msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 2015 Richard M. Stallman"
+msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 2015, 2018 Richard M. Stallman"
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""

Index: server/po/sitemap.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/sitemap.sq.po,v
retrieving revision 1.296
retrieving revision 1.297
diff -u -b -r1.296 -r1.297
--- server/po/sitemap.sq.po   30 Oct 2018 15:28:30 -0000   1.296
+++ server/po/sitemap.sq.po   2 Nov 2018 11:00:34 -0000    1.297
@@ -3,7 +3,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2018-10-27 16:57+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-10-30 14:59+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-11-02 11:42+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: address@hidden"
 "Language: sq\n"
@@ -835,7 +835,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><span>
 msgid "Laugh along with GNU"
-msgstr "Qeshni bashk&euml; me GNU-n&euml;"
+msgstr "Dëfrehuni me GNU-në"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/fun/jokes/\">fun/jokes</a>"
@@ -1238,7 +1238,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "A Networkologist's Christmas (v3.1)"
-msgstr ""
+msgstr "Kërshëndellat e Një Rrjetologjisti (v3.1)"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/fun/jokes/nobody-owns.html\">nobody-owns.html</a>"
@@ -1722,7 +1722,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "An Alternative ASCII GNU"
-msgstr "Gnu ASCII Alternative "
+msgstr "Gnu ASCII Alternative"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/graphics/anfsflogo.html\">anfsflogo.html</a>"
@@ -2152,7 +2152,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GNU head with printing press"
-msgstr ""
+msgstr "Krye GNU me presë shtypshkronje"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/graphics/heckert_gnu.html\">heckert_gnu.html</a>"
@@ -3233,6 +3233,8 @@
 "Non-<abbr title=\"Respects Your Freedom\">RYF</abbr> computers with <abbr "
 "title=\"GNU's Not Unix!\">GNU</abbr>/Linux preinstalled"
 msgstr ""
+"Kompjutera Jo-<abbr title=\"Respekton Lirinë Tuaj\">RLT</abbr> me <abbr "
+"title=\"GNU's Not Unix!\">GNU</abbr>/Linux të parainstaluar"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
 msgid "<a class=\"topmost-title\" href=\"/manual/manual.html\">manual</a>"
@@ -3577,7 +3579,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Beware of Contradictory &ldquo;Support&rdquo;"
-msgstr "Kujdes nga &ldquo;Asistenca&rdquo; Kontradiktore"
+msgstr "Kujdes nga “Asistenca” Kontradiktore"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid ""
@@ -3658,7 +3660,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Why the Devil's Advocate Doesn't Help Reach the Truth"
-msgstr ""
+msgstr "Pse Avokati i Djallit Nuk Ndihmon të Arrihet e Vërteta"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid ""
@@ -3813,7 +3815,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Free Hardware and Free Hardware Designs"
-msgstr ""
+msgstr "Hardware i Lirë dhe Dizajne të Lirë Hardware-i"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid ""
@@ -4183,10 +4185,8 @@
 "<a href=\"/philosophy/kind-communication.html\">kind-communication.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid "GNU Webmastering Guidelines"
 msgid "GNU Kind Communications Guidelines"
-msgstr "Udhëzime për Përgjegjësa Web të GNU-së"
+msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/komongistan.html\">komongistan.html</a>"
@@ -4505,7 +4505,7 @@
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid ""
 "Did You Say &ldquo;Intellectual Property&rdquo;? It's a Seductive Mirage"
-msgstr "&ldquo;Pronësi Intelektuale&rdquo; Thatë? Ç'Mirazh Joshës!"
+msgstr "“Pronësi Intelektuale” Thatë? Ç’Mirazh Joshës!"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid ""
@@ -5080,7 +5080,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "With great but incomplete success, what now?"
-msgstr ""
+msgstr "Me sukses jo të pakët, por jo të plotë, po tani?"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/using-gfdl.html\">using-gfdl.html</a>"

Index: server/po/takeaction.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/takeaction.sq.po,v
retrieving revision 1.204
retrieving revision 1.205
diff -u -b -r1.204 -r1.205
--- server/po/takeaction.sq.po 11 Oct 2018 08:59:14 -0000   1.204
+++ server/po/takeaction.sq.po 2 Nov 2018 11:00:34 -0000    1.205
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2018-10-11 08:56+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-03-01 14:43+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-11-02 11:14+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Shqip <address@hidden>\n"
 "Language: sq\n"
@@ -199,7 +199,6 @@
 msgstr "Këto paketa GNU presin për një mirëmbajtës:"
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/software/metahtml/"
 #| "\">metahtml</a>, <a href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/"
@@ -211,10 +210,10 @@
 "software/mcron/\">mcron</a>, <a href=\"/software/quickthreads/"
 "\">quickthreads</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/software/metahtml/"
-"\">metahtml</a>, <a href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/"
-"software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/teximpatient/"
-"\">teximpatient</a>"
+"<a href=\"/software/cfengine/\">cfengine</a>, <a href=\"/software/freetalk/"
+"\">freetalk</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/"
+"software/mcron/\">mcron</a>, <a href=\"/software/quickthreads/"
+"\">quickthreads</a>"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ". And these packages are looking for co-maintainers:"

Index: server/po/mirror.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/mirror.sq.po,v
retrieving revision 1.128
retrieving revision 1.129
diff -u -b -r1.128 -r1.129
--- server/po/mirror.sq.po   17 Oct 2018 13:28:02 -0000   1.128
+++ server/po/mirror.sq.po   2 Nov 2018 11:00:34 -0000    1.129
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2018-10-17 13:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-09-08 20:44+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-11-02 11:14+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Shqip <address@hidden>\n"
 "Language: sq\n"
@@ -120,10 +120,8 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid "<tt>rsync://mirror.sergal.org/gnu</tt> (Canada)"
 msgid "<tt>rsync://mirror1.freemirror.org/gnu</tt> (Canada)"
-msgstr "<tt>rsync://mirror.sergal.org/gnu</tt> (Kanada)"
+msgstr "<tt>rsync://mirror1.freemirror.org/gnu</tt> (Kanada)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>

Index: server/po/select-language.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/select-language.sq.po,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- server/po/select-language.sq.po   30 Oct 2018 12:58:05 -0000   1.2
+++ server/po/select-language.sq.po   2 Nov 2018 11:00:34 -0000    1.3
@@ -3,28 +3,27 @@
 # This file is distributed under the same license as the original article.
 # FIRST AUTHOR <address@hidden>, YEAR.
 #
-#, fuzzy
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: select-language.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2015-09-17 15:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
-"Last-Translator: FULL NAME <address@hidden>\n"
-"Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
-"Language: \n"
+"PO-Revision-Date: 2018-11-02 12:53+0200\n"
+"Language: sq\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Outdated-Since: 2015-09-17 15:25+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 2.0.5\n"
+"Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
+"Language-Team: \n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid "Select language - GNU Project - Free Software Foundation"
-msgstr ""
+msgstr "Përzgjidhni gjuhë - Projekti GNU - Free Software Foundation"
 
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "Select language"
-msgstr ""
+msgstr "Përzgjidhni gjuhë"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -34,304 +33,310 @@
 "reset it with the first option in this list, and your browser will reset it "
 "at the end of your session."
 msgstr ""
+"I dashur vizitor! Kjo faqe ofron një rrugë për të përcaktuar gjuhën 
tuaj të "
+"parapëlqyer; kjo përzgjedhje do të ketë përparësi mbi parapëlqimet e "
+"caktuara te shfletuesi juaj. Që të arrihet kjo, <a href=\"#explanation"
+"\">depozitojmë një cookie</a>; mund ta ktheni në fillimet përmes 
mundësisë "
+"së parë në këtë listë, dhe shfletuesi juaj do ta rikthejë në fund të 
"
+"sesionit tuaj."
 
 #. #set var="link" value="${link_head}reset'>" 
 #. #echo encoding="none" var='link' 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "Reset"
-msgstr ""
+msgstr "Riktheje te parazgjedhjet"
 
 #. #set var="link" value="${link_head}en' title='English'> [en] " 
 #. #echo encoding="none" var='link' 
 #. type: Content of: <li>
 msgid "English"
-msgstr ""
+msgstr "Anglisht"
 
 #. #set var="link" value="${link_head}af' title='Afrikaans'> [af] " 
 #. #echo encoding="none" var='link' 
 #. type: Content of: <li>
 msgid "Afrikaans"
-msgstr ""
+msgstr "Afrikaans"
 
 #. #set var="link" value="${link_head}ar' title='العربية'> [ar] " 
 #. #echo encoding="none" var='link' 
 #. type: Content of: <li>
 msgid "Arabic"
-msgstr ""
+msgstr "Arabisht"
 
 #. #set var="link" value="${link_head}az' title='Azərbaycanca'> [az] " 
 #. #echo encoding="none" var='link' 
 #. type: Content of: <li>
 msgid "Azerbaijani"
-msgstr ""
+msgstr "Azerbajxhanaseisht"
 
 #. #set var="link" value="${link_head}bg' title='български'> [bg] " 
 #. #echo encoding="none" var='link' 
 #. type: Content of: <li>
 msgid "Bulgarian"
-msgstr ""
+msgstr "Bullgarisht"
 
 #. #set var="link" value="${link_head}bn' title='বাংলা'> [bn] " 
 #. #echo encoding="none" var='link' 
 #. type: Content of: <li>
 msgid "Bengali"
-msgstr ""
+msgstr "Bengaleze"
 
 #. #set var="link" value="${link_head}bs' title='bosanski'> [bs] " 
 #. #echo encoding="none" var='link' 
 #. type: Content of: <li>
 msgid "Bosnian"
-msgstr ""
+msgstr "Boshnjake"
 
 #. #set var="link" value="${link_head}ca' title='català'> [ca] " 
 #. #echo encoding="none" var='link' 
 #. type: Content of: <li>
 msgid "Catalan"
-msgstr ""
+msgstr "Katalanase"
 
 #. #set var="link" value="${link_head}cs' title='Česky'> [cs] " 
 #. #echo encoding="none" var='link' 
 #. type: Content of: <li>
 msgid "Czech"
-msgstr ""
+msgstr "Çekisht"
 
 #. #set var="link" value="${link_head}da' title='dansk'> [da] " 
 #. #echo encoding="none" var='link' 
 #. type: Content of: <li>
 msgid "Danish"
-msgstr ""
+msgstr "Danisht"
 
 #. #set var="link" value="${link_head}de' title='Deutsch'> [de] " 
 #. #echo encoding="none" var='link' 
 #. type: Content of: <li>
 msgid "German"
-msgstr ""
+msgstr "Gjermanisht"
 
 #. #set var="link" value="${link_head}el' title='ελληνικά'> [el] " 
 #. #echo encoding="none" var='link' 
 #. type: Content of: <li>
 msgid "Greek"
-msgstr ""
+msgstr "Greqisht"
 
 #. #set var="link" value="${link_head}eo' title='Esperanto'> [eo] " 
 #. #echo encoding="none" var='link' 
 #. type: Content of: <li>
 msgid "Esperanto"
-msgstr ""
+msgstr "Esperanto"
 
 #. #set var="link" value="${link_head}es' title='español'> [es] " 
 #. #echo encoding="none" var='link' 
 #. type: Content of: <li>
 msgid "Spanish"
-msgstr ""
+msgstr "Spanjisht"
 
 #. #set var="link" value="${link_head}fa' title='فارسی'> [fa] " 
 #. #echo encoding="none" var='link' 
 #. type: Content of: <li>
 msgid "Persian"
-msgstr ""
+msgstr "Persisht"
 
 #. #set var="link" value="${link_head}fi' title='suomi'> [fi] " 
 #. #echo encoding="none" var='link' 
 #. type: Content of: <li>
 msgid "Finnish"
-msgstr ""
+msgstr "Finlandisht"
 
 #. #set var="link" value="${link_head}fr' title='français'> [fr] " 
 #. #echo encoding="none" var='link' 
 #. type: Content of: <li>
 msgid "French"
-msgstr ""
+msgstr "Frëngjisht"
 
 #. #set var="link" value="${link_head}gl' title='galego'> [gl] " 
 #. #echo encoding="none" var='link' 
 #. type: Content of: <li>
 msgid "Galician"
-msgstr ""
+msgstr "Galike"
 
 #. #set var="link" value="${link_head}he' title='עברית'> [he] " 
 #. #echo encoding="none" var='link' 
 #. type: Content of: <li>
 msgid "Hebrew"
-msgstr ""
+msgstr "Hebraisht"
 
 #. #set var="link" value="${link_head}hr' title='hrvatski'> [hr] " 
 #. #echo encoding="none" var='link' 
 #. type: Content of: <li>
 msgid "Croatian"
-msgstr ""
+msgstr "Kroatisht"
 
 #. #set var="link" value="${link_head}hu' title='magyar'> [hu] " 
 #. #echo encoding="none" var='link' 
 #. type: Content of: <li>
 msgid "Hungarian"
-msgstr ""
+msgstr "Hungarisht"
 
 #. #set var="link" value="${link_head}id' title='Bahasa Indonesia'> [id] " 
 #. #echo encoding="none" var='link' 
 #. type: Content of: <li>
 msgid "Indonesian"
-msgstr ""
+msgstr "Indonezisht"
 
 #. #set var="link" value="${link_head}it' title='italiano'> [it] " 
 #. #echo encoding="none" var='link' 
 #. type: Content of: <li>
 msgid "Italian"
-msgstr ""
+msgstr "Italisht"
 
 #. #set var="link" value="${link_head}ja' title='日本語'> [ja] " 
 #. #echo encoding="none" var='link' 
 #. type: Content of: <li>
 msgid "Japanese"
-msgstr ""
+msgstr "Japonisht"
 
 #. #set var="link" value="${link_head}kn' title='ಕನ್ನಡ'> [kn] " 
 #. #echo encoding="none" var='link' 
 #. type: Content of: <li>
 msgid "Kannada"
-msgstr ""
+msgstr "Kannada"
 
 #. #set var="link" value="${link_head}ko' title='한국어'> [ko] " 
 #. #echo encoding="none" var='link' 
 #. type: Content of: <li>
 msgid "Korean"
-msgstr ""
+msgstr "Koreane"
 
 #. #set var="link" value="${link_head}lt' title='lietuvių'> [lt] " 
 #. #echo encoding="none" var='link' 
 #. type: Content of: <li>
 msgid "Lithuanian"
-msgstr ""
+msgstr "Lituanisht"
 
 #. #set var="link" value="${link_head}mk' title='македонски'> [mk] " 
 #. #echo encoding="none" var='link' 
 #. type: Content of: <li>
 msgid "Macedonian"
-msgstr ""
+msgstr "Maqedonisht"
 
 #. #set var="link" value="${link_head}ml' title='മലയാളം'> [ml] " 
 #. #echo encoding="none" var='link' 
 #. type: Content of: <li>
 msgid "Malayalam"
-msgstr ""
+msgstr "Malajalame"
 
 #. #set var="link" value="${link_head}nb' title='norsk (bokmål)'> [nb] " 
 #. #echo encoding="none" var='link' 
 #. type: Content of: <li>
 msgid "Norwegian (Bokmål)"
-msgstr ""
+msgstr "Norvegjishte (Bokmål)"
 
 #. #set var="link" value="${link_head}nl' title='Nederlands'> [nl] " 
 #. #echo encoding="none" var='link' 
 #. type: Content of: <li>
 msgid "Dutch"
-msgstr ""
+msgstr "Holandisht"
 
 #. #set var="link" value="${link_head}nn' title='norsk (nynorsk)'> [nn] " 
 #. #echo encoding="none" var='link' 
 #. type: Content of: <li>
 msgid "Norwegian (Nynorsk)"
-msgstr ""
+msgstr "Norvegjisht (Nynorsk)"
 
 #. #set var="link" value="${link_head}pl' title='polski'> [pl] " 
 #. #echo encoding="none" var='link' 
 #. type: Content of: <li>
 msgid "Polish"
-msgstr ""
+msgstr "Polonisht"
 
 #. #set var="link" value="${link_head}pt-br' title='português do Brasil'> 
[pt-br] " 
 #. #echo encoding="none" var='link' 
 #. type: Content of: <li>
 msgid "Brazilian Portuguese"
-msgstr ""
+msgstr "Portugeze Braziliane"
 
 #. #set var="link" value="${link_head}ro' title='română'> [ro] " 
 #. #echo encoding="none" var='link' 
 #. type: Content of: <li>
 msgid "Romanian"
-msgstr ""
+msgstr "Rumanisht"
 
 #. #set var="link" value="${link_head}ru' title='русский'> [ru] " 
 #. #echo encoding="none" var='link' 
 #. type: Content of: <li>
 msgid "Russian"
-msgstr ""
+msgstr "Rusisht"
 
 #. #set var="link" value="${link_head}sk' title='slovenčina'> [sk] " 
 #. #echo encoding="none" var='link' 
 #. type: Content of: <li>
 msgid "Slovak"
-msgstr ""
+msgstr "Sllovakisht"
 
 #. #set var="link" value="${link_head}sl' title='slovenščina'> [sl] " 
 #. #echo encoding="none" var='link' 
 #. type: Content of: <li>
 msgid "Slovenian"
-msgstr ""
+msgstr "Sllovenisht"
 
 #. #set var="link" value="${link_head}sq' title='Shqip'> [sq] " 
 #. #echo encoding="none" var='link' 
 #. type: Content of: <li>
 msgid "Albanian"
-msgstr ""
+msgstr "Shqip"
 
 #. #set var="link" value="${link_head}sr' title='српски'> [sr] " 
 #. #echo encoding="none" var='link' 
 #. type: Content of: <li>
 msgid "Serbian"
-msgstr ""
+msgstr "Serbisht"
 
 #. #set var="link" value="${link_head}sv' title='svenska'> [sv] " 
 #. #echo encoding="none" var='link' 
 #. type: Content of: <li>
 msgid "Swedish"
-msgstr ""
+msgstr "Suedisht"
 
 #. #set var="link" value="${link_head}ta' title='தமிழ்'> [ta] " 
 #. #echo encoding="none" var='link' 
 #. type: Content of: <li>
 msgid "Tamil"
-msgstr ""
+msgstr "Tamileze"
 
 #. #set var="link" value="${link_head}tl' title='Tagalog'> [tl] " 
 #. #echo encoding="none" var='link' 
 #. type: Content of: <li>
 msgid "Tagalog"
-msgstr ""
+msgstr "Tagaloge"
 
 #. #set var="link" value="${link_head}tr' title='Türkçe'> [tr] " 
 #. #echo encoding="none" var='link' 
 #. type: Content of: <li>
 msgid "Turkish"
-msgstr ""
+msgstr "Turqisht"
 
 #. #set var="link" value="${link_head}uk' title='українська'> [uk] " 
 #. #echo encoding="none" var='link' 
 #. type: Content of: <li>
 msgid "Ukrainian"
-msgstr ""
+msgstr "Ukrainase"
 
 #. #set var="link" value="${link_head}uz' title='Oʻzbekcha'> [uz] " 
 #. #echo encoding="none" var='link' 
 #. type: Content of: <li>
 msgid "Uzbek"
-msgstr ""
+msgstr "Uzbeke"
 
 #. #set var="link" value="${link_head}zh-cn' title='简体中文'> [zh-cn] " 
 #. #echo encoding="none" var='link' 
 #. type: Content of: <li>
 msgid "Chinese (Simplified)"
-msgstr ""
+msgstr "Kineze (E thjeshtuar)"
 
 #. #set var="link" value="${link_head}zh-tw' title='繁體中文'> [zh-tw] " 
 #. #echo encoding="none" var='link' 
 #. type: Content of: <li>
 msgid "Chinese (Traditional)"
-msgstr ""
+msgstr "Kineze (Tradicionale)"
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "How do you know my native language? Are you spying on us?"
-msgstr ""
+msgstr "Nga e dini gjuhën time amtare? Po na spiunoni?"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -343,6 +348,14 @@
 "by providing the page in the requested language, if the translation exists; "
 "otherwise, the original English page is sent."
 msgstr ""
+"Teksa shfletoni në Web, shfletuesi juaj tok me kërkesën për çfarëdo "
+"dokumenti dërgon një parametër që tregon parapëlqimet tuaja për 
gjuhën. Kjo "
+"është diçka që zakonisht e përcaktoni te rregullimet tuaja mbi 
shfletuesin. "
+"Nëse keni shkarkuar një shfletues të përkthyer në danisht, gjasat janë 
që të "
+"ketë ardhur i paraformësuar të dërgojë <code>Accept-Language: da</code>. 
 "
+"Shërbyesit tanë janë formësuar që t’i përgjigjen këtij parametri 
duke dhënë "
+"faqen në gjuhën e kërkuar, nëse ka përkthim në të; përndryshe, 
dërgohet "
+"faqja origjinale në anglisht."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -352,6 +365,12 @@
 "could choose <em>English</em> to browse gnu.org even if your browser is set "
 "to Danish. This feature uses a cookie."
 msgstr ""
+"Tani afër shtuam një lidhje &ldquo;Caktoni Gjuhën&rdquo;, në krye të 
çdo "
+"faqeje për t’ju lejuar të anashkaloni atë rregullim dhe &ldquo;për të "
+"fiksuar&rdquo; një gjuhë të dhënëm të ndryshme nga rregullimi 
parazgjedhje i "
+"shfletuesit tuaj. Për shembull, mund të zgjidhni <em>shqipen</em>, për "
+"shfletim të gnu.org-ut, edhe pse shfletuesi juaj ka të anglishten të "
+"zgjedhur. Kjo veçori përdor një cookie."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -361,6 +380,11 @@
 "over generic browsers with regard to privacy, the TBB comes configured to "
 "appear to be like a Windows-based, US-English browser."
 msgstr ""
+"Nëse jeni i ndjeshëm ndaj privatësisë tuaj në Web, mund të provoni 
Paketën "
+"Tor, e gatshme që nga <a href=\"https://torproject.org/\"; rel=\"nofollow"
+"\">https://torproject.org/</a>. Mes mjaft përmirësimesh të tjera kundrejt 
"
+"shfletuesve të thjeshtë lidhur me privatësinë, TBB vjen i formësuar të 
duket "
+"si të ish një shfletues me bazë Windows, që përdor US-English."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -375,6 +399,17 @@
 "href=\"http://www.w3.org/International/questions/qa-accept-lang-locales\"; "
 "rel=\"nofollow\">learn more about it from the W3C</a>."
 msgstr ""
+"E keni saktë që rregullimi për gjuhën në shfletuesin tuaj mund të 
përdoret "
+"nga disa sajte apo palë të treta për të identifikuar shfletuesin tuaj "
+"specifik dhe dërguar reklama enkas. Tor-i ofron rrugën më të parrezik 
që "
+"dimë për të shmangur shënjestrizim të tillë. Sidoqoftë, projekti GNU 
nuk e "
+"përdor këtë apo metoda të tjera shënjestrizimi, madje as cookies (hiq 
rastin "
+"e anashkalimit opsional për gjuhën, përmendur më sipër): <strong>thjesht 
i "
+"kemi merak përdoruesit tanë dhe s’jemi të interesuar t’ju spiunojmë</"
+"strong>. Parametri <code>Accept-Language</code> është një mjet i 
rëndomtë "
+"drejt lënde të përkthyer, në përputhje me parapëlqimet e përdoruesit. 
Më "
+"tepër rreth tij mund <a href=\"http://www.w3.org/International/questions/qa-";
+"accept-lang-locales\" rel=\"nofollow\">të mësoni që nga W3C</a>."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -384,11 +419,17 @@
 "org/about/free-software-foundation-privacy-policy\">users' privacy</a>. If "
 "you have any doubt, feel free to <a href=\"/contact/\">contact us</a>."
 msgstr ""
+"As nuk gjurmojmë adresa IP për vizitorët tanë, dhe vetë sajti është i "
+"ndërtuar kryesisht prej faqesh statike, dhe nuk përdor Javascript. Jini i "
+"qetë se projekti GNU dhe FSF-ja janë shumë të kujdesshëm rreth <a href="
+"\"https://www.fsf.org/about/free-software-foundation-privacy-policy";
+"\">privatësisë së përdoruesve</a>. Nëse keni ndonjë dyshim, mos 
ngurroni të "
+"<a href=\"/contact/\">lidheni me ne</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
-msgstr ""
+msgstr " "
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
@@ -431,17 +472,10 @@
 "standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 2014 Free Software Foundation, Inc."
 msgid "Copyright &copy; 2015 Free Software Foundation, Inc."
-msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 2014 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 2015 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#| "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#| "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgid ""
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
@@ -449,12 +483,12 @@
 msgstr ""
 "Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+"NoDerivs 4.0 United States License</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
-msgstr ""
+msgstr " "
 
 #. timestamp start 
 #. type: Content of: <div><p>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]