www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/gnu po/gnu-history.translist po/linux-and-g...


From: Pavel Kharitonov
Subject: www/gnu po/gnu-history.translist po/linux-and-g...
Date: Sat, 29 Jun 2013 06:13:56 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Pavel Kharitonov <ineiev>    13/06/29 06:13:56

Modified files:
    gnu/po     : gnu-history.translist linux-and-gnu.translist 
Removed files:
    gnu      : gnu-history.bs.html linux-and-gnu.sh.html 

Log message:
    Superseded by Croatian translations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/gnu-history.bs.html?cvsroot=www&r1=1.6&r2=0
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/linux-and-gnu.sh.html?cvsroot=www&r1=1.5&r2=0
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-history.translist?cvsroot=www&r1=1.11&r2=1.12
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/linux-and-gnu.translist?cvsroot=www&r1=1.12&r2=1.13

Patches:
Index: po/gnu-history.translist
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-history.translist,v
retrieving revision 1.11
retrieving revision 1.12
diff -u -b -r1.11 -r1.12
--- po/gnu-history.translist  12 Jun 2013 19:28:00 -0000   1.11
+++ po/gnu-history.translist  29 Jun 2013 06:13:56 -0000   1.12
@@ -5,7 +5,6 @@
 <span dir="ltr" class="original"><a lang="en" hreflang="en" 
href="/gnu/gnu-history.en.html">English</a>&nbsp;[en]</span>&nbsp;&nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="ar" hreflang="ar" 
href="/gnu/gnu-history.ar.html">العربية</a>&nbsp;[ar]</span>&nbsp;&nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="bg" hreflang="bg" 
href="/gnu/gnu-history.bg.html">български</a>&nbsp;[bg]</span>&nbsp;&nbsp;
-<span dir="ltr"><a lang="bs" hreflang="bs" 
href="/gnu/gnu-history.bs.html">bosanski</a>&nbsp;[bs]</span>&nbsp;&nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="ca" hreflang="ca" 
href="/gnu/gnu-history.ca.html">català</a>&nbsp;[ca]</span>&nbsp;&nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="cs" hreflang="cs" 
href="/gnu/gnu-history.cs.html">Česky</a>&nbsp;[cs]</span>&nbsp;&nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="de" hreflang="de" 
href="/gnu/gnu-history.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</span>&nbsp;&nbsp;

Index: po/linux-and-gnu.translist
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/linux-and-gnu.translist,v
retrieving revision 1.12
retrieving revision 1.13
diff -u -b -r1.12 -r1.13
--- po/linux-and-gnu.translist 28 Jun 2013 18:59:19 -0000   1.12
+++ po/linux-and-gnu.translist 29 Jun 2013 06:13:56 -0000   1.13
@@ -24,7 +24,6 @@
 <span dir="ltr"><a lang="pt-br" hreflang="pt-br" 
href="/gnu/linux-and-gnu.pt-br.html">português&nbsp;do&nbsp;Brasil</a>&nbsp;[pt-br]</span>&nbsp;&nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="ro" hreflang="ro" 
href="/gnu/linux-and-gnu.ro.html">română</a>&nbsp;[ro]</span>&nbsp;&nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="ru" hreflang="ru" 
href="/gnu/linux-and-gnu.ru.html">русский</a>&nbsp;[ru]</span>&nbsp;&nbsp;
-<span dir="ltr"><a lang="sh" hreflang="sh" 
href="/gnu/linux-and-gnu.sh.html">srpsko-hrvatski</a>&nbsp;[sh]</span>&nbsp;&nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="sl" hreflang="sl" 
href="/gnu/linux-and-gnu.sl.html">slovenščina</a>&nbsp;[sl]</span>&nbsp;&nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="sq" hreflang="sq" 
href="/gnu/linux-and-gnu.sq.html">Shqip</a>&nbsp;[sq]</span>&nbsp;&nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="sr" hreflang="sr" 
href="/gnu/linux-and-gnu.sr.html">српски</a>&nbsp;[sr]</span>&nbsp;&nbsp;

Index: gnu-history.bs.html
===================================================================
RCS file: gnu-history.bs.html
diff -N gnu-history.bs.html
--- gnu-history.bs.html 21 Mar 2013 05:36:00 -0000   1.6
+++ /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
@@ -1,228 +0,0 @@
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
-
-<html>
-
-
-
-<head>
-
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
-
-<title>Pregled GNU Projekta - Fondacija za slobodan software (FSF)</title>
-
-<link REV="made" HREF="mailto:address@hidden";>
-
-<meta HTML-EQUIV="Keywords"
-
-CONTENT="GNU, GNU Project, FSF, Free Software, Free Software Foundation,
-
- History">
-
-</head>
-
-
-
-<body BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="#000000" LINK="#1F00FF" ALINK="#FF0000" 
VLINK="#9900DD">
-
-
-
-<h3>Pregled GNU Projekta</h3>
-
-<a HREF="/graphics/whatsgnu.html">
-
-
-
-<p></a><img SRC="http://www.gnu.org/graphics/whats-gnu-sm.jpg"; ALT=" [slika 
Sta je GNU] "
-
-border="0"> <!-- PLease keep this list alphabetical ! -->  [Albanski | <a 
href="/gnu/gnu-history.bs.html"> Bosanski</a>
-| <a href="/gnu/gnu-history.ca.html"> Katalonski</a> | <a 
href="/gnu/gnu-history.zh-cn.html"> Kineski(Obicni)</a> |
-<a href="/gnu/gnu-history.zh-tw.html"> Kineski(Tradicionalni)</a> | Hrvatski |
-<a href="/gnu/gnu-history.cs.html"> Èeski</a> |
-Danski | Njemaèki | <a href="/gnu/gnu-history.en.html">Engleski</a>
-|
-<a href="/gnu/gnu-history.fr.html">
-Francuski</a> | Grèki&nbsp; | Bugarski | <a href="/gnu/gnu-history.id.html"> 
Indonezijski</a> |
-<a href="/gnu/gnu-history.it.html"> Talijanski</a> | <a 
href="/gnu/gnu-history.ja.html"> Japanski</a> |
-<a href="/gnu/gnu-history.ko.html">
-Korejski</a> | Norve¹ki | <a href="/gnu/gnu-history.pl.html"> Poljski</a> |
-<a href="/gnu/gnu-history.pt-br.html"> Portugalski</a> | Rumunski | Srpski |
-<a href="/gnu/gnu-history.es.html"> ©panski </a> | <a 
href="/gnu/gnu-history.sv.html"> ©vedski</a>
-| Èai | Turski | Vijetnamski] </p>
-
-
-
-<p>GNU Projekat je razvio potpun, slobodan operativni sistem pod imenom 
&quot;GNU&quot;
-
-(GNU's Not Unix) koji je kompatibilan s Unix-om. Inicijalni dokument GNU 
Projekta <a HREF="http://www.stallman.org/";>Richarda
-
-Stallmana</a> se zove <a
-
-HREF="http://www.gnu.org/gnu/manifesto.html";>GNU Manifesto (31k teksta)</a> i
-
-preveden je na <a 
HREF="http://www.gnu.org/gnu/manifesto.html#translations";>nekoliko jezika</a> 
sem engleskog. Takoðer imamo i <a 
HREF="http://www.gnu.org/gnu/initial-announcement.html";>Inicijalnu 
obavijest</a> GNU Projekta koja je napisana 1983. </p>
-
-
-
-<p>Rijeè "slobodan" spomenuta ranije odnosi se na <a 
HREF="/philosophy/free-sw.html">slobodu</a>,
-
-ne na cijenu. Vi mo¾ete, ali i ne morate, platiti da bi dobili GNU software. U 
oba sluèaja, kada
-
-dobijete software imate 3 specifièna naèina (prava, slobode) na koji ga mo¾ete
-
-koristiti. Prvo, pravo da kopirate program i dijelite ga prijateljima i 
suradnicima; drugo,
-
-pravo da mijenjate program kako ¾elite tako ¹to imate pun pristup source kodu; 
treæe,
-
-pravo da distribuirate pobolj¹anu verziju i time doprinesete zajednici. (Ako
-
-redistribuirate GNU software, smijete naplatiti svoj trud za prijenos kopije 
ili mo¾ete
-
-kopije dati bez naplate.) </p>
-
-
-
-<p>GNU Projekat je zaèet 1983. godine pri èemu je zami¹ljen kao naèin za 
vraæanje
-
-duha saradnje koji je vladao u kompjuterskoj zajednici prija¹njih godina--da 
jo¹
-
-jednom uèini saradnju moguæom na naèin da ukloni zapreke saradnji koje su 
nametnuli
-
-vlasnici posjedovanog software-a. </p>
-
-
-
-<p>1971., kada je zapoèeo karijeru na MIT-u, Richard Stallman je radio u grupi 
koja je
-
-iskljuèivo koristila <a HREF="/philosophy/free-sw.html">slobodan software</a>. 
Èak su
-
-i kompjuterske kompanije distribuirale slobodan software. Programeri su bili 
slobodni da
-
-meðusobno saraðuju, ¹to su èesto i radili. </p>
-
-
-
-<p>Do 1980., skoro sav software je postao <a
-
-HREF="http://www.gnu.org/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware";>posjedovan
 (18k
-
-teksta)</a>, ¹to znaèi da je imao vlasnike koji su branili i prijeèili 
saradnju meðu
-
-korisnicima. Ovo je uèinilo GNU Projekat neophodnim. </p>
-
-
-
-<p>Svaki korisnik kompjutera treba operativni sistem; ako ne postoji slobodan 
OS, tada ne
-
-mo¾ete poèeti koristiti kompjuter bez posjedovanog software-a. Stoga je prva 
taèka na
-
-dnevnom redu slobodnog software upravo slobodan operativni sistem. </p>
-
-
-
-<p>Operativni sistem nije samo kernel; on takoðer ukljuèuje kompajlere, 
editore, text
-
-formatere, mail software, te mnoge druge stvari. Stoga, programiranje èitavog 
operativnog
-
-sistema je ogroman posao. Posao koji je trajao godinama. </p>
-
-
-
-<p>Odluèili smo da uèinimo operativni sistem kompatibilnim s Unixom jer je 
sveobuhvatan
-
-dizajn veæ bio dokazan i portabilan, te zbog toga ¹to kompatibilnost èini 
lak¹im da se
-
-Unix korisnici prebace s Unixa na GNU. </p>
-
-
-
-<p>Osnovni cilj slobodnog Unixoidnog operativnog sistema je ostvaren. Do 
1990-tih smo
-
-bili prona¹li ili napisali sve osnovne komponente, osim jedne--kernela. Tada 
je Linus
-
-Torvalds napravio Linux, slobodan kernel. Kombinovanjem Linuxa s gotovo 
zavr¹enim GNU
-
-sistemom dobili smo kompletan operativni sistem: GNU sistem baziran na
-
-Linuxu. Po procjenama stotine hiljada ljudi danas koristi GNU sisteme bazirane 
na Linuxu,
-
-ukljuèujuæi Slackware, Debian, RedHat i druge. </p>
-
-
-
-<p>Medjutim, GNU Projekat nije ogranièen samo na operativne sisteme. Te¾imo za 
tim da
-
-pru¾imo spektar software-a, ¹ta god korisnici ¾ele da imaju. Ovo ukljuèuje
-
-aplikacioni software. Veæ imamo <i>spreadsheet</i> (proraèunsku tablicu). 
Nadamo se da æemo slijedeæih
-
-godina pro¹iriti GNU Emacs u WYSIWYG desktop publishing sistem. </p>
-
-
-
-<p>Takoðer ¾elimo da obezbjedimo software za korisnike koji nisu kompjuterski 
eksperti,
-
-tako da sada radimo na <a HREF="http://www.gnome.org/";><i>drag-and-drop icon 
desktop</i></a>
-
-da bi olak¹ali poèetnicima kori¹tenje GNU sistema. </p>
-
-
-
-<p>Takoðer ¾elimo da obezbjedimo igre i druge rekreacije. Neke slobodne igre 
su veæ
-
-dostupne. </p>
-
-
-
-<p>Koliko daleko mo¾e iæi slobodan software? Nema granica, osim kada zakoni 
kao ¹to je sistem patenata
-
-zabranjuju upotrebu slobodnog software-a u potpunosti. Krajnji cilj je da 
obezbjedimo
-
-slobodan software koji æe raditi sve poslove koje od njega zahtijevaju 
korisnici--te
-
-tako uèiniti da se posjedovani software prestane koristiti. </p>
-
-
-
-<hr>
-
-<p>Sva pitanja za FSF &amp; GNU ¹aljite na <a 
href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-
-Drugi <a href="/contact/">naèin za kontaktiraje</a> FSF-a.</p>
-
-
-
-<p>Komentare na ove web stranice ¹aljite na <a 
href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>,
-
-sva druga pitanja na <a 
href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.</p>
-
-
-
-<p>Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 1999 Free Software Foundation, Inc., 51 
Franklin St -
-
-Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA </p>
-
-
-
-<p>Kopiranje i distribucija èitavog èlanka je dozvoljena u svakom pogledu, sve 
dok je
-
-prisutna ova poruka.</p>
-
-
-
-<p align="center">Updated: <a href="mailto:address@hidden";>Alen ©arkinoviæ</a>,
-9.11.2002<br>
-<br>
-Updated: <!-- hhmts start --> <a href="mailto:address@hidden";>Vedran 
Ljuboviæ</a><!-- hhmts end -->
-, 1.1.2001<br>
-<br>
-Updated: <!-- hhmts start --> <a href="mailto:address@hidden";>Alzan Soldiæ</a>
-, 13.11.2000<!-- hhmts end --> </p>
-
-
-
-<hr>
-
-</body>
-
-</html>
-

Index: linux-and-gnu.sh.html
===================================================================
RCS file: linux-and-gnu.sh.html
diff -N linux-and-gnu.sh.html
--- linux-and-gnu.sh.html    18 Feb 2013 17:38:23 -0000   1.5
+++ /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
@@ -1,238 +0,0 @@
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
-<HTML>
-<HEAD>
-<TITLE>Linux i GNU - GNU Projekat - Free Software Foundation (FSF)</TITLE>
-<LINK REV="made" HREF="mailto:address@hidden";>
-
-<!-- Translated to Serbo-Croatian, because of the *BIG* misunderstanding   
-->
-<!-- in the area of Serbia, Croatia, Bosnia (all former Yugoslawia)      
-->
-<!-- of what is Linux and what is the real name of the free operating system 
-->
-<!-- of which some versions use Linux kernel. I don't see how that mis-change 
-->
-<!-- can really contribute to GNU project or make more free software.     
-->
-<!--                                     
-->
-<!-- META tag Content-Type is necesarry for most browsers to automatically  
-->
-<!-- show ISO-8859-2 chars for this language.                 
-->
-<!-- In most cases added word "operating" in front of "system" because that  
-->
-<!-- is proper use in Serbo-Croatian. This is free translation, not      
-->
-<!-- professional. There should be 2 copies of this file: name.sr.html and  
-->
-<!-- name.hr.html and even name.ba.html for those 3 "new" countries with   
-->
-<!-- almost the same language.       Marko Èehaja <address@hidden> -->
-<!-- delete this notice when understood                    
-->
-
-<META HTTP-EQUIV="Content-Type"
- CONTENT="text/html; charset=iso-8859-2">
-<META HTTP-EQUIV="Keywords"
- CONTENT="GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix">
-</HEAD>
-<BODY BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="#000000" LINK="#1F00FF" ALINK="#FF0000" 
VLINK="#9900DD">
-
-<H3>Linux i GNU Projekat</H3>
-
-<H4>napisao
-<A HREF="http://www.stallman.org/";>Richard Stallman</A></H4>
-
-<A HREF="/graphics/babygnu.html"><IMG SRC="/graphics/baby-gnu-sm.jpg"
-  ALT=" [slika od GNU bebe] "
-  WIDTH="101" HEIGHT="136"></A>
-
-[ <A HREF="/gnu/linux-and-gnu.en.html">Engleski</A>
-| <A HREF="/gnu/linux-and-gnu.ja.html">Japanski</A>
-| <A HREF="/gnu/linux-and-gnu.ko.html">Korejski</A> 
-| <A HREF="/gnu/linux-and-gnu.pt-br.html">Portugalski</A>
-| <A HREF="/gnu/linux-and-gnu.ru.html">Ruski</A> 
-| <A HREF="/gnu/linux-and-gnu.sh.html">Srpsko-Hrvatski</A> 
-]
-<P>
-
-Mnogo kompjuterskih korisnika koristi izmjenjenu verziju
-
-<A HREF="/philosophy/categories.html#TheGNUsystem">GNU operativnog sistema (18k
-teksta)</A> i to svakoga dana, bez njihovog znanja. Kroz poseban
-preokret dogaðaja, verzija GNU operativnog sistema koja se danas 
rasprostranjeno
-koristi je vi¹e poznata kao ``Linux'' i mnogo korisnika nije svjesno
-u kojem razmjeru je to povezano sa 
-
-<A HREF="/gnu/gnu-history.html">GNU Projektom</A>.
-
-<P>
-
-Linux i postoji u stvarnosti; to je jezgro i ljudi ga i koriste.
-Ali ne mo¾ete koristiti jezgro samo po sebi; jezgro je korisno samo kao
-dio cijelog operativnog sistema. Linux se obièno koristi u kombinaciji sa
-GNU operativnim sistemom: sistem je u su¹tini GNU, sa Linuxom koji igra 
-ulogu jezgra sistema.
-
-<P>
-
-Mnogo korisnika nije potpuno svjesno razlike izmeðu jezgra,
-koji se zove Linux i cijelog operativnog sistema, koji oni isto zovu ``Linux''.
-Takvo nejasno kori¹tenje tog naziva ne poma¾e boljem razumijevanju.
-
-<P>
-
-Programeri uop¹teno znaju da je Linux jezgro operativnog sistema. Ali, kada oni
-èuju da se cijeli sistem isto naziva ``Linux'', onda mogu
-lako da si zamisle i istoriju povezanu sa tim nazivom. Na primjer, mnogi
-od njih vjeruju da kada je Linus Torvalds zavr¹io pisanje jezgra, da su
-njegovi prijatelji samo trebali da se osvrnu, pa da naðu i drugi slobodan
-softver koji je veæ postojao i tako bez nekog posebnog razloga su i na¹li 
-skoro sve ¹to je bilo potrebno da se napravi jedan operativni sistem slièan 
Unix-u.
-
-<P>
-
-To ¹to su na¹li nije bila sluèajnost - to je bio GNU sistem. Postojeæi 
-<A HREF="/philosophy/free-sw.html">slobodan softver</A> je upotpunio
-kompletan sistem zato ¹to je GNU Projekat radio na njemu jo¹ od 1984. godine.
-<A HREF="/gnu/manifesto.html">GNU Manifest (31k
-teksta)</A> je nastavio da radi na cilju izrade slobodnog Unix operativnog 
sistema, 
-pod nazivom GNU. <A HREF="/gnu/initial-announcement.html">Prva
-obavje¹tenja</A> u vezi GNU Projekta isto pokazuju neke originalne planove
-GNU operativnog sistema. U vrijeme kada je Linux bio napisan, 
-sistem je bio skoro zavr¹en.
-
-<P>
-
-Veæina projekata za slobodni softver ima za cilj izradu nekog odreðenog
-programa za odreðeni zadatak. Na primjer, Linus Torvalds je odluèio da napi¹e
-jezgro slièno Unix-u (Linux); Donald Knuth je odluèio da napi¹e program za
-formatiranje teksta (TeX); Bob Scheifler je odluèio da izradi sistem prozora
-(X Window).
-Sasvim je normalno da se zasluge ovih projekata zasnivaju na korisnosti 
programa
-koji su nastali iz tih projekata.
-
-<P>
-
-Kada bi mi poku¹ali da mjerimo zasluge GNU Projekta na ovaj naèin,
-do kojeg bi zakljuèka do¹li? Jedan prodavaè CD-ROM-ova je otkrio da 
-u njegovoj ``Linux distribuciji'', <A 
HREF="/philosophy/categories.html#GNUsoftware">GNU
-softver</A> zauzima najveæi dio za sebe, oko 28% od svih izvornih
-tekstova programa i da to ukljuèuje neke od glavnih i znaèajnih dijelova
-bez kojih ne bi bilo cijelog sistema. Linux po sebi je zauzimao oko
-3%. Tako ako hoæete da izaberete neki naziv na osnovu toga ko je 
-napisao programe u tom operativnom sistemu, najbolje rje¹enje bi bilo ``GNU''.
-
-<P>
-
-Samo mi ne mislimo da je to najbolji naèin za rje¹enje problema.
-GNU Projekat nije bio i nije, projekat za izradu odreðenih softverskih
-paketa. To nije bio projekat za izradu <A
-HREF="/software/gcc/gcc.html">C kompajlera</A>, iako smo ga napravili. To nije
-projekat za izradu tekst editora, iako smo jedan napravili.
-Cilj od GNU Projekta je bio izrada jednog <EM>cijelog slobodnog operativnog 
sistema 
-sliènog Unix-u</EM>.
-
-<P>
-
-Mnogi su ljudi pru¾ili znaèajnu podr¹ku slobodnom softveru u tom sistemu
-i svi oni zaslu¾uju priznanje. Ali, razlog za¹to je to jedan <EM>
-operativni sistem</EM>, a ne samo kolekcija korisnih programa, je zato ¹to
-je GNU Projekat odluèio da ga napravi. Mi smo napravili listu 
-svih programa koji su potrebni za izradu <EM>kompletnog</EM> slobodnog
-operativnog sistema. Onda smo sistematièki prona¹li, napisali, ili prona¹li 
ljude 
-koji
-su napisali sve potrebno sa te liste. Mi smo napisali znaèajne, ali ne tako
-uzbuðujuæe glavne dijelove sistema, kao npr. asembler i linker, zato ¹to bez 
njih
-ne mo¾ete da imate operativni sistem. 
-Kompletan operativni sistem treba mnogo vi¹e nego samo alatke za 
programiranje; 
-Bourne Again SHell, onda PostScript interpreter <A
-HREF="/software/ghostscript/ghostscript.html">Ghostscript</A>, kao i 
-<A HREF="/software/libc/libc.html">GNU C programerska biblioteka</A> su isto
-tako znaèajni.
-
-<P>
-
-Poèetkom 90-ih godina smo sastavili cijeli operativni sistem osim 
-jezgra (tada smo jo¹ radili na jezgru, 
-
-<A HREF="/software/hurd/hurd.html">GNU Hurd</A>, koje radi na vrhu
-Mach jezgra). Izrada ovog jezgra je bila te¾a nego ¹to smo oèekivali,
-a mi jo¹ <A HREF="/software/hurd/hurd-and-linux.html">radimo da ga
-zavr¹imo</A>.
-
-<P>
-
-Sreæom, ne morate da èekate da to zavr¹imo, zato ¹to Linux veæ radi kako
-treba. Kada je Linus Torvalds napisao Linux, sa tim je popunio i zadnju rupu.
-Ljudi su onda mogli da Linux sastave sa GNU operativnim sistemom 
-da bi napravili kompletan slobodan operativni sistem: Linux-bazirani GNU 
-operativni sistem (ili GNU/Linux sistem, ukratko).
-
-<P>
-
-Njihovo sastavljanje zvuèi jednostavno, samo to nije bilo beznaèajno.
-<A HREF="/software/libc/libc.html">GNU C programerska biblioteka</A> 
-(zvana glibc ukratko) je zahtijevala znaèajnije promjene. Uvr¹tavanje 
-cijelog sistema u distribuciju koja bi trebala da radi ``iz prve'' je
-bio veliki zadatak takoðer.
-Trebalo je rije¹iti pitanje kako se sistem instalira i pokreæe (boot-a)
--- problem koji nismo ni bili svjesni, zato ¹to nismo stigli do te taèke.
-Ljudi koji su napravili razne distribucije sistema su zato znaèajno zaslu¾ni.
-
-<P>
-
-Pored GNU, jedan drugi projekat je nezavisno proizveo Unix-slièan
-operativni sistem. Ovaj sistem je poznat kao
-
-<A HREF="/links/links.html#OtherFreeSoftware">BSD</A> i izraðen je
-na UC Berkeley. BSD programeri su bili inspirisani sa GNU projektom
-da naprave njihov rad u vidu slobodnog softvera i bili su s vremena
-na vrijeme ohrabreni od GNU aktivista, iako se njihov rad ne uklapa
-u potpunosti sa GNU. Danas BSD sistemi koriste ne¹to od GNU softvera, 
-ba¹ kao ¹to i GNU sistem koristi neke varijante od BSD softvera; ali
-gledajuæi na to kao cjelinu, to su dva razlièita sistema koji su 
-odvojeno nastali. Slobodan operativni sistem koji danas mo¾e da se 
-naðe je skoro sigurno ili neka varijanta GNU sistema ili neka vrsta BSD
-sistema.
-
-<P>
-
-GNU Projekat podr¾ava GNU/Linux sisteme isto tako kao i <em>
-samostalan</em> GNU sistem -- èak i sa donacijama. Mi smo novèano doprinjeli
-specijalnim Linux pro¹irenjima za GNU C biblioteku, tako da su sada 
-dobro uvr¹tena, i novi GNU/Linux sistemi koriste nove verzije te biblioteke
-bez ikakvih promjena. Mi smo isto tako novèano doprinjeli i izradi
-<A HREF="http://www.debian.org/";>Debian GNU/Linux-a</A>.
-
-<P>
-
-Mi danas koristimo Linux-bazirane GNU sisteme za veæinu na¹eg rada i nadamo
-se da ih i Vi koristite. Ali, molimo Vas ne zabluðujte javnost koristeæi naziv
-``Linux'' na nejasan naèin. Linux je jezgro, jedan od glavnih dijelova
-sistema. Cijeli operativni sistem je vi¹e ili manje GNU sistem.
-<P>
-Postoji <A HREF="/links/companies.html">mnogo firmi</A>
-koje prodaju kompjutere sa preinstaliranim i u potpunosti slobodnim GNU/Linux 
-sistemom.
-
-<P>
-
-<HR>
-
-Vrati se na <A HREF="/home.html">GNU glavnu stranu</A>.
-<P>
-
-Molimo Vas da zahtjeve i pitanja u vezi FSF &amp; GNU ¹aljete na engleskom
-jeziku na 
-
-<A HREF="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>.
-Postoje i <A HREF="/home.html#ContactInfo">drugi naèini kako da
-kontaktirate</A> FSF.
-<P>
-
-Molimo Vas po¹aljite komentare u vezi ovih stranica na 
-
-<A HREF="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>,
-druga pitanja na engleskom jeziku po¹aljite na
-<A HREF="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>.
-<P>
-Copyright 1997, 1998 Richard Stallman
-<P>
-Verbatim copying and distribution of this entire article is
-permitted in any medium, provided this notice is preserved.<P>
-Zadnja izmjena:
-<!-- hhmts start -->
-30 May 2000 tower
-<!-- hhmts end -->
-<HR>
-</BODY>
-</HTML>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]