www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po government-free-software.nl.po


From: Tom Uijldert
Subject: www/philosophy/po government-free-software.nl.po
Date: Mon, 23 May 2016 18:31:33 +0000 (UTC)

CVSROOT:    /webcvs/www
Module name:  www
Changes by:   Tom Uijldert <tuijldert>    16/05/23 18:31:33

Added files:
    philosophy/po : government-free-software.nl.po 

Log message:
    Initial dutch translation

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/government-free-software.nl.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: government-free-software.nl.po
===================================================================
RCS file: government-free-software.nl.po
diff -N government-free-software.nl.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ government-free-software.nl.po   23 May 2016 18:31:32 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,597 @@
+# Dutch translation of 
http://www.gnu.org/philosophy/government-free-software.html
+# Copyright (C) 2016 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+# Justin van Steijn <address@hidden>, 2016.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: government-free-software.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-01-01 05:56+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-05-23 20:29+0100\n"
+"Language: nl\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Last-Translator: Tom Uijldert <address@hidden>\n"
+"Language-Team: \n"
+"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid ""
+"Measures Governments Can Use to Promote Free Software - GNU Project - Free "
+"Software Foundation"
+msgstr ""
+"Maatregelen die overheden kunnen nemen om vrije software te stimuleren - GNU-"
+"project - Free Software Foundation"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "Measures Governments Can Use to Promote Free Software"
+msgstr "Maatregelen die overheden kunnen nemen om vrije software te stimuleren"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"by <a href=\"http://www.stallman.org/\";><strong>Richard Stallman</strong></a>"
+msgstr ""
+"door <a href=\"http://www.stallman.org/\";><strong>Richard Stallman</strong></"
+"a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This article suggests policies for a strong and firm effort to promote free "
+"software within the state, and to lead the rest of the country towards "
+"software freedom."
+msgstr ""
+"Dit artikel draagt beleid aan waarmee een sterk en krachtig signaal kan "
+"worden gegeven voor het stimuleren van vrije software binnen de overheid, en "
+"om de rest van het land richting softwarevrijheid te leiden."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The mission of the state is to organize society for the freedom and well-"
+"being of the people. One aspect of this mission, in the computing field, is "
+"to encourage users to adopt free software: <a href=\"/philosophy/free-sw.html"
+"\">software that respects the users' freedom</a>. A proprietary (non-free) "
+"program tramples the freedom of those that use it; it is a social problem "
+"that the state should work to eradicate."
+msgstr ""
+"De taak van de overheid is om te zorgen voor vrijheid en welzijn van mensen "
+"binnen de samenleving. E&eacute;n van de aspecten van deze taak is, in het "
+"computerdomein, om gebruikers aan te moedigen vrije software te gaan "
+"gebruiken; dat betekent <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">software die de "
+"vrijheid van de gebruiker respecteert</a>. Een niet-vrij (privaat) programma "
+"treedt de vrijheid van de gebruiker met voeten; het is een sociaal probleem "
+"waar de overheid aandacht aan zou moeten besteden."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The state needs to insist on free software in its own computing for the sake "
+"of its computational sovereignty (the state's control over its own "
+"computing). All users deserve control over their computing, but the state "
+"has a responsibility to the people to maintain control over the computing it "
+"does on their behalf. Most government activities now depend on computing, "
+"and its control over those activities depends on its control over that "
+"computing. Losing this control in an agency whose mission is critical "
+"undermines national security."
+msgstr ""
+"De overheid moet zelf vrije software gebruiken voor haar "
+"computeractiviteiten in het belang van digitale onafhankelijkheid (de "
+"controle van de overheid over haar eigen computeractiviteiten). Alle "
+"gebruikers verdienen controle over hun computeractiviteiten, maar de staat "
+"heeft een verantwoordelijkheid tegenover burgers om controle te hebben over "
+"de computeractiviteiten die het, namens de burgers, uitvoert. De meeste "
+"overheidsactiviteiten hangen tegenwoordig af van computers en de zeggenschap "
+"van de overheid over deze activiteiten hangt af van de zeggenschap over de "
+"computeractiviteiten. Wanneer deze controle verloren gaat bij een instelling "
+"die kritieke activiteiten uitvoert, bedreigt dit de nationale veiligheid."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Moving state agencies to free software can also provide secondary benefits, "
+"such as saving money and encouraging local software support businesses."
+msgstr ""
+"Overheidsinstellingen laten overstappen naar vrije software kan ook andere "
+"voordelen bieden, zoals het besparen van geld en het ondersteunen van lokale "
+"computerbedrijven."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In this text, &ldquo;state entities&rdquo; refers to all levels of "
+"government, and means public agencies including schools, public-private "
+"partnerships, largely state-funded activities such as charter schools, and "
+"&ldquo;private&rdquo; corporations controlled by the state or established "
+"with special privileges or functions by the state."
+msgstr ""
+"&ldquo;Overheidsinstellingen&rdquo; verwijst in dit verband naar alle "
+"niveaus van de overheid, alle publieke instellingen, inclusief scholen, "
+"publiek-private samenwerkingen en ldquo;markt&rdquo;partijen die in handen "
+"zijn van de overheid of door de overheid zijn ingesteld met speciale rechten "
+"of functies door de overheid."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Education"
+msgstr "Onderwijs"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The most important policy concerns education, since that shapes the future "
+"of the country:"
+msgstr ""
+"Het belangrijkste beleid betreft onderwijs, omdat dat de toekomst van het "
+"land bepaald:"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<b>Teach only free software</b>"
+msgstr "<b>Onderwijs alleen vrije software</b>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"Educational activities, or at least those of state entities, must teach only "
+"free software (thus, they should never lead students to use a nonfree "
+"program), and should teach the civic reasons for insisting on free "
+"software. To teach a nonfree program is to teach dependence, which is "
+"contrary to the mission of the school."
+msgstr ""
+"Onderwijsinstellingen zouden alleen vrije software moeten onderwijzen (dus "
+"mogen zij leerlingen en studenten nooit wijzen op een niet-vrij programma) "
+"en uitleggen welke maatschappelijke redenen hieraan ten grondslag liggen. "
+"Een niet-vrij programma onderwijzen is gelijk aan het onderwijzen van "
+"afhankelijkheid, wat tegen de onderwijstaak ingaat."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "The State and the Public"
+msgstr "De overheid en de bevolking"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Also crucial are state policies that influence what software individuals and "
+"organizations use:"
+msgstr ""
+"Ook belangrijk is overheidsbeleid dat be&iuml;nvloedt welke software "
+"individuelen en organisaties gebruiken:"
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid "<b>Never require nonfree programs</b>"
+msgstr "<b>Nooit niet-vrije programma's vereisen</b>"
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"Laws and public sector practices must be changed so that they never require "
+"or pressure individuals or organizations to use a nonfree program. They "
+"should also discourage communication and publication practices that imply "
+"such consequences (including <a href=\"http://www.defectivebydesign.org/";
+"what_is_drm\">Digital Restrictions Management</a>)."
+msgstr ""
+"Wetten en regels in de publieke sector moeten worden gewijzigd zodat zij "
+"individuelen of organisaties nooit verplichten om een niet-vrij programma te "
+"gebruiken. Zij zouden ook communicatie en publicatie moeten ontmoedigen die "
+"dergelijke consequenties hebben (inclusief <a href=\"http://www.";
+"defectivebydesign.org/what_is_drm\">digitaal beheer van beperkingen, DRM</"
+"a>)."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid "<b>Distribute only free software</b>"
+msgstr "<b>Verspreid alleen vrije software</b>"
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"Whenever a state entity distributes software to the public, including "
+"programs included in or specified by its web pages, it must be distributed "
+"as free software, and must be capable of running on a platform containing "
+"exclusively free software."
+msgstr ""
+"Wanneer een overheidsinstelling software verspreidt onder de bevolking, "
+"inclusief programma's die zijn bijgevoegd of gespecificeerd door "
+"webpagina's, moet het als vrije software worden verspreid. Bovendien moet "
+"het mogelijk zijn om de software te draaien op een besturingssysteem dat uit "
+"alleen vrije software bestaat."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid "<b>State web sites</b>"
+msgstr "<b>Overheidswebsites</b>"
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"State entity web sites and network services must be designed so that users "
+"can use them, without disadvantage, by means of free software exclusively."
+msgstr ""
+"Overheidswebsites en overheidsnetwerkdiensten moeten zodanig worden "
+"ontworpen dat gebruikers ze met alleen vrije software kunnen gebruiken, "
+"zonder enig nadeel."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid "<b>Free formats and protocols</b>"
+msgstr "<b>Vrije formaten en protocollen</b>"
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"State entities must use only file formats and communication protocols that "
+"are well supported by free software, preferably with published "
+"specifications. (We do not state this in terms of &ldquo;standards&rdquo; "
+"because it should apply to nonstandardized interfaces as well as "
+"standardized ones.) For example, they must not distribute audio or video "
+"recordings in formats that require Flash or nonfree codecs, and public "
+"libraries must not distribute works with Digital Restrictions Management."
+msgstr ""
+"Overheidsinstellingen mogen alleen bestandsformaten en communicatie-"
+"protocollen gebruiken die goed door vrije software ondersteund worden, bij "
+"voorkeur met gepubliceerde specificaties. (We beschrijven dit niet in termen "
+"van &ldquo;standaarden&rdquo; omdat het moet worden toegepast op zowel niet-"
+"gestandaardiseerde als gestandaardiseerde interfaces.) Zij mogen "
+"bijvoorbeeld geen audio- of video-opnamen verspreiden in bestandsformaten "
+"die Flash of niet-vrije codecs vereisen. Bibliotheken zouden geen boeken of "
+"andere werken met digitaal beheer van beperkingen (DRM) mogen verspreiden."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid "<b>Untie computers from licenses</b>"
+msgstr "<b>Computers van licenties ontkoppelen</b>"
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"Sale of computers must not require purchase of a proprietary software "
+"license. The seller should be required by law to offer the purchaser the "
+"option of buying the computer without the proprietary software and without "
+"paying the license fee."
+msgstr ""
+"De verkoop van computers mag niet vereisen dat tegelijkertijd ook de "
+"licentie van een niet-vrij programma wordt aangeschaft. De verkoper zou bij "
+"wet verplicht moeten zijn om de koper de mogelijkheid te bieden om de "
+"computer te kopen zonder de niet-vrije software, en zonder het betalen van "
+"de licentiekosten."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"The imposed payment is a secondary wrong, and should not distract us from "
+"the essential injustice of proprietary software, the loss of freedom which "
+"results from using it. Nonetheless, the abuse of forcing users to pay for "
+"it gives certain proprietary software developers an additional unfair "
+"advantage, detrimental to users' freedom. It is proper for the state to "
+"prevent this abuse."
+msgstr ""
+"De onterechte verplichte betaling is een secundaire kwestie en mag ons niet "
+"afleiden van het werkelijke probleem: de onrechtvaardigheid van niet-vrije "
+"software en het verlies van vrijheid die daaruit voortkomt. Echter, het "
+"dwingen van gebruikers om te betalen geeft bepaalde ontwikkelaars van niet-"
+"vrije software een aanvullend onterecht voordeel, dat haaks staat op de "
+"vrijheid van gebruikers. Het is redelijk als de overheid dit misbruik "
+"voorkomt."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Computational Sovereignty"
+msgstr "Digitale onafhankelijkheid"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Several policies affect the computational sovereignty of the state. State "
+"entities must maintain control over their computing, not cede control to "
+"private hands. These points apply to all computers, including smartphones."
+msgstr ""
+"Verschillende soorten beleid hebben invloed op de digitale onafhankelijkheid "
+"van de overheid. Overheidsinstellingen moeten zeggenschap behouden over hun "
+"eigen computeractiviteiten, en deze controle niet uit handen geven aan "
+"private handen. Dit geldt voor alle computers, inclusief smartphones."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid "<b>Migrate to free software</b>"
+msgstr "<b>Overstappen naar vrije software</b>"
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"State entities must migrate to free software, and must not install, or "
+"continue using, any nonfree software except under a temporary exception. "
+"Only one agency should have the authority to grant these temporary "
+"exceptions, and only when shown compelling reasons. This agency's goal "
+"should be to reduce the number of exceptions to zero."
+msgstr ""
+"Overheidsinstellingen moeten overstappen op vrije sofware, en moeten geen "
+"niet-vrije software installeren of blijven gebruiken, behalve als "
+"tijdelijke maatregel. Slechts &eacute;&eacute;n overheidsorgaan moet de "
+"bevoegdheid hebben om deze tijdelijke uitzonderingen te verlenen, en alleen "
+"wanneer daar gegronde redenen voor zijn. Het doel van dit overheidsorgaan "
+"zou als doelstelling moeten hebben om het aantal uitzonderingen naar nul "
+"terug te brengen."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid "<b>Develop free IT solutions</b>"
+msgstr "<b>Ontwikkel vrije ICT-oplossingen</b>"
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"When a state entity pays for development of a computing solution, the "
+"contract must require it be delivered as free software, and that it be "
+"designed such that one can both run it and develop it on a 100%-free "
+"environment. All contracts must require this, so that if the developer does "
+"not comply with these requirements, the work cannot be paid for."
+msgstr ""
+"Als een overheidsinstelling betaalt voor de ontwikkeling van een "
+"computeroplossing, moet het contract vereisen dat het wordt geleverd als "
+"vrije software, en dat het zo wordt ontworpen dat het uitgevoerd en "
+"ontwikkeld kan worden in een 100% vrije omgeving. Alle contracten moeten dit "
+"vereisen; dus als de ontwikkelaar zich er niet aan houdt kan er niet worden "
+"betaald voor het werk."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid "<b>Choose computers for free software</b>"
+msgstr "<b>Computers kiezen met het oog op vrije software</b>"
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"When a state entity buys or leases computers, it must choose among the "
+"models that come closest, in their class, to being capable of running "
+"without any proprietary software. The state should maintain, for each class "
+"of computers, a list of the models authorized based on this criterion. "
+"Models available to both the public and the state should be preferred to "
+"models available only to the state."
+msgstr ""
+"Als een overheidsinstelling computers koopt of huurt, zou het moeten kiezen "
+"uit modellen die, in hun klasse, het meest geschikt zijn om te kunnen worden "
+"gebruikt zonder enige niet-vrije software. De overheid zou, voor elke "
+"computerklasse, een lijst met modellen moeten bijhouden, gebaseerd op deze "
+"eis. Modellen die zowel voor het publiek als de overheid beschikbaar zijn "
+"zouden voorrang moeten krijgen boven modellen die alleen voor de overheid "
+"beschikbaar zijn."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid "<b>Negotiate with manufacturers</b>"
+msgstr "<b>Onderhandel met fabrikanten</b>"
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"The state should negotiate actively with manufacturers to bring about the "
+"availability in the market (to the state and the public) of suitable "
+"hardware products, in all pertinent product areas, that require no "
+"proprietary software."
+msgstr ""
+"De overheid zou actief met fabrikanten moeten onderhandelen om geschikte "
+"hardwareproducten, die geen niet-vrije software vereisen, op de markt te "
+"brengen (voor de overheid en voor de samenleving), in alle relevante "
+"productgebieden."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid "<b>Unite with other states</b>"
+msgstr "<b>Samenwerken met andere landen</b>"
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"The state should invite other states to negotiate collectively with "
+"manufacturers about suitable hardware products. Together they will have "
+"more clout."
+msgstr ""
+"De overheid zou met andere landen collectief moeten onderhandelen met "
+"fabrikanten over geschikte hardwareproducten. Samen hebben zij een betere "
+"onderhandelingspositie."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Computational Sovereignty II"
+msgstr "Digitale onafhankelijkheid II"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The computational sovereignty (and security) of the state includes control "
+"over the computers that do the state's work. This requires avoiding <a href="
+"\"/philosophy/who-does-that-server-really-serve.html\"> Service as a "
+"Software Substitute</a>, unless the service is run by a state agency under "
+"the same branch of government, as well as other practices that diminish the "
+"state control over its computing. Therefore,"
+msgstr ""
+"De digitale onafhankelijkheid (en veiligheid) van de overheid houdt in dat "
+"zij zeggenschap heeft over de computers die het werk van de overheid doen. "
+"Daarbij is het vermijden van <a href=\"/philosophy/who-does-that-server-"
+"really-serve.html\">service als softwarevervanging (SaaSS)</a> essentieel, "
+"behalve als de dienst wordt geleverd door een overheidsorgaan. Daarnaast "
+"moeten andere praktijken, die de zeggenschap over computeractiviteiten van "
+"de overheid wegnemen, worden vermeden. Daarom:"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<b>State must control its computers</b>"
+msgstr "<b>De overheid moet zeggenschap hebben over haar computers</b>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"Every computer that the state uses must belong to or be leased by the same "
+"branch of government that uses it, and that branch must not cede to "
+"outsiders the right to decide who has physical access to the computer, who "
+"can do maintenance (hardware or software) on it, or what software should be "
+"installed in it. If the computer is not portable, then while in use it must "
+"be in a physical space of which the state is the occupant (either as owner "
+"or as tenant)."
+msgstr ""
+"Iedere computer die de overheid gebruikt moet toebehoren of gehuurd worden "
+"door dezelfde overheidsafdeling die het gebruikt. Die afdeling moet zelf "
+"kunnen beslissen wie fysieke toegang heeft tot de computer, wie er onderhoud "
+"(hardware of software) op kan uitvoeren, en welke software erop ge&euml;"
+"nstalleerd moet zijn. Als de computer niet draagbaar is, moet de computer, "
+"wanneer gebruikt, in een fysieke ruimte zijn van de overheid (als eigenaar "
+"of huurder)."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Influence Development"
+msgstr "Ontwikkelingen be&iuml;nvloeden"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "State policy affects free and nonfree software development:"
+msgstr ""
+"Het beleid van de overheid be&iuml;nvloedt de ontwikkeling van vrije en niet-"
+"vrije software:"
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid "<b>Encourage free</b>"
+msgstr "<b>Vrije software aanmoedigen</b>"
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"The state should encourage developers to create or enhance free software and "
+"make it available to the public, e.g. by tax breaks and other financial "
+"incentive. Contrariwise, no such incentives should be granted for "
+"development, distribution or use of nonfree software."
+msgstr ""
+"De overheid zou ontwikkelaars moeten aanmoedigen om vrije software te maken "
+"of te verbeteren en dit aan het publiek ter beschikking te stellen, door "
+"bijvoorbeeld belastingvoordeel of andere financiële aanmoedigingen. Deze "
+"voordelen mogen niet verstrekt worden voor de ontwikkeling, verspreiding of "
+"het gebruik van niet-vrije software."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid "<b>Don't encourage nonfree</b>"
+msgstr "<b>Niet-vrije software ontmoedigen</b>"
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"In particular, proprietary software developers should not be able to &ldquo;"
+"donate&rdquo; copies to schools and claim a tax write-off for the nominal "
+"value of the software. Proprietary software is not legitimate in a school."
+msgstr ""
+"Ontwikkelaars van niet-vrije software zouden vooral niet in de gelegenheid "
+"moeten hebben om kopie&euml;n aan scholen te &ldquo;doneren&rdquo; en "
+"belastingaftrek te claimen over de nominale waarde van die software. Niet-"
+"vrije software is niet legitiem in een school."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "E-waste"
+msgstr "Elektronisch afval"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Freedom should not imply e-waste:"
+msgstr "Vrijheid mag niet tot elektronisch afval leiden:"
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid "<b>Replaceable software</b>"
+msgstr "<b>Vervangbare software</b>"
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"Many modern computers are designed to make it impossible to replace their "
+"preloaded software with free software. Thus, the only way to free them is "
+"to junk them. This practice is harmful to society."
+msgstr ""
+"Veel moderne computers zijn zo ontworpen, dat het onmogelijk is om de "
+"voorge&iuml;nstalleerde software door vrije software te vervangen . Dus de "
+"enige manier om deze apparaten te bevrijden, is door ze weg te gooien. Deze "
+"praktijk is schadelijk voor de samenleving."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"Therefore, it should be illegal, or at least substantially discouraged "
+"through heavy taxation, to sell, import or distribute in quantity a new "
+"computer (that is, not second-hand) or computer-based product for which "
+"secrecy about hardware interfaces or intentional restrictions prevent users "
+"from developing, installing and using replacements for any and all of the "
+"installed software that the manufacturer could upgrade. This would apply, "
+"in particular, to any device on which &ldquo;jailbreaking&rdquo; is needed "
+"to install a different operating system, or in which the interfaces for some "
+"peripherals are secret."
+msgstr ""
+"Daarom zou het illegaal moeten zijn, of in ieder geval zwaar ontmoedigd "
+"moeten worden (hoge belasting), om nieuwe computers en aanverwante producten "
+"te slijten, importeren of verspreiden die met geheime hardware-specificaties "
+"of moedwillige beperkingen de gebruikers ervan weerhouden om onderdelen te "
+"vervangen, of software te ontwikkelen, installeren of gebruiken. Dit is "
+"vooral belangrijk bij apparaten die het zogenoemde &ldquo;jailbreaken&rdquo; "
+"(uit de gevangenis breken) nodig hebben om een ander besturingssysteem te "
+"installeren, of waarbij de specificaties van sommige onderdelen geheim zijn."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Technological neutrality"
+msgstr "Technologische neutraliteit"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"With the measures in this article, the state can recover control over its "
+"computing, and lead the country's citizens, businesses and organizations "
+"towards control over their computing. However, some object on the grounds "
+"that this would violate the &ldquo;principle&rdquo; of technological "
+"neutrality."
+msgstr ""
+"Met de voorgestelde maatregelen in dit artikel kan de overheid zeggenschap "
+"over haar computeractiviteiten naar zich toe trekken en kan zij burgers, "
+"bedrijven en organisaties helpen bij het verkrijgen van zeggenschap over hun "
+"computeractiviteiten. Sommigen zullen echter beweren dat deze maatregelen "
+"het &ldquo;principe&rdquo; van technologische neutraliteit schenden. "
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The idea of technological neutrality is that the state should not impose "
+"arbitrary preferences on technical choices. Whether that is a valid "
+"principle is disputable, but it is limited in any case to issues that are "
+"merely technical. The measures advocated here address issues of ethical, "
+"social and political importance, so they are <a href=\"/philosophy/"
+"technological-neutrality.html\">outside the scope of <em>technological</em> "
+"neutrality</a>. Only those who wish to subjugate a country would suggest "
+"that its government be &ldquo;neutral&rdquo; about its sovereignty or its "
+"citizens' freedom."
+msgstr ""
+"Het idee van technologische neutraliteit is dat de overheid geen arbitraire "
+"voorkeuren op technische keuzes moet opleggen. Of dat een geldig principe "
+"is, is betwistbaar, maar het blijft in ieder geval beperkt tot kwesties die "
+"slechts technisch zijn. De maatregelen die hier worden aangemoedigd kaarten "
+"ethische, sociale en politieke kwesties aan, dus vallen zij <a href=\"/"
+"philosophy/technological-neutrality.html\">buiten het bereik van "
+"<em>technologische</em> neutraliteit</a>. Alleen diegenen die een land "
+"willen onderwerpen, zullen voorhouden dat de overheid &ldquo;neutraal&rdquo; "
+"zou moeten zijn over haar onafhankelijkheid of over de vrijheid van haar "
+"burgers."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Gelieve algemene vragen over FSF &amp; GNU te sturen naar <a href=\"mailto:";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Er zijn ook nog <a 
href=\"/contact/"
+"\">andere manieren om in contact te komen</a> met de FSF. Foute links en "
+"andere correcties graag sturen aan <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#. replace it with the translation of these two:
+#. We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#. translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#. Please send your comments and general suggestions in this regard
+#. to <a href="mailto:address@hidden";>
+#. &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+#. <p>For information on coordinating and submitting translations of
+#. our web pages, see <a
+#. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#. README</a>.
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"We doen ons best om goede vertalingen te maken maar staan altijd open voor "
+"verbeteringen. Suggesties, op- en aanmerkingen sturen aan: <a href=\"mailto:";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>.</p> <p>Zie <a "
+"href=\"/server/standards/README.translations.html\"> Translations README</a> "
+"voor informatie over het onderhoud van vertalingen op deze website."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2011, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Copyright &copy; 2011, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+msgstr ""
+"Deze pagina is uitgebracht onder een <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Naamsvermelding-"
+"GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal licentie</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr " "
+
+#. timestamp start
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Bijgewerkt:"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]