www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/education edu-schools.he.html


From: Therese Godefroy
Subject: www/education edu-schools.he.html
Date: Mon, 1 May 2017 15:17:19 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /webcvs/www
Module name:  www
Changes by:   Therese Godefroy <th_g> 17/05/01 15:17:19

Modified files:
    education   : edu-schools.he.html 

Log message:
    Regenerate from outdated PO.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/edu-schools.he.html?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3

Patches:
Index: edu-schools.he.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/education/edu-schools.he.html,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- edu-schools.he.html 28 Jun 2014 10:03:01 -0000   1.2
+++ edu-schools.he.html 1 May 2017 19:17:19 -0000    1.3
@@ -1,141 +1,151 @@
-<!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/education/edu-schools.html" -->
-<!--#set var="DIFF_FILE" value="" -->
+<!--#set var="PO_FILE"
+ value='<a href="/education/po/edu-schools.he.po">
+ https://www.gnu.org/education/po/edu-schools.he.po</a>'
+ --><!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/education/edu-schools.html"
+ --><!--#set var="DIFF_FILE" value=""
+ --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2009-12-15" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.he.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.79 -->
 <!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 
-<title>מדוע בתי ספר צריכים להשתמש רק בתוכנה 
חופשית</title>
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>מדוע בתי ספר צריכים להשתמש רק בתוכנה 
חופשית - GNU Project - Free Software
+Foundation</title>
 
-<!-- Fixed by hand on June 26, 2014:
-   - add out-of-date notice and disable top addendum,
-   - translist before banner,
-   - remove commented-out #translations,
-   - partially update footer.
--->
 <!--#include virtual="/education/po/edu-schools.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.he.html" -->
+<!--#include virtual="/education/education-menu.he.html" -->
+
+<!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
 <!--#include virtual="/server/outdated.he.html" -->
+<!--#if expr="$OUTDATED_SINCE" -->
+<!--#else -->
+<!--#if expr="$LANGUAGE_SUFFIX" -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="no" -->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.he.html" -->
+<!--#endif -->
+<!--#endif -->
 <h2>מדוע בתי ספר צריכים להשתמש רק בתוכנה 
חופשית</h2>
 
 <p>מאת <a href="http://www.stallman.org";>ריצ'רד סטולמן</a></p>
 
-<p>
-ישנן סיבות כלליות מדוע משתמשי מחשב צריכים 
להתעקש על שימוש בתוכנה
-חופשית. היא מעניקה למשתמשים יכולת לשלוט 
במחשביהם – בעת שימוש בתוכנה
-קניינית, המחשב עושה מה שבעל התוכנה רוצה 
שיעשה, לא המשתמש. תוכנה חופשית
-אף מעניקה למשתמשים את החירות לשתף פעולה זה 
עם זה, לחיות חיים הגונים.
-</p>
-
-<p>
-סיבות אלו נכונות לבתי ספר כפי שהן נכונות 
לכל דבר. אבל יש מאמר זה דן
-בסיבות המיוחדות לבתי ספר.
-</p>
-
-<p>
-ראשית, תוכנה חופשית יכולות לחסוך לבתי הספר 
כסף. אפילו במדינות העשירות
-ביותר, לבתי הספר אין די כסף. תוכנה חופשית 
מעניקה לבתי הספר, כמו לכל
-משתמש, את החירות להעתיקה ולהפיצה, כך 
שהמערכת של בית הספר יכולה ליצור
-עותקים עבור כל המחשבים שברשותה. דבר זה יכול 
לסייע בסגירת הפער הדיגיטלי
-במדינות עניות.
-</p>
-
-<p>
-סיבה זו, עד כמה שהיא חשובה, שטחית למדי. 
ומפתחי תוכנה קניינית יכולים
-לחסל חסרון זה על ידי תרימת עותקים לבתי הספר 
(זהירות – בית ספר שמקבל את
-ההצעה הזו, עשוי להדרש לשלם עבור שדרוגים 
עתידיים). אז הנה הסיבות
-העמוקות.
-</p>
-
-<p>
-על בתי הספר ללמד את התלמידים אורחות חיים 
שיועילו לחברה בכללה. עליהם
-לקדם את השימוש בתוכנה חופשית כפי שהם 
מקדמים מיחזור. אם בתי הספר ילמדו
-את התלמידים להשתמש בתוכנה חופשית, התלמידים 
ישתמשו בהן לאחר שיסיימו את
-לימודיהם. זה יסייע לחברה בכללותה להתחמק 
משליטה (ועושק) על ידי
-תאגידי-ענק. תאגידים אלו מציעים דוגמיות חינ
מיות לבתי הספר מאותן סיבות
-שחברות טבק מחלקות סיגריות בחינם: כדי להביא 
את הילדים
-להתמכרות <a href="#1">(1)</a>. הם לא יעניקו הנחות 
לאותם תלמידים,
-לכשיגדלו ויסיימו את לימודיהם.
-</p>
-
-<p>
-תוכנה חופשית מאפשרת לתלמידים ללמוד כיצד 
תוכנה פועלות. כשתלמידים מגיעים
-לגיל העשרה, חלקם רוצים ללמוד כל שיש לדעת על 
מערכת המחשב והתוכנה
-שלה. זהו הגיל שבו אנשים שיהיו מתכנתים טובים 
צריכים ללמוד זאת. כדי
-ללמוד כיצד לכתוב היטב תוכנה, תלמידים 
צריכים לקרוא ולכתוב הרבה מאד
-קוד. הם צריכים לקרוא ולהבין תוכנות אמיתיות, 
שאנשים באמת משתמשים
-בהן. הם יהיו סקרנים מאד לקרוא את קוד המקור 
של התוכנה בהן הם משתמשים
-מדי יום.
-</p>
-
-<p>
-התוכנה הקניינית דוחה את הצמא שלהם לידע. היא 
אומרת "המידע שאתה רוצה הוא
-סוד – הלימוד אסור!". התוכנה החופשית מעודדת 
את כולם ללמוד. התוכנה
-החופשית מעודדת את כולם ללמוד. קהילת התוכנה 
החופשית דוחה את "כהונת
-הטכנולוגיה", המשאירה את הציבור הכללי נבער 
באשר לדרך בה הטכנולוגיה
-עובדת; אנחנו מעודדים תלמידים, בני כל גיל 
ובכל מצב, לקרוא את קוד המקור
-וללמוד ככל שירצו לדעת. בתי ספר המשתמשים 
בתוכנה חופשית יאפשרו לתלמידים
-מחונני-תוכנה להתקדם.
-</p>
-
-<p>
-הסיבה הבאה לשימוש בתוכנה חופשית בבתי ספר 
עמוקה עוד יותר. אנחנו מצפים
-מבתי ספר ללמד תלמידים עובדות בסיסיות 
וכישורים מועילים, אבל תפקידם אינו
-מסתכם בכך. המשימה הבסיסית ביותר של בתי הספר 
היא ללמד אנשים להיות
-אזרחים טובים ושכנים טובים – לשתף פעולה עם 
אלו הזקוקים לעזרתם. בתחום
-המחשבים, המשמעות היא ללמד אותם לשתף תוכנה. 
בתי ספר יסודיים, יותר
-מכולם, צריכים לומר לתלמידיהם "אם אתם מביאים 
תוכנה לבית הספר, עליכם
-לחלוק בה עם התלמידים האחרים". כמובן, על בית 
הספר ליישם את מה שהוא מטיף
-לו: כל התוכנה המותקנת על ידי בית הספר צריכה 
להיות זמינה לתלמידים
-להעתקה, ללקיחה הביתה, ולהפצה נוספת.
-</p>
-
-<p>
-לימוד התלמידים להשתמש בתוכנה חופשית, 
ולהשתתף בקהילת התוכנה החופשית,
-היא שיעור מעשי באזרחות. בנוסף, הדבר מלמד את 
התלמידים שהמודל הראוי
-לחיקוי הוא זה של שירות ציבורי, לא של 
אוליגארכים. כל רמות בית הספר
-צריכות להשתמש בתוכנה חופשית.
-</p>
+<p>ישנן סיבות כלליות מדוע משתמשי מחשב 
צריכים <a
+href="/philosophy/free-software-even-more-important.html">להתעקש על 
שימוש
+בתוכנה חופשית</a>. היא מעניקה למשתמשים יכולת 
לשלוט במחשביהם – בעת שימוש
+בתוכנה קניינית, המחשב עושה מה שבעל התוכנה 
רוצה שיעשה, לא המשתמש. תוכנה
+חופשית אף מעניקה למשתמשים את החירות לשתף 
פעולה זה עם זה, לחיות חיים
+הגונים. סיבות אלו נכונות לבתי ספר כפי שהן נ
כונות לכל דבר. אבל יש מאמר זה דן
+בסיבות המיוחדות לבתי ספר.</p>
+
+<p>ראשית, תוכנה חופשית יכולות לחסוך לבתי 
הספר כסף. אפילו במדינות העשירות ביותר,
+לבתי הספר אין די כסף. תוכנה חופשית מעניקה 
לבתי הספר, כמו לכל משתמש, את
+החירות להעתיקה ולהפיצה, כך שהמערכת של בית 
הספר יכולה ליצור עותקים עבור כל
+המחשבים שברשותה. דבר זה יכול לסייע בסגירת 
הפער הדיגיטלי במדינות עניות.</p>
+
+<p>סיבה זו, עד כמה שהיא חשובה, שטחית למדי. 
ומפתחי תוכנה קניינית יכולים לחסל
+חסרון זה על ידי תרימת עותקים לבתי הספר 
(זהירות – בית ספר שמקבל את ההצעה הזו,
+עשוי להדרש לשלם עבור שדרוגים עתידיים). אז הנ
ה הסיבות העמוקות.</p>
+
+<p>על בתי הספר ללמד את התלמידים אורחות חיים 
שיועילו לחברה בכללה. עליהם לקדם את
+השימוש בתוכנה חופשית כפי שהם מקדמים 
מיחזור. אם בתי הספר ילמדו את התלמידים
+להשתמש בתוכנה חופשית, התלמידים ישתמשו בהן 
לאחר שיסיימו את לימודיהם. זה יסייע
+לחברה בכללותה להתחמק משליטה (ועושק) על ידי 
תאגידי-ענק. תאגידים אלו מציעים
+דוגמיות חינמיות לבתי הספר מאותן סיבות 
שחברות טבק מחלקות סיגריות בחינם: כדי
+להביא את הילדים להתמכרות <a href="#note1">(1)</a>. הם 
לא יעניקו הנחות לאותם
+תלמידים, לכשיגדלו ויסיימו את לימודיהם.</p>
+
+<p>תוכנה חופשית מאפשרת לתלמידים ללמוד כיצד 
תוכנה פועלות. כשתלמידים מגיעים לגיל
+העשרה, חלקם רוצים ללמוד כל שיש לדעת על 
מערכת המחשב והתוכנה שלה. זהו הגיל שבו
+אנשים שיהיו מתכנתים טובים צריכים ללמוד 
זאת. כדי ללמוד כיצד לכתוב היטב תוכנה,
+תלמידים צריכים לקרוא ולכתוב הרבה מאד קוד. 
הם צריכים לקרוא ולהבין תוכנות
+אמיתיות, שאנשים באמת משתמשים בהן. הם יהיו 
סקרנים מאד לקרוא את קוד המקור של
+התוכנה בהן הם משתמשים מדי יום.</p>
+
+<p>התוכנה הקניינית דוחה את הצמא שלהם לידע. 
היא אומרת ”המידע שאתה רוצה הוא סוד –
+הלימוד אסור!“. התוכנה החופשית מעודדת את 
כולם ללמוד. התוכנה החופשית מעודדת את
+כולם ללמוד. קהילת התוכנה החופשית דוחה את 
”כהונת הטכנולוגיה“, המשאירה את
+הציבור הכללי נבער באשר לדרך בה הטכנולוגיה 
עובדת; אנחנו מעודדים תלמידים, בני
+כל גיל ובכל מצב, לקרוא את קוד המקור וללמוד 
ככל שירצו לדעת. בתי ספר המשתמשים
+בתוכנה חופשית יאפשרו לתלמידים מחונני-תוכנ
ה להתקדם.</p>
+
+<p>הסיבה הבאה לשימוש בתוכנה חופשית בבתי ספר 
עמוקה עוד יותר. אנחנו מצפים מבתי
+ספר ללמד תלמידים עובדות בסיסיות וכישורים 
מועילים, אבל תפקידם אינו מסתכם
+בכך. המשימה הבסיסית ביותר של בתי הספר היא 
ללמד אנשים להיות אזרחים טובים
+ושכנים טובים – לשתף פעולה עם אלו הזקוקים 
לעזרתם. בתחום המחשבים, המשמעות היא
+ללמד אותם לשתף תוכנה. בתי ספר יסודיים, יותר 
מכולם, צריכים לומר לתלמידיהם ”אם
+אתם מביאים תוכנה לבית הספר, עליכם לחלוק בה 
עם התלמידים האחרים“. כמובן, על
+בית הספר ליישם את מה שהוא מטיף לו: כל התוכנה 
המותקנת על ידי בית הספר צריכה
+להיות זמינה לתלמידים להעתקה, ללקיחה הביתה, 
ולהפצה נוספת.</p>
+
+<p>לימוד התלמידים להשתמש בתוכנה חופשית, 
ולהשתתף בקהילת התוכנה החופשית, היא
+שיעור מעשי באזרחות. בנוסף, הדבר מלמד את 
התלמידים שהמודל הראוי לחיקוי הוא זה
+של שירות ציבורי, לא של אוליגארכים. כל רמות 
בית הספר צריכות להשתמש בתוכנה
+חופשית.</p>
 
 <ol>
-<li><cite><a name="1"></a> חברת הטבק RJ Reynolds נקנסה בסכום 
של 15
-מיליוני דולרים בשנת 2002, בשל חלוקת דוגמיות 
חופשיות של סיגריות
-באירועים בהם נכחו
-ילדים. ראה <a 
href="http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm";>http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm</a>.
-</cite></li>
+
+<li><cite><a id="note1"></a> חברת הטבק RJ Reynolds נקנסה 
בסכום של 15 מיליוני
+דולרים בשנת 2002, בשל חלוקת דוגמיות חופשיות 
של סיגריות באירועים בהם נכחו
+ילדים. ראה
+<a
+href="http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm";>
+http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm</a>.</cite></li>
 </ol>
 
+<div class="translators-notes">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
 </div>
 
+<!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.he.html" -->
-
 <div id="footer">
 <div class="unprintable">
 
-<p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a
-href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other
-corrections or suggestions can be sent to <a
+<p>לשאלות וברורים שקשורים ל- FSF או ל- GNU: צרו 
קשר עם <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. <a 
href="/contact/">דרכים
+אחרות</a> ליצירת קשר עם FSF. הערות על עמודי ה- 
WWW הללו, ניתן להפנות ל- <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
 <p>
-Please see the 
-<a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-README</a> for information on coordinating and submitting
-translations of this article.
-</p>
+<!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+אנא הבט ב- <a 
href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> למידע על תיאום ומשלוח תרגומים של 
מאמר זה.</p>
 </div>
 
-<p>
-Copyright &copy; 2003 Richard Stallman
-</p>
-<p>This page is licensed under a <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
-Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
+<p>Copyright &copy; 2003 Richard Stallman<br />
+זכויות יוצרים 2003 ריצ'ארד מ. סטולמן</p>
+
+<p><span dir="ltr">This page is licensed under a <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative Commons
+Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>.</span></p>
+
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.he.html" -->
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+Translation: Yossi Gurvitz, 2008</div>
+
+<p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
+עודכן אחרון:&nbsp;
+
+$Date: 2017/05/01 19:17:19 $
 
-<p class="unprintable">
-Updated:
-<!-- timestamp start -->
-$Date: 2014/06/28 10:03:01 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]