www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po compromise.nl.po


From: Tom Uijldert
Subject: www/philosophy/po compromise.nl.po
Date: Sun, 22 May 2016 19:22:46 +0000 (UTC)

CVSROOT:    /webcvs/www
Module name:  www
Changes by:   Tom Uijldert <tuijldert>    16/05/22 19:22:46

Added files:
    philosophy/po : compromise.nl.po 

Log message:
    Initial dutch translation

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/compromise.nl.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: compromise.nl.po
===================================================================
RCS file: compromise.nl.po
diff -N compromise.nl.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ compromise.nl.po  22 May 2016 19:22:46 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,479 @@
+# Dutch translation of http://www.gnu.org/philosophy/compromise.html
+# Copyright (C) 2016 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+# Justin van Steijn <address@hidden>, 2016.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: compromise.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-01-10 12:55+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-05-22 21:20+0100\n"
+"Language: nl\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Last-Translator: Tom Uijldert <address@hidden>\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=CHARSET\n"
+"Content-Transfer-Encoding: ENCODING\n"
+"Language-Team: Dutch\n"
+"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "Avoiding Ruinous Compromises - GNU Project - Free Software Foundation"
+msgstr ""
+"Schadelijke compromissen vermijden - GNU-project - Free Software Foundation"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "Avoiding Ruinous Compromises"
+msgstr "Schadelijke compromissen vermijden"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "by <strong>Richard Stallman</strong>"
+msgstr "door <strong>Richard Stallman</strong>"
+
+#. type: Content of: <blockquote><p>
+msgid ""
+"&ldquo;Twenty-five years ago <a href=\"/gnu/initial-announcement.html\">on "
+"September 27, 1983, I announced a plan</a> to create a completely free "
+"operating system called GNU&mdash;for &lsquo;GNU's Not Unix&rsquo;. As part "
+"of the 25th anniversary of the GNU system, I have written this article on "
+"how our community can avoid ruinous compromises. In addition to avoiding "
+"such compromises, there are many ways you can <a href=\"/help/help.html"
+"\">help GNU</a> and free software. One basic way is to <a href=\"https://";
+"www.fsf.org/associate/support_freedom/join_fsf?referrer=4052\"> join the "
+"Free Software Foundation</a> as an Associate Member.&rdquo;&mdash;<b>Richard "
+"Stallman</b>"
+msgstr ""
+"&ldquo;Vijfentwintig jaar geleden <a href=\"/gnu/initial-announcement.html"
+"\">op 27 september 1983, kondigde ik het plan aan</a> om een volledig vrij "
+"besturingssysteem te maken, GNU genaamd&mdash;voor&lsquo;GNU's Not "
+"Unix&rsquo; (GNU is geen Unix). Als onderdeel van de 25e verjaardag van het "
+"GNU-systeem heb ik dit artikel geschreven, over hoe onze gemeenschap "
+"schadelijke compromissen kan vermijden. Naast het vermijden van deze "
+"compromissen, zijn er vele andere manieren waarop je <a href=\"/help/help."
+"html\">GNU</a> en vrije software kunt helpen. Een makkelijke manier is om "
+"<a href=\"https://www.fsf.org/associate/support_freedom/join_fsf?";
+"referrer=4052\"> lid te worden van de Free Software Foundation</a>.&rdquo;"
+"&mdash;<b>Richard Stallman</b>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The free software movement aims for a social change: <a href=\"/philosophy/"
+"free-sw.html\">to make all software free</a> so that all software users are "
+"free and can be part of a community of cooperation. Every nonfree program "
+"gives its developer unjust power over the users. Our goal is to put an end "
+"to that injustice."
+msgstr ""
+"De vrije-softwarebeweging streeft naar sociale verandering: <a href=\"/"
+"philosophy/free-sw.html\">om alle software vrij te maken</a> zodat alle "
+"softwaregebruikers vrij zijn en deel kunnen uitmaken van een gemeenschap "
+"waarin wordt samengewerkt. Elk niet-vrij programma geeft zijn ontwikkelaar "
+"ongerechtvaardigde macht over de gebruikers. Ons doel is een eind te maken "
+"aan dat onrecht."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The road to freedom is <a href=\"http://www.fsf.org/bulletin/2008/spring/the-";
+"last-mile-is-always-the-hardest/\"> a long road</a>. It will take many "
+"steps and many years to reach a world in which it is normal for software "
+"users to have freedom. Some of these steps are hard, and require "
+"sacrifice. Some of them become easier if we make compromises with people "
+"that have different goals."
+msgstr ""
+"De weg naar vrijheid is <a href=\"http://www.fsf.org/bulletin/2008/spring/";
+"the-last-mile-is-always-the-hardest/\">een lange</a>. Het zal veel stappen "
+"en jaren kosten om een wereld te bereiken waarin het normaal is dat "
+"softwaregebruikers vrij zijn. Sommige van die stappen zijn moeilijk en "
+"vereisen opoffering. Sommigen worden gemakkelijker als we compromissen maken "
+"met mensen die andere doelen hebben."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Thus, the <a href=\"http://www.fsf.org/\";>Free Software Foundation</a> makes "
+"compromises&mdash;even major ones. For instance, we made compromises in the "
+"patent provisions of version 3 of the <a href=\"/licenses/gpl.html\">GNU "
+"General Public License</a> (GNU GPL) so that major companies would "
+"contribute to and distribute GPLv3-covered software and thus bring some "
+"patents under the effect of these provisions."
+msgstr ""
+"De <a href=\"http://www.fsf.org/\";>Free Software Foundation</a> sluit dus "
+"compromissen&mdash; grote zelfs. We hebben bijvoorbeeld compromissen gemaakt "
+"met de patentbepalingen in versie 3 van de <a href=\"/licenses/gpl.html"
+"\">GNU General Public License</a> (GNU GPL) zodat grote bedrijven zouden "
+"bijdragen aan software die wordt uitgebracht onder de GPLv3 en deze zouden "
+"verspreiden, waarmee sommige patenten onder het effect van deze bepalingen "
+"komen. "
+
+#. type: Attribute 'alt' of: <img>
+msgid "[GPLv3 Logo]"
+msgstr "[GPLv3 Logo]"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<a href=\"/licenses/lgpl.html\">The Lesser GPL</a>'s purpose is a "
+"compromise: we use it on certain chosen free libraries to permit their use "
+"in nonfree programs because we think that legally prohibiting this would "
+"only drive developers to proprietary libraries instead. We accept and "
+"install code in GNU programs to make them work together with common nonfree "
+"programs, and we document and publicize this in ways that encourage users of "
+"the latter to install the former, but not vice versa. We support specific "
+"campaigns we agree with, even when we don't fully agree with the groups "
+"behind them."
+msgstr ""
+"Het doel van de <a href=\"/licenses/lgpl.html\">Lesser GPL</a> is een "
+"compromis: we gebruiken het voor speciaal geselecteerde vrije "
+"programmabibliotheken, zodat deze kunnen worden toegepast in niet-vrije "
+"programma's, omdat we denken dat het verbieden van dit gebruik ontwikkelaars "
+"ertoe zou bewegen om dan maar niet-vrije (private) programmabibliotheken te "
+"gebruiken. We accepteren en installeren programmacode in GNU-programma's om "
+"ze samen te laten werken met veelgebruikte niet-vrije programma's, en we "
+"documenteren en publiceren deze op zo'n manier, dat we gebruikers van niet-"
+"vrije software aanmoedigen om vrije software te installeren, maar niet "
+"andersom. We ondersteunen specifieke campagnes waar we het mee eens zijn, "
+"zelfs als we niet volledig achter de groepen staan die deze campagnes "
+"opzetten."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"But we reject certain compromises even though many others in our community "
+"are willing to make them. For instance, we <a href=\"/philosophy/free-"
+"system-distribution-guidelines.html\"> endorse only the GNU/Linux "
+"distributions</a> that have policies not to include nonfree software or lead "
+"users to install it. To endorse nonfree distributions would be a <acronym "
+"title=\"ruinous (r&#363;'&#601;-n&#601;s) adj. 1. Causing or apt to cause "
+"ruin; destructive. 2. Falling to ruin; dilapidated or decayed.\">ruinous</"
+"acronym> compromise."
+msgstr ""
+"Maar we verwerpen bepaalde compromissen, zelfs als veel anderen in onze "
+"gemeenschap daar wel toe bereid zijn. We kunnen bijvoorbeeld <a href=\"/"
+"philosophy/free-system-distribution-guidelines.html\">alleen GNU/Linux-"
+"distributies aanbevelen</a> die als beleid hebben om geen niet-vrije "
+"software mee te leveren en dit ook niet zullen presenteren. Een niet-vrije "
+"distributie aanbevelen zou een schadelijk compromis zijn."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Compromises are ruinous if they would work against our aims in the long "
+"term. That can occur either at the level of ideas or at the level of "
+"actions."
+msgstr ""
+"Compromissen zijn schadelijk wanneer ze op langere termijn tegen onze doelen "
+"werken. Dat kan gebeuren bij idee&euml;n en bij acties."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"At the level of ideas, ruinous compromises are those that reinforce the "
+"premises we seek to change. Our goal is a world in which software users are "
+"free, but as yet most computer users do not even recognize freedom as an "
+"issue. They have taken up &ldquo;consumer&rdquo; values, which means they "
+"judge any program only on practical characteristics such as price and "
+"convenience."
+msgstr ""
+"Bij idee&euml;n, zorgen schadelijke compromissen ervoor dat de dingen die "
+"wij willen veranderen, juist tegengewerkt worden. Ons doel is een wereld "
+"waarin softwaregebruikers vrij zijn, maar tot nu toe zien de meeste "
+"computergebruikers niet in dat vrijheid een probleem is. Zij hebben een "
+"&ldquo;consumenten&rdquo;-standpunt ingenomen, wat betekent dat ze een "
+"programma alleen beoordelen op praktische eigenschappen als prijs en gemak."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Dale Carnegie's classic self-help book, <cite>How to Win Friends and "
+"Influence People</cite>, advises that the most effective way to persuade "
+"someone to do something is to present arguments that appeal to his values. "
+"There are ways we can appeal to the consumer values typical in our society. "
+"For instance, free software obtained gratis can save the user money. Many "
+"free programs are convenient and reliable, too. Citing those practical "
+"benefits has succeeded in persuading many users to adopt various free "
+"programs, some of which are now quite successful."
+msgstr ""
+"Het klassieke zelfhulpboek van Dale Carnegie, <cite>Hoe vrienden te maken en "
+"mensen te be&iuml;nvloeden</cite>, adviseert dat de beste manier om iemand "
+"aan te zetten tot een bepaalde actie is met argumenten te komen die zijn "
+"waarden aanspreken. Er zijn manieren waarop we de consumentenwaarden, die in "
+"onze samenleving aanwezig zijn, kunnen aanspreken. Vrije software die gratis "
+"wordt verkregen, kan de gebruiker bijvoorbeeld geld besparen. Veel vrije "
+"programma's zijn ook gemakkelijk en betrouwbaar. Het aanhalen van deze "
+"praktische voordelen heeft ertoe geleid dat veel gebruikers verschillende "
+"vrije programma's zijn gaan gebruiken, waarvan sommigen nu erg succesvol "
+"zijn."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If getting more people to use some free programs is as far as you aim to go, "
+"you might decide to keep quiet about the concept of freedom, and focus only "
+"on the practical advantages that make sense in terms of consumer values. "
+"That's what the term &ldquo;open source&rdquo; and its associated rhetoric "
+"do."
+msgstr ""
+"Als het je doel is om meer mensen vrije software te laten gebruiken, zou je "
+"kunnen besluiten te zwijgen over het concept van vrijheid, en je alleen te "
+"concentreren op de praktische voordelen die een consument aanspreken. Dat is "
+"wat de term &ldquo;open source&rdquo; (open bron) en de bijbehorende "
+"retoriek doet."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"That approach can get us only part way to the goal of freedom. People who "
+"use free software only because it is convenient will stick with it only as "
+"long as it is convenient. And they will see no reason not to use convenient "
+"proprietary programs along with it."
+msgstr ""
+"Die aanpak brengt ons slechts gedeeltelijk naar het doel van vrijheid. "
+"Mensen die alleen vrije software gebruiken omdat het gemakkelijk is, zullen "
+"het alleen blijven gebruiken zolang het gemakkelijk is. En ze zien geen "
+"enkele reden om tegelijkertijd geen makkelijke niet-vrije programma's te "
+"gebruiken."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The philosophy of open source presupposes and appeals to consumer values, "
+"and this affirms and reinforces them. That's why we <a href=\"/philosophy/"
+"open-source-misses-the-point.html\">do not support open source.</a>"
+msgstr ""
+"De filosofie van open source richt zich op consumentenwaarden, bevestigt en "
+"versterkt deze. Daarom <a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point."
+"html\">ondersteunen we open source niet</a>."
+
+#. type: Attribute 'alt' of: <img>
+msgid "[Levitating Gnu with a laptop]"
+msgstr "[Zen Gnu met laptop]"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"To establish a free community fully and lastingly, we need to do more than "
+"get people to use some free software. We need to spread the idea of judging "
+"software (and other things) on &ldquo;citizen values&rdquo;, based on "
+"whether it respects users' freedom and community, not just in terms of "
+"convenience. Then people will not fall into the trap of a proprietary "
+"program baited by an attractive, convenient feature."
+msgstr ""
+"Om een duurzame vrije gemeenschap op te zetten, moeten we meer doen dan "
+"mensen wat vrije software te laten gebruiken. We moeten het idee verspreiden "
+"dat software (en andere dingen) beoordeeld zou moeten worden op &ldquo;"
+"burgerwaarden&rdquo;, waarbij beoordeeld wordt of het de vrijheid en "
+"gemeenschap van gebruikers respecteert, niet alleen in termen van gemak. "
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"To promote citizen values, we have to talk about them and show how they are "
+"the basis of our actions. We must reject the Dale Carnegie compromise that "
+"would influence their actions by endorsing their consumer values."
+msgstr ""
+"Om burgerwaarden te promoten, moeten we hierover praten en laten zien dat "
+"zij ten grondslag liggen aan onze daden. We moeten het compromis van Dale "
+"Carnegie, dat je daden van mensen zou kunnen be&iuml;nvloeden door op hun "
+"consumentenwaarden in te spelen, verwerpen."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This is not to say we cannot cite practical advantage at all&mdash;we can "
+"and we do. It becomes a problem only when the practical advantage steals "
+"the scene and pushes freedom into the background. Therefore, when we cite "
+"the practical advantages of free software, we reiterate frequently that "
+"those are just <em>additional, secondary</em> reasons to prefer it."
+msgstr ""
+"Dit betekent niet dat we helemaal geen praktische voordelen kunnen "
+"benoemen&mdash;we kunnen en doen dat. Het wordt alleen een probleem wanneer "
+"de praktische voordelen de boventoon gaan voeren en vrijheid hierdoor naar "
+"de achtergrond verdwijnt. Daarom herhalen we vaak dat deze praktische "
+"voordelen van vrije software slechts <em>bijzaak</em> zijn."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"It's not enough to make our words accord with our ideals; our actions have "
+"to accord with them too. So we must also avoid compromises that involve "
+"doing or legitimizing the things we aim to stamp out."
+msgstr ""
+"Het is niet genoeg om onze woorden te laten stroken met onze idealen; onze "
+"daden moeten hier ook mee in overeenstemming zijn. Dus moeten we ook "
+"compromissen vermijden waarbij we de dingen waar wij tegen zijn, juist gaan "
+"doen of legitimeren."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"For instance, experience shows that you can attract some users to <a href=\"/"
+"gnu/why-gnu-linux.html\">GNU/Linux</a> if you include some nonfree "
+"programs. This could mean a cute nonfree application that will catch some "
+"user's eye, or a nonfree programming platform such as <a href=\"/philosophy/"
+"java-trap.html\">Java</a> (formerly) or the Flash runtime (still), or a "
+"nonfree device driver that enables support for certain hardware models."
+msgstr ""
+"Ervaring wijst bijvoorbeeld uit dat je gebruikers kan interesseren in <a "
+"href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">GNU/Linux</a> door wat niet-vrije "
+"programma's mee te leveren. Dit kan een schattige niet-vrije toepassing zijn "
+"die aandacht van de gebruiker trekt, of een niet-vrij programmeerplatform "
+"zoals <a href=\"/philosophy/java-trap.html\">Java</a> (voorheen) of Flash "
+"(nog steeds), of een niet-vrij apparaat-stuurprogramma dat ondersteuning "
+"levert voor bepaalde hardwaremodellen."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"These compromises are tempting, but they undermine the goal. If you "
+"distribute nonfree software, or steer people towards it, you will find it "
+"hard to say, &ldquo;Nonfree software is an injustice, a social problem, and "
+"we must put an end to it.&rdquo; And even if you do continue to say those "
+"words, your actions will undermine them."
+msgstr ""
+"Deze compromissen zijn verleidelijk, maar ondermijnen het doel. Als je niet-"
+"vrije software verspreidt, of mensen hiertoe beweegt, wordt het moeilijk om "
+"te zeggen, &ldquo;niet-vrije software is onrechtvaardig, een sociaal "
+"probleem, en we moeten er een einde aan maken&rdquo;. En zelfs als je deze "
+"woorden blijft uitspreken, zullen je daden deze woorden ondermijnen."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The issue here is not whether people should be <em>able</em> or <em>allowed</"
+"em> to install nonfree software; a general-purpose system enables and allows "
+"users to do whatever they wish. The issue is whether we guide users towards "
+"nonfree software. What they do on their own is their responsibility; what "
+"we do for them, and what we direct them towards, is ours. We must not "
+"direct the users towards proprietary software as if it were a solution, "
+"because proprietary software is the problem."
+msgstr ""
+"Het gaat er niet om of mensen niet-vrije software <em>kunnen</em> of "
+"<em>mogen</em> installeren; een systeem voor algemeen gebruik stelt mensen "
+"in staat om te doen wat zij willen. Het gaat erom of we mensen wel of niet "
+"leiden in de richting van niet-vrije software. Wat zij zelf doen is hun "
+"verantwoordelijkheid; wat wij voor hen doen, en wat we aan ze geven, is de "
+"onze. We moeten gebruikers niet richting niet-vrije software leiden en "
+"daarmee impliceren dat het een oplossing is, want niet-vrije software is "
+"juist het probleem."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"A ruinous compromise is not just a bad influence on others. It can distort "
+"your own values, too, through cognitive dissonance. If you have certain "
+"values, but your actions imply other, conflicting values, you are likely to "
+"change your values or your actions so as to resolve the contradiction. "
+"Thus, projects that argue only from practical advantages, or direct people "
+"toward some nonfree software, nearly always shy away from even "
+"<em>suggesting</em> that nonfree software is unethical. For their "
+"participants, as well as for the public, they reinforce consumer values. We "
+"must reject these compromises if we wish to keep our values straight."
+msgstr ""
+"Een schadelijk compromis heeft niet alleen slechte invloed op anderen. Het "
+"kan onze eigen waarden ook in de war brengen, door middel van cognitieve "
+"dissonantie. Als je bepaalde waarden hebt, maar je daden impliceren andere, "
+"conflicterende waarden, dan is het waarschijnlijk dat je je waarden of je "
+"daden verandert zodat het conflict niet meer bestaat. Projecten die "
+"gebaseerd zijn op praktische waarden, of die mensen richting niet-vrije "
+"software bewegen, vermijden bijna altijd het geven van slechts de <em>hint</"
+"em> dat niet-vrije software onethisch is. Voor zowel hun deelnemers als hun "
+"publiek, versterken zij consumentenwaarden. We moeten deze compromissen "
+"afwijzen als we onze waarden overeind willen houden."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If you want to move to free software without compromising the goal of "
+"freedom, look at <a href=\"http://www.fsf.org/resources\";>the FSF's "
+"resources area</a>. It lists hardware and machine configurations that work "
+"with free software, <a href=\"/distros\"> totally free GNU/Linux distros</a> "
+"to install, and <a href=\"http://directory.fsf.org/\";> thousands of free "
+"software packages</a> that work in a 100 percent free software environment. "
+"If you want to help the community stay on the road to freedom, one important "
+"way is to publicly uphold citizen values. When people are discussing what "
+"is good or bad, or what to do, cite the values of freedom and community and "
+"argue from them."
+msgstr ""
+"Als je wilt overstappen naar vrije software zonder het doel van vrijheid aan "
+"te tasten, kan je kijken naar de <a href=\"http://www.fsf.org/resources";
+"\">hulpmiddelenpagina van de FSF</a>. Daar staan hardware- en "
+"machinesamenstellingen op die werken met vrije software, <a href=\"/distros"
+"\">volledig vrije GNU/Linux-distributies om te installeren</a>, en <a href="
+"\"http://directory.fsf.org/\";>duizenden vrije-softwarepakketten</a> die "
+"werken in een 100 procent vrije-softwareomgeving. Als je de gemeenschap wilt "
+"helpen op het vrijheidspad te blijven, is het belangrijk om publiekelijk "
+"burgerwaarden te benadrukken. Als mensen praten over goed en slecht, of wat "
+"te doen, baseer je handelen en argumentatie op het perspectief van vrijheid "
+"en de gemeenschap."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"A road that lets you go faster is not better if it leads to the wrong "
+"place. Compromise is essential to achieve an ambitious goal, but beware of "
+"compromises that lead away from the goal."
+msgstr ""
+"Een weg die sneller is, is nutteloos als die naar de verkeerde plek gaat. "
+"Compromissen maken is essentieel om een ambitieus doel te bereiken, maar "
+"wees voorzichtig met compromissen die je van het doel afleiden."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"For a similar point in a different area of life, see <a href=\"http://www.";
+"guardian.co.uk/commentisfree/2011/jul/19/nudge-is-not-enough-behaviour-change"
+"\"> &ldquo;Nudge&rdquo; is not enough</a>."
+msgstr ""
+"Bekijk <a href=\"http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/jul/19/nudge-";
+"is-not-enough-behaviour-change\"> Positief belonen is niet genoeg</a> eens "
+"voor een vergelijkbaar probleem in een andere context."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Gelieve algemene vragen over FSF &amp; GNU te sturen naar <a href=\"mailto:";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Er zijn ook nog <a 
href=\"/contact/"
+"\">andere manieren om in contact te komen</a> met de FSF. Foute links en "
+"andere correcties graag sturen aan <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#. replace it with the translation of these two:
+#. We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#. translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#. Please send your comments and general suggestions in this regard
+#. to <a href="mailto:address@hidden";>
+#. &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+#. <p>For information on coordinating and submitting translations of
+#. our web pages, see <a
+#. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#. README</a>.
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"We doen ons best om goede vertalingen te maken maar staan altijd open voor "
+"verbeteringen. Suggesties, op- en aanmerkingen sturen aan: <a href=\"mailto:";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>.</p> <p>Zie <a "
+"href=\"/server/standards/README.translations.html\"> Translations README</a> "
+"voor informatie over het onderhoud van vertalingen op deze website."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Copyright &copy; 2008, 2009, 2014, 2015 <a href=\"http://www.stallman.org/";
+"\">Richard Stallman</a>."
+msgstr ""
+"Copyright &copy; 2008, 2009, 2014, 2015 <a href=\"http://www.stallman.org/";
+"\">Richard Stallman</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Deze pagina is uitgebracht onder een <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons "
+"Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Verenigde Staten licentie</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr " "
+
+#. timestamp start
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Bijgewerkt:"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]