www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www philosophy/po/free-software-even-more-impor...


From: Besnik Bleta
Subject: www philosophy/po/free-software-even-more-impor...
Date: Thu, 13 Mar 2014 23:01:01 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   14/03/13 23:01:01

Modified files:
    philosophy/po : free-software-even-more-important.sq.po 
    po       : home.sq.po 
    server/gnun/compendia: compendium.sq.po exclude.sq.po 
                master.sq.po 
    server/po   : footer-text.sq.po server.sq.po sitemap.sq.po 
             takeaction.sq.po 

Log message:
    typo fixing, rewording, and some cosmetic changes; refreshing 
master.sq.po a bit

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-software-even-more-important.sq.po?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.sq.po?cvsroot=www&r1=1.170&r2=1.171
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/gnun/compendia/compendium.sq.po?cvsroot=www&r1=1.59&r2=1.60
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/gnun/compendia/exclude.sq.po?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/gnun/compendia/master.sq.po?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/footer-text.sq.po?cvsroot=www&r1=1.17&r2=1.18
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/server.sq.po?cvsroot=www&r1=1.19&r2=1.20
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/sitemap.sq.po?cvsroot=www&r1=1.141&r2=1.142
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/takeaction.sq.po?cvsroot=www&r1=1.144&r2=1.145

Patches:
Index: philosophy/po/free-software-even-more-important.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-software-even-more-important.sq.po,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- philosophy/po/free-software-even-more-important.sq.po    22 Jan 2014 
21:28:28 -0000   1.6
+++ philosophy/po/free-software-even-more-important.sq.po    13 Mar 2014 
23:00:59 -0000   1.7
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: free-software-even-more-important.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2014-01-22 20:55+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-01-22 23:24+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-03-14 00:15+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
 "Language: \n"
@@ -16,608 +16,184 @@
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 #. type: Content of: <title>
-msgid ""
-"Free Software Is Even More Important Now - GNU Project - Free Software "
-"Foundation"
-msgstr ""
-"Software-i i Lirë Është Edhe Më i Rëndësishëm Tani - Projekti GNU - 
Free "
-"Software Foundation"
+msgid "Free Software Is Even More Important Now - GNU Project - Free Software 
Foundation"
+msgstr "Software-i i Lirë Është Edhe Më i Rëndësishëm Tani - Projekti 
GNU - Free Software Foundation"
 
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "Free Software Is Even More Important Now"
-msgstr "Software-i i Lirë Është Edhe Më i Rëndësishëm Tani"
+msgstr "Software-i i Lirë Tani Është Edhe Më i Rëndësishëm"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"by <a href=\"http://www.stallman.org/\";><strong>Richard Stallman</strong></a>"
-msgstr ""
-"nga <a href=\"http://www.stallman.org/\";><strong>Richard Stallman</strong></"
-"a>"
+msgid "by <a href=\"http://www.stallman.org/\";><strong>Richard 
Stallman</strong></a>"
+msgstr "nga <a href=\"http://www.stallman.org/\";><strong>Richard 
Stallman</strong></a>"
 
 #. type: Content of: <blockquote><p>
-msgid ""
-"A substantially edited version of this article was published in <a href="
-"\"http://www.wired.com/opinion/2013/09/why-free-software-is-more-important-";
-"now-than-ever-before\"> Wired</a>."
-msgstr ""
-"Një version thelbësisht i redaktuar i këtij artikulli u botua në <a href="
-"\"http://www.wired.com/opinion/2013/09/why-free-software-is-more-important-";
-"now-than-ever-before\"> Wired</a>."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"It is 30 years since the launch of the Free Software Movement which "
-"campaigns for software to respect the users' freedom and community. We call "
-"such software &ldquo;free&rdquo; and &ldquo;libre&rdquo; (we use that word "
-"to emphasize that we're talking about freedom, not price). Some proprietary "
-"programs, such as Photoshop, are very expensive; others, such as Flash "
-"Player, are available gratis&mdash;either way, they subject their users to "
-"the program owner's power."
-msgstr ""
-"U mbushën 30 vjet që prej fillimit të Lëvizjes për Software të Lirë, "
-"veprimtaria e të cilës synon që software-i të respektojë lirinë e "
-"përdoruesve dhe të bashkësisë. Të tillë software e quajmë &ldquo;të "
-"lirë&rdquo; dhe &ldquo;libre&rdquo; (e përdorim këtë fjalë që të 
theksojmë "
-"aspektin se e kemi fjalën për lirinë, jo çmimin). Disa programe 
pronësore, "
-"të tilla si Photoshop, janë shumë të shtrenjta; të tjera, fjala vjen 
Flash "
-"Player, janë falas&mdash;sipas njërës mënyrë, apo tjetrës, ato ua "
-"nënshtrojnë përdoruesit pushtetit të të zotit të programit."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Much has changed since the beginning: most people, in advanced countries, "
-"now own computers (sometimes called &ldquo;phones&rdquo;) and connect to "
-"the Internet with them. Nonfree software still makes the users surrender "
-"control over their computing to someone else, but now there is another way "
-"to lose it: Service as a Software Substitute, or SaaSS, which means letting "
-"someone else's server do your own computing activities."
-msgstr ""
-"Shumë gjëra kanë ndryshuar që prej atyre fillimeve: shumica e njerëzve, 
në "
-"vendet e përparuara, tani kanë në zotërim kompjuter (ndonjëherë të 
quajtur "
-"&ldquo;telefona&rdquo;) dhe lidhen në Internet përmes tyre. Software-i jo 
"
-"i lirë ende i bën përdoruesit t'ia dorëzojnë dikujt tjetër kontrollin 
mbi "
-"punimin e kompjuterëve, por tani ka edhe një tjetër mënyrë për ta 
humbur "
-"atë: Service as a Software Substitute (Shërbimi si Zëvendësues 
Software-i) , "
-"ose SaaSS, që do të thotë t'ia lësh shërbyesit të dikujt tjetër të 
kryejë "
-"veprimet tuaja kompjuterike."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Both nonfree software and SaaSS can spy on the user, shackle the user, and "
-"even attack the user. Abuses are common in services and proprietary "
-"software products because the users are not in charge. That's the "
-"fundamental difference: nonfree software and SaaSS are controlled by some "
-"other entity (typically a corporation or a state), and the users have no "
-"say. Free software, by contrast, puts the users in control."
-msgstr ""
-"Si software-i jo i lirë, ashtu edhe SaaSS-i mund të spiunojnë 
përdoruesin, "
-"t'i hedhin vargonj atij, dhe madje edhe ta sulmojnë atë. Abuzimet janë 
të "
-"zakonshme në shërbime dhe produkte software-i pronësor, ngaqë kontrollin 
nuk "
-"e kanë përdoruesit. Ky është dallimi themelor: software-i jo i lirë dhe 
"
-"SaaSS-i kontrollohen nga një njësi tjetër (zakonisht një korporatë ose 
një "
-"shtet), dhe përdoruesit nuk kanë zë në kontroll. Software-i i lirë, "
-"përkundrazi, vendos përdoruesit në kontroll."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Why does this control matter? Because freedom means having control over your "
-"own life. If you use a program to carry out activities in your life, your "
-"freedom depends on your having control over the program. You deserve to "
-"have control over the programs you use, and all the more so when you use "
-"them for something important in your life."
-msgstr ""
-"Pse ka rëndësi ky kontroll? Ngaqë liri do të thotë të keni kontroll mbi 
"
-"jetën tuaj. Nëse përdorni një program që të kryeni veprimtari në 
jetën "
-"tuaj, liria juaj varet nga sa kontroll keni mbi programin. E meritoni të "
-"keni kontrollin mbi programet që përdorni, aq më tepër kur ato i 
përdorni "
-"për diçka të rëndësishme në jetën tuaj."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Users' control over the program requires four <a href=\"/philosophy/free-sw."
-"html\">essential freedoms</a>."
-msgstr ""
-"Kontrolli i përdoruesve mbi programin lyp katër <a href=\"/philosophy/free-"
-"sw.html\">liri thelbësore</a>."
+msgid "A substantially edited version of this article was published in <a 
href=\"http://www.wired.com/opinion/2013/09/why-free-software-is-more-important-now-than-ever-before\";>
 Wired</a>."
+msgstr "Një version thelbësisht i redaktuar i këtij artikulli u botua në 
<a 
href=\"http://www.wired.com/opinion/2013/09/why-free-software-is-more-important-now-than-ever-before\";>
 Wired</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "It is 30 years since the launch of the Free Software Movement which 
campaigns for software to respect the users' freedom and community. We call 
such software &ldquo;free&rdquo; and &ldquo;libre&rdquo; (we use that word to 
emphasize that we're talking about freedom, not price). Some proprietary 
programs, such as Photoshop, are very expensive; others, such as Flash Player, 
are available gratis&mdash;either way, they subject their users to the program 
owner's power."
+msgstr "U mbushën 30 vjet që prej fillimit të Lëvizjes për Software të 
Lirë, veprimtaria e të cilës synon që software-i të respektojë lirinë e 
përdoruesve dhe të bashkësisë. Të tillë software e quajmë &ldquo;të 
lirë&rdquo; dhe &ldquo;libre&rdquo; (e përdorim këtë fjalë që të 
theksojmë aspektin se e kemi fjalën për lirinë, jo çmimin). Disa programe 
pronësore, të tilla si Photoshop, janë shumë të shtrenjta; të tjera, 
fjala vjen Flash Player, janë falas&mdash;sipas njërës mënyrë, apo 
tjetrës, ato ua nënshtrojnë përdoruesit pushtetit të të zotit të 
programit."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Much has changed since the beginning: most people, in advanced 
countries, now own computers (sometimes called &ldquo;phones&rdquo;) and 
connect to the Internet with them. Nonfree software still makes the users 
surrender control over their computing to someone else, but now there is 
another way to lose it: Service as a Software Substitute, or SaaSS, which means 
letting someone else's server do your own computing activities."
+msgstr "Shumë gjëra kanë ndryshuar që prej atyre fillimeve: shumica e 
njerëzve, në vendet e përparuara, tani kanë në zotërim kompjuter 
(ndonjëherë të quajtur &ldquo;telefona&rdquo;) dhe lidhen në Internet 
përmes tyre. Software-i jo i lirë ende i bën përdoruesit t'ia dorëzojnë 
dikujt tjetër kontrollin mbi punimin e kompjuterëve, por tani ka edhe një 
tjetër mënyrë për ta humbur atë: Service as a Software Substitute 
(Shërbimi si Zëvendësues Software-i) , ose SaaSS, që do të thotë t'ia 
lësh shërbyesit të dikujt tjetër të kryejë veprimet tuaja kompjuterike."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Both nonfree software and SaaSS can spy on the user, shackle the user, 
and even attack the user. Abuses are common in services and proprietary 
software products because the users are not in charge. That's the fundamental 
difference: nonfree software and SaaSS are controlled by some other entity 
(typically a corporation or a state), and the users have no say. Free 
software, by contrast, puts the users in control."
+msgstr "Si software-i jo i lirë, ashtu edhe SaaSS-i mund të spiunojnë 
përdoruesin, t'i hedhin vargonj atij, dhe madje edhe ta sulmojnë atë. 
Abuzimet janë të zakonshme në shërbime dhe produkte software-i pronësor, 
ngaqë kontrollin nuk e kanë përdoruesit. Ky është dallimi themelor: 
software-i jo i lirë dhe SaaSS-i kontrollohen nga një njësi tjetër 
(zakonisht një korporatë ose një shtet), dhe përdoruesit nuk kanë zë në 
kontroll. Software-i i lirë, përkundrazi, vendos përdoruesit në kontroll."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Why does this control matter? Because freedom means having control over 
your own life. If you use a program to carry out activities in your life, your 
freedom depends on your having control over the program. You deserve to have 
control over the programs you use, and all the more so when you use them for 
something important in your life."
+msgstr "Pse ka rëndësi ky kontroll? Ngaqë liri do të thotë të keni 
kontroll mbi jetën tuaj. Nëse përdorni një program që të kryeni 
veprimtari në jetën tuaj, liria juaj varet nga sa kontroll keni mbi 
programin. E meritoni të keni kontrollin mbi programet që përdorni, aq më 
tepër kur ato i përdorni për diçka të rëndësishme në jetën tuaj."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Users' control over the program requires four <a 
href=\"/philosophy/free-sw.html\">essential freedoms</a>."
+msgstr "Kontrolli i përdoruesve mbi programin lyp katër <a 
href=\"/philosophy/free-sw.html\">liri thelbësore</a>."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "(0) The freedom to run the program as you wish, for whatever purpose."
 msgstr "(0) Lirinë për ta xhiruar programin si të doni, për çfarëdo 
qëllimi."
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"(1) The freedom to study the program's &ldquo;source code&rdquo;, and change "
-"it, so the program does your computing as you wish. Programs are written by "
-"programmers in a programming language&mdash;like English combined with "
-"algebra&mdash;and that form of the program is the &ldquo;source "
-"code&rdquo;. Anyone who knows programming, and has the program in source "
-"code form, can read the source code, understand its functioning, and change "
-"it too. When all you get is the executable form, a series of numbers that "
-"are efficient for the computer to run but extremely hard for a human being "
-"to understand, understanding and changing the program in that form are "
-"forbiddingly hard."
-msgstr ""
-"(1) Lirinë për të studiuar &ldquo;kodin burim&rdquo; të programit, dhe 
për "
-"ta ndryshuar atë, kështu që programi i kryen përllogaritjet ashtu si doni 
"
-"ju. Programet shkruhen nga programuesit në një gjuhë 
programimi&mdash;diçka "
-"si Anglishtja e ndërthurur me algjebrën&mdash;dhe ajo formë e programit "
-"përbën &ldquo;kodin burim&rdquo;. Cilido që di të programojë, dhe ka 
një "
-"program në formën e kodit burim, mund të lexojë kodin burim, të kuptojë 
"
-"funksionimin e tij, dhe ta ndryshojë madje. Kur krejt ajo që ju jepet 
është "
-"forma e ekzekutueshme e programit, një varg numrash që është efikas për 
ta "
-"ekzekutuar kompjuteri, por tejet i vështirë për ta kuptuar një qenie "
-"njerëzore, të kuptuarit dhe ndryshimi i programit në atë formë janë aq 
të "
-"vështirë sa thuajse e pamundur."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"(2) The freedom to make and distribute exact copies when you wish. (It is "
-"not an obligation; doing this is your choice. If the program is free, that "
-"doesn't mean someone has an obligation to offer you a copy, or that you have "
-"an obligation to offer him a copy. Distributing a program to users without "
-"freedom mistreats them; however, choosing not to distribute the "
-"program&mdash;using it privately&mdash;does not mistreat anyone.)"
-msgstr ""
-"(2) Lirinë për të krijuar dhe shpërndarë kopje ekzakte, kur të doni. 
(Nuk "
-"bëhet fjalë për një detyrim; e bëni kur doni dhe se doni. Nëse 
programi "
-"është i lirë, kjo nuk do të thotë që dikush e ka detyrim t'ju ofrojë 
një "
-"kopje, ose se keni detyrim t'i ofroni ju dikujt një kopje. Shpërndarja "
-"përdoruesve e një programi pa liri është keqtrajtim i tyre; megjithatë, 
të "
-"vendosësh të mos e shpërndash programin&mdash;duke e përdorur "
-"privatisht&mdash;nuk keqtrajton njeri.)"
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"(3) The freedom to make and distribute copies of your modified versions, "
-"when you wish."
-msgstr ""
-"(3) Lirinë për të krijuar dhe shpërndarë kopje të versioneve tuaja të "
-"modifikuara, kur doni."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The first two freedoms mean each user can exercise individual control over "
-"the program. With the other two freedoms, any group of users can together "
-"exercise <em>collective control</em> over the program. With all four "
-"freedoms, the users fully control the program. If any of them is missing or "
-"inadequate, the program is proprietary (nonfree), and unjust."
-msgstr ""
-"Dy liritë e para duan të thonë që çdo përdorues mund të ushtrojë 
kontroll "
-"individual mbi programin. Me dy liritë e tjera, cilido grup përdoruesish "
-"mund të ushtrojë së toku <em>kontroll kolektiv</em> mbi programin. Me 
krejt "
-"katër liritë, përdoruesit e kontrollojnë plotësisht programin. Nëse 
cilado "
-"prej tyre mungon ose nuk është e mjaftueshme, programi është pronësor 
(jo i "
-"lirë), dhe i padrejtë."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Other kinds of works are also used for practical activities, including "
-"recipes for cooking, educational works such as textbooks, reference works "
-"such as dictionaries and encyclopedias, fonts for displaying paragraphs of "
-"text, circuit diagrams for hardware for people to build, and patterns for "
-"making useful (not merely decorative) objects with a 3D printer. Since "
-"these are not software, the free software movement strictly speaking doesn't "
-"cover them; but the same reasoning applies and leads to the same conclusion: "
-"these works should carry the four freedoms."
-msgstr ""
-"Për veprimtari praktike përdoren gjithashtu lloje të tjera veprash, 
përfshi "
-"receta gatimesh, vepra edukative, të tilla si libra shkollorë, vepra "
-"referencash, të tilla si fjalorët apo enciklopeditë, llojet e shkronjave 
për "
-"të shfaqur paragrafë teksti, diagrame qarqesh që mund të ndërtohen nga "
-"njerëzit, dhe stampa për të krijuar objekte të dobishme (jo thjesht "
-"zbukuruese) me një shtypës 3D. Ngaqë këto nuk janë software, lëvizja e 
"
-"software-it të lirë nuk i mbulon ato, në kuptimin e ngushtë të fjalës; 
por i "
-"njëjti arsyetim zbatohet dhe shpie në të njëjtin përfundim: këto vepra 
duhet "
-"të bartin katër liritë."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"A free program allows you to tinker with it to make it do what you want (or "
-"cease do to something you dislike). Tinkering with software may sound "
-"ridiculous if you are accustomed to proprietary software as a sealed box, "
-"but in the Free World it's a common thing to do, and a good way to learn "
-"programming. Even the traditional American pastime of tinkering with cars "
-"is obstructed because cars now contain nonfree software."
-msgstr ""
-"Një program i lirë ju lejon të luani me të, për ta bërë të bëjë 
atë që doni "
-"(ose të reshtë së bëri diçka që ju nuk e pëlqeni). Të luash me 
software-in "
-"mund të tingëllojë qesharake, nëse jeni mësuar me software-in pronësor 
si "
-"një kuti të vulosur, por në Botën e Lirë është gjë e zakonshme, dhe 
një "
-"rrugë e mirë për të mësuar programim. Madje edhe një nga mënyrat "
-"tradicionale amerikane të kalimit të kohës së lirë, futja e duarve në "
-"makina, tani e ka rrugën të zënë, ngaqë makinat përmbajnë software jo 
të "
-"lirë."
+msgid "(1) The freedom to study the program's &ldquo;source code&rdquo;, and 
change it, so the program does your computing as you wish. Programs are 
written by programmers in a programming language&mdash;like English combined 
with algebra&mdash;and that form of the program is the &ldquo;source 
code&rdquo;. Anyone who knows programming, and has the program in source code 
form, can read the source code, understand its functioning, and change it too. 
When all you get is the executable form, a series of numbers that are efficient 
for the computer to run but extremely hard for a human being to understand, 
understanding and changing the program in that form are forbiddingly hard."
+msgstr "(1) Lirinë për të studiuar &ldquo;kodin burim&rdquo; të programit, 
dhe për ta ndryshuar atë, kështu që programi i kryen përllogaritjet ashtu 
si doni ju. Programet shkruhen nga programuesit në një gjuhë 
programimi&mdash;diçka si Anglishtja e ndërthurur me algjebrën&mdash;dhe ajo 
formë e programit përbën &ldquo;kodin burim&rdquo;. Cilido që di të 
programojë, dhe ka një program në formën e kodit burim, mund të lexojë 
kodin burim, të kuptojë funksionimin e tij, dhe ta ndryshojë madje. Kur 
krejt ajo që ju jepet është forma e ekzekutueshme e programit, një varg 
numrash që është efikas për ta ekzekutuar kompjuteri, por tejet i 
vështirë për ta kuptuar një qenie njerëzore, të kuptuarit dhe ndryshimi i 
programit në atë formë janë aq të vështirë sa thuajse e pamundur."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "(2) The freedom to make and distribute exact copies when you wish. (It 
is not an obligation; doing this is your choice. If the program is free, that 
doesn't mean someone has an obligation to offer you a copy, or that you have an 
obligation to offer him a copy. Distributing a program to users without 
freedom mistreats them; however, choosing not to distribute the 
program&mdash;using it privately&mdash;does not mistreat anyone.)"
+msgstr "(2) Lirinë për të krijuar dhe shpërndarë kopje ekzakte, kur të 
doni. (Nuk bëhet fjalë për një detyrim; e bëni kur doni dhe se doni. 
Nëse programi është i lirë, kjo nuk do të thotë që dikush e ka detyrim 
t'ju ofrojë një kopje, ose se keni detyrim t'i ofroni ju dikujt një kopje. 
Shpërndarja përdoruesve e një programi pa liri është keqtrajtim i tyre; 
megjithatë, të vendosësh të mos e shpërndash programin&mdash;duke e 
përdorur privatisht&mdash;nuk keqtrajton njeri.)"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "(3) The freedom to make and distribute copies of your modified 
versions, when you wish."
+msgstr "(3) Lirinë për të krijuar dhe shpërndarë kopje të versioneve 
tuaja të modifikuara, kur doni."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "The first two freedoms mean each user can exercise individual control 
over the program. With the other two freedoms, any group of users can together 
exercise <em>collective control</em> over the program. With all four freedoms, 
the users fully control the program. If any of them is missing or inadequate, 
the program is proprietary (nonfree), and unjust."
+msgstr "Dy liritë e para duan të thonë që çdo përdorues mund të 
ushtrojë kontroll individual mbi programin. Me dy liritë e tjera, cilido 
grup përdoruesish mund të ushtrojë së toku <em>kontroll kolektiv</em> mbi 
programin. Me krejt katër liritë, përdoruesit e kontrollojnë plotësisht 
programin. Nëse cilado prej tyre mungon ose nuk është e mjaftueshme, 
programi është pronësor (jo i lirë), dhe i padrejtë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Other kinds of works are also used for practical activities, including 
recipes for cooking, educational works such as textbooks, reference works such 
as dictionaries and encyclopedias, fonts for displaying paragraphs of text, 
circuit diagrams for hardware for people to build, and patterns for making 
useful (not merely decorative) objects with a 3D printer. Since these are not 
software, the free software movement strictly speaking doesn't cover them; but 
the same reasoning applies and leads to the same conclusion: these works should 
carry the four freedoms."
+msgstr "Për veprimtari praktike përdoren gjithashtu lloje të tjera veprash, 
përfshi receta gatimesh, vepra edukative, të tilla si libra shkollorë, vepra 
referencash, të tilla si fjalorët apo enciklopeditë, llojet e shkronjave 
për të shfaqur paragrafë teksti, diagrame qarqesh që mund të ndërtohen 
nga njerëzit, dhe stampa për të krijuar objekte të dobishme (jo thjesht 
zbukuruese) me një shtypës 3D. Ngaqë këto nuk janë software, lëvizja e 
software-it të lirë nuk i mbulon ato, në kuptimin e ngushtë të fjalës; 
por i njëjti arsyetim zbatohet dhe shpie në të njëjtin përfundim: këto 
vepra duhet të bartin katër liritë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "A free program allows you to tinker with it to make it do what you want 
(or cease do to something you dislike). Tinkering with software may sound 
ridiculous if you are accustomed to proprietary software as a sealed box, but 
in the Free World it's a common thing to do, and a good way to learn 
programming. Even the traditional American pastime of tinkering with cars is 
obstructed because cars now contain nonfree software."
+msgstr "Një program i lirë ju lejon të luani me të, për ta bërë të 
bëjë atë që doni (ose të reshtë së bëri diçka që ju nuk e pëlqeni). 
Të luash me software-in mund të tingëllojë qesharake, nëse jeni mësuar me 
software-in pronësor si një kuti të vulosur, por në Botën e Lirë është 
gjë e zakonshme, dhe një rrugë e mirë për të mësuar programim. Madje 
edhe një nga mënyrat tradicionale amerikane të kalimit të kohës së lirë, 
futja e duarve në makina, tani e ka rrugën të zënë, ngaqë makinat 
përmbajnë software jo të lirë."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "The Injustice of Proprietariness"
 msgstr "Padrejtësitë e Pronësorësisë"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"If the users don't control the program, the program controls the users. "
-"With proprietary software, there is always some entity, the &ldquo;"
-"owner&rdquo; of the program, that controls the program&mdash;and through it, "
-"exercises power over its users. A nonfree program is a yoke, an instrument "
-"of unjust power."
-msgstr ""
-"Nëse përdoruesi nuk e kontrollon programin, programi kontrollon "
-"përdoruesit. Me software-in pronësor, gjithmonë ka një njësi, &ldquo;"
-"pronari&rdquo; i një programi, që kontrollon programin&mdash;dhe përmes "
-"kësaj, ushtron pushtet mbi përdoruesit e tij. Një program jo i lirë 
është "
-"një kular, një instrument pushteti të padrejtë."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"In outrageous cases (though this outrage has become quite usual) <a href=\"/"
-"philosophy/proprietary.html\">proprietary programs are designed to spy on "
-"the users, restrict them, censor them, and abuse them</a>. For instance, "
-"the operating system of Apple iThings does all of these, and so does Windows "
-"on mobile devices with ARM chips. Windows, mobile phone firmware, and "
-"Google Chrome for Windows include a universal back door that allows some "
-"company to change the program remotely without asking permission. The Amazon "
-"Kindle has a back door that can erase books."
-msgstr ""
-"Në raste skandaloze (edhe pse kjo skandalozja është bërë shumë e 
zakonshme) "
-"<a href=\"/philosophy/proprietary.html\">programet pronësore janë 
konceptuar "
-"të spiunojnë përdoruesit, t'i kufizojnë ata, t'i censurojnë dhe të 
abuzojnë "
-"me ta</a>. Për shembull, sistemi operativ i Apple iThings i bën të gjitha 
"
-"këto, dhe kështu bën edhe Windows-i në pajisje celulare me procesorë 
ARM. "
-"Windows-i, firmware-i i telefonave celularë, dhe Google Chrome për Windows "
-"përfshijnë një deriçkë universale që u lejon disa kompanive ta 
ndryshojnë "
-"programin së largëti pa marrë leje. Amazon Kindle ka një deriçkë që 
mund të "
-"përdoret për të fshirë libra."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"With the goal of ending the injustice of nonfree software, the free software "
-"movement develops free programs so users can free themselves. We began in "
-"1984 by developing the free operating system <a href=\"/gnu/the-gnu-project."
-"html\">GNU</a>. Today, millions of computers run GNU, mainly in the <a href="
-"\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">GNU/Linux combination</a>."
-msgstr ""
-"Me synimin për t'i dhënë fund padrejtësisë së software-it të lirë, 
lëvizja e "
-"software-it të lirë ndërton programe që përdoruesit të çlirojnë 
veten. E "
-"filluam më 1984 me hartimin e sistemit të lirë operativ <a 
href=\"/gnu/the-"
-"gnu-project.html\">GNU</a>. Sot, miliona kompjuterë xhirojnë GNU, kryesisht 
"
-"në formën e <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">ndërthurjes GNU/Linux</a>."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Distributing a program to users without freedom mistreats those users; "
-"however, choosing not to distribute the program does not mistreat anyone. "
-"If you write a program and use it privately, that does no wrong to others. "
-"(You do miss an opportunity to do good, but that's not the same as doing "
-"wrong.) Thus, when we say all software must be free, we mean that every "
-"copy must come with the four freedoms, but we don't mean that someone has an "
-"obligation to offer you a copy."
-msgstr ""
-"T'u shpërndash përdoruesve një program pa liritë, i keqtrajton ata; "
-"megjithatë, të zgjedhësh të mos e shpërndash programin, nuk keqtrajton "
-"njeri. Nëse shkruani një program dhe e përdorni privatisht, kjo nuk i bën 
"
-"keq njeriu. (Humbisni një rast të bëni mirë, por kjo nuk është e 
njëjtë me "
-"të bërit dëm.) Ndaj, kur themi që krejt software-i duhet të jetë i 
lirë, "
-"nënkuptojmë që çdo kopje duhet të shoqërohet me katër liritë, por nuk 
"
-"nënkuptojmë që dikush e ka për detyrë t'ju ofrojë një kopje."
+msgid "If the users don't control the program, the program controls the users. 
 With proprietary software, there is always some entity, the 
&ldquo;owner&rdquo; of the program, that controls the program&mdash;and through 
it, exercises power over its users. A nonfree program is a yoke, an instrument 
of unjust power."
+msgstr "Nëse përdoruesi nuk e kontrollon programin, programi kontrollon 
përdoruesit. Me software-in pronësor, gjithmonë ka një njësi, 
&ldquo;pronari&rdquo; i një programi, që kontrollon programin&mdash;dhe 
përmes kësaj, ushtron pushtet mbi përdoruesit e tij. Një program jo i 
lirë është një kular, një instrument pushteti të padrejtë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "In outrageous cases (though this outrage has become quite usual) <a 
href=\"/philosophy/proprietary.html\">proprietary programs are designed to spy 
on the users, restrict them, censor them, and abuse them</a>. For instance, 
the operating system of Apple iThings does all of these, and so does Windows on 
mobile devices with ARM chips. Windows, mobile phone firmware, and Google 
Chrome for Windows include a universal back door that allows some company to 
change the program remotely without asking permission. The Amazon Kindle has a 
back door that can erase books."
+msgstr "Në raste skandaloze (edhe pse kjo skandalozja është bërë shumë e 
zakonshme) <a href=\"/philosophy/proprietary.html\">programet pronësore janë 
konceptuar të spiunojnë përdoruesit, t'i kufizojnë ata, t'i censurojnë dhe 
të abuzojnë me ta</a>. Për shembull, sistemi operativ i Apple iThings i 
bën të gjitha këto, dhe kështu bën edhe Windows-i në pajisje celulare me 
procesorë ARM. Windows-i, firmware-i i telefonave celularë, dhe Google 
Chrome për Windows përfshijnë një deriçkë universale që u lejon disa 
kompanive ta ndryshojnë programin së largëti pa marrë leje. Amazon Kindle 
ka një deriçkë që mund të përdoret për të fshirë libra."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "With the goal of ending the injustice of nonfree software, the free 
software movement develops free programs so users can free themselves. We 
began in 1984 by developing the free operating system <a 
href=\"/gnu/the-gnu-project.html\">GNU</a>. Today, millions of computers run 
GNU, mainly in the <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">GNU/Linux 
combination</a>."
+msgstr "Me synimin për t'i dhënë fund padrejtësisë së software-it të 
lirë, lëvizja e software-it të lirë ndërton programe që përdoruesit të 
çlirojnë veten. E filluam më 1984 me hartimin e sistemit të lirë operativ 
<a href=\"/gnu/the-gnu-project.html\">GNU</a>. Sot, miliona kompjuterë 
xhirojnë GNU, kryesisht në formën e <a 
href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">ndërthurjes GNU/Linux</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Distributing a program to users without freedom mistreats those users; 
however, choosing not to distribute the program does not mistreat anyone. If 
you write a program and use it privately, that does no wrong to others. (You 
do miss an opportunity to do good, but that's not the same as doing wrong.) 
Thus, when we say all software must be free, we mean that every copy must come 
with the four freedoms, but we don't mean that someone has an obligation to 
offer you a copy."
+msgstr "T'u shpërndash përdoruesve një program pa liritë, i keqtrajton 
ata; megjithatë, të zgjedhësh të mos e shpërndash programin, nuk 
keqtrajton njeri. Nëse shkruani një program dhe e përdorni privatisht, kjo 
nuk i bën keq njeriu. (Humbisni një rast të bëni mirë, por kjo nuk 
është e njëjtë me të bërit dëm.) Ndaj, kur themi që krejt software-i 
duhet të jetë i lirë, nënkuptojmë që çdo kopje duhet të shoqërohet me 
katër liritë, por nuk nënkuptojmë që dikush e ka për detyrë t'ju ofrojë 
një kopje."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Nonfree Software and SaaSS"
 msgstr "Software-i Jo i Lirë dhe SaaSS"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Nonfree software was the first way for companies to take control of people's "
-"computing. Nowadays, there is another way, called Service as a Software "
-"Substitute, or SaaSS. That means letting someone else's server do your own "
-"computing tasks."
-msgstr ""
-"Software-i jo i lirë qe mënyra e parë që kompanitë të vinin nën 
kontroll "
-"punimin në kompjuter të njerëzve. Sot, ka një mënyrë tjetër, të 
quajtur "
-"Shërbimi si Zëvendësues Software-i, ose SaaSS. Kjo do të thotë t'ia 
lësh "
-"shërbyesit të dikujt të kryejë punët tuaja në kompjuter."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"SaaSS doesn't mean the programs on the server are nonfree (though they often "
-"are). Rather, using SaaSS causes the same injustices as using a nonfree "
-"program: they are two paths to the same bad place. Take the example of a "
-"SaaSS translation service: The user sends text to the server, and the server "
-"translates it (from English to Spanish, say) and sends the translation back "
-"to the user. Now the job of translating is under the control of the server "
-"operator rather than the user."
-msgstr ""
-"SaaSS nuk do të thotë që programet në shërbyes janë jo të lirë 
(megjithëqë "
-"shpesh janë). Puna është që përdorimi i SaaSS-it shkakton të njëjtat "
-"padrejtësi si përdorimi i një programi jo të lirë: janë dy shtigje te i 
"
-"njëjti dreq vendi. Merrni shembullin e një shërbimi SaaSS përkthimesh: "
-"Përdoruesi dërgon tekst tek shërbyesi, dhe shërbyesi e përkthen (nga "
-"Anglishtja në Spanjisht, të themi) dhe ia dërgon përkthimin mbrapsht "
-"përdoruesit. Që prej kësaj, akti i përkthimit është nën kontrollin e "
-"operatorit të shërbyesit, në vend se nën atë të përdoruesit."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"If you use SaaSS, the server operator controls your computing. It requires "
-"entrusting all the pertinent data to the server operator, which will be "
-"forced to show it to the state as well&mdash;<a href=\"/philosophy/who-does-"
-"that-server-really-serve.html\">who does that server really serve, after all?"
-"</a>"
-msgstr ""
-"Nëse përdorni SaaSS, operatori i shërbyesit kontrollon punimin tuaj në "
-"kompjuter. Kjo kërkon që t'ia besoni krejt të dhënat tuaja përkatëse "
-"operatorit të shërbyesit, të cilin do ta detyrojnë t'ia tregojë ato 
shtetit "
-"po ashtu&mdash;<a href=\"/philosophy/who-does-that-server-really-serve.html"
-"\">kujt i shërben pra ky shërbyes, në fund të fundit?</a>"
+msgid "Nonfree software was the first way for companies to take control of 
people's computing. Nowadays, there is another way, called Service as a 
Software Substitute, or SaaSS. That means letting someone else's server do 
your own computing tasks."
+msgstr "Software-i jo i lirë qe mënyra e parë që kompanitë të vinin nën 
kontroll punimin në kompjuter të njerëzve. Sot, ka një mënyrë tjetër, 
të quajtur Shërbimi si Zëvendësues Software-i, ose SaaSS. Kjo do të 
thotë t'ia lësh shërbyesit të dikujt të kryejë punët tuaja në 
kompjuter."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "SaaSS doesn't mean the programs on the server are nonfree (though they 
often are). Rather, using SaaSS causes the same injustices as using a nonfree 
program: they are two paths to the same bad place. Take the example of a SaaSS 
translation service: The user sends text to the server, and the server 
translates it (from English to Spanish, say) and sends the translation back to 
the user. Now the job of translating is under the control of the server 
operator rather than the user."
+msgstr "SaaSS nuk do të thotë që programet në shërbyes janë jo të lirë 
(megjithëqë shpesh janë). Puna është që përdorimi i SaaSS-it shkakton 
të njëjtat padrejtësi si përdorimi i një programi jo të lirë: janë dy 
shtigje te i njëjti dreq vendi. Merrni shembullin e një shërbimi SaaSS 
përkthimesh: Përdoruesi dërgon tekst tek shërbyesi, dhe shërbyesi e 
përkthen (nga Anglishtja në Spanjisht, të themi) dhe ia dërgon përkthimin 
mbrapsht përdoruesit. Që prej kësaj, akti i përkthimit është nën 
kontrollin e operatorit të shërbyesit, në vend se nën atë të 
përdoruesit."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "If you use SaaSS, the server operator controls your computing. It 
requires entrusting all the pertinent data to the server operator, which will 
be forced to show it to the state as well&mdash;<a 
href=\"/philosophy/who-does-that-server-really-serve.html\">who does that 
server really serve, after all?</a>"
+msgstr "Nëse përdorni SaaSS, operatori i shërbyesit kontrollon punimin tuaj 
në kompjuter. Kjo kërkon që t'ia besoni krejt të dhënat tuaja përkatëse 
operatorit të shërbyesit, të cilin do ta detyrojnë t'ia tregojë ato 
shtetit po ashtu&mdash;<a 
href=\"/philosophy/who-does-that-server-really-serve.html\">kujt i shërben pra 
ky shërbyes, në fund të fundit?</a>"
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Primary And Secondary Injustices"
 msgstr "Padrejtësi të Dorës së Parë dhe të Dytë"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"When you use proprietary programs or SaaSS, first of all you do wrong to "
-"yourself, because it gives some entity unjust power over you. For your own "
-"sake, you should escape. It also wrongs others if you make a promise not to "
-"share. It is evil to keep such a promise, and a lesser evil to break it; to "
-"be truly upright, you should not make the promise at all."
-msgstr ""
-"Kur përdorni programe pronësore ose SaaSS, së pari i bëni dëm vetes, 
ngaqë "
-"kjo i jep një njësie pushtet të padrejtë mbi ju. Për të mirën tuaj, 
do të "
-"duhej t'i hiqeshit kësaj. U bën gjithashtu dëm të tjerëve, nëse 
premtoni që "
-"të mos ndani gjë me të tjerët. Të mbash një premtim të tillë është 
gjë e "
-"ligë, dhe më pak e ligë ta shkelësh; që të jeni vërtet të drejtë, 
nuk do të "
-"duhej ta bënit fare premtimin."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"There are cases where using nonfree software puts pressure directly on "
-"others to do likewise. Skype is a clear example: when one person uses the "
-"nonfree Skype client software, it requires another person to use that "
-"software too&mdash;thus both surrender their freedom. (Google Hangouts have "
-"the same problem.) It is wrong even to suggest using such programs. We "
-"should refuse to use them even briefly, even on someone else's computer."
-msgstr ""
-"Ka raste kur përdorimi i software-it jo të lirë ushtron presion mbi të "
-"tjerët të bëjnë edhe ata ashtu. Skype-i është një shembull i qartë: 
kur një "
-"person përdor software-in jo të lirë klient të Skype-it, i kërkon një "
-"personi tjetër të përdorë po ashtu atë software&mdash;e kështu që të 
dy "
-"dorëzojnë lirinë e tyre. (Google Hangouts ka të njëjtin problem.) 
Është e "
-"dëmshme madje edhe t'i këshillosh programe të tilla. Do të duhej që ne 
të "
-"refuzonim t'i përdornim qoftë edhe për pak, qoftë edhe në kompjuterin e "
-"dikujt tjetër."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Another harm of using nonfree programs and SaaSS is that it rewards the "
-"perpetrator, encouraging further development of that program or &ldquo;"
-"service&rdquo;, leading in turn to even more people falling under the "
-"company's thumb."
-msgstr ""
-"Një tjetër gjë e dëmshme nga përdorimi i programeve jo të lira dhe 
SaaSS-it "
-"është se kështu shpërblehet ai që e bën, duke nxitur zhvillimin e 
mëtejshëm "
-"të atij programi ose &ldquo;shërbimi&rdquo;, duke sjellë kështu që nën "
-"thundrën e një kompanie të bien më tepër njerëz."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"All the forms of indirect harm are magnified when the user is a public "
-"entity or a school."
-msgstr ""
-"Të gjitha format e dëmit të tërthortë zmadhohen edhe më, kur 
përdoruesi "
-"është një ent publik ose një shkollë."
+msgid "When you use proprietary programs or SaaSS, first of all you do wrong 
to yourself, because it gives some entity unjust power over you. For your own 
sake, you should escape. It also wrongs others if you make a promise not to 
share. It is evil to keep such a promise, and a lesser evil to break it; to be 
truly upright, you should not make the promise at all."
+msgstr "Kur përdorni programe pronësore ose SaaSS, së pari i bëni dëm 
vetes, ngaqë kjo i jep një njësie pushtet të padrejtë mbi ju. Për të 
mirën tuaj, do të duhej t'i hiqeshit kësaj. U bën gjithashtu dëm të 
tjerëve, nëse premtoni që të mos ndani gjë me të tjerët. Të mbash një 
premtim të tillë është gjë e ligë, dhe më pak e ligë ta shkelësh; që 
të jeni vërtet të drejtë, nuk do të duhej ta bënit fare premtimin."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "There are cases where using nonfree software puts pressure directly on 
others to do likewise. Skype is a clear example: when one person uses the 
nonfree Skype client software, it requires another person to use that software 
too&mdash;thus both surrender their freedom. (Google Hangouts have the same 
problem.) It is wrong even to suggest using such programs. We should refuse 
to use them even briefly, even on someone else's computer."
+msgstr "Ka raste kur përdorimi i software-it jo të lirë ushtron presion mbi 
të tjerët të bëjnë edhe ata ashtu. Skype-i është një shembull i 
qartë: kur një person përdor software-in jo të lirë klient të Skype-it, i 
kërkon një personi tjetër të përdorë po ashtu atë software&mdash;e 
kështu që të dy dorëzojnë lirinë e tyre. (Google Hangouts ka të 
njëjtin problem.) Është e dëmshme madje edhe t'i këshillosh programe të 
tilla. Do të duhej që ne të refuzonim t'i përdornim qoftë edhe për pak, 
qoftë edhe në kompjuterin e dikujt tjetër."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Another harm of using nonfree programs and SaaSS is that it rewards the 
perpetrator, encouraging further development of that program or 
&ldquo;service&rdquo;, leading in turn to even more people falling under the 
company's thumb."
+msgstr "Një tjetër gjë e dëmshme nga përdorimi i programeve jo të lira 
dhe SaaSS-it është se kështu shpërblehet ai që e bën, duke nxitur 
zhvillimin e mëtejshëm të atij programi ose &ldquo;shërbimi&rdquo;, duke 
sjellë kështu që nën thundrën e një kompanie të bien më tepër njerëz."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "All the forms of indirect harm are magnified when the user is a public 
entity or a school."
+msgstr "Të gjitha format e dëmit të tërthortë zmadhohen edhe më, kur 
përdoruesi është një ent publik ose një shkollë."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Free Software and the State"
 msgstr "Software-i i Lirë dhe Shteti"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Public agencies exist for the people, not for themselves. When they do "
-"computing, they do it for the people. They have a duty to maintain full "
-"control over that computing so that they can assure it is done properly for "
-"the people. (This constitutes the computational sovereignty of the state.) "
-"They must never allow control over the state's computing to fall into "
-"private hands."
-msgstr ""
-"Agjencitë publike ekzistojnë për njerëzit, jo për vetveten. Kur 
punojnë në "
-"kompjuter, e bëjnë këtë për njerëzit. E kanë detyrë të ruajnë 
kontrollin e "
-"plotë mbi punimin në kompjuter, për të bërë kështu të mundur që ai 
të kryhet "
-"si duhet për njerëzit. (Kjo përbën sovranitetin kompjuterik të 
shtetit.) "
-"Ata nuk duhet të lejojnë kurrë që kontrolli mbi anën kompjuterike të 
shtetit "
-"të bjerë në duar private."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"To maintain control of the people's computing, public agencies must not do "
-"it with proprietary software (software under the control of an entity other "
-"than the state). And they must not entrust it to a service programmed and "
-"run by an entity other than the state, since this would be SaaSS."
-msgstr ""
-"Ruajtjen e kontrollit mbi punimin në kompjuter të njerëzve, agjencitë "
-"publike nuk duhet ta bëjnë me software pronësor (software në kontrollin e 
"
-"një enti tjetër veç shtetit). Dhe nuk duhet t'ia besojnë një shërbimi 
të "
-"programuar dhe xhiruar nga një ent tjetër veç shtetit, ngaqë kjo do të 
ishte "
-"SaaSS."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Proprietary software has no security at all in one crucial case &mdash; "
-"against its developer. And the developer may help others attack. <a href="
-"\"http://arstechnica.com/security/2013/06/nsa-gets-early-access-to-zero-day-";
-"data-from-microsoft-others/\"> Microsoft shows Windows bugs to the NSA</a> "
-"(the US government digital spying agency) before fixing them. We do not "
-"know whether Apple does likewise, but it is under the same government "
-"pressure as Microsoft. If the government of any other country uses such "
-"software, it endangers national security. Do you want the NSA to break into "
-"your government's computers? See our <a href=\"/philosophy/government-free-"
-"software.html\">suggested policies for governments to promote free software</"
-"a>."
-msgstr ""
-"Software-i pronësor nuk ka asnjë lloj sigurie në një rast kyç &mdash; 
kur "
-"përdoret kundër zhvilluesit të tij. Dhe zhvilluesi mund të ndihmojë të 
"
-"tjerët të sulmojnë. <a 
href=\"http://arstechnica.com/security/2013/06/nsa-";
-"gets-early-access-to-zero-day-data-from-microsoft-others/\"> Microsoft-i i "
-"tregon të meta të Windows-it NSA-së</a> (agjencia qeveritare e spiunazhit "
-"dixhital të ShBA-ve) përpara se t'i ndreqë ato. Nuk e dimë nëse kështu 
bën "
-"edhe Apple-i, por edhe ky gjendet nën të njëjtën trysni qeveritare si "
-"Microsoft-i. Nëse qeveria e cilitdo vendi tjetër përdor software të 
tillë, "
-"vë në rrezik sigurinë kombëtare. Doni që NSA-ja të fusë hundët në "
-"kompjuterët e qeverisë juaj? Shihni <a href=\"/philosophy/government-free-"
-"software.html\">rregullat e këshilluara prej nesh për qeveritë për "
-"promovomin e software-it të lirë</a>."
+msgid "Public agencies exist for the people, not for themselves. When they do 
computing, they do it for the people. They have a duty to maintain full 
control over that computing so that they can assure it is done properly for the 
people. (This constitutes the computational sovereignty of the state.) They 
must never allow control over the state's computing to fall into private hands."
+msgstr "Agjencitë publike ekzistojnë për njerëzit, jo për vetveten. Kur 
punojnë në kompjuter, e bëjnë këtë për njerëzit. E kanë detyrë të 
ruajnë kontrollin e plotë mbi punimin në kompjuter, për të bërë kështu 
të mundur që ai të kryhet si duhet për njerëzit. (Kjo përbën 
sovranitetin kompjuterik të shtetit.) Ata nuk duhet të lejojnë kurrë që 
kontrolli mbi anën kompjuterike të shtetit të bjerë në duar private."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "To maintain control of the people's computing, public agencies must not 
do it with proprietary software (software under the control of an entity other 
than the state). And they must not entrust it to a service programmed and run 
by an entity other than the state, since this would be SaaSS."
+msgstr "Ruajtjen e kontrollit mbi punimin në kompjuter të njerëzve, 
agjencitë publike nuk duhet ta bëjnë me software pronësor (software në 
kontrollin e një enti tjetër veç shtetit). Dhe nuk duhet t'ia besojnë një 
shërbimi të programuar dhe xhiruar nga një ent tjetër veç shtetit, ngaqë 
kjo do të ishte SaaSS."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Proprietary software has no security at all in one crucial case &mdash; 
against its developer. And the developer may help others attack. <a 
href=\"http://arstechnica.com/security/2013/06/nsa-gets-early-access-to-zero-day-data-from-microsoft-others/\";>
 Microsoft shows Windows bugs to the NSA</a> (the US government digital spying 
agency) before fixing them. We do not know whether Apple does likewise, but it 
is under the same government pressure as Microsoft. If the government of any 
other country uses such software, it endangers national security. Do you want 
the NSA to break into your government's computers? See our <a 
href=\"/philosophy/government-free-software.html\">suggested policies for 
governments to promote free software</a>."
+msgstr "Software-i pronësor nuk ka asnjë lloj sigurie në një rast kyç 
&mdash; kur përdoret kundër zhvilluesit të tij. Dhe zhvilluesi mund të 
ndihmojë të tjerët të sulmojnë. <a 
href=\"http://arstechnica.com/security/2013/06/nsa-gets-early-access-to-zero-day-data-from-microsoft-others/\";>
 Microsoft-i i tregon të meta të Windows-it NSA-së</a> (agjencia qeveritare 
e spiunazhit dixhital të ShBA-ve) përpara se t'i ndreqë ato. Nuk e dimë 
nëse kështu bën edhe Apple-i, por edhe ky gjendet nën të njëjtën trysni 
qeveritare si Microsoft-i. Nëse qeveria e cilitdo vendi tjetër përdor 
software të tillë, vë në rrezik sigurinë kombëtare. Doni që NSA-ja të 
fusë hundët në kompjuterët e qeverisë juaj? Shihni <a 
href=\"/philosophy/government-free-software.html\">rregullat e këshilluara 
prej nesh për qeveritë për promovomin e software-it të lirë</a>."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Free Software and Education"
 msgstr "Software-i i Lirë dhe Arsimi"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Schools (and this includes all educational activities) influence the future "
-"of society through what they teach. They should teach exclusively free "
-"software, so as to use their influence for the good. To teach a proprietary "
-"program is to implant dependence, which goes against the mission of "
-"education. By training in use of free software, schools will direct "
-"society's future towards freedom, and help talented programmers master the "
-"craft."
-msgstr ""
-"Shkollat (dhe këtu përfshihen veprimtaritë edukative) ndikojnë të 
ardhmen e "
-"shoqërisë përmes asaj çka u mësojnë nxënësve. Ato do të duhej të 
jepnin "
-"përjashtimisht mësim software të lirë, duke e ushtruar për të mirën 
ndikimin "
-"e tyre. Të japësh mësim një program pronësor do të thotë të 
mbjellësh "
-"varësi, çka shkon kundër misionit të arsimit. Duke i stërvitur 
nxënësit në "
-"përdorimin e software-it të lirë, shkollat do ta drejtojnë të ardhmen e "
-"shoqërisë drejt lirisë, dhe do të ndihmojë programuesit e talentuar të 
bëhen "
-"të zotë."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"They will also teach students the habit of cooperating, helping other "
-"people. Each class should have this rule: &ldquo;Students, this class is a "
-"place where we share our knowledge. If you bring software to class, you may "
-"not keep it for yourself. Rather, you must share copies with the rest of "
-"the class&mdash;including the program's source code, in case someone else "
-"wants to learn. Therefore, bringing proprietary software to class is not "
-"permitted except to reverse engineer it.&rdquo;"
-msgstr ""
-"Ato do t'u mësonin nxënësve zakonin e bashkëpunimit, ndihmës për 
njëri-"
-"tjetrin. Çdo klasë do të duhej të kishte këtë rregull: 
&ldquo;Nxënës, kjo "
-"klasë është një vend ku ne ndajmë me njëri-tjetrin dijen tonë. Nëse 
sillni "
-"në klasë software, nuk mund ta mbani për veten. Në vend të kësaj, 
duhet të "
-"ndani kopje të tij me gjithë klasën&mdash;përfshi kodin e tij burim, në 
rast "
-"se dikush dëshiron të mësojë prej tij. Për këtë arsye, sjellja në 
klasë e "
-"software-it pronësor nuk lejohet, hiq rastet kur kjo bëhet për "
-"retroinxhinierim të tij.&rdquo;"
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Proprietary developers would have us punish students who are good enough at "
-"heart to share software and thwart those curious enough to want to change "
-"it. This means a bad education. See <a href=\"/education/\">http://www.gnu.";
-"org/education/</a> for more discussion of the use of free software in "
-"schools."
-msgstr ""
-"Zhvilluesit pronësorë do të na vinin t'i ndëshkonim nxënësit që janë 
aq "
-"zemërmirë sa të ndajnë software me të tjerët, dhe t'i pengonim ata që 
janë "
-"aq kureshtarë sa të duan ta ndryshojnë atë. Kjo do të thotë arsimim i "
-"shtrembër. Shihni <a href=\"/education/\">http://www.gnu.org/education/</a> 
"
-"për më tepër diskutime rreth përdorimit të software-it të lirë në 
shkolla."
+msgid "Schools (and this includes all educational activities) influence the 
future of society through what they teach. They should teach exclusively free 
software, so as to use their influence for the good. To teach a proprietary 
program is to implant dependence, which goes against the mission of education. 
By training in use of free software, schools will direct society's future 
towards freedom, and help talented programmers master the craft."
+msgstr "Shkollat (dhe këtu përfshihen veprimtaritë edukative) ndikojnë të 
ardhmen e shoqërisë përmes asaj çka u mësojnë nxënësve. Ato do të 
duhej të jepnin përjashtimisht mësim software të lirë, duke e ushtruar 
për të mirën ndikimin e tyre. Të japësh mësim një program pronësor do 
të thotë të mbjellësh varësi, çka shkon kundër misionit të arsimit. 
Duke i stërvitur nxënësit në përdorimin e software-it të lirë, shkollat 
do ta drejtojnë të ardhmen e shoqërisë drejt lirisë, dhe do të ndihmojë 
programuesit e talentuar të bëhen të zotë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "They will also teach students the habit of cooperating, helping other 
people. Each class should have this rule: &ldquo;Students, this class is a 
place where we share our knowledge. If you bring software to class, you may 
not keep it for yourself. Rather, you must share copies with the rest of the 
class&mdash;including the program's source code, in case someone else wants to 
learn. Therefore, bringing proprietary software to class is not permitted 
except to reverse engineer it.&rdquo;"
+msgstr "Ato do t'u mësonin nxënësve zakonin e bashkëpunimit, ndihmës për 
njëri-tjetrin. Çdo klasë do të duhej të kishte këtë rregull: 
&ldquo;Nxënës, kjo klasë është një vend ku ne ndajmë me njëri-tjetrin 
dijen tonë. Nëse sillni në klasë software, nuk mund ta mbani për veten. 
Në vend të kësaj, duhet të ndani kopje të tij me gjithë 
klasën&mdash;përfshi kodin e tij burim, në rast se dikush dëshiron të 
mësojë prej tij. Për këtë arsye, sjellja në klasë e software-it 
pronësor nuk lejohet, hiq rastet kur kjo bëhet për retroinxhinierim të 
tij.&rdquo;"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Proprietary developers would have us punish students who are good 
enough at heart to share software and thwart those curious enough to want to 
change it. This means a bad education. See <a 
href=\"/education/\">http://www.gnu.org/education/</a> for more discussion of 
the use of free software in schools."
+msgstr "Zhvilluesit pronësorë do të na vinin t'i ndëshkonim nxënësit që 
janë aq zemërmirë sa të ndajnë software me të tjerët, dhe t'i pengonim 
ata që janë aq kureshtarë sa të duan ta ndryshojnë atë. Kjo do të 
thotë arsimim i shtrembër. Shihni <a 
href=\"/education/\">http://www.gnu.org/education/</a> për më tepër 
diskutime rreth përdorimit të software-it të lirë në shkolla."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Free Software: More Than &ldquo;Advantages&rdquo;"
 msgstr "Software i Lirë: Më Shumë Se &ldquo;Avantazhe&rdquo;"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"I'm often asked to describe the &ldquo;advantages&rdquo; of free software. "
-"But the word &ldquo;advantages&rdquo; is too weak when it comes to freedom. "
-"Life without freedom is oppression, and that applies to computing as well as "
-"every other activity in our lives. We must refuse to give the owners of the "
-"programs or computing services control over the computing we do. This is "
-"the right thing to do, for selfish reasons; but not solely for selfish "
-"reasons."
-msgstr ""
-"Më kërkojnë shpesh të përshkruaj &ldquo;avantazhet&rdquo; e software-it 
të "
-"lirë. Por fjala &ldquo;avantazhe&rdquo; është shumë e dobët kur vjen 
puna "
-"te liria. Jeta pa liri është shtypje, dhe kjo vlen edhe për punimin në "
-"kompjuter, si për çdo veprimtari tjetër në jetën tonë. Ne duhet të "
-"refuzojmë dhënien e kontrollit mbi punimin në kompjuter pronarëve të "
-"programeve ose të shërbimeve kompjuterike. Kjo është gjëja e drejtë 
që "
-"duhet bërë, për arsye egoiste; por jo vetëm për arsye egoiste."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Freedom includes the freedom to cooperate with others. Denying people that "
-"freedom means keeping them divided, which is the start of a scheme to "
-"oppress them. In the free software community, we are very much aware of the "
-"importance of the freedom to cooperate because our work consists of "
-"organized cooperation. If your friend comes to visit and sees you use a "
-"program, she might ask for a copy. A program which stops you from "
-"redistributing it, or says you're &ldquo;not supposed to&rdquo;, is "
-"antisocial."
-msgstr ""
-"Liria përfshin lirinë për të bashkëpunuar me të tjerët. T'ua mohosh "
-"njerëzve atë liri do të thotë t'i mbash ata të përçarë, çka është 
fillimi i "
-"një skeme për t'i shtypur ata. Në bashkësinë e software-it të lirë, 
jemi "
-"shumë të ndërgjegjshëm mbi rëndësinë e lirisë për të bashkëpunuar 
me të "
-"tjerët, ngaqë puna jonë përfaqëson bashkëpunim të organizuar. Nëse 
shoku "
-"juaj ju viziton dhe sheh që përdorni një program, mund t'ju kërkojë një 
"
-"kopje. Një program që jua ndalon rishpërndarjen e tij, ose që thotë se "
-"&ldquo;nuk është menduar ta bëni&rdquo;, është anti-shoqëror."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"In computing, cooperation includes redistributing exact copies of a program "
-"to other users. It also includes distributing your changed versions to "
-"them. Free software encourages these forms of cooperation, while "
-"proprietary software forbids them. It forbids redistribution of copies, and "
-"by denying users the source code, it blocks them from making changes. SaaSS "
-"has the same effects: if your computing is done over the web in someone "
-"else's server, by someone else's copy of a program, you can't see it or "
-"touch the software that does your computing, so you can't redistribute it or "
-"change it."
-msgstr ""
-"Në lëmin kompjuterik, bashkëveprimi përfshin rishpërndarjen e kopjeve "
-"ekzakte të një programi për përdoruesit e tjerë. Përfshin gjithashtu "
-"shpërndarjen për ta të versioneve tuaja të ndryshuara. Software-i i 
lirë i "
-"nxit forma të tilla bashkëpunimi, ndërsa software-i pronësor i ndalon 
ato. "
-"E ndalon rishpërndarjen e kopjeve, dhe duke u mohuar përdoruesve kodin "
-"burim, i pengon ata të bëjnë ndryshime. SaaSS-i ka të njëjtat efekte: 
nëse "
-"punimi juaj në kompjuter zhvillohet nëpër web, te shërbyesi i dikujt 
tjetër, "
-"nga kopja e dikujt tjetër e një programi, nuk e shihni apo prekni dot "
-"software-in që kryen përllogaritjet për ju, ndaj nuk mund ta rishpërndani 
"
-"ose ndryshoni dot."
+msgid "I'm often asked to describe the &ldquo;advantages&rdquo; of free 
software. But the word &ldquo;advantages&rdquo; is too weak when it comes to 
freedom. Life without freedom is oppression, and that applies to computing as 
well as every other activity in our lives. We must refuse to give the owners 
of the programs or computing services control over the computing we do. This 
is the right thing to do, for selfish reasons; but not solely for selfish 
reasons."
+msgstr "Më kërkojnë shpesh të përshkruaj &ldquo;avantazhet&rdquo; e 
software-it të lirë. Por fjala &ldquo;avantazhe&rdquo; është shumë e 
dobët kur vjen puna te liria. Jeta pa liri është shtypje, dhe kjo vlen edhe 
për punimin në kompjuter, si për çdo veprimtari tjetër në jetën tonë. 
Ne duhet të refuzojmë dhënien e kontrollit mbi punimin në kompjuter 
pronarëve të programeve ose të shërbimeve kompjuterike. Kjo është gjëja 
e drejtë që duhet bërë, për arsye egoiste; por jo vetëm për arsye 
egoiste."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Freedom includes the freedom to cooperate with others. Denying people 
that freedom means keeping them divided, which is the start of a scheme to 
oppress them. In the free software community, we are very much aware of the 
importance of the freedom to cooperate because our work consists of organized 
cooperation. If your friend comes to visit and sees you use a program, she 
might ask for a copy. A program which stops you from redistributing it, or 
says you're &ldquo;not supposed to&rdquo;, is antisocial."
+msgstr "Liria përfshin lirinë për të bashkëpunuar me të tjerët. T'ua 
mohosh njerëzve atë liri do të thotë t'i mbash ata të përçarë, çka 
është fillimi i një skeme për t'i shtypur ata. Në bashkësinë e 
software-it të lirë, jemi shumë të ndërgjegjshëm mbi rëndësinë e 
lirisë për të bashkëpunuar me të tjerët, ngaqë puna jonë përfaqëson 
bashkëpunim të organizuar. Nëse shoku juaj ju viziton dhe sheh që 
përdorni një program, mund t'ju kërkojë një kopje. Një program që jua 
ndalon rishpërndarjen e tij, ose që thotë se &ldquo;nuk është menduar ta 
bëni&rdquo;, është anti-shoqëror."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "In computing, cooperation includes redistributing exact copies of a 
program to other users. It also includes distributing your changed versions to 
them. Free software encourages these forms of cooperation, while proprietary 
software forbids them. It forbids redistribution of copies, and by denying 
users the source code, it blocks them from making changes. SaaSS has the same 
effects: if your computing is done over the web in someone else's server, by 
someone else's copy of a program, you can't see it or touch the software that 
does your computing, so you can't redistribute it or change it."
+msgstr "Në lëmin kompjuterik, bashkëveprimi përfshin rishpërndarjen e 
kopjeve ekzakte të një programi për përdoruesit e tjerë. Përfshin 
gjithashtu shpërndarjen për ta të versioneve tuaja të ndryshuara. 
Software-i i lirë i nxit forma të tilla bashkëpunimi, ndërsa software-i 
pronësor i ndalon ato. E ndalon rishpërndarjen e kopjeve, dhe duke u mohuar 
përdoruesve kodin burim, i pengon ata të bëjnë ndryshime. SaaSS-i ka të 
njëjtat efekte: nëse punimi juaj në kompjuter zhvillohet nëpër web, te 
shërbyesi i dikujt tjetër, nga kopja e dikujt tjetër e një programi, nuk e 
shihni apo prekni dot software-in që kryen përllogaritjet për ju, ndaj nuk 
mund ta rishpërndani ose ndryshoni dot."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Conclusion"
 msgstr "Përfundim"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"We deserve to have control of our own computing; how can we win this "
-"control? By rejecting nonfree software on the computers we own or regularly "
-"use, and rejecting SaaSS. By <a href=\"/licenses/license-recommendations."
-"html\"> developing free software</a> (for those of us who are programmers.) "
-"By refusing to develop or promote nonfree software or SaaSS. By <a href=\"/"
-"help\">spreading these ideas to others</a>."
-msgstr ""
-"Ne e meritojmë të kemi kontroll mbi punimin tonë në kompjuter; si mund ta 
"
-"fitojmë këtë kontroll? Duke mos pranuar software jo të lirë në 
kompjuterët "
-"që zotërojmë ose përdorim rregullisht, dhe duke mos pranuar SaaSS-e. 
Duke "
-"<a href=\"/licenses/license-recommendations.html\"> zhvilluar software të "
-"lirë</a> (ata prej nesh që janë programues). Duke mos pranuar të 
zhvillojmë "
-"ose promovojmë software jo të lirë ose SaaSS-e. Duke <a href=\"/help\">i "
-"përhapur këto ide te të tjerët</a>."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"We and thousands of users have done this since 1984, which is how we now "
-"have the free GNU/Linux operating system that anyone&mdash;programmer or "
-"not&mdash;can use. Join our cause, as a programmer or an activist. Let's "
-"make all computer users free."
-msgstr ""
-"Ne dhe mijëra përdorues e kemi bërë këtë që prej 1984-s, prej kësaj 
kemi "
-"tani sistemin operativ të lirë GNU/Linux që kushdo&mdash;programues ose "
-"jo&mdash;mund ta përdorë. Bashkojuni kauzës sonë, si programues ose si "
-"veprimtar. Le t'i çlirojmë të tërë përdoruesit e kompjuterit."
+msgid "We deserve to have control of our own computing; how can we win this 
control? By rejecting nonfree software on the computers we own or regularly 
use, and rejecting SaaSS. By <a 
href=\"/licenses/license-recommendations.html\"> developing free software</a> 
(for those of us who are programmers.) By refusing to develop or promote 
nonfree software or SaaSS. By <a href=\"/help\">spreading these ideas to 
others</a>."
+msgstr "Ne e meritojmë të kemi kontroll mbi punimin tonë në kompjuter; si 
mund ta fitojmë këtë kontroll? Duke mos pranuar software jo të lirë në 
kompjuterët që zotërojmë ose përdorim rregullisht, dhe duke mos pranuar 
SaaSS-e. Duke <a href=\"/licenses/license-recommendations.html\"> zhvilluar 
software të lirë</a> (ata prej nesh që janë programues). Duke mos pranuar 
të zhvillojmë ose promovojmë software jo të lirë ose SaaSS-e. Duke <a 
href=\"/help\">i përhapur këto ide te të tjerët</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "We and thousands of users have done this since 1984, which is how we 
now have the free GNU/Linux operating system that anyone&mdash;programmer or 
not&mdash;can use. Join our cause, as a programmer or an activist. Let's make 
all computer users free."
+msgstr "Ne dhe mijëra përdorues e kemi bërë këtë që prej 1984-s, prej 
kësaj kemi tani sistemin operativ të lirë GNU/Linux që 
kushdo&mdash;programues ose jo&mdash;mund ta përdorë. Bashkojuni kauzës 
sonë, si programues ose si veprimtar. Le t'i çlirojmë të tërë 
përdoruesit e kompjuterit."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
@@ -625,19 +201,8 @@
 msgstr " "
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
-"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
-"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
-"org&gt;</a>."
-msgstr ""
-"Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së "
-"dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. 
Ka "
-"gjithashtu <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> 
FSF-"
-"në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera 
mund "
-"të dërgohen te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
-"org&gt;</a>."
+msgid "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other 
corrections or suggestions can be sent to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr "Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; 
GNU-së dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu <a 
href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në. Njoftimet 
për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera mund të 
dërgohen te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #.     replace it with the translation of these two:
@@ -651,28 +216,16 @@
 #.     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
 #.     README</a>. 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
-"translations of this article."
-msgstr ""
-"Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
-"artikulli, ju lutemi, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
-"html\">README për përkthimet</a>."
+msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutemi, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 2013 Richard Stallman"
 msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 2013 Richard Stallman"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
-"Kjo faqe mund të përdoret sipas një lejeje <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një lejeje <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
@@ -683,3 +236,4 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "U përditësua më:"
+

Index: po/home.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.sq.po,v
retrieving revision 1.170
retrieving revision 1.171
diff -u -b -r1.170 -r1.171
--- po/home.sq.po    6 Mar 2014 21:59:23 -0000    1.170
+++ po/home.sq.po    13 Mar 2014 23:01:00 -0000   1.171
@@ -21,37 +21,20 @@
 msgstr "Sistemi Operativ GNU"
 
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
-msgid ""
-"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, "
-"Libre Software, Operating System, GNU Kernel, GNU Hurd"
-msgstr ""
-"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Software i "
-"Lirë, Libre Software, Sistem Operativ, Kernel GNU, GNU Hurd"
+msgid "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free 
Software, Libre Software, Operating System, GNU Kernel, GNU Hurd"
+msgstr "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Software 
i Lirë, Libre Software, Sistem Operativ, Kernel GNU, GNU Hurd"
 
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
-msgid ""
-"Since 1983, developing the free Unix style operating system GNU, so that "
-"computer users can have the freedom to share and improve the software they "
-"use."
-msgstr ""
-"Që prej 1983, hartim i sistemit operativ të lirë GNU, të ngjashëm me 
Unix-"
-"in, që përdoruesit e kompjuterit të jenë të lirë të shkëmbejnë dhe 
të "
-"përmirësojnë software-in që përdorin."
+msgid "Since 1983, developing the free Unix style operating system GNU, so 
that computer users can have the freedom to share and improve the software they 
use."
+msgstr "Që prej 1983, hartim i sistemit operativ të lirë GNU, të ngjashëm 
me Unix-in, që përdoruesit e kompjuterit të jenë të lirë të shkëmbejnë 
dhe të përmirësojnë software-in që përdorin."
 
 #. type: Attribute 'title' of: <link>
 msgid "Planet GNU"
 msgstr "Planet GNU"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Richard Stallman announced in September 1983 the plan to develop a free "
-"software Unix-like operating system called GNU. GNU is the only operating "
-"system developed specifically for the sake of users' freedom."
-msgstr ""
-"Richard Stallman-i më Shtator 1983 njoftoi planin për zhvillimin e një "
-"software-i sistem operativ të lirë, të ngjashëm me Unix-in, të quajtur 
GNU. "
-"GNU është sistemi i vetëm operativ i zhvilluar posaçërisht për hir të 
lirisë "
-"së përdoruesit."
+msgid "Richard Stallman announced in September 1983 the plan to develop a free 
software Unix-like operating system called GNU. GNU is the only operating 
system developed specifically for the sake of users' freedom."
+msgstr "Richard Stallman-i më Shtator 1983 njoftoi planin për zhvillimin e 
një software-i sistem operativ të lirë, të ngjashëm me Unix-in, të 
quajtur GNU. GNU është sistemi i vetëm operativ i zhvilluar posaçërisht 
për hir të lirisë së përdoruesit."
 
 # type: Attribute 'title' of: <link>
 #. type: Content of: <div><div><h2>
@@ -59,18 +42,8 @@
 msgstr "Ç'është GNU-ja?"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"GNU is a Unix-like operating system that is <a href=\"/philosophy/free-sw."
-"html\">free software</a>&mdash;it respects your freedom. You can install <a "
-"href=\"/distros/free-distros.html\"> versions of GNU</a> (more precisely, "
-"GNU/Linux systems) which are entirely free software. <a href=\"/provide.html"
-"\">What we provide</a>."
-msgstr ""
-"GNU-ja është një sistem operativ i ngjashëm me Unix-in, që është <a 
href=\"/"
-"philosophy/free-sw.html\">software i lirë</a>&mdash;respekton lirinë tuaj. 
"
-"Mundeni të instaloni <a href=\"/distros/free-distros.html\"> versione të 
GNU-"
-"së</a> (më saktë, sisteme GNU/Linux) që janë krejtësisht 
<em>software</em> i "
-"lirë. <a href=\"/provide.html\">Çfarë ofrojmë</a>."
+msgid "GNU is a Unix-like operating system that is <a 
href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</a>&mdash;it respects your 
freedom. You can install <a href=\"/distros/free-distros.html\"> versions of 
GNU</a> (more precisely, GNU/Linux systems) which are entirely free software. 
<a href=\"/provide.html\">What we provide</a>."
+msgstr "GNU-ja është një sistem operativ i ngjashëm me Unix-in, që 
është <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">software i 
lirë</a>&mdash;respekton lirinë tuaj. Mundeni të instaloni <a 
href=\"/distros/free-distros.html\"> versione të GNU-së</a> (më saktë, 
sisteme GNU/Linux) që janë krejtësisht <em>software</em> i lirë. <a 
href=\"/provide.html\">Çfarë ofrojmë</a>."
 
 #. type: Content of: <div><div><p><a>
 msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
@@ -85,219 +58,100 @@
 msgstr "</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"The <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to "
-"develop the GNU system. The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym "
-"for &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;. <a href=\"/pronunciation/pronunciation."
-"html\">&ldquo;GNU&rdquo; is pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, "
-"like saying \"grew\" but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>."
-msgstr ""
-"<a href=\"/gnu/gnu.html\">Projekti GNU</a> zuri fill më 1984, që të "
-"zhvillohej sistemi GNU. Emri &ldquo;GNU&rdquo; është akronim rekursiv i "
-"&ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;. <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html"
-"\">&ldquo;GNU&rdquo; shqiptohet <em>gnu</em></a>, si një rrokje e vetme, si "
-"kur thuhet \"gru\" por duke zëvendësuar <em>r-në</em> me <em>n-në</em>."
+msgid "The <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to 
develop the GNU system. The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for 
&ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;. <a 
href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; is pronounced 
<em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying \"grew\" but replacing the 
<em>r</em> with <em>n</em>."
+msgstr "<a href=\"/gnu/gnu.html\">Projekti GNU</a> zuri fill më 1984, që të 
zhvillohej sistemi GNU. Emri &ldquo;GNU&rdquo; është akronim rekursiv i 
&ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;. <a 
href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; shqiptohet 
<em>gnu</em></a>, si një rrokje e vetme, si kur thuhet \"gru\" por duke 
zëvendësuar <em>r-në</em> me <em>n-në</em>."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"A Unix-like operating system is a <a href=\"/software/\">software "
-"collection</a> of applications, libraries, and developer tools, plus a "
-"program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
-msgstr ""
-"Sistemet operativë të ngjashëm me Unix-in ngrihen mbi një <a href=\"/"
-"software/\">koleksion software-i</a> zbatimesh, librarish, dhe mjetesh "
-"programuesi, plus një program për shpërndarje burimesh dhe për komunikim 
me "
-"hardware-in, i njohur si kernel."
+msgid "A Unix-like operating system is a <a href=\"/software/\">software 
collection</a> of applications, libraries, and developer tools, plus a program 
to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
+msgstr "Sistemet operativë të ngjashëm me Unix-in ngrihen mbi një <a 
href=\"/software/\">koleksion software-i</a> zbatimesh, librarish, dhe mjetesh 
programuesi, plus një program për shpërndarje burimesh dhe për komunikim me 
hardware-in, i njohur si kernel."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"<a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd, GNU's own kernel</a>, is some "
-"way from being ready for daily use. Thus, GNU is typically used today with "
-"a kernel called Linux. This combination is the <a href=\"/gnu/linux-and-gnu."
-"html\"><strong>GNU/Linux operating system</strong></a>. GNU/Linux is used "
-"by millions, though many <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">call it &ldquo;"
-"Linux&rdquo; by mistake</a>."
-msgstr ""
-"<a href=\"/software/hurd/hurd.html\">Hurd, kerneli i vetë GNU-së</a>, ka "
-"edhe ca rrugë, deri sa të jetë i gatshëm për përdorim të përditshëm. 
Ndaj, "
-"zakonisht GNU-ja sot përdoret me një kernel të quajtur Linux. Kjo "
-"ndërthurje përfaqëson <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"><strong>sistemin 
"
-"operativ GNU/Linux</strong></a>. GNU/Linux përdoret nga miliona vetë, edhe 
"
-"pse mjaft prej tyre <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">e quajnë gabimisht "
-"&ldquo;Linux&rdquo;</a>."
+msgid "<a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd, GNU's own kernel</a>, is 
some way from being ready for daily use. Thus, GNU is typically used today 
with a kernel called Linux. This combination is the <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"><strong>GNU/Linux operating 
system</strong></a>. GNU/Linux is used by millions, though many <a 
href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">call it &ldquo;Linux&rdquo; by mistake</a>."
+msgstr "<a href=\"/software/hurd/hurd.html\">Hurd, kerneli i vetë 
GNU-së</a>, ka edhe ca rrugë, deri sa të jetë i gatshëm për përdorim të 
përditshëm. Ndaj, zakonisht GNU-ja sot përdoret me një kernel të quajtur 
Linux. Kjo ndërthurje përfaqëson <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"><strong>sistemin operativ 
GNU/Linux</strong></a>. GNU/Linux përdoret nga miliona vetë, edhe pse mjaft 
prej tyre <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">e quajnë gabimisht 
&ldquo;Linux&rdquo;</a>."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Download GNU now</a>"
 msgstr "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Shkarkojeni GNU-në tani</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><h4><a>
-msgid ""
-"<a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a> <a href=\"http://planet.";
-"gnu.org/rss20.xml\">"
-msgstr ""
-"<a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a> <a href=\"http://planet.";
-"gnu.org/rss20.xml\">"
+msgid "<a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a> <a 
href=\"http://planet.gnu.org/rss20.xml\";>"
+msgstr "<a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a> <a 
href=\"http://planet.gnu.org/rss20.xml\";>"
 
 #. type: Attribute 'alt' of: <div><div><div><h4><a><img>
 msgid "RSS Feed"
 msgstr "Prurje RSS"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><p>
-msgid ""
-"For more news, see <a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a> and the "
-"list of <a href=\"/software/recent-releases.html\">recent GNU releases</a>."
-msgstr ""
-"Për më tepër lajme, shihni <a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet 
GNU</a> "
-"dhe listën e <a href=\"/software/recent-releases.html\">hedhjeve më të 
reja "
-"në qarkullim të GNU-së</a>."
+msgid "For more news, see <a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a> 
and the list of <a href=\"/software/recent-releases.html\">recent GNU 
releases</a>."
+msgstr "Për më tepër lajme, shihni <a 
href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a> dhe listën e <a 
href=\"/software/recent-releases.html\">hedhjeve më të reja në qarkullim të 
GNU-së</a>."
 
 #. type: Content of: <div><div><div><p>
-msgid ""
-"<small><a href=\"/manual/blurbs.html\">Short descriptions for all GNU "
-"packages.</a></small>"
-msgstr ""
-"<small><a href=\"/manual/blurbs.html\">Përshkrime të shkurtra për krejt "
-"paketat GNU.</a></small>"
+msgid "<small><a href=\"/manual/blurbs.html\">Short descriptions for all GNU 
packages.</a></small>"
+msgstr "<small><a href=\"/manual/blurbs.html\">Përshkrime të shkurtra për 
krejt paketat GNU.</a></small>"
 
 #. type: Content of: <div><div><h2>
 msgid "What is Free Software?"
 msgstr "Ç'është Software-i i Lirë?"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is a "
-"matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think "
-"of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in &ldquo;free "
-"beer&rdquo;."
-msgstr ""
-"&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Software-i i Lirë</a>&rdquo; "
-"është çështje lirie, jo çmimi. Për të kuptuar konceptin, do të duhej 
të "
-"sillnit në mend &ldquo;i lirë&rdquo; si te &ldquo;fjala e lirë&rdquo;, jo 
si "
-"te &ldquo;birrë e lirë&rdquo;."
+msgid "&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is 
a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of 
&ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in &ldquo;free 
beer&rdquo;."
+msgstr "&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Software-i i 
Lirë</a>&rdquo; është çështje lirie, jo çmimi. Për të kuptuar 
konceptin, do të duhej të sillnit në mend &ldquo;i lirë&rdquo; si te 
&ldquo;fjala e lirë&rdquo;, jo si te &ldquo;birrë e lirë&rdquo;."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, "
-"distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely, "
-"it refers to four kinds of freedom, for the users of the software:"
-msgstr ""
-"<strong>Software-i i Lirë ka të bëjë me lirinë e përdoruesit të 
xhirojë, "
-"kopjojë, shpërndajë, studiojë, ndryshojë dhe përmirësojë 
software-in.</"
-"strong> Më saktë, lidhet me katër lloje lirie, për përdoruesit e 
software-"
-"it:"
+msgid "<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, 
distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely, it 
refers to four kinds of freedom, for the users of the software:"
+msgstr "<strong>Software-i i Lirë ka të bëjë me lirinë e përdoruesit të 
xhirojë, kopjojë, shpërndajë, studiojë, ndryshojë dhe përmirësojë 
software-in.</strong> Më saktë, lidhet me katër lloje lirie, për 
përdoruesit e software-it:"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
 msgid "The freedom to run the program, for any purpose (freedom 0)."
 msgstr "Liria për të xhiruar programin, për çfarëdo qëllimi (liria 0)"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"The freedom to study how the program works, and adapt it to your needs "
-"(freedom 1). Access to the source code is a precondition for this."
-msgstr ""
-"Liria për të studiuar se si punon programi, dhe për ta përshtatur për "
-"nevojat tuaja (liria 1).  Hyrja në kodin burim është parakusht për 
këtë."
-
-#. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor (freedom 2)."
-msgstr ""
-"Liria për të rishpërndarë kopje, që kështu të mund t'i vini në 
ndihmë "
-"fqinjit tuaj (liria 2)."
-
-#. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"The freedom to improve the program, and release your improvements to the "
-"public, so that the whole community benefits (freedom 3). Access to the "
-"source code is a precondition for this."
-msgstr ""
-"Liria për të përmirësuar programin, dhe për t'ia dhënë përmirësimet 
tuaja "
-"publikut, që kështu të përfitojë tërë bashkësia (liria 3).  Hyrja 
në kodin "
-"burim është parakusht për këtë."
+msgid "The freedom to study how the program works, and adapt it to your needs 
(freedom 1). Access to the source code is a precondition for this."
+msgstr "Liria për të studiuar se si punon programi, dhe për ta përshtatur 
për nevojat tuaja (liria 1).  Hyrja në kodin burim është parakusht për 
këtë."
+
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid "The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor 
(freedom 2)."
+msgstr "Liria për të rishpërndarë kopje, që kështu të mund t'i vini në 
ndihmë fqinjit tuaj (liria 2)."
+
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid "The freedom to improve the program, and release your improvements to 
the public, so that the whole community benefits (freedom 3). Access to the 
source code is a precondition for this."
+msgstr "Liria për të përmirësuar programin, dhe për t'ia dhënë 
përmirësimet tuaja publikut, që kështu të përfitojë tërë bashkësia 
(liria 3).  Hyrja në kodin burim është parakusht për këtë."
 
 #. type: Content of: <div><div><h2>
 msgid "Take Action"
 msgstr "Hidhuni Në Veprim"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Support current FSF "
-"campaigns</a></strong>."
-msgstr ""
-"<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Përkrahni fushatat e "
-"tanishme të FSF-së</a></strong>."
-
-#. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"Defend <a href=\"http://www.laquadrature.net/en/Privacy\";> privacy</a>, and "
-"support <a href=\"http://www.laquadrature.net/en/the-eu-commissions-";
-"outrageous-attempt-to-avoid-copyright-reform\"> global copyright reform</a> "
-"with <a href=\"http://www.laquadrature.net/en/\";>LQDN</a>."
-msgstr ""
-"Mbroni <a href=\"http://www.laquadrature.net/en/Privacy\";> privatësinë</a>, 
"
-"dhe përkrahni <a href=\"http://www.laquadrature.net/en/the-eu-commissions-";
-"outrageous-attempt-to-avoid-copyright-reform\"> reformën globale të të "
-"drejtave të kopjimit</a> me <a href=\"http://www.laquadrature.net/en/";
-"\">LQDN</a>."
-
-#. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"Support the efforts on net neutrality in Europe, <a href=\"http://www.";
-"savetheinternet.com\" title=\"Net neutrality in the United States of America"
-"\">in the USA</a> and <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; title=\"Net "
-"neutrality in Canada\">in Canada</a>."
-msgstr ""
-"Përkrahni përpjekjet për asnjanësinë e rrjetit në Europë, <a 
href=\"http://";
-"www.savetheinternet.com\" title=\"Net neutrality in the United States of "
-"America\">në ShBA</a> dhe <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; title=\"Net "
-"neutrality in Canada\">në Kanada</a>."
-
-#. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<strong>Fight against software patents:</strong> <a href=\"http://www.";
-"endsoftpatents.org\">worldwide</a>, <a href=\"/server/takeaction.html#swpat"
-"\">and Europe</a>."
-msgstr ""
-"<strong>Luftoni kundër patentave mbi software-in:</strong> <a href=\"http://";
-"www.endsoftpatents.org\">kudo në botë</a>, <a href=\"/server/takeaction."
-"html#swpat\">dhe në Europë</a>."
-
-#. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<strong>Watch and share this movie:</strong> <a href=\"http://";
-"patentabsurdity.com\">Patent Absurdity</a>&mdash;made possible by <a href="
-"\"http://www.fsf.org/associate/\";>FSF associate members</a> like <a href="
-"\"http://fsf.org/jfb\";>you</a>."
-msgstr ""
-"<strong>Shihni dhe shpërndajeni këtë film:</strong> <a href=\"http://";
-"patentabsurdity.com\">Absurditet Patentash</a>&mdash;sjellë nga <a href="
-"\"http://www.fsf.org/associate/\";>anëtarë shok të FSF-së</a> si <a href="
-"\"http://fsf.org/jfb\";>ju</a>."
-
-#. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<strong><a href=\"/server/takeaction.html#wipochange\">Call on WIPO</a></"
-"strong> to change its name and mission."
-msgstr ""
-"<strong><a href=\"/server/takeaction.html#wipochange\">I bëni thirrje WIPO-"
-"s</a></strong> të ndërrojë emrin dhe misionin e vet."
-
-#. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"Students! <a href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows";
-"\"> Claim a refund on your unused Microsoft Windows licences</a>."
-msgstr ""
-"Studentë! <a href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows";
-"\">Kërkoni t'ju kthehen paratë për leje Microsoft Windows-i të 
papërdorura</"
-"a>."
-
-#. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Add to the Free Software "
-"Directory</a>."
-msgstr ""
-"<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Shtoni te Drejtoria e Software-"
-"it të Lirë</a>."
+msgid "<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Support current FSF 
campaigns</a></strong>."
+msgstr "<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Përkrahni fushatat e 
tanishme të FSF-së</a></strong>."
+
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid "Defend <a href=\"http://www.laquadrature.net/en/Privacy\";> privacy</a>, 
and support <a 
href=\"http://www.laquadrature.net/en/the-eu-commissions-outrageous-attempt-to-avoid-copyright-reform\";>
 global copyright reform</a> with <a 
href=\"http://www.laquadrature.net/en/\";>LQDN</a>."
+msgstr "Mbroni <a href=\"http://www.laquadrature.net/en/Privacy\";> 
privatësinë</a>, dhe përkrahni <a 
href=\"http://www.laquadrature.net/en/the-eu-commissions-outrageous-attempt-to-avoid-copyright-reform\";>
 reformën globale të të drejtave të kopjimit</a> me <a 
href=\"http://www.laquadrature.net/en/\";>LQDN</a>."
+
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid "Support the efforts on net neutrality in Europe, <a 
href=\"http://www.savetheinternet.com\"; title=\"Net neutrality in the United 
States of America\">in the USA</a> and <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; 
title=\"Net neutrality in Canada\">in Canada</a>."
+msgstr "Përkrahni përpjekjet për asnjanësinë e rrjetit në Europë, <a 
href=\"http://www.savetheinternet.com\"; title=\"Net neutrality in the United 
States of America\">në ShBA</a> dhe <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; 
title=\"Net neutrality in Canada\">në Kanada</a>."
+
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid "<strong>Fight against software patents:</strong> <a 
href=\"http://www.endsoftpatents.org\";>worldwide</a>, <a 
href=\"/server/takeaction.html#swpat\">and Europe</a>."
+msgstr "<strong>Luftoni kundër patentave mbi software-in:</strong> <a 
href=\"http://www.endsoftpatents.org\";>kudo në botë</a>, <a 
href=\"/server/takeaction.html#swpat\">dhe në Europë</a>."
+
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid "<strong>Watch and share this movie:</strong> <a 
href=\"http://patentabsurdity.com\";>Patent Absurdity</a>&mdash;made possible by 
<a href=\"http://www.fsf.org/associate/\";>FSF associate members</a> like <a 
href=\"http://fsf.org/jfb\";>you</a>."
+msgstr "<strong>Shihni dhe shpërndajeni këtë film:</strong> <a 
href=\"http://patentabsurdity.com\";>Absurditet Patentash</a>&mdash;sjellë nga 
<a href=\"http://www.fsf.org/associate/\";>anëtarë shok të FSF-së</a> si <a 
href=\"http://fsf.org/jfb\";>ju</a>."
+
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid "<strong><a href=\"/server/takeaction.html#wipochange\">Call on 
WIPO</a></strong> to change its name and mission."
+msgstr "<strong><a href=\"/server/takeaction.html#wipochange\">I bëni thirrje 
WIPO-s</a></strong> të ndërrojë emrin dhe misionin e vet."
+
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid "Students! <a 
href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows\";> Claim a refund 
on your unused Microsoft Windows licences</a>."
+msgstr "Studentë! <a 
href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows\";>Kërkoni t'ju 
kthehen paratë për leje Microsoft Windows-i të papërdorura</a>."
+
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid "<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Add to the Free Software 
Directory</a>."
+msgstr "<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Shtoni te Drejtoria e 
Software-it të Lirë</a>."
 
 # type: Content of: <div><h4>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
@@ -305,78 +159,24 @@
 msgstr "<a href=\"/server/takeaction.html\">Më tepër zëra.</a>"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"<strong>Can you contribute to any of these <a href=\"http://www.fsf.org/";
-"campaigns/priority-projects/\">High Priority Projects</a>?</strong> Gnash, "
-"coreboot, free distributions of GNU/Linux, GNU Octave, drivers for network "
-"routers, reversible debugging in GDB, automatic transcription, PowerVR "
-"drivers, and also free software replacements for Skype, OpenDWG libraries, "
-"and Oracle Forms."
-msgstr ""
-"<strong>A mundeni të jepni ndihmesë në një nga këto <a 
href=\"http://www.fsf.";
-"org/campaigns/priority-projects/\">Projekte me Përparësi të Madhe</a>?</"
-"strong> Gnash, coreboot, shpërndarje të lira të GNU/Linux-it, GNU Octave, "
-"përudhës për rrugëzues rrjetesh, diagnostikim reversibël në GDB, "
-"transkriptim automatik, përudhës PowerVR, dhe gjithashtu zëvendësime me "
-"software të lirë për Skype, librari OpenDWG, dhe Oracle Forms."
+msgid "<strong>Can you contribute to any of these <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/\";>High Priority 
Projects</a>?</strong> Gnash, coreboot, free distributions of GNU/Linux, GNU 
Octave, drivers for network routers, reversible debugging in GDB, automatic 
transcription, PowerVR drivers, and also free software replacements for Skype, 
OpenDWG libraries, and Oracle Forms."
+msgstr "<strong>A mundeni të jepni ndihmesë në një nga këto <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/\";>Projekte me 
Përparësi të Madhe</a>?</strong> Gnash, coreboot, shpërndarje të lira të 
GNU/Linux-it, GNU Octave, përudhës për rrugëzues rrjetesh, diagnostikim 
reversibël në GDB, transkriptim automatik, përudhës PowerVR, dhe gjithashtu 
zëvendësime me software të lirë për Skype, librari OpenDWG, dhe Oracle 
Forms."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"<strong>Can you take over an <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint"
-"\">unmaintained GNU package</a>?</strong>"
-msgstr ""
-"<strong>A mund t'i dilni zot një <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint"
-"\">pakete GNU të pamirëmbajtur</a>?</strong>"
+msgid "<strong>Can you take over an <a 
href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">unmaintained GNU package</a>?</strong>"
+msgstr "<strong>A mund t'i dilni zot një <a 
href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">pakete GNU të 
pamirëmbajtur</a>?</strong>"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/software/dap/\">dap</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</"
-#| "a>, <a href=\"/software/gnatsweb/\">gnatsweb</a>, <a href=\"/software/"
-#| "gnukart/\">gnukart</a>, <a href=\"/software/groff/\">groff</a>, <a href="
-#| "\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/software/indent/\">indent</"
-#| "a>, <a href=\"/software/jwhois/\">jwhois</a>, <a href=\"/software/"
-#| "metahtml/\">metahtml</a>, <a href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a "
-#| "href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/superopt/"
-#| "\">superopt</a>, <a href=\"/software/teximpatient/\">teximpatient</a>, <a "
-#| "href=\"/software/trueprint/\">trueprint</a>"
-msgid ""
-"<a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/software/gnatsweb/"
-"\">gnatsweb</a>, <a href=\"/software/gnukart/\">gnukart</a>, <a href=\"/"
-"software/groff/\">groff</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a "
-"href=\"/software/indent/\">indent</a>, <a href=\"/software/jwhois/\">jwhois</"
-"a>, <a href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, <a href=\"/software/"
-"orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a "
-"href=\"/software/superopt/\">superopt</a>, <a href=\"/software/teximpatient/"
-"\">teximpatient</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/software/dap/\">dap</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, "
-"<a href=\"/software/gnatsweb/\">gnatsweb</a>, <a href=\"/software/gnukart/"
-"\">gnukart</a>, <a href=\"/software/groff/\">groff</a>, <a href=\"/software/"
-"halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/software/indent/\">indent</a>, <a href=\"/"
-"software/jwhois/\">jwhois</a>, <a href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, "
-"<a href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/polyxmass/"
-"\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/superopt/\">superopt</a>, <a href=\"/"
-"software/teximpatient/\">teximpatient</a>, <a href=\"/software/trueprint/"
-"\">trueprint</a>"
+msgid "<a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a 
href=\"/software/gnatsweb/\">gnatsweb</a>, <a 
href=\"/software/gnukart/\">gnukart</a>, <a 
href=\"/software/groff/\">groff</a>, <a 
href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a 
href=\"/software/indent/\">indent</a>, <a 
href=\"/software/jwhois/\">jwhois</a>, <a 
href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, <a 
href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a 
href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a 
href=\"/software/superopt/\">superopt</a>, <a 
href=\"/software/teximpatient/\">teximpatient</a>"
+msgstr "<a href=\"/software/dap/\">dap</a>, <a 
href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a 
href=\"/software/gnatsweb/\">gnatsweb</a>, <a 
href=\"/software/gnukart/\">gnukart</a>, <a 
href=\"/software/groff/\">groff</a>, <a 
href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a 
href=\"/software/indent/\">indent</a>, <a 
href=\"/software/jwhois/\">jwhois</a>, <a 
href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, <a 
href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a 
href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a 
href=\"/software/superopt/\">superopt</a>, <a 
href=\"/software/teximpatient/\">teximpatient</a>, <a 
href=\"/software/trueprint/\">trueprint</a>"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-", are all <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">looking for "
-"maintainers</a>. Also, these packages are looking for co-maintainers:"
-msgstr ""
-", të tëra <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">presin për "
-"mirëmbajtës</a>. Veç kësaj, këto paketa presin për 
bashkë-mirëmbajtës:"
+msgid ", are all <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">looking for 
maintainers</a>. Also, these packages are looking for co-maintainers:"
+msgstr ", të tëra <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">presin për 
mirëmbajtës</a>. Veç kësaj, këto paketa presin për 
bashkë-mirëmbajtës:"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"<a href=\"/software/aspell/\">aspell</a>, <a href=\"/software/gnuae/"
-"\">gnuae</a>, <a href=\"/software/metaexchange/\">metaexchange</a>, <a href="
-"\"/software/powerguru/\">powerguru</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/software/aspell/\">aspell</a>, <a href=\"/software/gnuae/"
-"\">gnuae</a>, <a href=\"/software/metaexchange/\">metaexchange</a>, <a href="
-"\"/software/powerguru/\">powerguru</a>"
+msgid "<a href=\"/software/aspell/\">aspell</a>, <a 
href=\"/software/gnuae/\">gnuae</a>, <a 
href=\"/software/metaexchange/\">metaexchange</a>, <a 
href=\"/software/powerguru/\">powerguru</a>"
+msgstr "<a href=\"/software/aspell/\">aspell</a>, <a 
href=\"/software/gnuae/\">gnuae</a>, <a 
href=\"/software/metaexchange/\">metaexchange</a>, <a 
href=\"/software/powerguru/\">powerguru</a>"
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ". See the package web pages for more information."
@@ -390,34 +190,16 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
-"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 <a href=\"http://www.fsf.org";
-"\">Free Software Foundation</a>, Inc."
-msgstr ""
-"Të drejta kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, "
-"2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 <a href=\"http://";
-"www.fsf.org\">Free Software Foundation</a>, Inc."
+msgid "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 <a 
href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a>, Inc."
+msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 <a 
href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a>, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"The <a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF</a> also has sister organizations in "
-"<a href=\"http://www.fsfe.org\";>Europe</a>, <a href=\"http://www.fsfla.org/";
-"\">Latin America</a> and <a href=\"http://fsf.org.in/\";>India</a>."
-msgstr ""
-"<a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF-ja</a> ka po ashtu organizma motra në <a 
"
-"href=\"http://www.fsfe.org\";>Europë</a>, <a href=\"http://www.fsfla.org/";
-"\">Amerikën Latine</a> dhe <a href=\"http://fsf.org.in/\";>Indi</a>."
+msgid "The <a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF</a> also has sister 
organizations in <a href=\"http://www.fsfe.org\";>Europe</a>, <a 
href=\"http://www.fsfla.org/\";>Latin America</a> and <a 
href=\"http://fsf.org.in/\";>India</a>."
+msgstr "<a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF-ja</a> ka po ashtu organizma motra 
në <a href=\"http://www.fsfe.org\";>Europë</a>, <a 
href=\"http://www.fsfla.org/\";>Amerikën Latine</a> dhe <a 
href=\"http://fsf.org.in/\";>Indi</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
-"Kjo faqe mund të përdoret sipas një lejeje <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një lejeje <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -429,3 +211,4 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "U përditësua më:"
+

Index: server/gnun/compendia/compendium.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/gnun/compendia/compendium.sq.po,v
retrieving revision 1.59
retrieving revision 1.60
diff -u -b -r1.59 -r1.60
--- server/gnun/compendia/compendium.sq.po   1 Feb 2014 01:59:16 -0000    
1.59
+++ server/gnun/compendia/compendium.sq.po   13 Mar 2014 23:01:00 -0000   
1.60
@@ -50,10 +50,7 @@
 "Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
 "\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
 "translations of this article."
-msgstr ""
-"Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
-"artikulli, ju lutemi, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
-"html\">README për përkthimet</a>."
+msgstr "Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me 
cilësi të mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar 
nga papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme 
lidhur me këtë dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna 
mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni 
<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -61,7 +58,7 @@
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgstr ""
-"Kjo faqe mund të përdoret sipas një lejeje <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
+"Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 
@@ -152,7 +149,7 @@
 "computer users can have the freedom to share and improve the software they "
 "use."
 msgstr ""
-"Që prej 1983, duke zhvilluar sistemin operativ të lirë GNU, të ngjashëm 
me "
+"Që prej 1983 në zhvillimin e sistemit operativ të lirë GNU, të ngjashëm 
me 
 "Unix-in, që përdoruesit e kompjuterit të jenë të lirë të shkëmbejnë 
dhe të "
 "përmirësojnë software-in që përdorin."
 
@@ -199,7 +196,7 @@
 "The joke on this page was obtained from the FSF's <a href=\"http://lists.gnu.";
 "org/\">email archives</a> of the GNU Project."
 msgstr ""
-"Anekdota e kësaj faqeje është nxjerrë nga <a href=\"http://lists.gnu.org/";
+"Anekdota në këtë faqe është nxjerrë nga <a href=\"http://lists.gnu.org/";
 "\">arkivat email</a> të FSF-së të Projektit GNU."
 
 # type: Content of: <div><p>
@@ -228,7 +225,7 @@
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "This picture is available in the following formats:"
-msgstr "Kjo figurë mund të kihet në formatet vijuese:"
+msgstr "Kjo figurë është e passhme në formatet vijuese:"
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Licensing"
@@ -249,7 +246,3 @@
 #. type: Content of: <p>
 msgid "Terence O'Gorman"
 msgstr "Terence O'Gorman"
-
-# type: Content of: <div><address>
-#~ msgid "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
-#~ msgstr "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA"

Index: server/gnun/compendia/exclude.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/gnun/compendia/exclude.sq.po,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- server/gnun/compendia/exclude.sq.po 15 Dec 2013 08:19:38 -0000   1.2
+++ server/gnun/compendia/exclude.sq.po 13 Mar 2014 23:01:00 -0000   1.3
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-03-05 11:03-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-01-01 19:42+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-03-13 23:58+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"

Index: server/gnun/compendia/master.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/gnun/compendia/master.sq.po,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- server/gnun/compendia/master.sq.po 15 Dec 2013 08:19:38 -0000   1.4
+++ server/gnun/compendia/master.sq.po 13 Mar 2014 23:01:00 -0000   1.5
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: master.de.po\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-03-26 12:25-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-01-01 19:52+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-03-13 23:57+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Albanian <address@hidden>\n"
 "Language: de\n"
@@ -26,11 +26,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr "Ju lutemi, për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje të tjera apo 
këshilla u shkruani te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
-msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutemi, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
+msgstr "Ju lutemi, njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo 
këshilla të tjera na i dërgoni te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 #. timestamp start
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -47,11 +43,11 @@
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një lejeje <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një lcence <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF."
-msgstr "Ju lutemi, pyetjet rreth FSF-së &amp; GNU-së dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. Ka gjithashtu edhe 
<a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në."
+msgstr "Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat rreth FSF-së &amp; GNU-së 
dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. Ka 
gjithashtu edhe <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> 
FSF-në."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
@@ -103,7 +99,7 @@
 
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
 msgid "Since 1983, developing the free Unix style operating system GNU, so 
that computer users can have the freedom to share and improve the software they 
use."
-msgstr "Që prej 1983, hartim i sistemit operativ të lirë GNU, të ngjashëm 
me Unix-in, që përdoruesit e kompjuterit të jenë të lirë të shkëmbejnë 
dhe të përmirësojnë software-in që përdorin."
+msgstr "Që prej 1983 në zhvillimin e sistemit operativ të lirë GNU, të 
ngjashëm me Unix-in, që përdoruesit e kompjuterit të jenë të lirë të 
shkëmbejnë dhe të përmirësojnë software-in që përdorin."
 
 #. type: Attribute 'title' of: <link>
 msgid "New Free Software"
@@ -119,7 +115,7 @@
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "This picture is available in the following formats:"
-msgstr "Kjo figurë mund të kihet në formatet vijuese:"
+msgstr "Kjo figurë është e passhme në formatet vijuese:"
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright notice above."
@@ -142,12 +138,20 @@
 #. README</a>.
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "For information on coordinating and submitting translations of this 
article, see <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a>."
-msgstr ""
-"Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi 
të mirë "
-"dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga 
papërsosmëritë. Ju "
-"lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur me këtë dërgojini "
-"te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>"
-"<p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
faqeve "
-"tona web, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README "
-"për përkthimet</a>."
+msgstr "Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me 
cilësi të mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar 
nga papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme 
lidhur me këtë dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna 
mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni 
<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#. replace it with the translation of these two:
+#. We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#. translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#. Please send your comments and general suggestions in this regard
+#. to <a href="mailto:address@hidden";>
+#. &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+#. <p>For information on coordinating and submitting translations of
+#. our web pages, see <a
+#. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#. README</a>.
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me 
cilësi të mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar 
nga papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme 
lidhur me këtë dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna 
mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni 
<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
 

Index: server/po/footer-text.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/footer-text.sq.po,v
retrieving revision 1.17
retrieving revision 1.18
diff -u -b -r1.17 -r1.18
--- server/po/footer-text.sq.po 5 Jan 2013 11:59:19 -0000    1.17
+++ server/po/footer-text.sq.po 13 Mar 2014 23:01:00 -0000   1.18
@@ -52,7 +52,7 @@
 # type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
 msgid "<a href=\"/server/sitemap.html\">Site&nbsp;map</a>"
-msgstr "<a href=\"/server/sitemap.html\">Harta&nbsp;e&nbsp;Site-it</a>"
+msgstr "<a href=\"/server/sitemap.html\">Harta&nbsp;e&nbsp;Sajtit</a>"
 
 # type: Content of: <div><div><p>
 #. type: Content of: <div><div><p>

Index: server/po/server.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/server.sq.po,v
retrieving revision 1.19
retrieving revision 1.20
diff -u -b -r1.19 -r1.20
--- server/po/server.sq.po   1 Jan 2014 22:58:52 -0000    1.19
+++ server/po/server.sq.po   13 Mar 2014 23:01:00 -0000   1.20
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-08-12 08:05+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-01-02 00:18+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-03-14 00:19+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
 "Language: \n"
@@ -24,101 +24,36 @@
 msgstr "Rreth Shërbyesve GNU"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"We have <a href=\"/server/irc-rules.html\">rules for official GNU and FSF "
-"IRC channels</a>."
-msgstr ""
-"Kemi <a href=\"/server/irc-rules.html\">rregullat tona për kanale zyrtarë "
-"IRC për GNU-në dhe FSF-në</a>."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"We have <a href=\"/server/mirror.html\">information and advice for those "
-"wishing to mirror ftp.gnu.org</a>. (We no longer suggest mirroring www.gnu."
-"org.)"
-msgstr ""
-"Kemi <a href=\"/server/mirror.html\">informacione dhe këshilla për këdo 
që "
-"dëshiron të krijojë pasqyrë të ftp.gnu.org</a>. (Nuk këshillojmë më 
të "
-"pasqyrohet www.gnu.org.)"
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"For designing and authoring our web pages, we follow certain <a href=\"/"
-"server/fsf-html-style-sheet.html\">style guidelines</a>. If you would like "
-"to help, we have a list of <a href=\"/server/tasks.html\">tasks</a> that "
-"need to be done on this web site. All our pages are <a href=\"http://www.";
-"anybrowser.org/campaign/\">Best Viewed with Any Browser</a>."
-msgstr ""
-"Për hartimin dhe krijimin e faqeve tona web, ndjekim disa <a href=\"/server/"
-"fsf-html-style-sheet.html\">udhëzime për stilin</a>. Nëse do të donit 
të na "
-"ndihmonit, kemi një listë me <a href=\"/server/tasks.html\">punë</a> që "
-"duhen bërë në këtë site web. Krejt faqet tona pajtohen me <a 
href=\"http://";
-"www.anybrowser.org/campaign/\">Best Viewed with Any Browser</a>."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Just as we do not install proprietary software, we have a policy of not "
-"making links to pages that promote proprietary programs. We cannot make "
-"proprietary software disappear by not talking about it; information about "
-"proprietary software is widely available, and people who want it will get it "
-"somehow. But we prefer not to be participants in the process of advertising "
-"proprietary software."
-msgstr ""
-"Siç nuk instalojmë software pronësor, po ashtu e kemi rregull të mos "
-"krijojmë lidhje për te faqe që promovojnë programe pronësorë. Ne nuk 
mund "
-"ta zhdukim software-in pronësor thjesht duke mos folur për të; për 
software-"
-"in pronësor ka informacione gjithandej, dhe ata që e duan, do të gjejnë. 
"
-"Por ne parapëlqejmë të mos marrin pjesë në procesin e reklamimit të 
software-"
-"it pronësor."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"We also confine all links to text that is commercial in its tone to a few of "
-"our pages, where the topic makes such links appropriate. This is so we can "
-"avoid appearing to share the widespread assumption that money and business "
-"are the highest value in life."
-msgstr ""
-"Gjithashtu, çfarëdo lidhje te tekst që në tonin e tij është komercial, 
e "
-"kufizojmë në pak nga faqet tona, atje ku tema i bën të përshtatshme 
lidhje "
-"të tilla. Këtë e bëjmë që të shmangim të dukemi se jemi të të 
njëjtit "
-"mendim me idenë e gjithëpërhapur se paraja dhe biznesi janë vlerat më 
të "
-"larta në jetë."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Only <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</a> is used on this "
-"computer. The web server is the <a href=\"http://www.apache.org/\";>Apache "
-"web server</a>, which is distributed under the Apache license (a free "
-"software license). To support this server, we also use other free software "
-"developed by GNU volunteers and we maintain a <a href=\"/server/source/"
-"source.html\">list of such software</a>."
-msgstr ""
-"Në këtë kompjuter përdoret vetëm <a href=\"/philosophy/free-sw.html"
-"\">software i lirë</a>. Shërbyesi web është <a 
href=\"http://www.apache.org/";
-"\">shërbyesi web Apache</a>, që qarkullon nën lejen Apache (një leje "
-"software-i të lirë). Për të mbështetur këtë shërbyes përdorim 
gjithashtu "
-"tjetër software të lirë të zhvilluar nga vullnetarë të GNU-së dhe kemi 
një "
-"<a href=\"/server/source/source.html\">listë software-i të tillë</a>."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"We currently host through TowardEX and the Markley Group, who have "
-"graciously donated the bandwidth and colocation space for this system."
-msgstr ""
-"Tani strehohemi nga TowardEX dhe Markley Group, që na kanë dhuruar me 
mirësi "
-"bandë dhe vend për këtë sistem."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The operating system is Trisquel GNU/Linux, which is one example of a <a "
-"href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> system. Trisquel GNU/Linux is "
-"listed on <a href=\"/distros/free-distros.html\">our list of free GNU/Linux-"
-"distributions</a>."
-msgstr ""
-"Sistemi operativ është Trisquel GNU/Linux, i cili është një shembull 
sistemi "
-"<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a>. Trisquel GNU/Linux e "
-"gjeni te <a href=\"/distros/free-distros.html\">lista jonë e shpërndarjeve "
-"GNU/Linux të lira</a>."
+msgid "We have <a href=\"/server/irc-rules.html\">rules for official GNU and 
FSF IRC channels</a>."
+msgstr "Kemi <a href=\"/server/irc-rules.html\">rregullat tona për kanale 
zyrtarë IRC për GNU-në dhe FSF-në</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "We have <a href=\"/server/mirror.html\">information and advice for 
those wishing to mirror ftp.gnu.org</a>. (We no longer suggest mirroring 
www.gnu.org.)"
+msgstr "Kemi <a href=\"/server/mirror.html\">informacione dhe këshilla për 
këdo që dëshiron të krijojë pasqyrë të ftp.gnu.org</a>. (Nuk 
këshillojmë më të pasqyrohet www.gnu.org.)"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "For designing and authoring our web pages, we follow certain <a 
href=\"/server/fsf-html-style-sheet.html\">style guidelines</a>. If you would 
like to help, we have a list of <a href=\"/server/tasks.html\">tasks</a> that 
need to be done on this web site. All our pages are <a 
href=\"http://www.anybrowser.org/campaign/\";>Best Viewed with Any Browser</a>."
+msgstr "Për hartimin dhe krijimin e faqeve tona web, ndjekim disa <a 
href=\"/server/fsf-html-style-sheet.html\">udhëzime për stilin</a>. Nëse do 
të donit të na ndihmonit, kemi një listë me <a 
href=\"/server/tasks.html\">punë</a> që duhen bërë në këtë sajt web. 
Krejt faqet tona pajtohen me <a 
href=\"http://www.anybrowser.org/campaign/\";>Best Viewed with Any Browser</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Just as we do not install proprietary software, we have a policy of not 
making links to pages that promote proprietary programs. We cannot make 
proprietary software disappear by not talking about it; information about 
proprietary software is widely available, and people who want it will get it 
somehow. But we prefer not to be participants in the process of advertising 
proprietary software."
+msgstr "Siç nuk instalojmë software pronësor, po ashtu e kemi rregull të 
mos krijojmë lidhje për te faqe që promovojnë programe pronësorë. Ne nuk 
mund ta zhdukim software-in pronësor thjesht duke mos folur për të; për 
software-in pronësor ka informacione gjithandej, dhe ata që e duan, do të 
gjejnë. Por ne parapëlqejmë të mos marrin pjesë në procesin e reklamimit 
të software-it pronësor."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "We also confine all links to text that is commercial in its tone to a 
few of our pages, where the topic makes such links appropriate. This is so we 
can avoid appearing to share the widespread assumption that money and business 
are the highest value in life."
+msgstr "Gjithashtu, çfarëdo lidhje te tekst që në tonin e tij është 
komercial, e kufizojmë në pak nga faqet tona, atje ku tema i bën të 
përshtatshme lidhje të tilla. Këtë e bëjmë që të shmangim të dukemi 
se jemi të të njëjtit mendim me idenë e gjithëpërhapur se paraja dhe 
biznesi janë vlerat më të larta në jetë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Only <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</a> is used on 
this computer. The web server is the <a href=\"http://www.apache.org/\";>Apache 
web server</a>, which is distributed under the Apache license (a free software 
license). To support this server, we also use other free software developed by 
GNU volunteers and we maintain a <a href=\"/server/source/source.html\">list of 
such software</a>."
+msgstr "Në këtë kompjuter përdoret vetëm <a 
href=\"/philosophy/free-sw.html\">software i lirë</a>. Shërbyesi web është 
<a href=\"http://www.apache.org/\";>shërbyesi web Apache</a>, që qarkullon 
nën lejen Apache (një leje software-i të lirë). Për të mbështetur 
këtë shërbyes përdorim gjithashtu tjetër software të lirë të zhvilluar 
nga vullnetarë të GNU-së dhe kemi një <a 
href=\"/server/source/source.html\">listë software-i të tillë</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "We currently host through TowardEX and the Markley Group, who have 
graciously donated the bandwidth and colocation space for this system."
+msgstr "Tani strehohemi nga TowardEX dhe Markley Group, që na kanë dhuruar 
me mirësi bandë dhe vend për këtë sistem."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "The operating system is Trisquel GNU/Linux, which is one example of a 
<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> system. Trisquel GNU/Linux is 
listed on <a href=\"/distros/free-distros.html\">our list of free 
GNU/Linux-distributions</a>."
+msgstr "Sistemi operativ është Trisquel GNU/Linux, i cili është një 
shembull sistemi <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a>. Trisquel 
GNU/Linux e gjeni te <a href=\"/distros/free-distros.html\">lista jonë e 
shpërndarjeve GNU/Linux të lira</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
@@ -126,19 +61,8 @@
 msgstr " "
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
-"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
-"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
-"org&gt;</a>."
-msgstr ""
-"Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së "
-"dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. 
Ka "
-"gjithashtu <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> 
FSF-"
-"në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera 
mund "
-"të dërgohen te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
-"org&gt;</a>."
+msgid "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other 
corrections or suggestions can be sent to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr "Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; 
GNU-së dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu <a 
href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në. Njoftimet 
për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera mund të 
dërgohen te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #.     replace it with the translation of these two:
@@ -152,28 +76,16 @@
 #.     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
 #.     README</a>. 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
-"translations of this article."
-msgstr ""
-"Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
-"artikulli, ju lutemi, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
-"html\">README për përkthimet</a>."
+msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutemi, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 2013 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 2013 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
-"Kjo faqe mund të përdoret sipas një lejeje <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një lejeje <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
@@ -184,3 +96,4 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "U përditësua më:"
+

Index: server/po/sitemap.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/sitemap.sq.po,v
retrieving revision 1.141
retrieving revision 1.142
diff -u -b -r1.141 -r1.142
--- server/po/sitemap.sq.po   25 Feb 2014 18:00:00 -0000   1.141
+++ server/po/sitemap.sq.po   13 Mar 2014 23:01:00 -0000   1.142
@@ -1,74 +1,35 @@
+# Besnik Bleta <address@hidden>, 2014.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2014-02-25 17:55+0000\n"
-"PO-Revision-Date: \n"
+"PO-Revision-Date: 2014-03-14 01:01+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
-"Language-Team: \n"
-"Language: \n"
+"Language-Team: sq\n"
+"Language: sq\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
 "Outdated-Since: 2012-04-01 20:25-0300\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
 msgid "Site map of www.gnu.org - GNU Project - Free Software Foundation"
-msgstr "Hartë e site-it www.gnu.org - Projekti GNU - Free Software Foundation"
+msgstr "Hartë e sajtit www.gnu.org - Projekti GNU - Free Software Foundation"
 
 #. type: Content of: <style>
-msgid ""
-"span.topmost-title, #content a.topmost-title { font-size: 1.3em; font-"
-"weight: bold } #content dt a { font-weight: normal } #content dt { margin: "
-"0.1em } #content dd { margin-bottom: 0.2em }"
-msgstr ""
-"span.topmost-title, #content a.topmost-title { font-size: 1.3em; font-"
-"weight: bold } #content dt a { font-weight: normal } #content dt { margin: "
-"0.1em } #content dd { margin-bottom: 0.2em }"
+msgid "span.topmost-title, #content a.topmost-title { font-size: 1.3em; 
font-weight: bold } #content dt a { font-weight: normal } #content dt { margin: 
0.1em } #content dd { margin-bottom: 0.2em }"
+msgstr "span.topmost-title, #content a.topmost-title { font-size: 1.3em; 
font-weight: bold } #content dt a { font-weight: normal } #content dt { margin: 
0.1em } #content dd { margin-bottom: 0.2em }"
 
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "Site map of www.gnu.org"
-msgstr "Hartë e site-it për www.gnu.org"
+msgstr "Hartë e sajtit për www.gnu.org"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"[top-level directories: <a href=\"#directory-accessibility\">accessibility</"
-"a> <a href=\"#directory-award\">award</a> <a href=\"#directory-bulletins"
-"\">bulletins</a> <a href=\"#directory-contact\">contact</a> <a href="
-"\"#directory-copyleft\">copyleft</a> <a href=\"#directory-distros\">distros</"
-"a> <a href=\"#directory-doc\">doc</a> <a href=\"#directory-education"
-"\">education</a> <a href=\"#directory-encyclopedia\">encyclopedia</a> <a "
-"href=\"#directory-events\">events</a> <a href=\"#directory-fun\">fun</a> <a "
-"href=\"#directory-gnu\">gnu</a> <a href=\"#directory-graphics\">graphics</a> "
-"<a href=\"#directory-help\">help</a> <a href=\"#directory-licenses"
-"\">licenses</a> <a href=\"#directory-links\">links</a> <a href=\"#directory-"
-"manual\">manual</a> <a href=\"#directory-music\">music</a> <a href="
-"\"#directory-people\">people</a> <a href=\"#directory-philosophy"
-"\">philosophy</a> <a href=\"#directory-prep\">prep</a> <a href=\"#directory-"
-"press\">press</a> <a href=\"#directory-pronunciation\">pronunciation</a> <a "
-"href=\"#directory-server\">server</a> <a href=\"#directory-software"
-"\">software</a> <a href=\"#directory-testimonials\">testimonials</a> <a href="
-"\"#directory-thankgnus\">thankgnus</a> <a href=\"#directory-usenet\">usenet</"
-"a>]"
-msgstr ""
-"[drejtoritë e nivelit të epërm: <a href=\"#directory-accessibility"
-"\">hyrshmëri</a> <a href=\"#directory-award\">çmime</a> <a 
href=\"#directory-"
-"bulletins\">buletinë</a> <a href=\"#directory-contact\">kontakt</a> <a href="
-"\"#directory-copyleft\">copyleft</a> <a href=\"#directory-distros"
-"\">shpërndarje</a> <a href=\"#directory-doc\">dokumentim</a> <a href="
-"\"#directory-education\">edukim</a> <a href=\"#directory-encyclopedia"
-"\">enciklopedi</a> <a href=\"#directory-events\">veprimtari</a> <a href="
-"\"#directory-fun\">zbavitje</a> <a href=\"#directory-gnu\">gnu</a> <a href="
-"\"#directory-graphics\">grafikë</a> <a href=\"#directory-help\">ndihmë</a> "
-"<a href=\"#directory-licenses\">leje</a> <a href=\"#directory-links"
-"\">lidhje</a> <a href=\"#directory-manual\">doracakë</a> <a href="
-"\"#directory-music\">muzikë</a> <a href=\"#directory-people\">persona</a> <a 
"
-"href=\"#directory-philosophy\">filozofi</a> <a href=\"#directory-prep"
-"\">prep</a> <a href=\"#directory-press\">shtypi</a> <a href=\"#directory-"
-"pronunciation\">shqiptim</a> <a href=\"#directory-server\">shërbyes</a> <a "
-"href=\"#directory-software\">software</a> <a href=\"#directory-testimonials"
-"\">dëshmi</a> <a href=\"#directory-thankgnus\">thankgnus</a> <a href="
-"\"#directory-usenet\">usenet</a>]"
+msgid "[top-level directories: <a 
href=\"#directory-accessibility\">accessibility</a> <a 
href=\"#directory-award\">award</a> <a 
href=\"#directory-bulletins\">bulletins</a> <a 
href=\"#directory-contact\">contact</a> <a 
href=\"#directory-copyleft\">copyleft</a> <a 
href=\"#directory-distros\">distros</a> <a href=\"#directory-doc\">doc</a> <a 
href=\"#directory-education\">education</a> <a 
href=\"#directory-encyclopedia\">encyclopedia</a> <a 
href=\"#directory-events\">events</a> <a href=\"#directory-fun\">fun</a> <a 
href=\"#directory-gnu\">gnu</a> <a href=\"#directory-graphics\">graphics</a> <a 
href=\"#directory-help\">help</a> <a href=\"#directory-licenses\">licenses</a> 
<a href=\"#directory-links\">links</a> <a href=\"#directory-manual\">manual</a> 
<a href=\"#directory-music\">music</a> <a href=\"#directory-people\">people</a> 
<a href=\"#directory-philosophy\">philosophy</a> <a 
href=\"#directory-prep\">prep</a> <a href=\"#directory-press\">press</a> <a 
href=\"#directory-pronunciation\">pronunciation</a> <a 
href=\"#directory-server\">server</a> <a 
href=\"#directory-software\">software</a> <a 
href=\"#directory-testimonials\">testimonials</a> <a 
href=\"#directory-thankgnus\">thankgnus</a> <a 
href=\"#directory-usenet\">usenet</a>]"
+msgstr "[drejtoritë e nivelit të epërm: <a 
href=\"#directory-accessibility\">hyrshmëri</a> <a 
href=\"#directory-award\">çmime</a> <a 
href=\"#directory-bulletins\">buletinë</a> <a 
href=\"#directory-contact\">kontakt</a> <a 
href=\"#directory-copyleft\">copyleft</a> <a 
href=\"#directory-distros\">shpërndarje</a> <a 
href=\"#directory-doc\">dokumentim</a> <a 
href=\"#directory-education\">edukim</a> <a 
href=\"#directory-encyclopedia\">enciklopedi</a> <a 
href=\"#directory-events\">veprimtari</a> <a 
href=\"#directory-fun\">zbavitje</a> <a href=\"#directory-gnu\">gnu</a> <a 
href=\"#directory-graphics\">grafikë</a> <a 
href=\"#directory-help\">ndihmë</a> <a href=\"#directory-licenses\">leje</a> 
<a href=\"#directory-links\">lidhje</a> <a 
href=\"#directory-manual\">doracakë</a> <a 
href=\"#directory-music\">muzikë</a> <a href=\"#directory-people\">persona</a> 
<a href=\"#directory-philosophy\">filozofi</a> <a 
href=\"#directory-prep\">prep</a> <a href=\"#directory-press\">shtypi</a> <a 
href=\"#directory-pronunciation\">shqiptim</a> <a 
href=\"#directory-server\">shërbyes</a> <a 
href=\"#directory-software\">software</a> <a 
href=\"#directory-testimonials\">dëshmi</a> <a 
href=\"#directory-thankgnus\">thankgnus</a> <a 
href=\"#directory-usenet\">usenet</a>]"
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid "<a href=\"/keepingup.html\">keepingup.html</a>"
@@ -87,12 +48,8 @@
 msgstr "Çfarë Ofrojmë"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid ""
-"<a class=\"topmost-title\" href=\"/accessibility/accessibility.html"
-"\">accessibility</a>"
-msgstr ""
-"<a class=\"topmost-title\" href=\"/accessibility/accessibility.html"
-"\">accessibility</a>"
+msgid "<a class=\"topmost-title\" 
href=\"/accessibility/accessibility.html\">accessibility</a>"
+msgstr "<a class=\"topmost-title\" 
href=\"/accessibility/accessibility.html\">përdorshmëri</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><span>
 msgid "<span class=\"topmost-title\">"
@@ -108,7 +65,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
 msgid "<a class=\"topmost-title\" href=\"/award/award.html\">award</a>"
-msgstr "<a class=\"topmost-title\" href=\"/award/award.html\">award</a>"
+msgstr "<a class=\"topmost-title\" href=\"/award/award.html\">çmim</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><span>
 msgid "Prior Years' Free Software Awards"
@@ -149,7 +106,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Free Software Award Nominees, 1998"
-msgstr " Të propozuarit për Çmimin e Software-it të Lirë, 1998"
+msgstr "Të propozuarit për Çmimin e Software-it të Lirë, 1998"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/award/1999/1999.html\">award/1999</a>"
@@ -197,10 +154,8 @@
 msgstr "<a href=\"/award/2003/2003-call.html\">2003-call.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid ""
-"<a class=\"topmost-title\" href=\"/bulletins/bulletins.html\">bulletins</a>"
-msgstr ""
-"<a class=\"topmost-title\" href=\"/bulletins/bulletins.html\">bulletins</a>"
+msgid "<a class=\"topmost-title\" 
href=\"/bulletins/bulletins.html\">bulletins</a>"
+msgstr "<a class=\"topmost-title\" 
href=\"/bulletins/bulletins.html\">buletine</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><span>
@@ -400,20 +355,16 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/bulletins/gnustatus-2011-01.html\">gnustatus-2011-01.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/bulletins/gnustatus-2011-01.html\">gnustatus-2011-01.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/bulletins/gnustatus-2011-01.html\">gnustatus-2011-01.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/bulletins/gnustatus-2011-01.html\">gnustatus-2011-01.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GNU Status Reports: January 2011"
 msgstr "Raporte mbi Gjendjen e GNU-së: Janar 2011"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/bulletins/gnustatus-2011-10.html\">gnustatus-2011-10.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/bulletins/gnustatus-2011-10.html\">gnustatus-2011-10.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/bulletins/gnustatus-2011-10.html\">gnustatus-2011-10.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/bulletins/gnustatus-2011-10.html\">gnustatus-2011-10.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GNU Status Reports: October 2011"
@@ -429,7 +380,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
 msgid "<a class=\"topmost-title\" href=\"/contact/contact.html\">contact</a>"
-msgstr "<a class=\"topmost-title\" href=\"/contact/contact.html\">contact</a>"
+msgstr "<a class=\"topmost-title\" href=\"/contact/contact.html\">kontakte</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><span>
 msgid "Contacting the GNU project"
@@ -444,10 +395,8 @@
 msgstr "Komiteti Këshillimor i GNU-së"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid ""
-"<a class=\"topmost-title\" href=\"/copyleft/copyleft.html\">copyleft</a>"
-msgstr ""
-"<a class=\"topmost-title\" href=\"/copyleft/copyleft.html\">copyleft</a>"
+msgid "<a class=\"topmost-title\" 
href=\"/copyleft/copyleft.html\">copyleft</a>"
+msgstr "<a class=\"topmost-title\" 
href=\"/copyleft/copyleft.html\">copyleft</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><span>
 msgid "What is Copyleft?"
@@ -455,7 +404,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
 msgid "<a class=\"topmost-title\" href=\"/distros/distros.html\">distros</a>"
-msgstr "<a class=\"topmost-title\" href=\"/distros/distros.html\">distros</a>"
+msgstr "<a class=\"topmost-title\" 
href=\"/distros/distros.html\">shpërndarje</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><span>
 msgid "GNU/Linux Distros"
@@ -478,24 +427,16 @@
 msgstr "Shpërndarje GNU/Linux të Lira"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/distros/free-system-distribution-guidelines.html\">free-system-"
-"distribution-guidelines.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/distros/free-system-distribution-guidelines.html\">free-system-"
-"distribution-guidelines.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/distros/free-system-distribution-guidelines.html\">free-system-distribution-guidelines.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/distros/free-system-distribution-guidelines.html\">free-system-distribution-guidelines.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Guidelines for Free System Distributions"
 msgstr "Udhëzime për Shpërndarje Sistemesh të Lirë"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/distros/optionally-free-not-enough.html\">optionally-free-not-"
-"enough.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/distros/optionally-free-not-enough.html\">optionally-free-not-"
-"enough.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/distros/optionally-free-not-enough.html\">optionally-free-not-enough.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/distros/optionally-free-not-enough.html\">optionally-free-not-enough.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Optionally Free Is Not Enough"
@@ -511,7 +452,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
 msgid "<a class=\"topmost-title\" href=\"/doc/doc.html\">doc</a>"
-msgstr "<a class=\"topmost-title\" href=\"/doc/doc.html\">doc</a>"
+msgstr "<a class=\"topmost-title\" href=\"/doc/doc.html\">dokumentim</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><span>
 msgid "Documentation of the GNU Project"
@@ -526,57 +467,40 @@
 msgstr "Libra të Lirë nga Botues të Tjerë"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid ""
-"<a class=\"topmost-title\" href=\"/education/education.html\">education</a>"
-msgstr ""
-"<a class=\"topmost-title\" href=\"/education/education.html\">education</a>"
+msgid "<a class=\"topmost-title\" 
href=\"/education/education.html\">education</a>"
+msgstr "<a class=\"topmost-title\" 
href=\"/education/education.html\">arsim</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><span>
 msgid "Free Software and Education"
 msgstr "Software-i i Lirë dhe Arsimi"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/education/edu-cases-argentina-ecen.html\">edu-cases-argentina-"
-"ecen.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/education/edu-cases-argentina-ecen.html\">edu-cases-argentina-"
-"ecen.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/education/edu-cases-argentina-ecen.html\">edu-cases-argentina-ecen.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/education/edu-cases-argentina-ecen.html\">edu-cases-argentina-ecen.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Escuela Cristiana Evang&eacute;lica de Neuqu&eacute;n (ECEN)"
-msgstr ""
-"Escuela Cristiana Evang&eacute;lica de Neuqu&eacute;n (ECEN) - Projekt GNU"
+msgstr "Escuela Cristiana Evang&eacute;lica de Neuqu&eacute;n (ECEN) - Projekt 
GNU"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/education/edu-cases-argentina.html\">edu-cases-argentina.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/education/edu-cases-argentina.html\">edu-cases-argentina.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/education/edu-cases-argentina.html\">edu-cases-argentina.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/education/edu-cases-argentina.html\">edu-cases-argentina.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Case Studies in Argentina"
 msgstr "Shembuj nga Argjentina"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/education/edu-cases-india-ambedkar.html\">edu-cases-india-"
-"ambedkar.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/education/edu-cases-india-ambedkar.html\">edu-cases-india-"
-"ambedkar.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/education/edu-cases-india-ambedkar.html\">edu-cases-india-ambedkar.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/education/edu-cases-india-ambedkar.html\">edu-cases-india-ambedkar.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Ambedkar Community Computing Center (AC3)"
 msgstr "Ambedkar Community Computing Center (AC3)"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/education/edu-cases-india-irimpanam.html\">edu-cases-india-"
-"irimpanam.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/education/edu-cases-india-irimpanam.html\">edu-cases-india-"
-"irimpanam.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/education/edu-cases-india-irimpanam.html\">edu-cases-india-irimpanam.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/education/edu-cases-india-irimpanam.html\">edu-cases-india-irimpanam.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Vocational Higher Secondary School Irimpanam"
@@ -638,38 +562,27 @@
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Why Schools Should Exclusively Use Free Software"
-msgstr ""
-"Pse do të Duhej Që Shkollat të Përdornin Përjashtimisht Software të 
Lirë"
+msgstr "Pse do të Duhej Që Shkollat të Përdornin Përjashtimisht Software 
të Lirë"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/education/edu-software-gcompris.html\">edu-software-gcompris."
-"html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/education/edu-software-gcompris.html\">edu-software-gcompris."
-"html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/education/edu-software-gcompris.html\">edu-software-gcompris.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/education/edu-software-gcompris.html\">edu-software-gcompris.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GCompris"
 msgstr "GCompris"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/education/edu-software-gimp.html\">edu-software-gimp.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/education/edu-software-gimp.html\">edu-software-gimp.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/education/edu-software-gimp.html\">edu-software-gimp.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/education/edu-software-gimp.html\">edu-software-gimp.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GIMP"
 msgstr "GIMP"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/education/edu-software-tuxpaint.html\">edu-software-tuxpaint."
-"html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/education/edu-software-tuxpaint.html\">edu-software-tuxpaint."
-"html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/education/edu-software-tuxpaint.html\">edu-software-tuxpaint.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/education/edu-software-tuxpaint.html\">edu-software-tuxpaint.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Tux Paint"
@@ -705,9 +618,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Why Educational Institutions Should Use and Teach Free Software"
-msgstr ""
-"Pse Institucionet Arsimore Do të Duhej të Përdornin dhe Ta Jepnin Mësim "
-"Software-in e Lirë"
+msgstr "Pse Institucionet Arsimore Do të Duhej të Përdornin dhe Ta Jepnin 
Mësim Software-in e Lirë"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dt>
@@ -723,22 +634,16 @@
 msgstr "Materiale të Ndryshme Mbi Arsimin"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid ""
-"<a class=\"topmost-title\" href=\"/encyclopedia/encyclopedia.html"
-"\">encyclopedia</a>"
-msgstr ""
-"<a class=\"topmost-title\" href=\"/encyclopedia/encyclopedia.html"
-"\">encyclopedia</a>"
+msgid "<a class=\"topmost-title\" 
href=\"/encyclopedia/encyclopedia.html\">encyclopedia</a>"
+msgstr "<a class=\"topmost-title\" 
href=\"/encyclopedia/encyclopedia.html\">encyclopedia</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><span>
 msgid "The Free Encyclopedia Project"
 msgstr "Projekti i Enciklopedisë së Lirë"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/encyclopedia/free-encyclopedia.html\">free-encyclopedia.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/encyclopedia/free-encyclopedia.html\">free-encyclopedia.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/encyclopedia/free-encyclopedia.html\">free-encyclopedia.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/encyclopedia/free-encyclopedia.html\">free-encyclopedia.html</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
@@ -747,7 +652,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
 msgid "<a class=\"topmost-title\" href=\"/events/events.html\">events</a>"
-msgstr "<a class=\"topmost-title\" href=\"/events/events.html\">events</a>"
+msgstr "<a class=\"topmost-title\" href=\"/events/events.html\">veprimtari</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><span>
 msgid "Records of Past FSF and GNU Events"
@@ -762,18 +667,12 @@
 msgstr "Darkë Për Mbledhje Fondesh për FSF-në"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/events/first-assoc-members-meeting.html\">first-assoc-members-"
-"meeting.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/events/first-assoc-members-meeting.html\">first-assoc-members-"
-"meeting.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/events/first-assoc-members-meeting.html\">first-assoc-members-meeting.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/events/first-assoc-members-meeting.html\">first-assoc-members-meeting.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid ""
-"The first annual FSF Associate Membership meeting, MIT Campus, Cambridge, MA"
-msgstr ""
-"Mbledhja e parë vjetore e Anëtarëve Shok të FSF-së, MIT Campus, 
Cambridge, MA"
+msgid "The first annual FSF Associate Membership meeting, MIT Campus, 
Cambridge, MA"
+msgstr "Mbledhja e parë vjetore e Anëtarëve Shok të FSF-së, MIT Campus, 
Cambridge, MA"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/events/nyc-2004-01.html\">nyc-2004-01.html</a>"
@@ -784,22 +683,16 @@
 msgstr "Veprimtari në Nju Jork, gjatë 20-23 Janarit, 2004"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/events/porto-tech-city-2001.html\">porto-tech-city-2001.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/events/porto-tech-city-2001.html\">porto-tech-city-2001.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/events/porto-tech-city-2001.html\">porto-tech-city-2001.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/events/porto-tech-city-2001.html\">porto-tech-city-2001.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Porto, Technological City"
 msgstr "Porto, Qyteti Teknologjik"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/events/rms-nyu-2001-transcript.html\">rms-nyu-2001-transcript."
-"html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/events/rms-nyu-2001-transcript.html\">rms-nyu-2001-transcript."
-"html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/events/rms-nyu-2001-transcript.html\">rms-nyu-2001-transcript.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/events/rms-nyu-2001-transcript.html\">rms-nyu-2001-transcript.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Free Software: Freedom and Cooperation"
@@ -814,12 +707,8 @@
 msgstr "SCO Pa Frikë"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/events/usenix-2001-lifetime-achievement.html\">usenix-2001-"
-"lifetime-achievement.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/events/usenix-2001-lifetime-achievement.html\">usenix-2001-"
-"lifetime-achievement.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/events/usenix-2001-lifetime-achievement.html\">usenix-2001-lifetime-achievement.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/events/usenix-2001-lifetime-achievement.html\">usenix-2001-lifetime-achievement.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Pictures from Usenix 2001"
@@ -827,7 +716,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
 msgid "<a class=\"topmost-title\" href=\"/fun/humor.html\">fun</a>"
-msgstr "<a class=\"topmost-title\" href=\"/fun/humor.html\">fun</a>"
+msgstr "<a class=\"topmost-title\" href=\"/fun/humor.html\">zbavitje</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><span>
 msgid "Laugh along with GNU"
@@ -835,13 +724,11 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/fun/jokes/\">fun/jokes</a>"
-msgstr "<a href=\"/fun/jokes/\">fun/jokes</a>"
+msgstr "<a href=\"/fun/jokes/\">zbavitje/anekdota</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/10-kinds-of-people.html\">10-kinds-of-people.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/fun/jokes/10-kinds-of-people.html\">10-kinds-of-people.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/fun/jokes/10-kinds-of-people.html\">10-kinds-of-people.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/fun/jokes/10-kinds-of-people.html\">10-kinds-of-people.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "10 Kinds of People in the World"
@@ -991,11 +878,8 @@
 msgstr "<a href=\"/fun/jokes/evilmalware.html\">evilmalware.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
-msgid ""
-"&ldquo;Why GNU/Linux Viruses are fairly uncommon&rdquo; from Charlie Harvey"
-msgstr ""
-"&ldquo;Pse Viruset për GNU/Linux janë thuajse të pazakontë&rdquo; prej "
-"Charlie Harvey-it"
+msgid "&ldquo;Why GNU/Linux Viruses are fairly uncommon&rdquo; from Charlie 
Harvey"
+msgstr "&ldquo;Pse Viruset për GNU/Linux janë thuajse të pazakontë&rdquo; 
prej Charlie Harvey-it"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/fun/jokes/filks.html\">filks.html</a>"
@@ -1098,10 +982,8 @@
 msgstr "GNU Jive"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/gnuemacs.acro.exp.html\">gnuemacs.acro.exp.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/fun/jokes/gnuemacs.acro.exp.html\">gnuemacs.acro.exp.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/fun/jokes/gnuemacs.acro.exp.html\">gnuemacs.acro.exp.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/fun/jokes/gnuemacs.acro.exp.html\">gnuemacs.acro.exp.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Some funny acronym expansions of Emacs"
@@ -1120,16 +1002,12 @@
 msgstr "<a href=\"/fun/jokes/gospel.html\">gospel.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
-msgid ""
-"Rules, Sins, Virtues, Gods and more of The Church of EMACS according to The "
-"Gospel of Prophet Antony"
+msgid "Rules, Sins, Virtues, Gods and more of The Church of EMACS according to 
The Gospel of Prophet Antony"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/gullibility.virus.html\">gullibility.virus.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/fun/jokes/gullibility.virus.html\">gullibility.virus.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/fun/jokes/gullibility.virus.html\">gullibility.virus.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/fun/jokes/gullibility.virus.html\">gullibility.virus.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Gullibility Virus"
@@ -1176,10 +1054,8 @@
 msgstr "Gëzuar Vitin e Ri në 4 gjuhë"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/hello_world_patent.html\">hello_world_patent.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/fun/jokes/hello_world_patent.html\">hello_world_patent.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/fun/jokes/hello_world_patent.html\">hello_world_patent.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/fun/jokes/hello_world_patent.html\">hello_world_patent.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "The YAAS Foundation Patent Suit"
@@ -1194,10 +1070,8 @@
 msgstr "Njatjeta Botë!"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/know.your.sysadmin.html\">know.your.sysadmin.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/fun/jokes/know.your.sysadmin.html\">know.your.sysadmin.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/fun/jokes/know.your.sysadmin.html\">know.your.sysadmin.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/fun/jokes/know.your.sysadmin.html\">know.your.sysadmin.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Know your System Administrator"
@@ -1373,10 +1247,8 @@
 msgstr "Udhërrëfyes për Përdoruesit e Përparuar"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/purchase.agreement.html\">purchase.agreement.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/fun/jokes/purchase.agreement.html\">purchase.agreement.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/fun/jokes/purchase.agreement.html\">purchase.agreement.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/fun/jokes/purchase.agreement.html\">purchase.agreement.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Disclaimer!"
@@ -1415,10 +1287,8 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/santa_comes_to_town.html\">santa_comes_to_town.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/fun/jokes/santa_comes_to_town.html\">santa_comes_to_town.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/fun/jokes/santa_comes_to_town.html\">santa_comes_to_town.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/fun/jokes/santa_comes_to_town.html\">santa_comes_to_town.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Santa Claus is coming to town"
@@ -1468,12 +1338,8 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/top-10-election-2000-bumper-stickers.html\">top-10-"
-"election-2000-bumper-stickers.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/fun/jokes/top-10-election-2000-bumper-stickers.html\">top-10-"
-"election-2000-bumper-stickers.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/fun/jokes/top-10-election-2000-bumper-stickers.html\">top-10-election-2000-bumper-stickers.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/fun/jokes/top-10-election-2000-bumper-stickers.html\">top-10-election-2000-bumper-stickers.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Top 10 Election 2000 Bumper Stickers"
@@ -1560,12 +1426,8 @@
 msgstr "Sinjalizim Virusi"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/fun/jokes/welcome-to-gnu-emacs.html\">welcome-to-gnu-emacs.html</"
-"a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/fun/jokes/welcome-to-gnu-emacs.html\">welcome-to-gnu-emacs.html</"
-"a>"
+msgid "<a 
href=\"/fun/jokes/welcome-to-gnu-emacs.html\">welcome-to-gnu-emacs.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/fun/jokes/welcome-to-gnu-emacs.html\">welcome-to-gnu-emacs.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GNU Emacs Song"
@@ -1597,7 +1459,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/fun/spam/\">fun/spam</a>"
-msgstr "<a href=\"/fun/spam/\">fun/spam</a>"
+msgstr "<a href=\"/fun/spam/\">zbavitje/spam</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/fun/spam/darkprofits.html\">darkprofits.html</a>"
@@ -1664,22 +1526,16 @@
 msgstr "FAQ për GNU/Linux nga Richard Stallman"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">gnu-users-never-heard-of-"
-"gnu.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">gnu-users-never-heard-of-"
-"gnu.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">gnu-users-never-heard-of-gnu.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">gnu-users-never-heard-of-gnu.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GNU Users Who Have Never Heard of GNU"
 msgstr "Përdorues GNU Që Nuk Kanë Dëgjuar Kurrë për GNU-në"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/gnu/initial-announcement.html\">initial-announcement.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/gnu/initial-announcement.html\">initial-announcement.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/gnu/initial-announcement.html\">initial-announcement.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/gnu/initial-announcement.html\">initial-announcement.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Initial Announcement"
@@ -1726,10 +1582,8 @@
 msgstr "Ç'përmban Emri?"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid ""
-"<a class=\"topmost-title\" href=\"/graphics/graphics.html\">graphics</a>"
-msgstr ""
-"<a class=\"topmost-title\" href=\"/graphics/graphics.html\">graphics</a>"
+msgid "<a class=\"topmost-title\" 
href=\"/graphics/graphics.html\">graphics</a>"
+msgstr "<a class=\"topmost-title\" 
href=\"/graphics/graphics.html\">grafikë</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><span>
 msgid "The GNU Art Gallery"
@@ -1786,8 +1640,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/graphics/alternative-ascii.html\">alternative-ascii.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/alternative-ascii.html\">alternative-ascii.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/graphics/alternative-ascii.html\">alternative-ascii.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "An Alternative ASCII GNU"
@@ -1877,12 +1730,8 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/digital-restrictions-management.html\">digital-"
-"restrictions-management.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/digital-restrictions-management.html\">digital-"
-"restrictions-management.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/graphics/digital-restrictions-management.html\">digital-restrictions-management.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/graphics/digital-restrictions-management.html\">digital-restrictions-management.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GNU Art - Digital Restrictions Management"
@@ -1972,8 +1821,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/graphics/gnu-ascii-liberty.html\">gnu-ascii-liberty.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/gnu-ascii-liberty.html\">gnu-ascii-liberty.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/graphics/gnu-ascii-liberty.html\">gnu-ascii-liberty.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GNU is Liberty"
@@ -2010,10 +1858,9 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-#, fuzzy
 #| msgid "GNU Jive"
 msgid "GNU Inside"
-msgstr "GNU Jive"
+msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/graphics/gnu-jacket.html\">gnu-jacket.html</a>"
@@ -2106,10 +1953,8 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/historic-gnu-press.html\">historic-gnu-press.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/historic-gnu-press.html\">historic-gnu-press.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/graphics/historic-gnu-press.html\">historic-gnu-press.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/graphics/historic-gnu-press.html\">historic-gnu-press.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Historic GNU press items"
@@ -2195,17 +2040,16 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Nandakumar's GNU Poster"
-msgstr "Poster GNU nga Nandakumar"
+msgstr "Afishe GNU nga Nandakumar"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/graphics/navaneeth-gnu.html\">navaneeth-gnu.html</a>"
 msgstr "<a href=\"/graphics/navaneeth-gnu.html\">navaneeth-gnu.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-#, fuzzy
 #| msgid "Nandakumar's GNU Poster"
 msgid "Navaneeth's GNU Poster"
-msgstr "Poster GNU nga Nandakumar"
+msgstr "Afishe GNU nga Navaneeth"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/graphics/package-logos.html\">package-logos.html</a>"
@@ -2253,10 +2097,9 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-#, fuzzy
 #| msgid "GNU Avatars"
 msgid "GNU Characters"
-msgstr "Avatarë GNU"
+msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/graphics/slickgnu.html\">slickgnu.html</a>"
@@ -2264,7 +2107,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "A slick GNU logo by Brian Bush"
-msgstr "Një logo e e lëmuar GNU nga Brian Bush"
+msgstr "Një logo e lëmuar GNU nga Brian Bush"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/graphics/social.html\">social.html</a>"
@@ -2345,7 +2188,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/graphics/adrienne/index.html\">graphics/adrienne</a>"
-msgstr "<a href=\"/graphics/adrienne/index.html\">graphics/adrienne</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/adrienne/index.html\">grafikë/adrienne</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd>
 msgid "Adrienne Thompson's GNU art"
@@ -2353,49 +2196,41 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/graphics/bahlon/index.html\">graphics/bahlon</a>"
-msgstr "<a href=\"/graphics/bahlon/index.html\">graphics/bahlon</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/bahlon/index.html\">grafikë/bahlon</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd>
 msgid "Georg Bahlon's 3D GNU head"
-msgstr "Krye GNU-je në #D nga Georg Bahlon"
+msgstr "Krye GNU-je në 3D nga Georg Bahlon"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/graphics/behroze/index.html\">graphics/behroze</a>"
-msgstr "<a href=\"/graphics/behroze/index.html\">graphics/behroze</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/behroze/index.html\">grafikë/behroze</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd>
 msgid "Behroze Nejaati's GNU art"
 msgstr "Art GNU nga Behroze Nejaati"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/fsfsociety/fsfsociety.html\">graphics/fsfsociety</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/fsfsociety/fsfsociety.html\">graphics/fsfsociety</a>"
+msgid "<a 
href=\"/graphics/fsfsociety/fsfsociety.html\">graphics/fsfsociety</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/graphics/fsfsociety/fsfsociety.html\">grafikë/fsfsociety</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd>
-#, fuzzy
 #| msgid "GNU is Liberty"
 msgid "GNU Party"
-msgstr "GNU do të thotë Liri"
+msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/gnu-and-freedo/gnu-and-freedo.html\">graphics/gnu-and-"
-"freedo</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/gnu-and-freedo/gnu-and-freedo.html\">graphics/gnu-and-"
-"freedo</a>"
+msgid "<a 
href=\"/graphics/gnu-and-freedo/gnu-and-freedo.html\">graphics/gnu-and-freedo</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/graphics/gnu-and-freedo/gnu-and-freedo.html\">grafikë/gnu-and-freedo</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd>
-#, fuzzy
 #| msgid "Linux, GNU, and freedom"
 msgid "GNU and Freedo"
-msgstr "Linux-i, GNU-ja, dhe liria"
+msgstr "GNU-ja dhe Freedo"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/graphics/gnu-post/index.html\">graphics/gnu-post</a>"
-msgstr "<a href=\"/graphics/gnu-post/index.html\">graphics/gnu-post</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/gnu-post/index.html\">grafikë/gnu-post</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd>
 msgid "GNU Post images"
@@ -2403,7 +2238,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
 msgid "<a class=\"topmost-title\" href=\"/help/help.html\">help</a>"
-msgstr "<a class=\"topmost-title\" href=\"/help/help.html\">help</a>"
+msgstr "<a class=\"topmost-title\" href=\"/help/help.html\">ndihmë</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><span>
 msgid "Helping the GNU Project and the Free Software Movement"
@@ -2426,10 +2261,8 @@
 msgstr "Si të kihet ndihmë rreth software-eve GNU"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/help/gnu-bucks-recipients.html\">gnu-bucks-recipients.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/help/gnu-bucks-recipients.html\">gnu-bucks-recipients.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/help/gnu-bucks-recipients.html\">gnu-bucks-recipients.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/help/gnu-bucks-recipients.html\">gnu-bucks-recipients.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GNU Bucks Recipients"
@@ -2461,10 +2294,8 @@
 msgstr "Si të Krijoni Lidhje Internet Për Te Projekti GNU"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid ""
-"<a class=\"topmost-title\" href=\"/licenses/licenses.html\">licenses</a>"
-msgstr ""
-"<a class=\"topmost-title\" href=\"/licenses/licenses.html\">licenses</a>"
+msgid "<a class=\"topmost-title\" 
href=\"/licenses/licenses.html\">licenses</a>"
+msgstr "<a class=\"topmost-title\" 
href=\"/licenses/licenses.html\">licenca</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><span>
 msgid "Licenses"
@@ -2476,8 +2307,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "FSF Seminar: Detailed Study and Analysis of GPL and LGPL"
-msgstr ""
-"Seminar i FSF-së: Studim dhe Analizë e Hollësishme e GPL-së dhe LGPL-së"
+msgstr "Seminar i FSF-së: Studim dhe Analizë e Hollësishme e GPL-së dhe 
LGPL-së"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/licenses/210104_seminar.html\">210104_seminar.html</a>"
@@ -2488,10 +2318,8 @@
 msgstr "Seminar i FSF-së: Shembull dhe Etika Ligjore"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/agpl-3.0-standalone.html\">agpl-3.0-standalone.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/agpl-3.0-standalone.html\">agpl-3.0-standalone.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/licenses/agpl-3.0-standalone.html\">agpl-3.0-standalone.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/licenses/agpl-3.0-standalone.html\">agpl-3.0-standalone.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GNU Affero General Public License"
@@ -2502,12 +2330,8 @@
 msgstr "<a href=\"/licenses/agpl-3.0.html\">agpl-3.0.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/autoconf-exception-3.0.html\">autoconf-exception-3.0."
-"html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/autoconf-exception-3.0.html\">autoconf-exception-3.0."
-"html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/licenses/autoconf-exception-3.0.html\">autoconf-exception-3.0.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/licenses/autoconf-exception-3.0.html\">autoconf-exception-3.0.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Autoconf Configure Script Exception"
@@ -2531,12 +2355,8 @@
 msgstr "The eCos license version 2.0"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/eiffel-forum-license-2.html\">eiffel-forum-license-2."
-"html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/eiffel-forum-license-2.html\">eiffel-forum-license-2."
-"html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/licenses/eiffel-forum-license-2.html\">eiffel-forum-license-2.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/licenses/eiffel-forum-license-2.html\">eiffel-forum-license-2.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Eiffel Forum License, version 2"
@@ -2559,10 +2379,8 @@
 msgstr "FAQ mbi GFDL v1.3"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/fdl-1.3-standalone.html\">fdl-1.3-standalone.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/fdl-1.3-standalone.html\">fdl-1.3-standalone.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/licenses/fdl-1.3-standalone.html\">fdl-1.3-standalone.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/licenses/fdl-1.3-standalone.html\">fdl-1.3-standalone.html</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
@@ -2591,24 +2409,19 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Tips on Using the GNU Free Documentation License"
-msgstr "Tips on Using the GNU Free Documentation License"
+msgstr "Ndihmëza rreth Përdorimit të licencës GNU Free Documentation 
License"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/licenses/gcc-exception-3.0.html\">gcc-exception-3.0.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/gcc-exception-3.0.html\">gcc-exception-3.0.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/licenses/gcc-exception-3.0.html\">gcc-exception-3.0.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GCC Runtime Library Exception 3.0"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/gcc-exception-3.1-faq.html\">gcc-exception-3.1-faq.html</"
-"a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/gcc-exception-3.1-faq.html\">gcc-exception-3.1-faq.html</"
-"a>"
+msgid "<a 
href=\"/licenses/gcc-exception-3.1-faq.html\">gcc-exception-3.1-faq.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/licenses/gcc-exception-3.1-faq.html\">gcc-exception-3.1-faq.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GCC Runtime Library Exception Rationale and FAQ"
@@ -2616,18 +2429,15 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/licenses/gcc-exception-3.1.html\">gcc-exception-3.1.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/gcc-exception-3.1.html\">gcc-exception-3.1.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/licenses/gcc-exception-3.1.html\">gcc-exception-3.1.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GCC Runtime Library Exception"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/gpl-3.0-standalone.html\">gpl-3.0-standalone.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/gpl-3.0-standalone.html\">gpl-3.0-standalone.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/licenses/gpl-3.0-standalone.html\">gpl-3.0-standalone.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/licenses/gpl-3.0-standalone.html\">gpl-3.0-standalone.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GNU General Public License v3.0"
@@ -2667,8 +2477,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/licenses/gplv3-the-program.html\">gplv3-the-program.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/gplv3-the-program.html\">gplv3-the-program.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/licenses/gplv3-the-program.html\">gplv3-the-program.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "What does &quot;the Program&quot; mean in GPLv3?"
@@ -2683,12 +2492,8 @@
 msgstr "Problemet e HESSLA-s"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/javascript-labels-rationale.html\">javascript-labels-"
-"rationale.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/javascript-labels-rationale.html\">javascript-labels-"
-"rationale.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/licenses/javascript-labels-rationale.html\">javascript-labels-rationale.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/licenses/javascript-labels-rationale.html\">javascript-labels-rationale.html</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
@@ -2697,8 +2502,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/licenses/javascript-labels.html\">javascript-labels.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/javascript-labels.html\">javascript-labels.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/licenses/javascript-labels.html\">javascript-labels.html</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
@@ -2706,10 +2510,8 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/lgpl-3.0-standalone.html\">lgpl-3.0-standalone.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/lgpl-3.0-standalone.html\">lgpl-3.0-standalone.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/licenses/lgpl-3.0-standalone.html\">lgpl-3.0-standalone.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/licenses/lgpl-3.0-standalone.html\">lgpl-3.0-standalone.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GNU Lesser General Public License v3.0"
@@ -2740,22 +2542,16 @@
 msgstr "Leje të Ndryshme dhe Komente rreth Tyre"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/license-recommendations.html\">license-recommendations."
-"html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/license-recommendations.html\">license-recommendations."
-"html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/licenses/license-recommendations.html\">license-recommendations.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/licenses/license-recommendations.html\">license-recommendations.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "How to choose a license for your own work"
 msgstr "Si të zgjidhni një leje për veprën tuaj"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/NYC_Seminars_Jan2004.html\">NYC_Seminars_Jan2004.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/NYC_Seminars_Jan2004.html\">NYC_Seminars_Jan2004.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/licenses/NYC_Seminars_Jan2004.html\">NYC_Seminars_Jan2004.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/licenses/NYC_Seminars_Jan2004.html\">NYC_Seminars_Jan2004.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "FSF Seminars in 2004"
@@ -2763,20 +2559,15 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/licenses/quick-guide-gplv3.html\">quick-guide-gplv3.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/quick-guide-gplv3.html\">quick-guide-gplv3.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/licenses/quick-guide-gplv3.html\">quick-guide-gplv3.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "A Quick Guide to GPLv3"
 msgstr "Udhërrëfyes i Shpejtë mbi GPLv3-in"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/recommended-copylefts.html\">recommended-copylefts.html</"
-"a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/recommended-copylefts.html\">recommended-copylefts.html</"
-"a>"
+msgid "<a 
href=\"/licenses/recommended-copylefts.html\">recommended-copylefts.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/licenses/recommended-copylefts.html\">recommended-copylefts.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Recommended copyleft licenses"
@@ -2828,40 +2619,27 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Why you shouldn't use the Lesser GPL for your next library"
-msgstr ""
-"Pse do të duhej të mos përdornit Lesser GPL për librarinë tuaj të 
ardhshme"
+msgstr "Pse do të duhej të mos përdornit Lesser GPL për librarinë tuaj 
të ardhshme"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/old-licenses.html\">licenses/old-licenses</"
-"a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/old-licenses.html\">licenses/old-licenses</"
-"a>"
+msgid "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/old-licenses.html\">licenses/old-licenses</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/old-licenses.html\">licenca/old-licenses</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd>
 msgid "Old Licenses"
 msgstr "Leje të Vjetra"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/fdl-1.1-standalone.html\">fdl-1.1-"
-"standalone.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/fdl-1.1-standalone.html\">fdl-1.1-"
-"standalone.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/fdl-1.1-standalone.html\">fdl-1.1-standalone.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/fdl-1.1-standalone.html\">fdl-1.1-standalone.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GNU Free Documentation License v1.1"
 msgstr "GNU Free Documentation License v1.1"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/fdl-1.1-translations.html\">fdl-1.1-"
-"translations.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/fdl-1.1-translations.html\">fdl-1.1-"
-"translations.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/fdl-1.1-translations.html\">fdl-1.1-translations.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/fdl-1.1-translations.html\">fdl-1.1-translations.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Unofficial GNU FDL v1.1 Translations"
@@ -2876,24 +2654,16 @@
 msgstr "GNU Free Documentation License, version 1.1"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/fdl-1.2-standalone.html\">fdl-1.2-"
-"standalone.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/fdl-1.2-standalone.html\">fdl-1.2-"
-"standalone.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/fdl-1.2-standalone.html\">fdl-1.2-standalone.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/fdl-1.2-standalone.html\">fdl-1.2-standalone.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GNU Free Documentation License v1.2"
 msgstr "GNU Free Documentation License v1.2"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/fdl-1.2-translations.html\">fdl-1.2-"
-"translations.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/fdl-1.2-translations.html\">fdl-1.2-"
-"translations.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/fdl-1.2-translations.html\">fdl-1.2-translations.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/fdl-1.2-translations.html\">fdl-1.2-translations.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Unofficial GNU FDL v1.2 Translations"
@@ -2908,24 +2678,16 @@
 msgstr "Licenca GNU Free Documentation License 1.2"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/gcc-exception-translations.html\">gcc-"
-"exception-translations.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/gcc-exception-translations.html\">gcc-"
-"exception-translations.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/gcc-exception-translations.html\">gcc-exception-translations.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/gcc-exception-translations.html\">gcc-exception-translations.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Unofficial GCC Runtime Library Exception Translations"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/gpl-1.0-standalone.html\">gpl-1.0-"
-"standalone.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/gpl-1.0-standalone.html\">gpl-1.0-"
-"standalone.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/gpl-1.0-standalone.html\">gpl-1.0-standalone.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/gpl-1.0-standalone.html\">gpl-1.0-standalone.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GNU General Public License, version 1"
@@ -2936,22 +2698,16 @@
 msgstr "<a href=\"/licenses/old-licenses/gpl-1.0.html\">gpl-1.0.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.html\">gpl-2.0-faq.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.html\">gpl-2.0-faq.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.html\">gpl-2.0-faq.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.html\">gpl-2.0-faq.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Frequently Asked Questions about version 2 of the GNU GPL"
 msgstr "Pyetje të bëra Shpesh rreth versionit 2 të GNU GPL-së"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/gpl-2.0-standalone.html\">gpl-2.0-"
-"standalone.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/gpl-2.0-standalone.html\">gpl-2.0-"
-"standalone.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/gpl-2.0-standalone.html\">gpl-2.0-standalone.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/gpl-2.0-standalone.html\">gpl-2.0-standalone.html</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
@@ -2959,12 +2715,8 @@
 msgstr "GNU General Public License v2.0"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/gpl-2.0-translations.html\">gpl-2.0-"
-"translations.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/gpl-2.0-translations.html\">gpl-2.0-"
-"translations.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/gpl-2.0-translations.html\">gpl-2.0-translations.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/gpl-2.0-translations.html\">gpl-2.0-translations.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Unofficial GNU GPL v2.0 Translations"
@@ -2979,12 +2731,8 @@
 msgstr "GNU General Public License, version 2"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/lgpl-2.0-standalone.html\">lgpl-2.0-"
-"standalone.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/lgpl-2.0-standalone.html\">lgpl-2.0-"
-"standalone.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/lgpl-2.0-standalone.html\">lgpl-2.0-standalone.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/lgpl-2.0-standalone.html\">lgpl-2.0-standalone.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GNU Library General Public License v2.0"
@@ -2999,24 +2747,16 @@
 msgstr "GNU Library General Public License, version 2.0"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-standalone.html\">lgpl-2.1-"
-"standalone.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-standalone.html\">lgpl-2.1-"
-"standalone.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-standalone.html\">lgpl-2.1-standalone.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-standalone.html\">lgpl-2.1-standalone.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GNU Lesser General Public License v2.1"
 msgstr "GNU Lesser General Public License v2.1"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-translations.html\">lgpl-2.1-"
-"translations.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-translations.html\">lgpl-2.1-"
-"translations.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-translations.html\">lgpl-2.1-translations.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-translations.html\">lgpl-2.1-translations.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Unofficial LGPL v2.1 Translations"
@@ -3032,27 +2772,23 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
 msgid "<a class=\"topmost-title\" href=\"/links/links.html\">links</a>"
-msgstr "<a class=\"topmost-title\" href=\"/links/links.html\">links</a>"
+msgstr "<a class=\"topmost-title\" href=\"/links/links.html\">lidhje</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><span>
 msgid "Links to Other Free Software Sites"
-msgstr "Lidhje për te Site-e të Tjerë Software-i të Lirë"
+msgstr "Lidhje për te Sajte të Tjerë Software-i të Lirë"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/links/companies.html\">companies.html</a>"
 msgstr "<a href=\"/links/companies.html\">companies.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid ""
-"Companies that sell computers with <acronym title=\"GNU's Not Unix!\">GNU</"
-"acronym>/Linux preinstalled"
-msgstr ""
-"Kompani që shesin kompjutera me <acronym title=\"GNU's Not \n"
-"Unix!\">GNU</acronym>/Linux të instaluar"
+msgid "Companies that sell computers with <acronym title=\"GNU's Not 
Unix!\">GNU</acronym>/Linux preinstalled"
+msgstr "Kompani që shesin kompjutera me <acronym title=\"GNU's Not 
Unix!\">GNU</acronym>/Linux të instaluar"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
 msgid "<a class=\"topmost-title\" href=\"/manual/manual.html\">manual</a>"
-msgstr "<a class=\"topmost-title\" href=\"/manual/manual.html\">manual</a>"
+msgstr "<a class=\"topmost-title\" href=\"/manual/manual.html\">doracak</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><span>
 msgid "GNU Manuals Online"
@@ -3068,7 +2804,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
 msgid "<a class=\"topmost-title\" href=\"/music/music.html\">music</a>"
-msgstr "<a class=\"topmost-title\" href=\"/music/music.html\">music</a>"
+msgstr "<a class=\"topmost-title\" href=\"/music/music.html\">muzikë</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><span>
@@ -3125,7 +2861,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
 msgid "<a class=\"topmost-title\" href=\"/people/people.html\">people</a>"
-msgstr "<a class=\"topmost-title\" href=\"/people/people.html\">people</a>"
+msgstr "<a class=\"topmost-title\" href=\"/people/people.html\">njerëz</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><span>
@@ -3165,24 +2901,16 @@
 msgstr "Jemi Përgjegjësat Web të GNU-së!"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid ""
-"<a class=\"topmost-title\" href=\"/philosophy/philosophy.html\">philosophy</"
-"a>"
-msgstr ""
-"<a class=\"topmost-title\" href=\"/philosophy/philosophy.html\">philosophy</"
-"a>"
+msgid "<a class=\"topmost-title\" 
href=\"/philosophy/philosophy.html\">philosophy</a>"
+msgstr "<a class=\"topmost-title\" 
href=\"/philosophy/philosophy.html\">filozofi</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><span>
 msgid "Philosophy of the GNU Project"
 msgstr "Filozofia e Projektit GNU"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/15-years-of-free-software.html\">15-years-of-free-"
-"software.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/15-years-of-free-software.html\">15-years-of-free-"
-"software.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/15-years-of-free-software.html\">15-years-of-free-software.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/15-years-of-free-software.html\">15-years-of-free-software.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "15 Years of Free Software"
@@ -3221,12 +2949,8 @@
 msgstr "Patenta në Shtetet e Bashkuara: 5,960,411"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/android-and-users-freedom.html\">android-and-users-"
-"freedom.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/android-and-users-freedom.html\">android-and-users-"
-"freedom.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/android-and-users-freedom.html\">android-and-users-freedom.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/android-and-users-freedom.html\">android-and-users-freedom.html</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
@@ -3234,10 +2958,8 @@
 msgstr "Android-i dhe Liria e Përdoruesit"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/anonymous-response.html\">anonymous-response.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/anonymous-response.html\">anonymous-response.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/anonymous-response.html\">anonymous-response.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/anonymous-response.html\">anonymous-response.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "A Response Letter to the Word Attachments"
@@ -3252,10 +2974,8 @@
 msgstr "Opinioni i FSF-së mbi licencën Apple Public Source License (APSL) 
2.0"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/assigning-copyright.html\">assigning-copyright.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/assigning-copyright.html\">assigning-copyright.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/assigning-copyright.html\">assigning-copyright.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/assigning-copyright.html\">assigning-copyright.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "When a Company Asks For Your Copyright"
@@ -3282,12 +3002,8 @@
 msgstr "<a href=\"/philosophy/boldrin-levine.html\">boldrin-levine.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid ""
-"Review: Boldrin and Levine, &ldquo;The case against intellectual "
-"property&rdquo;"
-msgstr ""
-"Recension: Boldrin dhe Levine, &ldquo;The case against intellectual "
-"property&rdquo;"
+msgid "Review: Boldrin and Levine, &ldquo;The case against intellectual 
property&rdquo;"
+msgstr "Recension: Boldrin dhe Levine, &ldquo;The case against intellectual 
property&rdquo;"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/bsd.html\">bsd.html</a>"
@@ -3299,12 +3015,8 @@
 msgstr "Problemi me Licencën BSD"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/bug-nobody-allowed-to-understand.html\">bug-nobody-"
-"allowed-to-understand.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/bug-nobody-allowed-to-understand.html\">bug-nobody-"
-"allowed-to-understand.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/bug-nobody-allowed-to-understand.html\">bug-nobody-allowed-to-understand.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/bug-nobody-allowed-to-understand.html\">bug-nobody-allowed-to-understand.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "The Bug Nobody is Allowed to Understand"
@@ -3344,62 +3056,41 @@
 msgstr "Shmangia e Kompromiseve Shkatërrimtare"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/computing-progress.html\">computing-progress.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/computing-progress.html\">computing-progress.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/computing-progress.html\">computing-progress.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/computing-progress.html\">computing-progress.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Computing &lsquo;progress&rsquo;: good and bad"
 msgstr "&lsquo;Progresi&rsquo; në fushën e kompjuterit: të mirat dhe të 
këqiat"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/copyright-and-globalization.html\">copyright-and-"
-"globalization.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/copyright-and-globalization.html\">copyright-and-"
-"globalization.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/copyright-and-globalization.html\">copyright-and-globalization.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/copyright-and-globalization.html\">copyright-and-globalization.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Copyright and Globalization in the Age of Computer Networks"
 msgstr "Të drejta Kopjimi dhe Globalizëm në Epokën e Rrjeteve 
Kompjuterikë"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/copyright-versus-community-2000.html\">copyright-"
-"versus-community-2000.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/copyright-versus-community-2000.html\">copyright-"
-"versus-community-2000.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/copyright-versus-community-2000.html\">copyright-versus-community-2000.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/copyright-versus-community-2000.html\">copyright-versus-community-2000.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Copyright versus Community in the Age of Computer Networks (2000)"
-msgstr ""
-"Të drejtat e Kopjimit përballë Bashkësisë në Epokën e Rrjeteve 
Kompjuterikë "
-"(2000)"
+msgstr "Të drejtat e Kopjimit përballë Bashkësisë në Epokën e Rrjeteve 
Kompjuterikë (2000)"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/copyright-versus-community.html\">copyright-versus-"
-"community.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/copyright-versus-community.html\">copyright-versus-"
-"community.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/copyright-versus-community.html\">copyright-versus-community.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/copyright-versus-community.html\">copyright-versus-community.html</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Copyright versus Community in the Age of Computer Networks"
-msgstr ""
-"Të drejtat e Kopjimit përballë Bashkësisë në Epokën e Rrjeteve 
Kompjuterikë"
+msgstr "Të drejtat e Kopjimit përballë Bashkësisë në Epokën e Rrjeteve 
Kompjuterikë"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/correcting-france-mistake.html\">correcting-france-"
-"mistake.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/correcting-france-mistake.html\">correcting-france-"
-"mistake.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/correcting-france-mistake.html\">correcting-france-mistake.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/correcting-france-mistake.html\">correcting-france-mistake.html</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
@@ -3407,12 +3098,8 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/danger-of-software-patents.html\">danger-of-software-"
-"patents.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/danger-of-software-patents.html\">danger-of-software-"
-"patents.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/danger-of-software-patents.html\">danger-of-software-patents.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/danger-of-software-patents.html\">danger-of-software-patents.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "The Danger of Software Patents"
@@ -3427,12 +3114,8 @@
 msgstr "Rruga e Duhur për Tatimin e DAT-it"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/digital-inclusion-in-freedom.html\">digital-inclusion-"
-"in-freedom.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/digital-inclusion-in-freedom.html\">digital-inclusion-"
-"in-freedom.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/digital-inclusion-in-freedom.html\">digital-inclusion-in-freedom.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/digital-inclusion-in-freedom.html\">digital-inclusion-in-freedom.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Is Digital Inclusion a Good Thing? How Can We Make Sure It Is?"
@@ -3456,12 +3139,8 @@
 msgstr "Letër Kryeredaktorit të Dr. Dobb's Journal"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/ebooks-must-increase-freedom.html\">ebooks-must-"
-"increase-freedom.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/ebooks-must-increase-freedom.html\">ebooks-must-"
-"increase-freedom.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/ebooks-must-increase-freedom.html\">ebooks-must-increase-freedom.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/ebooks-must-increase-freedom.html\">ebooks-must-increase-freedom.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "E-books must increase our freedom, not decrease it"
@@ -3493,37 +3172,24 @@
 msgstr "Zbatimi i GNU GPL-së"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/essays-and-articles.html\">essays-and-articles.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/essays-and-articles.html\">essays-and-articles.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/essays-and-articles.html\">essays-and-articles.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/essays-and-articles.html\">essays-and-articles.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Essays and Articles"
 msgstr "Ese dhe Artikuj"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/europes-unitary-patent.html\">europes-unitary-patent."
-"html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/europes-unitary-patent.html\">europes-unitary-patent."
-"html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/europes-unitary-patent.html\">europes-unitary-patent.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/europes-unitary-patent.html\">europes-unitary-patent.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid ""
-"Europe's &ldquo;unitary patent&rdquo; could mean unlimited software patents"
-msgstr ""
-"&ldquo;Patenta e njësuar&rdquo; e Europës do të thoshte patenta të "
-"pakufizuara mbi software-et"
+msgid "Europe's &ldquo;unitary patent&rdquo; could mean unlimited software 
patents"
+msgstr "&ldquo;Patenta e njësuar&rdquo; e Europës do të thoshte patenta të 
pakufizuara mbi software-et"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/fighting-software-patents.html\">fighting-software-"
-"patents.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/fighting-software-patents.html\">fighting-software-"
-"patents.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/fighting-software-patents.html\">fighting-software-patents.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/fighting-software-patents.html\">fighting-software-patents.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Fighting Software Patents - Singly and Together"
@@ -3546,18 +3212,12 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/free-digital-society.html\">free-digital-society.html</"
-"a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/free-digital-society.html\">free-digital-society.html</"
-"a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/free-digital-society.html\">free-digital-society.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/free-digital-society.html\">free-digital-society.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "A Free Digital Society - What Makes Digital Inclusion Good or Bad?"
-msgstr ""
-"Për një Shoqëri të Lirë Dixhitale - Çfarë e Bën Përfshirjen 
Dixhitale të "
-"Mirë ose të Keqe?"
+msgstr "Për një Shoqëri të Lirë Dixhitale - Çfarë e Bën Përfshirjen 
Dixhitale të Mirë ose të Keqe?"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/free-doc.html\">free-doc.html</a>"
@@ -3568,22 +3228,16 @@
 msgstr "Pse Software-i i Lirë lyp Dokumentim të Lirë"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/free-open-overlap.html\">free-open-overlap.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/free-open-overlap.html\">free-open-overlap.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/free-open-overlap.html\">free-open-overlap.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/free-open-overlap.html\">free-open-overlap.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "How Free Software and Open Source Relate as Categories of Programs"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/free-software-even-more-important.html\">free-software-"
-"even-more-important.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/free-software-even-more-important.html\">free-software-"
-"even-more-important.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/free-software-even-more-important.html\">free-software-even-more-important.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/free-software-even-more-important.html\">free-software-even-more-important.html</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
@@ -3591,25 +3245,16 @@
 msgstr "Software-i i Lirë Është Më i Rëndësishëm Tani"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/free-software-for-freedom.html\">free-software-for-"
-"freedom.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/free-software-for-freedom.html\">free-software-for-"
-"freedom.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/free-software-for-freedom.html\">free-software-for-freedom.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/free-software-for-freedom.html\">free-software-for-freedom.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid ""
-"Why &ldquo;Free Software&rdquo; is better than &ldquo;Open Source&rdquo;"
-msgstr ""
-"Pse &ldquo;Software-i i Lirë&rdquo; është më mirë se sa &ldquo;Burimi i "
-"Hapur&rdquo;"
+msgid "Why &ldquo;Free Software&rdquo; is better than &ldquo;Open 
Source&rdquo;"
+msgstr "Pse &ldquo;Software-i i Lirë&rdquo; është më mirë se sa 
&ldquo;Burimi i Hapur&rdquo;"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/free-software-intro.html\">free-software-intro.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/free-software-intro.html\">free-software-intro.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/free-software-intro.html\">free-software-intro.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/free-software-intro.html\">free-software-intro.html</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
@@ -3626,8 +3271,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/free-world-notes.html\">free-world-notes.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/free-world-notes.html\">free-world-notes.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/free-world-notes.html\">free-world-notes.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Free World Notes"
@@ -3643,24 +3287,16 @@
 msgstr "Vetëm një Botë e Lirë Mund të Përballet me Microsoft-in"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/freedom-or-copyright-old.html\">freedom-or-copyright-"
-"old.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/freedom-or-copyright-old.html\">freedom-or-copyright-"
-"old.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/freedom-or-copyright-old.html\">freedom-or-copyright-old.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/freedom-or-copyright-old.html\">freedom-or-copyright-old.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Freedom&mdash;or Copyright? (Old Version)"
 msgstr "Liri&mdash;apo Të drejta Kopjimi? (Version i Vjetër)"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/freedom-or-copyright.html\">freedom-or-copyright.html</"
-"a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/freedom-or-copyright.html\">freedom-or-copyright.html</"
-"a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/freedom-or-copyright.html\">freedom-or-copyright.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/freedom-or-copyright.html\">freedom-or-copyright.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Freedom&mdash;or Copyright?"
@@ -3668,12 +3304,11 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/freedom-or-power.html\">freedom-or-power.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/freedom-or-power.html\">freedom-or-power.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/freedom-or-power.html\">freedom-or-power.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Freedom or Power?"
-msgstr "Liri apo Pushtet"
+msgstr "Liri apo Pushtet?"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/fs-motives.html\">fs-motives.html</a>"
@@ -3692,12 +3327,8 @@
 msgstr "Përkthimet e termit &ldquo;software i lirë&rdquo;"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/funding-art-vs-funding-software.html\">funding-art-vs-"
-"funding-software.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/funding-art-vs-funding-software.html\">funding-art-vs-"
-"funding-software.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/funding-art-vs-funding-software.html\">funding-art-vs-funding-software.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/funding-art-vs-funding-software.html\">funding-art-vs-funding-software.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Funding Art vs Funding Software"
@@ -3729,12 +3360,8 @@
 msgstr "Lidhur Me Gnutella-n"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/google-engineering-talk.html\">google-engineering-talk."
-"html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/google-engineering-talk.html\">google-engineering-talk."
-"html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/google-engineering-talk.html\">google-engineering-talk.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/google-engineering-talk.html\">google-engineering-talk.html</a>"
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
@@ -3746,24 +3373,17 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/government-free-software.html\">government-free-"
-"software.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/government-free-software.html\">government-free-"
-"software.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/government-free-software.html\">government-free-software.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/government-free-software.html\">government-free-software.html</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Measures Governments Can Use to Promote Free Software"
-msgstr ""
-"Masa Që Qeveritë Mund T'i Përdorin për Promuovimin e Software-it të 
Lirë"
+msgstr "Masa Që Qeveritë Mund T'i Përdorin për Promuovimin e Software-it 
të Lirë"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/gpl-american-dream.html\">gpl-american-dream.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/gpl-american-dream.html\">gpl-american-dream.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/gpl-american-dream.html\">gpl-american-dream.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/gpl-american-dream.html\">gpl-american-dream.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "The GNU GPL and the American Dream"
@@ -3771,8 +3391,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/gpl-american-way.html\">gpl-american-way.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/gpl-american-way.html\">gpl-american-way.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/gpl-american-way.html\">gpl-american-way.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "The GNU GPL and the American Way"
@@ -3783,14 +3402,12 @@
 msgstr "<a href=\"/philosophy/greve-clown.html\">greve-clown.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid ""
-"Speech by Georg C. F. Greve in Paderborn (Germany), 5. 12. 98 at the CLOWN."
+msgid "Speech by Georg C. F. Greve in Paderborn (Germany), 5. 12. 98 at the 
CLOWN."
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/guardian-article.html\">guardian-article.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/guardian-article.html\">guardian-article.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/guardian-article.html\">guardian-article.html</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
@@ -3811,21 +3428,15 @@
 msgstr "<a href=\"/philosophy/historical-apsl.html\">historical-apsl.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid ""
-"The Problems with older versions of the Apple Public Source License (APSL)"
-msgstr ""
-"Problemet me versione të vjetër të licencës Apple Public Source License "
-"(APSL)"
+msgid "The Problems with older versions of the Apple Public Source License 
(APSL)"
+msgstr "Problemet me versione të vjetër të licencës Apple Public Source 
License (APSL)"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/ICT-for-prosperity.html\">ICT-for-prosperity.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/ICT-for-prosperity.html\">ICT-for-prosperity.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/ICT-for-prosperity.html\">ICT-for-prosperity.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/ICT-for-prosperity.html\">ICT-for-prosperity.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid ""
-"Shaping Collaborative ICT Development and Initiatives for Global Prosperity"
+msgid "Shaping Collaborative ICT Development and Initiatives for Global 
Prosperity"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
@@ -3837,12 +3448,8 @@
 msgstr "Hidhni Poshtë Direktivën për Dënime Me Bazë IP-të"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/is-ever-good-use-nonfree-program.html\">is-ever-good-"
-"use-nonfree-program.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/is-ever-good-use-nonfree-program.html\">is-ever-good-"
-"use-nonfree-program.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/is-ever-good-use-nonfree-program.html\">is-ever-good-use-nonfree-program.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/is-ever-good-use-nonfree-program.html\">is-ever-good-use-nonfree-program.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Is It Ever a Good Thing to Use a Nonfree Program?"
@@ -3865,37 +3472,24 @@
 msgstr "Kurthi JavaScript"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/judge-internet-usage.html\">judge-internet-usage.html</"
-"a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/judge-internet-usage.html\">judge-internet-usage.html</"
-"a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/judge-internet-usage.html\">judge-internet-usage.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/judge-internet-usage.html\">judge-internet-usage.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "A wise user judges each Internet usage scenario carefully"
-msgstr ""
-"Përdoruesi i matur e gjykon me kujdes çdo skenar të përdorimit të 
Internetit"
+msgstr "Përdoruesi i matur e gjykon me kujdes çdo skenar të përdorimit të 
Internetit"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/keep-control-of-your-computing.html\">keep-control-of-"
-"your-computing.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/keep-control-of-your-computing.html\">keep-control-of-"
-"your-computing.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/keep-control-of-your-computing.html\">keep-control-of-your-computing.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/keep-control-of-your-computing.html\">keep-control-of-your-computing.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Keep control of your computing, so it doesn't control you!"
-msgstr ""
-"Mbajeni nën kontroll kompjuterin tuaj, që kështu të mos ju kontrollojë 
ai "
-"juve!"
+msgstr "Mbajeni nën kontroll kompjuterin tuaj, që kështu të mos ju 
kontrollojë ai juve!"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/kevin-cole-response.html\">kevin-cole-response.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/kevin-cole-response.html\">kevin-cole-response.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/kevin-cole-response.html\">kevin-cole-response.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/kevin-cole-response.html\">kevin-cole-response.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/kragen-software.html\">kragen-software.html</a>"
@@ -3914,60 +3508,40 @@
 msgstr "Filozofia e Projektit GNU &mdash; Artikujt Më të Rinj"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/lessig-fsfs-intro.html\">lessig-fsfs-intro.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/lessig-fsfs-intro.html\">lessig-fsfs-intro.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/lessig-fsfs-intro.html\">lessig-fsfs-intro.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/lessig-fsfs-intro.html\">lessig-fsfs-intro.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid ""
-"Introduction to <a href=\"http://shop.fsf.org/product/free-software-free-";
-"society/\"><i>Free Software, Free Society: The Selected Essays of Richard M. "
-"Stallman</i></a>"
-msgstr ""
-"Hyrje e <a href=\"http://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/";
-"\"><i>Software i Lirë, Shoqëri e Lirë: Ese të Zgjedhura të Richard M. "
-"Stallman-it</i></a>"
+msgid "Introduction to <a 
href=\"http://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/\";><i>Free 
Software, Free Society: The Selected Essays of Richard M. Stallman</i></a>"
+msgstr "Hyrje e <a 
href=\"http://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/\";><i>Software i 
Lirë, Shoqëri e Lirë: Ese të Zgjedhura të Richard M. Stallman-it</i></a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/lest-codeplex-perplex.html\">lest-codeplex-perplex."
-"html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/lest-codeplex-perplex.html\">lest-codeplex-perplex."
-"html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/lest-codeplex-perplex.html\">lest-codeplex-perplex.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/lest-codeplex-perplex.html\">lest-codeplex-perplex.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Lest CodePlex perplex"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/limit-patent-effect.html\">limit-patent-effect.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/limit-patent-effect.html\">limit-patent-effect.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/limit-patent-effect.html\">limit-patent-effect.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/limit-patent-effect.html\">limit-patent-effect.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Giving the Software Field Protection from Patents"
 msgstr "Për Mbrojtje nga Patentat të Fushës së Software-eve"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/linux-gnu-freedom.html\">linux-gnu-freedom.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/linux-gnu-freedom.html\">linux-gnu-freedom.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/linux-gnu-freedom.html\">linux-gnu-freedom.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/linux-gnu-freedom.html\">linux-gnu-freedom.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Linux, GNU, and freedom"
 msgstr "Linux-i, GNU-ja, dhe liria"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/luispo-rms-interview.html\">luispo-rms-interview.html</"
-"a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/luispo-rms-interview.html\">luispo-rms-interview.html</"
-"a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/luispo-rms-interview.html\">luispo-rms-interview.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/luispo-rms-interview.html\">luispo-rms-interview.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Interview: Richard M. Stallman"
@@ -3982,22 +3556,16 @@
 msgstr "Ju Falemi Nderit, Larry McVoy"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/microsoft-antitrust.html\">microsoft-antitrust.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/microsoft-antitrust.html\">microsoft-antitrust.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/microsoft-antitrust.html\">microsoft-antitrust.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/microsoft-antitrust.html\">microsoft-antitrust.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "The Microsoft Antitrust Trial and Free Software"
 msgstr "Çështja Gjyqësore Antitrust Kundër Microsoft-it dhe Software-i i 
Lirë"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/microsoft-new-monopoly.html\">microsoft-new-monopoly."
-"html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/microsoft-new-monopoly.html\">microsoft-new-monopoly."
-"html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/microsoft-new-monopoly.html\">microsoft-new-monopoly.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/microsoft-new-monopoly.html\">microsoft-new-monopoly.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Microsoft's New Monopoly"
@@ -4012,10 +3580,8 @@
 msgstr "A është Microsoft-i Djalli Me Brirë? (Version i Vjetër)"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/microsoft-verdict.html\">microsoft-verdict.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/microsoft-verdict.html\">microsoft-verdict.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/microsoft-verdict.html\">microsoft-verdict.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/microsoft-verdict.html\">microsoft-verdict.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "On the Microsoft Verdict"
@@ -4031,24 +3597,16 @@
 msgstr "A është Microsoft-i Djalli Me Brirë?"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/misinterpreting-copyright.html\">misinterpreting-"
-"copyright.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/misinterpreting-copyright.html\">misinterpreting-"
-"copyright.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/misinterpreting-copyright.html\">misinterpreting-copyright.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/misinterpreting-copyright.html\">misinterpreting-copyright.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Misinterpreting Copyright&mdash;A Series of Errors"
 msgstr "Keqinterpretim i Të drejtave të Kopjimit&mdash;Një Seri Gabimesh"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/moglen-harvard-speech-2004.html\">moglen-harvard-"
-"speech-2004.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/moglen-harvard-speech-2004.html\">moglen-harvard-"
-"speech-2004.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/moglen-harvard-speech-2004.html\">moglen-harvard-speech-2004.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/moglen-harvard-speech-2004.html\">moglen-harvard-speech-2004.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Eben Moglen - Speech for Harvard Journal of Law &amp; Technology"
@@ -4076,12 +3634,8 @@
 msgstr "<a href=\"/philosophy/ms-doj-tunney.html\">ms-doj-tunney.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid ""
-"FSF Statement in Response to Proposed Revised Final Judgment in Microsoft "
-"vs. United States"
-msgstr ""
-"Deklaratë e FSFs-ë në Përgjigje të Rishikimit të Propozuar për 
Vendimin "
-"Gjyqësor Përfundimtar në çështjen Microsoft vs. ShBA"
+msgid "FSF Statement in Response to Proposed Revised Final Judgment in 
Microsoft vs. United States"
+msgstr "Deklaratë e FSFs-ë në Përgjigje të Rishikimit të Propozuar për 
Vendimin Gjyqësor Përfundimtar në çështjen Microsoft vs. ShBA"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/my_doom.html\">my_doom.html</a>"
@@ -4094,12 +3648,11 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/netscape-npl-old.html\">netscape-npl-old.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/netscape-npl-old.html\">netscape-npl-old.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/netscape-npl-old.html\">netscape-npl-old.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "On the Netscape Public License (Original Version)"
-msgstr "On the Netscape Public License (Original Version)"
+msgstr "Rreth Netscape Public License (Versioni Origjinal)"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/netscape-npl.html\">netscape-npl.html</a>"
@@ -4107,7 +3660,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "On the Netscape Public License"
-msgstr "On the Netscape Public License"
+msgstr "Rreth Netscape Public License"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/netscape.html\">netscape.html</a>"
@@ -4118,19 +3671,13 @@
 msgstr "Netscape dhe Software-i i Lirë"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/network-services-arent-free-or-nonfree.html\">network-"
-"services-arent-free-or-nonfree.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/network-services-arent-free-or-nonfree.html\">network-"
-"services-arent-free-or-nonfree.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/network-services-arent-free-or-nonfree.html\">network-services-arent-free-or-nonfree.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/network-services-arent-free-or-nonfree.html\">network-services-arent-free-or-nonfree.html</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Network Services Aren't Free or Nonfree; They Raise Other Issues"
-msgstr ""
-"Shërbimet e Rrjeteve Nuk Janë të Lirë ose Jo të Lirë; Prej Tyre Dalin "
-"Çështje të Tjera"
+msgstr "Shërbimet e Rrjeteve Nuk Janë të Lirë ose Jo të Lirë; Prej Tyre 
Dalin Çështje të Tjera"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/new-monopoly.html\">new-monopoly.html</a>"
@@ -4138,7 +3685,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "U.S. Congress Threatens to Establish a New Kind of Monopoly"
-msgstr "Kongresi i ShBA-ve Kërcënon të Vednosë një Lloj të Ri Monopoli"
+msgstr "Kongresi i ShBA-ve Kërcënon të Vendosë një Lloj të Ri Monopoli"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/nit-india.html\">nit-india.html</a>"
@@ -4154,14 +3701,11 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Don't Let &lsquo;Intellectual Property&rsquo; Twist Your Ethos"
-msgstr ""
-"Mos e Lini &lsquo;Pronësinë Intelektuale&rsquo; të Shtrembërojë Etikën 
Tuaj"
+msgstr "Mos e Lini &lsquo;Pronësinë Intelektuale&rsquo; të Shtrembërojë 
Etikën Tuaj"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/no-word-attachments.html\">no-word-attachments.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/no-word-attachments.html\">no-word-attachments.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/no-word-attachments.html\">no-word-attachments.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/no-word-attachments.html\">no-word-attachments.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "We Can Put an End to Word Attachments"
@@ -4176,12 +3720,8 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/nonsoftware-copyleft.html\">nonsoftware-copyleft.html</"
-"a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/nonsoftware-copyleft.html\">nonsoftware-copyleft.html</"
-"a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/nonsoftware-copyleft.html\">nonsoftware-copyleft.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/nonsoftware-copyleft.html\">nonsoftware-copyleft.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Applying Copyleft To Non-Software Information"
@@ -4192,17 +3732,12 @@
 msgstr "<a href=\"/philosophy/not-ipr.html\">not-ipr.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid ""
-"Did You Say &ldquo;Intellectual Property&rdquo;? It's a Seductive Mirage"
+msgid "Did You Say &ldquo;Intellectual Property&rdquo;? It's a Seductive 
Mirage"
 msgstr "&ldquo;Pronësi Intelektuale&rdquo; Thatë? Ç'Mirazh Joshës!"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">open-source-misses-"
-"the-point.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">open-source-misses-"
-"the-point.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">open-source-misses-the-point.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">open-source-misses-the-point.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Why Open Source misses the point of Free Software"
@@ -4225,26 +3760,16 @@
 msgstr "Një intervistë për OUGH!"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/patent-practice-panel.html\">patent-practice-panel."
-"html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/patent-practice-panel.html\">patent-practice-panel."
-"html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/patent-practice-panel.html\">patent-practice-panel.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/patent-practice-panel.html\">patent-practice-panel.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid ""
-"New Developments in Patent Practice: Assessing the Risks and Cost of "
-"Portfolio Licensing and Hold-ups"
+msgid "New Developments in Patent Practice: Assessing the Risks and Cost of 
Portfolio Licensing and Hold-ups"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/patent-reform-is-not-enough.html\">patent-reform-is-"
-"not-enough.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/patent-reform-is-not-enough.html\">patent-reform-is-"
-"not-enough.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/patent-reform-is-not-enough.html\">patent-reform-is-not-enough.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/patent-reform-is-not-enough.html\">patent-reform-is-not-enough.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Patent Reform Is Not Enough"
@@ -4256,9 +3781,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "How the Swedish Pirate Party Platform Backfires on Free Software"
-msgstr ""
-"Në Ç'Mënyrë Platforma e Partisë Pirate Suedeze Kthehet Kundër 
Software-it të "
-"Lirë"
+msgstr "Në Ç'Mënyrë Platforma e Partisë Pirate Suedeze Kthehet Kundër 
Software-it të Lirë"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/plan-nine.html\">plan-nine.html</a>"
@@ -4294,90 +3817,64 @@
 msgstr "Mbroni Privatësinë Postare"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/programs-must-not-limit-freedom-to-run.html\">programs-"
-"must-not-limit-freedom-to-run.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/programs-must-not-limit-freedom-to-run.html\">programs-"
-"must-not-limit-freedom-to-run.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/programs-must-not-limit-freedom-to-run.html\">programs-must-not-limit-freedom-to-run.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/programs-must-not-limit-freedom-to-run.html\">programs-must-not-limit-freedom-to-run.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Why programs must not limit the freedom to run them"
 msgstr "Pse programet nuk duhet ta kufizojnë lirinë për xhirimin e tyre"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/proprietary-back-doors.html\">proprietary-back-doors."
-"html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/proprietary-back-doors.html\">proprietary-back-doors."
-"html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/proprietary-back-doors.html\">proprietary-back-doors.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/proprietary-back-doors.html\">proprietary-back-doors.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Proprietary Back Doors"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/proprietary-insecurity.html\">proprietary-insecurity."
-"html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/proprietary-insecurity.html\">proprietary-insecurity."
-"html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/proprietary-insecurity.html\">proprietary-insecurity.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/proprietary-insecurity.html\">proprietary-insecurity.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Proprietary Insecurity"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/proprietary-jails.html\">proprietary-jails.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/proprietary-jails.html\">proprietary-jails.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/proprietary-jails.html\">proprietary-jails.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/proprietary-jails.html\">proprietary-jails.html</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-#, fuzzy
 #| msgid "Proprietary Software"
 msgid "Proprietary Jails"
-msgstr "Software Pronësor"
+msgstr "Burgje Pronësorë"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/proprietary-sabotage.html\">proprietary-sabotage.html</"
-"a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/proprietary-sabotage.html\">proprietary-sabotage.html</"
-"a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/proprietary-sabotage.html\">proprietary-sabotage.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/proprietary-sabotage.html\">proprietary-sabotage.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Proprietary Sabotage"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/proprietary-surveillance.html\">proprietary-"
-"surveillance.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/proprietary-surveillance.html\">proprietary-"
-"surveillance.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/proprietary-surveillance.html\">proprietary-surveillance.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/proprietary-surveillance.html\">proprietary-surveillance.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Proprietary Surveillance"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/proprietary-tyrants.html\">proprietary-tyrants.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/proprietary-tyrants.html\">proprietary-tyrants.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/proprietary-tyrants.html\">proprietary-tyrants.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/proprietary-tyrants.html\">proprietary-tyrants.html</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-#, fuzzy
 #| msgid "Proprietary Software"
 msgid "Proprietary Tyrants"
-msgstr "Software Pronësor"
+msgstr "Tiranë Pronësorë"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/proprietary.html\">proprietary.html</a>"
@@ -4394,41 +3891,27 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Help Protect the Rights to Write Both Nonfree and Free Software"
-msgstr ""
-"Ndihmoni të Mbrohen të Drejtat për Shkrim Qoftë të Software-it të 
Lirë, "
-"Qoftë Jo të Lirë"
+msgstr "Ndihmoni të Mbrohen të Drejtat për Shkrim Qoftë të Software-it 
të Lirë, Qoftë Jo të Lirë"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/public-domain-manifesto.html\">public-domain-manifesto."
-"html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/public-domain-manifesto.html\">public-domain-manifesto."
-"html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/public-domain-manifesto.html\">public-domain-manifesto.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/public-domain-manifesto.html\">public-domain-manifesto.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Why I Will Not Sign the Public Domain Manifesto"
 msgstr "Pse Nuk Do Ta Nënshkruaj Manifestin e Përkatësisë Publike"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/push-copyright-aside.html\">push-copyright-aside.html</"
-"a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/push-copyright-aside.html\">push-copyright-aside.html</"
-"a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/push-copyright-aside.html\">push-copyright-aside.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/push-copyright-aside.html\">push-copyright-aside.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Science must push copyright aside"
 msgstr "Shkenca duhet t'i lërë tej të drejtat e kopjimit"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/reevaluating-copyright.html\">reevaluating-copyright."
-"html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/reevaluating-copyright.html\">reevaluating-copyright."
-"html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/reevaluating-copyright.html\">reevaluating-copyright.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/reevaluating-copyright.html\">reevaluating-copyright.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Reevaluating Copyright: The Public Must Prevail"
@@ -4459,12 +3942,8 @@
 msgstr "Richard Stallman-i në Alex Jones Show"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/rms-comment-longs-article.html\">rms-comment-longs-"
-"article.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/rms-comment-longs-article.html\">rms-comment-longs-"
-"article.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/rms-comment-longs-article.html\">rms-comment-longs-article.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/rms-comment-longs-article.html\">rms-comment-longs-article.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Comments on Roderick Long's Article"
@@ -4475,18 +3954,12 @@
 msgstr "<a href=\"/philosophy/rms-hack.html\">rms-hack.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid ""
-"The Hacker Community and Ethics: An Interview with Richard M. Stallman, 2002"
-msgstr ""
-"Bashkësia e Hacker-ëve dhe Etika: Intervistë me Richard M. Stallman-in, 
2002"
+msgid "The Hacker Community and Ethics: An Interview with Richard M. Stallman, 
2002"
+msgstr "Bashkësia e Hacker-ëve dhe Etika: Intervistë me Richard M. 
Stallman-in, 2002"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/rms-interview-edinburgh.html\">rms-interview-edinburgh."
-"html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/rms-interview-edinburgh.html\">rms-interview-edinburgh."
-"html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/rms-interview-edinburgh.html\">rms-interview-edinburgh.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/rms-interview-edinburgh.html\">rms-interview-edinburgh.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Interview with Richard Stallman, Edinburgh, 2004"
@@ -4514,8 +3987,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GPL-compliant version of RTLinux Open Patent License in Works"
-msgstr ""
-"Version i lejes RTLinux Open Patent License i përputhshëm me GPL-në në 
Punime"
+msgstr "Version i lejes RTLinux Open Patent License i përputhshëm me GPL-në 
në Punime"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/savingeurope.html\">savingeurope.html</a>"
@@ -4544,10 +4016,8 @@
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/selling-exceptions.html\">selling-exceptions.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/selling-exceptions.html\">selling-exceptions.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/selling-exceptions.html\">selling-exceptions.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/selling-exceptions.html\">selling-exceptions.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Selling Exceptions"
@@ -4578,24 +4048,16 @@
 msgstr "Kapërcimi i Inercisë Shoqërore"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/software-libre-commercial-viability.html\">software-"
-"libre-commercial-viability.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/software-libre-commercial-viability.html\">software-"
-"libre-commercial-viability.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/software-libre-commercial-viability.html\">software-libre-commercial-viability.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/software-libre-commercial-viability.html\">software-libre-commercial-viability.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Software Libre and Commercial Viability"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/software-literary-patents.html\">software-literary-"
-"patents.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/software-literary-patents.html\">software-literary-"
-"patents.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/software-literary-patents.html\">software-literary-patents.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/software-literary-patents.html\">software-literary-patents.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Software Patents and Literary Patents"
@@ -4603,20 +4065,15 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/software-patents.html\">software-patents.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/software-patents.html\">software-patents.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/software-patents.html\">software-patents.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Software patents &mdash; Obstacles to software development"
 msgstr "Patentat mbi software-in &mdash; Pengesa për zhvillimin e software-it"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/speeches-and-interview.html\">speeches-and-interview."
-"html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/speeches-and-interview.html\">speeches-and-interview."
-"html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/speeches-and-interview.html\">speeches-and-interview.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/speeches-and-interview.html\">speeches-and-interview.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Speeches and Interviews (in reverse chronological order)"
@@ -4631,10 +4088,8 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/stallman-mec-india.html\">stallman-mec-india.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/stallman-mec-india.html\">stallman-mec-india.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/stallman-mec-india.html\">stallman-mec-india.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/stallman-mec-india.html\">stallman-mec-india.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "The Danger of Software Patents (2001)"
@@ -4654,72 +4109,51 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Stop H.R. 3028 - Protect the Net - Stop the Trademark Monopolists"
-msgstr ""
-"Stop H.R. 3028 - Mbroni Rrjetin - Ndalini Monopolistët e Shenjave Tregtare"
+msgstr "Stop H.R. 3028 - Mbroni Rrjetin - Ndalini Monopolistët e Shenjave 
Tregtare"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/sun-in-night-time.html\">sun-in-night-time.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/sun-in-night-time.html\">sun-in-night-time.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/sun-in-night-time.html\">sun-in-night-time.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/sun-in-night-time.html\">sun-in-night-time.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "The Curious Incident of Sun in the Night-Time"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/surveillance-vs-democracy.html\">surveillance-vs-"
-"democracy.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/surveillance-vs-democracy.html\">surveillance-vs-"
-"democracy.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/surveillance-vs-democracy.html\">surveillance-vs-democracy.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/surveillance-vs-democracy.html\">surveillance-vs-democracy.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "How Much Surveillance Can Democracy Withstand?"
 msgstr "Sa Përgjim Mund të Përballojë Demokracia?"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/the-danger-of-ebooks.html\">the-danger-of-ebooks.html</"
-"a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/the-danger-of-ebooks.html\">the-danger-of-ebooks.html</"
-"a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/the-danger-of-ebooks.html\">the-danger-of-ebooks.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/the-danger-of-ebooks.html\">the-danger-of-ebooks.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "The Danger of E-Books"
 msgstr "Rreziku i E-Librave"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/the-law-of-success-2.html\">the-law-of-success-2.html</"
-"a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/the-law-of-success-2.html\">the-law-of-success-2.html</"
-"a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/the-law-of-success-2.html\">the-law-of-success-2.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/the-law-of-success-2.html\">the-law-of-success-2.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "The Law of Success 2.0: An Interview with Richard Stallman"
 msgstr "Ligji i Suksesit 2.0: Intervistë me Richard Stallman-in"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/the-root-of-this-problem.html\">the-root-of-this-"
-"problem.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/the-root-of-this-problem.html\">the-root-of-this-"
-"problem.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/the-root-of-this-problem.html\">the-root-of-this-problem.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/the-root-of-this-problem.html\">the-root-of-this-problem.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "The Problem Is Software Controlled By Its Developer"
 msgstr "Problemi Është Software-i i Kontrolluar Nga Hartuesit e Tij"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/third-party-ideas.html\">third-party-ideas.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/third-party-ideas.html\">third-party-ideas.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/third-party-ideas.html\">third-party-ideas.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/third-party-ideas.html\">third-party-ideas.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Third Party Ideas"
@@ -4764,8 +4198,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Releasing Free Software If You Work at a University"
-msgstr ""
-"Si të Hidhni Në Qarkullim Software të Lirë Nëse Punoni Në një 
Universitet"
+msgstr "Si të Hidhni Në Qarkullim Software të Lirë Nëse Punoni Në një 
Universitet"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/uruguay.html\">uruguay.html</a>"
@@ -4776,10 +4209,8 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/use-free-software.html\">use-free-software.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/use-free-software.html\">use-free-software.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/use-free-software.html\">use-free-software.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/use-free-software.html\">use-free-software.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "The Free Software Community After 20 Years:"
@@ -4810,11 +4241,8 @@
 msgstr "<a href=\"/philosophy/w3c-patent.html\">w3c-patent.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid ""
-"FSF's Position on W3 Consortium &ldquo;Royalty-Free&rdquo; Patent Policy"
-msgstr ""
-"Pozicioni i FSF-së lidhur me Politikën e Patentave &ldquo;Pa Pagesë&rdquo; 
"
-"të W3 Consortium-it"
+msgid "FSF's Position on W3 Consortium &ldquo;Royalty-Free&rdquo; Patent 
Policy"
+msgstr "Pozicioni i FSF-së lidhur me Politikën e Patentave &ldquo;Pa 
Pagesë&rdquo; të W3 Consortium-it"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/wassenaar.html\">wassenaar.html</a>"
@@ -4825,12 +4253,8 @@
 msgstr "Marrëveshja Wassenaar"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/when_free_software_isnt_practically_better.html"
-"\">when_free_software_isnt_practically_better.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/when_free_software_isnt_practically_better.html"
-"\">when_free_software_isnt_practically_better.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/when_free_software_isnt_practically_better.html\">when_free_software_isnt_practically_better.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/when_free_software_isnt_practically_better.html\">when_free_software_isnt_practically_better.html</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
@@ -4838,36 +4262,24 @@
 msgstr "Kur Software-i i Lirë S'është (Praktikisht) Më i Mirë"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/who-does-that-server-really-serve.html\">who-does-that-"
-"server-really-serve.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/who-does-that-server-really-serve.html\">who-does-that-"
-"server-really-serve.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/who-does-that-server-really-serve.html\">who-does-that-server-really-serve.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/who-does-that-server-really-serve.html\">who-does-that-server-really-serve.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Who does that server really serve?"
 msgstr "Kujt i shërben vërtet ai shërbyes?"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/why-audio-format-matters.html\">why-audio-format-"
-"matters.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/why-audio-format-matters.html\">why-audio-format-"
-"matters.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/why-audio-format-matters.html\">why-audio-format-matters.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/why-audio-format-matters.html\">why-audio-format-matters.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Why Audio Format Matters"
 msgstr "Pse Formati Audio Ka Rëndësi"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/why-call-it-the-swindle.html\">why-call-it-the-swindle."
-"html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/why-call-it-the-swindle.html\">why-call-it-the-swindle."
-"html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/why-call-it-the-swindle.html\">why-call-it-the-swindle.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/why-call-it-the-swindle.html\">why-call-it-the-swindle.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Why Call It The Swindle?"
@@ -4890,12 +4302,8 @@
 msgstr "Pse Software-i i Lirë Nuk do të Duhej të Kishte Pronarë"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/wipo-PublicAwarenessOfCopyright-2002.html\">wipo-"
-"PublicAwarenessOfCopyright-2002.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/wipo-PublicAwarenessOfCopyright-2002.html\">wipo-"
-"PublicAwarenessOfCopyright-2002.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/wipo-PublicAwarenessOfCopyright-2002.html\">wipo-PublicAwarenessOfCopyright-2002.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/wipo-PublicAwarenessOfCopyright-2002.html\">wipo-PublicAwarenessOfCopyright-2002.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Public Awareness of Copyright, WIPO, June 2002"
@@ -4907,9 +4315,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Words to Avoid (or Use with Care) Because They Are Loaded or Confusing"
-msgstr ""
-"Fjalë Që Duhen Shmangur (ose Përdorur me Kujdes) Ngaqë Janë Me Spec ose "
-"Ngatërruese"
+msgstr "Fjalë Që Duhen Shmangur (ose Përdorur me Kujdes) Ngaqë Janë Me 
Spec ose Ngatërruese"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/wsis-2003.html\">wsis-2003.html</a>"
@@ -4936,12 +4342,8 @@
 msgstr "Kurthi i Sistemit X të Dritareve"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/your-freedom-needs-free-software.html\">your-freedom-"
-"needs-free-software.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/your-freedom-needs-free-software.html\">your-freedom-"
-"needs-free-software.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/your-freedom-needs-free-software.html\">your-freedom-needs-free-software.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/your-freedom-needs-free-software.html\">your-freedom-needs-free-software.html</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
@@ -4963,17 +4365,15 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/sco/sco.html\">philosophy/sco</a>"
-msgstr "<a href=\"/philosophy/sco/sco.html\">philosophy/sco</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/sco/sco.html\">filozofi/sco</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd>
 msgid "FSF's Position regarding SCO's attacks on Free Software"
 msgstr "Pozicioni i FSF-së lidhur me sulmet e SCO-së ndaj Software-it të 
Lirë"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/sco/questioning-sco.html\">questioning-sco.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/sco/questioning-sco.html\">questioning-sco.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/sco/questioning-sco.html\">questioning-sco.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/sco/questioning-sco.html\">questioning-sco.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Questioning SCO: A Hard Look at Nebulous Claims"
@@ -4989,8 +4389,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/philosophy/sco/sco-preemption.html\">sco-preemption.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/sco/sco-preemption.html\">sco-preemption.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/sco/sco-preemption.html\">sco-preemption.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "SCO Scuttles Sense, Claiming GPL Invalidity"
@@ -5005,10 +4404,8 @@
 msgstr "Deklaratë e FSF-së lidhur me çështjen <cite>SCO v. IBM</cite>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/sco/sco-without-fear.html\">sco-without-fear.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/sco/sco-without-fear.html\">sco-without-fear.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/sco/sco-without-fear.html\">sco-without-fear.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/sco/sco-without-fear.html\">sco-without-fear.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "SCO: Without Fear and Without Research"
@@ -5083,7 +4480,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
 msgid "<a class=\"topmost-title\" href=\"/press/press.html\">press</a>"
-msgstr "<a class=\"topmost-title\" href=\"/press/press.html\">press</a>"
+msgstr "<a class=\"topmost-title\" href=\"/press/press.html\">për shtypin</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><span>
 msgid "FSF and GNU Press Information"
@@ -5102,9 +4499,7 @@
 msgstr "<a href=\"/press/2001-05-25-NYU.html\">2001-05-25-NYU.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid ""
-"Richard Stallman Delivers Speech at NYU, Countering Mundie's Attack on Free "
-"Software"
+msgid "Richard Stallman Delivers Speech at NYU, Countering Mundie's Attack on 
Free Software"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
@@ -5120,49 +4515,31 @@
 msgstr "<a href=\"/press/2001-06-28-USENIX.html\">2001-06-28-USENIX.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid ""
-"GNU Project and Kerberos Developers Receive Prestigious USENIX Achievement "
-"Awards"
+msgid "GNU Project and Kerberos Developers Receive Prestigious USENIX 
Achievement Awards"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/press/2001-07-09-DotGNU-Mono.html\">2001-07-09-DotGNU-Mono.html</"
-"a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/press/2001-07-09-DotGNU-Mono.html\">2001-07-09-DotGNU-Mono.html</"
-"a>"
+msgid "<a 
href=\"/press/2001-07-09-DotGNU-Mono.html\">2001-07-09-DotGNU-Mono.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/press/2001-07-09-DotGNU-Mono.html\">2001-07-09-DotGNU-Mono.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid ""
-"FSF Announces Support of Free Software Projects to Replace Components of "
-"Microsoft .NET"
-msgstr ""
-"FSF-ja Njofton Përkrahjen e Projekteve të Software-it të Lirë për "
-"Zëvendësimin e Përbërësve nga Microsoft .NET"
+msgid "FSF Announces Support of Free Software Projects to Replace Components 
of Microsoft .NET"
+msgstr "FSF-ja Njofton Përkrahjen e Projekteve të Software-it të Lirë për 
Zëvendësimin e Përbërësve nga Microsoft .NET"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/press/2001-07-20-FSF-India.html\">2001-07-20-FSF-India.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/press/2001-07-20-FSF-India.html\">2001-07-20-FSF-India.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/press/2001-07-20-FSF-India.html\">2001-07-20-FSF-India.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/press/2001-07-20-FSF-India.html\">2001-07-20-FSF-India.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid ""
-"Richard Stallman Inaugurates Free Software Foundation-India, First Affiliate "
-"in Asia of the Free Software Foundation"
-msgstr ""
-"Richard Stallman Përuron Free Software Foundation-India, Degën e Parë në 
Azi "
-"të Free Software Foundation-it"
+msgid "Richard Stallman Inaugurates Free Software Foundation-India, First 
Affiliate in Asia of the Free Software Foundation"
+msgstr "Richard Stallman Përuron Free Software Foundation-India, Degën e 
Parë në Azi të Free Software Foundation-it"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/press/2001-09-18-RTLinux.html\">2001-09-18-RTLinux.html</a>"
 msgstr "<a href=\"/press/2001-09-18-RTLinux.html\">2001-09-18-RTLinux.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid ""
-"FSF and FSMLabs come to agreement on a GPL-compliant version of RTLinux Open "
-"Patent License"
+msgid "FSF and FSMLabs come to agreement on a GPL-compliant version of RTLinux 
Open Patent License"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
@@ -5170,12 +4547,8 @@
 msgstr "<a href=\"/press/2001-09-24-CPI.html\">2001-09-24-CPI.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid ""
-"Richard Stallman and Eben Moglen to Speak at GWU's Cyberspace Policy "
-"Institute's Free Software Conference"
-msgstr ""
-"Richard Stallman dhe Eben Moglen do të Flasin në Konferencën për Software 
të "
-"Lirë të organizuar nga Cyberspace Policy Institute i GWU-së"
+msgid "Richard Stallman and Eben Moglen to Speak at GWU's Cyberspace Policy 
Institute's Free Software Conference"
+msgstr "Richard Stallman dhe Eben Moglen do të Flasin në Konferencën për 
Software të Lirë të organizuar nga Cyberspace Policy Institute i GWU-së"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/press/2001-10-12-bayonne.html\">2001-10-12-bayonne.html</a>"
@@ -5183,9 +4556,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Free Software Foundation Announces 7th Major Release of GNU Bayonne"
-msgstr ""
-"Free Software Foundation Njofton Versionin e 7-të të Rëndësishëm të GNU 
"
-"Bayonne-it"
+msgstr "Free Software Foundation Njofton Versionin e 7-të të Rëndësishëm 
të GNU Bayonne-it"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/press/2001-10-22-Emacs.html\">2001-10-22-Emacs.html</a>"
@@ -5212,61 +4583,40 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/press/2002-02-16-FSF-Award.html\">2002-02-16-FSF-Award.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/press/2002-02-16-FSF-Award.html\">2002-02-16-FSF-Award.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/press/2002-02-16-FSF-Award.html\">2002-02-16-FSF-Award.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/press/2002-02-16-FSF-Award.html\">2002-02-16-FSF-Award.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid ""
-"Guido van Rossum Awarded the Free Software Foundation Award for the "
-"Advancement of Free Software"
-msgstr ""
-"Guido van Rossum Vlerësohet me Çmimin e Free Software Foundation-it për "
-"Shtyrjen Përpara të Software-it të Lirë"
+msgid "Guido van Rossum Awarded the Free Software Foundation Award for the 
Advancement of Free Software"
+msgstr "Guido van Rossum Vlerësohet me Çmimin e Free Software Foundation-it 
për Shtyrjen Përpara të Software-it të Lirë"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/press/2002-02-26-MySQL.html\">2002-02-26-MySQL.html</a>"
 msgstr "<a href=\"/press/2002-02-26-MySQL.html\">2002-02-26-MySQL.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid ""
-"FSF Lawyer and Board Member Serves as Expert Witness in Lawsuit Related to "
-"GNU GPL"
-msgstr ""
-"Avokati dhe Anëtari i Këshillit Drejtues të FSF-së Si Dëshmitar Ekspert 
në "
-"një Çështje Gjyqësore Lidhur me GNU GPL-në"
+msgid "FSF Lawyer and Board Member Serves as Expert Witness in Lawsuit Related 
to GNU GPL"
+msgstr "Avokati dhe Anëtari i Këshillit Drejtues të FSF-së Si Dëshmitar 
Ekspert në një Çështje Gjyqësore Lidhur me GNU GPL-në"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/press/2002-03-01-pi-MySQL.html\">2002-03-01-pi-MySQL.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/press/2002-03-01-pi-MySQL.html\">2002-03-01-pi-MySQL.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/press/2002-03-01-pi-MySQL.html\">2002-03-01-pi-MySQL.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/press/2002-03-01-pi-MySQL.html\">2002-03-01-pi-MySQL.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid ""
-"Judge Saris defers GNU GPL Questions for Trial in MySQL vs. Progress Software"
+msgid "Judge Saris defers GNU GPL Questions for Trial in MySQL vs. Progress 
Software"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/press/2002-03-05-DCL-GNUE.html\">2002-03-05-DCL-GNUE.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/press/2002-03-05-DCL-GNUE.html\">2002-03-05-DCL-GNUE.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/press/2002-03-05-DCL-GNUE.html\">2002-03-05-DCL-GNUE.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/press/2002-03-05-DCL-GNUE.html\">2002-03-05-DCL-GNUE.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid ""
-"GNU Enterprise and Double Choco Latte Projects Merge to Further Accelerate "
-"Free Software Enterprise Application Offerings"
+msgid "GNU Enterprise and Double Choco Latte Projects Merge to Further 
Accelerate Free Software Enterprise Application Offerings"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/press/2002-03-18-digitalspeech.html\">2002-03-18-digitalspeech."
-"html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/press/2002-03-18-digitalspeech.html\">2002-03-18-digitalspeech."
-"html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/press/2002-03-18-digitalspeech.html\">2002-03-18-digitalspeech.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/press/2002-03-18-digitalspeech.html\">2002-03-18-digitalspeech.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Free Software Foundation Offers Resources to the Digital Speech Project"
@@ -5277,54 +4627,36 @@
 msgstr "<a href=\"/press/2002-03-19-Affero.html\">2002-03-19-Affero.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid ""
-"Free Software Foundation Announces Support of the Affero General Public "
-"License, the First Copyleft License for Web Services"
+msgid "Free Software Foundation Announces Support of the Affero General Public 
License, the First Copyleft License for Web Services"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/press/2002-04-11-ms-patent.html\">2002-04-11-ms-patent.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/press/2002-04-11-ms-patent.html\">2002-04-11-ms-patent.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/press/2002-04-11-ms-patent.html\">2002-04-11-ms-patent.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/press/2002-04-11-ms-patent.html\">2002-04-11-ms-patent.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Microsoft Attacks Free Software Developers with New License"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/press/2002-05-21-eldred-brief.html\">2002-05-21-eldred-brief."
-"html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/press/2002-05-21-eldred-brief.html\">2002-05-21-eldred-brief."
-"html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/press/2002-05-21-eldred-brief.html\">2002-05-21-eldred-brief.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/press/2002-05-21-eldred-brief.html\">2002-05-21-eldred-brief.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid ""
-"Free Software Foundation Files Brief Amicus Curiae in Eldred v. Aschroft "
-"Supreme Court Case"
+msgid "Free Software Foundation Files Brief Amicus Curiae in Eldred v. 
Aschroft Supreme Court Case"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/press/2002-08-01-sf-fundraiser.html\">2002-08-01-sf-fundraiser."
-"html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/press/2002-08-01-sf-fundraiser.html\">2002-08-01-sf-fundraiser."
-"html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/press/2002-08-01-sf-fundraiser.html\">2002-08-01-sf-fundraiser.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/press/2002-08-01-sf-fundraiser.html\">2002-08-01-sf-fundraiser.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid ""
-"Affero Hosts \"Full Tilt for Software Freedom\", a Benefit for Free Software "
-"Foundation on Wednesday, August, 14 2002 in San Francisco"
+msgid "Affero Hosts \"Full Tilt for Software Freedom\", a Benefit for Free 
Software Foundation on Wednesday, August, 14 2002 in San Francisco"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/press/2002-08-26-freenode.html\">2002-08-26-freenode.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/press/2002-08-26-freenode.html\">2002-08-26-freenode.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/press/2002-08-26-freenode.html\">2002-08-26-freenode.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/press/2002-08-26-freenode.html\">2002-08-26-freenode.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GNU Project Will Use Freenode as Its Official IRC Network"
@@ -5335,9 +4667,7 @@
 msgstr "<a href=\"/press/2002-09-03-bayonne.html\">2002-09-03-bayonne.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid ""
-"GNU Bayonne 1.0 Released; GNU Telephony Server gives software freedom to "
-"businesses, large enterprises and commercial telephone carriers"
+msgid "GNU Bayonne 1.0 Released; GNU Telephony Server gives software freedom 
to businesses, large enterprises and commercial telephone carriers"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
@@ -5345,9 +4675,7 @@
 msgstr "<a href=\"/press/2002-11-12-mysql.html\">2002-11-12-mysql.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid ""
-"Gift from MySQL AB Supports Free Software Foundation's General Public "
-"License Compliance Lab"
+msgid "Gift from MySQL AB Supports Free Software Foundation's General Public 
License Compliance Lab"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
@@ -5355,12 +4683,8 @@
 msgstr "<a href=\"/press/2003-02-08-award.html\">2003-02-08-award.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid ""
-"Professor Lawrence Lessig Awarded the 2002 FSF Award for the Advancement of "
-"Free Software"
-msgstr ""
-"Profesorit Lawrence Lessig i Akordohet Çmimi i FSF-së 2002 për Shtyrjen "
-"Përpara të Software-it të Lirë"
+msgid "Professor Lawrence Lessig Awarded the 2002 FSF Award for the 
Advancement of Free Software"
+msgstr "Profesorit Lawrence Lessig i Akordohet Çmimi i FSF-së 2002 për 
Shtyrjen Përpara të Software-it të Lirë"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/press/2003-03-27-patron.html\">2003-03-27-patron.html</a>"
@@ -5371,45 +4695,27 @@
 msgstr "FSF-ja Njofton Programin për Patronazh Korporate"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/press/2003-11-19-Microsoft-CA.html\">2003-11-19-Microsoft-CA."
-"html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/press/2003-11-19-Microsoft-CA.html\">2003-11-19-Microsoft-CA."
-"html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/press/2003-11-19-Microsoft-CA.html\">2003-11-19-Microsoft-CA.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/press/2003-11-19-Microsoft-CA.html\">2003-11-19-Microsoft-CA.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid ""
-"FSF Encourages Californians to Support Software Freedom with Microsoft "
-"Vouchers"
+msgid "FSF Encourages Californians to Support Software Freedom with Microsoft 
Vouchers"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/press/2004-01-02-nyc-seminars.html\">2004-01-02-nyc-seminars."
-"html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/press/2004-01-02-nyc-seminars.html\">2004-01-02-nyc-seminars."
-"html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/press/2004-01-02-nyc-seminars.html\">2004-01-02-nyc-seminars.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/press/2004-01-02-nyc-seminars.html\">2004-01-02-nyc-seminars.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid ""
-"FSF To Host Free Software Licensing Seminars and Discussions on SCO v. IBM "
-"in New York"
+msgid "FSF To Host Free Software Licensing Seminars and Discussions on SCO v. 
IBM in New York"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/press/2004-01-14-record-straight.html\">2004-01-14-record-"
-"straight.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/press/2004-01-14-record-straight.html\">2004-01-14-record-"
-"straight.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/press/2004-01-14-record-straight.html\">2004-01-14-record-straight.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/press/2004-01-14-record-straight.html\">2004-01-14-record-straight.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid ""
-"Setting the Record Straight: The Free Software Foundation, the General "
-"Public License and SCO versus IBM"
+msgid "Setting the Record Straight: The Free Software Foundation, the General 
Public License and SCO versus IBM"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
@@ -5425,18 +4731,12 @@
 msgstr "<a href=\"/press/mysql-affidavit.html\">mysql-affidavit.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-msgid ""
-"Affidavit of Eben Moglen on Progress Software vs. MySQL AB Preliminary "
-"Injunction Hearing"
+msgid "Affidavit of Eben Moglen on Progress Software vs. MySQL AB Preliminary 
Injunction Hearing"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid ""
-"<a class=\"topmost-title\" href=\"/pronunciation/pronunciation.html"
-"\">pronunciation</a>"
-msgstr ""
-"<a class=\"topmost-title\" href=\"/pronunciation/pronunciation.html"
-"\">pronunciation</a>"
+msgid "<a class=\"topmost-title\" 
href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">pronunciation</a>"
+msgstr "<a class=\"topmost-title\" 
href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">shqiptimi</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><span>
 msgid "How To Pronounce GNU"
@@ -5444,21 +4744,19 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
 msgid "<a class=\"topmost-title\" href=\"/server/server.html\">server</a>"
-msgstr "<a class=\"topmost-title\" href=\"/server/server.html\">server</a>"
+msgstr "<a class=\"topmost-title\" href=\"/server/server.html\">shërbyes</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><span>
 msgid "About GNU Servers"
 msgstr "Rreth Shërbyesve GNU"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/server/fsf-html-style-sheet.html\">fsf-html-style-sheet.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/server/fsf-html-style-sheet.html\">fsf-html-style-sheet.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/server/fsf-html-style-sheet.html\">fsf-html-style-sheet.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/server/fsf-html-style-sheet.html\">fsf-html-style-sheet.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "The GNU/FSF Web Site Guidelines"
-msgstr "Udhëzime Për Site-et Web GNU/FSF"
+msgstr "Udhëzime Për Sajtet Web GNU/FSF"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/server/irc-rules.html\">irc-rules.html</a>"
@@ -5502,7 +4800,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/server/source/source.html\">server/source</a>"
-msgstr "<a href=\"/server/source/source.html\">server/source</a>"
+msgstr "<a href=\"/server/source/source.html\">shërbyes/burime</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd>
@@ -5523,25 +4821,18 @@
 msgstr "Gjedhe faqeje të përgjithshme për GNU-në"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/server/standards/README.editors.html\">README.editors.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/server/standards/README.editors.html\">README.editors.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/server/standards/README.editors.html\">README.editors.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/server/standards/README.editors.html\">README.editors.html</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
-#, fuzzy
 #| msgid "Guide to Translating Web Pages on www.gnu.org"
 msgid "Guidelines for Writing Web Pages at www.gnu.org"
-msgstr "Udhërrëfyes Mbi Përkthimin e Faqeve Web te www.gnu.org"
+msgstr "Udhërrëfyes për Shkrim Faqesh Web te www.gnu.org"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">README.translations."
-"html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">README.translations."
-"html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README.translations.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README.translations.html</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
@@ -5549,22 +4840,16 @@
 msgstr "Udhërrëfyes Mbi Përkthimin e Faqeve Web te www.gnu.org"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/server/standards/README.webmastering.html\">README.webmastering."
-"html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/server/standards/README.webmastering.html\">README.webmastering."
-"html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/server/standards/README.webmastering.html\">README.webmastering.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/server/standards/README.webmastering.html\">README.webmastering.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GNU Webmastering Guidelines"
 msgstr "Udhëzime për Përgjegjësa Web të GNU-së"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/server/standards/webmaster-quiz.html\">webmaster-quiz.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/server/standards/webmaster-quiz.html\">webmaster-quiz.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/server/standards/webmaster-quiz.html\">webmaster-quiz.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/server/standards/webmaster-quiz.html\">webmaster-quiz.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Volunteer Webmaster Quiz"
@@ -5572,38 +4857,28 @@
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><div><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/server/standards/translations/\">server/standards/translations</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/server/standards/translations/\">server/standards/translations</a>"
+msgid "<a 
href=\"/server/standards/translations/\">server/standards/translations</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/server/standards/translations/\">shërbyes/standarde/përkthime</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/server/standards/translations/po-how-to.html\">po-how-to.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/server/standards/translations/po-how-to.html\">po-how-to.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/server/standards/translations/po-how-to.html\">po-how-to.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/server/standards/translations/po-how-to.html\">po-how-to.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "How to Translate Using PO Files"
 msgstr "Si të Përkthehet Duke Përdorur Kartela PO"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/server/standards/translations/priorities.html\">priorities.html</"
-"a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/server/standards/translations/priorities.html\">priorities.html</"
-"a>"
+msgid "<a 
href=\"/server/standards/translations/priorities.html\">priorities.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/server/standards/translations/priorities.html\">priorities.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><div><dl><dd><div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Web Translation Priorities"
 msgstr "Përparësi Për Përkthimet Web"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid ""
-"<a class=\"topmost-title\" href=\"/software/software.html\">software</a>"
-msgstr ""
-"<a class=\"topmost-title\" href=\"/software/software.html\">software</a>"
+msgid "<a class=\"topmost-title\" 
href=\"/software/software.html\">software</a>"
+msgstr "<a class=\"topmost-title\" 
href=\"/software/software.html\">software</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><span>
 msgid "GNU Software"
@@ -5639,10 +4914,9 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-#, fuzzy
 #| msgid "Free Software Is Reliable"
 msgid "Recent Software Releases"
-msgstr "Software-i i Lirë është i Besueshëm!"
+msgstr "Hedhje Software-i Në Qarkullim Së Fundi"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/software/reliability.html\">reliability.html</a>"
@@ -5669,12 +4943,8 @@
 msgstr "Software-i GNU në Vitin 2000"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid ""
-"<a class=\"topmost-title\" href=\"/testimonials/testimonials.html"
-"\">testimonials</a>"
-msgstr ""
-"<a class=\"topmost-title\" href=\"/testimonials/testimonials.html"
-"\">testimonials</a>"
+msgid "<a class=\"topmost-title\" 
href=\"/testimonials/testimonials.html\">testimonials</a>"
+msgstr "<a class=\"topmost-title\" 
href=\"/testimonials/testimonials.html\">dëshmi</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><span>
 msgid "GNU Testimonials"
@@ -5687,7 +4957,7 @@
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "Free Software Is Reliable"
-msgstr "Software-i i Lirë është i Besueshëm!"
+msgstr "Software-i i Lirë Është i Besueshëm"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/testimonials/supported.html\">supported.html</a>"
@@ -5698,54 +4968,40 @@
 msgstr "Software-i i Lirë Ka Përkrahje"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/testimonials/testimonial_cadcam.html\">testimonial_cadcam.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/testimonials/testimonial_cadcam.html\">testimonial_cadcam.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/testimonials/testimonial_cadcam.html\">testimonial_cadcam.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/testimonials/testimonial_cadcam.html\">testimonial_cadcam.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GNU Testimonials&mdash;CAD/CAM Development"
 msgstr "Dëshmi GNU&mdash;Programime për CAD/CAM"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/testimonials/testimonial_HIRLAM.html\">testimonial_HIRLAM.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/testimonials/testimonial_HIRLAM.html\">testimonial_HIRLAM.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/testimonials/testimonial_HIRLAM.html\">testimonial_HIRLAM.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/testimonials/testimonial_HIRLAM.html\">testimonial_HIRLAM.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GNU Testimonials&mdash;HIRLAM Consortium"
 msgstr "Dëshmi GNU&mdash;Konsorciumi HIRLAM"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/testimonials/testimonial_media.html\">testimonial_media.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/testimonials/testimonial_media.html\">testimonial_media.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/testimonials/testimonial_media.html\">testimonial_media.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/testimonials/testimonial_media.html\">testimonial_media.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GNU Testimonials&mdash;Alexander Ewering"
 msgstr "Dëshmi GNU&mdash;Alexander Ewering"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/testimonials/testimonial_mondrup.html\">testimonial_mondrup.html</"
-"a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/testimonials/testimonial_mondrup.html\">testimonial_mondrup.html</"
-"a>"
+msgid "<a 
href=\"/testimonials/testimonial_mondrup.html\">testimonial_mondrup.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/testimonials/testimonial_mondrup.html\">testimonial_mondrup.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GNU Testimonials - Christian Mondrup"
-msgstr "GNU Testimonials - Christian Mondrup"
+msgstr "Dëshmi GNU - Christian Mondrup"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/testimonials/testimonial_research_ships.html"
-"\">testimonial_research_ships.html</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/testimonials/testimonial_research_ships.html"
-"\">testimonial_research_ships.html</a>"
+msgid "<a 
href=\"/testimonials/testimonial_research_ships.html\">testimonial_research_ships.html</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/testimonials/testimonial_research_ships.html\">testimonial_research_ships.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
 msgid "GNU Testimonials&mdash;Robert E. A. Harvey"
@@ -5760,10 +5016,8 @@
 msgstr "Software-i i Lirë është i Dobishëm"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid ""
-"<a class=\"topmost-title\" href=\"/thankgnus/thankgnus.html\">thankgnus</a>"
-msgstr ""
-"<a class=\"topmost-title\" href=\"/thankgnus/thankgnus.html\">thankgnus</a>"
+msgid "<a class=\"topmost-title\" 
href=\"/thankgnus/thankgnus.html\">thankgnus</a>"
+msgstr "<a class=\"topmost-title\" 
href=\"/thankgnus/thankgnus.html\">thankgnus</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><span>
 msgid "Thank GNUs"
@@ -5918,10 +5172,9 @@
 msgstr "<a href=\"/thankgnus/2014supporters.html\">2014supporters.html</a>"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dd>
-#, fuzzy
 #| msgid "Thank GNUs, 2010"
 msgid "Thank GNUs, 2014"
-msgstr "Faleminderit nga GNU-ja, për 2010-n"
+msgstr "Faleminderit nga GNU-ja, për 2014-n"
 
 #. type: Content of: <div><dl><dd><dl><dt>
 msgid "<a href=\"/thankgnus/thankgnus.old.html\">thankgnus.old.html</a>"
@@ -5946,19 +5199,8 @@
 msgstr " "
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
-"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
-"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
-"org&gt;</a>."
-msgstr ""
-"Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së "
-"dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. 
Ka "
-"gjithashtu <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> 
FSF-"
-"në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera 
mund "
-"të dërgohen te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
-"org&gt;</a>."
+msgid "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other 
corrections or suggestions can be sent to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr "Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; 
GNU-së dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu <a 
href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në. Njoftimet 
për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera mund të 
dërgohen te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #.     replace it with the translation of these two:
@@ -5972,28 +5214,16 @@
 #.     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
 #.     README</a>. 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
-"translations of this article."
-msgstr ""
-"Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
-"artikulli, ju lutemi, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
-"html\">README për përkthimet</a>."
+msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutemi, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 2013 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr "Të Drejta kopjimi &copy; 2013 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
-"Kjo faqe mund të përdoret sipas një lejeje <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një lejeje <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.

Index: server/po/takeaction.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/takeaction.sq.po,v
retrieving revision 1.144
retrieving revision 1.145
diff -u -b -r1.144 -r1.145
--- server/po/takeaction.sq.po 6 Mar 2014 21:59:25 -0000    1.144
+++ server/po/takeaction.sq.po 13 Mar 2014 23:01:01 -0000   1.145
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "POT-Creation-Date: 2014-03-06 21:55+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-03-02 20:22+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-03-14 01:02+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Shqip <address@hidden>\n"
 "Language: \n"
@@ -22,12 +22,8 @@
 msgstr "Hidhuni Në Veprim - Projekti GNU - Free Software Foundation"
 
 #. type: Content of: <style>
-msgid ""
-"#content h4 + p { padding-left: 2em; margin-bottom: 0.5em;} #content h4 "
-"{ font-size: 1.1em !important; padding-left: 1em; }"
-msgstr ""
-"#content h4 + p { padding-left: 2em; margin-bottom: 0.5em;} #content h4 "
-"{ font-size: 1.1em !important; padding-left: 1em; }"
+msgid "#content h4 + p { padding-left: 2em; margin-bottom: 0.5em;} #content h4 
{ font-size: 1.1em !important; padding-left: 1em; }"
+msgstr "#content h4 + p { padding-left: 2em; margin-bottom: 0.5em;} #content 
h4 { font-size: 1.1em !important; padding-left: 1em; }"
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
@@ -35,14 +31,8 @@
 msgstr "Hidhuni Në Veprim"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Items on this page for: <a href=\"#act\">Activists</a> - <a href=\"#dev"
-"\">Developers</a> - <a href=\"#sys\">Sysadmins</a> - <a href=\"#web"
-"\">Webmasters</a> - <a href=\"#xlate\">Translators</a>."
-msgstr ""
-"Elemente në këtë faqe për: <a href=\"#act\">Veprimtarë</a> - <a 
href=\"#dev"
-"\">Zhvillues</a> - <a href=\"#sys\">Administratorë sistemi</a> - <a href="
-"\"#web\">Webmasters</a> - <a href=\"#xlate\">Përkthyes</a>."
+msgid "Items on this page for: <a href=\"#act\">Activists</a> - <a 
href=\"#dev\">Developers</a> - <a href=\"#sys\">Sysadmins</a> - <a 
href=\"#web\">Webmasters</a> - <a href=\"#xlate\">Translators</a>."
+msgstr "Elemente në këtë faqe për: <a href=\"#act\">Veprimtarë</a> - <a 
href=\"#dev\">Zhvillues</a> - <a href=\"#sys\">Administratorë sistemi</a> - <a 
href=\"#web\">Webmasters</a> - <a href=\"#xlate\">Përkthyes</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -56,27 +46,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Please support the <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>FSF campaigns</"
-"a>, currently including: <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/drm.html";
-"\">against DRM</a>, <a href=\"http://upgradefromwindows8.org/\";>Upgrade from "
-"Windows 8</a>, <a href=\"http://playogg.org/\";>PlayOGG</a>, <a href=\"http://";
-"endsoftpatents.org/\">against software patents</a>, <a href=\"http://www.fsf.";
-"org/campaigns/odf.html\">OpenDocument</a>, <a href=\"http://www.coreboot.org/";
-"\">free BIOS</a>, and <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/acta/\";>against "
-"ACTA</a>. The overall community site for the global movement for free "
-"software is <a href=\"http://libreplanet.org/\";>LibrePlanet</a>."
-msgstr ""
-"Ju lutemi, përkrahni <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>fushatat e 
FSF-"
-"së</a>, te të cilat tani përfshijnë: <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/";
-"drm.html\">kundër DRM-së</a>, <a href=\"http://upgradefromwindows8.org/";
-"\">Upgrade from Windows 8</a>, <a href=\"http://playogg.org/\";>PlayOGG</a>, "
-"<a href=\"http://endsoftpatents.org/\";>kundër patentave mbi software-in</a>, 
"
-"<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/odf.html\";>OpenDocument</a>, <a href="
-"\"http://www.coreboot.org/\";>BIOS i lirë</a>, and <a href=\"http://www.fsf.";
-"org/campaigns/acta/\">kundër ACTA-s</a>. Site-i përmbledhës i 
bashkësisë së "
-"lëvizjes mbarëbotërore për software të lirë është <a href=\"http://";
-"libreplanet.org/\">LibrePlanet</a>."
+msgid "Please support the <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>FSF 
campaigns</a>, currently including: <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/drm.html\";>against DRM</a>, <a 
href=\"http://upgradefromwindows8.org/\";>Upgrade from Windows 8</a>, <a 
href=\"http://playogg.org/\";>PlayOGG</a>, <a 
href=\"http://endsoftpatents.org/\";>against software patents</a>, <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/odf.html\";>OpenDocument</a>, <a 
href=\"http://www.coreboot.org/\";>free BIOS</a>, and <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/acta/\";>against ACTA</a>. The overall 
community site for the global movement for free software is <a 
href=\"http://libreplanet.org/\";>LibrePlanet</a>."
+msgstr "Ju lutemi, përkrahni <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>fushatat e FSF-së</a>, te të cilat tani 
përfshijnë: <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/drm.html\";>kundër 
DRM-së</a>, <a href=\"http://upgradefromwindows8.org/\";>Upgrade from Windows 
8</a>, <a href=\"http://playogg.org/\";>PlayOGG</a>, <a 
href=\"http://endsoftpatents.org/\";>kundër patentave mbi software-in</a>, <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/odf.html\";>OpenDocument</a>, <a 
href=\"http://www.coreboot.org/\";>BIOS i lirë</a>, and <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/acta/\";>kundër ACTA-s</a>. Sajti 
përmbledhës i bashkësisë së lëvizjes mbarëbotërore për software të 
lirë është <a href=\"http://libreplanet.org/\";>LibrePlanet</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -85,19 +56,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Please help <a href=\"http://endsoftpatents.org/\";>end software patents</a> "
-"worldwide. Please also support <a href=\"http://www.unitary-patent.eu/";
-"\">anti-software patent efforts in Europe</a> specifically. Watch and share "
-"the movie <a href=\"http://patentabsurdity.com\";><cite>Patent Absurdity</"
-"cite></a>."
-msgstr ""
-"Ju lutemi, ndihmoni <a href=\"http://endsoftpatents.org/\";>t'u jepet fund "
-"patentave mbi software-in</a> kudo në botë. Ju lutemi, përkrahni "
-"veçanërisht <a href=\"http://www.unitary-patent.eu/\";>përpjekjet kundër "
-"patentave mbi software-in në Europë</a>. Shiheni dhe ndajeni me të 
tjerët "
-"këtë film <a href=\"http://patentabsurdity.com\";><cite>Absurditeti i "
-"Patentave</cite></a>."
+msgid "Please help <a href=\"http://endsoftpatents.org/\";>end software 
patents</a> worldwide. Please also support <a 
href=\"http://www.unitary-patent.eu/\";>anti-software patent efforts in 
Europe</a> specifically. Watch and share the movie <a 
href=\"http://patentabsurdity.com\";><cite>Patent Absurdity</cite></a>."
+msgstr "Ju lutemi, ndihmoni <a href=\"http://endsoftpatents.org/\";>t'u jepet 
fund patentave mbi software-in</a> kudo në botë. Ju lutemi, përkrahni 
veçanërisht <a href=\"http://www.unitary-patent.eu/\";>përpjekjet kundër 
patentave mbi software-in në Europë</a>. Shiheni dhe ndajeni me të tjerët 
këtë film <a href=\"http://patentabsurdity.com\";><cite>Absurditeti i 
Patentave</cite></a>."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -106,13 +66,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Please <a href=\"http://fsfe.org/projects/wipo/wiwo.html\";>support this "
-"declaration</a> calling on WIPO to change its name and mission."
-msgstr ""
-"Ju lutemi, <a href=\"http://fsfe.org/projects/wipo/wiwo.html\";>përkraheni "
-"këtë deklaratë</a> që i bën thirrje WIPO-s të ndërrojë emrin dhe 
misionin e "
-"vet."
+msgid "Please <a href=\"http://fsfe.org/projects/wipo/wiwo.html\";>support this 
declaration</a> calling on WIPO to change its name and mission."
+msgstr "Ju lutemi, <a 
href=\"http://fsfe.org/projects/wipo/wiwo.html\";>përkraheni këtë 
deklaratë</a> që i bën thirrje WIPO-s të ndërrojë emrin dhe misionin e 
vet."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -120,34 +75,18 @@
 msgstr "Zgjeroni Listën e Software-it të Lirë"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Contribute to the <a href=\"http://directory.fsf.org/\";>Free Software "
-"Directory</a>: submit new packages, corrections to existing entries, and <a "
-"href=\"http://directory.fsf.org/wiki/Free_Software_Directory:Participate";
-"\">helping with maintenance</a>."
-msgstr ""
-"Jepni ndihmesë te <a href=\"http://directory.fsf.org/\";>Lista e Software-it "
-"të Lirë</a>: parashtroni paketa të reja, ndreqje për gjëra ekzistuese, 
dhe "
-"<a href=\"http://directory.fsf.org/wiki/Free_Software_Directory:Participate";
-"\">ndihmoni në mirëmbajtjen e saj</a>."
+msgid "Contribute to the <a href=\"http://directory.fsf.org/\";>Free Software 
Directory</a>: submit new packages, corrections to existing entries, and <a 
href=\"http://directory.fsf.org/wiki/Free_Software_Directory:Participate\";>helping
 with maintenance</a>."
+msgstr "Jepni ndihmesë te <a href=\"http://directory.fsf.org/\";>Lista e 
Software-it të Lirë</a>: parashtroni paketa të reja, ndreqje për gjëra 
ekzistuese, dhe <a 
href=\"http://directory.fsf.org/wiki/Free_Software_Directory:Participate\";>ndihmoni
 në mirëmbajtjen e saj</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dd><ul><li>
 #. type: Content of: <h4>
-msgid ""
-"Start a GNU/Linux User Group in your area, and send us your group's "
-"information"
-msgstr ""
-"Nisni një Grup Përdoruesish GNU/Linux në zonën tuaj, dhe na dërgoni të "
-"dhënat e grupit"
+msgid "Start a GNU/Linux User Group in your area, and send us your group's 
information"
+msgstr "Nisni një Grup Përdoruesish GNU/Linux në zonën tuaj, dhe na 
dërgoni të dhënat e grupit"
 
 # type: Content of: <dl><dd><ul><li>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"For more information: <a href=\"http://libreplanet.org/wiki/Group_list\";>GNU "
-"Users Groups</a>."
-msgstr ""
-"Për më tepër të dhëna: <a href=\"http://libreplanet.org/wiki/Group_list";
-"\">Grupe Përdoruesish GNU</a>."
+msgid "For more information: <a 
href=\"http://libreplanet.org/wiki/Group_list\";>GNU Users Groups</a>."
+msgstr "Për më tepër të dhëna: <a 
href=\"http://libreplanet.org/wiki/Group_list\";>Grupe Përdoruesish GNU</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -157,17 +96,12 @@
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "Contribute to high priority free software projects"
-msgstr ""
-"Kontribuoni te projektet e software-it të lirë që kanë përparësi të 
madhe"
+msgstr "Kontribuoni te projektet e software-it të lirë që kanë përparësi 
të madhe"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"As listed on the FSF's <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html";
-"\">high-priority projects web page</a>."
-msgstr ""
-"Siç tregohen në <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html\";>faqen "
-"web të FSF-së për projektet me përparësi të madhe</a>."
+msgid "As listed on the FSF's <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html\";>high-priority projects web 
page</a>."
+msgstr "Siç tregohen në <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html\";>faqen web të FSF-së për 
projektet me përparësi të madhe</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -176,16 +110,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Please contribute as a user and developer to <a href=\"http://www.gnustep.org";
-"\">GNUstep</a>, a free object-oriented framework for application "
-"development, and help it achieve the status of a complete and featured "
-"desktop environment."
-msgstr ""
-"Ju lutemi, kontribuoni si përdorues apo zhvillues te <a href=\"http://www.";
-"gnustep.org\">GNUstep</a>, një \"object-oriented framework\" i lirë, për "
-"zhvillim programesh, dhe ndihmoni që të arrijë gjendjen e një mjedisi të 
"
-"plotë desktop."
+msgid "Please contribute as a user and developer to <a 
href=\"http://www.gnustep.org\";>GNUstep</a>, a free object-oriented framework 
for application development, and help it achieve the status of a complete and 
featured desktop environment."
+msgstr "Ju lutemi, kontribuoni si përdorues apo zhvillues te <a 
href=\"http://www.gnustep.org\";>GNUstep</a>, një \"object-oriented framework\" 
i lirë, për zhvillim programesh, dhe ndihmoni që të arrijë gjendjen e një 
mjedisi të plotë desktop."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -197,64 +123,20 @@
 msgstr "Këto paketa GNU presin për një mirëmbajtës:"
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/software/enscript/\">enscript</a>, <a href=\"/software/gleem/"
-#| "\">gleem</a>, <a href=\"/software/gnatsweb/\">gnatsweb</a>, <a href=\"/"
-#| "software/gnukart/\">gnukart</a>, <a href=\"/software/groff/\">groff</a>, "
-#| "<a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/software/indent/"
-#| "\">indent</a>, <a href=\"/software/jwhois/\">jwhois</a>, <a href=\"/"
-#| "software/metahtml/\">metahtml</a>, <a href=\"/software/orgadoc/"
-#| "\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href="
-#| "\"/software/superopt/\">superopt</a>, <a href=\"/software/teximpatient/"
-#| "\">teximpatient</a>, <a href=\"/software/trueprint/\">trueprint</a>"
-msgid ""
-"<a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/software/gnatsweb/"
-"\">gnatsweb</a>, <a href=\"/software/gnukart/\">gnukart</a>, <a href=\"/"
-"software/groff/\">groff</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a "
-"href=\"/software/indent/\">indent</a>, <a href=\"/software/jwhois/\">jwhois</"
-"a>, <a href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, <a href=\"/software/"
-"orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a "
-"href=\"/software/superopt/\">superopt</a>, <a href=\"/software/teximpatient/"
-"\">teximpatient</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/software/enscript/\">enscript</a>, <a href=\"/software/gleem/"
-"\">gleem</a>, <a href=\"/software/gnatsweb/\">gnatsweb</a>, <a href=\"/"
-"software/gnukart/\">gnukart</a>, <a href=\"/software/groff/\">groff</a>, <a "
-"href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/software/indent/"
-"\">indent</a>, <a href=\"/software/jwhois/\">jwhois</a>, <a href=\"/software/"
-"metahtml/\">metahtml</a>, <a href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a "
-"href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/superopt/"
-"\">superopt</a>, <a href=\"/software/teximpatient/\">teximpatient</a>, <a "
-"href=\"/software/trueprint/\">trueprint</a>"
+msgid "<a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a 
href=\"/software/gnatsweb/\">gnatsweb</a>, <a 
href=\"/software/gnukart/\">gnukart</a>, <a 
href=\"/software/groff/\">groff</a>, <a 
href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a 
href=\"/software/indent/\">indent</a>, <a 
href=\"/software/jwhois/\">jwhois</a>, <a 
href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, <a 
href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a 
href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a 
href=\"/software/superopt/\">superopt</a>, <a 
href=\"/software/teximpatient/\">teximpatient</a>"
+msgstr "<a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a 
href=\"/software/gnatsweb/\">gnatsweb</a>, <a 
href=\"/software/gnukart/\">gnukart</a>, <a 
href=\"/software/groff/\">groff</a>, <a 
href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a 
href=\"/software/indent/\">indent</a>, <a 
href=\"/software/jwhois/\">jwhois</a>, <a 
href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, <a 
href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a 
href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a 
href=\"/software/superopt/\">superopt</a>, <a 
href=\"/software/teximpatient/\">teximpatient</a>"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ". And these packages are looking for co-maintainers:"
 msgstr ". Dhe këto paketa presin për bashkëmirëmbajtës:"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<a href=\"/software/aspell/\">aspell</a>, <a href=\"/software/gnuae/"
-"\">gnuae</a>, <a href=\"/software/metaexchange/\">metaexchange</a>, <a href="
-"\"/software/powerguru/\">powerguru</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/software/aspell/\">aspell</a>, <a href=\"/software/gnuae/"
-"\">gnuae</a>, <a href=\"/software/metaexchange/\">metaexchange</a>, <a href="
-"\"/software/powerguru/\">powerguru</a>"
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-". See the package web pages for specific information, and <a href=\"/help/"
-"evaluation.html#whatmeans\">this general information about GNU packages and "
-"maintenance</a>, and then email <a href=\"mailto:address@hidden";
-"\">address@hidden</a> if you have time and interest in taking over one "
-"of these projects."
-msgstr ""
-". Për të dhëna më të hollësishme, shihni faqet web të paketave, dhe 
<a href="
-"\"/help/evaluation.html#whatmeans\">këto të dhëna të përgjithshme rreth "
-"paketave GNU dhe mirëmbajtjes së tyre</a>, dhe mandej dërgoni një email 
te "
-"<a href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>, nëse keni "
-"kohë dhe interes që t'i dilni zot ndonjërit prej këtyre projekteve."
+msgid "<a href=\"/software/aspell/\">aspell</a>, <a 
href=\"/software/gnuae/\">gnuae</a>, <a 
href=\"/software/metaexchange/\">metaexchange</a>, <a 
href=\"/software/powerguru/\">powerguru</a>"
+msgstr "<a href=\"/software/aspell/\">aspell</a>, <a 
href=\"/software/gnuae/\">gnuae</a>, <a 
href=\"/software/metaexchange/\">metaexchange</a>, <a 
href=\"/software/powerguru/\">powerguru</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ". See the package web pages for specific information, and <a 
href=\"/help/evaluation.html#whatmeans\">this general information about GNU 
packages and maintenance</a>, and then email <a 
href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a> if you have time and interest 
in taking over one of these projects."
+msgstr ". Për të dhëna më të hollësishme, shihni faqet web të 
paketave, dhe <a href=\"/help/evaluation.html#whatmeans\">këto të dhëna të 
përgjithshme rreth paketave GNU dhe mirëmbajtjes së tyre</a>, dhe mandej 
dërgoni një email te <a href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>, 
nëse keni kohë dhe interes që t'i dilni zot ndonjërit prej këtyre 
projekteve."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -263,12 +145,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"See &ldquo;<a href=\"http://savannah.gnu.org/people\";>help wanted</a>&rdquo; "
-"requests from the maintainers of many packages."
-msgstr ""
-"Shihni kërkesat &ldquo;<a href=\"http://savannah.gnu.org/people\";>lypset "
-"ndihmë</a>&rdquo; nga mirëmbajtësit e mjaft paketave."
+msgid "See &ldquo;<a href=\"http://savannah.gnu.org/people\";>help 
wanted</a>&rdquo; requests from the maintainers of many packages."
+msgstr "Shihni kërkesat &ldquo;<a 
href=\"http://savannah.gnu.org/people\";>lypset ndihmë</a>&rdquo; nga 
mirëmbajtësit e mjaft paketave."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -277,14 +155,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"To make your free software package part of the GNU System, see this <a href="
-"\"http://www.gnu.org/help/evaluation.html\";>information on starting your "
-"application</a>."
-msgstr ""
-"Që ta bëni pjesë të Sistemit GNU paketën tuaj me software të lirë, 
shihni "
-"këto <a href=\"http://www.gnu.org/help/evaluation.html\";>të dhëna rreth "
-"fillimit të zbatimit tuaj</a>."
+msgid "To make your free software package part of the GNU System, see this <a 
href=\"http://www.gnu.org/help/evaluation.html\";>information on starting your 
application</a>."
+msgstr "Që ta bëni pjesë të Sistemit GNU paketën tuaj me software të 
lirë, shihni këto <a href=\"http://www.gnu.org/help/evaluation.html\";>të 
dhëna rreth fillimit të zbatimit tuaj</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -298,15 +170,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Help maintain the <a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>free software hosting "
-"site</a> sponsored by GNU: <a href=\"http://savannah.gnu.org/maintenance/";
-"HowToBecomeASavannahHacker\"> more information</a>."
-msgstr ""
-"Ndihmoni të mirëmbahet <a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>site-i i "
-"strehimit të software-it të lirë</a> i sponsorizuar nga GNU: <a href="
-"\"http://savannah.gnu.org/maintenance/HowToBecomeASavannahHacker\";> më 
tepër "
-"të dhëna</a>."
+msgid "Help maintain the <a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>free software 
hosting site</a> sponsored by GNU: <a 
href=\"http://savannah.gnu.org/maintenance/HowToBecomeASavannahHacker\";> more 
information</a>."
+msgstr "Ndihmoni të mirëmbahet <a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>sajti i 
strehimit të software-it të lirë</a> i sponsorizuar nga GNU: <a 
href=\"http://savannah.gnu.org/maintenance/HowToBecomeASavannahHacker\";> më 
tepër të dhëna</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -320,10 +185,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<a href=\"http://www.gnu.org/people/webmeisters.html\";>More information</a>."
-msgstr ""
-"<a href=\"http://www.gnu.org/people/webmeisters.html\";>Më tepër të 
dhëna</a>."
+msgid "<a href=\"http://www.gnu.org/people/webmeisters.html\";>More 
information</a>."
+msgstr "<a href=\"http://www.gnu.org/people/webmeisters.html\";>Më tepër të 
dhëna</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -337,32 +200,17 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Help maintain and update translations of www.gnu.org: <a href=\"http://www.";
-"gnu.org/server/standards/README.translations.html\">more information</a>."
-msgstr ""
-"Ndihmoni të mirëmbahen dhe përditësohen përkthimet e www.gnu.org: <a 
href="
-"\"http://www.gnu.org/server/standards/README.translations.html\";>më tepër 
të "
-"dhëna</a>."
+msgid "Help maintain and update translations of www.gnu.org: <a 
href=\"http://www.gnu.org/server/standards/README.translations.html\";>more 
information</a>."
+msgstr "Ndihmoni të mirëmbahen dhe përditësohen përkthimet e www.gnu.org: 
<a href=\"http://www.gnu.org/server/standards/README.translations.html\";>më 
tepër të dhëna</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Finally, the separate page <a href=\"/help/help.html\">How You Can Help the "
-"GNU Project</a> has more details and additional items."
-msgstr ""
-"Së fundi, për më tepër hollësi dhe gjëra shtesë, vizitoni <a 
href=\"/help/"
-"help.html\">Si Mund ta Ndihmoni Projektin GNU</a>."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Action items for: <a href=\"#act\">Activists</a> - <a href=\"#dev"
-"\">Developers</a> - <a href=\"#sys\">Sysadmins</a> - <a href=\"#web"
-"\">Webmasters</a> - <a href=\"#xlate\">Translators</a>."
-msgstr ""
-"Fusha veprimi për: <a href=\"#act\">Veprimtarë</a> - <a href=\"#dev"
-"\">Zhvillues</a> - <a href=\"#sys\">Administratorë sistemi</a> - <a href="
-"\"#web\">Webmasters</a> - <a href=\"#xlate\">Përkthyes</a>."
+msgid "Finally, the separate page <a href=\"/help/help.html\">How You Can Help 
the GNU Project</a> has more details and additional items."
+msgstr "Së fundi, për më tepër hollësi dhe gjëra shtesë, vizitoni <a 
href=\"/help/help.html\">Si Mund ta Ndihmoni Projektin GNU</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Action items for: <a href=\"#act\">Activists</a> - <a 
href=\"#dev\">Developers</a> - <a href=\"#sys\">Sysadmins</a> - <a 
href=\"#web\">Webmasters</a> - <a href=\"#xlate\">Translators</a>."
+msgstr "Fusha veprimi për: <a href=\"#act\">Veprimtarë</a> - <a 
href=\"#dev\">Zhvillues</a> - <a href=\"#sys\">Administratorë sistemi</a> - <a 
href=\"#web\">Webmasters</a> - <a href=\"#xlate\">Përkthyes</a>."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -371,19 +219,8 @@
 msgstr " "
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
-"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
-"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
-"org&gt;</a>."
-msgstr ""
-"Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së "
-"dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. 
Ka "
-"gjithashtu <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> 
FSF-"
-"në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera 
mund "
-"të dërgohen te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
-"org&gt;</a>."
+msgid "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other 
corrections or suggestions can be sent to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr "Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; 
GNU-së dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu <a 
href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në. Njoftimet 
për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera mund të 
dërgohen te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #.     replace it with the translation of these two:
@@ -397,14 +234,8 @@
 #.     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
 #.     README</a>. 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
-"translations of this article."
-msgstr ""
-"Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
-"artikulli, ju lutemi, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
-"html\">README për përkthimet</a>."
+msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutemi, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -412,14 +243,8 @@
 msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 2013 Free Software Foundation, Inc.,"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
-"Kjo faqe mund të përdoret sipas një lejeje <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një lejeje <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -431,3 +256,4 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "U përditësua më:"
+reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]