www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy words-to-avoid.ca.html


From: Therese Godefroy
Subject: www/philosophy words-to-avoid.ca.html
Date: Wed, 24 May 2017 08:48:13 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /webcvs/www
Module name:  www
Changes by:   Therese Godefroy <th_g> 17/05/24 08:48:13

Modified files:
    philosophy   : words-to-avoid.ca.html 

Log message:
    Various fixes.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/words-to-avoid.ca.html?cvsroot=www&r1=1.14&r2=1.15

Patches:
Index: words-to-avoid.ca.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/words-to-avoid.ca.html,v
retrieving revision 1.14
retrieving revision 1.15
diff -u -b -r1.14 -r1.15
--- words-to-avoid.ca.html   11 Jul 2016 08:08:18 -0000   1.14
+++ words-to-avoid.ca.html   24 May 2017 12:48:12 -0000   1.15
@@ -1,19 +1,23 @@
 <!--#set var="PO_FILE" value=""
- --><!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/philosophy/words-to-avoid.html"
+ --><!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/philosophy/"
 --><!--#set var="DIFF_FILE" value=""
- --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="" -->
+ --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2006-08-05" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
-<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 
 <title>Algunes paraules i frases confuses que conv&eacute; evitar - Projecte 
-GNU - Free Software Foundation (FSF)</title>
+GNU - Free Software Foundation</title>
 
 <!-- Fixed by hand on May 12, 2014:
   - add out-of-date notice and disable top-addendum,
   - partially update footer,
   - remove #translations,
   - translist before banner.
+   May 2017:
+   - update links, footer and internal anchors,
+   - fix announcement style,
+   - remove second announcement and obsolete link to philosophy/,
+   - add the OUTDATED_SINCE value.
 -->
 <!--#include virtual="/philosophy/po/words-to-avoid.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
@@ -27,51 +31,31 @@
 esperem que no compartiu del tot.</p>
 
 <div class="announcement">
-Vegeu tamb&eacute; <a href="/philosophy/categories.html">Categories
-de Programari Lliure</a>.</div>
+<blockquote><p>Vegeu tamb&eacute; <a 
href="/philosophy/categories.html">Categories
+de Programari Lliure</a>.</p></blockquote>
+</div>
 
 <p>
-  <a href="/philosophy/philosophy.html">Altres texts per llegir</a>
-| "<a href="words-to-avoid.html#BSD-style"
-    name="TOCBSD-style">Estil BSD</a>"
-| "<a href="words-to-avoid.html#Closed"
-    name="TOCClosed">Tancat</a>"
-| "<a href="words-to-avoid.html#Commercial"
-    name="TOCCommercial">Comercial</a>"
-| "<a href="words-to-avoid.html#Consumer"
-    name="TOCConsumer">Consumidor</a>"
-| "<a href="words-to-avoid.html#Content"
-    name="TOCContent">Contingut</a>"
-| "<a href="words-to-avoid.html#Creator"
-    name="TOCCreator">Creador</a>"
-| "<a href="words-to-avoid.html#DigitalRightsManagement"
-    name="TOCDigitalRightsManagement">Gesti&oacute; de Drets Digitals</a>"
-| "<a href="words-to-avoid.html#ForFree"
-    name="TOCForFree">De franc</a>"
-| "<a href="words-to-avoid.html#Freeware"
-    name="TOCFreeware">Software gratu&iuml;t</a>"
-| "<a href="words-to-avoid.html#GiveAwaySoftware"
-    name="TOCGiveAwaySoftware">Regalar programari</a>"
-| "<a href="words-to-avoid.html#IntellectualProperty"
-    name="TOCIntellectualProperty">Propietat Intel&middot;lectual</a>"
-| "<a href="words-to-avoid.html#Market"
-    name="TOCMarket">Mercat</a>"
-| "<a href="words-to-avoid.html#Open"
-    name="TOCOpen">Obert</a>"
-| "<a href="words-to-avoid.html#Piracy"
-    name="TOCPiracy">Pirateria</a>"
-| "<a href="words-to-avoid.html#Protection"
-    name="TOCProtection">Protecci&oacute;</a>"
-| "<a href="words-to-avoid.html#RAND"
-    name="TOCRAND">RAND</a>"
-| "<a href="words-to-avoid.html#SellSoftware"
-    name="TOCSellSoftware">Vendre programari</a>"
-| "<a href="words-to-avoid.html#SoftwareIndustry"
-    name="TOCSoftwareIndustry">Ind&uacute;stria del Programari</a>"
-| "<a href="words-to-avoid.html#Theft"
-    name="TOCTheft">Robatori</a>"
-| "<a href="words-to-avoid.html#Vendor"
-    name="TOCVendor">Venedor</a>"
+ "<a href="#BSD-style">Estil BSD</a>"
+| "<a href="#Closed">Tancat</a>"
+| "<a href="#Commercial">Comercial</a>"
+| "<a href="#Consumer">Consumidor</a>"
+| "<a href="#Content">Contingut</a>"
+| "<a href="#Creator">Creador</a>"
+| "<a href="#DigitalRightsManagement">Gesti&oacute; de Drets Digitals</a>"
+| "<a href="#ForFree">De franc</a>"
+| "<a href="#Freeware">Software gratu&iuml;t</a>"
+| "<a href="#GiveAwaySoftware">Regalar programari</a>"
+| "<a href="#IntellectualProperty">Propietat Intel&middot;lectual</a>"
+| "<a href="#Market">Mercat</a>"
+| "<a href="#Open">Obert</a>"
+| "<a href="#Piracy">Pirateria</a>"
+| "<a href="#Protection">Protecci&oacute;</a>"
+| "<a href="#RAND">RAND</a>"
+| "<a href="#SellSoftware">Vendre programari</a>"
+| "<a href="#SoftwareIndustry">Ind&uacute;stria del Programari</a>"
+| "<a href="#Theft">Robatori</a>"
+| "<a href="#Vendor">Venedor</a>"
 </p>
 
 <h4 id="BSD-style">&ldquo;Estil BSD&rdquo;</h4>
@@ -98,7 +82,8 @@
 i per aix&ograve; procurem evitar un &uacute;s que podria portar la
 gent a agrupar-nos amb ells. Per aquesta ra&oacute; evitem descriure
 el programari no lliure com a &quot;tancat&quot;. L'anomenem &quot;no
-lliure&quot; o <a 
href="http://www.gnu.org/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware";>"patentat"</a>.</p>
+lliure&quot; o <a
+href="/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware">"patentat"</a>.</p>
 
 
 <h4 id="Commercial">&ldquo;Comercial&rdquo;</h4>
@@ -281,7 +266,7 @@
 <p>
 Per evitar les confusions i les implicacions tendencioses d'aquesta
  expressi&oacute;, &eacute;s millor prendre la decisi&oacute; ferma
- de <a href="/philosophy/not-ipr.xhtml">no parlar i fins i tot de
+ de <a href="/philosophy/not-ipr.html">no parlar i fins i tot de
 no pensar en termes de &quot;propietat intel&middot;lectual&quot;</a>.</p>
 <p>
 La hipocresia d'anomenar &quot;drets&quot; a aquests poders est&agrave; <a 
href="/philosophy/wipo-PublicAwarenessOfCopyright-2002.html">comen&ccedil;ant
@@ -417,7 +402,9 @@
 a propaganda pels defensors de les patents de programari. Anomenen
 el desenvolupament de programari &quot;ind&uacute;stria&quot; i despr&eacute;s
 intenten demostrar que aix&ograve; significa que hauria de estar subjecte
-als monopolis de les patents. <a 
href="http://swpat.ffii.org/papers/europarl0309/";>El
+als monopolis de les patents. <a
+href="https://web.archive.org/web/20071215073111/http://eupat.ffii.org/papers/europarl0309/";
+title="archived version of http://eupat.ffii.org/papers/europarl0309";>El
 Parlament Europeu, quan va rebutjar les patents de programari el 2003,
 va votar per definir &quot;ind&uacute;stria&quot; com &quot;producci&oacute; 
automatitzada
 de b&eacute;ns materials&quot;</a>.</p>
@@ -457,31 +444,22 @@
 de distribucions de GNU/Linux s&oacute;n venedors.
 </p>
 
-<div class="announcement">
-Vegeu tamb&eacute; <a href="/philosophy/categories.html">Categories
-de Programari Lliure</a>.</div>
-
 <hr />
 <h4>Aquest assaig est&agrave; publicat
 a <a 
href="http://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/";><cite>Programari
 Lliure, Societat Lliure: Assaigs Selectes de Richard
 M. Stallman</cite></a>.</h4>
 
-</div>
-
+</div><!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.ca.html" -->
 <div id="footer">
 <div class="unprintable">
 
-<p>
-Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a 
-<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-Tamb&eacute; hi ha <a href="/contact/contact.html">altres 
-formes de contactar</a> amb la FSF.
-<br />
-Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions o suggeriments a 
-<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-</p>
+<p>Envieu si us plau les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. També hi ha <a
+href="/contact/contact.html">altres formes de contactar</a> amb la
+FSF. Envieu els enllaços trencats i altres correccions o suggeriments a <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
 
 <p>
 Vegeu la 
@@ -498,10 +476,10 @@
 <p>
 Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007
 Free Software Foundation, Inc.,</p>
-<address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA</address>
-<p>Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest
- article sempre que hi aparegui el copyright i aquesta autoritzaci&oacute;.
-</p>
+
+<p>Aquesta pàgina es troba sota la <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Llicència Creative
+Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 4.0 Internacional</a>.</p>
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.ca.html" -->
 
 <div class="translators-credits">
@@ -512,7 +490,7 @@
 <p class="unprintable">
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2016/07/11 08:08:18 $
+$Date: 2017/05/24 12:48:12 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]