www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/gnu/po gnu-linux-faq.ca.po


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/gnu/po gnu-linux-faq.ca.po
Date: Wed, 05 Mar 2014 09:36:45 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    14/03/05 09:36:45

Modified files:
    gnu/po     : gnu-linux-faq.ca.po 

Log message:
    Updated.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-linux-faq.ca.po?cvsroot=www&r1=1.43&r2=1.44

Patches:
Index: gnu-linux-faq.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-linux-faq.ca.po,v
retrieving revision 1.43
retrieving revision 1.44
diff -u -b -r1.43 -r1.44
--- gnu-linux-faq.ca.po 20 Jan 2014 05:58:38 -0000   1.43
+++ gnu-linux-faq.ca.po 5 Mar 2014 09:36:44 -0000    1.44
@@ -8,14 +8,12 @@
 "Project-Id-Version: gnu-linux-faq\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2014-01-20 05:55+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-05-17 19:16+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-03-05 10:35+0100\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
-"Language: ca\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2014-01-19 05:25+0000\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -194,7 +192,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Since everyone knows GNU's role in developing the system, doesn't the "
 #| "&ldquo;GNU/&rdquo; in the name go without saying? <span class=\"anchor-"
@@ -204,8 +201,7 @@
 "operating system, if I can't get something called &ldquo;GNU&rdquo; and "
 "install it?</a>"
 msgstr ""
-"Atès que tothom sap el paper del GNU en el desenvolupament del sistema, no "
-"se sobreentén “GNU/\" sense dir-ho?"
+"<a href=\"#notinstallable\" id=\"TOCnotinstallable\">Com pot ser GNU un 
sistema operatiu, si no puc obtenir quelcom anomenat &ldquo;GNU&rdquo; i 
instal·lar-ho?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -492,6 +488,7 @@
 "kernel, release the GNU system as a whole, and forget the question of what "
 "to call GNU/Linux?</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"#finishhurd\" id=\"TOCfinishhurd\">Per què no acabeu el nucli GNU 
Hurd, publiqueu el conjunt del sistema GNU i oblideu el tema de com s'ha 
d'anomenar GNU/Linux?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -630,6 +627,7 @@
 "<a href=\"#knownname\" id=\"TOCknownname\">Isn't it better to call the "
 "system by the name most users already know?</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"#knownname\" id=\"TOCknownname\">No és millor anomenar el sistema 
amb el nom amb què la majoria dels usuaris ja el coneixen?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -1359,7 +1357,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Since everyone knows GNU's role in developing the system, doesn't the "
 #| "&ldquo;GNU/&rdquo; in the name go without saying? <span class=\"anchor-"
@@ -1369,8 +1366,9 @@
 "GNU&rdquo; and install it? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
 "\"#TOCnotinstallable\">#notinstallable</a>)</span>"
 msgstr ""
-"Atès que tothom sap el paper del GNU en el desenvolupament del sistema, no "
-"se sobreentén “GNU/\" sense dir-ho?"
+"Com pot ser GNU un sistema operatiu, si no puc obtenir quelcom anomenat 
&ldquo;"
+"GNU&rdquo; i instal·lar-ho? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"\"#TOCnotinstallable\">#notinstallable</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -1378,6 +1376,7 @@
 "GNU</a> are available. None of them is called simply &ldquo;GNU&rdquo;, but "
 "GNU is what they are basically are."
 msgstr ""
+"Hi ha disponibles molts <a href=\"/distros/distros.html\">paquets i versions 
instal·lables de GNU</a>. Cap d'elles s'anomena &ldquo;GNU&rdquo;, però bà
sicament són GNU."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -1390,19 +1389,23 @@
 "GNU&rdquo; because that was to be the name of a system version with the GNU "
 "Hurd kernel&mdash;which wasn't ready yet."
 msgstr ""
+"Esperàvem publicar una distribució del sistema GNU llesta per instal·lar, 
però aquest pla va quedar superat pels esdeveniments: el 1992 altres van 
distribuir variants de GNU amb Linux. A partir de 1993 vam patrocinar els 
esforços per fer un distribució millor i més lliure de GNU/Linux, anomenada 
<a href=\"/distros/common-"
+"distros.html#Debian\">Debian GNU/Linux</a>. El fundador de Debian ja havia 
triat aquest nom. No li vam demanar que l'anomenés només &ldquo;"
+"GNU&rdquo; perquè aquest havia de ser el nom d'una versió amb el nucli GNU 
Hurd &mdash;que encara no estava enllestit."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "The GNU Hurd kernel never became sufficiently ready; we only recommend it to "
 "those interested in working on it. So we never packaged GNU with the GNU "
 "Hurd kernel. However, Debian packaged this combination as Debian GNU/Hurd."
-msgstr ""
+msgstr "El nucli GNU Hurd mai va arribar a estar del tot enllestit; només el 
recomanem a aquells interessats en treballar-hi. Per això mai vàrem 
distribuir GNU amb el nucli GNU Hurd. No obstant, Debian va distribuir aquesta 
combinació com a Debian GNU/Hurd."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "We are now developing an advanced Scheme-based package manager called GUIX, "
 "and this includes repackaging a substantial part of the GNU system."
 msgstr ""
+"Estem desenvolupant un gestor de paquets avançat basat en Scheme anomenat 
GUIX, feina que inclou reorganitzar una part substancial del sistema GNU."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -1410,6 +1413,8 @@
 "GNU&rdquo;, but that doesn't alter what kind of thing GNU is. GNU is an "
 "operating system."
 msgstr ""
+"Mai vam arribar a l'últim pas de distribuir GNU amb el nom &ldquo;"
+"GNU&rdquo;, però això no altera quina mena de cosa és GNU. GNU és un 
sistema operatiu."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
@@ -2614,7 +2619,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Android is very different from the GNU/Linux system&mdash;because it "
 #| "contains very little of the GNU system, only Linux. Overall, it's a "
@@ -2638,8 +2642,7 @@
 "absence of GNU."
 msgstr ""
 "Android és molt diferent del sistema GNU/Linux perquè conté molt poc del "
-"sistema GNU, només Linux. És, efectivament, un sistema diferent. Si penseu "
-"en \"Linux\" com a sistema en conjunt, us semblarà necessari dir coses com "
+"sistema GNU, només Linux. És, efectivament, un sistema diferent. Si 
anomeneu \"Linux\" al sistema GNU/Linux, us semblarà necessari dir coses com "
 "\"Android conté Linux, però no és Linux, perquè no té les habituals "
 "llibreries i utilitats [referint-se a les del sistema GNU] de Linux [sic].\" "
 "Android conté tant Linux com el sistema GNU/Linux. El que no té és el "
@@ -2773,7 +2776,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Why not make a GNU distribution of Linux (sic) and call that GNU/Linux? "
 #| "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#gnudist\">#gnudist</a>)</"
@@ -2783,15 +2785,14 @@
 "forget the question of what to call GNU/Linux? <span class=\"anchor-"
 "reference-id\">(<a href=\"#finishhurd\">#finishhurd</a>)</span>"
 msgstr ""
-"Per què no fer una distribució GNU del Linux (sic) i anomenar-la GNU/Linux? 
"
-"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#gnudist\">#gnudist</a>)</"
-"span>"
+"Per què no acabeu el nucli GNU Hurd, publiqueu el conjunt del sistema GNU i 
oblideu el tema de com s'ha d'anomenar GNU/Linux? <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#finishhurd\">#finishhurd</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
 "We would like credit for the GNU operating system no matter which kernel is "
 "used with it."
-msgstr ""
+msgstr "Ens agradaria tenir reconeixement pel sistema operatiu GNU amb 
independència del nucli que s'utilitzi."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -2801,6 +2802,7 @@
 "fix for that problem is <a href=\"http://fsf.org/campaigns/priority-projects";
 "\"> developing free replacement for the blobs</a>."
 msgstr ""
+"Fer que el nucli GNU Hurd funcioni prou bé com per competir amb Linux seria 
una feina important, i no és clarament necessari. L'única cosa errònia des 
del punt de vista ètic del nucli de Linux és la inclusió del firmware 
&ldquo;blobs&rdquo;; la millor manera de resoldre aquest problema és <a 
href=\"http://fsf.org/campaigns/priority-projects\";> desenvolupar un substitut 
lliure de blobs</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
@@ -3212,7 +3214,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Isn't it wrong to force people to call the system &ldquo;GNU/"
 #| "Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#force"
@@ -3222,8 +3223,8 @@
 "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#knownname\">#somanyright</a>)"
 "</span>"
 msgstr ""
-"No és equivocat forçar a la gent a anomenar al sistema “GNU/Linux”? 
<span "
-"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#force\">#force</a>)</span>"
+"No és millor anomenar el sistema amb el nom amb què la majoria dels usuaris 
ja el coneixen? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#knownname\">#somanyright</a>)"
+"</span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -3232,6 +3233,8 @@
 "add &ldquo;(often erroneously referred to as &lsquo;Linux&rsquo;)&rdquo; "
 "once in a while, they will all understand."
 msgstr ""
+"Els usuaris no són incapaços d'aprendre. Ja que &ldquo;GNU/Linux&rdquo; 
inclou "
+"&ldquo;Linux&rdquo;, entendran el que esteu dient. Si afegiu una vegada 
&ldquo;(sovint designat erròniament com a &lsquo;Linux&rsquo;)&rdquo;, ho 
entendran tot."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
@@ -3248,7 +3251,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "To care only about what's convenient or who's winning is an amoral "
 #| "approach to life. Non-free software is an example of that amoral "
@@ -3343,7 +3345,7 @@
 msgstr ""
 "Traducció: <a href=\"mailto:address@hidden";>puigcerver</a>, 2 d'abril "
 "de 2008.<br />Darrera actualització: <a href=\"http://www.puigpe.org/";
-"\">puigpe</a>, 17 de maig de 2013."
+"\">puigpe</a>, 5 de març de 2014."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]