www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/server/staging/nav-bar/test9 license-list.c...


From: Therese Godefroy
Subject: www/server/staging/nav-bar/test9 license-list.c...
Date: Sat, 01 Mar 2014 11:19:03 +0000

CVSROOT:    /webcvs/www
Module name:  www
Changes by:   Therese Godefroy <th_g> 14/03/01 11:19:03

Removed files:
    server/staging/nav-bar/test9: license-list.ca.html 

Log message:
    Remove useless files.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/staging/nav-bar/test9/license-list.ca.html?cvsroot=www&r1=1.5&r2=0

Patches:
Index: license-list.ca.html
===================================================================
RCS file: license-list.ca.html
diff -N license-list.ca.html
--- license-list.ca.html    17 Feb 2014 09:04:29 -0000   1.5
+++ /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
@@ -1,366 +0,0 @@
-<!--#include virtual="/server/header.html" -->
- <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/licenses/license-list.en.html" -->
-
-<title>Llista de llicències - Projecte GNU - Free Software Foundation 
(FSF)</title>
-
-<!-- Fixed by hand on Feb 16, 2014, to fit the new layout and the new
-   includes:
-   - fix double header and missing closing tags,
-   - set ENGLISH_PAGE,
-   - remove #translations,
-   - include the translist before banner to have the #translations
-    div on top. -->
-
-<!--#include virtual="/licenses/po/license-list.translist" -->
-<!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
-
-<h2>Llista de llicències i comentaris sobre elles</h2>
-<h3>
-Taula de Continguts</h3>
-<ul>
-<li>
-<a name="TOCIntroduction" href="#Introduction"></a><a name="TOCIntroduction" 
href="#Introduction"></a><a name="TOCIntroduction" href="#Introduction"></a><a 
name="TOCIntroduction" href="#Introduction"></a><a href="#Introduction" 
name="TOCIntroduction">Introducció</a></li>
-<li>
-<a name="TOCSoftwareLicenses" href="#SoftwareLicenses"></a><a 
name="TOCSoftwareLicenses" href="#SoftwareLicenses"></a><a 
name="TOCSoftwareLicenses" href="#SoftwareLicenses"></a><a 
name="TOCSoftwareLicenses" href="#SoftwareLicenses"></a><a 
href="#SoftwareLicenses" name="TOCSoftwareLicenses">Llicències
-de programari</a></li>
-<li>
-<a name="TOCDocumentationLicenses" href="#DocumentationLicenses"></a><a 
name="TOCDocumentationLicenses" href="#DocumentationLicenses"></a><a 
name="TOCDocumentationLicenses" href="#DocumentationLicenses"></a><a 
name="TOCDocumentationLicenses" href="#DocumentationLicenses"></a><a 
href="#DocumentationLicenses" name="TOCDocumentationLicenses">Llicències
-per a la documentació</a></li>
-</ul>
-<hr>
-<h3><a name="Introduction" href="#TOCIntroduction"></a><a name="Introduction" 
href="#TOCIntroduction"></a><a name="Introduction" 
href="#TOCIntroduction"></a><a name="Introduction" 
href="#TOCIntroduction"></a><a href="#TOCIntroduction" 
name="Introduction">Introducció</a></h3>
-Classifiquem una llicència d'acord amb els següents paràmetres:
-<ul>
-<li>
-Si pot ser considerada una llicència de programari lliure.</li>
-<li>
-Si és una llicència del tipus "copyleft".</li>
-<li> Si és compatible amb la GPL GNU. ( Això vol dir
-que podeu combinar un mòdul que fou distribuït sota aquella llicència
-amb un mòdul cobert per la GPL per fer un programa més gran.)</li>
-<li>
-Si causa cap altre problema particular.</li>
-</ul>
-Si uls cal ajut per escollir una llicència, avaluar-la o teniu altres
-preguntes sobre el tema, podeu escriure'ns a <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
-<h3>
-<a name="SoftwareLicenses" href="#TOCSoftwareLicenses"></a><a 
name="SoftwareLicenses" href="#TOCSoftwareLicenses"></a><a 
name="SoftwareLicenses" href="#TOCSoftwareLicenses"></a><a 
name="SoftwareLicenses" href="#TOCSoftwareLicenses"></a><a 
href="#TOCSoftwareLicenses" name="SoftwareLicenses">Llicències
-de programari</a></h3>
-<b>Aquí teniu una llista de llicències que poden considerar-se
-com a llicències de programari lliure:</b>
-<dl>
-<dt> La <a href="/copyleft/gpl.html">Llicència
-Pública General GNU</a> (GPL GNU abreviadament).</dt>
-<dd> Aquesta és una llicència de programari lliure i és també
-una llicència de copyleft. La recomanem per a la majoria de paquets de
-programari.</dd>
-<dt> La <a href="/copyleft/lesser.html">Llicència
-Pública Menys General</a>, (LGPL GNU abreviadament).</dt>
-<dd> Aquesta és una llicència de programari lliure però no és
-una llicència de copyleft ferma, perquè permet enllaçar amb mòduls no
-lliures. És compatible amb la GPL GNU. La recomanem <a 
href="/philosophy/why-not-lgpl.html">només en casos especials</a>.</dd>
-<dt> La llicència de Guile.</dt>
-<dd> Consisteix en la GPL GNU més una menció especial donant
-permís general per a enllaçar amb programari no lliure. Com a resultat,
-no és una llicència de copyleft en el sentit estricte, però és
-compatible amb la GPL GNU. La recomanem només en comptats casos --
-normalment aquells casos en que heu de <a 
href="/philosophy/why-not-lgpl.html">considerar l'ús de la
-LGPL</a>.</dd>
-<dt> La llicència de les unitats d'execució del compilador GNU
-Ada.</dt>
-<dd> Ës molt semblant a la llicència de Guile.</dd>
-<dt> <a href="http://www.x.org/terms.htm";>La
-llicència X11 </a>.</dt>
-<dd> Aquesta és una simple i permissiva llicència de programari
-lliure que no és de <i>copyleft</i>, compatible amb la GPL
-GNU. XFree86 fa servir el mateix tipus de llicència.</dd>
-<dt> <a href="http://www.xfree86.org/3.3.3/COPYRIGHT6.html";>La
-llicència original del BSD.</a></dt>
-<dd> Aquesta és una llicència de programari
-lliure simple i permissiva que no és de <i>copyleft</i>,
-però amb una seriosa imperfecció: la "clausula d'anunci obligat".
-Aquest punt no és crític, és a dir, no fa que el programari
-no sigui lliure, però causa <a href="/philosophy/bsd.ca.html">problemes
-pràctics</a>, incloent-hi la&nbsp; incompatibilitat amb la
-GPL GNU.</dd>
-<dl>
-Us demanem no utilitzar la llicència BSD per al programari que
-escriviu. Tot i això no hi ha cap raó per no fer ús del programari que
-ha estat distribuït sota la llicència BSD. <dt>&nbsp;</dt>
-</dl>
-<dt> <a href="http://www.xfree86.org/3.3.3/COPYRIGHT5.html";>La
-llicència BSD modificada.</a>.</dt>
-<dl>
-Aquesta és la llicència original BSD, només modificada per l'eliminació
-de la clausula de publicitat. És una llicència simple i permisiva de
-programari lliure sense copyleft que no presenta problemes particulars.
-És compatible amb la GPL GNU.
-</dl>
-<dl>
-És arriscat recomanar l'ús de la "llicència BSD", perquè pot generar
-confusions i dur a l'ús de la llicència BSD <i>original</i>.Per
-tal de minimitzar aquest risc és una bona alternativa utilitzar la
-llicència X11 de manera alternativa. <dt>&nbsp;</dt>
-</dl>
-<dt> <a href="http://www.apache.org/docs/LICENSE";>La
-llicència d'Apache</a>.</dt>
-<dd> Aquesta és una llicència de programari
-lliure simple i permissiva que no és de copyleft amb <a 
href="/philosophy/bsd.ca.html">problemes pràctics</a>
-similars als de la llicència BSD original, incloent-hi la
-incompatibilitat amb la GPL GNU.</dd>
-<dl>
-Us demanem no utilitzar la llicència Apache per al programari que
-escriviu. Tot i això no hi ha cap raó per no fer ús del programari que
-ha estat distribuït sota aquesta llicència, com Apache. <dt>&nbsp;</dt>
-</dl>
-<dt> <a href="http://www.zope.com/Resources/ZPL";>La
-llicència de Zope</a>.</dt>
-<dd> Aquesta és una llicència de programari lliure que no és de
-<i>copyleft</i>, simple i moderadament permisiva que
-presenta <a href="/philosophy/bsd.ca.html">problemes
-pràctics</a> similars als de la llicència original BSD,
-incloent-hi la incompatibilitat amb la GPL GNU.</dd>
-<dl>
-Us demanem no utilitzar la llicència Zope per al programari que
-escriviu. Tot i això no hi ha cap raó per no fer ús del programari que
-ha estat distribuït sota aquesta llicència, com Zope. <dt>&nbsp;</dt>
-</dl>
-<dt> <a 
href="http://oss.software.ibm.com/developerworks/opensource/license10.html";>La
-llicència pública IBM</a></dt>
-<dd> Aquesta és una llicència de programari lliure, però
-incompatible amb la GPL.</dd>
-<dt> La llicència pública del projecte LaTeX.</dt>
-<dd>Aquesta llicència és una descripció incompleta dels termes
-de distribució de LaTeX. Pel que tenim notícia, és una llicència de
-programari lliure, però és incompatible amb la GPL perquè té
-requeriments que a la GPL no hi són presents.</dd>
-<dl>
-Aquesta llicència conté restriccions complexes i desconcertants
-respecte a la publicació de versions modifcades, incloent-ne una que
-està a la línia del que pot ser acceptable: que tot fitxer modificat
-hagi de tenir un nom nou..
-<p>La raó de què aquesta obligació sigui acceptable per
-a LaTeX és que LaTeX té una funcionalitat que permet mapejar
-noms de fitxers, en termes específics ``usa el fitxer bar
-quan us demanin el fitxer foo''. Amb aquesta funcionalitat, l'obligació
-del canvi de nom és només una petita incomoditat; però sense aquesta
-funcionalitat esdevé un obstacle seriós que fa que el programa
-esdevingui no lliure. </p>
-</dl>
-<dl>
-La LPPL adverteix que alguns fitxers de determinades versions
-de LaTeX poden tenir restriccions addicionals que els poden
-fer no lliures. Per aquest motiu caldria mirar acuradament si
-una versió de LaTeX és programari lliure o no.
-</dl>
-<dl>
-La LPPL fa la controvertida afirmació de què es pot
-considerar distribució el sol fet de tenir fitxers en una màquina on
-més d'una persona hi accedeixi. Creiem que cap tribunal donaria suport
-a una afirmació d'aquest tipus, però no és cap bona idea que algú
-comenci a difondre aquest tipus d'afirmacions.
-</dl>
-<dl>
-No feu servir si us plau aquesta llicència per cap altre projecte.
-</dl>
-<dl>
-Aquests comentaris es basen en la versió 1.2 (3 de setembre
-del 1999) de la LPPL. <dt></dt>
-</dl>
-<dt> La llicència de Perl.</dt>
-<dd> Aquesta llicència és una disjunció de la <a 
href="http://www.perl.com/language/misc/Artistic.html";>llicència
-artística</a> i de la GPL GNU. Tot i anomenar-se llicència de
-programari lliure, pot no ser una llicència de <i>copyleft</i>
-real. És compatible amb la GPL perquè aquesta és una de les
-alternatives.</dd>
-<dd>Us recomanem fer-la servir per qualsevol paquet de Perl que
-escriviu, per tal de promoure la coherència i uniformitat a l'àrea de
-Per. Fora de Perl, us animem a no fer-la servir. Feu servir millor la
-GNU GPL.</dd>
-<dt> <a href="http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html";>La
-llicència pública de Mozilla (MPL)</a>.</dt>
-<dd> És una llicència de programari lliure que no és
-estrictament de <i>copyleft</i>. A diferència de la
-llicència X11 aquesta conté algunes restriccions complexes que la fan
-incompatible amb la GPL GNU. Això en termes pràctics implica que un
-mòdul cobert per la GPL i un mòdul cober amb la MPL no poden ser
-enllaçats des d'un punt de vista legal. Us animem a no fer servir la
-MPL per aquest motiu.</dd>
-<dt> <a href="http://bits.netizen.com.au/licenses/NOSL/";>La
-llicència de codi obert de Netizen (NOSL), versió 1.0</a>.</dt>
-<dd> És una llicència de programari lliure que és en línies
-generals semblant a la MPL (versió 1.1). A l'igual que la MPL, la NOSL
-inclou algunes restriccions complexes que la fan incompatible amb la
-GPL GNU, per la qual cosa un mòdul cobert amb la GPL no pot ser
-legalment enllaçat amb un de cobert per la NOSL. Per aquesta raó us
-demanem que no l'utilitzeu.</dd>
-<dt> <a href="http://www.netbeans.org/license.html";>La
-llicència pública de Sun</a>.</dt>
-<dd> És en línies generals igual a la llicència pública de
-Mozilla: una llicència de programari lliure incompatible amb la GPL
-GNU. Si us plau no la confoneu amb la "llicència de codi comunitari
-Sun", que no és una llicència de programari lliure.</dd>
-<dt> <a href="http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html";>La
-llicència pública de Netscape (NPL)</a> (mireu al final de la
-pàgina per trobar la NPL).</dt>
-<dd> És una llicència de programari lliure, però no
-estrictament de <i>copyleft</i>. És una llicència
-incompatible amb la GPL GNU. Consisteix bàsicament en la llicència
-pública de Mozilla amb una clàusula afegida que autoritza a Netscape a
-utilitzar el vostre codi <i>fins i tot en versions de caràcter
-propietari del programa.</i> Per descomptat, no <i>us</i>
-dóna permís per utilitzar <i>el seu</i> codi de manera
-recíproca. Us demanem que no utilitzeu la NPL.</dd>
-<dt> La llicència del Netscape Javascript.</dt>
-<dd> Aquesta és una disjunció de la NPL i de la GPL GNU. Per
-aquest fet, és una llicència de programari lliure compatible amb la GPL
-GPL, però no una llicència de <i>copyleft</i> en sentit
-estricte.</dd>
-<dl>
-Aquesta llicència disjuntiva és una bona tria si voleu fer el vostre
-paquet compatible amb la GPL i la MPL. Malgrat tot, també podeu
-aconseguir aquesta doble compatibilitat utilitzant la LGPL o la
-llicència del Guile .
-<p>Aquesta llicència pot ser una bona tria si heu estat fent
-servir la MPL i voleu passar-vos a una compatible amb la GPL sense
-eliminar cap permís adquirit en versions anteriors. </p>
-</dl>
-<dt> <a href="http://www.troll.no/qpl/";>La
-llicència pública Qt (QPL)</a>.</dt>
-<dd> És una llicència de programari lliure que no és de
-copyleft i que és incompatible amb la GPL GNU. És una llicència que
-origina problemes importants perquè els codis modificats només poden
-ser distribuïts com a pedaços.</dd>
-<dd>Us recomanem que utilitzeu programari sota la llicència QPL
-només quan sigui estrictament necessari, i que no la feu servir en cap
-programa que esteu produint.</dd>
-<dd>Pel fet de què la QPL és incompatible amb la GPL GNU, no
-podeu enllaçar un programa cobert per la GPL i un altre cobert amb la
-llicència Qt.</dd>
-<dd>Malgrat això, si heu escrit un programa que utilitza Qt i
-voleu distribuir-lo sota la GPL podeu fer-ho de manera fàcil. Podu
-resoldre el conflicte potencial només afegint una nota del tipus:</dd>
-<pre>As a special exception, you have permission to link this 
program<br>&nbsp; with the Qt library and distribute executables, as long as 
you<br>&nbsp; follow the requirements of the GNU GPL in regard to all of 
the<br>&nbsp; software in the executable aside from Qt.</pre>
-<dd> Podeu fer això, legalment, si sou els propietaris del
-copyright. Afegiu-lo als fitxers de codi font, darrera la nota que diu
-que el programa és cobert per la GPL GNU.</dd>
-<dt> La llicència de la biblioteca de funcions estàndar iMatix.</dt>
-<dd> Aquesta és una llicència de programari lliure compatible
-amb la GPL.</dd>
-<dt> <a href="ftp://ftp.freesoftware.com/pub/infozip/zlib/zlib_license.html";>La
-llicència de&nbsp; ZLib</a></dt>
-<dd> Aquesta és una llicència de programari lliure compatible
-amb la GPL.</dd>
-<dt> La llicència FreeType</dt>
-<dd> La llicència FreeType és una llicència de programari
-lliure que no és <i>copyleft</i> i que és incompatible amb
-la GPL per raons tècniques. El seu ús habitual és per a fonts, no
-essent la incompatibilitat per a aquell ús, un problema.</dd>
-</dl>
-<b>Aquí teniu una llista de llicències que no poden ser
-considerades de programari lliure. Una llicència que no és de
-programari lliure és automàticament incompatible amb la GPL GNU.</b>
-<dl>
-<dt> <a href="http://www.perl.com/language/misc/Artistic.html";>La
-llicència artística</a>.</dt>
-<dd> No podem dir que aquesta és una llicència de programari
-lliure perquè és molt vaga. Alguns apartats són massa ambigus i el seu
-significat no està del tot clar. Us encoratgem a no fer-la servir,
-llevat de fer-la servir com a part de la llicència disjuntiva de Perl.</dd>
-<dt> La llicència de font pública d'Apple.</dt>
-<dd> Aquesta <a href="/philosophy/apsl.ca.html">no
-és una llicència de programari lliure</a>, pel fet de què el
-permís de distribució del programari pot ser revocat per Apple, a més
-d'altres raons. Si us plau no feu servir aquesta llicència i us demanem
-que no utilitzeu cap tipus de programari distribuït sota aquesta
-llicència.</dd>
-<dt> La llicència de codi comunitari de Sun Community.</dt>
-<dd> Aquesta no és una llicència de programari lliure. Li
-manquen drets essencials com els de publicació de les versions
-modificades. Si us plau no feu servir aquesta llicència i us demanem
-que no utilitzeu cap tipus de programari distribuït sota aquesta
-llicència.</dd>
-</dl>
-<dl>
-<dt> La llicència Plan Nine.</dt>
-<dd> Aquesta no és una llicència de programari lliure, ja que
-li manquen drets essencials com el de poder fer i utilitzar versions
-modificades. Si us plau no feu servir aquesta llicència i us demanem
-que no utilitzeu cap tipus de programari distribuït sota aquesta
-llicència.</dd>
-</dl>
-<h3>
-<a name="DocumentationLicenses" href="#TOCDocumenationLicenses"></a><a 
name="DocumentationLicenses" href="#TOCDocumenationLicenses"></a><a 
name="DocumentationLicenses" href="#TOCDocumenationLicenses"></a><a 
name="DocumentationLicenses" href="#TOCDocumenationLicenses"></a><a 
href="#TOCDocumentationLicenses" name="DocumentationLicenses">Llicències
-per a la documentació</a></h3>
-<dl>
-<dt> La <a href="/copyleft/fdl.html">llicència de
-documentació lliure GNU</a>.</dt>
-<dd> Aquesta és una llicència dirigida a l'ús de documentació
-lliure sota <i>copyleft</i>. Volem adoptar-la per a tots
-els manuals GNU.</dd>
-<dt> <a name="OCL"></a>La <a 
href="http://opencontent.org/opl.shtml";>llicència de
-contingut obert (versió 1.0)</a>.</dt>
-<dd> No és una llicència lliure, perquè té restriccions
-referents al fet d'aplicar un preu a les còpies. Us recomanem no
-utilitzar-la.</dd>
-<dd>Noteu que aquesta llicència no és la mateixa que la <a 
href="#RealOPL">llicència de publicació oberta</a>. </dd>
-<dt> <a name="RealOPL" href="http://opencontent.org/openpub/";></a><a 
name="RealOPL" href="http://opencontent.org/openpub/";></a><a name="RealOPL" 
href="http://opencontent.org/openpub/";></a><a name="RealOPL" 
href="http://opencontent.org/openpub/";></a><a 
href="http://opencontent.org/openpub/"; name="RealOPL">La
-llicència de publicació oberta (versió 1.0)</a>.</dt>
-<dd> Aquesta llicència <b>pot</b> ser emprada com
-una llicència de documentació lliure. És una llicència de documentació
-lliure sota copyleft <b>sempre que</b> el propietari del
-copyright no exerciti cap de les "OPCIONS DE LA LLICÈNCIA" llistades a
-la secció VI de la llicència. En el cas de què s'invoqui alguna
-d'aquestes opcions, la llicència deixa der ser lliure.be used as a free
-documentation license. </dd>
-<dd>Això crea dubtes pràctics a l'hora d'emprar o recomanar
-aquesta llicencia. Si la recomaneu sota l'advertència "no feu servir
-cap de les opcions", pot ser que el vostre oient acabi oblidant-se de
-l'advertiment, faci servir alguna de les opcions, i el manual
-esdevingui no lliure. I sense que l'autor ho faci a propòsit!
-<p>De manera similar, si algú utilitza aquesta llicència
-sense cap de les opcions que fan el manual lliure, algú més pot decidir
-imitar-vos, i posteriorment canviar de pensament sobre les opcions tot
-pensant-se que és només un detall sense cap importància. El resultat
-pot ser que aquest manual acabi sent no lliure.</p>
-</dd>
-<dd>Per tant, mentre que els manuals publicats a l'empara
-d'aquesta llicència es poden considerar documentació lliure si no
-s'exerceix cap de les opcions de llicència, és preferible utilitzar la
-Llicència de documentació lliure GNU i estalviar-se riscos.</dd>
-<dd>
-<p>Noteu també que aquesta llicència no és correspon amb la <a 
href="#OCL">llicència de contingut obert</a>. Aquestes
-dues llicències solen confondre's una amb l'altra. </p>
-</dd>
-</dl>
-<hr>
-
-</div><!-- for id="content", starts in the include above -->
-
-<!--#include virtual="/server/footer.ca.html" -->
-
-<div id="footer">
-<p> Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-També hi ha <a href="/contact/contact.ca.html">altres
-formes de contactar</a> amb la FSF.
-<br>
-Envieu els enllaços trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a 
href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-</p>
-<p> Vegeu la <a href="/server/standards/README.translations.ca.html">Guia de
-traducció</a> per informar-vos sobre la coordinació i publicació
-de les traduccions d'aquest article. <br>
-Contacteu amb l'<a href="/server/standards/translations/ca/">Equip
-de traducció</a> per col·laborar en la traducció al català del
-web de GNU. </p>
-<p> Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. <br>
-Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en
-qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta
-nota. </p>
-<p> Traducció: David, 28 juny del 2000. <br>
-Updated:<!-- timestamp start --> $Date: 2009/01/23
-20:10:45 $<!-- timestamp end -->
-</p>
-</div>
-</div>
-</body>
-</html>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]