www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po udi.pl.po using-gfdl.pl.po


From: Jan Owoc
Subject: www/philosophy/po udi.pl.po using-gfdl.pl.po
Date: Thu, 10 Mar 2016 05:02:09 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    16/03/10 05:02:09

Added files:
    philosophy/po : udi.pl.po using-gfdl.pl.po 

Log message:
    gnun-ified

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/udi.pl.po?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/using-gfdl.pl.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: udi.pl.po
===================================================================
RCS file: udi.pl.po
diff -N udi.pl.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ udi.pl.po  10 Mar 2016 05:02:09 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,341 @@
+# Polish translation of http://www.gnu.org/philosophy/udi.html
+# Copyright (C) 2003, 2016 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+# Wojciech Kotwica, 2003.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2016.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: udi.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-03-14 04:36+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-03-09 21:50-0600\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
+"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
+"Language: pl\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid ""
+"The Free Software Movement and UDI - GNU Project - Free Software Foundation"
+msgstr ""
+"Ruch Wolnego Oprogramowania a&nbsp;UDI - Projekt GNU - Free Software "
+"Foundation"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "The Free Software Movement and UDI"
+msgstr "Ruch Wolnego Oprogramowania a&nbsp;UDI"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"A project called UDI (Uniform Driver Interface) aims to define a single "
+"interface between operating system kernels and device drivers. What should "
+"the free software movement make of this idea?"
+msgstr ""
+"Projekt zwany UDI (Uniform Driver Interface, Uniwersalny Interfejs "
+"Sterowników) stawia sobie za&nbsp;cel opracowanie jednolitego standardu "
+"interfejsu pomiędzy jądrami systemów operacyjnych a&nbsp;sterownikami "
+"urządzeń. Jak powinien się odnieść do&nbsp;tego pomysłu ruch wolnego "
+"oprogramowania?"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If we imagine a number of operating systems and hardware developers, all "
+"cooperating on an equal footing, UDI (if technically feasible) would be a "
+"very good idea. It would permit us to develop just one driver for any given "
+"hardware device, and then all share it. It would enable a higher level of "
+"cooperation."
+msgstr ""
+"Jeśli wyobrazimy sobie rzeszę programistów systemów operacyjnych i&nbsp;"
+"projektantów sprzętu, współpracujących ze sobą na&nbsp;równych 
prawach, UDI "
+"(jeśli jest technicznie wykonalne) byłoby bardzo dobrym pomysłem. Dzięki "
+"niemu moglibyśmy napisać tylko jeden sterownik dla danego urządzenia, 
a&nbsp;"
+"wszyscy mogliby z&nbsp;niego korzystać. Umożliwiłoby to zwiększenie 
poziomu "
+"współpracy."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"When we apply the idea to the actual world, which contains both free "
+"software developers seeking cooperation, and proprietary software developers "
+"seeking domination, the consequences are very different. No way of using "
+"UDI can benefit the free software movement. If it does anything, it will "
+"divide and weaken us."
+msgstr ""
+"Kiedy ten pomysł zastosujemy w&nbsp;realnym świecie, w&nbsp;którym 
istnieją "
+"zarówno wytwórcy wolnego oprogramowania, dążący do&nbsp;współpracy, 
jak "
+"i&nbsp;wytwórcy programów zastrzeżonych dążący do&nbsp;dominacji, "
+"konsekwencje są zupełnie inne. Żadna metoda wykorzystania UDI nie może "
+"przynieść pożytku światu wolnego oprogramowania. Jeśli w&nbsp;ogóle 
jakoś "
+"na&nbsp;nas wpłynie, to podzieli nas i&nbsp;osłabi."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If Linux supported UDI, and if we started designing new drivers to "
+"communicate with Linux through UDI, what would the consequences be?"
+msgstr ""
+"Gdyby Linux obsługiwał UDI i&nbsp;gdybyśmy zaczęli projektować nowe "
+"sterowniki do&nbsp;komunikowania się z&nbsp;Linuksem poprzez&nbsp;UDI, jakie 
"
+"byłyby tego skutki?"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "People could run free GPL-covered Linux drivers with Windows systems."
+msgstr ""
+"Ludzie mogliby wykorzystywać w&nbsp;systemach Windows wolne, objęte GPL "
+"linuksowe sterowniki urządzeń."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"This would help only Windows users; it would do nothing for us users of free "
+"operating systems. It would not directly hurt us, either; but the "
+"developers of GPL-covered free drivers could be discouraged to see them used "
+"in this way, and that would be very bad. It can also be a violation of the "
+"GNU GPL to link the drivers into a proprietary kernel. To increase the "
+"temptation to do so is asking for trouble."
+msgstr ""
+"To zmieniłoby na&nbsp;lepsze tylko sytuację użytkowników Windows&nbsp;"
+"&ndash; nam, użytkownikom wolnych systemów operacyjnych, nie dałoby nic. "
+"Owszem, bezpośredniej szkody też by nam nie przyniosło, 
ale&nbsp;programiści "
+"objętych licencją GPL wolnych sterowników mogliby poczuć się 
zniechęceni, "
+"widząc w&nbsp;jaki sposób wykorzystywana jest ich praca, a&nbsp;to byłoby "
+"bardzo źle. Włączanie tych sterowników do&nbsp;zastrzeżonego jądra 
mogłoby "
+"również naruszać warunki GNU GPL. Zwiększanie pokusy takiego 
postępowania, "
+"to igranie z&nbsp;ogniem."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"People could run nonfree Windows drivers on <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html"
+"\">GNU/Linux</a> systems."
+msgstr ""
+"Ludzie mogliby wykorzystywać w&nbsp;systemach <a href=\"/gnu/linux-and-gnu."
+"html\">GNU/Linux</a> niewolne sterowniki z&nbsp;Windows."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"This would not directly affect the range of hardware supported by free "
+"software. But indirectly it would tend to decrease the range, by offering a "
+"temptation to the millions of GNU/Linux users who have not learned to insist "
+"on freedom for its own sake. To the extent that the community began to "
+"accept the temptation, we would be moving to using nonfree drivers instead "
+"of writing free ones."
+msgstr ""
+"Bezpośrednio nie wpływałoby to na&nbsp;liczbę sprzętu obsługiwanego 
przez "
+"wolne oprogramowanie. Lecz&nbsp;sprzyjałoby jej zmniejszaniu się 
pośrednio, "
+"przez podsuwanie pokusy milionom użytkowników GNU/Linuksa, którzy nie "
+"nauczyli się jeszcze dla własnego dobra obstawać przy wolności. Im 
bardziej "
+"społeczność zaczęłaby ulegać pokusie, tym bardziej przesuwalibyśmy 
się "
+"w&nbsp;kierunku korzystania z&nbsp;niewolnych sterowników zamiast pisania "
+"wolnych."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"UDI would not in itself obstruct development of free drivers. So if enough "
+"of us rejected the temptation, we could still develop free drivers despite "
+"UDI, just as we do without UDI."
+msgstr ""
+"Samo w&nbsp;sobie UDI nie przeszkadza w&nbsp;rozwoju wolnych sterowników. "
+"Tak więc, jeśli wystarczająco wielu z&nbsp;nas odrzuci pokusę, nadal "
+"będziemy mogli rozwijać wolne sterowniki mimo istnienia UDI, dokładnie tak 
"
+"samo jak robimy to bez&nbsp;UDI."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"But why encourage the community to be weaker than it needs to be? Why make "
+"unnecessary difficulties for the future of free software? Since UDI does no "
+"good for us, it is better to reject UDI."
+msgstr ""
+"Ale&nbsp;dlaczego mielibyśmy zachęcać społeczność, żeby stała się 
słabsza "
+"niż być powinna? Czemu mielibyśmy stwarzać niepotrzebne trudności 
przyszłemu "
+"rozwojowi wolnego oprogramowania? Skoro UDI niczego dobrego nam nie "
+"przynosi, lepiej je odrzucić."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Given these consequences, it is no surprise that Intel, a supporter of UDI, "
+"has started to &ldquo;look to the Linux community for help with UDI.&rdquo; "
+"How does a rich and self-seeking company approach a cooperating community? "
+"By asking for a handout, of course. They have nothing to lose by asking, "
+"and we might be caught off guard and say yes."
+msgstr ""
+"Biorąc pod&nbsp;uwagę konsekwencje, nie jest żadną niespodzianką, 
że&nbsp;"
+"popierający UDI Intel zaczął ogłaszać, iż &bdquo;ma nadzieję, 
że&nbsp;"
+"społeczność Linuksa pomoże przy pracy nad&nbsp;UDI&rdquo;. W&nbsp;jaki "
+"sposób bogata i&nbsp;egoistyczna spółka może podchodzić 
do&nbsp;wspólnoty "
+"opartej na&nbsp;współpracy? Prosząc o&nbsp;jałmużnę, oczywiście. 
Prosząc nas "
+"nie mają nic do&nbsp;stracenia, a&nbsp;gdybyśmy nie mieli się na&nbsp;"
+"baczności, moglibyśmy się zgodzić."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Cooperation with UDI is not out of the question. We should not label UDI, "
+"Intel, or anyone, as a Great Satan. But before we participate in any "
+"proposed deal, we must judge it carefully, to make sure it is advantageous "
+"for the free software community, not just for proprietary system "
+"developers. On this particular issue, that means requiring that cooperation "
+"take us a step further along a path that leads to the ultimate goal for free "
+"kernels and drivers: supporting <em>all</em> important hardware with free "
+"drivers."
+msgstr ""
+"Współpraca z&nbsp;UDI nie jest wykluczona. Nie powinniśmy UDI, Intelowi "
+"czy&nbsp;komukolwiek innemu przylepiać etykietki Zła Wcielonego. Lecz&nbsp;"
+"za każdym razem zanim weźmiemy udział w&nbsp;proponowanym nam interesie, "
+"musimy starannie go ocenić, żeby upewnić się, że&nbsp;jest korzystny dla 
"
+"społeczności wolnego oprogramowania, a&nbsp;nie tylko dla rozwijających "
+"programy zastrzeżone. W&nbsp;tej konkretnej sprawie oznacza to wymaganie, "
+"aby&nbsp;ta współpraca zaprowadziła nas o&nbsp;krok dalej na&nbsp;drodze "
+"prowadzącej do&nbsp;ostatecznego celu wolnych jąder systemowych i&nbsp;"
+"sterowników: obsługi <em>wszelkiego</em> ważnego sprzętu przez wolne "
+"sterowniki."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"One way to make a deal a good one could be by modifying the UDI project "
+"itself. Eric Raymond has proposed that UDI compliance could require that "
+"the driver be free software. That would be ideal, but other alternatives "
+"could also work. Just requiring source for the driver to be published, and "
+"not a trade secret, could do the job&mdash;because even if that driver is "
+"not free, it would at least tell us what we need to know to write a free "
+"driver."
+msgstr ""
+"Jednym ze sposobów na&nbsp;to, żeby interes był udany może być "
+"zmodyfikowanie samego projektu UDI. Eric Raymond zaproponował, żeby 
zgodność "
+"z&nbsp;UDI obejmowała wymóg, że&nbsp;sterownik musi być wolnym "
+"oprogramowaniem. Tak byłoby idealnie, ale&nbsp;wchodzą w&nbsp;grę także 
inne "
+"możliwości. Wystarczyłoby wymaganie, żeby opublikowano kod źródłowy "
+"sterownika, by nie był tajemnicą handlową&nbsp;&ndash; gdyż nawet jeśli 
taki "
+"sterownik nie jest wolny, to przynajmniej dzięki temu dowiemy się tego, "
+"czego potrzebujemy do&nbsp;napisania wolnego sterownika."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Intel could also do something outside of UDI to help the free software "
+"community solve this problem. For example, there may be some sort of "
+"certification that hardware developers seek, that Intel plays a role in "
+"granting. If so, Intel could agree to make certification more difficult if "
+"the hardware specs are secret. That might not be a complete solution to the "
+"problem, but it could help quite a bit."
+msgstr ""
+"Intel mógłby także poza UDI zrobić coś, co pomogłoby społeczności 
wolnego "
+"oprogramowania rozwiązać ten program. Dajmy na&nbsp;to, istnieją pewnego "
+"rodzaju certyfikaty, którymi są zainteresowani konstruktorzy sprzętu, 
a&nbsp;"
+"Intel bierze udział w&nbsp;ich przyznawaniu. Jeśli tak, to mógłby 
przystać "
+"na&nbsp;wprowadzenie utrudnień w&nbsp;certyfikacji, w&nbsp;przypadku "
+"jeżeli&nbsp;specyfikacja sprzętu jest tajna. Nie rozwiązałoby to zapewne "
+"problemu całkowicie, ale&nbsp;sporo mogłoby pomóc."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"One difficulty with any deal with Intel about UDI is that we would do our "
+"part for Intel at the beginning, but Intel's payback would extend over a "
+"long time. In effect, we would be extending credit to Intel. But would "
+"Intel continue to repay its loan? Probably yes, if we get it in writing and "
+"there are no loopholes; otherwise, we can't count on it. Corporations are "
+"notoriously untrustworthy; the people we are dealing with may have "
+"integrity, but they could be overruled from above, or even replaced at any "
+"time with different people. Even a CEO who owns most of the stock can be "
+"replaced through a buy-out. When making a deal with a corporation, always "
+"get a binding commitment in writing."
+msgstr ""
+"Jedną z&nbsp;trudności przy porozumieniu z&nbsp;Intelem na&nbsp;temat UDI "
+"jest fakt, że&nbsp;mielibyśmy wykonać naszą część na&nbsp;rzecz Intela 
"
+"na&nbsp;samym początku, podczas gdy oni spłacaliby ją przez długi okres. "
+"W&nbsp;praktyce, udzielalibyśmy Intelowi kredytu. Lecz&nbsp;czy "
+"kontynuowałby spłatę pożyczki? Prawdopodobnie tak, jeśli mielibyśmy to "
+"na&nbsp;piśmie, bez&nbsp;luk prawnych, w&nbsp;przeciwnym razie nie możemy "
+"na&nbsp;to liczyć. Powszechnie wiadomo, że&nbsp;korporacje są niegodne "
+"zaufania: ludzie, z&nbsp;którymi się umawiamy, mogą być porządni, 
ale&nbsp;"
+"stojący ponad nimi mogą uchylić ich decyzje, a&nbsp;nawet w&nbsp;dowolnej "
+"chwili wymienić ich na&nbsp;innych ludzi. Nawet dyrektor naczelny firmy "
+"posiadający większość udziałów może zostać wymieniony w&nbsp;wyniku "
+"wykupienia spółki przez inną. Przy transakcjach z&nbsp;korporacją zawsze "
+"bierzcie wiążące zobowiązanie na&nbsp;piśmie."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"It does not seem likely that Intel would offer a deal that gives us what we "
+"need. In fact, UDI seems designed to make it easier to keep specifications "
+"secret."
+msgstr ""
+"Nie wydaje się, żeby Intel zechciał zaoferować nam interes, który 
dawałby "
+"nam to, czego potrzebujemy. Faktycznie, UDI wydaje się być zaplanowane "
+"w&nbsp;celu ułatwienia utajniania specyfikacji."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Still, there is no harm in keeping the door unlocked, as long as we are "
+"careful about who we let in."
+msgstr ""
+"Niemniej jednak, niezamykanie drzwi nie szkodzi, dopóki uważamy na&nbsp;to, 
"
+"komu pozwalamy wejść."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a 
"
+"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Inne metody 
kontaktu "
+"z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a href=\"/contact/contact.html"
+"\">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;"
+"inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#.     replace it with the translation of these two:
+#.     We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#.     translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#.     Please send your comments and general suggestions in this regard
+#.     to <a href="mailto:address@hidden";>
+#.     &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+#.     <p>For information on coordinating and submitting translations of
+#.     our web pages, see <a
+#.     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#.     README</a>. 
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości, "
+"ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze 
odnośnie "
+"tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy 
w&nbsp;"
+"tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href=\"mailto:address@hidden";
+"org\">address@hidden</a>. <br /> Więcej informacji na&nbsp;temat "
+"koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji tłumaczeń artykułów 
znajdziecie "
+"na&nbsp;<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">stronie "
+"tłumaczeń</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 1998 Richard M. Stallman"
+msgstr "Copyright &copy; 1998 Richard M. Stallman"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Ta strona jest dostępna na&nbsp;<a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">licencji Creative Commons "
+"Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr "Tłumaczenie: Wojciech Kotwica 2003; poprawki: Jan Owoc 2016."
+
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Aktualizowane:"

Index: using-gfdl.pl.po
===================================================================
RCS file: using-gfdl.pl.po
diff -N using-gfdl.pl.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ using-gfdl.pl.po  10 Mar 2016 05:02:09 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,218 @@
+# Polish translation of http://www.gnu.org/philosophy/using-gfdl.html
+# Copyright (C) 2002, 2016 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+# Wojciech Kotwica, 2002.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2016.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: using-gfdl.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-03-14 04:36+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-03-09 21:57-0600\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
+"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
+"Language: pl\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "Using GNU FDL - GNU Project - Free Software Foundation"
+msgstr "Stosowanie GNU FDL - Projekt GNU - Free Software Foundation"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "Using GNU FDL"
+msgstr "Stosowanie GNU FDL"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "by <a href=\"http://www.stallman.org\";>Richard Stallman</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.stallman.org\";>Richard Stallman</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If you know someone who is writing a manual about free software, and looking "
+"towards commercial publication, you have a chance to help the Free Software "
+"Movement a great deal with a small amount of work: by suggesting the idea of "
+"publishing the manual under the <a href=\"/copyleft/fdl.html\">GNU Free "
+"Documentation License</a>."
+msgstr ""
+"Jeśli znacie kogoś, kto pisze podręcznik dotyczący wolnego oprogramowania 
"
+"i&nbsp;szuka możliwości komercyjnej publikacji, macie szansę małym 
wysiłkiem "
+"znacząco dopomóc Ruchowi Wolnego Oprogramowania&nbsp;&ndash; podsuwając "
+"pomysł opublikowania takiej pozycji na&nbsp;<a href=\"/copyleft/fdl.html"
+"\">Licencji Wolnej Dokumentacji GNU</a> [<em>GNU Free Documentation License</"
+"em>]."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Until recently, commercial book publication almost always implied a nonfree "
+"book. But just as free commercial software has been increasing for a while, "
+"now free commercial documentation is starting to take off as well. Some of "
+"the major commercial publishers of documentation about the <a href= \"/gnu/"
+"linux-and-gnu.html\">GNU/Linux system</a>, and about free software in "
+"general, are now willing to publish books under the GNU FDL, and pay the "
+"authors in the usual way&mdash;IF the authors are firm about this."
+msgstr ""
+"Aż do&nbsp;niedawna komercyjne wydanie książki niemal zawsze oznaczało, "
+"że&nbsp;książka nie jest wolna. Lecz&nbsp;tak samo, jak od&nbsp;pewnego "
+"czasu rośnie ilość wolnego komercyjnego oprogramowania, tak i&nbsp;zaczyna 
"
+"się pojawiać wolna komercyjna dokumentacja. Niektórzy z&nbsp;czołowych "
+"komercyjnych wydawców dokumentacji na&nbsp;temat <a href=\"/gnu/linux-and-"
+"gnu.html\">systemu GNU/Linux</a> i&nbsp;ogólnie wolnego oprogramowania są "
+"dziś gotowi na&nbsp;publikowanie książek na&nbsp;licencji GNU FDL i&nbsp;"
+"płacenie autorom w&nbsp;przyjęty dotychczas sposób&nbsp;&ndash; JEŚLI "
+"autorzy stanowczo sobie tego zażyczą."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"But publishers are likely to first propose an ordinary proprietary book. And "
+"if the authors agree, that's what it will be. So it is essential for "
+"authors to take the lead; to say, &ldquo;We want to use the GNU FDL for this "
+"book&rdquo;. So when your friend mentions writing a manual, you can "
+"influence the course of events simply by pointing out this possibility."
+msgstr ""
+"Niemniej jednak&nbsp;należy się spodziewać, że&nbsp;wydawca najpierw "
+"zaproponuje zwykłą książkę o&nbsp;restrykcyjnej licencji. Jeśli autorzy 
"
+"na&nbsp;to przystaną, taka właśnie będzie. Dlatego&nbsp;najważniejsze, 
żeby "
+"to oni przejęli inicjatywę, powiedzieli: &bdquo;Chcemy do&nbsp;tej ksią
żki "
+"zastosować GNU FDL&rdquo;. Zatem, gdy wasz znajomy wspomni o&nbsp;pisaniu "
+"podręcznika, możecie wpłynąć na&nbsp;bieg wydarzeń po&nbsp;prostu 
wskazując "
+"mu tę możliwość."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If a publisher rejects the request at first, the GNU Project may be able to "
+"help the authors prevail. They can contact us at <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"org\">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Jeżeli&nbsp;wydawca początkowo odrzuci prośbę, wówczas być może 
Projekt GNU "
+"będzie mógł pomóc przy nakłanianiu. Autorzy mogą się z&nbsp;nami 
kontaktować "
+"pod&nbsp;adresem <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"There are <a href=\"/licenses/license-list.html#DocumentationLicenses\"> "
+"other</a> legitimate free documentation licenses, but sometimes using them "
+"requires care. For example, one license is equipped with two optional "
+"clauses that can be enabled; the license is free if neither optional clause "
+"is used, but enabling either of them makes the book nonfree. (See <a href="
+"\"/licenses/license-list.html\"> http://www.gnu.org/licenses/license-list.";
+"html.</a>) Authors that want to publish free documentation, but using a "
+"license other than the GNU FDL, can contact us so we can check that the "
+"license really qualifies for free documentation."
+msgstr ""
+"Istnieją również <a 
href=\"/licenses/license-list.html#DocumentationLicenses"
+"\">inne</a> słuszne licencje wolnej dokumentacji, ale&nbsp;czasem "
+"korzystanie z&nbsp;nich wymaga ostrożności. Na&nbsp;przykład, jedna 
z&nbsp;"
+"nich zawiera dwie opcjonalne klauzule, które można wykorzystać bą
dź&nbsp;"
+"nie. Owa licencja jest wolna jeśli nie zastosowano żadnej z&nbsp;"
+"opcjonalnych klauzul, ale&nbsp;użycie którejkolwiek z&nbsp;nich powoduje, "
+"że&nbsp;książka staje się niewolna (zob. <a 
href=\"/licenses/license-list."
+"html\">http://www.gnu.org/licenses/license-list.html</a>). Autorzy, którzy "
+"chcieliby opublikować wolną dokumentację, ale&nbsp;stosując inną 
licencję "
+"niż GNU FDL, mogą skontaktować się z&nbsp;nami, byśmy sprawdzili, 
czy&nbsp;"
+"faktycznie spełnia kryteria wolnej dokumentacji."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"When a commercial manual is free and relates to the GNU system, the GNU "
+"Project can recommend it to the public. So if the authors or publisher set "
+"up a web page to describe it and/or sell copies, we can make a link to that "
+"page from <a href=\"/doc/other-free-books.html\">www.gnu.org/doc/other-free-"
+"books.html</a>, provided the page meets our usual criteria (for instance, it "
+"should not link to other pages about nonfree software or documentation, and "
+"should not be obnoxious about trying to persuade people to buy). Please "
+"inform <a href=\"mailto:address@hidden";> &lt;address@hidden&gt;</a> "
+"about such pages."
+msgstr ""
+"Gdy komercyjny podręcznik jest wolny i&nbsp;odnosi się do&nbsp;systemu GNU, 
"
+"Projekt GNU może rekomendować go ogółowi. Tak więc, jeśli autorzy 
albo&nbsp;"
+"wydawca założyli stronę internetową, na&nbsp;której go opisują 
lub&nbsp;za "
+"pośrednictwem której go sprzedają, możemy utworzyć do&nbsp;niej 
odnośnik "
+"z&nbsp;<a href=\"/doc/other-free-books.html\">www.gnu.org/doc/other-free-"
+"books.html</a>, pod&nbsp;warunkiem, że&nbsp;taka strona spełnia nasze 
zwykłe "
+"kryteria (na przykład, nie powinna zawierać odnośników do&nbsp;innych 
stron "
+"o&nbsp;niewolnym oprogramowaniu lub&nbsp;dokumentacji i&nbsp;nie powinna być 
"
+"natrętna w&nbsp;próbach przekonania odwiedzających do&nbsp;kupna). Prosimy 
"
+"o&nbsp;takich stronach informować <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"See also <a href=\"/philosophy/free-doc.html\">Free Software and Free "
+"Manuals</a>."
+msgstr ""
+"Zobacz także <a href=\"/philosophy/free-doc.html\">Wolne oprogramowanie "
+"i&nbsp;wolna dokumentacja</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a 
"
+"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Inne metody 
kontaktu "
+"z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a href=\"/contact/contact.html"
+"\">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;"
+"inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#.     replace it with the translation of these two:
+#.     We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#.     translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#.     Please send your comments and general suggestions in this regard
+#.     to <a href="mailto:address@hidden";>
+#.     &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+#.     <p>For information on coordinating and submitting translations of
+#.     our web pages, see <a
+#.     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#.     README</a>. 
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości, "
+"ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze 
odnośnie "
+"tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy 
w&nbsp;"
+"tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href=\"mailto:address@hidden";
+"org\">address@hidden</a>. <br /> Więcej informacji na&nbsp;temat "
+"koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji tłumaczeń artykułów 
znajdziecie "
+"na&nbsp;<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">stronie "
+"tłumaczeń</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 1999 Richard M. Stallman"
+msgstr "Copyright &copy; 1999 Richard M. Stallman"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Ta strona jest dostępna na&nbsp;<a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">licencji Creative Commons "
+"Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr "Tłumaczenie: Wojciech Kotwica 2002; poprawki: Jan Owoc 2016."
+
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Aktualizowane:"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]