www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www philosophy/w3c-patent.cs.html licenses/gpl-...


From: Therese Godefroy
Subject: www philosophy/w3c-patent.cs.html licenses/gpl-...
Date: Thu, 4 May 2017 10:29:33 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /webcvs/www
Module name:  www
Changes by:   Therese Godefroy <th_g> 17/05/04 10:29:33

Modified files:
    philosophy   : w3c-patent.cs.html 
    licenses    : gpl-faq.cs.html 
    licenses/old-licenses: gpl-2.0-faq.cs.html 

Log message:
    Convert to utf-8, replace translation list with SSI, add the 
out-of-date notice.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/w3c-patent.cs.html?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/gpl-faq.cs.html?cvsroot=www&r1=1.7&r2=1.8
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.cs.html?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3

Patches:
Index: philosophy/w3c-patent.cs.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/w3c-patent.cs.html,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- philosophy/w3c-patent.cs.html    25 Mar 2017 19:11:25 -0000   1.5
+++ philosophy/w3c-patent.cs.html    4 May 2017 14:29:32 -0000    1.6
@@ -1,236 +1,232 @@
 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
 <html>
+<!--#set var="PO_FILE" value=''
+ --><!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/philosophy/w3c-patent.html"
+ --><!--#set var="DIFF_FILE" value=""
+ --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2003-05-27" --> 
  <head>
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
-<title>Postoj k W3C navrhované "RF" Patent Policy - Free Software Foundation 
(FSF)</TITLE>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
+<title>Postoj k W3C navrhované "RF" Patent Policy - Free Software Foundation 
(FSF)</TITLE>
+<!--#include virtual="/philosophy/po/w3c-patent.translist" -->
   <link rev="made" href="mailto:address@hidden";>
   <meta http-equiv="Keywords"
    content="GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, patent, general, 
public, license, gpl, general public license, policy, freedom, software, Eben, 
Moglen, Eben Moglen">
 <meta http-equiv="Description"
  content="The proposed W3C RF patent policy seems on its surface to be 
helpful to Free Software, but in fact it is not. FSF encourages the public to 
say so in response to the last call.">
+<style>
+img { display: none; }
+#outdated { padding: 0 1em 0; margin: 2em 1.5em; border-left: 1em solid 
yellow; }
address@hidden (min-width:30em) {
+ img { display: block; float: left; width: 10em; }
+ #outdated { margin-left: 12em; }
+}
+</style>
 </head>
 <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" link="#1F00FF" alink="#FF0000" 
vlink="#9900DD">
-<center>
-  <h2>Postoj Nadace pro svobodný software (FSF) k W3 Konsorciem navrhovné 
,,Royalty-Free''
-patentové politice</h2>
-<p>
-<i>25. listopadu 2002</i><br>
-<i>(pozdìji aktualizováno)</i>
-</p>
-  </center>
+  <h2>Postoj Nadace pro svobodný software (FSF) k W3 Konsorciem navrhovné 
,,Royalty-Free''
+patentové politice</h2>
 <p>
-
 <A HREF="/graphics/philosophicalgnu.html">
 <IMG SRC="/graphics/philosophical-gnu-sm.jpg"
-  ALT=" [obrázek filosofujícího pakonì] "
-  WIDTH="160" HEIGHT="200"></A>
+  ALT=" [obrázek filosofujícího pakoně] " />
+</A>
 </p>
-
-
-
-[
-<!-- Please keep this list alphabetical -->
-<!-- PLEASE UPDATE THE LIST AT THE BOTTOM (OR TOP) OF THE PAGE TOO! -->
-<A HREF="/philosophy/w3c-patent.cs.html">Èesky</A> |
-<A HREF="/philosophy/w3c-patent.en.html">Anglicky</A>
-<!-- | A HREF="/boilerplate.LG.html" LANGUAGE /A -->
-<!-- Please keep this list alphabetical -->
-<!-- PLEASE UPDATE THE LIST AT THE BOTTOM (OR TOP) OF THE PAGE TOO! -->
-]
-
+<!--#include virtual="/server/outdated.cs.html" -->
+<div style="clear:both"></div>
+<!--#if expr="$TRANSLATION_LIST" -->
+<!--#echo encoding="none" var="TRANSLATION_LIST" -->
+<!--#elif expr="$INITIAL_TRANSLATIONS_LIST = included" -->
+<!--#include virtual="/server/gnun/initial-translations-list.html" -->
+<!--#endif -->
+<hr />
+<center>
+<p>
+<i>25. listopadu 2002</i><br>
+<i>(později aktualizováno)</i>
+</p>
+</center>
 <p>
-(Omlouváme se, ale tento pøeklad byl zhotoven narychlo, mù¾e obsahovat chyby
-a nepro¹el korekturou. Pøesto se domníváme, ¾e vzhledem k naléhavosti situace
-je potøebné jej zveøejnit. Pokud mù¾ete, doporuèujeme prostudovat si anglický
-originál. -- èeský pøekladatelský tým GNU.Org)
+(Omlouváme se, ale tento překlad byl zhotoven narychlo, může obsahovat 
chyby
+a neprošel korekturou. Přesto se domníváme, že vzhledem k naléhavosti 
situace
+je potřebné jej zveřejnit. Pokud můžete, doporučujeme prostudovat si 
anglický
+originál. -- český překladatelský tým GNU.Org)
 </p>
 
 <center>
-<h3>Ná¹ postoj</h3>
+<h3>Náš postoj</h3>
 </center>
 
   <p>
-    Nadace pro svobodný software, pøedstavovaná svým hlavním
-    právním zástupcem, profesorem Ebenem Moglenem z Kolumbijské
-    právní univerzity, se úèastnila pracovní skupiny W3C konsorcia
-    zamìøené na patentovou politiku od listopadu 2001 a¾ po aktuální
-    poslední návrh smìrnic. Nadace pro svobodný software vidí tento
-    poslední návrh jako významný krok ve smìru ochrany World Wide Webu
-    pøed patenty zatí¾enými standardy, proto¾e navrhuje tzv. 
,,royalty-free''
-    nebo také ,,RF'' (bez poplatku) patentovou politiku. Z na¹eho úhlu
-    pohledu ale není pøedlo¾ený návrh adekvátním finálním øe¹ením.
+    Nadace pro svobodný software, představovaná svým hlavním
+    právním zástupcem, profesorem Ebenem Moglenem z Kolumbijské
+    právní univerzity, se účastnila pracovní skupiny W3C konsorcia
+    zaměřené na patentovou politiku od listopadu 2001 až po aktuální
+    poslední návrh směrnic. Nadace pro svobodný software vidí tento
+    poslední návrh jako významný krok ve směru ochrany World Wide Webu
+    před patenty zatíženými standardy, protože navrhuje tzv. 
,,royalty-free''
+    nebo také ,,RF'' (bez poplatku) patentovou politiku. Z našeho úhlu
+    pohledu ale není předložený návrh adekvátním finálním 
řešením.
   </p>
 
   <p>
-    Navrhovaná patentová politika dovoluje èlenùm W3C úèastnících
-    se v technických pracovních skupinách W3 pøijímat patentované
-    technologie, které by nebyly pro ty, kdo implementují standardy
-    zatí¾ené poplatky, ale na které by se vztahovalo omezení na ,,field
-    of use'' (oblast vyu¾ití), co¾ by bylo nesluèitelné se sekcí 7 licence
-   <a href="/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html">GNU General Public 
License</a>. Jinými
-    slovy, takové omezení na oblast pou¾ití by zabraòovalo implementaci
-    W3C standardù ve <a href="/philosophy/free-sw.html">svobodném 
software</a>.</p>
+    Navrhovaná patentová politika dovoluje členům W3C účastnících
+    se v technických pracovních skupinách W3 přijímat patentované
+    technologie, které by nebyly pro ty, kdo implementují standardy
+    zatížené poplatky, ale na které by se vztahovalo omezení na ,,field
+    of use'' (oblast využití), což by bylo neslučitelné se sekcí 7 
licence
+   <a href="/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html">GNU General Public 
License</a>. Jinými
+    slovy, takové omezení na oblast použití by zabraňovalo implementaci
+    W3C standardů ve <a href="/philosophy/free-sw.html">svobodném 
software</a>.</p>
 
   <p>
-    Sekce 7 GNU GPL má za úèel zabránit distribuci software, který
-    vypadá jako svobodný (proto¾e je uvolnìn pod copyrightovou
-    licentí garantující svobodu k u¾ívání, kopírování, modifikování
-    a redistribuování), ale který <em>nemù¾e</em> být ve skuteènosti
-    modifikován a redistribuován, proto¾e je jeho oblast vyu¾ití omezena
-    patenty. Aèkoliv ostatní licence svobodného software nemusí
-    obsahovat ustanovení podobná sekci 7 GNU GPL, neznamená to,
-    ¾e by takové programy byly svobodným software, pokud v nich
-    bude nìjaký standard implemtentován v rámci ,,royalty-free''
-    a omezen na konkrétní oblast vyu¾ití.
+    Sekce 7 GNU GPL má za účel zabránit distribuci software, který
+    vypadá jako svobodný (protože je uvolněn pod copyrightovou
+    licentí garantující svobodu k užívání, kopírování, 
modifikování
+    a redistribuování), ale který <em>nemůže</em> být ve skutečnosti
+    modifikován a redistribuován, protože je jeho oblast využití 
omezena
+    patenty. Ačkoliv ostatní licence svobodného software nemusí
+    obsahovat ustanovení podobná sekci 7 GNU GPL, neznamená to,
+    že by takové programy byly svobodným software, pokud v nich
+    bude nějaký standard implemtentován v rámci ,,royalty-free''
+    a omezen na konkrétní oblast využití.
   </p>
 
   <p>
-    Napøíklad, èlenové W3 by mohli pøispìt ke standardu popisujícímu
-    chování webových serverù patentovanou technologií poskytující
-    urèitou funkci. Mohl by být k dispozici svobodný program
-    implementující tyto standardy, z nìho¾ by ostatní mohli
-    kód kopírovat, aby tak poskytli danou funkci i ve svém
-    browseru èi neinteraktivním webovém klientovi. Pokud ale,
-    tak jak to v souèastnosti W3C navrhuje, bude vlastník
-    patentu licencovat pou¾ívání bez poplatku ,,pouze za úèelem
-    implementace daného standardu'', jakékoliv vyu¾ívání takového
-    kódu v neinteraktivním webovém klientovi by stále znamenalo
-    mo¾né problémy s poru¹ením patentu.
+    Například, členové W3 by mohli přispět ke standardu popisujícímu
+    chování webových serverů patentovanou technologií poskytující
+    určitou funkci. Mohl by být k dispozici svobodný program
+    implementující tyto standardy, z něhož by ostatní mohli
+    kód kopírovat, aby tak poskytli danou funkci i ve svém
+    browseru či neinteraktivním webovém klientovi. Pokud ale,
+    tak jak to v součastnosti W3C navrhuje, bude vlastník
+    patentu licencovat používání bez poplatku ,,pouze za účelem
+    implementace daného standardu'', jakékoliv využívání takového
+    kódu v neinteraktivním webovém klientovi by stále znamenalo
+    možné problémy s porušením patentu.
   </p>
 
 <a name="comment">
   <p>
-    Z toho dùvodu navrhovaná politika ve skuteènosti nijak práva
-    lidí z hnutí svobodného software podílet se na implementaci
-    a roz¹iøování webových standardù nechrání. Cíl na¹í
-    úèasti v procesu vytváøení této politiky ve W3C nebyl zatím
-    dosa¾en. Nadace prosí v¹echny, komu není právo vývojáøù svobodného
-    software implementovat v¹echny budoucí webové standardy lhostejné,
-    aby zaslali W3C komentáøe naléhající, aby bylo zabránìno uvalení
-    takových omezení na ,,oblast pou¾ití'' (field of use) patentovaných
-    technologií ve standardech W3C. Adresa, na kterou by mìly být
-    takové komentáøe emailem odesílány je <a
+    Z toho důvodu navrhovaná politika ve skutečnosti nijak práva
+    lidí z hnutí svobodného software podílet se na implementaci
+    a rozšiřování webových standardů nechrání. Cíl naší
+    účasti v procesu vytváření této politiky ve W3C nebyl zatím
+    dosažen. Nadace prosí všechny, komu není právo vývojářů 
svobodného
+    software implementovat všechny budoucí webové standardy lhostejné,
+    aby zaslali W3C komentáře naléhající, aby bylo zabráněno uvalení
+    takových omezení na ,,oblast použití'' (field of use) patentovaných
+    technologií ve standardech W3C. Adresa, na kterou by měly být
+    takové komentáře emailem odesílány je <a
    href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
-   Zasílat je mo¾né pouze do <strong>Úterý 31. prosince 2002</strong>.
-    [Pokud to nestihnete, i pozdìji zaslané komentáøe mají smysl, proto¾e 
je ¹ance,
-    ¾e se povede tento termín odlo¾it. Pokud to stihnete, bude dobré také 
po¾ádat
-    o odlo¾ení tohoto termínu, aby se stihli vyjádøit i ostatní. -- pozn. 
pøekl.]
+   Zasílat je možné pouze do <strong>Úterý 31. prosince 2002</strong>.
+    [Pokud to nestihnete, i později zaslané komentáře mají smysl, 
protože je šance,
+    že se povede tento termín odložit. Pokud to stihnete, bude dobré 
také požádat
+    o odložení tohoto termínu, aby se stihli vyjádřit i ostatní. -- 
pozn. překl.]
   </p>
 
 <center>
-<h3>Dal¹í ne-právní vysvìtlení na¹eho postoje</h3>
+<h3>Další ne-právní vysvětlení našeho postoje</h3>
 
 <p>
 
-<font size="-1"><blockquote><i>Mnoho lidí z komunity svobodného software nás 
¾ádalo
-o podrobnìj¹í vysvìtlení na¹ich námitek k navrhované politice. Pøidáváme je 
tedy
-ní¾e.</i></blockquote></font>
+<font size="-1"><blockquote><i>Mnoho lidí z komunity svobodného software 
nás žádalo
+o podrobnější vysvětlení našich námitek k navrhované politice. 
Přidáváme je tedy
+níže.</i></blockquote></font>
 </p>
 </center>
 
 <p>
-Námitky FSF se týkají <a
+Námitky FSF se týkají <a
     
href="https://www.w3.org/TR/2002/WD-patent-policy-20021114/#sec-Requirements";>sekce
-    3 patentové politiky navrhované W3C</a>. Polo¾ka 3 této sekce øíká, 
¾e bezplatnost
-    licence ,,mù¾e být omezena na implementování Doporuèení 
(Recommendation) a toho, co
-    je Doporuèením vy¾adováno''. To je omezení na ,,oblast vyu¾ití''.
+    3 patentové politiky navrhované W3C</a>. Položka 3 této sekce 
říká, že bezplatnost
+    licence ,,může být omezena na implementování Doporučení 
(Recommendation) a toho, co
+    je Doporučením vyžadováno''. To je omezení na ,,oblast využití''.
 </p>
 
 <p>
-Problém je v spor mezi takovým omezením na ,,oblast vyu¾ití''
-a <a href="/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html#TOC3">sekcí 7 GPL</a>.
-Dle sekce 7, omezení na ,,oblast vyu¾ití'' spadá pod ,,omezení uvalené
-na vás [distributora GPL software], která odporují podmínkám licence''.
-Podmínky licence napøíklad vy¾adují, aby v¹ichni, kdo obdr¾í distribuci
-GPL software mìli právo spustit program za jakýmkoliv úèelem (sekce 0),
-právo modifikovat program za jakýmkoliv úèelem (sekce 2), atd. Nìkteré
-z tìchto úèelù mohou snadno spadat mimo ,,oblast vyu¾ití'', kterou
-omezení dovoluje.
+Problém je v spor mezi takovým omezením na ,,oblast využití''
+a <a href="/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html#TOC3">sekcí 7 GPL</a>.
+Dle sekce 7, omezení na ,,oblast využití'' spadá pod ,,omezení uvalené
+na vás [distributora GPL software], která odporují podmínkám licence''.
+Podmínky licence například vyžadují, aby všichni, kdo obdrží distribuci
+GPL software měli právo spustit program za jakýmkoliv účelem (sekce 0),
+právo modifikovat program za jakýmkoliv účelem (sekce 2), atd. Některé
+z těchto účelů mohou snadno spadat mimo ,,oblast využití'', kterou
+omezení dovoluje.
 </p>
 <p>
-Zde je krok za krokem rozebrán detailní pøíklad, který ukazuje,
-jak by se tento problém mohl projevit:
+Zde je krok za krokem rozebrán detailní příklad, který ukazuje,
+jak by se tento problém mohl projevit:
 
 <ol>
 
 <li>
-    Programátor <em>P</em> si stáhne webový prohlí¾eè Konqueror. Obdr¾í ho
-    pod podmínkami GNU GPL.</li>
+    Programátor <em>P</em> si stáhne webový prohlížeč Konqueror. 
Obdrží ho
+    pod podmínkami GNU GPL.</li>
 
-<li> <em>P</em> se dozví o novém webovém standardu, který vy¾aduje vyu¾ití
-nìjaké techniky parsování URL, která je patentována spoleèností <em>S</em>.
- <em>S</em> licencovala tento patent pod RF [,,bez poplatku''], co¾ je
-ne-exkluzivní licence, ale s omezením na ,,oblast vyu¾ití'', které øíká,
-¾e daná licence mù¾e být pou¾ita pouze k ,,implementaci standardu''.
-Standard, jak se ukazuje, pokrývá pouze to, co mù¾ou s URL dìlat webové
-browsery a neøíká nic o stranì serveru èi klientech, které nejsou 
browsery.</li>
-
-<li> <em>P</em> implementuje tuto techniku v Konqueroru a sna¾í se tuto
-modifikovanou verzi redistribuovat na své webové stránce,
-aby mohli z tohoto srovnání se standardem profitovat i ostatní
-u¾ivatelé. Pokud to udìlá, musí se dle copyrightového zákona
-øídit podmínkami GPL, proto¾e redistribuuje modifikovanou verzi.</li>
-
-<li>Na druhé stranì ví, ¾e na kód je uvalena podmínka, která
-protiøeèí GPL (poru¹uje sekci 7) -- konkrétnì ví, ¾e patentová
-licence C zakazuje lidem vzít jeho kód pro parsování RL
-a vlo¾it jej do, øeknìme, vyhledávacího enginu. Tudí¾,
-dle sekce 7 GPL, nemù¾e kód redistribuovat.
+<li> <em>P</em> se dozví o novém webovém standardu, který vyžaduje 
využití
+nějaké techniky parsování URL, která je patentována společností 
<em>S</em>.
+ <em>S</em> licencovala tento patent pod RF [,,bez poplatku''], což je
+ne-exkluzivní licence, ale s omezením na ,,oblast využití'', které 
říká,
+že daná licence může být použita pouze k ,,implementaci standardu''.
+Standard, jak se ukazuje, pokrývá pouze to, co můžou s URL dělat webové
+browsery a neříká nic o straně serveru či klientech, které nejsou 
browsery.</li>
+
+<li> <em>P</em> implementuje tuto techniku v Konqueroru a snaží se tuto
+modifikovanou verzi redistribuovat na své webové stránce,
+aby mohli z tohoto srovnání se standardem profitovat i ostatní
+uživatelé. Pokud to udělá, musí se dle copyrightového zákona
+řídit podmínkami GPL, protože redistribuuje modifikovanou verzi.</li>
+
+<li>Na druhé straně ví, že na kód je uvalena podmínka, která
+protiřečí GPL (porušuje sekci 7) -- konkrétně ví, že patentová
+licence C zakazuje lidem vzít jeho kód pro parsování RL
+a vložit jej do, řekněme, vyhledávacího enginu. Tudíž,
+dle sekce 7 GPL, nemůže kód redistribuovat.
 </li>
 
-<li> Mohli byste si pomyslet, ¾e by postaèilo, kdyby pøiøadil
-copyright stávajícímu copyrightovému vlastníkovi Konqueroru
-a nechal kód distribuovat odtud. Mohli by ho pak distribuovat
-pod GPL, ale dávali by jej lidem s odporující si licencí.
-Nejsem právník, ale neznám nic, co by nìkomu zakazovalo distribovat
-copyrightované práce pod licencemi, která nemají ¾ádný smysl
-a odporují si. Av¹ak je zajisté pravda, ¾e ti, kdo takovou
-verzi programu obdr¾í, jsou ji¾ zablokováni a nemohou
-sami provádìt dal¹í distribuci nebo modifikace. [Jejich licence
-není právnì platná, proto¾e si odporuje. Tudí¾ ¾ádnou licenci
-k takovým aktivitám nemají -- pozn. pøekl.]
+<li> Mohli byste si pomyslet, že by postačilo, kdyby přiřadil
+copyright stávajícímu copyrightovému vlastníkovi Konqueroru
+a nechal kód distribuovat odtud. Mohli by ho pak distribuovat
+pod GPL, ale dávali by jej lidem s odporující si licencí.
+Nejsem právník, ale neznám nic, co by někomu zakazovalo distribovat
+copyrightované práce pod licencemi, která nemají žádný smysl
+a odporují si. Avšak je zajisté pravda, že ti, kdo takovou
+verzi programu obdrží, jsou již zablokováni a nemohou
+sami provádět další distribuci nebo modifikace. [Jejich licence
+není právně platná, protože si odporuje. Tudíž žádnou licenci
+k takovým aktivitám nemají -- pozn. překl.]
    </li>
   </ol>
 </p>
 
 <p>
-    Tedy, nezávisle na tom, kdo bude ve skuteènosti provádìt
-    distribuci, výsledek bude takový, ¾e buï pøestane být produkt
-    distribuován nebo to dotlaèí pùvodního vývojáøe opustit GPL.
-    Oba výsledky jsou velmi ne¹»astné.
- <a href="#comment">Proto vás prosíme, abyste napsali svùj komentáø
-    na tento poslední návrh</a>.
+    Tedy, nezávisle na tom, kdo bude ve skutečnosti provádět
+    distribuci, výsledek bude takový, že buď přestane být produkt
+    distribuován nebo to dotlačí původního vývojáře opustit GPL.
+    Oba výsledky jsou velmi nešťastné.
+ <a href="#comment">Proto vás prosíme, abyste napsali svůj komentář
+    na tento poslední návrh</a>.
 
 </p>
 
 <HR>
-
-[
-<!-- Please keep this list alphabetical -->
-<!-- PLEASE UPDATE THE LIST AT THE BOTTOM (OR TOP) OF THE PAGE TOO! -->
-<A HREF="/philosophy/w3c-patent.cs.html">Czech</A> |
-<A HREF="/philosophy/w3c-patent.en.html">English</A>
-<!-- | A HREF="/boilerplate.LG.html" LANGUAGE /A -->
-<!-- Please keep this list alphabetical -->
-<!-- PLEASE UPDATE THE LIST AT THE BOTTOM (OR TOP) OF THE PAGE TOO! -->
-]
-
 <HR>
 
 
 <P>
-Zpìt na <A HREF="/">Domovskou stránku GNU</A>.
+Zpět na <A HREF="/">Domovskou stránku GNU</A>.
 <P>
 
-Prosím zasílejte FSF &amp; GNU otázky na 
+Prosím zasílejte FSF &amp; GNU otázky na 
 <A HREF="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>.
- <A HREF="/contact/">Dal¹í zpùsoby jak kontaktovat</A> FSF.
+ <A HREF="/contact/">Další způsoby jak kontaktovat</A> FSF.
 <P>
 
-Prosím zasílejte komentáøe o webových stránkách na
+Prosím zasílejte komentáře o webových stránkách na
 
 <A HREF="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>,
-ostatní otázky na
+ostatní otázky na
 <A HREF="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>.
 
 <p>
@@ -239,14 +235,14 @@
 </p>
 
 <p>
-Doslovné kopírování a distribuce tohoto celého èlánku je dovolena
-na jakémkoliv médiu pod podmínkou, ¾e bude zachováno toto upozornìní.
+Doslovné kopírování a distribuce tohoto celého článku je dovolena
+na jakémkoliv médiu pod podmínkou, že bude zachováno toto upozornění.
 </p>
 
 <P>
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2017/03/25 19:11:25 $ $Author: th_g $
+$Date: 2017/05/04 14:29:32 $
 <!-- timestamp end -->
 <HR>
 

Index: licenses/gpl-faq.cs.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/licenses/gpl-faq.cs.html,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -b -r1.7 -r1.8
--- licenses/gpl-faq.cs.html  26 Mar 2017 13:24:40 -0000   1.7
+++ licenses/gpl-faq.cs.html  4 May 2017 14:29:32 -0000    1.8
@@ -1,152 +1,157 @@
 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 3.2 Final//EN">
 
 <HTML>
+<!--#set var="PO_FILE" value=''
+ --><!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/licenses/gpl-faq.html"
+ --><!--#set var="DIFF_FILE" value=""
+ --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2002-07-29" -->
 <HEAD>
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
-<TITLE>Èasto kladené otázky o GNU GPL - Projekt GNU - Free Software Foundation 
(FSF)</TITLE>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
+<TITLE>Často kladené otázky o GNU GPL v2 - Projekt GNU - Free Software 
Foundation (FSF)</TITLE>
+<!--#include virtual="/licenses/po/gpl-faq.translist" -->
 <LINK REV="made" HREF="mailto:address@hidden";>
+<style>
+img { display: none; }
+#outdated { padding: 0 1em 0; margin: 1.5em; border-left: 1em solid yellow; }
address@hidden (min-width:30em) {
+ img { display: block; float: left; width: 8em; margin-bottom: .5em; }
+ #outdated { margin-left: 10em; }
+}
+</style>
 </HEAD>
 <BODY BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="#000000" LINK="#1F00FF" ALINK="#FF0000" 
VLINK="#99
 00DD">
-<H3>Èasto kladené otázky o GNU GPL</H3>
+<H3>Často kladené otázky o GNU GPL v2</H3>
 
 <A HREF="/graphics/agnuhead.html"><IMG SRC="/graphics/gnu-head-sm.jpg"
-  ALT=" [image of the Head of a GNU] "
-  WIDTH="129" HEIGHT="122"></A>
-
-[
-<!-- Please keep this list alphabetical -->
-<!-- PLEASE UPDATE THE LIST AT THE BOTTOM (OR TOP) OF THE PAGE TOO! -->
- <A HREF="/licenses/gpl-faq.en.html">Anglicky</A>
-| <A HREF="/licenses/gpl-faq.fr.html">Francouzsky</A>
-| <A HREF="/licenses/gpl-faq.it.html">Italsky</A>
-| <A HREF="/licenses/gpl-faq.ko.html">Korejsky</A>
-| <A HREF="/licenses/gpl-faq.pl.html">Polsky</A>
-| <A HREF="/licenses/gpl-faq.pt-br.html">Portugalsky</A>
-<!-- | A HREF="/boilerplate.LG.html" LANGUAGE /A -->
-<!-- Please keep this list alphabetical -->
-<!-- PLEASE UPDATE THE LIST AT THE BOTTOM (OR TOP) OF THE PAGE TOO! -->
-]
-
-<hr>
-
-Tato stránka obsahuje odpovìdi na èasto kladené otázky o
-GNU General Public License (GPL). Pokud hledáte informace
-o jiných licencích Nadace pro svobodný software, podívejte
-se na <a href="/licenses/licenses.html">na¹i stránku licencí</a>.
+  ALT=" [image of the Head of a GNU] " />
+</A>
+<!--#include virtual="/server/outdated.cs.html" -->
+<div style="clear:both"></div>
+<!--#if expr="$TRANSLATION_LIST" -->
+<!--#echo encoding="none" var="TRANSLATION_LIST" -->
+<!--#elif expr="$INITIAL_TRANSLATIONS_LIST = included" -->
+<!--#include virtual="/server/gnun/initial-translations-list.html" -->
+<!--#endif -->
+<hr />
+
+Tato stránka obsahuje odpovědi na často kladené otázky o
+GNU General Public License (GPL). Pokud hledáte informace
+o jiných licencích Nadace pro svobodný software, podívejte
+se na <a href="/licenses/licenses.html">naši stránku licencí</a>.
 
 <p>
 
-A¾ si pøeètete tento FAQ (Frequently Asked Questions, èasto kladené
-otázky), <a
-   href="http://www.gnu.org/cgi-bin/license-quiz.cgi";>mù¾ete
-si své znalosti o licencování svobodného software vyzkou¹et v
-na¹em testu</a>.
+Až si přečtete tento FAQ (Frequently Asked Questions, často kladené
+otázky), <a
+   href="http://www.gnu.org/cgi-bin/license-quiz.cgi";>můžete
+si své znalosti o licencování svobodného software vyzkoušet v
+našem testu</a>.
 
 <P>
 <!-- Replace this list with the page's contents. -->
 <H4>Obsah</H4>
 <ul>
- <h4>Základní otázky o GPL, projektu GNU a Nadaci pro svobodný
+ <h4>Základní otázky o GPL, projektu GNU a Nadaci pro svobodný
 software</h4>
 
 <UL>
  <LI><A HREF="#WhatDoesGPLStandFor" NAME="TOCWhatDoesGPLStandFor">
-Co znamená zkratka GPL?</A>
+Co znamená zkratka GPL?</A>
 
  <LI><A HREF="#DoesFreeSoftwareMeanUsingTheGPL"
  NAME="TOCDoesFreeSoftwareMeanUsingTheGPL">
-Znamená svobodný software, ¾e musím pou¾ít GPL?</A>
+Znamená svobodný software, že musím použít GPL?</A>
 
- <li><A HREF="#WhyUseGPL" NAME="TOCWhyUseGPL">Proè bych
-mìl pou¾ít GPL radìji ne¾ nìjakou jinou licenci svobodného software?</A>
+ <li><A HREF="#WhyUseGPL" NAME="TOCWhyUseGPL">Proč bych
+měl použít GPL raději než nějakou jinou licenci svobodného software?</A>
 
  <LI><A HREF="#DoesAllGNUSoftwareUseTheGNUGPLAsItsLicense"
- NAME="TOCDoesAllGNUSoftwareUseTheGNUGPLAsItsLicense">Pou¾ívá
-v¹echen GNU software jako svou licenci GNU GPL?</A>
+ NAME="TOCDoesAllGNUSoftwareUseTheGNUGPLAsItsLicense">Používá
+všechen GNU software jako svou licenci GNU GPL?</A>
 
  <LI><A HREF="#DoesUsingTheGPLForAProgramMakeItGNUSoftware"
  NAME="TOCDoesUsingTheGPLForAProgramMakeItGNUSoftware">
-Znamená pou¾ití GNU GPL, ¾e se software stane souèástí GNU?</A>
+Znamená použití GNU GPL, že se software stane součástí GNU?</A>
 
  <LI><A HREF="#GPLOtherThanSoftware" NAME="TOCGPLOtherThanSoftware">
-Mohu pou¾ít GPL i na nìco jiného, ne¾ jen na software?
+Mohu použít GPL i na něco jiného, než jen na software?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#WhyNotGPLForManuals" NAME="TOCWhyNotGPLForManuals">
-Proè nepou¾ívat GPL pro manuály?
+Proč nepoužívat GPL pro manuály?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#GPLTranslations" NAME="TOCGPLTranslations">
-Existují pøeklady GPL do jiných jazykù?
+Existují překlady GPL do jiných jazyků?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#WhySomeGPLAndNotLGPL" NAME="TOCWhySomeGPLAndNotLGPL">
-Proè jsou nìkteré knihovny kryty klasickou
+Proč jsou některé knihovny kryty klasickou
 GPL a ne Lesser GPL?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#WhoHasThePower" NAME="TOCWhoHasThePower">
-Kdo má moc prosazovat GPL?
+Kdo má moc prosazovat GPL?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#AssignCopyright" NAME="TOCAssignCopyright">
-Proè FSF po¾aduje po pøispìvatelích jí copyrightovaných programù
-pøevedení copyrightu na sebe? Pokud jsem vlastníkem copyrightu
-na GPL program, mìl bych to dìlat také? Jestli ano, jak?
+Proč FSF požaduje po přispěvatelích jí copyrightovaných programů
+převedení copyrightu na sebe? Pokud jsem vlastníkem copyrightu
+na GPL program, měl bych to dělat také? Jestli ano, jak?
 </A>
 
  </ul>
 
- <h4>Obecný výklad GPL</h4>
+ <h4>Obecný výklad GPL</h4>
 
  <ul>
 
 
  <LI><A HREF="#WhyDoesTheGPLPermitUsersToPublishTheirModifiedVersions"
  NAME="TOCWhyDoesTheGPLPermitUsersToPublishTheirModifiedVersions">
-Proè GPL povoluje u¾ivatelùm publikovat vlastní modifikovanou verzi?
+Proč GPL povoluje uživatelům publikovat vlastní modifikovanou verzi?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#GPLRequireSourcePostedPublic"
  NAME="TOCGPLRequireSourcePostedPublic">
-    Po¾aduje GPL, aby byl zveøejnìn zdrojový kód modifikovaných
-    verzí?
+    Požaduje GPL, aby byl zveřejněn zdrojový kód modifikovaných
+    verzí?
 </A>
 
 <LI><A HREF="#WhatDoesWrittenOfferValid" NAME="TOCWhatDoesWrittenOfferValid">
-Co to znamená ,,písemná nabídka platná pro jakoukoliv tøetí stranu''?
-Znamená to, ¾e kdokoliv na svìtì mù¾e získat zdrojový kód jakéhokoliv
+Co to znamená ,,písemná nabídka platná pro jakoukoliv třetí stranu''?
+Znamená to, že kdokoliv na světě může získat zdrojový kód jakéhokoliv
 GPL programu?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#TheGPLSaysModifiedVersions" 
NAME="TOCTheGPLSaysModifiedVersions">
-GPL øíká, ¾e pozmìnìné verze musí být, pokud jsou distribuovány,
-,,licencovány ... v¹em tøetím stranám.'' Kdo jsou tyto tøetí strany?
+GPL říká, že pozměněné verze musí být, pokud jsou distribuovány,
+,,licencovány ... všem třetím stranám.'' Kdo jsou tyto třetí strany?
  </A>
 
  <LI><A HREF="#DoesTheGPLAllowMoney" NAME="TOCDoesTheGPLAllowMoney">
-    Dovoluje mi GPL prodávat kopie programu za peníze?
+    Dovoluje mi GPL prodávat kopie programu za peníze?
  </A>
 
  <LI><A HREF="#DoesTheGPLAllowDownloadFee"
  NAME="TOCDoesTheGPLAllowDownloadFee">
-Dovoluje mi GPL po¾adovat poplatek za sta¾ení programu
-z mého webu?
+Dovoluje mi GPL požadovat poplatek za stažení programu
+z mého webu?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#DoesTheGPLAllowRequireFee" NAME="TOCDoesTheGPLAllowRequireFee">
-Dovoluje mi GPL po¾adovat, aby mi ka¾dý, kdo software obdr¾í,
-musel platit poplatek nebo mì musel upozoròovat?
+Dovoluje mi GPL požadovat, aby mi každý, kdo software obdrží,
+musel platit poplatek nebo mě musel upozorňovat?
  </A>
 
  <LI><A HREF="#DoesTheGPLRequireAvailabilityToPublic" 
NAME="TOCDoesTheGPLRequireAvailabilityToPublic">
- Pokud distribuuji GPL software za peníze, musím jej poskytnout také
+ Pokud distribuuji GPL software za peníze, musím jej poskytnout také
 zadarmo?
  </A>
 
  <LI><A HREF="#DoesTheGPLAllowNDA" NAME="TOCDoesTheGPLAllowNDA">
-Dovoluje mi GPL distribuovat pozmìnìnou verzi nebo betaverzi
+Dovoluje mi GPL distribuovat pozměněnou verzi nebo betaverzi
 pod non-disclosure agreement?
  </A>
 
@@ -157,398 +162,398 @@
  </A>
 
  <LI><A HREF="#WhyMustIInclude" NAME="TOCWhyMustIInclude">
-Proè GPL po¾aduje pøilo¾it kopii licence ke ka¾dé kopii programu?
+Proč GPL požaduje přiložit kopii licence ke každé kopii programu?
  </A>
 
  <LI><A HREF="#WhatIfWorkIsShort" NAME="TOCWhatIfWorkIsShort">
-A co kdy¾ program není o moc del¹í ne¾ sama licence?
+A co když program není o moc delší než sama licence?
  </A>
 
  <LI><a href="#RequiredToClaimCopyright"
-    name="TOCRequiredToClaimCopyright">Musím na své zmìny
+    name="TOCRequiredToClaimCopyright">Musím na své změny
 v GPL programu uvalovat copyright?</a>
 
  <LI><A href="#CombinePublicDomainWithGPL"
     name="TOCCombinePublicDomainWithGPL">Pokud program kombinuje
-kód v public domain s kódem pod GPL, mohu vzít tu èást v public
-domain a zacházet s ní jako s kódem v public domain?</a>
+kód v public domain s kódem pod GPL, mohu vzít tu část v public
+domain a zacházet s ní jako s kódem v public domain?</a>
 
  <LI><A HREF="#IWantCredit" NAME="TOCIWantCredit">
-Chci za svou práci
-získat uznání. Chci, aby lidé vìdìli, co jsem napsal. Je to mo¾né i kdy¾
-pou¾iji GPL?
+Chci za svou práci
+získat uznání. Chci, aby lidé věděli, co jsem napsal. Je to možné i 
když
+použiji GPL?
  </A>
 
  <li><A HREF="#GPLOmitPreamble" NAME="TOCGPLOmitPreamble">
-Mohu z GPL vypustit pøedmluvu
-a instrukce, jak ji pou¾ít na vlastní programy, abych tak u¹etøil
-místo?
+Mohu z GPL vypustit předmluvu
+a instrukce, jak ji použít na vlastní programy, abych tak ušetřil
+místo?
  </A>
 
  <LI><A HREF="#WhatIsCompatible" NAME="TOCWhatIsCompatible">
-Co to znamená, kdy¾ se øekne, ¾e dvì licence jsou ,,kompatibilní''?
+Co to znamená, když se řekne, že dvě licence jsou ,,kompatibilní''?
  </A>
 
  <LI><A HREF="#WhatDoesCompatMean" NAME="TOCWhatDoesCompatMean">
-Co to znamená, kdy¾ se øekne, ¾e licence je ,,kompatibilní s GPL''?
+Co to znamená, když se řekne, že licence je ,,kompatibilní s GPL''?
  </A>
 
  <LI><A HREF="#OrigBSD" NAME="TOCOrigBSD">
-Proè je pùvodní BSD licence nekompatibilní s GPL?
+Proč je původní BSD licence nekompatibilní s GPL?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#MereAggregation" NAME="TOCMereAggregation">
-Jaký je rozdíl mezi ,,pouhým seskupováním'' a ,,kombinováním dvou modulù
+Jaký je rozdíl mezi ,,pouhým seskupováním'' a ,,kombinováním dvou 
modulů
 do jednoho programu?''
 </A>
 
  <LI><A HREF="#AssignCopyright" NAME="TOCAssignCopyright">
-Proè FSF po¾aduje po pøispìvatelích jí copyrightovaných programù
-pøevedení copyrightu na sebe? Pokud jsem vlastníkem copyrightu
-na GPL program, mìl bych to dìlat také? Jestli ano, jak?
+Proč FSF požaduje po přispěvatelích jí copyrightovaných programů
+převedení copyrightu na sebe? Pokud jsem vlastníkem copyrightu
+na GPL program, měl bych to dělat také? Jestli ano, jak?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#GPLCommercially" NAME="TOCGPLCommercially">
-Pokud pou¾ívám nìjaký software, který jsem obdr¾el pod GNU GPL,
-smím jej modifikovat, vytvoøit tak nový program, a ten pak
-komerènì prodávat?
+Pokud používám nějaký software, který jsem obdržel pod GNU GPL,
+smím jej modifikovat, vytvořit tak nový program, a ten pak
+komerčně prodávat?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#GPLOtherThanSoftware" NAME="TOCGPLOtherThanSoftware">
- Mohu pou¾ít GPL i na nìco jiného, ne¾ jen na software?
+ Mohu použít GPL i na něco jiného, než jen na software?
 </A>
 
  </ul>
 
- <h4>Pou¾ití GPL pro va¹e programy</h4>
+ <h4>Použití GPL pro vaše programy</h4>
 
  <ul>
 
  <LI><A HREF="#CouldYouHelpApplyGPL" NAME="TOCCouldYouHelpApplyGPL">
 Mohli
-byste mi dát intrukce krok za krokem, jak aplikovat GPL na mùj program?
+byste mi dát intrukce krok za krokem, jak aplikovat GPL na můj program?
  </A>
 
  <li><A HREF="#WhyUseGPL" NAME="TOCWhyUseGPL">
-Proè bych
-mìl pou¾ít GPL radìji ne¾ nìjakou jinou licenci svobodného software?</A>
+Proč bych
+měl použít GPL raději než nějakou jinou licenci svobodného software?</A>
 
  <LI><A HREF="#WhyMustIInclude" NAME="TOCWhyMustIInclude">
-Proè GPL po¾aduje pøilo¾it kopii licence ke ka¾dé kopii programu?
+Proč GPL požaduje přiložit kopii licence ke každé kopii programu?
  </A>
 
  <LI><A HREF="#WhatIfWorkIsShort" NAME="TOCWhatIfWorkIsShort">
-A co kdy¾ program není o moc del¹í ne¾ sama licence?
+A co když program není o moc delší než sama licence?
  </A>
 
  <li><A HREF="#GPLOmitPreamble" NAME="TOCGPLOmitPreamble">
-Mohu z GPL vypustit pøedmluvu
-a instrukce, jak ji pou¾ít na vlastní programy, abych tak u¹etøil
-místo?
+Mohu z GPL vypustit předmluvu
+a instrukce, jak ji použít na vlastní programy, abych tak ušetřil
+místo?
  </A>
 
  <LI><A HREF="#HowIGetCopyright" NAME="TOCHowIGetCopyright">
 Jak
-získám copyright na svùj program, abych jej mohl zveøejnit pod GPL?
+získám copyright na svůj program, abych jej mohl zveřejnit pod GPL?
  </A>
 
  <LI><A HREF="#WhatIfSchool" NAME="TOCWhatIfSchool">
-Co kdy¾ bude má ¹kola chtít zabudovat mùj program do vlastního
-proprietárního produktu?
+Co když bude má škola chtít zabudovat můj program do vlastního
+proprietárního produktu?
  </A>
 
  <LI><A HREF="#ReleaseUnderGPLAndNF" NAME="TOCReleaseUnderGPLAndNF">
-Rád
-bych vydal program, který jsem napsal, pod GNU GPL, ale chtìl bych
-ten samý kód pou¾ít i v nesvobodných programech.
+Rád
+bych vydal program, který jsem napsal, pod GNU GPL, ale chtěl bych
+ten samý kód použít i v nesvobodných programech.
 </a>
 
  <LI><A HREF="#CanDeveloperThirdParty"
  NAME="TOCCanDeveloperThirdParty">
-Mù¾e vývojáø programu, který ji¾
-byl distribuován pod GPL, licencovat pozdìji tento program
-nìjaké dal¹í stranì k exkluzivnímu u¾ívání?
+Může vývojář programu, který již
+byl distribuován pod GPL, licencovat později tento program
+nějaké další straně k exkluzivnímu užívání?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#VersionTwoOrLater" NAME="TOCVersionTwoOrLater">
-Proè
-by na programech mìlo být ,,Version 2 of the GPL or any later version''
-(GPL verze 2 nebo jakákoliv pozdìj¹í)?
+Proč
+by na programech mělo být ,,Version 2 of the GPL or any later version''
+(GPL verze 2 nebo jakákoliv pozdější)?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#GPLOutput" NAME="TOCGPLOutput">
-Existuje nìjaký
-zpùsob, jak bych mohl na výstup programu uvalit GPL? Napøíklad
-pokud by mùj program byl pou¾íván k vývoji designù hardware,
-mohl bych po¾adovat, aby tyto designy byly svobodné?
+Existuje nějaký
+způsob, jak bych mohl na výstup programu uvalit GPL? Například
+pokud by můj program byl používán k vývoji designů hardware,
+mohl bych požadovat, aby tyto designy byly svobodné?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#WhyNotGPLForManuals" NAME="TOCWhyNotGPLForManuals">
-Proè nepou¾ívat GPL pro manuály?
+Proč nepoužívat GPL pro manuály?
 </A>
 
  </ul>
 
- <h4>Distribuce programù vydaných pod GPL</h4>
+ <h4>Distribuce programů vydaných pod GPL</h4>
 
  <ul>
 
  <LI><A HREF="#DistributeWithSourceOnInternet"
  NAME="TOCDistributeWithSourceOnInternet">
-Chci distribuovat binární
-verzi GPL programu bez zdrojových kódù. Místo toho, abych musel
-pozdìji posílat zdrojové kódy u¾ivatelùm, kteøí si to objednají,
-staèí umístit zdrojové kódy na internetový server?
+Chci distribuovat binární
+verzi GPL programu bez zdrojových kódů. Místo toho, abych musel
+později posílat zdrojové kódy uživatelům, kteří si to objednají,
+stačí umístit zdrojové kódy na internetový server?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#SourceAndBinaryOnDifferentSites"
  NAME="TOCSourceAndBinaryOnDifferentSites">
-Mohu umístit binární
-soubory na svùj internetový server a zdrojový kód na jiný?
+Mohu umístit binární
+soubory na svůj internetový server a zdrojový kód na jiný?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#DistributeExtendedBinary"
  NAME="TOCDistributeExtendedBinary">
-Chci distribuovat roz¹íøenou
-verzi programu krytého pod GPL v binární formì. Staèí distribuovat
-pouze zdrojové kódy pùvodní verze?
+Chci distribuovat rozšířenou
+verzi programu krytého pod GPL v binární formě. Stačí distribuovat
+pouze zdrojové kódy původní verze?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#DistributingSourceIsInconvenient"
  NAME="TOCDistributingSourceIsInconvenient">
 Chci distribuovat
-binární verzi, ale distribuce kompletních zdrojových kódù
-bych se rád vyvaroval. Co kdybych u¾ivatelùm dal spolu s binárními
-soubory diffy zdrojových kódù oproti aktuální verzi dostupné
-z FSF a doporuèil jim, a» základ získají odsud?
+binární verzi, ale distribuce kompletních zdrojových kódů
+bych se rád vyvaroval. Co kdybych uživatelům dal spolu s binárními
+soubory diffy zdrojových kódů oproti aktuální verzi dostupné
+z FSF a doporučil jim, ať základ získají odsud?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#AnonFTPAndSendSources" NAME="TOCAnonFTPAndSendSource">
-Chci zpøístupnit binární kódy
-pøes anonymní FTP, ale zasílat zdrojové kódy pouze lidem,
-kteøí si je objednají.
+Chci zpřístupnit binární kódy
+přes anonymní FTP, ale zasílat zdrojové kódy pouze lidem,
+kteří si je objednají.
 </A>
 
  <LI><A HREF="#HowCanIMakeSureEachDownloadGetsSource"
  NAME="TOCHowCanIMakeSureEachDownloadGetsSource">
-Jak mù¾u zajistit,
-aby ka¾dý u¾ivatel, který si stáhne binární verzi, dostal také
-zdrojový kód?
+Jak můžu zajistit,
+aby každý uživatel, který si stáhne binární verzi, dostal také
+zdrojový kód?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#ReleaseNotOriginal" NAME="TOCReleaseNotOriginal">
 Mohu
-vydat program s licencí, která øíká, ¾e mù¾ete distribuovat modifikované
-verze pod GPL, ale nesmíte pod GPL distribuovat verzi originální?
+vydat program s licencí, která říká, že můžete distribuovat 
modifikované
+verze pod GPL, ale nesmíte pod GPL distribuovat verzi originální?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#CompanyGPLCostsMoney" NAME="TOCCompanyGPLCostsMoney">
 Zrovna
-jsem zjistil, ¾e jedna spoleènost má kopii programu pod GPL a musím
-platit, abych ji dostal. Neporu¹ují GPL tím, ¾e jej nedají volnì k dispozici
+jsem zjistil, že jedna společnost má kopii programu pod GPL a musím
+platit, abych ji dostal. Neporušují GPL tím, že jej nedají volně k 
dispozici
 na internetu?
 </A>
 
  </ul>
 
- <h4>Vyu¾ívání GPL programù pøi psaní jiného software</h4>
+ <h4>Využívání GPL programů při psaní jiného software</h4>
 
  <ul>
 
  <LI><A HREF="#CanIUseGPLToolsForNF" NAME="TOCCanIUseGPLToolsForNF">
-Mohu pou¾ívat programy kryté GPL
-k vývoji nesvobodných programù? Mohu pou¾ívat nástroje kryté
-GPL k tomu, abych tyto nesvobodné programy zkompiloval?
+Mohu používat programy kryté GPL
+k vývoji nesvobodných programů? Mohu používat nástroje kryté
+GPL k tomu, abych tyto nesvobodné programy zkompiloval?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#GPLOutput" NAME="TOCGPLOutput">
-Existuje nìjaký
-zpùsob, jak bych mohl na výstup programu uvalit GPL? Napøíklad
-pokud by mùj program byl pou¾íván k vývoji designù hardware,
-mohl bych po¾adovat, aby tyto designy byly svobodné?
+Existuje nějaký
+způsob, jak bych mohl na výstup programu uvalit GPL? Například
+pokud by můj program byl používán k vývoji designů hardware,
+mohl bych požadovat, aby tyto designy byly svobodné?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#WhatCaseIsOutputGPL" NAME="TOCWhatCaseIsOutputGPL">
-V jakém
-pøípadì je výstup z programu pod GPL takté¾ krytý GPL?
+V jakém
+případě je výstup z programu pod GPL taktéž krytý GPL?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#UseGCC" NAME="TOCUseGCC">
-Pokud pou¾ívám
-programovací jazyk C nebo C++ a kompiluiu jej GCC, musím
-software, který napí¹i, uvolnit pod tou samou licencí, jako GCC?
+Pokud používám
+programovací jazyk C nebo C++ a kompiluiu jej GCC, musím
+software, který napíši, uvolnit pod tou samou licencí, jako GCC?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#PortProgramToGL" NAME="TOCPortProgramToGL">
-Kdy¾
-portuji svùj program do GNU/Linuxu, znamená to, ¾e jej musím 
-uvolnit jako svobodný software pod GPL nebo nìjakou jinou
-licencí svobodného software?
+Když
+portuji svůj program do GNU/Linuxu, znamená to, že jej musím 
+uvolnit jako svobodný software pod GPL nebo nějakou jinou
+licencí svobodného software?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#GPLInProprietarySystem"
  NAME="TOCGPLInProprietarySystem">
-Chtìl bych pou¾ít software
-krytý GPL v mém proprietárním systému. Mohu to udìlat?
+Chtěl bych použít software
+krytý GPL v mém proprietárním systému. Mohu to udělat?
 </A>
 
  </ul>
 
- <h4>Kombinování vlastní práce s kódem vydaným pod GPL</h4>
+ <h4>Kombinování vlastní práce s kódem vydaným pod GPL</h4>
 
  <ul>
 
  <LI><A HREF="#MereAggregation" NAME="TOCMereAggregation">
-Jaký je rozdíl mezi ,,pouhým seskupováním'' a ,,kombinováním dvou modulù
+Jaký je rozdíl mezi ,,pouhým seskupováním'' a ,,kombinováním dvou 
modulů
 do jednoho programu?''
 </A>
 
  <LI><A HREF="#GPLFairUse" NAME="TOCGPLFairUse">
-Mám práva ,,fair use'' pøi pou¾ívání zdrojového kódu GPL programu?
+Mám práva ,,fair use'' při používání zdrojového kódu GPL programu?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#IfLibraryIsGPL" NAME="TOCIfLibraryIsGPL">
 Pokud
-je knihovna zveøejnìna pod GPL (a ne LGPL), znamená to, ¾e
-program, který ji pou¾ívá, musí být takté¾ pod GPL?
+je knihovna zveřejněna pod GPL (a ne LGPL), znamená to, že
+program, který ji používá, musí být taktéž pod GPL?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#LinkingWithGPL" NAME="TOCLinkingWithGPL">
 Vy jste
-vydali pod GPL program, který bych rád slinkoval s mým kódem
-a vytvoøil tak proprietární program. Znamená linkování s va¹ím
-programem, ¾e i mùj program musí být pod GPL?
+vydali pod GPL program, který bych rád slinkoval s mým kódem
+a vytvořil tak proprietární program. Znamená linkování s vaším
+programem, že i můj program musí být pod GPL?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#SwitchToLGPL" NAME="TOCSwitchToLGPL">
 Jestli ano,
-existuje nìjaká ¹ance, ¾e bych mohl získat licenci va¹eho programu
+existuje nějaká šance, že bych mohl získat licenci vašeho programu
 pod Lesser GPL?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#WillYouMakeAnException"
  NAME="TOCWillYouMakeAnException">
-Chtìli bychom pou¾ívat urèitý
-program GNU v na¹em projektu proprietárního software, ale
-nehodí se nám GPL. Uèiníte pro nás výjimku? Pøineslo by to tomu
-programu více u¾ivatelù.
+Chtěli bychom používat určitý
+program GNU v našem projektu proprietárního software, ale
+nehodí se nám GPL. Učiníte pro nás výjimku? Přineslo by to tomu
+programu více uživatelů.
 </A>
 
  <li><a href="#IfInterpreterIsGPL" name="TOCIfInterpreterIsGPL">
 Je-li
- interpretr programovacího jazyka vydán pod GPL, znamená to,
- ¾e programy napsané tak, aby jím byly interpretovány, musí
- být vydány pod licencemi kompatibilními s GPL?</a>
+ interpretr programovacího jazyka vydán pod GPL, znamená to,
+ že programy napsané tak, aby jím byly interpretovány, musí
+ být vydány pod licencemi kompatibilními s GPL?</a>
 
  <LI><A HREF="#InterpreterIncompat" NAME="TOCInterpreterIncompat">
 Pokud
-má interpretr programovacího jazyka licenci, která není kompatibilní
-s GPL, mohu na nìm spou¹tìt GPL programy?
+má interpretr programovacího jazyka licenci, která není kompatibilní
+s GPL, mohu na něm spouštět GPL programy?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#GPLModuleLicense" NAME="TOCGPLModuleLicense">
-Pokud do programu pod GPL pøidám modul, musím pro nìj pou¾ít
-také jako licenci GPL?
+Pokud do programu pod GPL přidám modul, musím pro něj použít
+také jako licenci GPL?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#GPLAndPlugins" NAME="TOCGPLAndPlugins">
 Pokud program
-zveøejnìný pod GPL pou¾ívá pluginy, jaké jsou po¾adavky kladené na licenci
-tìchto pluginù?
+zveřejněný pod GPL používá pluginy, jaké jsou požadavky kladené na 
licenci
+těchto pluginů?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#GPLPluginsInNF" NAME="TOCGPLPluginsInNF">
-Mohu pou¾ít GPL na plugin pro nìjaký nesvobodný program?
+Mohu použít GPL na plugin pro nějaký nesvobodný program?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#GPLInProprietarySystem"
  NAME="TOCGPLInProprietarySystem">
-Chtìl bych pou¾ít software
-krytý GPL v mém proprietárním systému. Mohu to udìlat?
+Chtěl bych použít software
+krytý GPL v mém proprietárním systému. Mohu to udělat?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#WritingFSWithNFLibs" NAME="TOCWritingFSWithNFLibs">
-Pí¹i svobodný software, který pou¾ívá nesvobodné knihovny.
-S jakými právními problémy se setkám, pokud pou¾iji GPL?
+Píši svobodný software, který používá nesvobodné knihovny.
+S jakými právními problémy se setkám, pokud použiji GPL?
  </A>
 
  <LI><A HREF="#WindowsRuntimeAndGPL" NAME="TOCWindowsRuntimeAndGPL">
-Pí¹i aplikaci pro Windows
-s pomocí Microsoft Visual C++ (nebo Visual Basicu) a chci
-jí vydat pod GPL. Je pod GPL dovoleno mùj program dynamicky
+Píši aplikaci pro Windows
+s pomocí Microsoft Visual C++ (nebo Visual Basicu) a chci
+jí vydat pod GPL. Je pod GPL dovoleno můj program dynamicky
 linkovat s run-time knihovnami Visual C++ (nebo Visual Basicu)?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#MoneyGuzzlerInc" NAME="TOCMoneyGuzzlerInc">
-Chtìl bych
- modifikovat programy kryté GPL a linkovat je s knihovnami 
- pro portování od Money Guzzler Inc. Nemohu ¹íøit zdrojový kód
- tìchto knihoven, tak¾e u¾ivatel, který by chtìl zmìnit
- tyto verze, by musel získat tyto knihovny oddìlenì. Proè to
+Chtěl bych
+ modifikovat programy kryté GPL a linkovat je s knihovnami 
+ pro portování od Money Guzzler Inc. Nemohu šířit zdrojový kód
+ těchto knihoven, takže uživatel, který by chtěl změnit
+ tyto verze, by musel získat tyto knihovny odděleně. Proč to
  GPL nepovoluje?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#OOPLang" NAME="TOCOOPLANG">
-Pokud v nìjakém
-objektovì orientovaném programovacím jazyku, jako je Java, pou¾iji
-tøídu pod GPL a nebudu ji modifikovat ani z ní odvozovat tøídy nové,
-jakým zpùsobem GPL ovlivòuje celý program?
+Pokud v nějakém
+objektově orientovaném programovacím jazyku, jako je Java, použiji
+třídu pod GPL a nebudu ji modifikovat ani z ní odvozovat třídy nové,
+jakým způsobem GPL ovlivňuje celý program?
 </A>
 
  <li><a href="#LinkingOverControlledInterface"
  name="TOCLinkingOverControlledInterface">
 Jak mohu dovolit
-likování proprietárních programù s mou GPL-knihovnou
-pouze pøes kontrolované rozhraní?
+likování proprietárních programů s mou GPL-knihovnou
+pouze přes kontrolované rozhraní?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#Consider" NAME="TOCConsider">
-Vezmìme tuto situaci:</a>
+Vezměme tuto situaci:</a>
 <UL>
-<LI>X vydává verzi V1 projektu pod GPL.
-<LI>Y pøispívá k vývoji verze V2 zmìnami a novým kódem,
-   který je zalo¾en na V1.
+<LI>X vydává verzi V1 projektu pod GPL.
+<LI>Y přispívá k vývoji verze V2 změnami a novým kódem,
+   který je založen na V1.
 <LI>X chce zkonvertovat V2 na ne-GPL licenci.  
 </UL>
-Potøebuje X povolení od Y?
+Potřebuje X povolení od Y?
 
  <LI><A HREF="#ManyDifferentLicenses" NAME="TOCManyDifferentLicenses">
-Napsal jsem aplikaci, která
- linkuje dohromady mnoho odli¹ných komponent s rozdílnými licencemi. Jsem
- velmi zmatený/á, proto¾e nevím, jaké licenèní po¾adavky jsou
- kladeny na mùj program. Mù¾ete mi, prosím, øíci, jaké
- licence mám pou¾ít?
+Napsal jsem aplikaci, která
+ linkuje dohromady mnoho odlišných komponent s rozdílnými licencemi. Jsem
+ velmi zmatený/á, protože nevím, jaké licenční požadavky jsou
+ kladeny na můj program. Můžete mi, prosím, říci, jaké
+ licence mám použít?
 </A>
 
  </ul>
 
- <h4>Otázky o poru¹ení GPL</h4>
+ <h4>Otázky o porušení GPL</h4>
 
  <ul>
 
  <li><a href="#ReportingViolation" name="TOCReportingViolation">Co
-bych mìl dìlat, pokud odhalím poru¹ení GPL?</a>
+bych měl dělat, pokud odhalím porušení GPL?</a>
 
  <LI><A HREF="#WhoHasThePower" NAME="TOCWhoHasThePower">
-Kdo má moc prosazovat GPL?
+Kdo má moc prosazovat GPL?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#HeardOtherLicense" NAME="TOCHeardOtherLicense">
-Sly¹el
-jsem, ¾e nìkdo dostal kopii GPL programu pod nìjakou jinou licencí,
-je to mo¾né?
+Slyšel
+jsem, že někdo dostal kopii GPL programu pod nějakou jinou licencí,
+je to možné?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#DeveloperViolate" NAME="TOCDeveloperViolate">
-Je vývojáø programu krytého pod GPL nìjak omezen GPL? Mohlo
-by být chování tohoto vývojáøe za nìjakých okolností
-poru¹ením GPL?
+Je vývojář programu krytého pod GPL nějak omezen GPL? Mohlo
+by být chování tohoto vývojáře za nějakých okolností
+porušením GPL?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#CompanyGPLCostsMoney" NAME="TOCCompanyGPLCostsMoney">
 Zrovna
-jsem zjistil, ¾e jedna spoleènost má kopii programu pod GPL a musím
-platit, abych ji dostal. Neporu¹ují GPL tím, ¾e jej nedají volnì k dispozici
+jsem zjistil, že jedna společnost má kopii programu pod GPL a musím
+platit, abych ji dostal. Neporušují GPL tím, že jej nedají volně k 
dispozici
 na internetu?
 </A>
 </ul>
@@ -559,278 +564,278 @@
 <HR>
 <P>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCWhatDoesGPLStandFor" NAME="WhatDoesGPLStandFor">Co znamená
+<dt><h4><A HREF="#TOCWhatDoesGPLStandFor" NAME="WhatDoesGPLStandFor">Co 
znamená
 zkratka GPL?</A></h4>
 
-<dd>,,GPL'' znamená ,,General Public License'', co¾ se dá do èe¹tiny
-pøelo¾it jako ,,V¹eobecná veøejná licence''. Nejroz¹íøenìj¹í takovou
-licencí je GNU General Public License, zkrácenì GNU GPL. Toto mù¾e
-být je¹tì dále zkráceno na GPL, pokud je z kontextu zøejmé, ¾e se
-mluví o té GPL z projektu GNU. 
+<dd>,,GPL'' znamená ,,General Public License'', což se dá do češtiny
+přeložit jako ,,Všeobecná veřejná licence''. Nejrozšířenější 
takovou
+licencí je GNU General Public License, zkráceně GNU GPL. Toto může
+být ještě dále zkráceno na GPL, pokud je z kontextu zřejmé, že se
+mluví o té GPL z projektu GNU. 
 
 <p>
 <!-- added by Czech translators -->
-Zkratku GNU GPL vyslovujeme jako [gnú d¾í pí el].
+Zkratku GNU GPL vyslovujeme jako [gnú dží pí el].
 <!-- /added -->
 <p>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCDoesFreeSoftwareMeanUsingTheGPL" 
NAME="DoesFreeSoftwareMeanUsingTheGPL">Znamená svobodný software, ¾e musím 
pou¾ít GPL?</A></h4>
+<dt><h4><A HREF="#TOCDoesFreeSoftwareMeanUsingTheGPL" 
NAME="DoesFreeSoftwareMeanUsingTheGPL">Znamená svobodný software, že musím 
použít GPL?</A></h4>
 
 <dd>
-Vùbec ne -- existuje mnoho dal¹ích licencí svobodného software.
+Vůbec ne -- existuje mnoho dalších licencí svobodného software.
 Existuje jejich
-<A HREF="/licenses/license-list.html">neúplný seznam</A>. 
-Jakákoliv licence, která u¾ivateli poskytuje <A
-HREF="/philosophy/free-sw.html">jisté konkrétní svobody</A>
-je licencí svobodného software.
+<A HREF="/licenses/license-list.html">neúplný seznam</A>. 
+Jakákoliv licence, která uživateli poskytuje <A
+HREF="/philosophy/free-sw.html">jisté konkrétní svobody</A>
+je licencí svobodného software.
 <p>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCWhyUseGPL" NAME="WhyUseGPL">Proè bych mìl 
-pou¾ít GPL radìji ne¾ nìjakou jinou licenci svobodného software?</A></h4>
+<dt><h4><A HREF="#TOCWhyUseGPL" NAME="WhyUseGPL">Proč bych měl 
+použít GPL raději než nějakou jinou licenci svobodného software?</A></h4>
 
 <dd>
-Pou¾íváním GNU GPL mù¾ete zajistit, aby v¹echny
+Používáním GNU GPL můžete zajistit, aby všechny
 <A
-HREF="/philosophy/pragmatic.html">vydané vylep¹ené verze byly také svobodným
-software</A>. To znamená, ¾e se tak mù¾ete vyhnout
-tomu, abyste museli v budoucnosti soupeøit s proprietární
-verzí va¹í vlastní práce. Pøesto mù¾e být pou¾ití
-<A HREF="/licenses/why-not-lgpl.html">volnìj¹í licence</a> v nìkterých
-speciálních pøípadech vhodnìj¹í.
+HREF="/philosophy/pragmatic.html">vydané vylepšené verze byly také 
svobodným
+software</A>. To znamená, že se tak můžete vyhnout
+tomu, abyste museli v budoucnosti soupeřit s proprietární
+verzí vaší vlastní práce. Přesto může být použití
+<A HREF="/licenses/why-not-lgpl.html">volnější licence</a> v některých
+speciálních případech vhodnější.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCDoesAllGNUSoftwareUseTheGNUGPLAsItsLicense" 
NAME="DoesAllGNUSoftwareUseTheGNUGPLAsItsLicense">
-Pou¾ívá v¹echen GNU software jako svoji licenci GNU GPL?</A></h4>
+Používá všechen GNU software jako svoji licenci GNU GPL?</A></h4>
 
 <dd>
-Vìt¹ina balíkù GNU software pou¾ívá jako svoji licenci GNU GPL,
-ale existuje nìkolik málo GNU programù, které pou¾ívají
-volnìj¹í licence, jako je Lesser GPL. Pokud to dìláme,
-je to zále¾itostí <A HREF="/licenses/why-not-lgpl.html">strategie</A>.
+Většina balíků GNU software používá jako svoji licenci GNU GPL,
+ale existuje několik málo GNU programů, které používají
+volnější licence, jako je Lesser GPL. Pokud to děláme,
+je to záležitostí <A HREF="/licenses/why-not-lgpl.html">strategie</A>.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCDoesUsingTheGPLForAProgramMakeItGNUSoftware" 
NAME="DoesUsingTheGPLForAProgramMakeItGNUSoftware">
-Znamená pou¾ití GNU GPL, ¾e se software stane souèástí GNU?</A></h4>
+Znamená použití GNU GPL, že se software stane součástí GNU?</A></h4>
 
 <dd>
-Zveøejnit svùj program pod GNU GPL mù¾e kdokoliv, 
-ale to z nìj je¹tì nedìlá souèást GNU.
+Zveřejnit svůj program pod GNU GPL může kdokoliv, 
+ale to z něj ještě nedělá součást GNU.
 <p>
-Udìlat z programu balík GNU znamená explicitnì pøispívat
-k projektu GNU. To nastane, kdy¾ s tím souhlasí jak vývojáøi
-programu, tak projekt GNU. Pokud byste rádi pøispìli svým programem
-do projektu GNU, prosím napi¹te na
+Udělat z programu balík GNU znamená explicitně přispívat
+k projektu GNU. To nastane, když s tím souhlasí jak vývojáři
+programu, tak projekt GNU. Pokud byste rádi přispěli svým programem
+do projektu GNU, prosím napište na
 <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCReportingViolation" NAME="ReportingViolation">
-Co bych mìl/a dìlat, pokud odhalím poru¹ení GPL?</A></h4>
+Co bych měl/a dělat, pokud odhalím porušení GPL?</A></h4>
 
 <dd>
-Mìl/a byste <A HREF="/licenses/gpl-violation.html">to oznámit.</a>
-Nejprve si ovìøte fakta, jak nejlépe umíte. Potom to øeknìte
-distributorovi èi vlastníkovi autorských práv na tento konkrétní
-GPL program. Jestli je jím Nadace pro svobodný software, napi¹te
+Měl/a byste <A HREF="/licenses/gpl-violation.html">to oznámit.</a>
+Nejprve si ověřte fakta, jak nejlépe umíte. Potom to řekněte
+distributorovi či vlastníkovi autorských práv na tento konkrétní
+GPL program. Jestli je jím Nadace pro svobodný software, napište
 na <A
 HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>. 
-V ostatních pøípadech by mohl být vlastníkem copyrightu maintainer (správce)
-programu, nebo by vám alespoò mohl øíci, jak mù¾ete vlastníka copyrightu
+V ostatních případech by mohl být vlastníkem copyrightu maintainer 
(správce)
+programu, nebo by vám alespoň mohl říci, jak můžete vlastníka copyrightu
 kontaktovat. Zkuste tedy napsat maintainerovi.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCWhyDoesTheGPLPermitUsersToPublishTheirModifiedVersions" 
NAME="WhyDoesTheGPLPermitUsersToPublishTheirModifiedVersions">
-Proè GPL povoluje u¾ivatelùm publikovat vlastní modifikovanou verzi?
+Proč GPL povoluje uživatelům publikovat vlastní modifikovanou verzi?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Rozhodujícím aspektem svobodného software je mo¾nost svobodné 
-spolupráce. Je naprosto nezbytné dovolit u¾ivatelùm,
-kteøí si chtìjí vzájemnì pomáhat, aby sdíleli opravy chyb a vylep¹ení
-s ostatními u¾ivateli.
-<p>
-Nìkteøí lidé navrhovali alternativy k GPL, po¾adující, aby
-upravené verze ¹ly pøes pùvodního autora. Dokud se pùvodní
-autor dobøe stará o správu programu, mohl by tento pøístup
-v praxi fungovat dobøe, ale kdy¾ autor více ménì
-pøestane svou úlohu plnit anebo odmítá poslouchat po¾adavky
-svých u¾ivatelù, toto shéma se zhroutí. Mimo praktických
-problémù navíc tento model nedovoluje, aby si u¾ivatelé
-pomáhali navzájem.
-<p>
-Nìkdy je navrhována kontrola nad modifikovanými verzemi,
-aby nevznikl zmatek mezi rùznými verzemi od u¾ivatelù.
-Z na¹í zku¹enosti v¹ak víme, ¾e toto není ¾ádným vìt¹ím
-problémem. Mnoho verzí Emacsu vzniklo mimo projektu GNU,
-ale u¾ivatelé je doká¾í odli¹it. GPL vy¾aduje, aby tvùrce
-pozmìnìné verze uvedl své jméno, které ji umo¾ní odli¹it
-od ostatních verzí a ochrání reputaci ostatních správcù.
+Rozhodujícím aspektem svobodného software je možnost svobodné 
+spolupráce. Je naprosto nezbytné dovolit uživatelům,
+kteří si chtějí vzájemně pomáhat, aby sdíleli opravy chyb a vylepšení
+s ostatními uživateli.
+<p>
+Někteří lidé navrhovali alternativy k GPL, požadující, aby
+upravené verze šly přes původního autora. Dokud se původní
+autor dobře stará o správu programu, mohl by tento přístup
+v praxi fungovat dobře, ale když autor více méně
+přestane svou úlohu plnit anebo odmítá poslouchat požadavky
+svých uživatelů, toto shéma se zhroutí. Mimo praktických
+problémů navíc tento model nedovoluje, aby si uživatelé
+pomáhali navzájem.
+<p>
+Někdy je navrhována kontrola nad modifikovanými verzemi,
+aby nevznikl zmatek mezi různými verzemi od uživatelů.
+Z naší zkušenosti však víme, že toto není žádným větším
+problémem. Mnoho verzí Emacsu vzniklo mimo projektu GNU,
+ale uživatelé je dokáží odlišit. GPL vyžaduje, aby tvůrce
+pozměněné verze uvedl své jméno, které ji umožní odlišit
+od ostatních verzí a ochrání reputaci ostatních správců.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCGPLRequireSourcePostedPublic"
     NAME="GPLRequireSourcePostedPublic">
-    Po¾aduje GPL, aby byl zveøejnìn zdrojový kód modifikovaných
-    verzí?
+    Požaduje GPL, aby byl zveřejněn zdrojový kód modifikovaných
+    verzí?
 </A></h4>
 
 <dd>
-GPL nepo¾aduje, aby byla pozmìnìná verze zveøejnìna.
-Mù¾ete provést nìjakou zmìnu a pou¾ívat takový program
-soukromì, bez toho, abyste jej zveøejòovali. To se vztahuje
-i na organizace (vèetnì spoleèností). Organizace mù¾e vytvoøit
-modifikovanou verzi a internì jí pou¾ívat bez toho, aby
-jí zveøejnila mimo tuto organizaci.
+GPL nepožaduje, aby byla pozměněná verze zveřejněna.
+Můžete provést nějakou změnu a používat takový program
+soukromě, bez toho, abyste jej zveřejňovali. To se vztahuje
+i na organizace (včetně společností). Organizace může vytvořit
+modifikovanou verzi a interně jí používat bez toho, aby
+jí zveřejnila mimo tuto organizaci.
 <p>
-Ale <em>pokud</em> modifikovanou verzi nìjakým zpùsobem
-zveøejníte, GPL vám ukládá povinnost zveøejnit i zdrojový
-kód této modifikované verze a to pod GPL.
+Ale <em>pokud</em> modifikovanou verzi nějakým způsobem
+zveřejníte, GPL vám ukládá povinnost zveřejnit i zdrojový
+kód této modifikované verze a to pod GPL.
 <p>
-GPL vám tedy dává povolení zveøejnit modifikovaný program
-urèitým zpùsobem a ne jiným, ale rozhodnutí, zda jej vùbec
-zveøejnit, je na vás.
+GPL vám tedy dává povolení zveřejnit modifikovaný program
+určitým způsobem a ne jiným, ale rozhodnutí, zda jej vůbec
+zveřejnit, je na vás.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCWhatDoesWrittenOfferValid" 
NAME="WhatDoesWrittenOfferValid">
-Co to znamená ,,písemná nabídka platná pro jakoukoliv tøetí stranu''?
-Znamená to, ¾e kdokoliv na svìtì mù¾e získat zdrojový kód jakéhokoliv
+Co to znamená ,,písemná nabídka platná pro jakoukoliv třetí stranu''?
+Znamená to, že kdokoliv na světě může získat zdrojový kód jakéhokoliv
 GPL programu?
 </A></h4>
 
 
-,,Platná pro jakoukoliv tøetí stranu znamená, ¾e ka¾dý, kdo
-tuto nabídku má, ji mù¾e vyu¾ít.
+,,Platná pro jakoukoliv třetí stranu znamená, že každý, kdo
+tuto nabídku má, ji může využít.
 <p>
-Pokud komerènì distribuujete binární kódy, které nejsou doprovázené
-zdrojovým kódem, GPL øíká, ¾e musíte poskytnout alespoò písemnou
-nabídku dodat zdrojový kód pozdìji. Kdy¾ u¾ivatelé nekomerènì
-redistribuují tyto binární soubory získané od vás, musí pøilo¾it
-i kopii písemné nabídky. To znamená, ¾e i lidé, kteøí nezískali
-binární verzi pøímo od vás, mohou stále získat kopie zdrojových kódù
-spolu s písemnou nabídkou.
-<p>
-Dùvod k tomu, proè po¾adujeme, aby byla tato nabídka platná
-pro jakoukoliv tøetí osobu je ten, aby lidé, kteøí získávají
-binární soubory nepøímo touto cestou, mohli od vás také získat
-zdrojový kód.
+Pokud komerčně distribuujete binární kódy, které nejsou doprovázené
+zdrojovým kódem, GPL říká, že musíte poskytnout alespoň písemnou
+nabídku dodat zdrojový kód později. Když uživatelé nekomerčně
+redistribuují tyto binární soubory získané od vás, musí přiložit
+i kopii písemné nabídky. To znamená, že i lidé, kteří nezískali
+binární verzi přímo od vás, mohou stále získat kopie zdrojových kódů
+spolu s písemnou nabídkou.
+<p>
+Důvod k tomu, proč požadujeme, aby byla tato nabídka platná
+pro jakoukoliv třetí osobu je ten, aby lidé, kteří získávají
+binární soubory nepřímo touto cestou, mohli od vás také získat
+zdrojový kód.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCIfIDistributeModifiedBinaries" 
NAME="IfIDistributeModifiedBinaries"> 
-Pokud distribuuji binární soubory na fyzickém médiu
-bez zdrojových kódù, mohu zpøístupnit zdrojové kódy pøes FTP místo
-zasílání po¹tou?
+Pokud distribuuji binární soubory na fyzickém médiu
+bez zdrojových kódů, mohu zpřístupnit zdrojové kódy přes FTP místo
+zasílání poštou?
 </A></h4>
 
 <p>
-Mìli byste poskytnout zdrojový kód na fyzickém médiu,
-kdykoliv si jej nìkdo objedná. To znamená, zaslat jej po¹tou.
-<p>
-Bude skvìlé, pokud poskytnete lidem mo¾nost zkopírovat si
-odpovídající zdrojový kód z FTP jako pøídavek k mo¾nosti
-objednat si jej po¹tou. FTP pøístup mù¾e u¾ivatelùm vyhovovat,
-ale také nemusí. Pokud tento zpùsob vyhovuje, mo¾ná si nikdo
-nezvolí objednat si kopii po¹tou a vy nebudete nikdy muset
-¾ádnou zasílat. To je dobré pro vás. Kdy¾ se ale u¾ivatel
-rozhodne kopii si objednat, musíte mu ji zaslat.
+Měli byste poskytnout zdrojový kód na fyzickém médiu,
+kdykoliv si jej někdo objedná. To znamená, zaslat jej poštou.
+<p>
+Bude skvělé, pokud poskytnete lidem možnost zkopírovat si
+odpovídající zdrojový kód z FTP jako přídavek k možnosti
+objednat si jej poštou. FTP přístup může uživatelům vyhovovat,
+ale také nemusí. Pokud tento způsob vyhovuje, možná si nikdo
+nezvolí objednat si kopii poštou a vy nebudete nikdy muset
+žádnou zasílat. To je dobré pro vás. Když se ale uživatel
+rozhodne kopii si objednat, musíte mu ji zaslat.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCTheGPLSaysModifiedVersions" 
NAME="TheGPLSaysModifiedVersions">
-GPL øíká, ¾e pozmìnìné verze musí být, pokud jsou distribuovány,
-,,licencovány ... v¹em tøetím stranám.'' Kdo jsou tyto tøetí strany?
+GPL říká, že pozměněné verze musí být, pokud jsou distribuovány,
+,,licencovány ... všem třetím stranám.'' Kdo jsou tyto třetí strany?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Sekce 2 øíká, ¾e modifikované verze, které distribuujete musí být
-licencovány v¹em tøetím stranám pod GPL. ,,V¹em tøetím stranám''
-znamená úplnì v¹em, ale neznamená to, ¾e byste pro nì museli
-nìco fyzicky *dìlat*. Znamená to pouze, ¾e od vás mají licenci
-na tuto va¹i verzi pod GPL.
+Sekce 2 říká, že modifikované verze, které distribuujete musí být
+licencovány všem třetím stranám pod GPL. ,,Všem třetím stranám''
+znamená úplně všem, ale neznamená to, že byste pro ně museli
+něco fyzicky *dělat*. Znamená to pouze, že od vás mají licenci
+na tuto vaši verzi pod GPL.
 <p>
 
 <dt><h4><a href="#TOCRequiredToClaimCopyright"
-    name="RequiredToClaimCopyright">Musím na své zmìny
+    name="RequiredToClaimCopyright">Musím na své změny
 v GPL programu uvalovat copyright?</a></h4>
 
 <dd>
-Své zmìny copyrightovat nemusíte. Ve vìt¹inì zemí se tak ale dìje
-automaticky, tak¾e pokud na nì copyright nechcete, musíte je dát
-do public domain explicitnì.
+Své změny copyrightovat nemusíte. Ve většině zemí se tak ale děje
+automaticky, takže pokud na ně copyright nechcete, musíte je dát
+do public domain explicitně.
 <p>
-A» ji¾ udìláte to èi ono, modifikovanou verzi programu musíte
+Ať již uděláte to či ono, modifikovanou verzi programu musíte
 distribuovat pod GPL.
 <p>
 
 <dt><h4><a href="#TOCCombinePublicDomainWithGPL"
     name="CombinePublicDomainWithGPL">Pokud program kombinuje
-kód v public domain s kódem pod GPL, mohu vzít tu èást v public
-domain a zacházet s ní jako s kódem v public domain?</a></h4>
+kód v public domain s kódem pod GPL, mohu vzít tu část v public
+domain a zacházet s ní jako s kódem v public domain?</a></h4>
 
 <dd>
-To udìlat mù¾ete, kdy¾ mù¾ete rozli¹it, která èást je public domain
-a oddìlit ji od zbytku. Pokud vývojáø nìjaký kód vlo¾í do public domain,
-bude v public domain i nadále, nehledì na to, kam se kdy dostane.
+To udělat můžete, když můžete rozlišit, která část je public domain
+a oddělit ji od zbytku. Pokud vývojář nějaký kód vloží do public 
domain,
+bude v public domain i nadále, nehledě na to, kam se kdy dostane.
 <p>
 
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCDoesTheGPLAllowMoney" NAME="DoesTheGPLAllowMoney">
-    Dovoluje mi GPL prodávat kopie programu za peníze?
+    Dovoluje mi GPL prodávat kopie programu za peníze?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Ano, GPL toto dovoluje ka¾dému.
-<A HREF="/philosophy/selling.html">Právo prodávat kopie</A> 
-je souèástí definice svobodného software.
+Ano, GPL toto dovoluje každému.
+<A HREF="/philosophy/selling.html">Právo prodávat kopie</A> 
+je součástí definice svobodného software.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCDoesTheGPLAllowDownloadFee" 
NAME="DoesTheGPLAllowDownloadFee">
-Dovoluje mi GPL po¾adovat poplatek za sta¾ení programu
-z mého webu?
+Dovoluje mi GPL požadovat poplatek za stažení programu
+z mého webu?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Ano. Za distribuci kopie programu si mù¾ete zvolit poplatek,
-jaký chcete. Jestli poskytujete ke sta¾ení binární verzi,
-musíte zajistit ,,stejný pøístup'' i ke zdrojovým kódùm.
-To znamená, ¾e poplatek za sta¾ení zdrojových kódù nesmí
-být vy¹¹í ne¾ poplatek za sta¾ení binární verze.
+Ano. Za distribuci kopie programu si můžete zvolit poplatek,
+jaký chcete. Jestli poskytujete ke stažení binární verzi,
+musíte zajistit ,,stejný přístup'' i ke zdrojovým kódům.
+To znamená, že poplatek za stažení zdrojových kódů nesmí
+být vyšší než poplatek za stažení binární verze.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCDoesTheGPLAllowRequireFee" 
NAME="DoesTheGPLAllowRequireFee">
-Dovoluje mi GPL po¾adovat, aby mi ka¾dý, kdo software obdr¾í,
-musel platit poplatek nebo mì musel upozoròovat?
+Dovoluje mi GPL požadovat, aby mi každý, kdo software obdrží,
+musel platit poplatek nebo mě musel upozorňovat?
 </a></h4>
 
 <dd>
-Ne. Takový po¾adavek by ve skuteènosti uèinil z programu nesvobodný
-software. Kdy¾ musí lidé platit, kdykoliv dostanou kopii programu,
-nebo pokud musí nìkoho konkrétního upozornit, program není svobodný.
-Podívejte se na <A HREF="/philosophy/free-sw.html">definici
-svobodného software</A>.
-<p>
-GPL je licencí svobodného software, a tak lidem dovoluje
-u¾ívat a dokonce redistribuovat program bez toho, aby
-za to museli nìkomu platit poplatek.
+Ne. Takový požadavek by ve skutečnosti učinil z programu nesvobodný
+software. Když musí lidé platit, kdykoliv dostanou kopii programu,
+nebo pokud musí někoho konkrétního upozornit, program není svobodný.
+Podívejte se na <A HREF="/philosophy/free-sw.html">definici
+svobodného software</A>.
+<p>
+GPL je licencí svobodného software, a tak lidem dovoluje
+užívat a dokonce redistribuovat program bez toho, aby
+za to museli někomu platit poplatek.
 <p>
 
 <dt><A HREF="#DoesTheGPLRequireAvailabilityToPublic" 
NAME="DoesTheGPLRequireAvailabilityToPublic">
- Pokud distribuuji GPL software za peníze, musím jej poskytnout také
+ Pokud distribuuji GPL software za peníze, musím jej poskytnout také
 zadarmo?
  </A>
 <dd>
-Ne. Nicménì pokud vám nìkdo poplatek zaplatí a dostane od vás
-kopii, GPL mu dává svobodu zveøejnit jej za peníze èi zadarmo.
-Napøíklad, nìkdo by si od vás software koupil, ale pak by jej
-vystavil na své webové stránce pro ¹irokou veøejnost.
+Ne. Nicméně pokud vám někdo poplatek zaplatí a dostane od vás
+kopii, GPL mu dává svobodu zveřejnit jej za peníze či zadarmo.
+Například, někdo by si od vás software koupil, ale pak by jej
+vystavil na své webové stránce pro širokou veřejnost.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCDoesTheGPLAllowNDA" NAME="DoesTheGPLAllowNDA">
-Dovoluje mi GPL distribuovat pozmìnìnou verzi nebo betaverzi
+Dovoluje mi GPL distribuovat pozměněnou verzi nebo betaverzi
 pod non-disclosure agreement?
 </a></h4>
 
 <dd>
-Ne. GPL øíká, ¾e kdokoliv, kdo od vás obdr¾í kopi
-va¹í verze, má právo redistribuovat kopie (a» ji¾ zmìnìné
-èi nikoliv) této verze. Nedává vám povolení distribuovat
-práci se ¾ádnými dal¹ími omezeními.
+Ne. GPL říká, že kdokoliv, kdo od vás obdrží kopi
+vaší verze, má právo redistribuovat kopie (ať již změněné
+či nikoliv) této verze. Nedává vám povolení distribuovat
+práci se žádnými dalšími omezeními.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCDevelopChangesUnderNDA" NAME="DevelopChangesUnderNDA">
@@ -839,120 +844,120 @@
 </a></h4>
 
 <dd>
-Ano. Napøíklad pokud souhlasíte s kontraktem na provedení
-zmìn a pøistoupíte na to, ¾e <em>va¹e zmìny</em> nebudou
-zveøejnìny dokud to klient neschválí. Toto je dovoleno, proto¾e
-v tomto pøípadì není pod NDA distribuován ¾ádný GPL kód. 
+Ano. Například pokud souhlasíte s kontraktem na provedení
+změn a přistoupíte na to, že <em>vaše změny</em> nebudou
+zveřejněny dokud to klient neschválí. Toto je dovoleno, protože
+v tomto případě není pod NDA distribuován žádný GPL kód. 
 
 <p>
 
-Mù¾ete také pøedat zmìny klientovi pod GPL, ale souhlasit s tím,
-¾e je nikomu dal¹ímu nezveøejníte, dokud vám k tomu klient nedá
-svolení. V tomto pøípadì také není pod NDA distribuován ¾ádný
-kód krytý GPL.
+Můžete také předat změny klientovi pod GPL, ale souhlasit s tím,
+že je nikomu dalšímu nezveřejníte, dokud vám k tomu klient nedá
+svolení. V tomto případě také není pod NDA distribuován žádný
+kód krytý GPL.
 <p>
-GPL by va¹emu klientovi dala právo tuto verzi redistribuovat,
-ale v tomto pøípadì se klient rozhodne toto právo neuplatòovat.
+GPL by vašemu klientovi dala právo tuto verzi redistribuovat,
+ale v tomto případě se klient rozhodne toto právo neuplatňovat.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCIWantCredit" NAME="IWantCredit">
-Chci za svou práci
-získat uznání. Chci, aby lidé vìdìli, co jsem napsal. Je to mo¾né i kdy¾
-pou¾iji GPL?
+Chci za svou práci
+získat uznání. Chci, aby lidé věděli, co jsem napsal. Je to možné i 
když
+použiji GPL?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Jistì, ¾e mù¾ete získat za svou práci uznání. Souèástí 
-zveøejòování programu pod GPL je sepsání upozornìní o copyrightu
-na va¹e vlastní jméno (za pøedpokladu, ¾e jste jeho vlastníkem).
-GPL po¾aduje, aby tuto zprávu obsahovaly v¹echny kopie.
+Jistě, že můžete získat za svou práci uznání. Součástí 
+zveřejňování programu pod GPL je sepsání upozornění o copyrightu
+na vaše vlastní jméno (za předpokladu, že jste jeho vlastníkem).
+GPL požaduje, aby tuto zprávu obsahovaly všechny kopie.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCWhyMustIInclude" NAME="WhyMustIInclude">
-Proè GPL po¾aduje pøilo¾it kopii licence ke ka¾dé kopii programu?
+Proč GPL požaduje přiložit kopii licence ke každé kopii programu?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Pøilo¾it licenci je dùle¾ité, aby ka¾dý, kdo získá kopii
-programu vìdìl, jaká jsou jeho práva.
+Přiložit licenci je důležité, aby každý, kdo získá kopii
+programu věděl, jaká jsou jeho práva.
 <p>
-Mohlo by vás lákat poku¹ení vlo¾it místo licence pouze
-URL, které na ni odkazuje. Nemù¾ete si v¹ak být jisti,
-¾e to URL bude platné je¹tì za pìt èi deset let.
-Za dvacet let by u¾ internetové adresy, jak je známe dnes,
-vùbec nemusely existovat.
+Mohlo by vás lákat pokušení vložit místo licence pouze
+URL, které na ni odkazuje. Nemůžete si však být jisti,
+že to URL bude platné ještě za pět či deset let.
+Za dvacet let by už internetové adresy, jak je známe dnes,
+vůbec nemusely existovat.
 <p>
-Jediný zpùsob, jak zajistit, ¾e lidé, kteøí mají kopie
-programu, budou mít v¾dy mo¾nost licenci si prohlédnout,
-je pøilo¾it ji k programu.
+Jediný způsob, jak zajistit, že lidé, kteří mají kopie
+programu, budou mít vždy možnost licenci si prohlédnout,
+je přiložit ji k programu.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCWhatIfWorkIsShort" NAME="WhatIfWorkIsShort">
-A co kdy¾ program není o moc del¹í ne¾ sama licence?
+A co když program není o moc delší než sama licence?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Pokud je program tak krátký, mù¾ete pro nìj pou¾ít
-i jednoduchou licenci dovolující v¹e spí¹e ne¾ GNU GPL.
+Pokud je program tak krátký, můžete pro něj použít
+i jednoduchou licenci dovolující vše spíše než GNU GPL.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCGPLOmitPreamble"
     NAME="GPLOmitPreamble">
-Mohu z GPL vypustit pøedmluvu
-a instrukce, jak ji pou¾ít na vlastní programy, abych tak u¹etøil
-místo?
+Mohu z GPL vypustit předmluvu
+a instrukce, jak ji použít na vlastní programy, abych tak ušetřil
+místo?
 </A></h4>
 <dd>
-Pøedmluva a instrukce jsou nedílné souèásti GNU GPL a nesmìjí
-být vypu¹tìny. Prosím pou¾ijte celou GPL. GNU GPL je ve skuteènosti
-copyrightována a její licence dovoluje pouze doslovné kopírování.
-<p>
-Pøedmluva a instrukce pøedstavují pøibli¾nì 5000 znakù, co¾ je ménì
-ne¾ 1/3 celkové velikosti GPL. Ve velikosti software to tedy
-¾ádnou podstatnou zmìnu neudìlá, pouze v pøípadì, ¾e je program
-velmi malý. V tomto pøípadì pro nìj mù¾ete pou¾ít
-i jednoduchou licenci dovolující v¹e spí¹e ne¾ GNU GPL.
+Předmluva a instrukce jsou nedílné součásti GNU GPL a nesmějí
+být vypuštěny. Prosím použijte celou GPL. GNU GPL je ve skutečnosti
+copyrightována a její licence dovoluje pouze doslovné kopírování.
+<p>
+Předmluva a instrukce představují přibližně 5000 znaků, což je méně
+než 1/3 celkové velikosti GPL. Ve velikosti software to tedy
+žádnou podstatnou změnu neudělá, pouze v případě, že je program
+velmi malý. V tomto případě pro něj můžete použít
+i jednoduchou licenci dovolující vše spíše než GNU GPL.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCWhatIsCompatible" NAME="WhatIsCompatible">
-Co to znamená, kdy¾ se øekne, ¾e dvì licence jsou ,,kompatibilní''?
+Co to znamená, když se řekne, že dvě licence jsou ,,kompatibilní''?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Abychom mohli zkombinovat dva programy (nebo jejich podstatné èásti)
-do nìjakého vìt¹ího celku, potøebujeme povolení pou¾ít takto
-oba programy. Jestli to licence tìchto dvou programù dovolují,
-pak jsou kompatibilní. Kdy¾ neexistuje ¾ádný zpùsob, jak zároveò
-naplnit po¾adavky obou licencí, potom jsou vzájemnì nekompatibilní.
+Abychom mohli zkombinovat dva programy (nebo jejich podstatné části)
+do nějakého většího celku, potřebujeme povolení použít takto
+oba programy. Jestli to licence těchto dvou programů dovolují,
+pak jsou kompatibilní. Když neexistuje žádný způsob, jak zároveň
+naplnit požadavky obou licencí, potom jsou vzájemně nekompatibilní.
 <p>
-Pro urèení kompatibility nìkterých licencí mù¾e být podstatný
-zpùsob, jakým je jejich kombinace provedena. Napøíklad mohou
-dovolovat linkování dvou modulù dohromady, ale nemusí povolovat
-spojení jejich kódu do modulu jednoho.
+Pro určení kompatibility některých licencí může být podstatný
+způsob, jakým je jejich kombinace provedena. Například mohou
+dovolovat linkování dvou modulů dohromady, ale nemusí povolovat
+spojení jejich kódu do modulu jednoho.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCWhatDoesCompatMean" NAME="WhatDoesCompatMean">
-Co to znamená, kdy¾ se øekne, ¾e licence je ,,kompatibilní s GPL''?
+Co to znamená, když se řekne, že licence je ,,kompatibilní s GPL''?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Znamená to, ¾e tato licence a GNU GPL jsou kompatibilní,
-¾e mù¾ete kombinovat kód vydaný pod touto licencí s kódem,
-zveøejnìným pod GNU GPL v jednom velkém programu.
+Znamená to, že tato licence a GNU GPL jsou kompatibilní,
+že můžete kombinovat kód vydaný pod touto licencí s kódem,
+zveřejněným pod GNU GPL v jednom velkém programu.
 <p>
-GPL povoluje takové kombinování za pøedpokladu, ¾e je výsledný
-kód licencován pod GNU GPL. Jiná licence je s GPL kompatibilní,
-pokud toto také dovoluje.
+GPL povoluje takové kombinování za předpokladu, že je výsledný
+kód licencován pod GNU GPL. Jiná licence je s GPL kompatibilní,
+pokud toto také dovoluje.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCWritingFSWithNFLibs" NAME="WritingFSWithNFLibs">
-Pí¹i svobodný software, který pou¾ívá nesvobodné knihovny.
-S jakými právními problémy se setkám, pokud pou¾iji GPL?
+Píši svobodný software, který používá nesvobodné knihovny.
+S jakými právními problémy se setkám, pokud použiji GPL?
 </A></h4>
 
 <dd>
 
-Pokud knihovny, které linkujete, spadají pod následující výjimku
+Pokud knihovny, které linkujete, spadají pod následující výjimku
 v GPL:
 <p>
 <!-- citace z licence - neprekladat -->
@@ -965,14 +970,14 @@
 </pre>
 <!-- konec citace -->
 <p>
-potom nemusíte udìlat nic zvlá¹tního, abyste je mohli pou¾ít. Jinak
-øeèeno, pokud knihovny, které potøebujete, pocházejí z vìt¹í èásti
-proprietárního operaèního systému, GPL øíká, ¾e je lidé mohou linkovat
-s va¹ím programem.
-<p>
-Pokud chcete linkovat program proti knihovnì nepodléhající této výjimce,
-je tøeba pøidat va¹i vlastní výjimku, zcela mimo GPL. 
-Tato poznámka ke copyrightu a poznámka k licenci povolí linkování
+potom nemusíte udělat nic zvláštního, abyste je mohli použít. Jinak
+řečeno, pokud knihovny, které potřebujete, pocházejí z větší části
+proprietárního operačního systému, GPL říká, že je lidé mohou 
linkovat
+s vaším programem.
+<p>
+Pokud chcete linkovat program proti knihovně nepodléhající této výjimce,
+je třeba přidat vaši vlastní výjimku, zcela mimo GPL. 
+Tato poznámka ke copyrightu a poznámka k licenci povolí linkování
 s programem FOO:
 
 <p>
@@ -1007,348 +1012,348 @@
 <!-- konec citace -->
 
 <p>
-Tuto výjimku mohou právnì udìlit pouze majitelé copyrightu.
-Pokud jste autorem celého programu vy, potom
-za pøedpokladu, ¾e si vá¹ zamìstnavatel èi va¹e ¹kola nedìlají nároky
+Tuto výjimku mohou právně udělit pouze majitelé copyrightu.
+Pokud jste autorem celého programu vy, potom
+za předpokladu, že si váš zaměstnavatel či vaše škola nedělají 
nároky
 na copyright, jste
-jeho majitelem -- tudí¾ smíte výjimku pøidat. Pokud v¹ak chcete 
-ve va¹em kódu pou¾ít èásti jiných pod GPL vydaných programù od jiných autorù,
-nemù¾ete pro nì výjimku pøidat. Museli byste získat
-souhlas dr¾itelù copyrightu na tyto programy.
-
-<p>
-Kdy¾ program pak budou modifikovat ostatní, nemají ¾ádnou povinnost
-uèinit tu samou výjimku pro jejich kód -- je to jejich rozhodnutí.
-<p>
-Pøidáním této výjimky se zbavíte právního problému, ale neuèiníte
-nic pro vyøe¹ení toho nejzáva¾nìj¹ího problému pou¾ívání nesvobodné
-knihovny: vá¹ program nebude plnì pou¾itelný ve svobodném prostøedí.
-Pokud urèitá funkce va¹eho programu závisí na nesvobodné knihovnì,
-nebudeme moci tuto funkci ve svobodném svìtì pou¾ívat. Jestli
-program závisí na nesvobodné knihovnì úplnì, nebude moci být souèástí
-svobodného operaèního systému, jako je GNU; stojí úplnì za hranicemi
-svobodného svìta.
-<p>
-Zva¾te proto prosím: doká¾ete najít zpùsob, jak funkci implementovat
-bez pou¾ití této knihovny? Doká¾ete za tuto knihovnu napsat svobodnou
-náhradu?
-<p>
-Kdy¾ je ji¾ program napsán s vyu¾itím nesvobodné knihovny,
-ji¾ je mo¾ná pøíli¹ pozdì mìnit své rozhodnutí. Doporuèujeme
-vám zveøejnit program tak, jak je, radìji ne¾ nezveøejòovat
-ho vùbec. Prosíme vás ale, zmiòte v README, ¾e má nevýhodu
-v potøebì nesvobodné knihobny a navrhnìte, aby nìkdo program
-pozmìnil tak, aby ji¾ nesvobodnou knihovnu nepotøeboval.
+jeho majitelem -- tudíž smíte výjimku přidat. Pokud však chcete 
+ve vašem kódu použít části jiných pod GPL vydaných programů od 
jiných autorů,
+nemůžete pro ně výjimku přidat. Museli byste získat
+souhlas držitelů copyrightu na tyto programy.
+
+<p>
+Když program pak budou modifikovat ostatní, nemají žádnou povinnost
+učinit tu samou výjimku pro jejich kód -- je to jejich rozhodnutí.
+<p>
+Přidáním této výjimky se zbavíte právního problému, ale neučiníte
+nic pro vyřešení toho nejzávažnějšího problému používání 
nesvobodné
+knihovny: váš program nebude plně použitelný ve svobodném prostředí.
+Pokud určitá funkce vašeho programu závisí na nesvobodné knihovně,
+nebudeme moci tuto funkci ve svobodném světě používat. Jestli
+program závisí na nesvobodné knihovně úplně, nebude moci být součástí
+svobodného operačního systému, jako je GNU; stojí úplně za hranicemi
+svobodného světa.
+<p>
+Zvažte proto prosím: dokážete najít způsob, jak funkci implementovat
+bez použití této knihovny? Dokážete za tuto knihovnu napsat svobodnou
+náhradu?
+<p>
+Když je již program napsán s využitím nesvobodné knihovny,
+již je možná příliš pozdě měnit své rozhodnutí. Doporučujeme
+vám zveřejnit program tak, jak je, raději než nezveřejňovat
+ho vůbec. Prosíme vás ale, zmiňte v README, že má nevýhodu
+v potřebě nesvobodné knihobny a navrhněte, aby někdo program
+pozměnil tak, aby již nesvobodnou knihovnu nepotřeboval.
 <p>
 
-Také nám o této nesvobodné knihovnì a jejích funkcích 
-prosím dejte vìdìt na <A
+Také nám o této nesvobodné knihovně a jejích funkcích 
+prosím dejte vědět na <A
 HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>. 
-Mù¾eme doporuèit lidem napsat svobodnou knihovnu s tou samou
-funkcí.
+Můžeme doporučit lidem napsat svobodnou knihovnu s tou samou
+funkcí.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCHowIGetCopyright" NAME="HowIGetCopyright">
-Jak získám copyright na svùj program, abych jej mohl zveøejnit pod GPL?
+Jak získám copyright na svůj program, abych jej mohl zveřejnit pod GPL?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Dle Bernské dohody je v¹e napsané automaticky copyrightováno
-kdykoliv to nabyde nìjaké podoby. Nemusíte tedy pro ,,získání''
-copyrightu na va¹i práci dìlat vùbec nic -- pokud máte jistotu,
-¾e nemù¾e nikdo jiný prohla¹ovat, ¾e práce je jeho.
-<p>
-Pøesto je registrování copyrightu v USA velmi dobrý nápad.
-V USA to pro vás bude berlièka pøi jednání s poru¹ovatelem
-va¹eho copyrightu.
-<p>
-Situace, kdy by se mohl nìkdo jiný prohla¹ovat za vlastníka
-copyrightu, nastává, pokud jste zamìstnanec èi student.
-Vá¹ zamìstnavatel èi ¹kola by mohl tvrdit, ¾e jste dìlali práci
-pro nì a copyright tak patøí jim. Zda by mìli pravdu, to zále¾í
-na okolnostech jakými jsou zákony zemì, kde ¾ijete, na va¹í
-pracovní smlouvì a na typu práce, který dìláte. Pokud máte nìjaké
-pochybnosti, je nejlep¹í konzultovat to s právníkem.
-<p>
-Kdykoliv si myslíte, ¾e vá¹ zamìstnavatel èi ¹kola by mohla pozdìji
-vzná¹et takové nároky, mù¾ete problém vyøe¹it tím, ¾e
-získáte dokument o vzdání se copyrightu, podepsaný nìjakým
-oprávnìným vedoucím pracovníkem spoleènosti èi ¹koly.
-(Vá¹ pøímo nadøazený ¹éf èi profesor vìt¹inou NENÍ k takovému
-úkonu oprávnìn.)
+Dle Bernské dohody je vše napsané automaticky copyrightováno
+kdykoliv to nabyde nějaké podoby. Nemusíte tedy pro ,,získání''
+copyrightu na vaši práci dělat vůbec nic -- pokud máte jistotu,
+že nemůže nikdo jiný prohlašovat, že práce je jeho.
+<p>
+Přesto je registrování copyrightu v USA velmi dobrý nápad.
+V USA to pro vás bude berlička při jednání s porušovatelem
+vašeho copyrightu.
+<p>
+Situace, kdy by se mohl někdo jiný prohlašovat za vlastníka
+copyrightu, nastává, pokud jste zaměstnanec či student.
+Váš zaměstnavatel či škola by mohl tvrdit, že jste dělali práci
+pro ně a copyright tak patří jim. Zda by měli pravdu, to záleží
+na okolnostech jakými jsou zákony země, kde žijete, na vaší
+pracovní smlouvě a na typu práce, který děláte. Pokud máte nějaké
+pochybnosti, je nejlepší konzultovat to s právníkem.
+<p>
+Kdykoliv si myslíte, že váš zaměstnavatel či škola by mohla později
+vznášet takové nároky, můžete problém vyřešit tím, že
+získáte dokument o vzdání se copyrightu, podepsaný nějakým
+oprávněným vedoucím pracovníkem společnosti či školy.
+(Váš přímo nadřazený šéf či profesor většinou NENÍ k takovému
+úkonu oprávněn.)
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCWhatIfSchool" NAME="WhatIfSchool">
-Co kdy¾ bude má ¹kola chtít zabudovat mùj program do vlastního
-proprietárního produktu?
+Co když bude má škola chtít zabudovat můj program do vlastního
+proprietárního produktu?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Mnoho univerzit se dnes sna¾í vydìlávat omezováním vyu¾ití
-znalostí a informací, které vyvíjejí. Tím se jejich chování
-velmi blí¾í chování komerèních firem. (,,The Kept University'',
+Mnoho univerzit se dnes snaží vydělávat omezováním využití
+znalostí a informací, které vyvíjejí. Tím se jejich chování
+velmi blíží chování komerčních firem. (,,The Kept University'',
 Atlantic Monthly, duben 2000, poskytuje obecnou diskuzi tohoto
-problému a jeho následkù.)
+problému a jeho následků.)
 <p>
-Pokud je mo¾né, ¾e by va¹e ¹kola mohla odmítnout vydat vá¹ program
-jako svobodný software, nejlep¹í je øe¹it situaci co nejdøíve.
-Èím lépe bude program pracovat, tím vìt¹í bude poku¹ení správcù
-vzít vám jej a dokonèit jej bez vás. V rannìj¹ích stádiích máte
-více ¹ancí.
-<p>
-Doporuèujeme vám, abyste s nimi promluvili, a¾ bude program
-napùl hotov a øekli: ,,Kdy¾ budete souhlasit s tím,
-¾e to vydám jako svobodný software, dokonèím to.''
-Nemyslete si, ¾e je to nìjaké zastra¹ování. Abyste zvítìzili,
-musíte mít odvahu øíci: ,,Mùj program bude mít svobodu,
+Pokud je možné, že by vaše škola mohla odmítnout vydat váš program
+jako svobodný software, nejlepší je řešit situaci co nejdříve.
+Čím lépe bude program pracovat, tím větší bude pokušení správců
+vzít vám jej a dokončit jej bez vás. V rannějších stádiích máte
+více šancí.
+<p>
+Doporučujeme vám, abyste s nimi promluvili, až bude program
+napůl hotov a řekli: ,,Když budete souhlasit s tím,
+že to vydám jako svobodný software, dokončím to.''
+Nemyslete si, že je to nějaké zastrašování. Abyste zvítězili,
+musíte mít odvahu říci: ,,Můj program bude mít svobodu,
 nebo nebude nikdy zrozen.''
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCCouldYouHelpApplyGPL" NAME="CouldYouHelpApplyGPL">
-Mohli byste mi dát intrukce krok za krokem, jak aplikovat GPL na mùj program?
+Mohli byste mi dát intrukce krok za krokem, jak aplikovat GPL na můj program?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Podívejte se na <A HREF="/licenses/gpl-howto.html">
+Podívejte se na <A HREF="/licenses/gpl-howto.html">
 instrukce k GPL</A>.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCCouldYouHelpApplyGFDL"
  NAME="CouldYouHelpApplyGFDL">
-Mohli byste mi dát instrukce krok
-za krokem, jak aplikovat GFDL na manuál?
+Mohli byste mi dát instrukce krok
+za krokem, jak aplikovat GFDL na manuál?
 </A></h4>
 
 <dd>
 
-Podívejte se na konec GFDL samotné a na stránku <A
+Podívejte se na konec GFDL samotné a na stránku <A
 HREF="/licenses/fdl-howto.html">instrukce k GFDL</A>.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCHeardOtherLicense" NAME="HeardOtherLicense">
-Sly¹el
-jsem, ¾e nìkdo dostal kopii GPL programu pod nìjakou jinou licencí,
-je to mo¾né?
+Slyšel
+jsem, že někdo dostal kopii GPL programu pod nějakou jinou licencí,
+je to možné?
 </A></h4>
 
 <dd>
-GNU GPL nedovoluje u¾ivatelùm pøipojovat k programu jiné licence.
-Vlastník copyrightu ale mohl program vydat paralelnì pod nìkolika
-rùznými licencemi. Jedna z nich mù¾e být GNU GPL.
+GNU GPL nedovoluje uživatelům připojovat k programu jiné licence.
+Vlastník copyrightu ale mohl program vydat paralelně pod několika
+různými licencemi. Jedna z nich může být GNU GPL.
 <p>
-Licence, která se vyskytuje u va¹í kopie, za pøedpokladu,
-¾e ji tam umístil vlastník copyrightu a ¾e jste získal/a
-kopii legitimnì, je tou licencí, která se na ni vztahuje.
+Licence, která se vyskytuje u vaší kopie, za předpokladu,
+že ji tam umístil vlastník copyrightu a že jste získal/a
+kopii legitimně, je tou licencí, která se na ni vztahuje.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCReleaseUnderGPLAndNF" NAME="ReleaseUnderGPLAndNF">
-Rád
-bych vydal program, který jsem napsal, pod GNU GPL, ale chtìl bych
-ten samý kód pou¾ít i v nesvobodných programech.
+Rád
+bych vydal program, který jsem napsal, pod GNU GPL, ale chtěl bych
+ten samý kód použít i v nesvobodných programech.
 </a></h4>
 
 <dd>
-Vydat nesvobodný program je v¾dy eticky ¹patné, ale právnì
-neexistuje ¾ádná pøeká¾ka v tom, abyste tak uèinil/a. Pokud jste
-vlastníkem copyrightu na kód, mù¾ete jej vydat v rùzných
-datech v nìkolika rùzných ne-exkluzivních licencích.
+Vydat nesvobodný program je vždy eticky špatné, ale právně
+neexistuje žádná překážka v tom, abyste tak učinil/a. Pokud jste
+vlastníkem copyrightu na kód, můžete jej vydat v různých
+datech v několika různých ne-exkluzivních licencích.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCDeveloperViolate" NAME="DeveloperViolate">
-Je vývojáø programu krytého pod GPL nìjak omezen GPL? Mohlo
-by být chování tohoto vývojáøe za nìjakých okolností
-poru¹ením GPL?
+Je vývojář programu krytého pod GPL nějak omezen GPL? Mohlo
+by být chování tohoto vývojáře za nějakých okolností
+porušením GPL?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Striktnì øeèeno, GPL je licence od vývojáøe, aby mohli ostatní
-program pou¾ívat, distribuovat a mìnit. Vývojáø sám jí není
-omezen, tak¾e a» bude vývojáø dìlat cokoliv, nebude to ,,poru¹ení''
+Striktně řečeno, GPL je licence od vývojáře, aby mohli ostatní
+program používat, distribuovat a měnit. Vývojář sám jí není
+omezen, takže ať bude vývojář dělat cokoliv, nebude to ,,porušení''
 GPL.
 <p>
-Na druhé stranì, kdy¾ bude vývojáø dìlat nìco, co by bylo poru¹ením
-licence, pokud by to dìlal nìkdo jiný, nejspí¹ ztratí své morální
-postavení v komunitì.
+Na druhé straně, když bude vývojář dělat něco, co by bylo porušením
+licence, pokud by to dělal někdo jiný, nejspíš ztratí své morální
+postavení v komunitě.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCCanDeveloperThirdParty"
  NAME="CanDeveloperThirdParty">
-Mù¾e vývojáø programu, který ji¾
-byl distribuován pod GPL, licencovat pozdìji tento program
-nìjaké dal¹í stranì k exkluzivnímu u¾ívání?
+Může vývojář programu, který již
+byl distribuován pod GPL, licencovat později tento program
+nějaké další straně k exkluzivnímu užívání?
 </a></h4>
 
 <dd>
-Ne, proto¾e veøejnost ji¾ má právo program u¾ívat
-pod GPL a tohoto práva nemù¾e být zbavena.
+Ne, protože veřejnost již má právo program užívat
+pod GPL a tohoto práva nemůže být zbavena.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCCanIUseGPLToolsForNF"
  NAME="CanIUseGPLToolsForNF">
-Mohu pou¾ívat programy kryté GPL
-k vývoji nesvobodných programù? Mohu pou¾ívat nástroje kryté
-GPL k tomu, abych tyto nesvobodné programy zkompiloval?
+Mohu používat programy kryté GPL
+k vývoji nesvobodných programů? Mohu používat nástroje kryté
+GPL k tomu, abych tyto nesvobodné programy zkompiloval?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Ano, proto¾e copyright na editory a nástroje nepokrývá kód,
-který napí¹ete.
+Ano, protože copyright na editory a nástroje nepokrývá kód,
+který napíšete.
 <p>
-Nìkteré programy z technických dùvodù kopírují na výstup
-èásti samy sebe, napøíklad Bison kopíruje program standardního
-parseru do výstupního souboru. V takovém pøípadì je tento zkopírovaný
-text ve výstupu krytý touté¾ licencí, jako zdrojový kód. Èást
-výstupu, odvozená od vstupu programu, dìdí copyright vstupních
+Některé programy z technických důvodů kopírují na výstup
+části samy sebe, například Bison kopíruje program standardního
+parseru do výstupního souboru. V takovém případě je tento zkopírovaný
+text ve výstupu krytý toutéž licencí, jako zdrojový kód. Část
+výstupu, odvozená od vstupu programu, dědí copyright vstupních
 dat.
 <p>
-Co se ale týèe Bisonu, ten mù¾e být u¾íván i k vývoji
-nesvobodných programù. Rozhodli jsme se explicitnì povolit
-u¾ívání standardního parseru ve výstupu Bisonu bez omezení.
-Takové rozhodnutí jsme uèinili proto, ¾e ji¾ existovaly jiné
-nástroje srovnatelné s Bisonem, které dovolovaly pou¾ití pro
-nesvobodné programy.
+Co se ale týče Bisonu, ten může být užíván i k vývoji
+nesvobodných programů. Rozhodli jsme se explicitně povolit
+užívání standardního parseru ve výstupu Bisonu bez omezení.
+Takové rozhodnutí jsme učinili proto, že již existovaly jiné
+nástroje srovnatelné s Bisonem, které dovolovaly použití pro
+nesvobodné programy.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCGPLFairUse" NAME="GPLFairUse">
-Mám práva ,,fair use'' pøi pou¾ívání zdrojového kódu GPL programu?
+Mám práva ,,fair use'' při používání zdrojového kódu GPL programu?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Ano, máte. ,,Fair use'' je u¾ití, které je dovoleno bez jakéhokoliv
-speciálního povolení. Proto¾e pro takové u¾ití nepotøebujete 
-svolení vývojáøù, mù¾ete to udìlat nezávisle na tom, co vývojáøi
-øíkají -- a» ji¾ v licenci nebo nìkde jinde, a» ji¾ ta licence
-bude GPL nebo nìjaká jiná licence svobodného software.
+Ano, máte. ,,Fair use'' je užití, které je dovoleno bez jakéhokoliv
+speciálního povolení. Protože pro takové užití nepotřebujete 
+svolení vývojářů, můžete to udělat nezávisle na tom, co vývojáři
+říkají -- ať již v licenci nebo někde jinde, ať již ta licence
+bude GPL nebo nějaká jiná licence svobodného software.
 <p>
-Pøesto je ale tøeba poznamenat, ¾e neexistuje ¾ádný mezinárodní
-princip fair use. Jaké v¹echny zpùsoby pou¾ití jsou pova¾ovány
-za ,,fair'' se li¹í zemi od zemì.
+Přesto je ale třeba poznamenat, že neexistuje žádný mezinárodní
+princip fair use. Jaké všechny způsoby použití jsou považovány
+za ,,fair'' se liší zemi od země.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCGPLOutput" NAME="GPLOutput">
-Existuje nìjaký
-zpùsob, jak bych mohl na výstup programu uvalit GPL? Napøíklad
-pokud by mùj program byl pou¾íván k vývoji designù hardware,
-mohl bych po¾adovat, aby tyto designy byly svobodné?
+Existuje nějaký
+způsob, jak bych mohl na výstup programu uvalit GPL? Například
+pokud by můj program byl používán k vývoji designů hardware,
+mohl bych požadovat, aby tyto designy byly svobodné?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Obecnì øeèeno, toto je právnì nemo¾né. Copyright
-vám nedává ¾ádné právo rozhodovat o tom, co mohou lidé udìlat
-s pou¾itím va¹eho programu ze svých dat. Pokud u¾ivatel pou¾ije
-vá¹ program ke konverzi vlastních dat, pak konvertovaná data
-patøí jemu, ne vám. Je¹tì obecnìji, pokud program nìjakým zpùsobem
-zpracovává vstup na výstup, pak copyright výstupu je zdìdìn
-z copyrightu vstupu, ze kterého byl generován.
-<p>
-Jediný pøípad, kdy byste tedy mohl ovlivnit copyright
-výstupu je ten, kdyby podstatné èásti výstupu byly kopírovány
-z textu va¹eho programu. Napøíklad èást programu Bison (podívejte
-se vý¹e) by byla kryta GNU GPL, kdybychom neudìlali v tomto speciálním
-pøípadì výjimku.
-<p>
-Mohl byste umìle donutit program kopírovat urèitý text
-do výstupu, i kdyby k tomu technicky ¾ádný dùvod nebyl. Ale kdy¾
-tento zkopírovaný text neslou¾í k nièemu praktickému, u¾ivatel
-by jej mohl jednodu¹e z výstupu vymazat a pou¾ít pouze ten zbytek.
-Potom by se nemusel øídit podmínkami redistribuce kopírovaného
+Obecně řečeno, toto je právně nemožné. Copyright
+vám nedává žádné právo rozhodovat o tom, co mohou lidé udělat
+s použitím vašeho programu ze svých dat. Pokud uživatel použije
+váš program ke konverzi vlastních dat, pak konvertovaná data
+patří jemu, ne vám. Ještě obecněji, pokud program nějakým způsobem
+zpracovává vstup na výstup, pak copyright výstupu je zděděn
+z copyrightu vstupu, ze kterého byl generován.
+<p>
+Jediný případ, kdy byste tedy mohl ovlivnit copyright
+výstupu je ten, kdyby podstatné části výstupu byly kopírovány
+z textu vašeho programu. Například část programu Bison (podívejte
+se výše) by byla kryta GNU GPL, kdybychom neudělali v tomto speciálním
+případě výjimku.
+<p>
+Mohl byste uměle donutit program kopírovat určitý text
+do výstupu, i kdyby k tomu technicky žádný důvod nebyl. Ale když
+tento zkopírovaný text neslouží k ničemu praktickému, uživatel
+by jej mohl jednoduše z výstupu vymazat a použít pouze ten zbytek.
+Potom by se nemusel řídit podmínkami redistribuce kopírovaného
 textu.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCWhatCaseIsOutputGPL" NAME="WhatCaseIsOutputGPL">
-V jakém pøípadì je výstup z programu pod GPL takté¾ krytý GPL?
+V jakém případě je výstup z programu pod GPL taktéž krytý GPL?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Pouze pokud program do výstupu kopíruje èást sebe sama.
+Pouze pokud program do výstupu kopíruje část sebe sama.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCGPLModuleLicense" NAME="GPLModuleLicense">
-Pokud do programu pod GPL pøidám modul, musím pro nìj pou¾ít
-také jako licenci GPL?
+Pokud do programu pod GPL přidám modul, musím pro něj použít
+také jako licenci GPL?
 </A></h4>
 
 <dd>
-GPL øíká, ¾e celý kombinovaný program musí být také uvolnìn pod GPL.
-Vá¹ modul musí být tedy dostupný k u¾ívání dle GPL.
+GPL říká, že celý kombinovaný program musí být také uvolněn pod GPL.
+Váš modul musí být tedy dostupný k užívání dle GPL.
 <p>
-Mù¾ete v¹ak dát je¹tì nìjaká dal¹í povolení k jeho pou¾ívání.
-Pokud chcete, mù¾ete vydat svùj program pod nìjakou laxnìj¹í
-licencí, ne¾ je GPL, ale s ní kompatibilní. V 
-<A HREF="/licenses/license-list.html">seznamu licencí</A> 
-je èásteèný seznam licencí kompatibilních s GPL.
+Můžete však dát ještě nějaká další povolení k jeho používání.
+Pokud chcete, můžete vydat svůj program pod nějakou laxnější
+licencí, než je GPL, ale s ní kompatibilní. V 
+<A HREF="/licenses/license-list.html">seznamu licencí</A> 
+je částečný seznam licencí kompatibilních s GPL.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCIfLibraryIsGPL" NAME="IfLibraryIsGPL">
 Pokud
-je knihovna zveøejnìna pod GPL (a ne LGPL), znamená to, ¾e
-program, který ji pou¾ívá, musí být takté¾ pod GPL?
+je knihovna zveřejněna pod GPL (a ne LGPL), znamená to, že
+program, který ji používá, musí být taktéž pod GPL?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Ano, proto¾e program v okam¾iku, kdy je spu¹tìn, zahrnuje i knihovnu.
+Ano, protože program v okamžiku, kdy je spuštěn, zahrnuje i knihovnu.
 <p>
 
 <dt><h4><a href="#TOCIfInterpreterIsGPL" name="IfInterpreterIsGPL">
 Je-li
- interpretr programovacího jazyka vydán pod GPL, znamená to,
- ¾e programy napsané tak, aby jím byly interpretovány, musí
- být vydány pod licencemi kompatibilními s GPL?
+ interpretr programovacího jazyka vydán pod GPL, znamená to,
+ že programy napsané tak, aby jím byly interpretovány, musí
+ být vydány pod licencemi kompatibilními s GPL?
 </a></h4>
 
 <dd>
 
-Pokud interpretr pouze interpretuje jazyk, pak je odpovìï ne.
-Interpretovaný program jsou pro interpretr pouze data, licence
-svobodného software jako GPL, zalo¾ená na copyrightovém právu,
-nemù¾e omezovat na jaká data interpretr pou¾ijete.
-Mù¾ete jej pou¾ít na jakákoliv data (interpretovaný program),
-jakým zpùsobem budete chtít, a na licencování tìchto dat
-nejsou kladeny ¾ádné po¾adavky.
-
-<p>
-Pokud je ale interpretr roz¹íøen o poskytování vazeb
-s dal¹ími prostøedky (co¾ jsou èasto, ale ne v¾dy, knihovny),
-interpretovaný program je vpodstatì linkován s tìmito
-prostøedky, které pou¾ívá pomocí vazeb. Pokud jsou tedy tyto 
-prostøedky vydány pod GPL, interpretovaný program musí být
-vydán pod nìjakoku licencí s GPL kompatibilní.
-Pøíkladem je JNI nebo Java Native Interface: knihovny, ke kterým
-je takto pøistupováno, jsou dynamicky linkovány s javovými
-programy, které je takto volají. 
-<p>
-Dal¹í podobný a velmi èastý pøípad je poskytovat s interpreterem
-knihovny, které jsou sami o sobì interpretovány. Napøíklad
-Perl poskytuje perlové moduly a implementace Javy poskytuje
-javové tøídy. Tyto knihovny a programy, které je volají
-jsou k sobì v¾dy dynamicky linkovány.
-<p>
-Následek je, ¾e pokud se rozhodnete pou¾ít GPL perlové moduly
-nebo javové tøídy, pak musíte program uvolnit pod licencí kompatibilní
-s GPL, nezávisle na tom, jakou má licenci perlový èi javový interpretr,
-na kterém tento kombinovaný perlový èi javový program pobì¾í.
+Pokud interpretr pouze interpretuje jazyk, pak je odpověď ne.
+Interpretovaný program jsou pro interpretr pouze data, licence
+svobodného software jako GPL, založená na copyrightovém právu,
+nemůže omezovat na jaká data interpretr použijete.
+Můžete jej použít na jakákoliv data (interpretovaný program),
+jakým způsobem budete chtít, a na licencování těchto dat
+nejsou kladeny žádné požadavky.
+
+<p>
+Pokud je ale interpretr rozšířen o poskytování vazeb
+s dalšími prostředky (což jsou často, ale ne vždy, knihovny),
+interpretovaný program je vpodstatě linkován s těmito
+prostředky, které používá pomocí vazeb. Pokud jsou tedy tyto 
+prostředky vydány pod GPL, interpretovaný program musí být
+vydán pod nějakoku licencí s GPL kompatibilní.
+Příkladem je JNI nebo Java Native Interface: knihovny, ke kterým
+je takto přistupováno, jsou dynamicky linkovány s javovými
+programy, které je takto volají. 
+<p>
+Další podobný a velmi častý případ je poskytovat s interpreterem
+knihovny, které jsou sami o sobě interpretovány. Například
+Perl poskytuje perlové moduly a implementace Javy poskytuje
+javové třídy. Tyto knihovny a programy, které je volají
+jsou k sobě vždy dynamicky linkovány.
+<p>
+Následek je, že pokud se rozhodnete použít GPL perlové moduly
+nebo javové třídy, pak musíte program uvolnit pod licencí kompatibilní
+s GPL, nezávisle na tom, jakou má licenci perlový či javový interpretr,
+na kterém tento kombinovaný perlový či javový program poběží.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCWindowsRuntimeAndGPL"
  NAME="WindowsRuntimeAndGPL">
-Pí¹i aplikaci pro Windows
-s pomocí Microsoft Visual C++ (nebo Visual Basicu) a chci
-jí vydat pod GPL. Je pod GPL dovoleno mùj program dynamicky
+Píši aplikaci pro Windows
+s pomocí Microsoft Visual C++ (nebo Visual Basicu) a chci
+jí vydat pod GPL. Je pod GPL dovoleno můj program dynamicky
 linkovat s run-time knihovnami Visual C++ (nebo Visual Basicu)?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Ano, proto¾e run-time knihovna bì¾nì doprovází pøekladaè èi
-interpreter, který pou¾íváte.
+Ano, protože run-time knihovna běžně doprovází překladač či
+interpreter, který používáte.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCOrigBSD" NAME="OrigBSD">
-Proè je pùvodní BSD licence nekompatibilní s GPL?
+Proč je původní BSD licence nekompatibilní s GPL?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Proto¾e obsahuje specifický po¾adavek, který v GPL není:
-konkrétnì po¾adavek o oznámení zmìn programu. GPL øíká:
+Protože obsahuje specifický požadavek, který v GPL není:
+konkrétně požadavek o oznámení změn programu. GPL říká:
 <p>
 <!-- citace, neprekladat -->
 <pre>
@@ -1357,66 +1362,66 @@
 </pre>
 <!-- konec citace -->
 <p>
-Ten èlánek o oznamování zmìn je právì takovým dal¹ím omezením, a proto je
-nekompatibilní s GPL.
+Ten článek o oznamování změn je právě takovým dalším omezením, a 
proto je
+nekompatibilní s GPL.
 <p>
-Revidovaná BSD licence ji¾ tuto klauzuli neobsahuje a tím
-je tento problém vyøe¹en.
+Revidovaná BSD licence již tuto klauzuli neobsahuje a tím
+je tento problém vyřešen.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCGPLAndPlugins" NAME="GPLAndPlugins">
 Pokud program
-zveøejnìný pod GPL pou¾ívá pluginy, jaké jsou po¾adavky kladené na licenci
-tìchto pluginù?
+zveřejněný pod GPL používá pluginy, jaké jsou požadavky kladené na 
licenci
+těchto pluginů?
 </A></h4>
 
 <dd>
-To zále¾í na zpùsobu, jakým program pluginy vyvolává. Pokud program
-k jejich vyvolání pou¾ívá fork a exec, potom jsou to oddìlené
-programy a licence hlavního programu je nijak neovlivòuje.
-<p>
-Pokud ale program pluginy dynamicky linkuje, a ty potom vzájemnì
-volají své funkce a sdílejí datové struktury, potom si myslíme,
-¾e dohromady tvoøí jediný program. V takovém pøípadì pak musí
-být s pluginy nakládáno jako s roz¹íøením pùvodního programu.
-To znamená, ¾e musejí být vydány pod GPL nebo nìjakou
-jinou svobodnou GPL-kompatibilní licencí.
-<p>
-Pokud program dynamicky linkuje plugin, ale komunikace s ním
-je omezena pouze na vyvolání hlavní funkce, pøedání urèitých
-parametrù a èekání na výsledek, potom se jedná o pøípad, který
-stojí nìkde na pomezí.
+To záleží na způsobu, jakým program pluginy vyvolává. Pokud program
+k jejich vyvolání používá fork a exec, potom jsou to oddělené
+programy a licence hlavního programu je nijak neovlivňuje.
+<p>
+Pokud ale program pluginy dynamicky linkuje, a ty potom vzájemně
+volají své funkce a sdílejí datové struktury, potom si myslíme,
+že dohromady tvoří jediný program. V takovém případě pak musí
+být s pluginy nakládáno jako s rozšířením původního programu.
+To znamená, že musejí být vydány pod GPL nebo nějakou
+jinou svobodnou GPL-kompatibilní licencí.
+<p>
+Pokud program dynamicky linkuje plugin, ale komunikace s ním
+je omezena pouze na vyvolání hlavní funkce, předání určitých
+parametrů a čekání na výsledek, potom se jedná o případ, který
+stojí někde na pomezí.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCGPLPluginsInNF" NAME="GPLPluginsInNF">
-Mohu pou¾ít GPL na plugin pro nìjaký nesvobodný program?
+Mohu použít GPL na plugin pro nějaký nesvobodný program?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Pokud program k jejich vyvolání pou¾ívá fork a exec, potom jsou to oddìlené
-programy a licence hlavního programu je nijak neovlivòuje. V takovém
-pøípadì tedy na plugin mù¾ete pou¾ít GPL a nesetkáte se s ¾ádnými
-dal¹ími po¾adavky.
-<p>
-Pokud ale program pluginy dynamicky linkuje, a ty potom vzájemnì
-volají své funkce a sdílejí datové struktury, potom si myslíme,
-¾e dohromady tvoøí jediný program. V takovém pøípadì pak musí
-být s pluginem nakládáno jako s roz¹íøením pùvodního programu.
-To znamená, ¾e linkování programu krytého GPL s hlavním programem
-by bylo poru¹ením GPL. Situaci v¹ak mù¾ete vyøe¹it tím, 
-¾e k licenci va¹eho programu dodáte výjimku, která dovoluje
-jeho vyu¾ití v kombinaci s nesvobodným hlavním programem.
+Pokud program k jejich vyvolání používá fork a exec, potom jsou to 
oddělené
+programy a licence hlavního programu je nijak neovlivňuje. V takovém
+případě tedy na plugin můžete použít GPL a nesetkáte se s žádnými
+dalšími požadavky.
+<p>
+Pokud ale program pluginy dynamicky linkuje, a ty potom vzájemně
+volají své funkce a sdílejí datové struktury, potom si myslíme,
+že dohromady tvoří jediný program. V takovém případě pak musí
+být s pluginem nakládáno jako s rozšířením původního programu.
+To znamená, že linkování programu krytého GPL s hlavním programem
+by bylo porušením GPL. Situaci však můžete vyřešit tím, 
+že k licenci vašeho programu dodáte výjimku, která dovoluje
+jeho využití v kombinaci s nesvobodným hlavním programem.
 <p>
-Chcete-li se dozvìdìt více detailù, podívejte se na vý¹e uvedenou otázku, 
-která zaèíná ,,Pí¹i svobodný program, který vyu¾ívá nesvobodnou
+Chcete-li se dozvědět více detailů, podívejte se na výše uvedenou 
otázku, 
+která začíná ,,Píši svobodný program, který využívá nesvobodnou
 knihovnu.''
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCLinkingWithGPL" NAME="LinkingWithGPL">
 Vy jste
-vydali pod GPL program, který bych rád slinkoval s mým kódem
-a vytvoøil tak proprietární program. Znamená linkování s va¹ím
-programem, ¾e i mùj program musí být pod GPL?
+vydali pod GPL program, který bych rád slinkoval s mým kódem
+a vytvořil tak proprietární program. Znamená linkování s vaším
+programem, že i můj program musí být pod GPL?
 </A></h4>
 
 <dd>
@@ -1425,32 +1430,32 @@
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCSwitchToLGPL" NAME="SwitchToLGPL">
 Jestli ano,
-existuje nìjaká ¹ance, ¾e bych mohl získat licenci va¹eho programu
+existuje nějaká šance, že bych mohl získat licenci vašeho programu
 pod Lesser GPL?
 </A></h4>
 
 <dd>
 
-Mù¾ete se zeptat, ale vìt¹ina autorù bude neústupná
-a øekne vám ne. My¹lenka GPL je ta, ¾e pokud chcete
-ve svém programu zahrnout kód pod GPL, musí i vá¹ program
-být svobodným software. Dùvodem je snaha vyvinout na vás
-tlak, abyste svùj program uvolnili zpùsobem, který
-z nìj èiní souèást na¹í komunity.
+Můžete se zeptat, ale většina autorů bude neústupná
+a řekne vám ne. Myšlenka GPL je ta, že pokud chcete
+ve svém programu zahrnout kód pod GPL, musí i váš program
+být svobodným software. Důvodem je snaha vyvinout na vás
+tlak, abyste svůj program uvolnili způsobem, který
+z něj činí součást naší komunity.
 <p>
-V¾dy máte legální alternativu ná¹ kód nepou¾ít.
+Vždy máte legální alternativu náš kód nepoužít.
 <p>
 
 <dt><h4><a href="#TOCLinkingOverControlledInterface"
  name="LinkingOverControlledInterface">
 Jak mohu dovolit
-likování proprietárních programù s mou GPL-knihovnou
-pouze pøes kontrolované rozhraní?
+likování proprietárních programů s mou GPL-knihovnou
+pouze přes kontrolované rozhraní?
 </a></h4>
 
 <dd>
-Do ka¾dého souboru na konec licenèního upozornìní 
-o distribuci pod GNU GPL pøidejte tento text:
+Do každého souboru na konec licenčního upozornění 
+o distribuci pod GNU GPL přidejte tento text:
 
 <p>
 <!-- citace licence, neprekladat -->
@@ -1482,759 +1487,743 @@
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCManyDifferentLicenses"
  NAME="ManyDifferentLicenses">
-Napsal jsem aplikaci, která
- linkuje dohromady mnoho odli¹ných komponent s rozdílnými licencemi. Jsem
- velmi zmatený/á, proto¾e nevím, jaké licenèní po¾adavky jsou
- kladeny na mùj program. Mù¾ete mi, prosím, øíci, jaké
- licence mám pou¾ít?
+Napsal jsem aplikaci, která
+ linkuje dohromady mnoho odlišných komponent s rozdílnými licencemi. Jsem
+ velmi zmatený/á, protože nevím, jaké licenční požadavky jsou
+ kladeny na můj program. Můžete mi, prosím, říci, jaké
+ licence mám použít?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Abychom mohli zodpovìdìt tuto otázku, potøebovali bychom vidìt seznam
-jednotlivých èástí, které vá¹ program pou¾ívá, licence tìchto komponent
-a struèný (nìkolikavìtný) popisek, jak va¹e knihovna pou¾ívá tyto
-componenty. Napøíklad:
+Abychom mohli zodpovědět tuto otázku, potřebovali bychom vidět seznam
+jednotlivých částí, které váš program používá, licence těchto 
komponent
+a stručný (několikavětný) popisek, jak vaše knihovna používá tyto
+componenty. Například:
 <P>
 <UL>
- <LI>Aby mùj software pracoval, musí být slinkován s knihovnou FOO,
-   která je dostupná pod GNU Lesser GPL.
- <LI>Mùj software provádí ke spu¹tìní programu BAR systémová volání 
-(pomocí pøíkazové øádky, kterou jsem vytvoøil). BAR je licencován ,,pod GPL
- s výjimkou povolující linkování s programem QUUX''.
+ <LI>Aby můj software pracoval, musí být slinkován s knihovnou FOO,
+   která je dostupná pod GNU Lesser GPL.
+ <LI>Můj software provádí ke spuštění programu BAR systémová volání 
+(pomocí příkazové řádky, kterou jsem vytvořil). BAR je licencován 
,,pod GPL
+ s výjimkou povolující linkování s programem QUUX''.
 </UL>
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCMereAggregation" NAME="MereAggregation">
-Jaký je rozdíl mezi ,,pouhým seskupováním'' a ,,kombinováním dvou modulù
+Jaký je rozdíl mezi ,,pouhým seskupováním'' a ,,kombinováním dvou 
modulů
 do jednoho programu?''
 </A></h4>
 
 <dd>
-Pouhé seskupování dvou programù znamená nahrát je vedle sebe
-na to samé CD-ROM èi na jeden pevný disk. Tento termín pou¾íváme
-v pøípadì, ¾e se jedná o samostatné programy, ne souèásti jednoho
-vìt¹ího programu. V tomto pøípadì, pokud je jeden z nich kryt
-GPL, na ten druhý to nemá ¾ádný dopad.
-<p>
-Kombinovat dva moduly znamená spojovat je dohromady tak, ¾e
-tvoøí jeden jediný program. Kdy¾ je jedna z èástí krytá GPL,
-celá kombinace musí být také vydána pod GPL. Pokud to nemù¾ete
-nebo nechcete takto udìlat, nesmíte je kombinovat.
-<p>
-Co znamená kombinovat dvì èásti v jeden program? Toto je právní
-otázka, kterou s koneènou platností rozhodnou a¾ soudcové. My vìøíme,
-¾e správné kritérium zále¾í jak na zpùsobu komunikace (exec, roury,
-rpc, volání funkcí ve sdíleném adresním prostoru, atd.) a na
-sémantice komunikace (jaký druh informací je vymìòován).
-<p>
-Pokud jsou moduly zahrnuty v jednom spustitelném souboru,
-je jisté, ¾e jsou kombinovány v jeden program. Pokud jsou
-moduly navr¾eny tak, aby bì¾ely slinkované v jednom adresním
-prostoru, témìø jistì to znamená, ¾e jsou zkombinované v jeden
+Pouhé seskupování dvou programů znamená nahrát je vedle sebe
+na to samé CD-ROM či na jeden pevný disk. Tento termín používáme
+v případě, že se jedná o samostatné programy, ne součásti jednoho
+většího programu. V tomto případě, pokud je jeden z nich kryt
+GPL, na ten druhý to nemá žádný dopad.
+<p>
+Kombinovat dva moduly znamená spojovat je dohromady tak, že
+tvoří jeden jediný program. Když je jedna z částí krytá GPL,
+celá kombinace musí být také vydána pod GPL. Pokud to nemůžete
+nebo nechcete takto udělat, nesmíte je kombinovat.
+<p>
+Co znamená kombinovat dvě části v jeden program? Toto je právní
+otázka, kterou s konečnou platností rozhodnou až soudcové. My věříme,
+že správné kritérium záleží jak na způsobu komunikace (exec, roury,
+rpc, volání funkcí ve sdíleném adresním prostoru, atd.) a na
+sémantice komunikace (jaký druh informací je vyměňován).
+<p>
+Pokud jsou moduly zahrnuty v jednom spustitelném souboru,
+je jisté, že jsou kombinovány v jeden program. Pokud jsou
+moduly navrženy tak, aby běžely slinkované v jednom adresním
+prostoru, téměř jistě to znamená, že jsou zkombinované v jeden
 program.
 <p>
-Na druhou stranu roury, sokety a parametry pøíkazové øádky
-jsou komunikaèní mechanismy, které se normálnì pou¾ívají
-mezi dvìma oddìlenými programy. Pokud je ale sémantika
-komunikace dostateènì dùvìrná, jsou vymìòovány kompletní
-interní datové struktury, i toto by mohlo být základem
-pro pova¾ování programu za jeden velký celek.
+Na druhou stranu roury, sokety a parametry příkazové řádky
+jsou komunikační mechanismy, které se normálně používají
+mezi dvěma oddělenými programy. Pokud je ale sémantika
+komunikace dostatečně důvěrná, jsou vyměňovány kompletní
+interní datové struktury, i toto by mohlo být základem
+pro považování programu za jeden velký celek.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCAssignCopyright" NAME="AssignCopyright">
-Proè
-FSF po¾aduje po pøispìvatelích jí copyrightovaných programù
-pøevedení copyrightu na ni? Pokud jsem vlastníkem copyrightu
-na GPL program, mìl bych to dìlat také? Jestli ano, jak?
+Proč
+FSF požaduje po přispěvatelích jí copyrightovaných programů
+převedení copyrightu na ni? Pokud jsem vlastníkem copyrightu
+na GPL program, měl bych to dělat také? Jestli ano, jak?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Na¹i právníci nám øekli, ¾e pokud chceme být u soudu
-<A HREF="/licenses/why-assign.html">v nejlep¹í pozici k vynucení
-GPL</A> proti naru¹itelùm, mìli bychom udr¾ovat copyrightový
-statut programu co nejjednodu¹¹í. Dìláme to tak, ¾e po¾ádáme
-ka¾dého pøispìvatele, aby buï pøevedl copyright na své vylep¹ení
+Naši právníci nám řekli, že pokud chceme být u soudu
+<A HREF="/licenses/why-assign.html">v nejlepší pozici k vynucení
+GPL</A> proti narušitelům, měli bychom udržovat copyrightový
+statut programu co nejjednodušší. Děláme to tak, že požádáme
+každého přispěvatele, aby buď převedl copyright na své vylepšení
 k FSF, nebo aby jej dal do public domain.
 <p>
-Také ¾ádáme pøispìvatele, aby si od svých zamìstnavatelù (pokud
-nìjaké mají) vy¾ádali dokument o zøeknutí se copyrightu,
-abychom si mohli být jisti, ¾e si tito zamìstnavatelé nebudou
-pozdìji dìlat nárok na copyright tìchto pøíspìvkù.
+Také žádáme přispěvatele, aby si od svých zaměstnavatelů (pokud
+nějaké mají) vyžádali dokument o zřeknutí se copyrightu,
+abychom si mohli být jisti, že si tito zaměstnavatelé nebudou
+později dělat nárok na copyright těchto příspěvků.
 <p>
 
-Kdyby ale v¹ichni pøispìvatelé dali svùj kód do public
-domain, nebyl by ¾ádný copyright, kterým vynucovat GPL.
-Proto lidem doporuèujeme, aby nám copyright na velké èásti
-kódu pøiøazovali a do public domain dávali jen malé zmìny.
+Kdyby ale všichni přispěvatelé dali svůj kód do public
+domain, nebyl by žádný copyright, kterým vynucovat GPL.
+Proto lidem doporučujeme, aby nám copyright na velké části
+kódu přiřazovali a do public domain dávali jen malé změny.
 
 <p>
 
-Pokud se chcete sna¾it zabezpeèit si mo¾nost vynucování GPL
-na vá¹ program, mìli byste také zavést podobná pravidla.
-Pro více informací prosím kontaktujte <A 
HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>.
+Pokud se chcete snažit zabezpečit si možnost vynucování GPL
+na váš program, měli byste také zavést podobná pravidla.
+Pro více informací prosím kontaktujte <A 
HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCGPLCommercially" NAME="GPLCommercially">
-Pokud pou¾ívám nìjaký software, který jsem obdr¾el pod GNU GPL,
-smím jej modifikovat, vytvoøit tak nový program, a ten pak
-komerènì prodávat?
+Pokud používám nějaký software, který jsem obdržel pod GNU GPL,
+smím jej modifikovat, vytvořit tak nový program, a ten pak
+komerčně prodávat?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Smíte komerènì prodávat kopie nového modifikovaného programu,
-ale pouze pod podmínkami GNU GPL. Napøíklad tedy musíte zpøístupnit
-u¾ivatelùm zdrojový program a musíte jim povolit jej modifikovat
-a redistribuovat tak, jak je to popsáno v GPL.
+Smíte komerčně prodávat kopie nového modifikovaného programu,
+ale pouze pod podmínkami GNU GPL. Například tedy musíte zpřístupnit
+uživatelům zdrojový program a musíte jim povolit jej modifikovat
+a redistribuovat tak, jak je to popsáno v GPL.
 <p>
-Tyto po¾adavky jsou podmínky pro vlo¾ení kódu krytého
-GPL do va¹eho vlastního programu.
+Tyto požadavky jsou podmínky pro vložení kódu krytého
+GPL do vašeho vlastního programu.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCUseGCC" NAME="UseGCC">
-Pokud pou¾ívám
-programovací jazyk C nebo C++ a kompiluji jej GCC, musím
-software, který napí¹i, uvolnit pod tou samou licencí, jako GCC?
+Pokud používám
+programovací jazyk C nebo C++ a kompiluji jej GCC, musím
+software, který napíši, uvolnit pod tou samou licencí, jako GCC?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Pou¾ívání GCC neklade na licenci va¹eho programu ¾ádné po¾adavky.
+Používání GCC neklade na licenci vašeho programu žádné požadavky.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCGPLOtherThanSoftware"
 NAME="GPLOtherThanSoftware">
-Mohu pou¾ít GPL i na nìco jiného, ne¾ jen na software?
+Mohu použít GPL i na něco jiného, než jen na software?
 </A></h4>
 
 <dd>
-GPL mù¾ete pou¾ít na jakýkoliv druh práce, u kterého
-je jasné, co to je zdrojový kód va¹eho díla. GPL jej definuje
-jako formu práce, ve které se dají nejlépe dìlat zmìny.
+GPL můžete použít na jakýkoliv druh práce, u kterého
+je jasné, co to je zdrojový kód vašeho díla. GPL jej definuje
+jako formu práce, ve které se dají nejlépe dělat změny.
 <p>
-Pro manuály, uèebnice nebo jakýkoliv jiný druh práce,
-která je urèena k výuce, doporuèujeme pou¾ívat øadìji GFDL.
+Pro manuály, učebnice nebo jakýkoliv jiný druh práce,
+která je určena k výuce, doporučujeme používat řaději GFDL.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCConsider" NAME="Consider">
-Vezmìme tuto situaci:
+Vezměme tuto situaci:
 <UL>
-<LI>X vydává verzi V1 projektu pod GPL.
-<LI>Y pøispívá k vývoji verze V2 zmìnami a novým kódem,
-   který je zalo¾en na V1.
+<LI>X vydává verzi V1 projektu pod GPL.
+<LI>Y přispívá k vývoji verze V2 změnami a novým kódem,
+   který je založen na V1.
 <LI>X chce zkonvertovat V2 na ne-GPL licenci.  
 </UL>
-Potøebuje X povolení od Y?
+Potřebuje X povolení od Y?
 </A></h4>
 
 <dd> 
-Ano. Y musel vydat svoji V2 verzi pod GNU GPL, proto¾e ji zalo¾il
-na X-ovì verzi V1. Není ¾ádný dùvod, aby Y musel souhlasit
-s nìjakou jinou licencí pro svùj kód. Proto potøebuje
-X povolení od Y, aby mohl vydat kód pod nìjakou jinou licencí.
+Ano. Y musel vydat svoji V2 verzi pod GNU GPL, protože ji založil
+na X-ově verzi V1. Není žádný důvod, aby Y musel souhlasit
+s nějakou jinou licencí pro svůj kód. Proto potřebuje
+X povolení od Y, aby mohl vydat kód pod nějakou jinou licencí.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCGPLInProprietarySystem"
  NAME="GPLInProprietarySystem">
-Chtìl bych pou¾ít software
-krytý GPL v mém proprietárním systému. Mohu to udìlat?
+Chtěl bych použít software
+krytý GPL v mém proprietárním systému. Mohu to udělat?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Nemù¾ete spojit software krytý GPL s proprietárním systémem.
-Cílem GPL je zajistit pro ka¾dého svobodu kopírovat,
+Nemůžete spojit software krytý GPL s proprietárním systémem.
+Cílem GPL je zajistit pro každého svobodu kopírovat,
 redistribuovat, pochopit a modifikovat program. Pokud byste
-mohl zakomponovat program krytý GPL do nesvobodného systému,
-mìlo by to za následek, ¾e i tento program krytý GPL by byl
-nesvobodný.
-<p>
-Systém zahrnující program krytý pod GPL je roz¹íøená verze
-tohoto programu. GPL øíká, ¾e jakákoliv roz¹íøená verze programu
-musí být také krytá pod GPL, pokud je nìkdy vydána. Takový po¾adavek
-klademe ze dvou dùvodù: abychom zajistili, ¾e u¾ivatelé, kteøí
-získají software, získají také svobody, které by mìli mít, a abychom
-lidi povzbudili k tomu, aby nám vraceli vylep¹ení, která udìlají.
-<p>
-Na druhé stranì èasto mù¾ete distribuovat program krytý GPL
-vedle va¹eho proprietárního systému. Abyste to mohli udìlat, musíte
-zajistit, aby svobodné a nesvobodné programy komunikovaly
-na dlouhé lokte, aby nebyly spojeny dohromady tak, ¾e
-by vpodstatì tvoøily jediný program.
-<p>
-Rozdíl mezi tímto a ,,spojením'' software krytého pod GPL
-s nesvobodným software je jednak otázkou podstaty a jednak
-otázkou formy. Èást týkající se podstaty je tato: pokud
-jsou dva programy zkombinované tak, ¾e se stávají dvìmi
-èástmi jednoho programu, nemù¾ete s nimi jednat jako
-s oddìlenými programy. Proto musí GPL krýt celek.
-<p>
-Pokud jsou oba programy dobøe oddìlené, jako napøíklad
-kompiler a jádro èi editor a shell, potom s nimi mù¾ete nakládat
-jako s dvìma oddìlenými programy -- musíte to ale dìlat poøádnì.
-Zde je jen problém formy: jak popí¹ete, co dìláte. Proè se
-o toto staráme? Proto¾e chceme zajistit, ¾e u¾ivatelé pøesnì chápou,
-které programy z kolekce mají svobodný statut krytý pod GPL.
-<p>
-Pokud bude nìkdo distribuovat programy kryté GPL a nazývat
-je ,,souèást'' systému, o kterém u¾ivatelé vìdí, ¾e je èásteènì
-proprietární, pak by u¾ivatelé mohli být v nejistotì ohlednì jejich
-práv na programy pod GPL. Kdy¾ ale vìdí, ¾e to, co obdr¾eli,
-je svobodný program plus vedle nìj nìjaký jiný, pak jsou jejich
-práva jasná.
+mohl zakomponovat program krytý GPL do nesvobodného systému,
+mělo by to za následek, že i tento program krytý GPL by byl
+nesvobodný.
+<p>
+Systém zahrnující program krytý pod GPL je rozšířená verze
+tohoto programu. GPL říká, že jakákoliv rozšířená verze programu
+musí být také krytá pod GPL, pokud je někdy vydána. Takový požadavek
+klademe ze dvou důvodů: abychom zajistili, že uživatelé, kteří
+získají software, získají také svobody, které by měli mít, a abychom
+lidi povzbudili k tomu, aby nám vraceli vylepšení, která udělají.
+<p>
+Na druhé straně často můžete distribuovat program krytý GPL
+vedle vašeho proprietárního systému. Abyste to mohli udělat, musíte
+zajistit, aby svobodné a nesvobodné programy komunikovaly
+na dlouhé lokte, aby nebyly spojeny dohromady tak, že
+by vpodstatě tvořily jediný program.
+<p>
+Rozdíl mezi tímto a ,,spojením'' software krytého pod GPL
+s nesvobodným software je jednak otázkou podstaty a jednak
+otázkou formy. Část týkající se podstaty je tato: pokud
+jsou dva programy zkombinované tak, že se stávají dvěmi
+částmi jednoho programu, nemůžete s nimi jednat jako
+s oddělenými programy. Proto musí GPL krýt celek.
+<p>
+Pokud jsou oba programy dobře oddělené, jako například
+kompiler a jádro či editor a shell, potom s nimi můžete nakládat
+jako s dvěma oddělenými programy -- musíte to ale dělat pořádně.
+Zde je jen problém formy: jak popíšete, co děláte. Proč se
+o toto staráme? Protože chceme zajistit, že uživatelé přesně chápou,
+které programy z kolekce mají svobodný statut krytý pod GPL.
+<p>
+Pokud bude někdo distribuovat programy kryté GPL a nazývat
+je ,,součást'' systému, o kterém uživatelé vědí, že je částečně
+proprietární, pak by uživatelé mohli být v nejistotě ohledně jejich
+práv na programy pod GPL. Když ale vědí, že to, co obdrželi,
+je svobodný program plus vedle něj nějaký jiný, pak jsou jejich
+práva jasná.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCMoneyGuzzlerInc" NAME="MoneyGuzzlerInc">
-Chtìl bych
- modifikovat programy kryté GPL a linkovat je s knihovnami 
- pro portování od Money Guzzler Inc. Nemohu ¹íøit zdrojový kód
- tìchto knihoven, tak¾e u¾ivatel, který by chtìl zmìnit
- tyto verze, by musel získat tyto knihovny oddìlenì. Proè to
+Chtěl bych
+ modifikovat programy kryté GPL a linkovat je s knihovnami 
+ pro portování od Money Guzzler Inc. Nemohu šířit zdrojový kód
+ těchto knihoven, takže uživatel, který by chtěl změnit
+ tyto verze, by musel získat tyto knihovny odděleně. Proč to
  GPL nepovoluje?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Pro to jsou dva dùvody:
+Pro to jsou dva důvody:
 <p>
-Ten první je obecný. Pokud bychom povolili firmì A vytvoøit proprietární
-soubor a firmì B distribuci software krytého GPL a spojeného
-s tímto souborem, udìlali bychom v GPL tak velkou díru, ¾e by jí
-projel i náklaïák. Znamenalo by to dát jim volnou ruku v tom,
-aby neposkytly zdrojové kódy ve¹kerých modifikací a roz¹íøení 
-software krytého GPL.
+Ten první je obecný. Pokud bychom povolili firmě A vytvořit proprietární
+soubor a firmě B distribuci software krytého GPL a spojeného
+s tímto souborem, udělali bychom v GPL tak velkou díru, že by jí
+projel i náklaďák. Znamenalo by to dát jim volnou ruku v tom,
+aby neposkytly zdrojové kódy veškerých modifikací a rozšíření 
+software krytého GPL.
 <p>
-Jedním z na¹ich hlavních cílù je poskytnout v¹em u¾ivatelùm pøístup
-ke zdrojovému kódu, tak¾e se takového následku samozøejmì chceme 
+Jedním z našich hlavních cílů je poskytnout všem uživatelům přístup
+ke zdrojovému kódu, takže se takového následku samozřejmě chceme 
 vyvarovat.
 <p>
-Konkrétnìj¹í dùvod spoèívá v tom, ¾e verze programù linkovaných 
-s knihovnami Money Guzzler by nebyly svobodným software tak, 
-jak tento termín chápeme my. Nemìly by úplný zdrojový kód, 
-který by u¾ivatelùm umo¾nil program mìnit a a rekompilovat.
+Konkrétnější důvod spočívá v tom, že verze programů linkovaných 
+s knihovnami Money Guzzler by nebyly svobodným software tak, 
+jak tento termín chápeme my. Neměly by úplný zdrojový kód, 
+který by uživatelům umožnil program měnit a a rekompilovat.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCDistributeWithSourceOnInternet"
  NAME="DistributeWithSourceOnInternet">
-Chci distribuovat binární
-verzi GPL programu bez zdrojových kódù. Místo toho, abych musel
-pozdìji posílat zdrojové kódy u¾ivatelùm, kteøí si to objednají,
-staèí umístit zdrojové kódy na internetový server?
+Chci distribuovat binární
+verzi GPL programu bez zdrojových kódů. Místo toho, abych musel
+později posílat zdrojové kódy uživatelům, kteří si to objednají,
+stačí umístit zdrojové kódy na internetový server?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Uvítáme, kdy¾ zpøítupníte zdrojové kódy jakékoliv verze
-GPL programu pøes anonymní FTP, ale to k naplnìní sekce
-3 V¹eobecné veøejné licence GNU nestaèí.
+Uvítáme, když zpřítupníte zdrojové kódy jakékoliv verze
+GPL programu přes anonymní FTP, ale to k naplnění sekce
+3 Všeobecné veřejné licence GNU nestačí.
 <p>
-Kdy¾ u¾ivatel øekne, ¾e chce zdrojový kód, musíte mu jej poskytnout.
-Pokud mù¾e od vás nìjaký konkrétní u¾ivatel pohodlnì získat zdrojový 
-kód pøes anonymní FTP, dobøe, splní to svùj úkol. Ale ne v¹ichni jsou
-na síti. I zbytek u¾ivatelù má stejné právo získat od vás zdrojový
-kód. Musíte tedy být pøipraven jim kód zaslat na disketì nebo
-na pásce po¹tou.
+Když uživatel řekne, že chce zdrojový kód, musíte mu jej poskytnout.
+Pokud může od vás nějaký konkrétní uživatel pohodlně získat 
zdrojový 
+kód přes anonymní FTP, dobře, splní to svůj úkol. Ale ne všichni jsou
+na síti. I zbytek uživatelů má stejné právo získat od vás zdrojový
+kód. Musíte tedy být připraven jim kód zaslat na disketě nebo
+na pásce poštou.
 <p>
-Nejsnaz¹í je samozøejmì zaslat zdrojový kód rovnou s binární verzí.
+Nejsnazší je samozřejmě zaslat zdrojový kód rovnou s binární verzí.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCSourceAndBinaryOnDifferentSites"
  NAME="SourceAndBinaryOnDifferentSites">
-Mohu umístit binární
-soubory na svùj internetový server a zdrojový kód na jiný?
+Mohu umístit binární
+soubory na svůj internetový server a zdrojový kód na jiný?
 </A></h4>
 
 <dd>
-GPL øíká, ¾e musíte nabídnout pøístup ke zdrojovým kódùm 
-,,z tého¾ místa'', to znamená, vedle binárních souborù.
-Pokud v¹ak uzavøete s jiným serverem dohodu, ¾e bude poskytovat
-potøebné zdrojové kódy, a umístíte vedle binárních souborù link
-nebo køí¾ový odkaz na toto místo, myslíme, ¾e to je dostateèné
-pro naplnìní vìty ,,z tého¾ místa.''
-<p>
-Pov¹imnìte si ale, ¾e nestaèí najít nìjaký jiný web, který náhodou
-má pøíslu¹né zdrojové kódy nyní také, a øíci lidem, a» se podívají
-tam. Zítra by mohly být zdrojové kódy na tom webu ji¾ smazány,
-nebo jednodu¹e nahrazeny novìj¹í verzí toho samého programu.
-Tím byste se dostali do rozporu s po¾adavky GPL. Abyste vyvinuli
-rozumnou snahu být v souladu s tìmito po¾adavky, musíte podepsat
-s druhým webem dohodu a tak zajistit, ¾e zdrojové kódy tu budou
-tak dlouho, dokud budete distribuovat binární verzi.
+GPL říká, že musíte nabídnout přístup ke zdrojovým kódům 
+,,z téhož místa'', to znamená, vedle binárních souborů.
+Pokud však uzavřete s jiným serverem dohodu, že bude poskytovat
+potřebné zdrojové kódy, a umístíte vedle binárních souborů link
+nebo křížový odkaz na toto místo, myslíme, že to je dostatečné
+pro naplnění věty ,,z téhož místa.''
+<p>
+Povšimněte si ale, že nestačí najít nějaký jiný web, který náhodou
+má příslušné zdrojové kódy nyní také, a říci lidem, ať se 
podívají
+tam. Zítra by mohly být zdrojové kódy na tom webu již smazány,
+nebo jednoduše nahrazeny novější verzí toho samého programu.
+Tím byste se dostali do rozporu s požadavky GPL. Abyste vyvinuli
+rozumnou snahu být v souladu s těmito požadavky, musíte podepsat
+s druhým webem dohodu a tak zajistit, že zdrojové kódy tu budou
+tak dlouho, dokud budete distribuovat binární verzi.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCDistributeExtendedBinary"
  NAME="DistributeExtendedBinary">
-Chci distribuovat roz¹íøenou
-verzi programu krytého pod GPL v binární formì. Staèí distribuovat
-pouze zdrojové kódy pùvodní verze?
+Chci distribuovat rozšířenou
+verzi programu krytého pod GPL v binární formě. Stačí distribuovat
+pouze zdrojové kódy původní verze?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Ne, musíte poskytnout zdrojový kód, který odpovídá binárním souborùm.
-Odpovídající kód znamená kód, ze kterého mohou zkompilovat u¾ivatelé
-identické binární soubory.
+Ne, musíte poskytnout zdrojový kód, který odpovídá binárním souborům.
+Odpovídající kód znamená kód, ze kterého mohou zkompilovat uživatelé
+identické binární soubory.
 <p>
-Jedna z èástí my¹lenek stojících za svobodným software je ta,
-¾e u¾ivatelé by mìli mít pøístup ke zdrojovým kódùm *programù,
-které pou¾ívají*. Proto by pøi pou¾ívání va¹í verze mìli mít zdrojové
-kódy této verze.
+Jedna z částí myšlenek stojících za svobodným software je ta,
+že uživatelé by měli mít přístup ke zdrojovým kódům *programů,
+které používají*. Proto by při používání vaší verze měli mít 
zdrojové
+kódy této verze.
 <p>
-Vy¹¹ím úkolem GPL je budovat svobodný svìt tím, ¾e zajistí,
-aby vylep¹ení svobodných programù byla také svobodná. Kdykoliv
-vydáte vylep¹enou verzi programu pod GPL, musíte tyto vylep¹ené
-zdrojové kódy vydat také pod GPL.
+Vyšším úkolem GPL je budovat svobodný svět tím, že zajistí,
+aby vylepšení svobodných programů byla také svobodná. Kdykoliv
+vydáte vylepšenou verzi programu pod GPL, musíte tyto vylepšené
+zdrojové kódy vydat také pod GPL.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCDistributingSourceIsInconvenient"
  NAME="DistributingSourceIsInconvenient">
 Chci distribuovat
-binární verzi, ale distribuce kompletních zdrojových kódù
-bych se rád vyvaroval. Co kdybych u¾ivatelùm dal spolu s binárními
-soubory diffy zdrojových kódù oproti aktuální verzi dostupné
-z FSF a doporuèil jim, a» základ získají odsud?
+binární verzi, ale distribuce kompletních zdrojových kódů
+bych se rád vyvaroval. Co kdybych uživatelům dal spolu s binárními
+soubory diffy zdrojových kódů oproti aktuální verzi dostupné
+z FSF a doporučil jim, ať základ získají odsud?
 </A></h4>
 
 <dd>
-To je dobøe my¹lený po¾adavek, ale tato metoda zprostøedkování
-zdrojového kódu ve skuteènosti nefunguje.
+To je dobře myšlený požadavek, ale tato metoda zprostředkování
+zdrojového kódu ve skutečnosti nefunguje.
 <p>
-U¾ivatel, který bude chtít získat zdrojové kódy tøeba za rok
-ji¾ nemusí mít mo¾nost získat od FSF odpovídající zdrojové kódy.
-Mù¾eme ji¾ distribuovat novìj¹í verzi a ty samé diffy na ni
-pravdìpodobnì ji¾ nebudou fungovat.
+Uživatel, který bude chtít získat zdrojové kódy třeba za rok
+již nemusí mít možnost získat od FSF odpovídající zdrojové kódy.
+Můžeme již distribuovat novější verzi a ty samé diffy na ni
+pravděpodobně již nebudou fungovat.
 <p>
-Je tedy tøeba, abyste distribuovali kompletní zdrojové kódy,
+Je tedy třeba, abyste distribuovali kompletní zdrojové kódy,
 ne pouze diffy.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCAnonFTPAndSendSource"
  NAME="AnonFTPAndSendSources">
-Chci zpøístupnit binární kódy
-pøes anonymní FTP, ale zasílat zdrojové kódy pouze lidem,
-kteøí si je objednají.
+Chci zpřístupnit binární kódy
+přes anonymní FTP, ale zasílat zdrojové kódy pouze lidem,
+kteří si je objednají.
 </A></h4>
 
 <dd>
-GPL trvá na tom, aby redistributoøi binárních souborù
-bez zdrojových kódù poskytli psanou nabídku zaslat
-na po¾ádání zdrojové kódy, proto¾e to je jediný zpùsob,
-jak mù¾eme opravdu zajistit, ¾e u¾ivatelé zdrojové kódy
+GPL trvá na tom, aby redistributoři binárních souborů
+bez zdrojových kódů poskytli psanou nabídku zaslat
+na požádání zdrojové kódy, protože to je jediný způsob,
+jak můžeme opravdu zajistit, že uživatelé zdrojové kódy
 dostanou.
 <p>
-Pokud tedy chcete distribuovat binární soubory pøes FTP, musíte
-spolu s nimi distribuovat i zdrojové kódy. To by nemìl být problém.
-Kdy¾ doká¾ete najít server, který bude distribuovat vá¹ program,
-urèitì mù¾ete najít nìjaký, který bude mít místo i pro zdrojové kódy.
-<p>
-Zdrojové kódy, které poskytujete, musejí pøesnì odpovídat
-binární verzi. Konkrétnì musíte zabezpeèit, aby byly pro
-tu samou verzi programu -- ne star¹í ani novìj¹í.
-<p>
-Mù¾ete zdrojové kódy zpøístupnit z rùzných strojù pod podmínkou,
-¾e je stejnì snadné se k nim dostat, a za pøedpokladu, ¾e vedle
-binární verze poskytnete informaci, kde zdrojové kódy hledat.
+Pokud tedy chcete distribuovat binární soubory přes FTP, musíte
+spolu s nimi distribuovat i zdrojové kódy. To by neměl být problém.
+Když dokážete najít server, který bude distribuovat váš program,
+určitě můžete najít nějaký, který bude mít místo i pro zdrojové 
kódy.
+<p>
+Zdrojové kódy, které poskytujete, musejí přesně odpovídat
+binární verzi. Konkrétně musíte zabezpečit, aby byly pro
+tu samou verzi programu -- ne starší ani novější.
+<p>
+Můžete zdrojové kódy zpřístupnit z různých strojů pod podmínkou,
+že je stejně snadné se k nim dostat, a za předpokladu, že vedle
+binární verze poskytnete informaci, kde zdrojové kódy hledat.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCHowCanIMakeSureEachDownloadGetsSource"
  NAME="HowCanIMakeSureEachDownloadGetsSource">
-Jak mù¾u zajistit,
-aby ka¾dý u¾ivatel, který si stáhne binární verzi, dostal také
-zdrojový kód?
+Jak můžu zajistit,
+aby každý uživatel, který si stáhne binární verzi, dostal také
+zdrojový kód?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Toto nemusíte zaji¹»ovat. Dokud poskytujete vedle binárních souborù
-také zdrojové kódy a u¾ivatelé se mohou podívat a rozhodnout vzít
-si, co chtìjí, splnil/a jste svoji povinnost. Rozhodnutí, zda si zdrojový
-kód stáhnout, je na u¾ivateli.
+Toto nemusíte zajišťovat. Dokud poskytujete vedle binárních souborů
+také zdrojové kódy a uživatelé se mohou podívat a rozhodnout vzít
+si, co chtějí, splnil/a jste svoji povinnost. Rozhodnutí, zda si zdrojový
+kód stáhnout, je na uživateli.
 <p>
-Na¹e po¾adavky na redistribuci jsou zamý¹leny tak, abychom
-zajistili ka¾dému u¾ivateli mo¾nost získat zdrojové kódy, 
-ne abychom jej nutili si je stáhnout, kdy¾ nechtìjí.
+Naše požadavky na redistribuci jsou zamýšleny tak, abychom
+zajistili každému uživateli možnost získat zdrojové kódy, 
+ne abychom jej nutili si je stáhnout, když nechtějí.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCWhySomeGPLAndNotLGPL"
  NAME="WhySomeGPLAndNotLGPL">
-Proè jsou nìkteré knihovny kryty klasickou
+Proč jsou některé knihovny kryty klasickou
 GPL a ne Lesser GPL?
 </A></h4>
 
 <dd>
-U¾ití Lesser GPL pro nìjakou konkrétní knihovnu znamená
-pro svobodný software ústup. Znamená to, ¾e jsme èásteènì upustili
-od po¾adavku ochránit u¾ivatelovy svobody a po¾adavku sdílet
-v¹e, co je vybudováno na software krytém GPL. To jsou samy o sobì
-zmìny k hor¹ímu.
-<p>
-Obèas je ale lokální ústup dobrou stategií. Nìkdy pomù¾e u¾ití
-LGPL u knihovny jejímu vìt¹ímu roz¹íøení a to jí zas pøinese více
-vylep¹ení, lep¹í podporu svobodného software a podobnì. To mù¾e
-být pro svobodný software pøínosem, pokud se to bude dít ve velké
-míøe. Ale bude to opravdu tak? O tom mù¾eme pouze spekulovat.
-<p>
-Bylo by hezké zkusit ka¾dou knihovnu na chvíli uvolnit pod LGPL,
-podívat se, jestli to pomáhá, a pøípadnì pøejít zpìt na GPL.
-To ale není proveditelné. Jakmile jednou pro nìjakou knihovnu
-pou¾ijeme LGPL, zmìnit to nazpìt by bylo velmi obtí¾né.
+Užití Lesser GPL pro nějakou konkrétní knihovnu znamená
+pro svobodný software ústup. Znamená to, že jsme částečně upustili
+od požadavku ochránit uživatelovy svobody a požadavku sdílet
+vše, co je vybudováno na software krytém GPL. To jsou samy o sobě
+změny k horšímu.
+<p>
+Občas je ale lokální ústup dobrou stategií. Někdy pomůže užití
+LGPL u knihovny jejímu většímu rozšíření a to jí zas přinese více
+vylepšení, lepší podporu svobodného software a podobně. To může
+být pro svobodný software přínosem, pokud se to bude dít ve velké
+míře. Ale bude to opravdu tak? O tom můžeme pouze spekulovat.
+<p>
+Bylo by hezké zkusit každou knihovnu na chvíli uvolnit pod LGPL,
+podívat se, jestli to pomáhá, a případně přejít zpět na GPL.
+To ale není proveditelné. Jakmile jednou pro nějakou knihovnu
+použijeme LGPL, změnit to nazpět by bylo velmi obtížné.
 <p>
-Proto se rozhodujeme pøípad od pøípadu, jakou licenci na knihovnu pou¾ít. 
+Proto se rozhodujeme případ od případu, jakou licenci na knihovnu 
použít. 
 Zde je <A HREF="/licenses/why-not-lgpl.html">
-dlouhé vysvìtlování</A> toho, jak to posuzujeme.
+dlouhé vysvětlování</A> toho, jak to posuzujeme.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCWillYouMakeAnException"
  NAME="WillYouMakeAnException">
-Chtìli bychom pou¾ívat urèitý
-program GNU v na¹em projektu proprietárního software, ale
-nehodí se nám GPL. Uèiníte pro nás výjimku? Pøineslo by to tomu
-programu více u¾ivatelù.
+Chtěli bychom používat určitý
+program GNU v našem projektu proprietárního software, ale
+nehodí se nám GPL. Učiníte pro nás výjimku? Přineslo by to tomu
+programu více uživatelů.
 </A></h4>
 
 <dd>
-Omlouváme se, ale takové výjimky nedìláme. Nebylo by to spravedlivé.
+Omlouváme se, ale takové výjimky neděláme. Nebylo by to spravedlivé.
 <p>
-Na¹ím cílem není maximalizovat poèet u¾ivatelù. Rad¹i se sna¾íme
-co nejvíce u¾ivatelùm zajistit základní svobody. V tomto cíli nám
-projekty proprietárního software spí¹e pøeká¾ejí, ne¾ aby nám 
-pomáhaly.
+Naším cílem není maximalizovat počet uživatelů. Radši se snažíme
+co nejvíce uživatelům zajistit základní svobody. V tomto cíli nám
+projekty proprietárního software spíše překážejí, než aby nám 
+pomáhaly.
 <p>
-Obèas dìláme výjimky, abychom pomohli projektu, který vytváøí
-svobodný software pod jinou licencí ne¾ GPL. Musíme v¹ak vidìt
-dobrý dùvod, proè to nìjak pomù¾e cíli hnutí svobodného software.
+Občas děláme výjimky, abychom pomohli projektu, který vytváří
+svobodný software pod jinou licencí než GPL. Musíme však vidět
+dobrý důvod, proč to nějak pomůže cíli hnutí svobodného software.
 <p>
-Obèas také mìníme distribuèní podmínky nìjakého balíku,
-kdy¾ to jasnì vypadá jako správný zpùsob, jak pomoci
-cíli svobodného software. Jsme s tím ale velmi opatrní
-a budete nám muset pøedlo¾it velmi pøesvìdèivé dùvody,
-abychom to udìlali.
+Občas také měníme distribuční podmínky nějakého balíku,
+když to jasně vypadá jako správný způsob, jak pomoci
+cíli svobodného software. Jsme s tím ale velmi opatrní
+a budete nám muset předložit velmi přesvědčivé důvody,
+abychom to udělali.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCVersionTwoOrLater" NAME="VersionTwoOrLater">
-Proè
-by na programech mìlo být ,,Version 2 of the GPL or any later version''
-(GPL verze 2 nebo jakákoliv pozdìj¹í)?
+Proč
+by na programech mělo být ,,Version 2 of the GPL or any later version''
+(GPL verze 2 nebo jakákoliv pozdější)?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Èas od èasu, a ty intervaly jsou roky, mìníme GPL -- obèas 
-abychom ji vyjasnili, obèas abychom povolili nìjaké zpùsoby
-u¾ití, které døíve povoleny nebyly, a nìkdy také proto, abychom zpøísnili
-nìjaký po¾adavek. (Poslední zmìna probìhla roku 1991.) Tím, ¾e pou¾ijete
-v ka¾dém programu tento ,,nepøímý odkaz'', nám umo¾níte zmìnit distribuèní
-podmínky celé kolekce software GNU, kdykoliv GPL zaktualizujeme.
-<p>
-Kdyby toto upozornìní na programech nebylo, museli bychom
-ka¾dou zmìnu dlouze diskutovat s mnoha vlastníky copyrightu,
-co¾ by bylo prakticky nemo¾né. Neexistovala by tak ¾ádná
-mo¾nost, jak udr¾et podmínky distribuce GNU software konzistentní.
-<p>
-Pøepokládejme, ¾e je na programu napsáno ,,GPL verze 2 nebo jakákoliv
-pozdìj¹í verze'' a byla vydána nová verze GPL. Pokud nová GPL
-dává nìjaká dal¹í povolení, pak tato povolení budou v¹em u¾ivatelùm
-okam¾itì k dispozici. Jestli ale nová verze nìjaký po¾adavek zpøísní,
-u¾ívání stávajících verzí programù to nijak neomezí, u¾ivatelé jej
-mohou stále pou¾ívat pod pomínkami verze 2. Kdy¾ program øíká ,,Verze
-2 GPL nebo jakákoliv pozdìj¹í verze'', u¾ivatelé budou mít mo¾nost
-pou¾ívat ho pod podmínkami GPL verze 2, i kdyby byla vydána nová verze 
+Čas od času, a ty intervaly jsou roky, měníme GPL -- občas 
+abychom ji vyjasnili, občas abychom povolili nějaké způsoby
+užití, které dříve povoleny nebyly, a někdy také proto, abychom 
zpřísnili
+nějaký požadavek. (Poslední změna proběhla roku 1991.) Tím, že 
použijete
+v každém programu tento ,,nepřímý odkaz'', nám umožníte změnit 
distribuční
+podmínky celé kolekce software GNU, kdykoliv GPL zaktualizujeme.
+<p>
+Kdyby toto upozornění na programech nebylo, museli bychom
+každou změnu dlouze diskutovat s mnoha vlastníky copyrightu,
+což by bylo prakticky nemožné. Neexistovala by tak žádná
+možnost, jak udržet podmínky distribuce GNU software konzistentní.
+<p>
+Přepokládejme, že je na programu napsáno ,,GPL verze 2 nebo jakákoliv
+pozdější verze'' a byla vydána nová verze GPL. Pokud nová GPL
+dává nějaká další povolení, pak tato povolení budou všem uživatelům
+okamžitě k dispozici. Jestli ale nová verze nějaký požadavek zpřísní,
+užívání stávajících verzí programů to nijak neomezí, uživatelé jej
+mohou stále používat pod pomínkami verze 2. Když program říká ,,Verze
+2 GPL nebo jakákoliv pozdější verze'', uživatelé budou mít možnost
+používat ho pod podmínkami GPL verze 2, i kdyby byla vydána nová verze 
 GPL.
 <p>
-Kdy¾ v¹ak nebudou muset u¾ivatelé tato pøidaná omezení u existujícího
-software respektovat, k èemu to bude dobré? Kdy¾ ji¾ bude
-GPL verze 3 jednou vydána, vývojáøi vìt¹iny GPL programù
-uvolní jejich dal¹í verzi s copyrightem ,,Dle GPL verze 3
-nebo jakékoliv pozdìj¹í verze.'' Potom budou muset u¾ivatelé
-v dal¹ích verzích programu ji¾ následovat podmínky GPL verze 3.
-<p>
-Na druhé stranì, vývojáøi nejsou povinni toto udìlat. Pokud
-jim to lépe vyhovuje, mohou dovolit u¾ivatelùm vyu¾ívat
-i pøedchozí verze GPL.
+Když však nebudou muset uživatelé tato přidaná omezení u existujícího
+software respektovat, k čemu to bude dobré? Když již bude
+GPL verze 3 jednou vydána, vývojáři většiny GPL programů
+uvolní jejich další verzi s copyrightem ,,Dle GPL verze 3
+nebo jakékoliv pozdější verze.'' Potom budou muset uživatelé
+v dalších verzích programu již následovat podmínky GPL verze 3.
+<p>
+Na druhé straně, vývojáři nejsou povinni toto udělat. Pokud
+jim to lépe vyhovuje, mohou dovolit uživatelům využívat
+i předchozí verze GPL.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCWhyNotGPLForManuals" NAME="WhyNotGPLForManuals">
-Proè nepou¾ívat GPL pro manuály?
+Proč nepoužívat GPL pro manuály?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Sice je mo¾né GPL pro manuály pou¾ít, ale Licence svobodné dokumentace
-GNU (GNU Free Documentation Licence, GFDL) je pro nì mnohem lep¹í.
+Sice je možné GPL pro manuály použít, ale Licence svobodné dokumentace
+GNU (GNU Free Documentation Licence, GFDL) je pro ně mnohem lepší.
 <p>
-GPL byla navrhnuta pro programy. Obsahuje mnoho komplexních ustanovení,
-které jsou dùle¾itá pro programy, ale které pro knihy èi manuály
-nemají vùbec ¾ádný význam. Z opaèného pohledu, GFDL zase obsahuje
-ustanovení, které pomáhají nakladatelùm svobodných manuálù na nich
-vydìlat.
+GPL byla navrhnuta pro programy. Obsahuje mnoho komplexních ustanovení,
+které jsou důležitá pro programy, ale které pro knihy či manuály
+nemají vůbec žádný význam. Z opačného pohledu, GFDL zase obsahuje
+ustanovení, které pomáhají nakladatelům svobodných manuálů na nich
+vydělat.
 <p>
-Povolujeme zmìny v tìch èástech textu, které pokrývají nìjaká technická
-témata, ale nedovolujeme zmìny v sekcích, které citují nìèí právní,
-politický etický postoj. To dìláme tak, ¾e explicitnì oznaèíme
-sekce, které nesmí být modifikovány. GFDL stanoví jistá opatøení
-týkající se tìchto ,,nemìnných sekcí'', GPL by je nedovolovala.
+Povolujeme změny v těch částech textu, které pokrývají nějaká 
technická
+témata, ale nedovolujeme změny v sekcích, které citují něčí právní,
+politický etický postoj. To děláme tak, že explicitně označíme
+sekce, které nesmí být modifikovány. GFDL stanoví jistá opatření
+týkající se těchto ,,neměnných sekcí'', GPL by je nedovolovala.
 <p>
-Je dùle¾ité povolit zmìny v technických sekcích dokumentace,
-aby kdokoliv, kdo provede nìjakou zmìnu v programu, mohl odpovídajícím
-zpùsobem také upravit dokumentaci. Nemù¾eme po nikom po¾adovat, aby
-to udìlal, ale doufáme, ¾e tomu tak bude, nemìli bychom v tom bránit.
+Je důležité povolit změny v technických sekcích dokumentace,
+aby kdokoliv, kdo provede nějakou změnu v programu, mohl odpovídajícím
+způsobem také upravit dokumentaci. Nemůžeme po nikom požadovat, aby
+to udělal, ale doufáme, že tomu tak bude, neměli bychom v tom bránit.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCGPLTranslations" NAME="GPLTranslations">
-Existují pøeklady GPL do jiných jazykù?
+Existují překlady GPL do jiných jazyků?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Bylo by u¾iteèné mít takové pøeklady GPL do jazykù jiných,
-ne¾ je angliètina. Lidé dokonce i vytvoøili pøeklady
-a poslali nám je. My jsme se ale nikdy neodvá¾ili je oficiálnì
-potvrdit za platné. To s sebou nese takové riziko, ¾e si je
-netroufáme pøijmout.
-<p>
-Právní dokument je jistým zpùsobem podobný programu.
-Pøekládat ho je jako pøekládat program z jednoho programovacího
-jazyku do jiného. Mù¾e to udìlat jedinì právník s dobrou znalostí
-obou jazykù a i pøesto je zde riziko, ¾e se vloudí nìjaká chyba.
-<p>
-Kdybychom oficiálnì schvalovali pøeklady GPL, dávali bychom ka¾dému
-povolení dìlat cokoliv, co ten pøeklad øíká, ¾e dìlat mohou.
-Pokud by pøeklad byl úplnì pøesný, je v¹e vpoøádku. Kdyby v nìm
-ale byla nejaká chyba, výsledkem by mohla být pohroma, kterou bychom
-ji¾ nemohli napravit.
-<p>
-Kdy¾ je v programu chyba, mù¾eme vydat novou verzi a 
-stará verze èasem víceménì zmizí. Ale jak jednou dáme
-nìkomu povolení chovat se v souladu s nìjakým konkrétním
-pøekladem, neexistuje zpùsob, jakým bychom mu mohli toto
-povolení pozdìji odebrat, kdy¾ zjistíme, ¾e to byla chyba.
-<p>
-Lidé, kteøí chtìjí pomoci, nám èas od èasu nabízejí pomoc s pøekladem.
-Kdyby bylo problémem jen najít nìkoho, kdo by pøeklad provedl,
-tímto by byl vyøe¹en. Opravdový problém ale tkví v riziku
-chyby, a nabídka pomoci toto riziko nijak nesní¾í. Ani náhodou
-pak nemù¾eme autorizovat pøeklad, který není napsaný právníkem.
+Bylo by užitečné mít takové překlady GPL do jazyků jiných,
+než je angličtina. Lidé dokonce i vytvořili překlady
+a poslali nám je. My jsme se ale nikdy neodvážili je oficiálně
+potvrdit za platné. To s sebou nese takové riziko, že si je
+netroufáme přijmout.
+<p>
+Právní dokument je jistým způsobem podobný programu.
+Překládat ho je jako překládat program z jednoho programovacího
+jazyku do jiného. Může to udělat jedině právník s dobrou znalostí
+obou jazyků a i přesto je zde riziko, že se vloudí nějaká chyba.
+<p>
+Kdybychom oficiálně schvalovali překlady GPL, dávali bychom každému
+povolení dělat cokoliv, co ten překlad říká, že dělat mohou.
+Pokud by překlad byl úplně přesný, je vše vpořádku. Kdyby v něm
+ale byla nejaká chyba, výsledkem by mohla být pohroma, kterou bychom
+již nemohli napravit.
+<p>
+Když je v programu chyba, můžeme vydat novou verzi a 
+stará verze časem víceméně zmizí. Ale jak jednou dáme
+někomu povolení chovat se v souladu s nějakým konkrétním
+překladem, neexistuje způsob, jakým bychom mu mohli toto
+povolení později odebrat, když zjistíme, že to byla chyba.
+<p>
+Lidé, kteří chtějí pomoci, nám čas od času nabízejí pomoc s 
překladem.
+Kdyby bylo problémem jen najít někoho, kdo by překlad provedl,
+tímto by byl vyřešen. Opravdový problém ale tkví v riziku
+chyby, a nabídka pomoci toto riziko nijak nesníží. Ani náhodou
+pak nemůžeme autorizovat překlad, který není napsaný právníkem.
 <p>
-Proto v souèastnosti neschvalujeme pøeklady GPL jako globálnì
-platné a závazné. Místo toho dìláme dvì vìci:
+Proto v součastnosti neschvalujeme překlady GPL jako globálně
+platné a závazné. Místo toho děláme dvě věci:
 <p>
 <UL>
-<LI> Odkazujeme lidi na neoficiální pøeklady.
+<LI> Odkazujeme lidi na neoficiální překlady.
 <p>
-To znamená, ¾e lidem povolujeme vytvoøit neoficiální pøeklad GPL,
-ale neschválíme ho jako právnì platný a závazný.
+To znamená, že lidem povolujeme vytvořit neoficiální překlad GPL,
+ale neschválíme ho jako právně platný a závazný.
 <p>
-Neschválený pøeklad nemá ¾ádnou právní moc a mìlo by to v nìm
-být explicitnì uvedeno. Mìl by být oznaèen takto:
+Neschválený překlad nemá žádnou právní moc a mělo by to v něm
+být explicitně uvedeno. Měl by být označen takto:
 <p>
 <pre>
-  Tento pøeklad GPL je neformální a není oficiálnì schválený
-  Nadací pro svobodný software jako platný. Pokud si chcete 
-  být naprosto jisti, co je a není dovoleno, nahlédnìte do 
-  originální GPL (v angliètinì).
+  Tento překlad GPL je neformální a není oficiálně schválený
+  Nadací pro svobodný software jako platný. Pokud si chcete 
+  být naprosto jisti, co je a není dovoleno, nahlédněte do 
+  originální GPL (v angličtině).
 </pre>
 <p>
-Neschválené pøeklady v¹ak mohou poslou¾it jako rada ke správnému
-porozumìní anglické GPL. Pro mnoho u¾ivatelù je to postaèující.
+Neschválené překlady však mohou posloužit jako rada ke správnému
+porozumění anglické GPL. Pro mnoho uživatelů je to postačující.
 <p>
-Pøesto by si ale mìli obchodníci pou¾ívající GNU software
-ve svých komerèních aktivitách a lidé, kteøí GNU software
-veøejnì distribuují na ftp, prostudovat opravdovou anglickou
-GPL a ujistit se, co v¹echno je dovoleno.
+Přesto by si ale měli obchodníci používající GNU software
+ve svých komerčních aktivitách a lidé, kteří GNU software
+veřejně distribuují na ftp, prostudovat opravdovou anglickou
+GPL a ujistit se, co všechno je dovoleno.
 <p>
 <LI>
-Je mo¾né publikovat pøeklad platný pouze v jedné zemi.
+Je možné publikovat překlad platný pouze v jedné zemi.
 <p>
-Uva¾ujeme o tom, ¾e bychom publikovali pøeklady, které
-by byly právnì platné pouze v jedné zemi. Tímto zpùsobem
-bychom zajistili, ¾e pokud je v pøekladu nìjaká chyba,
-bude omezena na tuto jednu zemi a celková ¹koda nebude tak
-velká.
-<p>
-I to by ale vy¾adovalo znaènou odbornost a úsilí nìjakého
-sympatizujícího schopného právníka, ne¾ by byl takový pøeklad
-hotov, tak¾e nic takového nemù¾eme v nejbli¾¹í dobì slíbit.
+Uvažujeme o tom, že bychom publikovali překlady, které
+by byly právně platné pouze v jedné zemi. Tímto způsobem
+bychom zajistili, že pokud je v překladu nějaká chyba,
+bude omezena na tuto jednu zemi a celková škoda nebude tak
+velká.
+<p>
+I to by ale vyžadovalo značnou odbornost a úsilí nějakého
+sympatizujícího schopného právníka, než by byl takový překlad
+hotov, takže nic takového nemůžeme v nejbližší době slíbit.
 </UL>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCInterpreterIncompat" NAME="InterpreterIncompat">
 Pokud
-má interpretr programovacího jazyka licenci, která není kompatibilní
-s GPL, mohu na nìm spou¹tìt GPL programy?
+má interpretr programovacího jazyka licenci, která není kompatibilní
+s GPL, mohu na něm spouštět GPL programy?
 </A></h4>
 
 <dd>
 
-Pokud interpretr pouze interpretuje jazyk, pak je odpovìï ano.
-Interpretovaný program jsou pro interpretr pouze data, GPL nijak
-neomezuje, jakými nástroji program zpracováváte.
+Pokud interpretr pouze interpretuje jazyk, pak je odpověď ano.
+Interpretovaný program jsou pro interpretr pouze data, GPL nijak
+neomezuje, jakými nástroji program zpracováváte.
 
-Kdy¾ je ale interpretr roz¹íøen o poskytování vazeb
-s dal¹ími prostøedky (co¾ jsou èasto, ale ne v¾dy, knihovny),
-interpretovaný program je vpodstatì linkován s tìmito
-prostøedky, které pou¾ívá pomocí vazeb. Pøíkladem je 
-JNI nebo Java Native Interface: knihovny, ke kterým
-je takto pøistupováno, jsou dynamicky linkovány s javovými
-programy, které je takto volají. 
+Když je ale interpretr rozšířen o poskytování vazeb
+s dalšími prostředky (což jsou často, ale ne vždy, knihovny),
+interpretovaný program je vpodstatě linkován s těmito
+prostředky, které používá pomocí vazeb. Příkladem je 
+JNI nebo Java Native Interface: knihovny, ke kterým
+je takto přistupováno, jsou dynamicky linkovány s javovými
+programy, které je takto volají. 
 
-Pokud jsou tedy tyto prostøedky vydány pod GPL-nekompatibilní
-licencí, je to jako ka¾dá jiná situace pøi linkování
-s GPL-nekompatibilní knihovnou.
-To znamená, ¾e:
+Pokud jsou tedy tyto prostředky vydány pod GPL-nekompatibilní
+licencí, je to jako každá jiná situace při linkování
+s GPL-nekompatibilní knihovnou.
+To znamená, že:
 
 <ol>
- <li>Pokud pí¹ete kód a uvolníte ho pod GPL, mù¾ete udìlit explicitní
-výjimku, která dává povolení linkovat ho s tìmito GPL-nekompatibilními zdroji.
+ <li>Pokud píšete kód a uvolníte ho pod GPL, můžete udělit explicitní
+výjimku, která dává povolení linkovat ho s těmito GPL-nekompatibilními 
zdroji.
 
 <li>Pokud jste napsal/a program a vypustil/a jej pod GPL, a navrhl/a
-jej speciálnì k tomu, aby pracoval s tìmito prostøedky,
-lidé to mohou pova¾ovat jako implicitní výjimku, která jim
-dovoluje linkování s tìmito prostøedky. Jestli to ale takto
-myslíte, je lep¹í uvést to explicitnì.
-
- <li>Nemù¾ete vzít kód nìèího programu krytého GPL a takto jej pou¾ívat
-nebo do nìj pøidávat takovéto výjimky. Výjimky mohou pøidávat pouze
-vlastníci copyrightu na program.
+jej speciálně k tomu, aby pracoval s těmito prostředky,
+lidé to mohou považovat jako implicitní výjimku, která jim
+dovoluje linkování s těmito prostředky. Jestli to ale takto
+myslíte, je lepší uvést to explicitně.
+
+ <li>Nemůžete vzít kód něčího programu krytého GPL a takto jej 
používat
+nebo do něj přidávat takovéto výjimky. Výjimky mohou přidávat pouze
+vlastníci copyrightu na program.
 </ol>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCWhoHasThePower" NAME="WhoHasThePower">
-Kdo má moc prosazovat GPL?
+Kdo má moc prosazovat GPL?
 </A></h4>
 
 <dd>
 
-Jeliko¾ je GPL copyrightovou licencí, moc vynucovat ji mají vlastníci
-copyrightu na daný konkrétní software. Pokud se setkáte s poru¹ením
-GPL, mìli byste informovat vývojáøe daného programu. Buï jsou vlastníky
-copyrightu oni, nebo jsou s nimi nìjak spojeni.
+Jelikož je GPL copyrightovou licencí, moc vynucovat ji mají vlastníci
+copyrightu na daný konkrétní software. Pokud se setkáte s porušením
+GPL, měli byste informovat vývojáře daného programu. Buď jsou vlastníky
+copyrightu oni, nebo jsou s nimi nějak spojeni.
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCOOPLang" NAME="OOPLang">
-Pokud v nìjakém
-objektovì orientovaném programovacím jazyku, jako je Java, pou¾iji
-tøídu pod GPL a nebudu ji modifikovat ani z ní odvozovat tøídy nové,
-jakým zpùsobem GPL ovlivòuje celý program?
+Pokud v nějakém
+objektově orientovaném programovacím jazyku, jako je Java, použiji
+třídu pod GPL a nebudu ji modifikovat ani z ní odvozovat třídy nové,
+jakým způsobem GPL ovlivňuje celý program?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Odvozování od tøídy je vytváøením odvozené práce. V tom pøípadì
-platí podmínky GPL na celý program, ve kterém vytváøíte podtøídu
-té GPL tøídy.
+Odvozování od třídy je vytvářením odvozené práce. V tom případě
+platí podmínky GPL na celý program, ve kterém vytváříte podtřídu
+té GPL třídy.
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCPortProgramToGL" NAME="PortProgramToGL">
-Kdy¾
-portuji svùj program do GNU/Linuxu, znamená to, ¾e jej musím 
-uvolnit jako svobodný software pod GPL nebo nìjakou jinou
-licencí svobodného software?
+Když
+portuji svůj program do GNU/Linuxu, znamená to, že jej musím 
+uvolnit jako svobodný software pod GPL nebo nějakou jinou
+licencí svobodného software?
 </A></h4>
 
 <dd>
 
-Obvykle je odpovìï ne -- není to právní po¾adavek. Odpovìï ale zále¾í
-na tom, jaké knihovny pou¾íváte a jaké jsou jejich licence.
-Vìt¹ina systémových knihoven pou¾ívá buï <A
+Obvykle je odpověď ne -- není to právní požadavek. Odpověď ale 
záleží
+na tom, jaké knihovny používáte a jaké jsou jejich licence.
+Většina systémových knihoven používá buď <A
 HREF="/licenses/lgpl.html">GNU Lesser GPL</A> nebo GNU GPL
-obsahující výjimku, povolující linkování s èímkoliv. Tyto knihovny
-mohou být vyu¾ívány v nesvobodných programech, ale v tomto konkrétním
-pøípadì má Lesser GPL urèité po¾adavky, kterými se musíte øídit.
+obsahující výjimku, povolující linkování s čímkoliv. Tyto knihovny
+mohou být využívány v nesvobodných programech, ale v tomto konkrétním
+případě má Lesser GPL určité požadavky, kterými se musíte řídit.
 
 <p>
 
-Nìkteré knihovny jsou zveøejnìny pod GNU GPL bez výjimek. Jestli je
-chcete pou¾ívat, musíte pou¾ít licenci kompatibilní s GPL. Takové
-knihovny jsou ale vìt¹inou specializované a na jiných platformách
-neexistují, tak¾e co se týèe pouze portování, zøejmì je nebudete
-vùbec potøebovat.
+Některé knihovny jsou zveřejněny pod GNU GPL bez výjimek. Jestli je
+chcete používat, musíte použít licenci kompatibilní s GPL. Takové
+knihovny jsou ale většinou specializované a na jiných platformách
+neexistují, takže co se týče pouze portování, zřejmě je nebudete
+vůbec potřebovat.
 
 <p>
 
-Vá¹ software v¹ak samozøejmì není pøíspìvkem do na¹í komunity,
-dokud není svobodný. Lidé, kteøí si vá¾í hodnoty svobody jej
-odmítnou pou¾ívat. U¾itek z nìj budou mít pouze lidé, kteøí
-budou ochotni své svobody se vzdát. To znamená, ¾e vá¹ software
-bude v praxi fungovat jako lákadlo pro lidi, aby se svobody vzdali.
+Váš software však samozřejmě není příspěvkem do naší komunity,
+dokud není svobodný. Lidé, kteří si váží hodnoty svobody jej
+odmítnou používat. Užitek z něj budou mít pouze lidé, kteří
+budou ochotni své svobody se vzdát. To znamená, že váš software
+bude v praxi fungovat jako lákadlo pro lidi, aby se svobody vzdali.
 
 <p>
 
-Jestli se budete chtít jednoho dne ohlédnout za svou kariérou
-a cítit, ¾e jste nìjak pomohli rùstu dobré svobodné spoleènosti,
-mìli byste udìlat vá¹ software svobodným.
+Jestli se budete chtít jednoho dne ohlédnout za svou kariérou
+a cítit, že jste nějak pomohli růstu dobré svobodné společnosti,
+měli byste udělat váš software svobodným.
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCCompanyGPLCostsMoney" NAME="CompanyGPLCostsMoney">
 Zrovna
-jsem zjistil, ¾e jedna spoleènost má kopii programu pod GPL a musím
-platit, abych ji dostal. Neporu¹ují GPL tím, ¾e jej nedají volnì k dispozici
+jsem zjistil, že jedna společnost má kopii programu pod GPL a musím
+platit, abych ji dostal. Neporušují GPL tím, že jej nedají volně k 
dispozici
 na internetu?
 </A></h4>
 
 <dd>
 
-Ne. GPL po nikom nepo¾aduje, aby pou¾il k distribuci internet.
-Ani po nikom nepo¾aduje, aby program redistribuoval.
-A i kdy¾ se nìkdo rozhodne program redistribuovat, 
-tak (mimo jeden speciální pøípad) GPL neøíká, ¾e musí
-distribuovat kopii zrovna vám nebo nìjaké jiné konkrétní osobì.
+Ne. GPL po nikom nepožaduje, aby použil k distribuci internet.
+Ani po nikom nepožaduje, aby program redistribuoval.
+A i když se někdo rozhodne program redistribuovat, 
+tak (mimo jeden speciální případ) GPL neříká, že musí
+distribuovat kopii zrovna vám nebo nějaké jiné konkrétní osobě.
 
 <p>
 
-GPL po¾aduje to, aby èlovìk, který software obdr¾í, mìl svobodu
-distribuovat vám program, <em>kdy¾ chce</em>. Jakmile jednou
-vlastník copyrightu nìkomu program distribuuje, tento èlovìk jej
-mù¾e distribuovat vám èi komukoliv jinému podle toho, jak uzná
-za vhodné.
+GPL požaduje to, aby člověk, který software obdrží, měl svobodu
+distribuovat vám program, <em>když chce</em>. Jakmile jednou
+vlastník copyrightu někomu program distribuuje, tento člověk jej
+může distribuovat vám či komukoliv jinému podle toho, jak uzná
+za vhodné.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCReleaseNotOriginal" NAME="ReleaseNotOriginal">
 Mohu
-vydat program s licencí, která øíká, ¾e mù¾ete distribuovat modifikované
-verze pod GPL, ale nesmíte pod GPL distribuovat verzi originální?
+vydat program s licencí, která říká, že můžete distribuovat 
modifikované
+verze pod GPL, ale nesmíte pod GPL distribuovat verzi originální?
 </a></h4>
 
 <dd>
 
-Taková licence by si protiøeèila. Podívejme se, jaké by mìla
-implikace pro u¾ivatele.
+Taková licence by si protiřečila. Podívejme se, jaké by měla
+implikace pro uživatele.
 <p>
-Pøedpokládejme, ¾e zaènu s originální verzí (budeme ji nazývat A),
-pøidám nìjaký kód (øeknìme 1000 øádek) a vydám tuto modifikovanou
-verzi (øíkejme jí B) pod GPL. GPL tvrdí, ¾e kdokoliv mù¾e opìt zmìnit
-verzi B a vydat výsledek pod GPL. Tak¾e já (nebo nìkdo jiný)
-sma¾u tìchto tisíc øádek a tím vytvoøím verzi C, která má
-tentý¾ kód jako A, ale je nyní krytá GPL.
-<p>
-Pokud se pokusíte tuto cestu zablokovat tím, ¾e v licenci explicitnì
-zaká¾ete reprodukci pùvodní kopie identické s A pod GPL vymazáním
-tìch øádek z B, licence vpodstatì øíká, ¾e nesmím plnì vyu¾ívat verzi
-B v¹emi zpùsoby, jaké povoluje GPL. Jinými slovy, licence ve skuteènosti
-nedovoluje, aby u¾ivatel vydal modifikovanou verzi B pod GPL.
+Předpokládejme, že začnu s originální verzí (budeme ji nazývat A),
+přidám nějaký kód (řekněme 1000 řádek) a vydám tuto modifikovanou
+verzi (říkejme jí B) pod GPL. GPL tvrdí, že kdokoliv může opět změnit
+verzi B a vydat výsledek pod GPL. Takže já (nebo někdo jiný)
+smažu těchto tisíc řádek a tím vytvořím verzi C, která má
+tentýž kód jako A, ale je nyní krytá GPL.
+<p>
+Pokud se pokusíte tuto cestu zablokovat tím, že v licenci explicitně
+zakážete reprodukci původní kopie identické s A pod GPL vymazáním
+těch řádek z B, licence vpodstatě říká, že nesmím plně využívat 
verzi
+B všemi způsoby, jaké povoluje GPL. Jinými slovy, licence ve skutečnosti
+nedovoluje, aby uživatel vydal modifikovanou verzi B pod GPL.
 <p>
 
 <HR>
-
-[
-<!-- Please keep this list alphabetical -->
-<!-- PLEASE UPDATE THE LIST AT THE BOTTOM (OR TOP) OF THE PAGE TOO! -->
-<A HREF="/licenses/gpl-faq.en.html">Anglicky</A>
-| <A HREF="/licenses/gpl-faq.fr.html">Francouzsky</A>
-| <A HREF="/licenses/gpl-faq.it.html">Italsky</A>
-| <A HREF="/licenses/gpl-faq.ko.html">Korejsky</A>
-| <A HREF="/licenses/gpl-faq.pl.html">Polsky</A>
-| <A HREF="/licenses/gpl-faq.pt-br.html">Portugalsky</A>
-<!-- | A HREF="/boilerplate.LG.html" LANGUAGE /A -->
-<!-- Please keep this list alphabetical -->
-<!-- PLEASE UPDATE THE LIST AT THE BOTTOM (OR TOP) OF THE PAGE TOO! -->
-]
-
-
 <HR>
 
-Návrat na <A HREF="/">domovskou stránku GNU</A>.
+Návrat na <A HREF="/">domovskou stránku GNU</A>.
 <P>
-FSF &amp; GNU informace &amp; otázky na
+FSF &amp; GNU informace &amp; otázky na
 <A HREF="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>.
-Dal¹í <A HREF="/contact/">mo¾nost</A> jak kontaktovat FSF.
+Další <A HREF="/contact/">možnost</A> jak kontaktovat FSF.
 <P>
-Komentáøe k tìmto web stránkám na
+Komentáře k těmto web stránkám na
 <A HREF="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>,
-jiné otázky zasílejte na
+jiné otázky zasílejte na
 <A HREF="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>.
 <P>
 Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 Free Software Foundation, Inc.,
 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA
 <P>
-Doslovné kopírování a ¹íøení tohoto celého dokumentu na jakémkoliv médiu
-je dovoleno v pøípadì, ¾e bude toto upozornìní zachováno.<P>
+Doslovné kopírování a šíření tohoto celého dokumentu na jakémkoliv 
médiu
+je dovoleno v případě, že bude toto upozornění zachováno.<P>
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2017/03/26 13:24:40 $ $Author: th_g $
+$Date: 2017/05/04 14:29:32 $
 <!-- timestamp end -->
 <HR>
 </BODY>

Index: licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.cs.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.cs.html,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.cs.html  26 Mar 2017 13:24:40 -0000   
1.2
+++ licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.cs.html  4 May 2017 14:29:33 -0000    
1.3
@@ -1,152 +1,157 @@
 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 3.2 Final//EN">
 
 <HTML>
+<!--#set var="PO_FILE" value=''
+ --><!--#set var="ORIGINAL_FILE" 
value="/licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.html"
+ --><!--#set var="DIFF_FILE" value=""
+ --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2002-07-29" -->
 <HEAD>
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
-<TITLE>Èasto kladené otázky o GNU GPL - Projekt GNU - Free Software Foundation 
(FSF)</TITLE>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
+<TITLE>Často kladené otázky o GNU GPL v2 - Projekt GNU - Free Software 
Foundation (FSF)</TITLE>
+<!--#include virtual="/licenses/old-licenses/po/gpl-2.0-faq.translist" -->
 <LINK REV="made" HREF="mailto:address@hidden";>
+<style>
+img { display: none; }
+#outdated { padding: 0 1em 0; margin: 1.5em; border-left: 1em solid yellow; }
address@hidden (min-width:30em) {
+ img { display: block; float: left; width: 8em; margin-bottom: .5em; }
+ #outdated { margin-left: 10em; }
+}
+</style>
 </HEAD>
 <BODY BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="#000000" LINK="#1F00FF" ALINK="#FF0000" 
VLINK="#99
 00DD">
-<H3>Èasto kladené otázky o GNU GPL</H3>
+<H3>Často kladené otázky o GNU GPL v2</H3>
 
 <A HREF="/graphics/agnuhead.html"><IMG SRC="/graphics/gnu-head-sm.jpg"
-  ALT=" [image of the Head of a GNU] "
-  WIDTH="129" HEIGHT="122"></A>
-
-[
-<!-- Please keep this list alphabetical -->
-<!-- PLEASE UPDATE THE LIST AT THE BOTTOM (OR TOP) OF THE PAGE TOO! -->
- <A HREF="/licenses/gpl-faq.html">Anglicky</A>
-| <A HREF="/licenses/gpl-faq.fr.html">Francouzsky</A>
-| <A HREF="/licenses/gpl-faq.it.html">Italsky</A>
-| <A HREF="/licenses/gpl-faq.ko.html">Korejsky</A>
-| <A HREF="/licenses/gpl-faq.pl.html">Polsky</A>
-| <A HREF="/licenses/gpl-faq.pt-br.html">Portugalsky</A>
-<!-- | A HREF="/boilerplate.LG.html" LANGUAGE /A -->
-<!-- Please keep this list alphabetical -->
-<!-- PLEASE UPDATE THE LIST AT THE BOTTOM (OR TOP) OF THE PAGE TOO! -->
-]
-
-<hr>
-
-Tato stránka obsahuje odpovìdi na èasto kladené otázky o
-GNU General Public License (GPL). Pokud hledáte informace
-o jiných licencích Nadace pro svobodný software, podívejte
-se na <a href="/licenses/licenses.html">na¹i stránku licencí</a>.
+  ALT=" [image of the Head of a GNU] " />
+</A>
+<!--#include virtual="/server/outdated.cs.html" -->
+<div style="clear:both"></div>
+<!--#if expr="$TRANSLATION_LIST" -->
+<!--#echo encoding="none" var="TRANSLATION_LIST" -->
+<!--#elif expr="$INITIAL_TRANSLATIONS_LIST = included" -->
+<!--#include virtual="/server/gnun/initial-translations-list.html" -->
+<!--#endif -->
+<hr />
+
+Tato stránka obsahuje odpovědi na často kladené otázky o
+GNU General Public License (GPL). Pokud hledáte informace
+o jiných licencích Nadace pro svobodný software, podívejte
+se na <a href="/licenses/licenses.html">naši stránku licencí</a>.
 
 <p>
 
-A¾ si pøeètete tento FAQ (Frequently Asked Questions, èasto kladené
-otázky), <a
-   href="http://www.gnu.org/cgi-bin/license-quiz.cgi";>mù¾ete
-si své znalosti o licencování svobodného software vyzkou¹et v
-na¹em testu</a>.
+Až si přečtete tento FAQ (Frequently Asked Questions, často kladené
+otázky), <a
+   href="http://www.gnu.org/cgi-bin/license-quiz.cgi";>můžete
+si své znalosti o licencování svobodného software vyzkoušet v
+našem testu</a>.
 
 <P>
 <!-- Replace this list with the page's contents. -->
 <H4>Obsah</H4>
 <ul>
- <h4>Základní otázky o GPL, projektu GNU a Nadaci pro svobodný
+ <h4>Základní otázky o GPL, projektu GNU a Nadaci pro svobodný
 software</h4>
 
 <UL>
  <LI><A HREF="#WhatDoesGPLStandFor" NAME="TOCWhatDoesGPLStandFor">
-Co znamená zkratka GPL?</A>
+Co znamená zkratka GPL?</A>
 
  <LI><A HREF="#DoesFreeSoftwareMeanUsingTheGPL"
  NAME="TOCDoesFreeSoftwareMeanUsingTheGPL">
-Znamená svobodný software, ¾e musím pou¾ít GPL?</A>
+Znamená svobodný software, že musím použít GPL?</A>
 
- <li><A HREF="#WhyUseGPL" NAME="TOCWhyUseGPL">Proè bych
-mìl pou¾ít GPL radìji ne¾ nìjakou jinou licenci svobodného software?</A>
+ <li><A HREF="#WhyUseGPL" NAME="TOCWhyUseGPL">Proč bych
+měl použít GPL raději než nějakou jinou licenci svobodného software?</A>
 
  <LI><A HREF="#DoesAllGNUSoftwareUseTheGNUGPLAsItsLicense"
- NAME="TOCDoesAllGNUSoftwareUseTheGNUGPLAsItsLicense">Pou¾ívá
-v¹echen GNU software jako svou licenci GNU GPL?</A>
+ NAME="TOCDoesAllGNUSoftwareUseTheGNUGPLAsItsLicense">Používá
+všechen GNU software jako svou licenci GNU GPL?</A>
 
  <LI><A HREF="#DoesUsingTheGPLForAProgramMakeItGNUSoftware"
  NAME="TOCDoesUsingTheGPLForAProgramMakeItGNUSoftware">
-Znamená pou¾ití GNU GPL, ¾e se software stane souèástí GNU?</A>
+Znamená použití GNU GPL, že se software stane součástí GNU?</A>
 
  <LI><A HREF="#GPLOtherThanSoftware" NAME="TOCGPLOtherThanSoftware">
-Mohu pou¾ít GPL i na nìco jiného, ne¾ jen na software?
+Mohu použít GPL i na něco jiného, než jen na software?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#WhyNotGPLForManuals" NAME="TOCWhyNotGPLForManuals">
-Proè nepou¾ívat GPL pro manuály?
+Proč nepoužívat GPL pro manuály?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#GPLTranslations" NAME="TOCGPLTranslations">
-Existují pøeklady GPL do jiných jazykù?
+Existují překlady GPL do jiných jazyků?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#WhySomeGPLAndNotLGPL" NAME="TOCWhySomeGPLAndNotLGPL">
-Proè jsou nìkteré knihovny kryty klasickou
+Proč jsou některé knihovny kryty klasickou
 GPL a ne Lesser GPL?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#WhoHasThePower" NAME="TOCWhoHasThePower">
-Kdo má moc prosazovat GPL?
+Kdo má moc prosazovat GPL?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#AssignCopyright" NAME="TOCAssignCopyright">
-Proè FSF po¾aduje po pøispìvatelích jí copyrightovaných programù
-pøevedení copyrightu na sebe? Pokud jsem vlastníkem copyrightu
-na GPL program, mìl bych to dìlat také? Jestli ano, jak?
+Proč FSF požaduje po přispěvatelích jí copyrightovaných programů
+převedení copyrightu na sebe? Pokud jsem vlastníkem copyrightu
+na GPL program, měl bych to dělat také? Jestli ano, jak?
 </A>
 
  </ul>
 
- <h4>Obecný výklad GPL</h4>
+ <h4>Obecný výklad GPL</h4>
 
  <ul>
 
 
  <LI><A HREF="#WhyDoesTheGPLPermitUsersToPublishTheirModifiedVersions"
  NAME="TOCWhyDoesTheGPLPermitUsersToPublishTheirModifiedVersions">
-Proè GPL povoluje u¾ivatelùm publikovat vlastní modifikovanou verzi?
+Proč GPL povoluje uživatelům publikovat vlastní modifikovanou verzi?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#GPLRequireSourcePostedPublic"
  NAME="TOCGPLRequireSourcePostedPublic">
-    Po¾aduje GPL, aby byl zveøejnìn zdrojový kód modifikovaných
-    verzí?
+    Požaduje GPL, aby byl zveřejněn zdrojový kód modifikovaných
+    verzí?
 </A>
 
 <LI><A HREF="#WhatDoesWrittenOfferValid" NAME="TOCWhatDoesWrittenOfferValid">
-Co to znamená ,,písemná nabídka platná pro jakoukoliv tøetí stranu''?
-Znamená to, ¾e kdokoliv na svìtì mù¾e získat zdrojový kód jakéhokoliv
+Co to znamená ,,písemná nabídka platná pro jakoukoliv třetí stranu''?
+Znamená to, že kdokoliv na světě může získat zdrojový kód jakéhokoliv
 GPL programu?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#TheGPLSaysModifiedVersions" 
NAME="TOCTheGPLSaysModifiedVersions">
-GPL øíká, ¾e pozmìnìné verze musí být, pokud jsou distribuovány,
-,,licencovány ... v¹em tøetím stranám.'' Kdo jsou tyto tøetí strany?
+GPL říká, že pozměněné verze musí být, pokud jsou distribuovány,
+,,licencovány ... všem třetím stranám.'' Kdo jsou tyto třetí strany?
  </A>
 
  <LI><A HREF="#DoesTheGPLAllowMoney" NAME="TOCDoesTheGPLAllowMoney">
-    Dovoluje mi GPL prodávat kopie programu za peníze?
+    Dovoluje mi GPL prodávat kopie programu za peníze?
  </A>
 
  <LI><A HREF="#DoesTheGPLAllowDownloadFee"
  NAME="TOCDoesTheGPLAllowDownloadFee">
-Dovoluje mi GPL po¾adovat poplatek za sta¾ení programu
-z mého webu?
+Dovoluje mi GPL požadovat poplatek za stažení programu
+z mého webu?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#DoesTheGPLAllowRequireFee" NAME="TOCDoesTheGPLAllowRequireFee">
-Dovoluje mi GPL po¾adovat, aby mi ka¾dý, kdo software obdr¾í,
-musel platit poplatek nebo mì musel upozoròovat?
+Dovoluje mi GPL požadovat, aby mi každý, kdo software obdrží,
+musel platit poplatek nebo mě musel upozorňovat?
  </A>
 
  <LI><A HREF="#DoesTheGPLRequireAvailabilityToPublic" 
NAME="TOCDoesTheGPLRequireAvailabilityToPublic">
- Pokud distribuuji GPL software za peníze, musím jej poskytnout také
+ Pokud distribuuji GPL software za peníze, musím jej poskytnout také
 zadarmo?
  </A>
 
  <LI><A HREF="#DoesTheGPLAllowNDA" NAME="TOCDoesTheGPLAllowNDA">
-Dovoluje mi GPL distribuovat pozmìnìnou verzi nebo betaverzi
+Dovoluje mi GPL distribuovat pozměněnou verzi nebo betaverzi
 pod non-disclosure agreement?
  </A>
 
@@ -157,398 +162,398 @@
  </A>
 
  <LI><A HREF="#WhyMustIInclude" NAME="TOCWhyMustIInclude">
-Proè GPL po¾aduje pøilo¾it kopii licence ke ka¾dé kopii programu?
+Proč GPL požaduje přiložit kopii licence ke každé kopii programu?
  </A>
 
  <LI><A HREF="#WhatIfWorkIsShort" NAME="TOCWhatIfWorkIsShort">
-A co kdy¾ program není o moc del¹í ne¾ sama licence?
+A co když program není o moc delší než sama licence?
  </A>
 
  <LI><a href="#RequiredToClaimCopyright"
-    name="TOCRequiredToClaimCopyright">Musím na své zmìny
+    name="TOCRequiredToClaimCopyright">Musím na své změny
 v GPL programu uvalovat copyright?</a>
 
  <LI><A href="#CombinePublicDomainWithGPL"
     name="TOCCombinePublicDomainWithGPL">Pokud program kombinuje
-kód v public domain s kódem pod GPL, mohu vzít tu èást v public
-domain a zacházet s ní jako s kódem v public domain?</a>
+kód v public domain s kódem pod GPL, mohu vzít tu část v public
+domain a zacházet s ní jako s kódem v public domain?</a>
 
  <LI><A HREF="#IWantCredit" NAME="TOCIWantCredit">
-Chci za svou práci
-získat uznání. Chci, aby lidé vìdìli, co jsem napsal. Je to mo¾né i kdy¾
-pou¾iji GPL?
+Chci za svou práci
+získat uznání. Chci, aby lidé věděli, co jsem napsal. Je to možné i 
když
+použiji GPL?
  </A>
 
  <li><A HREF="#GPLOmitPreamble" NAME="TOCGPLOmitPreamble">
-Mohu z GPL vypustit pøedmluvu
-a instrukce, jak ji pou¾ít na vlastní programy, abych tak u¹etøil
-místo?
+Mohu z GPL vypustit předmluvu
+a instrukce, jak ji použít na vlastní programy, abych tak ušetřil
+místo?
  </A>
 
  <LI><A HREF="#WhatIsCompatible" NAME="TOCWhatIsCompatible">
-Co to znamená, kdy¾ se øekne, ¾e dvì licence jsou ,,kompatibilní''?
+Co to znamená, když se řekne, že dvě licence jsou ,,kompatibilní''?
  </A>
 
  <LI><A HREF="#WhatDoesCompatMean" NAME="TOCWhatDoesCompatMean">
-Co to znamená, kdy¾ se øekne, ¾e licence je ,,kompatibilní s GPL''?
+Co to znamená, když se řekne, že licence je ,,kompatibilní s GPL''?
  </A>
 
  <LI><A HREF="#OrigBSD" NAME="TOCOrigBSD">
-Proè je pùvodní BSD licence nekompatibilní s GPL?
+Proč je původní BSD licence nekompatibilní s GPL?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#MereAggregation" NAME="TOCMereAggregation">
-Jaký je rozdíl mezi ,,pouhým seskupováním'' a ,,kombinováním dvou modulù
+Jaký je rozdíl mezi ,,pouhým seskupováním'' a ,,kombinováním dvou 
modulů
 do jednoho programu?''
 </A>
 
  <LI><A HREF="#AssignCopyright" NAME="TOCAssignCopyright">
-Proè FSF po¾aduje po pøispìvatelích jí copyrightovaných programù
-pøevedení copyrightu na sebe? Pokud jsem vlastníkem copyrightu
-na GPL program, mìl bych to dìlat také? Jestli ano, jak?
+Proč FSF požaduje po přispěvatelích jí copyrightovaných programů
+převedení copyrightu na sebe? Pokud jsem vlastníkem copyrightu
+na GPL program, měl bych to dělat také? Jestli ano, jak?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#GPLCommercially" NAME="TOCGPLCommercially">
-Pokud pou¾ívám nìjaký software, který jsem obdr¾el pod GNU GPL,
-smím jej modifikovat, vytvoøit tak nový program, a ten pak
-komerènì prodávat?
+Pokud používám nějaký software, který jsem obdržel pod GNU GPL,
+smím jej modifikovat, vytvořit tak nový program, a ten pak
+komerčně prodávat?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#GPLOtherThanSoftware" NAME="TOCGPLOtherThanSoftware">
- Mohu pou¾ít GPL i na nìco jiného, ne¾ jen na software?
+ Mohu použít GPL i na něco jiného, než jen na software?
 </A>
 
  </ul>
 
- <h4>Pou¾ití GPL pro va¹e programy</h4>
+ <h4>Použití GPL pro vaše programy</h4>
 
  <ul>
 
  <LI><A HREF="#CouldYouHelpApplyGPL" NAME="TOCCouldYouHelpApplyGPL">
 Mohli
-byste mi dát intrukce krok za krokem, jak aplikovat GPL na mùj program?
+byste mi dát intrukce krok za krokem, jak aplikovat GPL na můj program?
  </A>
 
  <li><A HREF="#WhyUseGPL" NAME="TOCWhyUseGPL">
-Proè bych
-mìl pou¾ít GPL radìji ne¾ nìjakou jinou licenci svobodného software?</A>
+Proč bych
+měl použít GPL raději než nějakou jinou licenci svobodného software?</A>
 
  <LI><A HREF="#WhyMustIInclude" NAME="TOCWhyMustIInclude">
-Proè GPL po¾aduje pøilo¾it kopii licence ke ka¾dé kopii programu?
+Proč GPL požaduje přiložit kopii licence ke každé kopii programu?
  </A>
 
  <LI><A HREF="#WhatIfWorkIsShort" NAME="TOCWhatIfWorkIsShort">
-A co kdy¾ program není o moc del¹í ne¾ sama licence?
+A co když program není o moc delší než sama licence?
  </A>
 
  <li><A HREF="#GPLOmitPreamble" NAME="TOCGPLOmitPreamble">
-Mohu z GPL vypustit pøedmluvu
-a instrukce, jak ji pou¾ít na vlastní programy, abych tak u¹etøil
-místo?
+Mohu z GPL vypustit předmluvu
+a instrukce, jak ji použít na vlastní programy, abych tak ušetřil
+místo?
  </A>
 
  <LI><A HREF="#HowIGetCopyright" NAME="TOCHowIGetCopyright">
 Jak
-získám copyright na svùj program, abych jej mohl zveøejnit pod GPL?
+získám copyright na svůj program, abych jej mohl zveřejnit pod GPL?
  </A>
 
  <LI><A HREF="#WhatIfSchool" NAME="TOCWhatIfSchool">
-Co kdy¾ bude má ¹kola chtít zabudovat mùj program do vlastního
-proprietárního produktu?
+Co když bude má škola chtít zabudovat můj program do vlastního
+proprietárního produktu?
  </A>
 
  <LI><A HREF="#ReleaseUnderGPLAndNF" NAME="TOCReleaseUnderGPLAndNF">
-Rád
-bych vydal program, který jsem napsal, pod GNU GPL, ale chtìl bych
-ten samý kód pou¾ít i v nesvobodných programech.
+Rád
+bych vydal program, který jsem napsal, pod GNU GPL, ale chtěl bych
+ten samý kód použít i v nesvobodných programech.
 </a>
 
  <LI><A HREF="#CanDeveloperThirdParty"
  NAME="TOCCanDeveloperThirdParty">
-Mù¾e vývojáø programu, který ji¾
-byl distribuován pod GPL, licencovat pozdìji tento program
-nìjaké dal¹í stranì k exkluzivnímu u¾ívání?
+Může vývojář programu, který již
+byl distribuován pod GPL, licencovat později tento program
+nějaké další straně k exkluzivnímu užívání?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#VersionTwoOrLater" NAME="TOCVersionTwoOrLater">
-Proè
-by na programech mìlo být ,,Version 2 of the GPL or any later version''
-(GPL verze 2 nebo jakákoliv pozdìj¹í)?
+Proč
+by na programech mělo být ,,Version 2 of the GPL or any later version''
+(GPL verze 2 nebo jakákoliv pozdější)?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#GPLOutput" NAME="TOCGPLOutput">
-Existuje nìjaký
-zpùsob, jak bych mohl na výstup programu uvalit GPL? Napøíklad
-pokud by mùj program byl pou¾íván k vývoji designù hardware,
-mohl bych po¾adovat, aby tyto designy byly svobodné?
+Existuje nějaký
+způsob, jak bych mohl na výstup programu uvalit GPL? Například
+pokud by můj program byl používán k vývoji designů hardware,
+mohl bych požadovat, aby tyto designy byly svobodné?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#WhyNotGPLForManuals" NAME="TOCWhyNotGPLForManuals">
-Proè nepou¾ívat GPL pro manuály?
+Proč nepoužívat GPL pro manuály?
 </A>
 
  </ul>
 
- <h4>Distribuce programù vydaných pod GPL</h4>
+ <h4>Distribuce programů vydaných pod GPL</h4>
 
  <ul>
 
  <LI><A HREF="#DistributeWithSourceOnInternet"
  NAME="TOCDistributeWithSourceOnInternet">
-Chci distribuovat binární
-verzi GPL programu bez zdrojových kódù. Místo toho, abych musel
-pozdìji posílat zdrojové kódy u¾ivatelùm, kteøí si to objednají,
-staèí umístit zdrojové kódy na internetový server?
+Chci distribuovat binární
+verzi GPL programu bez zdrojových kódů. Místo toho, abych musel
+později posílat zdrojové kódy uživatelům, kteří si to objednají,
+stačí umístit zdrojové kódy na internetový server?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#SourceAndBinaryOnDifferentSites"
  NAME="TOCSourceAndBinaryOnDifferentSites">
-Mohu umístit binární
-soubory na svùj internetový server a zdrojový kód na jiný?
+Mohu umístit binární
+soubory na svůj internetový server a zdrojový kód na jiný?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#DistributeExtendedBinary"
  NAME="TOCDistributeExtendedBinary">
-Chci distribuovat roz¹íøenou
-verzi programu krytého pod GPL v binární formì. Staèí distribuovat
-pouze zdrojové kódy pùvodní verze?
+Chci distribuovat rozšířenou
+verzi programu krytého pod GPL v binární formě. Stačí distribuovat
+pouze zdrojové kódy původní verze?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#DistributingSourceIsInconvenient"
  NAME="TOCDistributingSourceIsInconvenient">
 Chci distribuovat
-binární verzi, ale distribuce kompletních zdrojových kódù
-bych se rád vyvaroval. Co kdybych u¾ivatelùm dal spolu s binárními
-soubory diffy zdrojových kódù oproti aktuální verzi dostupné
-z FSF a doporuèil jim, a» základ získají odsud?
+binární verzi, ale distribuce kompletních zdrojových kódů
+bych se rád vyvaroval. Co kdybych uživatelům dal spolu s binárními
+soubory diffy zdrojových kódů oproti aktuální verzi dostupné
+z FSF a doporučil jim, ať základ získají odsud?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#AnonFTPAndSendSources" NAME="TOCAnonFTPAndSendSource">
-Chci zpøístupnit binární kódy
-pøes anonymní FTP, ale zasílat zdrojové kódy pouze lidem,
-kteøí si je objednají.
+Chci zpřístupnit binární kódy
+přes anonymní FTP, ale zasílat zdrojové kódy pouze lidem,
+kteří si je objednají.
 </A>
 
  <LI><A HREF="#HowCanIMakeSureEachDownloadGetsSource"
  NAME="TOCHowCanIMakeSureEachDownloadGetsSource">
-Jak mù¾u zajistit,
-aby ka¾dý u¾ivatel, který si stáhne binární verzi, dostal také
-zdrojový kód?
+Jak můžu zajistit,
+aby každý uživatel, který si stáhne binární verzi, dostal také
+zdrojový kód?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#ReleaseNotOriginal" NAME="TOCReleaseNotOriginal">
 Mohu
-vydat program s licencí, která øíká, ¾e mù¾ete distribuovat modifikované
-verze pod GPL, ale nesmíte pod GPL distribuovat verzi originální?
+vydat program s licencí, která říká, že můžete distribuovat 
modifikované
+verze pod GPL, ale nesmíte pod GPL distribuovat verzi originální?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#CompanyGPLCostsMoney" NAME="TOCCompanyGPLCostsMoney">
 Zrovna
-jsem zjistil, ¾e jedna spoleènost má kopii programu pod GPL a musím
-platit, abych ji dostal. Neporu¹ují GPL tím, ¾e jej nedají volnì k dispozici
+jsem zjistil, že jedna společnost má kopii programu pod GPL a musím
+platit, abych ji dostal. Neporušují GPL tím, že jej nedají volně k 
dispozici
 na internetu?
 </A>
 
  </ul>
 
- <h4>Vyu¾ívání GPL programù pøi psaní jiného software</h4>
+ <h4>Využívání GPL programů při psaní jiného software</h4>
 
  <ul>
 
  <LI><A HREF="#CanIUseGPLToolsForNF" NAME="TOCCanIUseGPLToolsForNF">
-Mohu pou¾ívat programy kryté GPL
-k vývoji nesvobodných programù? Mohu pou¾ívat nástroje kryté
-GPL k tomu, abych tyto nesvobodné programy zkompiloval?
+Mohu používat programy kryté GPL
+k vývoji nesvobodných programů? Mohu používat nástroje kryté
+GPL k tomu, abych tyto nesvobodné programy zkompiloval?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#GPLOutput" NAME="TOCGPLOutput">
-Existuje nìjaký
-zpùsob, jak bych mohl na výstup programu uvalit GPL? Napøíklad
-pokud by mùj program byl pou¾íván k vývoji designù hardware,
-mohl bych po¾adovat, aby tyto designy byly svobodné?
+Existuje nějaký
+způsob, jak bych mohl na výstup programu uvalit GPL? Například
+pokud by můj program byl používán k vývoji designů hardware,
+mohl bych požadovat, aby tyto designy byly svobodné?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#WhatCaseIsOutputGPL" NAME="TOCWhatCaseIsOutputGPL">
-V jakém
-pøípadì je výstup z programu pod GPL takté¾ krytý GPL?
+V jakém
+případě je výstup z programu pod GPL taktéž krytý GPL?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#UseGCC" NAME="TOCUseGCC">
-Pokud pou¾ívám
-programovací jazyk C nebo C++ a kompiluiu jej GCC, musím
-software, který napí¹i, uvolnit pod tou samou licencí, jako GCC?
+Pokud používám
+programovací jazyk C nebo C++ a kompiluiu jej GCC, musím
+software, který napíši, uvolnit pod tou samou licencí, jako GCC?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#PortProgramToGL" NAME="TOCPortProgramToGL">
-Kdy¾
-portuji svùj program do GNU/Linuxu, znamená to, ¾e jej musím 
-uvolnit jako svobodný software pod GPL nebo nìjakou jinou
-licencí svobodného software?
+Když
+portuji svůj program do GNU/Linuxu, znamená to, že jej musím 
+uvolnit jako svobodný software pod GPL nebo nějakou jinou
+licencí svobodného software?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#GPLInProprietarySystem"
  NAME="TOCGPLInProprietarySystem">
-Chtìl bych pou¾ít software
-krytý GPL v mém proprietárním systému. Mohu to udìlat?
+Chtěl bych použít software
+krytý GPL v mém proprietárním systému. Mohu to udělat?
 </A>
 
  </ul>
 
- <h4>Kombinování vlastní práce s kódem vydaným pod GPL</h4>
+ <h4>Kombinování vlastní práce s kódem vydaným pod GPL</h4>
 
  <ul>
 
  <LI><A HREF="#MereAggregation" NAME="TOCMereAggregation">
-Jaký je rozdíl mezi ,,pouhým seskupováním'' a ,,kombinováním dvou modulù
+Jaký je rozdíl mezi ,,pouhým seskupováním'' a ,,kombinováním dvou 
modulů
 do jednoho programu?''
 </A>
 
  <LI><A HREF="#GPLFairUse" NAME="TOCGPLFairUse">
-Mám práva ,,fair use'' pøi pou¾ívání zdrojového kódu GPL programu?
+Mám práva ,,fair use'' při používání zdrojového kódu GPL programu?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#IfLibraryIsGPL" NAME="TOCIfLibraryIsGPL">
 Pokud
-je knihovna zveøejnìna pod GPL (a ne LGPL), znamená to, ¾e
-program, který ji pou¾ívá, musí být takté¾ pod GPL?
+je knihovna zveřejněna pod GPL (a ne LGPL), znamená to, že
+program, který ji používá, musí být taktéž pod GPL?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#LinkingWithGPL" NAME="TOCLinkingWithGPL">
 Vy jste
-vydali pod GPL program, který bych rád slinkoval s mým kódem
-a vytvoøil tak proprietární program. Znamená linkování s va¹ím
-programem, ¾e i mùj program musí být pod GPL?
+vydali pod GPL program, který bych rád slinkoval s mým kódem
+a vytvořil tak proprietární program. Znamená linkování s vaším
+programem, že i můj program musí být pod GPL?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#SwitchToLGPL" NAME="TOCSwitchToLGPL">
 Jestli ano,
-existuje nìjaká ¹ance, ¾e bych mohl získat licenci va¹eho programu
+existuje nějaká šance, že bych mohl získat licenci vašeho programu
 pod Lesser GPL?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#WillYouMakeAnException"
  NAME="TOCWillYouMakeAnException">
-Chtìli bychom pou¾ívat urèitý
-program GNU v na¹em projektu proprietárního software, ale
-nehodí se nám GPL. Uèiníte pro nás výjimku? Pøineslo by to tomu
-programu více u¾ivatelù.
+Chtěli bychom používat určitý
+program GNU v našem projektu proprietárního software, ale
+nehodí se nám GPL. Učiníte pro nás výjimku? Přineslo by to tomu
+programu více uživatelů.
 </A>
 
  <li><a href="#IfInterpreterIsGPL" name="TOCIfInterpreterIsGPL">
 Je-li
- interpretr programovacího jazyka vydán pod GPL, znamená to,
- ¾e programy napsané tak, aby jím byly interpretovány, musí
- být vydány pod licencemi kompatibilními s GPL?</a>
+ interpretr programovacího jazyka vydán pod GPL, znamená to,
+ že programy napsané tak, aby jím byly interpretovány, musí
+ být vydány pod licencemi kompatibilními s GPL?</a>
 
  <LI><A HREF="#InterpreterIncompat" NAME="TOCInterpreterIncompat">
 Pokud
-má interpretr programovacího jazyka licenci, která není kompatibilní
-s GPL, mohu na nìm spou¹tìt GPL programy?
+má interpretr programovacího jazyka licenci, která není kompatibilní
+s GPL, mohu na něm spouštět GPL programy?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#GPLModuleLicense" NAME="TOCGPLModuleLicense">
-Pokud do programu pod GPL pøidám modul, musím pro nìj pou¾ít
-také jako licenci GPL?
+Pokud do programu pod GPL přidám modul, musím pro něj použít
+také jako licenci GPL?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#GPLAndPlugins" NAME="TOCGPLAndPlugins">
 Pokud program
-zveøejnìný pod GPL pou¾ívá pluginy, jaké jsou po¾adavky kladené na licenci
-tìchto pluginù?
+zveřejněný pod GPL používá pluginy, jaké jsou požadavky kladené na 
licenci
+těchto pluginů?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#GPLPluginsInNF" NAME="TOCGPLPluginsInNF">
-Mohu pou¾ít GPL na plugin pro nìjaký nesvobodný program?
+Mohu použít GPL na plugin pro nějaký nesvobodný program?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#GPLInProprietarySystem"
  NAME="TOCGPLInProprietarySystem">
-Chtìl bych pou¾ít software
-krytý GPL v mém proprietárním systému. Mohu to udìlat?
+Chtěl bych použít software
+krytý GPL v mém proprietárním systému. Mohu to udělat?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#WritingFSWithNFLibs" NAME="TOCWritingFSWithNFLibs">
-Pí¹i svobodný software, který pou¾ívá nesvobodné knihovny.
-S jakými právními problémy se setkám, pokud pou¾iji GPL?
+Píši svobodný software, který používá nesvobodné knihovny.
+S jakými právními problémy se setkám, pokud použiji GPL?
  </A>
 
  <LI><A HREF="#WindowsRuntimeAndGPL" NAME="TOCWindowsRuntimeAndGPL">
-Pí¹i aplikaci pro Windows
-s pomocí Microsoft Visual C++ (nebo Visual Basicu) a chci
-jí vydat pod GPL. Je pod GPL dovoleno mùj program dynamicky
+Píši aplikaci pro Windows
+s pomocí Microsoft Visual C++ (nebo Visual Basicu) a chci
+jí vydat pod GPL. Je pod GPL dovoleno můj program dynamicky
 linkovat s run-time knihovnami Visual C++ (nebo Visual Basicu)?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#MoneyGuzzlerInc" NAME="TOCMoneyGuzzlerInc">
-Chtìl bych
- modifikovat programy kryté GPL a linkovat je s knihovnami 
- pro portování od Money Guzzler Inc. Nemohu ¹íøit zdrojový kód
- tìchto knihoven, tak¾e u¾ivatel, který by chtìl zmìnit
- tyto verze, by musel získat tyto knihovny oddìlenì. Proè to
+Chtěl bych
+ modifikovat programy kryté GPL a linkovat je s knihovnami 
+ pro portování od Money Guzzler Inc. Nemohu šířit zdrojový kód
+ těchto knihoven, takže uživatel, který by chtěl změnit
+ tyto verze, by musel získat tyto knihovny odděleně. Proč to
  GPL nepovoluje?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#OOPLang" NAME="TOCOOPLANG">
-Pokud v nìjakém
-objektovì orientovaném programovacím jazyku, jako je Java, pou¾iji
-tøídu pod GPL a nebudu ji modifikovat ani z ní odvozovat tøídy nové,
-jakým zpùsobem GPL ovlivòuje celý program?
+Pokud v nějakém
+objektově orientovaném programovacím jazyku, jako je Java, použiji
+třídu pod GPL a nebudu ji modifikovat ani z ní odvozovat třídy nové,
+jakým způsobem GPL ovlivňuje celý program?
 </A>
 
  <li><a href="#LinkingOverControlledInterface"
  name="TOCLinkingOverControlledInterface">
 Jak mohu dovolit
-likování proprietárních programù s mou GPL-knihovnou
-pouze pøes kontrolované rozhraní?
+likování proprietárních programů s mou GPL-knihovnou
+pouze přes kontrolované rozhraní?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#Consider" NAME="TOCConsider">
-Vezmìme tuto situaci:</a>
+Vezměme tuto situaci:</a>
 <UL>
-<LI>X vydává verzi V1 projektu pod GPL.
-<LI>Y pøispívá k vývoji verze V2 zmìnami a novým kódem,
-   který je zalo¾en na V1.
+<LI>X vydává verzi V1 projektu pod GPL.
+<LI>Y přispívá k vývoji verze V2 změnami a novým kódem,
+   který je založen na V1.
 <LI>X chce zkonvertovat V2 na ne-GPL licenci.  
 </UL>
-Potøebuje X povolení od Y?
+Potřebuje X povolení od Y?
 
  <LI><A HREF="#ManyDifferentLicenses" NAME="TOCManyDifferentLicenses">
-Napsal jsem aplikaci, která
- linkuje dohromady mnoho odli¹ných komponent s rozdílnými licencemi. Jsem
- velmi zmatený/á, proto¾e nevím, jaké licenèní po¾adavky jsou
- kladeny na mùj program. Mù¾ete mi, prosím, øíci, jaké
- licence mám pou¾ít?
+Napsal jsem aplikaci, která
+ linkuje dohromady mnoho odlišných komponent s rozdílnými licencemi. Jsem
+ velmi zmatený/á, protože nevím, jaké licenční požadavky jsou
+ kladeny na můj program. Můžete mi, prosím, říci, jaké
+ licence mám použít?
 </A>
 
  </ul>
 
- <h4>Otázky o poru¹ení GPL</h4>
+ <h4>Otázky o porušení GPL</h4>
 
  <ul>
 
  <li><a href="#ReportingViolation" name="TOCReportingViolation">Co
-bych mìl dìlat, pokud odhalím poru¹ení GPL?</a>
+bych měl dělat, pokud odhalím porušení GPL?</a>
 
  <LI><A HREF="#WhoHasThePower" NAME="TOCWhoHasThePower">
-Kdo má moc prosazovat GPL?
+Kdo má moc prosazovat GPL?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#HeardOtherLicense" NAME="TOCHeardOtherLicense">
-Sly¹el
-jsem, ¾e nìkdo dostal kopii GPL programu pod nìjakou jinou licencí,
-je to mo¾né?
+Slyšel
+jsem, že někdo dostal kopii GPL programu pod nějakou jinou licencí,
+je to možné?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#DeveloperViolate" NAME="TOCDeveloperViolate">
-Je vývojáø programu krytého pod GPL nìjak omezen GPL? Mohlo
-by být chování tohoto vývojáøe za nìjakých okolností
-poru¹ením GPL?
+Je vývojář programu krytého pod GPL nějak omezen GPL? Mohlo
+by být chování tohoto vývojáře za nějakých okolností
+porušením GPL?
 </A>
 
  <LI><A HREF="#CompanyGPLCostsMoney" NAME="TOCCompanyGPLCostsMoney">
 Zrovna
-jsem zjistil, ¾e jedna spoleènost má kopii programu pod GPL a musím
-platit, abych ji dostal. Neporu¹ují GPL tím, ¾e jej nedají volnì k dispozici
+jsem zjistil, že jedna společnost má kopii programu pod GPL a musím
+platit, abych ji dostal. Neporušují GPL tím, že jej nedají volně k 
dispozici
 na internetu?
 </A>
 </ul>
@@ -559,278 +564,278 @@
 <HR>
 <P>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCWhatDoesGPLStandFor" NAME="WhatDoesGPLStandFor">Co znamená
+<dt><h4><A HREF="#TOCWhatDoesGPLStandFor" NAME="WhatDoesGPLStandFor">Co 
znamená
 zkratka GPL?</A></h4>
 
-<dd>,,GPL'' znamená ,,General Public License'', co¾ se dá do èe¹tiny
-pøelo¾it jako ,,V¹eobecná veøejná licence''. Nejroz¹íøenìj¹í takovou
-licencí je GNU General Public License, zkrácenì GNU GPL. Toto mù¾e
-být je¹tì dále zkráceno na GPL, pokud je z kontextu zøejmé, ¾e se
-mluví o té GPL z projektu GNU. 
+<dd>,,GPL'' znamená ,,General Public License'', což se dá do češtiny
+přeložit jako ,,Všeobecná veřejná licence''. Nejrozšířenější 
takovou
+licencí je GNU General Public License, zkráceně GNU GPL. Toto může
+být ještě dále zkráceno na GPL, pokud je z kontextu zřejmé, že se
+mluví o té GPL z projektu GNU. 
 
 <p>
 <!-- added by Czech translators -->
-Zkratku GNU GPL vyslovujeme jako [gnú d¾í pí el].
+Zkratku GNU GPL vyslovujeme jako [gnú dží pí el].
 <!-- /added -->
 <p>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCDoesFreeSoftwareMeanUsingTheGPL" 
NAME="DoesFreeSoftwareMeanUsingTheGPL">Znamená svobodný software, ¾e musím 
pou¾ít GPL?</A></h4>
+<dt><h4><A HREF="#TOCDoesFreeSoftwareMeanUsingTheGPL" 
NAME="DoesFreeSoftwareMeanUsingTheGPL">Znamená svobodný software, že musím 
použít GPL?</A></h4>
 
 <dd>
-Vùbec ne -- existuje mnoho dal¹ích licencí svobodného software.
+Vůbec ne -- existuje mnoho dalších licencí svobodného software.
 Existuje jejich
-<A HREF="/licenses/license-list.html">neúplný seznam</A>. 
-Jakákoliv licence, která u¾ivateli poskytuje <A
-HREF="/philosophy/free-sw.html">jisté konkrétní svobody</A>
-je licencí svobodného software.
+<A HREF="/licenses/license-list.html">neúplný seznam</A>. 
+Jakákoliv licence, která uživateli poskytuje <A
+HREF="/philosophy/free-sw.html">jisté konkrétní svobody</A>
+je licencí svobodného software.
 <p>
 
-<dt><h4><A HREF="#TOCWhyUseGPL" NAME="WhyUseGPL">Proè bych mìl 
-pou¾ít GPL radìji ne¾ nìjakou jinou licenci svobodného software?</A></h4>
+<dt><h4><A HREF="#TOCWhyUseGPL" NAME="WhyUseGPL">Proč bych měl 
+použít GPL raději než nějakou jinou licenci svobodného software?</A></h4>
 
 <dd>
-Pou¾íváním GNU GPL mù¾ete zajistit, aby v¹echny
+Používáním GNU GPL můžete zajistit, aby všechny
 <A
-HREF="/philosophy/pragmatic.html">vydané vylep¹ené verze byly také svobodným
-software</A>. To znamená, ¾e se tak mù¾ete vyhnout
-tomu, abyste museli v budoucnosti soupeøit s proprietární
-verzí va¹í vlastní práce. Pøesto mù¾e být pou¾ití
-<A HREF="/licenses/why-not-lgpl.html">volnìj¹í licence</a> v nìkterých
-speciálních pøípadech vhodnìj¹í.
+HREF="/philosophy/pragmatic.html">vydané vylepšené verze byly také 
svobodným
+software</A>. To znamená, že se tak můžete vyhnout
+tomu, abyste museli v budoucnosti soupeřit s proprietární
+verzí vaší vlastní práce. Přesto může být použití
+<A HREF="/licenses/why-not-lgpl.html">volnější licence</a> v některých
+speciálních případech vhodnější.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCDoesAllGNUSoftwareUseTheGNUGPLAsItsLicense" 
NAME="DoesAllGNUSoftwareUseTheGNUGPLAsItsLicense">
-Pou¾ívá v¹echen GNU software jako svoji licenci GNU GPL?</A></h4>
+Používá všechen GNU software jako svoji licenci GNU GPL?</A></h4>
 
 <dd>
-Vìt¹ina balíkù GNU software pou¾ívá jako svoji licenci GNU GPL,
-ale existuje nìkolik málo GNU programù, které pou¾ívají
-volnìj¹í licence, jako je Lesser GPL. Pokud to dìláme,
-je to zále¾itostí <A HREF="/licenses/why-not-lgpl.html">strategie</A>.
+Většina balíků GNU software používá jako svoji licenci GNU GPL,
+ale existuje několik málo GNU programů, které používají
+volnější licence, jako je Lesser GPL. Pokud to děláme,
+je to záležitostí <A HREF="/licenses/why-not-lgpl.html">strategie</A>.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCDoesUsingTheGPLForAProgramMakeItGNUSoftware" 
NAME="DoesUsingTheGPLForAProgramMakeItGNUSoftware">
-Znamená pou¾ití GNU GPL, ¾e se software stane souèástí GNU?</A></h4>
+Znamená použití GNU GPL, že se software stane součástí GNU?</A></h4>
 
 <dd>
-Zveøejnit svùj program pod GNU GPL mù¾e kdokoliv, 
-ale to z nìj je¹tì nedìlá souèást GNU.
+Zveřejnit svůj program pod GNU GPL může kdokoliv, 
+ale to z něj ještě nedělá součást GNU.
 <p>
-Udìlat z programu balík GNU znamená explicitnì pøispívat
-k projektu GNU. To nastane, kdy¾ s tím souhlasí jak vývojáøi
-programu, tak projekt GNU. Pokud byste rádi pøispìli svým programem
-do projektu GNU, prosím napi¹te na
+Udělat z programu balík GNU znamená explicitně přispívat
+k projektu GNU. To nastane, když s tím souhlasí jak vývojáři
+programu, tak projekt GNU. Pokud byste rádi přispěli svým programem
+do projektu GNU, prosím napište na
 <A HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCReportingViolation" NAME="ReportingViolation">
-Co bych mìl/a dìlat, pokud odhalím poru¹ení GPL?</A></h4>
+Co bych měl/a dělat, pokud odhalím porušení GPL?</A></h4>
 
 <dd>
-Mìl/a byste <A HREF="/licenses/gpl-violation.html">to oznámit.</a>
-Nejprve si ovìøte fakta, jak nejlépe umíte. Potom to øeknìte
-distributorovi èi vlastníkovi autorských práv na tento konkrétní
-GPL program. Jestli je jím Nadace pro svobodný software, napi¹te
+Měl/a byste <A HREF="/licenses/gpl-violation.html">to oznámit.</a>
+Nejprve si ověřte fakta, jak nejlépe umíte. Potom to řekněte
+distributorovi či vlastníkovi autorských práv na tento konkrétní
+GPL program. Jestli je jím Nadace pro svobodný software, napište
 na <A
 HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>. 
-V ostatních pøípadech by mohl být vlastníkem copyrightu maintainer (správce)
-programu, nebo by vám alespoò mohl øíci, jak mù¾ete vlastníka copyrightu
+V ostatních případech by mohl být vlastníkem copyrightu maintainer 
(správce)
+programu, nebo by vám alespoň mohl říci, jak můžete vlastníka copyrightu
 kontaktovat. Zkuste tedy napsat maintainerovi.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCWhyDoesTheGPLPermitUsersToPublishTheirModifiedVersions" 
NAME="WhyDoesTheGPLPermitUsersToPublishTheirModifiedVersions">
-Proè GPL povoluje u¾ivatelùm publikovat vlastní modifikovanou verzi?
+Proč GPL povoluje uživatelům publikovat vlastní modifikovanou verzi?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Rozhodujícím aspektem svobodného software je mo¾nost svobodné 
-spolupráce. Je naprosto nezbytné dovolit u¾ivatelùm,
-kteøí si chtìjí vzájemnì pomáhat, aby sdíleli opravy chyb a vylep¹ení
-s ostatními u¾ivateli.
-<p>
-Nìkteøí lidé navrhovali alternativy k GPL, po¾adující, aby
-upravené verze ¹ly pøes pùvodního autora. Dokud se pùvodní
-autor dobøe stará o správu programu, mohl by tento pøístup
-v praxi fungovat dobøe, ale kdy¾ autor více ménì
-pøestane svou úlohu plnit anebo odmítá poslouchat po¾adavky
-svých u¾ivatelù, toto shéma se zhroutí. Mimo praktických
-problémù navíc tento model nedovoluje, aby si u¾ivatelé
-pomáhali navzájem.
-<p>
-Nìkdy je navrhována kontrola nad modifikovanými verzemi,
-aby nevznikl zmatek mezi rùznými verzemi od u¾ivatelù.
-Z na¹í zku¹enosti v¹ak víme, ¾e toto není ¾ádným vìt¹ím
-problémem. Mnoho verzí Emacsu vzniklo mimo projektu GNU,
-ale u¾ivatelé je doká¾í odli¹it. GPL vy¾aduje, aby tvùrce
-pozmìnìné verze uvedl své jméno, které ji umo¾ní odli¹it
-od ostatních verzí a ochrání reputaci ostatních správcù.
+Rozhodujícím aspektem svobodného software je možnost svobodné 
+spolupráce. Je naprosto nezbytné dovolit uživatelům,
+kteří si chtějí vzájemně pomáhat, aby sdíleli opravy chyb a vylepšení
+s ostatními uživateli.
+<p>
+Někteří lidé navrhovali alternativy k GPL, požadující, aby
+upravené verze šly přes původního autora. Dokud se původní
+autor dobře stará o správu programu, mohl by tento přístup
+v praxi fungovat dobře, ale když autor více méně
+přestane svou úlohu plnit anebo odmítá poslouchat požadavky
+svých uživatelů, toto shéma se zhroutí. Mimo praktických
+problémů navíc tento model nedovoluje, aby si uživatelé
+pomáhali navzájem.
+<p>
+Někdy je navrhována kontrola nad modifikovanými verzemi,
+aby nevznikl zmatek mezi různými verzemi od uživatelů.
+Z naší zkušenosti však víme, že toto není žádným větším
+problémem. Mnoho verzí Emacsu vzniklo mimo projektu GNU,
+ale uživatelé je dokáží odlišit. GPL vyžaduje, aby tvůrce
+pozměněné verze uvedl své jméno, které ji umožní odlišit
+od ostatních verzí a ochrání reputaci ostatních správců.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCGPLRequireSourcePostedPublic"
     NAME="GPLRequireSourcePostedPublic">
-    Po¾aduje GPL, aby byl zveøejnìn zdrojový kód modifikovaných
-    verzí?
+    Požaduje GPL, aby byl zveřejněn zdrojový kód modifikovaných
+    verzí?
 </A></h4>
 
 <dd>
-GPL nepo¾aduje, aby byla pozmìnìná verze zveøejnìna.
-Mù¾ete provést nìjakou zmìnu a pou¾ívat takový program
-soukromì, bez toho, abyste jej zveøejòovali. To se vztahuje
-i na organizace (vèetnì spoleèností). Organizace mù¾e vytvoøit
-modifikovanou verzi a internì jí pou¾ívat bez toho, aby
-jí zveøejnila mimo tuto organizaci.
+GPL nepožaduje, aby byla pozměněná verze zveřejněna.
+Můžete provést nějakou změnu a používat takový program
+soukromě, bez toho, abyste jej zveřejňovali. To se vztahuje
+i na organizace (včetně společností). Organizace může vytvořit
+modifikovanou verzi a interně jí používat bez toho, aby
+jí zveřejnila mimo tuto organizaci.
 <p>
-Ale <em>pokud</em> modifikovanou verzi nìjakým zpùsobem
-zveøejníte, GPL vám ukládá povinnost zveøejnit i zdrojový
-kód této modifikované verze a to pod GPL.
+Ale <em>pokud</em> modifikovanou verzi nějakým způsobem
+zveřejníte, GPL vám ukládá povinnost zveřejnit i zdrojový
+kód této modifikované verze a to pod GPL.
 <p>
-GPL vám tedy dává povolení zveøejnit modifikovaný program
-urèitým zpùsobem a ne jiným, ale rozhodnutí, zda jej vùbec
-zveøejnit, je na vás.
+GPL vám tedy dává povolení zveřejnit modifikovaný program
+určitým způsobem a ne jiným, ale rozhodnutí, zda jej vůbec
+zveřejnit, je na vás.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCWhatDoesWrittenOfferValid" 
NAME="WhatDoesWrittenOfferValid">
-Co to znamená ,,písemná nabídka platná pro jakoukoliv tøetí stranu''?
-Znamená to, ¾e kdokoliv na svìtì mù¾e získat zdrojový kód jakéhokoliv
+Co to znamená ,,písemná nabídka platná pro jakoukoliv třetí stranu''?
+Znamená to, že kdokoliv na světě může získat zdrojový kód jakéhokoliv
 GPL programu?
 </A></h4>
 
 
-,,Platná pro jakoukoliv tøetí stranu znamená, ¾e ka¾dý, kdo
-tuto nabídku má, ji mù¾e vyu¾ít.
+,,Platná pro jakoukoliv třetí stranu znamená, že každý, kdo
+tuto nabídku má, ji může využít.
 <p>
-Pokud komerènì distribuujete binární kódy, které nejsou doprovázené
-zdrojovým kódem, GPL øíká, ¾e musíte poskytnout alespoò písemnou
-nabídku dodat zdrojový kód pozdìji. Kdy¾ u¾ivatelé nekomerènì
-redistribuují tyto binární soubory získané od vás, musí pøilo¾it
-i kopii písemné nabídky. To znamená, ¾e i lidé, kteøí nezískali
-binární verzi pøímo od vás, mohou stále získat kopie zdrojových kódù
-spolu s písemnou nabídkou.
-<p>
-Dùvod k tomu, proè po¾adujeme, aby byla tato nabídka platná
-pro jakoukoliv tøetí osobu je ten, aby lidé, kteøí získávají
-binární soubory nepøímo touto cestou, mohli od vás také získat
-zdrojový kód.
+Pokud komerčně distribuujete binární kódy, které nejsou doprovázené
+zdrojovým kódem, GPL říká, že musíte poskytnout alespoň písemnou
+nabídku dodat zdrojový kód později. Když uživatelé nekomerčně
+redistribuují tyto binární soubory získané od vás, musí přiložit
+i kopii písemné nabídky. To znamená, že i lidé, kteří nezískali
+binární verzi přímo od vás, mohou stále získat kopie zdrojových kódů
+spolu s písemnou nabídkou.
+<p>
+Důvod k tomu, proč požadujeme, aby byla tato nabídka platná
+pro jakoukoliv třetí osobu je ten, aby lidé, kteří získávají
+binární soubory nepřímo touto cestou, mohli od vás také získat
+zdrojový kód.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCIfIDistributeModifiedBinaries" 
NAME="IfIDistributeModifiedBinaries"> 
-Pokud distribuuji binární soubory na fyzickém médiu
-bez zdrojových kódù, mohu zpøístupnit zdrojové kódy pøes FTP místo
-zasílání po¹tou?
+Pokud distribuuji binární soubory na fyzickém médiu
+bez zdrojových kódů, mohu zpřístupnit zdrojové kódy přes FTP místo
+zasílání poštou?
 </A></h4>
 
 <p>
-Mìli byste poskytnout zdrojový kód na fyzickém médiu,
-kdykoliv si jej nìkdo objedná. To znamená, zaslat jej po¹tou.
-<p>
-Bude skvìlé, pokud poskytnete lidem mo¾nost zkopírovat si
-odpovídající zdrojový kód z FTP jako pøídavek k mo¾nosti
-objednat si jej po¹tou. FTP pøístup mù¾e u¾ivatelùm vyhovovat,
-ale také nemusí. Pokud tento zpùsob vyhovuje, mo¾ná si nikdo
-nezvolí objednat si kopii po¹tou a vy nebudete nikdy muset
-¾ádnou zasílat. To je dobré pro vás. Kdy¾ se ale u¾ivatel
-rozhodne kopii si objednat, musíte mu ji zaslat.
+Měli byste poskytnout zdrojový kód na fyzickém médiu,
+kdykoliv si jej někdo objedná. To znamená, zaslat jej poštou.
+<p>
+Bude skvělé, pokud poskytnete lidem možnost zkopírovat si
+odpovídající zdrojový kód z FTP jako přídavek k možnosti
+objednat si jej poštou. FTP přístup může uživatelům vyhovovat,
+ale také nemusí. Pokud tento způsob vyhovuje, možná si nikdo
+nezvolí objednat si kopii poštou a vy nebudete nikdy muset
+žádnou zasílat. To je dobré pro vás. Když se ale uživatel
+rozhodne kopii si objednat, musíte mu ji zaslat.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCTheGPLSaysModifiedVersions" 
NAME="TheGPLSaysModifiedVersions">
-GPL øíká, ¾e pozmìnìné verze musí být, pokud jsou distribuovány,
-,,licencovány ... v¹em tøetím stranám.'' Kdo jsou tyto tøetí strany?
+GPL říká, že pozměněné verze musí být, pokud jsou distribuovány,
+,,licencovány ... všem třetím stranám.'' Kdo jsou tyto třetí strany?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Sekce 2 øíká, ¾e modifikované verze, které distribuujete musí být
-licencovány v¹em tøetím stranám pod GPL. ,,V¹em tøetím stranám''
-znamená úplnì v¹em, ale neznamená to, ¾e byste pro nì museli
-nìco fyzicky *dìlat*. Znamená to pouze, ¾e od vás mají licenci
-na tuto va¹i verzi pod GPL.
+Sekce 2 říká, že modifikované verze, které distribuujete musí být
+licencovány všem třetím stranám pod GPL. ,,Všem třetím stranám''
+znamená úplně všem, ale neznamená to, že byste pro ně museli
+něco fyzicky *dělat*. Znamená to pouze, že od vás mají licenci
+na tuto vaši verzi pod GPL.
 <p>
 
 <dt><h4><a href="#TOCRequiredToClaimCopyright"
-    name="RequiredToClaimCopyright">Musím na své zmìny
+    name="RequiredToClaimCopyright">Musím na své změny
 v GPL programu uvalovat copyright?</a></h4>
 
 <dd>
-Své zmìny copyrightovat nemusíte. Ve vìt¹inì zemí se tak ale dìje
-automaticky, tak¾e pokud na nì copyright nechcete, musíte je dát
-do public domain explicitnì.
+Své změny copyrightovat nemusíte. Ve většině zemí se tak ale děje
+automaticky, takže pokud na ně copyright nechcete, musíte je dát
+do public domain explicitně.
 <p>
-A» ji¾ udìláte to èi ono, modifikovanou verzi programu musíte
+Ať již uděláte to či ono, modifikovanou verzi programu musíte
 distribuovat pod GPL.
 <p>
 
 <dt><h4><a href="#TOCCombinePublicDomainWithGPL"
     name="CombinePublicDomainWithGPL">Pokud program kombinuje
-kód v public domain s kódem pod GPL, mohu vzít tu èást v public
-domain a zacházet s ní jako s kódem v public domain?</a></h4>
+kód v public domain s kódem pod GPL, mohu vzít tu část v public
+domain a zacházet s ní jako s kódem v public domain?</a></h4>
 
 <dd>
-To udìlat mù¾ete, kdy¾ mù¾ete rozli¹it, která èást je public domain
-a oddìlit ji od zbytku. Pokud vývojáø nìjaký kód vlo¾í do public domain,
-bude v public domain i nadále, nehledì na to, kam se kdy dostane.
+To udělat můžete, když můžete rozlišit, která část je public domain
+a oddělit ji od zbytku. Pokud vývojář nějaký kód vloží do public 
domain,
+bude v public domain i nadále, nehledě na to, kam se kdy dostane.
 <p>
 
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCDoesTheGPLAllowMoney" NAME="DoesTheGPLAllowMoney">
-    Dovoluje mi GPL prodávat kopie programu za peníze?
+    Dovoluje mi GPL prodávat kopie programu za peníze?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Ano, GPL toto dovoluje ka¾dému.
-<A HREF="/philosophy/selling.html">Právo prodávat kopie</A> 
-je souèástí definice svobodného software.
+Ano, GPL toto dovoluje každému.
+<A HREF="/philosophy/selling.html">Právo prodávat kopie</A> 
+je součástí definice svobodného software.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCDoesTheGPLAllowDownloadFee" 
NAME="DoesTheGPLAllowDownloadFee">
-Dovoluje mi GPL po¾adovat poplatek za sta¾ení programu
-z mého webu?
+Dovoluje mi GPL požadovat poplatek za stažení programu
+z mého webu?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Ano. Za distribuci kopie programu si mù¾ete zvolit poplatek,
-jaký chcete. Jestli poskytujete ke sta¾ení binární verzi,
-musíte zajistit ,,stejný pøístup'' i ke zdrojovým kódùm.
-To znamená, ¾e poplatek za sta¾ení zdrojových kódù nesmí
-být vy¹¹í ne¾ poplatek za sta¾ení binární verze.
+Ano. Za distribuci kopie programu si můžete zvolit poplatek,
+jaký chcete. Jestli poskytujete ke stažení binární verzi,
+musíte zajistit ,,stejný přístup'' i ke zdrojovým kódům.
+To znamená, že poplatek za stažení zdrojových kódů nesmí
+být vyšší než poplatek za stažení binární verze.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCDoesTheGPLAllowRequireFee" 
NAME="DoesTheGPLAllowRequireFee">
-Dovoluje mi GPL po¾adovat, aby mi ka¾dý, kdo software obdr¾í,
-musel platit poplatek nebo mì musel upozoròovat?
+Dovoluje mi GPL požadovat, aby mi každý, kdo software obdrží,
+musel platit poplatek nebo mě musel upozorňovat?
 </a></h4>
 
 <dd>
-Ne. Takový po¾adavek by ve skuteènosti uèinil z programu nesvobodný
-software. Kdy¾ musí lidé platit, kdykoliv dostanou kopii programu,
-nebo pokud musí nìkoho konkrétního upozornit, program není svobodný.
-Podívejte se na <A HREF="/philosophy/free-sw.html">definici
-svobodného software</A>.
-<p>
-GPL je licencí svobodného software, a tak lidem dovoluje
-u¾ívat a dokonce redistribuovat program bez toho, aby
-za to museli nìkomu platit poplatek.
+Ne. Takový požadavek by ve skutečnosti učinil z programu nesvobodný
+software. Když musí lidé platit, kdykoliv dostanou kopii programu,
+nebo pokud musí někoho konkrétního upozornit, program není svobodný.
+Podívejte se na <A HREF="/philosophy/free-sw.html">definici
+svobodného software</A>.
+<p>
+GPL je licencí svobodného software, a tak lidem dovoluje
+užívat a dokonce redistribuovat program bez toho, aby
+za to museli někomu platit poplatek.
 <p>
 
 <dt><A HREF="#DoesTheGPLRequireAvailabilityToPublic" 
NAME="DoesTheGPLRequireAvailabilityToPublic">
- Pokud distribuuji GPL software za peníze, musím jej poskytnout také
+ Pokud distribuuji GPL software za peníze, musím jej poskytnout také
 zadarmo?
  </A>
 <dd>
-Ne. Nicménì pokud vám nìkdo poplatek zaplatí a dostane od vás
-kopii, GPL mu dává svobodu zveøejnit jej za peníze èi zadarmo.
-Napøíklad, nìkdo by si od vás software koupil, ale pak by jej
-vystavil na své webové stránce pro ¹irokou veøejnost.
+Ne. Nicméně pokud vám někdo poplatek zaplatí a dostane od vás
+kopii, GPL mu dává svobodu zveřejnit jej za peníze či zadarmo.
+Například, někdo by si od vás software koupil, ale pak by jej
+vystavil na své webové stránce pro širokou veřejnost.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCDoesTheGPLAllowNDA" NAME="DoesTheGPLAllowNDA">
-Dovoluje mi GPL distribuovat pozmìnìnou verzi nebo betaverzi
+Dovoluje mi GPL distribuovat pozměněnou verzi nebo betaverzi
 pod non-disclosure agreement?
 </a></h4>
 
 <dd>
-Ne. GPL øíká, ¾e kdokoliv, kdo od vás obdr¾í kopi
-va¹í verze, má právo redistribuovat kopie (a» ji¾ zmìnìné
-èi nikoliv) této verze. Nedává vám povolení distribuovat
-práci se ¾ádnými dal¹ími omezeními.
+Ne. GPL říká, že kdokoliv, kdo od vás obdrží kopi
+vaší verze, má právo redistribuovat kopie (ať již změněné
+či nikoliv) této verze. Nedává vám povolení distribuovat
+práci se žádnými dalšími omezeními.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCDevelopChangesUnderNDA" NAME="DevelopChangesUnderNDA">
@@ -839,120 +844,120 @@
 </a></h4>
 
 <dd>
-Ano. Napøíklad pokud souhlasíte s kontraktem na provedení
-zmìn a pøistoupíte na to, ¾e <em>va¹e zmìny</em> nebudou
-zveøejnìny dokud to klient neschválí. Toto je dovoleno, proto¾e
-v tomto pøípadì není pod NDA distribuován ¾ádný GPL kód. 
+Ano. Například pokud souhlasíte s kontraktem na provedení
+změn a přistoupíte na to, že <em>vaše změny</em> nebudou
+zveřejněny dokud to klient neschválí. Toto je dovoleno, protože
+v tomto případě není pod NDA distribuován žádný GPL kód. 
 
 <p>
 
-Mù¾ete také pøedat zmìny klientovi pod GPL, ale souhlasit s tím,
-¾e je nikomu dal¹ímu nezveøejníte, dokud vám k tomu klient nedá
-svolení. V tomto pøípadì také není pod NDA distribuován ¾ádný
-kód krytý GPL.
+Můžete také předat změny klientovi pod GPL, ale souhlasit s tím,
+že je nikomu dalšímu nezveřejníte, dokud vám k tomu klient nedá
+svolení. V tomto případě také není pod NDA distribuován žádný
+kód krytý GPL.
 <p>
-GPL by va¹emu klientovi dala právo tuto verzi redistribuovat,
-ale v tomto pøípadì se klient rozhodne toto právo neuplatòovat.
+GPL by vašemu klientovi dala právo tuto verzi redistribuovat,
+ale v tomto případě se klient rozhodne toto právo neuplatňovat.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCIWantCredit" NAME="IWantCredit">
-Chci za svou práci
-získat uznání. Chci, aby lidé vìdìli, co jsem napsal. Je to mo¾né i kdy¾
-pou¾iji GPL?
+Chci za svou práci
+získat uznání. Chci, aby lidé věděli, co jsem napsal. Je to možné i 
když
+použiji GPL?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Jistì, ¾e mù¾ete získat za svou práci uznání. Souèástí 
-zveøejòování programu pod GPL je sepsání upozornìní o copyrightu
-na va¹e vlastní jméno (za pøedpokladu, ¾e jste jeho vlastníkem).
-GPL po¾aduje, aby tuto zprávu obsahovaly v¹echny kopie.
+Jistě, že můžete získat za svou práci uznání. Součástí 
+zveřejňování programu pod GPL je sepsání upozornění o copyrightu
+na vaše vlastní jméno (za předpokladu, že jste jeho vlastníkem).
+GPL požaduje, aby tuto zprávu obsahovaly všechny kopie.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCWhyMustIInclude" NAME="WhyMustIInclude">
-Proè GPL po¾aduje pøilo¾it kopii licence ke ka¾dé kopii programu?
+Proč GPL požaduje přiložit kopii licence ke každé kopii programu?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Pøilo¾it licenci je dùle¾ité, aby ka¾dý, kdo získá kopii
-programu vìdìl, jaká jsou jeho práva.
+Přiložit licenci je důležité, aby každý, kdo získá kopii
+programu věděl, jaká jsou jeho práva.
 <p>
-Mohlo by vás lákat poku¹ení vlo¾it místo licence pouze
-URL, které na ni odkazuje. Nemù¾ete si v¹ak být jisti,
-¾e to URL bude platné je¹tì za pìt èi deset let.
-Za dvacet let by u¾ internetové adresy, jak je známe dnes,
-vùbec nemusely existovat.
+Mohlo by vás lákat pokušení vložit místo licence pouze
+URL, které na ni odkazuje. Nemůžete si však být jisti,
+že to URL bude platné ještě za pět či deset let.
+Za dvacet let by už internetové adresy, jak je známe dnes,
+vůbec nemusely existovat.
 <p>
-Jediný zpùsob, jak zajistit, ¾e lidé, kteøí mají kopie
-programu, budou mít v¾dy mo¾nost licenci si prohlédnout,
-je pøilo¾it ji k programu.
+Jediný způsob, jak zajistit, že lidé, kteří mají kopie
+programu, budou mít vždy možnost licenci si prohlédnout,
+je přiložit ji k programu.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCWhatIfWorkIsShort" NAME="WhatIfWorkIsShort">
-A co kdy¾ program není o moc del¹í ne¾ sama licence?
+A co když program není o moc delší než sama licence?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Pokud je program tak krátký, mù¾ete pro nìj pou¾ít
-i jednoduchou licenci dovolující v¹e spí¹e ne¾ GNU GPL.
+Pokud je program tak krátký, můžete pro něj použít
+i jednoduchou licenci dovolující vše spíše než GNU GPL.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCGPLOmitPreamble"
     NAME="GPLOmitPreamble">
-Mohu z GPL vypustit pøedmluvu
-a instrukce, jak ji pou¾ít na vlastní programy, abych tak u¹etøil
-místo?
+Mohu z GPL vypustit předmluvu
+a instrukce, jak ji použít na vlastní programy, abych tak ušetřil
+místo?
 </A></h4>
 <dd>
-Pøedmluva a instrukce jsou nedílné souèásti GNU GPL a nesmìjí
-být vypu¹tìny. Prosím pou¾ijte celou GPL. GNU GPL je ve skuteènosti
-copyrightována a její licence dovoluje pouze doslovné kopírování.
-<p>
-Pøedmluva a instrukce pøedstavují pøibli¾nì 5000 znakù, co¾ je ménì
-ne¾ 1/3 celkové velikosti GPL. Ve velikosti software to tedy
-¾ádnou podstatnou zmìnu neudìlá, pouze v pøípadì, ¾e je program
-velmi malý. V tomto pøípadì pro nìj mù¾ete pou¾ít
-i jednoduchou licenci dovolující v¹e spí¹e ne¾ GNU GPL.
+Předmluva a instrukce jsou nedílné součásti GNU GPL a nesmějí
+být vypuštěny. Prosím použijte celou GPL. GNU GPL je ve skutečnosti
+copyrightována a její licence dovoluje pouze doslovné kopírování.
+<p>
+Předmluva a instrukce představují přibližně 5000 znaků, což je méně
+než 1/3 celkové velikosti GPL. Ve velikosti software to tedy
+žádnou podstatnou změnu neudělá, pouze v případě, že je program
+velmi malý. V tomto případě pro něj můžete použít
+i jednoduchou licenci dovolující vše spíše než GNU GPL.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCWhatIsCompatible" NAME="WhatIsCompatible">
-Co to znamená, kdy¾ se øekne, ¾e dvì licence jsou ,,kompatibilní''?
+Co to znamená, když se řekne, že dvě licence jsou ,,kompatibilní''?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Abychom mohli zkombinovat dva programy (nebo jejich podstatné èásti)
-do nìjakého vìt¹ího celku, potøebujeme povolení pou¾ít takto
-oba programy. Jestli to licence tìchto dvou programù dovolují,
-pak jsou kompatibilní. Kdy¾ neexistuje ¾ádný zpùsob, jak zároveò
-naplnit po¾adavky obou licencí, potom jsou vzájemnì nekompatibilní.
+Abychom mohli zkombinovat dva programy (nebo jejich podstatné části)
+do nějakého většího celku, potřebujeme povolení použít takto
+oba programy. Jestli to licence těchto dvou programů dovolují,
+pak jsou kompatibilní. Když neexistuje žádný způsob, jak zároveň
+naplnit požadavky obou licencí, potom jsou vzájemně nekompatibilní.
 <p>
-Pro urèení kompatibility nìkterých licencí mù¾e být podstatný
-zpùsob, jakým je jejich kombinace provedena. Napøíklad mohou
-dovolovat linkování dvou modulù dohromady, ale nemusí povolovat
-spojení jejich kódu do modulu jednoho.
+Pro určení kompatibility některých licencí může být podstatný
+způsob, jakým je jejich kombinace provedena. Například mohou
+dovolovat linkování dvou modulů dohromady, ale nemusí povolovat
+spojení jejich kódu do modulu jednoho.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCWhatDoesCompatMean" NAME="WhatDoesCompatMean">
-Co to znamená, kdy¾ se øekne, ¾e licence je ,,kompatibilní s GPL''?
+Co to znamená, když se řekne, že licence je ,,kompatibilní s GPL''?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Znamená to, ¾e tato licence a GNU GPL jsou kompatibilní,
-¾e mù¾ete kombinovat kód vydaný pod touto licencí s kódem,
-zveøejnìným pod GNU GPL v jednom velkém programu.
+Znamená to, že tato licence a GNU GPL jsou kompatibilní,
+že můžete kombinovat kód vydaný pod touto licencí s kódem,
+zveřejněným pod GNU GPL v jednom velkém programu.
 <p>
-GPL povoluje takové kombinování za pøedpokladu, ¾e je výsledný
-kód licencován pod GNU GPL. Jiná licence je s GPL kompatibilní,
-pokud toto také dovoluje.
+GPL povoluje takové kombinování za předpokladu, že je výsledný
+kód licencován pod GNU GPL. Jiná licence je s GPL kompatibilní,
+pokud toto také dovoluje.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCWritingFSWithNFLibs" NAME="WritingFSWithNFLibs">
-Pí¹i svobodný software, který pou¾ívá nesvobodné knihovny.
-S jakými právními problémy se setkám, pokud pou¾iji GPL?
+Píši svobodný software, který používá nesvobodné knihovny.
+S jakými právními problémy se setkám, pokud použiji GPL?
 </A></h4>
 
 <dd>
 
-Pokud knihovny, které linkujete, spadají pod následující výjimku
+Pokud knihovny, které linkujete, spadají pod následující výjimku
 v GPL:
 <p>
 <!-- citace z licence - neprekladat -->
@@ -965,14 +970,14 @@
 </pre>
 <!-- konec citace -->
 <p>
-potom nemusíte udìlat nic zvlá¹tního, abyste je mohli pou¾ít. Jinak
-øeèeno, pokud knihovny, které potøebujete, pocházejí z vìt¹í èásti
-proprietárního operaèního systému, GPL øíká, ¾e je lidé mohou linkovat
-s va¹ím programem.
-<p>
-Pokud chcete linkovat program proti knihovnì nepodléhající této výjimce,
-je tøeba pøidat va¹i vlastní výjimku, zcela mimo GPL. 
-Tato poznámka ke copyrightu a poznámka k licenci povolí linkování
+potom nemusíte udělat nic zvláštního, abyste je mohli použít. Jinak
+řečeno, pokud knihovny, které potřebujete, pocházejí z větší části
+proprietárního operačního systému, GPL říká, že je lidé mohou 
linkovat
+s vaším programem.
+<p>
+Pokud chcete linkovat program proti knihovně nepodléhající této výjimce,
+je třeba přidat vaši vlastní výjimku, zcela mimo GPL. 
+Tato poznámka ke copyrightu a poznámka k licenci povolí linkování
 s programem FOO:
 
 <p>
@@ -1007,348 +1012,348 @@
 <!-- konec citace -->
 
 <p>
-Tuto výjimku mohou právnì udìlit pouze majitelé copyrightu.
-Pokud jste autorem celého programu vy, potom
-za pøedpokladu, ¾e si vá¹ zamìstnavatel èi va¹e ¹kola nedìlají nároky
+Tuto výjimku mohou právně udělit pouze majitelé copyrightu.
+Pokud jste autorem celého programu vy, potom
+za předpokladu, že si váš zaměstnavatel či vaše škola nedělají 
nároky
 na copyright, jste
-jeho majitelem -- tudí¾ smíte výjimku pøidat. Pokud v¹ak chcete 
-ve va¹em kódu pou¾ít èásti jiných pod GPL vydaných programù od jiných autorù,
-nemù¾ete pro nì výjimku pøidat. Museli byste získat
-souhlas dr¾itelù copyrightu na tyto programy.
-
-<p>
-Kdy¾ program pak budou modifikovat ostatní, nemají ¾ádnou povinnost
-uèinit tu samou výjimku pro jejich kód -- je to jejich rozhodnutí.
-<p>
-Pøidáním této výjimky se zbavíte právního problému, ale neuèiníte
-nic pro vyøe¹ení toho nejzáva¾nìj¹ího problému pou¾ívání nesvobodné
-knihovny: vá¹ program nebude plnì pou¾itelný ve svobodném prostøedí.
-Pokud urèitá funkce va¹eho programu závisí na nesvobodné knihovnì,
-nebudeme moci tuto funkci ve svobodném svìtì pou¾ívat. Jestli
-program závisí na nesvobodné knihovnì úplnì, nebude moci být souèástí
-svobodného operaèního systému, jako je GNU; stojí úplnì za hranicemi
-svobodného svìta.
-<p>
-Zva¾te proto prosím: doká¾ete najít zpùsob, jak funkci implementovat
-bez pou¾ití této knihovny? Doká¾ete za tuto knihovnu napsat svobodnou
-náhradu?
-<p>
-Kdy¾ je ji¾ program napsán s vyu¾itím nesvobodné knihovny,
-ji¾ je mo¾ná pøíli¹ pozdì mìnit své rozhodnutí. Doporuèujeme
-vám zveøejnit program tak, jak je, radìji ne¾ nezveøejòovat
-ho vùbec. Prosíme vás ale, zmiòte v README, ¾e má nevýhodu
-v potøebì nesvobodné knihobny a navrhnìte, aby nìkdo program
-pozmìnil tak, aby ji¾ nesvobodnou knihovnu nepotøeboval.
+jeho majitelem -- tudíž smíte výjimku přidat. Pokud však chcete 
+ve vašem kódu použít části jiných pod GPL vydaných programů od 
jiných autorů,
+nemůžete pro ně výjimku přidat. Museli byste získat
+souhlas držitelů copyrightu na tyto programy.
+
+<p>
+Když program pak budou modifikovat ostatní, nemají žádnou povinnost
+učinit tu samou výjimku pro jejich kód -- je to jejich rozhodnutí.
+<p>
+Přidáním této výjimky se zbavíte právního problému, ale neučiníte
+nic pro vyřešení toho nejzávažnějšího problému používání 
nesvobodné
+knihovny: váš program nebude plně použitelný ve svobodném prostředí.
+Pokud určitá funkce vašeho programu závisí na nesvobodné knihovně,
+nebudeme moci tuto funkci ve svobodném světě používat. Jestli
+program závisí na nesvobodné knihovně úplně, nebude moci být součástí
+svobodného operačního systému, jako je GNU; stojí úplně za hranicemi
+svobodného světa.
+<p>
+Zvažte proto prosím: dokážete najít způsob, jak funkci implementovat
+bez použití této knihovny? Dokážete za tuto knihovnu napsat svobodnou
+náhradu?
+<p>
+Když je již program napsán s využitím nesvobodné knihovny,
+již je možná příliš pozdě měnit své rozhodnutí. Doporučujeme
+vám zveřejnit program tak, jak je, raději než nezveřejňovat
+ho vůbec. Prosíme vás ale, zmiňte v README, že má nevýhodu
+v potřebě nesvobodné knihobny a navrhněte, aby někdo program
+pozměnil tak, aby již nesvobodnou knihovnu nepotřeboval.
 <p>
 
-Také nám o této nesvobodné knihovnì a jejích funkcích 
-prosím dejte vìdìt na <A
+Také nám o této nesvobodné knihovně a jejích funkcích 
+prosím dejte vědět na <A
 HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>. 
-Mù¾eme doporuèit lidem napsat svobodnou knihovnu s tou samou
-funkcí.
+Můžeme doporučit lidem napsat svobodnou knihovnu s tou samou
+funkcí.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCHowIGetCopyright" NAME="HowIGetCopyright">
-Jak získám copyright na svùj program, abych jej mohl zveøejnit pod GPL?
+Jak získám copyright na svůj program, abych jej mohl zveřejnit pod GPL?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Dle Bernské dohody je v¹e napsané automaticky copyrightováno
-kdykoliv to nabyde nìjaké podoby. Nemusíte tedy pro ,,získání''
-copyrightu na va¹i práci dìlat vùbec nic -- pokud máte jistotu,
-¾e nemù¾e nikdo jiný prohla¹ovat, ¾e práce je jeho.
-<p>
-Pøesto je registrování copyrightu v USA velmi dobrý nápad.
-V USA to pro vás bude berlièka pøi jednání s poru¹ovatelem
-va¹eho copyrightu.
-<p>
-Situace, kdy by se mohl nìkdo jiný prohla¹ovat za vlastníka
-copyrightu, nastává, pokud jste zamìstnanec èi student.
-Vá¹ zamìstnavatel èi ¹kola by mohl tvrdit, ¾e jste dìlali práci
-pro nì a copyright tak patøí jim. Zda by mìli pravdu, to zále¾í
-na okolnostech jakými jsou zákony zemì, kde ¾ijete, na va¹í
-pracovní smlouvì a na typu práce, který dìláte. Pokud máte nìjaké
-pochybnosti, je nejlep¹í konzultovat to s právníkem.
-<p>
-Kdykoliv si myslíte, ¾e vá¹ zamìstnavatel èi ¹kola by mohla pozdìji
-vzná¹et takové nároky, mù¾ete problém vyøe¹it tím, ¾e
-získáte dokument o vzdání se copyrightu, podepsaný nìjakým
-oprávnìným vedoucím pracovníkem spoleènosti èi ¹koly.
-(Vá¹ pøímo nadøazený ¹éf èi profesor vìt¹inou NENÍ k takovému
-úkonu oprávnìn.)
+Dle Bernské dohody je vše napsané automaticky copyrightováno
+kdykoliv to nabyde nějaké podoby. Nemusíte tedy pro ,,získání''
+copyrightu na vaši práci dělat vůbec nic -- pokud máte jistotu,
+že nemůže nikdo jiný prohlašovat, že práce je jeho.
+<p>
+Přesto je registrování copyrightu v USA velmi dobrý nápad.
+V USA to pro vás bude berlička při jednání s porušovatelem
+vašeho copyrightu.
+<p>
+Situace, kdy by se mohl někdo jiný prohlašovat za vlastníka
+copyrightu, nastává, pokud jste zaměstnanec či student.
+Váš zaměstnavatel či škola by mohl tvrdit, že jste dělali práci
+pro ně a copyright tak patří jim. Zda by měli pravdu, to záleží
+na okolnostech jakými jsou zákony země, kde žijete, na vaší
+pracovní smlouvě a na typu práce, který děláte. Pokud máte nějaké
+pochybnosti, je nejlepší konzultovat to s právníkem.
+<p>
+Kdykoliv si myslíte, že váš zaměstnavatel či škola by mohla později
+vznášet takové nároky, můžete problém vyřešit tím, že
+získáte dokument o vzdání se copyrightu, podepsaný nějakým
+oprávněným vedoucím pracovníkem společnosti či školy.
+(Váš přímo nadřazený šéf či profesor většinou NENÍ k takovému
+úkonu oprávněn.)
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCWhatIfSchool" NAME="WhatIfSchool">
-Co kdy¾ bude má ¹kola chtít zabudovat mùj program do vlastního
-proprietárního produktu?
+Co když bude má škola chtít zabudovat můj program do vlastního
+proprietárního produktu?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Mnoho univerzit se dnes sna¾í vydìlávat omezováním vyu¾ití
-znalostí a informací, které vyvíjejí. Tím se jejich chování
-velmi blí¾í chování komerèních firem. (,,The Kept University'',
+Mnoho univerzit se dnes snaží vydělávat omezováním využití
+znalostí a informací, které vyvíjejí. Tím se jejich chování
+velmi blíží chování komerčních firem. (,,The Kept University'',
 Atlantic Monthly, duben 2000, poskytuje obecnou diskuzi tohoto
-problému a jeho následkù.)
+problému a jeho následků.)
 <p>
-Pokud je mo¾né, ¾e by va¹e ¹kola mohla odmítnout vydat vá¹ program
-jako svobodný software, nejlep¹í je øe¹it situaci co nejdøíve.
-Èím lépe bude program pracovat, tím vìt¹í bude poku¹ení správcù
-vzít vám jej a dokonèit jej bez vás. V rannìj¹ích stádiích máte
-více ¹ancí.
-<p>
-Doporuèujeme vám, abyste s nimi promluvili, a¾ bude program
-napùl hotov a øekli: ,,Kdy¾ budete souhlasit s tím,
-¾e to vydám jako svobodný software, dokonèím to.''
-Nemyslete si, ¾e je to nìjaké zastra¹ování. Abyste zvítìzili,
-musíte mít odvahu øíci: ,,Mùj program bude mít svobodu,
+Pokud je možné, že by vaše škola mohla odmítnout vydat váš program
+jako svobodný software, nejlepší je řešit situaci co nejdříve.
+Čím lépe bude program pracovat, tím větší bude pokušení správců
+vzít vám jej a dokončit jej bez vás. V rannějších stádiích máte
+více šancí.
+<p>
+Doporučujeme vám, abyste s nimi promluvili, až bude program
+napůl hotov a řekli: ,,Když budete souhlasit s tím,
+že to vydám jako svobodný software, dokončím to.''
+Nemyslete si, že je to nějaké zastrašování. Abyste zvítězili,
+musíte mít odvahu říci: ,,Můj program bude mít svobodu,
 nebo nebude nikdy zrozen.''
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCCouldYouHelpApplyGPL" NAME="CouldYouHelpApplyGPL">
-Mohli byste mi dát intrukce krok za krokem, jak aplikovat GPL na mùj program?
+Mohli byste mi dát intrukce krok za krokem, jak aplikovat GPL na můj program?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Podívejte se na <A HREF="/licenses/gpl-howto.html">
+Podívejte se na <A HREF="/licenses/gpl-howto.html">
 instrukce k GPL</A>.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCCouldYouHelpApplyGFDL"
  NAME="CouldYouHelpApplyGFDL">
-Mohli byste mi dát instrukce krok
-za krokem, jak aplikovat GFDL na manuál?
+Mohli byste mi dát instrukce krok
+za krokem, jak aplikovat GFDL na manuál?
 </A></h4>
 
 <dd>
 
-Podívejte se na konec GFDL samotné a na stránku <A
+Podívejte se na konec GFDL samotné a na stránku <A
 HREF="/licenses/fdl-howto.html">instrukce k GFDL</A>.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCHeardOtherLicense" NAME="HeardOtherLicense">
-Sly¹el
-jsem, ¾e nìkdo dostal kopii GPL programu pod nìjakou jinou licencí,
-je to mo¾né?
+Slyšel
+jsem, že někdo dostal kopii GPL programu pod nějakou jinou licencí,
+je to možné?
 </A></h4>
 
 <dd>
-GNU GPL nedovoluje u¾ivatelùm pøipojovat k programu jiné licence.
-Vlastník copyrightu ale mohl program vydat paralelnì pod nìkolika
-rùznými licencemi. Jedna z nich mù¾e být GNU GPL.
+GNU GPL nedovoluje uživatelům připojovat k programu jiné licence.
+Vlastník copyrightu ale mohl program vydat paralelně pod několika
+různými licencemi. Jedna z nich může být GNU GPL.
 <p>
-Licence, která se vyskytuje u va¹í kopie, za pøedpokladu,
-¾e ji tam umístil vlastník copyrightu a ¾e jste získal/a
-kopii legitimnì, je tou licencí, která se na ni vztahuje.
+Licence, která se vyskytuje u vaší kopie, za předpokladu,
+že ji tam umístil vlastník copyrightu a že jste získal/a
+kopii legitimně, je tou licencí, která se na ni vztahuje.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCReleaseUnderGPLAndNF" NAME="ReleaseUnderGPLAndNF">
-Rád
-bych vydal program, který jsem napsal, pod GNU GPL, ale chtìl bych
-ten samý kód pou¾ít i v nesvobodných programech.
+Rád
+bych vydal program, který jsem napsal, pod GNU GPL, ale chtěl bych
+ten samý kód použít i v nesvobodných programech.
 </a></h4>
 
 <dd>
-Vydat nesvobodný program je v¾dy eticky ¹patné, ale právnì
-neexistuje ¾ádná pøeká¾ka v tom, abyste tak uèinil/a. Pokud jste
-vlastníkem copyrightu na kód, mù¾ete jej vydat v rùzných
-datech v nìkolika rùzných ne-exkluzivních licencích.
+Vydat nesvobodný program je vždy eticky špatné, ale právně
+neexistuje žádná překážka v tom, abyste tak učinil/a. Pokud jste
+vlastníkem copyrightu na kód, můžete jej vydat v různých
+datech v několika různých ne-exkluzivních licencích.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCDeveloperViolate" NAME="DeveloperViolate">
-Je vývojáø programu krytého pod GPL nìjak omezen GPL? Mohlo
-by být chování tohoto vývojáøe za nìjakých okolností
-poru¹ením GPL?
+Je vývojář programu krytého pod GPL nějak omezen GPL? Mohlo
+by být chování tohoto vývojáře za nějakých okolností
+porušením GPL?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Striktnì øeèeno, GPL je licence od vývojáøe, aby mohli ostatní
-program pou¾ívat, distribuovat a mìnit. Vývojáø sám jí není
-omezen, tak¾e a» bude vývojáø dìlat cokoliv, nebude to ,,poru¹ení''
+Striktně řečeno, GPL je licence od vývojáře, aby mohli ostatní
+program používat, distribuovat a měnit. Vývojář sám jí není
+omezen, takže ať bude vývojář dělat cokoliv, nebude to ,,porušení''
 GPL.
 <p>
-Na druhé stranì, kdy¾ bude vývojáø dìlat nìco, co by bylo poru¹ením
-licence, pokud by to dìlal nìkdo jiný, nejspí¹ ztratí své morální
-postavení v komunitì.
+Na druhé straně, když bude vývojář dělat něco, co by bylo porušením
+licence, pokud by to dělal někdo jiný, nejspíš ztratí své morální
+postavení v komunitě.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCCanDeveloperThirdParty"
  NAME="CanDeveloperThirdParty">
-Mù¾e vývojáø programu, který ji¾
-byl distribuován pod GPL, licencovat pozdìji tento program
-nìjaké dal¹í stranì k exkluzivnímu u¾ívání?
+Může vývojář programu, který již
+byl distribuován pod GPL, licencovat později tento program
+nějaké další straně k exkluzivnímu užívání?
 </a></h4>
 
 <dd>
-Ne, proto¾e veøejnost ji¾ má právo program u¾ívat
-pod GPL a tohoto práva nemù¾e být zbavena.
+Ne, protože veřejnost již má právo program užívat
+pod GPL a tohoto práva nemůže být zbavena.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCCanIUseGPLToolsForNF"
  NAME="CanIUseGPLToolsForNF">
-Mohu pou¾ívat programy kryté GPL
-k vývoji nesvobodných programù? Mohu pou¾ívat nástroje kryté
-GPL k tomu, abych tyto nesvobodné programy zkompiloval?
+Mohu používat programy kryté GPL
+k vývoji nesvobodných programů? Mohu používat nástroje kryté
+GPL k tomu, abych tyto nesvobodné programy zkompiloval?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Ano, proto¾e copyright na editory a nástroje nepokrývá kód,
-který napí¹ete.
+Ano, protože copyright na editory a nástroje nepokrývá kód,
+který napíšete.
 <p>
-Nìkteré programy z technických dùvodù kopírují na výstup
-èásti samy sebe, napøíklad Bison kopíruje program standardního
-parseru do výstupního souboru. V takovém pøípadì je tento zkopírovaný
-text ve výstupu krytý touté¾ licencí, jako zdrojový kód. Èást
-výstupu, odvozená od vstupu programu, dìdí copyright vstupních
+Některé programy z technických důvodů kopírují na výstup
+části samy sebe, například Bison kopíruje program standardního
+parseru do výstupního souboru. V takovém případě je tento zkopírovaný
+text ve výstupu krytý toutéž licencí, jako zdrojový kód. Část
+výstupu, odvozená od vstupu programu, dědí copyright vstupních
 dat.
 <p>
-Co se ale týèe Bisonu, ten mù¾e být u¾íván i k vývoji
-nesvobodných programù. Rozhodli jsme se explicitnì povolit
-u¾ívání standardního parseru ve výstupu Bisonu bez omezení.
-Takové rozhodnutí jsme uèinili proto, ¾e ji¾ existovaly jiné
-nástroje srovnatelné s Bisonem, které dovolovaly pou¾ití pro
-nesvobodné programy.
+Co se ale týče Bisonu, ten může být užíván i k vývoji
+nesvobodných programů. Rozhodli jsme se explicitně povolit
+užívání standardního parseru ve výstupu Bisonu bez omezení.
+Takové rozhodnutí jsme učinili proto, že již existovaly jiné
+nástroje srovnatelné s Bisonem, které dovolovaly použití pro
+nesvobodné programy.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCGPLFairUse" NAME="GPLFairUse">
-Mám práva ,,fair use'' pøi pou¾ívání zdrojového kódu GPL programu?
+Mám práva ,,fair use'' při používání zdrojového kódu GPL programu?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Ano, máte. ,,Fair use'' je u¾ití, které je dovoleno bez jakéhokoliv
-speciálního povolení. Proto¾e pro takové u¾ití nepotøebujete 
-svolení vývojáøù, mù¾ete to udìlat nezávisle na tom, co vývojáøi
-øíkají -- a» ji¾ v licenci nebo nìkde jinde, a» ji¾ ta licence
-bude GPL nebo nìjaká jiná licence svobodného software.
+Ano, máte. ,,Fair use'' je užití, které je dovoleno bez jakéhokoliv
+speciálního povolení. Protože pro takové užití nepotřebujete 
+svolení vývojářů, můžete to udělat nezávisle na tom, co vývojáři
+říkají -- ať již v licenci nebo někde jinde, ať již ta licence
+bude GPL nebo nějaká jiná licence svobodného software.
 <p>
-Pøesto je ale tøeba poznamenat, ¾e neexistuje ¾ádný mezinárodní
-princip fair use. Jaké v¹echny zpùsoby pou¾ití jsou pova¾ovány
-za ,,fair'' se li¹í zemi od zemì.
+Přesto je ale třeba poznamenat, že neexistuje žádný mezinárodní
+princip fair use. Jaké všechny způsoby použití jsou považovány
+za ,,fair'' se liší zemi od země.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCGPLOutput" NAME="GPLOutput">
-Existuje nìjaký
-zpùsob, jak bych mohl na výstup programu uvalit GPL? Napøíklad
-pokud by mùj program byl pou¾íván k vývoji designù hardware,
-mohl bych po¾adovat, aby tyto designy byly svobodné?
+Existuje nějaký
+způsob, jak bych mohl na výstup programu uvalit GPL? Například
+pokud by můj program byl používán k vývoji designů hardware,
+mohl bych požadovat, aby tyto designy byly svobodné?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Obecnì øeèeno, toto je právnì nemo¾né. Copyright
-vám nedává ¾ádné právo rozhodovat o tom, co mohou lidé udìlat
-s pou¾itím va¹eho programu ze svých dat. Pokud u¾ivatel pou¾ije
-vá¹ program ke konverzi vlastních dat, pak konvertovaná data
-patøí jemu, ne vám. Je¹tì obecnìji, pokud program nìjakým zpùsobem
-zpracovává vstup na výstup, pak copyright výstupu je zdìdìn
-z copyrightu vstupu, ze kterého byl generován.
-<p>
-Jediný pøípad, kdy byste tedy mohl ovlivnit copyright
-výstupu je ten, kdyby podstatné èásti výstupu byly kopírovány
-z textu va¹eho programu. Napøíklad èást programu Bison (podívejte
-se vý¹e) by byla kryta GNU GPL, kdybychom neudìlali v tomto speciálním
-pøípadì výjimku.
-<p>
-Mohl byste umìle donutit program kopírovat urèitý text
-do výstupu, i kdyby k tomu technicky ¾ádný dùvod nebyl. Ale kdy¾
-tento zkopírovaný text neslou¾í k nièemu praktickému, u¾ivatel
-by jej mohl jednodu¹e z výstupu vymazat a pou¾ít pouze ten zbytek.
-Potom by se nemusel øídit podmínkami redistribuce kopírovaného
+Obecně řečeno, toto je právně nemožné. Copyright
+vám nedává žádné právo rozhodovat o tom, co mohou lidé udělat
+s použitím vašeho programu ze svých dat. Pokud uživatel použije
+váš program ke konverzi vlastních dat, pak konvertovaná data
+patří jemu, ne vám. Ještě obecněji, pokud program nějakým způsobem
+zpracovává vstup na výstup, pak copyright výstupu je zděděn
+z copyrightu vstupu, ze kterého byl generován.
+<p>
+Jediný případ, kdy byste tedy mohl ovlivnit copyright
+výstupu je ten, kdyby podstatné části výstupu byly kopírovány
+z textu vašeho programu. Například část programu Bison (podívejte
+se výše) by byla kryta GNU GPL, kdybychom neudělali v tomto speciálním
+případě výjimku.
+<p>
+Mohl byste uměle donutit program kopírovat určitý text
+do výstupu, i kdyby k tomu technicky žádný důvod nebyl. Ale když
+tento zkopírovaný text neslouží k ničemu praktickému, uživatel
+by jej mohl jednoduše z výstupu vymazat a použít pouze ten zbytek.
+Potom by se nemusel řídit podmínkami redistribuce kopírovaného
 textu.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCWhatCaseIsOutputGPL" NAME="WhatCaseIsOutputGPL">
-V jakém pøípadì je výstup z programu pod GPL takté¾ krytý GPL?
+V jakém případě je výstup z programu pod GPL taktéž krytý GPL?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Pouze pokud program do výstupu kopíruje èást sebe sama.
+Pouze pokud program do výstupu kopíruje část sebe sama.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCGPLModuleLicense" NAME="GPLModuleLicense">
-Pokud do programu pod GPL pøidám modul, musím pro nìj pou¾ít
-také jako licenci GPL?
+Pokud do programu pod GPL přidám modul, musím pro něj použít
+také jako licenci GPL?
 </A></h4>
 
 <dd>
-GPL øíká, ¾e celý kombinovaný program musí být také uvolnìn pod GPL.
-Vá¹ modul musí být tedy dostupný k u¾ívání dle GPL.
+GPL říká, že celý kombinovaný program musí být také uvolněn pod GPL.
+Váš modul musí být tedy dostupný k užívání dle GPL.
 <p>
-Mù¾ete v¹ak dát je¹tì nìjaká dal¹í povolení k jeho pou¾ívání.
-Pokud chcete, mù¾ete vydat svùj program pod nìjakou laxnìj¹í
-licencí, ne¾ je GPL, ale s ní kompatibilní. V 
-<A HREF="/licenses/license-list.html">seznamu licencí</A> 
-je èásteèný seznam licencí kompatibilních s GPL.
+Můžete však dát ještě nějaká další povolení k jeho používání.
+Pokud chcete, můžete vydat svůj program pod nějakou laxnější
+licencí, než je GPL, ale s ní kompatibilní. V 
+<A HREF="/licenses/license-list.html">seznamu licencí</A> 
+je částečný seznam licencí kompatibilních s GPL.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCIfLibraryIsGPL" NAME="IfLibraryIsGPL">
 Pokud
-je knihovna zveøejnìna pod GPL (a ne LGPL), znamená to, ¾e
-program, který ji pou¾ívá, musí být takté¾ pod GPL?
+je knihovna zveřejněna pod GPL (a ne LGPL), znamená to, že
+program, který ji používá, musí být taktéž pod GPL?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Ano, proto¾e program v okam¾iku, kdy je spu¹tìn, zahrnuje i knihovnu.
+Ano, protože program v okamžiku, kdy je spuštěn, zahrnuje i knihovnu.
 <p>
 
 <dt><h4><a href="#TOCIfInterpreterIsGPL" name="IfInterpreterIsGPL">
 Je-li
- interpretr programovacího jazyka vydán pod GPL, znamená to,
- ¾e programy napsané tak, aby jím byly interpretovány, musí
- být vydány pod licencemi kompatibilními s GPL?
+ interpretr programovacího jazyka vydán pod GPL, znamená to,
+ že programy napsané tak, aby jím byly interpretovány, musí
+ být vydány pod licencemi kompatibilními s GPL?
 </a></h4>
 
 <dd>
 
-Pokud interpretr pouze interpretuje jazyk, pak je odpovìï ne.
-Interpretovaný program jsou pro interpretr pouze data, licence
-svobodného software jako GPL, zalo¾ená na copyrightovém právu,
-nemù¾e omezovat na jaká data interpretr pou¾ijete.
-Mù¾ete jej pou¾ít na jakákoliv data (interpretovaný program),
-jakým zpùsobem budete chtít, a na licencování tìchto dat
-nejsou kladeny ¾ádné po¾adavky.
-
-<p>
-Pokud je ale interpretr roz¹íøen o poskytování vazeb
-s dal¹ími prostøedky (co¾ jsou èasto, ale ne v¾dy, knihovny),
-interpretovaný program je vpodstatì linkován s tìmito
-prostøedky, které pou¾ívá pomocí vazeb. Pokud jsou tedy tyto 
-prostøedky vydány pod GPL, interpretovaný program musí být
-vydán pod nìjakoku licencí s GPL kompatibilní.
-Pøíkladem je JNI nebo Java Native Interface: knihovny, ke kterým
-je takto pøistupováno, jsou dynamicky linkovány s javovými
-programy, které je takto volají. 
-<p>
-Dal¹í podobný a velmi èastý pøípad je poskytovat s interpreterem
-knihovny, které jsou sami o sobì interpretovány. Napøíklad
-Perl poskytuje perlové moduly a implementace Javy poskytuje
-javové tøídy. Tyto knihovny a programy, které je volají
-jsou k sobì v¾dy dynamicky linkovány.
-<p>
-Následek je, ¾e pokud se rozhodnete pou¾ít GPL perlové moduly
-nebo javové tøídy, pak musíte program uvolnit pod licencí kompatibilní
-s GPL, nezávisle na tom, jakou má licenci perlový èi javový interpretr,
-na kterém tento kombinovaný perlový èi javový program pobì¾í.
+Pokud interpretr pouze interpretuje jazyk, pak je odpověď ne.
+Interpretovaný program jsou pro interpretr pouze data, licence
+svobodného software jako GPL, založená na copyrightovém právu,
+nemůže omezovat na jaká data interpretr použijete.
+Můžete jej použít na jakákoliv data (interpretovaný program),
+jakým způsobem budete chtít, a na licencování těchto dat
+nejsou kladeny žádné požadavky.
+
+<p>
+Pokud je ale interpretr rozšířen o poskytování vazeb
+s dalšími prostředky (což jsou často, ale ne vždy, knihovny),
+interpretovaný program je vpodstatě linkován s těmito
+prostředky, které používá pomocí vazeb. Pokud jsou tedy tyto 
+prostředky vydány pod GPL, interpretovaný program musí být
+vydán pod nějakoku licencí s GPL kompatibilní.
+Příkladem je JNI nebo Java Native Interface: knihovny, ke kterým
+je takto přistupováno, jsou dynamicky linkovány s javovými
+programy, které je takto volají. 
+<p>
+Další podobný a velmi častý případ je poskytovat s interpreterem
+knihovny, které jsou sami o sobě interpretovány. Například
+Perl poskytuje perlové moduly a implementace Javy poskytuje
+javové třídy. Tyto knihovny a programy, které je volají
+jsou k sobě vždy dynamicky linkovány.
+<p>
+Následek je, že pokud se rozhodnete použít GPL perlové moduly
+nebo javové třídy, pak musíte program uvolnit pod licencí kompatibilní
+s GPL, nezávisle na tom, jakou má licenci perlový či javový interpretr,
+na kterém tento kombinovaný perlový či javový program poběží.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCWindowsRuntimeAndGPL"
  NAME="WindowsRuntimeAndGPL">
-Pí¹i aplikaci pro Windows
-s pomocí Microsoft Visual C++ (nebo Visual Basicu) a chci
-jí vydat pod GPL. Je pod GPL dovoleno mùj program dynamicky
+Píši aplikaci pro Windows
+s pomocí Microsoft Visual C++ (nebo Visual Basicu) a chci
+jí vydat pod GPL. Je pod GPL dovoleno můj program dynamicky
 linkovat s run-time knihovnami Visual C++ (nebo Visual Basicu)?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Ano, proto¾e run-time knihovna bì¾nì doprovází pøekladaè èi
-interpreter, který pou¾íváte.
+Ano, protože run-time knihovna běžně doprovází překladač či
+interpreter, který používáte.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCOrigBSD" NAME="OrigBSD">
-Proè je pùvodní BSD licence nekompatibilní s GPL?
+Proč je původní BSD licence nekompatibilní s GPL?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Proto¾e obsahuje specifický po¾adavek, který v GPL není:
-konkrétnì po¾adavek o oznámení zmìn programu. GPL øíká:
+Protože obsahuje specifický požadavek, který v GPL není:
+konkrétně požadavek o oznámení změn programu. GPL říká:
 <p>
 <!-- citace, neprekladat -->
 <pre>
@@ -1357,66 +1362,66 @@
 </pre>
 <!-- konec citace -->
 <p>
-Ten èlánek o oznamování zmìn je právì takovým dal¹ím omezením, a proto je
-nekompatibilní s GPL.
+Ten článek o oznamování změn je právě takovým dalším omezením, a 
proto je
+nekompatibilní s GPL.
 <p>
-Revidovaná BSD licence ji¾ tuto klauzuli neobsahuje a tím
-je tento problém vyøe¹en.
+Revidovaná BSD licence již tuto klauzuli neobsahuje a tím
+je tento problém vyřešen.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCGPLAndPlugins" NAME="GPLAndPlugins">
 Pokud program
-zveøejnìný pod GPL pou¾ívá pluginy, jaké jsou po¾adavky kladené na licenci
-tìchto pluginù?
+zveřejněný pod GPL používá pluginy, jaké jsou požadavky kladené na 
licenci
+těchto pluginů?
 </A></h4>
 
 <dd>
-To zále¾í na zpùsobu, jakým program pluginy vyvolává. Pokud program
-k jejich vyvolání pou¾ívá fork a exec, potom jsou to oddìlené
-programy a licence hlavního programu je nijak neovlivòuje.
-<p>
-Pokud ale program pluginy dynamicky linkuje, a ty potom vzájemnì
-volají své funkce a sdílejí datové struktury, potom si myslíme,
-¾e dohromady tvoøí jediný program. V takovém pøípadì pak musí
-být s pluginy nakládáno jako s roz¹íøením pùvodního programu.
-To znamená, ¾e musejí být vydány pod GPL nebo nìjakou
-jinou svobodnou GPL-kompatibilní licencí.
-<p>
-Pokud program dynamicky linkuje plugin, ale komunikace s ním
-je omezena pouze na vyvolání hlavní funkce, pøedání urèitých
-parametrù a èekání na výsledek, potom se jedná o pøípad, který
-stojí nìkde na pomezí.
+To záleží na způsobu, jakým program pluginy vyvolává. Pokud program
+k jejich vyvolání používá fork a exec, potom jsou to oddělené
+programy a licence hlavního programu je nijak neovlivňuje.
+<p>
+Pokud ale program pluginy dynamicky linkuje, a ty potom vzájemně
+volají své funkce a sdílejí datové struktury, potom si myslíme,
+že dohromady tvoří jediný program. V takovém případě pak musí
+být s pluginy nakládáno jako s rozšířením původního programu.
+To znamená, že musejí být vydány pod GPL nebo nějakou
+jinou svobodnou GPL-kompatibilní licencí.
+<p>
+Pokud program dynamicky linkuje plugin, ale komunikace s ním
+je omezena pouze na vyvolání hlavní funkce, předání určitých
+parametrů a čekání na výsledek, potom se jedná o případ, který
+stojí někde na pomezí.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCGPLPluginsInNF" NAME="GPLPluginsInNF">
-Mohu pou¾ít GPL na plugin pro nìjaký nesvobodný program?
+Mohu použít GPL na plugin pro nějaký nesvobodný program?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Pokud program k jejich vyvolání pou¾ívá fork a exec, potom jsou to oddìlené
-programy a licence hlavního programu je nijak neovlivòuje. V takovém
-pøípadì tedy na plugin mù¾ete pou¾ít GPL a nesetkáte se s ¾ádnými
-dal¹ími po¾adavky.
-<p>
-Pokud ale program pluginy dynamicky linkuje, a ty potom vzájemnì
-volají své funkce a sdílejí datové struktury, potom si myslíme,
-¾e dohromady tvoøí jediný program. V takovém pøípadì pak musí
-být s pluginem nakládáno jako s roz¹íøením pùvodního programu.
-To znamená, ¾e linkování programu krytého GPL s hlavním programem
-by bylo poru¹ením GPL. Situaci v¹ak mù¾ete vyøe¹it tím, 
-¾e k licenci va¹eho programu dodáte výjimku, která dovoluje
-jeho vyu¾ití v kombinaci s nesvobodným hlavním programem.
+Pokud program k jejich vyvolání používá fork a exec, potom jsou to 
oddělené
+programy a licence hlavního programu je nijak neovlivňuje. V takovém
+případě tedy na plugin můžete použít GPL a nesetkáte se s žádnými
+dalšími požadavky.
+<p>
+Pokud ale program pluginy dynamicky linkuje, a ty potom vzájemně
+volají své funkce a sdílejí datové struktury, potom si myslíme,
+že dohromady tvoří jediný program. V takovém případě pak musí
+být s pluginem nakládáno jako s rozšířením původního programu.
+To znamená, že linkování programu krytého GPL s hlavním programem
+by bylo porušením GPL. Situaci však můžete vyřešit tím, 
+že k licenci vašeho programu dodáte výjimku, která dovoluje
+jeho využití v kombinaci s nesvobodným hlavním programem.
 <p>
-Chcete-li se dozvìdìt více detailù, podívejte se na vý¹e uvedenou otázku, 
-která zaèíná ,,Pí¹i svobodný program, který vyu¾ívá nesvobodnou
+Chcete-li se dozvědět více detailů, podívejte se na výše uvedenou 
otázku, 
+která začíná ,,Píši svobodný program, který využívá nesvobodnou
 knihovnu.''
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCLinkingWithGPL" NAME="LinkingWithGPL">
 Vy jste
-vydali pod GPL program, který bych rád slinkoval s mým kódem
-a vytvoøil tak proprietární program. Znamená linkování s va¹ím
-programem, ¾e i mùj program musí být pod GPL?
+vydali pod GPL program, který bych rád slinkoval s mým kódem
+a vytvořil tak proprietární program. Znamená linkování s vaším
+programem, že i můj program musí být pod GPL?
 </A></h4>
 
 <dd>
@@ -1425,32 +1430,32 @@
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCSwitchToLGPL" NAME="SwitchToLGPL">
 Jestli ano,
-existuje nìjaká ¹ance, ¾e bych mohl získat licenci va¹eho programu
+existuje nějaká šance, že bych mohl získat licenci vašeho programu
 pod Lesser GPL?
 </A></h4>
 
 <dd>
 
-Mù¾ete se zeptat, ale vìt¹ina autorù bude neústupná
-a øekne vám ne. My¹lenka GPL je ta, ¾e pokud chcete
-ve svém programu zahrnout kód pod GPL, musí i vá¹ program
-být svobodným software. Dùvodem je snaha vyvinout na vás
-tlak, abyste svùj program uvolnili zpùsobem, který
-z nìj èiní souèást na¹í komunity.
+Můžete se zeptat, ale většina autorů bude neústupná
+a řekne vám ne. Myšlenka GPL je ta, že pokud chcete
+ve svém programu zahrnout kód pod GPL, musí i váš program
+být svobodným software. Důvodem je snaha vyvinout na vás
+tlak, abyste svůj program uvolnili způsobem, který
+z něj činí součást naší komunity.
 <p>
-V¾dy máte legální alternativu ná¹ kód nepou¾ít.
+Vždy máte legální alternativu náš kód nepoužít.
 <p>
 
 <dt><h4><a href="#TOCLinkingOverControlledInterface"
  name="LinkingOverControlledInterface">
 Jak mohu dovolit
-likování proprietárních programù s mou GPL-knihovnou
-pouze pøes kontrolované rozhraní?
+likování proprietárních programů s mou GPL-knihovnou
+pouze přes kontrolované rozhraní?
 </a></h4>
 
 <dd>
-Do ka¾dého souboru na konec licenèního upozornìní 
-o distribuci pod GNU GPL pøidejte tento text:
+Do každého souboru na konec licenčního upozornění 
+o distribuci pod GNU GPL přidejte tento text:
 
 <p>
 <!-- citace licence, neprekladat -->
@@ -1482,759 +1487,743 @@
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCManyDifferentLicenses"
  NAME="ManyDifferentLicenses">
-Napsal jsem aplikaci, která
- linkuje dohromady mnoho odli¹ných komponent s rozdílnými licencemi. Jsem
- velmi zmatený/á, proto¾e nevím, jaké licenèní po¾adavky jsou
- kladeny na mùj program. Mù¾ete mi, prosím, øíci, jaké
- licence mám pou¾ít?
+Napsal jsem aplikaci, která
+ linkuje dohromady mnoho odlišných komponent s rozdílnými licencemi. Jsem
+ velmi zmatený/á, protože nevím, jaké licenční požadavky jsou
+ kladeny na můj program. Můžete mi, prosím, říci, jaké
+ licence mám použít?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Abychom mohli zodpovìdìt tuto otázku, potøebovali bychom vidìt seznam
-jednotlivých èástí, které vá¹ program pou¾ívá, licence tìchto komponent
-a struèný (nìkolikavìtný) popisek, jak va¹e knihovna pou¾ívá tyto
-componenty. Napøíklad:
+Abychom mohli zodpovědět tuto otázku, potřebovali bychom vidět seznam
+jednotlivých částí, které váš program používá, licence těchto 
komponent
+a stručný (několikavětný) popisek, jak vaše knihovna používá tyto
+componenty. Například:
 <P>
 <UL>
- <LI>Aby mùj software pracoval, musí být slinkován s knihovnou FOO,
-   která je dostupná pod GNU Lesser GPL.
- <LI>Mùj software provádí ke spu¹tìní programu BAR systémová volání 
-(pomocí pøíkazové øádky, kterou jsem vytvoøil). BAR je licencován ,,pod GPL
- s výjimkou povolující linkování s programem QUUX''.
+ <LI>Aby můj software pracoval, musí být slinkován s knihovnou FOO,
+   která je dostupná pod GNU Lesser GPL.
+ <LI>Můj software provádí ke spuštění programu BAR systémová volání 
+(pomocí příkazové řádky, kterou jsem vytvořil). BAR je licencován 
,,pod GPL
+ s výjimkou povolující linkování s programem QUUX''.
 </UL>
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCMereAggregation" NAME="MereAggregation">
-Jaký je rozdíl mezi ,,pouhým seskupováním'' a ,,kombinováním dvou modulù
+Jaký je rozdíl mezi ,,pouhým seskupováním'' a ,,kombinováním dvou 
modulů
 do jednoho programu?''
 </A></h4>
 
 <dd>
-Pouhé seskupování dvou programù znamená nahrát je vedle sebe
-na to samé CD-ROM èi na jeden pevný disk. Tento termín pou¾íváme
-v pøípadì, ¾e se jedná o samostatné programy, ne souèásti jednoho
-vìt¹ího programu. V tomto pøípadì, pokud je jeden z nich kryt
-GPL, na ten druhý to nemá ¾ádný dopad.
-<p>
-Kombinovat dva moduly znamená spojovat je dohromady tak, ¾e
-tvoøí jeden jediný program. Kdy¾ je jedna z èástí krytá GPL,
-celá kombinace musí být také vydána pod GPL. Pokud to nemù¾ete
-nebo nechcete takto udìlat, nesmíte je kombinovat.
-<p>
-Co znamená kombinovat dvì èásti v jeden program? Toto je právní
-otázka, kterou s koneènou platností rozhodnou a¾ soudcové. My vìøíme,
-¾e správné kritérium zále¾í jak na zpùsobu komunikace (exec, roury,
-rpc, volání funkcí ve sdíleném adresním prostoru, atd.) a na
-sémantice komunikace (jaký druh informací je vymìòován).
-<p>
-Pokud jsou moduly zahrnuty v jednom spustitelném souboru,
-je jisté, ¾e jsou kombinovány v jeden program. Pokud jsou
-moduly navr¾eny tak, aby bì¾ely slinkované v jednom adresním
-prostoru, témìø jistì to znamená, ¾e jsou zkombinované v jeden
+Pouhé seskupování dvou programů znamená nahrát je vedle sebe
+na to samé CD-ROM či na jeden pevný disk. Tento termín používáme
+v případě, že se jedná o samostatné programy, ne součásti jednoho
+většího programu. V tomto případě, pokud je jeden z nich kryt
+GPL, na ten druhý to nemá žádný dopad.
+<p>
+Kombinovat dva moduly znamená spojovat je dohromady tak, že
+tvoří jeden jediný program. Když je jedna z částí krytá GPL,
+celá kombinace musí být také vydána pod GPL. Pokud to nemůžete
+nebo nechcete takto udělat, nesmíte je kombinovat.
+<p>
+Co znamená kombinovat dvě části v jeden program? Toto je právní
+otázka, kterou s konečnou platností rozhodnou až soudcové. My věříme,
+že správné kritérium záleží jak na způsobu komunikace (exec, roury,
+rpc, volání funkcí ve sdíleném adresním prostoru, atd.) a na
+sémantice komunikace (jaký druh informací je vyměňován).
+<p>
+Pokud jsou moduly zahrnuty v jednom spustitelném souboru,
+je jisté, že jsou kombinovány v jeden program. Pokud jsou
+moduly navrženy tak, aby běžely slinkované v jednom adresním
+prostoru, téměř jistě to znamená, že jsou zkombinované v jeden
 program.
 <p>
-Na druhou stranu roury, sokety a parametry pøíkazové øádky
-jsou komunikaèní mechanismy, které se normálnì pou¾ívají
-mezi dvìma oddìlenými programy. Pokud je ale sémantika
-komunikace dostateènì dùvìrná, jsou vymìòovány kompletní
-interní datové struktury, i toto by mohlo být základem
-pro pova¾ování programu za jeden velký celek.
+Na druhou stranu roury, sokety a parametry příkazové řádky
+jsou komunikační mechanismy, které se normálně používají
+mezi dvěma oddělenými programy. Pokud je ale sémantika
+komunikace dostatečně důvěrná, jsou vyměňovány kompletní
+interní datové struktury, i toto by mohlo být základem
+pro považování programu za jeden velký celek.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCAssignCopyright" NAME="AssignCopyright">
-Proè
-FSF po¾aduje po pøispìvatelích jí copyrightovaných programù
-pøevedení copyrightu na ni? Pokud jsem vlastníkem copyrightu
-na GPL program, mìl bych to dìlat také? Jestli ano, jak?
+Proč
+FSF požaduje po přispěvatelích jí copyrightovaných programů
+převedení copyrightu na ni? Pokud jsem vlastníkem copyrightu
+na GPL program, měl bych to dělat také? Jestli ano, jak?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Na¹i právníci nám øekli, ¾e pokud chceme být u soudu
-<A HREF="/licenses/why-assign.html">v nejlep¹í pozici k vynucení
-GPL</A> proti naru¹itelùm, mìli bychom udr¾ovat copyrightový
-statut programu co nejjednodu¹¹í. Dìláme to tak, ¾e po¾ádáme
-ka¾dého pøispìvatele, aby buï pøevedl copyright na své vylep¹ení
+Naši právníci nám řekli, že pokud chceme být u soudu
+<A HREF="/licenses/why-assign.html">v nejlepší pozici k vynucení
+GPL</A> proti narušitelům, měli bychom udržovat copyrightový
+statut programu co nejjednodušší. Děláme to tak, že požádáme
+každého přispěvatele, aby buď převedl copyright na své vylepšení
 k FSF, nebo aby jej dal do public domain.
 <p>
-Také ¾ádáme pøispìvatele, aby si od svých zamìstnavatelù (pokud
-nìjaké mají) vy¾ádali dokument o zøeknutí se copyrightu,
-abychom si mohli být jisti, ¾e si tito zamìstnavatelé nebudou
-pozdìji dìlat nárok na copyright tìchto pøíspìvkù.
+Také žádáme přispěvatele, aby si od svých zaměstnavatelů (pokud
+nějaké mají) vyžádali dokument o zřeknutí se copyrightu,
+abychom si mohli být jisti, že si tito zaměstnavatelé nebudou
+později dělat nárok na copyright těchto příspěvků.
 <p>
 
-Kdyby ale v¹ichni pøispìvatelé dali svùj kód do public
-domain, nebyl by ¾ádný copyright, kterým vynucovat GPL.
-Proto lidem doporuèujeme, aby nám copyright na velké èásti
-kódu pøiøazovali a do public domain dávali jen malé zmìny.
+Kdyby ale všichni přispěvatelé dali svůj kód do public
+domain, nebyl by žádný copyright, kterým vynucovat GPL.
+Proto lidem doporučujeme, aby nám copyright na velké části
+kódu přiřazovali a do public domain dávali jen malé změny.
 
 <p>
 
-Pokud se chcete sna¾it zabezpeèit si mo¾nost vynucování GPL
-na vá¹ program, mìli byste také zavést podobná pravidla.
-Pro více informací prosím kontaktujte <A 
HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>.
+Pokud se chcete snažit zabezpečit si možnost vynucování GPL
+na váš program, měli byste také zavést podobná pravidla.
+Pro více informací prosím kontaktujte <A 
HREF="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</A>.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCGPLCommercially" NAME="GPLCommercially">
-Pokud pou¾ívám nìjaký software, který jsem obdr¾el pod GNU GPL,
-smím jej modifikovat, vytvoøit tak nový program, a ten pak
-komerènì prodávat?
+Pokud používám nějaký software, který jsem obdržel pod GNU GPL,
+smím jej modifikovat, vytvořit tak nový program, a ten pak
+komerčně prodávat?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Smíte komerènì prodávat kopie nového modifikovaného programu,
-ale pouze pod podmínkami GNU GPL. Napøíklad tedy musíte zpøístupnit
-u¾ivatelùm zdrojový program a musíte jim povolit jej modifikovat
-a redistribuovat tak, jak je to popsáno v GPL.
+Smíte komerčně prodávat kopie nového modifikovaného programu,
+ale pouze pod podmínkami GNU GPL. Například tedy musíte zpřístupnit
+uživatelům zdrojový program a musíte jim povolit jej modifikovat
+a redistribuovat tak, jak je to popsáno v GPL.
 <p>
-Tyto po¾adavky jsou podmínky pro vlo¾ení kódu krytého
-GPL do va¹eho vlastního programu.
+Tyto požadavky jsou podmínky pro vložení kódu krytého
+GPL do vašeho vlastního programu.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCUseGCC" NAME="UseGCC">
-Pokud pou¾ívám
-programovací jazyk C nebo C++ a kompiluji jej GCC, musím
-software, který napí¹i, uvolnit pod tou samou licencí, jako GCC?
+Pokud používám
+programovací jazyk C nebo C++ a kompiluji jej GCC, musím
+software, který napíši, uvolnit pod tou samou licencí, jako GCC?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Pou¾ívání GCC neklade na licenci va¹eho programu ¾ádné po¾adavky.
+Používání GCC neklade na licenci vašeho programu žádné požadavky.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCGPLOtherThanSoftware"
 NAME="GPLOtherThanSoftware">
-Mohu pou¾ít GPL i na nìco jiného, ne¾ jen na software?
+Mohu použít GPL i na něco jiného, než jen na software?
 </A></h4>
 
 <dd>
-GPL mù¾ete pou¾ít na jakýkoliv druh práce, u kterého
-je jasné, co to je zdrojový kód va¹eho díla. GPL jej definuje
-jako formu práce, ve které se dají nejlépe dìlat zmìny.
+GPL můžete použít na jakýkoliv druh práce, u kterého
+je jasné, co to je zdrojový kód vašeho díla. GPL jej definuje
+jako formu práce, ve které se dají nejlépe dělat změny.
 <p>
-Pro manuály, uèebnice nebo jakýkoliv jiný druh práce,
-která je urèena k výuce, doporuèujeme pou¾ívat øadìji GFDL.
+Pro manuály, učebnice nebo jakýkoliv jiný druh práce,
+která je určena k výuce, doporučujeme používat řaději GFDL.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCConsider" NAME="Consider">
-Vezmìme tuto situaci:
+Vezměme tuto situaci:
 <UL>
-<LI>X vydává verzi V1 projektu pod GPL.
-<LI>Y pøispívá k vývoji verze V2 zmìnami a novým kódem,
-   který je zalo¾en na V1.
+<LI>X vydává verzi V1 projektu pod GPL.
+<LI>Y přispívá k vývoji verze V2 změnami a novým kódem,
+   který je založen na V1.
 <LI>X chce zkonvertovat V2 na ne-GPL licenci.  
 </UL>
-Potøebuje X povolení od Y?
+Potřebuje X povolení od Y?
 </A></h4>
 
 <dd> 
-Ano. Y musel vydat svoji V2 verzi pod GNU GPL, proto¾e ji zalo¾il
-na X-ovì verzi V1. Není ¾ádný dùvod, aby Y musel souhlasit
-s nìjakou jinou licencí pro svùj kód. Proto potøebuje
-X povolení od Y, aby mohl vydat kód pod nìjakou jinou licencí.
+Ano. Y musel vydat svoji V2 verzi pod GNU GPL, protože ji založil
+na X-ově verzi V1. Není žádný důvod, aby Y musel souhlasit
+s nějakou jinou licencí pro svůj kód. Proto potřebuje
+X povolení od Y, aby mohl vydat kód pod nějakou jinou licencí.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCGPLInProprietarySystem"
  NAME="GPLInProprietarySystem">
-Chtìl bych pou¾ít software
-krytý GPL v mém proprietárním systému. Mohu to udìlat?
+Chtěl bych použít software
+krytý GPL v mém proprietárním systému. Mohu to udělat?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Nemù¾ete spojit software krytý GPL s proprietárním systémem.
-Cílem GPL je zajistit pro ka¾dého svobodu kopírovat,
+Nemůžete spojit software krytý GPL s proprietárním systémem.
+Cílem GPL je zajistit pro každého svobodu kopírovat,
 redistribuovat, pochopit a modifikovat program. Pokud byste
-mohl zakomponovat program krytý GPL do nesvobodného systému,
-mìlo by to za následek, ¾e i tento program krytý GPL by byl
-nesvobodný.
-<p>
-Systém zahrnující program krytý pod GPL je roz¹íøená verze
-tohoto programu. GPL øíká, ¾e jakákoliv roz¹íøená verze programu
-musí být také krytá pod GPL, pokud je nìkdy vydána. Takový po¾adavek
-klademe ze dvou dùvodù: abychom zajistili, ¾e u¾ivatelé, kteøí
-získají software, získají také svobody, které by mìli mít, a abychom
-lidi povzbudili k tomu, aby nám vraceli vylep¹ení, která udìlají.
-<p>
-Na druhé stranì èasto mù¾ete distribuovat program krytý GPL
-vedle va¹eho proprietárního systému. Abyste to mohli udìlat, musíte
-zajistit, aby svobodné a nesvobodné programy komunikovaly
-na dlouhé lokte, aby nebyly spojeny dohromady tak, ¾e
-by vpodstatì tvoøily jediný program.
-<p>
-Rozdíl mezi tímto a ,,spojením'' software krytého pod GPL
-s nesvobodným software je jednak otázkou podstaty a jednak
-otázkou formy. Èást týkající se podstaty je tato: pokud
-jsou dva programy zkombinované tak, ¾e se stávají dvìmi
-èástmi jednoho programu, nemù¾ete s nimi jednat jako
-s oddìlenými programy. Proto musí GPL krýt celek.
-<p>
-Pokud jsou oba programy dobøe oddìlené, jako napøíklad
-kompiler a jádro èi editor a shell, potom s nimi mù¾ete nakládat
-jako s dvìma oddìlenými programy -- musíte to ale dìlat poøádnì.
-Zde je jen problém formy: jak popí¹ete, co dìláte. Proè se
-o toto staráme? Proto¾e chceme zajistit, ¾e u¾ivatelé pøesnì chápou,
-které programy z kolekce mají svobodný statut krytý pod GPL.
-<p>
-Pokud bude nìkdo distribuovat programy kryté GPL a nazývat
-je ,,souèást'' systému, o kterém u¾ivatelé vìdí, ¾e je èásteènì
-proprietární, pak by u¾ivatelé mohli být v nejistotì ohlednì jejich
-práv na programy pod GPL. Kdy¾ ale vìdí, ¾e to, co obdr¾eli,
-je svobodný program plus vedle nìj nìjaký jiný, pak jsou jejich
-práva jasná.
+mohl zakomponovat program krytý GPL do nesvobodného systému,
+mělo by to za následek, že i tento program krytý GPL by byl
+nesvobodný.
+<p>
+Systém zahrnující program krytý pod GPL je rozšířená verze
+tohoto programu. GPL říká, že jakákoliv rozšířená verze programu
+musí být také krytá pod GPL, pokud je někdy vydána. Takový požadavek
+klademe ze dvou důvodů: abychom zajistili, že uživatelé, kteří
+získají software, získají také svobody, které by měli mít, a abychom
+lidi povzbudili k tomu, aby nám vraceli vylepšení, která udělají.
+<p>
+Na druhé straně často můžete distribuovat program krytý GPL
+vedle vašeho proprietárního systému. Abyste to mohli udělat, musíte
+zajistit, aby svobodné a nesvobodné programy komunikovaly
+na dlouhé lokte, aby nebyly spojeny dohromady tak, že
+by vpodstatě tvořily jediný program.
+<p>
+Rozdíl mezi tímto a ,,spojením'' software krytého pod GPL
+s nesvobodným software je jednak otázkou podstaty a jednak
+otázkou formy. Část týkající se podstaty je tato: pokud
+jsou dva programy zkombinované tak, že se stávají dvěmi
+částmi jednoho programu, nemůžete s nimi jednat jako
+s oddělenými programy. Proto musí GPL krýt celek.
+<p>
+Pokud jsou oba programy dobře oddělené, jako například
+kompiler a jádro či editor a shell, potom s nimi můžete nakládat
+jako s dvěma oddělenými programy -- musíte to ale dělat pořádně.
+Zde je jen problém formy: jak popíšete, co děláte. Proč se
+o toto staráme? Protože chceme zajistit, že uživatelé přesně chápou,
+které programy z kolekce mají svobodný statut krytý pod GPL.
+<p>
+Pokud bude někdo distribuovat programy kryté GPL a nazývat
+je ,,součást'' systému, o kterém uživatelé vědí, že je částečně
+proprietární, pak by uživatelé mohli být v nejistotě ohledně jejich
+práv na programy pod GPL. Když ale vědí, že to, co obdrželi,
+je svobodný program plus vedle něj nějaký jiný, pak jsou jejich
+práva jasná.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCMoneyGuzzlerInc" NAME="MoneyGuzzlerInc">
-Chtìl bych
- modifikovat programy kryté GPL a linkovat je s knihovnami 
- pro portování od Money Guzzler Inc. Nemohu ¹íøit zdrojový kód
- tìchto knihoven, tak¾e u¾ivatel, který by chtìl zmìnit
- tyto verze, by musel získat tyto knihovny oddìlenì. Proè to
+Chtěl bych
+ modifikovat programy kryté GPL a linkovat je s knihovnami 
+ pro portování od Money Guzzler Inc. Nemohu šířit zdrojový kód
+ těchto knihoven, takže uživatel, který by chtěl změnit
+ tyto verze, by musel získat tyto knihovny odděleně. Proč to
  GPL nepovoluje?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Pro to jsou dva dùvody:
+Pro to jsou dva důvody:
 <p>
-Ten první je obecný. Pokud bychom povolili firmì A vytvoøit proprietární
-soubor a firmì B distribuci software krytého GPL a spojeného
-s tímto souborem, udìlali bychom v GPL tak velkou díru, ¾e by jí
-projel i náklaïák. Znamenalo by to dát jim volnou ruku v tom,
-aby neposkytly zdrojové kódy ve¹kerých modifikací a roz¹íøení 
-software krytého GPL.
+Ten první je obecný. Pokud bychom povolili firmě A vytvořit proprietární
+soubor a firmě B distribuci software krytého GPL a spojeného
+s tímto souborem, udělali bychom v GPL tak velkou díru, že by jí
+projel i náklaďák. Znamenalo by to dát jim volnou ruku v tom,
+aby neposkytly zdrojové kódy veškerých modifikací a rozšíření 
+software krytého GPL.
 <p>
-Jedním z na¹ich hlavních cílù je poskytnout v¹em u¾ivatelùm pøístup
-ke zdrojovému kódu, tak¾e se takového následku samozøejmì chceme 
+Jedním z našich hlavních cílů je poskytnout všem uživatelům přístup
+ke zdrojovému kódu, takže se takového následku samozřejmě chceme 
 vyvarovat.
 <p>
-Konkrétnìj¹í dùvod spoèívá v tom, ¾e verze programù linkovaných 
-s knihovnami Money Guzzler by nebyly svobodným software tak, 
-jak tento termín chápeme my. Nemìly by úplný zdrojový kód, 
-který by u¾ivatelùm umo¾nil program mìnit a a rekompilovat.
+Konkrétnější důvod spočívá v tom, že verze programů linkovaných 
+s knihovnami Money Guzzler by nebyly svobodným software tak, 
+jak tento termín chápeme my. Neměly by úplný zdrojový kód, 
+který by uživatelům umožnil program měnit a a rekompilovat.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCDistributeWithSourceOnInternet"
  NAME="DistributeWithSourceOnInternet">
-Chci distribuovat binární
-verzi GPL programu bez zdrojových kódù. Místo toho, abych musel
-pozdìji posílat zdrojové kódy u¾ivatelùm, kteøí si to objednají,
-staèí umístit zdrojové kódy na internetový server?
+Chci distribuovat binární
+verzi GPL programu bez zdrojových kódů. Místo toho, abych musel
+později posílat zdrojové kódy uživatelům, kteří si to objednají,
+stačí umístit zdrojové kódy na internetový server?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Uvítáme, kdy¾ zpøítupníte zdrojové kódy jakékoliv verze
-GPL programu pøes anonymní FTP, ale to k naplnìní sekce
-3 V¹eobecné veøejné licence GNU nestaèí.
+Uvítáme, když zpřítupníte zdrojové kódy jakékoliv verze
+GPL programu přes anonymní FTP, ale to k naplnění sekce
+3 Všeobecné veřejné licence GNU nestačí.
 <p>
-Kdy¾ u¾ivatel øekne, ¾e chce zdrojový kód, musíte mu jej poskytnout.
-Pokud mù¾e od vás nìjaký konkrétní u¾ivatel pohodlnì získat zdrojový 
-kód pøes anonymní FTP, dobøe, splní to svùj úkol. Ale ne v¹ichni jsou
-na síti. I zbytek u¾ivatelù má stejné právo získat od vás zdrojový
-kód. Musíte tedy být pøipraven jim kód zaslat na disketì nebo
-na pásce po¹tou.
+Když uživatel řekne, že chce zdrojový kód, musíte mu jej poskytnout.
+Pokud může od vás nějaký konkrétní uživatel pohodlně získat 
zdrojový 
+kód přes anonymní FTP, dobře, splní to svůj úkol. Ale ne všichni jsou
+na síti. I zbytek uživatelů má stejné právo získat od vás zdrojový
+kód. Musíte tedy být připraven jim kód zaslat na disketě nebo
+na pásce poštou.
 <p>
-Nejsnaz¹í je samozøejmì zaslat zdrojový kód rovnou s binární verzí.
+Nejsnazší je samozřejmě zaslat zdrojový kód rovnou s binární verzí.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCSourceAndBinaryOnDifferentSites"
  NAME="SourceAndBinaryOnDifferentSites">
-Mohu umístit binární
-soubory na svùj internetový server a zdrojový kód na jiný?
+Mohu umístit binární
+soubory na svůj internetový server a zdrojový kód na jiný?
 </A></h4>
 
 <dd>
-GPL øíká, ¾e musíte nabídnout pøístup ke zdrojovým kódùm 
-,,z tého¾ místa'', to znamená, vedle binárních souborù.
-Pokud v¹ak uzavøete s jiným serverem dohodu, ¾e bude poskytovat
-potøebné zdrojové kódy, a umístíte vedle binárních souborù link
-nebo køí¾ový odkaz na toto místo, myslíme, ¾e to je dostateèné
-pro naplnìní vìty ,,z tého¾ místa.''
-<p>
-Pov¹imnìte si ale, ¾e nestaèí najít nìjaký jiný web, který náhodou
-má pøíslu¹né zdrojové kódy nyní také, a øíci lidem, a» se podívají
-tam. Zítra by mohly být zdrojové kódy na tom webu ji¾ smazány,
-nebo jednodu¹e nahrazeny novìj¹í verzí toho samého programu.
-Tím byste se dostali do rozporu s po¾adavky GPL. Abyste vyvinuli
-rozumnou snahu být v souladu s tìmito po¾adavky, musíte podepsat
-s druhým webem dohodu a tak zajistit, ¾e zdrojové kódy tu budou
-tak dlouho, dokud budete distribuovat binární verzi.
+GPL říká, že musíte nabídnout přístup ke zdrojovým kódům 
+,,z téhož místa'', to znamená, vedle binárních souborů.
+Pokud však uzavřete s jiným serverem dohodu, že bude poskytovat
+potřebné zdrojové kódy, a umístíte vedle binárních souborů link
+nebo křížový odkaz na toto místo, myslíme, že to je dostatečné
+pro naplnění věty ,,z téhož místa.''
+<p>
+Povšimněte si ale, že nestačí najít nějaký jiný web, který náhodou
+má příslušné zdrojové kódy nyní také, a říci lidem, ať se 
podívají
+tam. Zítra by mohly být zdrojové kódy na tom webu již smazány,
+nebo jednoduše nahrazeny novější verzí toho samého programu.
+Tím byste se dostali do rozporu s požadavky GPL. Abyste vyvinuli
+rozumnou snahu být v souladu s těmito požadavky, musíte podepsat
+s druhým webem dohodu a tak zajistit, že zdrojové kódy tu budou
+tak dlouho, dokud budete distribuovat binární verzi.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCDistributeExtendedBinary"
  NAME="DistributeExtendedBinary">
-Chci distribuovat roz¹íøenou
-verzi programu krytého pod GPL v binární formì. Staèí distribuovat
-pouze zdrojové kódy pùvodní verze?
+Chci distribuovat rozšířenou
+verzi programu krytého pod GPL v binární formě. Stačí distribuovat
+pouze zdrojové kódy původní verze?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Ne, musíte poskytnout zdrojový kód, který odpovídá binárním souborùm.
-Odpovídající kód znamená kód, ze kterého mohou zkompilovat u¾ivatelé
-identické binární soubory.
+Ne, musíte poskytnout zdrojový kód, který odpovídá binárním souborům.
+Odpovídající kód znamená kód, ze kterého mohou zkompilovat uživatelé
+identické binární soubory.
 <p>
-Jedna z èástí my¹lenek stojících za svobodným software je ta,
-¾e u¾ivatelé by mìli mít pøístup ke zdrojovým kódùm *programù,
-které pou¾ívají*. Proto by pøi pou¾ívání va¹í verze mìli mít zdrojové
-kódy této verze.
+Jedna z částí myšlenek stojících za svobodným software je ta,
+že uživatelé by měli mít přístup ke zdrojovým kódům *programů,
+které používají*. Proto by při používání vaší verze měli mít 
zdrojové
+kódy této verze.
 <p>
-Vy¹¹ím úkolem GPL je budovat svobodný svìt tím, ¾e zajistí,
-aby vylep¹ení svobodných programù byla také svobodná. Kdykoliv
-vydáte vylep¹enou verzi programu pod GPL, musíte tyto vylep¹ené
-zdrojové kódy vydat také pod GPL.
+Vyšším úkolem GPL je budovat svobodný svět tím, že zajistí,
+aby vylepšení svobodných programů byla také svobodná. Kdykoliv
+vydáte vylepšenou verzi programu pod GPL, musíte tyto vylepšené
+zdrojové kódy vydat také pod GPL.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCDistributingSourceIsInconvenient"
  NAME="DistributingSourceIsInconvenient">
 Chci distribuovat
-binární verzi, ale distribuce kompletních zdrojových kódù
-bych se rád vyvaroval. Co kdybych u¾ivatelùm dal spolu s binárními
-soubory diffy zdrojových kódù oproti aktuální verzi dostupné
-z FSF a doporuèil jim, a» základ získají odsud?
+binární verzi, ale distribuce kompletních zdrojových kódů
+bych se rád vyvaroval. Co kdybych uživatelům dal spolu s binárními
+soubory diffy zdrojových kódů oproti aktuální verzi dostupné
+z FSF a doporučil jim, ať základ získají odsud?
 </A></h4>
 
 <dd>
-To je dobøe my¹lený po¾adavek, ale tato metoda zprostøedkování
-zdrojového kódu ve skuteènosti nefunguje.
+To je dobře myšlený požadavek, ale tato metoda zprostředkování
+zdrojového kódu ve skutečnosti nefunguje.
 <p>
-U¾ivatel, který bude chtít získat zdrojové kódy tøeba za rok
-ji¾ nemusí mít mo¾nost získat od FSF odpovídající zdrojové kódy.
-Mù¾eme ji¾ distribuovat novìj¹í verzi a ty samé diffy na ni
-pravdìpodobnì ji¾ nebudou fungovat.
+Uživatel, který bude chtít získat zdrojové kódy třeba za rok
+již nemusí mít možnost získat od FSF odpovídající zdrojové kódy.
+Můžeme již distribuovat novější verzi a ty samé diffy na ni
+pravděpodobně již nebudou fungovat.
 <p>
-Je tedy tøeba, abyste distribuovali kompletní zdrojové kódy,
+Je tedy třeba, abyste distribuovali kompletní zdrojové kódy,
 ne pouze diffy.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCAnonFTPAndSendSource"
  NAME="AnonFTPAndSendSources">
-Chci zpøístupnit binární kódy
-pøes anonymní FTP, ale zasílat zdrojové kódy pouze lidem,
-kteøí si je objednají.
+Chci zpřístupnit binární kódy
+přes anonymní FTP, ale zasílat zdrojové kódy pouze lidem,
+kteří si je objednají.
 </A></h4>
 
 <dd>
-GPL trvá na tom, aby redistributoøi binárních souborù
-bez zdrojových kódù poskytli psanou nabídku zaslat
-na po¾ádání zdrojové kódy, proto¾e to je jediný zpùsob,
-jak mù¾eme opravdu zajistit, ¾e u¾ivatelé zdrojové kódy
+GPL trvá na tom, aby redistributoři binárních souborů
+bez zdrojových kódů poskytli psanou nabídku zaslat
+na požádání zdrojové kódy, protože to je jediný způsob,
+jak můžeme opravdu zajistit, že uživatelé zdrojové kódy
 dostanou.
 <p>
-Pokud tedy chcete distribuovat binární soubory pøes FTP, musíte
-spolu s nimi distribuovat i zdrojové kódy. To by nemìl být problém.
-Kdy¾ doká¾ete najít server, který bude distribuovat vá¹ program,
-urèitì mù¾ete najít nìjaký, který bude mít místo i pro zdrojové kódy.
-<p>
-Zdrojové kódy, které poskytujete, musejí pøesnì odpovídat
-binární verzi. Konkrétnì musíte zabezpeèit, aby byly pro
-tu samou verzi programu -- ne star¹í ani novìj¹í.
-<p>
-Mù¾ete zdrojové kódy zpøístupnit z rùzných strojù pod podmínkou,
-¾e je stejnì snadné se k nim dostat, a za pøedpokladu, ¾e vedle
-binární verze poskytnete informaci, kde zdrojové kódy hledat.
+Pokud tedy chcete distribuovat binární soubory přes FTP, musíte
+spolu s nimi distribuovat i zdrojové kódy. To by neměl být problém.
+Když dokážete najít server, který bude distribuovat váš program,
+určitě můžete najít nějaký, který bude mít místo i pro zdrojové 
kódy.
+<p>
+Zdrojové kódy, které poskytujete, musejí přesně odpovídat
+binární verzi. Konkrétně musíte zabezpečit, aby byly pro
+tu samou verzi programu -- ne starší ani novější.
+<p>
+Můžete zdrojové kódy zpřístupnit z různých strojů pod podmínkou,
+že je stejně snadné se k nim dostat, a za předpokladu, že vedle
+binární verze poskytnete informaci, kde zdrojové kódy hledat.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCHowCanIMakeSureEachDownloadGetsSource"
  NAME="HowCanIMakeSureEachDownloadGetsSource">
-Jak mù¾u zajistit,
-aby ka¾dý u¾ivatel, který si stáhne binární verzi, dostal také
-zdrojový kód?
+Jak můžu zajistit,
+aby každý uživatel, který si stáhne binární verzi, dostal také
+zdrojový kód?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Toto nemusíte zaji¹»ovat. Dokud poskytujete vedle binárních souborù
-také zdrojové kódy a u¾ivatelé se mohou podívat a rozhodnout vzít
-si, co chtìjí, splnil/a jste svoji povinnost. Rozhodnutí, zda si zdrojový
-kód stáhnout, je na u¾ivateli.
+Toto nemusíte zajišťovat. Dokud poskytujete vedle binárních souborů
+také zdrojové kódy a uživatelé se mohou podívat a rozhodnout vzít
+si, co chtějí, splnil/a jste svoji povinnost. Rozhodnutí, zda si zdrojový
+kód stáhnout, je na uživateli.
 <p>
-Na¹e po¾adavky na redistribuci jsou zamý¹leny tak, abychom
-zajistili ka¾dému u¾ivateli mo¾nost získat zdrojové kódy, 
-ne abychom jej nutili si je stáhnout, kdy¾ nechtìjí.
+Naše požadavky na redistribuci jsou zamýšleny tak, abychom
+zajistili každému uživateli možnost získat zdrojové kódy, 
+ne abychom jej nutili si je stáhnout, když nechtějí.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCWhySomeGPLAndNotLGPL"
  NAME="WhySomeGPLAndNotLGPL">
-Proè jsou nìkteré knihovny kryty klasickou
+Proč jsou některé knihovny kryty klasickou
 GPL a ne Lesser GPL?
 </A></h4>
 
 <dd>
-U¾ití Lesser GPL pro nìjakou konkrétní knihovnu znamená
-pro svobodný software ústup. Znamená to, ¾e jsme èásteènì upustili
-od po¾adavku ochránit u¾ivatelovy svobody a po¾adavku sdílet
-v¹e, co je vybudováno na software krytém GPL. To jsou samy o sobì
-zmìny k hor¹ímu.
-<p>
-Obèas je ale lokální ústup dobrou stategií. Nìkdy pomù¾e u¾ití
-LGPL u knihovny jejímu vìt¹ímu roz¹íøení a to jí zas pøinese více
-vylep¹ení, lep¹í podporu svobodného software a podobnì. To mù¾e
-být pro svobodný software pøínosem, pokud se to bude dít ve velké
-míøe. Ale bude to opravdu tak? O tom mù¾eme pouze spekulovat.
-<p>
-Bylo by hezké zkusit ka¾dou knihovnu na chvíli uvolnit pod LGPL,
-podívat se, jestli to pomáhá, a pøípadnì pøejít zpìt na GPL.
-To ale není proveditelné. Jakmile jednou pro nìjakou knihovnu
-pou¾ijeme LGPL, zmìnit to nazpìt by bylo velmi obtí¾né.
+Užití Lesser GPL pro nějakou konkrétní knihovnu znamená
+pro svobodný software ústup. Znamená to, že jsme částečně upustili
+od požadavku ochránit uživatelovy svobody a požadavku sdílet
+vše, co je vybudováno na software krytém GPL. To jsou samy o sobě
+změny k horšímu.
+<p>
+Občas je ale lokální ústup dobrou stategií. Někdy pomůže užití
+LGPL u knihovny jejímu většímu rozšíření a to jí zas přinese více
+vylepšení, lepší podporu svobodného software a podobně. To může
+být pro svobodný software přínosem, pokud se to bude dít ve velké
+míře. Ale bude to opravdu tak? O tom můžeme pouze spekulovat.
+<p>
+Bylo by hezké zkusit každou knihovnu na chvíli uvolnit pod LGPL,
+podívat se, jestli to pomáhá, a případně přejít zpět na GPL.
+To ale není proveditelné. Jakmile jednou pro nějakou knihovnu
+použijeme LGPL, změnit to nazpět by bylo velmi obtížné.
 <p>
-Proto se rozhodujeme pøípad od pøípadu, jakou licenci na knihovnu pou¾ít. 
+Proto se rozhodujeme případ od případu, jakou licenci na knihovnu 
použít. 
 Zde je <A HREF="/licenses/why-not-lgpl.html">
-dlouhé vysvìtlování</A> toho, jak to posuzujeme.
+dlouhé vysvětlování</A> toho, jak to posuzujeme.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCWillYouMakeAnException"
  NAME="WillYouMakeAnException">
-Chtìli bychom pou¾ívat urèitý
-program GNU v na¹em projektu proprietárního software, ale
-nehodí se nám GPL. Uèiníte pro nás výjimku? Pøineslo by to tomu
-programu více u¾ivatelù.
+Chtěli bychom používat určitý
+program GNU v našem projektu proprietárního software, ale
+nehodí se nám GPL. Učiníte pro nás výjimku? Přineslo by to tomu
+programu více uživatelů.
 </A></h4>
 
 <dd>
-Omlouváme se, ale takové výjimky nedìláme. Nebylo by to spravedlivé.
+Omlouváme se, ale takové výjimky neděláme. Nebylo by to spravedlivé.
 <p>
-Na¹ím cílem není maximalizovat poèet u¾ivatelù. Rad¹i se sna¾íme
-co nejvíce u¾ivatelùm zajistit základní svobody. V tomto cíli nám
-projekty proprietárního software spí¹e pøeká¾ejí, ne¾ aby nám 
-pomáhaly.
+Naším cílem není maximalizovat počet uživatelů. Radši se snažíme
+co nejvíce uživatelům zajistit základní svobody. V tomto cíli nám
+projekty proprietárního software spíše překážejí, než aby nám 
+pomáhaly.
 <p>
-Obèas dìláme výjimky, abychom pomohli projektu, který vytváøí
-svobodný software pod jinou licencí ne¾ GPL. Musíme v¹ak vidìt
-dobrý dùvod, proè to nìjak pomù¾e cíli hnutí svobodného software.
+Občas děláme výjimky, abychom pomohli projektu, který vytváří
+svobodný software pod jinou licencí než GPL. Musíme však vidět
+dobrý důvod, proč to nějak pomůže cíli hnutí svobodného software.
 <p>
-Obèas také mìníme distribuèní podmínky nìjakého balíku,
-kdy¾ to jasnì vypadá jako správný zpùsob, jak pomoci
-cíli svobodného software. Jsme s tím ale velmi opatrní
-a budete nám muset pøedlo¾it velmi pøesvìdèivé dùvody,
-abychom to udìlali.
+Občas také měníme distribuční podmínky nějakého balíku,
+když to jasně vypadá jako správný způsob, jak pomoci
+cíli svobodného software. Jsme s tím ale velmi opatrní
+a budete nám muset předložit velmi přesvědčivé důvody,
+abychom to udělali.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCVersionTwoOrLater" NAME="VersionTwoOrLater">
-Proè
-by na programech mìlo být ,,Version 2 of the GPL or any later version''
-(GPL verze 2 nebo jakákoliv pozdìj¹í)?
+Proč
+by na programech mělo být ,,Version 2 of the GPL or any later version''
+(GPL verze 2 nebo jakákoliv pozdější)?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Èas od èasu, a ty intervaly jsou roky, mìníme GPL -- obèas 
-abychom ji vyjasnili, obèas abychom povolili nìjaké zpùsoby
-u¾ití, které døíve povoleny nebyly, a nìkdy také proto, abychom zpøísnili
-nìjaký po¾adavek. (Poslední zmìna probìhla roku 1991.) Tím, ¾e pou¾ijete
-v ka¾dém programu tento ,,nepøímý odkaz'', nám umo¾níte zmìnit distribuèní
-podmínky celé kolekce software GNU, kdykoliv GPL zaktualizujeme.
-<p>
-Kdyby toto upozornìní na programech nebylo, museli bychom
-ka¾dou zmìnu dlouze diskutovat s mnoha vlastníky copyrightu,
-co¾ by bylo prakticky nemo¾né. Neexistovala by tak ¾ádná
-mo¾nost, jak udr¾et podmínky distribuce GNU software konzistentní.
-<p>
-Pøepokládejme, ¾e je na programu napsáno ,,GPL verze 2 nebo jakákoliv
-pozdìj¹í verze'' a byla vydána nová verze GPL. Pokud nová GPL
-dává nìjaká dal¹í povolení, pak tato povolení budou v¹em u¾ivatelùm
-okam¾itì k dispozici. Jestli ale nová verze nìjaký po¾adavek zpøísní,
-u¾ívání stávajících verzí programù to nijak neomezí, u¾ivatelé jej
-mohou stále pou¾ívat pod pomínkami verze 2. Kdy¾ program øíká ,,Verze
-2 GPL nebo jakákoliv pozdìj¹í verze'', u¾ivatelé budou mít mo¾nost
-pou¾ívat ho pod podmínkami GPL verze 2, i kdyby byla vydána nová verze 
+Čas od času, a ty intervaly jsou roky, měníme GPL -- občas 
+abychom ji vyjasnili, občas abychom povolili nějaké způsoby
+užití, které dříve povoleny nebyly, a někdy také proto, abychom 
zpřísnili
+nějaký požadavek. (Poslední změna proběhla roku 1991.) Tím, že 
použijete
+v každém programu tento ,,nepřímý odkaz'', nám umožníte změnit 
distribuční
+podmínky celé kolekce software GNU, kdykoliv GPL zaktualizujeme.
+<p>
+Kdyby toto upozornění na programech nebylo, museli bychom
+každou změnu dlouze diskutovat s mnoha vlastníky copyrightu,
+což by bylo prakticky nemožné. Neexistovala by tak žádná
+možnost, jak udržet podmínky distribuce GNU software konzistentní.
+<p>
+Přepokládejme, že je na programu napsáno ,,GPL verze 2 nebo jakákoliv
+pozdější verze'' a byla vydána nová verze GPL. Pokud nová GPL
+dává nějaká další povolení, pak tato povolení budou všem uživatelům
+okamžitě k dispozici. Jestli ale nová verze nějaký požadavek zpřísní,
+užívání stávajících verzí programů to nijak neomezí, uživatelé jej
+mohou stále používat pod pomínkami verze 2. Když program říká ,,Verze
+2 GPL nebo jakákoliv pozdější verze'', uživatelé budou mít možnost
+používat ho pod podmínkami GPL verze 2, i kdyby byla vydána nová verze 
 GPL.
 <p>
-Kdy¾ v¹ak nebudou muset u¾ivatelé tato pøidaná omezení u existujícího
-software respektovat, k èemu to bude dobré? Kdy¾ ji¾ bude
-GPL verze 3 jednou vydána, vývojáøi vìt¹iny GPL programù
-uvolní jejich dal¹í verzi s copyrightem ,,Dle GPL verze 3
-nebo jakékoliv pozdìj¹í verze.'' Potom budou muset u¾ivatelé
-v dal¹ích verzích programu ji¾ následovat podmínky GPL verze 3.
-<p>
-Na druhé stranì, vývojáøi nejsou povinni toto udìlat. Pokud
-jim to lépe vyhovuje, mohou dovolit u¾ivatelùm vyu¾ívat
-i pøedchozí verze GPL.
+Když však nebudou muset uživatelé tato přidaná omezení u existujícího
+software respektovat, k čemu to bude dobré? Když již bude
+GPL verze 3 jednou vydána, vývojáři většiny GPL programů
+uvolní jejich další verzi s copyrightem ,,Dle GPL verze 3
+nebo jakékoliv pozdější verze.'' Potom budou muset uživatelé
+v dalších verzích programu již následovat podmínky GPL verze 3.
+<p>
+Na druhé straně, vývojáři nejsou povinni toto udělat. Pokud
+jim to lépe vyhovuje, mohou dovolit uživatelům využívat
+i předchozí verze GPL.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCWhyNotGPLForManuals" NAME="WhyNotGPLForManuals">
-Proè nepou¾ívat GPL pro manuály?
+Proč nepoužívat GPL pro manuály?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Sice je mo¾né GPL pro manuály pou¾ít, ale Licence svobodné dokumentace
-GNU (GNU Free Documentation Licence, GFDL) je pro nì mnohem lep¹í.
+Sice je možné GPL pro manuály použít, ale Licence svobodné dokumentace
+GNU (GNU Free Documentation Licence, GFDL) je pro ně mnohem lepší.
 <p>
-GPL byla navrhnuta pro programy. Obsahuje mnoho komplexních ustanovení,
-které jsou dùle¾itá pro programy, ale které pro knihy èi manuály
-nemají vùbec ¾ádný význam. Z opaèného pohledu, GFDL zase obsahuje
-ustanovení, které pomáhají nakladatelùm svobodných manuálù na nich
-vydìlat.
+GPL byla navrhnuta pro programy. Obsahuje mnoho komplexních ustanovení,
+které jsou důležitá pro programy, ale které pro knihy či manuály
+nemají vůbec žádný význam. Z opačného pohledu, GFDL zase obsahuje
+ustanovení, které pomáhají nakladatelům svobodných manuálů na nich
+vydělat.
 <p>
-Povolujeme zmìny v tìch èástech textu, které pokrývají nìjaká technická
-témata, ale nedovolujeme zmìny v sekcích, které citují nìèí právní,
-politický etický postoj. To dìláme tak, ¾e explicitnì oznaèíme
-sekce, které nesmí být modifikovány. GFDL stanoví jistá opatøení
-týkající se tìchto ,,nemìnných sekcí'', GPL by je nedovolovala.
+Povolujeme změny v těch částech textu, které pokrývají nějaká 
technická
+témata, ale nedovolujeme změny v sekcích, které citují něčí právní,
+politický etický postoj. To děláme tak, že explicitně označíme
+sekce, které nesmí být modifikovány. GFDL stanoví jistá opatření
+týkající se těchto ,,neměnných sekcí'', GPL by je nedovolovala.
 <p>
-Je dùle¾ité povolit zmìny v technických sekcích dokumentace,
-aby kdokoliv, kdo provede nìjakou zmìnu v programu, mohl odpovídajícím
-zpùsobem také upravit dokumentaci. Nemù¾eme po nikom po¾adovat, aby
-to udìlal, ale doufáme, ¾e tomu tak bude, nemìli bychom v tom bránit.
+Je důležité povolit změny v technických sekcích dokumentace,
+aby kdokoliv, kdo provede nějakou změnu v programu, mohl odpovídajícím
+způsobem také upravit dokumentaci. Nemůžeme po nikom požadovat, aby
+to udělal, ale doufáme, že tomu tak bude, neměli bychom v tom bránit.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCGPLTranslations" NAME="GPLTranslations">
-Existují pøeklady GPL do jiných jazykù?
+Existují překlady GPL do jiných jazyků?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Bylo by u¾iteèné mít takové pøeklady GPL do jazykù jiných,
-ne¾ je angliètina. Lidé dokonce i vytvoøili pøeklady
-a poslali nám je. My jsme se ale nikdy neodvá¾ili je oficiálnì
-potvrdit za platné. To s sebou nese takové riziko, ¾e si je
-netroufáme pøijmout.
-<p>
-Právní dokument je jistým zpùsobem podobný programu.
-Pøekládat ho je jako pøekládat program z jednoho programovacího
-jazyku do jiného. Mù¾e to udìlat jedinì právník s dobrou znalostí
-obou jazykù a i pøesto je zde riziko, ¾e se vloudí nìjaká chyba.
-<p>
-Kdybychom oficiálnì schvalovali pøeklady GPL, dávali bychom ka¾dému
-povolení dìlat cokoliv, co ten pøeklad øíká, ¾e dìlat mohou.
-Pokud by pøeklad byl úplnì pøesný, je v¹e vpoøádku. Kdyby v nìm
-ale byla nejaká chyba, výsledkem by mohla být pohroma, kterou bychom
-ji¾ nemohli napravit.
-<p>
-Kdy¾ je v programu chyba, mù¾eme vydat novou verzi a 
-stará verze èasem víceménì zmizí. Ale jak jednou dáme
-nìkomu povolení chovat se v souladu s nìjakým konkrétním
-pøekladem, neexistuje zpùsob, jakým bychom mu mohli toto
-povolení pozdìji odebrat, kdy¾ zjistíme, ¾e to byla chyba.
-<p>
-Lidé, kteøí chtìjí pomoci, nám èas od èasu nabízejí pomoc s pøekladem.
-Kdyby bylo problémem jen najít nìkoho, kdo by pøeklad provedl,
-tímto by byl vyøe¹en. Opravdový problém ale tkví v riziku
-chyby, a nabídka pomoci toto riziko nijak nesní¾í. Ani náhodou
-pak nemù¾eme autorizovat pøeklad, který není napsaný právníkem.
+Bylo by užitečné mít takové překlady GPL do jazyků jiných,
+než je angličtina. Lidé dokonce i vytvořili překlady
+a poslali nám je. My jsme se ale nikdy neodvážili je oficiálně
+potvrdit za platné. To s sebou nese takové riziko, že si je
+netroufáme přijmout.
+<p>
+Právní dokument je jistým způsobem podobný programu.
+Překládat ho je jako překládat program z jednoho programovacího
+jazyku do jiného. Může to udělat jedině právník s dobrou znalostí
+obou jazyků a i přesto je zde riziko, že se vloudí nějaká chyba.
+<p>
+Kdybychom oficiálně schvalovali překlady GPL, dávali bychom každému
+povolení dělat cokoliv, co ten překlad říká, že dělat mohou.
+Pokud by překlad byl úplně přesný, je vše vpořádku. Kdyby v něm
+ale byla nejaká chyba, výsledkem by mohla být pohroma, kterou bychom
+již nemohli napravit.
+<p>
+Když je v programu chyba, můžeme vydat novou verzi a 
+stará verze časem víceméně zmizí. Ale jak jednou dáme
+někomu povolení chovat se v souladu s nějakým konkrétním
+překladem, neexistuje způsob, jakým bychom mu mohli toto
+povolení později odebrat, když zjistíme, že to byla chyba.
+<p>
+Lidé, kteří chtějí pomoci, nám čas od času nabízejí pomoc s 
překladem.
+Kdyby bylo problémem jen najít někoho, kdo by překlad provedl,
+tímto by byl vyřešen. Opravdový problém ale tkví v riziku
+chyby, a nabídka pomoci toto riziko nijak nesníží. Ani náhodou
+pak nemůžeme autorizovat překlad, který není napsaný právníkem.
 <p>
-Proto v souèastnosti neschvalujeme pøeklady GPL jako globálnì
-platné a závazné. Místo toho dìláme dvì vìci:
+Proto v součastnosti neschvalujeme překlady GPL jako globálně
+platné a závazné. Místo toho děláme dvě věci:
 <p>
 <UL>
-<LI> Odkazujeme lidi na neoficiální pøeklady.
+<LI> Odkazujeme lidi na neoficiální překlady.
 <p>
-To znamená, ¾e lidem povolujeme vytvoøit neoficiální pøeklad GPL,
-ale neschválíme ho jako právnì platný a závazný.
+To znamená, že lidem povolujeme vytvořit neoficiální překlad GPL,
+ale neschválíme ho jako právně platný a závazný.
 <p>
-Neschválený pøeklad nemá ¾ádnou právní moc a mìlo by to v nìm
-být explicitnì uvedeno. Mìl by být oznaèen takto:
+Neschválený překlad nemá žádnou právní moc a mělo by to v něm
+být explicitně uvedeno. Měl by být označen takto:
 <p>
 <pre>
-  Tento pøeklad GPL je neformální a není oficiálnì schválený
-  Nadací pro svobodný software jako platný. Pokud si chcete 
-  být naprosto jisti, co je a není dovoleno, nahlédnìte do 
-  originální GPL (v angliètinì).
+  Tento překlad GPL je neformální a není oficiálně schválený
+  Nadací pro svobodný software jako platný. Pokud si chcete 
+  být naprosto jisti, co je a není dovoleno, nahlédněte do 
+  originální GPL (v angličtině).
 </pre>
 <p>
-Neschválené pøeklady v¹ak mohou poslou¾it jako rada ke správnému
-porozumìní anglické GPL. Pro mnoho u¾ivatelù je to postaèující.
+Neschválené překlady však mohou posloužit jako rada ke správnému
+porozumění anglické GPL. Pro mnoho uživatelů je to postačující.
 <p>
-Pøesto by si ale mìli obchodníci pou¾ívající GNU software
-ve svých komerèních aktivitách a lidé, kteøí GNU software
-veøejnì distribuují na ftp, prostudovat opravdovou anglickou
-GPL a ujistit se, co v¹echno je dovoleno.
+Přesto by si ale měli obchodníci používající GNU software
+ve svých komerčních aktivitách a lidé, kteří GNU software
+veřejně distribuují na ftp, prostudovat opravdovou anglickou
+GPL a ujistit se, co všechno je dovoleno.
 <p>
 <LI>
-Je mo¾né publikovat pøeklad platný pouze v jedné zemi.
+Je možné publikovat překlad platný pouze v jedné zemi.
 <p>
-Uva¾ujeme o tom, ¾e bychom publikovali pøeklady, které
-by byly právnì platné pouze v jedné zemi. Tímto zpùsobem
-bychom zajistili, ¾e pokud je v pøekladu nìjaká chyba,
-bude omezena na tuto jednu zemi a celková ¹koda nebude tak
-velká.
-<p>
-I to by ale vy¾adovalo znaènou odbornost a úsilí nìjakého
-sympatizujícího schopného právníka, ne¾ by byl takový pøeklad
-hotov, tak¾e nic takového nemù¾eme v nejbli¾¹í dobì slíbit.
+Uvažujeme o tom, že bychom publikovali překlady, které
+by byly právně platné pouze v jedné zemi. Tímto způsobem
+bychom zajistili, že pokud je v překladu nějaká chyba,
+bude omezena na tuto jednu zemi a celková škoda nebude tak
+velká.
+<p>
+I to by ale vyžadovalo značnou odbornost a úsilí nějakého
+sympatizujícího schopného právníka, než by byl takový překlad
+hotov, takže nic takového nemůžeme v nejbližší době slíbit.
 </UL>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCInterpreterIncompat" NAME="InterpreterIncompat">
 Pokud
-má interpretr programovacího jazyka licenci, která není kompatibilní
-s GPL, mohu na nìm spou¹tìt GPL programy?
+má interpretr programovacího jazyka licenci, která není kompatibilní
+s GPL, mohu na něm spouštět GPL programy?
 </A></h4>
 
 <dd>
 
-Pokud interpretr pouze interpretuje jazyk, pak je odpovìï ano.
-Interpretovaný program jsou pro interpretr pouze data, GPL nijak
-neomezuje, jakými nástroji program zpracováváte.
+Pokud interpretr pouze interpretuje jazyk, pak je odpověď ano.
+Interpretovaný program jsou pro interpretr pouze data, GPL nijak
+neomezuje, jakými nástroji program zpracováváte.
 
-Kdy¾ je ale interpretr roz¹íøen o poskytování vazeb
-s dal¹ími prostøedky (co¾ jsou èasto, ale ne v¾dy, knihovny),
-interpretovaný program je vpodstatì linkován s tìmito
-prostøedky, které pou¾ívá pomocí vazeb. Pøíkladem je 
-JNI nebo Java Native Interface: knihovny, ke kterým
-je takto pøistupováno, jsou dynamicky linkovány s javovými
-programy, které je takto volají. 
+Když je ale interpretr rozšířen o poskytování vazeb
+s dalšími prostředky (což jsou často, ale ne vždy, knihovny),
+interpretovaný program je vpodstatě linkován s těmito
+prostředky, které používá pomocí vazeb. Příkladem je 
+JNI nebo Java Native Interface: knihovny, ke kterým
+je takto přistupováno, jsou dynamicky linkovány s javovými
+programy, které je takto volají. 
 
-Pokud jsou tedy tyto prostøedky vydány pod GPL-nekompatibilní
-licencí, je to jako ka¾dá jiná situace pøi linkování
-s GPL-nekompatibilní knihovnou.
-To znamená, ¾e:
+Pokud jsou tedy tyto prostředky vydány pod GPL-nekompatibilní
+licencí, je to jako každá jiná situace při linkování
+s GPL-nekompatibilní knihovnou.
+To znamená, že:
 
 <ol>
- <li>Pokud pí¹ete kód a uvolníte ho pod GPL, mù¾ete udìlit explicitní
-výjimku, která dává povolení linkovat ho s tìmito GPL-nekompatibilními zdroji.
+ <li>Pokud píšete kód a uvolníte ho pod GPL, můžete udělit explicitní
+výjimku, která dává povolení linkovat ho s těmito GPL-nekompatibilními 
zdroji.
 
 <li>Pokud jste napsal/a program a vypustil/a jej pod GPL, a navrhl/a
-jej speciálnì k tomu, aby pracoval s tìmito prostøedky,
-lidé to mohou pova¾ovat jako implicitní výjimku, která jim
-dovoluje linkování s tìmito prostøedky. Jestli to ale takto
-myslíte, je lep¹í uvést to explicitnì.
-
- <li>Nemù¾ete vzít kód nìèího programu krytého GPL a takto jej pou¾ívat
-nebo do nìj pøidávat takovéto výjimky. Výjimky mohou pøidávat pouze
-vlastníci copyrightu na program.
+jej speciálně k tomu, aby pracoval s těmito prostředky,
+lidé to mohou považovat jako implicitní výjimku, která jim
+dovoluje linkování s těmito prostředky. Jestli to ale takto
+myslíte, je lepší uvést to explicitně.
+
+ <li>Nemůžete vzít kód něčího programu krytého GPL a takto jej 
používat
+nebo do něj přidávat takovéto výjimky. Výjimky mohou přidávat pouze
+vlastníci copyrightu na program.
 </ol>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCWhoHasThePower" NAME="WhoHasThePower">
-Kdo má moc prosazovat GPL?
+Kdo má moc prosazovat GPL?
 </A></h4>
 
 <dd>
 
-Jeliko¾ je GPL copyrightovou licencí, moc vynucovat ji mají vlastníci
-copyrightu na daný konkrétní software. Pokud se setkáte s poru¹ením
-GPL, mìli byste informovat vývojáøe daného programu. Buï jsou vlastníky
-copyrightu oni, nebo jsou s nimi nìjak spojeni.
+Jelikož je GPL copyrightovou licencí, moc vynucovat ji mají vlastníci
+copyrightu na daný konkrétní software. Pokud se setkáte s porušením
+GPL, měli byste informovat vývojáře daného programu. Buď jsou vlastníky
+copyrightu oni, nebo jsou s nimi nějak spojeni.
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCOOPLang" NAME="OOPLang">
-Pokud v nìjakém
-objektovì orientovaném programovacím jazyku, jako je Java, pou¾iji
-tøídu pod GPL a nebudu ji modifikovat ani z ní odvozovat tøídy nové,
-jakým zpùsobem GPL ovlivòuje celý program?
+Pokud v nějakém
+objektově orientovaném programovacím jazyku, jako je Java, použiji
+třídu pod GPL a nebudu ji modifikovat ani z ní odvozovat třídy nové,
+jakým způsobem GPL ovlivňuje celý program?
 </A></h4>
 
 <dd>
-Odvozování od tøídy je vytváøením odvozené práce. V tom pøípadì
-platí podmínky GPL na celý program, ve kterém vytváøíte podtøídu
-té GPL tøídy.
+Odvozování od třídy je vytvářením odvozené práce. V tom případě
+platí podmínky GPL na celý program, ve kterém vytváříte podtřídu
+té GPL třídy.
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCPortProgramToGL" NAME="PortProgramToGL">
-Kdy¾
-portuji svùj program do GNU/Linuxu, znamená to, ¾e jej musím 
-uvolnit jako svobodný software pod GPL nebo nìjakou jinou
-licencí svobodného software?
+Když
+portuji svůj program do GNU/Linuxu, znamená to, že jej musím 
+uvolnit jako svobodný software pod GPL nebo nějakou jinou
+licencí svobodného software?
 </A></h4>
 
 <dd>
 
-Obvykle je odpovìï ne -- není to právní po¾adavek. Odpovìï ale zále¾í
-na tom, jaké knihovny pou¾íváte a jaké jsou jejich licence.
-Vìt¹ina systémových knihoven pou¾ívá buï <A
+Obvykle je odpověď ne -- není to právní požadavek. Odpověď ale 
záleží
+na tom, jaké knihovny používáte a jaké jsou jejich licence.
+Většina systémových knihoven používá buď <A
 HREF="/licenses/lgpl.html">GNU Lesser GPL</A> nebo GNU GPL
-obsahující výjimku, povolující linkování s èímkoliv. Tyto knihovny
-mohou být vyu¾ívány v nesvobodných programech, ale v tomto konkrétním
-pøípadì má Lesser GPL urèité po¾adavky, kterými se musíte øídit.
+obsahující výjimku, povolující linkování s čímkoliv. Tyto knihovny
+mohou být využívány v nesvobodných programech, ale v tomto konkrétním
+případě má Lesser GPL určité požadavky, kterými se musíte řídit.
 
 <p>
 
-Nìkteré knihovny jsou zveøejnìny pod GNU GPL bez výjimek. Jestli je
-chcete pou¾ívat, musíte pou¾ít licenci kompatibilní s GPL. Takové
-knihovny jsou ale vìt¹inou specializované a na jiných platformách
-neexistují, tak¾e co se týèe pouze portování, zøejmì je nebudete
-vùbec potøebovat.
+Některé knihovny jsou zveřejněny pod GNU GPL bez výjimek. Jestli je
+chcete používat, musíte použít licenci kompatibilní s GPL. Takové
+knihovny jsou ale většinou specializované a na jiných platformách
+neexistují, takže co se týče pouze portování, zřejmě je nebudete
+vůbec potřebovat.
 
 <p>
 
-Vá¹ software v¹ak samozøejmì není pøíspìvkem do na¹í komunity,
-dokud není svobodný. Lidé, kteøí si vá¾í hodnoty svobody jej
-odmítnou pou¾ívat. U¾itek z nìj budou mít pouze lidé, kteøí
-budou ochotni své svobody se vzdát. To znamená, ¾e vá¹ software
-bude v praxi fungovat jako lákadlo pro lidi, aby se svobody vzdali.
+Váš software však samozřejmě není příspěvkem do naší komunity,
+dokud není svobodný. Lidé, kteří si váží hodnoty svobody jej
+odmítnou používat. Užitek z něj budou mít pouze lidé, kteří
+budou ochotni své svobody se vzdát. To znamená, že váš software
+bude v praxi fungovat jako lákadlo pro lidi, aby se svobody vzdali.
 
 <p>
 
-Jestli se budete chtít jednoho dne ohlédnout za svou kariérou
-a cítit, ¾e jste nìjak pomohli rùstu dobré svobodné spoleènosti,
-mìli byste udìlat vá¹ software svobodným.
+Jestli se budete chtít jednoho dne ohlédnout za svou kariérou
+a cítit, že jste nějak pomohli růstu dobré svobodné společnosti,
+měli byste udělat váš software svobodným.
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCCompanyGPLCostsMoney" NAME="CompanyGPLCostsMoney">
 Zrovna
-jsem zjistil, ¾e jedna spoleènost má kopii programu pod GPL a musím
-platit, abych ji dostal. Neporu¹ují GPL tím, ¾e jej nedají volnì k dispozici
+jsem zjistil, že jedna společnost má kopii programu pod GPL a musím
+platit, abych ji dostal. Neporušují GPL tím, že jej nedají volně k 
dispozici
 na internetu?
 </A></h4>
 
 <dd>
 
-Ne. GPL po nikom nepo¾aduje, aby pou¾il k distribuci internet.
-Ani po nikom nepo¾aduje, aby program redistribuoval.
-A i kdy¾ se nìkdo rozhodne program redistribuovat, 
-tak (mimo jeden speciální pøípad) GPL neøíká, ¾e musí
-distribuovat kopii zrovna vám nebo nìjaké jiné konkrétní osobì.
+Ne. GPL po nikom nepožaduje, aby použil k distribuci internet.
+Ani po nikom nepožaduje, aby program redistribuoval.
+A i když se někdo rozhodne program redistribuovat, 
+tak (mimo jeden speciální případ) GPL neříká, že musí
+distribuovat kopii zrovna vám nebo nějaké jiné konkrétní osobě.
 
 <p>
 
-GPL po¾aduje to, aby èlovìk, který software obdr¾í, mìl svobodu
-distribuovat vám program, <em>kdy¾ chce</em>. Jakmile jednou
-vlastník copyrightu nìkomu program distribuuje, tento èlovìk jej
-mù¾e distribuovat vám èi komukoliv jinému podle toho, jak uzná
-za vhodné.
+GPL požaduje to, aby člověk, který software obdrží, měl svobodu
+distribuovat vám program, <em>když chce</em>. Jakmile jednou
+vlastník copyrightu někomu program distribuuje, tento člověk jej
+může distribuovat vám či komukoliv jinému podle toho, jak uzná
+za vhodné.
 <p>
 
 <dt><h4><A HREF="#TOCReleaseNotOriginal" NAME="ReleaseNotOriginal">
 Mohu
-vydat program s licencí, která øíká, ¾e mù¾ete distribuovat modifikované
-verze pod GPL, ale nesmíte pod GPL distribuovat verzi originální?
+vydat program s licencí, která říká, že můžete distribuovat 
modifikované
+verze pod GPL, ale nesmíte pod GPL distribuovat verzi originální?
 </a></h4>
 
 <dd>
 
-Taková licence by si protiøeèila. Podívejme se, jaké by mìla
-implikace pro u¾ivatele.
+Taková licence by si protiřečila. Podívejme se, jaké by měla
+implikace pro uživatele.
 <p>
-Pøedpokládejme, ¾e zaènu s originální verzí (budeme ji nazývat A),
-pøidám nìjaký kód (øeknìme 1000 øádek) a vydám tuto modifikovanou
-verzi (øíkejme jí B) pod GPL. GPL tvrdí, ¾e kdokoliv mù¾e opìt zmìnit
-verzi B a vydat výsledek pod GPL. Tak¾e já (nebo nìkdo jiný)
-sma¾u tìchto tisíc øádek a tím vytvoøím verzi C, která má
-tentý¾ kód jako A, ale je nyní krytá GPL.
-<p>
-Pokud se pokusíte tuto cestu zablokovat tím, ¾e v licenci explicitnì
-zaká¾ete reprodukci pùvodní kopie identické s A pod GPL vymazáním
-tìch øádek z B, licence vpodstatì øíká, ¾e nesmím plnì vyu¾ívat verzi
-B v¹emi zpùsoby, jaké povoluje GPL. Jinými slovy, licence ve skuteènosti
-nedovoluje, aby u¾ivatel vydal modifikovanou verzi B pod GPL.
+Předpokládejme, že začnu s originální verzí (budeme ji nazývat A),
+přidám nějaký kód (řekněme 1000 řádek) a vydám tuto modifikovanou
+verzi (říkejme jí B) pod GPL. GPL tvrdí, že kdokoliv může opět změnit
+verzi B a vydat výsledek pod GPL. Takže já (nebo někdo jiný)
+smažu těchto tisíc řádek a tím vytvořím verzi C, která má
+tentýž kód jako A, ale je nyní krytá GPL.
+<p>
+Pokud se pokusíte tuto cestu zablokovat tím, že v licenci explicitně
+zakážete reprodukci původní kopie identické s A pod GPL vymazáním
+těch řádek z B, licence vpodstatě říká, že nesmím plně využívat 
verzi
+B všemi způsoby, jaké povoluje GPL. Jinými slovy, licence ve skutečnosti
+nedovoluje, aby uživatel vydal modifikovanou verzi B pod GPL.
 <p>
 
 <HR>
-
-[
-<!-- Please keep this list alphabetical -->
-<!-- PLEASE UPDATE THE LIST AT THE BOTTOM (OR TOP) OF THE PAGE TOO! -->
-<A HREF="/licenses/gpl-faq.html">Anglicky</A>
-| <A HREF="/licenses/gpl-faq.fr.html">Francouzsky</A>
-| <A HREF="/licenses/gpl-faq.it.html">Italsky</A>
-| <A HREF="/licenses/gpl-faq.ko.html">Korejsky</A>
-| <A HREF="/licenses/gpl-faq.pl.html">Polsky</A>
-| <A HREF="/licenses/gpl-faq.pt-br.html">Portugalsky</A>
-<!-- | A HREF="/boilerplate.LG.html" LANGUAGE /A -->
-<!-- Please keep this list alphabetical -->
-<!-- PLEASE UPDATE THE LIST AT THE BOTTOM (OR TOP) OF THE PAGE TOO! -->
-]
-
-
 <HR>
 
-Návrat na <A HREF="/">domovskou stránku GNU</A>.
+Návrat na <A HREF="/">domovskou stránku GNU</A>.
 <P>
-FSF &amp; GNU informace &amp; otázky na
+FSF &amp; GNU informace &amp; otázky na
 <A HREF="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>.
-Dal¹í <A HREF="/contact/">mo¾nost</A> jak kontaktovat FSF.
+Další <A HREF="/contact/">možnost</A> jak kontaktovat FSF.
 <P>
-Komentáøe k tìmto web stránkám na
+Komentáře k těmto web stránkám na
 <A HREF="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>,
-jiné otázky zasílejte na
+jiné otázky zasílejte na
 <A HREF="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>.
 <P>
 Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 Free Software Foundation, Inc.,
 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA
 <P>
-Doslovné kopírování a ¹íøení tohoto celého dokumentu na jakémkoliv médiu
-je dovoleno v pøípadì, ¾e bude toto upozornìní zachováno.<P>
+Doslovné kopírování a šíření tohoto celého dokumentu na jakémkoliv 
médiu
+je dovoleno v případě, že bude toto upozornění zachováno.<P>
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2017/03/26 13:24:40 $ $Author: th_g $
+$Date: 2017/05/04 14:29:33 $
 <!-- timestamp end -->
 <HR>
 </BODY>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]