www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq....


From: Besnik Bleta
Subject: www philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq....
Date: Mon, 12 Jan 2015 17:43:39 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   15/01/12 17:43:39

Modified files:
    philosophy/po : surveillance-vs-democracy.sq.po 
    gnu/po     : gnu-linux-faq.sq.po 
    software/po  : devel.sq.po 
    server/po   : body-include-2.sq.po 

Log message:
    Update

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq.po?cvsroot=www&r1=1.25&r2=1.26
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-linux-faq.sq.po?cvsroot=www&r1=1.67&r2=1.68
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/po/devel.sq.po?cvsroot=www&r1=1.22&r2=1.23
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/body-include-2.sq.po?cvsroot=www&r1=1.82&r2=1.83

Patches:
Index: philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq.po,v
retrieving revision 1.25
retrieving revision 1.26
diff -u -b -r1.25 -r1.26
--- philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq.po    5 Jan 2015 13:57:31 
-0000    1.25
+++ philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq.po    12 Jan 2015 17:43:38 
-0000   1.26
@@ -17,12 +17,8 @@
 "X-Outdated-Since: 2014-12-05 11:25+0000\n"
 
 #. type: Content of: <title>
-msgid ""
-"How Much Surveillance Can Democracy Withstand? - GNU Project - Free Software "
-"Foundation"
-msgstr ""
-"Sa Përgjim Mund të Përballojë Demokracia? - Projekti GNU - Free Software "
-"Foundation"
+msgid "How Much Surveillance Can Democracy Withstand? - GNU Project - Free 
Software Foundation"
+msgstr "Sa Përgjim Mund të Përballojë Demokracia? - Projekti GNU - Free 
Software Foundation"
 
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "How Much Surveillance Can Democracy Withstand?"
@@ -33,959 +29,251 @@
 msgstr "nga <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
 
 #. type: Content of: <blockquote><p>
-msgid ""
-"A version of this article was first published in <a href=\"http://www.wired.";
-"com/opinion/2013/10/a-necessary-evil-what-it-takes-for-democracy-to-survive-"
-"surveillance/\">Wired</a> in October 2013."
-msgstr ""
-"Një version i këtij artikulli u botua fillimisht te <a href=\"http://www.";
-"wired.com/opinion/2013/10/a-necessary-evil-what-it-takes-for-democracy-to-"
-"survive-surveillance/\"> Wired</a>, në Tetor 2013."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Thanks to Edward Snowden's disclosures, we know that the current level of "
-"general surveillance in society is incompatible with human rights. The "
-"repeated harassment and prosecution of dissidents, sources, and journalists "
-"in the US and elsewhere provides confirmation. We need to reduce the level "
-"of general surveillance, but how far? Where exactly is the <em>maximum "
-"tolerable level of surveillance</em>, which we must ensure is not exceeded? "
-"It is the level beyond which surveillance starts to interfere with the "
-"functioning of democracy, in that whistleblowers (such as Snowden) are "
-"likely to be caught."
-msgstr ""
-"Falë atyre që na zbuloi Edward Snowden, e dimë që niveli i sotëm i 
përgjimit "
-"të përgjithshëm në shoqëri është i papërputhshëm me të drejtat e 
njeriut. "
-"Këtë e ripohojnë qartë rëniet në qafë dhe proceset gjyqësore të 
vazhdueshme "
-"ndaj disidentëve, burimeve të informacionit dhe gazetarëve në ShBA. Na "
-"duhet ta zvogëlojmë nivelin e përgjimit të përgjithshëm, por deri ku? 
Ku bie "
-"saktësisht <em>niveli maksimum i përgjimit</em>, të cilin duhet të "
-"sigurohemi të mos tejkalohet? Është niveli përtej të cilit përgjimi 
fillon e "
-"plekset me funksionimin e demokracisë, pra kur nxjerrësit e sekreteve (të "
-"tillë si Snowden-i) ka shumë gjasa të zbulohen."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Faced with government secrecy, we the people depend on whistleblowers to <a "
-"href=\"https://www.eff.org/deeplinks/2013/11/reddit-tpp-ama\";>tell us what "
-"the state is doing</a>. However, today's surveillance intimidates potential "
-"whistleblowers, which means it is too much. To recover our democratic "
-"control over the state, we must reduce surveillance to the point where "
-"whistleblowers know they are safe."
-msgstr ""
-"Të përballur me fshehtësinë e qeverive, ne populli varemi nga nxjerrësit 
e "
-"sekreteve <a href=\"https://www.eff.org/deeplinks/2013/11/reddit-tpp-ama";
-"\">të na rrëfejnë se çfarë po bën shteti</a>. Por përgjimi i sotëm i 
tremb "
-"nxjerrësit potencialë të sekreteve, çka do të thotë se është i 
tepruar. Për "
-"të shëndoshur kontrollin tonë demokratik mbi shtetin, duhet ta 
zvogëlojmë "
-"përgjimin deri në një pikë, sa nxjerrësit e sekreteve ta dinë se nuk "
-"rrezikohen."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Using free/libre software, <a href=\"/philosophy/free-software-even-more-"
-"important.html\">as I've advocated for 30 years</a>, is the first step in "
-"taking control of our digital lives, and that includes preventing "
-"surveillance. We can't trust nonfree software; the NSA <a href=\"http://";
-"blogs.computerworlduk.com/open-enterprise/2013/06/how-can-any-company-ever-"
-"trust-microsoft-again/index.htm\">uses</a> and even <a href=\"http://www.";
-"theguardian.com/world/2013/sep/05/nsa-gchq-encryption-codes-security"
-"\">creates</a> security weaknesses in nonfree software to invade our own "
-"computers and routers. Free software gives us control of our own computers, "
-"but <a href=\"http://www.wired.com/opinion/2013/10/149481/\";>that won't "
-"protect our privacy once we set foot on the Internet</a>."
-msgstr ""
-"Përdorimi i software-it të lirë/libre, <a 
href=\"/philosophy/free-software-"
-"even-more-important.html\">siç kam 30 vjet që e kërkoj</a>, është hapi i 
"
-"parë për të marrë kontrollin e jetës sonë dixhitale, dhe kjo përfshin "
-"parandalimin e përgjimit. Nuk mund t’i zëmë besë software-it jo të 
lirë; "
-"NSA-ja <a href=\"http://blogs.computerworlduk.com/open-enterprise/2013/06/";
-"how-can-any-company-ever-trust-microsoft-again/index.htm\">përdor</a>, madje 
"
-"<a href=\"http://www.theguardian.com/world/2013/sep/05/nsa-gchq-encryption-";
-"codes-security\">krijon</a> në software jo të lirë dobësi sigurie, me 
qëllim "
-"që të mësyjë kompjuterët dhe rrugëzuesit tanë. Software-i i Lirë na 
jep "
-"kontrollin mbi kompjuterët tanë, por <a href=\"http://www.wired.com/";
-"opinion/2013/10/149481/\">vetëm kaq nuk na e mbron privatësinë, sapo 
vëmë "
-"këmbën në Internet</a>."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<a href=\"http://www.theguardian.com/world/2013/oct/10/nsa-surveillance-";
-"patriot-act-author-bill\">Bipartisan legislation to &ldquo;curtail the "
-"domestic surveillance powers&rdquo;</a> in the U.S. is being drawn up, but "
-"it relies on limiting the government's use of our virtual dossiers. That "
-"won't suffice to protect whistleblowers if &ldquo;catching the "
-"whistleblower&rdquo; is grounds for access sufficient to identify him or "
-"her. We need to go further."
-msgstr ""
-"<a href=\"http://www.theguardian.com/world/2013/oct/10/nsa-surveillance-";
-"patriot-act-author-bill\">Në ShBA po hartohet legjislacion dypartiak për 
të "
-"&ldquo;reduktuar fuqinë e përgjimit të brendshëm&rdquo;</a>, por duke u "
-"mbështetur në kufizimin e përdorimit nga ana e qeverisë të dosjeve tona "
-"virtuale. Kjo nuk do të mjaftojë për të mbrojtur nxjerrësit e 
sekreteve, "
-"nëse &ldquo;kapja e nxjerrësit të sekreteve&rdquo; është përligjje për 
të "
-"patur akses të mjaftueshëm për identifikimin e tyre. Na duhet të 
shkojmë më "
-"tej."
+msgid "A version of this article was first published in <a 
href=\"http://www.wired.com/opinion/2013/10/a-necessary-evil-what-it-takes-for-democracy-to-survive-surveillance/\";>Wired</a>
 in October 2013."
+msgstr "Një version i këtij artikulli u botua fillimisht te <a 
href=\"http://www.wired.com/opinion/2013/10/a-necessary-evil-what-it-takes-for-democracy-to-survive-surveillance/\";>
 Wired</a>, në Tetor 2013."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Thanks to Edward Snowden's disclosures, we know that the current level 
of general surveillance in society is incompatible with human rights. The 
repeated harassment and prosecution of dissidents, sources, and journalists in 
the US and elsewhere provides confirmation. We need to reduce the level of 
general surveillance, but how far? Where exactly is the <em>maximum tolerable 
level of surveillance</em>, which we must ensure is not exceeded? It is the 
level beyond which surveillance starts to interfere with the functioning of 
democracy, in that whistleblowers (such as Snowden) are likely to be caught."
+msgstr "Falë atyre që na zbuloi Edward Snowden, e dimë që niveli i sotëm 
i përgjimit të përgjithshëm në shoqëri është i papërputhshëm me të 
drejtat e njeriut. Këtë e ripohojnë qartë rëniet në qafë dhe proceset 
gjyqësore të vazhdueshme ndaj disidentëve, burimeve të informacionit dhe 
gazetarëve në ShBA. Na duhet ta zvogëlojmë nivelin e përgjimit të 
përgjithshëm, por deri ku? Ku bie saktësisht <em>niveli maksimum i 
përgjimit</em>, të cilin duhet të sigurohemi të mos tejkalohet? Është 
niveli përtej të cilit përgjimi fillon e plekset me funksionimin e 
demokracisë, pra kur nxjerrësit e sekreteve (të tillë si Snowden-i) ka 
shumë gjasa të zbulohen."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Faced with government secrecy, we the people depend on whistleblowers 
to <a href=\"https://www.eff.org/deeplinks/2013/11/reddit-tpp-ama\";>tell us 
what the state is doing</a>. However, today's surveillance intimidates 
potential whistleblowers, which means it is too much. To recover our 
democratic control over the state, we must reduce surveillance to the point 
where whistleblowers know they are safe."
+msgstr "Të përballur me fshehtësinë e qeverive, ne populli varemi nga 
nxjerrësit e sekreteve <a 
href=\"https://www.eff.org/deeplinks/2013/11/reddit-tpp-ama\";>të na rrëfejnë 
se çfarë po bën shteti</a>. Por përgjimi i sotëm i tremb nxjerrësit 
potencialë të sekreteve, çka do të thotë se është i tepruar. Për të 
shëndoshur kontrollin tonë demokratik mbi shtetin, duhet ta zvogëlojmë 
përgjimin deri në një pikë, sa nxjerrësit e sekreteve ta dinë se nuk 
rrezikohen."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Using free/libre software, <a 
href=\"/philosophy/free-software-even-more-important.html\">as I've advocated 
for 30 years</a>, is the first step in taking control of our digital lives, and 
that includes preventing surveillance. We can't trust nonfree software; the 
NSA <a 
href=\"http://blogs.computerworlduk.com/open-enterprise/2013/06/how-can-any-company-ever-trust-microsoft-again/index.htm\";>uses</a>
 and even <a 
href=\"http://www.theguardian.com/world/2013/sep/05/nsa-gchq-encryption-codes-security\";>creates</a>
 security weaknesses in nonfree software to invade our own computers and 
routers. Free software gives us control of our own computers, but <a 
href=\"http://www.wired.com/opinion/2013/10/149481/\";>that won't protect our 
privacy once we set foot on the Internet</a>."
+msgstr "Përdorimi i software-it të lirë/libre, <a 
href=\"/philosophy/free-software-even-more-important.html\">siç kam 30 vjet 
që e kërkoj</a>, është hapi i parë për të marrë kontrollin e jetës 
sonë dixhitale, dhe kjo përfshin parandalimin e përgjimit. Nuk mund t’i 
zëmë besë software-it jo të lirë; NSA-ja <a 
href=\"http://blogs.computerworlduk.com/open-enterprise/2013/06/how-can-any-company-ever-trust-microsoft-again/index.htm\";>përdor</a>,
 madje <a 
href=\"http://www.theguardian.com/world/2013/sep/05/nsa-gchq-encryption-codes-security\";>krijon</a>
 në software jo të lirë dobësi sigurie, me qëllim që të mësyjë 
kompjuterët dhe rrugëzuesit tanë. Software-i i Lirë na jep kontrollin mbi 
kompjuterët tanë, por <a 
href=\"http://www.wired.com/opinion/2013/10/149481/\";>vetëm kaq nuk na e mbron 
privatësinë, sapo vëmë këmbën në Internet</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<a 
href=\"http://www.theguardian.com/world/2013/oct/10/nsa-surveillance-patriot-act-author-bill\";>Bipartisan
 legislation to &ldquo;curtail the domestic surveillance powers&rdquo;</a> in 
the U.S. is being drawn up, but it relies on limiting the government's use of 
our virtual dossiers. That won't suffice to protect whistleblowers if 
&ldquo;catching the whistleblower&rdquo; is grounds for access sufficient to 
identify him or her. We need to go further."
+msgstr "<a 
href=\"http://www.theguardian.com/world/2013/oct/10/nsa-surveillance-patriot-act-author-bill\";>Në
 ShBA po hartohet legjislacion dypartiak për të &ldquo;reduktuar fuqinë e 
përgjimit të brendshëm&rdquo;</a>, por duke u mbështetur në kufizimin e 
përdorimit nga ana e qeverisë të dosjeve tona virtuale. Kjo nuk do të 
mjaftojë për të mbrojtur nxjerrësit e sekreteve, nëse &ldquo;kapja e 
nxjerrësit të sekreteve&rdquo; është përligjje për të patur akses të 
mjaftueshëm për identifikimin e tyre. Na duhet të shkojmë më tej."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "The Upper Limit on Surveillance in a Democracy"
 msgstr "Kufiri i Sipërm i Përgjimit në një Demokraci"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"If whistleblowers don't dare reveal crimes and lies, we lose the last shred "
-"of effective control over our government and institutions. That's why "
-"surveillance that enables the state to find out who has talked with a "
-"reporter is too much surveillance&mdash;too much for democracy to endure."
-msgstr ""
-"Nëse nxjerrësit e sekreteve nuk guxojnë të bëjnë të njohura krime dhe "
-"gënjeshtra, humbasim grimën e fundit të kontrollit të efektshëm mbi 
qeverinë "
-"dhe institucionet tona. Ky është shpjegimi pse përgjimi që i bën të 
mundur "
-"shtetit të gjejë se kush ka folur me një reporter është teprim "
-"përgjimi&mdash;shumë për ta përballuar demokracia."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"An unnamed U.S. government official ominously told journalists in 2011 that "
-"the <a href=\"http://www.rcfp.org/browse-media-law-resources/news-media-law/";
-"news-media-and-law-summer-2011/lessons-wye-river\">U.S. would not subpoena "
-"reporters because &ldquo;We know who you're talking to.&rdquo;</a> Sometimes "
-"<a href=\"http://www.theguardian.com/media/2013/sep/24/yemen-leak-sachtleben-";
-"guilty-associated-press\">journalists' phone call records are subpoenaed</a> "
-"to find this out, but Snowden has shown us that in effect they subpoena all "
-"the phone call records of everyone in the U.S., all the time, <a href="
-"\"http://www.theguardian.com/world/interactive/2013/jun/06/verizon-telephone-";
-"data-court-order\">from Verizon</a> and <a href=\"http://www.marketwatch.com/";
-"story/nsa-data-mining-digs-into-networks-beyond-verizon-2013-06-07\">from "
-"other companies too</a>."
-msgstr ""
-"Një zyrtar i paemër i qeverisë së ShBA-ve u tha gazetarëve në mënyrë "
-"ogurzezë më 2011 se <a 
href=\"http://www.rcfp.org/browse-media-law-resources/";
-"news-media-law/news-media-and-law-summer-2011/lessons-wye-river\">ShBA-të "
-"nuk do të thërrasin reporterë në gjyqe, ngaqë &ldquo;E dimë se me kë 
keni "
-"folur.&rdquo;</a> Për ta ditur këtë, ndonjëherë <a href=\"http://www.";
-"theguardian.com/media/2013/sep/24/yemen-leak-sachtleben-guilty-associated-"
-"press\"> është kërkuar të sillen në gjyq regjistrimet e telefonatave të 
"
-"gazetarëve</a>, por Snowden-i na ka treguar se në fakt këtë e pësojnë 
krejt "
-"thirrjet telefonike të gjithkujt në ShBA, gjithmonë, <a href=\"http://www.";
-"theguardian.com/world/interactive/2013/jun/06/verizon-telephone-data-court-"
-"order\">nga Verizon-i</a> dhe <a href=\"http://www.marketwatch.com/story/nsa-";
-"data-mining-digs-into-networks-beyond-verizon-2013-06-07\">nga kompani të "
-"tjera po ashtu</a>."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Opposition and dissident activities need to keep secrets from states that "
-"are willing to play dirty tricks on them. The ACLU has demonstrated the U."
-"S. government's <a href=\"http://www.aclu.org/files/assets/Spyfiles_2_0.pdf";
-"\">systematic practice of infiltrating peaceful dissident groups</a> on the "
-"pretext that there might be terrorists among them. The point at which "
-"surveillance is too much is the point at which the state can find who spoke "
-"to a known journalist or a known dissident."
-msgstr ""
-"Veprimtarive opozitare dhe disidente u nevojitet të mbajnë të fshehta, "
-"përballë shtetesh që janë gati të luajnë rrengje të ndyta me to. ACLU 
e ka "
-"dëshmuar <a href=\"http://www.aclu.org/files/assets/Spyfiles_2_0.pdf";
-"\">praktikën sistematike të infiltrimit të grupeve paqësore disidente</a> 
"
-"nga ana e qeverive të ShBA-ve, me pretekstin se mes tyre mund të ketë "
-"terroristë. Pika ku përgjimi bëhet i tepruar është pika kur shteti mund 
të "
-"gjejë se kush ka folur me një gazetar të njohur ose me një disident të "
-"njohur."
+msgid "If whistleblowers don't dare reveal crimes and lies, we lose the last 
shred of effective control over our government and institutions. That's why 
surveillance that enables the state to find out who has talked with a reporter 
is too much surveillance&mdash;too much for democracy to endure."
+msgstr "Nëse nxjerrësit e sekreteve nuk guxojnë të bëjnë të njohura 
krime dhe gënjeshtra, humbasim grimën e fundit të kontrollit të efektshëm 
mbi qeverinë dhe institucionet tona. Ky është shpjegimi pse përgjimi që i 
bën të mundur shtetit të gjejë se kush ka folur me një reporter është 
teprim përgjimi&mdash;shumë për ta përballuar demokracia."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "An unnamed U.S. government official ominously told journalists in 2011 
that the <a 
href=\"http://www.rcfp.org/browse-media-law-resources/news-media-law/news-media-and-law-summer-2011/lessons-wye-river\";>U.S.
 would not subpoena reporters because &ldquo;We know who you're talking 
to.&rdquo;</a> Sometimes <a 
href=\"http://www.theguardian.com/media/2013/sep/24/yemen-leak-sachtleben-guilty-associated-press\";>journalists'
 phone call records are subpoenaed</a> to find this out, but Snowden has shown 
us that in effect they subpoena all the phone call records of everyone in the 
U.S., all the time, <a 
href=\"http://www.theguardian.com/world/interactive/2013/jun/06/verizon-telephone-data-court-order\";>from
 Verizon</a> and <a 
href=\"http://www.marketwatch.com/story/nsa-data-mining-digs-into-networks-beyond-verizon-2013-06-07\";>from
 other companies too</a>."
+msgstr "Një zyrtar i paemër i qeverisë së ShBA-ve u tha gazetarëve në 
mënyrë ogurzezë më 2011 se <a 
href=\"http://www.rcfp.org/browse-media-law-resources/news-media-law/news-media-and-law-summer-2011/lessons-wye-river\";>ShBA-të
 nuk do të thërrasin reporterë në gjyqe, ngaqë &ldquo;E dimë se me kë 
keni folur.&rdquo;</a> Për ta ditur këtë, ndonjëherë <a 
href=\"http://www.theguardian.com/media/2013/sep/24/yemen-leak-sachtleben-guilty-associated-press\";>
 është kërkuar të sillen në gjyq regjistrimet e telefonatave të 
gazetarëve</a>, por Snowden-i na ka treguar se në fakt këtë e pësojnë 
krejt thirrjet telefonike të gjithkujt në ShBA, gjithmonë, <a 
href=\"http://www.theguardian.com/world/interactive/2013/jun/06/verizon-telephone-data-court-order\";>nga
 Verizon-i</a> dhe <a 
href=\"http://www.marketwatch.com/story/nsa-data-mining-digs-into-networks-beyond-verizon-2013-06-07\";>nga
 kompani të tjera po ashtu</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Opposition and dissident activities need to keep secrets from states 
that are willing to play dirty tricks on them. The ACLU has demonstrated the 
U.S. government's <a 
href=\"http://www.aclu.org/files/assets/Spyfiles_2_0.pdf\";>systematic practice 
of infiltrating peaceful dissident groups</a> on the pretext that there might 
be terrorists among them. The point at which surveillance is too much is the 
point at which the state can find who spoke to a known journalist or a known 
dissident."
+msgstr "Veprimtarive opozitare dhe disidente u nevojitet të mbajnë të 
fshehta, përballë shtetesh që janë gati të luajnë rrengje të ndyta me 
to. ACLU e ka dëshmuar <a 
href=\"http://www.aclu.org/files/assets/Spyfiles_2_0.pdf\";>praktikën 
sistematike të infiltrimit të grupeve paqësore disidente</a> nga ana e 
qeverive të ShBA-ve, me pretekstin se mes tyre mund të ketë terroristë. 
Pika ku përgjimi bëhet i tepruar është pika kur shteti mund të gjejë se 
kush ka folur me një gazetar të njohur ose me një disident të njohur."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Information, Once Collected, Will Be Misused"
 msgstr "Informacioni, Pasi Mblidhet, Do Të Keqpërdoret"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"When people recognize that the level of general surveillance is too high, "
-"the first response is to propose limits on access to the accumulated data. "
-"That sounds nice, but it won't fix the problem, not even slightly, even "
-"supposing that the government obeys the rules. (The NSA has misled the FISA "
-"court, which said it was <a href=\"http://www.wired.com/threatlevel/2013/09/";
-"nsa-violations/\">unable to effectively hold the NSA accountable</a>.) "
-"Suspicion of a crime will be grounds for access, so once a whistleblower is "
-"accused of &ldquo;espionage,&rdquo; finding the &ldquo;spy&rdquo; will "
-"provide an excuse to access the accumulated material."
-msgstr ""
-"Kur njerëzit e pranojnë se niveli i përgjimit të përgjithshëm është 
shumë i "
-"lartë, përgjigja e parë është të propozojnë kufij për hyrjen në të 
dhënat e "
-"grumbulluara. Kjo duket gjë e mirë, por nuk do ta zgjidhë problemin, as "
-"edhe sado pak, madje edhe nëse supozohet se qeveria u bindet rregullave. "
-"(NSA-ja i dredhoi gjykatës FISA, e cila u shpreh se <a href=\"http://www.";
-"wired.com/threatlevel/2013/09/nsa-violations/\">nuk qe në gjendje të bënte 
"
-"me efektshmëri fajtore NSA-në</a>.) Dyshimet për një krim do të jenë "
-"përligjja për hyrje në të dhënat, prandaj sapo një nxjerrës sekreti 
të "
-"akuzohet për &ldquo;spiunazh,&rdquo; gjetja e &ldquo;spiunit&rdquo; do të "
-"shërbejë si justifikim për hyrje në materialin e grumbulluar."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The state's surveillance staff will misuse the data for personal reasons "
-"too. Some NSA agents <a href=\"http://www.theguardian.com/world/2013/aug/24/";
-"nsa-analysts-abused-surveillance-systems\">used U.S. surveillance systems to "
-"track their lovers</a>&mdash;past, present, or wished-for&mdash;in a "
-"practice called &ldquo;LOVEINT.&rdquo; The NSA says it has caught and "
-"punished this a few times; we don't know how many other times it wasn't "
-"caught. But these events shouldn't surprise us, because police have long <a "
-"href=\"http://www.sweetliberty.org/issues/privacy/lein1.htm\";>used their "
-"access to driver's license records to track down someone attractive</a>, a "
-"practice known as &ldquo;running a plate for a date.&rdquo;"
-msgstr ""
-"Ekipi i shtetit për përgjimin do t’i keqpërdorë të dhënat edhe për 
arsye "
-"personale. Disa agjentë të NSA-së <a href=\"http://www.theguardian.com/";
-"world/2013/aug/24/nsa-analysts-abused-surveillance-systems\">i përdorën "
-"sistemet e përgjimit në ShBA për të ndjekur të dashurit e 
tyre</a>&mdash;të "
-"dikurshëm, të tanishëm, ose të ëndërruar&mdash;sipas një praktike të 
quajtur "
-"&ldquo;LOVEINT.&rdquo; NSA-ja thotë se raste të tilla janë zbuluar dhe "
-"ndëshkuar ca herë; nuk e dimë se sa herë të tjera nuk janë zbuluar. 
Por "
-"ngjarje të tilla nuk duhet të na befasojnë, ngaqë policia prej kohësh e 
ka "
-"përdorur <a href=\"http://www.sweetliberty.org/issues/privacy/lein1.htm";
-"\">mundësinë e hyrjes në regjistrat e lejeve të drejtimit të automjeteve 
për "
-"të gjurmuar dikë tërheqës apo tërheqëse</a>, praktikë e njohur si 
&ldquo;"
-"running a plate for a date&rdquo;"
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Surveillance data will always be used for other purposes, even if this is "
-"prohibited. Once the data has been accumulated and the state has the "
-"possibility of access to it, it can misuse that data in dreadful ways, as "
-"shown by examples from <a href=\"http://falkvinge.net/2012/03/17/collected-";
-"personal-data-will-always-be-used-against-the-citizens/\">Europe</a> and <a "
-"href=\"https://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_American_internment\";>the US </"
-"a>."
-msgstr ""
-"Të dhënat e përgjimeve gjithmonë do të përdoren për qëllime të 
tjera, edhe "
-"pse kjo është e ndaluar. Kur të dhënat të jenë grumbulluar dhe shteti 
e ka "
-"mundësinë të hyjë në to, mund t’i keqpërdorë ato të dhëna në 
mënyra të "
-"lemerishme, siç dëshmohet nga shembuj prej <a href=\"http://falkvinge.";
-"net/2012/03/17/collected-personal-data-will-always-be-used-against-the-"
-"citizens/\">Europës</a> dhe <a href=\"https://en.wikipedia.org/wiki/";
-"Japanese_American_internment\">ShBA-ve </a>."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Total surveillance plus vague law provides an opening for a massive fishing "
-"expedition against any desired target. To make journalism and democracy "
-"safe, we must limit the accumulation of data that is easily accessible to "
-"the state."
-msgstr ""
-"Përgjimi tërësor plus ligje të amullta ofrojnë një të çarë për 
ekspedita "
-"masive peshkimi kundër cilitdo të synuari që të doni. Që gazetaria dhe "
-"demokracia të jenë të parrezikuara, duhet të kufizojmë grumbullimin e 
të "
-"dhënave në të cilat shteti futet lehtësisht."
+msgid "When people recognize that the level of general surveillance is too 
high, the first response is to propose limits on access to the accumulated 
data. That sounds nice, but it won't fix the problem, not even slightly, even 
supposing that the government obeys the rules. (The NSA has misled the FISA 
court, which said it was <a 
href=\"http://www.wired.com/threatlevel/2013/09/nsa-violations/\";>unable to 
effectively hold the NSA accountable</a>.) Suspicion of a crime will be grounds 
for access, so once a whistleblower is accused of &ldquo;espionage,&rdquo; 
finding the &ldquo;spy&rdquo; will provide an excuse to access the accumulated 
material."
+msgstr "Kur njerëzit e pranojnë se niveli i përgjimit të përgjithshëm 
është shumë i lartë, përgjigja e parë është të propozojnë kufij për 
hyrjen në të dhënat e grumbulluara. Kjo duket gjë e mirë, por nuk do ta 
zgjidhë problemin, as edhe sado pak, madje edhe nëse supozohet se qeveria u 
bindet rregullave. (NSA-ja i dredhoi gjykatës FISA, e cila u shpreh se <a 
href=\"http://www.wired.com/threatlevel/2013/09/nsa-violations/\";>nuk qe në 
gjendje të bënte me efektshmëri fajtore NSA-në</a>.) Dyshimet për një 
krim do të jenë përligjja për hyrje në të dhënat, prandaj sapo një 
nxjerrës sekreti të akuzohet për &ldquo;spiunazh,&rdquo; gjetja e 
&ldquo;spiunit&rdquo; do të shërbejë si justifikim për hyrje në materialin 
e grumbulluar."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "The state's surveillance staff will misuse the data for personal 
reasons too. Some NSA agents <a 
href=\"http://www.theguardian.com/world/2013/aug/24/nsa-analysts-abused-surveillance-systems\";>used
 U.S. surveillance systems to track their lovers</a>&mdash;past, present, or 
wished-for&mdash;in a practice called &ldquo;LOVEINT.&rdquo; The NSA says it 
has caught and punished this a few times; we don't know how many other times it 
wasn't caught. But these events shouldn't surprise us, because police have 
long <a href=\"http://www.sweetliberty.org/issues/privacy/lein1.htm\";>used 
their access to driver's license records to track down someone attractive</a>, 
a practice known as &ldquo;running a plate for a date.&rdquo;"
+msgstr "Ekipi i shtetit për përgjimin do t’i keqpërdorë të dhënat edhe 
për arsye personale. Disa agjentë të NSA-së <a 
href=\"http://www.theguardian.com/world/2013/aug/24/nsa-analysts-abused-surveillance-systems\";>i
 përdorën sistemet e përgjimit në ShBA për të ndjekur të dashurit e 
tyre</a>&mdash;të dikurshëm, të tanishëm, ose të ëndërruar&mdash;sipas 
një praktike të quajtur &ldquo;LOVEINT.&rdquo; NSA-ja thotë se raste të 
tilla janë zbuluar dhe ndëshkuar ca herë; nuk e dimë se sa herë të tjera 
nuk janë zbuluar. Por ngjarje të tilla nuk duhet të na befasojnë, ngaqë 
policia prej kohësh e ka përdorur <a 
href=\"http://www.sweetliberty.org/issues/privacy/lein1.htm\";>mundësinë e 
hyrjes në regjistrat e lejeve të drejtimit të automjeteve për të gjurmuar 
dikë tërheqës apo tërheqëse</a>, praktikë e njohur si &ldquo;running a 
plate for a date&rdquo;"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Surveillance data will always be used for other purposes, even if this 
is prohibited. Once the data has been accumulated and the state has the 
possibility of access to it, it can misuse that data in dreadful ways, as shown 
by examples from <a 
href=\"http://falkvinge.net/2012/03/17/collected-personal-data-will-always-be-used-against-the-citizens/\";>Europe</a>
 and <a href=\"https://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_American_internment\";>the 
US </a>."
+msgstr "Të dhënat e përgjimeve gjithmonë do të përdoren për qëllime 
të tjera, edhe pse kjo është e ndaluar. Kur të dhënat të jenë 
grumbulluar dhe shteti e ka mundësinë të hyjë në to, mund t’i 
keqpërdorë ato të dhëna në mënyra të lemerishme, siç dëshmohet nga 
shembuj prej <a 
href=\"http://falkvinge.net/2012/03/17/collected-personal-data-will-always-be-used-against-the-citizens/\";>Europës</a>
 dhe <a 
href=\"https://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_American_internment\";>ShBA-ve 
</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Total surveillance plus vague law provides an opening for a massive 
fishing expedition against any desired target. To make journalism and 
democracy safe, we must limit the accumulation of data that is easily 
accessible to the state."
+msgstr "Përgjimi tërësor plus ligje të amullta ofrojnë një të çarë 
për ekspedita masive peshkimi kundër cilitdo të synuari që të doni. Që 
gazetaria dhe demokracia të jenë të parrezikuara, duhet të kufizojmë 
grumbullimin e të dhënave në të cilat shteti futet lehtësisht."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Robust Protection for Privacy Must Be Technical"
 msgstr "Mbrojtja e Fuqishme Për Privatësinë Duhet Të Jetë Teknike"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The Electronic Frontier Foundation and other organizations propose a set of "
-"legal principles designed to <a href=\"https://en.necessaryandproportionate.";
-"org/text\">prevent the abuses of massive surveillance</a>. These principles "
-"include, crucially, explicit legal protection for whistleblowers; as a "
-"consequence, they would be adequate for protecting democratic freedoms&mdash;"
-"if adopted completely and enforced without exception forever."
-msgstr ""
-"Electronic Frontier Foundation dhe të tjera organizma propozojnë një grup "
-"parimesh ligjore të konceptuara për <a href=\"https://en.";
-"necessaryandproportionate.org/text\">parandalimin e abuzimeve me përgjimin "
-"masiv</a>. Këto parime përfshijnë, pikë kyçe këtu, mbrojtje eksplicite 
"
-"ligjore për nxjerrës të sekretit; si pasojë, ato do të ishin të masës 
së "
-"duhur për mbrojtjen e lirive demokratike&mdash;nëse adoptohen tërësisht 
dhe "
-"zbatohen përgjithmonë pa përjashtime."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"However, such legal protections are precarious: as recent history shows, "
-"they can be repealed (as in the FISA Amendments Act), suspended, or <a href="
-"\"http://www.nytimes.com/2009/04/16/us/16nsa.html\";>ignored</a>."
-msgstr ""
-"Por, mbrojtje të tilla ligjore janë pre e synimeve të palëve të 
ndryshme: "
-"siç e tregon historia e kohëve të fundit, ato mund anulohen (si tek FISA "
-"Amendments Act), pezullohen, ose <a href=\"http://www.nytimes.com/2009/04/16/";
-"us/16nsa.html\">shpërfillen</a>."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Meanwhile, demagogues will cite the usual excuses as grounds for total "
-"surveillance; any terrorist attack, even one that kills just a handful of "
-"people, will give them an opportunity."
-msgstr ""
-"Ndërkaq, demagogët do të përmendin justifikimet e zakonshme si bazë për 
"
-"përgjim tërësor; çfarëdo sulmi terrorist, madje edhe një i tillë 
gjatë të "
-"cilit vriten vetëm një dorë personash, do t’u japë atyre një mundësi 
më "
-"tepër."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"If limits on access to the data are set aside, it will be as if they had "
-"never existed: years worth of dossiers would suddenly become available for "
-"misuse by the state and its agents and, if collected by companies, for their "
-"private misuse as well. If, however, we stop the collection of dossiers on "
-"everyone, those dossiers won't exist, and there will be no way to compile "
-"them retroactively. A new illiberal regime would have to implement "
-"surveillance afresh, and it would only collect data starting at that date. "
-"As for suspending or momentarily ignoring this law, the idea would hardly "
-"make sense."
-msgstr ""
-"Sikur kufijtë për hyrjen në të dhëna të liheshin mënjanë, do të qe 
njësoj "
-"sikur të mos kishin ekzistuar kurrë: papritmas, dosje të grumbulluara 
gjatë "
-"vitesh të tëra do të ishin në dorë të shtetit dhe agjentëve të tij 
për "
-"keqpërdorim dhe, ato të grumbulluara nga kompani, për keqpërdorim privat 
po "
-"ashtu. Nëse ne ama e ndalim grumbullimin e dosjeve për këdo, këto dosje 
nuk "
-"do të ekzistojnë, dhe nuk do të ketë mënyrë për t’i përpiluar ato 
në mënyrë "
-"prapavepruese. Një regjimi të ri joliberal do t’i duhej ta sendërtonte 
nga "
-"e para përgjimin, dhe do të mblidhte të dhëna duke u nisur nga ajo datë. 
 Sa "
-"për pezullimin ose shpërfilljen përkohësisht të këtij ligji, ideja zor 
se do "
-"të kish kuptim."
+msgid "The Electronic Frontier Foundation and other organizations propose a 
set of legal principles designed to <a 
href=\"https://en.necessaryandproportionate.org/text\";>prevent the abuses of 
massive surveillance</a>. These principles include, crucially, explicit legal 
protection for whistleblowers; as a consequence, they would be adequate for 
protecting democratic freedoms&mdash;if adopted completely and enforced without 
exception forever."
+msgstr "Electronic Frontier Foundation dhe të tjera organizma propozojnë 
një grup parimesh ligjore të konceptuara për <a 
href=\"https://en.necessaryandproportionate.org/text\";>parandalimin e abuzimeve 
me përgjimin masiv</a>. Këto parime përfshijnë, pikë kyçe këtu, 
mbrojtje eksplicite ligjore për nxjerrës të sekretit; si pasojë, ato do të 
ishin të masës së duhur për mbrojtjen e lirive demokratike&mdash;nëse 
adoptohen tërësisht dhe zbatohen përgjithmonë pa përjashtime."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "However, such legal protections are precarious: as recent history 
shows, they can be repealed (as in the FISA Amendments Act), suspended, or <a 
href=\"http://www.nytimes.com/2009/04/16/us/16nsa.html\";>ignored</a>."
+msgstr "Por, mbrojtje të tilla ligjore janë pre e synimeve të palëve të 
ndryshme: siç e tregon historia e kohëve të fundit, ato mund anulohen (si 
tek FISA Amendments Act), pezullohen, ose <a 
href=\"http://www.nytimes.com/2009/04/16/us/16nsa.html\";>shpërfillen</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Meanwhile, demagogues will cite the usual excuses as grounds for total 
surveillance; any terrorist attack, even one that kills just a handful of 
people, will give them an opportunity."
+msgstr "Ndërkaq, demagogët do të përmendin justifikimet e zakonshme si 
bazë për përgjim tërësor; çfarëdo sulmi terrorist, madje edhe një i 
tillë gjatë të cilit vriten vetëm një dorë personash, do t’u japë 
atyre një mundësi më tepër."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "If limits on access to the data are set aside, it will be as if they 
had never existed: years worth of dossiers would suddenly become available for 
misuse by the state and its agents and, if collected by companies, for their 
private misuse as well. If, however, we stop the collection of dossiers on 
everyone, those dossiers won't exist, and there will be no way to compile them 
retroactively. A new illiberal regime would have to implement surveillance 
afresh, and it would only collect data starting at that date. As for 
suspending or momentarily ignoring this law, the idea would hardly make sense."
+msgstr "Sikur kufijtë për hyrjen në të dhëna të liheshin mënjanë, do 
të qe njësoj sikur të mos kishin ekzistuar kurrë: papritmas, dosje të 
grumbulluara gjatë vitesh të tëra do të ishin në dorë të shtetit dhe 
agjentëve të tij për keqpërdorim dhe, ato të grumbulluara nga kompani, 
për keqpërdorim privat po ashtu. Nëse ne ama e ndalim grumbullimin e 
dosjeve për këdo, këto dosje nuk do të ekzistojnë, dhe nuk do të ketë 
mënyrë për t’i përpiluar ato në mënyrë prapavepruese. Një regjimi 
të ri joliberal do t’i duhej ta sendërtonte nga e para përgjimin, dhe do 
të mblidhte të dhëna duke u nisur nga ajo datë. Sa për pezullimin ose 
shpërfilljen përkohësisht të këtij ligji, ideja zor se do të kish kuptim."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "First, Don't Be Foolish"
 msgstr "Së Pari, Mos u Bëni të Marrë"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"To have privacy, you must not throw it away: the first one who has to "
-"protect your privacy is you. Avoid identifying yourself to web sites, "
-"contact them with Tor, and use browsers that block the schemes they use to "
-"track visitors. Use the GNU Privacy Guard to encrypt the contents of your "
-"email. Pay for things with cash."
-msgstr ""
-"Që të keni privatësi, nuk duhet ta hidhni tej: i pari që duhet të 
mbrojë "
-"privatësinë tuaj jeni ju vetë. Shmangni identifikimin e vetes në sajte, "
-"përdorini ata përmes Tor-it, dhe përdorni shfletues që i bllokojnë 
skemat që "
-"ata përdorin për të gjurmuar vizitorët. Përdorni GNU Privacy Guard-in 
për "
-"të shifruar lëndën e email-it tuaj. Blerjet paguajini me para në dorë."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Keep your own data; don't store your data in a company's &ldquo;"
-"convenient&rdquo; server. It's safe, however, to entrust a data backup to a "
-"commercial service, provided you put the files in an archive and encrypt the "
-"whole archive, including the names of the files, with free software on your "
-"own computer before uploading it."
-msgstr ""
-"Mbajini vetë të dhënat tuaja; mos i depozitoni të dhënat tuaja në 
shërbyesin "
-"&ldquo;e leverdishëm&rdquo; të një kompanie. Megjithatë, një 
kopjeruajtje "
-"të të dhënave tuaja është e parrezikshme t’ia besoni një shërbimi 
komercial, "
-"me kusht që të dhënat t’i keni koduar, përfshi këtu emra kartelash, me 
"
-"software të lirë, në kompjuterin tuaj, përpara se t’i ngarkoni."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"For privacy's sake, you must avoid nonfree software since, as a consequence "
-"of giving others control of your computing, it is <a href=\"/philosophy/"
-"proprietary-surveillance.html\">likely to spy on you</a>. Avoid <a href=\"/"
-"philosophy/who-does-that-server-really-serve.html\">service as a software "
-"substitute</a>; as well as giving others control of your computing, it "
-"requires you to hand over all the pertinent data to the server."
-msgstr ""
-"Për hir të privatësisë, duhet të shmangni software jo të lirë sepse, 
si "
-"pasojë e dhurimit të tjerëve të kontrollit të punimit tuaj në 
kompjuter, ka "
-"<a href=\"/philosophy/proprietary-surveillance.html\">shumë gjasa që këta "
-"t’ju spiunojnë </a>. Shmangni <a href=\"/philosophy/who-does-that-server-"
-"really-serve.html\">shërbimet si zëvendësime software-i </a>; veç 
kontrollit "
-"që këto u japin të tjerëve mbi punimin tuaj në kompjuter, ju kërkojnë "
-"detyrimisht t’i dorëzoni në shërbyes krejt të dhënat përkatëse."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Protect your friends' and acquaintances' privacy, too. <a href=\"http://";
-"bits.blogs.nytimes.com/2014/05/21/in-cybersecurity-sometimes-the-weakest-"
-"link-is-a-family-member/\">Don't give out their personal information</a> "
-"except how to contact them, and never give any web site your list of email "
-"or phone contacts. Don't tell a company such as Facebook anything about "
-"your friends that they might not wish to publish in a newspaper. Better "
-"yet, don't be used by Facebook at all. Reject communication systems that "
-"require users to give their real names, even if you are going to give yours, "
-"since they pressure other people to surrender their privacy."
-msgstr ""
-"Mbroni privatësinë e miqve dhe të njohurve tuaj. <a href=\"http://bits.";
-"blogs.nytimes.com/2014/05/21/in-cybersecurity-sometimes-the-weakest-link-is-"
-"a-family-member/\">Mos i lëshoni në erë të dhënat e tyre personale</a>, 
hiq "
-"ato që se si të kontaktohen ata, dhe mos i jepni kurrë asnjë sajti 
listën e "
-"kontakteve tuaj email ose telefonike. Mos i tregoni një kompanie, të 
tillë "
-"si Facebook-u, asnjë gjë mbi miqtë tuaj të cilën ata nuk do të donin ta 
"
-"shihnin të botuar në një gazetë. Madje më mirë, mos e përdorni fare "
-"Facebook-un. Mos pranoni sisteme komunikimi që u kërkojnë përdoruesve 
të "
-"japin medoemos emrat e tyre të vërtetë, edhe pse tuajin do ta jepni, meqë 
"
-"ato ushtrojnë trysni mbi persona të tjerë që këta të heqin dorë nga "
-"privatësia."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Self-protection is essential, but even the most rigorous self-protection is "
-"insufficient to protect your privacy on or from systems that don't belong to "
-"you. When we communicate with others or move around the city, our privacy "
-"depends on the practices of society. We can avoid some of the systems that "
-"surveil our communications and movements, but not all of them. Clearly, the "
-"better solution is to make all these systems stop surveilling people other "
-"than legitimate suspects."
-msgstr ""
-"Vetëmbrojtja është thelbësore, por edhe mbrojtja më rigoroze e vetes 
është e "
-"pamjaftueshme për mbrojtjen e privatësisë suaj në ose nga sisteme që nuk 
ju "
-"përkasin ju. Kur ne komunikojmë me të tjerët ose endemi nëpër qytet, "
-"privatësia jonë varet nga praktikat e shoqërisë. Mund t’u shmangemi 
disave "
-"prej këtyre sistemeve që mbikëqyrin komunikimet dhe lëvizjet tona, por jo 
të "
-"gjithëve. Pa mëdyshje, zgjidhja më e mirë është të bëhen tërë 
këta sisteme "
-"të reshtin survejimin e njerëzve për krejt rastet e tjera, hiq ato për "
-"dyshime të përligjura."
+msgid "To have privacy, you must not throw it away: the first one who has to 
protect your privacy is you. Avoid identifying yourself to web sites, contact 
them with Tor, and use browsers that block the schemes they use to track 
visitors. Use the GNU Privacy Guard to encrypt the contents of your email. 
Pay for things with cash."
+msgstr "Që të keni privatësi, nuk duhet ta hidhni tej: i pari që duhet të 
mbrojë privatësinë tuaj jeni ju vetë. Shmangni identifikimin e vetes në 
sajte, përdorini ata përmes Tor-it, dhe përdorni shfletues që i bllokojnë 
skemat që ata përdorin për të gjurmuar vizitorët. Përdorni GNU Privacy 
Guard-in për të shifruar lëndën e email-it tuaj. Blerjet paguajini me para 
në dorë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Keep your own data; don't store your data in a company's 
&ldquo;convenient&rdquo; server. It's safe, however, to entrust a data backup 
to a commercial service, provided you put the files in an archive and encrypt 
the whole archive, including the names of the files, with free software on your 
own computer before uploading it."
+msgstr "Mbajini vetë të dhënat tuaja; mos i depozitoni të dhënat tuaja 
në shërbyesin &ldquo;e leverdishëm&rdquo; të një kompanie. Megjithatë, 
një kopjeruajtje të të dhënave tuaja është e parrezikshme t’ia besoni 
një shërbimi komercial, me kusht që të dhënat t’i keni koduar, përfshi 
këtu emra kartelash, me software të lirë, në kompjuterin tuaj, përpara se 
t’i ngarkoni."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "For privacy's sake, you must avoid nonfree software since, as a 
consequence of giving others control of your computing, it is <a 
href=\"/philosophy/proprietary-surveillance.html\">likely to spy on you</a>. 
Avoid <a href=\"/philosophy/who-does-that-server-really-serve.html\">service as 
a software substitute</a>; as well as giving others control of your computing, 
it requires you to hand over all the pertinent data to the server."
+msgstr "Për hir të privatësisë, duhet të shmangni software jo të lirë 
sepse, si pasojë e dhurimit të tjerëve të kontrollit të punimit tuaj në 
kompjuter, ka <a href=\"/philosophy/proprietary-surveillance.html\">shumë 
gjasa që këta t’ju spiunojnë </a>. Shmangni <a 
href=\"/philosophy/who-does-that-server-really-serve.html\">shërbimet si 
zëvendësime software-i </a>; veç kontrollit që këto u japin të tjerëve 
mbi punimin tuaj në kompjuter, ju kërkojnë detyrimisht t’i dorëzoni në 
shërbyes krejt të dhënat përkatëse."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Protect your friends' and acquaintances' privacy, too. <a 
href=\"http://bits.blogs.nytimes.com/2014/05/21/in-cybersecurity-sometimes-the-weakest-link-is-a-family-member/\";>Don't
 give out their personal information</a> except how to contact them, and never 
give any web site your list of email or phone contacts. Don't tell a company 
such as Facebook anything about your friends that they might not wish to 
publish in a newspaper. Better yet, don't be used by Facebook at all. Reject 
communication systems that require users to give their real names, even if you 
are going to give yours, since they pressure other people to surrender their 
privacy."
+msgstr "Mbroni privatësinë e miqve dhe të njohurve tuaj. <a 
href=\"http://bits.blogs.nytimes.com/2014/05/21/in-cybersecurity-sometimes-the-weakest-link-is-a-family-member/\";>Mos
 i lëshoni në erë të dhënat e tyre personale</a>, hiq ato që se si të 
kontaktohen ata, dhe mos i jepni kurrë asnjë sajti listën e kontakteve tuaj 
email ose telefonike. Mos i tregoni një kompanie, të tillë si Facebook-u, 
asnjë gjë mbi miqtë tuaj të cilën ata nuk do të donin ta shihnin të 
botuar në një gazetë. Madje më mirë, mos e përdorni fare Facebook-un. 
Mos pranoni sisteme komunikimi që u kërkojnë përdoruesve të japin medoemos 
emrat e tyre të vërtetë, edhe pse tuajin do ta jepni, meqë ato ushtrojnë 
trysni mbi persona të tjerë që këta të heqin dorë nga privatësia."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Self-protection is essential, but even the most rigorous 
self-protection is insufficient to protect your privacy on or from systems that 
don't belong to you. When we communicate with others or move around the city, 
our privacy depends on the practices of society. We can avoid some of the 
systems that surveil our communications and movements, but not all of them. 
Clearly, the better solution is to make all these systems stop surveilling 
people other than legitimate suspects."
+msgstr "Vetëmbrojtja është thelbësore, por edhe mbrojtja më rigoroze e 
vetes është e pamjaftueshme për mbrojtjen e privatësisë suaj në ose nga 
sisteme që nuk ju përkasin ju. Kur ne komunikojmë me të tjerët ose endemi 
nëpër qytet, privatësia jonë varet nga praktikat e shoqërisë. Mund t’u 
shmangemi disave prej këtyre sistemeve që mbikëqyrin komunikimet dhe 
lëvizjet tona, por jo të gjithëve. Pa mëdyshje, zgjidhja më e mirë 
është të bëhen tërë këta sisteme të reshtin survejimin e njerëzve për 
krejt rastet e tjera, hiq ato për dyshime të përligjura."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "We Must Design Every System for Privacy"
 msgstr "Çdo Sistem Duhet Ta Hartojmë Me Privatësinë Në Mendje"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"If we don't want a total surveillance society, we must consider surveillance "
-"a kind of social pollution, and limit the surveillance impact of each new "
-"digital system just as we limit the environmental impact of physical "
-"construction."
-msgstr ""
-"Nëse nuk duam një shoqëri përgjimi tërësor, duhet ta konsiderojmë 
përgjimin "
-"një lloj ndotjeje sociale, dhe ta kufizojmë ndikimin e përgjimit prej çdo 
"
-"sistemi të ri dixhital po njësoj siç kufizojmë ndikimin mjedisor të një 
"
-"konstruksioni fizik."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"For example: &ldquo;smart&rdquo; meters for electricity are touted for "
-"sending the power company moment-by-moment data about each customer's "
-"electric usage, including how usage compares with users in general. This is "
-"implemented based on general surveillance, but does not require any "
-"surveillance. It would be easy for the power company to calculate the "
-"average usage in a residential neighborhood by dividing the total usage by "
-"the number of subscribers, and send that to the meters. Each customer's "
-"meter could compare her usage, over any desired period of time, with the "
-"average usage pattern for that period. The same benefit, with no "
-"surveillance!"
-msgstr ""
-"Për shembull: Matësit e &ldquo;mençur&rdquo; të energjisë elektrike i "
-"mburrin se i dërgojnë çast pas çasti kompanisë së energjisë të dhëna 
mbi "
-"përdorimin e energjisë nga secili konsumator, përfshi krahasim me "
-"përdoruesit në përgjithësi. Kjo është sendërtuar duke u bazuar mbi 
përgjim "
-"të përgjithshëm, por nuk kërkon ndonjë përgjim. Për kompaninë e 
energjisë "
-"do të ishte e lehtë të llogariste mesataren e përdorimit në një lagje 
duke "
-"pjesëtuar sasinë e përgjithshme të konsumuar me numrin e pajtimtarëve, 
dhe "
-"këtë t’ua dërgojë matësve. Matësi i çdo konsumatori mund të 
krahasonte "
-"kështu regjistrimin e tij, përgjatë cilësdo periudhe kohore, me mesataren 
e "
-"përdorimit për atë periudhë. I njëjti përfitim, ama pa përgjim!"
+msgid "If we don't want a total surveillance society, we must consider 
surveillance a kind of social pollution, and limit the surveillance impact of 
each new digital system just as we limit the environmental impact of physical 
construction."
+msgstr "Nëse nuk duam një shoqëri përgjimi tërësor, duhet ta 
konsiderojmë përgjimin një lloj ndotjeje sociale, dhe ta kufizojmë ndikimin 
e përgjimit prej çdo sistemi të ri dixhital po njësoj siç kufizojmë 
ndikimin mjedisor të një konstruksioni fizik."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "For example: &ldquo;smart&rdquo; meters for electricity are touted for 
sending the power company moment-by-moment data about each customer's electric 
usage, including how usage compares with users in general. This is implemented 
based on general surveillance, but does not require any surveillance. It would 
be easy for the power company to calculate the average usage in a residential 
neighborhood by dividing the total usage by the number of subscribers, and send 
that to the meters. Each customer's meter could compare her usage, over any 
desired period of time, with the average usage pattern for that period. The 
same benefit, with no surveillance!"
+msgstr "Për shembull: Matësit e &ldquo;mençur&rdquo; të energjisë 
elektrike i mburrin se i dërgojnë çast pas çasti kompanisë së energjisë 
të dhëna mbi përdorimin e energjisë nga secili konsumator, përfshi 
krahasim me përdoruesit në përgjithësi. Kjo është sendërtuar duke u 
bazuar mbi përgjim të përgjithshëm, por nuk kërkon ndonjë përgjim. Për 
kompaninë e energjisë do të ishte e lehtë të llogariste mesataren e 
përdorimit në një lagje duke pjesëtuar sasinë e përgjithshme të 
konsumuar me numrin e pajtimtarëve, dhe këtë t’ua dërgojë matësve. 
Matësi i çdo konsumatori mund të krahasonte kështu regjistrimin e tij, 
përgjatë cilësdo periudhe kohore, me mesataren e përdorimit për atë 
periudhë. I njëjti përfitim, ama pa përgjim!"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "We need to design such privacy into all our digital systems."
-msgstr ""
-"Na duhet të hartojmë të tillë privatësi në krejt sistemet tona 
dixhitale."
+msgstr "Na duhet të hartojmë të tillë privatësi në krejt sistemet tona 
dixhitale."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Remedy for Collecting Data: Leaving It Dispersed"
 msgstr "Kurë për Grumbullimin e të Dhënave: Të Lihen të Hapërdara"
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "One way to make monitoring safe for privacy is to <a name=\"dispersal"
-#| "\">keep the data dispersed and inconvenient to access</a>. Old-fashioned "
-#| "security cameras were no threat to privacy. The recording was stored on "
-#| "the premises, and kept for a few weeks at most. Because of the "
-#| "inconvenience of accessing these recordings, it was never done massively; "
-#| "they were accessed only in the places where someone reported a crime. It "
-#| "would not be feasible to physically collect millions of tapes every day "
-#| "and watch them or copy them."
-msgid ""
-"One way to make monitoring safe for privacy is to <a name=\"dispersal\">keep "
-"the data dispersed and inconvenient to access</a>. Old-fashioned security "
-"cameras were no threat to privacy(<a href=\"#privatespace\">*</a>). The "
-"recording was stored on the premises, and kept for a few weeks at most. "
-"Because of the inconvenience of accessing these recordings, it was never "
-"done massively; they were accessed only in the places where someone reported "
-"a crime. It would not be feasible to physically collect millions of tapes "
-"every day and watch them or copy them."
-msgstr ""
-"Një rrugë për ta bërë mbikëqyrjen të parrezikshme për privatësinë 
është të "
-"<a name=\"dispersal\">mbahen të dhënat të shpërndara dhe në mënyrë të 
tillë "
-"që hyrja në to të jetë e paleverdishme</a>. Kamerat e dikurshme të 
sigurisë "
-"nuk qenë kërcënim për privatësinë. Regjistrimet depozitoheshin dhe 
ruheshin "
-"me kushtin paraprak: vetëm për disa javë. Ngaqë hyrja në to dhe 
përdorimi i "
-"tyre nuk qe gjë e kollajtë, nuk qe bërë kurrë në shkallë masive; ato "
-"hapeshin dhe përdoreshin vetëm në vende ku dikush kish njoftuar për një "
-"shkelje. Do të ishte e pamundur të grumbulloheshin fizikisht miliona "
-"shirita regjistrimesh çdo ditë dhe të shiheshin apo kopjoheshin."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Nowadays, security cameras have become surveillance cameras: they are "
-"connected to the Internet so recordings can be collected in a data center "
-"and saved forever. This is already dangerous, but it is going to get "
-"worse. Advances in face recognition may bring the day when suspected "
-"journalists can be tracked on the street all the time to see who they talk "
-"with."
-msgstr ""
-"Sot, kamerat e sigurisë janë bërë kamera përgjimi: ato janë të lidhura 
në "
-"Internet, kështu që regjistrimet mund të grumbullohen në një qendër të 
"
-"dhënash dhe të ruhen përgjithmonë. Kjo është që tani e rrezikshme, 
por ka "
-"për t’u bërë edhe më keq. Përparimi teknik në njohjen e fytyrave 
mund të "
-"sjellë një ditë kur gazetarët e dyshuar të ndiqen rrugës gjithë 
kohën, për "
-"të parë se me kë bisedojnë."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Internet-connected cameras often have lousy digital security themselves, so "
-"<a href=\"http://www.networkworld.com/community/blog/cia-wants-spy-you-";
-"through-your-appliances\">anyone could watch what the camera sees</a>. To "
-"restore privacy, we should ban the use of Internet-connected cameras aimed "
-"where and when the public is admitted, except when carried by people. "
-"Everyone must be free to post photos and video recordings occasionally, but "
-"the systematic accumulation of such data on the Internet must be limited."
-msgstr ""
-"Shpesh, vetë kamerat e lidhura me Internetin, kanë siguri dixhitale që ta "
-"shpif, prandaj <a href=\"http://www.networkworld.com/community/blog/cia-";
-"wants-spy-you-through-your-appliances\">kushdo mund të vëzhgojë atë që 
sheh "
-"syri i kamerës</a>. Që të rikthejmë privatësinë, duhet të ndalojmë "
-"përdorimin e kamerave të lidhura me Internetin të fokusuara në vende dhe 
në "
-"raste që pranohet se janë publike, hiq rastin kur ato mbahen nga të "
-"pranishëm në këto vende publike. Kushdo duhet të jetë i lirë të 
postojë, me "
-"raste, foto dhe regjistrime video, por grumbullimi sistematik në Internet i "
-"të dhënave të tilla duhet të kufizohet."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<a name=\"privatespace\"><b>*</b></a>I assume here that the security camera "
-"points at the inside of a store, or at the street. Any camera pointed at "
-"someone's private space by someone else violates privacy, but that is "
-"another issue."
-msgstr ""
+msgid "Nowadays, security cameras have become surveillance cameras: they are 
connected to the Internet so recordings can be collected in a data center and 
saved forever. This is already dangerous, but it is going to get worse. 
Advances in face recognition may bring the day when suspected journalists can 
be tracked on the street all the time to see who they talk with."
+msgstr "Sot, kamerat e sigurisë janë bërë kamera përgjimi: ato janë të 
lidhura në Internet, kështu që regjistrimet mund të grumbullohen në një 
qendër të dhënash dhe të ruhen përgjithmonë. Kjo është që tani e 
rrezikshme, por ka për t’u bërë edhe më keq. Përparimi teknik në 
njohjen e fytyrave mund të sjellë një ditë kur gazetarët e dyshuar të 
ndiqen rrugës gjithë kohën, për të parë se me kë bisedojnë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Internet-connected cameras often have lousy digital security 
themselves, so <a 
href=\"http://www.networkworld.com/community/blog/cia-wants-spy-you-through-your-appliances\";>anyone
 could watch what the camera sees</a>. To restore privacy, we should ban the 
use of Internet-connected cameras aimed where and when the public is admitted, 
except when carried by people. Everyone must be free to post photos and video 
recordings occasionally, but the systematic accumulation of such data on the 
Internet must be limited."
+msgstr "Shpesh, vetë kamerat e lidhura me Internetin, kanë siguri dixhitale 
që ta shpif, prandaj <a 
href=\"http://www.networkworld.com/community/blog/cia-wants-spy-you-through-your-appliances\";>kushdo
 mund të vëzhgojë atë që sheh syri i kamerës</a>. Që të rikthejmë 
privatësinë, duhet të ndalojmë përdorimin e kamerave të lidhura me 
Internetin të fokusuara në vende dhe në raste që pranohet se janë publike, 
hiq rastin kur ato mbahen nga të pranishëm në këto vende publike. Kushdo 
duhet të jetë i lirë të postojë, me raste, foto dhe regjistrime video, por 
grumbullimi sistematik në Internet i të dhënave të tilla duhet të 
kufizohet."
+
+msgid "One way to make monitoring safe for privacy is to <a 
name=\"dispersal\">keep the data dispersed and inconvenient to access</a>. 
Old-fashioned security cameras were no threat to privacy(<a 
href=\"#privatespace\">*</a>). The recording was stored on the premises, and 
kept for a few weeks at most. Because of the inconvenience of accessing these 
recordings, it was never done massively; they were accessed only in the places 
where someone reported a crime. It would not be feasible to physically collect 
millions of tapes every day and watch them or copy them."
+msgstr "Një rrugë për ta bërë mbikëqyrjen të parrezikshme për 
privatësinë është të <a name=\"dispersal\">mbahen të dhënat të 
shpërndara dhe në mënyrë të tillë që hyrja në to të jetë e 
paleverdishme</a>. Kamerat e dikurshme të sigurisë nuk qenë kërcënim për 
privatësinë (<a href=\"#privatespace\">*</a>). Regjistrimet depozitoheshin 
dhe ruheshin me kushtin paraprak: vetëm për disa javë. Ngaqë hyrja në to 
dhe përdorimi i tyre nuk qe gjë e kollajtë, nuk qe bërë kurrë në 
shkallë masive; ato hapeshin dhe përdoreshin vetëm në vende ku dikush kish 
njoftuar për një shkelje të ligjit. Do të ishte e pamundur të 
grumbulloheshin fizikisht miliona shirita regjistrimesh çdo ditë dhe të 
shiheshin apo kopjoheshin."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Nowadays, security cameras have become surveillance cameras: they are 
connected to the Internet so recordings can be collected in a data center and 
saved forever. This is already dangerous, but it is going to get worse. 
Advances in face recognition may bring the day when suspected journalists can 
be tracked on the street all the time to see who they talk with."
+msgstr "Sot, kamerat e sigurisë janë bërë kamera përgjimi: ato janë të 
lidhura në Internet, kështu që regjistrimet mund të grumbullohen në një 
qendër të dhënash dhe të ruhen përgjithmonë. Kjo është që tani e 
rrezikshme, por ka për t’u bërë edhe më keq. Përparimi teknik në 
njohjen e fytyrave mund të sjellë një ditë kur gazetarët e dyshuar të 
ndiqen rrugës gjithë kohën, për të parë se me kë bisedojnë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Internet-connected cameras often have lousy digital security 
themselves, so <a 
href=\"http://www.networkworld.com/community/blog/cia-wants-spy-you-through-your-appliances\";>anyone
 could watch what the camera sees</a>. To restore privacy, we should ban the 
use of Internet-connected cameras aimed where and when the public is admitted, 
except when carried by people. Everyone must be free to post photos and video 
recordings occasionally, but the systematic accumulation of such data on the 
Internet must be limited."
+msgstr "Shpesh, vetë kamerat e lidhura me Internetin, kanë siguri dixhitale 
që ta shpif, prandaj <a 
href=\"http://www.networkworld.com/community/blog/cia-wants-spy-you-through-your-appliances\";>kushdo
 mund të vëzhgojë atë që sheh syri i kamerës</a>. Që të rikthejmë 
privatësinë, duhet të ndalojmë përdorimin e kamerave të lidhura me 
Internetin të fokusuara në vende dhe në raste që pranohet se janë publike, 
hiq rastin kur ato mbahen nga të pranishëm në këto vende publike. Kushdo 
duhet të jetë i lirë të postojë, me raste, foto dhe regjistrime video, por 
grumbullimi sistematik në Internet i të dhënave të tilla duhet të 
kufizohet."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<a name=\"privatespace\"><b>*</b></a>I assume here that the security 
camera points at the inside of a store, or at the street. Any camera pointed 
at someone's private space by someone else violates privacy, but that is 
another issue."
+msgstr "<a name=\"privatespace\"><b>*</b></a>Po marr si të mirëqenë që 
kamera e sigurisë sheh brenda një dyqani, ose mbi një rrugë. Cilado kamera 
e drejtuar mbi hapësirën private të dikujt, nga dikush tjetër, cenon 
privatësinë, por ky është problem tjetër."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Remedy for Internet Commerce Surveillance"
 msgstr "Kurë për Përgjim Internet Nga Tregtia"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Most data collection comes from people's own digital activities. Usually "
-"the data is collected first by companies. But when it comes to the threat "
-"to privacy and democracy, it makes no difference whether surveillance is "
-"done directly by the state or farmed out to a business, because the data "
-"that the companies collect is systematically available to the state."
-msgstr ""
-"Shumica e të dhënave vjen nga veprimtaritë dixhitale të vetë njerëzve. 
"
-"Zakonisht të dhënat grumbullohen së pari nga kompanitë. Por kur vjen 
fjala "
-"për kërcënimin e privatësisë dhe demokracisë, nuk ka dallim mes 
përgjimit të "
-"bërë drejtpërdrejt nga shteti apo të deleguar një biznesi, ngaqë të 
dhënat "
-"që kompanitë mbledhin janë sistematikisht të passhme nga shteti."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The NSA, through PRISM, has <a href=\"https://www.commondreams.org/";
-"headline/2013/08/23-2\">gotten into the databases of many large Internet "
-"corporations</a>. AT&amp;T has saved all its phone call records since 1987 "
-"and <a href=\"http://www.nytimes.com/2013/09/02/us/drug-agents-use-vast-";
-"phone-trove-eclipsing-nsas.html?_r=0\">makes them available to the DEA</a> "
-"to search on request. Strictly speaking, the U.S. government does not "
-"possess that data, but in practical terms it may as well possess it."
-msgstr ""
-"NSA-ja, përmes PRISM-it, ka <a href=\"https://www.commondreams.org/";
-"headline/2013/08/23-2\">hyrë në bazat e të dhënave të mjaft korporatave 
të "
-"mëdha të Internetit</a>. AT&amp;T-ja ka ruajtur krejt regjistrimet e veta "
-"të thirrjeve telefonike që prej 1987-s dhe <a href=\"http://www.nytimes.";
-"com/2013/09/02/us/drug-agents-use-vast-phone-trove-eclipsing-nsas.html?"
-"_r=0\">ia jep ato DEA-s</a> për kërkime, kur i është dashur. Nga 
pikëpamja "
-"strikte, qeveria e ShBA-ve nuk i zotëron këto të dhëna, por në terma "
-"praktikë i zotëron po njësoj."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The goal of making journalism and democracy safe therefore requires that we "
-"reduce the data collected about people by any organization, not just by the "
-"state. We must redesign digital systems so that they do not accumulate data "
-"about their users. If they need digital data about our transactions, they "
-"should not be allowed to keep them more than a short time beyond what is "
-"inherently necessary for their dealings with us."
-msgstr ""
-"Synimi për ta bërë gazetarinë dhe demokracinë të pakërcënuar kërkon 
atëherë "
-"që të reduktojmë të dhënat e grumbulluara rreth njerëzish nga çfarëdo 
"
-"organizëm, jo thjesht nga shteti. Duhet t’i rikonceptojmë sistemet tona "
-"dixhitale që të mos grumbullojnë të dhëna rreth përdoruesve të tyre. 
Nëse u "
-"duhen të dhëna dixhitale rreth transaksioneve tona, nuk duhet lejuar që 
t’i "
-"mbajnë ato më gjatë se një interval të shkurtër kohe përtej atij që "
-"nevojitet doemos për çka po kryejnë për ne."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"One of the motives for the current level of surveillance of the Internet is "
-"that sites are financed through advertising based on tracking users' "
-"activities and propensities. This converts a mere annoyance&mdash;"
-"advertising that we can learn to ignore&mdash;into a surveillance system "
-"that harms us whether we know it or not. Purchases over the Internet also "
-"track their users. And we are all aware that &ldquo;privacy policies&rdquo; "
-"are more excuses to violate privacy than commitments to uphold it."
-msgstr ""
-"Një nga shkaqet e nivelit të tanishëm të përgjimit në Internet është 
fakti "
-"që sajtet financohen përmes reklamave të bazuara në ndjekjen e 
veprimtarisë "
-"dhe prirjeve të përdoruesve. Kjo e shndërron një bezdi të 
thjeshtë&mdash;"
-"reklamën, që mund të mësohemi ta shpërfillim&mdash;në një sistem 
përgjimi që "
-"na dëmton, pavarësisht se e dimë apo nuk e dimë. Blerjet nëpërmjet "
-"Internetit gjithashtu përdoren për të ndjekur përdoruesit e tyre. Dhe ne 
të "
-"gjithë e dimë që &ldquo;rregullat e privatësisë&rdquo; janë më tepër "
-"justifikime për të shkelur privatësinë, se sa angazhime për ta mbrojtur 
atë."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"We could correct both problems by adopting a system of anonymous "
-"payments&mdash;anonymous for the payer, that is. (We don't want the payee "
-"to dodge taxes.) <a href=\"http://www.wired.com/opinion/2013/05/lets-cut-";
-"through-the-bitcoin-hype/\">Bitcoin is not anonymous</a>, though there are "
-"efforts to develop ways to pay anonymously with Bitcoin. However, "
-"technology for <a href=\"http://www.wired.com/wired/archive/2.12/emoney_pr.";
-"html\">digital cash was first developed in the 1980s</a>; we need only "
-"suitable business arrangements, and for the state not to obstruct them."
-msgstr ""
-"Mund t’i ndreqnim të dy problemet duke bërë tonin një sistem pagesash "
-"anonime&mdash;anonim për atë që paguan, kuptohet. (Nuk duam që ai që "
-"paguhet, t’u bëjë bisht taksave.) <a href=\"http://www.wired.com/";
-"opinion/2013/05/lets-cut-through-the-bitcoin-hype/\">Bitcoin-i nuk është "
-"anonim</a>, edhe pse ka përpjekje për të zhvilluar mënyra që të paguani 
me "
-"Bitcoin në mënyrë anonime. Sido qoftë, teknologjia për <a 
href=\"http://www.";
-"wired.com/wired/archive/2.12/emoney_pr.html\">paranë dixhitale është "
-"zhvilluar së pari në vitet ’80</a>; kemi nevojë vetëm për marrëveshje 
të "
-"përshtatshme mes bizneseve, dhe që shteti të mos i pengojë ato."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"A further threat from sites' collection of personal data is that security "
-"breakers might get in, take it, and misuse it. This includes customers' "
-"credit card details. An anonymous payment system would end this danger: a "
-"security hole in the site can't hurt you if the site knows nothing about you."
-msgstr ""
-"Një kërcënim i mëtejshëm nga grumbullimi i të dhënave personale prej 
sajteve "
-"është se cenuesit e sigurisë mund të hyjnë në to, t’i marrin dhe 
t’i "
-"keqpërdorin. Kjo përfshin hollësi kartash krediti të konsumatorëve. 
Një "
-"sistem pagesash anonime do t’i jepte fund këtij rreziku: një e çarë 
sigurie "
-"te sajti nuk do t’ju bënte dëm, nëse sajti nuk di asnjë gjë rreth 
jush."
+msgid "Most data collection comes from people's own digital activities. 
Usually the data is collected first by companies. But when it comes to the 
threat to privacy and democracy, it makes no difference whether surveillance is 
done directly by the state or farmed out to a business, because the data that 
the companies collect is systematically available to the state."
+msgstr "Shumica e të dhënave vjen nga veprimtaritë dixhitale të vetë 
njerëzve. Zakonisht të dhënat grumbullohen së pari nga kompanitë. Por 
kur vjen fjala për kërcënimin e privatësisë dhe demokracisë, nuk ka 
dallim mes përgjimit të bërë drejtpërdrejt nga shteti apo të deleguar 
një biznesi, ngaqë të dhënat që kompanitë mbledhin janë sistematikisht 
të passhme nga shteti."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "The NSA, through PRISM, has <a 
href=\"https://www.commondreams.org/headline/2013/08/23-2\";>gotten into the 
databases of many large Internet corporations</a>. AT&amp;T has saved all its 
phone call records since 1987 and <a 
href=\"http://www.nytimes.com/2013/09/02/us/drug-agents-use-vast-phone-trove-eclipsing-nsas.html?_r=0\";>makes
 them available to the DEA</a> to search on request. Strictly speaking, the 
U.S. government does not possess that data, but in practical terms it may as 
well possess it."
+msgstr "NSA-ja, përmes PRISM-it, ka <a 
href=\"https://www.commondreams.org/headline/2013/08/23-2\";>hyrë në bazat e 
të dhënave të mjaft korporatave të mëdha të Internetit</a>. AT&amp;T-ja 
ka ruajtur krejt regjistrimet e veta të thirrjeve telefonike që prej 1987-s 
dhe <a 
href=\"http://www.nytimes.com/2013/09/02/us/drug-agents-use-vast-phone-trove-eclipsing-nsas.html?_r=0\";>ia
 jep ato DEA-s</a> për kërkime, kur i është dashur. Nga pikëpamja 
strikte, qeveria e ShBA-ve nuk i zotëron këto të dhëna, por në terma 
praktikë i zotëron po njësoj."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "The goal of making journalism and democracy safe therefore requires 
that we reduce the data collected about people by any organization, not just by 
the state. We must redesign digital systems so that they do not accumulate 
data about their users. If they need digital data about our transactions, they 
should not be allowed to keep them more than a short time beyond what is 
inherently necessary for their dealings with us."
+msgstr "Synimi për ta bërë gazetarinë dhe demokracinë të pakërcënuar 
kërkon atëherë që të reduktojmë të dhënat e grumbulluara rreth 
njerëzish nga çfarëdo organizëm, jo thjesht nga shteti. Duhet t’i 
rikonceptojmë sistemet tona dixhitale që të mos grumbullojnë të dhëna 
rreth përdoruesve të tyre. Nëse u duhen të dhëna dixhitale rreth 
transaksioneve tona, nuk duhet lejuar që t’i mbajnë ato më gjatë se një 
interval të shkurtër kohe përtej atij që nevojitet doemos për çka po 
kryejnë për ne."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "One of the motives for the current level of surveillance of the 
Internet is that sites are financed through advertising based on tracking 
users' activities and propensities. This converts a mere 
annoyance&mdash;advertising that we can learn to ignore&mdash;into a 
surveillance system that harms us whether we know it or not. Purchases over 
the Internet also track their users. And we are all aware that &ldquo;privacy 
policies&rdquo; are more excuses to violate privacy than commitments to uphold 
it."
+msgstr "Një nga shkaqet e nivelit të tanishëm të përgjimit në Internet 
është fakti që sajtet financohen përmes reklamave të bazuara në ndjekjen 
e veprimtarisë dhe prirjeve të përdoruesve. Kjo e shndërron një bezdi të 
thjeshtë&mdash;reklamën, që mund të mësohemi ta shpërfillim&mdash;në 
një sistem përgjimi që na dëmton, pavarësisht se e dimë apo nuk e dimë. 
Blerjet nëpërmjet Internetit gjithashtu përdoren për të ndjekur 
përdoruesit e tyre. Dhe ne të gjithë e dimë që &ldquo;rregullat e 
privatësisë&rdquo; janë më tepër justifikime për të shkelur 
privatësinë, se sa angazhime për ta mbrojtur atë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "We could correct both problems by adopting a system of anonymous 
payments&mdash;anonymous for the payer, that is. (We don't want the payee to 
dodge taxes.) <a 
href=\"http://www.wired.com/opinion/2013/05/lets-cut-through-the-bitcoin-hype/\";>Bitcoin
 is not anonymous</a>, though there are efforts to develop ways to pay 
anonymously with Bitcoin. However, technology for <a 
href=\"http://www.wired.com/wired/archive/2.12/emoney_pr.html\";>digital cash 
was first developed in the 1980s</a>; we need only suitable business 
arrangements, and for the state not to obstruct them."
+msgstr "Mund t’i ndreqnim të dy problemet duke bërë tonin një sistem 
pagesash anonime&mdash;anonim për atë që paguan, kuptohet. (Nuk duam që ai 
që paguhet, t’u bëjë bisht taksave.) <a 
href=\"http://www.wired.com/opinion/2013/05/lets-cut-through-the-bitcoin-hype/\";>Bitcoin-i
 nuk është anonim</a>, edhe pse ka përpjekje për të zhvilluar mënyra që 
të paguani me Bitcoin në mënyrë anonime. Sido qoftë, teknologjia për <a 
href=\"http://www.wired.com/wired/archive/2.12/emoney_pr.html\";>paranë 
dixhitale është zhvilluar së pari në vitet ’80</a>; kemi nevojë vetëm 
për marrëveshje të përshtatshme mes bizneseve, dhe që shteti të mos i 
pengojë ato."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "A further threat from sites' collection of personal data is that 
security breakers might get in, take it, and misuse it. This includes 
customers' credit card details. An anonymous payment system would end this 
danger: a security hole in the site can't hurt you if the site knows nothing 
about you."
+msgstr "Një kërcënim i mëtejshëm nga grumbullimi i të dhënave personale 
prej sajteve është se cenuesit e sigurisë mund të hyjnë në to, t’i 
marrin dhe t’i keqpërdorin. Kjo përfshin hollësi kartash krediti të 
konsumatorëve. Një sistem pagesash anonime do t’i jepte fund këtij 
rreziku: një e çarë sigurie te sajti nuk do t’ju bënte dëm, nëse sajti 
nuk di asnjë gjë rreth jush."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Remedy for Travel Surveillance"
 msgstr "Kurë për Përgjimin e Udhëtimeve"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"We must convert digital toll collection to anonymous payment (using digital "
-"cash, for instance). License-plate recognition systems recognize all "
-"license plates, and the <a href=\"http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/";
-"whos_watching_you/8064333.stm\">data can be kept indefinitely</a>; they "
-"should be required by law to notice and record only those license numbers "
-"that are on a list of cars sought by court orders. A less secure "
-"alternative would record all cars locally but only for a few days, and not "
-"make the full data available over the Internet; access to the data should be "
-"limited to searching for a list of court-ordered license-numbers."
-msgstr ""
-"Duhet ta shndërrojmë mbledhjen e pagesave dixhitale të lidhura me 
udhëtimet "
-"në mbledhje pagesash anonime (duke përdorur para dixhitale, për shembull). 
 "
-"Sistemet e leximit të targave regjistrojnë të tëra targat, dhe <a href="
-"\"http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/whos_watching_you/8064333.stm\";>të "
-"dhënat mund të ruhen përgjithmonë</a>; do të duhej që ligji të 
kërkonte të "
-"dalloheshin dhe të regjistroheshin vetëm ato targa që gjenden në një 
listë "
-"automjetesh që kërkohen me urdhër gjykate. Sipas një alternative më pak 
të "
-"sigurt do të regjistroheshin krejt automjetet, në shkallë vendore, por 
vetëm "
-"për pak ditë, dhe të dhënat e plota të mos jepen nëpërmjet Internet; 
hyrja "
-"në të dhënat do të duhej kufizuar në kërkime për numra sipas një 
liste me "
-"targa që kanë urdhër gjykate."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The U.S. &ldquo;no-fly&rdquo; list must be abolished because it is <a href="
-"\"https://www.aclu.org/blog/national-security-technology-and-liberty-racial-";
-"justice/victory-federal-court-recognizes\">punishment without trial</a>."
-msgstr ""
-"Lista &ldquo;no-fly&rdquo; e ShBA-ve duhet shfuqizuar, sepse përbën <a 
href="
-"\"https://www.aclu.org/blog/national-security-technology-and-liberty-racial-";
-"justice/victory-federal-court-recognizes\">ndëshkim pa gjyq</a>."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"It is acceptable to have a list of people whose person and luggage will be "
-"searched with extra care, and anonymous passengers on domestic flights could "
-"be treated as if they were on this list. It is also acceptable to bar non-"
-"citizens, if they are not permitted to enter the country at all, from "
-"boarding flights to the country. This ought to be enough for all legitimate "
-"purposes."
-msgstr ""
-"Është e pranueshme të kihet një listë njerëzish të cilët të 
kontrollohen me "
-"kujdes të veçantë, tok me bagazhet e tyre, dhe pasagjerët anonimë në "
-"fluturimet e brendshme mund të trajtohen sikur të ishin në këtë listë. 
"
-"Është gjithashtu e pranueshme të mos lejohen ata që nuk janë shtetas, 
nëse "
-"nuk u është lejuar të hyjnë fare në vend, të hipin në fluturime drejt 
një "
-"vendi. Kjo do të duhej të ishte e mjaftë për krejt qëllimet e ligjshme."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Many mass transit systems use some kind of smart cards or RFIDs for "
-"payment. These systems accumulate personal data: if you once make the "
-"mistake of paying with anything but cash, they associate the card "
-"permanently with your name. Furthermore, they record all travel associated "
-"with each card. Together they amount to massive surveillance. This data "
-"collection must be reduced."
-msgstr ""
-"Mjaft sisteme tranziti masiv përdorin për pagesa ndonjë lloj karte të 
mençur "
-"ose RFID. Këto sisteme grumbullojnë të dhëna personale: nëse e bëni 
vetëm "
-"një herë gabimin të paguani me to dhe jo me para klasike, ato e "
-"përshoqërojnë përgjithmonë kartën me emrin tuaj. Për më tepër, 
regjistrojnë "
-"gjithçka ka të bëjë me udhëtimet përshoqëruar secilës kartë. Të 
marra "
-"bashkë, bëhen përgjim masiv. Ky grumbullim të dhënash duhet reduktuar."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Navigation services do surveillance: the user's computer tells the map "
-"service the user's location and where the user wants to go; then the server "
-"determines the route and sends it back to the user's computer, which "
-"displays it. Nowadays, the server probably records the user's locations, "
-"since there is nothing to prevent it. This surveillance is not inherently "
-"necessary, and redesign could avoid it: free/libre software in the user's "
-"computer could download map data for the pertinent regions (if not "
-"downloaded previously), compute the route, and display it, without ever "
-"telling anyone where the user is or wants to go."
-msgstr ""
-"Shërbimet e orientimit dhe hartave kryejnë përgjim: kompjuteri i 
përdoruesit "
-"i tregon shërbimit të hartave vendin dhe ku dëshiron përdoruesi të 
mbërrijë; "
-"mandej shërbyesi përcakton rrugën dhe ia dërgon kompjuterit të 
përdoruesit, "
-"i cili e shfaq. Sot, ka gjasa që shërbyesi i regjistron vendet e "
-"përdoruesve, ngaqë asgjë nuk ia ndalon. Ky përgjim nuk është së 
brendshmi i "
-"domosdoshëm, dhe mund të shmanget përmes rikonceptimit: software-i lirë/"
-"libre në kompjuterin e përdoruesit mund të shkarkojë të dhëna harte 
për "
-"zonat që i interesojnë (nëse nuk janë shkarkuar tashmë), të 
përllogarisë "
-"rrugën, dhe ta shfaqë, pa i treguar kujt ndonjëherë se ku gjendet apo ku "
-"dëshiron të shkojë përdoruesi."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Systems for borrowing bicycles, etc., can be designed so that the borrower's "
-"identity is known only inside the station where the item was borrowed. "
-"Borrowing would inform all stations that the item is &ldquo;out,&rdquo; so "
-"when the user returns it at any station (in general, a different one), that "
-"station will know where and when that item was borrowed. It will inform the "
-"other station that the item is no longer &ldquo;out.&rdquo; It will also "
-"calculate the user's bill, and send it (after waiting some random number of "
-"minutes) to headquarters along a ring of stations, so that headquarters "
-"would not find out which station the bill came from. Once this is done, the "
-"return station would forget all about the transaction. If an item remains "
-"&ldquo;out&rdquo; for too long, the station where it was borrowed can inform "
-"headquarters; in that case, it could send the borrower's identity "
-"immediately."
-msgstr ""
-"Sistemet për dhënien e biçikletave me qira, etj., mund të hartohen në 
mënyrë "
-"të tillë që identiteti i qiramarrësit të njihet vetëm brenda stacionit 
nga u "
-"mor objekti me qira. Qiradhënësi do të njoftonte krejt stacionet se 
objekti "
-"është &ldquo;dhënë,&rdquo;, që kështu, kur përdoruesi e jep mbrapsht 
në "
-"cilindo stacion (përgjithësisht, një i ndryshëm nga fillestari), ai 
stacion "
-"do ta dijë se ku dhe kur qe marrë me qira objekti. Do të njoftojë 
stacionin "
-"tjetër se objekti nuk është më &ldquo;i dhënë.&rdquo; Do të llogarisë 
"
-"gjithashtu faturën e përdoruesit, dhe do t’ia dërgojë (pasi të presë 
një "
-"numër të rastësishëm minutash) qendrës së një vargu stacionesh, në 
mënyrë që "
-"qendra të mos gjejë dot se nga cili stacion erdhi fatura. Pasi të jetë "
-"kryer kjo, stacioni ku u dorëzua objekti pas përdorimit do të harronte "
-"gjithçka rreth transaksionit. Nëse një objekt mbetet &ldquo;i 
dhënë&rdquo; "
-"për një kohë të gjatë, stacioni nga u mor me qira mund të njoftojë 
qendrën; "
-"në këtë rast, mund ta dërgojë identitetin e qiramarrësit menjëherë."
+msgid "We must convert digital toll collection to anonymous payment (using 
digital cash, for instance). License-plate recognition systems recognize all 
license plates, and the <a 
href=\"http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/whos_watching_you/8064333.stm\";>data
 can be kept indefinitely</a>; they should be required by law to notice and 
record only those license numbers that are on a list of cars sought by court 
orders. A less secure alternative would record all cars locally but only for a 
few days, and not make the full data available over the Internet; access to the 
data should be limited to searching for a list of court-ordered 
license-numbers."
+msgstr "Duhet ta shndërrojmë mbledhjen e pagesave dixhitale të lidhura me 
udhëtimet në mbledhje pagesash anonime (duke përdorur para dixhitale, për 
shembull). Sistemet e leximit të targave regjistrojnë të tëra targat, dhe 
<a 
href=\"http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/whos_watching_you/8064333.stm\";>të
 dhënat mund të ruhen përgjithmonë</a>; do të duhej që ligji të 
kërkonte të dalloheshin dhe të regjistroheshin vetëm ato targa që gjenden 
në një listë automjetesh që kërkohen me urdhër gjykate. Sipas një 
alternative më pak të sigurt do të regjistroheshin krejt automjetet, në 
shkallë vendore, por vetëm për pak ditë, dhe të dhënat e plota të mos 
jepen nëpërmjet Internet; hyrja në të dhënat do të duhej kufizuar në 
kërkime për numra sipas një liste me targa që kanë urdhër gjykate."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "The U.S. &ldquo;no-fly&rdquo; list must be abolished because it is <a 
href=\"https://www.aclu.org/blog/national-security-technology-and-liberty-racial-justice/victory-federal-court-recognizes\";>punishment
 without trial</a>."
+msgstr "Lista &ldquo;no-fly&rdquo; e ShBA-ve duhet shfuqizuar, sepse përbën 
<a 
href=\"https://www.aclu.org/blog/national-security-technology-and-liberty-racial-justice/victory-federal-court-recognizes\";>ndëshkim
 pa gjyq</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "It is acceptable to have a list of people whose person and luggage will 
be searched with extra care, and anonymous passengers on domestic flights could 
be treated as if they were on this list. It is also acceptable to bar 
non-citizens, if they are not permitted to enter the country at all, from 
boarding flights to the country. This ought to be enough for all legitimate 
purposes."
+msgstr "Është e pranueshme të kihet një listë njerëzish të cilët të 
kontrollohen me kujdes të veçantë, tok me bagazhet e tyre, dhe pasagjerët 
anonimë në fluturimet e brendshme mund të trajtohen sikur të ishin në 
këtë listë. Është gjithashtu e pranueshme të mos lejohen ata që nuk 
janë shtetas, nëse nuk u është lejuar të hyjnë fare në vend, të hipin 
në fluturime drejt një vendi. Kjo do të duhej të ishte e mjaftë për 
krejt qëllimet e ligjshme."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Many mass transit systems use some kind of smart cards or RFIDs for 
payment. These systems accumulate personal data: if you once make the mistake 
of paying with anything but cash, they associate the card permanently with your 
name. Furthermore, they record all travel associated with each card. Together 
they amount to massive surveillance. This data collection must be reduced."
+msgstr "Mjaft sisteme tranziti masiv përdorin për pagesa ndonjë lloj karte 
të mençur ose RFID. Këto sisteme grumbullojnë të dhëna personale: nëse 
e bëni vetëm një herë gabimin të paguani me to dhe jo me para klasike, ato 
e përshoqërojnë përgjithmonë kartën me emrin tuaj. Për më tepër, 
regjistrojnë gjithçka ka të bëjë me udhëtimet përshoqëruar secilës 
kartë. Të marra bashkë, bëhen përgjim masiv. Ky grumbullim të dhënash 
duhet reduktuar."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Navigation services do surveillance: the user's computer tells the map 
service the user's location and where the user wants to go; then the server 
determines the route and sends it back to the user's computer, which displays 
it. Nowadays, the server probably records the user's locations, since there is 
nothing to prevent it. This surveillance is not inherently necessary, and 
redesign could avoid it: free/libre software in the user's computer could 
download map data for the pertinent regions (if not downloaded previously), 
compute the route, and display it, without ever telling anyone where the user 
is or wants to go."
+msgstr "Shërbimet e orientimit dhe hartave kryejnë përgjim: kompjuteri i 
përdoruesit i tregon shërbimit të hartave vendin dhe ku dëshiron 
përdoruesi të mbërrijë; mandej shërbyesi përcakton rrugën dhe ia dërgon 
kompjuterit të përdoruesit, i cili e shfaq. Sot, ka gjasa që shërbyesi i 
regjistron vendet e përdoruesve, ngaqë asgjë nuk ia ndalon. Ky përgjim nuk 
është së brendshmi i domosdoshëm, dhe mund të shmanget përmes 
rikonceptimit: software-i lirë/libre në kompjuterin e përdoruesit mund të 
shkarkojë të dhëna harte për zonat që i interesojnë (nëse nuk janë 
shkarkuar tashmë), të përllogarisë rrugën, dhe ta shfaqë, pa i treguar 
kujt ndonjëherë se ku gjendet apo ku dëshiron të shkojë përdoruesi."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Systems for borrowing bicycles, etc., can be designed so that the 
borrower's identity is known only inside the station where the item was 
borrowed. Borrowing would inform all stations that the item is 
&ldquo;out,&rdquo; so when the user returns it at any station (in general, a 
different one), that station will know where and when that item was borrowed. 
It will inform the other station that the item is no longer &ldquo;out.&rdquo; 
It will also calculate the user's bill, and send it (after waiting some random 
number of minutes) to headquarters along a ring of stations, so that 
headquarters would not find out which station the bill came from. Once this is 
done, the return station would forget all about the transaction. If an item 
remains &ldquo;out&rdquo; for too long, the station where it was borrowed can 
inform headquarters; in that case, it could send the borrower's identity 
immediately."
+msgstr "Sistemet për dhënien e biçikletave me qira, etj., mund të hartohen 
në mënyrë të tillë që identiteti i qiramarrësit të njihet vetëm brenda 
stacionit nga u mor objekti me qira. Qiradhënësi do të njoftonte krejt 
stacionet se objekti është &ldquo;dhënë,&rdquo;, që kështu, kur 
përdoruesi e jep mbrapsht në cilindo stacion (përgjithësisht, një i 
ndryshëm nga fillestari), ai stacion do ta dijë se ku dhe kur qe marrë me 
qira objekti. Do të njoftojë stacionin tjetër se objekti nuk është më 
&ldquo;i dhënë.&rdquo; Do të llogarisë gjithashtu faturën e përdoruesit, 
dhe do t’ia dërgojë (pasi të presë një numër të rastësishëm 
minutash) qendrës së një vargu stacionesh, në mënyrë që qendra të mos 
gjejë dot se nga cili stacion erdhi fatura. Pasi të jetë kryer kjo, 
stacioni ku u dorëzua objekti pas përdorimit do të harronte gjithçka rreth 
transaksionit. Nëse një objekt mbetet &ldquo;i dhënë&rdquo; për një 
kohë të gjatë, stacioni nga u mor me qira mund të njoftojë qendrën; në 
këtë rast, mund ta dërgojë identitetin e qiramarrësit menjëherë."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Remedy for Communications Dossiers"
 msgstr "Kurë për Dosjet e Komunikimeve"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Internet service providers and telephone companies keep extensive data on "
-"their users' contacts (browsing, phone calls, etc). With mobile phones, "
-"they also <a href=\"http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2011-03/data-";
-"protection-malte-spitz\">record the user's physical location</a>. They keep "
-"these dossiers for a long time: over 30 years, in the case of AT&amp;T. "
-"Soon they will even <a href=\"http://www.wired.com/opinion/2013/10/the-";
-"trojan-horse-of-the-latest-iphone-with-the-m7-coprocessor-we-all-become-qs-"
-"activity-trackers/\">record the user's body activities</a>. It appears that "
-"the <a href=\"https://www.aclu.org/blog/national-security-technology-and-";
-"liberty/it-sure-sounds-nsa-tracking-your-location\">NSA collects cell phone "
-"location data</a> in bulk."
-msgstr ""
-"Mundësuesit e shërbimeve Internet dhe kompanitë telefonike ruajnë të 
dhëna "
-"të zgjeruara mbi kontaktet e përdoruesve të tyre (shfletim, thirrje "
-"telefonike, etj). Me telefonat celularë, ata <a href=\"http://www.zeit.de/";
-"digital/datenschutz/2011-03/data-protection-malte-spitz\">regjistrojnë "
-"gjithashtu vendndodhje fizike të përdoruesve</a>. Këto dosje i ruajnë 
për "
-"një kohë të gjatë: mbi 30 vjet, në rastin e AT&amp;T-së. Së shpejti 
madje "
-"do të <a 
href=\"http://www.wired.com/opinion/2013/10/the-trojan-horse-of-the-";
-"latest-iphone-with-the-m7-coprocessor-we-all-become-qs-activity-trackers/"
-"\">regjistrojnë veprimtarinë e trupit të përdoruesit</a>. Duket se <a 
href="
-"\"https://www.aclu.org/blog/national-security-technology-and-liberty/it-sure-";
-"sounds-nsa-tracking-your-location\">NSA-ja i grumbullon të dhënat mbi "
-"vendndodhjet e celularëve</a> në stil tregu shumice."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Unmonitored communication is impossible where systems create such dossiers. "
-"So it should be illegal to create or keep them. ISPs and phone companies "
-"must not be allowed to keep this information for very long, in the absence "
-"of a court order to surveil a certain party."
-msgstr ""
-"Komunikimi i pambikëqyrur është i pamundur atje ku sistemet krijojnë 
dosje "
-"të tilla. Prandaj do të duhej të ishte e paligjshme të krijohen ose 
ruhen "
-"ato. ISP-të dhe kompanitë telefonike nuk duhet të lejohen të ruajnë "
-"informacion të tillë për një kohë të gjatë, në mungesë të një 
urdhri gjykate "
-"për të përgjuar një palë të caktuar."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"This solution is not entirely satisfactory, because it won't physically stop "
-"the government from collecting all the information immediately as it is "
-"generated&mdash;which is what the <a href=\"http://www.guardian.co.uk/";
-"world/2013/jun/06/nsa-phone-records-verizon-court-order\">U.S. does with "
-"some or all phone companies</a>. We would have to rely on prohibiting that "
-"by law. However, that would be better than the current situation, where the "
-"relevant law (the PATRIOT Act) does not clearly prohibit the practice. In "
-"addition, if the government did resume this sort of surveillance, it would "
-"not get data about everyone's phone calls made prior to that time."
-msgstr ""
-"Kjo zgjidhje nuk është plotësisht e kënaqshme, ngaqë nuk do ta ndalë "
-"grumbullimin material nga qeveria të krejt të dhënave sapo të 
krijohen&mdash;"
-"që është ajo çka <a 
href=\"http://www.guardian.co.uk/world/2013/jun/06/nsa-";
-"phone-records-verizon-court-order\">bëjnë ShBA-të me disa ose me të tëra 
"
-"kompanitë telefonike</a>. Do të na duhet të bazohemi në ndalimin me 
ligj. "
-"Sidoqoftë, kaq do të ishte më mirë se sa gjendja e tanishme, ku ligji "
-"përkatës (ligji PATRIOT Act) nuk e ndalon qartazi këtë praktikë. Për 
më "
-"tepër, nëse qeveria i kthehet këtij lloj përgjimi, nuk do të merrte të 
dhëna "
-"mbi thirrjet telefonike të gjithkujt të bëra përpara asaj kohe."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"For privacy about who you exchange email with, a simple partial solution is "
-"for you and others to use email services in a country that would never "
-"cooperate with your own government, and which communicate with each other "
-"using encryption. However, Ladar Levison (owner of the mail service Lavabit "
-"that US surveillance sought to corrupt completely) has a more sophisticated "
-"idea for an encryption system through which your email service would know "
-"only that you sent mail to some user of my email service, and my email "
-"service would know only that I received mail from some user of your email "
-"service, but it would be hard to determine that you had sent mail to me."
-msgstr ""
-"Lidhur me privatësinë rreth se me kë shkëmbeni email, një zgjidhje e "
-"thjeshtë e pjesshme është që ju dhe të tjerët të përdorni shërbime 
email në "
-"një vend që nuk do të bashkëpunonte kurrë me qeverinë tuaj, dhe të "
-"komunikoni me njëri-tjetrin duke përdorur shifrim. Megjithatë, Ladar "
-"Levison (pronar i shërbimit email Lavabit, të cilin survejimi në ShBA u "
-"përpoq ta korruptonte plotësisht) ka një ide më të sofistikuar për një 
"
-"sistem shifrimi, përmes të cilit shërbimi juaj email do të dinte vetëm 
se ju "
-"i dërguat email një përdoruesi të shërbimit tim email, dhe shërbimi im 
email "
-"do të dinte vetëm se unë kam marrë email prej një përdoruesi të 
shërbimit "
-"tuaj email, por do të ishte e vështirë të përcaktohej se më keni 
dërguar mua "
-"email."
+msgid "Internet service providers and telephone companies keep extensive data 
on their users' contacts (browsing, phone calls, etc). With mobile phones, 
they also <a 
href=\"http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2011-03/data-protection-malte-spitz\";>record
 the user's physical location</a>. They keep these dossiers for a long time: 
over 30 years, in the case of AT&amp;T. Soon they will even <a 
href=\"http://www.wired.com/opinion/2013/10/the-trojan-horse-of-the-latest-iphone-with-the-m7-coprocessor-we-all-become-qs-activity-trackers/\";>record
 the user's body activities</a>. It appears that the <a 
href=\"https://www.aclu.org/blog/national-security-technology-and-liberty/it-sure-sounds-nsa-tracking-your-location\";>NSA
 collects cell phone location data</a> in bulk."
+msgstr "Mundësuesit e shërbimeve Internet dhe kompanitë telefonike ruajnë 
të dhëna të zgjeruara mbi kontaktet e përdoruesve të tyre (shfletim, 
thirrje telefonike, etj). Me telefonat celularë, ata <a 
href=\"http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2011-03/data-protection-malte-spitz\";>regjistrojnë
 gjithashtu vendndodhje fizike të përdoruesve</a>. Këto dosje i ruajnë 
për një kohë të gjatë: mbi 30 vjet, në rastin e AT&amp;T-së. Së 
shpejti madje do të <a 
href=\"http://www.wired.com/opinion/2013/10/the-trojan-horse-of-the-latest-iphone-with-the-m7-coprocessor-we-all-become-qs-activity-trackers/\";>regjistrojnë
 veprimtarinë e trupit të përdoruesit</a>. Duket se <a 
href=\"https://www.aclu.org/blog/national-security-technology-and-liberty/it-sure-sounds-nsa-tracking-your-location\";>NSA-ja
 i grumbullon të dhënat mbi vendndodhjet e celularëve</a> në stil tregu 
shumice."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Unmonitored communication is impossible where systems create such 
dossiers. So it should be illegal to create or keep them. ISPs and phone 
companies must not be allowed to keep this information for very long, in the 
absence of a court order to surveil a certain party."
+msgstr "Komunikimi i pambikëqyrur është i pamundur atje ku sistemet 
krijojnë dosje të tilla. Prandaj do të duhej të ishte e paligjshme të 
krijohen ose ruhen ato. ISP-të dhe kompanitë telefonike nuk duhet të 
lejohen të ruajnë informacion të tillë për një kohë të gjatë, në 
mungesë të një urdhri gjykate për të përgjuar një palë të caktuar."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "This solution is not entirely satisfactory, because it won't physically 
stop the government from collecting all the information immediately as it is 
generated&mdash;which is what the <a 
href=\"http://www.guardian.co.uk/world/2013/jun/06/nsa-phone-records-verizon-court-order\";>U.S.
 does with some or all phone companies</a>. We would have to rely on 
prohibiting that by law. However, that would be better than the current 
situation, where the relevant law (the PATRIOT Act) does not clearly prohibit 
the practice. In addition, if the government did resume this sort of 
surveillance, it would not get data about everyone's phone calls made prior to 
that time."
+msgstr "Kjo zgjidhje nuk është plotësisht e kënaqshme, ngaqë nuk do ta 
ndalë grumbullimin material nga qeveria të krejt të dhënave sapo të 
krijohen&mdash;që është ajo çka <a 
href=\"http://www.guardian.co.uk/world/2013/jun/06/nsa-phone-records-verizon-court-order\";>bëjnë
 ShBA-të me disa ose me të tëra kompanitë telefonike</a>. Do të na duhet 
të bazohemi në ndalimin me ligj. Sidoqoftë, kaq do të ishte më mirë se 
sa gjendja e tanishme, ku ligji përkatës (ligji PATRIOT Act) nuk e ndalon 
qartazi këtë praktikë. Për më tepër, nëse qeveria i kthehet këtij lloj 
përgjimi, nuk do të merrte të dhëna mbi thirrjet telefonike të gjithkujt 
të bëra përpara asaj kohe."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "For privacy about who you exchange email with, a simple partial 
solution is for you and others to use email services in a country that would 
never cooperate with your own government, and which communicate with each other 
using encryption. However, Ladar Levison (owner of the mail service Lavabit 
that US surveillance sought to corrupt completely) has a more sophisticated 
idea for an encryption system through which your email service would know only 
that you sent mail to some user of my email service, and my email service would 
know only that I received mail from some user of your email service, but it 
would be hard to determine that you had sent mail to me."
+msgstr "Lidhur me privatësinë rreth se me kë shkëmbeni email, një 
zgjidhje e thjeshtë e pjesshme është që ju dhe të tjerët të përdorni 
shërbime email në një vend që nuk do të bashkëpunonte kurrë me qeverinë 
tuaj, dhe të komunikoni me njëri-tjetrin duke përdorur shifrim. 
Megjithatë, Ladar Levison (pronar i shërbimit email Lavabit, të cilin 
survejimi në ShBA u përpoq ta korruptonte plotësisht) ka një ide më të 
sofistikuar për një sistem shifrimi, përmes të cilit shërbimi juaj email 
do të dinte vetëm se ju i dërguat email një përdoruesi të shërbimit tim 
email, dhe shërbimi im email do të dinte vetëm se unë kam marrë email prej 
një përdoruesi të shërbimit tuaj email, por do të ishte e vështirë të 
përcaktohej se më keni dërguar mua email."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "But Some Surveillance Is Necessary"
 msgstr "Ca Përgjim Ama Është i Nevojshëm"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"For the state to find criminals, it needs to be able to investigate specific "
-"crimes, or specific suspected planned crimes, under a court order. With the "
-"Internet, the power to tap phone conversations would naturally extend to the "
-"power to tap Internet connections. This power is easy to abuse for "
-"political reasons, but it is also necessary. Fortunately, this won't make "
-"it possible to find whistleblowers after the fact, if (as I recommend) we "
-"prevent digital systems from accumulating massive dossiers before the fact."
-msgstr ""
-"Që shteti të gjejë keqbërësit, lypset të jetë në gjendje të hetojë 
krime "
-"specifike, ose dyshime për krime specifike të planifikuara, me një urdhër 
"
-"gjykate. Me Internetin, aftësia për të përgjuar bashkëbisedimet 
telefonike "
-"do të shtrihej natyrisht te aftësia për të përgjuar lidhjet Internet. 
Është "
-"e lehtë të abuzohet me këtë aftësi për arsye politike, por është edhe 
e "
-"nevojshme. Për fat të mirë, kjo nuk bën të mundur gjetjen e nxjerrësve 
të "
-"sekretit pas faktit të kryer, nëse (siç këshilloj) ua pengojmë sistemeve 
"
-"dixhitalë grumbullimin e dosjeve masive përpara faktit të kryer."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Individuals with special state-granted power, such as police, forfeit their "
-"right to privacy and must be monitored. (In fact, police have their own "
-"jargon term for perjury, &ldquo;<a href=\"https://en.wikipedia.org/w/index.";
-"php?title=Police_perjury&amp;oldid=552608302\">testilying</a>,&rdquo; since "
-"they do it so frequently, particularly about protesters and <a href=\"http://";
-"photographyisnotacrime.com/\">photographers</a>.) One city in California "
-"that required police to wear video cameras all the time found <a href="
-"\"http://www.motherjones.com/kevin-drum/2013/08/ubiquitous-surveillance-";
-"police-edition\">their use of force fell by 60%</a>. The ACLU is in favor "
-"of this."
-msgstr ""
-"Individët me fuqi speciale të akorduar nga shteti, të tillë si policët, 
e "
-"humbasin të drejtën për privatësi dhe duhen mbikëqyrur. (Në fakt, 
policët "
-"kanë term zhargon të tyrin për betim të rremë, &ldquo;<a 
href=\"https://en.";
-"wikipedia.org/w/index.php?title=Police_perjury&amp;"
-"oldid=552608302\">testilying</a>,&rdquo; ngaqë e bëjnë kaq shpesh, "
-"veçanërisht lidhur me protestuesit dhe <a href=\"http://";
-"photographyisnotacrime.com/\">fotografët</a>.) Një qytet në Kaliforni, 
që e "
-"bëri të detyrueshëm për policët përdorimin e kamerave video në trup 
gjithë "
-"kohën, zbuloi se <a href=\"http://www.motherjones.com/kevin-drum/2013/08/";
-"ubiquitous-surveillance-police-edition\">përdorimi i forcës prej tyre ra me 
"
-"60%</a>. ACLU është në favor të kësaj."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<a href=\"http://action.citizen.org/p/dia/action3/common/public/?";
-"action_KEY=12266\">Corporations are not people, and not entitled to human "
-"rights</a>. It is legitimate to require businesses to publish the details "
-"of processes that might cause chemical, biological, nuclear, fiscal, "
-"computational (e.g., <a href=\"http://DefectiveByDesign.org\";>DRM</a>) or "
-"political (e.g., lobbying) hazards to society, to whatever level is needed "
-"for public well-being. The danger of these operations (consider the BP oil "
-"spill, the Fukushima meltdowns, and the 2008 fiscal crisis) dwarfs that of "
-"terrorism."
-msgstr ""
-"<a href=\"http://action.citizen.org/p/dia/action3/common/public/?";
-"action_KEY=12266\">Korporatat nuk janë njerëz, ndaj as subjekt i të 
drejtave "
-"të njeriut</a>. Është e ligjshme të kërkohet që bizneset të 
publikojnë "
-"hollësi të proceseve që mund t’i shkaktojnë shoqërisë rreziqe kimike, 
"
-"biologjike, bërthamore, fiskale, kompjuterike (p.sh., <a href=\"http://";
-"DefectiveByDesign.org\">DRM</a>) ose politike (p.sh., lobimi), në çfarëdo "
-"niveli që është i nevojshëm për mirëqenien publike. Rreziku i këtyre "
-"operacioneve (sillni në mendje rrjedhjen e naftës nga BP-ja, shpërthimet 
nga "
-"shkrirja e reaktorit në Fukushima, dhe krizën fiskale të 2008-s) e bën 
më të "
-"vogël atë të terrorizmit."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"However, journalism must be protected from surveillance even when it is "
-"carried out as part of a business."
-msgstr ""
-"Sido që të jetë, gazetaria duhet të mbrohet nga përgjimi edhe kur kryhet 
si "
-"pjesë e një biznesi."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Digital technology has brought about a tremendous increase in the level of "
-"surveillance of our movements, actions, and communications. It is far more "
-"than we experienced in the 1990s, and <a href=\"http://blogs.hbr.org/";
-"cs/2013/06/your_iphone_works_for_the_secret_police.html\">far more than "
-"people behind the Iron Curtain experienced</a> in the 1980s, and would still "
-"be far more even with additional legal limits on state use of the "
-"accumulated data."
-msgstr ""
-"Teknologjia dixhitale ka sjellë një rritje të tmerrshme të nivelit të "
-"përgjimit të lëvizjeve, veprimeve dhe komunikimeve tona. Bëhet fjalë 
për "
-"shumë më tepër se sa patëm provuar në vitet ’90, dhe <a 
href=\"http://blogs.";
-"hbr.org/cs/2013/06/your_iphone_works_for_the_secret_police.html\">shumë më "
-"tepër se sa patën provuar njerëzit pas Perdes së Hekurt</a> gjatë viteve 
"
-"’80, dhe prapë do të ishte shumë edhe pas kufijve shtesë ligjorë mbi "
-"përdorimin nga ana e shtetit të të dhënave të grumbulluara."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Unless we believe that our free countries previously suffered from a grave "
-"surveillance deficit, and ought to be surveilled more than the Soviet Union "
-"and East Germany were, we must reverse this increase. That requires "
-"stopping the accumulation of big data about people."
-msgstr ""
-"Duhet ta kthejmë mbrapsht këtë rritje, veç në besofshim se vendet tona 
të "
-"lira kanë vuajtur dikur nga deficite të rënda të përgjimit, dhe se duhej 
të "
-"përgjoheshin më shumë se sa qenë përgjuar Bashkimi Sovjetik dhe 
Gjermania "
-"Lindore. Kjo lyp ndaljen e grumbullimit masiv të të dhënave rreth 
njerëzve."
+msgid "For the state to find criminals, it needs to be able to investigate 
specific crimes, or specific suspected planned crimes, under a court order. 
With the Internet, the power to tap phone conversations would naturally extend 
to the power to tap Internet connections. This power is easy to abuse for 
political reasons, but it is also necessary. Fortunately, this won't make it 
possible to find whistleblowers after the fact, if (as I recommend) we prevent 
digital systems from accumulating massive dossiers before the fact."
+msgstr "Që shteti të gjejë keqbërësit, lypset të jetë në gjendje të 
hetojë krime specifike, ose dyshime për krime specifike të planifikuara, me 
një urdhër gjykate. Me Internetin, aftësia për të përgjuar 
bashkëbisedimet telefonike do të shtrihej natyrisht te aftësia për të 
përgjuar lidhjet Internet. Është e lehtë të abuzohet me këtë aftësi 
për arsye politike, por është edhe e nevojshme. Për fat të mirë, kjo nuk 
bën të mundur gjetjen e nxjerrësve të sekretit pas faktit të kryer, nëse 
(siç këshilloj) ua pengojmë sistemeve dixhitalë grumbullimin e dosjeve 
masive përpara faktit të kryer."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Individuals with special state-granted power, such as police, forfeit 
their right to privacy and must be monitored. (In fact, police have their own 
jargon term for perjury, &ldquo;<a 
href=\"https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Police_perjury&amp;oldid=552608302\";>testilying</a>,&rdquo;
 since they do it so frequently, particularly about protesters and <a 
href=\"http://photographyisnotacrime.com/\";>photographers</a>.) One city in 
California that required police to wear video cameras all the time found <a 
href=\"http://www.motherjones.com/kevin-drum/2013/08/ubiquitous-surveillance-police-edition\";>their
 use of force fell by 60%</a>. The ACLU is in favor of this."
+msgstr "Individët me fuqi speciale të akorduar nga shteti, të tillë si 
policët, e humbasin të drejtën për privatësi dhe duhen mbikëqyrur. (Në 
fakt, policët kanë term zhargon të tyrin për betim të rremë, &ldquo;<a 
href=\"https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Police_perjury&amp;oldid=552608302\";>testilying</a>,&rdquo;
 ngaqë e bëjnë kaq shpesh, veçanërisht lidhur me protestuesit dhe <a 
href=\"http://photographyisnotacrime.com/\";>fotografët</a>.) Një qytet në 
Kaliforni, që e bëri të detyrueshëm për policët përdorimin e kamerave 
video në trup gjithë kohën, zbuloi se <a 
href=\"http://www.motherjones.com/kevin-drum/2013/08/ubiquitous-surveillance-police-edition\";>përdorimi
 i forcës prej tyre ra me 60%</a>. ACLU është në favor të kësaj."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<a 
href=\"http://action.citizen.org/p/dia/action3/common/public/?action_KEY=12266\";>Corporations
 are not people, and not entitled to human rights</a>. It is legitimate to 
require businesses to publish the details of processes that might cause 
chemical, biological, nuclear, fiscal, computational (e.g., <a 
href=\"http://DefectiveByDesign.org\";>DRM</a>) or political (e.g., lobbying) 
hazards to society, to whatever level is needed for public well-being. The 
danger of these operations (consider the BP oil spill, the Fukushima meltdowns, 
and the 2008 fiscal crisis) dwarfs that of terrorism."
+msgstr "<a 
href=\"http://action.citizen.org/p/dia/action3/common/public/?action_KEY=12266\";>Korporatat
 nuk janë njerëz, ndaj as subjekt i të drejtave të njeriut</a>. Është e 
ligjshme të kërkohet që bizneset të publikojnë hollësi të proceseve që 
mund t’i shkaktojnë shoqërisë rreziqe kimike, biologjike, bërthamore, 
fiskale, kompjuterike (p.sh., <a href=\"http://DefectiveByDesign.org\";>DRM</a>) 
ose politike (p.sh., lobimi), në çfarëdo niveli që është i nevojshëm 
për mirëqenien publike. Rreziku i këtyre operacioneve (sillni në mendje 
rrjedhjen e naftës nga BP-ja, shpërthimet nga shkrirja e reaktorit në 
Fukushima, dhe krizën fiskale të 2008-s) e bën më të vogël atë të 
terrorizmit."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "However, journalism must be protected from surveillance even when it is 
carried out as part of a business."
+msgstr "Sido që të jetë, gazetaria duhet të mbrohet nga përgjimi edhe kur 
kryhet si pjesë e një biznesi."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Digital technology has brought about a tremendous increase in the level 
of surveillance of our movements, actions, and communications. It is far more 
than we experienced in the 1990s, and <a 
href=\"http://blogs.hbr.org/cs/2013/06/your_iphone_works_for_the_secret_police.html\";>far
 more than people behind the Iron Curtain experienced</a> in the 1980s, and 
would still be far more even with additional legal limits on state use of the 
accumulated data."
+msgstr "Teknologjia dixhitale ka sjellë një rritje të tmerrshme të nivelit 
të përgjimit të lëvizjeve, veprimeve dhe komunikimeve tona. Bëhet fjalë 
për shumë më tepër se sa patëm provuar në vitet ’90, dhe <a 
href=\"http://blogs.hbr.org/cs/2013/06/your_iphone_works_for_the_secret_police.html\";>shumë
 më tepër se sa patën provuar njerëzit pas Perdes së Hekurt</a> gjatë 
viteve ’80, dhe prapë do të ishte shumë edhe pas kufijve shtesë ligjorë 
mbi përdorimin nga ana e shtetit të të dhënave të grumbulluara."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Unless we believe that our free countries previously suffered from a 
grave surveillance deficit, and ought to be surveilled more than the Soviet 
Union and East Germany were, we must reverse this increase. That requires 
stopping the accumulation of big data about people."
+msgstr "Duhet ta kthejmë mbrapsht këtë rritje, veç në besofshim se vendet 
tona të lira kanë vuajtur dikur nga deficite të rënda të përgjimit, dhe 
se duhej të përgjoheshin më shumë se sa qenë përgjuar Bashkimi Sovjetik 
dhe Gjermania Lindore. Kjo lyp ndaljen e grumbullimit masiv të të dhënave 
rreth njerëzve."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
@@ -993,19 +281,8 @@
 msgstr " "
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
-"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
-"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
-"org&gt;</a>."
-msgstr ""
-"Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së "
-"dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. 
Ka "
-"gjithashtu <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t’u lidhur me</a> 
FSF-"
-"në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera 
mund "
-"të dërgohen te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
-"org&gt;</a>."
+msgid "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other 
corrections or suggestions can be sent to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr "Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; 
GNU-së dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu <a 
href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t’u lidhur me</a> FSF-në. 
Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera mund 
të dërgohen te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #.     replace it with the translation of these two:
@@ -1019,34 +296,17 @@
 #.     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
 #.     README</a>. 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
-"translations of this article."
-msgstr ""
-"Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi 
të "
-"mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga "
-"papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur 
me "
-"këtë dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;web-"
-"address@hidden&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe "
-"parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href=\"/server/"
-"standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
+msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me 
cilësi të mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar 
nga papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme 
lidhur me këtë dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna 
mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni 
<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid "Copyright 2013 Richard Stallman"
 msgid "Copyright &copy; 2015 Richard Stallman"
 msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 2013 Richard Stallman"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
-"Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>

Index: gnu/po/gnu-linux-faq.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-linux-faq.sq.po,v
retrieving revision 1.67
retrieving revision 1.68
diff -u -b -r1.67 -r1.68
--- gnu/po/gnu-linux-faq.sq.po 19 Dec 2014 14:57:30 -0000   1.67
+++ gnu/po/gnu-linux-faq.sq.po 12 Jan 2015 17:43:38 -0000   1.68
@@ -7,7 +7,7 @@
 "Project-Id-Version: gnu-linux-faq.html\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2014-12-19 14:55+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-11-28 23:25+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-01-12 19:23+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: sq\n"
 "Language: sq\n"
@@ -27,3119 +27,1100 @@
 msgstr "FAQ për GNU/Linux nga Richard Stallman"
 
 #. type: Content of: <div><blockquote><p>
-msgid ""
-"To learn more about this issue, you can also read our page on <a href=\"/gnu/"
-"linux-and-gnu.html\">Linux and the GNU Project</a>, our page on <a href=\"/"
-"gnu/why-gnu-linux.html\">Why GNU/Linux?</a> and our page on <a href=\"/gnu/"
-"gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">GNU Users Who Have Never Heard of GNU</"
-"a>."
-msgstr ""
-"Për të mësuar më tepër rreth kësaj çështjeje, mund të lexoni 
gjithashtu "
-"faqen tonë mbi <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Linux-in dhe Projektin "
-"GNU</a>, faqen tonë <a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">Pse GNU/Linux?</a> "
-"dhe faqen tonë mbi <a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html"
-"\">Përdorues të GNU-së Që Nuk Kanë Dëgjuar Kurrë Për GNU-në</a>."
+msgid "To learn more about this issue, you can also read our page on <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Linux and the GNU Project</a>, our page on <a 
href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">Why GNU/Linux?</a> and our page on <a 
href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">GNU Users Who Have Never Heard 
of GNU</a>."
+msgstr "Për të mësuar më tepër rreth kësaj çështjeje, mund të lexoni 
gjithashtu faqen tonë mbi <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Linux-in dhe 
Projektin GNU</a>, faqen tonë <a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">Pse 
GNU/Linux?</a> dhe faqen tonë mbi <a 
href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">Përdorues të GNU-së Që Nuk 
Kanë Dëgjuar Kurrë Për GNU-në</a>."
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"When people see that we use and recommend the name GNU/Linux for a system "
-"that many others call just &ldquo;Linux&rdquo;, they ask many questions. "
-"Here are common questions, and our answers."
-msgstr ""
-"Kur njerëzit shohin se ne përdorim dhe këshillojmë emrin GNU/Linux për 
një "
-"sistem që mjaft të tjerë thjesht e quajnë &ldquo;Linux&rdquo;, atyre u "
-"lindin shumë pyetje. Ja pyetjet e bëra rëndom, dhe përgjigjet tona."
+msgid "When people see that we use and recommend the name GNU/Linux for a 
system that many others call just &ldquo;Linux&rdquo;, they ask many questions. 
 Here are common questions, and our answers."
+msgstr "Kur njerëzit shohin se ne përdorim dhe këshillojmë emrin GNU/Linux 
për një sistem që mjaft të tjerë thjesht e quajnë &ldquo;Linux&rdquo;, 
atyre u lindin shumë pyetje. Ja pyetjet e bëra rëndom, dhe përgjigjet 
tona."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#why\" id=\"TOCwhy\">Why do you call it GNU/Linux and not Linux?</"
-"a>"
+msgid "<a href=\"#why\" id=\"TOCwhy\">Why do you call it GNU/Linux and not 
Linux?</a>"
 msgstr "<a href=\"#why\" id=\"TOCwhy\">Pse e quani GNU/Linux dhe jo Linux?</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"#whycare\" id=\"TOCwhycare\">Why is the name important?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#whycare\" id=\"TOCwhycare\">Pse emri është i rëndësishëm?</a>"
+msgstr "<a href=\"#whycare\" id=\"TOCwhycare\">Pse emri është i 
rëndësishëm?</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#howerror\" id=\"TOChowerror\">How did it come about that most "
-"people call the system &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#howerror\" id=\"TOChowerror\">Si ndodhi që shumica e njerëzve e "
-"quan sistemin &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#always\" id=\"TOCalways\">Should we always say &ldquo;GNU/"
-"Linux&rdquo; instead of &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#always\" id=\"TOCalways\">Duhet përherë të themi &ldquo;GNU/"
-"Linux&rdquo; në vend se &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#linuxalone\" id=\"TOClinuxalone\">Would Linux have achieved the "
-"same success if there had been no GNU?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#linuxalone\" id=\"TOClinuxalone\">A do të kish arritur Linux-i 
të "
-"njëjtin sukses po të mos kish pasur fare GNU?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#divide\" id=\"TOCdivide\">Wouldn't it be better for the community "
-"if you did not divide people with this request?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#divide\" id=\"TOCdivide\">Nuk do të qe më mirë për 
bashkësinë "
-"nëse nuk do t'i përçanit njerëzit me këtë kërkesë?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#freespeech\" id=\"TOCfreespeech\">Doesn't the GNU project support "
-"an individual's free speech rights to call the system by any name that "
-"individual chooses?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#freespeech\" id=\"TOCfreespeech\">A nuk e përkrah projekti GNU 
të "
-"drejtën e fjalës së lirë të dikujt që ta quajë sistemin me çfarëdo 
emri që "
-"ai zgjedh?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#everyoneknows\" id=\"TOCeveryoneknows\">Since everyone knows the "
-"role of GNU in developing the system, doesn't the &ldquo;GNU/&rdquo; in the "
-"name go without saying?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#everyoneknows\" id=\"TOCeveryoneknows\">Meqë kushdo e njeh rolin "
-"e GNU-së në zhvillimin e sistemit, ka nevojë që &ldquo;GNU/&rdquo; të 
thuhet "
-"patjetër te emri?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#everyoneknows2\" id=\"TOCeveryoneknows2\">Since I know the role "
-"of GNU in this system, why does it matter what name I use?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#everyoneknows2\" id=\"TOCeveryoneknows2\">Ngaqë e di rolin e GNU-"
-"së në sistem, pse ka rëndësi çfarë emri përdor?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#windows\" id=\"TOCwindows\">Isn't shortening &ldquo;GNU/"
-"Linux&rdquo; to &ldquo;Linux&rdquo; just like shortening &ldquo;Microsoft "
-"Windows&rdquo; to &ldquo;Windows&rdquo;?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#windows\" id=\"TOCwindows\">A s'është shkurtimi i &ldquo;GNU/"
-"Linux&rdquo; në &ldquo;Linux&rdquo; njësoj si shkurtimi i &ldquo;Microsoft "
-"Windows&rdquo; në &ldquo;Windows&rdquo;?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#tools\" id=\"TOCtools\">Isn't GNU a collection of programming "
-"tools that were included in Linux?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#tools\" id=\"TOCtools\">A s'është GNU-ja një koleksion mjetesh "
-"programimi që u përfshinë në Linux?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#osvskernel\" id=\"TOCosvskernel\">What is the difference between "
-"an operating system and a kernel?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#osvskernel\" id=\"TOCosvskernel\">Ç'ndryshim ka mes një sistemi "
-"operativ dhe një kerneli?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#house\" id=\"TOChouse\">The kernel of a system is like the "
-"foundation of a house. How can a house be almost complete when it doesn't "
-"have a foundation?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#house\" id=\"TOChouse\">Kerneli i një sistemi është si themelet 
e "
-"shtëpisë. Si mund të jetë thuajse e mbaruar një shtëpi që nuk ka 
themele?</"
-"a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#brain\" id=\"TOCbrain\">Isn't the kernel the brain of the system?"
-"</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#brain\" id=\"TOCbrain\">A s'është kerneli truri i sistemit?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#kernelmost\" id=\"TOCkernelmost\">Isn't writing the kernel most "
-"of the work in an operating system?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#kernelmost\" id=\"TOCkernelmost\">A s'është shkrimi i kernelit "
-"pjesa dërrmuese e punës për një sistem operativ?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#notinstallable\" id=\"TOCnotinstallable\">How can GNU be an "
-"operating system, if I can't get something called &ldquo;GNU&rdquo; and "
-"install it?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#notinstallable\" id=\"TOCnotinstallable\">Si mund të jetë GNU-ja 
"
-"një sistem operativ, nëse nuk marr dot dhe instaloj diçka të quajtur 
&ldquo;"
-"GNU&rdquo; and install it?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#afterkernel\" id=\"TOCafterkernel\">We're calling the whole "
-"system after the kernel, Linux. Isn't it normal to name an operating system "
-"after a kernel?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#afterkernel\" id=\"TOCafterkernel\">Po e thërrasim një sistem 
të "
-"tërë me emrin e kernelit, Linux. A s'është normale të thirret një 
sistem "
-"operativ me emrin e kernelit?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#feel\" id=\"TOCfeel\">Can another system have &ldquo;the feel of "
-"Linux&rdquo;?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#feel\" id=\"TOCfeel\">A mundet një sistem tjetër të japë 
&ldquo;"
-"ndjesitë e Linux-it&rdquo;?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#long\" id=\"TOClong\">The problem with &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is "
-"that it is too long. How about recommending a shorter name?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#long\" id=\"TOClong\">Puna me &ldquo;GNU/Linux&rdquo; është që "
-"është shumë i gjatë. Po sikur të këshillonit një emër më të 
shkurtër?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#long2\" id=\"TOClong2\">The problem with &ldquo;GNU/Linux&rdquo; "
-"is that it is too long. Why should I go to the trouble of saying &ldquo;GNU/"
-"&rdquo;?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#long2\" id=\"TOClong2\">Problemi me &ldquo;GNU/Linux&rdquo; 
është "
-"se është shumë i gjatë. Pse duhet t'i hap punë vetes për të thënë 
&ldquo;"
-"GNU/&rdquo;?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#long3\" id=\"TOClong3\">Unfortunately, &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is "
-"five syllables. People won't use such a long term. Shouldn't you find a "
-"shorter one?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#long3\" id=\"TOClong3\">Fatkeqësisht, &ldquo;GNU/Linux&rdquo; "
-"është katër rrokje. Njerëzit nuk kanë për të përdorur një term kaq 
të gjatë. "
-"Mos do të duhej të gjeni një më të shkurtër?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#justgnu\" id=\"TOCjustgnu\">Since Linux is a secondary "
-"contribution, would it be false to the facts to call the system simply "
-"&ldquo;GNU&rdquo;?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#justgnu\" id=\"TOCjustgnu\">Meqë Linux-i është kontribut 
dytësor, "
-"a nuk do të ish kundër fakteve që sistemi të quhej thjesht 
&ldquo;GNU&rdquo;?"
-"</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#trademarkfee\" id=\"TOCtrademarkfee\">I would have to pay a fee "
-"if I use &ldquo;Linux&rdquo; in the name of a product, and that would also "
-"apply if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Is it wrong if I use &ldquo;"
-"GNU&rdquo; without &ldquo;Linux&rdquo;, to save the fee?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#trademarkfee\" id=\"TOCtrademarkfee\">Do të më duhet të paguaj "
-"ndonjë shumë po qe se përdor &ldquo;Linux&rdquo; në emrin e një 
produkti, "
-"dhe kjo do të ndodhte edhe nëse them &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. A është 
gabim "
-"të përdor vetëm &ldquo;GNU&rdquo; pa &ldquo;Linux&rdquo;, që të kursej "
-"pagesën?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#many\" id=\"TOCmany\">Many other projects contributed to the "
-"system as it is today; it includes TeX, X11, Apache, Perl, and many more "
-"programs. Don't your arguments imply we have to give them credit too? (But "
-"that would lead to a name so long it is absurd.)</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#many\" id=\"TOCmany\">Te sistemi, ashtu si është sot, kanë "
-"kontribuar mjaft projekte të tjerë; në ta përfshihen TeX, X11, Apache, 
Perl, "
-"dhe mjaft programe të tjerë. A nuk i bie, sipas argumentimit tuaj, që të 
"
-"përmenden edhe këta? (Po kjo do të shpinte në një emër kaq të gjatë 
sa do të "
-"ishte pa kuptim.)</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#others\" id=\"TOCothers\">Many other projects contributed to the "
-"system as it is today, but they don't insist on calling it XYZ/Linux. Why "
-"should we treat GNU specially?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#others\" id=\"TOCothers\">Te sistemi, ashtu si është ai sot, "
-"kontribuan mjaft projekte të tjera, por ata nuk ngulin këmbë të quhet 
XYZ/"
-"Linux. Pse duhet trajtuar veçan GNU-ja?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#allsmall\" id=\"TOCallsmall\">GNU is a small fraction of the "
-"system nowadays, so why should we mention it?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#allsmall\" id=\"TOCallsmall\">GNU-ja është një pjesë e vogël 
e "
-"sistemit sot, ndaj pse u dashka që ta përmendim?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#manycompanies\" id=\"TOCmanycompanies\">Many companies "
-"contributed to the system as it is today; doesn't that mean we ought to call "
-"it GNU/Red&nbsp;Hat/Novell/Linux?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#manycompanies\" id=\"TOCmanycompanies\">Te sistemi, ashtu si "
-"është ai sot, kanë kontribuar mjaft shoqëri; a nuk do të thotë kjo që 
e kemi "
-"për detyrë ta quajmë GNU/Red&nbsp;Hat/Novell/Linux?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#whyslash\" id=\"TOCwhyslash\">Why do you write &ldquo;GNU/"
-"Linux&rdquo; instead of &ldquo;GNU Linux&rdquo;?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#whyslash\" id=\"TOCwhyslash\">Pse e shkruani &ldquo;GNU/"
-"Linux&rdquo; në vend se &ldquo;GNU Linux&rdquo;?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#whyorder\" id=\"TOCwhyorder\">Why &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather "
-"than &ldquo;Linux/GNU&rdquo;?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#whyorder\" id=\"TOCwhyorder\">Pse &ldquo;GNU/Linux&rdquo; dhe jo "
-"&ldquo;Linux/GNU&rdquo;?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#distronames\" id=\"TOCdistronames\">My distro is called &ldquo;"
-"Foobar Linux&rdquo;; doesn't that show it's really Linux?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#distronames\" id=\"TOCdistronames\">Shpërndarja ime quhet &ldquo;"
-"Foobar Linux&rdquo;; a nuk tregohet që është vërtet Linux?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#distronames1\" id=\"TOCdistronames1\">My distro's official name "
-"is &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; isn't it wrong to call the distro anything "
-"but &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#distronames1\" id=\"TOCdistronames1\">Emri zyrtar i shpërndarjes "
-"sime është &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; a nuk është gabim të thirret "
-"shpërndarja ndryshe nga &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#companies\" id=\"TOCcompanies\">Wouldn't it be more effective to "
-"ask companies such as Mandrake, Red Hat and IBM to call their distributions "
-"&ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than asking individuals?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#companies\" id=\"TOCcompanies\">A nuk do të ishte më me efekt 
t'u "
-"kërkohej shoqërive si Mandrake, Red Hat dhe IBM t'i quajnë shpërndarjet e 
"
-"tyre &ldquo;GNU/Linux&rdquo; në vend se t'u kërkohet individëve?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#reserve\" id=\"TOCreserve\">Wouldn't it be better to reserve the "
-"name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for distributions that are purely free "
-"software? After all, that is the ideal of GNU.</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#reserve\" id=\"TOCreserve\">A s'do të ishte më mirë të ruhej 
emri "
-"&ldquo;GNU/Linux&rdquo; për shpërndarje që janë puro <em>software</em> i "
-"lirë? Tek e fundit, ky është ideali i GNU-së.</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#gnudist\" id=\"TOCgnudist\">Why not make a GNU distribution of "
-"Linux (sic) and call that GNU/Linux?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#gnudist\" id=\"TOCgnudist\">Pse të mos krijohet një shpërndarje 
"
-"GNU e Linux-it (sic) dhe të quhet GNU/Linux?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#linuxgnu\" id=\"TOClinuxgnu\">Why not just say &ldquo;Linux is "
-"the GNU kernel&rdquo; and release some existing version of GNU/Linux under "
-"the name &ldquo;GNU&rdquo;?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#linuxgnu\" id=\"TOClinuxgnu\">Pse të mos thuhet thjesht &ldquo;"
-"Linux është kerneli i GNU-së&rdquo; dhe të hidhet në qarkullim ndonjë "
-"version ekzistues i GNU/Linux-it nën emrin &ldquo;GNU&rdquo;?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#condemn\" id=\"TOCcondemn\">Did the GNU Project condemn and "
-"oppose use of Linux in the early days?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#condemn\" id=\"TOCcondemn\">A e ka dënuar dhe kundërshtuar "
-"Projekti GNU përdorimin e Linux-it në fillimet e tij?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#wait\" id=\"TOCwait\">Why did you wait so long before asking "
-"people to use the name GNU/Linux?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#wait\" id=\"TOCwait\">Pse pritët kaq gjatë përpara se t'u "
-"kërkonit njerëzve të përdorin emrin GNU/Linux?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#allgpled\" id=\"TOCallgpled\">Should the GNU/[name] convention be "
-"applied to all programs that are GPL'ed?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#allgpled\" id=\"TOCallgpled\">Nuk do të duhej që emërtimi i "
-"llojit GNU/[emër] të zbatohej te krejt programet që janë nën GPL?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#unix\" id=\"TOCunix\">Since much of GNU comes from Unix, "
-"shouldn't GNU give credit to Unix by using &ldquo;Unix&rdquo; in its name?</"
-"a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#unix\" id=\"TOCunix\">Meqë mjaft nga GNU vjen prej Unix-it, mos "
-"do të duhej që GNU-ja t’i jepte hakun Unix-it duke përdorur &ldquo;"
-"Unix&rdquo; te emri i vet?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#bsd\" id=\"TOCbsd\">Should we say &ldquo;GNU/BSD&rdquo; too?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#bsd\" id=\"TOCbsd\">A nuk duhet të themi &ldquo;GNU/BSD&rdquo; po 
"
-"aq?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#othersys\" id=\"TOCothersys\">If I install the GNU tools on "
-"Windows, does that mean I am running a GNU/Windows system?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#othersys\" id=\"TOCothersys\">Nëse i instaloj mjetet GNU në "
-"Windows, mos do të thotë që po xhiroj një sistem GNU/Windows?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#justlinux\" id=\"TOCjustlinux\">Can't Linux be used without GNU?</"
-"a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#justlinux\" id=\"TOCjustlinux\">A s’mund të përdoret Linux-i 
pa "
-"GNU-në?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#linuxsyswithoutgnu\" id=\"TOClinuxsyswithoutgnu\">Are there "
-"complete Linux systems [sic] without GNU?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#linuxsyswithoutgnu\" id=\"TOClinuxsyswithoutgnu\">A ka sisteme të 
"
-"plotë Linux [sic] pa GNU-në?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#helplinus\" id=\"TOChelplinus\">Why not call the system &ldquo;"
-"Linux&rdquo; anyway, and strengthen Linus Torvalds' role as posterboy for "
-"our community?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#helplinus\" id=\"TOChelplinus\">Pse të mos thirret sistemi 
&ldquo;"
-"Linux&rdquo; sido qoftë, dhe t’i mëshohet rolit të Linus Torvalds-it si "
-"\"fytyra për poster\" e bashkësisë sonë?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#claimlinux\" id=\"TOCclaimlinux\">Isn't it wrong for us to label "
-"Linus Torvalds' work as GNU?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#claimlinux\" id=\"TOCclaimlinux\">A s’është gabim për ne ta "
-"quajmë punën e Linus Torvalds-it si GNU?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#linusagreed\" id=\"TOClinusagreed\">Does Linus Torvalds agree "
-"that Linux is just the kernel?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#linusagreed\" id=\"TOClinusagreed\">A pajtohet Linus Torvalds me "
-"idenë se Linux është thjesht kerneli?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#finishhurd\" id=\"TOCfinishhurd\">Why not finish the GNU Hurd "
-"kernel, release the GNU system as a whole, and forget the question of what "
-"to call GNU/Linux?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#finishhurd\" id=\"TOCfinishhurd\">Pse të mos përfundohet kerneli 
"
-"GNU Hurd, të hidhet në qarkullim sistemi GNU si një i tërë, dhe të 
harrohet "
-"çështja se çfarë të quhet GNU/Linux?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#lost\" id=\"TOClost\">The battle is already lost&mdash;society "
-"has made its decision and we can't change it, so why even think about it?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#lost\" id=\"TOClost\">Beteja është tashmë e 
humbu&mdash;shoqëria "
-"e ka vendosur dhe ne nuk mund ta ndryshojmë, ndaj pse madje ta çojmë 
mendjen "
-"atje?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#whatgood\" id=\"TOCwhatgood\">Society has made its decision and "
-"we can't change it, so what good does it do if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;?"
-"</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#whatgood\" id=\"TOCwhatgood\">Shoqëria e ka vendosur dhe ne nuk "
-"mund ta ndryshojmë, ndaj ç’të mirë sjell edhe po të them &ldquo;GNU/"
-"Linux&rdquo;?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#explain\" id=\"TOCexplain\">Wouldn't it be better to call the "
-"system &ldquo;Linux&rdquo; and teach people its real origin with a ten-"
-"minute explanation?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#explain\" id=\"TOCexplain\">A nuk do të ishte më mirë që quhej 
"
-"sistemi &ldquo;Linux&rdquo; dhe t’u mësohej njerëzve origjina e 
njëmendtë e "
-"tij përmes një shpjegimi dhjetëminutësh?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#treatment\" id=\"TOCtreatment\">Some people laugh at you when you "
-"ask them to call the system GNU/Linux. Why do you subject yourself to this "
-"treatment?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#treatment\" id=\"TOCtreatment\">Ca persona qeshin me ju kur u "
-"kërkoni ta quajnë sistemin GNU/Linux. Pse ia nënshtroni veten këtij "
-"trajtimi?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#alienate\" id=\"TOCalienate\">Some people condemn you when you "
-"ask them to call the system GNU/Linux. Don't you lose by alienating them?</"
-"a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#alienate\" id=\"TOCalienate\">Ca persona ju dënojnë kur u 
kërkoni "
-"ta quajnë sistemin GNU/Linux. A nuk humbni duke i tëhuajsuar ata?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#rename\" id=\"TOCrename\">Whatever you contributed, is it "
-"legitimate to rename the operating system?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#rename\" id=\"TOCrename\">Pavarësisht nga ajo që keni 
kontribuar, "
-"a është e ligjshme të riemërtohet sistemi operativ?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#force\">Isn't it wrong to force people to call the system &ldquo;"
-"GNU/Linux&rdquo;?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#force\">A s’është gabim t’i detyrosh njerëzit ta quajnë 
sistemin "
-"&ldquo;GNU/Linux&rdquo;?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#whynotsue\">Why not sue people who call the whole system &ldquo;"
-"Linux&rdquo;?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#whynotsue\">Pse të mos paditen njerëzit që e quajnë krejt "
-"sistemin &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#BSDlicense\" id=\"TOCBSDlicense\">Since you objected to the "
-"original BSD license's advertising requirement to give credit to the "
-"University of California, isn't it hypocritical to demand credit for the GNU "
-"project?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#BSDlicense\" id=\"TOCBSDlicense\">Meqë ju kundërshtuat "
-"domosdoshmërinë e përmendjes së Universitetit të Kalifornisë sipas 
lejes "
-"origjinale BSD, a nuk është hipokrizi të kërkohet përmendja e projektit 
GNU?"
-"</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#require\" id=\"TOCrequire\">Shouldn't you put something in the "
-"GNU GPL to require people to call the system &ldquo;GNU&rdquo;?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#require\" id=\"TOCrequire\">Mos vallë duhet vënë diçka te GNU 
GPL "
-"t’u kërkojë njerëzve ta quajnë sistemin &ldquo;GNU&rdquo;?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#deserve\" id=\"TOCdeserve\">Since you failed to put something in "
-"the GNU GPL to require people to call the system &ldquo;GNU&rdquo;, you "
-"deserve what happened; why are you complaining now?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#deserve\" id=\"TOCdeserve\">Meqë dështuat të vendosnit diçka 
te "
-"GNU GPL-ja për t’u kërkuar njerëzve ta quajnë sistemin 
&ldquo;GNU&rdquo;, "
-"mirë t’ju bëhet; pse ankoheni tani?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#contradict\" id=\"TOCcontradict\">Wouldn't you be better off not "
-"contradicting what so many people believe?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#contradict\" id=\"TOCcontradict\">Mos do të ishte më mirë të 
mos "
-"i dilnit kundër asaj çka shumë vetë e besojnë?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#somanyright\" id=\"TOCsomanyright\">Since many people call it "
-"&ldquo;Linux&rdquo;, doesn't that make it right?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#somanyright\" id=\"TOCsomanyright\">Meqë shumë vetë e quajnë "
-"&ldquo;Linux&rdquo;, a e bën kjo të saktë?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#knownname\" id=\"TOCknownname\">Isn't it better to call the "
-"system by the name most users already know?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#knownname\" id=\"TOCknownname\">A s’është më mirë të quhet "
-"sistemi me emrin që e njohin shumica e përdoruesve?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"#winning\" id=\"TOCwinning\">Many people care about what's "
-"convenient or who's winning, not about arguments of right or wrong. "
-"Couldn't you get more of their support by a different road?</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#winning\" id=\"TOCwinning\">Mjaft vetë janë të ndjeshëm mbi 
çka "
-"është e leverdishme apo se kush po fiton, jo rreth argumenteve të drejtë 
apo "
-"të gabuar. A nuk mund ta përthithni mbështetjen e tyre përmes një rruge 
"
-"tjetër?</a>"
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Why do you call it GNU/Linux and not Linux? <span class=\"anchor-reference-id"
-"\">(<a href=\"#why\">#why</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Pse e quani GNU/Linux dhe jo Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
-"href=\"#why\">#why</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"Most operating system distributions based on Linux as kernel are basically "
-"modified versions of the GNU operating system. We began developing GNU in "
-"1984, years before Linus Torvalds started to write his kernel. Our goal was "
-"to develop a complete free operating system. Of course, we did not develop "
-"all the parts ourselves&mdash;but we led the way. We developed most of the "
-"central components, forming the largest single contribution to the whole "
-"system. The basic vision was ours too."
-msgstr ""
-"Shumica e sistemeve operativë të bazuar në Linux si kernel janë në thelb 
"
-"versione të ndryshuara të sistemit operativ GNU. E filluam zhvillimin e 
GNU-"
-"së më 1984, vite përpara se Linus Torvalds të fillonte shkrimin e 
kernelit "
-"të vet. Qëllimi ynë qe të zhvillonim një sistem operativ tërësisht 
të "
-"lirë. Sigurisht, nuk i hartuam vetë të tëra pjesët&mdash;por ama "
-"udhëhoqëm. Zhvilluam shumicën e përbërësve qendrorë, duke formuar 
kështu "
-"kontributin më të madh si njësi më vete te krejt sistemi. I yni qe edhe "
-"përfytyrimi bazë."
+msgid "<a href=\"#howerror\" id=\"TOChowerror\">How did it come about that 
most people call the system &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
+msgstr "<a href=\"#howerror\" id=\"TOChowerror\">Si ndodhi që shumica e 
njerëzve e quan sistemin &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#always\" id=\"TOCalways\">Should we always say 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
+msgstr "<a href=\"#always\" id=\"TOCalways\">Duhet përherë të themi 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; në vend se &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#linuxalone\" id=\"TOClinuxalone\">Would Linux have achieved 
the same success if there had been no GNU?</a>"
+msgstr "<a href=\"#linuxalone\" id=\"TOClinuxalone\">A do të kish arritur 
Linux-i të njëjtin sukses po të mos kish pasur fare GNU?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#divide\" id=\"TOCdivide\">Wouldn't it be better for the 
community if you did not divide people with this request?</a>"
+msgstr "<a href=\"#divide\" id=\"TOCdivide\">Nuk do të qe më mirë për 
bashkësinë nëse nuk do t'i përçanit njerëzit me këtë kërkesë?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#freespeech\" id=\"TOCfreespeech\">Doesn't the GNU project 
support an individual's free speech rights to call the system by any name that 
individual chooses?</a>"
+msgstr "<a href=\"#freespeech\" id=\"TOCfreespeech\">A nuk e përkrah projekti 
GNU të drejtën e fjalës së lirë të dikujt që ta quajë sistemin me 
çfarëdo emri që ai zgjedh?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#everyoneknows\" id=\"TOCeveryoneknows\">Since everyone knows 
the role of GNU in developing the system, doesn't the &ldquo;GNU/&rdquo; in the 
name go without saying?</a>"
+msgstr "<a href=\"#everyoneknows\" id=\"TOCeveryoneknows\">Meqë kushdo e njeh 
rolin e GNU-së në zhvillimin e sistemit, ka nevojë që &ldquo;GNU/&rdquo; 
të thuhet patjetër te emri?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#everyoneknows2\" id=\"TOCeveryoneknows2\">Since I know the 
role of GNU in this system, why does it matter what name I use?</a>"
+msgstr "<a href=\"#everyoneknows2\" id=\"TOCeveryoneknows2\">Ngaqë e di rolin 
e GNU-së në sistem, pse ka rëndësi çfarë emri përdor?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#windows\" id=\"TOCwindows\">Isn't shortening 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; to &ldquo;Linux&rdquo; just like shortening 
&ldquo;Microsoft Windows&rdquo; to &ldquo;Windows&rdquo;?</a>"
+msgstr "<a href=\"#windows\" id=\"TOCwindows\">A s'është shkurtimi i 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; në &ldquo;Linux&rdquo; njësoj si shkurtimi i 
&ldquo;Microsoft Windows&rdquo; në &ldquo;Windows&rdquo;?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#tools\" id=\"TOCtools\">Isn't GNU a collection of 
programming tools that were included in Linux?</a>"
+msgstr "<a href=\"#tools\" id=\"TOCtools\">A s'është GNU-ja një koleksion 
mjetesh programimi që u përfshinë në Linux?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#osvskernel\" id=\"TOCosvskernel\">What is the difference 
between an operating system and a kernel?</a>"
+msgstr "<a href=\"#osvskernel\" id=\"TOCosvskernel\">Ç'ndryshim ka mes një 
sistemi operativ dhe një kerneli?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#house\" id=\"TOChouse\">The kernel of a system is like the 
foundation of a house. How can a house be almost complete when it doesn't have 
a foundation?</a>"
+msgstr "<a href=\"#house\" id=\"TOChouse\">Kerneli i një sistemi është si 
themelet e shtëpisë. Si mund të jetë thuajse e mbaruar një shtëpi që 
nuk ka themele?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#brain\" id=\"TOCbrain\">Isn't the kernel the brain of the 
system?</a>"
+msgstr "<a href=\"#brain\" id=\"TOCbrain\">A s'është kerneli truri i 
sistemit?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#kernelmost\" id=\"TOCkernelmost\">Isn't writing the kernel 
most of the work in an operating system?</a>"
+msgstr "<a href=\"#kernelmost\" id=\"TOCkernelmost\">A s'është shkrimi i 
kernelit pjesa dërrmuese e punës për një sistem operativ?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#notinstallable\" id=\"TOCnotinstallable\">How can GNU be an 
operating system, if I can't get something called &ldquo;GNU&rdquo; and install 
it?</a>"
+msgstr "<a href=\"#notinstallable\" id=\"TOCnotinstallable\">Si mund të jetë 
GNU-ja një sistem operativ, nëse nuk marr dot dhe instaloj diçka të quajtur 
&ldquo;GNU&rdquo; and install it?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#afterkernel\" id=\"TOCafterkernel\">We're calling the whole 
system after the kernel, Linux. Isn't it normal to name an operating system 
after a kernel?</a>"
+msgstr "<a href=\"#afterkernel\" id=\"TOCafterkernel\">Po e thërrasim një 
sistem të tërë me emrin e kernelit, Linux. A s'është normale të thirret 
një sistem operativ me emrin e kernelit?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#feel\" id=\"TOCfeel\">Can another system have &ldquo;the 
feel of Linux&rdquo;?</a>"
+msgstr "<a href=\"#feel\" id=\"TOCfeel\">A mundet një sistem tjetër të 
japë &ldquo;ndjesitë e Linux-it&rdquo;?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#long\" id=\"TOClong\">The problem with 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; is that it is too long. How about recommending a 
shorter name?</a>"
+msgstr "<a href=\"#long\" id=\"TOClong\">Puna me &ldquo;GNU/Linux&rdquo; 
është që është shumë i gjatë. Po sikur të këshillonit një emër më 
të shkurtër?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#long2\" id=\"TOClong2\">The problem with 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; is that it is too long. Why should I go to the trouble 
of saying &ldquo;GNU/&rdquo;?</a>"
+msgstr "<a href=\"#long2\" id=\"TOClong2\">Problemi me &ldquo;GNU/Linux&rdquo; 
është se është shumë i gjatë. Pse duhet t'i hap punë vetes për të 
thënë &ldquo;GNU/&rdquo;?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#long3\" id=\"TOClong3\">Unfortunately, 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; is five syllables. People won't use such a long term. 
Shouldn't you find a shorter one?</a>"
+msgstr "<a href=\"#long3\" id=\"TOClong3\">Fatkeqësisht, 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; është katër rrokje. Njerëzit nuk kanë për të 
përdorur një term kaq të gjatë. Mos do të duhej të gjeni një më të 
shkurtër?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#justgnu\" id=\"TOCjustgnu\">Since Linux is a secondary 
contribution, would it be false to the facts to call the system simply 
&ldquo;GNU&rdquo;?</a>"
+msgstr "<a href=\"#justgnu\" id=\"TOCjustgnu\">Meqë Linux-i është kontribut 
dytësor, a nuk do të ish kundër fakteve që sistemi të quhej thjesht 
&ldquo;GNU&rdquo;?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#trademarkfee\" id=\"TOCtrademarkfee\">I would have to pay a 
fee if I use &ldquo;Linux&rdquo; in the name of a product, and that would also 
apply if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Is it wrong if I use &ldquo;GNU&rdquo; 
without &ldquo;Linux&rdquo;, to save the fee?</a>"
+msgstr "<a href=\"#trademarkfee\" id=\"TOCtrademarkfee\">Do të më duhet të 
paguaj ndonjë shumë po qe se përdor &ldquo;Linux&rdquo; në emrin e një 
produkti, dhe kjo do të ndodhte edhe nëse them &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. A 
është gabim të përdor vetëm &ldquo;GNU&rdquo; pa &ldquo;Linux&rdquo;, që 
të kursej pagesën?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#many\" id=\"TOCmany\">Many other projects contributed to the 
system as it is today; it includes TeX, X11, Apache, Perl, and many more 
programs. Don't your arguments imply we have to give them credit too? (But 
that would lead to a name so long it is absurd.)</a>"
+msgstr "<a href=\"#many\" id=\"TOCmany\">Te sistemi, ashtu si është sot, 
kanë kontribuar mjaft projekte të tjerë; në ta përfshihen TeX, X11, 
Apache, Perl, dhe mjaft programe të tjerë. A nuk i bie, sipas argumentimit 
tuaj, që të përmenden edhe këta? (Po kjo do të shpinte në një emër kaq 
të gjatë sa do të ishte pa kuptim.)</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#others\" id=\"TOCothers\">Many other projects contributed to 
the system as it is today, but they don't insist on calling it XYZ/Linux. Why 
should we treat GNU specially?</a>"
+msgstr "<a href=\"#others\" id=\"TOCothers\">Te sistemi, ashtu si është ai 
sot, kontribuan mjaft projekte të tjera, por ata nuk ngulin këmbë të quhet 
XYZ/Linux. Pse duhet trajtuar veçan GNU-ja?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#allsmall\" id=\"TOCallsmall\">GNU is a small fraction of the 
system nowadays, so why should we mention it?</a>"
+msgstr "<a href=\"#allsmall\" id=\"TOCallsmall\">GNU-ja është një pjesë e 
vogël e sistemit sot, ndaj pse u dashka që ta përmendim?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#manycompanies\" id=\"TOCmanycompanies\">Many companies 
contributed to the system as it is today; doesn't that mean we ought to call it 
GNU/Red&nbsp;Hat/Novell/Linux?</a>"
+msgstr "<a href=\"#manycompanies\" id=\"TOCmanycompanies\">Te sistemi, ashtu 
si është ai sot, kanë kontribuar mjaft shoqëri; a nuk do të thotë kjo që 
e kemi për detyrë ta quajmë GNU/Red&nbsp;Hat/Novell/Linux?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#whyslash\" id=\"TOCwhyslash\">Why do you write 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;GNU Linux&rdquo;?</a>"
+msgstr "<a href=\"#whyslash\" id=\"TOCwhyslash\">Pse e shkruani 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; në vend se &ldquo;GNU Linux&rdquo;?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#whyorder\" id=\"TOCwhyorder\">Why &ldquo;GNU/Linux&rdquo; 
rather than &ldquo;Linux/GNU&rdquo;?</a>"
+msgstr "<a href=\"#whyorder\" id=\"TOCwhyorder\">Pse &ldquo;GNU/Linux&rdquo; 
dhe jo &ldquo;Linux/GNU&rdquo;?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#distronames\" id=\"TOCdistronames\">My distro is called 
&ldquo;Foobar Linux&rdquo;; doesn't that show it's really Linux?</a>"
+msgstr "<a href=\"#distronames\" id=\"TOCdistronames\">Shpërndarja ime quhet 
&ldquo;Foobar Linux&rdquo;; a nuk tregohet që është vërtet Linux?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#distronames1\" id=\"TOCdistronames1\">My distro's official 
name is &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; isn't it wrong to call the distro anything 
but &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
+msgstr "<a href=\"#distronames1\" id=\"TOCdistronames1\">Emri zyrtar i 
shpërndarjes sime është &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; a nuk është gabim të 
thirret shpërndarja ndryshe nga &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#companies\" id=\"TOCcompanies\">Wouldn't it be more 
effective to ask companies such as Mandrake, Red Hat and IBM to call their 
distributions &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than asking individuals?</a>"
+msgstr "<a href=\"#companies\" id=\"TOCcompanies\">A nuk do të ishte më me 
efekt t'u kërkohej shoqërive si Mandrake, Red Hat dhe IBM t'i quajnë 
shpërndarjet e tyre &ldquo;GNU/Linux&rdquo; në vend se t'u kërkohet 
individëve?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#reserve\" id=\"TOCreserve\">Wouldn't it be better to reserve 
the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for distributions that are purely free 
software? After all, that is the ideal of GNU.</a>"
+msgstr "<a href=\"#reserve\" id=\"TOCreserve\">A s'do të ishte më mirë të 
ruhej emri &ldquo;GNU/Linux&rdquo; për shpërndarje që janë puro 
<em>software</em> i lirë? Tek e fundit, ky është ideali i GNU-së.</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#gnudist\" id=\"TOCgnudist\">Why not make a GNU distribution 
of Linux (sic) and call that GNU/Linux?</a>"
+msgstr "<a href=\"#gnudist\" id=\"TOCgnudist\">Pse të mos krijohet një 
shpërndarje GNU e Linux-it (sic) dhe të quhet GNU/Linux?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#linuxgnu\" id=\"TOClinuxgnu\">Why not just say &ldquo;Linux 
is the GNU kernel&rdquo; and release some existing version of GNU/Linux under 
the name &ldquo;GNU&rdquo;?</a>"
+msgstr "<a href=\"#linuxgnu\" id=\"TOClinuxgnu\">Pse të mos thuhet thjesht 
&ldquo;Linux është kerneli i GNU-së&rdquo; dhe të hidhet në qarkullim 
ndonjë version ekzistues i GNU/Linux-it nën emrin &ldquo;GNU&rdquo;?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#condemn\" id=\"TOCcondemn\">Did the GNU Project condemn and 
oppose use of Linux in the early days?</a>"
+msgstr "<a href=\"#condemn\" id=\"TOCcondemn\">A e ka dënuar dhe 
kundërshtuar Projekti GNU përdorimin e Linux-it në fillimet e tij?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#wait\" id=\"TOCwait\">Why did you wait so long before asking 
people to use the name GNU/Linux?</a>"
+msgstr "<a href=\"#wait\" id=\"TOCwait\">Pse pritët kaq gjatë përpara se 
t'u kërkonit njerëzve të përdorin emrin GNU/Linux?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#allgpled\" id=\"TOCallgpled\">Should the GNU/[name] 
convention be applied to all programs that are GPL'ed?</a>"
+msgstr "<a href=\"#allgpled\" id=\"TOCallgpled\">Nuk do të duhej që 
emërtimi i llojit GNU/[emër] të zbatohej te krejt programet që janë nën 
GPL?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#unix\" id=\"TOCunix\">Since much of GNU comes from Unix, 
shouldn't GNU give credit to Unix by using &ldquo;Unix&rdquo; in its name?</a>"
+msgstr "<a href=\"#unix\" id=\"TOCunix\">Meqë mjaft nga GNU vjen prej 
Unix-it, mos do të duhej që GNU-ja t’i jepte hakun Unix-it duke përdorur 
&ldquo;Unix&rdquo; te emri i vet?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#bsd\" id=\"TOCbsd\">Should we say &ldquo;GNU/BSD&rdquo; 
too?</a>"
+msgstr "<a href=\"#bsd\" id=\"TOCbsd\">A nuk duhet të themi 
&ldquo;GNU/BSD&rdquo; po aq?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#othersys\" id=\"TOCothersys\">If I install the GNU tools on 
Windows, does that mean I am running a GNU/Windows system?</a>"
+msgstr "<a href=\"#othersys\" id=\"TOCothersys\">Nëse i instaloj mjetet GNU 
në Windows, mos do të thotë që po xhiroj një sistem GNU/Windows?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#justlinux\" id=\"TOCjustlinux\">Can't Linux be used without 
GNU?</a>"
+msgstr "<a href=\"#justlinux\" id=\"TOCjustlinux\">A s’mund të përdoret 
Linux-i pa GNU-në?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#linuxsyswithoutgnu\" id=\"TOClinuxsyswithoutgnu\">Are there 
complete Linux systems [sic] without GNU?</a>"
+msgstr "<a href=\"#linuxsyswithoutgnu\" id=\"TOClinuxsyswithoutgnu\">A ka 
sisteme të plotë Linux [sic] pa GNU-në?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#helplinus\" id=\"TOChelplinus\">Why not call the system 
&ldquo;Linux&rdquo; anyway, and strengthen Linus Torvalds' role as posterboy 
for our community?</a>"
+msgstr "<a href=\"#helplinus\" id=\"TOChelplinus\">Pse të mos thirret sistemi 
&ldquo;Linux&rdquo; sido qoftë, dhe t’i mëshohet rolit të Linus 
Torvalds-it si \"fytyra për poster\" e bashkësisë sonë?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#claimlinux\" id=\"TOCclaimlinux\">Isn't it wrong for us to 
label Linus Torvalds' work as GNU?</a>"
+msgstr "<a href=\"#claimlinux\" id=\"TOCclaimlinux\">A s’është gabim për 
ne ta quajmë punën e Linus Torvalds-it si GNU?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#linusagreed\" id=\"TOClinusagreed\">Does Linus Torvalds 
agree that Linux is just the kernel?</a>"
+msgstr "<a href=\"#linusagreed\" id=\"TOClinusagreed\">A pajtohet Linus 
Torvalds me idenë se Linux është thjesht kerneli?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#finishhurd\" id=\"TOCfinishhurd\">Why not finish the GNU 
Hurd kernel, release the GNU system as a whole, and forget the question of what 
to call GNU/Linux?</a>"
+msgstr "<a href=\"#finishhurd\" id=\"TOCfinishhurd\">Pse të mos përfundohet 
kerneli GNU Hurd, të hidhet në qarkullim sistemi GNU si një i tërë, dhe 
të harrohet çështja se çfarë të quhet GNU/Linux?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#lost\" id=\"TOClost\">The battle is already 
lost&mdash;society has made its decision and we can't change it, so why even 
think about it?</a>"
+msgstr "<a href=\"#lost\" id=\"TOClost\">Beteja është tashmë e 
humbu&mdash;shoqëria e ka vendosur dhe ne nuk mund ta ndryshojmë, ndaj pse 
madje ta çojmë mendjen atje?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#whatgood\" id=\"TOCwhatgood\">Society has made its decision 
and we can't change it, so what good does it do if I say 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;?</a>"
+msgstr "<a href=\"#whatgood\" id=\"TOCwhatgood\">Shoqëria e ka vendosur dhe 
ne nuk mund ta ndryshojmë, ndaj ç’të mirë sjell edhe po të them 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#explain\" id=\"TOCexplain\">Wouldn't it be better to call 
the system &ldquo;Linux&rdquo; and teach people its real origin with a 
ten-minute explanation?</a>"
+msgstr "<a href=\"#explain\" id=\"TOCexplain\">A nuk do të ishte më mirë 
që quhej sistemi &ldquo;Linux&rdquo; dhe t’u mësohej njerëzve origjina e 
njëmendtë e tij përmes një shpjegimi dhjetëminutësh?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#treatment\" id=\"TOCtreatment\">Some people laugh at you 
when you ask them to call the system GNU/Linux. Why do you subject yourself to 
this treatment?</a>"
+msgstr "<a href=\"#treatment\" id=\"TOCtreatment\">Ca persona qeshin me ju kur 
u kërkoni ta quajnë sistemin GNU/Linux. Pse ia nënshtroni veten këtij 
trajtimi?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#alienate\" id=\"TOCalienate\">Some people condemn you when 
you ask them to call the system GNU/Linux. Don't you lose by alienating 
them?</a>"
+msgstr "<a href=\"#alienate\" id=\"TOCalienate\">Ca persona ju dënojnë kur u 
kërkoni ta quajnë sistemin GNU/Linux. A nuk humbni duke i tëhuajsuar 
ata?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#rename\" id=\"TOCrename\">Whatever you contributed, is it 
legitimate to rename the operating system?</a>"
+msgstr "<a href=\"#rename\" id=\"TOCrename\">Pavarësisht nga ajo që keni 
kontribuar, a është e ligjshme të riemërtohet sistemi operativ?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#force\">Isn't it wrong to force people to call the system 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;?</a>"
+msgstr "<a href=\"#force\">A s’është gabim t’i detyrosh njerëzit ta 
quajnë sistemin &ldquo;GNU/Linux&rdquo;?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#whynotsue\">Why not sue people who call the whole system 
&ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
+msgstr "<a href=\"#whynotsue\">Pse të mos paditen njerëzit që e quajnë 
krejt sistemin &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#BSDlicense\" id=\"TOCBSDlicense\">Since you objected to the 
original BSD license's advertising requirement to give credit to the University 
of California, isn't it hypocritical to demand credit for the GNU project?</a>"
+msgstr "<a href=\"#BSDlicense\" id=\"TOCBSDlicense\">Meqë ju kundërshtuat 
domosdoshmërinë e përmendjes së Universitetit të Kalifornisë sipas lejes 
origjinale BSD, a nuk është hipokrizi të kërkohet përmendja e projektit 
GNU?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#require\" id=\"TOCrequire\">Shouldn't you put something in 
the GNU GPL to require people to call the system &ldquo;GNU&rdquo;?</a>"
+msgstr "<a href=\"#require\" id=\"TOCrequire\">Mos vallë duhet vënë diçka 
te GNU GPL t’u kërkojë njerëzve ta quajnë sistemin &ldquo;GNU&rdquo;?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#deserve\" id=\"TOCdeserve\">Since you failed to put 
something in the GNU GPL to require people to call the system 
&ldquo;GNU&rdquo;, you deserve what happened; why are you complaining now?</a>"
+msgstr "<a href=\"#deserve\" id=\"TOCdeserve\">Meqë dështuat të vendosnit 
diçka te GNU GPL-ja për t’u kërkuar njerëzve ta quajnë sistemin 
&ldquo;GNU&rdquo;, mirë t’ju bëhet; pse ankoheni tani?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#contradict\" id=\"TOCcontradict\">Wouldn't you be better off 
not contradicting what so many people believe?</a>"
+msgstr "<a href=\"#contradict\" id=\"TOCcontradict\">Mos do të ishte më 
mirë të mos i dilnit kundër asaj çka shumë vetë e besojnë?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#somanyright\" id=\"TOCsomanyright\">Since many people call 
it &ldquo;Linux&rdquo;, doesn't that make it right?</a>"
+msgstr "<a href=\"#somanyright\" id=\"TOCsomanyright\">Meqë shumë vetë e 
quajnë &ldquo;Linux&rdquo;, a e bën kjo të saktë?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#knownname\" id=\"TOCknownname\">Isn't it better to call the 
system by the name most users already know?</a>"
+msgstr "<a href=\"#knownname\" id=\"TOCknownname\">A s’është më mirë të 
quhet sistemi me emrin që e njohin shumica e përdoruesve?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"#winning\" id=\"TOCwinning\">Many people care about what's 
convenient or who's winning, not about arguments of right or wrong. Couldn't 
you get more of their support by a different road?</a>"
+msgstr "<a href=\"#winning\" id=\"TOCwinning\">Mjaft vetë janë të ndjeshëm 
mbi çka është e leverdishme apo se kush po fiton, jo rreth argumenteve të 
drejtë apo të gabuar. A nuk mund ta përthithni mbështetjen e tyre përmes 
një rruge tjetër?</a>"
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Why do you call it GNU/Linux and not Linux? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#why\">#why</a>)</span>"
+msgstr "Pse e quani GNU/Linux dhe jo Linux? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#why\">#why</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "Most operating system distributions based on Linux as kernel are 
basically modified versions of the GNU operating system. We began developing 
GNU in 1984, years before Linus Torvalds started to write his kernel. Our goal 
was to develop a complete free operating system. Of course, we did not develop 
all the parts ourselves&mdash;but we led the way. We developed most of the 
central components, forming the largest single contribution to the whole 
system. The basic vision was ours too."
+msgstr "Shumica e sistemeve operativë të bazuar në Linux si kernel janë 
në thelb versione të ndryshuara të sistemit operativ GNU. E filluam 
zhvillimin e GNU-së më 1984, vite përpara se Linus Torvalds të fillonte 
shkrimin e kernelit të vet. Qëllimi ynë qe të zhvillonim një sistem 
operativ tërësisht të lirë. Sigurisht, nuk i hartuam vetë të tëra 
pjesët&mdash;por ama udhëhoqëm. Zhvilluam shumicën e përbërësve 
qendrorë, duke formuar kështu kontributin më të madh si njësi më vete te 
krejt sistemi. I yni qe edhe përfytyrimi bazë."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid "In fairness, we ought to get at least equal mention."
 msgstr "Pa hile, të paktën duhet të përmendemi njësoj."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"See <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Linux and the GNU System</a> and <a "
-"href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">GNU Users Who Have Never "
-"Heard of GNU</a> for more explanation, and <a href=\"/gnu/the-gnu-project."
-"html\">The GNU Project</a> for the history."
-msgstr ""
-"Për më tepër shpjegime, shihni <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Linux-i 
"
-"dhe Sistemi GNU</a> dhe <a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html"
-"\">Përdorues të GNU-së Që Nuk Kanë Dëgjuar Kurrë Për GNU-në</a>, dhe 
<a href="
-"\"/gnu/the-gnu-project.html\">Projekti GNU</a>, për historikun."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Why is the name important? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
-"\"#whycare\">#whycare</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Pse ka rëndësi emri? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#whycare"
-"\">#whycare</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"Although the developers of Linux, the kernel, are contributing to the free "
-"software community, many of them do not care about freedom. People who "
-"think the whole system is Linux tend to get confused and assign to those "
-"developers a role in the history of our community which they did not "
-"actually play. Then they give inordinate weight to those developers' views."
-msgstr ""
-"Edhe pse zhvilluesit e Linux-it, kernelit, kanë dhënë ndihmesë te 
bashkësia "
-"e software-it të lirë, shumëve prej tyre nuk u bëhet vonë për lirinë. 
"
-"Njerëzit që mendojnë se krejt sistemi është Linux priren të 
ngatërrohen dhe "
-"t’u japin këtyre zhvilluesve një rol në historinë e bashkësisë sonë, 
rol që "
-"nuk e kanë luajtur. Mandej u japin peshë të shpërpjesëtuar ideve të 
këtyre "
-"zhvilluesve."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"Calling the system GNU/Linux recognizes the role that our idealism played in "
-"building our community, and <a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">helps the "
-"public recognize the practical importance of these ideals</a>."
-msgstr ""
-"Duke e quajtur sistemin GNU/Linux pranohet roli që idealizmi ynë luajti në 
"
-"krijimin e bashkësisë sonë, dhe <a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\"> "
-"ndihmohet publiku të pranojë rëndësinë praktike të këtyre 
idealeve</a>."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"How did it come about that most people call the system &ldquo;Linux&rdquo;? "
-"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#howerror\">#howerror</a>)</"
-"span>"
-msgstr ""
-"Si ndodhi që shumica e njerëzve e quan sistemin &ldquo;Linux&rdquo;? <span "
-"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#howerror\">#howerror</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"Calling the system &ldquo;Linux&rdquo; is a confusion that has spread faster "
-"than the corrective information."
-msgstr ""
-"Ta quash sistemin &ldquo;Linux&rdquo; është ngatërrim që u përhap më 
shpejt "
-"se sa informacioni i saktë."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"The people who combined Linux with the GNU system were not aware that that's "
-"what their activity amounted to. They focused their attention on the piece "
-"that was Linux and did not realize that more of the combination was GNU. "
-"They started calling it &ldquo;Linux&rdquo; even though that name did not "
-"fit what they had. It took a few years for us to realize what a problem "
-"this was and ask people to correct the practice. By that time, the "
-"confusion had a big head start."
-msgstr ""
-"Njerëzit që ndërthurën Linux-in me sistemin GNU nuk qenë të 
vetëdijshëm se "
-"kaq qe veprimtaria e tyre. Ata u përqendruan te pjesa që qe Linux dhe nuk "
-"kuptuan se më shumë te ndërthurja qe GNU. Filluan ta quanin &ldquo;"
-"Linux&rdquo; edhe pse ai emër nuk i shkonte për shtat asaj çka kishin. Na 
u "
-"deshën disa vjet që të kuptonim se ku qe problemi këtu dhe t’u 
kërkonim "
-"njerëzve ta ndreqnin këtë praktikë. Në atë kohë, ngatërrimi pat 
filluar "
-"duke qenë më para."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"Most of the people who call the system &ldquo;Linux&rdquo; have never heard "
-"why that's not the right thing. They saw others using that name and assume "
-"it must be right. The name &ldquo;Linux&rdquo; also spreads a false picture "
-"of the system's origin, because people tend to suppose that the system's "
-"history was such as to fit that name. For instance, they often believe its "
-"development was started by Linus Torvalds in 1991. This false picture tends "
-"to reinforce the idea that the system should be called &ldquo;Linux&rdquo;."
-msgstr ""
-"Shumica e njerëzve që e quan sistemin &ldquo;Linux&rdquo; nuk kanë 
dëgjuar "
-"kurrë pse kjo nuk është gjëja e saktë. Panë të tjerë që e 
përdornin këtë "
-"emër dhe e morën të mirëqenë që duhej të ishte i saktë. Emri &ldquo;"
-"Linux&rdquo; përhap gjithashtu një pamje të rreme mbi origjinën e 
sistemit, "
-"ngaqë njerëzit priren të hamendësojnë se historiku i sistemit qe i 
tillë që "
-"emri t’i përshtatej. Fjala vjen, ata shpesh besojnë se zhvillimi i tij 
zuri "
-"fill me Linus Torvalds-in më 1991. Kjo pamje e rreme priret të 
përforcojë "
-"idenë se sistemi do të duhej quajtur &ldquo;Linux&rdquo;."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"Many of the questions in this file represent people's attempts to justify "
-"the name they are accustomed to using."
-msgstr ""
-"Mjaft nga pyetjet këtu përfaqësojnë përpjekjet e njerëzve për të 
përligjur "
-"emrin që janë mësuar të përdorin."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Should we always say &ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;Linux&rdquo;? "
-"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#always\">#always</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Duhet përherë të themi &ldquo;GNU/Linux&rdquo; në vend se &ldquo;"
-"Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#always"
-"\">#always</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"Not always&mdash;only when you're talking about the whole system. When "
-"you're referring specifically to the kernel, you should call it &ldquo;"
-"Linux&rdquo;, the name its developer chose."
-msgstr ""
-"Jo përherë&mdash;vetëm kur flisni mbi sistemin si i tërë. Kur i 
referoheni "
-"veçan kernelit, duhet ta quani &ldquo;Linux&rdquo;, me emrin që i zgjodhi "
-"programuesi."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"When people call the whole system &ldquo;Linux&rdquo;, as a consequence they "
-"call the whole system by the same name as the kernel. This causes many "
-"kinds of confusion, because only experts can tell whether a statement is "
-"about the kernel or the whole system. By calling the whole system &ldquo;"
-"GNU/Linux&rdquo;, and calling the kernel &ldquo;Linux&rdquo;, you avoid the "
-"ambiguity."
-msgstr ""
-"Kur njerëzit e quajnë krejt sistemin &ldquo;Linux&rdquo;, në fakt quajnë "
-"tërë sistemin me emrin e kernelit. Kjo shkakton shumë lloje ngatërrimi, "
-"ngaqë vetëm ekspertët mund të tregojnë nëse një pohim ka të bëjë me 
kernelin "
-"apo me krejt sistemin. Duke e quajtur krejt sistemin &ldquo;GNU/"
-"Linux&rdquo;, dhe kernelin &ldquo;Linux&rdquo;, shmangni dykuptimësinë."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Would Linux have achieved the same success if there had been no GNU? <span "
-"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linuxalone\">#linuxalone</a>)</"
-"span>"
-msgstr ""
-"A do të kish arritur Linux-i të njëjtin sukses po të mos kish pasur fare "
-"GNU? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linuxalone"
-"\">#linuxalone</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"In that alternative world, there would be nothing today like the GNU/Linux "
-"system, and probably no free operating system at all. No one attempted to "
-"develop a free operating system in the 1980s except the GNU Project and "
-"(later) Berkeley CSRG, which had been specifically asked by the GNU Project "
-"to start freeing its code."
-msgstr ""
-"Në atë botë alternative, sot nuk do të kishte asgjë të ngjashme me 
sistemin "
-"GNU/Linux, dhe ndoshta fare sistem operativ të lirë. Askush nuk u përpoq 
të "
-"krijonte një sistem operativ të lirë gjatë viteve ’80, hiq Projektin 
GNU dhe "
-"(më pas) Berkeley CSRG, të cilit i qe kërkuar shprehimisht nga Projekti 
GNU "
-"të fillonte e ta bënte kodin të lirë."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"Linus Torvalds was partly influenced by a speech about GNU in Finland in "
-"1990. It's possible that even without this influence he might have written "
-"a Unix-like kernel, but it probably would not have been free software. "
-"Linux became free in 1992 when Linus rereleased it under the GNU GPL. (See "
-"the release notes for version 0.12.)"
-msgstr ""
-"Linus Torvalds ka qenë ndikuar pjesërisht nga një fjalim mbi GNU-në në "
-"Finlandë më 1990. Është e mundur që edhe pa këtë ndikim ta kish 
shkruar "
-"kernelin e ngjashëm me Unix, por ndoshta mund të mos kish qenë 
<em>software</"
-"em> i lirë. Linux-i u bë i lirë më 1992 kur Linus e rihodhi në 
qarkullim "
-"nën GNU GPL. (Shihni shënime versioni për versionin 0.12.)"
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"Even if Torvalds had released Linux under some other free software license, "
-"a free kernel alone would not have made much difference to the world. The "
-"significance of Linux came from fitting into a larger framework, a complete "
-"free operating system: GNU/Linux."
-msgstr ""
-"Edhe sikur Torvalds ta kish hedhur në qarkullim Linux-in nën ndonjë leje "
-"tjetër për <em>software</em> të lirë, vetëm një kernel i lirë nuk do 
të kish "
-"sjellë ndonjë ndryshim kushedi në botë. Rëndësia e Linux-it rrodhi 
prej "
-"vendit që zinte në një kuadër më të gjerë pune, një sistem operativ "
-"krejtësisht të lirë: GNU/Linux."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Wouldn't it be better for the community if you did not divide people with "
-"this request? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#divide"
-"\">#divide</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Nuk do të qe më mirë për bashkësinë nëse nuk do t’i përçanit 
njerëzit me "
-"këtë kërkesë? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#divide"
-"\">#divide</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"When we ask people to say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, we are not dividing "
-"people. We are asking them to give the GNU Project credit for the GNU "
-"operating system. This does not criticize anyone or push anyone away."
-msgstr ""
-"Kur u kërkojmë njerëzve të thonë &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, nuk po 
përçajmë "
-"njerëzit. Po u kërkojmë t’i njohin hakun Projektit GNU për sistemin "
-"operativ GNU. Kjo nuk është kritikë për ndonjë, e as hedhje tutje e 
dikujt."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"However, there are people who do not like our saying this. Sometimes those "
-"people push us away in response. On occasion they are so rude that one "
-"wonders if they are intentionally trying to intimidate us into silence. It "
-"doesn't silence us, but it does tend to divide the community, so we hope you "
-"can convince them to stop."
-msgstr ""
-"Sidoqoftë, ka njerëz të cilëve nuk u pëlqen kjo që themi. Ndonjëherë 
këta, "
-"si kundërpërgjigje, na shtyjnë tej. Ka raste që janë kaq të vrazhdët 
sa "
-"dikush pyet veten nëse këta me qëllim po përpiqen të na trembin e të na 
"
-"bëjnë të heshtim. Gojën nuk na e mbyllin dot, por bashkësisë ia japin 
një "
-"krisje, ndaj shpresojmë që të arrini t’i bindni të reshtin së bëri 
kështu."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"However, this is only a secondary cause of division in our community. The "
-"largest division in the community is between people who appreciate free "
-"software as a social and ethical issue and consider proprietary software a "
-"social problem (supporters of the free software movement), and those who "
-"cite only practical benefits and present free software only as an efficient "
-"development model (the open source movement)."
-msgstr ""
-"Sidoqoftë, ky është shkak vetëm dytësor përçarjeje në bashkësinë 
tonë. "
-"Përçarja më e madhe te bashkësia është mes njerëzve që e vlerësojnë 
software-"
-"in e lirë si çështje shoqërore dhe etike dhe e konsiderojnë software-in "
-"pronësor një problem shoqëror (mbështetësit e lëvizjes për 
<em>software</em> "
-"të lirë), dhe ata që përmendin vetëm përfitimet praktike dhe e 
paraqesin "
-"software-in e lirë vetëm si model të efektshëm zhvillimi (lëvizja për 
burim "
-"të hapur)."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"This disagreement is not just a matter of names&mdash;it is a matter of "
-"differing basic values. It is essential for the community to see and think "
-"about this disagreement. The names &ldquo;free software&rdquo; and &ldquo;"
-"open source&rdquo; are the banners of the two positions. See <a href=\"/"
-"philosophy/open-source-misses-the-point.html\">Why Open Source misses the "
-"point of Free Software</a>."
-msgstr ""
-"Ky mospajtim nuk është thjesht punë emrash&mdash;është punë ndarjeje 
për hir "
-"të vlerave bazë. Është thelbësore për bashkësinë ta shohë dhe të 
mendohet "
-"rreth këtij mospajtimi. Emrat &ldquo; <em>software</em> i lirë&rdquo; dhe "
-"&ldquo;burim i hapur&rdquo; janë simbolet e dy kampeve. Shihni <a href=\"/"
-"philosophy/open-source-misses-the-point.html\">Pse Burimi i Hapur nuk e rrok "
-"thelbin e Software-it të Lirë</a>."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"The disagreement over values partially aligns with the amount of attention "
-"people pay to the GNU Project's role in our community. People who value "
-"freedom are more likely to call the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, and "
-"people who learn that the system is &ldquo;GNU/Linux&rdquo; are more likely "
-"to pay attention to our philosophical arguments for freedom and community "
-"(which is why the choice of name for the system makes a real difference for "
-"society). However, the disagreement would probably exist even if everyone "
-"knew the system's real origin and its proper name, because the issue is a "
-"real one. It can only go away if we who value freedom either persuade "
-"everyone (which won't be easy) or are defeated entirely (let's hope not)."
-msgstr ""
-"Mospajtimi mbi vlerat shkon pjesërisht në një vijë me vëmendjen që 
njerëzit "
-"i kushtojnë rolit të Projektit GNU te bashkësia jonë. Njerëzit që 
çmojnë "
-"lirinë ka më shumë të ngjarë ta quajnë sistemin 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;, dhe "
-"njerëzit që mësojnë se sistemi është &ldquo;GNU/Linux&rdquo; ka më 
tepër "
-"gjasa t’i kushtojnë vëmendje argumenteve tanë filozofikë mbi lirinë 
dhe "
-"bashkësinë (çka shpjegon pse zgjedhja e emrave të sistemit shpie në një 
"
-"ndryshim të njëmendtë për shoqërinë). Sidoqoftë, mospajtimi ndoshta 
do të "
-"ekzistonte edhe nëse gjithkush do ta dinte origjinën e njëmendtë të 
sistemit "
-"dhe emrin e tij të saktë, ngaqë problemi është i njëmendtë. Mund të 
tretet "
-"vetëm nëse ne që çmojmë lirinë, bindim gjithsecilin (çka nuk do të 
jetë e "
-"lehtë), ose na mundin plotësisht (le të shpresojmë se jo)."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Doesn't the GNU project support an individual's free speech rights to call "
-"the system by any name that individual chooses? <span class=\"anchor-"
-"reference-id\">(<a href=\"#freespeech\">#freespeech</a>)</span>"
-msgstr ""
-"A nuk e përkrah projekti GNU të drejtën e fjalës së lirë të dikujt që 
ta "
-"quajë sistemin me çfarëdo emri që ai zgjedh? <span 
class=\"anchor-reference-"
-"id\">(<a href=\"#freespeech\">#freespeech</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"Yes, indeed, we believe you have a free speech right to call the operating "
-"system by any name you wish. We ask that people call it GNU/Linux as a "
-"matter of doing justice to the GNU project, to promote the values of freedom "
-"that GNU stands for, and to inform others that those values of freedom "
-"brought the system into existence."
-msgstr ""
-"Po, vërtet, besojmë se keni të drejtën tuaj të fjalës së lirë ta 
quani "
-"sistemin operativ me çfarëdo emri që doni. U kërkojmë njerëzve ta 
quajnë "
-"GNU/Linux në frymën e të dhënit hak projektit GNU, për të nxitur vlerat 
e "
-"lirisë të cilat nënkuptohen me GNU-në, dhe për t’u bërë të ditur 
të tjerëve "
-"që sistemin e pollën këto vlera të lirisë."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Since everyone knows GNU's role in developing the system, doesn't the &ldquo;"
-"GNU/&rdquo; in the name go without saying? <span class=\"anchor-reference-id"
-"\">(<a href=\"#everyoneknows\">#everyoneknows</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Meqë kushdo e njeh rolin e GNU-së në zhvillimin e sistemit, ka nevojë që 
të "
-"thuhet patjetër &ldquo;GNU/&rdquo;-ja te emri? <span class=\"anchor-"
-"reference-id\">(<a href=\"#everyoneknows\">#everyoneknows</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"Experience shows that the system's users, and the computer-using public in "
-"general, often know nothing about the GNU system. Most articles about the "
-"system do not mention the name &ldquo;GNU&rdquo;, or the ideals that GNU "
-"stands for. <a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">GNU Users "
-"Who Have Never Heard of GNU</a> explains further."
-msgstr ""
-"Përvoja tregon se përdoruesit e sistemit, dhe publiku përdorues i "
-"kompjuterit përgjithësisht, shpesh nuk di asgjë rreth sistemit GNU. 
Shumica "
-"e artikujve rreth sistemit nuk e përmendin emrin &ldquo;GNU&rdquo;, ose "
-"idealet që përfaqëson GNU-ja. Kjo trajtohet më gjerë te <a 
href=\"/gnu/gnu-"
-"users-never-heard-of-gnu.html\">Përdorues GNU Që Nuk Kanë Dëgjuar Kurrë 
Për "
-"GNU-në</a>."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"The people who say this are probably geeks thinking of the geeks they know. "
-"Geeks often do know about GNU, but many have a completely wrong idea of what "
-"GNU is. For instance, many think it is a collection of <a href=\"#tools"
-"\">&ldquo;tools&rdquo;</a>, or a project to develop tools."
-msgstr ""
-"Njerëzit që e thonë këtë ndoshta janë \"geeks\", me të tjerë geeks-a 
në "
-"mendje. Geeks-at shpesh kanë dijeni mbi GNU-në, por shumë prej tyre kanë 
"
-"një ide plotësisht të gabuar mbi atë çka është GNU-ja. Sa për 
shembull, "
-"mjaft prej tyre mendojnë se është një koleksion <a 
href=\"#tools\">&ldquo;"
-"mjetesh&rdquo;</a>, ose një projekt për zhvillim mjetesh."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"The wording of this question, which is typical, illustrates another common "
-"misconception. To speak of &ldquo;GNU's role&rdquo; in developing something "
-"assumes that GNU is a group of people. GNU is an operating system. It "
-"would make sense to talk about the GNU Project's role in this or some other "
-"activity, but not that of GNU."
-msgstr ""
-"Fjalët e përdorura në këtë pyetje, çka është tipike, ilustrojnë një 
tjetër "
-"keqkuptim. Të flasësh për &ldquo;rolin e GNU-së&rdquo; në zhvillimin e "
-"diçkaje nënkupton që GNU-ja është një grup njerëzish. GNU-ja është 
një "
-"sistem operativ. Mund të kish kuptim të flitej rreth rolit të Projektit 
GNU "
-"në këtë apo në atë veprimtari, por jo në atë të GNU-së."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Since I know the role of GNU in this system, why does it matter what name I "
-"use? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
-"\"#everyoneknows2\">#everyoneknows2</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Ngaqë e di rolin e GNU-së në sistem, pse ka rëndësi çfarë emri 
përdor? <span "
-"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#everyoneknows2\">#everyoneknows2</"
-"a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"If your words don't reflect your knowledge, you don't teach others. Most "
-"people who have heard of the GNU/Linux system think it is &ldquo;"
-"Linux&rdquo;, that it was started by Linus Torvalds, and that it was "
-"intended to be &ldquo;open source&rdquo;. If you don't tell them, who will?"
-msgstr ""
-"Po qe se fjalët tuaja nuk pasqyrojnë dijet tuaja, nuk u mësoni gjë të "
-"tjerëve. Shumica e njerëzve që kanë dëgjuar për sistemin GNU/Linux 
mendojnë "
-"se është &ldquo;Linux&rdquo;, që zuri fill me Linus Torvalds-in, dhe se qe 
"
-"menduar të ishte me &ldquo;burim të hapur&rdquo;. Nëse nuk ua thoni ju, "
-"kush do t’ua thotë?"
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Isn't shortening &ldquo;GNU/Linux&rdquo; to &ldquo;Linux&rdquo; just like "
-"shortening &ldquo;Microsoft Windows&rdquo; to &ldquo;Windows&rdquo;? <span "
-"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#windows\">#windows</a>)</span>"
-msgstr ""
-"A s’është shkurtimi i &ldquo;GNU/Linux&rdquo;-së në &ldquo;Linux&rdquo; 
"
-"njësoj si shkurtimi i &ldquo;Microsoft Windows&rdquo;-it në &ldquo;"
-"Windows&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#windows"
-"\">#windows</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"It's useful to shorten a frequently-used name, but not if the abbreviation "
-"is misleading."
-msgstr ""
-"Është i dobishëm shkurtimi i emrave që përdoren shpesh, por jo kur 
shkurtimi "
-"të ngatërron."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"Almost everyone in developed countries really does know that the &ldquo;"
-"Windows&rdquo; system is made by Microsoft, so shortening &ldquo;Microsoft "
-"Windows&rdquo; to &ldquo;Windows&rdquo; does not mislead anyone as to that "
-"system's nature and origin. Shortening &ldquo;GNU/Linux&rdquo; to &ldquo;"
-"Linux&rdquo; does give the wrong idea of where the system comes from."
-msgstr ""
-"Në vendet e zhvilluara, thuajse gjithkush e di vërtet që sistemi &ldquo;"
-"Windows&rdquo; është bërë nga Microsoft-i, kështu që shkurtimi nga 
&ldquo;"
-"Microsoft Windows&rdquo; në &ldquo;Windows&rdquo; nuk ngatërron njeri 
lidhur "
-"me natyrën dhe origjinën e atij sistemi. Shkurtimi i &ldquo;GNU/Linux-"
-"it&rdquo; në &ldquo;Linux&rdquo; jep ide të gabuar lidhur me se nga rrjedh "
-"sistemi."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"The question is itself misleading because GNU and Microsoft are not the same "
-"kind of thing. Microsoft is a company; GNU is an operating system."
-msgstr ""
-"Vetë pyetja është ngatërruese, ngaqë GNU dhe Microsoft nuk janë nga i 
njëjti "
-"lloj gjërash. Microsoft është një shoqëri; GNU është një sistem 
operativ."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Isn't GNU a collection of programming tools that were included in Linux? "
-"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#tools\">#tools</a>)</span>"
-msgstr ""
-"A s’është GNU një koleksion mjetesh programimi që u përfshinë në 
Linux? "
-"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#tools\">#tools</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"People who think that Linux is an entire operating system, if they hear "
-"about GNU at all, often get a wrong idea of what GNU is. They may think "
-"that GNU is the name of a collection of programs&mdash;often they say &ldquo;"
-"programming tools&rdquo;, since some of our programming tools became popular "
-"on their own. The idea that &ldquo;GNU&rdquo; is the name of an operating "
-"system is hard to fit into a conceptual framework in which that operating "
-"system is labeled &ldquo;Linux&rdquo;."
-msgstr ""
-"Njerëzit që mendojnë se Linux-i është një sistem operativ i plotë, po 
qe se "
-"dëgjojnë gjë për GNU-në, shpesh përftojnë një ide të gabuar rreth se 
çka "
-"është GNU-ja. Mund të mendojnë që GNU-ja është emri i një koleksioni 
"
-"programesh&mdash;thonë shpesh &ldquo;mjete programimi&rdquo;, ngaqë disa "
-"prej mjeteve tona për programim u bënë popullore për llogari të tyre. 
Ideja "
-"se &ldquo;GNU&rdquo; është emri i një sistemi operativ nuk hyn lehtë në 
një "
-"kuadër konceptual pune te i cili ai sistem operativ është quajtur &ldquo;"
-"Linux&rdquo;."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"The GNU Project was named after the GNU operating system&mdash;it's the "
-"project to develop the GNU system. (See <a href=\"/gnu/initial-announcement."
-"html\">the 1983 initial announcement</a>.)"
-msgstr ""
-"Projekti GNU u quajt kështu për shkak të sistemit operativ 
GNU&mdash;është "
-"projekti për zhvillimin e sistemit GNU. (Shihni <a href=\"/gnu/initial-"
-"announcement.html\">njoftimin fillestar të 1983-it</a>.)"
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"We developed programs such as GCC, GNU Emacs, GAS, GLIBC, BASH, etc., "
-"because we needed them for the GNU operating system. GCC, the GNU Compiler "
-"Collection is the compiler that we wrote for the GNU operating system. We, "
-"the many people working on the GNU Project, developed Ghostscript, GNUCash, "
-"GNU Chess and GNOME for the GNU system too."
-msgstr ""
-"Zhvilluam programe të tillë si GCC, GNU Emacs, GAS, GLIBC, BASH, etj., 
ngaqë "
-"na duheshin për sistemin operativ GNU. GCC, GNU Compiler Collection është 
"
-"përpiluesi që shkruam për sistemin operativ GNU. Ne, gjithë ata persona 
që "
-"punuan në Projektin GNU, hartuan edhe Ghostscript, GNUCash, GNU Chess dhe "
-"GNOME për sistemin GNU."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"What is the difference between an operating system and a kernel? <span class="
-"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#osvskernel\">#osvskernel</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Ç’ndryshim ka mes një sistemi operativ dhe një kerneli? <span 
class=\"anchor-"
-"reference-id\">(<a href=\"#osvskernel\">#osvskernel</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"An operating system, as we use the term, means a collection of programs that "
-"are sufficient to use the computer to do a wide variety of jobs. A general "
-"purpose operating system, to be complete, ought to handle all the jobs that "
-"many users may want to do."
-msgstr ""
-"Një sistem operativ, ashtu si e përdorim termin, do të thotë një 
koleksion "
-"programesh që janë të mjaftueshëm për të përdorur kompjuterin për 
kryerje "
-"shumë punësh të ndryshme. Një sistem operativ i përgjithshëm, që të 
jetë i "
-"plotë, duhet të përmbushë krejt detyrat që u duhet të kryejnë një 
numri sa "
-"më të madh përdoruesish."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"The kernel is one of the programs in an operating system&mdash;the program "
-"that allocates the machine's resources to the other programs that are "
-"running. The kernel also takes care of starting and stopping other programs."
-msgstr ""
-"Kerneli është njëri nga programet e një sistemi operativ&mdash;programi 
që u "
-"shpërndan mundësitë e makinës programeve të tjera që xhirohen. Kerneli 
"
-"kujdeset gjithashtu për nisjen dhe ndalimin e programeve të tjera."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"To confuse matters, some people use the term &ldquo;operating system&rdquo; "
-"to mean &ldquo;kernel&rdquo;. Both uses of the term go back many years. "
-"The use of &ldquo;operating system&rdquo; to mean &ldquo;kernel&rdquo; is "
-"found in a number of textbooks on system design, going back to the 80s. At "
-"the same time, in the 80s, the &ldquo;Unix operating system&rdquo; was "
-"understood to include all the system programs, and Berkeley's version of "
-"Unix included even games. Since we intended GNU to be a Unix-like operating "
-"system, we use the term &ldquo;operating system&rdquo; in the same way."
-msgstr ""
-"Si për t’i ngatërruar gjërat, disa njerëz e përdorin termin 
&ldquo;sistem "
-"operativ&rdquo; për të nënkuptuar &ldquo;kernelin&rdquo;. Të dy 
përdorimet "
-"e termit i kanë rrënjët thellë në vite. Përdorimi i &ldquo;sistemit "
-"operativ&rdquo; për të nënkuptuar &ldquo;kernelin&rdquo; gjendet në një "
-"numër librash shkollorë mbi konceptimin e sistemeve, që herët në vitet "
-"’80.  Në të njëjtën kohë, gjatë viteve ’80, &ldquo;sistemi 
operativ "
-"Unix&rdquo; kuptohej se përfshinte krejt programet e sistemit, dhe versioni "
-"Unix i Berkeley-t përfshinte madje dhe lojëra. Ngaqë synonim që GNU të 
ishte "
-"sistem operativ i ngjashëm me Unix, e përdorim termin &ldquo;sistem "
-"operativ&rdquo; në të njëjtën mënyrë."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"Most of the time when people speak of the &ldquo;Linux operating "
-"system&rdquo; they are using &ldquo;operating system&rdquo; in the same "
-"sense we use: they mean the whole collection of programs. If that's what "
-"you are referring to, please call it &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. If you mean "
-"just the kernel, then &ldquo;Linux&rdquo; is the right name for it, but "
-"please say &ldquo;kernel&rdquo; also to avoid ambiguity about which body of "
-"software you mean."
-msgstr ""
-"Shumicën e kohës kur njerëzit flasin për &ldquo;sistemin operativ "
-"Linux&rdquo; e përdorin togfjalëshin &ldquo;sistem operativ&rdquo; në të "
-"njëjtin kuptim që e përdorim dhe ne: nënkuptojnë me të koleksionin e 
plotë "
-"të programeve. Po qe se kjo është ajo të cilës i referoheni, ju lutemi, 
"
-"quajeni &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Po qe se e kishit fjalën vetëm për "
-"kernelin, atëherë &ldquo;Linux&rdquo; është emri i saktë për të, por 
ju "
-"lutemi, thoni &ldquo;kerneli&rdquo; po ashtu, për të shmangur 
dykuptimësinë "
-"lidhur se për cilën pjesë software-i e keni fjalën."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"If you prefer to use some other term such as &ldquo;system "
-"distribution&rdquo; for the entire collection of programs, instead of &ldquo;"
-"operating system&rdquo;, that's fine. Then you would talk about GNU/Linux "
-"system distributions."
-msgstr ""
-"Po qe se parapëlqeni përdorimin e disa termave të tjerë të tillë si 
&ldquo;"
-"shpërndarje sistemi&rdquo; për koleksionin e plotë të programeve, në 
vend të "
-"&ldquo;sistemit operativ&rdquo;, asnjë problem. Në raste të tilla do të "
-"flitnit për shpërndarje sistemi GNU/Linux."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"The kernel of a system is like the foundation of a house. How can a house "
-"be almost complete when it doesn't have a foundation? <span class=\"anchor-"
-"reference-id\">(<a href=\"#house\">#house</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Kerneli i një sistemi është si themelet e shtëpisë. Si mund të jetë 
thuajse "
-"e mbaruar një shtëpi që nuk ka themele? <span 
class=\"anchor-reference-id\">"
-"(<a href=\"#house\">#house</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"A kernel is not much like the foundation of a house because building an "
-"operating system is not much like building a house."
-msgstr ""
-"Kerneli nuk krahasohet me themelet e një banese, ngaqë ndërtimi i një "
-"sistemi operativ nuk i ngjan ndërtimit të një banese."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"A house is built from lots of little general parts that are cut and put "
-"together in situ. They have to be put together from the bottom up. Thus, "
-"when the foundation has not been built, no substantial part has been built; "
-"all you have is a hole in the ground."
-msgstr ""
-"Një ndërtesë krijohet nga shumë pjesë të vogla të përgjithshme që i 
presin e "
-"i vënë tok \"in situ\". Duhen vënë tok nga poshtë lart. Ndaj, po qe se 
nuk "
-"janë ndërtuar themelet, nuk ndërton dot ndonjë pjesë thelbësore; ajo 
çka "
-"keni është një gropë në terren."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"By contrast, an operating system consists of complex components that can be "
-"developed in any order. When you have developed most of the components, "
-"most of the work is done. This is much more like the International Space "
-"Station than like a house. If most of the Space Station modules were in "
-"orbit but awaiting one other essential module, that would be like the GNU "
-"system in 1992."
-msgstr ""
-"Përkundrazi, një sistem operativ përbëhet nga përbërës të ndërlikuar 
që mund "
-"të zhvillohen në çfarëdo radhe. Pasi të keni krijuar shumicën e 
përbërësve, "
-"shumica e punës është kryer. Më shumë i ngjan Stacionit Ndërkombëtar "
-"Hapësinor, se sa një banese. Nëse shumica e moduleve të Stacionit 
Hapësinor "
-"qenë në orbitë por po pritej për një modul tjetër thelbësor, kjo do 
t’i "
-"ngjante sistemit GNU më 1992."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Isn't the kernel the brain of the system? <span class=\"anchor-reference-id"
-"\">(<a href=\"#brain\">#brain</a>)</span>"
-msgstr ""
-"A s’është kerneli truri i sistemit? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a "
-"href=\"#brain\">#brain</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"A computer system is not much like a human body, and no part of it plays a "
-"role comparable to that of the brain in a human."
-msgstr ""
-"Një sistem kompjuterik nuk i ngjan shumë një trupi njerëzor, dhe asnjë 
pjesë "
-"e tij nuk luan ndonjë rol të krahasueshëm me atë të trurit te qenia "
-"njerëzore."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Isn't writing the kernel most of the work in an operating system? <span "
-"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#kernelmost\">#kernelmost</a>)</"
-"span>"
-msgstr ""
-"A s’është shkrimi i kernelit pjesa dërrmuese e punës për një sistem "
-"operativ? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#kernelmost"
-"\">#kernelmost</a>)</span>"
+msgid "See <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Linux and the GNU System</a> 
and <a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">GNU Users Who Have Never 
Heard of GNU</a> for more explanation, and <a 
href=\"/gnu/the-gnu-project.html\">The GNU Project</a> for the history."
+msgstr "Për më tepër shpjegime, shihni <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Linux-i dhe Sistemi GNU</a> dhe <a 
href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">Përdorues të GNU-së Që Nuk 
Kanë Dëgjuar Kurrë Për GNU-në</a>, dhe <a 
href=\"/gnu/the-gnu-project.html\">Projekti GNU</a>, për historikun."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Why is the name important? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#whycare\">#whycare</a>)</span>"
+msgstr "Pse ka rëndësi emri? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#whycare\">#whycare</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "Although the developers of Linux, the kernel, are contributing to the 
free software community, many of them do not care about freedom. People who 
think the whole system is Linux tend to get confused and assign to those 
developers a role in the history of our community which they did not actually 
play. Then they give inordinate weight to those developers' views."
+msgstr "Edhe pse zhvilluesit e Linux-it, kernelit, kanë dhënë ndihmesë te 
bashkësia e software-it të lirë, shumëve prej tyre nuk u bëhet vonë për 
lirinë. Njerëzit që mendojnë se krejt sistemi është Linux priren të 
ngatërrohen dhe t’u japin këtyre zhvilluesve një rol në historinë e 
bashkësisë sonë, rol që nuk e kanë luajtur. Mandej u japin peshë të 
shpërpjesëtuar ideve të këtyre zhvilluesve."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "Calling the system GNU/Linux recognizes the role that our idealism 
played in building our community, and <a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">helps 
the public recognize the practical importance of these ideals</a>."
+msgstr "Duke e quajtur sistemin GNU/Linux pranohet roli që idealizmi ynë 
luajti në krijimin e bashkësisë sonë, dhe <a 
href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\"> ndihmohet publiku të pranojë rëndësinë 
praktike të këtyre idealeve</a>."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "How did it come about that most people call the system 
&ldquo;Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#howerror\">#howerror</a>)</span>"
+msgstr "Si ndodhi që shumica e njerëzve e quan sistemin &ldquo;Linux&rdquo;? 
<span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#howerror\">#howerror</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "Calling the system &ldquo;Linux&rdquo; is a confusion that has spread 
faster than the corrective information."
+msgstr "Ta quash sistemin &ldquo;Linux&rdquo; është ngatërrim që u përhap 
më shpejt se sa informacioni i saktë."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "The people who combined Linux with the GNU system were not aware that 
that's what their activity amounted to. They focused their attention on the 
piece that was Linux and did not realize that more of the combination was GNU. 
They started calling it &ldquo;Linux&rdquo; even though that name did not fit 
what they had. It took a few years for us to realize what a problem this was 
and ask people to correct the practice. By that time, the confusion had a big 
head start."
+msgstr "Njerëzit që ndërthurën Linux-in me sistemin GNU nuk qenë të 
vetëdijshëm se kaq qe veprimtaria e tyre. Ata u përqendruan te pjesa që qe 
Linux dhe nuk kuptuan se më shumë te ndërthurja qe GNU. Filluan ta quanin 
&ldquo;Linux&rdquo; edhe pse ai emër nuk i shkonte për shtat asaj çka 
kishin. Na u deshën disa vjet që të kuptonim se ku qe problemi këtu dhe 
t’u kërkonim njerëzve ta ndreqnin këtë praktikë. Në atë kohë, 
ngatërrimi pat filluar duke qenë më para."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "Most of the people who call the system &ldquo;Linux&rdquo; have never 
heard why that's not the right thing. They saw others using that name and 
assume it must be right. The name &ldquo;Linux&rdquo; also spreads a false 
picture of the system's origin, because people tend to suppose that the 
system's history was such as to fit that name. For instance, they often 
believe its development was started by Linus Torvalds in 1991. This false 
picture tends to reinforce the idea that the system should be called 
&ldquo;Linux&rdquo;."
+msgstr "Shumica e njerëzve që e quan sistemin &ldquo;Linux&rdquo; nuk kanë 
dëgjuar kurrë pse kjo nuk është gjëja e saktë. Panë të tjerë që e 
përdornin këtë emër dhe e morën të mirëqenë që duhej të ishte i 
saktë. Emri &ldquo;Linux&rdquo; përhap gjithashtu një pamje të rreme mbi 
origjinën e sistemit, ngaqë njerëzit priren të hamendësojnë se historiku 
i sistemit qe i tillë që emri t’i përshtatej. Fjala vjen, ata shpesh 
besojnë se zhvillimi i tij zuri fill me Linus Torvalds-in më 1991. Kjo pamje 
e rreme priret të përforcojë idenë se sistemi do të duhej quajtur 
&ldquo;Linux&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "Many of the questions in this file represent people's attempts to 
justify the name they are accustomed to using."
+msgstr "Mjaft nga pyetjet këtu përfaqësojnë përpjekjet e njerëzve për 
të përligjur emrin që janë mësuar të përdorin."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Should we always say &ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of 
&ldquo;Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#always\">#always</a>)</span>"
+msgstr "Duhet përherë të themi &ldquo;GNU/Linux&rdquo; në vend se 
&ldquo;Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#always\">#always</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "Not always&mdash;only when you're talking about the whole system. When 
you're referring specifically to the kernel, you should call it 
&ldquo;Linux&rdquo;, the name its developer chose."
+msgstr "Jo përherë&mdash;vetëm kur flisni mbi sistemin si i tërë. Kur i 
referoheni veçan kernelit, duhet ta quani &ldquo;Linux&rdquo;, me emrin që i 
zgjodhi programuesi."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "When people call the whole system &ldquo;Linux&rdquo;, as a consequence 
they call the whole system by the same name as the kernel. This causes many 
kinds of confusion, because only experts can tell whether a statement is about 
the kernel or the whole system. By calling the whole system 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;, and calling the kernel &ldquo;Linux&rdquo;, you avoid 
the ambiguity."
+msgstr "Kur njerëzit e quajnë krejt sistemin &ldquo;Linux&rdquo;, në fakt 
quajnë tërë sistemin me emrin e kernelit. Kjo shkakton shumë lloje 
ngatërrimi, ngaqë vetëm ekspertët mund të tregojnë nëse një pohim ka 
të bëjë me kernelin apo me krejt sistemin. Duke e quajtur krejt sistemin 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;, dhe kernelin &ldquo;Linux&rdquo;, shmangni 
dykuptimësinë."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Would Linux have achieved the same success if there had been no GNU? 
<span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#linuxalone\">#linuxalone</a>)</span>"
+msgstr "A do të kish arritur Linux-i të njëjtin sukses po të mos kish 
pasur fare GNU? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#linuxalone\">#linuxalone</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "In that alternative world, there would be nothing today like the 
GNU/Linux system, and probably no free operating system at all. No one 
attempted to develop a free operating system in the 1980s except the GNU 
Project and (later) Berkeley CSRG, which had been specifically asked by the GNU 
Project to start freeing its code."
+msgstr "Në atë botë alternative, sot nuk do të kishte asgjë të ngjashme 
me sistemin GNU/Linux, dhe ndoshta fare sistem operativ të lirë. Askush nuk 
u përpoq të krijonte një sistem operativ të lirë gjatë viteve ’80, hiq 
Projektin GNU dhe (më pas) Berkeley CSRG, të cilit i qe kërkuar shprehimisht 
nga Projekti GNU të fillonte e ta bënte kodin të lirë."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "Linus Torvalds was partly influenced by a speech about GNU in Finland 
in 1990. It's possible that even without this influence he might have written 
a Unix-like kernel, but it probably would not have been free software. Linux 
became free in 1992 when Linus rereleased it under the GNU GPL. (See the 
release notes for version 0.12.)"
+msgstr "Linus Torvalds ka qenë ndikuar pjesërisht nga një fjalim mbi 
GNU-në në Finlandë më 1990. Është e mundur që edhe pa këtë ndikim ta 
kish shkruar kernelin e ngjashëm me Unix, por ndoshta mund të mos kish qenë 
<em>software</em> i lirë. Linux-i u bë i lirë më 1992 kur Linus e rihodhi 
në qarkullim nën GNU GPL. (Shihni shënime versioni për versionin 0.12.)"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "Even if Torvalds had released Linux under some other free software 
license, a free kernel alone would not have made much difference to the world. 
The significance of Linux came from fitting into a larger framework, a complete 
free operating system: GNU/Linux."
+msgstr "Edhe sikur Torvalds ta kish hedhur në qarkullim Linux-in nën ndonjë 
leje tjetër për <em>software</em> të lirë, vetëm një kernel i lirë nuk 
do të kish sjellë ndonjë ndryshim kushedi në botë. Rëndësia e Linux-it 
rrodhi prej vendit që zinte në një kuadër më të gjerë pune, një sistem 
operativ krejtësisht të lirë: GNU/Linux."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Wouldn't it be better for the community if you did not divide people 
with this request? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#divide\">#divide</a>)</span>"
+msgstr "Nuk do të qe më mirë për bashkësinë nëse nuk do t’i 
përçanit njerëzit me këtë kërkesë? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#divide\">#divide</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "When we ask people to say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, we are not dividing 
people. We are asking them to give the GNU Project credit for the GNU 
operating system. This does not criticize anyone or push anyone away."
+msgstr "Kur u kërkojmë njerëzve të thonë &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, nuk po 
përçajmë njerëzit. Po u kërkojmë t’i njohin hakun Projektit GNU për 
sistemin operativ GNU. Kjo nuk është kritikë për ndonjë, e as hedhje 
tutje e dikujt."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "However, there are people who do not like our saying this. Sometimes 
those people push us away in response. On occasion they are so rude that one 
wonders if they are intentionally trying to intimidate us into silence. It 
doesn't silence us, but it does tend to divide the community, so we hope you 
can convince them to stop."
+msgstr "Sidoqoftë, ka njerëz të cilëve nuk u pëlqen kjo që themi. 
Ndonjëherë këta, si kundërpërgjigje, na shtyjnë tej. Ka raste që janë 
kaq të vrazhdët sa dikush pyet veten nëse këta me qëllim po përpiqen të 
na trembin e të na bëjnë të heshtim. Gojën nuk na e mbyllin dot, por 
bashkësisë ia japin një krisje, ndaj shpresojmë që të arrini t’i bindni 
të reshtin së bëri kështu."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "However, this is only a secondary cause of division in our community. 
The largest division in the community is between people who appreciate free 
software as a social and ethical issue and consider proprietary software a 
social problem (supporters of the free software movement), and those who cite 
only practical benefits and present free software only as an efficient 
development model (the open source movement)."
+msgstr "Sidoqoftë, ky është shkak vetëm dytësor përçarjeje në 
bashkësinë tonë. Përçarja më e madhe te bashkësia është mes njerëzve 
që e vlerësojnë software-in e lirë si çështje shoqërore dhe etike dhe e 
konsiderojnë software-in pronësor një problem shoqëror (mbështetësit e 
lëvizjes për <em>software</em> të lirë), dhe ata që përmendin vetëm 
përfitimet praktike dhe e paraqesin software-in e lirë vetëm si model të 
efektshëm zhvillimi (lëvizja për burim të hapur)."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "This disagreement is not just a matter of names&mdash;it is a matter of 
differing basic values. It is essential for the community to see and think 
about this disagreement. The names &ldquo;free software&rdquo; and &ldquo;open 
source&rdquo; are the banners of the two positions. See <a 
href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">Why Open Source misses 
the point of Free Software</a>."
+msgstr "Ky mospajtim nuk është thjesht punë emrash&mdash;është punë 
ndarjeje për hir të vlerave bazë. Është thelbësore për bashkësinë ta 
shohë dhe të mendohet rreth këtij mospajtimi. Emrat &ldquo; 
<em>software</em> i lirë&rdquo; dhe &ldquo;burim i hapur&rdquo; janë simbolet 
e dy kampeve. Shihni <a 
href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">Pse Burimi i Hapur nuk e 
rrok thelbin e Software-it të Lirë</a>."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "The disagreement over values partially aligns with the amount of 
attention people pay to the GNU Project's role in our community. People who 
value freedom are more likely to call the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, and 
people who learn that the system is &ldquo;GNU/Linux&rdquo; are more likely to 
pay attention to our philosophical arguments for freedom and community (which 
is why the choice of name for the system makes a real difference for society). 
However, the disagreement would probably exist even if everyone knew the 
system's real origin and its proper name, because the issue is a real one. It 
can only go away if we who value freedom either persuade everyone (which won't 
be easy) or are defeated entirely (let's hope not)."
+msgstr "Mospajtimi mbi vlerat shkon pjesërisht në një vijë me vëmendjen 
që njerëzit i kushtojnë rolit të Projektit GNU te bashkësia jonë. 
Njerëzit që çmojnë lirinë ka më shumë të ngjarë ta quajnë sistemin 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;, dhe njerëzit që mësojnë se sistemi është 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; ka më tepër gjasa t’i kushtojnë vëmendje 
argumenteve tanë filozofikë mbi lirinë dhe bashkësinë (çka shpjegon pse 
zgjedhja e emrave të sistemit shpie në një ndryshim të njëmendtë për 
shoqërinë). Sidoqoftë, mospajtimi ndoshta do të ekzistonte edhe nëse 
gjithkush do ta dinte origjinën e njëmendtë të sistemit dhe emrin e tij të 
saktë, ngaqë problemi është i njëmendtë. Mund të tretet vetëm nëse ne 
që çmojmë lirinë, bindim gjithsecilin (çka nuk do të jetë e lehtë), ose 
na mundin plotësisht (le të shpresojmë se jo)."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Doesn't the GNU project support an individual's free speech rights to 
call the system by any name that individual chooses? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#freespeech\">#freespeech</a>)</span>"
+msgstr "A nuk e përkrah projekti GNU të drejtën e fjalës së lirë të 
dikujt që ta quajë sistemin me çfarëdo emri që ai zgjedh? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#freespeech\">#freespeech</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "Yes, indeed, we believe you have a free speech right to call the 
operating system by any name you wish. We ask that people call it GNU/Linux as 
a matter of doing justice to the GNU project, to promote the values of freedom 
that GNU stands for, and to inform others that those values of freedom brought 
the system into existence."
+msgstr "Po, vërtet, besojmë se keni të drejtën tuaj të fjalës së lirë 
ta quani sistemin operativ me çfarëdo emri që doni. U kërkojmë njerëzve 
ta quajnë GNU/Linux në frymën e të dhënit hak projektit GNU, për të 
nxitur vlerat e lirisë të cilat nënkuptohen me GNU-në, dhe për t’u 
bërë të ditur të tjerëve që sistemin e pollën këto vlera të lirisë."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Since everyone knows GNU's role in developing the system, doesn't the 
&ldquo;GNU/&rdquo; in the name go without saying? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#everyoneknows\">#everyoneknows</a>)</span>"
+msgstr "Meqë kushdo e njeh rolin e GNU-së në zhvillimin e sistemit, ka 
nevojë që të thuhet patjetër &ldquo;GNU/&rdquo;-ja te emri? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#everyoneknows\">#everyoneknows</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "Experience shows that the system's users, and the computer-using public 
in general, often know nothing about the GNU system. Most articles about the 
system do not mention the name &ldquo;GNU&rdquo;, or the ideals that GNU stands 
for. <a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">GNU Users Who Have 
Never Heard of GNU</a> explains further."
+msgstr "Përvoja tregon se përdoruesit e sistemit, dhe publiku përdorues i 
kompjuterit përgjithësisht, shpesh nuk di asgjë rreth sistemit GNU. Shumica 
e artikujve rreth sistemit nuk e përmendin emrin &ldquo;GNU&rdquo;, ose 
idealet që përfaqëson GNU-ja. Kjo trajtohet më gjerë te <a 
href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">Përdorues GNU Që Nuk Kanë 
Dëgjuar Kurrë Për GNU-në</a>."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "The people who say this are probably geeks thinking of the geeks they 
know. Geeks often do know about GNU, but many have a completely wrong idea of 
what GNU is. For instance, many think it is a collection of <a 
href=\"#tools\">&ldquo;tools&rdquo;</a>, or a project to develop tools."
+msgstr "Njerëzit që e thonë këtë ndoshta janë \"geeks\", me të tjerë 
geeks-a në mendje. Geeks-at shpesh kanë dijeni mbi GNU-në, por shumë prej 
tyre kanë një ide plotësisht të gabuar mbi atë çka është GNU-ja. Sa 
për shembull, mjaft prej tyre mendojnë se është një koleksion <a 
href=\"#tools\">&ldquo;mjetesh&rdquo;</a>, ose një projekt për zhvillim 
mjetesh."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "The wording of this question, which is typical, illustrates another 
common misconception. To speak of &ldquo;GNU's role&rdquo; in developing 
something assumes that GNU is a group of people. GNU is an operating system. 
It would make sense to talk about the GNU Project's role in this or some other 
activity, but not that of GNU."
+msgstr "Fjalët e përdorura në këtë pyetje, çka është tipike, 
ilustrojnë një tjetër keqkuptim. Të flasësh për &ldquo;rolin e 
GNU-së&rdquo; në zhvillimin e diçkaje nënkupton që GNU-ja është një 
grup njerëzish. GNU-ja është një sistem operativ. Mund të kish kuptim 
të flitej rreth rolit të Projektit GNU në këtë apo në atë veprimtari, 
por jo në atë të GNU-së."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Since I know the role of GNU in this system, why does it matter what 
name I use? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#everyoneknows2\">#everyoneknows2</a>)</span>"
+msgstr "Ngaqë e di rolin e GNU-së në sistem, pse ka rëndësi çfarë emri 
përdor? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#everyoneknows2\">#everyoneknows2</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "If your words don't reflect your knowledge, you don't teach others. 
Most people who have heard of the GNU/Linux system think it is 
&ldquo;Linux&rdquo;, that it was started by Linus Torvalds, and that it was 
intended to be &ldquo;open source&rdquo;. If you don't tell them, who will?"
+msgstr "Po qe se fjalët tuaja nuk pasqyrojnë dijet tuaja, nuk u mësoni gjë 
të tjerëve. Shumica e njerëzve që kanë dëgjuar për sistemin GNU/Linux 
mendojnë se është &ldquo;Linux&rdquo;, që zuri fill me Linus Torvalds-in, 
dhe se qe menduar të ishte me &ldquo;burim të hapur&rdquo;. Nëse nuk ua 
thoni ju, kush do t’ua thotë?"
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Isn't shortening &ldquo;GNU/Linux&rdquo; to &ldquo;Linux&rdquo; just 
like shortening &ldquo;Microsoft Windows&rdquo; to &ldquo;Windows&rdquo;? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#windows\">#windows</a>)</span>"
+msgstr "A s’është shkurtimi i &ldquo;GNU/Linux&rdquo;-së në 
&ldquo;Linux&rdquo; njësoj si shkurtimi i &ldquo;Microsoft Windows&rdquo;-it 
në &ldquo;Windows&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#windows\">#windows</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "It's useful to shorten a frequently-used name, but not if the 
abbreviation is misleading."
+msgstr "Është i dobishëm shkurtimi i emrave që përdoren shpesh, por jo 
kur shkurtimi të ngatërron."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "Almost everyone in developed countries really does know that the 
&ldquo;Windows&rdquo; system is made by Microsoft, so shortening 
&ldquo;Microsoft Windows&rdquo; to &ldquo;Windows&rdquo; does not mislead 
anyone as to that system's nature and origin. Shortening 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; to &ldquo;Linux&rdquo; does give the wrong idea of 
where the system comes from."
+msgstr "Në vendet e zhvilluara, thuajse gjithkush e di vërtet që sistemi 
&ldquo;Windows&rdquo; është bërë nga Microsoft-i, kështu që shkurtimi nga 
&ldquo;Microsoft Windows&rdquo; në &ldquo;Windows&rdquo; nuk ngatërron njeri 
lidhur me natyrën dhe origjinën e atij sistemi. Shkurtimi i 
&ldquo;GNU/Linux-it&rdquo; në &ldquo;Linux&rdquo; jep ide të gabuar lidhur me 
se nga rrjedh sistemi."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "The question is itself misleading because GNU and Microsoft are not the 
same kind of thing. Microsoft is a company; GNU is an operating system."
+msgstr "Vetë pyetja është ngatërruese, ngaqë GNU dhe Microsoft nuk janë 
nga i njëjti lloj gjërash. Microsoft është një shoqëri; GNU është një 
sistem operativ."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Isn't GNU a collection of programming tools that were included in 
Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#tools\">#tools</a>)</span>"
+msgstr "A s’është GNU një koleksion mjetesh programimi që u përfshinë 
në Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#tools\">#tools</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "People who think that Linux is an entire operating system, if they hear 
about GNU at all, often get a wrong idea of what GNU is. They may think that 
GNU is the name of a collection of programs&mdash;often they say 
&ldquo;programming tools&rdquo;, since some of our programming tools became 
popular on their own. The idea that &ldquo;GNU&rdquo; is the name of an 
operating system is hard to fit into a conceptual framework in which that 
operating system is labeled &ldquo;Linux&rdquo;."
+msgstr "Njerëzit që mendojnë se Linux-i është një sistem operativ i 
plotë, po qe se dëgjojnë gjë për GNU-në, shpesh përftojnë një ide të 
gabuar rreth se çka është GNU-ja. Mund të mendojnë që GNU-ja është 
emri i një koleksioni programesh&mdash;thonë shpesh &ldquo;mjete 
programimi&rdquo;, ngaqë disa prej mjeteve tona për programim u bënë 
popullore për llogari të tyre. Ideja se &ldquo;GNU&rdquo; është emri i 
një sistemi operativ nuk hyn lehtë në një kuadër konceptual pune te i cili 
ai sistem operativ është quajtur &ldquo;Linux&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "The GNU Project was named after the GNU operating system&mdash;it's the 
project to develop the GNU system. (See <a 
href=\"/gnu/initial-announcement.html\">the 1983 initial announcement</a>.)"
+msgstr "Projekti GNU u quajt kështu për shkak të sistemit operativ 
GNU&mdash;është projekti për zhvillimin e sistemit GNU. (Shihni <a 
href=\"/gnu/initial-announcement.html\">njoftimin fillestar të 1983-it</a>.)"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "We developed programs such as GCC, GNU Emacs, GAS, GLIBC, BASH, etc., 
because we needed them for the GNU operating system. GCC, the GNU Compiler 
Collection is the compiler that we wrote for the GNU operating system. We, the 
many people working on the GNU Project, developed Ghostscript, GNUCash, GNU 
Chess and GNOME for the GNU system too."
+msgstr "Zhvilluam programe të tillë si GCC, GNU Emacs, GAS, GLIBC, BASH, 
etj., ngaqë na duheshin për sistemin operativ GNU. GCC, GNU Compiler 
Collection është përpiluesi që shkruam për sistemin operativ GNU. Ne, 
gjithë ata persona që punuan në Projektin GNU, hartuan edhe Ghostscript, 
GNUCash, GNU Chess dhe GNOME për sistemin GNU."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "What is the difference between an operating system and a kernel? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#osvskernel\">#osvskernel</a>)</span>"
+msgstr "Ç’ndryshim ka mes një sistemi operativ dhe një kerneli? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#osvskernel\">#osvskernel</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "An operating system, as we use the term, means a collection of programs 
that are sufficient to use the computer to do a wide variety of jobs. A 
general purpose operating system, to be complete, ought to handle all the jobs 
that many users may want to do."
+msgstr "Një sistem operativ, ashtu si e përdorim termin, do të thotë një 
koleksion programesh që janë të mjaftueshëm për të përdorur kompjuterin 
për kryerje shumë punësh të ndryshme. Një sistem operativ i 
përgjithshëm, që të jetë i plotë, duhet të përmbushë krejt detyrat që 
u duhet të kryejnë një numri sa më të madh përdoruesish."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "The kernel is one of the programs in an operating system&mdash;the 
program that allocates the machine's resources to the other programs that are 
running. The kernel also takes care of starting and stopping other programs."
+msgstr "Kerneli është njëri nga programet e një sistemi 
operativ&mdash;programi që u shpërndan mundësitë e makinës programeve të 
tjera që xhirohen. Kerneli kujdeset gjithashtu për nisjen dhe ndalimin e 
programeve të tjera."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "To confuse matters, some people use the term &ldquo;operating 
system&rdquo; to mean &ldquo;kernel&rdquo;. Both uses of the term go back many 
years. The use of &ldquo;operating system&rdquo; to mean &ldquo;kernel&rdquo; 
is found in a number of textbooks on system design, going back to the 80s. At 
the same time, in the 80s, the &ldquo;Unix operating system&rdquo; was 
understood to include all the system programs, and Berkeley's version of Unix 
included even games. Since we intended GNU to be a Unix-like operating system, 
we use the term &ldquo;operating system&rdquo; in the same way."
+msgstr "Si për t’i ngatërruar gjërat, disa njerëz e përdorin termin 
&ldquo;sistem operativ&rdquo; për të nënkuptuar &ldquo;kernelin&rdquo;. Të 
dy përdorimet e termit i kanë rrënjët thellë në vite. Përdorimi i 
&ldquo;sistemit operativ&rdquo; për të nënkuptuar &ldquo;kernelin&rdquo; 
gjendet në një numër librash shkollorë mbi konceptimin e sistemeve, që 
herët në vitet ’80.  Në të njëjtën kohë, gjatë viteve ’80, 
&ldquo;sistemi operativ Unix&rdquo; kuptohej se përfshinte krejt programet e 
sistemit, dhe versioni Unix i Berkeley-t përfshinte madje dhe lojëra. Ngaqë 
synonim që GNU të ishte sistem operativ i ngjashëm me Unix, e përdorim 
termin &ldquo;sistem operativ&rdquo; në të njëjtën mënyrë."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "Most of the time when people speak of the &ldquo;Linux operating 
system&rdquo; they are using &ldquo;operating system&rdquo; in the same sense 
we use: they mean the whole collection of programs. If that's what you are 
referring to, please call it &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. If you mean just the 
kernel, then &ldquo;Linux&rdquo; is the right name for it, but please say 
&ldquo;kernel&rdquo; also to avoid ambiguity about which body of software you 
mean."
+msgstr "Shumicën e kohës kur njerëzit flasin për &ldquo;sistemin operativ 
Linux&rdquo; e përdorin togfjalëshin &ldquo;sistem operativ&rdquo; në të 
njëjtin kuptim që e përdorim dhe ne: nënkuptojnë me të koleksionin e 
plotë të programeve. Po qe se kjo është ajo të cilës i referoheni, ju 
lutemi, quajeni &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Po qe se e kishit fjalën vetëm për 
kernelin, atëherë &ldquo;Linux&rdquo; është emri i saktë për të, por ju 
lutemi, thoni &ldquo;kerneli&rdquo; po ashtu, për të shmangur dykuptimësinë 
lidhur se për cilën pjesë software-i e keni fjalën."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "If you prefer to use some other term such as &ldquo;system 
distribution&rdquo; for the entire collection of programs, instead of 
&ldquo;operating system&rdquo;, that's fine. Then you would talk about 
GNU/Linux system distributions."
+msgstr "Po qe se parapëlqeni përdorimin e disa termave të tjerë të tillë 
si &ldquo;shpërndarje sistemi&rdquo; për koleksionin e plotë të programeve, 
në vend të &ldquo;sistemit operativ&rdquo;, asnjë problem. Në raste të 
tilla do të flitnit për shpërndarje sistemi GNU/Linux."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "The kernel of a system is like the foundation of a house. How can a 
house be almost complete when it doesn't have a foundation? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#house\">#house</a>)</span>"
+msgstr "Kerneli i një sistemi është si themelet e shtëpisë. Si mund të 
jetë thuajse e mbaruar një shtëpi që nuk ka themele? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#house\">#house</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "A kernel is not much like the foundation of a house because building an 
operating system is not much like building a house."
+msgstr "Kerneli nuk krahasohet me themelet e një banese, ngaqë ndërtimi i 
një sistemi operativ nuk i ngjan ndërtimit të një banese."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "A house is built from lots of little general parts that are cut and put 
together in situ. They have to be put together from the bottom up. Thus, when 
the foundation has not been built, no substantial part has been built; all you 
have is a hole in the ground."
+msgstr "Një ndërtesë krijohet nga shumë pjesë të vogla të përgjithshme 
që i presin e i vënë tok \"in situ\". Duhen vënë tok nga poshtë lart. 
Ndaj, po qe se nuk janë ndërtuar themelet, nuk ndërton dot ndonjë pjesë 
thelbësore; ajo çka keni është një gropë në terren."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "By contrast, an operating system consists of complex components that 
can be developed in any order. When you have developed most of the components, 
most of the work is done. This is much more like the International Space 
Station than like a house. If most of the Space Station modules were in orbit 
but awaiting one other essential module, that would be like the GNU system in 
1992."
+msgstr "Përkundrazi, një sistem operativ përbëhet nga përbërës të 
ndërlikuar që mund të zhvillohen në çfarëdo radhe. Pasi të keni krijuar 
shumicën e përbërësve, shumica e punës është kryer. Më shumë i ngjan 
Stacionit Ndërkombëtar Hapësinor, se sa një banese. Nëse shumica e 
moduleve të Stacionit Hapësinor qenë në orbitë por po pritej për një 
modul tjetër thelbësor, kjo do t’i ngjante sistemit GNU më 1992."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Isn't the kernel the brain of the system? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#brain\">#brain</a>)</span>"
+msgstr "A s’është kerneli truri i sistemit? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#brain\">#brain</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "A computer system is not much like a human body, and no part of it 
plays a role comparable to that of the brain in a human."
+msgstr "Një sistem kompjuterik nuk i ngjan shumë një trupi njerëzor, dhe 
asnjë pjesë e tij nuk luan ndonjë rol të krahasueshëm me atë të trurit 
te qenia njerëzore."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Isn't writing the kernel most of the work in an operating system? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#kernelmost\">#kernelmost</a>)</span>"
+msgstr "A s’është shkrimi i kernelit pjesa dërrmuese e punës për një 
sistem operativ? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#kernelmost\">#kernelmost</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid "No, many components take a lot of work."
 msgstr "Jo, shumë përbërës duan mjaft punë."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"How can GNU be an operating system, if I can't get something called &ldquo;"
-"GNU&rdquo; and install it? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
-"\"#TOCnotinstallable\">#notinstallable</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Si mund të jetë GNU-ja një sistem operativ, nëse nuk marr dot dhe 
instaloj "
-"diçka të quajtur &ldquo;GNU&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
"
-"href=\"#TOCnotinstallable\">#notinstallable</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"Many <a href=\"/distros/distros.html\"> packaged and installable versions of "
-"GNU</a> are available. None of them is called simply &ldquo;GNU&rdquo;, but "
-"GNU is what they basically are."
-msgstr ""
-"Ka gati mjaft <a href=\"/distros/distros.html\"> versione të paketuara dhe "
-"të instalueshme të GNU-së</a>. Asnjë prej tyre nuk është quajtur 
thjesht "
-"&ldquo;GNU&rdquo;, por GNU është ajo çka ata janë në thelb."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"We expected to release the GNU system packaged for installation, but this "
-"plan was overtaken by events: in 1992 others were already packaging GNU "
-"variants containing Linux. Starting in 1993 we sponsored an effort to make "
-"a better and freer GNU/Linux distribution, called <a href=\"/distros/common-"
-"distros.html#Debian\">Debian GNU/Linux</a>. The founder of Debian had "
-"already chosen that name. We did not ask him to call it just &ldquo;"
-"GNU&rdquo; because that was to be the name of a system version with the GNU "
-"Hurd kernel&mdash;which wasn't ready yet."
-msgstr ""
-"Pritej që të hidhnim në qarkullim sistemin GNU të paketuar për instalim, 
por "
-"ky plan doli nga loja për shkakt të ngjarjeve: më 1992 të tjerë persona 
po "
-"paketonin tashmë variante GNU që përmbanin Linux. Duke filluar nga 1993 
ne "
-"sponsorizuam një përpjekje për të krijuar një shpërndarje më të mirë 
dhe më "
-"të lirë GNU/Linux, të quajtur <a 
href=\"/distros/common-distros.html#Debian"
-"\">Debian GNU/Linux</a>. Themeluesi i Debian-it e kish zgjedhur tashmë atë 
"
-"emër. Nuk i kërkuam ta quante thjesht &ldquo;GNU&rdquo; ngaqë ai do të "
-"ishte emri i një versioni të sistemit me kernelin GNU Hurd&mdash;i cili 
ende "
-"nuk qe gati."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"The GNU Hurd kernel never became sufficiently ready; we only recommend it to "
-"those interested in working on it. So we never packaged GNU with the GNU "
-"Hurd kernel. However, Debian packaged this combination as Debian GNU/Hurd."
-msgstr ""
-"Kerneli GNU Hurd nuk u bë kurrë mjaftueshmërisht gati; ua këshillojmë 
vetëm "
-"atyre që duan të merren me të. Pra, nuk e paketuam kurrë GNU-në me 
kernelin "
-"GNU Hurd. Megjithatë, Debian-i e paketoi këtë ndërthurje si Debian 
GNU/Hurd."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"We are now developing an advanced Scheme-based package manager called GUIX, "
-"and this includes repackaging a substantial part of the GNU system."
-msgstr ""
-"Tani po merremi me një përgjegjës të përparuar paketimesh me bazë 
Scheme të "
-"quajtur GUIX, dhe kjo përfshin edhe një ripaketim të një pjese 
domethënëse "
-"të sistemit GNU."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"We never took the last step of packaging GNU under the name &ldquo;"
-"GNU&rdquo;, but that doesn't alter what kind of thing GNU is. GNU is an "
-"operating system."
-msgstr ""
-"Nuk e kryem kurrë hapin e fundit për paketimin e GNU-së nën emrin &ldquo;"
-"GNU&rdquo;, por kjo nuk ndryshon gjë rreth asaj se çfarë është GNU-ja. 
GNU-"
-"ja është një sistem operativ."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"We're calling the whole system after the kernel, Linux. Isn't it normal to "
-"name an operating system after a kernel? <span class=\"anchor-reference-id\">"
-"(<a href=\"#afterkernel\">#afterkernel</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Po e thërrasim një sistem të tërë me emrin e kernelit, Linux. A 
s’është "
-"normale të thirret një sistem operativ me emrin e kernelit? <span class="
-"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#afterkernel\">#afterkernel</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"That practice seems to be very rare&mdash;we can't find any examples other "
-"than the misuse of the name &ldquo;Linux&rdquo;. Normally an operating "
-"system is developed as a single unified project, and the developers choose a "
-"name for the system as a whole. The kernel usually does not have a name of "
-"its own&mdash;instead, people say &ldquo;the kernel of such-and-such&rdquo; "
-"or &ldquo;the such-and-such kernel&rdquo;."
-msgstr ""
-"Kjo praktikë duket të jetë shumë e rrallë&mdash;nuk gjejmë dot ndonjë "
-"shembull tjetër veç keqpërdorimit të emrit &ldquo;Linux&rdquo;. 
Normalisht, "
-"një sistem operativ çohet përpara si një projekt i vetëm, i njësuar, 
dhe "
-"zhvilluesit zgjedhin një emër për sistemin në tërësi. Kerneli 
zakonisht nuk "
-"ka ndonjë emër të vetin&mdash;në vend të tij, njerëzit thonë 
&ldquo;kerneli "
-"i atij ose këtij&rdquo; ose &ldquo;kerneli për këtë ose atë&rdquo;."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"Because those two constructions are used synonymously, the expression &ldquo;"
-"the Linux kernel&rdquo; can easily be misunderstood as meaning &ldquo;the "
-"kernel of Linux&rdquo; and implying that Linux must be more than a kernel. "
-"You can avoid the possibility of this misunderstanding by saying or writing "
-"&ldquo;the kernel, Linux&rdquo; or &ldquo;Linux, the kernel.&rdquo;"
-msgstr ""
-"Ngaqë këto dy konstruksione përdoren si sinonime, shprehja &ldquo;kerneli "
-"Linux&rdquo; mund të interpretohet lehtësisht sikur don të thotë &ldquo;"
-"kerneli i Linux-it&rdquo; dhe të lërë të kuptohet që Linux-i mund të 
jetë më "
-"tepër se një kernel. Mund ta shmangni mundësinë e këtij keqkuptimi duke 
"
-"thënë ose shkruar &ldquo;kerneli, Linux-i&rdquo; ose &ldquo;Linux-i, 
kerneli."
-"&rdquo;"
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Can another system have &ldquo;the feel of Linux&rdquo;? <span class="
-"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#feel\">#feel</a>)</span>"
-msgstr ""
-"A mundet një sistem tjetër të japë &ldquo;ndjesitë e Linux-it&rdquo;? 
<span "
-"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#feel\">#feel</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"There is no such thing as the &ldquo;feel of Linux&rdquo; because Linux has "
-"no user interfaces. Like any modern kernel, Linux is a base for running "
-"programs; user interfaces belong elsewhere in the system. Human interaction "
-"with GNU/Linux always goes through other programs, and the &ldquo;"
-"feel&rdquo; comes from them."
-msgstr ""
-"Nuk ka &ldquo;ndjesi që të jep Linux-i&rdquo;, ngaqë Linux-i nuk ka 
ndërfaqe "
-"përdoruesi. Si çdo kernel modern, Linux-i është një bazë për xhirim "
-"programesh; ndërfaqet e përdoruesit zënë vend tjetër në sistem. 
Ndërveprimi "
-"i njeriut me GNU/Linux-i kalon përherë përmes programesh të tjera, dhe "
-"&ldquo;ndjesitë&rdquo; vijnë prej tyre."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"The problem with &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is that it is too long. How about "
-"recommending a shorter name? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
-"\"#long\">#long</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Problemi me termin &ldquo;GNU/Linux&rdquo; është që është shumë i 
gjatë. Po "
-"sikur të këshillonit një emër më të shkurtër? <span 
class=\"anchor-reference-"
-"id\">(<a href=\"#long\">#long</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"For a while we tried the name &ldquo;LiGNUx&rdquo;, which combines the words "
-"&ldquo;GNU&rdquo; and &ldquo;Linux&rdquo;. The reaction was very bad. "
-"People accept &ldquo;GNU/Linux&rdquo; much better."
-msgstr ""
-"Për ca kohë provuam emrin &ldquo;LiGNUx&rdquo;, që ndërthur fjalët 
&ldquo;"
-"GNU&rdquo; dhe &ldquo;Linux&rdquo;. Kundërshtimi qe shumë i hidhët.  "
-"Njerëzit e pranojnë &ldquo;GNU/Linux&rdquo; shumë më mirë."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"The shortest legitimate name for this system is &ldquo;GNU&rdquo;, but we "
-"call it &ldquo;GNU/Linux&rdquo; <a href=\"#justgnu\"> for the reasons given "
-"below</a>."
-msgstr ""
-"Emri më i shkurtër i ligjëruar për këtë sistem është 
&ldquo;GNU&rdquo;, por "
-"e quajmë &ldquo;GNU/Linux&rdquo; <a href=\"#justgnu\"> për arsyet e dhëna 
më "
-"poshtë</a>."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"The problem with &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is that it is too long. Why should "
-"I go to the trouble of saying &ldquo;GNU/&rdquo;? <span class=\"anchor-"
-"reference-id\">(<a href=\"#long2\">#long2</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Problemi me termin &ldquo;GNU/Linux&rdquo; është se është shumë i 
gjatë. "
-"Pse duhet t’i hapja punë vetes duke thënë &ldquo;GNU/&rdquo;? <span 
class="
-"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#long2\">#long2</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"It only takes a second to say or type &ldquo;GNU/&rdquo;. If you appreciate "
-"the system that we developed, can't you take one second to recognize our "
-"work?"
-msgstr ""
-"Të thuash apo shtypësh &ldquo;GNU/&rdquo;, ha vetëm një sekondë. Nëse 
e "
-"vlerësoni sistemin që ne ndërtuam, a nuk mund të shpenzoni një sekondë 
që të "
-"mirënjihet vepra jonë?"
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Unfortunately, &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is five syllables. People won't use "
-"such a long term. Shouldn't you find a shorter one? <span class=\"anchor-"
-"reference-id\">(<a href=\"#long3\">#long3</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Fatkeqësisht, &ldquo;GNU/Linux&rdquo; është katër rrokje. Njerëzit nuk 
kanë "
-"për të përdorur një term kaq të gjatë. Mos do të duhej të gjeni një 
më të "
-"shkurtër? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#long3\">#long3</a>)"
-"</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"Actually, &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is only four syllables. &ldquo;"
-"Unfortunately&rdquo; is five syllables, yet people show no sign of "
-"reluctance to use that word."
-msgstr ""
-"Në fakt, &ldquo;GNU/Linux&rdquo; përbëhet vetëm nga tre rrokje. &ldquo;"
-"Fatkeqësisht&rdquo; është katër rrokje, dhe megjithatë njerëzit nuk 
tregojnë "
-"ngurrim për ta përdorur atë fjalë."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Since Linux is a secondary contribution, would it be false to the facts to "
-"call the system simply &ldquo;GNU&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id"
-"\">(<a href=\"#justgnu\">#justgnu</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Meqë Linux-i është kontribut dytësor, a nuk do të ish kundër fakteve 
të "
-"quhej sistemi thjesht &ldquo;GNU&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">"
-"(<a href=\"#justgnu\">#justgnu</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"It would not be false to the facts, but it is not the best thing to do. "
-"Here are the reasons we call that system version &ldquo;GNU/Linux&rdquo; "
-"rather than just &ldquo;GNU&rdquo;:"
-msgstr ""
-"Nuk do të shkonte kundër fakteve, por nuk është gjëja më e mirë që 
mund të "
-"bëhet. Ja arsyet pse e quajmë atë version të sistemit &ldquo;GNU/"
-"Linux&rdquo; në vend se thjesht &ldquo;GNU&rdquo;:"
+msgid "How can GNU be an operating system, if I can't get something called 
&ldquo;GNU&rdquo; and install it? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#TOCnotinstallable\">#notinstallable</a>)</span>"
+msgstr "Si mund të jetë GNU-ja një sistem operativ, nëse nuk marr dot dhe 
instaloj diçka të quajtur &ldquo;GNU&rdquo;? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#TOCnotinstallable\">#notinstallable</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "Many <a href=\"/distros/distros.html\"> packaged and installable 
versions of GNU</a> are available. None of them is called simply 
&ldquo;GNU&rdquo;, but GNU is what they basically are."
+msgstr "Ka gati mjaft <a href=\"/distros/distros.html\"> versione të 
paketuara dhe të instalueshme të GNU-së</a>. Asnjë prej tyre nuk është 
quajtur thjesht &ldquo;GNU&rdquo;, por GNU është ajo çka ata janë në 
thelb."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "We expected to release the GNU system packaged for installation, but 
this plan was overtaken by events: in 1992 others were already packaging GNU 
variants containing Linux. Starting in 1993 we sponsored an effort to make a 
better and freer GNU/Linux distribution, called <a 
href=\"/distros/common-distros.html#Debian\">Debian GNU/Linux</a>. The founder 
of Debian had already chosen that name. We did not ask him to call it just 
&ldquo;GNU&rdquo; because that was to be the name of a system version with the 
GNU Hurd kernel&mdash;which wasn't ready yet."
+msgstr "Pritej që të hidhnim në qarkullim sistemin GNU të paketuar për 
instalim, por ky plan doli nga loja për shkakt të ngjarjeve: më 1992 të 
tjerë persona po paketonin tashmë variante GNU që përmbanin Linux. Duke 
filluar nga 1993 ne sponsorizuam një përpjekje për të krijuar një 
shpërndarje më të mirë dhe më të lirë GNU/Linux, të quajtur <a 
href=\"/distros/common-distros.html#Debian\">Debian GNU/Linux</a>. Themeluesi 
i Debian-it e kish zgjedhur tashmë atë emër. Nuk i kërkuam ta quante 
thjesht &ldquo;GNU&rdquo; ngaqë ai do të ishte emri i një versioni të 
sistemit me kernelin GNU Hurd&mdash;i cili ende nuk qe gati."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "The GNU Hurd kernel never became sufficiently ready; we only recommend 
it to those interested in working on it. So we never packaged GNU with the GNU 
Hurd kernel. However, Debian packaged this combination as Debian GNU/Hurd."
+msgstr "Kerneli GNU Hurd nuk u bë kurrë mjaftueshmërisht gati; ua 
këshillojmë vetëm atyre që duan të merren me të. Pra, nuk e paketuam 
kurrë GNU-në me kernelin GNU Hurd. Megjithatë, Debian-i e paketoi këtë 
ndërthurje si Debian GNU/Hurd."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "We are now developing an advanced Scheme-based package manager called 
GUIX, and this includes repackaging a substantial part of the GNU system."
+msgstr "Tani po merremi me një përgjegjës të përparuar paketimesh me 
bazë Scheme të quajtur GUIX, dhe kjo përfshin edhe një ripaketim të një 
pjese domethënëse të sistemit GNU."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "We never took the last step of packaging GNU under the name 
&ldquo;GNU&rdquo;, but that doesn't alter what kind of thing GNU is. GNU is an 
operating system."
+msgstr "Nuk e kryem kurrë hapin e fundit për paketimin e GNU-së nën emrin 
&ldquo;GNU&rdquo;, por kjo nuk ndryshon gjë rreth asaj se çfarë është 
GNU-ja. GNU-ja është një sistem operativ."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "We're calling the whole system after the kernel, Linux. Isn't it 
normal to name an operating system after a kernel? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#afterkernel\">#afterkernel</a>)</span>"
+msgstr "Po e thërrasim një sistem të tërë me emrin e kernelit, Linux. A 
s’është normale të thirret një sistem operativ me emrin e kernelit? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#afterkernel\">#afterkernel</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "That practice seems to be very rare&mdash;we can't find any examples 
other than the misuse of the name &ldquo;Linux&rdquo;. Normally an operating 
system is developed as a single unified project, and the developers choose a 
name for the system as a whole. The kernel usually does not have a name of its 
own&mdash;instead, people say &ldquo;the kernel of such-and-such&rdquo; or 
&ldquo;the such-and-such kernel&rdquo;."
+msgstr "Kjo praktikë duket të jetë shumë e rrallë&mdash;nuk gjejmë dot 
ndonjë shembull tjetër veç keqpërdorimit të emrit &ldquo;Linux&rdquo;. 
Normalisht, një sistem operativ çohet përpara si një projekt i vetëm, i 
njësuar, dhe zhvilluesit zgjedhin një emër për sistemin në tërësi. 
Kerneli zakonisht nuk ka ndonjë emër të vetin&mdash;në vend të tij, 
njerëzit thonë &ldquo;kerneli i atij ose këtij&rdquo; ose &ldquo;kerneli 
për këtë ose atë&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "Because those two constructions are used synonymously, the expression 
&ldquo;the Linux kernel&rdquo; can easily be misunderstood as meaning 
&ldquo;the kernel of Linux&rdquo; and implying that Linux must be more than a 
kernel. You can avoid the possibility of this misunderstanding by saying or 
writing &ldquo;the kernel, Linux&rdquo; or &ldquo;Linux, the kernel.&rdquo;"
+msgstr "Ngaqë këto dy konstruksione përdoren si sinonime, shprehja 
&ldquo;kerneli Linux&rdquo; mund të interpretohet lehtësisht sikur don të 
thotë &ldquo;kerneli i Linux-it&rdquo; dhe të lërë të kuptohet që Linux-i 
mund të jetë më tepër se një kernel. Mund ta shmangni mundësinë e 
këtij keqkuptimi duke thënë ose shkruar &ldquo;kerneli, Linux-i&rdquo; ose 
&ldquo;Linux-i, kerneli.&rdquo;"
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Can another system have &ldquo;the feel of Linux&rdquo;? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#feel\">#feel</a>)</span>"
+msgstr "A mundet një sistem tjetër të japë &ldquo;ndjesitë e 
Linux-it&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#feel\">#feel</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "There is no such thing as the &ldquo;feel of Linux&rdquo; because Linux 
has no user interfaces. Like any modern kernel, Linux is a base for running 
programs; user interfaces belong elsewhere in the system. Human interaction 
with GNU/Linux always goes through other programs, and the &ldquo;feel&rdquo; 
comes from them."
+msgstr "Nuk ka &ldquo;ndjesi që të jep Linux-i&rdquo;, ngaqë Linux-i nuk ka 
ndërfaqe përdoruesi. Si çdo kernel modern, Linux-i është një bazë për 
xhirim programesh; ndërfaqet e përdoruesit zënë vend tjetër në sistem. 
Ndërveprimi i njeriut me GNU/Linux-i kalon përherë përmes programesh të 
tjera, dhe &ldquo;ndjesitë&rdquo; vijnë prej tyre."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "The problem with &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is that it is too long. How 
about recommending a shorter name? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#long\">#long</a>)</span>"
+msgstr "Problemi me termin &ldquo;GNU/Linux&rdquo; është që është shumë 
i gjatë. Po sikur të këshillonit një emër më të shkurtër? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#long\">#long</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "For a while we tried the name &ldquo;LiGNUx&rdquo;, which combines the 
words &ldquo;GNU&rdquo; and &ldquo;Linux&rdquo;. The reaction was very bad. 
People accept &ldquo;GNU/Linux&rdquo; much better."
+msgstr "Për ca kohë provuam emrin &ldquo;LiGNUx&rdquo;, që ndërthur 
fjalët &ldquo;GNU&rdquo; dhe &ldquo;Linux&rdquo;. Kundërshtimi qe shumë i 
hidhët.  Njerëzit e pranojnë &ldquo;GNU/Linux&rdquo; shumë më mirë."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "The shortest legitimate name for this system is &ldquo;GNU&rdquo;, but 
we call it &ldquo;GNU/Linux&rdquo; <a href=\"#justgnu\"> for the reasons given 
below</a>."
+msgstr "Emri më i shkurtër i ligjëruar për këtë sistem është 
&ldquo;GNU&rdquo;, por e quajmë &ldquo;GNU/Linux&rdquo; <a href=\"#justgnu\"> 
për arsyet e dhëna më poshtë</a>."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "The problem with &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is that it is too long. Why 
should I go to the trouble of saying &ldquo;GNU/&rdquo;? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#long2\">#long2</a>)</span>"
+msgstr "Problemi me termin &ldquo;GNU/Linux&rdquo; është se është shumë i 
gjatë. Pse duhet t’i hapja punë vetes duke thënë &ldquo;GNU/&rdquo;? 
<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#long2\">#long2</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "It only takes a second to say or type &ldquo;GNU/&rdquo;. If you 
appreciate the system that we developed, can't you take one second to recognize 
our work?"
+msgstr "Të thuash apo shtypësh &ldquo;GNU/&rdquo;, ha vetëm një sekondë. 
Nëse e vlerësoni sistemin që ne ndërtuam, a nuk mund të shpenzoni një 
sekondë që të mirënjihet vepra jonë?"
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Unfortunately, &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is five syllables. People won't 
use such a long term. Shouldn't you find a shorter one? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#long3\">#long3</a>)</span>"
+msgstr "Fatkeqësisht, &ldquo;GNU/Linux&rdquo; është katër rrokje. 
Njerëzit nuk kanë për të përdorur një term kaq të gjatë. Mos do të 
duhej të gjeni një më të shkurtër? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#long3\">#long3</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "Actually, &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is only four syllables. 
&ldquo;Unfortunately&rdquo; is five syllables, yet people show no sign of 
reluctance to use that word."
+msgstr "Në fakt, &ldquo;GNU/Linux&rdquo; përbëhet vetëm nga tre rrokje. 
&ldquo;Fatkeqësisht&rdquo; është katër rrokje, dhe megjithatë njerëzit 
nuk tregojnë ngurrim për ta përdorur atë fjalë."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Since Linux is a secondary contribution, would it be false to the facts 
to call the system simply &ldquo;GNU&rdquo;? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#justgnu\">#justgnu</a>)</span>"
+msgstr "Meqë Linux-i është kontribut dytësor, a nuk do të ish kundër 
fakteve të quhej sistemi thjesht &ldquo;GNU&rdquo;? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#justgnu\">#justgnu</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "It would not be false to the facts, but it is not the best thing to do. 
 Here are the reasons we call that system version &ldquo;GNU/Linux&rdquo; 
rather than just &ldquo;GNU&rdquo;:"
+msgstr "Nuk do të shkonte kundër fakteve, por nuk është gjëja më e mirë 
që mund të bëhet. Ja arsyet pse e quajmë atë version të sistemit 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; në vend se thjesht &ldquo;GNU&rdquo;:"
 
 #. type: Content of: <dl><dd><ul><li>
-msgid ""
-"It's not exactly GNU&mdash;it has a different kernel (that is, Linux). "
-"Distinguishing GNU/Linux from GNU is useful."
-msgstr ""
-"Nuk është saktësisht GNU&mdash;ka tjetër kernel (po, Linux). Të dallosh 
GNU/"
-"Linux nga GNU është e dobishme."
+msgid "It's not exactly GNU&mdash;it has a different kernel (that is, Linux). 
Distinguishing GNU/Linux from GNU is useful."
+msgstr "Nuk është saktësisht GNU&mdash;ka tjetër kernel (po, Linux). Të 
dallosh GNU/Linux nga GNU është e dobishme."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><ul><li>
-msgid ""
-"It would be ungentlemanly to ask people to <em>stop</em> giving any credit "
-"to Linus Torvalds. He did write an important component of the system. We "
-"want to get credit for launching and sustaining the system's development, "
-"but this doesn't mean we should treat Linus the same way those who call the "
-"system &ldquo;Linux&rdquo; treat us. We strongly disagree with his "
-"political views, but we deal with that disagreement honorably and openly, "
-"rather than by trying to cut him out of the credit for his contribution to "
-"the system."
-msgstr ""
-"Do të ishte jo zotnillëk t’u kërkohet njerëzve të <em>reshtin</em> së 
dhëni "
-"hak Linus Torvalds-it. Ai shkroi një pjesë të rëndësishme të sistemit. 
 Ne "
-"duam të na jepet haka për nisjen dhe mirëmbajtjen e zhvillimit të 
sistemit, "
-"por kjo nuk do të thotë që duhet ta trajtojmë Linusin në po atë 
mënyrë që na "
-"trajtojnë ata që e quajnë sistemin &ldquo;Linux&rdquo;. Nuk pajtohemi me "
-"idetë e tij politike, prerazi, por e trajtojmë këtë mospajtim me 
ndershmëri "
-"dhe haptazi, në vend se të përpiqemi që t’i hamë hakun për 
kontributin e tij "
-"te sistemi."
+msgid "It would be ungentlemanly to ask people to <em>stop</em> giving any 
credit to Linus Torvalds. He did write an important component of the system. 
We want to get credit for launching and sustaining the system's development, 
but this doesn't mean we should treat Linus the same way those who call the 
system &ldquo;Linux&rdquo; treat us. We strongly disagree with his political 
views, but we deal with that disagreement honorably and openly, rather than by 
trying to cut him out of the credit for his contribution to the system."
+msgstr "Do të ishte jo zotnillëk t’u kërkohet njerëzve të 
<em>reshtin</em> së dhëni hak Linus Torvalds-it. Ai shkroi një pjesë të 
rëndësishme të sistemit. Ne duam të na jepet haka për nisjen dhe 
mirëmbajtjen e zhvillimit të sistemit, por kjo nuk do të thotë që duhet ta 
trajtojmë Linusin në po atë mënyrë që na trajtojnë ata që e quajnë 
sistemin &ldquo;Linux&rdquo;. Nuk pajtohemi me idetë e tij politike, prerazi, 
por e trajtojmë këtë mospajtim me ndershmëri dhe haptazi, në vend se të 
përpiqemi që t’i hamë hakun për kontributin e tij te sistemi."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><ul><li>
-msgid ""
-"Since many people know of the system as &ldquo;Linux&rdquo;, if we say "
-"&ldquo;GNU&rdquo; they may simply not recognize we're talking about the same "
-"system. If we say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, they can make a connection to "
-"what they have heard about."
-msgstr ""
-"Ngaqë mjaft njerëz e njohin sistemin si &ldquo;Linux&rdquo;, po të thoshim 
"
-"&ldquo;GNU&rdquo; ata thjesht mund të mos kuptojnë që po flasim për të "
-"njëjtin sistem. Po të themi &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, mund ta lidhin këtë 
me "
-"çfarë kanë dëgjuar rreth temës."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"I would have to pay a fee if I use &ldquo;Linux&rdquo; in the name of a "
-"product, and that would also apply if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Is it "
-"wrong if I use &ldquo;GNU&rdquo; without &ldquo;Linux&rdquo;, to save the "
-"fee? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#trademarkfee"
-"\">#trademarkfee</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Do të më duhet të paguaj njëfarë shume po qe se përdor 
&ldquo;Linux&rdquo; "
-"në emrin e një produkti, dhe kjo do të ndodhte edhe nëse them &ldquo;GNU/"
-"Linux&rdquo;. A është gabim të përdor vetëm &ldquo;GNU&rdquo; pa 
&ldquo;"
-"Linux&rdquo;, që të kursej pagesën? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a "
-"href=\"#trademarkfee\">#trademarkfee</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"There's nothing wrong in calling the system &ldquo;GNU&rdquo;; basically, "
-"that's what it is. It is nice to give Linus Torvalds a share of the credit "
-"as well, but you have no obligation to pay for the privilege of doing so."
-msgstr ""
-"Nuk ka asgjë të keqe të quhet sistemi &ldquo;GNU&rdquo;; hollë-hollë, 
kjo "
-"është çka ai është. Është bukur t’i jepet Linus Torvalds-it po 
ashtu një "
-"pjesë e hakës, por nuk keni ndonjë borxh për ta larë me privilegjin e 
të "
-"bërit kështu."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"So if you want to refer to the system simply as &ldquo;GNU&rdquo;, to avoid "
-"paying the fee for calling it &ldquo;Linux&rdquo;, we won't criticize you."
-msgstr ""
-"Pra, nëse doni t’i referoheni sistemit thjesht si &ldquo;GNU&rdquo;, për "
-"shmangie pagese ngaqë e quani &ldquo;Linux&rdquo;, nuk do t’ju 
kritikojmë."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Many other projects contributed to the system as it is today; it includes "
-"TeX, X11, Apache, Perl, and many more programs. Don't your arguments imply "
-"we have to give them credit too? (But that would lead to a name so long it "
-"is absurd.) <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#many\">#many</a>)"
-"</span>"
-msgstr ""
-"Te sistemi, ashtu si është sot, kanë kontribuar mjaft projekte të tjerë; 
në "
-"ta përfshihen TeX, X11, Apache, Perl, dhe mjaft programe të tjerë. A nuk 
i "
-"bie, sipas argumentimit tuaj, që të përmenden edhe këta? (Po kjo do të "
-"shpinte në një emër kaq të gjatë sa do të ishte pa kuptim.) <span 
class="
-"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#many\">#many</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"What we say is that you ought to give the system's principal developer a "
-"share of the credit. The principal developer is the GNU Project, and the "
-"system is basically GNU."
-msgstr ""
-"Ajo çka themi është që e keni për detyrë t’i jepni hakën zhvilluesit 
"
-"themelor të sistemit. Zhvilluesi kryesor është Projekti GNU, dhe sistemi 
në "
-"thelb është GNU."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"If you feel even more strongly about giving credit where it is due, you "
-"might feel that some secondary contributors also deserve credit in the "
-"system's name. If so, far be it from us to argue against it. If you feel "
-"that X11 deserves credit in the system's name, and you want to call the "
-"system GNU/X11/Linux, please do. If you feel that Perl simply cries out for "
-"mention, and you want to write GNU/Linux/Perl, go ahead."
-msgstr ""
-"Nëse e ndjeni edhe më fort nevojën e dhënies së hakës atje ku duhet, 
mund të "
-"mbani parasysh që edhe disa kontribues dytësorë po ashtu meritojnë të "
-"përmenden në emrin e sistemit. Po qe kështu, mos na ardhtë radha të "
-"ngrihemi kundër kësaj. Nëse keni përshtypjen se X11 meriton hakë në 
emrin e "
-"sistemit, dhe dëshironi ta quani sistemin GNU/X11/Linux, ashtu qoftë. 
Nëse "
-"keni përshtypjen se Perl thjesht thërret për përmendje, dhe doni të 
shkruani "
-"GNU/Linux/Perl, jepini."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"Since a long name such as GNU/X11/Apache/Linux/TeX/Perl/Python/FreeCiv "
-"becomes absurd, at some point you will have to set a threshold and omit the "
-"names of the many other secondary contributions. There is no one obvious "
-"right place to set the threshold, so wherever you set it, we won't argue "
-"against it."
-msgstr ""
-"Ngaqë një emër i gjatë si GNU/X11/Apache/Linux/TeX/Perl/Python/FreeCiv 
bëhet "
-"i pakuptimtë, në një farë pike do të na duhet të vendosim një prag dhe 
të "
-"lëmë jashtë emrat e mjaft kontributeve të tjerë dytësorë. Nuk ka 
ndonjë "
-"vend të saktë të vetëkuptueshëm për vendosjen e pragut, ndaj kudo që 
ta "
-"vendosni, nuk kemi për ta kundërshtuar."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"Different threshold levels would lead to different choices of name for the "
-"system. But one name that cannot result from concerns of fairness and "
-"giving credit, not for any possible threshold level, is &ldquo;"
-"Linux&rdquo;. It can't be fair to give all the credit to one secondary "
-"contribution (Linux) while omitting the principal contribution (GNU)."
-msgstr ""
-"Nivele të ndryshëm pragu do të shpinin në zgjedhje të ndryshme për 
emrin e "
-"sistemit. Por një emër që nuk rrjedh nga shqetësimet mbi të qenët i "
-"paanshëm dhe për dhënien e hakës të zotit, për asnjë nivel pragu, 
është "
-"&ldquo;Linux&rdquo;. Nuk mund të jetë paanësi dhënia e krejt hakës 
njërit "
-"prej kontributeve dytësorë (Linux), ndërkohë që lihet jashtë kontributi 
"
-"parësor (GNU)."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Many other projects contributed to the system as it is today, but they don't "
-"insist on calling it XYZ/Linux. Why should we treat GNU specially? <span "
-"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#others\">#others</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Te sistemi, ashtu si është ai sot, kontribuan mjaft projekte të tjera, por 
"
-"ata nuk ngulin këmbë të quhet XYZ/Linux. Pse duhet trajtuar veçan 
GNU-ja? "
-"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#others\">#others</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"Thousands of projects have developed programs commonly included in today's "
-"GNU/Linux systems. They all deserve credit for their contributions, but "
-"they aren't the principal developers of the system as a whole, so they don't "
-"ask to be credited as such."
-msgstr ""
-"Mijëra projekte kanë zhvilluar programe të përfshirë rëndom në 
sistemet e "
-"sotme GNU/Linux. Ato të gjitha e kanë hak të përmenden për kontributin, 
por "
-"nuk janë zhvillues kryesorë të sistemit si i tërë, ndaj nuk kërkojnë 
të "
-"përmenden si të tillë."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"GNU is different because it is more than just a contributed program, more "
-"than just a collection of contributed programs. GNU is the framework on "
-"which the system was made."
-msgstr ""
-"GNU është ndryshe ngaqë është më shumë se sa thjesht një program i "
-"kontribuar nga dikush, më tepër se sa një koleksion programesh të 
kontribuar "
-"nga disa. GNU është kuadri i punës në të cilin sistemi u ndërtua."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"GNU is a small fraction of the system nowadays, so why should we mention it? "
-"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#allsmall\">#allsmall</a>)</"
-"span>"
-msgstr ""
-"GNU-ja është një pjesë e vogël e sistemit sot, atëherë pse u dashka 
që ta "
-"përmendim? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#allsmall"
-"\">#allsmall</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"In 2008, we found that GNU packages made up 15% of the &ldquo;main&rdquo; "
-"repository of the gNewSense GNU/Linux distribution. Linux made up 1.5%. So "
-"the same argument would apply even more strongly to calling it &ldquo;"
-"Linux&rdquo;."
-msgstr ""
-"Në 2008, nxorëm se paketat GNU përbënin 15% të depos 
&ldquo;kryesore&rdquo; "
-"të shpërndarjes GNU/Linux gNewSense. Linux-i përbënte 1.5%. Ndaj i 
njëjti "
-"argument do të duhej zbatuar edhe më me forcë në rastin e emërtimit 
&ldquo;"
-"Linux&rdquo;."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"GNU is a small fraction of the system nowadays, and Linux is an even smaller "
-"fraction. But they are the system's core; the system was made by combining "
-"them. Thus, the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; remains appropriate."
-msgstr ""
-"GNU-ja është një pjesë e vogël e sistemit sot, dhe Linux është pjesë 
akoma "
-"më e vogël. Por janë thelbi i sistemit; sistemi doli nga ndërthurja e "
-"tyre.  Ndaj, emri &ldquo;GNU/Linux&rdquo; mbetet i përshtatshëm."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Many companies contributed to the system as it is today; doesn't that mean "
-"we ought to call it GNU/Red&nbsp;Hat/Novell/Linux? <span class=\"anchor-"
-"reference-id\">(<a href=\"#manycompanies\">#manycompanies</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Te sistemi, ashtu si është ai sot, kanë kontribuar mjaft shoqëri; a nuk 
do "
-"të thotë kjo që e kemi për detyrë ta quajmë 
GNU/Red&nbsp;Hat/Novell/Linux? "
-"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#manycompanies"
-"\">#manycompanies</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"GNU is not comparable to Red Hat or Novell; it is not a company, or an "
-"organization, or even an activity. GNU is an operating system. (When we "
-"speak of the GNU Project, that refers to the project to develop the GNU "
-"system.) The GNU/Linux system is based on GNU, and that's why GNU ought to "
-"appear in its name."
-msgstr ""
-"GNU-ja nuk është i krahasueshëm me Red Hat-in apo Novell-in; nuk është "
-"shoqëri, apo organizëm, apo madje as veprimtari. GNU-ja është një 
sistem "
-"operativ. (Kur flasim për Projektin GNU, e kemi fjalën për projektin e "
-"zhvillimit të sistemit GNU.) Sistemi GNU/Linux bazohet në GNU, e prandaj 
do "
-"të duhej që GNU të dukej te emri i tij."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"Much of those companies' contribution to the GNU/Linux system lies in the "
-"code they have contributed to various GNU packages including GCC and GNOME. "
-"Saying GNU/Linux gives credit to those companies along with all the rest of "
-"the GNU developers."
-msgstr ""
-"Shumica e kontributit nga këto shoqëri te sistemi GNU/Linux përbëhet nga "
-"kodi që kanë kontribuar te paketa të ndryshme GNU përfshi GCC-në dhe 
GNOME-"
-"n. Të thuash GNU/Linux u jep hakën këtyre shoqërive bashkë me gjithë 
pjesën "
-"tjetër të zhvilluesve të GNU-së."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Why do you write &ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;GNU Linux&rdquo;? "
-"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whyslash\">#whyslash</a>)</"
-"span>"
-msgstr ""
-"Pse e shkruani &ldquo;GNU/Linux&rdquo; në vend se &ldquo;GNU Linux&rdquo;? "
-"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whyslash\">#whyslash</a>)</"
-"span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"Following the rules of English, in the construction &ldquo;GNU Linux&rdquo; "
-"the word &ldquo;GNU&rdquo; modifies &ldquo;Linux&rdquo;. This can mean "
-"either &ldquo;GNU's version of Linux&rdquo; or &ldquo;Linux, which is a GNU "
-"package.&rdquo; Neither of those meanings fits the situation at hand."
-msgstr ""
-"Duke ndjekur rregullat e Anglishtes, në ndërtimin &ldquo;GNU Linux&rdquo; "
-"fjala &ldquo;GNU&rdquo; modifikon &ldquo;Linux&rdquo;. Kjo do të thotë ose 
"
-"&ldquo;versioni GNU i Linux-it&rdquo;, ose &ldquo;Linux-i, që është një "
-"paketë GNU.&rdquo; Asnjë prej këtyre kuptimeve nuk i shkon gjendjes që 
kemi."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"Linux is not a GNU package; that is, it wasn't developed under the GNU "
-"Project's aegis or contributed specifically to the GNU Project. Linus "
-"Torvalds wrote Linux independently, as his own project. So the &ldquo;"
-"Linux, which is a GNU package&rdquo; meaning is not right."
-msgstr ""
-"Linux-i nuk është paketë GNU; pra, nuk ka qenë zhvilluar nën parzmoren e 
"
-"Projektit GNU apo kontribuar veçanërisht te Projekti GNU. Linus Torvalds-i 
"
-"e shkrojti Linux-in në mënyrë të pavarur, si projekt të vetin. Ndaj 
&ldquo;"
-"Linux-i, që është një paketë GNU&rdquo; nuk qëndron."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"We're not talking about a distinct GNU version of Linux, the kernel. The "
-"free GNU/Linux distros do have a <a href=\"http://directory.fsf.org/project/";
-"linux\">separate version of Linux</a>, since the &ldquo;standard&rdquo; "
-"version contains non-free firmware &ldquo;blobs&rdquo;. If this were part "
-"of the GNU Project, it could be considered &ldquo;GNU Linux&rdquo;; but we "
-"would not want to call it that, because it would be too confusing."
-msgstr ""
-"Nuk po flasim për një version GNU të dallueshëm të Linux-it, kernelit. "
-"Shpërndarjet e lira GNU/Linux kanë <a href=\"http://directory.fsf.org/";
-"project/linux\">versione të ndarë të Linux-it</a>, ngaqë versioni &ldquo;"
-"standard&rdquo; përmban &ldquo;koklavitje firmware&rdquo; jo të lira. 
Nëse "
-"kjo do të qe pjesë e Projektit GNU, mund të shihej mundësia e &ldquo;GNU "
-"Linux&rdquo;; por nuk do të donim ta quanim kështu, ngaqë do të ishte 
shumë "
-"ngatërruese."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"We're talking about a version of GNU, the operating system, distinguished by "
-"having Linux as the kernel. A slash fits the situation because it means "
-"&ldquo;combination.&rdquo; (Think of &ldquo;Input/Output&rdquo;.) This "
-"system is the combination of GNU and Linux; hence, &ldquo;GNU/Linux&rdquo;."
-msgstr ""
-"Po flasim për një version të GNU-së, sistemit operativ, të dallueshëm 
nga "
-"pasja e Linux-it për kernel. Pjerrësja i shërben rastit, ngaqë do të 
thotë "
-"&ldquo;ndërthurje.&rdquo; (Kujtoni rastin &ldquo;Input/Output&rdquo;.) Ky "
-"sistem është ndërthurje e GNU-së dhe Linux-it; ndaj edhe, &ldquo;GNU/"
-"Linux&rdquo;."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"There are other ways to express &ldquo;combination&rdquo;. If you think "
-"that a plus-sign is clearer, please use that. In French, a hyphen is clear: "
-"&ldquo;GNU-Linux&rdquo;. In Spanish, we sometimes say &ldquo;GNU con "
-"Linux&rdquo;."
-msgstr ""
-"Ka mënyra të tjera për të shprehur &ldquo;ndërthurjen&rdquo;. Nëse 
mendoni "
-"që shenja plus është më e qartë, ju lutemi, përdoreni. Në 
Frëngjisht, një "
-"vijë në mes është e qartë: &ldquo;GNU-Linux&rdquo;. Në Spanjisht, "
-"ndonjëherë themi &ldquo;GNU con Linux&rdquo;."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Why &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than &ldquo;Linux/GNU&rdquo;? <span class="
-"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whyorder\">#whyorder</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Pse &ldquo;GNU/Linux&rdquo; dhe jo &ldquo;Linux/GNU&rdquo;? <span class="
-"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whyorder\">#whyorder</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"It is right and proper to mention the principal contribution first. The GNU "
-"contribution to the system is not only bigger than Linux and prior to Linux, "
-"we actually started the whole activity."
-msgstr ""
-"Është e saktë dhe e drejtë të përmenden kontributi themelor së pari. "
-"Kontributi GNU në sistem jo vetëm është më i madh se sa Linux-i dhe para 
"
-"Linux-it, në fakt ne nisëm krejt veprimtarinë."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"However, if you prefer to call the system &ldquo;Linux/GNU&rdquo;, that is a "
-"lot better than what people usually do, which is to omit GNU entirely and "
-"make it seem that the whole system is Linux."
-msgstr ""
-"Sidoqoftë, nëse parapëlqeni ta quani sistemin &ldquo;Linux/GNU&rdquo;, kaq 
"
-"është shumë më mirë se sa ajo që bëjnë njerëzit zakonisht, çka 
është lënia "
-"krejtësisht jashtë e GNU-së dhe që e bën të duket sikur krejt sistemi 
është "
-"Linux."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"My distro is called &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; doesn't that show it's "
-"really Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#distronames"
-"\">#distronames</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Shpërndarja ime quhet &ldquo;Aksh Linux&rdquo;; a nuk duket që është 
vërtet "
-"Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#distronames"
-"\">#distronames</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"It means that the people who make the &ldquo;Foobar Linux&rdquo; distro are "
-"repeating the common mistake. We appreciate that distributions like Debian, "
-"Dragora, Musix, Trisquel, and Venenux have adopted GNU/Linux as part of "
-"their official name, and we hope that if you are involved with a different "
-"distribution, you will encourage it to do the same."
-msgstr ""
-"Do të thotë që njerëzit që krijojnë shpërndarjen &ldquo;Aksh 
Linux&rdquo; po "
-"përsërisin gabimin e zakonshëm. Ne e çmojmë faktin që shpërndarje si 
Debian, "
-"Dragora, Musix, Trisquel, dhe Venenux kanë birësuar GNU/Linux si pjesë të 
"
-"emrit të tyre zyrtar, dhe shpresojmë që nëse merreni me një tjetër "
-"shpërndarje, t’i nxisni të bëjnë të njëjtën gjë."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"My distro's official name is &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; isn't it wrong to "
-"call the distro anything but &ldquo;Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-"
-"reference-id\">(<a href=\"#distronames1\">#distronames1</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Emri zyrtar i shpërndarjes sime është &ldquo;Aksh Linux&rdquo;; a nuk 
është "
-"gabim të thirret shpërndarja ndryshe nga &ldquo;Linux&rdquo;? <span class="
-"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#distronames1\">#distronames1</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"If it's allowed for them to change &ldquo;GNU&rdquo; to &ldquo;Foobar "
-"Linux&rdquo;, it's allowed for you to change it back and call it &ldquo;"
-"Foobar GNU/Linux&rdquo;. This is what you ought to do, because otherwise "
-"you'd be propagating their error and unfairness."
-msgstr ""
-"Po qe se për ta është e lejueshme ta bëjnë &ldquo;GNU&rdquo;-në &ldquo;"
-"Foobar Linux&rdquo;, lejohet edhe për ju ta ndërroni së prapthi dhe ta 
quani "
-"shpërndarjen &ldquo;Foobar GNU/Linux&rdquo;. Kjo është ajo që duhet të "
-"bëni, ngaqë përndryshe do të përhapni më tej gabimin dhe padrejtësinë 
e tyre."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Wouldn't it be more effective to ask companies such as Mandrake, Red Hat and "
-"IBM to call their distributions &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than asking "
-"individuals? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#companies"
-"\">#companies</a>)</span>"
-msgstr ""
-"A nuk do të ishte më me efekt t’u kërkohej shoqërive si Mandrake, Red 
Hat "
-"dhe IBM t’i quajnë shpërndarjet e tyre &ldquo;GNU/Linux&rdquo; në vend 
se "
-"t’u kërkohet individëve? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
-"\"#companies\">#companies</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"It isn't a choice of one or the other&mdash;we ask companies and "
-"organizations and individuals to help spread the word about this. In fact, "
-"we have asked all three of those companies. Mandrake said it would use the "
-"term &ldquo;GNU/Linux&rdquo; some of the time, but IBM and Red Hat were "
-"unwilling to help. One executive said, &ldquo;This is a pure commercial "
-"decision; we expect to make more money calling it &lsquo;Linux&rsquo;."
-"&rdquo; In other words, that company did not care what was right."
-msgstr ""
-"Nuk bëhet fjalë për të zgjedhur njërin apo tjetrin&mdash;u kërkojmë "
-"shoqërive dhe organizmave dhe individëve të ndihmojnë të përhapet fjala 
mbi "
-"këtë. Në fakt, ua kemi kërkuar të tre këtyre shoqërive. Mandrake u "
-"përgjigj se do të përdorte termin &ldquo;GNU/Linux&rdquo; një pjesë të "
-"kohës, por IBM-ja dhe Red Hat-i nuk qenë të gatshme të ndihmonin. Një "
-"funksionar u shpreh, &ldquo;Ky është vendim puro komercial; presim të "
-"fitojmë më tepër para nga emërtimi &lsquo;Linux&rsquo;.&rdquo; Me fjalë 
të "
-"tjera, asaj shoqërie nuk iu bë vonë se çfarë qe e drejtë."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"We can't make them do this right, but we're not the sort to give up just "
-"because the road isn't easy. You may not have as much influence at your "
-"disposal as IBM or Red Hat, but you can still help. Together we can change "
-"the situation to the point where companies will make more profit calling it "
-"&ldquo;GNU/Linux&rdquo;."
-msgstr ""
-"Nuk i bëjmë dot ta bëjnë këtë si duhet, por nuk jemi nga ata që heqin 
dorë "
-"meqë rruga nuk qenkësh e lehtë. Mund të mos keni aq ndikim në dorën 
tuaj sa "
-"IBM-ja apo Red Hat-i, por prapë mund të ndihmoni. Së toku mund ta "
-"ndryshojmë gjendjen deri në atë shkallë, sa shoqëritë të fitojnë më 
shumë "
-"para duke e quajtur &ldquo;GNU/Linux&rdquo;."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Wouldn't it be better to reserve the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for "
-"distributions that are purely free software? After all, that is the ideal of "
-"GNU. <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#reserve\">#reserve</a>)"
-"</span>"
-msgstr ""
-"A s’do të ishte më mirë të ruhej emri &ldquo;GNU/Linux&rdquo; për "
-"shpërndarje që janë puro <em>software</em> i lirë? Tek e fundit, ky 
është "
-"ideali i GNU-së. <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#reserve"
-"\">#reserve</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"The widespread practice of adding non-free software to the GNU/Linux system "
-"is a major problem for our community. It teaches the users that non-free "
-"software is ok, and that using it is part of the spirit of &ldquo;"
-"Linux&rdquo;. Many &ldquo;Linux&rdquo; User Groups make it part of their "
-"mission to help users use non-free add-ons, and may even invite salesmen to "
-"come and make sales pitches for them. They adopt goals such as &ldquo;"
-"helping the users&rdquo; of GNU/Linux (including helping them use non-free "
-"applications and drivers), or making the system more popular even at the "
-"cost of freedom."
-msgstr ""
-"Praktika e shumëpërhapur e shtimit të software-it jo të lirë te sistemi 
GNU/"
-"Linux është problem i madh për bashkësinë tonë. Ajo sikur u mëson "
-"përdoruesve që software-i jo i lirë është OK, dhe që përdorimi i tij 
është "
-"pjesë e frymës së &ldquo;Linux&rdquo;-it. Mjaft Grupe Përdoruesish 
&ldquo;"
-"Linux&rdquo; e kanë pjesë të misionit të tyre ndihmën ndaj përdoruesve 
që "
-"këta të përdorin shtojca jo të lira, dhe madje edhe të ftojnë shitës 
për të "
-"bërë reklamë. Këta kanë birësuar qëllime të tilla si &ldquo;ndihmën 
ndaj "
-"përdoruesve&rdquo; të GNU/Linux-it (përfshi ndihmën për ta që të 
përdorin "
-"zbatime dhe përudhës jo të lirë), ose popullarizimin edhe më të 
sistemit, "
-"qoftë edhe në kurriz të lirisë."
+msgid "Since many people know of the system as &ldquo;Linux&rdquo;, if we say 
&ldquo;GNU&rdquo; they may simply not recognize we're talking about the same 
system. If we say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, they can make a connection to what 
they have heard about."
+msgstr "Ngaqë mjaft njerëz e njohin sistemin si &ldquo;Linux&rdquo;, po të 
thoshim &ldquo;GNU&rdquo; ata thjesht mund të mos kuptojnë që po flasim për 
të njëjtin sistem. Po të themi &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, mund ta lidhin 
këtë me çfarë kanë dëgjuar rreth temës."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "I would have to pay a fee if I use &ldquo;Linux&rdquo; in the name of a 
product, and that would also apply if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Is it 
wrong if I use &ldquo;GNU&rdquo; without &ldquo;Linux&rdquo;, to save the fee? 
<span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#trademarkfee\">#trademarkfee</a>)</span>"
+msgstr "Do të më duhet të paguaj njëfarë shume po qe se përdor 
&ldquo;Linux&rdquo; në emrin e një produkti, dhe kjo do të ndodhte edhe 
nëse them &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. A është gabim të përdor vetëm 
&ldquo;GNU&rdquo; pa &ldquo;Linux&rdquo;, që të kursej pagesën? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#trademarkfee\">#trademarkfee</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "There's nothing wrong in calling the system &ldquo;GNU&rdquo;; 
basically, that's what it is. It is nice to give Linus Torvalds a share of the 
credit as well, but you have no obligation to pay for the privilege of doing 
so."
+msgstr "Nuk ka asgjë të keqe të quhet sistemi &ldquo;GNU&rdquo;; 
hollë-hollë, kjo është çka ai është. Është bukur t’i jepet Linus 
Torvalds-it po ashtu një pjesë e hakës, por nuk keni ndonjë borxh për ta 
larë me privilegjin e të bërit kështu."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "So if you want to refer to the system simply as &ldquo;GNU&rdquo;, to 
avoid paying the fee for calling it &ldquo;Linux&rdquo;, we won't criticize 
you."
+msgstr "Pra, nëse doni t’i referoheni sistemit thjesht si 
&ldquo;GNU&rdquo;, për shmangie pagese ngaqë e quani &ldquo;Linux&rdquo;, nuk 
do t’ju kritikojmë."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Many other projects contributed to the system as it is today; it 
includes TeX, X11, Apache, Perl, and many more programs. Don't your arguments 
imply we have to give them credit too? (But that would lead to a name so long 
it is absurd.) <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#many\">#many</a>)</span>"
+msgstr "Te sistemi, ashtu si është sot, kanë kontribuar mjaft projekte të 
tjerë; në ta përfshihen TeX, X11, Apache, Perl, dhe mjaft programe të 
tjerë. A nuk i bie, sipas argumentimit tuaj, që të përmenden edhe këta? 
(Po kjo do të shpinte në një emër kaq të gjatë sa do të ishte pa 
kuptim.) <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#many\">#many</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "What we say is that you ought to give the system's principal developer 
a share of the credit. The principal developer is the GNU Project, and the 
system is basically GNU."
+msgstr "Ajo çka themi është që e keni për detyrë t’i jepni hakën 
zhvilluesit themelor të sistemit. Zhvilluesi kryesor është Projekti GNU, 
dhe sistemi në thelb është GNU."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "If you feel even more strongly about giving credit where it is due, you 
might feel that some secondary contributors also deserve credit in the system's 
name. If so, far be it from us to argue against it. If you feel that X11 
deserves credit in the system's name, and you want to call the system 
GNU/X11/Linux, please do. If you feel that Perl simply cries out for mention, 
and you want to write GNU/Linux/Perl, go ahead."
+msgstr "Nëse e ndjeni edhe më fort nevojën e dhënies së hakës atje ku 
duhet, mund të mbani parasysh që edhe disa kontribues dytësorë po ashtu 
meritojnë të përmenden në emrin e sistemit. Po qe kështu, mos na ardhtë 
radha të ngrihemi kundër kësaj. Nëse keni përshtypjen se X11 meriton 
hakë në emrin e sistemit, dhe dëshironi ta quani sistemin GNU/X11/Linux, 
ashtu qoftë. Nëse keni përshtypjen se Perl thjesht thërret për 
përmendje, dhe doni të shkruani GNU/Linux/Perl, jepini."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "Since a long name such as GNU/X11/Apache/Linux/TeX/Perl/Python/FreeCiv 
becomes absurd, at some point you will have to set a threshold and omit the 
names of the many other secondary contributions. There is no one obvious right 
place to set the threshold, so wherever you set it, we won't argue against it."
+msgstr "Ngaqë një emër i gjatë si 
GNU/X11/Apache/Linux/TeX/Perl/Python/FreeCiv bëhet i pakuptimtë, në një 
farë pike do të na duhet të vendosim një prag dhe të lëmë jashtë emrat 
e mjaft kontributeve të tjerë dytësorë. Nuk ka ndonjë vend të saktë të 
vetëkuptueshëm për vendosjen e pragut, ndaj kudo që ta vendosni, nuk kemi 
për ta kundërshtuar."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "Different threshold levels would lead to different choices of name for 
the system. But one name that cannot result from concerns of fairness and 
giving credit, not for any possible threshold level, is &ldquo;Linux&rdquo;. 
It can't be fair to give all the credit to one secondary contribution (Linux) 
while omitting the principal contribution (GNU)."
+msgstr "Nivele të ndryshëm pragu do të shpinin në zgjedhje të ndryshme 
për emrin e sistemit. Por një emër që nuk rrjedh nga shqetësimet mbi të 
qenët i paanshëm dhe për dhënien e hakës të zotit, për asnjë nivel 
pragu, është &ldquo;Linux&rdquo;. Nuk mund të jetë paanësi dhënia e 
krejt hakës njërit prej kontributeve dytësorë (Linux), ndërkohë që lihet 
jashtë kontributi parësor (GNU)."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Many other projects contributed to the system as it is today, but they 
don't insist on calling it XYZ/Linux. Why should we treat GNU specially? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#others\">#others</a>)</span>"
+msgstr "Te sistemi, ashtu si është ai sot, kontribuan mjaft projekte të 
tjera, por ata nuk ngulin këmbë të quhet XYZ/Linux. Pse duhet trajtuar 
veçan GNU-ja? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#others\">#others</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "Thousands of projects have developed programs commonly included in 
today's GNU/Linux systems. They all deserve credit for their contributions, 
but they aren't the principal developers of the system as a whole, so they 
don't ask to be credited as such."
+msgstr "Mijëra projekte kanë zhvilluar programe të përfshirë rëndom në 
sistemet e sotme GNU/Linux. Ato të gjitha e kanë hak të përmenden për 
kontributin, por nuk janë zhvillues kryesorë të sistemit si i tërë, ndaj 
nuk kërkojnë të përmenden si të tillë."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "GNU is different because it is more than just a contributed program, 
more than just a collection of contributed programs. GNU is the framework on 
which the system was made."
+msgstr "GNU është ndryshe ngaqë është më shumë se sa thjesht një 
program i kontribuar nga dikush, më tepër se sa një koleksion programesh të 
kontribuar nga disa. GNU është kuadri i punës në të cilin sistemi u 
ndërtua."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "GNU is a small fraction of the system nowadays, so why should we 
mention it? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#allsmall\">#allsmall</a>)</span>"
+msgstr "GNU-ja është një pjesë e vogël e sistemit sot, atëherë pse u 
dashka që ta përmendim? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#allsmall\">#allsmall</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "In 2008, we found that GNU packages made up 15% of the 
&ldquo;main&rdquo; repository of the gNewSense GNU/Linux distribution. Linux 
made up 1.5%. So the same argument would apply even more strongly to calling 
it &ldquo;Linux&rdquo;."
+msgstr "Në 2008, nxorëm se paketat GNU përbënin 15% të depos 
&ldquo;kryesore&rdquo; të shpërndarjes GNU/Linux gNewSense. Linux-i 
përbënte 1.5%. Ndaj i njëjti argument do të duhej zbatuar edhe më me 
forcë në rastin e emërtimit &ldquo;Linux&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "GNU is a small fraction of the system nowadays, and Linux is an even 
smaller fraction. But they are the system's core; the system was made by 
combining them. Thus, the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; remains appropriate."
+msgstr "GNU-ja është një pjesë e vogël e sistemit sot, dhe Linux është 
pjesë akoma më e vogël. Por janë thelbi i sistemit; sistemi doli nga 
ndërthurja e tyre.  Ndaj, emri &ldquo;GNU/Linux&rdquo; mbetet i 
përshtatshëm."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Many companies contributed to the system as it is today; doesn't that 
mean we ought to call it GNU/Red&nbsp;Hat/Novell/Linux? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#manycompanies\">#manycompanies</a>)</span>"
+msgstr "Te sistemi, ashtu si është ai sot, kanë kontribuar mjaft shoqëri; 
a nuk do të thotë kjo që e kemi për detyrë ta quajmë 
GNU/Red&nbsp;Hat/Novell/Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#manycompanies\">#manycompanies</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "GNU is not comparable to Red Hat or Novell; it is not a company, or an 
organization, or even an activity. GNU is an operating system. (When we speak 
of the GNU Project, that refers to the project to develop the GNU system.) The 
GNU/Linux system is based on GNU, and that's why GNU ought to appear in its 
name."
+msgstr "GNU-ja nuk është i krahasueshëm me Red Hat-in apo Novell-in; nuk 
është shoqëri, apo organizëm, apo madje as veprimtari. GNU-ja është një 
sistem operativ. (Kur flasim për Projektin GNU, e kemi fjalën për projektin 
e zhvillimit të sistemit GNU.) Sistemi GNU/Linux bazohet në GNU, e prandaj 
do të duhej që GNU të dukej te emri i tij."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "Much of those companies' contribution to the GNU/Linux system lies in 
the code they have contributed to various GNU packages including GCC and GNOME. 
 Saying GNU/Linux gives credit to those companies along with all the rest of 
the GNU developers."
+msgstr "Shumica e kontributit nga këto shoqëri te sistemi GNU/Linux 
përbëhet nga kodi që kanë kontribuar te paketa të ndryshme GNU përfshi 
GCC-në dhe GNOME-n. Të thuash GNU/Linux u jep hakën këtyre shoqërive 
bashkë me gjithë pjesën tjetër të zhvilluesve të GNU-së."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Why do you write &ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;GNU 
Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#whyslash\">#whyslash</a>)</span>"
+msgstr "Pse e shkruani &ldquo;GNU/Linux&rdquo; në vend se &ldquo;GNU 
Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#whyslash\">#whyslash</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "Following the rules of English, in the construction &ldquo;GNU 
Linux&rdquo; the word &ldquo;GNU&rdquo; modifies &ldquo;Linux&rdquo;. This can 
mean either &ldquo;GNU's version of Linux&rdquo; or &ldquo;Linux, which is a 
GNU package.&rdquo; Neither of those meanings fits the situation at hand."
+msgstr "Duke ndjekur rregullat e Anglishtes, në ndërtimin &ldquo;GNU 
Linux&rdquo; fjala &ldquo;GNU&rdquo; modifikon &ldquo;Linux&rdquo;. Kjo do të 
thotë ose &ldquo;versioni GNU i Linux-it&rdquo;, ose &ldquo;Linux-i, që 
është një paketë GNU.&rdquo; Asnjë prej këtyre kuptimeve nuk i shkon 
gjendjes që kemi."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "Linux is not a GNU package; that is, it wasn't developed under the GNU 
Project's aegis or contributed specifically to the GNU Project. Linus Torvalds 
wrote Linux independently, as his own project. So the &ldquo;Linux, which is a 
GNU package&rdquo; meaning is not right."
+msgstr "Linux-i nuk është paketë GNU; pra, nuk ka qenë zhvilluar nën 
parzmoren e Projektit GNU apo kontribuar veçanërisht te Projekti GNU. Linus 
Torvalds-i e shkrojti Linux-in në mënyrë të pavarur, si projekt të vetin. 
Ndaj &ldquo;Linux-i, që është një paketë GNU&rdquo; nuk qëndron."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "We're not talking about a distinct GNU version of Linux, the kernel. 
The free GNU/Linux distros do have a <a 
href=\"http://directory.fsf.org/project/linux\";>separate version of Linux</a>, 
since the &ldquo;standard&rdquo; version contains non-free firmware 
&ldquo;blobs&rdquo;. If this were part of the GNU Project, it could be 
considered &ldquo;GNU Linux&rdquo;; but we would not want to call it that, 
because it would be too confusing."
+msgstr "Nuk po flasim për një version GNU të dallueshëm të Linux-it, 
kernelit. Shpërndarjet e lira GNU/Linux kanë <a 
href=\"http://directory.fsf.org/project/linux\";>versione të ndarë të 
Linux-it</a>, ngaqë versioni &ldquo;standard&rdquo; përmban &ldquo;koklavitje 
firmware&rdquo; jo të lira. Nëse kjo do të qe pjesë e Projektit GNU, mund 
të shihej mundësia e &ldquo;GNU Linux&rdquo;; por nuk do të donim ta quanim 
kështu, ngaqë do të ishte shumë ngatërruese."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "We're talking about a version of GNU, the operating system, 
distinguished by having Linux as the kernel. A slash fits the situation 
because it means &ldquo;combination.&rdquo; (Think of 
&ldquo;Input/Output&rdquo;.) This system is the combination of GNU and Linux; 
hence, &ldquo;GNU/Linux&rdquo;."
+msgstr "Po flasim për një version të GNU-së, sistemit operativ, të 
dallueshëm nga pasja e Linux-it për kernel. Pjerrësja i shërben rastit, 
ngaqë do të thotë &ldquo;ndërthurje.&rdquo; (Kujtoni rastin 
&ldquo;Input/Output&rdquo;.) Ky sistem është ndërthurje e GNU-së dhe 
Linux-it; ndaj edhe, &ldquo;GNU/Linux&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "There are other ways to express &ldquo;combination&rdquo;. If you 
think that a plus-sign is clearer, please use that. In French, a hyphen is 
clear: &ldquo;GNU-Linux&rdquo;. In Spanish, we sometimes say &ldquo;GNU con 
Linux&rdquo;."
+msgstr "Ka mënyra të tjera për të shprehur &ldquo;ndërthurjen&rdquo;. 
Nëse mendoni që shenja plus është më e qartë, ju lutemi, përdoreni. Në 
Frëngjisht, një vijë në mes është e qartë: &ldquo;GNU-Linux&rdquo;. Në 
Spanjisht, ndonjëherë themi &ldquo;GNU con Linux&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Why &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than &ldquo;Linux/GNU&rdquo;? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whyorder\">#whyorder</a>)</span>"
+msgstr "Pse &ldquo;GNU/Linux&rdquo; dhe jo &ldquo;Linux/GNU&rdquo;? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whyorder\">#whyorder</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "It is right and proper to mention the principal contribution first. 
The GNU contribution to the system is not only bigger than Linux and prior to 
Linux, we actually started the whole activity."
+msgstr "Është e saktë dhe e drejtë të përmenden kontributi themelor së 
pari. Kontributi GNU në sistem jo vetëm është më i madh se sa Linux-i dhe 
para Linux-it, në fakt ne nisëm krejt veprimtarinë."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "However, if you prefer to call the system &ldquo;Linux/GNU&rdquo;, that 
is a lot better than what people usually do, which is to omit GNU entirely and 
make it seem that the whole system is Linux."
+msgstr "Sidoqoftë, nëse parapëlqeni ta quani sistemin 
&ldquo;Linux/GNU&rdquo;, kaq është shumë më mirë se sa ajo që bëjnë 
njerëzit zakonisht, çka është lënia krejtësisht jashtë e GNU-së dhe që 
e bën të duket sikur krejt sistemi është Linux."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "My distro is called &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; doesn't that show it's 
really Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#distronames\">#distronames</a>)</span>"
+msgstr "Shpërndarja ime quhet &ldquo;Aksh Linux&rdquo;; a nuk duket që 
është vërtet Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#distronames\">#distronames</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "It means that the people who make the &ldquo;Foobar Linux&rdquo; distro 
are repeating the common mistake. We appreciate that distributions like Debian, 
Dragora, Musix, Trisquel, and Venenux have adopted GNU/Linux as part of their 
official name, and we hope that if you are involved with a different 
distribution, you will encourage it to do the same."
+msgstr "Do të thotë që njerëzit që krijojnë shpërndarjen &ldquo;Aksh 
Linux&rdquo; po përsërisin gabimin e zakonshëm. Ne e çmojmë faktin që 
shpërndarje si Debian, Dragora, Musix, Trisquel, dhe Venenux kanë birësuar 
GNU/Linux si pjesë të emrit të tyre zyrtar, dhe shpresojmë që nëse 
merreni me një tjetër shpërndarje, t’i nxisni të bëjnë të njëjtën 
gjë."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "My distro's official name is &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; isn't it wrong 
to call the distro anything but &ldquo;Linux&rdquo;? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#distronames1\">#distronames1</a>)</span>"
+msgstr "Emri zyrtar i shpërndarjes sime është &ldquo;Aksh Linux&rdquo;; a 
nuk është gabim të thirret shpërndarja ndryshe nga &ldquo;Linux&rdquo;? 
<span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#distronames1\">#distronames1</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "If it's allowed for them to change &ldquo;GNU&rdquo; to &ldquo;Foobar 
Linux&rdquo;, it's allowed for you to change it back and call it &ldquo;Foobar 
GNU/Linux&rdquo;. This is what you ought to do, because otherwise you'd be 
propagating their error and unfairness."
+msgstr "Po qe se për ta është e lejueshme ta bëjnë &ldquo;GNU&rdquo;-në 
&ldquo;Foobar Linux&rdquo;, lejohet edhe për ju ta ndërroni së prapthi dhe 
ta quani shpërndarjen &ldquo;Foobar GNU/Linux&rdquo;. Kjo është ajo që 
duhet të bëni, ngaqë përndryshe do të përhapni më tej gabimin dhe 
padrejtësinë e tyre."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Wouldn't it be more effective to ask companies such as Mandrake, Red 
Hat and IBM to call their distributions &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than 
asking individuals? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#companies\">#companies</a>)</span>"
+msgstr "A nuk do të ishte më me efekt t’u kërkohej shoqërive si 
Mandrake, Red Hat dhe IBM t’i quajnë shpërndarjet e tyre 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; në vend se t’u kërkohet individëve? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#companies\">#companies</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "It isn't a choice of one or the other&mdash;we ask companies and 
organizations and individuals to help spread the word about this. In fact, we 
have asked all three of those companies. Mandrake said it would use the term 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; some of the time, but IBM and Red Hat were unwilling to 
help. One executive said, &ldquo;This is a pure commercial decision; we expect 
to make more money calling it &lsquo;Linux&rsquo;.&rdquo; In other words, that 
company did not care what was right."
+msgstr "Nuk bëhet fjalë për të zgjedhur njërin apo tjetrin&mdash;u 
kërkojmë shoqërive dhe organizmave dhe individëve të ndihmojnë të 
përhapet fjala mbi këtë. Në fakt, ua kemi kërkuar të tre këtyre 
shoqërive. Mandrake u përgjigj se do të përdorte termin 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; një pjesë të kohës, por IBM-ja dhe Red Hat-i nuk 
qenë të gatshme të ndihmonin. Një funksionar u shpreh, &ldquo;Ky është 
vendim puro komercial; presim të fitojmë më tepër para nga emërtimi 
&lsquo;Linux&rsquo;.&rdquo; Me fjalë të tjera, asaj shoqërie nuk iu bë 
vonë se çfarë qe e drejtë."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "We can't make them do this right, but we're not the sort to give up 
just because the road isn't easy. You may not have as much influence at your 
disposal as IBM or Red Hat, but you can still help. Together we can change the 
situation to the point where companies will make more profit calling it 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;."
+msgstr "Nuk i bëjmë dot ta bëjnë këtë si duhet, por nuk jemi nga ata që 
heqin dorë meqë rruga nuk qenkësh e lehtë. Mund të mos keni aq ndikim në 
dorën tuaj sa IBM-ja apo Red Hat-i, por prapë mund të ndihmoni. Së toku 
mund ta ndryshojmë gjendjen deri në atë shkallë, sa shoqëritë të 
fitojnë më shumë para duke e quajtur &ldquo;GNU/Linux&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Wouldn't it be better to reserve the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for 
distributions that are purely free software? After all, that is the ideal of 
GNU. <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#reserve\">#reserve</a>)</span>"
+msgstr "A s’do të ishte më mirë të ruhej emri &ldquo;GNU/Linux&rdquo; 
për shpërndarje që janë puro <em>software</em> i lirë? Tek e fundit, ky 
është ideali i GNU-së. <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#reserve\">#reserve</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "The widespread practice of adding non-free software to the GNU/Linux 
system is a major problem for our community. It teaches the users that 
non-free software is ok, and that using it is part of the spirit of 
&ldquo;Linux&rdquo;. Many &ldquo;Linux&rdquo; User Groups make it part of 
their mission to help users use non-free add-ons, and may even invite salesmen 
to come and make sales pitches for them. They adopt goals such as 
&ldquo;helping the users&rdquo; of GNU/Linux (including helping them use 
non-free applications and drivers), or making the system more popular even at 
the cost of freedom."
+msgstr "Praktika e shumëpërhapur e shtimit të software-it jo të lirë te 
sistemi GNU/Linux është problem i madh për bashkësinë tonë. Ajo sikur u 
mëson përdoruesve që software-i jo i lirë është OK, dhe që përdorimi i 
tij është pjesë e frymës së &ldquo;Linux&rdquo;-it. Mjaft Grupe 
Përdoruesish &ldquo;Linux&rdquo; e kanë pjesë të misionit të tyre ndihmën 
ndaj përdoruesve që këta të përdorin shtojca jo të lira, dhe madje edhe 
të ftojnë shitës për të bërë reklamë. Këta kanë birësuar qëllime 
të tilla si &ldquo;ndihmën ndaj përdoruesve&rdquo; të GNU/Linux-it 
(përfshi ndihmën për ta që të përdorin zbatime dhe përudhës jo të 
lirë), ose popullarizimin edhe më të sistemit, qoftë edhe në kurriz të 
lirisë."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid "The question is how to try to change this."
 msgstr "Çështja është si të ndryshohet kjo."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"Given that most of the community which uses GNU with Linux already does not "
-"realize that's what it is, for us to disown these adulterated versions, "
-"saying they are not really GNU, would not teach the users to value freedom "
-"more. They would not get the intended message. They would only respond "
-"they never thought these systems were GNU in the first place."
-msgstr ""
-"Duke qenë se shumica e bashkësisë që përdor GNU-në me Linux prej 
kohësh nuk "
-"e kupton që kjo është çështja, heqja dorë prej nesh nga këto versione 
të "
-"ndotura, duke thënë që nuk janë vërtet GNU, nuk do t’u mësonte 
përdoruesve "
-"ta vlerësonin më tepër lirinë. Mund të mos e merrnin mesazhin e synuar. 
 "
-"Vetëm se do të përgjigjeshin se nuk e kishin menduar kurrë që këto 
sisteme "
-"qenë GNU së pari."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"The way to lead these users to see a connection with freedom is exactly the "
-"opposite: to inform them that all these system versions <em>are</em> "
-"versions of GNU, that they all are based on a system that exists "
-"specifically for the sake of the users' freedom. With this understanding, "
-"they can start to recognize the distributions that include non-free software "
-"as perverted, adulterated versions of GNU, instead of thinking they are "
-"proper and appropriate &ldquo;versions of Linux&rdquo;."
-msgstr ""
-"Rruga për t’i drejtuar këta përdorues të shohin lidhjen me lirinë 
është "
-"saktësisht e kundërta: t’u bëhet e ditur atyre se krejt këto versione "
-"sistemi <em>janë</em> versione të GNU-së, se të tëra bazohen në një 
sistem "
-"që ekziston pikë për pikë për hir të lirisë së përdoruesve. Me të 
kuptuar "
-"këtë, mund të fillojnë t’i shohin shpërndarjet që përfshijnë 
<em>software</"
-"em> jo të lirë si versione të deformuara, të ndotura, të GNU-së, në 
vend se "
-"t’i mendojnë si versione të pastra dhe të përshtatshme të &ldquo;"
-"Linux&rdquo;-it."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"It is very useful to start GNU/Linux User Groups, which call the system GNU/"
-"Linux and adopt the ideals of the GNU Project as a basis for their "
-"activities. If the Linux User Group in your area has the problems described "
-"above, we suggest you either campaign within the group to change its "
-"orientation (and name) or start a new group. The people who focus on the "
-"more superficial goals have a right to their views, but don't let them drag "
-"you along!"
-msgstr ""
-"Është shumë e dobishme të fillohen Grupe Përdoruesish GNU/Linux, që e 
quajnë "
-"sistemin GNU/Linux dhe vendosin idealet e Projektit GNU si bazë të "
-"veprimtarisë të tyre. Nëse Grupi i Përdoruesve të Linux-it në zonën 
tuaj ka "
-"problemet e përshkruara më sipër, këshillojmë që ose të bëni fushatë 
brenda "
-"grupit për të ndërruar orientimin (dhe emrin) e tij, ose të filloni një 
grup "
-"të ri. Njerëzit që përqendrohen në qëllime më sipërfaqësore kanë 
të drejtën "
-"e tyre të kenë pikëpamje të tyret, por mos i lejoni t’ju marrin me 
vete!"
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Why not make a GNU distribution of Linux (sic) and call that GNU/Linux? "
-"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#gnudist\">#gnudist</a>)</"
-"span>"
-msgstr ""
-"Pse të mos krijohet një shpërndarje GNU e Linux-it (sic) dhe të quhet 
GNU/"
-"Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#gnudist\">#gnudist</"
-"a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"All the &ldquo;Linux&rdquo; distributions are actually versions of the GNU "
-"system with Linux as the kernel. The purpose of the term &ldquo;GNU/"
-"Linux&rdquo; is to communicate this point. To develop one new distribution "
-"and call that alone &ldquo;GNU/Linux&rdquo; would obscure the point we want "
-"to make."
-msgstr ""
-"Krejt shpërndarjet &ldquo;Linux&rdquo; janë faktikisht versione të 
sistemit "
-"GNU me Linux-in për kernel. Qëllimi i termit &ldquo;GNU/Linux&rdquo; 
është "
-"ta bëjë të ditur këtë pikë. Të zhvillosh një shpërndarje të re dhe 
ta quash "
-"veçmas &ldquo;GNU/Linux&rdquo; do të errësonte pikën që ne duam të 
theksojmë."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"As for developing a distribution of GNU/Linux, we already did this once, "
-"when we funded the early development of Debian GNU/Linux. To do it again "
-"now does not seem useful; it would be a lot of work, and unless the new "
-"distribution had substantial practical advantages over other distributions, "
-"it would serve no purpose."
-msgstr ""
-"Sa për zhvillimin e një shpërndarjeje GNU/Linux, e bëmë njëherë, kur "
-"financuam zhvillimet e hershme të Debian GNU/Linux-it. Ta bëjmë sërish 
nuk "
-"duket e dobishme; do të donte shumë punë, dhe po qe se shpërndarja e re 
nuk "
-"do të kishte përparësi praktike domethënëse ndaj shpërndarjeve të 
tjera, nuk "
-"do t’i shërbente ndonjë qëllimi."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"Instead we help the developers of 100% free GNU/Linux distributions, such as "
-"gNewSense and Ututo."
-msgstr ""
-"Në vend të kësaj, ne ndihmojmë zhvilluesit e shpërndarjeve GNU/Linux 
100% të "
-"lira, të tilla si gNewSense dhe Ututo."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Why not just say &ldquo;Linux is the GNU kernel&rdquo; and release some "
-"existing version of GNU/Linux under the name &ldquo;GNU&rdquo;? <span class="
-"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linuxgnu\">#linuxgnu</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Pse të mos thuhet thjesht &ldquo;Linux është kerneli i GNU-së&rdquo; dhe 
të "
-"hidhet në qarkullim ndonjë version ekzistues i GNU/Linux-it nën emrin 
&ldquo;"
-"GNU&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linuxgnu"
-"\">#linuxgnu</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"It might have been a good idea to adopt Linux as the GNU kernel back in "
-"1992. If we had realized, then, how long it would take to get the GNU Hurd "
-"to work, we might have done that. (Alas, that is hindsight.)"
-msgstr ""
-"Mund të kish qenë ide e mirë të birësohej Linux-i si kerneli i GNU-së 
dikur "
-"më 1992. Sikur ta dinim, atëherë, se sa gjatë do të donte GNU Hurd-i 
të "
-"funksiononte, mund ta kishim bërë. (Por kësaj i thonë: mend pas 
kuvendi.)"
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"If we were to take an existing version of GNU/Linux and relabel it as &ldquo;"
-"GNU&rdquo;, that would be somewhat like making a version of the GNU system "
-"and labeling it &ldquo;Linux&rdquo;. That wasn't right, and we don't want "
-"to act like that."
-msgstr ""
-"Po të qe për të marrë një version të GNU/Linux-it dhe ta rietiketojmë 
si "
-"&ldquo;GNU&rdquo;, do të qe si të merrnim një version të sistemit GNU dhe 
ta "
-"etiketonim &ldquo;Linux&rdquo;. Kjo nuk ishte e drejtë, dhe nuk duam të "
-"veprojmë kështu."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Did the GNU Project condemn and oppose use of Linux in the early days? <span "
-"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#condemn\">#condemn</a>)</span>"
-msgstr ""
-"A e ka dënuar dhe kundërshtuar Projekti GNU përdorimin e Linux-it në "
-"fillimet e tij? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#condemn"
-"\">#condemn</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"We did not adopt Linux as our kernel, but we didn't condemn or oppose it. "
-"In 1993 we started discussing the arrangements to sponsor the development of "
-"Debian GNU/Linux. We also sought to cooperate with the people who were "
-"changing some GNU packages for use with Linux. We wanted to include their "
-"changes in the standard releases so that these GNU packages would work out-"
-"of-the-box in combination with Linux. But the changes were often ad-hoc and "
-"nonportable; they needed to be cleaned up for installation."
-msgstr ""
-"Nuk e birësuam Linux-in si kernel tonin, por nuk e dënuam apo kundërshtuam 
"
-"atë. Në 1993 filluam të diskutojmë ujditë për të sponsorizuar 
zhvillimin e "
-"Debian GNU/Linux. Po kërkonim edhe të bashkëpunonim me persona që po "
-"ndryshonin disa paketa GNU për përdorim me Linux. Donim t’i përfshinim "
-"ndryshimet e tyre në qarkullimet standarde, që kështu këto paketa GNU të 
"
-"mund të funksiononin në çast nën ndërthurje me Linux-in. Por shpesh "
-"ndryshimet qenë ad-hoc dhe të pakalueshme gjetiu; për instalim kishin 
nevojë "
-"të pastroheshin."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"The people who had made the changes showed little interest in cooperating "
-"with us. One of them actually told us that he didn't care about working "
-"with the GNU Project because he was a &ldquo;Linux user&rdquo;. That came "
-"as a shock, because the people who ported GNU packages to other systems had "
-"generally wanted to work with us to get their changes installed. Yet these "
-"people, developing a system that was primarily based on GNU, were the first "
-"(and still practically the only) group that was unwilling to work with us."
-msgstr ""
-"Personat që bënë ndryshimet treguan pak interes për bashkëpunim me ne. "
-"Njëri prej tyre, në fakt, na tha se nuk i bëhej vonë të punonte me 
Projektin "
-"GNU sepse qe &ldquo;përdorues i Linux-it&rdquo;. Çka na ra rëndë, ngaqë 
"
-"personat që kaluan paketat GNU edhe për sisteme të tjerë përgjithësisht 
"
-"donin të punonin me ne për t’i pasur ndryshimet të përfshira në 
projektin "
-"tonë. Megjithatë këta persona, që po zhvillonin një sistem i cili 
bazohej "
-"së pari në GNU, qenë grupi i parë (dhe, ende, praktikisht të vetmit) që 
nuk "
-"dëshironin të punonin me ne."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"It was this experience that first showed us that people were calling a "
-"version of the GNU system &ldquo;Linux&rdquo;, and that this confusion was "
-"obstructing our work. Asking you to call the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo; "
-"is our response to that problem, and to the other problems caused by the "
-"&ldquo;Linux&rdquo; misnomer."
-msgstr ""
-"Qe kjo përvojë që na tregoi së pari se kish persona që po e quanin një "
-"version të sistemit GNU &ldquo;Linux&rdquo;, dhe se ky ngatërrim po "
-"errësonte punën tonë. Kërkesa jonë për ta quajtur sistemin &ldquo;GNU/"
-"Linux&rdquo; është përgjigjja jonë për këtë problem, dhe për probleme 
të "
-"tjera të shkaktuara nga emërtimi i shtrembër &ldquo;Linux&rdquo;."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Why did you wait so long before asking people to use the name GNU/Linux? "
-"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#wait\">#wait</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Pse pritët kaq gjatë përpara se t’u kërkonit njerëzve të përdorin 
emrin GNU/"
-"Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#wait\">#wait</a>)</"
-"span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"Actually we didn't. We began talking privately with developers and "
-"distributors about this in 1994, and made a more public campaign in 1996. "
-"We will continue for as long as it's necessary."
-msgstr ""
-"Në fakt, nuk pritëm. Rreth kësaj filluam të diskutonim privatisht me "
-"zhvilluesit dhe shpërndarësit diku aty nga 1994, dhe kaluam në fushatë "
-"publike më 1996. Do të vazhdojmë për aq kohë sa të jetë e nevojshme."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Should the GNU/<i>name</i> convention be applied to all programs that are "
-"GPL'ed? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#allgpled"
-"\">#allgpled</a>)</span>"
-msgstr ""
-"A nuk do të duhej që emërtimi i llojit GNU/<i>emër</i> të zbatohej te 
krejt "
-"programet që janë nën GPL? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
-"\"#allgpled\">#allgpled</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"We never refer to individual programs as &ldquo;GNU/<i>name</i>&rdquo;. "
-"When a program is a GNU package, we may call it &ldquo;GNU <i>name</"
-"i>&rdquo;."
-msgstr ""
-"Kurrë nuk u referohemi programeve individualë si &ldquo;GNU/<i>emër</"
-"i>&rdquo;. Kur një program është paketë GNU, mund ta quajmë 
&ldquo;<i>emër</"
-"i> GNU&rdquo;."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"GNU, the operating system, is made up of many different programs. Some of "
-"the programs in GNU were written as part of the GNU Project or specifically "
-"contributed to it; these are the GNU packages, and we often use &ldquo;"
-"GNU&rdquo; in their names."
-msgstr ""
-"GNU, sistemi operativ, përbëhet nga shumë programe të ndryshme. Disa nga 
"
-"programet në GNU qenë shkruar si pjesë e Projektit GNU ose dhënë 
veçanërisht "
-"për të; këto janë paketat GNU, dhe ne shpesh përdorim &ldquo;GNU&rdquo; 
në "
-"emrat e tyre."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"It's up to the developers of a program to decide if they want to contribute "
-"it and make it a GNU package. If you have developed a program and you would "
-"like it to be a GNU package, please write to <a href=\"mailto:address@hidden";
-"\">&lt;address@hidden&gt;</a>, so we can evaluate it and decide whether we 
want "
-"it."
-msgstr ""
-"Është në dorën e zhvilluesve të një programi të vendosin nëse duan ta 
"
-"kontribuojnë dhe ta bëjnë atë një paketë GNU. Nëse keni zhvilluar 
një "
-"program dhe do të donit të jetë paketë GNU, ju lutemi, na shkruani <a 
href="
-"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, që të mund ta 
vlerësojmë dhe "
-"të vendosim nëse e duam."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"It wouldn't be fair to put the name GNU on every individual program that is "
-"released under the GPL. If you write a program and release it under the "
-"GPL, that doesn't mean the GNU Project wrote it or that you wrote it for "
-"us. For instance, the kernel, Linux, is released under the GNU GPL, but "
-"Linus did not write it as part of the GNU Project&mdash;he did the work "
-"independently. If something is not a GNU package, the GNU Project can't "
-"take credit for it, and putting &ldquo;GNU&rdquo; in its name would be "
-"improper."
-msgstr ""
-"Nuk do të ishte e drejtë të vihej emri GNU mbi çdo program individual që 
"
-"është hedhur në qarkullim nën GPL. Po qe se shkruani një program dhe e "
-"hidhni në qarkullim nën GPL (Leja e Përgjithshme Publike), kjo nuk do të "
-"thotë që e shkroi Projekti GNU ose që e shkruat për ne. Fjala vjen, "
-"kerneli, Linux-i,qarkullon nën GNU GPL, por Linusi nuk e shkrojti si pjesë "
-"të Projektit GNU&mdash;e kreu punën në mënyrë të pavarur. Nëse diçka 
nuk "
-"është paketë GNU, Projekti GNU nuk mund të marrë dafinat për të, dhe "
-"vendosja e &ldquo;GNU&rdquo;-së te emri i saj do të ishte e pasaktë."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"In contrast, we do deserve the overall credit for the GNU operating system "
-"as a whole, even though not for each and every program in it. The system "
-"exists as a system because of our determination and persistence, starting in "
-"1984, many years before Linux was begun."
-msgstr ""
-"Në kontrast me këtë, e meritojmë hakun e përgjithshëm për sistemin 
operativ "
-"GNU si të tërë, edhe pse jo për çdo program në të. Sistemi ekziston 
si "
-"sistem falë vendosmërisë dhe këmbënguljes sonë, që prej 1984-s, shumë 
vite "
-"para se të fillonte Linux-i."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"The operating system in which Linux became popular was basically the same as "
-"the GNU operating system. It was not entirely the same, because it had a "
-"different kernel, but it was mostly the same system. It was a variant of "
-"GNU. It was the GNU/Linux system."
-msgstr ""
-"Sistemi operativ nën të cilin Linux-i u bë popullor qe në thelb i 
njëjtë me "
-"sistemin operativ GNU. Nuk qe krejtësisht i njëjtë, ngaqë pati tjetër "
-"kernel, por në pjesën më të madhe qe i njëjti sistem. Qe një variant i 
GNU-"
-"së. Qe sistemi GNU/Linux."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"Linux continues to be used primarily in derivatives of that system&mdash;in "
-"today's versions of the GNU/Linux system. What gives these systems their "
-"identity is GNU and Linux at the center of them, not particularly Linux "
-"alone."
-msgstr ""
-"Linux-i vazhdon të përdoret së pari në derivate të atij 
sistemi&mdash;në "
-"versionet e sotme të sistemit GNU/Linux. Ajo që u jep këtyre sistemeve "
-"identitetin e tyre është GNU-ja dhe Linux-i në qendër të tyre, jo "
-"përjashtimisht Linux-i."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Since much of GNU comes from Unix, shouldn't GNU give credit to Unix by "
-"using &ldquo;Unix&rdquo; in its name? <span class=\"anchor-reference-id\">"
-"(<a href=\"#unix\">#unix</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Meqë mjaft nga GNU-ja vjen prej Unix-it, mos do të duhej që GNU t’i 
jepte "
-"hakun Unix-it duke përdorur &ldquo;Unix&rdquo; te emri i vet? <span class="
-"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#unix\">#unix</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"Actually, none of GNU comes from Unix. Unix was proprietary software (and "
-"still is), so using any of its code in GNU would have been illegal. This is "
-"not a coincidence; this is why we developed GNU: since you could not have "
-"freedom in using Unix, or any of the other operating systems of the day, we "
-"needed a free system to replace it. We could not copy programs, or even "
-"parts of them, from Unix; everything had to be written afresh."
-msgstr ""
-"Në fakt, asgjë e GNU-së nuk rrjedh prej Unix-it. Unix qe 
<em>software</em> "
-"pronësor (dhe ende është), ndaj përdorimi i çfarëdo kodi prej tij te 
GNU-ja "
-"do të kish qenë i paligjshëm. Kjo nuk është rastësi; kjo është 
arsyeja pse "
-"e zhvilluam GNU-në: ngaqë duke përdorur Unix-in, ose cilindo nga sistemet 
e "
-"tjerë operativë të asaj kohe, nuk do të kihej liri, na duhej një sistem 
i "
-"lirë për ta zëvendësuar atë. Nuk mund të kopjonim programe, ose madje 
as "
-"pjesë të tyre, nga Unix-i; gjithçka duhej shkruar nga e para."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"No code in GNU comes from Unix, but GNU is a Unix-compatible system; "
-"therefore, many of the ideas and specifications of GNU do come from Unix. "
-"The name &ldquo;GNU&rdquo;, which stands for &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;, "
-"is a humorous way of giving credit to Unix for this, following a hacker "
-"tradition of recursive acronyms that started in the 70s."
-msgstr ""
-"Asnjë rresht kodi te GNU nuk vjen prej Unix-it, por GNU-ja është sistem i "
-"përputhshëm me Unix-in; ndaj, mjaft nga idetë dhe karakteristikat e 
GNU-së "
-"vijnë prej Unix-it. Emri &ldquo;GNU&rdquo;, që do të thotë 
&ldquo;GNU’s Not "
-"Unix&rdquo;, është një mënyrë gaztore për t’i dhënë hakën Unix-it 
për të, në "
-"vijim të një tradite hacker-ësh për shkurtime ripërsëritëse që zuri 
fill në "
-"vitet ’70."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"The first such recursive acronym was TINT, &ldquo;TINT Is Not TECO&rdquo;. "
-"The author of TINT wrote another implementation of TECO (there were already "
-"many of them, for various systems), but instead of calling it by a dull name "
-"like &ldquo;<em>somethingorother</em> TECO&rdquo;, he thought of a clever "
-"amusing name. (That's what hacking means: <a href=\"http://stallman.org/";
-"articles/on-hacking.html\">playful cleverness</a>.)"
-msgstr ""
-"Shkurtimi i parë ripërsëritës qe TINT, &ldquo;TINT Is Not TECO&rdquo;. "
-"Autori i TINT-it shkroi një tjetër sendërtim të TECO-s (kish ndërkohë 
mjaft "
-"të tillë, për sisteme të ndryshëm), por në vend që ta quante me një 
emër të "
-"zbehtë si &ldquo;kështu-ose-ashtu TECO&rdquo;, i shkoi në mendje një 
emër "
-"zbavitës. (Ky është kuptimi për \"hacking\": <a 
href=\"http://stallman.org/";
-"articles/on-hacking.html\">mençuri lozonjare</a>.)"
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"Other hackers enjoyed that name so much that we imitated the approach. It "
-"became a tradition that, when you were writing from scratch a program that "
-"was similar to some existing program (let's imagine its name was &ldquo;"
-"Klever&rdquo;), you could give it a recursive acronym name, such as &ldquo;"
-"MINK&rdquo; for &ldquo;MINK Is Not Klever.&rdquo; In this same spirit we "
-"called our replacement for Unix &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;."
-msgstr ""
-"Hacker-ë të tjerë e pëlqyen kaq shumë emrin sa filluan ta imitojnë 
stilin. "
-"U bë si traditë që, sa herë që shkruanit nga e para një program që qe 
i "
-"ngjashëm me ndonjë program ekzistues (le të themi që e kish emrin &ldquo;"
-"Klever&rdquo;), t’i jepnit një emër shkurtim ripërsëritës, të tillë 
si "
-"&ldquo;MINK&rdquo; për &ldquo;MINK Is Not Klever.&rdquo; Në po të 
njëjtën "
-"frymë e quajtëm zëvendësimin tonë për Unix-in &ldquo;GNU’s Not 
Unix&rdquo;."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"Historically, AT&amp;T which developed Unix did not want anyone to give it "
-"credit by using &ldquo;Unix&rdquo; in the name of a similar system, not even "
-"in a system 99% copied from Unix. AT&amp;T actually threatened to sue "
-"anyone giving AT&amp;T credit in that way. This is why each of the various "
-"modified versions of Unix (all proprietary, like Unix) had a completely "
-"different name that didn't include &ldquo;Unix&rdquo;."
-msgstr ""
-"Historikisht, AT&amp;T, që krijoi Unix-in, nuk donte që ndonjë t’i jepte 
"
-"hakën duke përdorur &ldquo;Unix&rdquo; te emri i një sistemi të 
ngjashëm, as "
-"edhe në një sistem 99% të kopjuar nga Unix. AT&amp;T në fakt pat 
kërcënuar "
-"se do të padiste këdo që do t’i jepte hakë AT&amp;T-së në këtë 
mënyrë. Kjo "
-"është arsyeja pse versionet e ndryshme të modifikuara të Unix-it (të 
tërë "
-"pronësorë, si Unix) patën emra krejt të ndryshëm që nuk e përfshinin 
&ldquo;"
-"Unix&rdquo;."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Should we say &ldquo;GNU/BSD&rdquo; too? <span class=\"anchor-reference-id\">"
-"(<a href=\"#bsd\">#bsd</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Mos do të duhej të thoshim njësoj &ldquo;GNU/BSD&rdquo;? <span class="
-"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#bsd\">#bsd</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"We don't call the BSD systems (FreeBSD, etc.) &ldquo;GNU/BSD&rdquo; systems, "
-"because that term does not fit the history of the BSD systems."
-msgstr ""
-"Nuk i quajmë sistemet BSD (FreeBSD, etj.) sisteme &ldquo;GNU/BSD&rdquo;, "
-"ngaqë ai term nuk gjen vend te historia e sistemeve BSD."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"The BSD system was developed by UC Berkeley as non-free software in the 80s, "
-"and became free in the early 90s. A free operating system that exists today "
-"is almost certainly either a variant of the GNU system, or a kind of BSD "
-"system."
-msgstr ""
-"Sistemi BSD qe krijuar nga UC Berkeley si <em>software</em> jo i lirë, në "
-"vitet ’80, dhe kaloi i lirë në fillim të viteve ’90. Çfarëdo 
sistemi "
-"operativ që ekziston sot është, thuajse me siguri, ose variant i sistemit "
-"GNU, ose ndonjë lloj sistemi BSD."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"People sometimes ask whether BSD too is a variant of GNU, as GNU/Linux is. "
-"It is not. The BSD developers were inspired to make their code free "
-"software by the example of the GNU Project, and explicit appeals from GNU "
-"activists helped convince them to start, but the code had little overlap "
-"with GNU."
-msgstr ""
-"Njerëzit ndonjëherë pyesin nëse edhe BSD është variant i GNU-së, siç 
është "
-"GNU/Linux. Jo, nuk është. Zhvilluesit e BSD-së patën frymëzimin ta 
bëjnë "
-"kodin e tyre <em>software</em> të lirë nga shembulli i Projektit GNU, dhe "
-"thirrje shprehimisht prej aktivistësh të GNU-së i ndihmuan t’ia nisin 
punës, "
-"por kodi ka pak puqje me GNU-në."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"BSD systems today use some GNU packages, just as the GNU system and its "
-"variants use some BSD programs; however, taken as wholes, they are two "
-"different systems that evolved separately. The BSD developers did not write "
-"a kernel and add it to the GNU system, so a name like GNU/BSD would not fit "
-"the situation."
-msgstr ""
-"Sistemet BSD sot përdorin disa paketa GNU, ashtu si edhe sistemi GNU dhe "
-"variante të tij përdorin disa programe BSD; sidoqoftë, marrë në 
tërësi, janë "
-"dy sisteme të ndryshëm që kanë bërë përpara ndarazi. Zhvilluesit BSD 
nuk "
-"shkruan ndonjë kernel për t’ia shtuar sistemit GNU, ndaj një emër i 
tillë si "
-"GNU/BSD nuk do t’i shkonte gjërave."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"The connection between GNU/Linux and GNU is much closer, and that's why the "
-"name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is appropriate for it."
-msgstr ""
-"Lidhja mes GNU/Linux-it dhe GNU-së është shumë e ngushtë, dhe për 
këtë shkak "
-"emri &ldquo;GNU/Linux&rdquo; është i përshtatshëm për të."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"There is a version of GNU which uses the kernel from NetBSD. Its developers "
-"call it &ldquo;Debian GNU/NetBSD&rdquo;, but &ldquo;GNU/"
-"kernelofNetBSD&rdquo; would be more accurate, since NetBSD is an entire "
-"system, not just the kernel. This is not a BSD system, since most of the "
-"system is the same as the GNU/Linux system."
-msgstr ""
-"Ka një version të GNU-së që përdor një kernel nga NetBSD. Zhvilluesit 
e tij "
-"e quajnë &ldquo;Debian GNU/NetBSD&rdquo;, por &ldquo;GNU/"
-"kernelofNetBSD&rdquo; do të ishte më i saktë, ngaqë NetBSD është një 
sistem "
-"i tërë, jo thjesht kerneli. Ky nuk është një sistem BSD, ngaqë pjesa "
-"dërrmuese e sistemit është e njëjtë me sistemin GNU/Linux."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"If I install the GNU tools on Windows, does that mean I am running a GNU/"
-"Windows system? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#othersys"
-"\">#othersys</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Nëse i instaloj mjetet GNU në Windows, mos do të thotë që po xhiroj një 
"
-"sistem GNU/Windows? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#othersys"
-"\">#othersys</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"Not in the same sense that we mean by &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. The tools of "
-"GNU are just a part of the GNU software, which is just a part of the GNU "
-"system, and underneath them you would still have another complete operating "
-"system which has no code in common with GNU. All in all, that's a very "
-"different situation from GNU/Linux."
-msgstr ""
-"Jo në të njëjtin kuptim që nënkuptojmë me &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. 
Mjetet e "
-"GNU-së janë thjesht një pjesë e software-it GNU, i cili është thjesht 
një "
-"pjesë e sistemit GNU, dhe nën ta prapë do të kishit një tjetër sistem "
-"operativ të plotë, i cili nuk do të kishte të përbashkët me GNU-në as 
edhe "
-"një rresht kod. Përmbledhtas, kjo është gjendje krejt tjetër nga 
GNU/Linux."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Can't Linux be used without GNU? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
-"href=\"#justlinux\">#justlinux</a>)</span>"
-msgstr ""
-"A s’mund të përdoret Linux-i pa GNU-në? <span 
class=\"anchor-reference-id\">"
-"(<a href=\"#justlinux\">#justlinux</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"Linux is used by itself, or with small other programs, in some appliances. "
-"These small software systems are a far cry from the GNU/Linux system. Users "
-"do not install them on PCs, for instance, and would find them rather "
-"disappointing. It is useful to say that these appliances run just Linux, to "
-"show how different those small platforms are from GNU/Linux."
-msgstr ""
-"Linux-i përdoret më vete, ose me programe të tjerë të vegjël, në disa "
-"pajisje. Këta sisteme të vegjël software-i janë shumë larg prej të 
qenit "
-"sistem GNU/Linux. Përdoruesit nuk i instalojnë ata në PC-ra, fjala vjen, "
-"dhe mund edhe të mos iu pëlqejnë. Është e dobishme të thuhet që këto 
"
-"pajisje xhirojnë thjesht Linux, për të treguar se sa të ndryshme janë 
këto "
-"platforma të vogla nga GNU/Linux-i."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Are there complete Linux systems [sic] without GNU? <span class=\"anchor-"
-"reference-id\">(<a href=\"#linuxsyswithoutgnu\">#linuxsyswithoutgnu</a>)</"
-"span>"
-msgstr ""
-"A ka sisteme të plotë Linux [sic] pa GNU-në? <span 
class=\"anchor-reference-"
-"id\">(<a href=\"#linuxsyswithoutgnu\">#linuxsyswithoutgnu</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"There are complete systems that contain Linux and not GNU; Android is an "
-"example. But it is a mistake to call them &ldquo;Linux&rdquo; systems, just "
-"as it is a mistake to call GNU a &ldquo;Linux&rdquo; system."
-msgstr ""
-"Ka sisteme të plotë që përmbajnë Linux-in dhe jo GNU-në; Androidi 
është një "
-"shembull.  Por është gabim të thirren këta sisteme &ldquo;Linux&rdquo;, "
-"njësoj siç është gabim të quhet GNU një sistem &ldquo;Linux&rdquo;."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"Android is very different from the GNU/Linux system&mdash;because the two "
-"have very little code in common. In fact, the only thing they have in "
-"common is Linux."
-msgstr ""
-"Android-i është sistem shumë i ndryshëm nga GNU/Linux system &mdash; 
ngaqë "
-"këta të dy kanë shumë pak kod të përbashkët. Në fakt, e vetmja gjë 
që kanë "
-"të përbashkët është Linux-i."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"If you call the whole GNU/Linux system &ldquo;Linux&rdquo;, you will find it "
-"necessary to say things like, &ldquo;Android contains Linux, but it isn't "
-"Linux, because it doesn't have the usual Linux [sic] libraries and utilities "
-"[meaning the GNU system].&rdquo;"
-msgstr ""
-"Nëse e quani sistemin e plotë GNU/Linux &ldquo;Linux&rdquo;, keni për të "
-"parë se do t’ju nevojitet të thoni gjëra të tilla si, &ldquo;Android 
përmban "
-"Linux, por nuk është Linux, ngaqë nuk ka libraritë dhe mjetet e zakonshme 
"
-"Linux [sic] [duke nënkuptuar sistemin GNU].&rdquo;"
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"Android contains just as much of Linux as GNU/Linux does. What it doesn't "
-"have is the GNU system. Android replaces that with Google software that "
-"works quite differently. What makes Android different from GNU/Linux is the "
-"absence of GNU."
-msgstr ""
-"Android-i përmban aq Linux, sa GNU/Linux-i. Ajo çka nuk ka, është 
sistemi "
-"GNU. Android-i e zëvendëson atë me software Google që funksion goxha "
-"ndryshe. Ajo çka e bën Android-in të ndryshëm nga GNU/Linux-i është 
mungesa "
-"e GNU-së."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Why not call the system &ldquo;Linux&rdquo; anyway, and strengthen Linus "
-"Torvalds' role as posterboy for our community? <span class=\"anchor-"
-"reference-id\">(<a href=\"#helplinus\">#helplinus</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Pse të mos thirret sistemi &ldquo;Linux&rdquo;, sido qoftë, dhe t’i 
mëshohet "
-"rolit të Linus Torvalds-it si \"fytyrë posteri\" për bashkësinë tonë? 
<span "
-"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#helplinus\">#helplinus</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"Linus Torvalds is the &ldquo;posterboy&rdquo; (other people's choice of "
-"word, not ours) for his goals, not ours. His goal is to make the system "
-"more popular, and he believes its value to society lies merely in the "
-"practical advantages it offers: its power, reliability and easy "
-"availability. He has never advocated <a href=\"/philosophy/why-free.html"
-"\">freedom to cooperate</a> as an ethical principle, which is why the public "
-"does not connect the name &ldquo;Linux&rdquo; with that principle."
-msgstr ""
-"Linus Torvalds është &ldquo;posteri&rdquo; (fjalë e zgjedhur nga 
tjetërkush, "
-"jo nga ne) për qëllimet e tij, jo tonat. Synimi i tij është ta bëjë "
-"sistemin më popullor, dhe beson se vlera e këtij për shoqërinë qëndron "
-"thjesht te përparësitë praktike që ofron: fuqia e tij, qëndrueshmëria 
dhe "
-"gjetja e tij lehtësisht. Ai nuk ka e mbrojtur kurrë <a href=\"/philosophy/"
-"why-free.html\">lirinë për të bashkëpunuar</a> si një parim etik, e 
prandaj "
-"publiku nuk e lidh emrin e &ldquo;Linux-it&rdquo; me atë parim."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"Linus publicly states his disagreement with the free software movement's "
-"ideals. He developed non-free software in his job for many years (and said "
-"so to a large audience at a &ldquo;Linux&rdquo;World show), and publicly "
-"invited fellow developers of Linux, the kernel, to use non-free software to "
-"work on it with him. He goes even further, and rebukes people who suggest "
-"that engineers and scientists should consider social consequences of our "
-"technical work&mdash;rejecting the lessons society learned from the "
-"development of the atom bomb."
-msgstr ""
-"Linusi e deklaron publikisht mospajtimin e tij me idealet e lëvizjes për "
-"<em>software</em> të lirë. Ai, gjatë punësimit të tij, është marrë 
për "
-"shumë vjet me <em>software</em> jo të lirë (dhe e ka thënë këtë faqe 
një "
-"audience të gjerë gjatë një takimi në &ldquo;Linux&rdquo;World), dhe u 
ka "
-"bërë ftesë publikisht zhvilluesve pasues të Linux-it, kernelit, të 
përdorin "
-"<em>software</em> jo të lirë për të punuar mbi të së bashku. Shkon 
edhe më "
-"tej, dhe përçmon njerëzit që këshillojnë se inxhinierët dhe 
shkencëtarët "
-"duhet të shqyrtojnë pasojat shoqërore të veprës së tyre 
teknike&mdash;duke "
-"hedhur tej kështu mësimet që shoqëria ka marrë nga krijimi i bombës 
atomike."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"There is nothing wrong with writing a free program for the motivations of "
-"learning and having fun; the kernel Linus wrote for those reasons was an "
-"important contribution to our community. But those motivations are not the "
-"reason why the complete free system, GNU/Linux, exists, and they won't "
-"secure our freedom in the future. The public needs to know this. Linus has "
-"the right to promote his views; however, people should be aware that the "
-"operating system in question stems from ideals of freedom, not from his "
-"views."
-msgstr ""
-"Nuk ka asgjë gabim te të shkruarit e një programi të lirë për të 
mësuar dhe "
-"për t’u zbavitur; kerneli që shkroi Linus për arsye të tilla qe 
kontribut i "
-"rëndësishëm te bashkësia jonë. Por ky lloj motivimi nuk është arsyeja 
pse "
-"ekziston sistemi krejtësisht i lirë, GNU/Linux, dhe as e sigurojnë lirinë 
"
-"tonë në të ardhmen. Publiku lypset ta dijë këtë. Linusi ka të 
drejtë të "
-"promuovojë idetë e tija; megjithatë, njerëzit duhet të jenë të 
ndërgjegjshëm "
-"që sistemi operativ në fjalë buron prej idealeve të lirisë, jo prej "
-"pikëpamjeve të tij."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Isn't it wrong for us to label Linus Torvalds' work as GNU? <span class="
-"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#claimlinux\">#claimlinux</a>)</span>"
-msgstr ""
-"A mos jemi gabim që e etiketojmë veprën e Linus Torvalds-it si GNU? <span "
-"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#claimlinux\">#claimlinux</a>)</"
-"span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"It would be wrong, so we don't do that. Torvalds' work is Linux, the "
-"kernel; we are careful not to attribute that work to the GNU Project or "
-"label it as &ldquo;GNU&rdquo;. When we talk about the whole system, the "
-"name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; gives him a share of the credit."
-msgstr ""
-"Do të ishte gabim, ndaj këtë nuk e bëjmë. Vepra e Torvalds-it është 
Linux-"
-"i, kerneli; ne bëjmë kujdes që të mos ia veshim atë vepër Projektit GNU 
ose "
-"ta etiketojmë si &ldquo;GNU&rdquo;. Kur flasim për krejt sistemin, emri "
-"&ldquo;GNU/Linux&rdquo; i jep atij një pjesë të hakës."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Does Linus Torvalds agree that Linux is just the kernel? <span class="
-"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linusagreed\">#linusagreed</a>)</span>"
-msgstr ""
-"A pajtohet Linus Torvalds që Linux-i është thjesht një kernel? <span 
class="
-"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linusagreed\">#linusagreed</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"He recognized this at the beginning. The earliest Linux release notes said, "
-"<a href=\"http://ftp.funet.fi/pub/linux/historical/kernel/old-versions/";
-"RELNOTES-0.01\"> &ldquo;Most of the tools used with linux are GNU software "
-"and are under the GNU copyleft. These tools aren't in the distribution - ask "
-"me (or GNU) for more info&rdquo;</a>."
-msgstr ""
-"Ai e pranoi këtë në ato fillime. Shënimet e versionit për Linux-in më 
të "
-"hershëm thonë, <a 
href=\"http://ftp.funet.fi/pub/linux/historical/kernel/old-";
-"versions/RELNOTES-0.01\"> &ldquo;Shumica e mjeteve të përdorura me linux-in 
"
-"janë <em>software</em> GNU dhe gjenden nën \"GNU copyleft\". Këto mjete 
nuk "
-"janë pjesë e shpërndarjes - pyetmëni mua (ose GNU-në) për më tepër 
të "
-"dhëna&rdquo;</a>."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Why not finish the GNU Hurd kernel, release the GNU system as a whole, and "
-"forget the question of what to call GNU/Linux? <span class=\"anchor-"
-"reference-id\">(<a href=\"#finishhurd\">#finishhurd</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Pse të mos përfundohet kerneli GNU Hurd, të hidhet në qarkullim sistemi 
GNU "
-"si një i tërë, dhe të harrohet çështja se çfarë të quhet GNU/Linux? 
<span "
-"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#finishhurd\">#finishhurd</a>)</"
-"span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"We would like credit for the GNU operating system no matter which kernel is "
-"used with it."
-msgstr ""
-"Do të donim të na jepej haka për sistemin operativ GNU, pavarësisht se me 
"
-"çfarë kerneli është përdorur."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"Making the GNU Hurd work well enough to compete with Linux would be a big "
-"job, and it's not clearly necessary. The only thing ethically wrong with "
-"Linux as a kernel is its inclusion of firmware &ldquo;blobs&rdquo;; the best "
-"fix for that problem is <a href=\"http://fsf.org/campaigns/priority-projects";
-"\"> developing free replacement for the blobs</a>."
-msgstr ""
-"Ta bësh GNU Hurd-in të funksionojë paq, sa të konkurrojë me Linux-in do 
të "
-"ishte punë shumë e madhe, dhe nuk është qartazi e domosdoshme. E vetmja "
-"gjë, e gabuar nga ana etike me Linux-in si kernel është përfshirja e 
&ldquo;"
-"blob&rdquo;-eve firmware; zgjidhja më e mirë e këtij problemi është <a 
href="
-"\"http://fsf.org/campaigns/priority-projects\";> zhvillimi i zëvendësimeve 
të "
-"lira për blob-e</a>."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"The battle is already lost&mdash;society has made its decision and we can't "
-"change it, so why even think about it? <span class=\"anchor-reference-id\">"
-"(<a href=\"#lost\">#lost</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Beteja është tashmë e humbur&mdash;shoqëria e ka vendosur dhe ne nuk mund 
ta "
-"ndryshojmë, madje pse duhet çuar mendja atje? <span 
class=\"anchor-reference-"
-"id\">(<a href=\"#lost\">#lost</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"This isn't a battle, it is a campaign of education. What to call the system "
-"is not a single decision, to be made at one moment by &ldquo;society&rdquo;: "
-"each person, each organization, can decide what name to use. You can't make "
-"others say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, but you can decide to call the system "
-"&ldquo;GNU/Linux&rdquo; yourself&mdash;and by doing so, you will help "
-"educate others."
-msgstr ""
-"Kjo nuk është betejë, është fushatë edukimi. Se si të quhet një 
sistem nuk "
-"është një vendim i vetëm, që të merret në një çast nga &ldquo;"
-"shoqëria&rdquo;: çdo person, çdo organizëm, mund të vendosë cilin emër 
të "
-"përdorë. Nuk i bëni dot të tjerët të thonë &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, 
por "
-"mund të vendosni ta quani sistemin &ldquo;GNU/Linux&rdquo; ju vetë&mdash;e "
-"duke bërë kështu, do të ndihmoni të edukohen të tjerët."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Society has made its decision and we can't change it, so what good does it "
-"do if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
-"href=\"#whatgood\">#whatgood</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Shoqëria e ka vendosur dhe ne nuk mund ta ndryshojmë, ndaj sa para bën, 
edhe "
-"po të them &ldquo;GNU/Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
-"href=\"#whatgood\">#whatgood</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"This is not an all-or-nothing situation: correct and incorrect pictures are "
-"being spread more or less by various people. If you call the system &ldquo;"
-"GNU/Linux&rdquo;, you will help others learn the system's true history, "
-"origin, and reason for being. You can't correct the misnomer everywhere on "
-"your own, any more than we can, but you can help. If only a few hundred "
-"people see you use the term &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, you will have educated "
-"a substantial number of people with very little work. And some of them will "
-"spread the correction to others."
-msgstr ""
-"Nuk bëhet fjalë për gjendje krejt-ose-hiç: pamje të sakta dhe të 
pasakta "
-"shpërndahen pak a shumë nga njerëz të ndryshëm. Nëse e quani një 
sistem "
-"&ldquo;GNU/Linux&rdquo;, do t’i ndihmoni të tjerët të mësojnë 
historinë e "
-"vërtetë të sistemit, origjinën dhe shkakun që e polli. Nuk mund ta 
ndreqni "
-"keqemërtimin kudo vetë, më shumë se sa mundemi ne, por mund të ndihmoni. 
 "
-"Sikur vetëm ca qindra vetë t’ju shohin duke përdorur termin &ldquo;GNU/"
-"Linux&rdquo;, i bie të keni edukuar një numër domethënës njerëzish 
përmes "
-"shumë pak përpjekjeje. Dhe ca prej tyre do ta shpien ndreqjen edhe te të "
-"tjerë."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Wouldn't it be better to call the system &ldquo;Linux&rdquo; and teach "
-"people its real origin with a ten-minute explanation? <span class=\"anchor-"
-"reference-id\">(<a href=\"#explain\">#explain</a>)</span>"
-msgstr ""
-"A nuk do të ishte më mirë të quhej sistemi &ldquo;Linux&rdquo; dhe t’u "
-"mësohej njerëzve origjina e njëmendtë e tij, përmes një shpjegimi "
-"dhjetëminutësh? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#explain"
-"\">#explain</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"If you help us by explaining to others in that way, we appreciate your "
-"effort, but that is not the best method. It is not as effective as calling "
-"the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, and uses your time inefficiently."
-msgstr ""
-"Nëse na ndihmoni duke u shpjeguar të tjerëve në këtë mënyrë, e 
vlerësojmë "
-"mundimin tuaj, por kjo nuk është metoda më e mirë. Nuk është aq e 
efektshme "
-"sa emërtimi e sistemit &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, dhe ua harxhon kohën në "
-"mënyrë të paefektshme."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"It is ineffective because it may not sink in, and surely will not "
-"propagate. Some of the people who hear your explanation will pay attention, "
-"and they may learn a correct picture of the system's origin. But they are "
-"unlikely to repeat the explanation to others whenever they talk about the "
-"system. They will probably just call it &ldquo;Linux&rdquo;. Without "
-"particularly intending to, they will help spread the incorrect picture."
-msgstr ""
-"Është e paefektshme sepse nuk ka për t’u qartësuar, dhe me siguri nuk 
ka për "
-"t’u përhapur. Disa nga njerëzit që dëgjojnë shpjegimin tuaj do t’i 
vënë "
-"veshin, dhe mund të përvetësojnë përfytyrimin e saktë të origjinës 
së "
-"sistemit. Por si zor t’ua përsërisin shpjegimin të tjerëve, kurdo që 
vjen "
-"fjala te sistemi. Ka gjasa që do ta quajnë &ldquo;Linux&rdquo;. Pa e "
-"dashur vërtet, do të ndihmojnë në përhapjen e përfytyrimit të 
pasaktë."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"It is inefficient because it takes a lot more time. Saying and writing "
-"&ldquo;GNU/Linux&rdquo; will take you only a few seconds a day, not minutes, "
-"so you can afford to reach far more people that way. Distinguishing between "
-"Linux and GNU/Linux when you write and speak is by far the easiest way to "
-"help the GNU Project effectively."
-msgstr ""
-"Është e paefektshme sepse merr shumë kohë. Të thuash e të shkruash 
&ldquo;"
-"GNU/Linux&rdquo; do të hante vetëm pak sekonda në ditë, jo minuta, ndaj "
-"arrini të përfshini shumë më tepër njerëz në këtë mënyrë. Bërja 
e dallimit "
-"mes Linux-it dhe GNU/Linux-it kur shkruani dhe flisni është me tërë mend "
-"rruga më e lehtë për të ndihmuar Projektin GNU efektivisht."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Some people laugh at you when you ask them to call the system GNU/Linux. "
-"Why do you subject yourself to this treatment? <span class=\"anchor-"
-"reference-id\">(<a href=\"#treatment\">#treatment</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Ca persona qeshin me ju kur u kërkoni ta quajnë sistemin GNU/Linux. Pse ia 
"
-"nënshtroni veten këtij trajtimi? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
-"href=\"#treatment\">#treatment</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"Calling the system &ldquo;Linux&rdquo; tends to give people a mistaken "
-"picture of the system's history and reason for existence. People who laugh "
-"at our request probably have picked up that mistaken picture&mdash;they "
-"think our work was done by Linus, so they laugh when we ask for credit for "
-"it. If they knew the truth, they probably wouldn't laugh."
-msgstr ""
-"Thirrja e sistemit &ldquo;Linux&rdquo; priret t’u japë njerëzve një "
-"përfytyrim të gabuar të historikut të sistemit dhe të shkaqeve që e 
pollën. "
-"Njerëzit që qeshin me kërkesën tonë ka gjasa të kenë marrë këtë 
përfytyrim "
-"të gabuar&mdash;mendojnë se puna jonë u bë nga Linusi, ndaj qeshin kur u "
-"kërkojmë të na jepet haka. Sikur ta dinin të vërtetën, ka gjasa se nuk 
do "
-"të qesheshin."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"Why do we take the risk of making a request that sometimes leads people to "
-"ridicule us? Because often it has useful results that help the GNU Project. "
-"We will run the risk of undeserved abuse to achieve our goals."
-msgstr ""
-"Pse i hyjmë rrezikut të bërjes së një kërkese që ndonjëherë i bën 
njerëzit "
-"të tallen me ne? Ngaqë shpesh sjell përfundime të dobishme që i ndihin "
-"Projektit GNU. Do të rrezikojmë abuzimin e pamerituar, vetëm synimi ynë 
të "
-"arrihet."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"If you see such an ironically unfair situation occurring, please don't sit "
-"idly by. Please teach the laughing people the real history. When they see "
-"why the request is justified, those who have any sense will stop laughing."
-msgstr ""
-"Po qe se shihni të ndodhë një situatë kaq ironikisht e padrejtë, ju 
lutemi, "
-"mos rrini e bëni sehir. Ju lutemi, tregojuni njerëzve që tallen 
historinë e "
-"vërtetë. Kur të shohin pse kërkesa është e përligjur, ata që kanë 
pak mend "
-"do të reshtin së qeshuri."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Some people condemn you when you ask them to call the system GNU/Linux. "
-"Don't you lose by alienating them? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
-"href=\"#alienate\">#alienate</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Ca persona ju dënojnë kur u kërkoni ta quajnë sistemin GNU/Linux. A nuk "
-"humbni duke i bërë ata të huaj? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href="
-"\"#alienate\">#alienate</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"Not much. People who don't appreciate our role in developing the system are "
-"unlikely to make substantial efforts to help us. If they do work that "
-"advances our goals, such as releasing free software, it is probably for "
-"other unrelated reasons, not because we asked them. Meanwhile, by teaching "
-"others to attribute our work to someone else, they are undermining our "
-"ability to recruit the help of others."
-msgstr ""
-"Jo dhe aq. Njerëzit që nuk e vlerësojnë rolin tonë në zhvillimin e 
sistemit "
-"ka pak gjasa të bëjnë përpjekje domethënëse për të na ndihmuar. 
Nëse bëjnë "
-"punë që çon përpara synimet tona, të tilla si hedhje në qarkullim 
software-i "
-"të lirë, ka gjasa të ndodhë për shkaqe të tjera pa lidhje, jo se ua 
kërkuam "
-"ne. Ndërkohë, duke u mësuar të tjerëve t’i japin hakën e punës 
sonë dikujt "
-"tjetër, po minojnë aftësinë tonë të rekrutojmë ndihmë nga të 
tjerët."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"It makes no sense to worry about alienating people who are already mostly "
-"uncooperative, and it is self-defeating to be deterred from correcting a "
-"major problem lest we anger the people who perpetuate it. Therefore, we "
-"will continue trying to correct the misnomer."
-msgstr ""
-"Nuk ka kuptim të shqetësohemi se mos na largohen njerëz që janë tashmë, 
më "
-"së shumti, mosbashkëpunues, dhe është vetëdështim të tërhiqesh nga 
ndreqja e "
-"një problemi të madh nga frika se mos zemërohen njerëzit që e mbajnë 
atë "
-"gjallë. Prandaj do të vazhdojmë të përpiqemi ta ndreqim keqemërtimin."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Whatever you contributed, is it legitimate to rename the operating system? "
-"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#rename\">#rename</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Pavarësisht nga sa keni kontribuar, a është e ligjshme të riemërtohet "
-"sistemi operativ? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#rename"
-"\">#rename</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"We are not renaming anything; we have been calling this system &ldquo;"
-"GNU&rdquo; ever since we announced it in 1983. The people who tried to "
-"rename it to &ldquo;Linux&rdquo; should not have done so."
-msgstr ""
-"Nuk po riemërtojmë ndonjë gjë; kemi qenë duke e thirrur këtë sistem 
&ldquo;"
-"GNU&rdquo; që kur e bëmë të ditur më 1983. Njerëzit që provuan ta "
-"riemërtojnë në &ldquo;Linux&rdquo;, nuk duhej të kishin bërë ashtu."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Isn't it wrong to force people to call the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;? "
-"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#force\">#force</a>)</span>"
-msgstr ""
-"A s’është gabim të detyrohen njerëzit ta quajnë sistemin &ldquo;GNU/"
-"Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#force"
-"\">#force</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"It would be wrong to force them, and we don't try. We call the system "
-"&ldquo;GNU/Linux&rdquo;, and we ask you to do it too."
-msgstr ""
-"Do të qe gabim të detyrohen, dhe as provojmë. Ne e quajmë sistemin 
&ldquo;"
-"GNU/Linux&rdquo;, dhe ju kërkojmë të bëni njësoj."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Why not sue people who call the whole system &ldquo;Linux&rdquo;? <span "
-"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whynotsue\">#whynotsue</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Pse të mos paditen njerëzit që e quajnë krejt sistemin 
&ldquo;Linux&rdquo;? "
-"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whynotsue\">#whynotsue</a>)</"
-"span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"There are no legal grounds to sue them, but since we believe in freedom of "
-"speech, we wouldn't want to do that anyway. We ask people to call the "
-"system &ldquo;GNU/Linux&rdquo; because that is the right thing to do."
-msgstr ""
-"Nuk ka rrethana ligjore për t’i paditur, por meqë besojmë në lirinë e "
-"fjalës, nuk do të donim ta bënin, sido që të qe. Ne u kërkojmë 
njerëzve ta "
-"quajnë sistemin &ldquo;GNU/Linux&rdquo; ngaqë kjo është gjëja e drejtë 
që "
-"duhet bërë."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Shouldn't you put something in the GNU GPL to require people to call the "
-"system &ldquo;GNU&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
-"\"#require\">#require</a>)</span>"
-msgstr ""
-"A nuk do të duhej të vendosnit diçka te GNU GPL për t’u kërkuar 
njerëzve ta "
-"quajnë sistemin &ldquo;GNU&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
-"href=\"#require\">#require</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"The purpose of the GNU GPL is to protect the users' freedom from those who "
-"would make proprietary versions of free software. While it is true that "
-"those who call the system &ldquo;Linux&rdquo; often do things that limit the "
-"users' freedom, such as bundling non-free software with the GNU/Linux system "
-"or even developing non-free software for such use, the mere act of calling "
-"the system &ldquo;Linux&rdquo; does not, in itself, deny users their "
-"freedom. It seems improper to make the GPL restrict what name people can "
-"use for the system."
-msgstr ""
-"Qëllimi i GNU GPL-së është të mbrojë lirinë e përdoruesit nga ata që 
do të "
-"krijonin versione pronësore të software-it të lirë. Ndërkohë që 
është e "
-"vërtetë që ata që e quajnë sistemin &ldquo;Linux&rdquo; shpesh bëjnë 
gjëra "
-"që e kufizojnë lirinë e përdoruesit, të tilla si paketim software-i jo 
të "
-"lirë në sistemin GNU/Linux ose madje edhe zhvillim software-i jo të lirë 
për "
-"qëllime të tilla, akti i thjeshtë i emërtimit të sistemit &ldquo; "
-"Linux&rdquo; nuk u mohon, në vetvete, përdoruesve lirinë e tyre. Duket jo 
e "
-"përshtatshme ta bësh GPL-në të kufizojë se ç’emër mund të përdoret 
për "
-"sistemin."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Since you objected to the original BSD license's advertising requirement to "
-"give credit to the University of California, isn't it hypocritical to demand "
-"credit for the GNU project? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
-"\"#BSDlicense\">#BSDlicense</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Meqë ju kundërshtuat domosdoshmërinë e përmendjes së Universitetit të "
-"Kalifornisë sipas lejes origjinale BSD, a nuk është hipokrizi të 
kërkohet "
-"përmendja e projektit GNU? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
-"\"#BSDlicense\">#BSDlicense</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"It would be hypocritical to make the name GNU/Linux a license requirement, "
-"and we don't. We only <em>ask</em> you to give us the credit we deserve."
-msgstr ""
-"Do të ishte hipokrizi të bëhej emri GNU/Linux domosdoshmëri licence, dhe 
as "
-"nuk duam. Ne vetëm <em>kërkojmë</em> që ju të na jepni hakun që 
meritojmë."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"Please note that there are at least <a href=\"/philosophy/bsd.html\"> two "
-"different BSD licenses</a>. For clarity's sake, please don't use the term "
-"&ldquo;BSD license&rdquo; without specifying which one."
-msgstr ""
-"Ju lutemi, mbani shënim që ka të paktën <a href=\"/philosophy/bsd.html\"> 
dy "
-"licenca të ndryshme BSD</a>. Për arsye qartësie, ju lutemi, mos përdorni 
"
-"termin &ldquo;licencë BSD&rdquo; pa specifikuar se për cilën bëhet 
fjalë."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Since you failed to put something in the GNU GPL to require people to call "
-"the system &ldquo;GNU&rdquo;, you deserve what happened; why are you "
-"complaining now? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#deserve"
-"\">#deserve</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Meqë dështuat të vendosnit diçka te GNU GPL-ja, për t'u kërkuar 
njerëzve ta "
-"quajnë sistemin &ldquo;GNU&rdquo;, mirë t'ju bëhet; pse ankoheni tani? 
<span "
-"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#deserve\">#deserve</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"The question presupposes a rather controversial general ethical premise: "
-"that if people do not force you to treat them fairly, you are entitled to "
-"take advantage of them as much as you like. In other words, it assumes that "
-"might makes right."
-msgstr ""
-"Pyetja nënkupton një parakusht të përgjithshëm etik deri diku të "
-"debatueshëm: që, nëse njerëzit nuk ju detyrojnë t’i trajtoni pa hile, 
e keni "
-"tagër të përfitoni prej tyre sa të doni. Me fjalë të tjera, merr të "
-"mirëqenë që forca të jep të drejtë."
+msgid "Given that most of the community which uses GNU with Linux already does 
not realize that's what it is, for us to disown these adulterated versions, 
saying they are not really GNU, would not teach the users to value freedom 
more. They would not get the intended message. They would only respond they 
never thought these systems were GNU in the first place."
+msgstr "Duke qenë se shumica e bashkësisë që përdor GNU-në me Linux prej 
kohësh nuk e kupton që kjo është çështja, heqja dorë prej nesh nga këto 
versione të ndotura, duke thënë që nuk janë vërtet GNU, nuk do t’u 
mësonte përdoruesve ta vlerësonin më tepër lirinë. Mund të mos e 
merrnin mesazhin e synuar. Vetëm se do të përgjigjeshin se nuk e kishin 
menduar kurrë që këto sisteme qenë GNU së pari."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "The way to lead these users to see a connection with freedom is exactly 
the opposite: to inform them that all these system versions <em>are</em> 
versions of GNU, that they all are based on a system that exists specifically 
for the sake of the users' freedom. With this understanding, they can start to 
recognize the distributions that include non-free software as perverted, 
adulterated versions of GNU, instead of thinking they are proper and 
appropriate &ldquo;versions of Linux&rdquo;."
+msgstr "Rruga për t’i drejtuar këta përdorues të shohin lidhjen me 
lirinë është saktësisht e kundërta: t’u bëhet e ditur atyre se krejt 
këto versione sistemi <em>janë</em> versione të GNU-së, se të tëra 
bazohen në një sistem që ekziston pikë për pikë për hir të lirisë së 
përdoruesve. Me të kuptuar këtë, mund të fillojnë t’i shohin 
shpërndarjet që përfshijnë <em>software</em> jo të lirë si versione të 
deformuara, të ndotura, të GNU-së, në vend se t’i mendojnë si versione 
të pastra dhe të përshtatshme të &ldquo;Linux&rdquo;-it."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "It is very useful to start GNU/Linux User Groups, which call the system 
GNU/Linux and adopt the ideals of the GNU Project as a basis for their 
activities. If the Linux User Group in your area has the problems described 
above, we suggest you either campaign within the group to change its 
orientation (and name) or start a new group. The people who focus on the more 
superficial goals have a right to their views, but don't let them drag you 
along!"
+msgstr "Është shumë e dobishme të fillohen Grupe Përdoruesish GNU/Linux, 
që e quajnë sistemin GNU/Linux dhe vendosin idealet e Projektit GNU si bazë 
të veprimtarisë të tyre. Nëse Grupi i Përdoruesve të Linux-it në zonën 
tuaj ka problemet e përshkruara më sipër, këshillojmë që ose të bëni 
fushatë brenda grupit për të ndërruar orientimin (dhe emrin) e tij, ose të 
filloni një grup të ri. Njerëzit që përqendrohen në qëllime më 
sipërfaqësore kanë të drejtën e tyre të kenë pikëpamje të tyret, por 
mos i lejoni t’ju marrin me vete!"
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Why not make a GNU distribution of Linux (sic) and call that GNU/Linux? 
<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#gnudist\">#gnudist</a>)</span>"
+msgstr "Pse të mos krijohet një shpërndarje GNU e Linux-it (sic) dhe të 
quhet GNU/Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#gnudist\">#gnudist</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "All the &ldquo;Linux&rdquo; distributions are actually versions of the 
GNU system with Linux as the kernel. The purpose of the term 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; is to communicate this point. To develop one new 
distribution and call that alone &ldquo;GNU/Linux&rdquo; would obscure the 
point we want to make."
+msgstr "Krejt shpërndarjet &ldquo;Linux&rdquo; janë faktikisht versione të 
sistemit GNU me Linux-in për kernel. Qëllimi i termit 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; është ta bëjë të ditur këtë pikë. Të 
zhvillosh një shpërndarje të re dhe ta quash veçmas &ldquo;GNU/Linux&rdquo; 
do të errësonte pikën që ne duam të theksojmë."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "As for developing a distribution of GNU/Linux, we already did this 
once, when we funded the early development of Debian GNU/Linux. To do it again 
now does not seem useful; it would be a lot of work, and unless the new 
distribution had substantial practical advantages over other distributions, it 
would serve no purpose."
+msgstr "Sa për zhvillimin e një shpërndarjeje GNU/Linux, e bëmë 
njëherë, kur financuam zhvillimet e hershme të Debian GNU/Linux-it. Ta 
bëjmë sërish nuk duket e dobishme; do të donte shumë punë, dhe po qe se 
shpërndarja e re nuk do të kishte përparësi praktike domethënëse ndaj 
shpërndarjeve të tjera, nuk do t’i shërbente ndonjë qëllimi."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "Instead we help the developers of 100% free GNU/Linux distributions, 
such as gNewSense and Ututo."
+msgstr "Në vend të kësaj, ne ndihmojmë zhvilluesit e shpërndarjeve 
GNU/Linux 100% të lira, të tilla si gNewSense dhe Ututo."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Why not just say &ldquo;Linux is the GNU kernel&rdquo; and release some 
existing version of GNU/Linux under the name &ldquo;GNU&rdquo;? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linuxgnu\">#linuxgnu</a>)</span>"
+msgstr "Pse të mos thuhet thjesht &ldquo;Linux është kerneli i 
GNU-së&rdquo; dhe të hidhet në qarkullim ndonjë version ekzistues i 
GNU/Linux-it nën emrin &ldquo;GNU&rdquo;? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linuxgnu\">#linuxgnu</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "It might have been a good idea to adopt Linux as the GNU kernel back in 
1992. If we had realized, then, how long it would take to get the GNU Hurd to 
work, we might have done that. (Alas, that is hindsight.)"
+msgstr "Mund të kish qenë ide e mirë të birësohej Linux-i si kerneli i 
GNU-së dikur më 1992. Sikur ta dinim, atëherë, se sa gjatë do të donte 
GNU Hurd-i të funksiononte, mund ta kishim bërë. (Por kësaj i thonë: mend 
pas kuvendi.)"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "If we were to take an existing version of GNU/Linux and relabel it as 
&ldquo;GNU&rdquo;, that would be somewhat like making a version of the GNU 
system and labeling it &ldquo;Linux&rdquo;. That wasn't right, and we don't 
want to act like that."
+msgstr "Po të qe për të marrë një version të GNU/Linux-it dhe ta 
rietiketojmë si &ldquo;GNU&rdquo;, do të qe si të merrnim një version të 
sistemit GNU dhe ta etiketonim &ldquo;Linux&rdquo;. Kjo nuk ishte e drejtë, 
dhe nuk duam të veprojmë kështu."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Did the GNU Project condemn and oppose use of Linux in the early days? 
<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#condemn\">#condemn</a>)</span>"
+msgstr "A e ka dënuar dhe kundërshtuar Projekti GNU përdorimin e Linux-it 
në fillimet e tij? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#condemn\">#condemn</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "We did not adopt Linux as our kernel, but we didn't condemn or oppose 
it. In 1993 we started discussing the arrangements to sponsor the development 
of Debian GNU/Linux. We also sought to cooperate with the people who were 
changing some GNU packages for use with Linux. We wanted to include their 
changes in the standard releases so that these GNU packages would work 
out-of-the-box in combination with Linux. But the changes were often ad-hoc 
and nonportable; they needed to be cleaned up for installation."
+msgstr "Nuk e birësuam Linux-in si kernel tonin, por nuk e dënuam apo 
kundërshtuam atë. Në 1993 filluam të diskutojmë ujditë për të 
sponsorizuar zhvillimin e Debian GNU/Linux. Po kërkonim edhe të 
bashkëpunonim me persona që po ndryshonin disa paketa GNU për përdorim me 
Linux. Donim t’i përfshinim ndryshimet e tyre në qarkullimet standarde, 
që kështu këto paketa GNU të mund të funksiononin në çast nën 
ndërthurje me Linux-in. Por shpesh ndryshimet qenë ad-hoc dhe të 
pakalueshme gjetiu; për instalim kishin nevojë të pastroheshin."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "The people who had made the changes showed little interest in 
cooperating with us. One of them actually told us that he didn't care about 
working with the GNU Project because he was a &ldquo;Linux user&rdquo;. That 
came as a shock, because the people who ported GNU packages to other systems 
had generally wanted to work with us to get their changes installed. Yet these 
people, developing a system that was primarily based on GNU, were the first 
(and still practically the only) group that was unwilling to work with us."
+msgstr "Personat që bënë ndryshimet treguan pak interes për bashkëpunim 
me ne. Njëri prej tyre, në fakt, na tha se nuk i bëhej vonë të punonte me 
Projektin GNU sepse qe &ldquo;përdorues i Linux-it&rdquo;. Çka na ra 
rëndë, ngaqë personat që kaluan paketat GNU edhe për sisteme të tjerë 
përgjithësisht donin të punonin me ne për t’i pasur ndryshimet të 
përfshira në projektin tonë. Megjithatë këta persona, që po zhvillonin 
një sistem i cili bazohej së pari në GNU, qenë grupi i parë (dhe, ende, 
praktikisht të vetmit) që nuk dëshironin të punonin me ne."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "It was this experience that first showed us that people were calling a 
version of the GNU system &ldquo;Linux&rdquo;, and that this confusion was 
obstructing our work. Asking you to call the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is 
our response to that problem, and to the other problems caused by the 
&ldquo;Linux&rdquo; misnomer."
+msgstr "Qe kjo përvojë që na tregoi së pari se kish persona që po e 
quanin një version të sistemit GNU &ldquo;Linux&rdquo;, dhe se ky ngatërrim 
po errësonte punën tonë. Kërkesa jonë për ta quajtur sistemin 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; është përgjigjja jonë për këtë problem, dhe për 
probleme të tjera të shkaktuara nga emërtimi i shtrembër 
&ldquo;Linux&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Why did you wait so long before asking people to use the name 
GNU/Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#wait\">#wait</a>)</span>"
+msgstr "Pse pritët kaq gjatë përpara se t’u kërkonit njerëzve të 
përdorin emrin GNU/Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#wait\">#wait</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "Actually we didn't. We began talking privately with developers and 
distributors about this in 1994, and made a more public campaign in 1996. We 
will continue for as long as it's necessary."
+msgstr "Në fakt, nuk pritëm. Rreth kësaj filluam të diskutonim privatisht 
me zhvilluesit dhe shpërndarësit diku aty nga 1994, dhe kaluam në fushatë 
publike më 1996. Do të vazhdojmë për aq kohë sa të jetë e nevojshme."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Should the GNU/<i>name</i> convention be applied to all programs that 
are GPL'ed? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#allgpled\">#allgpled</a>)</span>"
+msgstr "A nuk do të duhej që emërtimi i llojit GNU/<i>emër</i> të 
zbatohej te krejt programet që janë nën GPL? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#allgpled\">#allgpled</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "We never refer to individual programs as &ldquo;GNU/<i>name</i>&rdquo;. 
 When a program is a GNU package, we may call it &ldquo;GNU <i>name</i>&rdquo;."
+msgstr "Kurrë nuk u referohemi programeve individualë si 
&ldquo;GNU/<i>emër</i>&rdquo;. Kur një program është paketë GNU, mund ta 
quajmë &ldquo;<i>emër</i> GNU&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "GNU, the operating system, is made up of many different programs. Some 
of the programs in GNU were written as part of the GNU Project or specifically 
contributed to it; these are the GNU packages, and we often use 
&ldquo;GNU&rdquo; in their names."
+msgstr "GNU, sistemi operativ, përbëhet nga shumë programe të ndryshme. 
Disa nga programet në GNU qenë shkruar si pjesë e Projektit GNU ose dhënë 
veçanërisht për të; këto janë paketat GNU, dhe ne shpesh përdorim 
&ldquo;GNU&rdquo; në emrat e tyre."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "It's up to the developers of a program to decide if they want to 
contribute it and make it a GNU package. If you have developed a program and 
you would like it to be a GNU package, please write to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, so we can evaluate it 
and decide whether we want it."
+msgstr "Është në dorën e zhvilluesve të një programi të vendosin nëse 
duan ta kontribuojnë dhe ta bëjnë atë një paketë GNU. Nëse keni 
zhvilluar një program dhe do të donit të jetë paketë GNU, ju lutemi, na 
shkruani <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, që të 
mund ta vlerësojmë dhe të vendosim nëse e duam."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "It wouldn't be fair to put the name GNU on every individual program 
that is released under the GPL. If you write a program and release it under 
the GPL, that doesn't mean the GNU Project wrote it or that you wrote it for 
us. For instance, the kernel, Linux, is released under the GNU GPL, but Linus 
did not write it as part of the GNU Project&mdash;he did the work 
independently. If something is not a GNU package, the GNU Project can't take 
credit for it, and putting &ldquo;GNU&rdquo; in its name would be improper."
+msgstr "Nuk do të ishte e drejtë të vihej emri GNU mbi çdo program 
individual që është hedhur në qarkullim nën GPL. Po qe se shkruani një 
program dhe e hidhni në qarkullim nën GPL (Leja e Përgjithshme Publike), kjo 
nuk do të thotë që e shkroi Projekti GNU ose që e shkruat për ne. Fjala 
vjen, kerneli, Linux-i,qarkullon nën GNU GPL, por Linusi nuk e shkrojti si 
pjesë të Projektit GNU&mdash;e kreu punën në mënyrë të pavarur. Nëse 
diçka nuk është paketë GNU, Projekti GNU nuk mund të marrë dafinat për 
të, dhe vendosja e &ldquo;GNU&rdquo;-së te emri i saj do të ishte e 
pasaktë."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "In contrast, we do deserve the overall credit for the GNU operating 
system as a whole, even though not for each and every program in it. The 
system exists as a system because of our determination and persistence, 
starting in 1984, many years before Linux was begun."
+msgstr "Në kontrast me këtë, e meritojmë hakun e përgjithshëm për 
sistemin operativ GNU si të tërë, edhe pse jo për çdo program në të. 
Sistemi ekziston si sistem falë vendosmërisë dhe këmbënguljes sonë, që 
prej 1984-s, shumë vite para se të fillonte Linux-i."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "The operating system in which Linux became popular was basically the 
same as the GNU operating system. It was not entirely the same, because it had 
a different kernel, but it was mostly the same system. It was a variant of 
GNU. It was the GNU/Linux system."
+msgstr "Sistemi operativ nën të cilin Linux-i u bë popullor qe në thelb i 
njëjtë me sistemin operativ GNU. Nuk qe krejtësisht i njëjtë, ngaqë pati 
tjetër kernel, por në pjesën më të madhe qe i njëjti sistem. Qe një 
variant i GNU-së. Qe sistemi GNU/Linux."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "Linux continues to be used primarily in derivatives of that 
system&mdash;in today's versions of the GNU/Linux system. What gives these 
systems their identity is GNU and Linux at the center of them, not particularly 
Linux alone."
+msgstr "Linux-i vazhdon të përdoret së pari në derivate të atij 
sistemi&mdash;në versionet e sotme të sistemit GNU/Linux. Ajo që u jep 
këtyre sistemeve identitetin e tyre është GNU-ja dhe Linux-i në qendër të 
tyre, jo përjashtimisht Linux-i."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Since much of GNU comes from Unix, shouldn't GNU give credit to Unix by 
using &ldquo;Unix&rdquo; in its name? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#unix\">#unix</a>)</span>"
+msgstr "Meqë mjaft nga GNU-ja vjen prej Unix-it, mos do të duhej që GNU 
t’i jepte hakun Unix-it duke përdorur &ldquo;Unix&rdquo; te emri i vet? 
<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#unix\">#unix</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "Actually, none of GNU comes from Unix. Unix was proprietary software 
(and still is), so using any of its code in GNU would have been illegal. This 
is not a coincidence; this is why we developed GNU: since you could not have 
freedom in using Unix, or any of the other operating systems of the day, we 
needed a free system to replace it. We could not copy programs, or even parts 
of them, from Unix; everything had to be written afresh."
+msgstr "Në fakt, asgjë e GNU-së nuk rrjedh prej Unix-it. Unix qe 
<em>software</em> pronësor (dhe ende është), ndaj përdorimi i çfarëdo 
kodi prej tij te GNU-ja do të kish qenë i paligjshëm. Kjo nuk është 
rastësi; kjo është arsyeja pse e zhvilluam GNU-në: ngaqë duke përdorur 
Unix-in, ose cilindo nga sistemet e tjerë operativë të asaj kohe, nuk do të 
kihej liri, na duhej një sistem i lirë për ta zëvendësuar atë. Nuk mund 
të kopjonim programe, ose madje as pjesë të tyre, nga Unix-i; gjithçka 
duhej shkruar nga e para."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "No code in GNU comes from Unix, but GNU is a Unix-compatible system; 
therefore, many of the ideas and specifications of GNU do come from Unix. The 
name &ldquo;GNU&rdquo;, which stands for &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;, is a 
humorous way of giving credit to Unix for this, following a hacker tradition of 
recursive acronyms that started in the 70s."
+msgstr "Asnjë rresht kodi te GNU nuk vjen prej Unix-it, por GNU-ja është 
sistem i përputhshëm me Unix-in; ndaj, mjaft nga idetë dhe karakteristikat e 
GNU-së vijnë prej Unix-it. Emri &ldquo;GNU&rdquo;, që do të thotë 
&ldquo;GNU’s Not Unix&rdquo;, është një mënyrë gaztore për t’i 
dhënë hakën Unix-it për të, në vijim të një tradite hacker-ësh për 
shkurtime ripërsëritëse që zuri fill në vitet ’70."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "The first such recursive acronym was TINT, &ldquo;TINT Is Not 
TECO&rdquo;. The author of TINT wrote another implementation of TECO (there 
were already many of them, for various systems), but instead of calling it by a 
dull name like &ldquo;<em>somethingorother</em> TECO&rdquo;, he thought of a 
clever amusing name. (That's what hacking means: <a 
href=\"http://stallman.org/articles/on-hacking.html\";>playful cleverness</a>.)"
+msgstr "Shkurtimi i parë ripërsëritës qe TINT, &ldquo;TINT Is Not 
TECO&rdquo;. Autori i TINT-it shkroi një tjetër sendërtim të TECO-s (kish 
ndërkohë mjaft të tillë, për sisteme të ndryshëm), por në vend që ta 
quante me një emër të zbehtë si &ldquo;kështu-ose-ashtu TECO&rdquo;, i 
shkoi në mendje një emër zbavitës. (Ky është kuptimi për \"hacking\": 
<a href=\"http://stallman.org/articles/on-hacking.html\";>mençuri 
lozonjare</a>.)"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "Other hackers enjoyed that name so much that we imitated the approach. 
It became a tradition that, when you were writing from scratch a program that 
was similar to some existing program (let's imagine its name was 
&ldquo;Klever&rdquo;), you could give it a recursive acronym name, such as 
&ldquo;MINK&rdquo; for &ldquo;MINK Is Not Klever.&rdquo; In this same spirit we 
called our replacement for Unix &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;."
+msgstr "Hacker-ë të tjerë e pëlqyen kaq shumë emrin sa filluan ta 
imitojnë stilin. U bë si traditë që, sa herë që shkruanit nga e para 
një program që qe i ngjashëm me ndonjë program ekzistues (le të themi që 
e kish emrin &ldquo;Klever&rdquo;), t’i jepnit një emër shkurtim 
ripërsëritës, të tillë si &ldquo;MINK&rdquo; për &ldquo;MINK Is Not 
Klever.&rdquo; Në po të njëjtën frymë e quajtëm zëvendësimin tonë për 
Unix-in &ldquo;GNU’s Not Unix&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "Historically, AT&amp;T which developed Unix did not want anyone to give 
it credit by using &ldquo;Unix&rdquo; in the name of a similar system, not even 
in a system 99% copied from Unix. AT&amp;T actually threatened to sue anyone 
giving AT&amp;T credit in that way. This is why each of the various modified 
versions of Unix (all proprietary, like Unix) had a completely different name 
that didn't include &ldquo;Unix&rdquo;."
+msgstr "Historikisht, AT&amp;T, që krijoi Unix-in, nuk donte që ndonjë 
t’i jepte hakën duke përdorur &ldquo;Unix&rdquo; te emri i një sistemi të 
ngjashëm, as edhe në një sistem 99% të kopjuar nga Unix. AT&amp;T në fakt 
pat kërcënuar se do të padiste këdo që do t’i jepte hakë AT&amp;T-së 
në këtë mënyrë. Kjo është arsyeja pse versionet e ndryshme të 
modifikuara të Unix-it (të tërë pronësorë, si Unix) patën emra krejt të 
ndryshëm që nuk e përfshinin &ldquo;Unix&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Should we say &ldquo;GNU/BSD&rdquo; too? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#bsd\">#bsd</a>)</span>"
+msgstr "Mos do të duhej të thoshim njësoj &ldquo;GNU/BSD&rdquo;? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#bsd\">#bsd</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "We don't call the BSD systems (FreeBSD, etc.) &ldquo;GNU/BSD&rdquo; 
systems, because that term does not fit the history of the BSD systems."
+msgstr "Nuk i quajmë sistemet BSD (FreeBSD, etj.) sisteme 
&ldquo;GNU/BSD&rdquo;, ngaqë ai term nuk gjen vend te historia e sistemeve 
BSD."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "The BSD system was developed by UC Berkeley as non-free software in the 
80s, and became free in the early 90s. A free operating system that exists 
today is almost certainly either a variant of the GNU system, or a kind of BSD 
system."
+msgstr "Sistemi BSD qe krijuar nga UC Berkeley si <em>software</em> jo i 
lirë, në vitet ’80, dhe kaloi i lirë në fillim të viteve ’90. 
Çfarëdo sistemi operativ që ekziston sot është, thuajse me siguri, ose 
variant i sistemit GNU, ose ndonjë lloj sistemi BSD."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "People sometimes ask whether BSD too is a variant of GNU, as GNU/Linux 
is. It is not. The BSD developers were inspired to make their code free 
software by the example of the GNU Project, and explicit appeals from GNU 
activists helped convince them to start, but the code had little overlap with 
GNU."
+msgstr "Njerëzit ndonjëherë pyesin nëse edhe BSD është variant i 
GNU-së, siç është GNU/Linux. Jo, nuk është. Zhvilluesit e BSD-së 
patën frymëzimin ta bëjnë kodin e tyre <em>software</em> të lirë nga 
shembulli i Projektit GNU, dhe thirrje shprehimisht prej aktivistësh të 
GNU-së i ndihmuan t’ia nisin punës, por kodi ka pak puqje me GNU-në."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "BSD systems today use some GNU packages, just as the GNU system and its 
variants use some BSD programs; however, taken as wholes, they are two 
different systems that evolved separately. The BSD developers did not write a 
kernel and add it to the GNU system, so a name like GNU/BSD would not fit the 
situation."
+msgstr "Sistemet BSD sot përdorin disa paketa GNU, ashtu si edhe sistemi GNU 
dhe variante të tij përdorin disa programe BSD; sidoqoftë, marrë në 
tërësi, janë dy sisteme të ndryshëm që kanë bërë përpara ndarazi. 
Zhvilluesit BSD nuk shkruan ndonjë kernel për t’ia shtuar sistemit GNU, 
ndaj një emër i tillë si GNU/BSD nuk do t’i shkonte gjërave."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "The connection between GNU/Linux and GNU is much closer, and that's why 
the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is appropriate for it."
+msgstr "Lidhja mes GNU/Linux-it dhe GNU-së është shumë e ngushtë, dhe 
për këtë shkak emri &ldquo;GNU/Linux&rdquo; është i përshtatshëm për 
të."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "There is a version of GNU which uses the kernel from NetBSD. Its 
developers call it &ldquo;Debian GNU/NetBSD&rdquo;, but 
&ldquo;GNU/kernelofNetBSD&rdquo; would be more accurate, since NetBSD is an 
entire system, not just the kernel. This is not a BSD system, since most of 
the system is the same as the GNU/Linux system."
+msgstr "Ka një version të GNU-së që përdor një kernel nga NetBSD. 
Zhvilluesit e tij e quajnë &ldquo;Debian GNU/NetBSD&rdquo;, por 
&ldquo;GNU/kernelofNetBSD&rdquo; do të ishte më i saktë, ngaqë NetBSD 
është një sistem i tërë, jo thjesht kerneli. Ky nuk është një sistem 
BSD, ngaqë pjesa dërrmuese e sistemit është e njëjtë me sistemin 
GNU/Linux."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "If I install the GNU tools on Windows, does that mean I am running a 
GNU/Windows system? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#othersys\">#othersys</a>)</span>"
+msgstr "Nëse i instaloj mjetet GNU në Windows, mos do të thotë që po 
xhiroj një sistem GNU/Windows? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#othersys\">#othersys</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "Not in the same sense that we mean by &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. The 
tools of GNU are just a part of the GNU software, which is just a part of the 
GNU system, and underneath them you would still have another complete operating 
system which has no code in common with GNU. All in all, that's a very 
different situation from GNU/Linux."
+msgstr "Jo në të njëjtin kuptim që nënkuptojmë me 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Mjetet e GNU-së janë thjesht një pjesë e 
software-it GNU, i cili është thjesht një pjesë e sistemit GNU, dhe nën ta 
prapë do të kishit një tjetër sistem operativ të plotë, i cili nuk do të 
kishte të përbashkët me GNU-në as edhe një rresht kod. Përmbledhtas, kjo 
është gjendje krejt tjetër nga GNU/Linux."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Can't Linux be used without GNU? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#justlinux\">#justlinux</a>)</span>"
+msgstr "A s’mund të përdoret Linux-i pa GNU-në? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#justlinux\">#justlinux</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "Linux is used by itself, or with small other programs, in some 
appliances. These small software systems are a far cry from the GNU/Linux 
system. Users do not install them on PCs, for instance, and would find them 
rather disappointing. It is useful to say that these appliances run just 
Linux, to show how different those small platforms are from GNU/Linux."
+msgstr "Linux-i përdoret më vete, ose me programe të tjerë të vegjël, 
në disa pajisje. Këta sisteme të vegjël software-i janë shumë larg prej 
të qenit sistem GNU/Linux. Përdoruesit nuk i instalojnë ata në PC-ra, 
fjala vjen, dhe mund edhe të mos iu pëlqejnë. Është e dobishme të thuhet 
që këto pajisje xhirojnë thjesht Linux, për të treguar se sa të ndryshme 
janë këto platforma të vogla nga GNU/Linux-i."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Are there complete Linux systems [sic] without GNU? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#linuxsyswithoutgnu\">#linuxsyswithoutgnu</a>)</span>"
+msgstr "A ka sisteme të plotë Linux [sic] pa GNU-në? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#linuxsyswithoutgnu\">#linuxsyswithoutgnu</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "There are complete systems that contain Linux and not GNU; Android is 
an example. But it is a mistake to call them &ldquo;Linux&rdquo; systems, just 
as it is a mistake to call GNU a &ldquo;Linux&rdquo; system."
+msgstr "Ka sisteme të plotë që përmbajnë Linux-in dhe jo GNU-në; 
Androidi është një shembull.  Por është gabim të thirren këta sisteme 
&ldquo;Linux&rdquo;, njësoj siç është gabim të quhet GNU një sistem 
&ldquo;Linux&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "Android is very different from the GNU/Linux system&mdash;because the 
two have very little code in common. In fact, the only thing they have in 
common is Linux."
+msgstr "Android-i është sistem shumë i ndryshëm nga GNU/Linux system 
&mdash; ngaqë këta të dy kanë shumë pak kod të përbashkët. Në fakt, e 
vetmja gjë që kanë të përbashkët është Linux-i."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "If you call the whole GNU/Linux system &ldquo;Linux&rdquo;, you will 
find it necessary to say things like, &ldquo;Android contains Linux, but it 
isn't Linux, because it doesn't have the usual Linux [sic] libraries and 
utilities [meaning the GNU system].&rdquo;"
+msgstr "Nëse e quani sistemin e plotë GNU/Linux &ldquo;Linux&rdquo;, keni 
për të parë se do t’ju nevojitet të thoni gjëra të tilla si, 
&ldquo;Android përmban Linux, por nuk është Linux, ngaqë nuk ka libraritë 
dhe mjetet e zakonshme Linux [sic] [duke nënkuptuar sistemin GNU].&rdquo;"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "Android contains just as much of Linux as GNU/Linux does. What it 
doesn't have is the GNU system. Android replaces that with Google software 
that works quite differently. What makes Android different from GNU/Linux is 
the absence of GNU."
+msgstr "Android-i përmban aq Linux, sa GNU/Linux-i. Ajo çka nuk ka, është 
sistemi GNU. Android-i e zëvendëson atë me software Google që funksion 
goxha ndryshe. Ajo çka e bën Android-in të ndryshëm nga GNU/Linux-i 
është mungesa e GNU-së."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Why not call the system &ldquo;Linux&rdquo; anyway, and strengthen 
Linus Torvalds' role as posterboy for our community? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#helplinus\">#helplinus</a>)</span>"
+msgstr "Pse të mos thirret sistemi &ldquo;Linux&rdquo;, sido qoftë, dhe 
t’i mëshohet rolit të Linus Torvalds-it si \"fytyrë posteri\" për 
bashkësinë tonë? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#helplinus\">#helplinus</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "Linus Torvalds is the &ldquo;posterboy&rdquo; (other people's choice of 
word, not ours) for his goals, not ours. His goal is to make the system more 
popular, and he believes its value to society lies merely in the practical 
advantages it offers: its power, reliability and easy availability. He has 
never advocated <a href=\"/philosophy/why-free.html\">freedom to cooperate</a> 
as an ethical principle, which is why the public does not connect the name 
&ldquo;Linux&rdquo; with that principle."
+msgstr "Linus Torvalds është &ldquo;posteri&rdquo; (fjalë e zgjedhur nga 
tjetërkush, jo nga ne) për qëllimet e tij, jo tonat. Synimi i tij është 
ta bëjë sistemin më popullor, dhe beson se vlera e këtij për shoqërinë 
qëndron thjesht te përparësitë praktike që ofron: fuqia e tij, 
qëndrueshmëria dhe gjetja e tij lehtësisht. Ai nuk ka e mbrojtur kurrë <a 
href=\"/philosophy/why-free.html\">lirinë për të bashkëpunuar</a> si një 
parim etik, e prandaj publiku nuk e lidh emrin e &ldquo;Linux-it&rdquo; me atë 
parim."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "Linus publicly states his disagreement with the free software 
movement's ideals. He developed non-free software in his job for many years 
(and said so to a large audience at a &ldquo;Linux&rdquo;World show), and 
publicly invited fellow developers of Linux, the kernel, to use non-free 
software to work on it with him. He goes even further, and rebukes people who 
suggest that engineers and scientists should consider social consequences of 
our technical work&mdash;rejecting the lessons society learned from the 
development of the atom bomb."
+msgstr "Linusi e deklaron publikisht mospajtimin e tij me idealet e lëvizjes 
për <em>software</em> të lirë. Ai, gjatë punësimit të tij, është 
marrë për shumë vjet me <em>software</em> jo të lirë (dhe e ka thënë 
këtë faqe një audience të gjerë gjatë një takimi në 
&ldquo;Linux&rdquo;World), dhe u ka bërë ftesë publikisht zhvilluesve pasues 
të Linux-it, kernelit, të përdorin <em>software</em> jo të lirë për të 
punuar mbi të së bashku. Shkon edhe më tej, dhe përçmon njerëzit që 
këshillojnë se inxhinierët dhe shkencëtarët duhet të shqyrtojnë pasojat 
shoqërore të veprës së tyre teknike&mdash;duke hedhur tej kështu mësimet 
që shoqëria ka marrë nga krijimi i bombës atomike."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "There is nothing wrong with writing a free program for the motivations 
of learning and having fun; the kernel Linus wrote for those reasons was an 
important contribution to our community. But those motivations are not the 
reason why the complete free system, GNU/Linux, exists, and they won't secure 
our freedom in the future. The public needs to know this. Linus has the right 
to promote his views; however, people should be aware that the operating system 
in question stems from ideals of freedom, not from his views."
+msgstr "Nuk ka asgjë gabim te të shkruarit e një programi të lirë për 
të mësuar dhe për t’u zbavitur; kerneli që shkroi Linus për arsye të 
tilla qe kontribut i rëndësishëm te bashkësia jonë. Por ky lloj motivimi 
nuk është arsyeja pse ekziston sistemi krejtësisht i lirë, GNU/Linux, dhe 
as e sigurojnë lirinë tonë në të ardhmen. Publiku lypset ta dijë këtë. 
 Linusi ka të drejtë të promuovojë idetë e tija; megjithatë, njerëzit 
duhet të jenë të ndërgjegjshëm që sistemi operativ në fjalë buron prej 
idealeve të lirisë, jo prej pikëpamjeve të tij."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Isn't it wrong for us to label Linus Torvalds' work as GNU? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#claimlinux\">#claimlinux</a>)</span>"
+msgstr "A mos jemi gabim që e etiketojmë veprën e Linus Torvalds-it si GNU? 
<span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#claimlinux\">#claimlinux</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "It would be wrong, so we don't do that. Torvalds' work is Linux, the 
kernel; we are careful not to attribute that work to the GNU Project or label 
it as &ldquo;GNU&rdquo;. When we talk about the whole system, the name 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; gives him a share of the credit."
+msgstr "Do të ishte gabim, ndaj këtë nuk e bëjmë. Vepra e Torvalds-it 
është Linux-i, kerneli; ne bëjmë kujdes që të mos ia veshim atë vepër 
Projektit GNU ose ta etiketojmë si &ldquo;GNU&rdquo;. Kur flasim për krejt 
sistemin, emri &ldquo;GNU/Linux&rdquo; i jep atij një pjesë të hakës."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Does Linus Torvalds agree that Linux is just the kernel? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#linusagreed\">#linusagreed</a>)</span>"
+msgstr "A pajtohet Linus Torvalds që Linux-i është thjesht një kernel? 
<span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#linusagreed\">#linusagreed</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "He recognized this at the beginning. The earliest Linux release notes 
said, <a 
href=\"http://ftp.funet.fi/pub/linux/historical/kernel/old-versions/RELNOTES-0.01\";>
 &ldquo;Most of the tools used with linux are GNU software and are under the 
GNU copyleft. These tools aren't in the distribution - ask me (or GNU) for 
more info&rdquo;</a>."
+msgstr "Ai e pranoi këtë në ato fillime. Shënimet e versionit për 
Linux-in më të hershëm thonë, <a 
href=\"http://ftp.funet.fi/pub/linux/historical/kernel/old-versions/RELNOTES-0.01\";>
 &ldquo;Shumica e mjeteve të përdorura me linux-in janë <em>software</em> 
GNU dhe gjenden nën \"GNU copyleft\". Këto mjete nuk janë pjesë e 
shpërndarjes - pyetmëni mua (ose GNU-në) për më tepër të 
dhëna&rdquo;</a>."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Why not finish the GNU Hurd kernel, release the GNU system as a whole, 
and forget the question of what to call GNU/Linux? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#finishhurd\">#finishhurd</a>)</span>"
+msgstr "Pse të mos përfundohet kerneli GNU Hurd, të hidhet në qarkullim 
sistemi GNU si një i tërë, dhe të harrohet çështja se çfarë të quhet 
GNU/Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#finishhurd\">#finishhurd</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "We would like credit for the GNU operating system no matter which 
kernel is used with it."
+msgstr "Do të donim të na jepej haka për sistemin operativ GNU, 
pavarësisht se me çfarë kerneli është përdorur."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "Making the GNU Hurd work well enough to compete with Linux would be a 
big job, and it's not clearly necessary. The only thing ethically wrong with 
Linux as a kernel is its inclusion of firmware &ldquo;blobs&rdquo;; the best 
fix for that problem is <a href=\"http://fsf.org/campaigns/priority-projects\";> 
developing free replacement for the blobs</a>."
+msgstr "Ta bësh GNU Hurd-in të funksionojë paq, sa të konkurrojë me 
Linux-in do të ishte punë shumë e madhe, dhe nuk është qartazi e 
domosdoshme. E vetmja gjë, e gabuar nga ana etike me Linux-in si kernel 
është përfshirja e &ldquo;blob&rdquo;-eve firmware; zgjidhja më e mirë e 
këtij problemi është <a href=\"http://fsf.org/campaigns/priority-projects\";> 
zhvillimi i zëvendësimeve të lira për blob-e</a>."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "The battle is already lost&mdash;society has made its decision and we 
can't change it, so why even think about it? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#lost\">#lost</a>)</span>"
+msgstr "Beteja është tashmë e humbur&mdash;shoqëria e ka vendosur dhe ne 
nuk mund ta ndryshojmë, madje pse duhet çuar mendja atje? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#lost\">#lost</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "This isn't a battle, it is a campaign of education. What to call the 
system is not a single decision, to be made at one moment by 
&ldquo;society&rdquo;: each person, each organization, can decide what name to 
use. You can't make others say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, but you can decide to 
call the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo; yourself&mdash;and by doing so, you 
will help educate others."
+msgstr "Kjo nuk është betejë, është fushatë edukimi. Se si të quhet 
një sistem nuk është një vendim i vetëm, që të merret në një çast nga 
&ldquo;shoqëria&rdquo;: çdo person, çdo organizëm, mund të vendosë cilin 
emër të përdorë. Nuk i bëni dot të tjerët të thonë 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;, por mund të vendosni ta quani sistemin 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; ju vetë&mdash;e duke bërë kështu, do të ndihmoni 
të edukohen të tjerët."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Society has made its decision and we can't change it, so what good does 
it do if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#whatgood\">#whatgood</a>)</span>"
+msgstr "Shoqëria e ka vendosur dhe ne nuk mund ta ndryshojmë, ndaj sa para 
bën, edhe po të them &ldquo;GNU/Linux&rdquo;? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whatgood\">#whatgood</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "This is not an all-or-nothing situation: correct and incorrect pictures 
are being spread more or less by various people. If you call the system 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;, you will help others learn the system's true history, 
origin, and reason for being. You can't correct the misnomer everywhere on 
your own, any more than we can, but you can help. If only a few hundred people 
see you use the term &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, you will have educated a 
substantial number of people with very little work. And some of them will 
spread the correction to others."
+msgstr "Nuk bëhet fjalë për gjendje krejt-ose-hiç: pamje të sakta dhe të 
pasakta shpërndahen pak a shumë nga njerëz të ndryshëm. Nëse e quani 
një sistem &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, do t’i ndihmoni të tjerët të 
mësojnë historinë e vërtetë të sistemit, origjinën dhe shkakun që e 
polli. Nuk mund ta ndreqni keqemërtimin kudo vetë, më shumë se sa mundemi 
ne, por mund të ndihmoni. Sikur vetëm ca qindra vetë t’ju shohin duke 
përdorur termin &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, i bie të keni edukuar një numër 
domethënës njerëzish përmes shumë pak përpjekjeje. Dhe ca prej tyre do 
ta shpien ndreqjen edhe te të tjerë."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Wouldn't it be better to call the system &ldquo;Linux&rdquo; and teach 
people its real origin with a ten-minute explanation? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#explain\">#explain</a>)</span>"
+msgstr "A nuk do të ishte më mirë të quhej sistemi &ldquo;Linux&rdquo; dhe 
t’u mësohej njerëzve origjina e njëmendtë e tij, përmes një shpjegimi 
dhjetëminutësh? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#explain\">#explain</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "If you help us by explaining to others in that way, we appreciate your 
effort, but that is not the best method. It is not as effective as calling the 
system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, and uses your time inefficiently."
+msgstr "Nëse na ndihmoni duke u shpjeguar të tjerëve në këtë mënyrë, e 
vlerësojmë mundimin tuaj, por kjo nuk është metoda më e mirë. Nuk 
është aq e efektshme sa emërtimi e sistemit &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, dhe ua 
harxhon kohën në mënyrë të paefektshme."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "It is ineffective because it may not sink in, and surely will not 
propagate. Some of the people who hear your explanation will pay attention, 
and they may learn a correct picture of the system's origin. But they are 
unlikely to repeat the explanation to others whenever they talk about the 
system. They will probably just call it &ldquo;Linux&rdquo;. Without 
particularly intending to, they will help spread the incorrect picture."
+msgstr "Është e paefektshme sepse nuk ka për t’u qartësuar, dhe me 
siguri nuk ka për t’u përhapur. Disa nga njerëzit që dëgjojnë 
shpjegimin tuaj do t’i vënë veshin, dhe mund të përvetësojnë 
përfytyrimin e saktë të origjinës së sistemit. Por si zor t’ua 
përsërisin shpjegimin të tjerëve, kurdo që vjen fjala te sistemi. Ka 
gjasa që do ta quajnë &ldquo;Linux&rdquo;. Pa e dashur vërtet, do të 
ndihmojnë në përhapjen e përfytyrimit të pasaktë."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "It is inefficient because it takes a lot more time. Saying and writing 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; will take you only a few seconds a day, not minutes, so 
you can afford to reach far more people that way. Distinguishing between Linux 
and GNU/Linux when you write and speak is by far the easiest way to help the 
GNU Project effectively."
+msgstr "Është e paefektshme sepse merr shumë kohë. Të thuash e të 
shkruash &ldquo;GNU/Linux&rdquo; do të hante vetëm pak sekonda në ditë, jo 
minuta, ndaj arrini të përfshini shumë më tepër njerëz në këtë 
mënyrë. Bërja e dallimit mes Linux-it dhe GNU/Linux-it kur shkruani dhe 
flisni është me tërë mend rruga më e lehtë për të ndihmuar Projektin 
GNU efektivisht."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Some people laugh at you when you ask them to call the system 
GNU/Linux. Why do you subject yourself to this treatment? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#treatment\">#treatment</a>)</span>"
+msgstr "Ca persona qeshin me ju kur u kërkoni ta quajnë sistemin GNU/Linux. 
Pse ia nënshtroni veten këtij trajtimi? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#treatment\">#treatment</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "Calling the system &ldquo;Linux&rdquo; tends to give people a mistaken 
picture of the system's history and reason for existence. People who laugh at 
our request probably have picked up that mistaken picture&mdash;they think our 
work was done by Linus, so they laugh when we ask for credit for it. If they 
knew the truth, they probably wouldn't laugh."
+msgstr "Thirrja e sistemit &ldquo;Linux&rdquo; priret t’u japë njerëzve 
një përfytyrim të gabuar të historikut të sistemit dhe të shkaqeve që e 
pollën. Njerëzit që qeshin me kërkesën tonë ka gjasa të kenë marrë 
këtë përfytyrim të gabuar&mdash;mendojnë se puna jonë u bë nga Linusi, 
ndaj qeshin kur u kërkojmë të na jepet haka. Sikur ta dinin të vërtetën, 
ka gjasa se nuk do të qesheshin."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "Why do we take the risk of making a request that sometimes leads people 
to ridicule us? Because often it has useful results that help the GNU Project. 
We will run the risk of undeserved abuse to achieve our goals."
+msgstr "Pse i hyjmë rrezikut të bërjes së një kërkese që ndonjëherë i 
bën njerëzit të tallen me ne? Ngaqë shpesh sjell përfundime të dobishme 
që i ndihin Projektit GNU. Do të rrezikojmë abuzimin e pamerituar, vetëm 
synimi ynë të arrihet."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "If you see such an ironically unfair situation occurring, please don't 
sit idly by. Please teach the laughing people the real history. When they see 
why the request is justified, those who have any sense will stop laughing."
+msgstr "Po qe se shihni të ndodhë një situatë kaq ironikisht e padrejtë, 
ju lutemi, mos rrini e bëni sehir. Ju lutemi, tregojuni njerëzve që tallen 
historinë e vërtetë. Kur të shohin pse kërkesa është e përligjur, ata 
që kanë pak mend do të reshtin së qeshuri."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Some people condemn you when you ask them to call the system GNU/Linux. 
 Don't you lose by alienating them? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#alienate\">#alienate</a>)</span>"
+msgstr "Ca persona ju dënojnë kur u kërkoni ta quajnë sistemin GNU/Linux. 
A nuk humbni duke i bërë ata të huaj? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#alienate\">#alienate</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "Not much. People who don't appreciate our role in developing the 
system are unlikely to make substantial efforts to help us. If they do work 
that advances our goals, such as releasing free software, it is probably for 
other unrelated reasons, not because we asked them. Meanwhile, by teaching 
others to attribute our work to someone else, they are undermining our ability 
to recruit the help of others."
+msgstr "Jo dhe aq. Njerëzit që nuk e vlerësojnë rolin tonë në 
zhvillimin e sistemit ka pak gjasa të bëjnë përpjekje domethënëse për 
të na ndihmuar. Nëse bëjnë punë që çon përpara synimet tona, të tilla 
si hedhje në qarkullim software-i të lirë, ka gjasa të ndodhë për shkaqe 
të tjera pa lidhje, jo se ua kërkuam ne. Ndërkohë, duke u mësuar të 
tjerëve t’i japin hakën e punës sonë dikujt tjetër, po minojnë 
aftësinë tonë të rekrutojmë ndihmë nga të tjerët."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "It makes no sense to worry about alienating people who are already 
mostly uncooperative, and it is self-defeating to be deterred from correcting a 
major problem lest we anger the people who perpetuate it. Therefore, we will 
continue trying to correct the misnomer."
+msgstr "Nuk ka kuptim të shqetësohemi se mos na largohen njerëz që janë 
tashmë, më së shumti, mosbashkëpunues, dhe është vetëdështim të 
tërhiqesh nga ndreqja e një problemi të madh nga frika se mos zemërohen 
njerëzit që e mbajnë atë gjallë. Prandaj do të vazhdojmë të përpiqemi 
ta ndreqim keqemërtimin."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Whatever you contributed, is it legitimate to rename the operating 
system? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#rename\">#rename</a>)</span>"
+msgstr "Pavarësisht nga sa keni kontribuar, a është e ligjshme të 
riemërtohet sistemi operativ? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#rename\">#rename</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "We are not renaming anything; we have been calling this system 
&ldquo;GNU&rdquo; ever since we announced it in 1983. The people who tried to 
rename it to &ldquo;Linux&rdquo; should not have done so."
+msgstr "Nuk po riemërtojmë ndonjë gjë; kemi qenë duke e thirrur këtë 
sistem &ldquo;GNU&rdquo; që kur e bëmë të ditur më 1983. Njerëzit që 
provuan ta riemërtojnë në &ldquo;Linux&rdquo;, nuk duhej të kishin bërë 
ashtu."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Isn't it wrong to force people to call the system 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#force\">#force</a>)</span>"
+msgstr "A s’është gabim të detyrohen njerëzit ta quajnë sistemin 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#force\">#force</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "It would be wrong to force them, and we don't try. We call the system 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;, and we ask you to do it too."
+msgstr "Do të qe gabim të detyrohen, dhe as provojmë. Ne e quajmë 
sistemin &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, dhe ju kërkojmë të bëni njësoj."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Why not sue people who call the whole system &ldquo;Linux&rdquo;? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whynotsue\">#whynotsue</a>)</span>"
+msgstr "Pse të mos paditen njerëzit që e quajnë krejt sistemin 
&ldquo;Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#whynotsue\">#whynotsue</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "There are no legal grounds to sue them, but since we believe in freedom 
of speech, we wouldn't want to do that anyway. We ask people to call the 
system &ldquo;GNU/Linux&rdquo; because that is the right thing to do."
+msgstr "Nuk ka rrethana ligjore për t’i paditur, por meqë besojmë në 
lirinë e fjalës, nuk do të donim ta bënin, sido që të qe. Ne u 
kërkojmë njerëzve ta quajnë sistemin &ldquo;GNU/Linux&rdquo; ngaqë kjo 
është gjëja e drejtë që duhet bërë."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Shouldn't you put something in the GNU GPL to require people to call 
the system &ldquo;GNU&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#require\">#require</a>)</span>"
+msgstr "A nuk do të duhej të vendosnit diçka te GNU GPL për t’u kërkuar 
njerëzve ta quajnë sistemin &ldquo;GNU&rdquo;? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#require\">#require</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "The purpose of the GNU GPL is to protect the users' freedom from those 
who would make proprietary versions of free software. While it is true that 
those who call the system &ldquo;Linux&rdquo; often do things that limit the 
users' freedom, such as bundling non-free software with the GNU/Linux system or 
even developing non-free software for such use, the mere act of calling the 
system &ldquo;Linux&rdquo; does not, in itself, deny users their freedom. It 
seems improper to make the GPL restrict what name people can use for the 
system."
+msgstr "Qëllimi i GNU GPL-së është të mbrojë lirinë e përdoruesit nga 
ata që do të krijonin versione pronësore të software-it të lirë. 
Ndërkohë që është e vërtetë që ata që e quajnë sistemin 
&ldquo;Linux&rdquo; shpesh bëjnë gjëra që e kufizojnë lirinë e 
përdoruesit, të tilla si paketim software-i jo të lirë në sistemin 
GNU/Linux ose madje edhe zhvillim software-i jo të lirë për qëllime të 
tilla, akti i thjeshtë i emërtimit të sistemit &ldquo; Linux&rdquo; nuk u 
mohon, në vetvete, përdoruesve lirinë e tyre. Duket jo e përshtatshme ta 
bësh GPL-në të kufizojë se ç’emër mund të përdoret për sistemin."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Since you objected to the original BSD license's advertising 
requirement to give credit to the University of California, isn't it 
hypocritical to demand credit for the GNU project? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#BSDlicense\">#BSDlicense</a>)</span>"
+msgstr "Meqë ju kundërshtuat domosdoshmërinë e përmendjes së 
Universitetit të Kalifornisë sipas lejes origjinale BSD, a nuk është 
hipokrizi të kërkohet përmendja e projektit GNU? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#BSDlicense\">#BSDlicense</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "It would be hypocritical to make the name GNU/Linux a license 
requirement, and we don't. We only <em>ask</em> you to give us the credit we 
deserve."
+msgstr "Do të ishte hipokrizi të bëhej emri GNU/Linux domosdoshmëri 
licence, dhe as nuk duam. Ne vetëm <em>kërkojmë</em> që ju të na jepni 
hakun që meritojmë."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "Please note that there are at least <a href=\"/philosophy/bsd.html\"> 
two different BSD licenses</a>. For clarity's sake, please don't use the term 
&ldquo;BSD license&rdquo; without specifying which one."
+msgstr "Ju lutemi, mbani shënim që ka të paktën <a 
href=\"/philosophy/bsd.html\"> dy licenca të ndryshme BSD</a>. Për arsye 
qartësie, ju lutemi, mos përdorni termin &ldquo;licencë BSD&rdquo; pa 
specifikuar se për cilën bëhet fjalë."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Since you failed to put something in the GNU GPL to require people to 
call the system &ldquo;GNU&rdquo;, you deserve what happened; why are you 
complaining now? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#deserve\">#deserve</a>)</span>"
+msgstr "Meqë dështuat të vendosnit diçka te GNU GPL-ja, për t'u kërkuar 
njerëzve ta quajnë sistemin &ldquo;GNU&rdquo;, mirë t'ju bëhet; pse 
ankoheni tani? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#deserve\">#deserve</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "The question presupposes a rather controversial general ethical 
premise: that if people do not force you to treat them fairly, you are entitled 
to take advantage of them as much as you like. In other words, it assumes that 
might makes right."
+msgstr "Pyetja nënkupton një parakusht të përgjithshëm etik deri diku të 
debatueshëm: që, nëse njerëzit nuk ju detyrojnë t’i trajtoni pa hile, e 
keni tagër të përfitoni prej tyre sa të doni. Me fjalë të tjera, merr 
të mirëqenë që forca të jep të drejtë."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid "We hope you disagree with that premise just as we do."
 msgstr "Shpresojmë se nuk pajtoheni me këtë parakusht, njësoj si ne."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Wouldn't you be better off not contradicting what so many people believe? "
-"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#contradict\">#contradict</a>)"
-"</span>"
-msgstr ""
-"Mos do të ishte më mirë të mos i dilnit kundër asaj çka shumë vetë e "
-"besojnë? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#contradict"
-"\">#contradict</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"We don't think we should go along with large numbers of people because they "
-"have been misled. We hope you too will decide that truth is important."
-msgstr ""
-"Nuk mendojmë se duhet të merremi me grupe të mëdhenj njerëzish ngaqë 
këta "
-"janë ngatërruar. Shpresojmë që edhe ju do të vendosni që e vërteta 
është e "
-"rëndësishme."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid ""
-"We could never have developed a free operating system without first denying "
-"the belief, held by most people, that proprietary software was legitimate "
-"and acceptable."
-msgstr ""
-"Nuk do të mundnim kurrë të zhvillonim një sistem operativ të lirë pa 
mohuar "
-"së pari besëtytninë, të kultivuar nga shumë njerëz, që software-i 
pronësor "
-"është i ligjshëm dhe i pranueshëm."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Since many people call it &ldquo;Linux&rdquo;, doesn't that make it right? "
-"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#somanyright\">#somanyright</"
-"a>)</span>"
-msgstr ""
-"Meqë shumë vetë e quajnë &ldquo;Linux&rdquo;, a e bën kjo të saktë? 
<span "
-"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#somanyright\">#somanyright</a>)</"
-"span>"
+msgid "Wouldn't you be better off not contradicting what so many people 
believe? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#contradict\">#contradict</a>)</span>"
+msgstr "Mos do të ishte më mirë të mos i dilnit kundër asaj çka shumë 
vetë e besojnë? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#contradict\">#contradict</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "We don't think we should go along with large numbers of people because 
they have been misled. We hope you too will decide that truth is important."
+msgstr "Nuk mendojmë se duhet të merremi me grupe të mëdhenj njerëzish 
ngaqë këta janë ngatërruar. Shpresojmë që edhe ju do të vendosni që e 
vërteta është e rëndësishme."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid "We could never have developed a free operating system without first 
denying the belief, held by most people, that proprietary software was 
legitimate and acceptable."
+msgstr "Nuk do të mundnim kurrë të zhvillonim një sistem operativ të 
lirë pa mohuar së pari besëtytninë, të kultivuar nga shumë njerëz, që 
software-i pronësor është i ligjshëm dhe i pranueshëm."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Since many people call it &ldquo;Linux&rdquo;, doesn't that make it 
right? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#somanyright\">#somanyright</a>)</span>"
+msgstr "Meqë shumë vetë e quajnë &ldquo;Linux&rdquo;, a e bën kjo të 
saktë? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#somanyright\">#somanyright</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid "We don't think that the popularity of an error makes it the truth."
-msgstr ""
-"Nuk besojmë se popullariteti i një gabimi e shndërron atë në një të 
vërtetë."
+msgstr "Nuk besojmë se popullariteti i një gabimi e shndërron atë në një 
të vërtetë."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Isn't it better to call the system by the name most users already know? "
-#| "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#knownname\">#somanyright</"
-#| "a>)</span>"
-msgid ""
-"Isn't it better to call the system by the name most users already know? "
-"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#knownname\">#knownname</a>)</"
-"span>"
-msgstr ""
-"A s’është më mirë të quhet sistemi me emrin që e njohin shumica e "
-"përdoruesve? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#knownname"
-"\">#somanyright</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"Users are not incapable of learning. Since &ldquo;GNU/Linux&rdquo; includes "
-"&ldquo;Linux&rdquo;, they will recognize what you're talking about. If you "
-"add &ldquo;(often erroneously referred to as &lsquo;Linux&rsquo;)&rdquo; "
-"once in a while, they will all understand."
-msgstr ""
-"Përdoruesit nuk është se janë të paaftë të nxënë. Meqë &ldquo;GNU/"
-"Linux&rdquo; përfshin &ldquo;Linux&rdquo;, do ta kuptojnë se për çfarë 
po "
-"flisni. Nëse me raste shtoni &ldquo;(referuar shpesh si 
&lsquo;Linux&rsquo;)"
-"&rdquo;, do ta kuptojnë."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"Many people care about what's convenient or who's winning, not about "
-"arguments of right or wrong. Couldn't you get more of their support by a "
-"different road? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#winning"
-"\">#winning</a>)</span>"
-msgstr ""
-"Mjaft vetë janë të ndjeshëm mbi çka është e leverdishme apo se kush po 
"
-"fiton, jo rreth argumenteve të drejtë apo të gabuar. A nuk mund ta "
-"përthithni mbështetjen e tyre përmes një rruge tjetër? <span 
class=\"anchor-"
-"reference-id\">(<a href=\"#winning\">#winning</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"To care only about what's convenient or who's winning is an amoral approach "
-"to life. Non-free software is an example of that amoral approach and "
-"thrives on it. Thus, in the long run it would be self-defeating for us to "
-"adopt that approach. We will continue talking in terms of right and wrong."
-msgstr ""
-"Të bësh kujdes vetëm për çka të leverdis, ose për kë po fiton, 
është trajtim "
-"i pamoraltë i jetës. Software-i jo i lirë është një shembull i këtij "
-"trajtimi të pamoralshëm dhe lulëzon mbi të. Ndaj për ne do të ishte "
-"vetëmposhtje t’i përulemi këtij trajtimi, parë në perspektivë 
afatgjatë. Ne "
-"do të vazhdojmë të flasim me termat e të saktës dhe të gabuarës."
+msgid "Isn't it better to call the system by the name most users already know? 
<span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#knownname\">#knownname</a>)</span>"
+msgstr "A s’është më mirë të quhet sistemi me emrin që e njohin 
shumica e përdoruesve? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#knownname\">#knownname</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "Users are not incapable of learning. Since &ldquo;GNU/Linux&rdquo; 
includes &ldquo;Linux&rdquo;, they will recognize what you're talking about. 
If you add &ldquo;(often erroneously referred to as &lsquo;Linux&rsquo;)&rdquo; 
once in a while, they will all understand."
+msgstr "Përdoruesit nuk është se janë të paaftë të nxënë. Meqë 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; përfshin &ldquo;Linux&rdquo;, do ta kuptojnë se për 
çfarë po flisni. Nëse me raste shtoni &ldquo;(referuar shpesh si 
&lsquo;Linux&rsquo;)&rdquo;, do ta kuptojnë."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid "Many people care about what's convenient or who's winning, not about 
arguments of right or wrong. Couldn't you get more of their support by a 
different road? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#winning\">#winning</a>)</span>"
+msgstr "Mjaft vetë janë të ndjeshëm mbi çka është e leverdishme apo se 
kush po fiton, jo rreth argumenteve të drejtë apo të gabuar. A nuk mund ta 
përthithni mbështetjen e tyre përmes një rruge tjetër? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#winning\">#winning</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid "To care only about what's convenient or who's winning is an amoral 
approach to life. Non-free software is an example of that amoral approach and 
thrives on it. Thus, in the long run it would be self-defeating for us to 
adopt that approach. We will continue talking in terms of right and wrong."
+msgstr "Të bësh kujdes vetëm për çka të leverdis, ose për kë po fiton, 
është trajtim i pamoraltë i jetës. Software-i jo i lirë është një 
shembull i këtij trajtimi të pamoralshëm dhe lulëzon mbi të. Ndaj për ne 
do të ishte vetëmposhtje t’i përulemi këtij trajtimi, parë në 
perspektivë afatgjatë. Ne do të vazhdojmë të flasim me termat e të 
saktës dhe të gabuarës."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid "We hope that you are one of those for whom right and wrong do matter."
-msgstr ""
-"Shpresojmë të jeni një prej atyre për të cilët e sakta dhe e gabuara 
kanë "
-"rëndësi."
+msgstr "Shpresojmë të jeni një prej atyre për të cilët e sakta dhe e 
gabuara kanë rëndësi."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
@@ -3147,19 +1128,8 @@
 msgstr " "
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
-"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
-"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
-"org&gt;</a>."
-msgstr ""
-"Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së "
-"dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. 
Ka "
-"gjithashtu <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t’u lidhur me</a> 
FSF-"
-"në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera 
mund "
-"të dërgohen te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
-"org&gt;</a>."
+msgid "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other 
corrections or suggestions can be sent to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr "Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; 
GNU-së dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu <a 
href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t’u lidhur me</a> FSF-në. 
Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera mund 
të dërgohen te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #.     replace it with the translation of these two:
@@ -3173,36 +1143,16 @@
 #.     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
 #.     README</a>. 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
-"translations of this article."
-msgstr ""
-"Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi 
të "
-"mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga "
-"papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur 
me "
-"këtë dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;web-"
-"address@hidden&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe "
-"parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href=\"/server/"
-"standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
+msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me 
cilësi të mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar 
nga papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme 
lidhur me këtë dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna 
mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni 
<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Copyright &copy; 2001, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2014 Free "
-"Software Foundation, Inc."
-msgstr ""
-"Të drejta kopjimi &copy; 2001, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2014 Free 
"
-"Software Foundation, Inc."
+msgid "Copyright &copy; 2001, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2014 Free 
Software Foundation, Inc."
+msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 2001, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 
2014 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
-"Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
@@ -3213,3 +1163,4 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "U përditësua më:"
+

Index: software/po/devel.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/po/devel.sq.po,v
retrieving revision 1.22
retrieving revision 1.23
diff -u -b -r1.22 -r1.23
--- software/po/devel.sq.po   24 Dec 2014 20:57:57 -0000   1.22
+++ software/po/devel.sq.po   12 Jan 2015 17:43:39 -0000   1.23
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: devel.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2014-12-24 20:55+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-11-29 09:50+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-01-12 19:47+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
 "Language: \n"
@@ -25,446 +25,144 @@
 msgstr "Burime GNU për Programim"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"This page describes many of the development resources available for GNU "
-"developers on GNU Project machines. For full details of the privileges and "
-"responsibilities of GNU maintainers, please see the <a href=\"/prep/maintain/"
-"\">Information for GNU Maintainers</a> document, and also follow the <a href="
-"\"/prep/standards/\">GNU Coding Standards</a>. Also interesting to review "
-"may be the <a href=\"/software/maintainer-tips.html\">tips for GNU "
-"maintainers</a> and <a href=\"/help/evaluation.html#whatmeans\">overview of "
-"what it means to be a GNU package</a>."
-msgstr ""
-"Kjo faqe përshkruan mjaft nga burimet e gatshme për programim për 
zhvillues "
-"GNU në makinat e Projektit GNU. Për hollësi të plota rreth privilegjesh 
dhe "
-"përgjegjësish të mirëmbajtësve GNU, ju lutemi, shihni dokumentin <a 
href=\"/"
-"prep/maintain/\">Informacion për Mirëmbajtës GNU</a>, dhe ndiqni 
gjithashtu "
-"<a href=\"/prep/standards/\">Standarde GNU Kodimi</a>. Mundet po aq të 
jetë "
-"me interes t’i hidhni një sy <a href=\"/software/maintainer-tips.html"
-"\">ndihmëzave për mirëmbajtës GNU</a> dhe <a href=\"/help/evaluation."
-"html#whatmeans\">përmbledhjes rreth se ç’do të thotë që një paketë 
të jetë "
-"GNU</a>."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"With the abundance of inexpensive computers that can run <a href=\"/gnu/"
-"linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a>, as well as the greater availability of "
-"Internet access, many GNU volunteers today have all the computer facilities "
-"they need. However, there are still advantages to having central computers "
-"where GNU volunteers can work together without having to make their own "
-"machines accessible to others."
-msgstr ""
-"Me bollëkun e kompjuterave jo të shtrenjtë që mund të xhirojnë <a 
href=\"/"
-"gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a>, si dhe me shtrirjen më të madhe të 
"
-"përdorimit të Internetit, sot shumë vullnetarë GNU kanë tërë 
lehtësirat "
-"kompjuterike që u duhen. Megjithatë, pasja e kompjuterave qendrorë ku "
-"vullnetarët GNU mund të punojnë së bashku pa qenë të shtrënguar të 
hapin "
-"kompjuterët e tyre për të tjerët ka ende përparësi."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"For that reason, the Free Software Foundation strongly encourages GNU "
-"software projects to use the machines at <code>gnu.org</code> as a home "
-"base. Using these machines also benefits the GNU Project indirectly, by "
-"increasing public awareness of GNU, and spreading the idea of working "
-"together for the benefit of everyone."
-msgstr ""
-"Për këtë arsye, Free Software Foundation nxit fort projektet software GNU 
të "
-"përdorin makinat e <code>gnu.org</code> si bazë. Përdorimi i këtyre 
makinave "
-"ndih tërthorazi vetë Projektin GNU, duke rritur njohjen e publikut për 
GNU-"
-"në, dhe përhapjen e idesë së punës së përbashkët për të mirën e 
gjithkujt."
+msgid "This page describes many of the development resources available for GNU 
developers on GNU Project machines. For full details of the privileges and 
responsibilities of GNU maintainers, please see the <a 
href=\"/prep/maintain/\">Information for GNU Maintainers</a> document, and also 
follow the <a href=\"/prep/standards/\">GNU Coding Standards</a>. Also 
interesting to review may be the <a 
href=\"/software/maintainer-tips.html\">tips for GNU maintainers</a> and <a 
href=\"/help/evaluation.html#whatmeans\">overview of what it means to be a GNU 
package</a>."
+msgstr "Kjo faqe përshkruan mjaft nga burimet e gatshme për programim për 
zhvillues GNU në makinat e Projektit GNU. Për hollësi të plota rreth 
privilegjesh dhe përgjegjësish të mirëmbajtësve GNU, ju lutemi, shihni 
dokumentin <a href=\"/prep/maintain/\">Informacion për Mirëmbajtës GNU</a>, 
dhe ndiqni gjithashtu <a href=\"/prep/standards/\">Standarde GNU Kodimi</a>. 
Mundet po aq të jetë me interes t’i hidhni një sy <a 
href=\"/software/maintainer-tips.html\">ndihmëzave për mirëmbajtës GNU</a> 
dhe <a href=\"/help/evaluation.html#whatmeans\">përmbledhjes rreth se ç’do 
të thotë që një paketë të jetë GNU</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "With the abundance of inexpensive computers that can run <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a>, as well as the greater 
availability of Internet access, many GNU volunteers today have all the 
computer facilities they need. However, there are still advantages to having 
central computers where GNU volunteers can work together without having to make 
their own machines accessible to others."
+msgstr "Me bollëkun e kompjuterave jo të shtrenjtë që mund të xhirojnë 
<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a>, si dhe me shtrirjen më të 
madhe të përdorimit të Internetit, sot shumë vullnetarë GNU kanë tërë 
lehtësirat kompjuterike që u duhen. Megjithatë, pasja e kompjuterave 
qendrorë ku vullnetarët GNU mund të punojnë së bashku pa qenë të 
shtrënguar të hapin kompjuterët e tyre për të tjerët ka ende përparësi."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "For that reason, the Free Software Foundation strongly encourages GNU 
software projects to use the machines at <code>gnu.org</code> as a home base. 
Using these machines also benefits the GNU Project indirectly, by increasing 
public awareness of GNU, and spreading the idea of working together for the 
benefit of everyone."
+msgstr "Për këtë arsye, Free Software Foundation nxit fort projektet 
software GNU të përdorin makinat e <code>gnu.org</code> si bazë. Përdorimi 
i këtyre makinave ndih tërthorazi vetë Projektin GNU, duke rritur njohjen e 
publikut për GNU-në, dhe përhapjen e idesë së punës së përbashkët për 
të mirën e gjithkujt."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Savannah and version control"
 msgstr "Savannah dhe kontroll versionesh"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"If you are developing an official GNU package, we strongly recommend using a "
-"public source control repository on <a href=\"http://savannah.gnu.org/";
-"\">Savannah</a>, the GNU hosting server. To do this, first <a href="
-"\"https://savannah.gnu.org/account/register.php\";>create yourself an "
-"account</a> and then <a href=\"http://savannah.gnu.org/register/\";>register "
-"your GNU package</a>. After it is created, you will be able to choose a "
-"version control system, create web pages for your package, manage "
-"permissions for contributors to the pages, and many other features."
-msgstr ""
-"Nëse po zhvilloni një paketë zyrtare GNU, këshillojmë me forcë 
përdorimin e "
-"një depoje publike me kontroll versionesh te <a href=\"http://savannah.gnu.";
-"org/\">Savannah</a>, shërbyesi strehë e GNU-së. Që ta bëni këtë, së 
pari <a "
-"href=\"https://savannah.gnu.org/account/register.php\";>krijoni për veten 
një "
-"llogari</a> dhe mandej <a href=\"http://savannah.gnu.org/register/";
-"\">regjistroni paketën tuaj GNU</a>. Pasi të jetë krijuar, do të jeni 
në "
-"gjendje të zgjidhni sistemin tuaj për kontroll versionesh, të krijoni faqe 
"
-"web për paketat tuaja, të administroni lejet për kontribuesit te faqet, 
dhe "
-"mjaft gjëra të tjera."
+msgid "If you are developing an official GNU package, we strongly recommend 
using a public source control repository on <a 
href=\"http://savannah.gnu.org/\";>Savannah</a>, the GNU hosting server. To do 
this, first <a href=\"https://savannah.gnu.org/account/register.php\";>create 
yourself an account</a> and then <a 
href=\"http://savannah.gnu.org/register/\";>register your GNU package</a>. 
After it is created, you will be able to choose a version control system, 
create web pages for your package, manage permissions for contributors to the 
pages, and many other features."
+msgstr "Nëse po zhvilloni një paketë zyrtare GNU, këshillojmë me forcë 
përdorimin e një depoje publike me kontroll versionesh te <a 
href=\"http://savannah.gnu.org/\";>Savannah</a>, shërbyesi strehë e GNU-së. 
Që ta bëni këtë, së pari <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/account/register.php\";>krijoni për veten një 
llogari</a> dhe mandej <a 
href=\"http://savannah.gnu.org/register/\";>regjistroni paketën tuaj GNU</a>. 
Pasi të jetë krijuar, do të jeni në gjendje të zgjidhni sistemin tuaj për 
kontroll versionesh, të krijoni faqe web për paketat tuaja, të administroni 
lejet për kontribuesit te faqet, dhe mjaft gjëra të tjera."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Mailing lists"
 msgstr "Lista postimesh"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"We operate mailing lists for GNU software packages as needed, including both "
-"hand-managed lists and automatically managed lists."
-msgstr ""
-"Mirëmbajmë lista postimesh mbi paketa software-i GNU sipas nevojës, 
përfshi "
-"si listat automatike, ashtu edhe ato që mirëmbahen dorazi."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"When a GNU package is registered on <a href=\"http://savannah.gnu.org/";
-"\">Savannah</a>, a web interface allows developers to create and manage "
-"mailing lists dedicated to their package."
-msgstr ""
-"Kur një paketë GNU regjistrohet në <a href=\"http://savannah.gnu.org/";
-"\">Savannah</a>, një ndërfaqe web u lejon zhvilluesve të krijojnë dhe "
-"administrojnë lista kushtuar kësaj pakete."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Each GNU package <em>name</em> ought to have at least a bug-reporting list "
-"with the canonical name <code>bug-<em>name</em>@gnu.org</code>, plus any "
-"aliases that may be useful. Using Savannah, you can create lists for your "
-"package with names like this. Some packages share the list bug-gnu-"
-"address@hidden but we now encourage packages to set up their own individual "
-"lists."
-msgstr ""
-"Në përgjithësi, çdo paketë software-i GNU e ka të domosdoshme pasjen 
të "
-"paktën e një liste raportimi të metash me emrin si rregull <code>bug-"
-"<em>emër</em>@gnu.org</code>, plus çfarëdo aliase mund të jenë të 
dobishëm. "
-"Duke përdorur Savannah-n, mund të krijoni lista për paketat tuaja me emra 
si "
-"këta. Disa paketa kanë të përbashkët listën address@hidden por tani "
-"ju nxisim që për paketat të sajoni lista të veta individuale."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Packages can have other lists for announcements, asking for help, posting "
-"source code, for discussion among users, or whatever the package maintainer "
-"finds to be useful."
-msgstr ""
-"Paketat mund të kenë lista të tjera për njoftime, për të kërkuar 
ndihmë, për "
-"të postuar kod burim, për diskutim mes përdoruesish, ose për çfarëdo 
që "
-"mirëmbajtësi i paketës mendon se mund të jetë e dobishme."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Mailing list archives for automatically-managed lists are available at <a "
-"href=\"http://lists.gnu.org/\";>lists.gnu.org</a> (<a href=\"rsync://lists."
-"gnu.org/\">mbox archives available through rsync</a> and <a href=\"ftp://";
-"lists.gnu.org/\">ftp</a>), as well as through the list manager. Archives for "
-"hand-maintained lists are generally kept in <code>/com/archive</code> on the "
-"GNU machines."
-msgstr ""
-"Arkivat e listave të postimeve për lista të administruara automatikisht 
mund "
-"t’i gjeni te <a href=\"http://lists.gnu.org/\";>lists.gnu.org</a> (<a href="
-"\"rsync://lists.gnu.org/\">arkiva mbox që mund t’i merrni me rsync</a> dhe 
"
-"<a href=\"ftp://lists.gnu.org/\";>ftp</a>), si edhe përmes administruesit të 
"
-"listës. Arkivat për lista që mirëmbahen dorazi mbahen zakonisht në 
<code>/"
-"com/archive</code> te makinat e GNU-së."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"When a mailing list becomes large enough to justify it, we can set up a "
-"<code>gnu.*</code> newsgroup with a two-way link to the mailing list."
-msgstr ""
-"Nëse një listë postimesh bëhet aq e madhe sa ta përligjë këtë, mund 
të "
-"rregullojmë një grup lajmesh <code>gnu.*</code> me lidhje të dyanshme te "
-"lista e postimeve."
+msgid "We operate mailing lists for GNU software packages as needed, including 
both hand-managed lists and automatically managed lists."
+msgstr "Mirëmbajmë lista postimesh mbi paketa software-i GNU sipas nevojës, 
përfshi si listat automatike, ashtu edhe ato që mirëmbahen dorazi."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "When a GNU package is registered on <a 
href=\"http://savannah.gnu.org/\";>Savannah</a>, a web interface allows 
developers to create and manage mailing lists dedicated to their package."
+msgstr "Kur një paketë GNU regjistrohet në <a 
href=\"http://savannah.gnu.org/\";>Savannah</a>, një ndërfaqe web u lejon 
zhvilluesve të krijojnë dhe administrojnë lista kushtuar kësaj pakete."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Each GNU package <em>name</em> ought to have at least a bug-reporting 
list with the canonical name <code>bug-<em>name</em>@gnu.org</code>, plus any 
aliases that may be useful. Using Savannah, you can create lists for your 
package with names like this. Some packages share the list address@hidden but 
we now encourage packages to set up their own individual lists."
+msgstr "Në përgjithësi, çdo paketë software-i GNU e ka të domosdoshme 
pasjen të paktën e një liste raportimi të metash me emrin si rregull 
<code>bug-<em>emër</em>@gnu.org</code>, plus çfarëdo aliase mund të jenë 
të dobishëm. Duke përdorur Savannah-n, mund të krijoni lista për paketat 
tuaja me emra si këta. Disa paketa kanë të përbashkët listën 
address@hidden por tani ju nxisim që për paketat të sajoni lista të veta 
individuale."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Packages can have other lists for announcements, asking for help, 
posting source code, for discussion among users, or whatever the package 
maintainer finds to be useful."
+msgstr "Paketat mund të kenë lista të tjera për njoftime, për të 
kërkuar ndihmë, për të postuar kod burim, për diskutim mes përdoruesish, 
ose për çfarëdo që mirëmbajtësi i paketës mendon se mund të jetë e 
dobishme."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Mailing list archives for automatically-managed lists are available at 
<a href=\"http://lists.gnu.org/\";>lists.gnu.org</a> (<a 
href=\"rsync://lists.gnu.org/\">mbox archives available through rsync</a> and 
<a href=\"ftp://lists.gnu.org/\";>ftp</a>), as well as through the list manager. 
Archives for hand-maintained lists are generally kept in 
<code>/com/archive</code> on the GNU machines."
+msgstr "Arkivat e listave të postimeve për lista të administruara 
automatikisht mund t’i gjeni te <a 
href=\"http://lists.gnu.org/\";>lists.gnu.org</a> (<a 
href=\"rsync://lists.gnu.org/\">arkiva mbox që mund t’i merrni me rsync</a> 
dhe <a href=\"ftp://lists.gnu.org/\";>ftp</a>), si edhe përmes administruesit 
të listës. Arkivat për lista që mirëmbahen dorazi mbahen zakonisht në 
<code>/com/archive</code> te makinat e GNU-së."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "When a mailing list becomes large enough to justify it, we can set up a 
<code>gnu.*</code> newsgroup with a two-way link to the mailing list."
+msgstr "Nëse një listë postimesh bëhet aq e madhe sa ta përligjë këtë, 
mund të rregullojmë një grup lajmesh <code>gnu.*</code> me lidhje të 
dyanshme te lista e postimeve."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Web pages"
 msgstr "Faqe Web"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The master GNU web server is <a href=\"http://www.gnu.org/\";>http://www.gnu.";
-"org/</a>. We very strongly recommend that GNU packages use <tt>http://www.";
-"gnu.org/software/</tt><i>package</i> as their primary home page."
-msgstr ""
-"Shërbyesi web kryesor GNU është <a 
href=\"http://www.gnu.org/\";>http://www.";
-"gnu.org/</a>. Këshillojmë me forcë që paketat GNU të përdorin 
<tt>http://";
-"www.gnu.org/software/</tt><i>paketë</i> si faqe parësore të vetën."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Using Savannah, developers can create and maintain their own pages at that "
-"url via a CVS &ldquo;web repository&rdquo;, separate from the package's main "
-"source repository (which can use any supported version control system). <a "
-"href=\"/prep/maintain/maintain.html#Web-Pages\">More information on "
-"maintaining GNU web pages</a>."
-msgstr ""
-"Duke përdorur Savannah-n, zhvilluesit mund të krijojnë dhe mirëmbajnë 
faqet "
-"e tyre te URL-ja e dhënë përmes një &ldquo;depoje web&rdquo; CVS, veçmas 
"
-"prej depos kryesore të burimit të paketës (e cila mund të përdorë 
çfarëdo "
-"sistemi kontrollesh versioni që mbulohet). <a href=\"/prep/maintain/"
-"maintain.html#Web-Pages\">Më tepër të dhëna rreth mirëmbajtjes së 
faqeve web "
-"GNU</a>."
+msgid "The master GNU web server is <a 
href=\"http://www.gnu.org/\";>http://www.gnu.org/</a>. We very strongly 
recommend that GNU packages use 
<tt>http://www.gnu.org/software/</tt><i>package</i> as their primary home page."
+msgstr "Shërbyesi web kryesor GNU është <a 
href=\"http://www.gnu.org/\";>http://www.gnu.org/</a>. Këshillojmë me forcë 
që paketat GNU të përdorin 
<tt>http://www.gnu.org/software/</tt><i>paketë</i> si faqe parësore të 
vetën."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Using Savannah, developers can create and maintain their own pages at 
that url via a CVS &ldquo;web repository&rdquo;, separate from the package's 
main source repository (which can use any supported version control system). 
<a href=\"/prep/maintain/maintain.html#Web-Pages\">More information on 
maintaining GNU web pages</a>."
+msgstr "Duke përdorur Savannah-n, zhvilluesit mund të krijojnë dhe 
mirëmbajnë faqet e tyre te URL-ja e dhënë përmes një &ldquo;depoje 
web&rdquo; CVS, veçmas prej depos kryesore të burimit të paketës (e cila 
mund të përdorë çfarëdo sistemi kontrollesh versioni që mbulohet). <a 
href=\"/prep/maintain/maintain.html#Web-Pages\">Më tepër të dhëna rreth 
mirëmbajtjes së faqeve web GNU</a>."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "FTP"
 msgstr "FTP"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The primary ftp site for GNU software on <a href=\"http://ftp.gnu.org/gnu";
-"\"><code>http://ftp.gnu.org/</code></a>, which is <a href=\"/prep/ftp.html"
-"\">mirrored worldwide</a>. We very strongly recommend that all GNU packages "
-"upload their releases here (in addition to any other location you find "
-"convenient)."
-msgstr ""
-"Site-i parësor ftp për software GNU <a href=\"http://ftp.gnu.org/gnu";
-"\"><code>http://ftp.gnu.org/</code></a>, i cili <a href=\"/prep/ftp.html"
-"\">ka pasqyra anembanë botës</a>. Këshillojmë me shumë forcë që krejt 
"
-"paketat GNU t’i ngarkojnë këtu versionet hedhje në qarkullim (përveç 
çfarëdo "
-"vendi tjetër që ju vjen ndoresh)."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"We use a different server for test releases, so that people won't install "
-"them thinking they are ready for prime time. This server is <a href=\"ftp://";
-"alpha.gnu.org/\"><code>ftp://alpha.gnu.org/</code></a>."
-msgstr ""
-"Ne përdorim një tjetër shërbyes për versione provë, që kështu 
njerëzit nuk "
-"do t’i instalojnë duke menduar që janë gati për përdorim normal. Ky 
shërbyes "
-"është <a 
href=\"ftp://alpha.gnu.org/\";><code>ftp://alpha.gnu.org/</code></a>."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The <a href=\"/prep/maintain/maintain.html#Automated-FTP-Uploads"
-"\">Information for GNU Maintainers</a> document has complete details on the "
-"ftp upload process, which is the same for both servers."
-msgstr ""
-"Dokumenti <a href=\"/prep/maintain/maintain.html#Automated-FTP-Uploads"
-"\">Informacion për Mirëmbajtësit e GNU-së</a> ka hollësi të plota mbi "
-"procesin e ngarkimit me FTP, që është i njëjtë për të dy shërbyesit."
+msgid "The primary ftp site for GNU software on <a 
href=\"http://ftp.gnu.org/gnu\";><code>http://ftp.gnu.org/</code></a>, which is 
<a href=\"/prep/ftp.html\">mirrored worldwide</a>. We very strongly recommend 
that all GNU packages upload their releases here (in addition to any other 
location you find convenient)."
+msgstr "Sajti parësor ftp për software GNU <a 
href=\"http://ftp.gnu.org/gnu\";><code>http://ftp.gnu.org/</code></a>, i cili <a 
href=\"/prep/ftp.html\">ka pasqyra anembanë botës</a>. Këshillojmë me 
shumë forcë që krejt paketat GNU t’i ngarkojnë këtu versionet hedhje në 
qarkullim (përveç çfarëdo vendi tjetër që ju vjen ndoresh)."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "We use a different server for test releases, so that people won't 
install them thinking they are ready for prime time. This server is <a 
href=\"ftp://alpha.gnu.org/\";><code>ftp://alpha.gnu.org/</code></a>."
+msgstr "Ne përdorim një tjetër shërbyes për versione provë, që kështu 
njerëzit nuk do t’i instalojnë duke menduar që janë gati për përdorim 
normal. Ky shërbyes është <a 
href=\"ftp://alpha.gnu.org/\";><code>ftp://alpha.gnu.org/</code></a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "The <a 
href=\"/prep/maintain/maintain.html#Automated-FTP-Uploads\">Information for GNU 
Maintainers</a> document has complete details on the ftp upload process, which 
is the same for both servers."
+msgstr "Dokumenti <a 
href=\"/prep/maintain/maintain.html#Automated-FTP-Uploads\">Informacion për 
Mirëmbajtësit e GNU-së</a> ka hollësi të plota mbi procesin e ngarkimit me 
FTP, që është i njëjtë për të dy shërbyesit."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Login accounts"
 msgstr "Llogari hyrjesh"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"We provide shell login access to GNU machines to people who need them for "
-"work on GNU software. Having a login account is both a privilege and a "
-"responsibility, and they should be used only for your work on GNU. <a href="
-"\"README.accounts.html\">Instructions for obtaining an account machines</a> "
-"are written separately."
-msgstr ""
-"Japim të drejta hyrjeje në makinat GNU për personat që kanë nevojë për 
to "
-"për të punuar për software GNU. Pasja e llogarie hyrjeje është një 
privilegj "
-"dhe përgjegjësi njëkohësisht, dhe do të duhej të përdoreshin vetëm 
pë"
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"On the general login machine, the <a href=\"/software/gsrc/\">gsrc</a> "
-"package developers maintain a hierarchy of the current GNU package releases "
-"(<tt>/gd/gnu/gnusys/live</tt>), compiled from the original sources. To use "
-"it, source <tt>/gd/gnu/gnusys/live/setup</tt>."
-msgstr ""
-"Te makina me hyrje për këdo, zhvilluesit e paketës <a 
href=\"/software/gsrc/"
-"\">gsrc</a> mirëmbajnë një hierarki të hedhjeve të deritanishme në 
qarkullim "
-"të paketave GNU (<tt>/gd/gnu/gnusys/live</tt>), të përpiluara prej 
burimeve "
-"origjinale. Që të përdoret, source <tt>/gd/gnu/gnusys/live/setup</tt>."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"You can also <a href=\"http://www.fsf.org/about/systems/sending-mail-via-";
-"fencepost\">use a GNU account for email</a>."
-msgstr ""
-"Mundeni gjithashtu <a href=\"http://www.fsf.org/about/systems/sending-mail-";
-"via-fencepost\">të përdorni një llogari GNU për email-in</a>."
+msgid "We provide shell login access to GNU machines to people who need them 
for work on GNU software. Having a login account is both a privilege and a 
responsibility, and they should be used only for your work on GNU. <a 
href=\"README.accounts.html\">Instructions for obtaining an account 
machines</a> are written separately."
+msgstr "Japim të drejta hyrjeje në makinat GNU për personat që kanë 
nevojë për to për të punuar për software GNU. Pasja e llogarie hyrjeje 
është një privilegj dhe përgjegjësi njëkohësisht, dhe do të duhej të 
përdoreshin vetëm pë"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "On the general login machine, the <a href=\"/software/gsrc/\">gsrc</a> 
package developers maintain a hierarchy of the current GNU package releases 
(<tt>/gd/gnu/gnusys/live</tt>), compiled from the original sources. To use it, 
source <tt>/gd/gnu/gnusys/live/setup</tt>."
+msgstr "Te makina me hyrje për këdo, zhvilluesit e paketës <a 
href=\"/software/gsrc/\">gsrc</a> mirëmbajnë një hierarki të hedhjeve të 
deritanishme në qarkullim të paketave GNU (<tt>/gd/gnu/gnusys/live</tt>), të 
përpiluara prej burimeve origjinale. Që të përdoret, source 
<tt>/gd/gnu/gnusys/live/setup</tt>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "You can also <a 
href=\"http://www.fsf.org/about/systems/sending-mail-via-fencepost\";>use a GNU 
account for email</a>."
+msgstr "Mundeni gjithashtu <a 
href=\"http://www.fsf.org/about/systems/sending-mail-via-fencepost\";>të 
përdorni një llogari GNU për email-in</a>."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Hydra: Continuous builds and portability testing"
 msgstr "Hydra: Montime dhe testime të kalueshmërisë vazhdimisht"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Continuous build tools (often referred to as continuous integration tools) "
-"allow programming errors to be spotted soon after they are introduced in a "
-"software project, which is particularly useful for cooperatively developed "
-"software."
-msgstr ""
-"Mjetet për montim të vazhdueshëm (të quajtura shpesh si mjete integrimi 
të "
-"vazhdueshëm) lejojnë që gabimet në programim të kapen sapo të jenë 
shfaqur "
-"në një projekt software-i, çka është veçanërisht e dobishme për 
programim në "
-"bashkëpunim."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<a href=\"http://nixos.org/hydra/\";>Hydra</a> is a free continuous build "
-"tool based on the <a href=\"http://nixos.org/nix/\";>Nix</a> package "
-"manager. Administrators of the <a href=\"http://hydra.nixos.org/\";>Hydra "
-"instance at the Delft University of Technology</a> have generously offered "
-"<a href=\"http://hydra.nixos.org/project/gnu\";>slots for the GNU Project</"
-"a>. Projects on Hydra get re-built <em>at each commit</em> or change in "
-"their dependencies, whichever comes first (dependencies <em>include</em> the "
-"standard build environment being used, which itself contains recent released "
-"versions of GCC, GNU&nbsp;make, etc.)"
-msgstr ""
-"<a href=\"http://nixos.org/hydra/\";>Hydra</a> është një mjet i lirë 
montimi "
-"të vazhdueshëm i bazuar në administruesin <a href=\"http://nixos.org/nix/";
-"\">Nix</a> të paketave. Administratorët e <a 
href=\"http://hydra.nixos.org/";
-"\">instalimit Hydra në Delft University of Technology</a> kanë ofruar me "
-"bujari <a href=\"http://hydra.nixos.org/project/gnu\";>brazda për Projektin "
-"GNU</a>. Projektet te Hydra rimontohen <em>pas çdo parashtrimi</em> ose "
-"ndryshimi në varësitë përkatëse, cilado që ndodh e para (te varësitë "
-"<em>përfshihen</em> mjedisi standard i montimit në përdorim, i cili në "
-"vetvete përmban versionet e reja të hedhura në qarkullim të GCC-së, 
GNU&nbsp;"
-"make, etj.)"
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Currently it can build software on GNU/Linux (<tt>i686</tt> and <tt>x86_64</"
-"tt>) as well as FreeBSD, Darwin, Solaris, and Cygwin, and can cross-build "
-"for GNU/Hurd, GNU/Linux on other architectures, and MinGW. It can provide "
-"code coverage reports produced using LCOV. In addition to source tarballs "
-"and Nix packages, it can build packages for <code>deb</code>- and <code>RPM</"
-"code>-based distributions. Packages can be built against the latest "
-"versions of their dependencies; for instance, GnuTLS is built using GNU&nbsp;"
-"libtasn1 and GNU&nbsp;libgcrypt builds corresponding to their latest "
-"revision."
-msgstr ""
-"Siç është sot, mund të montojë software në GNU/Linux (<tt>i686</tt> dhe 
"
-"<tt>x86_64</tt>) si dhe në FreeBSD, Darwin, Solaris, dhe Cygwin, si dhe "
-"mund të montojë për GNU/Hurd, GNU/Linux në arkitektura të tjera, dhe 
MinGW. "
-"Mund të ofrojë raporte kodi të prodhuara me LCOV. Përtej paketimeve të "
-"burimit dhe paketave Nix, mund të montojë paketa për shpërndarje me bazë 
"
-"<code>deb</code>- dhe <code>RPM</code>. Paketat mund të montohet kundrejt "
-"versioneve më të reja të varësive; për shembull, GnuTLS montohet duke "
-"përdorur montime GNU&nbsp;libtasn1 dhe GNU&nbsp;libgcrypt që u "
-"korrespondojnë versioneve më të reja përkatëse."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"In addition to the <a href=\"http://hydra.nixos.org/project/gnu\";>web "
-"interface</a>, Hydra can send notifications by email when the build status "
-"of a project changes&mdash;e.g., from <code>SUCCEEDED</code> to "
-"<code>FAILED</code>. When a build fails, its log and build tree are "
-"accessible from the web interface; the latter allows generated files (for "
-"example, <code>config.log</code> or <code>testsuite.log</code>) to be "
-"inspected, which provides debugging hints."
-msgstr ""
-"Përveç <a href=\"http://hydra.nixos.org/project/gnu\";>ndërfaqes web</a>, "
-"Hydra mund të dërgojë njoftime me email sa herë që gjendja e montimit 
për "
-"një projekt të dhënë ndryshon&mdash;p.sh., nga <code>ME SUKSES</code> në 
"
-"<code>DËSHTOI</code>. Kur një montim dështon, regjistrimi përkatës dhe 
pema "
-"e montimit mund të shihen prej ndërfaqes web; kjo e dyta lejon shqyrtimin e 
"
-"kartelave të prodhuara (për shembull, <code>config.log</code> ose "
-"<code>testsuite.log</code>), çka ofron ndihmëza për diagnostikim."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Any GNU software package can request a slot on Hydra. Each package must "
-"provide its own &ldquo;build recipe&rdquo; written in the Nix language (a "
-"<em>Nix expression</em>, in Nix parlance). <a href=\"http://git.savannah.";
-"gnu.org/cgit/hydra-recipes.git\">Nix expressions for GNU projects</a> are "
-"available via Git. For simple projects using standard GNU build tools such "
-"as Automake and Autoconf, the recipe is usually fairly simple. For example, "
-"see the <a href=\"http://git.savannah.gnu.org/cgit/hydra-recipes.git/tree/";
-"patch/release.nix\">recipe for GNU&nbsp;Patch</a>. You are welcome to ask "
-"for guidance on <a href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</"
-"a>."
-msgstr ""
-"Te Hydra mund të kërkojë një brazdë cilado paketë software GNU. Secila 
"
-"paketë duhet të furnizojë &ldquo;recetën e vet të montimit&rdquo; të 
shkruar "
-"në gjuhën Nix (një <em>shprehje Nix</em>, në zhargonin Nix). <a href="
-"\"http://git.savannah.gnu.org/cgit/hydra-recipes.git\";>Shprehje Nix për "
-"projektet GNU</a> mund të kihen përmes Git-it. Për projekte të thjeshta 
që "
-"përdorin mjete GNU montimi të tilla si Automake dhe Autoconf, receta 
është "
-"pak a shumë e thjeshtë. Për shembull, shihni <a 
href=\"http://git.savannah.";
-"gnu.org/cgit/hydra-recipes.git/tree/patch/release.nix\">recetën për 
GNU&nbsp;"
-"Patch</a>. Jeni i mirëpritur të kërkoni ndihmë te <a 
href=\"mailto:hydra-";
-"address@hidden">address@hidden</a>."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"After constructing your build recipe, email <a href=\"http://lists.gnu.org/";
-"mailman/listinfo/hydra-users\">address@hidden</a> and ask to be "
-"included in Hydra. Also make sure to become a member of the <a href="
-"\"https://savannah.gnu.org/projects/hydra-recipes/\";><code>hydra-recipes</"
-"code> project at Savannah</a>. This will allow you to customize your "
-"project's build job directly."
-msgstr ""
-"Pasi të keni formuar recetën tuaj të montimit, dërgojeni me email te <a 
href="
-"\"http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/hydra-users\";>address@hidden</"
-"a> dhe kërkoni që të përfshihet te Hydra. Gjithashtu mos harroni të 
bëheni "
-"anëtar i <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/hydra-recipes/";
-"\">projektit <code>hydra-recipes</code> te Savannah</a>. Kjo do t’ju 
lejojë "
-"ta personalizoni aktin e montimit të projektit tuaj drejtpërsëdrejti."
-
-#. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "For technical information about Hydra, please consult the <a href="
-#| "\"http://hydra.nixos.org/job/hydra/trunk/tarball/latest/download-by-type/";
-#| "doc/manual\"> manual of Hydra</a> (<a href=\"http://hydra.nixos.org/job/";
-#| "hydra/trunk/tarball/latest/download-by-type/doc-pdf/manual\">PDF</a>). "
-#| "For more details, please refer to the <a href=\"http://hydra.nixos.org/";
-#| "job/nix/trunk/tarball/latest/download/1/nix/manual.html\">Nix manual</a> "
-#| "and <a href=\"http://hydra.nixos.org/job/nixpkgs/trunk/tarball/latest/";
-#| "download/2/manual.html\">the Nixpkgs manual</a>."
-msgid ""
-"For technical information about Hydra, please consult the <a href=\"http://";
-"hydra.nixos.org/job/hydra/trunk/tarball/latest/download-by-type/doc/manual"
-"\"> manual of Hydra</a> (<a href=\"http://hydra.nixos.org/job/hydra/trunk/";
-"tarball/latest/download-by-type/doc-pdf/manual\">PDF</a>). For more "
-"details, please refer to the <a href=\"http://hydra.nixos.org/job/nix/trunk/";
-"tarball/latest/download/1/nix/manual.html\">Nix manual</a>."
-msgstr ""
-"Për të dhëna teknike rreth Hydra-s, ju lutemi, shihni <a 
href=\"http://hydra.";
-"nixos.org/job/hydra/trunk/tarball/latest/download-by-type/doc/manual\"> "
-"doracakun e Hydra-s</a> (<a href=\"http://hydra.nixos.org/job/hydra/trunk/";
-"tarball/latest/download-by-type/doc-pdf/manual\">PDF</a>). Për më tepër "
-"hollësi, ju lutemi, shihni <a href=\"http://hydra.nixos.org/job/nix/trunk/";
-"tarball/latest/download/1/nix/manual.html\">doracakun për Nix</a> dhe <a "
-"href=\"http://hydra.nixos.org/job/nixpkgs/trunk/tarball/latest/download/2/";
-"manual.html\">doracakun për Nixpkgs</a>."
+msgid "Continuous build tools (often referred to as continuous integration 
tools) allow programming errors to be spotted soon after they are introduced in 
a software project, which is particularly useful for cooperatively developed 
software."
+msgstr "Mjetet për montim të vazhdueshëm (të quajtura shpesh si mjete 
integrimi të vazhdueshëm) lejojnë që gabimet në programim të kapen sapo 
të jenë shfaqur në një projekt software-i, çka është veçanërisht e 
dobishme për programim në bashkëpunim."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<a href=\"http://nixos.org/hydra/\";>Hydra</a> is a free continuous 
build tool based on the <a href=\"http://nixos.org/nix/\";>Nix</a> package 
manager. Administrators of the <a href=\"http://hydra.nixos.org/\";>Hydra 
instance at the Delft University of Technology</a> have generously offered <a 
href=\"http://hydra.nixos.org/project/gnu\";>slots for the GNU Project</a>. 
Projects on Hydra get re-built <em>at each commit</em> or change in their 
dependencies, whichever comes first (dependencies <em>include</em> the standard 
build environment being used, which itself contains recent released versions of 
GCC, GNU&nbsp;make, etc.)"
+msgstr "<a href=\"http://nixos.org/hydra/\";>Hydra</a> është një mjet i 
lirë montimi të vazhdueshëm i bazuar në administruesin <a 
href=\"http://nixos.org/nix/\";>Nix</a> të paketave. Administratorët e <a 
href=\"http://hydra.nixos.org/\";>instalimit Hydra në Delft University of 
Technology</a> kanë ofruar me bujari <a 
href=\"http://hydra.nixos.org/project/gnu\";>brazda për Projektin GNU</a>. 
Projektet te Hydra rimontohen <em>pas çdo parashtrimi</em> ose ndryshimi në 
varësitë përkatëse, cilado që ndodh e para (te varësitë 
<em>përfshihen</em> mjedisi standard i montimit në përdorim, i cili në 
vetvete përmban versionet e reja të hedhura në qarkullim të GCC-së, 
GNU&nbsp;make, etj.)"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Currently it can build software on GNU/Linux (<tt>i686</tt> and 
<tt>x86_64</tt>) as well as FreeBSD, Darwin, Solaris, and Cygwin, and can 
cross-build for GNU/Hurd, GNU/Linux on other architectures, and MinGW. It can 
provide code coverage reports produced using LCOV. In addition to source 
tarballs and Nix packages, it can build packages for <code>deb</code>- and 
<code>RPM</code>-based distributions. Packages can be built against the latest 
versions of their dependencies; for instance, GnuTLS is built using 
GNU&nbsp;libtasn1 and GNU&nbsp;libgcrypt builds corresponding to their latest 
revision."
+msgstr "Siç është sot, mund të montojë software në GNU/Linux 
(<tt>i686</tt> dhe <tt>x86_64</tt>) si dhe në FreeBSD, Darwin, Solaris, dhe 
Cygwin, si dhe mund të montojë për GNU/Hurd, GNU/Linux në arkitektura të 
tjera, dhe MinGW. Mund të ofrojë raporte kodi të prodhuara me LCOV. 
Përtej paketimeve të burimit dhe paketave Nix, mund të montojë paketa për 
shpërndarje me bazë <code>deb</code>- dhe <code>RPM</code>. Paketat mund të 
montohet kundrejt versioneve më të reja të varësive; për shembull, GnuTLS 
montohet duke përdorur montime GNU&nbsp;libtasn1 dhe GNU&nbsp;libgcrypt që u 
korrespondojnë versioneve më të reja përkatëse."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "In addition to the <a href=\"http://hydra.nixos.org/project/gnu\";>web 
interface</a>, Hydra can send notifications by email when the build status of a 
project changes&mdash;e.g., from <code>SUCCEEDED</code> to <code>FAILED</code>. 
 When a build fails, its log and build tree are accessible from the web 
interface; the latter allows generated files (for example, 
<code>config.log</code> or <code>testsuite.log</code>) to be inspected, which 
provides debugging hints."
+msgstr "Përveç <a href=\"http://hydra.nixos.org/project/gnu\";>ndërfaqes 
web</a>, Hydra mund të dërgojë njoftime me email sa herë që gjendja e 
montimit për një projekt të dhënë ndryshon&mdash;p.sh., nga <code>ME 
SUKSES</code> në <code>DËSHTOI</code>. Kur një montim dështon, regjistrimi 
përkatës dhe pema e montimit mund të shihen prej ndërfaqes web; kjo e dyta 
lejon shqyrtimin e kartelave të prodhuara (për shembull, 
<code>config.log</code> ose <code>testsuite.log</code>), çka ofron ndihmëza 
për diagnostikim."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Any GNU software package can request a slot on Hydra. Each package 
must provide its own &ldquo;build recipe&rdquo; written in the Nix language (a 
<em>Nix expression</em>, in Nix parlance). <a 
href=\"http://git.savannah.gnu.org/cgit/hydra-recipes.git\";>Nix expressions for 
GNU projects</a> are available via Git. For simple projects using standard GNU 
build tools such as Automake and Autoconf, the recipe is usually fairly simple. 
 For example, see the <a 
href=\"http://git.savannah.gnu.org/cgit/hydra-recipes.git/tree/patch/release.nix\";>recipe
 for GNU&nbsp;Patch</a>. You are welcome to ask for guidance on <a 
href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>."
+msgstr "Te Hydra mund të kërkojë një brazdë cilado paketë software GNU. 
Secila paketë duhet të furnizojë &ldquo;recetën e vet të montimit&rdquo; 
të shkruar në gjuhën Nix (një <em>shprehje Nix</em>, në zhargonin Nix). 
<a href=\"http://git.savannah.gnu.org/cgit/hydra-recipes.git\";>Shprehje Nix 
për projektet GNU</a> mund të kihen përmes Git-it. Për projekte të 
thjeshta që përdorin mjete GNU montimi të tilla si Automake dhe Autoconf, 
receta është pak a shumë e thjeshtë. Për shembull, shihni <a 
href=\"http://git.savannah.gnu.org/cgit/hydra-recipes.git/tree/patch/release.nix\";>recetën
 për GNU&nbsp;Patch</a>. Jeni i mirëpritur të kërkoni ndihmë te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "After constructing your build recipe, email <a 
href=\"http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/hydra-users\";>address@hidden</a> 
and ask to be included in Hydra. Also make sure to become a member of the <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/hydra-recipes/\";><code>hydra-recipes</code>
 project at Savannah</a>. This will allow you to customize your project's 
build job directly."
+msgstr "Pasi të keni formuar recetën tuaj të montimit, dërgojeni me email 
te <a 
href=\"http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/hydra-users\";>address@hidden</a> 
dhe kërkoni që të përfshihet te Hydra. Gjithashtu mos harroni të bëheni 
anëtar i <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/hydra-recipes/\";>projektit 
<code>hydra-recipes</code> te Savannah</a>. Kjo do t’ju lejojë ta 
personalizoni aktin e montimit të projektit tuaj drejtpërsëdrejti."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "For technical information about Hydra, please consult the <a 
href=\"http://hydra.nixos.org/job/hydra/trunk/tarball/latest/download-by-type/doc/manual\";>
 manual of Hydra</a> (<a 
href=\"http://hydra.nixos.org/job/hydra/trunk/tarball/latest/download-by-type/doc-pdf/manual\";>PDF</a>).
 For more details, please refer to the <a 
href=\"http://hydra.nixos.org/job/nix/trunk/tarball/latest/download/1/nix/manual.html\";>Nix
 manual</a>."
+msgstr "Për të dhëna teknike rreth Hydra-s, ju lutemi, shihni <a 
href=\"http://hydra.nixos.org/job/hydra/trunk/tarball/latest/download-by-type/doc/manual\";>
 doracakun e Hydra-s</a> (<a 
href=\"http://hydra.nixos.org/job/hydra/trunk/tarball/latest/download-by-type/doc-pdf/manual\";>PDF</a>).
 Për më tepër hollësi, ju lutemi, shihni <a 
href=\"http://hydra.nixos.org/job/nix/trunk/tarball/latest/download/1/nix/manual.html\";>doracakun
 për Nix</a> dhe <a 
href=\"http://hydra.nixos.org/job/nixpkgs/trunk/tarball/latest/download/2/manual.html\";>doracakun
 për Nixpkgs</a>."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "platform-testers: Manual portability testing"
 msgstr "testues platformash: Testim dorazi për platforma të ndryshme"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Another useful option for pre-release testing is the <a href=\"http://lists.";
-"gnu.org/mailman/listinfo/platform-testers\">platform-testers mailing list</"
-"a>. Time permitting, the people on this list build pre-releases on a wide "
-"variety of platforms upon request. (Volunteers to handle testing requests "
-"are needed! Just subscribe to the list and start participating.)"
-msgstr ""
-"Një tjetër mundësi e dobishme për testim para hedhjesh në qarkullim 
është "
-"<a href=\"http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/platform-testers\";>lista e "
-"postimeve të testues platformash</a>. Kur e lejon koha, personat në këtë 
"
-"listë montojnë, kur u kërkohet, versione paraprake për një larmi të 
madhe "
-"platformash. (Na duhen vullnetarë që të trajtojnë kërkesat për testim! 
"
-"Thjesht pajtohuni te lista dhe filloni të merrni pjesë.)"
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"In contrast to the Hydra tool described above, the platform-testers list "
-"works essentially by hand, so each method has its advantages and "
-"disadvantages. Also, the platform-testers crew has access to a wider "
-"variety of platforms and compilers than the Hydra setup."
-msgstr ""
-"Ndryshe nga mjeti Hydra përshkruar më sipër, lista e testuesve për 
platforma "
-"funksionon në thelb dorazi, ndaj çdo metodë ka përparësitë dhe 
mangësitë e "
-"veta. Gjithashtu, ekipi i testuesve për platforma mund të përdorë një 
larmi "
-"më të madhe platformash dhe përpiluesish se formësimi i Hydra-s."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"So, if you have a pre-release, you can write to the mailing list, providing "
-"(1)&nbsp;the url to the tarball, (2)&nbsp;the planned date of the release, "
-"and (3)&nbsp;the email address to which build reports should be sent. The "
-"builds and reports are made by hand by the volunteers on the list."
-msgstr ""
-"Ndaj, nëse keni një version paraprak, mund t’i shkruani listës së 
postimeve, "
-"duke furnizuar (1)&nbsp;url-në e paketës burim, (2)&nbsp;datën e 
planifikuar "
-"për hedhjen në qarkullim, dhe (3)&nbsp;adresën email te e cila duhen 
dërguar "
-"raporte montimesh. Montimet dhe raportet krijohen dorazi nga vullnetarë të 
"
-"listës."
+msgid "Another useful option for pre-release testing is the <a 
href=\"http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/platform-testers\";>platform-testers
 mailing list</a>. Time permitting, the people on this list build pre-releases 
on a wide variety of platforms upon request. (Volunteers to handle testing 
requests are needed! Just subscribe to the list and start participating.)"
+msgstr "Një tjetër mundësi e dobishme për testim para hedhjesh në 
qarkullim është <a 
href=\"http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/platform-testers\";>lista e 
postimeve të testues platformash</a>. Kur e lejon koha, personat në këtë 
listë montojnë, kur u kërkohet, versione paraprake për një larmi të madhe 
platformash. (Na duhen vullnetarë që të trajtojnë kërkesat për testim! 
Thjesht pajtohuni te lista dhe filloni të merrni pjesë.)"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "In contrast to the Hydra tool described above, the platform-testers 
list works essentially by hand, so each method has its advantages and 
disadvantages. Also, the platform-testers crew has access to a wider variety 
of platforms and compilers than the Hydra setup."
+msgstr "Ndryshe nga mjeti Hydra përshkruar më sipër, lista e testuesve për 
platforma funksionon në thelb dorazi, ndaj çdo metodë ka përparësitë dhe 
mangësitë e veta. Gjithashtu, ekipi i testuesve për platforma mund të 
përdorë një larmi më të madhe platformash dhe përpiluesish se formësimi 
i Hydra-s."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "So, if you have a pre-release, you can write to the mailing list, 
providing (1)&nbsp;the url to the tarball, (2)&nbsp;the planned date of the 
release, and (3)&nbsp;the email address to which build reports should be sent. 
The builds and reports are made by hand by the volunteers on the list."
+msgstr "Ndaj, nëse keni një version paraprak, mund t’i shkruani listës 
së postimeve, duke furnizuar (1)&nbsp;url-në e paketës burim, 
(2)&nbsp;datën e planifikuar për hedhjen në qarkullim, dhe (3)&nbsp;adresën 
email te e cila duhen dërguar raporte montimesh. Montimet dhe raportet 
krijohen dorazi nga vullnetarë të listës."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
@@ -472,19 +170,8 @@
 msgstr " "
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
-"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
-"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
-"org&gt;</a>."
-msgstr ""
-"Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së "
-"dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. 
Ka "
-"gjithashtu <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t’u lidhur me</a> 
FSF-"
-"në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera 
mund "
-"të dërgohen te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
-"org&gt;</a>."
+msgid "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other 
corrections or suggestions can be sent to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr "Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; 
GNU-së dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu <a 
href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t’u lidhur me</a> FSF-në. 
Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera mund 
të dërgohen te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #.     replace it with the translation of these two:
@@ -498,32 +185,16 @@
 #.     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
 #.     README</a>. 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
-"translations of this article."
-msgstr ""
-"Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi 
të "
-"mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga "
-"papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur 
me "
-"këtë dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;web-"
-"address@hidden&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe "
-"parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href=\"/server/"
-"standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
+msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me 
cilësi të mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar 
nga papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme 
lidhur me këtë dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna 
mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni 
<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 2014 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 2014 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
-"Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
@@ -534,3 +205,4 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "U përditësua më:"
+

Index: server/po/body-include-2.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/body-include-2.sq.po,v
retrieving revision 1.82
retrieving revision 1.83
diff -u -b -r1.82 -r1.83
--- server/po/body-include-2.sq.po   20 Dec 2014 20:27:11 -0000   1.82
+++ server/po/body-include-2.sq.po   12 Jan 2015 17:43:39 -0000   1.83
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "POT-Creation-Date: 2014-12-09 06:58+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-12-20 22:12+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-01-12 18:53+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Shqip <address@hidden>\n"
 "Language: \n"
@@ -96,7 +96,7 @@
 #. #echo encoding="none" var="percent_complete" 
 #. type: Content of: <div><div><div><div><div><div><span>
 msgid "("
-msgstr ""
+msgstr "("
 
 #. #echo encoding="none" var="so_far" 
 #. type: Content of: <div><div><div><div><div><div>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]