www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po who-does-that-server-really-s...


From: Besnik Bleta
Subject: www/philosophy/po who-does-that-server-really-s...
Date: Sun, 31 Dec 2017 12:38:56 -0500 (EST)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   17/12/31 12:38:56

Modified files:
    philosophy/po : who-does-that-server-really-serve.sq.po 

Log message:
    Typo fixing, cosmetic changes

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/who-does-that-server-really-serve.sq.po?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3

Patches:
Index: who-does-that-server-really-serve.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/who-does-that-server-really-serve.sq.po,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- who-does-that-server-really-serve.sq.po   29 Dec 2017 17:59:51 -0000   
1.2
+++ who-does-that-server-really-serve.sq.po   31 Dec 2017 17:38:56 -0000   
1.3
@@ -6,15 +6,15 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: who-does-that-server-really-serve.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2016-11-18 07:00+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-12-29 14:50+0300\n"
-"Last-Translator: Pilivesa <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-12-31 19:25+0200\n"
+"Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: address@hidden"
 "Language: sq\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
+"X-Generator: Poedit 1.6.10\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid ""
@@ -46,7 +46,7 @@
 "give someone else power over your computing.</strong>"
 msgstr ""
 "<strong>Në Internet, software-i pronësor s’është mënyra e vetme për 
të "
-"humbur lirinë tuaj. Shërbime si Zëvendësim Software-i (ose SaaSS), 
është "
+"humbur lirinë tuaj. Shërbime si Zëvendësim Software-i, (ose SaaSS), 
është "
 "një tjetër mënyrë për t’i dhënë dikujt pushtet mbi punimin tuaj me 
kompjuter."
 "</strong>"
 
@@ -56,7 +56,7 @@
 "(if it's free), but you can never have control over a service someone else "
 "runs, so never use a service where in principle a program would do."
 msgstr ""
-"Thelbi është, mund të keni kontroll mbi një program të shkruar nga 
dikush "
+"Thelbi është se mund të keni kontroll mbi një program të shkruar nga 
dikush "
 "tjetër (nëse është i lirë), por s’mund të keni kurrë kontroll mbi 
një "
 "shërbim që e xhiron dikush tjetër, ndaj mos përdorni kurrë një shërbim 
atje "
 "ku, në parim, një program do të mbaronte punë."
@@ -71,14 +71,14 @@
 "ok. With the explanation and examples in this page, you can tell whether a "
 "service is SaaSS."
 msgstr ""
-"SaaSS do të thotë të përdorësh një shërbim të sendërtuar nga dikush 
tjetër "
-"si një zëvendësim ndaj xhirimit të kopjes tuaj të një programi. Termi 
është "
-"i yni; artikuj dhe reklama nuk kanë për ta përdoru, dhe nuk do t’ju 
rrëfejnë "
+"SaaSS do të thotë të përdorësh një shërbim të sendërtuar nga dikush 
tjetër, "
+"si zëvendësim të xhirimit të kopjes tuaj të një programi. Termi 
është i "
+"yni; nuk kanë për ta përdorur artikuj dhe reklama, dhe nuk do t’ju 
rrëfejnë "
 "nëse një shërbim është apo jo SaaSS. Në vend të kësaj, ka gjasa të 
përdorin "
 "termin e vagullt dhe shpërqendrues &ldquo;cloud&rdquo; (&ldquo;re&rdquo;), "
 "me të cilin futen në një thes SaaSS-i tok me praktika të tjera të 
ndryshme, "
-"disa abuzive dhe disa jo. Me shpejgimin dhe shembujt e kësaj faqeje, mund "
-"të kuptoni nëse një shërbim është apo jo një SaaSS."
+"disa abuzive dhe disa jo. Me shpjegimin dhe shembujt e kësaj faqeje, mund "
+"të kuptoni nëse një shërbim është apo jo SaaSS."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Background: How Proprietary Software Takes Away Your Freedom"
@@ -109,11 +109,11 @@
 msgid ""
 "Our solution to this problem is developing <em>free software</em> and "
 "rejecting proprietary software. Free software means that you, as a user, "
-"have four essential freedoms: (0)&nbsp;to run the program as you wish, (1)"
-"&nbsp;to study and change the source code so it does what you wish, (2)&nbsp;"
-"to redistribute exact copies, and (3)&nbsp;to redistribute copies of your "
-"modified versions. (See the <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free "
-"software definition</a>.)"
+"have four essential freedoms: (0)&nbsp;to run the program as you wish, "
+"(1)&nbsp;to study and change the source code so it does what you wish, "
+"(2)&nbsp;to redistribute exact copies, and (3)&nbsp;to redistribute copies "
+"of your modified versions. (See the <a href=\"/philosophy/free-sw.html"
+"\">free software definition</a>.)"
 msgstr ""
 "Zgjidhja jonë për këtë problem është zhvillimi i <em>software-it të 
lirë</"
 "em> dhe mospranimi i software-it pronësor. Software-i i lirë do të thotë 
që "
@@ -156,8 +156,8 @@
 "Shërbimi si Zëvendësim Software-i (SaaSS) do të thotë përdorimi i një "
 "shërbimi si zëvendësim i xhirimit të kopjes tuaj të një programi. "
 "Konkretisht, do të thotë që dikush rregullon një shërbyes rrjeti që 
kryen "
-"një punë që mund të bëhet me kompjuter&mdash;për shembull, modifikim i 
një "
-"fotoje, përkthimi teksti në një gjuhë tjetër, etj.&mdash;dhe mandej fton 
"
+"një punë që mund të bëhet me kompjuter &mdash; për shembull, modifikim 
i një "
+"fotoje, përkthim teksti në një gjuhë tjetër, etj. &mdash; dhe mandej 
fton "
 "përdorues ta bëjnë përmes atij shërbyesi. Një përdorues i shërbyesit 
do t’i "
 "dërgonte të dhënat e veta te shërbyesi, që kryen <em>në vend të tij 
këtë "
 "punë</em> mbi të dhënat e furnizuara, dhe mandej i dërgon përfundimet te 
"
@@ -170,11 +170,11 @@
 "not that program is available to her at present). In cases where this "
 "assumption is not so, it isn't SaaSS."
 msgstr ""
-"Kryerja është <em>në vend të tij</em> ngaqë, presupozohet, ai do të 
mundej, "
+"Kryerja bëhet <em>në vend të tij</em> ngaqë, presupozohet, ai do të 
mundej, "
 "në parim, ta bënte duke xhiruar një program në kompjuterin e vet "
-"(pavarësisht faktit që ai program është apo jo i passhëm nga përdoruesi 
në "
-"kohën e dhënë). Për rastet kur ky presupozim s’është i vërtetë, 
s’bëhet "
-"fjalë për SaaSS."
+"(pavarësisht faktit nëse ka apo jo në kohën e dhënë një program të 
tillë të "
+"gatshëm për përdoruesin). Për rastet kur ky presupozim s’është i 
vërtetë, "
+"s’bëhet fjalë për SaaSS."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -208,7 +208,7 @@
 "Furthermore, SaaSS automatically leads to consequences equivalent to the "
 "malicious features of certain proprietary software."
 msgstr ""
-"Për më tepër, SaaSS automatikisht shpie në pasoja të njëvlershme me 
veçoritë "
+"Për më tepër, SaaSS shpie automatikisht në pasoja të njëvlershme me 
veçoritë "
 "dashakeqe të disa prej software-it pronësor."
 
 #. type: Content of: <p>
@@ -244,7 +244,7 @@
 "Ndryshe nga software-i pronësor, SaaSS-i nuk kërkon kod mbulesë për të "
 "përfituar të dhëna të përdoruesit. Në vend të kësaj, përdoruesit 
duhet të "
 "dërgojnë të dhëna të tyret te shërbyesi që të mund ta përdorin. Kjo 
ka të "
-"njëjtin efekt si spyware-i: operatori i shërbyesit merr të 
dhënat&mdash;pa "
+"njëjtin efekt si spyware-i: operatori i shërbyesit merr të dhënat &mdash; 
pa "
 "mundim të veçantë, nga vetë natyra e SaaSS-it. Amy Webb, që kurrë nuk 
kish "
 "në mendje të postonte ndonjë foto të së bijës, bëri gabimin e 
përdorimit të "
 "një SaaSS-i (Instagram) për përpunim të fotove të saj. Dhe më pas <a 
href="
@@ -264,7 +264,7 @@
 "pikë sa shërbime SaaSS të ardhshme të mund të ndërtohen për të qenë 
të "
 "paafta të kuptojnë disa nga të dhënat që përdoruesit dërgojnë në ta. 
 "
 "Shërbime të tilla <em>mundet</em> të rregullohen për të mos futur 
hundët te "
-"përdoruesit; kjo nuk do të thotë që ata <em>nuk</em> do të fusin 
hundët."
+"përdoruesit; kjo nuk do të thotë ama që <em>nuk</em> do të futen 
hundët."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -292,8 +292,8 @@
 "the user's computing gets done."
 msgstr ""
 "Me SaaSS-in, operatori i shërbyesit mund të ndryshojë software-in në "
-"përdorim te shërbyesi. I bie që të jetë në gjendje ta bëjë këtë, 
ngaqë "
-"është kompjuteri i tij; por përfundimi është i njëjtë si nga 
përdorimi i një "
+"përdorim te shërbyesi. Do të duhej të qe në gjendje ta bëjë këtë, 
ngaqë "
+"është kompjuteri i tij; përfundimi ama është i njëjtë si me 
përdorimin e një "
 "programi aplikacioni pronësor me deriçkë universale: dikush ka fuqinë të 
"
 "imponojë heshtazi ndryshime se si përdoruesi kryen punimin me kompjuter ."
 
@@ -305,7 +305,7 @@
 msgstr ""
 "Ndaj, SaaSS-i është i barasvlershëm me xhirim software-i pronësor me "
 "<em>spyware</em> dhe deriçkë universale. I jep operatorit të shërbyesit "
-"fuqi të padrejtë mbi përdoruesin, dhe ajo fuqi është diçka të cilës 
duhet "
+"fuqi të padrejtë mbi përdoruesin, dhe kjo fuqi është diçka të cilës 
duhet "
 "t’i rezistojmë."
 
 #. type: Content of: <h3>
@@ -335,12 +335,12 @@
 "&ldquo;Service as a Software Substitute&rdquo;, which defines the bad "
 "practice more clearly and says what is bad about it."
 msgstr ""
-"Më pas vumë re se termi SaaS ndonjëherë përdoret për shërbime "
-"komunikimi&mdash;veprimtari për të cilat kjo çështje nuk ka vend. Veç "
-"kësaj, termi &ldquo;Software-i si Shërbim&rdquo; nuk shpjegon <em>pse</em> "
-"praktika është e keqe. Ndaj sajuam termin &ldquo;Shërbim si Zëvendësim "
-"Software-i&rdquo;, që i përkufizon më qartë praktikat e dëmshme dhe 
thotë se "
-"ku qëndron e keqja."
+"Më pas vumë re se termi SaaS ndonjëherë përdoret për shërbime 
komunikimi "
+"&mdash; veprimtari për të cilat kjo çështje nuk ka vend. Veç kësaj, 
termi "
+"&ldquo;Software-i si Shërbim&rdquo; nuk shpjegon <em>pse</em> praktika 
është "
+"e keqe. Ndaj sajuam termin &ldquo;Shërbim si Zëvendësim 
Software-i&rdquo;, "
+"që i përkufizon më qartë praktikat e dëmshme dhe e shpreh se ku qëndron 
e "
+"keqja."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Untangling the SaaSS Issue from the Proprietary Software Issue"
@@ -354,11 +354,11 @@
 "SaaSS, the mechanism is that you don't have the copy that's doing your "
 "computing."
 msgstr ""
-"SaaSS-i dhe software pronësor shpien te përfundime të dëmshme të 
ngjashme, "
+"SaaSS-i dhe software pronësor shpien në përfundime të dëmshme të 
ngjashme, "
 "por mekanizmat janë të ndryshëm. Me software-in pronësor, mekanizmin e "
 "përbën pasja dhe përdorimi i një kopje e cila është e vështirë 
dhe/ose e "
-"paligjshme të ndryshohet. Me SaaSS-in, mekanizmi është që nuk keni 
kopjen "
-"që kryen përllogaritjet për ju."
+"paligjshme të ndryshohet. Me SaaSS-in, nuk e keni kopjen që kryen "
+"përllogaritjet për ju."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -375,7 +375,7 @@
 "përdorin termin e vagullt &ldquo;aplikacion web&rdquo; për të vënë në 
një "
 "thes software shërbyesi tok me programe të xhiruar në makinën tuaj 
përmes "
 "shfletuesit tuaj. Disa faqe web instalojnë në shfletuesin tuaj programe "
-"JavaScript jo më triviale, madje të mëdhenj, paju informuar fare. <a 
href="
+"JavaScript jo më triviale, madje të mëdhenj, pa ju informuar fare. <a 
href="
 "\"/philosophy/javascript-trap.html\">Kur këto programe JavaScript janë jo 
të "
 "lira</a>, ato shkaktojnë të njëjtën lloj padrejtësie si çfarëdo 
software "
 "tjetër jo i lirë. Këtu, ama, problemin e kemi me çështjen e përdorimit 
të "
@@ -393,7 +393,7 @@
 "server operator, but not the server's users."
 msgstr ""
 "Shumë përkrahës të software-it të lirë mendojnë se problemi i SaaSS-it 
do të "
-"zgjidhet duke zhvillues software të lirë për shërbyesit. E mira e "
+"zgjidhet duke zhvilluar software të lirë për shërbyesit. E mira e "
 "operatorit të shërbyesit është që programet në shërbyes më mirë të 
ishin të "
 "lirë; nëse janë pronësorë, zhvilluesit/të zotët e tyre kanë pushtet 
mbi "
 "shërbyesin. Kjo është e padrejtë kundrejt operatorit të shërbyesit, 
dhe nuk "
@@ -413,8 +413,8 @@
 "Hedhja në qarkullim e kodit burim të software-it të shërbyesit është me 
"
 "përfitim për bashkësinë: u bën të mundur përdoruesve me aftësitë e 
duhura të "
 "ndërtojnë shërbyes të ngjashëm, ndoshta edhe duke e ndryshuar 
software-in. "
-"<a href=\"/licenses/license-recommendations.html\"> Rekonadojmë përdorimin 
e "
-"GNU Affero GPL-së</a> si licencën për programe të përdorur shpesh në "
+"<a href=\"/licenses/license-recommendations.html\"> Rekomandojmë përdorimin 
"
+"e GNU Affero GPL-së</a> si licencën për programe të përdorur shpesh në "
 "shërbyes."
 
 #. type: Content of: <p>
@@ -435,9 +435,9 @@
 "shërbyesit të një miku për disa punë, ashtu siç mund të lini shokët 
tuaj të "
 "mirëmbajnë software-in në kompjuterin tuaj. Jashtë kësaj shtrirjeje, 
krejt "
 "shërbyesit nga ju duhen konsideruar SaaSS. SaaSS-i përherë ju nënshtron "
-"ndaj pushtetit të operatorit të shërbyesit, dhe kura e vetme është, 
<em>Mos "
+"ndaj pushtetit të operatorit të shërbyesit, dhe kura e vetme është: 
<em>Mos "
 "përdorni SaaSS!</em> Mos përdorni shërbyesin e dikujt tjetër për të 
bërë "
-"përllogaritjet tuaja mbi të dhëna që i furnizoni ju."
+"përllogaritjet tuaja mbi të dhëna që i furnizoni ju vetë."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -485,14 +485,14 @@
 "substitutes for that program, so it is Service as a Software Substitute, or "
 "SaaSS. Since it denies you control over your computing, it does you wrong."
 msgstr ""
-"Cilat shërbime internetore janë SaaSS? Shembullimi më i qartë është 
një "
-"shërbim përkthimi, i cili përkthen (le të themi) tekst Anglisht në tekst 
"
+"Cilat shërbime internetore janë SaaSS? Shembulli më i qartë është një "
+"shërbim përkthimi, i cili përkthen tekst (le të themi) Anglisht në tekst 
"
 "Spanjisht. Përkthimi i një teksti për ju është një akt kompjuterik që 
ju "
 "takon thjesht juve. Mund ta bënit duke xhiruar një program në kompjuterin 
"
 "tuaj, vetëm të kishit programin e duhur. (Për të qenë etik, ky program 
do "
 "të duhej të ishte i lirë.) Shërbimi i përkthimit e zëvendëson këtë 
program, "
 "pra është një Shërbim si Zëvendësim Software-i, ose SaaSS. Ngaqë ju 
mohon "
-"kontrollin mbi përllogaritjet tuaja, ju bën keq."
+"kontrollin mbi punimin tuaj në kompjuter, ju bën dëm."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -529,8 +529,8 @@
 "problems, depending on details.) The same goes for other communication not "
 "meant to be private, such as chat groups."
 msgstr ""
-"Ideja origjinale për shërbyes web nuk qe të bënin përllogaritje për ju, 
qe "
-"botimi i të dhënave për ju, që të mund të hyni në to. Madje edhe sot, 
kjo "
+"Ideja origjinale për shërbyesit web nuk qe të bënin përllogaritje për 
ju, qe "
+"botimi i të dhënave për ju, që të mund t’i përdorni. Madje edhe sot, 
kjo "
 "është ajo çka bëjnë shumica e sajteve, dhe nuk shtrohet problemi SaaSS, "
 "ngaqë përdorimi i informacioneve të botuara të dikujt nuk përbën 
kryerje "
 "përllogaritjesh në këmbë të tij. Dhe i tillë s’është as përdorimi 
i një "
@@ -538,7 +538,7 @@
 "si Twitter ose StatusNet. (Këto shërbime mund të kenë ose jo probleme 
të "
 "tjera, në varësi të hollësive që merren në shqyrtim.) E njëjta gjë 
vlen "
 "edhe për komunikime të tjera që nuk janë konceptuar për të qenë 
private, b."
-"f. grupe fjalosjeje."
+"f. grupe fjalosjesh."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -546,8 +546,8 @@
 "publication, not SaaSS. However, a service whose main facility is social "
 "networking can have features or extensions which are SaaSS."
 msgstr ""
-"Në thelbin e tij, lidhja përmes rrjetesh shoqërore është një formë 
botimi "
-"dhe komunikimi, jo SaaSS. Sidoqoftë, një shërbim që si përbërësen 
bazë ka "
+"Në thelbin e saj, lidhja përmes rrjetesh shoqërore është një formë 
botimi "
+"dhe komunikimi, jo SaaSS. Sidoqoftë, një shërbim që përbërëse bazë 
ka "
 "lidhjen mes një rrjeti shoqëror, mund të ketë veçori ose zgjerime që 
janë "
 "SaaSS."
 
@@ -579,7 +579,7 @@
 msgstr ""
 "Shërbime të tillë si motorët e kërkimeve grumbullojnë të dhëna nga 
anembanë "
 "web-i dhe ju lejojnë t’i merrni në shqyrtim. Këqyrja e koleksioneve të 
tyre "
-"të të dhënave s’është e njëjtë me përllogaritje që do ta bënit 
ju, në "
+"të të dhënave s’është e njëjtë me përllogaritje që do të bënit 
ju, në "
 "kuptimin e rëndomtë të fjalës &mdash; atë koleksion nuk e furnizuat ju "
 "&mdash; ndaj përdorimi i atij shërbimi për të bërë kërkime në 
internet nuk "
 "është SaaSS. Por, përdorimi i shërbyesit të dikujt tjetër për të 
sendërtuar "
@@ -594,7 +594,7 @@
 msgstr ""
 "Blerjet internetore nuk përbëjnë SaaSS, ngaqë përllogaritjet nuk janë "
 "veprimtari e <em>juaja</em>; ato kryhen në bashkëpunim me ju dhe për ju, 
nga "
-"ju dhe dyqani. Problemi i vërtetë me blerjet internetore është ua besoni 
"
+"ju dhe dyqani. Problemi i vërtetë me blerjet internetore është t’ua 
besoni "
 "apo jo palëve të tjera paratë tuaja dhe të tjera të dhëna personale 
(duke "
 "filluar me emrin tuaj)."
 
@@ -616,12 +616,12 @@
 "do their computing in someone else's server."
 msgstr ""
 "Përdorimi i shërbyesve të një projekti të përbashkët s’është 
SaaSS, ngaqë "
-"përllogaritjet që bëni në këtë mënyrë, s’ju përkasin juve. Për 
shembull, "
+"përllogaritjet që bëhen në këtë mënyrë, s’ju përkasin juve. Për 
shembull, "
 "nëse përpunoni faqe në Wikipedia, nuk bëni përllogaritje tuajat; në 
vend të "
-"kësaj, po bashkëpunoni në përllogaritje nga Wikipedia. Wikipedia 
kontrollon "
-"shërbyesit e vet, por entet, dhe po ashtu edhe personat individualë, "
-"problemin e SaaSS-it e hasin nëse kryejnë në shërbyesin e dikujt atë që 
mund "
-"ta bënin në kompjuterin e tyre."
+"kësaj, po bashkëpunoni në përllogaritje të Wikipedia-s. Wikipedia ka "
+"kontrollin e shërbyesve të vet, por entet, dhe po ashtu edhe personat "
+"individualë, problemin e SaaSS-it e hasin nëse kryejnë në shërbyesin e "
+"dikujt atë që mund ta bënin në kompjuterin e tyre."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -657,20 +657,20 @@
 "something you could have done by running a suitable program (free, one "
 "hopes) in your own computer."
 msgstr ""
-"Google Docs shpalos se sa i ndërlikuar mund të bëhet vlerësimi i një "
-"shërbimi të caktuar. Në të njerëzit ftohen të përpunojnë një 
dokument "
-"përmes xhirimit të një a large <a href=\"/philosophy/javascript-trap.html"
-"\">programi jo të lirë JavaScript</a>, të madh, haptazi gabim. 
Megjithatë, "
-"ai fron një API për ngarkim dhe shkarkim dokumentesh në formate standard. 
"
-"Një përpunues tekstesh që është software i lirë mund ta bëjë këtë 
përmes "
-"kësaj API. Ky skenar nuk përbën SaaSS, ngaqë e përdor Google Docs 
thjesht "
-"si një depo e rëndomtë. Shfaqja e krejt të dhënave tuaja në kompanie 
është "
-"e dëmshme, por kjo hyn te privatësia, jo te SaaSS; të qenët i varur nga 
një "
-"shërbim për të hyrë në të dhënat personale është e dëmshme, por 
këtu bëhet "
-"fjalë për rreziqe, jo për SaaSS. Nga ana tjetër, përdorimi i shërbimit 
për "
-"shndërrim formatesh dokumentesh <em>është</em> SaaSS, ngaqë është 
diçka që "
-"do të mund ta bënit duke xhiruar një program të përshtatshëm (të 
lirë, "
-"shpresohet) në kompjuterin tuaj."
+"Google Docs tregon se sa i ndërlikuar mund të bëhet vlerësimi i një 
shërbimi "
+"të caktuar. Në të, njerëzit ftohen të përpunojnë një dokument 
përmes "
+"xhirimit të një <a href=\"/philosophy/javascript-trap.html\">programi jo 
të "
+"lirë JavaScript</a>, të madh, haptazi gabim. Megjithatë, ai ofron një 
API "
+"për ngarkim dhe shkarkim dokumentesh në formate standard. Një përpunues "
+"tekstesh që është software i lirë mund ta bëjë këtë përmes kësaj 
API. Ky "
+"skenar nuk përbën SaaSS, ngaqë e përdor Google Docs thjesht si një depo 
të "
+"rëndomtë. Shfaqja e krejt të dhënave tuaja një kompanie është e 
dëmshme, "
+"por kjo hyn te privatësia, jo te SaaSS; të qenët i varur nga një shërbim 
për "
+"të hyrë në të dhënat personale është i dëmshëm, por këtu bëhet 
fjalë për "
+"rreziqe, jo për SaaSS. Nga ana tjetër, përdorimi i shërbimit për 
shndërrim "
+"formatesh dokumentesh <em>është</em> SaaSS, ngaqë është diçka që do 
të mund "
+"ta bënit duke xhiruar një program të përshtatshëm (të lirë, 
shpresohet) në "
+"kompjuterin tuaj."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -718,11 +718,11 @@
 "shërben fjala në modë &ldquo;cloud computing&rdquo;. Ky term është kaq "
 "nebuloz sa që mund t’i referohet thuajse çfarëdo përdorimi të 
Internetit. "
 "Përfshin SaaSS, si dhe mjaft praktika të tjera përdorimi të rrjeteve. 
Në "
-"çfarëdo konteksti të dhënë, një autor që shkruan &ldquo;cloud&rdquo; 
(në "
-"qoftë person teknik) gjasat janë që në mendje të ketë një domethënie "
+"çfarëdo konteksti të dhënë, gjasat janë që, një autor që shkruan 
&ldquo;"
+"cloud&rdquo; (në qoftë person teknik), të ketë në mendje një 
domethënie "
 "specifike, por zakonisht nuk shpjegon që në artikuj të tjetër termi ka "
 "domethënie të tjera specifike. Termi i shpie njerëzit të bëjnë "
-"përgjithësime mbi praktika që do të duhej t’i shqyrtonin 
individualisht."
+"përgjithësime mbi praktika të cilat do të duhej t’i shqyrtonin tek e 
tek."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -736,7 +736,7 @@
 "computing, let's avoid the term &ldquo;cloud.&rdquo;"
 msgstr ""
 "Nëse &ldquo;cloud computing&rdquo; ka një kuptim, ky nuk është ndonjë 
mënyrë "
-"e të bërit të përllogaritjeve, por një rrugë e të menduarit rreth "
+"e kryerjes së përllogaritjeve, por një rrugë të menduari rreth "
 "përllogaritjeve: një trajtim moskokëçarës që thotë, &ldquo;Mos pyet. 
Mos u "
 "bëj merak se kush i kontrollon përllogaritjet tuaja ose kush i mban të "
 "dhënat tuaja. Mos kontrollo për karrem të fshehur brenda shërbimit 
tonë, "
@@ -747,7 +747,7 @@
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Renting a Server Distinguished from SaaSS"
-msgstr "Marrja Me Qera e një Shërbyesi të Dallueshëm Nga SaaSS-i"
+msgstr "Marrja Me Qera e një Shërbyesi Që Ndryshon Nga SaaSS-i"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -759,12 +759,12 @@
 "computer. For this issue, it counts as yours."
 msgstr ""
 "Nëse merrni me qira një shërbyes (real apo virtual), mbi ngarkesën 
software "
-"të të cilit keni kontrollin, kët nuk kemi SaaSS. Në SaaSS, dikush 
tjetër "
+"të të cilit keni kontrollin, këtu nuk kemi SaaSS. Në SaaSS, dikush 
tjetër "
 "vendos se çfarë software-i xhiron në shërbyes dhe prandaj kontrollon "
 "përllogaritjet që ai bën për ju. Në rastin kur instaloni software në "
-"shërbyes, ju kontrolloni se ç’përllogaritje ai bën për ju. Ndaj, 
shërbyesi "
-"i marrë me qira është në fakt kompjuter i juaj. Për këtë çështje, 
merret si "
-"i juaji."
+"shërbyes, se ç’përllogaritje bën ky për ju, e kontrolloni ju. Ndaj, "
+"shërbyesi i marrë me qira është në fakt kompjuter i juaji. Për këtë "
+"çështje, merret si i juaji."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -799,13 +799,13 @@
 "development of a free replacement."
 msgstr ""
 "Për rastin e thjeshtë, kur bëni përllogaritje mbi të dhëna që i keni 
vetë në "
-"dorë, zgjidhja është e thjeshtë: përdorni kopjen tuaj aplikacioni 
software "
-"të lirë. Bëni përpunim tekstesh me kopjen tuaj të një përpunuesi të 
lirë "
-"tekstesh, të tillë si GNU Emacs ose një fjalëpërpunues i lirë. Bëni "
+"dorë, zgjidhja është e thjeshtë: përdorni kopjen tuaj të një 
aplikacioni "
+"software të lirë. Bëni përpunim tekstesh me kopjen tuaj të një 
përpunuesi "
+"të lirë tekstesh, të tillë si GNU Emacs ose një fjalëpërpunues i 
lirë. Bëni "
 "përpunim fotosh tuajat me kopjen tuaj të një software të lirë, të 
tillë si "
 "GIMP. Po kur nuk ka program të lirë? Një program pronësor ose SaaSS-i do 
"
 "t’ju hiqte lirinë, ndaj s’duhet t’i përdorni. Mund të kontribuoni 
me kohë "
-"ose me para që të zhvillohet një zëvendësim i lirë."
+"ose me para që të zhvillohet një zëvendësim i lirë i tij."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -826,7 +826,7 @@
 "dijë si të xhirojë shërbyesin e vet. Nëse përdorni shërbyesin e 
dikujt "
 "tjetër, të paktën mos i besoni një shërbyesi të xhiruar nga një 
kompani. "
 "Një kontratë e thjeshtë klienti nuk është mbrojtje, veç nëse mund të 
kapni "
-"një shkelje dhe vërtet mundeni të padisni, dhe gjasat janë që kompania e 
"
+"një shkelje dhe vërtet mundeni të paditni, dhe gjasat janë që kompania e 
"
 "shkruan kontratën për të lejuar një gamë të gjerë abuzimesh. Shteti, 
nën "
 "kërcënimin e ndjekjes ligjore, mund t’i kërkojë kompanisë të dhënat 
tuaja "
 "dhe të kujtdo tjetër, ashtu siç ka bërë Obama me kompani telefonike, 
duke "
@@ -855,11 +855,10 @@
 "zhvillojë zëvendësime <em>peer-to-peer</em> për &ldquo;aplikacione "
 "web&rdquo; të rëndësishme. Hedhja e tyre në qarkullim nën licencën <a 
href="
 "\"/licenses/why-affero-gpl.html\"> GNU Affero GPL</a> mund të ishte veprim i 
"
-"mençur, ngaqë do të ishin kandidatë për shndërrim në programe me bazë 
"
-"shërbyes nga dikush tjetër. <a href=\"/\">Projekti GNU</a> kërkon "
-"vullnetarë për të punuar për zëvendësime të tilla. Ne i ftojmë edhe "
-"projektet e tjera të software-it të lirë ta shohin këtë problem në "
-"strukturat e tyre."
+"mençur, ngaqë do të ishin kandidatë për shndërrim nga dikush tjetër 
në "
+"programe me bazë shërbyes. <a href=\"/\">Projekti GNU</a> kërkon 
vullnetarë "
+"për të punuar për zëvendësime të tilla. Ne i ftojmë edhe projektet e 
tjera "
+"të software-it të lirë ta shohin këtë problem në strukturat e tyre."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]