www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/server/standards/po README.translations.ca.po


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/server/standards/po README.translations.ca.po
Date: Tue, 06 Jan 2015 12:21:05 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    15/01/06 12:21:05

Modified files:
    server/standards/po: README.translations.ca.po 

Log message:
    Updated.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/standards/po/README.translations.ca.po?cvsroot=www&r1=1.110&r2=1.111

Patches:
Index: README.translations.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/standards/po/README.translations.ca.po,v
retrieving revision 1.110
retrieving revision 1.111
diff -u -b -r1.110 -r1.111
--- README.translations.ca.po  24 Dec 2014 16:57:51 -0000   1.110
+++ README.translations.ca.po  6 Jan 2015 12:21:04 -0000    1.111
@@ -8,14 +8,12 @@
 "Project-Id-Version: README.translations.ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2014-12-24 16:55+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-12-01 13:12+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-01-06 13:20+0100\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
-"Language: ca\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2014-12-24 16:55+0000\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid ""
@@ -480,7 +478,6 @@
 "“Digital Restrictions Management”."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<strong>Surveillance</strong>. This word has false-friends in roman "
 #| "languages because of its latin root. In English, it specifically means "
@@ -501,14 +498,12 @@
 "<strong>Surveillance</strong>. Aquesta paraula té parents falsos en les "
 "llengües romàniques a causa de la seva arrel llatina. En anglès significa "
 "específicament un observació de prop d'una persona o organització sota "
-"sospita de males pràctiques; aquesta observació incomoda al observat. En "
-"algunes llengües romàniques (per exemple en francès), el fals parent de "
+"sospita de males pràctiques; aquesta observació incomoda al observat. Per 
altra banda, en algunes llengües romàniques (per exemple en francès), el 
fals parent de "
 "&ldquo;surveillance&rdquo; s'utilitza en sentit més ampli; pot descriure la "
 "benevolent atenció d'un pastor sobre les seves ovelles o d'un professor "
 "sobre els alumnes."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "When translating &ldquo;surveillance,&rdquo; please make sure you don't "
 #| "use a word which could be interpreted as &ldquo;benevolent watch.&rdquo; "reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]