www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy udi.pl.html using-gfdl.pl.html p...


From: GNUN
Subject: www/philosophy udi.pl.html using-gfdl.pl.html p...
Date: Thu, 10 Mar 2016 05:29:04 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   16/03/10 05:29:04

Modified files:
    philosophy   : udi.pl.html using-gfdl.pl.html 
Added files:
    philosophy/po : udi.pl-en.html using-gfdl.pl-en.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/udi.pl.html?cvsroot=www&r1=1.7&r2=1.8
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/using-gfdl.pl.html?cvsroot=www&r1=1.13&r2=1.14
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/udi.pl-en.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/using-gfdl.pl-en.html?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: udi.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/udi.pl.html,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -b -r1.7 -r1.8
--- udi.pl.html 30 Dec 2011 05:19:08 -0000   1.7
+++ udi.pl.html 10 Mar 2016 05:29:04 -0000   1.8
@@ -1,118 +1,199 @@
-<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
-    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd";>
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml";>
-
-<head>
-<title>UDI
-        - Projekt GNU - Free Software Foundation (FSF)</title>
-    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2" 
/>
-    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/gnu.css" />
-    <link rev="made" href="mailto:address@hidden"; />
-    <link rev="translated" href="mailto:address@hidden"; />
-    <!-- transl.: wkotwica -->
-</head>
-
-<body xml:lang="pl" lang="pl">
-
-<p><a href="#translations">T³umaczenia</a> tej strony</p>
-
-<h2>Ruch Wolnego Oprogramowania a UDI</h2>
-<p>
-<a href="/graphics/agnuhead.pl.html">
-<img src="/graphics/gnu-head-sm.jpg"
-    alt=" [rysunek g³owy GNU] "
-    width="129" height="122" /></a>
-</p>
+<!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/udi.en.html" -->
 
-<p>
-Projekt zwany UDI (Uniform Driver Interface, Uniwersalny Interfejs 
Sterowników) stawia sobie za cel opracowanie jednolitego standardu interfejsu 
pomiêdzy j±drami systemów operacyjnych a&nbsp;sterownikami urz±dzeñ. Jak 
powinien siê odnie¶æ do tego pomys³u ruch wolnego oprogramowania?</p>
-<p>
-Je¶li wyobrazimy sobie rzeszê programistów systemów operacyjnych 
i&nbsp;projektantów sprzêtu, wspó³pracuj±cych ze sob± na równych prawach, UDI 
(je¶li jest technicznie wykonalne) by³oby bardzo dobrym pomys³em. Dziêki niemu 
mogliby¶my napisaæ tylko jeden sterownik dla danego urz±dzenia, a&nbsp;wszyscy 
mogliby z&nbsp;niego korzystaæ. Umo¿liwi³oby to zwiêkszenie poziomu 
wspó³pracy.</p>
-<p>
-Kiedy ten pomys³ zastosujemy w realnym ¶wiecie, w którym istniej± zarówno 
wytwórcy wolnego oprogramowania, d±¿±cy do wspó³pracy, jak i&nbsp;wytwórcy 
programów zastrze¿onych d±¿±cy do dominacji, konsekwencje bêd± zupe³nie inne. 
¯adna metoda wykorzystania UDI nie mo¿e przynie¶æ po¿ytku ¶wiatu wolnego 
oprogramowania. Je¶li w&nbsp;ogóle jako¶ na nas wp³ynie, to podzieli nas 
i&nbsp;os³abi.</p>
-<p>
-Gdyby Linux obs³ugiwa³ UDI i gdyby¶my zaczêli projektowaæ nowe sterowniki do 
komunikowania siê z&nbsp;Linuksem poprzez UDI, jakie by³yby tego skutki?</p>
-<ul>
-    <li>Ludzie mogliby wykorzystywaæ w systemach Windows wolne, objête GPL 
linuksowe sterowniki urz±dzeñ
-<p>
-To zmieni³oby na lepsze tylko sytuacjê u¿ytkowników Windows&nbsp;&ndash; nam, 
u¿ytkownikom wolnych systemów operacyjnych, nie da³oby nic. Owszem, 
bezpo¶redniej szkody te¿ by nam nie przynios³o, ale programi¶ci objêtych 
licencj± GPL wolnych sterowników mogliby poczuæ siê zniechêceni, widz±c 
w&nbsp;jaki sposób wykorzystywana jest ich praca, a&nbsp;to by³oby bardzo ¼le. 
W³±czanie tych sterowników do zastrze¿onego j±dra mog³oby równie¿ naruszaæ 
warunki GNU GPL. Zwiêkszanie pokusy takiego postêpowania, to igranie 
z&nbsp;ogniem.</p></li>
+<!--#include virtual="/server/header.pl.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.77 -->
 
-    <li>Ludzie mogliby wykorzystywaæ w systemach  <a 
href="/gnu/linux-and-gnu.pl.html">GNU/Linux</a> niewolne   sterowniki 
z&nbsp;Windows.
-<p>
-Bezpo¶rednio nie wp³ywa³oby to na liczbê sprzêtu obs³ugiwanego przez wolne 
oprogramowanie. Lecz sprzyja³oby jej zmniejszaniu siê po¶rednio, przez 
podsuwanie pokusy milionom u¿ytkowników GNU/Linuksa, którzy nie nauczyli siê 
jeszcze dla w³asnego dobra obstawaæ przy wolno¶ci. Im bardziej spo³eczno¶æ 
zaczê³aby ulegaæ pokusie, tym bardziej przesuwaliby¶my siê w&nbsp;kierunku 
korzystania z&nbsp;niewolnych sterowników zamiast pisania wolnych.</p>
-<p>
-Samo w sobie UDI nie przeszkadza w rozwoju wolnych sterowników. Tak wiêc, 
je¶li wystarczaj±co wielu z&nbsp;nas odrzuci pokusê, nadal bêdziemy mogli 
rozwijaæ wolne sterowniki mimo istnienia UDI, dok³adnie tak samo jak robimy to 
bez UDI.</p>
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>Ruch Wolnego Oprogramowania a&nbsp;UDI - Projekt GNU - Free Software
+Foundation</title>
+
+<!--#include virtual="/philosophy/po/udi.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.pl.html" -->
+<h2>Ruch Wolnego Oprogramowania a&nbsp;UDI</h2>
+
+<p>
+Projekt zwany UDI (Uniform Driver Interface, Uniwersalny Interfejs
+Sterowników) stawia sobie za&nbsp;cel opracowanie jednolitego standardu
+interfejsu pomiędzy jądrami systemów operacyjnych a&nbsp;sterownikami
+urządzeń. Jak powinien się odnieść do&nbsp;tego pomysłu ruch wolnego
+oprogramowania?</p>
+<p>
+Jeśli wyobrazimy sobie rzeszę programistów systemów operacyjnych
+i&nbsp;projektantów sprzętu, współpracujących ze sobą na&nbsp;równych
+prawach, UDI (jeśli jest technicznie wykonalne) byłoby bardzo dobrym
+pomysłem. Dzięki niemu moglibyśmy napisać tylko jeden sterownik dla danego
+urządzenia, a&nbsp;wszyscy mogliby z&nbsp;niego korzystać. Umożliwiłoby to
+zwiększenie poziomu współpracy.</p>
+<p>
+Kiedy ten pomysł zastosujemy w&nbsp;realnym świecie, w&nbsp;którym istnieją
+zarówno wytwórcy wolnego oprogramowania, dążący do&nbsp;współpracy, jak
+i&nbsp;wytwórcy programów zastrzeżonych dążący do&nbsp;dominacji,
+konsekwencje są zupełnie inne. Żadna metoda wykorzystania UDI nie może
+przynieść pożytku światu wolnego oprogramowania. Jeśli w&nbsp;ogóle 
jakoś
+na&nbsp;nas wpłynie, to podzieli nas i&nbsp;osłabi.</p>
+<p>
+Gdyby Linux obsługiwał UDI i&nbsp;gdybyśmy zaczęli projektować nowe
+sterowniki do&nbsp;komunikowania się z&nbsp;Linuksem poprzez&nbsp;UDI, jakie
+byłyby tego skutki?</p>
+
+<ul>
+<li> Ludzie mogliby wykorzystywać w&nbsp;systemach Windows wolne, objęte GPL
+linuksowe sterowniki urządzeń.
 <p>
-Ale dlaczego mieliby¶my zachêcaæ spo³eczno¶æ, ¿eby sta³a siê s³absza ni¿ byæ 
powinna? Czemu mieliby¶my stwarzaæ niepotrzebne trudno¶ci przysz³emu rozwojowi 
wolnego oprogramowania? Skoro UDI niczego dobrego nam nie przynosi, lepiej je 
odrzuciæ.</p></li>
+To zmieniłoby na&nbsp;lepsze tylko sytuację użytkowników
+Windows&nbsp;&ndash; nam, użytkownikom wolnych systemów operacyjnych, nie
+dałoby nic. Owszem, bezpośredniej szkody też by nam nie przyniosło,
+ale&nbsp;programiści objętych licencją GPL wolnych sterowników mogliby
+poczuć się zniechęceni, widząc w&nbsp;jaki sposób wykorzystywana jest ich
+praca, a&nbsp;to byłoby bardzo źle. Włączanie tych sterowników
+do&nbsp;zastrzeżonego jądra mogłoby również naruszać warunki GNU
+GPL. Zwiększanie pokusy takiego postępowania, to igranie 
z&nbsp;ogniem.</p></li>
+
+<li> Ludzie mogliby wykorzystywać w&nbsp;systemach <a
+href="/gnu/linux-and-gnu.html">GNU/Linux</a> niewolne sterowniki
+z&nbsp;Windows.
+<p>
+Bezpośrednio nie wpływałoby to na&nbsp;liczbę sprzętu obsługiwanego przez
+wolne oprogramowanie. Lecz&nbsp;sprzyjałoby jej zmniejszaniu się pośrednio,
+przez podsuwanie pokusy milionom użytkowników GNU/Linuksa, którzy nie
+nauczyli się jeszcze dla własnego dobra obstawać przy wolności. Im bardziej
+społeczność zaczęłaby ulegać pokusie, tym bardziej przesuwalibyśmy się
+w&nbsp;kierunku korzystania z&nbsp;niewolnych sterowników zamiast pisania
+wolnych.</p>
+<p>
+Samo w&nbsp;sobie UDI nie przeszkadza w&nbsp;rozwoju wolnych
+sterowników. Tak więc, jeśli wystarczająco wielu z&nbsp;nas odrzuci 
pokusę,
+nadal będziemy mogli rozwijać wolne sterowniki mimo istnienia UDI, dokładnie
+tak samo jak robimy to bez&nbsp;UDI.</p>
+<p>
+Ale&nbsp;dlaczego mielibyśmy zachęcać społeczność, żeby stała się 
słabsza
+niż być powinna? Czemu mielibyśmy stwarzać niepotrzebne trudności 
przyszłemu
+rozwojowi wolnego oprogramowania? Skoro UDI niczego dobrego nam nie
+przynosi, lepiej je odrzucić.</p></li>
 </ul>
 
 <p>
-Bior±c pod uwagê konsekwencje, nie jest ¿adn± niespodziank±, ¿e popieraj±cy 
UDI Intel zacz±³ og³aszaæ, i¿ &bdquo;ma nadziejê, ¿e spo³eczno¶æ Linuksa pomo¿e 
przy pracy nad UDI&rdquo;. W&nbsp;jaki sposób bogata i&nbsp;egoistyczna spó³ka 
mo¿e podchodziæ do wspólnoty opartej na wspó³pracy? Prosz±c o&nbsp;ja³mu¿nê, 
oczywi¶cie. Prosz±c nas nie maj± nic do stracenia, a&nbsp;gdyby¶my nie mieli 
siê na baczno¶ci, mogliby¶my siê zgodziæ.</p>
-<p>
-Wspó³praca z UDI nie jest wykluczona. Nie powinni¶my UDI, Intelowi czy 
komukolwiek innemu przylepiaæ etykietki Z³a Wcielonego. Lecz za ka¿dym razem 
zanim we¼miemy udzia³ w&nbsp;proponowanym nam interesie, musimy starannie go 
oceniæ, ¿eby upewniæ siê, ¿e jest korzystny dla spo³eczno¶ci wolnego 
oprogramowania, a&nbsp;nie tylko dla rozwijaj±cych programy zastrze¿one. 
W&nbsp;tej konkretnej sprawie oznacza to wymaganie, aby ta wspó³praca 
zaprowadzi³a nas o&nbsp;krok dalej na drodze prowadz±cej do ostatecznego celu 
wolnych j±der systemowych i&nbsp;sterowników: obs³ugi <em>wszelkiego</em> 
wa¿nego sprzêtu przez wolne sterowniki.</p>
-<p>
-Jednym ze sposobów na to, ¿eby interes by³ udany mo¿e byæ zmodyfikowanie 
samego projektu UDI. Eric Raymond zaproponowa³, ¿eby zgodno¶æ z&nbsp;UDI 
obejmowa³a wymóg, ¿e sterownik musi byæ wolnym oprogramowaniem. Tak by³oby 
idealnie, ale wchodz± w&nbsp;grê tak¿e inne mo¿liwo¶ci. Wystarczy³oby 
wymaganie, ¿eby opublikowano kod ¼ród³owy sterownika, by nie by³ tajemnic± 
handlow±&nbsp;&ndash; gdy¿ nawet je¶li taki sterownik nie jest wolny, to 
przynajmniej dziêki temu dowiemy siê tego, czego potrzebujemy do napisania 
wolnego sterownika.</p>
+Biorąc pod&nbsp;uwagę konsekwencje, nie jest żadną niespodzianką,
+że&nbsp;popierający UDI Intel zaczął ogłaszać, iż &bdquo;ma nadzieję,
+że&nbsp;społeczność Linuksa pomoże przy pracy
+nad&nbsp;UDI&rdquo;. W&nbsp;jaki sposób bogata i&nbsp;egoistyczna spółka
+może podchodzić do&nbsp;wspólnoty opartej na&nbsp;współpracy? Prosząc
+o&nbsp;jałmużnę, oczywiście. Prosząc nas nie mają nic do&nbsp;stracenia,
+a&nbsp;gdybyśmy nie mieli się na&nbsp;baczności, moglibyśmy się 
zgodzić.</p>
+<p>
+Współpraca z&nbsp;UDI nie jest wykluczona. Nie powinniśmy UDI, Intelowi
+czy&nbsp;komukolwiek innemu przylepiać etykietki Zła
+Wcielonego. Lecz&nbsp;za każdym razem zanim weźmiemy udział
+w&nbsp;proponowanym nam interesie, musimy starannie go ocenić, żeby upewnić
+się, że&nbsp;jest korzystny dla społeczności wolnego oprogramowania,
+a&nbsp;nie tylko dla rozwijających programy zastrzeżone. W&nbsp;tej
+konkretnej sprawie oznacza to wymaganie, aby&nbsp;ta współpraca zaprowadziła
+nas o&nbsp;krok dalej na&nbsp;drodze prowadzącej do&nbsp;ostatecznego celu
+wolnych jąder systemowych i&nbsp;sterowników: obsługi <em>wszelkiego</em>
+ważnego sprzętu przez wolne sterowniki.</p>
+<p>
+Jednym ze sposobów na&nbsp;to, żeby interes był udany może być
+zmodyfikowanie samego projektu UDI. Eric Raymond zaproponował, żeby 
zgodność
+z&nbsp;UDI obejmowała wymóg, że&nbsp;sterownik musi być wolnym
+oprogramowaniem. Tak byłoby idealnie, ale&nbsp;wchodzą w&nbsp;grę także 
inne
+możliwości. Wystarczyłoby wymaganie, żeby opublikowano kod źródłowy
+sterownika, by nie był tajemnicą handlową&nbsp;&ndash; gdyż nawet jeśli 
taki
+sterownik nie jest wolny, to przynajmniej dzięki temu dowiemy się tego,
+czego potrzebujemy do&nbsp;napisania wolnego sterownika.</p>
+<p>
+Intel mógłby także poza UDI zrobić coś, co pomogłoby społeczności 
wolnego
+oprogramowania rozwiązać ten program. Dajmy na&nbsp;to, istnieją pewnego
+rodzaju certyfikaty, którymi są zainteresowani konstruktorzy sprzętu,
+a&nbsp;Intel bierze udział w&nbsp;ich przyznawaniu. Jeśli tak, to mógłby
+przystać na&nbsp;wprowadzenie utrudnień w&nbsp;certyfikacji,
+w&nbsp;przypadku jeżeli&nbsp;specyfikacja sprzętu jest tajna. Nie
+rozwiązałoby to zapewne problemu całkowicie, ale&nbsp;sporo mogłoby 
pomóc.</p>
+<p>
+Jedną z&nbsp;trudności przy porozumieniu z&nbsp;Intelem na&nbsp;temat UDI
+jest fakt, że&nbsp;mielibyśmy wykonać naszą część na&nbsp;rzecz Intela
+na&nbsp;samym początku, podczas gdy oni spłacaliby ją przez długi
+okres. W&nbsp;praktyce, udzielalibyśmy Intelowi kredytu. Lecz&nbsp;czy
+kontynuowałby spłatę pożyczki? Prawdopodobnie tak, jeśli mielibyśmy to
+na&nbsp;piśmie, bez&nbsp;luk prawnych, w&nbsp;przeciwnym razie nie możemy
+na&nbsp;to liczyć. Powszechnie wiadomo, że&nbsp;korporacje są niegodne
+zaufania: ludzie, z&nbsp;którymi się umawiamy, mogą być porządni,
+ale&nbsp;stojący ponad nimi mogą uchylić ich decyzje, a&nbsp;nawet
+w&nbsp;dowolnej chwili wymienić ich na&nbsp;innych ludzi. Nawet dyrektor
+naczelny firmy posiadający większość udziałów może zostać wymieniony
+w&nbsp;wyniku wykupienia spółki przez inną. Przy transakcjach
+z&nbsp;korporacją zawsze bierzcie wiążące zobowiązanie 
na&nbsp;piśmie.</p>
+<p>
+Nie wydaje się, żeby Intel zechciał zaoferować nam interes, który dawałby
+nam to, czego potrzebujemy. Faktycznie, UDI wydaje się być zaplanowane
+w&nbsp;celu ułatwienia utajniania specyfikacji.</p>
 <p>
-Intel móg³by tak¿e poza UDI zrobiæ co¶, co pomog³oby spo³eczno¶ci wolnego 
oprogramowania rozwi±zaæ ten program. Dajmy na to, istniej± pewnego rodzaju 
certyfikaty, którymi s± zainteresowani konstruktorzy sprzêtu, a&nbsp;Intel 
bierze udzia³ w&nbsp;ich przyznawaniu. Je¶li tak, to móg³by przystaæ na 
wprowadzenie utrudnieñ w&nbsp;certyfikacji, w&nbsp;przypadku je¿eli 
specyfikacja sprzêtu jest tajna. Nie rozwi±za³oby to zapewne problemu 
ca³kowicie, ale sporo mog³oby pomóc.</p>
-<p>
-Jedn± z trudno¶ci przy porozumieniu z Intelem na temat UDI jest fakt, ¿e 
mieliby¶my wykonaæ nasz± czê¶æ na rzecz Intela na samym pocz±tku, podczas gdy 
oni sp³acaliby j± przez d³ugi okres. W&nbsp;praktyce, udzielaliby¶my Intelowi 
kredytu. Lecz czy kontynuowa³by sp³atê po¿yczki? Prawdopodobnie tak, je¶li 
mieliby¶my to na pi¶mie, bez luk prawnych, w&nbsp;przeciwnym razie nie mo¿emy 
na to liczyæ. Powszechnie wiadomo, ¿e korporacje s± niegodne zaufania: ludzie, 
z&nbsp;którymi siê umawiamy, mog± byæ porz±dni, ale stoj±cy ponad nimi mog± 
uchyliæ ich decyzje, a&nbsp;nawet w&nbsp;dowolnej chwili wymieniæ ich na innych 
ludzi. Nawet dyrektor naczelny firmy posiadaj±cy wiêkszo¶æ udzia³ów mo¿e zostaæ 
wymieniony w&nbsp;wyniku wykupienia spó³ki przez inn±. Przy transakcjach 
z&nbsp;korporacj± zawsze bierzcie wi±¿±ce zobowi±zanie na pi¶mie.</p>
-<p>
-Nie wydaje siê, ¿eby Intel zechcia³ zaoferowaæ nam interes, który dawa³by nam 
to, czego potrzebujemy. Faktycznie, UDI wydaje siê byæ zaplanowane w&nbsp;celu 
u³atwienia utajniania specyfikacji.</p>
-<p>
-Niemniej jednak, niezamykanie drzwi nie szkodzi, dopóki uwa¿amy na to, komu 
pozwalamy wej¶æ.</p>
+Niemniej jednak, niezamykanie drzwi nie szkodzi, dopóki uważamy na&nbsp;to,
+komu pozwalamy wejść.</p>
 
-<hr />
-<p><b><a href="/philosophy/philosophy.pl.html">Inne teksty</a></b></p>
-<hr />
+<div class="translators-notes">
 
-<div class="translations">
-<p><a id="translations"></a>
-<b>T³umaczenia tej strony</b>:<br />
-[
- <a href="/philosophy/udi.en.html">English</a>
-| <a href="/philosophy/udi.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>
-| <a href="/philosophy/udi.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>
-| <a href="/philosophy/udi.id.html">Bahasa Indonesia</a>
-| <a href="/philosophy/udi.pl.html">polski</a>
-| <a 
href="/philosophy/udi.ru.html">&#x0420;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>
-]
-</p>
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
 </div>
 
-<div class="copyright">
-<p>
-Powrót do <a href="/home.pl.html">strony g³ównej Projektu GNU</a>.
-</p>
+<!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.pl.html" -->
+<div id="footer">
+<div class="unprintable">
+
+<p>Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres 
<a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Inne metody kontaktu
+z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a
+href="/contact/contact.html">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających
+odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać
+na&nbsp;adres <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p>
+<!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości,
+ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze odnośnie
+tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy
+w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a
+href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>. <br /> Więcej
+informacji na&nbsp;temat koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji
+tłumaczeń artykułów znajdziecie na&nbsp;<a
+href="/server/standards/README.translations.html">stronie tłumaczeń</a>.</p>
+</div>
 
-<p>
-Pytania dotycz±ce GNU i FSF prosimy kierowaæ na adres <a 
href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-Istniej± tak¿e <a href="/home.pl.html#ContactInfo">inne sposoby skontaktowania 
siê</a> z&nbsp;FSF.
-<br />
-Uwagi dotycz±ce naszych stron internetowych prosimy wysy³aæ na adres <a 
href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>, natomiast inne 
pytania na adres
-<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.</p>
-<p>
-Copyright 1998 Richard Stallman
-<br />
-Verbatim copying and distribution of this entire article is
-permitted in any medium, provided this notice is preserved.
-<br />
-Zezwala siê na wykonywanie i&nbsp;dystrybucjê wiernych kopii tego tekstu,
-niezale¿nie od no¶nika, pod warunkiem zachowania niniejszego zezwolenia.
-</p>
-<p>
-T³umaczenie:
-<a href="/server/standards/README.Polish-translation.pl.html"><em>Grupa 
t³umaczy witryny Projektu GNU</em></a>
-(<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>).
-<br />
-</p>
-<p>
+<p>Copyright &copy; 1998 Richard M. Stallman</p>
+
+<p>Ta strona jest dostępna na&nbsp;<a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>licencji Creative
+Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany 
Zjednoczone</a>.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.pl.html" -->
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+Tłumaczenie: Wojciech Kotwica 2003; poprawki: Jan Owoc 2016.</div>
+
+<p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
-<!-- timestamp start -->
-$Date: 2011/12/30 05:19:08 $ $Author: ineiev $
+
+$Date: 2016/03/10 05:29:04 $
+
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
-
+</div>
 </body>
 </html>

Index: using-gfdl.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/using-gfdl.pl.html,v
retrieving revision 1.13
retrieving revision 1.14
diff -u -b -r1.13 -r1.14
--- using-gfdl.pl.html 30 Dec 2011 05:19:10 -0000   1.13
+++ using-gfdl.pl.html 10 Mar 2016 05:29:04 -0000   1.14
@@ -1,110 +1,155 @@
-<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
-  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd";>
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml";>
-
-<head>
-<title>Stosowanie GNU FDL
-    - Projekt GNU - Free Software Foundation (FSF)</title>
-    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2" 
/>
-    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/gnu.css" />
-    <link rev="made" href="mailto:address@hidden"; />
-    <link rev="translated" href="mailto:address@hidden"; />
-    <!-- transl.: wkotwica -->
-</head>
+<!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/using-gfdl.en.html" -->
 
-<body xml:lang="pl" lang="pl">
+<!--#include virtual="/server/header.pl.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.77 -->
 
-<p><a href="#translations">T³umaczenia</a> tej strony</p>
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>Stosowanie GNU FDL - Projekt GNU - Free Software Foundation</title>
 
+<!--#include virtual="/philosophy/po/using-gfdl.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.pl.html" -->
 <h2>Stosowanie GNU FDL</h2>
+
 <p><a href="http://www.stallman.org";>Richard Stallman</a></p>
-<p>
-<a href="/graphics/agnuhead.pl.html">
-<img src="/graphics/gnu-head-sm.jpg"
-    alt=" [rysunek g³owy GNU] "
-    width="129" height="122" /></a>
-</p>
 
-<p>
-Je¶li znacie kogo¶, kto pisze podrêcznik dotycz±cy wolnego oprogramowania 
i&nbsp;szuka mo¿liwo¶ci komercyjnej publikacji, macie szansê ma³ym wysi³kiem 
znacz±co dopomóc Ruchowi Wolnego Oprogramowania&nbsp;&ndash; podsuwaj±c pomys³ 
opublikowania takiej pozycji na <a href="/copyleft/fdl.html">Licencji Wolnej 
Dokumentacji GNU</a>.</p>
-<p>
-A¿ do niedawna komercyjne wydanie ksi±¿ki niemal zawsze oznacza³o, ¿e ksi±¿ka 
nie jest wolna. Lecz tak samo, jak od pewnego czasu ro¶nie ilo¶æ wolnego 
komercyjnego oprogramowania, tak i&nbsp;zaczyna siê pojawiaæ wolna komercyjna 
dokumentacja. Niektórzy z&nbsp;czo³owych komercyjnych wydawców dokumentacji na 
temat <a href="/gnu/linux-and-gnu.pl.html">systemu GNU/Linux</a> i&nbsp;wolnego 
oprogramowania w&nbsp;ogólno¶ci s± dzi¶ gotowi na publikowanie ksi±¿ek na 
licencji GNU FDL i&nbsp;p³acenie autorom w&nbsp;przyjêty dotychczas 
sposób&nbsp;&ndash; JE¦LI autorzy stanowczo sobie tego za¿ycz±.</p>
-<p>
-Niemniej jednak nale¿y siê spodziewaæ, ¿e wydawca najpierw zaproponuje zwyk³± 
ksi±¿kê o&nbsp;restrykcyjnej licencji. Je¶li autorzy na to przystan±, taka 
w³a¶nie bêdzie. Dlatego najwa¿niejsze, ¿eby to oni przejêli inicjatywê, 
powiedzieli: &bdquo;Chcemy do tej ksi±¿ki zastosowaæ GNU FDL&rdquo;. Zatem, gdy 
wasz znajomy wspomni o&nbsp;pisaniu podrêcznika, mo¿ecie wp³yn±æ na bieg 
wydarzeñ po prostu wskazuj±c mu tê mo¿liwo¶æ.</p>
-<p>
-Je¿eli wydawca pocz±tkowo odrzuci pro¶bê, wówczas byæ mo¿e Projekt GNU bêdzie 
móg³ pomóc przy nak³anianiu. Autorzy mog± siê z&nbsp;nami kontaktowaæ pod 
adresem <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
-<p>
-Istniej± równie¿ <a 
href="/licenses/license-list.pl.html#DocumentationLicenses">inne</a> s³uszne 
licencje wolnej dokumentacji, ale czasem korzystanie z&nbsp;nich wymaga 
ostro¿no¶ci. Na przyk³ad, jedna z&nbsp;nich zawiera dwie opcjonalne
-klauzule, które mo¿na wykorzystaæ b±d¼ nie. Owa licencja jest wolna je¶li nie 
zastosowano ¿adnej z&nbsp;opcjonalnych klauzul, ale u¿ycie którejkolwiek 
z&nbsp;nich powoduje, ¿e ksi±¿ka staje siê niewolna (zob. <a 
href="/licenses/license-list.pl.html">http://www.gnu.org/licenses/license-list.pl.html</a>).
 Autorzy, którzy chcieliby opublikowaæ woln± dokumentacjê, ale stosuj±c inn± 
licencjê ni¿ GNU FDL, mog± skontaktowaæ siê z&nbsp;nami, by¶my sprawdzili, czy 
faktycznie spe³nia kryteria wolnej dokumentacji.</p>
-<p>
-Gdy komercyjny podrêcznik jest wolny i odnosi siê do systemu GNU, Projekt GNU 
mo¿e rekomendowaæ go ogó³owi. Tak wiêc, je¶li autorzy albo wydawca za³o¿yli 
stronê internetow±, na której go opisuj± lub za po¶rednictwem której go 
sprzedaj±, mo¿emy utworzyæ do niej odno¶nik z&nbsp;<a 
href="/home.pl.html">www.gnu.org</a>, pod warunkiem, ¿e taka strona spe³nia 
nasze zwyk³e kryteria (na przyk³ad, nie powinna zawieraæ odno¶ników do innych 
stron o&nbsp;niewolnym oprogramowaniu lub dokumentacji i&nbsp;nie powinna byæ 
natrêtna w&nbsp;próbach przekonania odwiedzaj±cych do kupna). Prosimy 
o&nbsp;takich stronach informowaæ <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+<p>Jeśli znacie kogoś, kto pisze podręcznik dotyczący wolnego 
oprogramowania
+i&nbsp;szuka możliwości komercyjnej publikacji, macie szansę małym 
wysiłkiem
+znacząco dopomóc Ruchowi Wolnego Oprogramowania&nbsp;&ndash; podsuwając
+pomysł opublikowania takiej pozycji na&nbsp;<a
+href="/copyleft/fdl.html">Licencji Wolnej Dokumentacji GNU</a> [<em>GNU Free
+Documentation License</em>].</p>
+
+<p>Aż do&nbsp;niedawna komercyjne wydanie książki niemal zawsze oznaczało,
+że&nbsp;książka nie jest wolna. Lecz&nbsp;tak samo, jak od&nbsp;pewnego
+czasu rośnie ilość wolnego komercyjnego oprogramowania, tak i&nbsp;zaczyna
+się pojawiać wolna komercyjna dokumentacja. Niektórzy z&nbsp;czołowych
+komercyjnych wydawców dokumentacji na&nbsp;temat <a
+href="/gnu/linux-and-gnu.html">systemu GNU/Linux</a> i&nbsp;ogólnie wolnego
+oprogramowania są dziś gotowi na&nbsp;publikowanie książek na&nbsp;licencji
+GNU FDL i&nbsp;płacenie autorom w&nbsp;przyjęty dotychczas
+sposób&nbsp;&ndash; JEŚLI autorzy stanowczo sobie tego zażyczą.</p>
+
+<p>Niemniej jednak&nbsp;należy się spodziewać, że&nbsp;wydawca najpierw
+zaproponuje zwykłą książkę o&nbsp;restrykcyjnej licencji. Jeśli autorzy
+na&nbsp;to przystaną, taka właśnie będzie. Dlatego&nbsp;najważniejsze, 
żeby
+to oni przejęli inicjatywę, powiedzieli: &bdquo;Chcemy do&nbsp;tej książki
+zastosować GNU FDL&rdquo;. Zatem, gdy wasz znajomy wspomni o&nbsp;pisaniu
+podręcznika, możecie wpłynąć na&nbsp;bieg wydarzeń po&nbsp;prostu 
wskazując
+mu tę możliwość.</p>
+
+<p>Jeżeli&nbsp;wydawca początkowo odrzuci prośbę, wówczas być może 
Projekt GNU
+będzie mógł pomóc przy nakłanianiu. Autorzy mogą się z&nbsp;nami 
kontaktować
+pod&nbsp;adresem <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p>Istnieją również <a
+href="/licenses/license-list.html#DocumentationLicenses">inne</a> słuszne
+licencje wolnej dokumentacji, ale&nbsp;czasem korzystanie z&nbsp;nich wymaga
+ostrożności. Na&nbsp;przykład, jedna z&nbsp;nich zawiera dwie opcjonalne
+klauzule, które można wykorzystać bądź&nbsp;nie. Owa licencja jest wolna
+jeśli nie zastosowano żadnej z&nbsp;opcjonalnych klauzul, ale&nbsp;użycie
+którejkolwiek z&nbsp;nich powoduje, że&nbsp;książka staje się niewolna
+(zob. <a
+href="/licenses/license-list.html">http://www.gnu.org/licenses/license-list.html</a>).
+Autorzy, którzy chcieliby opublikować wolną dokumentację, ale&nbsp;stosują
c
+inną licencję niż GNU FDL, mogą skontaktować się z&nbsp;nami, byśmy
+sprawdzili, czy&nbsp;faktycznie spełnia kryteria wolnej dokumentacji.</p>
+
+<p>Gdy komercyjny podręcznik jest wolny i&nbsp;odnosi się do&nbsp;systemu 
GNU,
+Projekt GNU może rekomendować go ogółowi. Tak więc, jeśli autorzy
+albo&nbsp;wydawca założyli stronę internetową, na&nbsp;której go opisują
+lub&nbsp;za pośrednictwem której go sprzedają, możemy utworzyć 
do&nbsp;niej
+odnośnik z&nbsp;<a
+href="/doc/other-free-books.html">www.gnu.org/doc/other-free-books.html</a>,
+pod&nbsp;warunkiem, że&nbsp;taka strona spełnia nasze zwykłe kryteria (na
+przykład, nie powinna zawierać odnośników do&nbsp;innych stron
+o&nbsp;niewolnym oprogramowaniu lub&nbsp;dokumentacji i&nbsp;nie powinna być
+natrętna w&nbsp;próbach przekonania odwiedzających do&nbsp;kupna). Prosimy
+o&nbsp;takich stronach informować <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
 
-<hr />
-<p>
-<b><a href="/philosophy/philosophy.pl.html">Inne teksty</a></b>
-<br />
-Tekst bezpo¶rednio powi±zany: <a href="/philosophy/free-doc.pl.html">Wolne 
oprogramowanie i&nbsp;wolna dokumentacja</a>
-</p>
-<hr />
+<p>Zobacz także <a href="/philosophy/free-doc.html">Wolne oprogramowanie
+i&nbsp;wolna dokumentacja</a>.</p>
 
-<div class="translations">
-<p><a id="translations"></a>
-<b>T³umaczenia tej strony</b>:<br />
-[
- <a href="/philosophy/using-gfdl.ca.html">Catal&#x00e0;</a> <!-- Catalan -->
-| <a 
href="/philosophy/using-gfdl.zh-cn.html">&#x7b80;&#x4f53;&#x4e2d;&#x6587;</a>
-| <a 
href="/philosophy/using-gfdl.zh-tw.html">&#x7e41;&#x9ad4;&#x4e2d;&#x6587;</a>
-| <a href="/philosophy/using-gfdl.en.html">English</a>
-| <a href="/philosophy/using-gfdl.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>
-| <a href="/philosophy/using-gfdl.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>
-| <a href="/philosophy/using-gfdl.id.html">Bahasa&nbsp;Indonesia</a>
-| <a href="/philosophy/using-gfdl.it.html">Italiano</a>
-| <a href="/philosophy/using-gfdl.pl.html">polski</a>
-]
-</p>
+<div class="translators-notes">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
 </div>
 
-<div class="copyright">
-<p>
-Powrót do <a href="/home.pl.html">strony g³ównej Projektu GNU</a>.
-</p>
+<!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.pl.html" -->
+<div id="footer">
+<div class="unprintable">
+
+<p>Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres 
<a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Inne metody kontaktu
+z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a
+href="/contact/contact.html">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających
+odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać
+na&nbsp;adres <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p>
+<!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości,
+ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze odnośnie
+tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy
+w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a
+href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>. <br /> Więcej
+informacji na&nbsp;temat koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji
+tłumaczeń artykułów znajdziecie na&nbsp;<a
+href="/server/standards/README.translations.html">stronie tłumaczeń</a>.</p>
+</div>
 
-<p>
-Pytania dotycz±ce GNU i FSF prosimy kierowaæ na adres
-<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-Istniej± tak¿e
-<a href="http://www.fsf.org/about/contact.html";>inne sposoby skontaktowania 
siê</a>
-z&nbsp;FSF.
-<br />
-Informacje o niedzia³aj±cych odno¶nikach oraz inne poprawki
-(lub propozycje) prosimy wysy³aæ na adres
-<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-</p>
-<p>
-Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.,
-51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA
-<br />
-Verbatim copying and distribution of this entire article is
-permitted in any medium, provided this notice is preserved.
-<br />
-Zezwala siê na wykonywanie i&nbsp;dystrybucjê wiernych kopii tego tekstu,
-niezale¿nie od no¶nika, pod warunkiem zachowania niniejszego zezwolenia.
-</p>
-<p>
-T³umaczenie:
-<a href="/server/standards/README.Polish-translation.pl.html"><em>Grupa 
t³umaczy witryny Projektu GNU</em></a>
-(<a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>).
-<br />
-</p>
-<p>
+<!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
+   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
+   be under CC BY-ND 3.0 US. Please do NOT change or remove this
+   without talking with the webmasters or licensing team first.
+   Please make sure the copyright date is consistent with the
+   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
+   document was modified, or published.
+   
+   If you wish to list earlier years, that is ok too.
+   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
+   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
+   year, i.e., a year in which the document was published (including
+   being publicly visible on the web or in a revision control system).
+   
+   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
+   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
+<p>Copyright &copy; 1999 Richard M. Stallman</p>
+
+<p>Ta strona jest dostępna na&nbsp;<a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>licencji Creative
+Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany 
Zjednoczone</a>.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.pl.html" -->
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+Tłumaczenie: Wojciech Kotwica 2002; poprawki: Jan Owoc 2016.</div>
+
+<p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
-<!-- timestamp start -->
-$Date: 2011/12/30 05:19:10 $ $Author: ineiev $
+
+$Date: 2016/03/10 05:29:04 $
+
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
-
+</div>
 </body>
 </html>

Index: po/udi.pl-en.html
===================================================================
RCS file: po/udi.pl-en.html
diff -N po/udi.pl-en.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ po/udi.pl-en.html  10 Mar 2016 05:29:04 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,158 @@
+<!--#include virtual="/server/header.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+
+<title>The Free Software Movement and UDI - GNU Project - Free Software 
Foundation</title>
+
+<!--#include virtual="/philosophy/po/udi.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+
+<h2>The Free Software Movement and UDI</h2>
+
+<p>
+A project called UDI (Uniform Driver Interface) aims to define a
+single interface between operating system kernels and device drivers.
+What should the free software movement make of this idea?</p>
+<p>
+If we imagine a number of operating systems and hardware developers,
+all cooperating on an equal footing, UDI (if technically feasible)
+would be a very good idea. It would permit us to develop just one
+driver for any given hardware device, and then all share it. It would
+enable a higher level of cooperation.</p>
+<p>
+When we apply the idea to the actual world, which contains both free
+software developers seeking cooperation, and proprietary software
+developers seeking domination, the consequences are very different.
+No way of using UDI can benefit the free software movement. If it
+does anything, it will divide and weaken us.</p>
+<p>
+If Linux supported UDI, and if we started designing new drivers to
+communicate with Linux through UDI, what would the consequences be?</p>
+
+<ul>
+<li> People could run free GPL-covered Linux drivers with Windows systems.
+<p>
+This would help only Windows users; it would do nothing for us users
+of free operating systems. It would not directly hurt us, either; but
+the developers of GPL-covered free drivers could be discouraged to see
+them used in this way, and that would be very bad. It can also be a
+violation of the GNU GPL to link the drivers into a proprietary
+kernel. To increase the temptation to do so is asking for trouble.</p></li>
+
+<li> People could run nonfree Windows drivers
+on <a href="/gnu/linux-and-gnu.html">GNU/Linux</a> systems.
+<p>
+This would not directly affect the range of hardware supported by free
+software. But indirectly it would tend to decrease the range, by
+offering a temptation to the millions of GNU/Linux users who have not
+learned to insist on freedom for its own sake. To the extent that the
+community began to accept the temptation, we would be moving to using
+nonfree drivers instead of writing free ones.</p>
+<p>
+UDI would not in itself obstruct development of free drivers. So if
+enough of us rejected the temptation, we could still develop free
+drivers despite UDI, just as we do without UDI.</p>
+<p>
+But why encourage the community to be weaker than it needs to be? Why
+make unnecessary difficulties for the future of free software? Since
+UDI does no good for us, it is better to reject UDI.</p></li>
+</ul>
+
+<p>
+Given these consequences, it is no surprise that Intel, a supporter of
+UDI, has started to &ldquo;look to the Linux community for help with
+UDI.&rdquo; How does a rich and self-seeking company approach a
+cooperating community? By asking for a handout, of course. They have
+nothing to lose by asking, and we might be caught off guard and say
+yes.</p>
+<p>
+Cooperation with UDI is not out of the question. We should not label
+UDI, Intel, or anyone, as a Great Satan. But before we participate in
+any proposed deal, we must judge it carefully, to make sure it is
+advantageous for the free software community, not just for proprietary
+system developers. On this particular issue, that means requiring
+that cooperation take us a step further along a path that leads to the
+ultimate goal for free kernels and drivers: supporting <em>all</em>
+important hardware with free drivers.</p>
+<p>
+One way to make a deal a good one could be by modifying the UDI
+project itself. Eric Raymond has proposed that UDI compliance could
+require that the driver be free software. That would be ideal, but
+other alternatives could also work. Just requiring source for the
+driver to be published, and not a trade secret, could do the
+job&mdash;because even if that driver is not free, it would at least
+tell us what we need to know to write a free driver.</p>
+<p>
+Intel could also do something outside of UDI to help the free software
+community solve this problem. For example, there may be some sort of
+certification that hardware developers seek, that Intel plays a role
+in granting. If so, Intel could agree to make certification more
+difficult if the hardware specs are secret. That might not be a
+complete solution to the problem, but it could help quite a bit.</p>
+<p>
+One difficulty with any deal with Intel about UDI is that we would do
+our part for Intel at the beginning, but Intel's payback would extend
+over a long time. In effect, we would be extending credit to Intel.
+But would Intel continue to repay its loan? Probably yes, if we get
+it in writing and there are no loopholes; otherwise, we can't count on
+it. Corporations are notoriously untrustworthy; the people we are
+dealing with may have integrity, but they could be overruled from
+above, or even replaced at any time with different people. Even a CEO
+who owns most of the stock can be replaced through a buy-out. When
+making a deal with a corporation, always get a binding commitment in
+writing.</p>
+<p>
+It does not seem likely that Intel would offer a deal that gives us
+what we need. In fact, UDI seems designed to make it easier to keep
+specifications secret.</p>
+<p>
+Still, there is no harm in keeping the door unlocked, as long as we
+are careful about who we let in.</p>
+
+</div><!-- for id="content", starts in the include above -->
+
+<!--#include virtual="/server/footer.html" -->
+
+<div id="footer">
+<div class="unprintable">
+
+<p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a
+href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other
+corrections or suggestions can be sent to <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p><!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Please see the <a
+href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for
+information on coordinating and submitting translations of this article.</p>
+</div>
+
+<p>Copyright &copy; 1998 Richard M. Stallman</p>
+
+<p>This page is licensed under a <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
+
+<p class="unprintable">Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2016/03/10 05:29:04 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>

Index: po/using-gfdl.pl-en.html
===================================================================
RCS file: po/using-gfdl.pl-en.html
diff -N po/using-gfdl.pl-en.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ po/using-gfdl.pl-en.html  10 Mar 2016 05:29:04 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,127 @@
+<!--#include virtual="/server/header.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<title>Using GNU FDL
+- GNU Project - Free Software Foundation</title>
+<!--#include virtual="/philosophy/po/using-gfdl.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<h2>Using GNU FDL</h2>
+
+<p>by <a href="http://www.stallman.org";>Richard Stallman</a></p>
+
+<p>If you know someone who is writing a manual about free software,
+and looking towards commercial publication, you have a chance to help
+the Free Software Movement a great deal with a small amount of work:
+by suggesting the idea of publishing the manual under
+the <a href="/copyleft/fdl.html">GNU Free Documentation
+License</a>.</p>
+
+<p>Until recently, commercial book publication almost always implied a
+nonfree book. But just as free commercial software has been
+increasing for a while, now free commercial documentation is starting
+to take off as well. Some of the major commercial publishers of
+documentation about the <a href= "/gnu/linux-and-gnu.html">GNU/Linux
+system</a>, and about free software in general, are now willing to
+publish books under the GNU FDL, and pay the authors in the usual
+way&mdash;IF the authors are firm about this.</p>
+
+<p>But publishers are likely to first propose an ordinary proprietary
+book. And if the authors agree, that's what it will be. So it is
+essential for authors to take the lead; to say, &ldquo;We want to use
+the GNU FDL for this book&rdquo;. So when your friend mentions
+writing a manual, you can influence the course of events simply by
+pointing out this possibility.</p>
+
+<p>If a publisher rejects the request at first, the GNU Project may be
+able to help the authors prevail. They can contact us
+at <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p>There
+are <a href="/licenses/license-list.html#DocumentationLicenses">
+other</a> legitimate free documentation licenses, but sometimes using
+them requires care. For example, one license is equipped with two
+optional clauses that can be enabled; the license is free if neither
+optional clause is used, but enabling either of them makes the book
+nonfree. (See <a href="/licenses/license-list.html">
+http://www.gnu.org/licenses/license-list.html.</a>) Authors that want
+to publish free documentation, but using a license other than the GNU
+FDL, can contact us so we can check that the license really qualifies
+for free documentation.</p>
+
+<p>When a commercial manual is free and relates to the GNU system, the
+GNU Project can recommend it to the public. So if the authors or
+publisher set up a web page to describe it and/or sell copies, we can
+make a link to that page from <a
+href="/doc/other-free-books.html">www.gnu.org/doc/other-free-books.html</a>,
+provided the page meets our usual criteria (for instance, it should
+not link to other pages about nonfree software or documentation, and
+should not be obnoxious about trying to persuade people to buy).
+Please inform <a href="mailto:address@hidden";>
+&lt;address@hidden&gt;</a> about such pages.</p>
+
+<p>See also <a href="/philosophy/free-doc.html">Free Software and Free
+Manuals</a>.</p>
+
+</div><!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.html" -->
+<div id="footer">
+<div class="unprintable">
+
+<p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a>
+the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent
+to <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p><!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Please see the <a
+href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> for information on coordinating and submitting translations
+of this article.</p>
+</div>
+
+<!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
+   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
+   be under CC BY-ND 3.0 US. Please do NOT change or remove this
+   without talking with the webmasters or licensing team first.
+   Please make sure the copyright date is consistent with the
+   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
+   document was modified, or published.
+   
+   If you wish to list earlier years, that is ok too.
+   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
+   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
+   year, i.e., a year in which the document was published (including
+   being publicly visible on the web or in a revision control system).
+   
+   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
+   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
+
+<p>Copyright &copy; 1999 Richard M. Stallman</p>
+
+<p>This page is licensed under a <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
+
+<p class="unprintable">Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2016/03/10 05:29:04 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]