www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po why-free.lt.po


From: Pavel Kharitonov
Subject: www/philosophy/po why-free.lt.po
Date: Mon, 29 Sep 2014 05:38:14 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Pavel Kharitonov <ineiev>    14/09/29 05:38:14

Added files:
    philosophy/po : why-free.lt.po 

Log message:
    New translation RT #947966.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/why-free.lt.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: why-free.lt.po
===================================================================
RCS file: why-free.lt.po
diff -N why-free.lt.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ why-free.lt.po   29 Sep 2014 05:38:13 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,687 @@
+# Lithuanian translation of http://www.gnu.org/philosophy/why-free.html
+# Copyright (C) 2014 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+# Donatas Klimašauskas <address@hidden>, 2014.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: why-free.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-03-31 06:29+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-09-29 01:43+0300\n"
+"Last-Translator: Donatas Klimašauskas <address@hidden>\n"
+"Language: lt\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language-Team: Lithuanian <address@hidden>\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid ""
+"Why Software Should Not Have Owners - GNU Project - Free Software Foundation"
+msgstr ""
+"Kodėl programinė įranga turėtų niekam nepriklausyti - GNU projektas - "
+"Laisvos programinės įrangos fondas"
+
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid ""
+"GNU, GNU Project, FSF, Free Software, Free Software Foundation, Why Software "
+"Should Not Have Owners"
+msgstr ""
+"GNU, GNU projektas, FSF, Laisva programinė įranga, Laisvos programinės "
+"įrangos fondas, Kodėl programinė įranga turėtų niekam nepriklausyti"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "Why Software Should Not Have Owners"
+msgstr "Kodėl programinė įranga turėtų niekam nepriklausyti"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"by <a href=\"http://www.stallman.org/\";><strong>Richard Stallman</strong></a>"
+msgstr ""
+"pagal <a href=\"http://www.stallman.org/\";><strong>Richard Stallman</"
+"strong></a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Digital information technology contributes to the world by making it easier "
+"to copy and modify information. Computers promise to make this easier for "
+"all of us."
+msgstr ""
+"Skaitmeninė informacinė technologija padeda pasauliui palengvindama "
+"informacijos kopijavimą ir modifikavimą. Kompiuteriais mums visiems "
+"pažadama tai palengvinti."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Not everyone wants it to be easier. The system of copyright gives software "
+"programs &ldquo;owners&rdquo;, most of whom aim to withhold software's "
+"potential benefit from the rest of the public. They would like to be the "
+"only ones who can copy and modify the software that we use."
+msgstr ""
+"Ne visi nori, kad tai būtų lengviau. Kopijavimo teisės sistema 
programinės "
+"įrangos programoms suteikiami &bdquo;savininkai&ldquo;, dauguma iš kurių "
+"siekia tos programinės įrangos potencialią naudą likusiai visuomenei "
+"sulaikyti. Jie norėtų būti vieninteliais, kurie gali kopijuoti ir "
+"modifikuoti programinę įrangą, kurią mes naudojame."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The copyright system grew up with printing&mdash;a technology for mass-"
+"production copying. Copyright fit in well with this technology because it "
+"restricted only the mass producers of copies. It did not take freedom away "
+"from readers of books. An ordinary reader, who did not own a printing "
+"press, could copy books only with pen and ink, and few readers were sued for "
+"that."
+msgstr ""
+"Kopijavimo teisės sistema užaugo kartu su spausdinimu &ndash; masinės "
+"gamybos kopijavimo technologija. Kopijavimo teisė šiai technologijai labai 
"
+"tinka, nes ji suvaržė užsiimančius tik masiniu kopijavimu. Ji neatėmė 
knygų "
+"skaitytojų laisvės. Paprastas skaitytojas, kuris neturėjo nuosavo "
+"spausdinimo preso, galėjo knygas kopijuotis tik su parkeriu ir rašalu ir 
tik "
+"keli skaitytojai dėl to buvo paduoti į teismą."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Digital technology is more flexible than the printing press: when "
+"information has digital form, you can easily copy it to share it with "
+"others. This very flexibility makes a bad fit with a system like "
+"copyright. That's the reason for the increasingly nasty and draconian "
+"measures now used to enforce software copyright. Consider these four "
+"practices of the Software Publishers Association (SPA):"
+msgstr ""
+"Skaitmeninė technologija yra lankstesnė, nei spausdinimo presas: kai "
+"informacija turi skaitmeninę formą, jūs galite ją lengvai nukopijuoti, 
kad "
+"pasidalintumėte su kitais. Būtent šis lankstumas labai blogai tinka 
tokiai "
+"sistemai kaip kopijavimo teisė. Tai ir yra priežastis dėl kurios vis "
+"sparčiau bjaurėja ir griežtėja priemonės, dabar naudojamos užtikrinti "
+"programinės įrangos kopijavimo teisės privalomąjį laikymąsi. 
Apsvarstykite "
+"šias keturias Programinės įrangos leidėjų asociacijos (SPA) praktikas:"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"Massive propaganda saying it is wrong to disobey the owners to help your "
+"friend."
+msgstr ""
+"Milžiniška propaganda teigianti jog yra negerai nepaklūsti savininkams, 
kad "
+"padėti savo draugui."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"Solicitation for stool pigeons to inform on their coworkers and colleagues."
+msgstr ""
+"Skundikų viliojimas, kad šie praneštų apie savo bendradarbius ir kolegas."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"Raids (with police help) on offices and schools, in which people are told "
+"they must prove they are innocent of illegal copying."
+msgstr ""
+"Biurų ir mokyklų kratos (su policijos pagalba), kurių metu žmonėms 
sakoma, "
+"kad jie turi įrodyti savo nekaltumą dėl nelegalaus kopijavimo."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"Prosecution (by the US government, at the SPA's request) of people such as "
+"<acronym title=\"Massachusetts Institute of Technology\">MIT</acronym>'s "
+"David LaMacchia, not for copying software (he is not accused of copying "
+"any), but merely for leaving copying facilities unguarded and failing to "
+"censor their use.<a href=\"#footnote1\">[1]</a>"
+msgstr ""
+"Tokių žmonių kaip <acronym title=\"Masačiusetso technologijos institutas"
+"\">MIT</acronym> David LaMacchia, teisinis persekiojimas (atlieka JAV "
+"Vyriausybė pagal SPA prašymą), ne už programinės įrangos kopijavimą 
(jis "
+"nėra kaltinamas kažką kopijavęs), bet tik už tai, kad paliko kopijavimo "
+"priemones be priežiūros ir už tai, kad neužkardė jų naudojimo.<a href="
+"\"#footnote1\">[1]</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"All four practices resemble those used in the former Soviet Union, where "
+"every copying machine had a guard to prevent forbidden copying, and where "
+"individuals had to copy information secretly and pass it from hand to hand "
+"as samizdat. There is of course a difference: the motive for information "
+"control in the Soviet Union was political; in the US the motive is profit. "
+"But it is the actions that affect us, not the motive. Any attempt to block "
+"the sharing of information, no matter why, leads to the same methods and the "
+"same harshness."
+msgstr ""
+"Visos keturios praktikos primena tas, naudotas buvusioje Sovietų sąjungoje, 
"
+"kai kiekvienai kopijavimo mašinai buvo priskirtas sargas, kad išvengti "
+"uždrausto kopijavimo ir kai asmenys turėjo informaciją kopijuoti slaptai 
ir "
+"perduoti iš rankų į rankas kaip pogrindinę spaudą. Žinoma, yra 
skirtumas: "
+"informacijos kontrolės motyvas Sovietų sąjungoje buvo politinis; JAV 
motyvas "
+"yra pelnas. Tačiau mus veikia veiksmai, o ne motyvas. Bet koks bandymas "
+"užblokuoti pasidalinimą informacija, nesvarbu kodėl, veda prie tų pačių 
"
+"metodų ir tokiu pačiu šiurkštumu."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Owners make several kinds of arguments for giving them the power to control "
+"how we use information:"
+msgstr ""
+"Siekdami gauti galią valdyti tai, kaip mes naudojame informaciją, 
savininkai "
+"pateikia kelių tipų argumentus:"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "Name calling."
+msgstr "Vadina vardais."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"Owners use smear words such as &ldquo;piracy&rdquo; and &ldquo;theft&rdquo;, "
+"as well as expert terminology such as &ldquo;intellectual property&rdquo; "
+"and &ldquo;damage&rdquo;, to suggest a certain line of thinking to the "
+"public&mdash;a simplistic analogy between programs and physical objects."
+msgstr ""
+"Savininkai naudoja šmeižiančius žodžius, tokius kaip &bdquo;"
+"piratavimas&ldquo; ir &bdquo;vagystė&ldquo;, taip pat ir ekspertinę "
+"terminologiją, kaip &bdquo;intelektinė nuosavybė&ldquo; ir &bdquo;"
+"žala&ldquo;, visuomenei pasiūlydami tam tikrą mąstymo liniją &ndash; "
+"supaprastintą analogiją tarp programų ir fizinių objektų."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"Our ideas and intuitions about property for material objects are about "
+"whether it is right to <em>take an object away</em> from someone else. They "
+"don't directly apply to <em>making a copy</em> of something. But the owners "
+"ask us to apply them anyway."
+msgstr ""
+"Mūsų idėjos ir intuicijos apie materialių objektų savybes yra apie tai 
ar "
+"yra teisinga <em>paimti objektą</em> iš kažko kito. Jos tiesiogiai "
+"netaikomos kažko <em>kopijos padarymui</em>. Bet savininkai prašo mūsų 
jas "
+"vis tiek taikyti."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "Exaggeration."
+msgstr "Perdėjimas."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"Owners say that they suffer &ldquo;harm&rdquo; or &ldquo;economic "
+"loss&rdquo; when users copy programs themselves. But the copying has no "
+"direct effect on the owner, and it harms no one. The owner can lose only if "
+"the person who made the copy would otherwise have paid for one from the "
+"owner."
+msgstr ""
+"Savininkai sako, kad jie patiria &bdquo;žalą&ldquo; ar &bdquo;ekonominį "
+"nuostolį&ldquo; kai naudotojai kopijuoja programas patys. Tačiau šis "
+"kopijavimas savininkui neturi jokio tiesioginio efekto ir nieko nežaloja. "
+"Savininkas gali prarasti tik jeigu asmuo, kuris nusikopijavo, kitu atveju "
+"būtų už vieną iš savininko sumokėjęs."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"A little thought shows that most such people would not have bought copies. "
+"Yet the owners compute their &ldquo;losses&rdquo; as if each and every one "
+"would have bought a copy. That is exaggeration&mdash;to put it kindly."
+msgstr ""
+"Truputi pamąsčius matyti, kad dauguma tokių žmonių nebūtų kopijų 
pirkę. "
+"Tačiau tokie savininkai skaičiuoja savo &bdquo;nuostolius&ldquo; tarsi "
+"kiekvienas būtų kopiją pirkęs. Švelniai išsireiškiant &ndash; 
perdėjimas."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "The law."
+msgstr "Teisė."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"Owners often describe the current state of the law, and the harsh penalties "
+"they can threaten us with. Implicit in this approach is the suggestion that "
+"today's law reflects an unquestionable view of morality&mdash;yet at the "
+"same time, we are urged to regard these penalties as facts of nature that "
+"can't be blamed on anyone."
+msgstr ""
+"Savininkai dažnai mini esamą teisinę aplinką ir griežtas bausmes, 
kuriomis "
+"jie gali mums grasinti. Šiuo požiūriu netiesiogiai siūloma, kad 
šiandieninė "
+"teisė perteikia nekeliantį klausimų moralinį požiūrį &ndash; ir tuo 
pačiu "
+"metu, esame skatinami tas bausmes laikyti gamtos dėsniais, dėl kurių "
+"egzistavimo negalima nieko apkaltinti."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"This line of persuasion isn't designed to stand up to critical thinking; "
+"it's intended to reinforce a habitual mental pathway."
+msgstr ""
+"Tokia įtikinimo linija nėra suprojektuota atlaikyti kritinį mąstymą; ja "
+"siekiama sustiprinti mąstymą įpročiais."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"It's elementary that laws don't decide right and wrong. Every American "
+"should know that, in the 1950s, it was against the law in many states for a "
+"black person to sit in the front of a bus; but only racists would say "
+"sitting there was wrong."
+msgstr ""
+"Elementaru, kad įstatymais nesprendžiama teisinga ir neteisinga. 
Kiekvienas "
+"amerikietis šitą turėtų žinoti, 1950&ndash;1960&nbsp;m. laikotarpiu "
+"juodaodžiui asmeniui, daugelyje valstijų pagal įstatymą, buvo draudžiama 
"
+"sėdėti autobuso priekyje; bet tik rasistai pasakytų, kad ten sėdėti buvo 
"
+"neteisinga."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "Natural rights."
+msgstr "Natūralios teisės."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"Authors often claim a special connection with programs they have written, "
+"and go on to assert that, as a result, their desires and interests "
+"concerning the program simply outweigh those of anyone else&mdash;or even "
+"those of the whole rest of the world. (Typically companies, not authors, "
+"hold the copyrights on software, but we are expected to ignore this "
+"discrepancy.)"
+msgstr ""
+"Autoriai dažnai tvirtina, kad jie turi ypatingą ryšį su programomis, 
kurias "
+"jie parašė ir tęsia teigdami, kad dėl to jų norai ir interesai susiję 
su "
+"programa paprasčiausiai yra svaresni nei bet kurių kitų &ndash; ar net nei 
"
+"viso likusio pasaulio. (Įprastai, kompanijos, ne autoriai, turi 
programinės "
+"įrangos kopijavimo teises, bet iš mūsų tikimasi, kad ignoruosime šį "
+"neatitikimą.)"
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"To those who propose this as an ethical axiom&mdash;the author is more "
+"important than you&mdash;I can only say that I, a notable software author "
+"myself, call it bunk."
+msgstr ""
+"Tiems, kurie siūlo tokią aksiomą &ndash; autorius yra svarbesnis nei jūs "
+"&ndash; laikyti etiška, aš tegaliu pasakyti, kad aš, pats žinomas "
+"programinės įrangos autorius, ją vadinu nesąmone."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"But people in general are only likely to feel any sympathy with the natural "
+"rights claims for two reasons."
+msgstr ""
+"Tačiau tikėtina, kad bendrai žmonės kažkokią simpatiją natūralių 
teisių "
+"tvirtinimams jaus tik dėl dviejų priežasčių."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"One reason is an overstretched analogy with material objects. When I cook "
+"spaghetti, I do object if someone else eats it, because then I cannot eat "
+"it. His action hurts me exactly as much as it benefits him; only one of us "
+"can eat the spaghetti, so the question is, which one? The smallest "
+"distinction between us is enough to tip the ethical balance."
+msgstr ""
+"Viena priežastis yra pertempta analogija su materialiais objektais. Kai aš 
"
+"verdu makaronus, prieštarauju jei kas nors kitas juos suvalgo, todėl, kad "
+"tada aš jų negaliu suvalgyti. Jo veiksmas skriaudžia mane būtent tiek, 
kiek "
+"jam padeda; tik vienas iš mūsų gali suvalgyti tuos makaronus, taigi, "
+"klausimas yra, kuris? Mažiausio išskirtinumo tarp mūsų radimas yra "
+"pakankamas prarasti etinį balansą."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"But whether you run or change a program I wrote affects you directly and me "
+"only indirectly. Whether you give a copy to your friend affects you and "
+"your friend much more than it affects me. I shouldn't have the power to "
+"tell you not to do these things. No one should."
+msgstr ""
+"Tačiau ar jūs leidžiate arba pakeičiate programą, kurią aš parašiau, 
jus "
+"paveikia tiesiogiai ir mane tik netiesiogiai. Ar duosite kopiją savo "
+"draugui paveikia jus ir jūsų draugą daug labiau, nei tai paveikia mane. 
AÅ¡ "
+"neturėčiau turėti galią jums pasakyti, kad šitų dalykų nedarytumėte. 
Visi "
+"neturėtų."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"The second reason is that people have been told that natural rights for "
+"authors is the accepted and unquestioned tradition of our society."
+msgstr ""
+"Antra priežastis yra ta, kad žmonėms buvo pasakyta jog natūralios teisės 
"
+"autoriams yra priimta ir nekelianti klausimų mūsų visuomenės tradicija."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"As a matter of history, the opposite is true. The idea of natural rights of "
+"authors was proposed and decisively rejected when the US Constitution was "
+"drawn up. That's why the Constitution only <em>permits</em> a system of "
+"copyright and does not <em>require</em> one; that's why it says that "
+"copyright must be temporary. It also states that the purpose of copyright "
+"is to promote progress&mdash;not to reward authors. Copyright does reward "
+"authors somewhat, and publishers more, but that is intended as a means of "
+"modifying their behavior."
+msgstr ""
+"Istoriškai, priešinga yra teisinga. Natūralių autorių teisių idėja "
+"pasiūlyta ir tvirtai atmesta, kai buvo formuojama JAV Konstitucija. Štai "
+"kodėl Konstitucija kopijavimo teisės sistemą tik <em>leidžia</em> ir 
tokios "
+"<em>nereikalauja</em>; štai kodėl joje sakoma, kad kopijavimo teisė turi "
+"būti laikina. Joje taip pat teigiama, kad kopijavimo teisės tikslas yra "
+"skatinti progresą &ndash; o ne atlyginti autoriams. Kopijavimo teise "
+"autoriams kažkiek atlyginama, ir leidėjams labiau, bet tuo siekiama būti "
+"priemonėmis pakeisti jų elgesį."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"The real established tradition of our society is that copyright cuts into "
+"the natural rights of the public&mdash;and that this can only be justified "
+"for the public's sake."
+msgstr ""
+"Tikra, įsitvirtinusi mūsų visuomenės tradicija yra ta, kad kopijavimo 
teisė "
+"įsikiša į natūralias visuomenės teises &ndash; ir, kad tai gali būti "
+"pateisinta tik visuomenės naudai."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "Economics."
+msgstr "Ekonomika."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"The final argument made for having owners of software is that this leads to "
+"production of more software."
+msgstr ""
+"Galutinis programinės įrangos savininkų turėjimo argumentas yra toks, kad 
"
+"tai veda prie daugiau programinės įrangos pagaminimo."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"Unlike the others, this argument at least takes a legitimate approach to the "
+"subject. It is based on a valid goal&mdash;satisfying the users of "
+"software. And it is empirically clear that people will produce more of "
+"something if they are well paid for doing so."
+msgstr ""
+"Skirtingai nuo kitų, šis argumentas bent jau turi pagrįstą požiūrį į 
temą. "
+"Jis paremtas realiu tikslu &ndash; programinės įrangos naudotojų "
+"patenkinimas. Ir empiriškai aišku, kad žmonės kažko pagamins daugiau, 
jei "
+"jiems už tai gerai apmokama."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"But the economic argument has a flaw: it is based on the assumption that the "
+"difference is only a matter of how much money we have to pay. It assumes "
+"that <em>production of software</em> is what we want, whether the software "
+"has owners or not."
+msgstr ""
+"Tačiau ekonominis argumentas turi trūkumą: jis paremtas prielaida, kad "
+"skirtumas yra tik klausime kiek daug pinigų mes turime sumokėti. Juo "
+"priimama, kad tai ko mes norime yra <em>programinės įrangos gamyba</em>, "
+"nepaisant ar ta programinė įranga turi savininkus, ar ne."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"People readily accept this assumption because it accords with our "
+"experiences with material objects. Consider a sandwich, for instance. You "
+"might well be able to get an equivalent sandwich either gratis or for a "
+"price. If so, the amount you pay is the only difference. Whether or not "
+"you have to buy it, the sandwich has the same taste, the same nutritional "
+"value, and in either case you can only eat it once. Whether you get the "
+"sandwich from an owner or not cannot directly affect anything but the amount "
+"of money you have afterwards."
+msgstr ""
+"Žmonės šią prielaidą iškarto priima todėl, kad ji sutampa su mūsų 
potyriais "
+"su materialiais objektais. Pavyzdžiui, pamąstykite apie sumuštinį. 
Labai "
+"tikėtina, kad jūs tokį patį sumuštinį galite gauti nemokamai arba už "
+"mokestį. Jei taip, pinigų suma kurią sumokate yra vienintelis skirtumas. 
"
+"Nepaisant ar turite jį nupirkti, ar ne, tas sumuštinis turi tokį patį 
skonį, "
+"tokią pačią maistinę vertę ir bet kuriuo atveju jį suvalgyti galite tik 
"
+"vieną kartą. Ar jūs gaunate tą sumuštinį iš savininko, ar ne, negali "
+"tiesiogiai paveikti nieko, išskyrus jums liekančią pinigų sumą."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"This is true for any kind of material object&mdash;whether or not it has an "
+"owner does not directly affect what it <em>is</em>, or what you can do with "
+"it if you acquire it."
+msgstr ""
+"Tai yra teisinga bet kokiam materialiam objektui &ndash; turi jis savininką "
+"ar ne, tai tiesiogiai nepaveikia kas jis <em>yra</em>, nei ką jūs, jei "
+"įsigyjate, galite su juo padaryti."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"But if a program has an owner, this very much affects what it is, and what "
+"you can do with a copy if you buy one. The difference is not just a matter "
+"of money. The system of owners of software encourages software owners to "
+"produce something&mdash;but not what society really needs. And it causes "
+"intangible ethical pollution that affects us all."
+msgstr ""
+"Tačiau jei programa turi savininką, tai labai paveikia kas ji yra ir ką 
jūs "
+"galite su kopija padaryti, jei tokią įsigyjate. Skirtumas nėra tik kainos 
"
+"klausime. Programinės įrangos savininkų sistema skatina programinės 
įrangos "
+"savininkus pagaminti kažką &ndash; bet ne tą, ko tikrai reikia visuomenei. 
 "
+"Ir tai sukelia neapčiuopiamą etinį teršimą, kuris paveikia mus visus."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"What does society need? It needs information that is truly available to its "
+"citizens&mdash;for example, programs that people can read, fix, adapt, and "
+"improve, not just operate. But what software owners typically deliver is a "
+"black box that we can't study or change."
+msgstr ""
+"Ko reikia visuomenei? Jai reikia informacijos, kuri yra jos piliečiams "
+"tikrai prieinama &ndash; pavyzdžiui, programų, kurias žmonės gali 
skaityti, "
+"taisyti, pritaikyti ir gerinti, o ne tik valdyti. Bet ką programinės "
+"įrangos savininkai įprastai pateikia, tai juodą dėžę, kurios mes 
negalime "
+"išstudijuoti ar pakeisti."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Society also needs freedom. When a program has an owner, the users lose "
+"freedom to control part of their own lives."
+msgstr ""
+"Visuomenei taip pat reikia laisvės. Kai programa turi savininką, 
naudotojai "
+"praranda laisvę valdyti jų pačių gyvenimų dalį."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"And, above all, society needs to encourage the spirit of voluntary "
+"cooperation in its citizens. When software owners tell us that helping our "
+"neighbors in a natural way is &ldquo;piracy&rdquo;, they pollute our "
+"society's civic spirit."
+msgstr ""
+"Ir, visų svarbiausia, visuomenė savo piliečiuose turi paskatinti 
savanoriško "
+"bendradarbiavimo dvasią. Kai programinės įrangos savininkai sako mums, 
kad "
+"natūraliu būdu padėti savo kaimynams yra &bdquo;piratavimas&ldquo;, jie "
+"teršia mūsų visuomenės pilietinę dvasią."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This is why we say that <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</"
+"a> is a matter of freedom, not price."
+msgstr ""
+"Štai kodėl mes sakome, kad <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">laisva "
+"programinė įranga</a> yra laisvės, o ne kainos dalykas."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The economic argument for owners is erroneous, but the economic issue is "
+"real. Some people write useful software for the pleasure of writing it or "
+"for admiration and love; but if we want more software than those people "
+"write, we need to raise funds."
+msgstr ""
+"Ekonominis argumentas savininkams yra klaidingas, bet ekonominė problema yra 
"
+"tikra. Kai kurie žmonės rašo naudingą programinę įrangą dėl jos 
rašymo "
+"malonumo arba dėl susižavėjimo ir meilės; bet jei mes norime daugiau "
+"programinės įrangos, nei tie žmonės parašo, mums reikia surinkti 
lėšų."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Since the 1980s, free software developers have tried various methods of "
+"finding funds, with some success. There's no need to make anyone rich; a "
+"typical income is plenty of incentive to do many jobs that are less "
+"satisfying than programming."
+msgstr ""
+"Nuo 1980&ndash;1990&nbsp;m. laikotarpio, laisvos programinės įrangos "
+"autoriai išbandė įvairius finansavimo suradimo būdus, turėjo kažkiek "
+"sėkmės. Nėra reikalo padaryti kažką turtingu; įprastos pajamos yra "
+"pakankama paskata daugelio darbų, kurie sukelia mažesnį pasitenkinimą nei 
"
+"programavimas, padarymui."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"For years, until a fellowship made it unnecessary, I made a living from "
+"custom enhancements of the free software I had written. Each enhancement "
+"was added to the standard released version and thus eventually became "
+"available to the general public. Clients paid me so that I would work on "
+"the enhancements they wanted, rather than on the features I would otherwise "
+"have considered highest priority."
+msgstr ""
+"Daugelį metų, kol draugijos dėka tapo nebebūtina, aš gyvenau iš 
specifinių "
+"laisvos programinės įrangos, kurią pats parašiau, papildymų. Kiekvienas 
"
+"papildymas buvo pridedamas prie standartinės išleidimo versijos ir todėl "
+"galiausiai tapo pasiekiamas bendrai visuomenei. Klientai man mokėjo, kad 
aš "
+"dirbčiau prie papildymų, kurių jie pageidavo, o ne prie ypatybių, kurias "
+"kitu atveju aš būčiau laikęs prioritetinėmis."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Some free software developers make money by selling support services. In "
+"1994, Cygnus Support, with around 50 employees, estimated that about 15 "
+"percent of its staff activity was free software development&mdash;a "
+"respectable percentage for a software company."
+msgstr ""
+"Kai kurie laisvos programinės įrangos autoriai uždirba parduodami paramos "
+"paslaugas. 1994&nbsp;m., Cygnus parama, turinti apie 50 darbuotojų, "
+"apskaičiavo, kad apie 15 procentų jos darbuotojų veiklos sudarė laisvos "
+"programinės įrangos kūrimas &ndash; verti pagarbos procentai kaip "
+"programinės įrangos kompanijai."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In the early 1990s, companies including Intel, Motorola, Texas Instruments "
+"and Analog Devices combined to fund the continued development of the GNU C "
+"compiler. Most GCC development is still done by paid developers. The GNU "
+"compiler for the Ada language was funded in the 90s by the US Air Force, and "
+"continued since then by a company formed specifically for the purpose."
+msgstr ""
+"1990&ndash;2000&nbsp;m. laikotarpio pradžioje, kompanijos, į kurias įėjo "
+"Intel, Motorola, Texas Instruments ir Analog Devices, susijungė, siekdamos "
+"finansuoti GNU C kompiliatoriaus kūrimo tęsimą. Didžiąją dalį GCC 
kūrimo "
+"vis dar atlieka apmokami programuotojai. Tą patį dešimtmetį, GNU "
+"kompiliatorius Ada kalbai buvo finansuojamas JAV karinių oro pajėgų ir nuo 
"
+"to laiko specialiai Å¡iam tikslui sukurtos kompanijos."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The free software movement is still small, but the example of listener-"
+"supported radio in the US shows it's possible to support a large activity "
+"without forcing each user to pay."
+msgstr ""
+"Laisvos programinės įrangos judėjimas vis dar yra mažas, bet JAV 
klausytojų-"
+"remiamo radijo pavyzdys parodo jog yra įmanoma paremti didelės apimties "
+"veiklą neverčiant kiekvieno naudotojo mokėti."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"As a computer user today, you may find yourself using a <a href=\"/"
+"philosophy/categories.html#ProprietarySoftware\">proprietary</a> program. "
+"If your friend asks to make a copy, it would be wrong to refuse. "
+"Cooperation is more important than copyright. But underground, closet "
+"cooperation does not make for a good society. A person should aspire to "
+"live an upright life openly with pride, and this means saying no to "
+"proprietary software."
+msgstr ""
+"Šiandien, kaip kompiuterio naudotojas, jūs galite susivokti, kad naudojate "
+"<a href=\"/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware\">nuosavybinę</a> "
+"programą. Jei jūsų draugas prašo padaryti kopiją, būtų neteisinga "
+"atsisakyti. Bendradarbiavimas yra svarbesnis nei kopijavimo teisė. Tačiau 
"
+"pogrindinis, sandėliuke bendradarbiavimas nekuria geros visuomenės. Asmuo "
+"turėtų siekti gyventi aukštos moralės gyvenimą atvirai su 
pasididžiavimu ir "
+"tai reiškia pasakymą ne nuosavybinei programinei įrangai."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"You deserve to be able to cooperate openly and freely with other people who "
+"use software. You deserve to be able to learn how the software works, and "
+"to teach your students with it. You deserve to be able to hire your "
+"favorite programmer to fix it when it breaks."
+msgstr ""
+"Jūs nusipelnote galėti atvirai ir laisvai bendradarbiauti su kitais "
+"žmonėmis, kurie naudoja programinę įrangą. Jūs nusipelnote galėti 
išmokti "
+"kaip ta programinė įranga veikia ir su ja mokyti savo studentus. Jūs "
+"nusipelnote galėti pasamdyti jūsų mėgstamą programuotoją ją 
sutvarkyti, kai "
+"ji sugenda."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "You deserve free software."
+msgstr "Jūs nusipelnote laisvos programinės įrangos."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Footnotes"
+msgstr "Pastabos"
+
+#. type: Content of: <ol><li>
+msgid "The charges were subsequently dismissed."
+msgstr "Tie kaltinimai vėliau buvo panaikinti."
+
+#. type: Content of: <blockquote><p>
+msgid ""
+"This essay is published in <a href=\"http://shop.fsf.org/product/free-";
+"software-free-society/\"><cite>Free Software, Free Society: The Selected "
+"Essays of Richard M. Stallman</cite></a>."
+msgstr ""
+"Ši esė publikuota <a href=\"http://shop.fsf.org/product/free-software-free-";
+"society/\"><cite>Laisva programinė įranga, laisva visuomenė: rinktinės "
+"Richard M. Stallman esės</cite></a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Bendrus FSF ir GNU užklausimus prašome atsiųsti į <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"org\">&lt;address@hidden&gt;</a>. Taip pat, yra ir <a 
href=\"/contact/\">kiti "
+"būdai susisiekti</a> su FSF. Neveikiančių nuorodų ir kiti pataisymai 
arba "
+"pasiūlymai gali būti atsiųsti į <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>."
+
+#
+#
+#
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#.     replace it with the translation of these two:
+#.     We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#.     translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#.     Please send your comments and general suggestions in this regard
+#.     to <a href="mailto:address@hidden";>
+#.     &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+#.     <p>For information on coordinating and submitting translations of
+#.     our web pages, see <a
+#.     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#.     README</a>. 
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Mes dirbame sunkiai ir labai stengiamės, kad pateiktume tikslius, geros "
+"kokybės vertimus. Tačiau mes nesame išimtys netobulumui. Prašome 
siųskite "
+"savo komentarus ir bendrus pasiūlymus šia prasme į <a href=\"mailto:web-";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>\n"
+"<p>Mūsų tinklapių vertimų koordinavimo ir pateikimo informaciją 
pamatykite "
+"<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Vertimų "
+"PERSKAITYKITEMANE</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 1994, 2009 Richard Stallman"
+msgstr "Copyright &copy; 1994, 2009 Richard Stallman"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Å iam puslapiui taikoma <a rel=\"license\" href=\"http://creativecommons.org/";
+"licenses/by-nd/3.0/us/deed.lt\">Creative Commons Priskyrimas - Jokių "
+"išvestinių darbų 3.0 Jungtinės Valstijos licencija</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr " "
+
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Atnaujinta:"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]