www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/server/standards/po README.editors.sq.po


From: Besnik Bleta
Subject: www/server/standards/po README.editors.sq.po
Date: Sat, 12 Mar 2016 13:20:52 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   16/03/12 13:20:52

Added files:
    server/standards/po: README.editors.sq.po 

Log message:
    Adding Albanian translation

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/standards/po/README.editors.sq.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: README.editors.sq.po
===================================================================
RCS file: README.editors.sq.po
diff -N README.editors.sq.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ README.editors.sq.po    12 Mar 2016 13:20:52 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,200 @@
+# LANGUAGE translation of 
http://www.gnu.org/server/standards/README.editors.html
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+# FIRST AUTHOR <address@hidden>, YEAR.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: README.editors.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-04-05 00:03+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-03-12 15:17+0200\n"
+"Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
+"Language: sq\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Poedit 1.6.10\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid ""
+"Guidelines for Writing Web Pages at www.gnu.org - GNU Project - Free "
+"Software Foundation"
+msgstr ""
+"Udhëzime për Krijim Faqesh Web te www.gnu.org - Projekti GNU - Free 
Software "
+"Foundation"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "Guidelines for Writing Web Pages at www.gnu.org"
+msgstr "Udhëzime për Krijim Faqesh Web te www.gnu.org"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This is a general guide for everyone who wishes to write a web page for the "
+"GNU project web server, <code>www.gnu.org</code>. There are several other "
+"guides that are important, one of the most important ones is the <a href=\"/"
+"server/fsf-html-style-sheet.html\">FSF HTML Style Sheet</a>. A <a href=\"/"
+"server/standards/README.webmastering.html#readme\"> list of other guides</a> "
+"is also available."
+msgstr ""
+"Ky është një udhërrëfyes i përgjithshëm për këdo që dëshiron të 
shkruajë një "
+"faqe web për shërbyesin e projektit GNU, <code>www.gnu.org</code>. Ka disa 
"
+"udhërrëfyes të tjerë që janë të rëndësishëm, një nga më të 
rëndësishmit "
+"është <a href=\"/server/fsf-html-style-sheet.html\">FSF HTML Style 
Sheet</a> "
+"te http://www.gnu.org/server/fsf-html-style-sheet.html. Një listë e të "
+"tjerëve gjendet te <a href=\"/server/standards/README.webmastering."
+"html#readme\"> http://www.gnu.org/server/standards/README.webmastering.";
+"html#readme</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"No pages on the GNU project web server should ever make any references to "
+"nonfree software or nonfree documentation. This is VERY important."
+msgstr ""
+"Asnjë faqe në shërbyesin e projektit GNU s’duhet të përmbajë 
çfarëdo "
+"reference ndaj software-i jo të lirë ose dokumentimi jo të lirë. Kjo 
është "
+"SHUMË e rëndësishme."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The boilerplate that is used for all our pages is in <a href=\"/boilerplate."
+"html\">http://www.gnu.org/boilerplate.html</a>. A good start when writing a "
+"web page is to use that boilerplate and follow the instructions in it. "
+"Please delete the unneeded comments as you go. It makes the HTML source "
+"file easier for future maintainers to work with. You should also check for "
+"specialized versions of boilerplate.html in the current directory, and those "
+"above it."
+msgstr ""
+"Skema bazë që përdoret për krejt faqet tona gjendet te <a href=\"/"
+"boilerplate.html\">http://www.gnu.org/boilerplate.html</a>. Një mënyrë e "
+"mirë për t’ia filluar me shkrimin e një faqeje web është të përdoret 
ajo "
+"skemë dhe të ndiqen udhëzimet në të. Ju lutemi, fshijini komentet e "
+"panevojshme, teksa përparoni. E bën më të lehtë punën me kartelën e 
kodit "
+"burim të HTML-së për mirëmbajtësit në të ardhmen. Duhet të 
kontrolloni edhe "
+"për versione të specializuara të boilerplate.html te drejtoria 
përkatëse, "
+"dhe te ato sipër saj."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"When writing a page for a certain program, we want to have some basic "
+"information on such a page:"
+msgstr ""
+"Kur shkruhet një faqe për një program të dhënë, dëshirojmë të kemi 
në një "
+"faqe të tillë disa të dhëna bazë:"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "A description on what the program does"
+msgstr "Përshkrim i asaj që bën programi"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "Where to download the program in question"
+msgstr "Nga ku të shkarkohet programi në fjalë"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "Where to report bugs"
+msgstr "Ku të njoftohen të metat"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "FAQs and documentation if they are available"
+msgstr "FAQ dhe dokumentim, në pastë të tilla"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "Installation instructions"
+msgstr "Udhëzime instalimi"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The description should be long enough so that people can grasp the whole "
+"program, but not so long that they get bored by reading it. If a package "
+"consists of several smaller programs, it is best to write a general "
+"description of what types of programs belong in the package and then write "
+"shorter descriptions for each program."
+msgstr ""
+"Përshkrimi duhet të jetë aq i gjatë sa njerëzit të mund të kapin 
idenë e "
+"krejt programit, por jo aq i gjatë sa ata të mërziten duke e lexuar. Nëse 
"
+"një paketë përbëhet nga disa programe ë vegjël, është mirë të 
shkruhet një "
+"përshkrim i përgjithshëm se çfarë lloj programesh bëjnë pjesë te 
paketa, dhe "
+"mandej të shkruhet një përshkrim i shkurtër për çdo program."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The GNU Project would like to host all web pages about a program, so if the "
+"main pages are currently on some other server, please consider moving them "
+"to the GNU project web server instead."
+msgstr ""
+"Projekti GNU do të donte të strehonte krejt faqet web rreth një programi, "
+"ndaj nëse faqet kryesore gjendet diku në një shërbyes tjetër, ju lutemi, 
"
+"shihni mundësinë e kalimit të tyre në shërbyesin e projektit GNU."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së "
+"dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. 
Ka "
+"gjithashtu <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t’u lidhur me</a> 
FSF-"
+"në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera 
mund "
+"të dërgohen te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
+
+#
+#
+#
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#. replace it with the translation of these two:
+#. We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#. translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#. Please send your comments and general suggestions in this regard
+#. to <a href="mailto:address@hidden";>
+#. &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+#. <p>For information on coordinating and submitting translations of
+#. our web pages, see <a
+#. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#. README</a>.
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi 
të "
+"mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga "
+"papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur 
me "
+"këtë dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;web-"
+"address@hidden&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe "
+"parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright (C) 1999, 2011, 2012, 2014 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr ""
+"Të drejta kopjimi (C) 1999, 2011, 2012, 2014 Free Software Foundation, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe mund të përdoret sipas një lejeje <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr " "
+
+#. timestamp start
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "U përditësua më:"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]