www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po free-sw.nl.po


From: Tom Uijldert
Subject: www/philosophy/po free-sw.nl.po
Date: Sun, 27 Mar 2016 12:22:09 +0000

CVSROOT:    /webcvs/www
Module name:  www
Changes by:   Tom Uijldert <tuijldert>    16/03/27 12:22:09

Modified files:
    philosophy/po : free-sw.nl.po 

Log message:
    Update to last changes

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-sw.nl.po?cvsroot=www&r1=1.30&r2=1.31

Patches:
Index: free-sw.nl.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/po/free-sw.nl.po,v
retrieving revision 1.30
retrieving revision 1.31
diff -u -b -r1.30 -r1.31
--- free-sw.nl.po    1 Jan 2016 10:30:14 -0000    1.30
+++ free-sw.nl.po    27 Mar 2016 12:22:08 -0000   1.31
@@ -1,26 +1,27 @@
 # Dutch translation of http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html
 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the original article.
-# ? 2000.
 # Tom Uijldert <address@hidden>, 2007, 2012, 2013.
 # Sept 2014: trivial update of a few strings, unlocalize gnu.org links 
(T.Godefroy).
+# Justin van Steijn <address@hidden>, 2016.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: free-sw.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2016-01-01 10:25+0000\n"
 "PO-Revision-Date: \n"
-"Last-Translator: Tom Uijldert <address@hidden>\n"
+"Last-Translator: Tom Uijldert <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Dutch\n"
 "Language: nl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Outdated-Since: 2013-05-27 03:55+0000\n"
+"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid "What is free software? - GNU Project - Free Software Foundation"
-msgstr "Wat is vrije software? - Het GNU project - Free Software Foundation"
+msgstr "Wat is vrije software? - Het GNU-project - Free Software Foundation"
 
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
 msgid ""
@@ -36,9 +37,9 @@
 "computer users can have the freedom to share and improve the software they "
 "use."
 msgstr ""
-"Ontwikkelen van een op Unix gebaseerd vrij besturingssysteem sinds 1983 "
-"zodat gebruikers de vrijheid krijgen om software die ze gebruiken te delen "
-"en te verbeteren."
+"Ontwikkelt sinds 1983 het vrije, op Unix lijkende, besturingssysteem GNU, "
+"zodat computergebruikers de vrijheid hebben om te de software die zij "
+"gebruiken te delen en te verbeteren."
 
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "What is free software?"
@@ -46,7 +47,7 @@
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "The Free Software Definition"
-msgstr "De Definitie van Vrije Software"
+msgstr "De definitie van Vrije Software"
 
 #. type: Content of: <blockquote><p>
 msgid ""
@@ -56,13 +57,12 @@
 "See the <a href=\"#History\">History section</a> below for a list of changes "
 "that affect the definition of free software."
 msgstr ""
-"De definitie van vrije software bepaald criteria voor wanneer je een "
-"programma aan kunt merken als vrij. Zo nu en dan schaven we die definitie "
-"bij om iets te verduidelijken of subtiele problemen uit te sluiten. Zie het "
-"<a href=\"#History\">Historisch overzicht</a> hieronder met veranderingen "
-"die reeds zijn doorgevoerd."
+"De definitie van vrije software bepaalt de criteria waarmee je een programma "
+"kunt aanmerken als vrij. Zo nu en dan schaven we die definitie bij om iets "
+"te verduidelijken of subtiele problemen uit te sluiten. Zie het <a href="
+"\"#History\">Historisch overzicht</a> hieronder met veranderingen die reeds "
+"zijn doorgevoerd."
 
-#. type: Content of: <p>
 # | {+&ldquo;Free software&rdquo; means software that respects users' freedom
 # | and community. Roughly, it means that <b>the users have the freedom to
 # | run, copy, distribute, study, change and improve the software</b>.+} 
@@ -71,11 +71,7 @@
 # | &ldquo;free speech,&rdquo; not as in &ldquo;free beer&rdquo;. {+We
 # | sometimes call it &ldquo;libre software&rdquo; to show we do not mean it
 # | is gratis.+}
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Thus, &ldquo;free software&rdquo; is a matter of liberty, not price. To "
-#| "understand the concept, you should think of &ldquo;free&rdquo; as in "
-#| "&ldquo;free speech,&rdquo; not as in &ldquo;free beer&rdquo;."
+#. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "&ldquo;Free software&rdquo; means software that respects users' freedom and "
 "community. Roughly, it means that <b>the users have the freedom to run, "
@@ -85,14 +81,15 @@
 "&rdquo; not as in &ldquo;free beer&rdquo;. We sometimes call it &ldquo;"
 "libre software&rdquo; to show we do not mean it is gratis."
 msgstr ""
-"&ldquo;Vrije software&rdquo; gaat over vrijheid, niet over prijs. (nvdv: het "
-"Engelse &ldquo;free&rdquo; kan zowel <em>vrij</em> als <em>gratis</em> "
-"betekenen, vandaar de nadruk in deze en andere artikelen op de betekenis van "
-"de term <q> vrij</q>. Dit wordt nog verder bemoeilijkt doordat vrije "
-"software meestal ook vrijelijk te verkrijgen is, (bijna-) gratis dus. Maar "
-"vrije software slaat dus vooral op vrijheid, niet op gratis)."
+"&ldquo;Vrije software&rdquo; is software die de vrijheid en gemeenschap van "
+"gebruikers respecteert. Het betekent grofweg dat <b>gebruikers de vrijheid "
+"hebben om de software te gebruiken, kopiëren, verspreiden, bestuderen, "
+"veranderen en verbeteren</b>. Dus &ldquo;vrije software&rdquo; gaat over "
+"vrijheid, niet over prijs. Om het concept te begrijpen, moet je denken aan "
+"&ldquo;vrij&rdquo; zoals in de &ldquo;vrijheid van meningsuiting&rdquo;. We "
+"noemen het soms ook &ldquo;libre software&rdquo; om aan te geven dat we niet "
+"bedoelen dat het gratis is."
 
-#. type: Content of: <p>
 # | {+We campaign for these freedoms because everyone deserves them. With
 # | these freedoms, the users (both individually and collectively) control the
 # | program and what it does for them.+} When users don't control the
@@ -103,12 +100,7 @@
 # | or &ldquo;proprietary&rdquo;-] program [-is therefore-] {+<a
 # | href=\"/philosophy/free-software-even-more-important.html\">+} an
 # | instrument of unjust [-power.-] {+power</a>.+}
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "When users don't control the program, the program controls the users. "
-#| "The developer controls the program, and through it controls the users. "
-#| "This nonfree or &ldquo;proprietary&rdquo; program is therefore an "
-#| "instrument of unjust power."
+#. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "We campaign for these freedoms because everyone deserves them. With these "
 "freedoms, the users (both individually and collectively) control the program "
@@ -118,28 +110,31 @@
 "makes the program <a href=\"/philosophy/free-software-even-more-important."
 "html\"> an instrument of unjust power</a>."
 msgstr ""
-"Wanneer gebruikers niet kunnen bepalen wat een programma voor hen doet, "
-"bepaalt het programma wat de gebruikers doen. De ontwikkelaar bepaald dan "
-"wat het programma doet en daarmee indirect de gebruikers. Dit restrictieve "
-"of &ldquo;private&rdquo; programma is daarmee een instrument voor "
-"machtsmisbruik."
+"Wij zetten ons in voor deze vrijheden omdat iedereen hier recht op heeft. "
+"Met deze vrijheden hebben de gebruikers (individueel en collectief) "
+"zeggenschap over het programma en wat het doet voor hen. Wanneer gebruikers "
+"geen controle over het programma hebben, noemen we dat een &ldquo;niet-"
+"vrij&rdquo; of &ldquo;privaat&rdquo; programma. Het niet-vrije programma "
+"heeft controle over de gebruikers, en de ontwikkelaar heeft controle over "
+"het programma; dit maakt het programma <a href=\"/philosophy/free-software-"
+"even-more-important.html\"> een instrument van onrechtvaardige macht</a>."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "A program is free software if the program's users have the four essential "
 "freedoms:"
 msgstr ""
-"Een programma is vrije software wanneer het de gebruikers vier essenti&euml;"
-"le vrijheden verschaft:"
+"Een programma is vrije software wanneer de gebruikers vier essenti&euml;le "
+"vrijheden hebben:"
 
-#. type: Content of: <ul><li>
 # | The freedom to run the [-program,-] {+program as you wish,+} for any
 # | purpose (freedom 0).
-#, fuzzy
-#| msgid "The freedom to run the program, for any purpose (freedom 0)."
+#. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "The freedom to run the program as you wish, for any purpose (freedom 0)."
-msgstr "De vrijheid om het programma te gebruiken voor elk doel. (vrijheid 0)"
+msgstr ""
+"De vrijheid om het programma te gebruiken zoals jij dat wilt, voor elk doel "
+"(vrijheid 0)."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -148,15 +143,15 @@
 "precondition for this."
 msgstr ""
 "De vrijheid om de manier waarop het programma werkt te bestuderen, en om het "
-"aan te passen aan je behoeften. (vrijheid 1) Beschikbaarheid van de broncode "
-"is hiervoor noodzakelijk"
+"aan te passen aan je behoeften (vrijheid 1). Beschikbaarheid van de broncode "
+"is noodzakelijk hiervoor."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor (freedom 2)."
 msgstr ""
-"De vrijheid om het programma te verspreiden, zodat je je naasten kan helpen. "
-"(vrijheid 2)"
+"De vrijheid om het programma te verspreiden, zodat je je naasten kan helpen "
+"(vrijheid 2)."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -166,7 +161,7 @@
 "this."
 msgstr ""
 "De vrijheid om het programma te verbeteren en te verspreiden, zodat de hele "
-"gemeenschap hier voordeel van heeft. (vrijheid 3) Beschikbaarheid van de "
+"gemeenschap hier voordeel van heeft (vrijheid 3). Beschikbaarheid van de "
 "broncode is ook hiervoor noodzakelijk."
 
 #. type: Content of: <p>
@@ -176,6 +171,11 @@
 "nonfree distribution schemes in terms of how far they fall short of being "
 "free, we consider them all equally unethical."
 msgstr ""
+"Een programma is vrije software als het gebruikers al deze vrijheden "
+"adequaat geeft. Anders is het niet-vrij. We zouden verschillende niet-vrije "
+"verspreidingsmethoden kunnen beschouwen in termen van hoeveel ze tekort "
+"schieten in het vrij zijn, maar dit doen we niet: we beschouwen ze allemaal "
+"als net zo onethisch."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -186,14 +186,22 @@
 "need to judge whether both A and B are free. However, if we plan to modify "
 "A so that it doesn't use B, only A needs to be free; we can ignore B."
 msgstr ""
+"In ieder geval moeten deze vrijheden toegepast worden op elke code die we "
+"willen gaan gebruiken, of andere mensen laten gebruiken. Beschouw "
+"bijvoorbeeld een programma A dat automatisch een programma B opstart om "
+"sommige dingen te verwerken. Als we van plan zijn om A te verspreiden zoals "
+"het is, betekent dit dat gebruikers B nodig zullen hebben, dus moeten we "
+"beoordelen of A en B beide vrij zijn. Echter, als we A wijzigen zodat het B "
+"niet nodig heeft, hoeft alleen A vrij te zijn; we kunnen B negeren."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The rest of this page clarifies certain points about what makes specific "
 "freedoms adequate or not."
 msgstr ""
+"De rest van deze pagina verduidelijkt enkele punten, zodat het duidelijk is "
+"of bepaalde vrijheden adequaat zijn."
 
-#. type: Content of: <p>
 # | [-A program is free software if users have all of these freedoms. 
 # | Thus,-]{+Freedom to distribute (freedoms 2 and 3) means+} you [-should
 # | be-] {+are+} free to redistribute copies, either with or without
@@ -201,14 +209,7 @@
 # | href=\"#exportcontrol\">anyone anywhere</a>. Being free to do these
 # | things means (among other things) that you do not have to ask or pay for
 # | permission to do so.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "A program is free software if users have all of these freedoms. Thus, "
-#| "you should be free to redistribute copies, either with or without "
-#| "modifications, either gratis or charging a fee for distribution, to <a "
-#| "href=\"#exportcontrol\">anyone anywhere</a>. Being free to do these "
-#| "things means (among other things) that you do not have to ask or pay for "
-#| "permission to do so."
+#. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Freedom to distribute (freedoms 2 and 3) means you are free to redistribute "
 "copies, either with or without modifications, either gratis or charging a "
@@ -216,11 +217,12 @@
 "Being free to do these things means (among other things) that you do not "
 "have to ask or pay for permission to do so."
 msgstr ""
-"Een programma valt onder de noemer vrije software wanneer de gebruikers al "
-"deze vrijheden hebben. Dus je zou het moeten kunnen kopi&euml;ren, met of "
-"zonder veranderingen, en aan <a href=\"#exportcontrol\">iedereen, overal</a> "
-"kunnen geven, gratis, of tegen betaling. Het betekent ook dat je niet om "
-"toestemming hoeft te vragen als je dit wilt doen."
+"De vrijheid om een programma te verspreiden (vrijheden 2 en 3) betekent dat "
+"je vrij bent om kopie&euml;n te verspreiden, met of zonder veranderingen, "
+"gratis of voor een vergoeding voor de distributie en aan <a href="
+"\"#exportcontrol\">iedereen, overal</a>. Vrij zijn betekent ook dat je "
+"niemand toestemming hoeft te vragen of te betalen wanneer je deze dingen "
+"wil doen."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -247,7 +249,7 @@
 msgstr ""
 "De vrijheid een programma te gebruiken houdt ook in dat iedereen, ook "
 "bedrijven, het kunnen gebruiken op wat voor computersysteem dan ook met wat "
-"voor doel dan ook, zonder dat hij hiervoor in overleg moet treden met de "
+"voor doel dan ook, zonder dat zij hiervoor in overleg moeten treden met de "
 "ontwikkelaar of een andere organisatie. Het gaat binnen deze vrijheid om de "
 "doelen van de <em>gebruiker</em>, niet die van de <em>ontwikkelaar</em>; jij "
 "als gebruiker bent vrij in het gebruik ervan en wanneer je het doorgeeft "
@@ -260,6 +262,10 @@
 "or stopped from doing so. It has nothing to do with what functionality the "
 "program has, or whether it is useful for what you want to do."
 msgstr ""
+"De vrijheid om het programma uit te voeren zoals je wenst, betekent dat "
+"niemand jou verbiedt om dit te doen. Het heeft niks te maken met de "
+"functionaliteit die het programma heeft, of met hoe nuttig het is voor wat "
+"je wil doen. "
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -278,7 +284,7 @@
 "besturingssystemen.) Het is prima wanneer er van een programma geen "
 "executeerbare versie kan worden gemaakt (sommige programmeertalen "
 "ondersteunen zoiets niet), maar je moet wel de vrijheid hebben om iets "
-"dergelijks te kunnen distribueren wanneer je een methode ontwikkeld of vindt "
+"dergelijks te kunnen distribueren wanneer je een methode ontwikkelt of vindt "
 "om dit toch te doen."
 
 #. type: Content of: <p>
@@ -295,7 +301,6 @@
 "vrije software. Versleutelde &ldquo;broncode&rdquo; is geen echte broncode "
 "en telt hierin dus niet mee."
 
-#. type: Content of: <p>
 # | Freedom 1 includes the freedom to use your changed version in place of the
 # | original. If the program is delivered in a product designed to run
 # | someone else's modified versions but refuse to run yours &mdash; a
@@ -305,16 +310,7 @@
 # | rather than a practical [-freedom. This is not sufficient. In other
 # | words, these-] {+reality. These+} binaries are not free software even if
 # | the source code they are compiled from is free.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Freedom 1 includes the freedom to use your changed version in place of "
-#| "the original. If the program is delivered in a product designed to run "
-#| "someone else's modified versions but refuse to run yours &mdash; a "
-#| "practice known as &ldquo;tivoization&rdquo; or &ldquo;lockdown&rdquo;, or "
-#| "(in its practitioners' perverse terminology) as &ldquo;secure boot&rdquo; "
-#| "&mdash; freedom 1 becomes a theoretical fiction rather than a practical "
-#| "freedom. This is not sufficient. In other words, these binaries are not "
-#| "free software even if the source code they are compiled from is free."
+#. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Freedom 1 includes the freedom to use your changed version in place of the "
 "original. If the program is delivered in a product designed to run someone "
@@ -326,13 +322,13 @@
 "from is free."
 msgstr ""
 "Vrijheid nummer 1 houdt ook in het recht om je eigen veranderingen aan het "
-"programma te gebruiken. Wanneer het programma in een produkt zit wat "
-"toestaat dat het veranderingen van derden draait maar niet die van "
-"jouw&mdash;ook wel bekend als &ldquo;tivoization&rdquo;, &ldquo;"
-"lockdown&rdquo; of (in een fabrikant zijn suggestieve bewoordingen) als "
-"&ldquo;secure boot&rdquo; &mdash; wordt deze vrijheid een lachertje. Er is "
-"onvoldoende vrijheid zonder dit recht. Oftewel, deze programma's zijn geen "
-"vrije software, ook al is de broncode waarvan het gemaakt is dat wel."
+"programma daadwerkelijk te gebruiken. Wanneer het programma in een product "
+"zit wat toestaat dat het veranderingen van derden draait maar niet die van "
+"jou&mdash;ook wel bekend als &ldquo;tivoisatie&rdquo;, &ldquo;"
+"lockdown&rdquo; of (in de suggestieve bewoordingen van een fabrikant) als "
+"&ldquo;beveiligd opstarten&rdquo; &mdash; wordt deze vrijheid een lachertje. "
+"Er is onvoldoende vrijheid zonder dit recht. Oftewel, deze programma's zijn "
+"geen vrije software, ook al is de broncode waarvan het gemaakt is dat wel."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -342,8 +338,8 @@
 "requires you to be the copyright holder of any code you add &mdash; then the "
 "license is too restrictive to qualify as free."
 msgstr ""
-"Wanneer je een programma veranderd door er vrije code en routines aan toe te "
-"voegen maar de licentie van het programma bepaald dat dat alleen mag wanneer "
+"Wanneer je een programma verandert door er vrije code en routines aan toe te "
+"voegen maar de licentie van het programma bepaalt dat dat alleen mag wanneer "
 "je, bijvoorbeeld, de auteursrechten van die code bezit, dan is die licentie "
 "t&eacute; beperkend en is het resultaat dus niet vrij."
 
@@ -370,12 +366,12 @@
 "restrictions to its terms, without your doing anything wrong to give cause, "
 "the software is not free."
 msgstr ""
-"Om het echte vrijheden te laten zijn moeten ze dus ook onherroepelijk zijn "
-"zolang je niets fouts doet; wanneer de ontwikkelaar van de software de macht "
-"heeft om de licentie in te trekken zonder dat je daarvoor aanleiding geeft "
-"dan is die software niet vrij."
+"Om het echte vrijheden te laten zijn, moeten ze dus ook permanent en "
+"onherroepelijk zijn zolang je niets fout doet. Wanneer de ontwikkelaar van "
+"de software de macht heeft om de licentie in te trekken, of om met "
+"terugwerkende kracht beperkingen aan de voorwaarden kan toevoegen, zonder "
+"dat jij als gebruiker iets fout doet, dan is die software niet-vrij."
 
-#. type: Content of: <p>
 # | However, certain kinds of rules about the manner of distributing free
 # | software are acceptable, when they don't conflict with the central
 # | freedoms. For example, [-copyleft-] {+<a
@@ -383,14 +379,7 @@
 # | the rule that when redistributing the program, you cannot add restrictions
 # | to deny other people the central freedoms. This rule does not conflict
 # | with the central freedoms; rather it protects them.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "However, certain kinds of rules about the manner of distributing free "
-#| "software are acceptable, when they don't conflict with the central "
-#| "freedoms. For example, copyleft (very simply stated) is the rule that "
-#| "when redistributing the program, you cannot add restrictions to deny "
-#| "other people the central freedoms. This rule does not conflict with the "
-#| "central freedoms; rather it protects them."
+#. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "However, certain kinds of rules about the manner of distributing free "
 "software are acceptable, when they don't conflict with the central "
@@ -399,14 +388,13 @@
 "cannot add restrictions to deny other people the central freedoms. This "
 "rule does not conflict with the central freedoms; rather it protects them."
 msgstr ""
-"Bepaalde beperkingen van de manier waarop vrije software wordt "
-"gedistribueerd zijn acceptabel wanneer ze de basisvrijheden niet beperken. "
-"Zo is er bijvoorbeeld de beperking van <q>auteursplicht</q> (simpel gezegd) "
-"die bepaald dat je geen beperkingen mag opleggen aan distributies die in "
-"strijd zijn met de basisvrijheden. Deze regel beperkt de vrijheden niet, "
-"het beschermt ze juist."
+"Echter, bepaalde beperkingen op de manier waarop vrije software wordt "
+"verspreid zijn acceptabel, wanneer ze de basisvrijheden niet beperken. "
+"Bijvoorbeeld, <a href=\"/copyleft/copyleft.html\">auteursplicht</a> bepaalt "
+"(simpel gezegd) dat wanneer je het programma verspreidt, je geen beperkingen "
+"mag opleggen om andere mensen de basisvrijheden te ontzeggen. Deze regel "
+"beperkt de basisvrijheden niet, het beschermt ze juist."
 
-#. type: Content of: <p>
 # | In the GNU project, we use [-<a
 # | href=\"/copyleft/copyleft.html\">copyleft</a>-] {+copyleft+} to protect
 # | [-these-] {+the four+} freedoms legally for everyone. [-But <a
@@ -420,18 +408,7 @@
 # | href=\"/philosophy/categories.html\">Categories of Free Software</a> for a
 # | description of how &ldquo;free software,&rdquo; &ldquo;copylefted
 # | software&rdquo; and other categories of software relate to each other.[-)-]
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "In the GNU project, we use <a href=\"/copyleft/copyleft.html\">copyleft</"
-#| "a> to protect these freedoms legally for everyone. But <a href=\"/"
-#| "philosophy/categories.html#Non-CopyleftedFreeSoftware\">noncopylefted "
-#| "free software</a> also exists. We believe there are important reasons "
-#| "why <a href=\"/philosophy/pragmatic.html\">it is better to use copyleft</"
-#| "a>, but if your program is noncopylefted free software, it is still "
-#| "basically ethical. (See <a href=\"/philosophy/categories.html"
-#| "\">Categories of Free Software</a> for a description of how &ldquo;free "
-#| "software,&rdquo; &ldquo;copylefted software&rdquo; and other categories "
-#| "of software relate to each other.)"
+#. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "In the GNU project, we use copyleft to protect the four freedoms legally for "
 "everyone. We believe there are important reasons why <a href=\"/philosophy/"
@@ -442,15 +419,15 @@
 "software,&rdquo; &ldquo;copylefted software&rdquo; and other categories of "
 "software relate to each other."
 msgstr ""
-"Bij het GNU project gebruiken we <a href=\"/copyleft/copyleft.html\"> "
-"auteursplicht</a> om deze vrijheden voor iedereen op juridische wijze vast "
-"te leggen. Maar <a href=\"/philosophy/categories.html#Non-"
-"CopyleftedFreeSoftware\"> Vrije software zonder auteursplicht</a> bestaat "
-"ook. Wij hebben goede redenen <a href=\"/philosophy/pragmatic.html\">om "
-"auteursplicht te gebruiken</a>, maar als jouw programma vrij is, maar geen "
-"auteursplicht heeft, kunnen we het nog steeds gebruiken. Zie <a href=\"/"
-"philosophy/categories.html\">Vrije Software Categori&euml;n</a> voor een "
-"beschrijving hoe de diverse soorten software zich tot elkaar verhouden."
+"Bij het GNU-project gebruiken we auteursplicht om deze vrijheden voor "
+"iedereen op juridische wijze vast te leggen. Wij geloven dat er belangrijke "
+"redenen zijn waarom <a href=\"/philosophy/pragmatic.html\">het beter is om "
+"auteursplicht te gebruiken</a>. Maar <a href=\"/philosophy/categories."
+"html#Non-CopyleftedFreeSoftware\"> Vrije software zonder auteursplicht</a> "
+"is ook ethisch. Zie <a href=\"/philosophy/categories.html\">Vrije Software-"
+"categori&euml;n</a> voor een beschrijving hoe &ldquo;vrije software&rdquo;, "
+"&ldquo;auteursplichtige software&rdquo; en andere soorten software zich tot "
+"elkaar verhouden."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -463,13 +440,14 @@
 "have the freedom to copy and change the software, even to <a href=\"/"
 "philosophy/selling.html\">sell copies</a>."
 msgstr ""
-"&ldquo;Vrije software&rdquo; betekent niet &ldquo;non-commerci&euml;"
-"el&rdquo;. Een vrij programma is ook beschikbaar voor commercieel gebruik, "
-"ontwikkeling en verspreiding. Ontwikkeling van vrije software op "
-"commerci&euml;le basis is gemeengoed geworden en heel belangrijk. Of je nu "
-"betaald hebt voor GNU software, of dat je het gratis ontvangen hebt, je hebt "
-"altijd het recht om deze software te kopi&euml;ren en te veranderen zelfs om "
-"het te <a href=\"/philosophy/selling.html\">verkopen</a>."
+"&ldquo;Vrije software&rdquo; betekent niet &ldquo;non-commercieel&rdquo;. "
+"Een vrij programma is ook beschikbaar voor commercieel gebruik, "
+"commerci&euml;le ontwikkeling en verspreiding. Ontwikkeling van vrije "
+"software op commerci&euml;le basis is gemeengoed geworden en heel "
+"belangrijk. Of je nu betaald hebt voor vrije software, of dat je het gratis "
+"ontvangen hebt, je hebt altijd het recht om deze software te kopi&euml;ren "
+"en te veranderen zelfs om <a href=\"/philosophy/selling.html\">kopieën te "
+"verkopen</a>."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -477,9 +455,9 @@
 "right to modify a program is limited, in substance, to changes that someone "
 "else considers an improvement, that program is not free."
 msgstr ""
-"Of een verandering ook een verbetering is, is subjectief. Wanneer de "
-"veranderingen beperkt zijn tot alleen wat anderen als verbetering "
-"beschouwen, is dat geen vrijheid."
+"Of een verandering ook een verbetering is, is subjectief. Wanneer "
+"veranderingen alleen zijn toegestaan als anderen die veranderingen als "
+"verbetering beschouwen, is dat geen vrijheid."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -496,7 +474,7 @@
 "Beperkingen en richtlijnen over hoe je een veranderde versie weer uitbrengt "
 "zijn acceptabel, vooropgesteld dat ze het recht om die versies uit te "
 "brengen, of te gebruiken niet al teveel beperken. Het is dus acceptabel "
-"wanneer een licentie bepaald dat je de gewijzigde versie een andere naam "
+"wanneer een licentie bepaalt dat je de gewijzigde versie een andere naam "
 "moet geven, een merk moet verwijderen of je eigen wijzigingen moet benoemen. "
 "Zolang ze het uitbrengen van de wijzigingen maar niet in de weg staan zij ze "
 "acceptabel; je bent toch al aan het wijzigen dus nog wat meer wijzigen kan "
@@ -518,9 +496,9 @@
 "voorwaarde. Een voorbeeld daarvan is de bepaling dat wanneer je een "
 "veranderde kopie uitbrengt en de vorige ontwikkelaar een kopie daarvan "
 "vraagt, moet je hem ook die kopie geven. (Merk daarbij op dat je nog steeds "
-"de keus hebt om die versie ueberhaupt uit te brengen.) Bepalingen waarbij je "
+"de keus hebt om die versie überhaupt uit te brengen.) Bepalingen waarbij je "
 "broncode aan je gebruikers moet vrijgeven van versies die je uitbrengt zijn "
-"ook accceptabel."
+"ook acceptabel."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -532,11 +510,10 @@
 "specify the original program's name as an alias for the modified version."
 msgstr ""
 "Een uitzondering hierop is wanneer de licentie vereist dat je de naam moet "
-"wijzigen waarmee andere programma's jouw programma kunnen aktiveren. "
+"wijzigen waarmee andere programma's jouw programma kunnen activeren. "
 "Hierdoor kun je het origineel niet vervangen. Dit is alleen acceptabel "
 "wanneer er een configuratiesysteem is wat dit mogelijk maakt."
 
-#. type: Content of: <p>
 # | Sometimes government <a id=\"exportcontrol\">export control
 # | regulations</a> and trade sanctions can constrain your freedom to
 # | distribute copies of programs internationally. Software developers do not
@@ -546,17 +523,7 @@
 # | people outside the jurisdictions of these governments. Thus, free
 # | software licenses must not require obedience to any {+nontrivial+} export
 # | regulations as a condition of {+exercising+} any of the essential freedoms.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Sometimes government <a id=\"exportcontrol\">export control regulations</"
-#| "a> and trade sanctions can constrain your freedom to distribute copies of "
-#| "programs internationally. Software developers do not have the power to "
-#| "eliminate or override these restrictions, but what they can and must do "
-#| "is refuse to impose them as conditions of use of the program. In this "
-#| "way, the restrictions will not affect activities and people outside the "
-#| "jurisdictions of these governments. Thus, free software licenses must "
-#| "not require obedience to any export regulations as a condition of any of "
-#| "the essential freedoms."
+#. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Sometimes government <a id=\"exportcontrol\">export control regulations</a> "
 "and trade sanctions can constrain your freedom to distribute copies of "
@@ -571,11 +538,11 @@
 "Soms kunnen <a name=\"exportcontrol\">exportregels</a> en handelsboycotten "
 "van de overheid de vrijheid om op internationaal niveau software te "
 "verspreiden in de weg staan. Softwareontwikkelaars hebben niet de "
-"bevoegdheid om deze restricties op te heffen of te negeren, maar wat ze wel "
+"bevoegdheid om deze beperkingen op te heffen of te negeren, maar wat ze wel "
 "kunnen doen is weigeren zich te laten leiden door deze regels, en ze niet op "
 "te nemen in de gebruiksvoorwaarden van het programma, zodat mensen die niet "
 "te maken hebben met deze regels niet worden gehinderd in het gebruik van de "
-"software. Vrije software licenties moeten dus geen exportrestricties in zich "
+"software. Vrije software-licenties mogen dus geen exportbeperkingen in zich "
 "hebben."
 
 #. type: Content of: <p>
@@ -587,6 +554,13 @@
 "potential problem, since a later change in export law could make the "
 "requirement nontrivial and thus render the software nonfree."
 msgstr ""
+"Als alleen het bestaan van exportbeperkingen wordt genoemd, zonder dat zij "
+"een voorwaarde voor de licentie zelf zijn, is dit acceptabel, omdat het "
+"gebruikers niet beperkt. Als een exportbeperking in de praktijk niet van "
+"belang is voor vrije software, dan is het vereisen van deze exportbeperking "
+"geen probleem; echter, het is een potentieel probleem, omdat een verandering "
+"van exportwetten in de toekomst de vereiste realistisch maakt en dus de "
+"software niet-vrij zou maken."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -596,12 +570,20 @@
 "that runs nonfree programs this would require compliance with the licenses "
 "of those nonfree programs; that makes the license nonfree."
 msgstr ""
+"Een vrije licentie mag niet vereisen dat je ook akkoord gaat met de licentie "
+"van een niet-vrij programma. Dus als een licentie bijvoorbeeld vereist dat "
+"je je houdt aan de licenties van &ldquo;alle programma's die je "
+"gebruikt&rdquo;, zou dit betekenen dat je je moet houden aan de licenties "
+"van niet-vrije programma's, als je die gebruikt. Dit maakt de licentie niet-"
+"vrij."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "It is acceptable for a free license to specify which jurisdiction's law "
 "applies, or where litigation must be done, or both."
 msgstr ""
+"Het is acceptabel als een vrije licentie aangeeft welke wetgeving van "
+"toepassing is, of waar rechtszaken moeten worden gehouden, of beide."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -614,14 +596,14 @@
 "restrictions. That means there are many possible ways such a license could "
 "be unacceptably restrictive and nonfree."
 msgstr ""
-"De meeste vrije software licenties zijn gebaseerd op het auteursrecht en er "
+"De meeste vrije software-licenties zijn gebaseerd op het auteursrecht en er "
 "zijn grenzen aan wat je binnen het auteursrecht kan bepalen. Wanneer een "
 "dergelijke licentie de vrijheid van de gebruiker als hierboven beschreven "
 "maar respecteert zullen we niet vlug tegen een onverwacht probleem oplopen "
-"(hoewel het soms wel gebeurt). Sommige vrije software licenties echter zijn "
+"(hoewel het soms wel gebeurt). Sommige vrije software-licenties echter zijn "
 "gebaseerd op contracten, en met contracten kun je veel meer beperkingen "
 "opleggen, wat betekent dat de kans groter is dat er onacceptabele "
-"beperkingen in zitten waardoor de software niet vrij is."
+"beperkingen in zitten waardoor de software niet-vrij is."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -634,7 +616,7 @@
 "zou kunnen gebeuren. Wanneer een licentie op basis van een contract de "
 "gebruiker op ongebruikelijke manier beperkt, en die manier is hier niet "
 "genoemd als acceptabel, dan zullen we hierover na moeten denken maar de "
-"conclusie zal hoogstwaarschijnlijk zijn dat het niet vrij is."
+"conclusie zal hoogstwaarschijnlijk zijn dat het niet-vrij is."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -651,7 +633,7 @@
 "&ldquo;gratis&rdquo; te vermijden, omdat deze de suggestie wekken dat vrije "
 "software altijd kosteloos is; dit is niet het geval. Om termen als &ldquo;"
 "softwarepiraterij&rdquo; kan ook het best met een grote boog heen worden "
-"gezeild. Zie <a href=\"/philosophy/words-to-avoid.html\"> Termen die "
+"gezeild. Zie <a href=\"/philosophy/words-to-avoid.html\">termen die "
 "verwarring zaaien en beter vermeden kunnen worden</a>. We hebben ook een "
 "lijst van <a href=\"/philosophy/fs-translations.html\">Vertalingen van de "
 "term &ldquo;vrije software&rdquo;</a>"
@@ -676,7 +658,7 @@
 "alleen door exacte bewoordingen. Wanneer een licentie onredelijke "
 "beperkingen bevat, zullen we het afwijzen, ook al is die beperking niet "
 "voorzien in onze criteria. Soms moeten we zelfs de hulp van een advocaat "
-"inroepen om te bekijken of een bepaling acceptabel is of niet. Wanneer we er "
+"inroepen om te bepalen of een bepaling acceptabel is of niet. Wanneer we er "
 "uit zijn zullen we vaak die criteria aanpassen om zo in de toekomst "
 "makkelijker te kunnen bepalen of een licentie goed is of niet."
 
@@ -688,11 +670,11 @@
 "you can ask us about it by sending us email at <a href=\"mailto:";
 "address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
 msgstr ""
-"Wanneer je wilt weten of een bepaalde licentie een vrije software licentie "
+"Wanneer je wilt weten of een bepaalde licentie een vrije software-licentie "
 "is of niet, kijk dan op onze <a href=\"/licenses/license-list.html\">lijst "
-"met licenties </a>. Wanneer de licentie niet op de lijst voor komt, vraag "
-"het ons dan via <a href =\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
-"org&gt;</a>."
+"met licenties</a>. Wanneer de licentie niet op de lijst voor komt, vraag het "
+"ons dan via <a href =\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</"
+"a>."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -703,9 +685,10 @@
 "software license that meets your needs."
 msgstr ""
 "Wanneer je erover denkt zelf een licentie op te stellen, schrijf de Free "
-"Software Foundation dan naar dat adres. Een wildgroei aan vrije software "
-"licenties betekent meer werk voor de gebruiker; we kunnen je wellicht helpen "
-"een passende bestaande vrije software licentie te vinden."
+"Software Foundation dan naar dat adres. Een wildgroei aan vrije software-"
+"licenties betekent meer werk voor gebruikers om de licenties te begrijpen; "
+"we kunnen je wellicht helpen een passende bestaande vrije software-licentie "
+"te vinden."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -755,9 +738,8 @@
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Open Source?"
-msgstr "Open Bron?"
+msgstr "Open bron?"
 
-#. type: Content of: <p>
 # | Another group [-has started using-] {+uses+} the term &ldquo;open
 # | source&rdquo; to mean something close (but not identical) to &ldquo;free
 # | software&rdquo;. We prefer the term &ldquo;free software&rdquo; because,
@@ -765,14 +747,7 @@
 # | to mind freedom. The word &ldquo;open&rdquo; <a
 # | href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\"> never refers to
 # | freedom</a>.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Another group has started using the term &ldquo;open source&rdquo; to "
-#| "mean something close (but not identical) to &ldquo;free software&rdquo;. "
-#| "We prefer the term &ldquo;free software&rdquo; because, once you have "
-#| "heard that it refers to freedom rather than price, it calls to mind "
-#| "freedom. The word &ldquo;open&rdquo; <a href=\"/philosophy/open-source-"
-#| "misses-the-point.html\"> never refers to freedom</a>."
+#. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Another group uses the term &ldquo;open source&rdquo; to mean something "
 "close (but not identical) to &ldquo;free software&rdquo;. We prefer the "
@@ -781,52 +756,44 @@
 "open&rdquo; <a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\"> never "
 "refers to freedom</a>."
 msgstr ""
-"Een andere groep is begonnen de term &ldquo;open bron&rdquo; (<em>open "
-"source</em>) te gebruiken als iets wat wel lijkt op &ldquo;vrije "
-"software&rdquo; maar het niet is. Wij gebruiken liever de term &ldquo;vrije "
-"software&rdquo; omdat die onmiddellijk in verband wordt gebracht met "
-"vrijheid. Dat heb je niet met de term <a href= \"/philosophy/open-source-"
-"misses-the-point.html\">Open Bron</a>."
+"Een andere groep gebruikt de term &ldquo;open bron&rdquo; (<em>open source</"
+"em>) als iets wat wel lijkt op &ldquo;vrije software&rdquo; maar het niet "
+"is. Wij gebruiken liever de term &ldquo;vrije software&rdquo; omdat die "
+"onmiddellijk in verband wordt gebracht met vrijheid. Dat heb je niet met de "
+"term <a href= \"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">open bron</"
+"a>."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "History"
 msgstr "Geschiedenis"
 
-#. type: Content of: <p>
 # | From time to time we revise this Free Software Definition. Here is the
 # | list of {+substantive+} changes, along with links to show exactly what was
 # | changed.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "From time to time we revise this Free Software Definition. Here is the "
-#| "list of changes, along with links to show exactly what was changed."
+#. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "From time to time we revise this Free Software Definition. Here is the list "
 "of substantive changes, along with links to show exactly what was changed."
 msgstr ""
-"Af en toe herzien we deze definitie van vrije software. Hier een lijst van "
-"wijzigingen met daarbij verwijzingen naar wat er precies is veranderd."
+"Af en toe herzien we deze Definitie van Vrije Software. Hieronder staat een "
+"lijst van substantiële wijzigingen, met daarbij verwijzingen naar wat "
+"precies is veranderd."
 
-#. type: Content of: <ul><li>
 # | <a
 # | 
[-href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.40&amp;r2=1.41\";>Version
 # | 1.41</a>:-]
 # | 
{+href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.140&amp;r2=1.141\";>Version
 # | 1.141</a>:+} Clarify [-wording about contract-based licenses.-] {+which
 # | code needs to be free.+}
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.";
-#| "html?root=www&amp;r1=1.40&amp;r2=1.41\">Version 1.41</a>: Clarify wording "
-#| "about contract-based licenses."
+#. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
 "root=www&amp;r1=1.140&amp;r2=1.141\">Version 1.141</a>: Clarify which code "
 "needs to be free."
 msgstr ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
-"root=www&amp;r1=1.40&amp;r2=1.41\">Version 1.41</a>: Clarify wording about "
-"contract-based licenses."
+"root=www&amp;r1=1.140&amp;r2=1.141\">Versie 1.141</a>: Verduidelijkt welke "
+"code vrij moet zijn."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -834,6 +801,9 @@
 "root=www&amp;r1=1.134&amp;r2=1.135\">Version 1.135</a>: Say each time that "
 "freedom 0 is the freedom to run the program as you wish."
 msgstr ""
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.134&amp;r2=1.135\">Versie 1.135</a>: Vermeldt elke keer "
+"dat vrijheid 0 de vrijheid is om het programma uit te voeren zoals je wenst."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -841,6 +811,9 @@
 "root=www&amp;r1=1.133&amp;r2=1.134\">Version 1.134</a>: Freedom 0 is not a "
 "matter of the program's functionality."
 msgstr ""
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.133&amp;r2=1.134\">Versie 1.134</a>: Vrijheid 0 heeft niet "
+"te maken met de functionaliteit van een programma."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -848,6 +821,10 @@
 "root=www&amp;r1=1.130&amp;r2=1.131\">Version 1.131</a>: A free license may "
 "not require compliance with a nonfree license of another program."
 msgstr ""
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.130&amp;r2=1.131\">Versie 1.131</a>: Een vrije licentie "
+"mag niet vereisen dat je akkoord gaat met een niet-vrije licentie van een "
+"ander programma."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -856,6 +833,10 @@
 "that choice of law and choice of forum specifications are allowed. (This "
 "was always our policy.)"
 msgstr ""
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.128&amp;r2=1.129\">Versie 1.129</a>: Vermeld expliciet dat "
+"de keuze van wetten en keuze van forum-specificaties zijn toegestaan. (Dit "
+"was altijd ons beleid.)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -864,6 +845,10 @@
 "requirement is a real problem if the requirement is nontrivial; otherwise it "
 "is only a potential problem."
 msgstr ""
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.121&amp;r2=1.122\">Versie 1.122</a>: Een exportbeperking "
+"is een echt probleem als de vereiste niet-triviaal is; anders is het alleen "
+"een potentieel probleem."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -872,6 +857,11 @@
 "issue is limits on your right to modify, not on what modifications you have "
 "made. And modifications are not limited to &ldquo;improvements&rdquo;"
 msgstr ""
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.117&amp;r2=1.118\">Versie 1.118</a>: Verduidelijking: de "
+"kwestie gaat over beperkingen op jouw rechten om te wijzigen, niet op welke "
+"wijzigingen je hebt gemaakt. En wijzigingen zijn niet beperkt tot &ldquo;"
+"verbeteringen&rdquo;."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -882,10 +872,11 @@
 "the work by releasing the work in another way in parallel."
 msgstr ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
-"root=www&amp;r1=1.110&amp;r2=1.111\">Version 1.111</a>: Clarify 1.77 by "
-"saying that only retroactive <em>restrictions</em> are unacceptable. The "
-"copyright holders can always grant additional <em>permission</em> for use of "
-"the work by releasing the work in another way in parallel."
+"root=www&amp;r1=1.110&amp;r2=1.111\">Versie 1.111</a>: 1.77 verduidelijkt "
+"door te vermelden dat alleen <em>beperkingen</em> met terugwerkende kracht "
+"onacceptabel zijn. De auteursrechthebbenden kunnen altijd aanvullende "
+"<em>toestemmingen</em> geven voor gebruik van het werk door het werk "
+"tegelijkertijd op een andere manier te verspreiden."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -895,9 +886,10 @@
 "that it includes really using your modified version for your computing."
 msgstr ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
-"root=www&amp;r1=1.104&amp;r2=1.105\">Version 1.105</a>: Reflect, in the "
-"brief statement of freedom 1, the point (already stated in version 1.80) "
-"that it includes really using your modified version for your computing."
+"root=www&amp;r1=1.104&amp;r2=1.105\">Versie 1.105</a>: Verduidelijkt in de "
+"korte beschrijving van vrijheid 1 het punt (reeds opgemerkt in versie 1.80) "
+"dat het inhoudt dat je je gewijzigde versie daadwerkelijk kan gebruiken voor "
+"je computeractiviteiten."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -906,8 +898,8 @@
 "code does not qualify as source code."
 msgstr ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
-"root=www&amp;r1=1.91&amp;r2=1.92\">Version 1.92</a>: Clarify that obfuscated "
-"code does not qualify as source code."
+"root=www&amp;r1=1.91&amp;r2=1.92\">Versie 1.92</a>: Verduidelijkt dat "
+"geobfusceerde broncode geen broncode is."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -917,9 +909,10 @@
 "version, not a right to participate in someone else's development project."
 msgstr ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
-"root=www&amp;r1=1.89&amp;r2=1.90\">Version 1.90</a>: Clarify that freedom 3 "
-"means the right to distribute copies of your own modified or improved "
-"version, not a right to participate in someone else's development project."
+"root=www&amp;r1=1.89&amp;r2=1.90\">Versie 1.90</a>: Verduidelijkt dat "
+"vrijheid 3 betekent dat je het recht hebt om kopieën van je eigen gewijzigde 
"
+"of verbeterde versie te verspreiden, niet het recht om deel te nemen in de "
+"ontwikkeling van iemand anders."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -928,8 +921,8 @@
 "right to release modified versions as free software."
 msgstr ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
-"root=www&amp;r1=1.88&amp;r2=1.89\">Version 1.89</a>: Freedom 3 includes the "
-"right to release modified versions as free software."
+"root=www&amp;r1=1.88&amp;r2=1.89\">Versie 1.89</a>: Vrijheid 3 houdt het "
+"recht in om gewijzigde versies als vrije software uit te brengen."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -938,8 +931,8 @@
 "practical, not just theoretical; i.e., no tivoization."
 msgstr ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
-"root=www&amp;r1=1.79&amp;r2=1.80\">Version 1.80</a>: Freedom 1 must be "
-"practical, not just theoretical; i.e., no tivoization."
+"root=www&amp;r1=1.79&amp;r2=1.80\">Versie 1.80</a>: Vrijheid 1 moet "
+"praktisch zijn, niet slechts theoretisch; dus geen tivoisatie."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -949,9 +942,9 @@
 "described as a complete replacement."
 msgstr ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
-"root=www&amp;r1=1.76&amp;r2=1.77\">Version 1.77</a>: Clarify that all "
-"retroactive changes to the license are unacceptable, even if it's not "
-"described as a complete replacement."
+"root=www&amp;r1=1.76&amp;r2=1.77\">Versie 1.77</a>: Verduidelijkt dat alle "
+"veranderingen aan de licentie met terugwerkende kracht onacceptabel zijn, "
+"zelfs als het niet is beschreven als complete vervanging."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -961,9 +954,9 @@
 "everywhere:"
 msgstr ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
-"root=www&amp;r1=1.73&amp;r2=1.74\">Version 1.74</a>: Four clarifications of "
-"points not explicit enough, or stated in some places but not reflected "
-"everywhere:"
+"root=www&amp;r1=1.73&amp;r2=1.74\">Versie 1.74</a>: Vier verduidelijkingen "
+"van punten die niet expliciet genoeg zijn, of op sommige plekken vermeld "
+"zijn maar niet overal zo behandeld worden:"
 
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
 msgid ""
@@ -985,7 +978,7 @@
 
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
 msgid "Explicitly state the conclusion of the point about export controls."
-msgstr "Vermeld duidelijk de exportbeperkingen."
+msgstr "Vermeldt duidelijk de exportbeperkingen."
 
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
 msgid "Imposing a license change constitutes revoking the old license."
@@ -1000,8 +993,8 @@
 "Software&quot; section."
 msgstr ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
-"root=www&amp;r1=1.56&amp;r2=1.57\">Version 1.57</a>: Add &quot;Beyond "
-"Software&quot; section."
+"root=www&amp;r1=1.56&amp;r2=1.57\">Versie 1.57</a>: Sectie &quot;Software en "
+"verder&quot; toegevoegd."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -1010,8 +1003,8 @@
 "is significant in the freedom to run the program for any purpose."
 msgstr ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
-"root=www&amp;r1=1.45&amp;r2=1.46\">Version 1.46</a>: Clarify whose purpose "
-"is significant in the freedom to run the program for any purpose."
+"root=www&amp;r1=1.45&amp;r2=1.46\">Versie 1.46</a>: Verduidelijkt welk doel "
+"van belang is bij de vrijheid om het programma voor elk doel te gebruiken."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -1020,8 +1013,8 @@
 "contract-based licenses."
 msgstr ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
-"root=www&amp;r1=1.40&amp;r2=1.41\">Version 1.41</a>: Clarify wording about "
-"contract-based licenses."
+"root=www&amp;r1=1.40&amp;r2=1.41\">Versie 1.41</a>: Bewoordingen over "
+"contract-gebaseerde licenties verduidelijkt."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -1031,9 +1024,9 @@
 "modifications."
 msgstr ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
-"root=www&amp;r1=1.39&amp;r2=1.40\">Version 1.40</a>: Explain that a free "
-"license must allow to you use other available free software to create your "
-"modifications."
+"root=www&amp;r1=1.39&amp;r2=1.40\">Versie 1.40</a>: Uitgelegd dat een vrije "
+"licentie jou moet toestaan om andere beschikbare vrije software te gebruiken "
+"om jouw wijzigingen te maken."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -1043,9 +1036,9 @@
 "the software you put into public use."
 msgstr ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
-"root=www&amp;r1=1.38&amp;r2=1.39\">Version 1.39</a>: Note that it is "
-"acceptable for a license to require you to provide source for versions of "
-"the software you put into public use."
+"root=www&amp;r1=1.38&amp;r2=1.39\">Versie 1.39</a>: Merk op dat het "
+"acceptabel is als een licentie vereist dat je de bron levert voor versies "
+"van software die publiekelijk gebruikt kunnen worden."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -1055,9 +1048,9 @@
 "of modifications. Other minor clarifications throughout the text."
 msgstr ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
-"root=www&amp;r1=1.30&amp;r2=1.31\">Version 1.31</a>: Note that it is "
-"acceptable for a license to require you to identify yourself as the author "
-"of modifications. Other minor clarifications throughout the text."
+"root=www&amp;r1=1.30&amp;r2=1.31\">Versie 1.31</a>: Merk op dat het "
+"acceptabel is als een licentie vereist dat je jezelf kenbaar maakt als de "
+"auteur van wijzigingen. Andere kleine verduidelijkingen in de hele tekst."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -1066,8 +1059,8 @@
 "problems related to contract-based licenses."
 msgstr ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
-"root=www&amp;r1=1.22&amp;r2=1.23\">Version 1.23</a>: Address potential "
-"problems related to contract-based licenses."
+"root=www&amp;r1=1.22&amp;r2=1.23\">Versie 1.23</a>: Potentiële problemen "
+"aangekaart die gerelateerd zijn aan contract-gebaseerde licenties."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -1076,8 +1069,8 @@
 "distribution of binaries is important."
 msgstr ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
-"root=www&amp;r1=1.15&amp;r2=1.16\">Version 1.16</a>: Explain why "
-"distribution of binaries is important."
+"root=www&amp;r1=1.15&amp;r2=1.16\">Versie 1.16</a>: Uitgelegd waarom het "
+"verspreiden van binaire bestanden belangrijk is."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -1087,11 +1080,10 @@
 "author."
 msgstr ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
-"root=www&amp;r1=1.10&amp;r2=1.11\">Version 1.11</a>: Note that a free "
-"license may require you to send a copy of versions you distribute to the "
-"author."
+"root=www&amp;r1=1.10&amp;r2=1.11\">Versie 1.11</a>: Merk op dat een vrije "
+"licentie kan vereisen dat je de versies die je verspreidt, zendt naar de "
+"auteur."
 
-#. type: Content of: <p>
 # | There are gaps in the version numbers shown above because there are other
 # | changes in this page that do not affect the definition [-as such. These-]
 # | {+or its interpretations. For instance, the list does not include+}
@@ -1100,14 +1092,7 @@
 # | page through the <a
 # | 
href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;view=log\";>cvsweb
 # | interface</a>.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "There are gaps in the version numbers shown above because there are other "
-#| "changes in this page that do not affect the definition as such. These "
-#| "changes are in other parts of the page. You can review the complete list "
-#| "of changes to the page through the <a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.";
-#| "org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;view=log\">cvsweb "
-#| "interface</a>."
+#. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "There are gaps in the version numbers shown above because there are other "
 "changes in this page that do not affect the definition or its "
@@ -1118,15 +1103,22 @@
 "view=log\">cvsweb interface</a>."
 msgstr ""
 "Er zijn gaten in de versienummering hierboven omdat er andere wijzigingen "
-"zijn geweest die niet de definitie wijzigden. Deze zitten in andere delen "
-"van de pagina. De complete lijst van wijzigingen kun je zien via de <a href="
-"\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
-"root=www&amp;view=log\">cvsweb interface</a>."
+"zijn geweest die de definitie of zijn interpretaties niet wijzigden. De "
+"lijst bevat bijvoorbeeld geen verandering in opmaak, interpunctie of andere "
+"delen van de pagina. De complete lijst van wijzigingen kun je zien via de <a "
+"href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;view=log\">cvsweb-interface</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
-msgstr " "
+msgstr ""
+"Noot van de vertalers: het Engelse &ldquo;free&rdquo; kan zowel <em>vrij</"
+"em> als <em>gratis</em> betekenen, vandaar de nadruk in deze en andere "
+"artikelen op de betekenis van de term <q>vrij</q>. Dit wordt nog verder "
+"bemoeilijkt doordat vrije software meestal ook vrijelijk te verkrijgen is, "
+"(bijna-) gratis dus. Maar vrije software slaat dus alleen op vrijheid, niet "
+"op prijs."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
@@ -1165,39 +1157,30 @@
 "href=\"/server/standards/README.translations.html\"> Translations README</a> "
 "voor informatie over het onderhoud van vertalingen op deze website."
 
-#. type: Content of: <div><p>
 # | Copyright &copy; [-1996-2002,-] {+1996, 2002,+} 2004-2007, [-2009, 2010,
 # | 2012-] {+2009-2016+} Free Software Foundation, Inc.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 1996-2002, 2004-2007, 2009, 2010, 2012 Free Software "
-#| "Foundation, Inc."
+#. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1996, 2002, 2004-2007, 2009-2016 Free Software Foundation, "
 "Inc."
 msgstr ""
-"Copyright &copy; 1996-2002, 2004-2007, 2009, 2010, 2012 Free Software "
-"Foundation, Inc."
+"Copyright &copy; 1996, 2002, 2004-2007, 2009-2016 Free Software Foundation, "
+"Inc."
 
-#. type: Content of: <div><p>
 # | This page is licensed under a <a rel=\"license\"
 # | [-href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative-]
 # | {+href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\";>Creative+}
 # | Commons [-Attribution-NoDerivs 3.0 United States-]
 # | {+Attribution-NoDerivatives 4.0 International+} License</a>.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#| "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#| "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+#. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 msgstr ""
-"Deze pagina valt onder de <a rel=\"license\" href=\"http://creativecommons.";
-"org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.nl\">Creative Commons Attribution-NoDerivs "
-"3.0 United States Licentie</a>."
+"Deze pagina is uitgebracht onder een <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Naamsvermelding-"
+"GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal licentie</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]