www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/server/standards README.translations.sq.htm...


From: GNUN
Subject: www/server/standards README.translations.sq.htm...
Date: Mon, 25 Dec 2017 07:59:03 -0500 (EST)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   17/12/25 07:59:03

Modified files:
    server/standards: README.translations.sq.html 
    server/standards/po: README.translations.sq.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/standards/README.translations.sq.html?cvsroot=www&r1=1.19&r2=1.20
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/standards/po/README.translations.sq.po?cvsroot=www&r1=1.86&r2=1.87

Patches:
Index: README.translations.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/standards/README.translations.sq.html,v
retrieving revision 1.19
retrieving revision 1.20
diff -u -b -r1.19 -r1.20
--- README.translations.sq.html 25 Dec 2017 10:59:45 -0000   1.19
+++ README.translations.sq.html 25 Dec 2017 12:59:03 -0000   1.20
@@ -131,7 +131,7 @@
 Lirë</a></li>
 
  <li><a href="/philosophy/words-to-avoid.html">Fjalë Për T’u 
Shmangur</a></li>
- <li><a href="/gnu/why-gnu-linux.html">Ç’ka te Emri?</a></li>
+ <li><a href="/gnu/why-gnu-linux.html">Ç’Përmban Emri?</a></li>
  <li><a href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">Burimi i Hapur 
Nuk e
 Rrok Thelbin e Software-it të Lirë</a></li>
 </ul>
@@ -184,7 +184,7 @@
 
   <ol>
    <li> <strong>Administrim Dixhital i Kufizimeve</strong>.</li>
-   <li> Administrim i Kufizimeve Dixhitale</li>
+   <li> Administrim i Kufizimeve Dixhitale.</li>
   </ol>
 
   <p>Në shumë gjuhë këto lypin fjalë të ndryshme. Kuptimi i saktë 
është i pari,
@@ -665,7 +665,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2017/12/25 10:59:45 $
+$Date: 2017/12/25 12:59:03 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: po/README.translations.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/standards/po/README.translations.sq.po,v
retrieving revision 1.86
retrieving revision 1.87
diff -u -b -r1.86 -r1.87reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]