www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www fry/happy-birthday-to-gnu-download.sq.html ...


From: GNUN
Subject: www fry/happy-birthday-to-gnu-download.sq.html ...
Date: Mon, 12 Jan 2015 21:28:38 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   15/01/12 21:28:38

Modified files:
    fry      : happy-birthday-to-gnu-download.sq.html 
             happy-birthday-to-gnu.sq.html 
    fry/po     : happy-birthday-to-gnu-download.sq.po 
             happy-birthday-to-gnu.sq.po 
    graphics    : graphics.sq.html 
    help      : help.sq.html 
    help/po    : help.sq.po 
    licenses    : licenses.sq.html 
    server/standards: webmaster-quiz.sq.html 
    server/standards/po: webmaster-quiz.sq.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/fry/happy-birthday-to-gnu-download.sq.html?cvsroot=www&r1=1.33&r2=1.34
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/fry/happy-birthday-to-gnu.sq.html?cvsroot=www&r1=1.34&r2=1.35
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/fry/po/happy-birthday-to-gnu-download.sq.po?cvsroot=www&r1=1.32&r2=1.33
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/fry/po/happy-birthday-to-gnu.sq.po?cvsroot=www&r1=1.37&r2=1.38
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/graphics.sq.html?cvsroot=www&r1=1.26&r2=1.27
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/help/help.sq.html?cvsroot=www&r1=1.27&r2=1.28
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/help/po/help.sq.po?cvsroot=www&r1=1.51&r2=1.52
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/licenses.sq.html?cvsroot=www&r1=1.26&r2=1.27
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/standards/webmaster-quiz.sq.html?cvsroot=www&r1=1.31&r2=1.32
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/standards/po/webmaster-quiz.sq.po?cvsroot=www&r1=1.35&r2=1.36

Patches:
Index: fry/happy-birthday-to-gnu-download.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/fry/happy-birthday-to-gnu-download.sq.html,v
retrieving revision 1.33
retrieving revision 1.34
diff -u -b -r1.33 -r1.34
--- fry/happy-birthday-to-gnu-download.sq.html 10 Dec 2014 18:29:43 -0000   
1.33
+++ fry/happy-birthday-to-gnu-download.sq.html 12 Jan 2015 21:28:36 -0000   
1.34
@@ -44,7 +44,7 @@
 <!--#include virtual="/server/banner.sq.html" -->
 <h2>Shkarkojeni filmin</h2>
 
-<p>Nga site-et pasqyra më poshtë mund të shkarkoni <a 
href="/fry/">filmin</a>,
+<p>Nga sajtet pasqyra më poshtë mund të shkarkoni <a 
href="/fry/">filmin</a>,
 si dhe versione alternative (përfshi këtu ata me titra Anglisht dhe
 Frëngjisht, plus versione vetëm audio).</p>
 
@@ -161,7 +161,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2014/12/10 18:29:43 $
+$Date: 2015/01/12 21:28:36 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: fry/happy-birthday-to-gnu.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/fry/happy-birthday-to-gnu.sq.html,v
retrieving revision 1.34
retrieving revision 1.35
diff -u -b -r1.34 -r1.35
--- fry/happy-birthday-to-gnu.sq.html  10 Dec 2014 18:29:44 -0000   1.34
+++ fry/happy-birthday-to-gnu.sq.html  12 Jan 2015 21:28:36 -0000   1.35
@@ -110,9 +110,8 @@
 përmban mjaft rrugë joteknike për të dhënë kontribut.</p>
 
 <p>Nëse zotëroni aftësi si webmaster, mund të shihni mundësinë të 
ndihmoni
-rreth këtij site-i web &mdash; <a
-href="/server/standards/webmaster-quiz.html">ju lutemi, kryeni provën tonë
-për webmaster</a>.</p>
+rreth këtij sajti &mdash; <a href="/server/standards/webmaster-quiz.html">ju
+lutemi, kryeni provën tonë për webmaster</a>.</p>
 
 <p>Shërbyesi ynë <a href="http://savannah.gnu.org/";>savannah.gnu.org</a> 
është
 vendi qendrore për zhvillimin dhe mirëmbajtjen e software-it të lirë, dhe
@@ -121,7 +120,7 @@
 GNU strehohen te savannah</a>. Savannah mirëpret dhe përkrah gjithashtu
 projekte software-i të lirë që nuk janë paketa zyrtare GNU, ndaj jeni të
 lirë ta përdorni për çfarëdo pune tuajën me software-in e lirë; ndryshe 
nga
-site-e të tjerë strehues, <a
+sajte të tjerë strehues, <a
 href="http://www.fsf.org/blogs/community/savannah";>savannah bazohet fort te
 idealet e software-it të lirë</a>.</p>
 
@@ -298,7 +297,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2014/12/10 18:29:44 $
+$Date: 2015/01/12 21:28:36 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: fry/po/happy-birthday-to-gnu-download.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/fry/po/happy-birthday-to-gnu-download.sq.po,v
retrieving revision 1.32
retrieving revision 1.33
diff -u -b -r1.32 -r1.33
--- fry/po/happy-birthday-to-gnu-download.sq.po 12 Jan 2015 20:59:40 -0000   
1.32
+++ fry/po/happy-birthday-to-gnu-download.sq.po 12 Jan 2015 21:28:36 -0000   
1.33
@@ -103,8 +103,8 @@
 "versions (including English and French subtitles, plus audio only versions) "
 "from the mirror sites below."
 msgstr ""
-"Nga sajtet pasqyra më poshtë mund të shkarkoni <a href=\"/fry/\">filmin</"
-"a>, si dhe versione alternative (përfshi këtu ata me titra Anglisht dhe "
+"Nga sajtet pasqyra më poshtë mund të shkarkoni <a 
href=\"/fry/\">filmin</a>, "
+"si dhe versione alternative (përfshi këtu ata me titra Anglisht dhe "
 "Frëngjisht, plus versione vetëm audio)."
 
 # type: Content of: <h2>

Index: fry/po/happy-birthday-to-gnu.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/fry/po/happy-birthday-to-gnu.sq.po,v
retrieving revision 1.37
retrieving revision 1.38
diff -u -b -r1.37 -r1.38
--- fry/po/happy-birthday-to-gnu.sq.po 12 Jan 2015 20:59:40 -0000   1.37
+++ fry/po/happy-birthday-to-gnu.sq.po 12 Jan 2015 21:28:37 -0000   1.38
@@ -236,8 +236,8 @@
 "\">please take our webmaster quiz</a>."
 msgstr ""
 "Nëse zotëroni aftësi si webmaster, mund të shihni mundësinë të 
ndihmoni "
-"rreth këtij sajti &mdash; <a href=\"/server/standards/webmaster-quiz."
-"html\">ju lutemi, kryeni provën tonë për webmaster</a>."
+"rreth këtij sajti &mdash; <a href=\"/server/standards/webmaster-quiz.html"
+"\">ju lutemi, kryeni provën tonë për webmaster</a>."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
 #. type: Content of: <table><tr><td><p>

Index: graphics/graphics.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/graphics.sq.html,v
retrieving revision 1.26
retrieving revision 1.27
diff -u -b -r1.26 -r1.27
--- graphics/graphics.sq.html  10 Dec 2014 18:29:52 -0000   1.26
+++ graphics/graphics.sq.html  12 Jan 2015 21:28:37 -0000   1.27
@@ -52,7 +52,7 @@
 software-it të lirë.</li>
  <li>Gusht 2013: karikatura <del>Partneritet Ndër-Paqësor</del> nga rms dhe
 Antonomakia. (<a
-href="http://stallman.org/trance-pacific-partnership.html";>u kalua te site-i
+href="http://stallman.org/trance-pacific-partnership.html";>u kalua te sajti
 i rms-së</a>)</li>
  <li>Shkurt 2013: <a href="/graphics/nandakumar-gnu.html"> GNU Jep Liri</a> 
nga
 Nandakumar.</li>
@@ -62,7 +62,7 @@
 
 <p>Ju lutemi, mbani parasysh <a href=
 "/server/fsf-html-style-sheet.html#UseofGraphics">udhëzimet për stilin
-grafik</a> të përdorur në hartimin dhe ilustrimin e këtij site-i.</p>
+grafik</a> të përdorur në hartimin dhe ilustrimin e këtij sajti.</p>
 
 <ul>
 <li><a href="/graphics/3dbabygnutux.html">Foshnje GNU dhe Tux në 3D</a></li>
@@ -166,7 +166,7 @@
 
 </ul>
 
-<h3>Art GNU në site-e të tjerë</h3>
+<h3>Art GNU në sajte të tjerë</h3>
 
 <p>Faleminderit Edward Alfert-it për vizatimin e favikonit dhe butonat te: <a
 href="http://web.archive.org/web/20110513011151/http://graphics.rootmode.com/";>
@@ -265,7 +265,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2014/12/10 18:29:52 $
+$Date: 2015/01/12 21:28:37 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: help/help.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/help/help.sq.html,v
retrieving revision 1.27
retrieving revision 1.28
diff -u -b -r1.27 -r1.28
--- help/help.sq.html  10 Dec 2014 18:29:53 -0000   1.27
+++ help/help.sq.html  12 Jan 2015 21:28:37 -0000   1.28
@@ -25,7 +25,7 @@
 
 <p>Pyetjet e përgjithshme rreth projektit GNU, dërgojini te <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, ndërsa pyetjet dhe
-këshillat rreth këtij site-i web, dërgojini te <a
+këshillat rreth këtij sajti, dërgojini te <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
 
 <h3 id="develop">Ndihmoni në zhvillimin e sistemit operativ GNU</h3>
@@ -183,12 +183,12 @@
   <li>Organizoni një <a href="http://libreplanet.org/wiki/Group_list";>Grup
 Përdoruesish GNU/Linux</a> të ri.</li>
 
-  <li>Dilni vullnetar për përgjegjës site-i GNU. Fillojani duke 
plotësuar <a
+  <li>Dilni vullnetar për përgjegjës sajti GNU. Fillojani duke plotësuar 
<a
 href="http://www.gnu.org/server/standards/webmaster-quiz.html";> pyetësorin
-për përgjegjës site-i</a>.</li>
+për përgjegjës sajti</a>.</li>
 
-  <li id="helptranslations">Përktheni në gjuhë të tjera site-in web GNU. 
 Më tepër të dhëna rreth kësaj
-fushe mund të gjeni te <a
+  <li id="helptranslations">Përktheni në gjuhë të tjera sajtin GNU. Më 
tepër të dhëna rreth kësaj fushe
+mund të gjeni te <a
 href="/server/standards/README.translations.html">Udhërrëfyesi mbi
 Përkthimin e Faqeve web të www.gnu.org</a>. Nëse dëshironi të ndihmoni, 
na
 shkruani <a
@@ -204,7 +204,7 @@
   <li>
   Dilni vullnetar për të siguruar praninë e eseve prej <a
 href="/philosophy/philosophy.html">faqes sonë mbi filozofinë</a> dhe URL-ve
-të tjera GNU te listat, portalet dhe site-e të tjerë indeksimi hierarkik në
+të tjera GNU te listat, portalet dhe sajte të tjerë indeksimi hierarkik në
 WWW, të tillë si Yahoo!, dmoz.org, dhe Google. Bëjini këta të shtojnë 
zëra
 të hollësishëm rreth faqeve tona të ndryshme web. Bëni të mundur që ese
 prej <a href="/philosophy/philosophy.html">faqes sonë mbi filozofinë</a> dhe
@@ -374,7 +374,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2014/12/10 18:29:53 $
+$Date: 2015/01/12 21:28:37 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: help/po/help.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/help/po/help.sq.po,v
retrieving revision 1.51
retrieving revision 1.52
diff -u -b -r1.51 -r1.52
--- help/po/help.sq.po 12 Jan 2015 20:59:41 -0000   1.51
+++ help/po/help.sq.po 12 Jan 2015 21:28:37 -0000   1.52
@@ -414,8 +414,8 @@
 "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> if "
 "you want to help."
 msgstr ""
-"Përktheni në gjuhë të tjera sajtin GNU. Më tepër të dhëna rreth 
kësaj "
-"fushe mund të gjeni te <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"Përktheni në gjuhë të tjera sajtin GNU. Më tepër të dhëna rreth 
kësaj fushe "
+"mund të gjeni te <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
 "\">Udhërrëfyesi mbi Përkthimin e Faqeve web të www.gnu.org</a>. Nëse "
 "dëshironi të ndihmoni, na shkruani <a href=\"mailto:address@hidden";
 "\">&lt;address@hidden&gt;</a>."

Index: licenses/licenses.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/licenses.sq.html,v
retrieving revision 1.26
retrieving revision 1.27
diff -u -b -r1.26 -r1.27
--- licenses/licenses.sq.html  10 Dec 2014 18:29:53 -0000   1.26
+++ licenses/licenses.sq.html  12 Jan 2015 21:28:38 -0000   1.27
@@ -47,7 +47,7 @@
 Lejet tonë për dokumentime po i rishikojmë, dhe i mirëpresim komentet tuaja
 lidhur me tekstet e propozuara. Që të lexoni projektet e deritanishme dhe që
 të merrni pjesë në proces, ju lutemi, vizitoni <a
-href="http://gplv3.fsf.org";>site-in tonë të përditësimit të lejeve</a>.
+href="http://gplv3.fsf.org";>sajtin tonë të përditësimit të lejeve</a>.
 </p>
 
 <h3>Burime për Lejet tona të Software-it</h3>
@@ -484,7 +484,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2014/12/10 18:29:53 $
+$Date: 2015/01/12 21:28:38 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: server/standards/webmaster-quiz.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/standards/webmaster-quiz.sq.html,v
retrieving revision 1.31
retrieving revision 1.32
diff -u -b -r1.31 -r1.32
--- server/standards/webmaster-quiz.sq.html   10 Dec 2014 18:29:59 -0000   
1.31
+++ server/standards/webmaster-quiz.sq.html   12 Jan 2015 21:28:38 -0000   
1.32
@@ -16,8 +16,8 @@
 të lidheshit me ne! Si webmaster GNU vullnetar, do të bënit punë të mira 
në
 ndihmë të përkrahjes së misionit tonë.</p>
 
-<p>Mund të na ndihmoni me punët e site-it web edhe me një orë në javë, 
ose për
-që kohë sa keni.</p>
+<p>Mund të na ndihmoni me punët e sajtit edhe me një orë në javë, ose 
për që
+kohë sa keni.</p>
 
 <p>Për t’ia filluar, përgjigjjuni sa më mirë që mundeni pyetjeve 
vijuese, dhe
 dërgojini te <a href="mailto:address@hidden";>
@@ -117,7 +117,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2014/12/10 18:29:59 $
+$Date: 2015/01/12 21:28:38 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: server/standards/po/webmaster-quiz.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/standards/po/webmaster-quiz.sq.po,v
retrieving revision 1.35
retrieving revision 1.36
diff -u -b -r1.35 -r1.36
--- server/standards/po/webmaster-quiz.sq.po  12 Jan 2015 20:59:41 -0000   
1.35
+++ server/standards/po/webmaster-quiz.sq.po  12 Jan 2015 21:28:38 -0000   
1.36
@@ -45,8 +45,8 @@
 "You can usefully help with webmastering in as little as an hour a week, or "
 "as much time as you have."
 msgstr ""
-"Mund të na ndihmoni me punët e sajtit edhe me një orë në javë, ose për 
"
-"që kohë sa keni."
+"Mund të na ndihmoni me punët e sajtit edhe me një orë në javë, ose për 
që "
+"kohë sa keni."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]