www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www links/companies.sq.html links/po/companies....


From: GNUN
Subject: www links/companies.sq.html links/po/companies....
Date: Fri, 2 Dec 2016 08:57:28 +0000 (UTC)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   16/12/02 08:57:28

Modified files:
    links     : companies.sq.html 
    links/po    : companies.sq-en.html companies.sq.po 
    po       : home.sq-en.html home.sq.po 
    server     : body-include-2.sq.html 
    server/po   : body-include-2.sq.po head-include-2.sq.po 
             takeaction.sq-en.html takeaction.sq.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/links/companies.sq.html?cvsroot=www&r1=1.19&r2=1.20
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/links/po/companies.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.13&r2=1.14
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/links/po/companies.sq.po?cvsroot=www&r1=1.26&r2=1.27
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.49&r2=1.50
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.sq.po?cvsroot=www&r1=1.242&r2=1.243
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/body-include-2.sq.html?cvsroot=www&r1=1.97&r2=1.98
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/body-include-2.sq.po?cvsroot=www&r1=1.102&r2=1.103
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/head-include-2.sq.po?cvsroot=www&r1=1.23&r2=1.24
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/takeaction.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.36&r2=1.37
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/takeaction.sq.po?cvsroot=www&r1=1.191&r2=1.192

Patches:
Index: links/companies.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/links/companies.sq.html,v
retrieving revision 1.19
retrieving revision 1.20
diff -u -b -r1.19 -r1.20
--- links/companies.sq.html   1 Oct 2015 09:57:37 -0000    1.19
+++ links/companies.sq.html   2 Dec 2016 08:57:26 -0000    1.20
@@ -20,9 +20,9 @@
 a <a href="/distros">shpërndarje GNU/Linux tërësisht të lirë</a>, të 
tillë
 si Trisquel, gNewSense ose Parabola.</p>
 
-<p><a href="http://laclinux.com/gnu/Start";>Los Alamos Computers (LAC)</a> shet
-laptopë, desktopë dhe shërbyes me <a href="/distros">shpërndarje
-<acronym>GNU</acronym>/Linux plotësisht të lira të instaluara</a>, përfshi
+<p><a href="https://lacpdx.com/gnu/Start";>Los Alamos Computers (LAC)</a> shet
+kompjutera laptop, desktop dhe shërbyes me <a href="/distros">shpërndarje
+<acronym>GNU</acronym>/Linux plotësisht të lira</a> të instaluara, 
përfshirë
 <a href="http://gnewsense.org";>gNewSense</a>. Për më tepër, ata i dhurojnë
 FSF-së një pjesë të çdo shitjeje sistemesh të tilla.</p>
 
@@ -81,7 +81,7 @@
 përkthimet</a>.</p>
 </div>
 
-<p>Të drejta kopjimi &copy; 2014, 2015 Free Software Foundation, Inc.</p>
+<p>Të drejta kopjimi &copy; 2014, 2015, 2016 Free Software Foundation, 
Inc.</p>
 
 <p>Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative Commons
@@ -96,7 +96,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2015/10/01 09:57:37 $
+$Date: 2016/12/02 08:57:26 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: links/po/companies.sq-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/links/po/companies.sq-en.html,v
retrieving revision 1.13
retrieving revision 1.14
diff -u -b -r1.13 -r1.14
--- links/po/companies.sq-en.html    1 Oct 2015 09:57:38 -0000    1.13
+++ links/po/companies.sq-en.html    2 Dec 2016 08:57:26 -0000    1.14
@@ -15,7 +15,7 @@
 and a <a href="/distros">fully free GNU/Linux distribution</a> such as
 Trisquel, gNewSense or Parabola.</p>
 
-<p><a href="http://laclinux.com/gnu/Start";>Los Alamos Computers (LAC)</a> sells
+<p><a href="https://lacpdx.com/gnu/Start";>Los Alamos Computers (LAC)</a> sells
 laptops, desktops and servers preinstalled with
 <a href="/distros">fully free
 <acronym>GNU</acronym>/Linux distributions</a>, including
@@ -59,7 +59,7 @@
 information on coordinating and submitting translations of this article.</p>
 </div>
 
-<p>Copyright &copy; 2014, 2015 Free Software Foundation, Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 2014, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
@@ -69,7 +69,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2015/10/01 09:57:38 $
+$Date: 2016/12/02 08:57:26 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: links/po/companies.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/links/po/companies.sq.po,v
retrieving revision 1.26
retrieving revision 1.27
diff -u -b -r1.26 -r1.27
--- links/po/companies.sq.po  2 Dec 2016 08:54:59 -0000    1.26
+++ links/po/companies.sq.po  2 Dec 2016 08:57:27 -0000    1.27
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2016-11-22 00:25+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 1.6.10\n"
 
 #. type: Content of: <title>

Index: po/home.sq-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.sq-en.html,v
retrieving revision 1.49
retrieving revision 1.50
diff -u -b -r1.49 -r1.50
--- po/home.sq-en.html 1 Nov 2016 17:27:59 -0000    1.49
+++ po/home.sq-en.html 2 Dec 2016 08:57:27 -0000    1.50
@@ -9,17 +9,6 @@
 
 <style type="text/css" media="print,screen">
 <!--
-/* === Banner === */
-#gnuhealth { display: none; }
address@hidden (min-width: 57em) {
-  #gnuhealth {
-   display: block;
-   width: 100%;
-   margin-top: 2.3em;
-  }
-}
-/* ======================= */
-
 #content {
  margin: 0;
 }
@@ -62,7 +51,7 @@
 
 .second-column .emph-box {
  padding: 0 1.2em 1.2em;
-  margin-top: 1.5em;
+  margin-top: 2.3em;
 }
 .second-column .emph-box.white {
  background: white;
@@ -238,9 +227,6 @@
 
 <div class="second-column">
 
-<a href="http://www.gnuhealthcon.org/2016-las_palmas/";><img id="gnuhealth"
-src="/server/staging/gnuhealth/gnuhealthcon2016_small.jpg" alt="GNUHealth 
Conference 2016" /></a>
-
 <div id="Flashes" class="emph-box white">
 <h3><a href="http://planet.gnu.org/";>Planet GNU</a>
 <a href="http://planet.gnu.org/rss20.xml";><img src="/feed-icon-10x10.png" 
alt="RSS Feed" /></a></h3>
@@ -385,7 +371,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2016/11/01 17:27:59 $
+$Date: 2016/12/02 08:57:27 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: po/home.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.sq.po,v
retrieving revision 1.242
retrieving revision 1.243
diff -u -b -r1.242 -r1.243
--- po/home.sq.po    2 Dec 2016 08:54:59 -0000    1.242
+++ po/home.sq.po    2 Dec 2016 08:57:27 -0000    1.243
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2016-11-14 21:25+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 1.6.10\n"
 
 #. type: Content of: <title>

Index: server/body-include-2.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/body-include-2.sq.html,v
retrieving revision 1.97
retrieving revision 1.98
diff -u -b -r1.97 -r1.98
--- server/body-include-2.sq.html    23 Nov 2016 17:59:40 -0000   1.97
+++ server/body-include-2.sq.html    2 Dec 2016 08:57:27 -0000    1.98
@@ -12,15 +12,15 @@
 <!-- /gnu-banner -->
 <div id="fsf-frame">
 <p id="fundraiser">
-The Free Software Foundation has <a
-href="https://www.fsf.org/appeal?pk_campaign=2016_Fundraiser_Banner&amp;pk_kwd=Appeal";>planted
-the seeds of computer user freedom</a> for more than three
-decades. Associate Members are the roots sustaining this work. Join now for
-$10/month and help freedom thrive.</p>
+Free Software Foundation ka <a
+href="https://www.fsf.org/appeal?pk_campaign=2016_Fundraiser_Banner&amp;pk_kwd=Appeal";>mbjellë
+farën e lirisë së përdoruesit të kompjuterit</a> për më shumë se tre
+dhjetëvjeçarë. Anëtarët Shok janë rrënjët që mbajnë gjallë punën 
tonë.
+Bëhuni edhe ju, për $10/muaj dhe ndihmoni të lulëzojë liria.</p>
 
 <p id="join-fsf"><a
-href="http://fsf.org/jfb?pk_campaign=2016_Fundraiser_Banner&amp;pk_kwd=Join";>JOIN<span
-class="normal">&nbsp;THE&nbsp;FSF</span></a></p>
+href="http://fsf.org/jfb?pk_campaign=2016_Fundraiser_Banner&amp;pk_kwd=Join";>BËHUNI
+PJESË<span class="normal">&nbsp;E&nbsp;FSF-SË</span></a></p>
 </div>
 
 <!-- /fsf-frame -->
@@ -29,7 +29,7 @@
 <span class="percentage"><!--#echo var="percent" -->
 %</span>
 </div>
-<span class="goal">$450,000</span>
+<span class="goal">450 mijë dollarë</span>
 </div>
 
 <div style="clear: both"></div>

Index: server/po/body-include-2.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/body-include-2.sq.po,v
retrieving revision 1.102
retrieving revision 1.103
diff -u -b -r1.102 -r1.103
--- server/po/body-include-2.sq.po   2 Dec 2016 08:54:59 -0000    1.102
+++ server/po/body-include-2.sq.po   2 Dec 2016 08:57:27 -0000    1.103
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2016-11-23 17:55+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 1.6.10\n"
 
 #. type: Content of: <div><div><a>

Index: server/po/head-include-2.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/head-include-2.sq.po,v
retrieving revision 1.23
retrieving revision 1.24
diff -u -b -r1.23 -r1.24
--- server/po/head-include-2.sq.po   2 Dec 2016 08:54:59 -0000    1.23
+++ server/po/head-include-2.sq.po   2 Dec 2016 08:57:27 -0000    1.24
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2016-11-23 17:55+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 1.6.10\n"
 
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>

Index: server/po/takeaction.sq-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/takeaction.sq-en.html,v
retrieving revision 1.36
retrieving revision 1.37
diff -u -b -r1.36 -r1.37
--- server/po/takeaction.sq-en.html   1 Oct 2016 10:28:48 -0000    1.36
+++ server/po/takeaction.sq-en.html   2 Dec 2016 08:57:27 -0000    1.37
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.79 -->
 <title>Take Action
 - GNU Project - Free Software Foundation</title>
 <style type="text/css">
@@ -196,7 +196,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2016/10/01 10:28:48 $
+$Date: 2016/12/02 08:57:27 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: server/po/takeaction.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/takeaction.sq.po,v
retrieving revision 1.191
retrieving revision 1.192
diff -u -b -r1.191 -r1.192
--- server/po/takeaction.sq.po 2 Dec 2016 08:54:59 -0000    1.191
+++ server/po/takeaction.sq.po 2 Dec 2016 08:57:27 -0000    1.192
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2016-11-14 21:25+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 1.6.10\n"
 
 # type: Content of: <title>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]