www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www gnu-404.sq.html po/gnu-404.sq-en.html po/gn...


From: GNUN
Subject: www gnu-404.sq.html po/gnu-404.sq-en.html po/gn...
Date: Sun, 01 May 2016 12:04:23 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   16/05/01 12:04:23

Modified files:
    .       : gnu-404.sq.html 
    po       : gnu-404.sq-en.html gnu-404.sq.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu-404.sq.html?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/gnu-404.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/gnu-404.sq.po?cvsroot=www&r1=1.9&r2=1.10

Patches:
Index: gnu-404.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu-404.sq.html,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- gnu-404.sq.html   29 Nov 2014 10:27:23 -0000   1.6
+++ gnu-404.sq.html   1 May 2016 12:04:19 -0000    1.7
@@ -1,7 +1,7 @@
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/gnu-404.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.sq.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.79 -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>404 - Nuk u Gjet Faqe - Projekti GNU - Free Software Foundation</title>
@@ -22,15 +22,15 @@
 përmend shprehimisht një adresë ku të raportohen të metat, ju lutemi,
 përdorni atë adresë.</p>
 
-<p>Faqet jo prej gnu.org ose fsf.org duhet të raportohen te përgjegjësit
-përkatës web; nuk mund të bëjmë dot gjë për to.</p>
+<p>Faqet jo prej gnu.org duhet të raportohen te përgjegjësit përkatës 
web; nuk
+mund të bëjmë dot gjë për to.</p>
 
-<p>Për faqet gnu.org dhe fsf.org, problemet mund t’i raportoni te 
përgjegjësit
-web të GNU-së &lt;address@hidden&gt; në mos pastë adresë tjetër më të
-mirë.</p>
+<p>Për faqet gnu.org, <strong>problemet mund t’i raportoni te 
përgjegjësit web
+të GNU-së</strong> <a href="mailto:address@hidden";>
+&lt;address@hidden&gt;</a>, në mos pastë adresë tjetër më të mirë.</p>
 
 <p>Mund të vizitoni <a href="./">ndarjen e tanishme</a> ose <a
-href="/">kreun</a> e sajtit tonë web. Vijojnë disa faqe të kërkuara 
shpesh.</p>
+href="/">kreun</a> e sajtit tonë. Vijojnë disa faqe të kërkuara shpesh.</p>
 <ul>
  <li><a href="/philosophy/free-sw.html">Ç’është Software-i i 
Lirë?</a></li>
  <li><a href="/gnu/linux-and-gnu.html">Linux-i dhe Sistemi GNU</a></li>
@@ -55,11 +55,11 @@
 <!-- The notes about contacting and submitting translations are omitted
   because this page itself says how to contact webmasters,
   and we want to keep this page short. -->
-<p>Të drejta kopjimi &copy; 2014 Free Software Foundation, Inc.</p>
+<p>Të drejta kopjimi &copy; 2014, 2016 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative Commons
-Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative Commons
+Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.sq.html" -->
 <div class="translators-credits">
@@ -70,7 +70,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2014/11/29 10:27:23 $
+$Date: 2016/05/01 12:04:19 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: po/gnu-404.sq-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/gnu-404.sq-en.html,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- po/gnu-404.sq-en.html    29 Nov 2014 10:27:29 -0000   1.3
+++ po/gnu-404.sq-en.html    1 May 2016 12:04:21 -0000    1.4
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.79 -->
 <title>404 - Page Not Found
 - GNU Project - Free Software Foundation</title>
 <!-- top-addendum is disabled because we want to keep this page short,
@@ -17,11 +17,12 @@
 broken link mentions an explicit address to which to report bugs, please use
 that address.</p>
 
-<p>Pages not on gnu.org or fsf.org need to be reported to their own webmasters;
+<p>Pages not on gnu.org need to be reported to their own webmasters;
 we can't do anything about them.</p>
 
-<p>For gnu.org and fsf.org pages, you can report problems to the GNU webmasters
-&lt;address@hidden&gt; if no better address is available.</p>
+<p>For gnu.org pages, <strong>you can report problems to
+the GNU webmasters</strong> <a href="mailto:address@hidden";>
+&lt;address@hidden&gt;</a> if no better address is available.</p>
 
 <p>You can visit the <a href="./">current section</a> or <a href="/">home
 page</a> of our web site. Following are some frequently-requested pages.</p>
@@ -44,17 +45,17 @@
   because this page itself says how to contact webmasters,
   and we want to keep this page short. -->
 
-<p>Copyright &copy; 2014 Free Software Foundation, Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 2014, 2016 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
-Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2014/11/29 10:27:29 $
+$Date: 2016/05/01 12:04:21 $
 <!-- timestamp end --></p>
 </div>
 </div>

Index: po/gnu-404.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/gnu-404.sq.po,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -b -r1.9 -r1.10
--- po/gnu-404.sq.po  1 May 2016 11:26:20 -0000    1.9
+++ po/gnu-404.sq.po  1 May 2016 12:04:21 -0000    1.10
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2016-04-11 08:28+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 1.6.10\n"
 
 #. type: Content of: <title>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]