www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/education po/edu-schools.hr.po po/edu-schoo...


From: GNUN
Subject: www/education po/edu-schools.hr.po po/edu-schoo...
Date: Sat, 01 Jun 2013 16:46:27 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   13/06/01 16:46:27

Modified files:
    education/po  : edu-schools.hr.po edu-schools.translist 
             edu-software-gimp.hr.po 
             edu-software-gimp.translist 
Added files:
    education   : edu-schools.hr.html edu-software-gimp.hr.html 
    education/po  : edu-schools.hr-en.html 
             edu-software-gimp.hr-en.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/edu-schools.hr.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/edu-software-gimp.hr.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-schools.hr.po?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-schools.translist?cvsroot=www&r1=1.11&r2=1.12
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-software-gimp.hr.po?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-software-gimp.translist?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-schools.hr-en.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-software-gimp.hr-en.html?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: po/edu-schools.hr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/po/edu-schools.hr.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- po/edu-schools.hr.po    1 Jun 2013 16:01:03 -0000    1.1
+++ po/edu-schools.hr.po    1 Jun 2013 16:46:27 -0000    1.2
@@ -10,16 +10,21 @@
 "PO-Revision-Date: 2013-06-01 17:58+0100\n"
 "Last-Translator: Martina Bebek <address@hidden>\n"
 "Language-Team: www-hr <address@hidden>\n"
+"Language: hr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && 
n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"Language: hr\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
+"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
 
 #. type: Content of: <title>
-msgid "Why Schools Should Exclusively Use Free Software - GNU Project - Free 
Software Foundation"
-msgstr "Zašto bi škole trebale koristiti isključivo slobodan softver - 
Projekt GNU - Zaklada za slobodan softver"
+msgid ""
+"Why Schools Should Exclusively Use Free Software - GNU Project - Free "
+"Software Foundation"
+msgstr ""
+"Zašto bi škole trebale koristiti isključivo slobodan softver - Projekt GNU 
- "
+"Zaklada za slobodan softver"
 
 #. type: Content of: <div><h2>
 msgid "Why Schools Should Exclusively Use Free Software"
@@ -43,67 +48,204 @@
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 msgid "<a href=\"/education/edu-faq.html\">FAQ</a>"
-msgstr "<a href=\"/education/edu-faq.html\">Često postavljana pitanja 
(ČPP)</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/education/edu-faq.html\">Često postavljana pitanja (ČPP)</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 msgid "<a href=\"/education/edu-team.html\">The Education Team</a>"
 msgstr "<a href=\"/education/edu-team.html\">Obrazovni tim</a>"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "<a href=\"/education/education.html\">Education</a> &rarr; <a 
href=\"/education/education.html#indepth\">In Depth</a> &rarr; Why Schools 
Should Exclusively Use Free Software"
-msgstr "<a href=\"/education/education.html\">Obrazovanje</a> &rarr; <a 
href=\"/education/education.html#indepth\">Detaljno</a> &rarr; Zašto bi škole 
trebale koristiti isključivo slobodan softver"
+msgid ""
+"<a href=\"/education/education.html\">Education</a> &rarr; <a href=\"/"
+"education/education.html#indepth\">In Depth</a> &rarr; Why Schools Should "
+"Exclusively Use Free Software"
+msgstr ""
+"<a href=\"/education/education.html\">Obrazovanje</a> &rarr; <a href=\"/"
+"education/education.html#indepth\">Detaljno</a> &rarr; Zašto bi škole "
+"trebale koristiti isključivo slobodan softver"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "by <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
 msgstr "Autor: <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "There are general reasons why all computer users should insist on free 
software: it gives users the freedom to control their own computers&mdash;with 
proprietary software, the computer does what the software owner wants it to do, 
not what the user wants it to do. Free software also gives users the freedom 
to cooperate with each other, to lead an upright life. These reasons apply to 
schools as they do to everyone. The purpose of this article is to state 
additional reasons that apply specifically to education."
-msgstr "Postoje općeniti razlozi zašto bi svi korisnici računala trebali 
insistirati na slobodnom softveru: on korisnicima daje slobodu da upravljaju 
vlastitim računalima&mdash;s vlasničkim softverom, računalo čini ono što 
želi vlasnik softvera, a ne ono što želi korisnik. Slobodan softver daje 
korisnicima i slobodu da međusobno surađuju, da budu čestiti. Ovi razlozi 
vrijede za škole jednako kao i za svakoga. Svrha ovog članka je iznijeti 
dodatne razloge koji se naročito odnose na obrazovanje."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Educational activities (including schools) have a <a 
href=\"/education/education.html\">duty to teach only free software.</a> Here 
are the reasons."
-msgstr "Obrazovna djelatnost (uključujući i škole) ima <a 
href=\"/education/education.html\">dužnost poučavati samo slobodan 
softver.</a> Ovo su razlozi."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "First, free software can save schools money. Free software gives 
schools, like other users, the freedom to copy and redistribute the software, 
so the school system can make copies for all the computers they have. In poor 
countries, this can help close the digital divide."
-msgstr "Kao prvo, slobodan softver može školama uštedjeti novac. Slobodan 
softver školama daje, kao i drugim korisnicima, slobodu da umnožavaju i 
distribuiraju softver, tako da školski sustav može napraviti kopije za sva 
računala koja imaju. U siromašnim zemljama ovo može pomoći premostiti 
digitalni jaz."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "This obvious reason, while important in practical terms, is rather 
shallow. And proprietary software developers can eliminate this reason by 
donating copies to the schools. (Warning: a school that accepts such an offer 
may have to pay for upgrades later.) So let's look at the deeper reasons."
-msgstr "Ovaj očit razlog, iako praktički važan, prilično je plitak. 
Razvijatelji vlasničkog softvera mogu otkloniti ovaj razlog doniranjem 
primjeraka školama. (Upozorenje: škola koja prihvaća takvu ponudu može se 
naći u situaciji da kasnije treba platiti za nadogradnje.) Pogledajmo stoga 
dublje razloge."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Schools have a social mission: to teach students to be citizens of a 
strong, capable, independent, cooperating and free society. They should 
promote the use of free software just as they promote recycling. If schools 
teach students free software, then the students will tend to use free software 
after they graduate. This will help society as a whole escape from being 
dominated (and gouged) by megacorporations."
-msgstr "Škole imaju društvenu zadaću: naučiti studente da budu građani 
snažnog, sposobnog, neovisnog, suradničkog i slobodnog društva. One trebaju 
promicati korištenje slobodnog softvera jednako kako promiču i recikliranje. 
Ako škole pouče đake slobodnom softveru, tada će đaci biti skloni 
korištenju slobodnog softvera nakon što završe školovanje. To će pomoći 
društvu u cjelini da izbjegne dominaciju (i podvale) megakorporacija."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "What schools should refuse to do is teach dependence. Those 
corporations offer free samples to schools for the same reason tobacco 
companies distribute free cigarettes to minors: to get children addicted <a 
href=\"#note1\">(1)</a>. They will not give discounts to these students once 
they've grown up and graduated."
-msgstr "Ono što bi škole trebale odbiti činiti je učiti ljude ovisnosti. 
Te korporacije nude Å¡kolama besplatne primjerke iz istog razloga iz kojeg 
duhanske kompanije dijele besplatne cigarete maloljetnicima: da bi kod djece 
stvorile ovisnost <a href=\"#note1\">(1)</a>. Jednom kada ti đaci odrastu i 
završe školovanje, više im neće davati popuste."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Free software permits students to learn how software works. Some 
students, on reaching their teens, want to learn everything there is to know 
about their computer and its software. They are intensely curious to read the 
source code of the programs that they use every day. To learn to write good 
code, students need to read lots of code and write lots of code. They need to 
read and understand real programs that people really use. Only free software 
permits this."
-msgstr "Slobodan softver dopušta đacima da nauče kako softver radi. Neki 
đaci, kada uđu u tinejdžersko razdoblje života, žele naučiti o svojem 
računalu i njegovom softveru sve što se može naučiti. Jako su radoznali i 
žele proučiti izvorni kod programa koje svakodnevno koriste. Kako bi naučili 
pisati dobar kod, đaci trebaju proučiti i napisati mnogo koda. Moraju 
proučiti i razumjeti stvarne programe koje ljudi koriste. Jedino slobodan 
softver im to dopušta."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Proprietary software rejects their thirst for knowledge: it says, 
&ldquo;The knowledge you want is a secret&mdash;learning is forbidden!&rdquo; 
Free software encourages everyone to learn. The free software community rejects 
the &ldquo;priesthood of technology&rdquo;, which keeps the general public in 
ignorance of how technology works; we encourage students of any age and 
situation to read the source code and learn as much as they want to know. 
Schools that use free software will enable gifted programming students to 
advance."
-msgstr "Vlasnički softver odbacuje njihovu žeđ za znanjem: kaže, 
&ldquo;Znanje koje želiš je tajno&mdash;učenje je zabranjeno!&rdquo; 
Slobodan softver svakoga potiče da uči. Zajednica slobodnog softvera odbija 
&ldquo;popovanje nad tehnologijom&rdquo;, koje drži javnost u neznanju o 
načinu funkcioniranja tehnologije; mi potičemo đake svih uzrasta i položaja 
da čitaju izvorni kod i uče koliko god žele. Škole koje koriste slobodan 
softver omogućit će đacima nadarenima za programiranje da napreduju."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "The deepest reason for using free software in schools is for moral 
education. We expect schools to teach students basic facts and useful skills, 
but that is not their whole job. The most fundamental job of schools is to 
teach good citizenship, which includes the habit of helping others. In the area 
of computing, this means teaching people to share software. Schools, starting 
from nursery school, should tell their pupils, &ldquo;If you bring software to 
school, you must share it with the other students. And you must show the 
source code to the class, in case someone wants to learn.&rdquo;"
-msgstr "Najdublji razlog za upotrebu slobodnog softvera u Å¡kolama je moralno 
obrazovanje. Očekujemo od škola da đake nauče osnovnim činjenicama i 
korisnim vještinama, ali to nije sav njihov posao. Najosnovnija uloga škola 
je da poduče kako biti dobar građanin, što uključuje običaj pomaganja 
drugima. U području računalstva, to znači poučavanje ljudi da dijele 
softver. Škole bi, počevši od predškole, trebale govoriti svojim 
učenicima, &ldquo;Ako poneseš softver u školu, moraš ga podijeliti s 
ostalim đacima. A moraš razredu pokazati i izvorni kod, u slučaju da netko 
želi iz njega učiti.&rdquo;"
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Of course, the school must practice what it preaches: all the software 
installed by the school should be available for students to copy, take home, 
and redistribute further."
-msgstr "Naravno, Å¡kola mora prakticirati ono Å¡to propovijeda: sav softver 
kojeg škola instalira treba biti dostupan đacima da ga kopiraju, nose kući i 
distribuiraju dalje."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Teaching the students to use free software, and to participate in the 
free software community, is a hands-on civics lesson. It also teaches students 
the role model of public service rather than that of tycoons. All levels of 
school should use free software."
-msgstr "Poučavanje đaka korištenju slobodnog softvera i sudjelovanju u 
zajednici slobodnog softvera je praktičan nauk o građanskim pravima. To 
također đacima daje uzor služenja javnosti umjesto uzora tajkuna. Slobodan 
softver trebale bi upotrebljavati sve Å¡kolske razine."
+msgid ""
+"There are general reasons why all computer users should insist on free "
+"software: it gives users the freedom to control their own computers&mdash;"
+"with proprietary software, the computer does what the software owner wants "
+"it to do, not what the user wants it to do. Free software also gives users "
+"the freedom to cooperate with each other, to lead an upright life. These "
+"reasons apply to schools as they do to everyone. The purpose of this "
+"article is to state additional reasons that apply specifically to education."
+msgstr ""
+"Postoje općeniti razlozi zašto bi svi korisnici računala trebali 
insistirati "
+"na slobodnom softveru: on korisnicima daje slobodu da upravljaju vlastitim "
+"računalima&mdash;s vlasničkim softverom, računalo čini ono što želi 
vlasnik "
+"softvera, a ne ono što želi korisnik. Slobodan softver daje korisnicima i "
+"slobodu da međusobno surađuju, da budu čestiti. Ovi razlozi vrijede za 
Å¡kole "
+"jednako kao i za svakoga. Svrha ovog članka je iznijeti dodatne razloge koji 
"
+"se naročito odnose na obrazovanje."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Educational activities (including schools) have a <a href=\"/education/"
+"education.html\">duty to teach only free software.</a> Here are the reasons."
+msgstr ""
+"Obrazovna djelatnost (uključujući i škole) ima <a href=\"/education/"
+"education.html\">dužnost poučavati samo slobodan softver.</a> Ovo su 
razlozi."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"First, free software can save schools money. Free software gives schools, "
+"like other users, the freedom to copy and redistribute the software, so the "
+"school system can make copies for all the computers they have. In poor "
+"countries, this can help close the digital divide."
+msgstr ""
+"Kao prvo, slobodan softver može školama uštedjeti novac. Slobodan softver "
+"školama daje, kao i drugim korisnicima, slobodu da umnožavaju i "
+"distribuiraju softver, tako da školski sustav može napraviti kopije za sva "
+"računala koja imaju. U siromašnim zemljama ovo može pomoći premostiti "
+"digitalni jaz."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This obvious reason, while important in practical terms, is rather shallow. "
+"And proprietary software developers can eliminate this reason by donating "
+"copies to the schools. (Warning: a school that accepts such an offer may "
+"have to pay for upgrades later.) So let's look at the deeper reasons."
+msgstr ""
+"Ovaj očit razlog, iako praktički važan, prilično je plitak. Razvijatelji "
+"vlasničkog softvera mogu otkloniti ovaj razlog doniranjem primjeraka "
+"školama. (Upozorenje: škola koja prihvaća takvu ponudu može se naći u "
+"situaciji da kasnije treba platiti za nadogradnje.) Pogledajmo stoga dublje "
+"razloge."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Schools have a social mission: to teach students to be citizens of a strong, "
+"capable, independent, cooperating and free society. They should promote the "
+"use of free software just as they promote recycling. If schools teach "
+"students free software, then the students will tend to use free software "
+"after they graduate. This will help society as a whole escape from being "
+"dominated (and gouged) by megacorporations."
+msgstr ""
+"Škole imaju društvenu zadaću: naučiti studente da budu građani snažnog, 
"
+"sposobnog, neovisnog, suradničkog i slobodnog društva. One trebaju 
promicati "
+"korištenje slobodnog softvera jednako kako promiču i recikliranje. Ako 
Å¡kole "
+"pouče đake slobodnom softveru, tada će đaci biti skloni korištenju 
slobodnog "
+"softvera nakon što završe školovanje. To će pomoći društvu u cjelini da 
"
+"izbjegne dominaciju (i podvale) megakorporacija."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"What schools should refuse to do is teach dependence. Those corporations "
+"offer free samples to schools for the same reason tobacco companies "
+"distribute free cigarettes to minors: to get children addicted <a href="
+"\"#note1\">(1)</a>. They will not give discounts to these students once "
+"they've grown up and graduated."
+msgstr ""
+"Ono što bi škole trebale odbiti činiti je učiti ljude ovisnosti. Te "
+"korporacije nude Å¡kolama besplatne primjerke iz istog razloga iz kojeg "
+"duhanske kompanije dijele besplatne cigarete maloljetnicima: da bi kod djece "
+"stvorile ovisnost <a href=\"#note1\">(1)</a>. Jednom kada ti đaci odrastu i 
"
+"završe školovanje, više im neće davati popuste."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Free software permits students to learn how software works. Some students, "
+"on reaching their teens, want to learn everything there is to know about "
+"their computer and its software. They are intensely curious to read the "
+"source code of the programs that they use every day. To learn to write good "
+"code, students need to read lots of code and write lots of code. They need "
+"to read and understand real programs that people really use. Only free "
+"software permits this."
+msgstr ""
+"Slobodan softver dopušta đacima da nauče kako softver radi. Neki đaci, 
kada "
+"uđu u tinejdžersko razdoblje života, žele naučiti o svojem računalu i "
+"njegovom softveru sve što se može naučiti. Jako su radoznali i žele 
proučiti "
+"izvorni kod programa koje svakodnevno koriste. Kako bi naučili pisati dobar "
+"kod, đaci trebaju proučiti i napisati mnogo koda. Moraju proučiti i "
+"razumjeti stvarne programe koje ljudi koriste. Jedino slobodan softver im to "
+"dopušta."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Proprietary software rejects their thirst for knowledge: it says, &ldquo;The "
+"knowledge you want is a secret&mdash;learning is forbidden!&rdquo; Free "
+"software encourages everyone to learn. The free software community rejects "
+"the &ldquo;priesthood of technology&rdquo;, which keeps the general public "
+"in ignorance of how technology works; we encourage students of any age and "
+"situation to read the source code and learn as much as they want to know. "
+"Schools that use free software will enable gifted programming students to "
+"advance."
+msgstr ""
+"Vlasnički softver odbacuje njihovu žeđ za znanjem: kaže, &ldquo;Znanje 
koje "
+"želiš je tajno&mdash;učenje je zabranjeno!&rdquo; Slobodan softver svakoga 
"
+"potiče da uči. Zajednica slobodnog softvera odbija &ldquo;popovanje nad "
+"tehnologijom&rdquo;, koje drži javnost u neznanju o načinu funkcioniranja "
+"tehnologije; mi potičemo đake svih uzrasta i položaja da čitaju izvorni 
kod "
+"i uče koliko god žele. Škole koje koriste slobodan softver omogućit će "
+"đacima nadarenima za programiranje da napreduju."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The deepest reason for using free software in schools is for moral "
+"education. We expect schools to teach students basic facts and useful "
+"skills, but that is not their whole job. The most fundamental job of schools "
+"is to teach good citizenship, which includes the habit of helping others. In "
+"the area of computing, this means teaching people to share software. "
+"Schools, starting from nursery school, should tell their pupils, &ldquo;If "
+"you bring software to school, you must share it with the other students. "
+"And you must show the source code to the class, in case someone wants to "
+"learn.&rdquo;"
+msgstr ""
+"Najdublji razlog za upotrebu slobodnog softvera u Å¡kolama je moralno "
+"obrazovanje. Očekujemo od škola da đake nauče osnovnim činjenicama i "
+"korisnim vještinama, ali to nije sav njihov posao. Najosnovnija uloga škola 
"
+"je da poduče kako biti dobar građanin, što uključuje običaj pomaganja "
+"drugima. U području računalstva, to znači poučavanje ljudi da dijele "
+"softver. Škole bi, počevši od predškole, trebale govoriti svojim 
učenicima, "
+"&ldquo;Ako poneseš softver u školu, moraš ga podijeliti s ostalim đacima. 
A "
+"moraš razredu pokazati i izvorni kod, u slučaju da netko želi iz njega 
učiti."
+"&rdquo;"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Of course, the school must practice what it preaches: all the software "
+"installed by the school should be available for students to copy, take home, "
+"and redistribute further."
+msgstr ""
+"Naravno, Å¡kola mora prakticirati ono Å¡to propovijeda: sav softver kojeg "
+"škola instalira treba biti dostupan đacima da ga kopiraju, nose kući i "
+"distribuiraju dalje."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Teaching the students to use free software, and to participate in the free "
+"software community, is a hands-on civics lesson. It also teaches students "
+"the role model of public service rather than that of tycoons. All levels of "
+"school should use free software."
+msgstr ""
+"Poučavanje đaka korištenju slobodnog softvera i sudjelovanju u zajednici "
+"slobodnog softvera je praktičan nauk o građanskim pravima. To također 
đacima "
+"daje uzor služenja javnosti umjesto uzora tajkuna. Slobodan softver trebale "
+"bi upotrebljavati sve Å¡kolske razine."
 
 #. type: Content of: <ol><li>
-msgid "<cite><a id=\"note1\"></a>RJ Reynolds Tobacco Company was fined $15m in 
2002 for handing out free samples of cigarettes at events attended by children. 
 See <a 
href=\"http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm\";>http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm</a>.</cite>"
-msgstr "<cite><a id=\"note1\"></a>Proizvođač duhanskih proizvoda RJ Reynolds 
Tobacco Company je 2002. godine kažnjen s 15 milijuna dolara zbog dijeljenja 
besplatnih uzoraka cigareta na skupovima koje su pohađala djeca. Pogledajte 
<a 
href=\"http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm\";>http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm</a>.</cite>"
+msgid ""
+"<cite><a id=\"note1\"></a>RJ Reynolds Tobacco Company was fined $15m in 2002 "
+"for handing out free samples of cigarettes at events attended by children. "
+"See <a href=\"http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/";
+"tobaccotrial/usa.htm\">http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/";
+"health/tobaccotrial/usa.htm</a>.</cite>"
+msgstr ""
+"<cite><a id=\"note1\"></a>Proizvođač duhanskih proizvoda RJ Reynolds 
Tobacco "
+"Company je 2002. godine kažnjen s 15 milijuna dolara zbog dijeljenja "
+"besplatnih uzoraka cigareta na skupovima koje su pohađala djeca. Pogledajte 
"
+"<a href=\"http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/";
+"tobaccotrial/usa.htm\">http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/";
+"health/tobaccotrial/usa.htm</a>.</cite>"
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
@@ -111,8 +253,18 @@
 msgstr " "
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other 
corrections or suggestions can be sent to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr "Molimo šaljite općenite FSF &amp; GNU upite na <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Postoje također i 
<a href=\"/contact/\">drugi načini kontaktiranja</a> FSF-a. Prekinute 
poveznice i druge ispravke ili prijedloge možete poslati na <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Molimo šaljite općenite FSF &amp; GNU upite na <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. Postoje također i <a 
href=\"/contact/\">drugi "
+"načini kontaktiranja</a> FSF-a. Prekinute poveznice i druge ispravke ili "
+"prijedloge možete poslati na <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>."
 
 #
 #
@@ -129,16 +281,32 @@
 #. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
 #. README</a>.
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
-msgstr "Naporno radimo i dajemo sve od sebe da bismo pružili precizne, 
kvalitetne prijevode. Međutim, nismo pošteđeni nesavršenosti. Molimo 
šaljite vaše komentare i općenite prijedloge u tom smislu na <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p> <p>Za informacije 
o koordiniranju i dostavljanju prijevoda naših mrežnih stranica, pogledajte 
<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">README za prijevode</a>."
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Naporno radimo i dajemo sve od sebe da bismo pružili precizne, kvalitetne "
+"prijevode. Međutim, nismo pošteđeni nesavršenosti. Molimo šaljite vaše "
+"komentare i općenite prijedloge u tom smislu na <a href=\"mailto:web-";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>.</p> <p>Za "
+"informacije o koordiniranju i dostavljanju prijevoda naših mrežnih 
stranica, "
+"pogledajte <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">README za "
+"prijevode</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 2003, 2009 Richard Stallman"
 msgstr "Copyright &copy; 2003, 2009 Richard Stallman"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr "Ovo djelo dano je na korištenje pod <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.hr\";>licencom 
Creative Commons Imenovanje-Bez prerada 3.0 SAD</a>."
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Ovo djelo dano je na korištenje pod <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.hr\">licencom Creative "
+"Commons Imenovanje-Bez prerada 3.0 SAD</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
@@ -149,4 +317,3 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Vrijeme zadnje izmjene:"
-

Index: po/edu-schools.translist
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/po/edu-schools.translist,v
retrieving revision 1.11
retrieving revision 1.12
diff -u -b -r1.11 -r1.12
--- po/edu-schools.translist  17 May 2013 16:59:01 -0000   1.11
+++ po/edu-schools.translist  1 Jun 2013 16:46:27 -0000    1.12
@@ -12,6 +12,7 @@
 <span dir="ltr"><a lang="fa" hreflang="fa" 
href="/education/edu-schools.fa.html">فارسی</a>&nbsp;[fa]</span>&nbsp;&nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="fr" hreflang="fr" 
href="/education/edu-schools.fr.html">français</a>&nbsp;[fr]</span>&nbsp;&nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="he" hreflang="he" 
href="/education/edu-schools.he.html">עברית</a>&nbsp;[he]</span>&nbsp;&nbsp;
+<span dir="ltr"><a lang="hr" hreflang="hr" 
href="/education/edu-schools.hr.html">hrvatski</a>&nbsp;[hr]</span>&nbsp;&nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="it" hreflang="it" 
href="/education/edu-schools.it.html">italiano</a>&nbsp;[it]</span>&nbsp;&nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="ja" hreflang="ja" 
href="/education/edu-schools.ja.html">日本語</a>&nbsp;[ja]</span>&nbsp;&nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="ml" hreflang="ml" 
href="/education/edu-schools.ml.html">മലയാളം</a>&nbsp;[ml]</span>&nbsp;&nbsp;

Index: po/edu-software-gimp.hr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/po/edu-software-gimp.hr.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- po/edu-software-gimp.hr.po 1 Jun 2013 16:17:15 -0000    1.1
+++ po/edu-software-gimp.hr.po 1 Jun 2013 16:46:27 -0000    1.2
@@ -10,11 +10,12 @@
 "PO-Revision-Date: 2013-06-01 18:14+0100\n"
 "Last-Translator: Martina Bebek <address@hidden>\n"
 "Language-Team: www-hr <address@hidden>\n"
+"Language: hr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && 
n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"Language: hr\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
+"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
 
 #. type: Content of: <title>
@@ -43,134 +44,427 @@
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 msgid "<a href=\"/education/edu-faq.html\">FAQ</a>"
-msgstr "<a href=\"/education/edu-faq.html\">Često postavljana pitanja 
(ČPP)</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/education/edu-faq.html\">Često postavljana pitanja (ČPP)</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 msgid "<a href=\"/education/edu-team.html\">The Education Team</a>"
 msgstr "<a href=\"/education/edu-team.html\">Obrazovni tim</a>"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "<a href=\"/education/education.html\">Education</a> &rarr; <a 
href=\"/education/edu-resources.html\">Educational Resources</a> &rarr; <a 
href=\"/education/edu-software.html\">Educational Free Software</a> &rarr; GIMP"
-msgstr "<a href=\"/education/education.html\">Obrazovanje</a> &rarr; <a 
href=\"/education/edu-resources.html\">Obrazovni resursi</a> &rarr; <a 
href=\"/education/edu-software.html\">Obrazovni slobodni softver</a> &rarr; 
GIMP"
+msgid ""
+"<a href=\"/education/education.html\">Education</a> &rarr; <a href=\"/"
+"education/edu-resources.html\">Educational Resources</a> &rarr; <a href=\"/"
+"education/edu-software.html\">Educational Free Software</a> &rarr; GIMP"
+msgstr ""
+"<a href=\"/education/education.html\">Obrazovanje</a> &rarr; <a href=\"/"
+"education/edu-resources.html\">Obrazovni resursi</a> &rarr; <a href=\"/"
+"education/edu-software.html\">Obrazovni slobodni softver</a> &rarr; GIMP"
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Description"
 msgstr "Opis"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "GIMP stands for &ldquo;GNU Image Manipulation Program&rdquo;, a 
self-explanatory name for an application that processes digital graphics and is 
part of the GNU Project, meaning that it follows the GNU standards and is 
released under the <a href=\"/licenses/quick-guide-gplv3.html\">GNU General 
Public License</a>, version 3 or later, to ensure maximum protection of users' 
freedom. It can be used both as a simple tool for basic painting and drawing 
and as a powerful program for complex tasks such as advanced photo retouching, 
digital image composition, editing and animation, as well as authoring of 
original art. Apart from the usual features included in similar programs, GIMP 
displays an array of highly sophisticated options aimed at computer graphics 
professionals. It is also multi-platform, and it handles a wide range of 
formats plus format conversion."
-msgstr "GIMP je kratica za &ldquo;GNU Image Manipulation Program&rdquo; 
(GNU-ov program za obradu slika), sam po sebi razumljiv naziv aplikacije za 
obradu digitalne grafike koja je dio projekta GNU, što znači da slijedi GNU 
norme i da je objavljena pod <a 
href=\"/licenses/quick-guide-gplv3.html\">općom javnom licencom GNU</a>, 
verzije 3 ili novije, kako bi osigurala maksimalnu zaštitu korisnikove 
slobode. Može se koristiti kao jednostavan alat za osnovno slikanje i crtanje, 
ali i kao moćan program za složene zadaće kao što su napredno retuširanje 
fotografija, digitalno sastavljanje slika, uređivanje i animiranje, a isto 
tako i za stvaranje izvornih umjetničkih djela. Osim uobičajenih mogućnosti 
uključenih u slične programe, GIMP sadrži i niz visoko usavršenih opcija 
namijenjenih stručnjacima za računalnu grafiku. Također je i 
višeplatformski, a barata i sa širokim rasponom formata kao i pretvorbama 
formata."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "To learn more: <a href=\"http://directory.fsf.org/wiki/GIMP\";> FSF 
Directory</a>, <a href=\"http://www.gimp.org/\";>GIMP Official Website</a>"
-msgstr "Da biste saznali više, posjetite: <a 
href=\"http://directory.fsf.org/wiki/GIMP\";> FSF katalog</a>, i <a 
href=\"http://www.gimp.org/\";>službene mrežne stranice GIMP-a</a>"
+msgid ""
+"GIMP stands for &ldquo;GNU Image Manipulation Program&rdquo;, a self-"
+"explanatory name for an application that processes digital graphics and is "
+"part of the GNU Project, meaning that it follows the GNU standards and is "
+"released under the <a href=\"/licenses/quick-guide-gplv3.html\">GNU General "
+"Public License</a>, version 3 or later, to ensure maximum protection of "
+"users' freedom. It can be used both as a simple tool for basic painting and "
+"drawing and as a powerful program for complex tasks such as advanced photo "
+"retouching, digital image composition, editing and animation, as well as "
+"authoring of original art. Apart from the usual features included in similar "
+"programs, GIMP displays an array of highly sophisticated options aimed at "
+"computer graphics professionals. It is also multi-platform, and it handles a "
+"wide range of formats plus format conversion."
+msgstr ""
+"GIMP je kratica za &ldquo;GNU Image Manipulation Program&rdquo; (GNU-ov "
+"program za obradu slika), sam po sebi razumljiv naziv aplikacije za obradu "
+"digitalne grafike koja je dio projekta GNU, što znači da slijedi GNU norme 
i "
+"da je objavljena pod <a href=\"/licenses/quick-guide-gplv3.html\">općom "
+"javnom licencom GNU</a>, verzije 3 ili novije, kako bi osigurala maksimalnu "
+"zaštitu korisnikove slobode. Može se koristiti kao jednostavan alat za "
+"osnovno slikanje i crtanje, ali i kao moćan program za složene zadaće kao "
+"što su napredno retuširanje fotografija, digitalno sastavljanje slika, "
+"uređivanje i animiranje, a isto tako i za stvaranje izvornih umjetničkih "
+"djela. Osim uobičajenih mogućnosti uključenih u slične programe, GIMP 
sadrži "
+"i niz visoko usavršenih opcija namijenjenih stručnjacima za računalnu "
+"grafiku. Također je i višeplatformski, a barata i sa širokim rasponom "
+"formata kao i pretvorbama formata."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"To learn more: <a href=\"http://directory.fsf.org/wiki/GIMP\";> FSF "
+"Directory</a>, <a href=\"http://www.gimp.org/\";>GIMP Official Website</a>"
+msgstr ""
+"Da biste saznali više, posjetite: <a href=\"http://directory.fsf.org/wiki/";
+"GIMP\"> FSF katalog</a>, i <a href=\"http://www.gimp.org/\";>službene mrežne 
"
+"stranice GIMP-a</a>"
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Who's Using It and How"
 msgstr "Tko ga koristi i kako"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "The GIMP is used by a large number of artists, amateurs, Web 
developers, educators. At school it is a handy tool that assists students and 
teachers in the preparation of graphic materials for slides, handouts, the 
school's Web site or bulletin and similar projects."
-msgstr "GIMP koristi veliki broj umjetnika, amatera, razvijatelja <i>weba</i>, 
nastavnika. U školi je to prikladan alat koji pomaže đacima i nastavnicima u 
pripremi grafičkog materijala za prezentacije, letke, mrežne stranice škole 
ili biltene i slične projekte."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "French artist Isabel Saij describes how she uses GIMP for <a 
href=\"http://www.saij-copyleft2.net/fragments/fragments1.html\";>her work</a>:"
-msgstr "Francuska umjetnica Isabel Saij opisuje kako koristi GIMP u <a 
href=\"http://www.saij-copyleft2.net/fragments/fragments1.html\";>svojem 
radu</a>:"
+msgid ""
+"The GIMP is used by a large number of artists, amateurs, Web developers, "
+"educators. At school it is a handy tool that assists students and teachers "
+"in the preparation of graphic materials for slides, handouts, the school's "
+"Web site or bulletin and similar projects."
+msgstr ""
+"GIMP koristi veliki broj umjetnika, amatera, razvijatelja <i>weba</i>, "
+"nastavnika. U školi je to prikladan alat koji pomaže đacima i nastavnicima 
u "
+"pripremi grafičkog materijala za prezentacije, letke, mrežne stranice 
Å¡kole "
+"ili biltene i slične projekte."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"French artist Isabel Saij describes how she uses GIMP for <a href=\"http://";
+"www.saij-copyleft2.net/fragments/fragments1.html\">her work</a>:"
+msgstr ""
+"Francuska umjetnica Isabel Saij opisuje kako koristi GIMP u <a href=\"http://";
+"www.saij-copyleft2.net/fragments/fragments1.html\">svojem radu</a>:"
 
 #. type: Content of: <blockquote><p>
-msgid "&ldquo;It's a program I use for different works: photo manipulation 
(mixing images together), drawings (my 'digital fragments' in relation to my 
'real fragments' made on paper), teaching to teenagers, preparing images for 
video, etc.). In other words, one of my favorite programs.&rdquo;"
-msgstr "&ldquo;To je program koji koristim za različite poslove: obradu 
fotografija (spajanje slika), crteža (mojih 'digitalnih isječaka' s mojim 
'stvarnim isječcima' koji su napravljeni na papiru), pouku tinejdžera, 
pripremu slika za video zapise itd.) Drugim riječima, to je jedan od mojih 
omiljenih programa.&rdquo;"
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "There are many interesting examples of how this program is put to use 
by professionals and amateurs alike to effectively bring to life their ideas 
without giving up their freedom as computer users. Among those, there is one 
that goes beyond the ordinary."
-msgstr "Postoji mnogo zanimljivih primjera kako taj program koriste jednako i 
stručnjaci i amateri kako bi uspješno oživjeli svoje ideje bez odustajanja 
od svoje slobode pri korištenju računala. Među njima, jedan se ističe."
+msgid ""
+"&ldquo;It's a program I use for different works: photo manipulation (mixing "
+"images together), drawings (my 'digital fragments' in relation to my 'real "
+"fragments' made on paper), teaching to teenagers, preparing images for "
+"video, etc.). In other words, one of my favorite programs.&rdquo;"
+msgstr ""
+"&ldquo;To je program koji koristim za različite poslove: obradu fotografija "
+"(spajanje slika), crteža (mojih 'digitalnih isječaka' s mojim 'stvarnim "
+"isječcima' koji su napravljeni na papiru), pouku tinejdžera, pripremu slika 
"
+"za video zapise itd.) Drugim riječima, to je jedan od mojih omiljenih "
+"programa.&rdquo;"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"There are many interesting examples of how this program is put to use by "
+"professionals and amateurs alike to effectively bring to life their ideas "
+"without giving up their freedom as computer users. Among those, there is one "
+"that goes beyond the ordinary."
+msgstr ""
+"Postoji mnogo zanimljivih primjera kako taj program koriste jednako i "
+"stručnjaci i amateri kako bi uspješno oživjeli svoje ideje bez odustajanja 
"
+"od svoje slobode pri korištenju računala. Među njima, jedan se ističe."
 
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "How GIMP changed Mani's life."
 msgstr "Kako je GIMP promijenio Manijev život."
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Mani began his journey towards liberation from social constraints as an 
enthusiastic and talented teenager. His awareness and commitment to freedom led 
him to actively participate in the formation of a <a 
href=\"/education/edu-cases-india-ambedkar.html\">grassroots volunteer 
group</a> in 2007, with the goal of introducing computer knowledge in his slum 
area in Bangalore through the use of freedom-respecting software. This brought 
sustained improvement to his community and ultimately a radical turn in his own 
life."
-msgstr "Mani je započeo svoj put prema oslobođenju od društvenih 
ograničenja kao talentirani tinejdžer pun entuzijazma. Njegova svjesnost i 
predanost slobodi odvela ga je do aktivnog učestvovanja u stvaranju <a 
href=\"/education/edu-cases-india-ambedkar.html\">osnovne volonterske grupe</a> 
2007. godine, s ciljem uvođenja računalnog znanja u svoju sirotinjsku četvrt 
u Bangaloreu kroz upotrebu softvera koji poštuje slobodu. To je donijelo 
kontinuirana poboljšanja njegovoj zajednici i naposljetku korjenitu promjenu u 
njegovom vlastitom životu."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "The group set up a Free Software computer lab in the slum dwelling and 
Mani learned fast, becoming a teacher himself to help his peers develop better 
skills in the use of the various applications. He soon acquired a mastery of 
the advanced techniques of GIMP, and, combining technical knowledge with innate 
artistic abilities, he produced graphical art that he exhibited and sold. The 
following three-minutes video portrays Mani's endeavor to learn Free Software."
-msgstr "Grupa je postavila računalni centar u stanu sirotinjske četvrti i 
Mani je brzo učio, i sam postajući učiteljem kako bi svojim vršnjacima 
pomogao razviti bolje vještine u korištenju raznih aplikacija. Uskoro je 
svladao napredne tehnike GIMP-a i, spajanjem tehničkog znanja s urođenim 
umjetničkim sposobnostima, stvarao grafička umjetnička djela koja je izlagao 
i prodavao. Sljedeći trominutni video zapis oslikava Manijevo nastojanje da 
nauči koristiti slobodan softver."
+msgid ""
+"Mani began his journey towards liberation from social constraints as an "
+"enthusiastic and talented teenager. His awareness and commitment to freedom "
+"led him to actively participate in the formation of a <a href=\"/education/"
+"edu-cases-india-ambedkar.html\">grassroots volunteer group</a> in 2007, with "
+"the goal of introducing computer knowledge in his slum area in Bangalore "
+"through the use of freedom-respecting software. This brought sustained "
+"improvement to his community and ultimately a radical turn in his own life."
+msgstr ""
+"Mani je započeo svoj put prema oslobođenju od društvenih ograničenja kao "
+"talentirani tinejdžer pun entuzijazma. Njegova svjesnost i predanost slobodi 
"
+"odvela ga je do aktivnog učestvovanja u stvaranju <a href=\"/education/edu-"
+"cases-india-ambedkar.html\">osnovne volonterske grupe</a> 2007. godine, s "
+"ciljem uvođenja računalnog znanja u svoju sirotinjsku četvrt u Bangaloreu "
+"kroz upotrebu softvera koji poštuje slobodu. To je donijelo kontinuirana "
+"poboljšanja njegovoj zajednici i naposljetku korjenitu promjenu u njegovom "
+"vlastitom životu."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The group set up a Free Software computer lab in the slum dwelling and Mani "
+"learned fast, becoming a teacher himself to help his peers develop better "
+"skills in the use of the various applications. He soon acquired a mastery of "
+"the advanced techniques of GIMP, and, combining technical knowledge with "
+"innate artistic abilities, he produced graphical art that he exhibited and "
+"sold. The following three-minutes video portrays Mani's endeavor to learn "
+"Free Software."
+msgstr ""
+"Grupa je postavila računalni centar u stanu sirotinjske četvrti i Mani je "
+"brzo učio, i sam postajući učiteljem kako bi svojim vršnjacima pomogao "
+"razviti bolje vještine u korištenju raznih aplikacija. Uskoro je svladao "
+"napredne tehnike GIMP-a i, spajanjem tehničkog znanja s urođenim 
umjetničkim "
+"sposobnostima, stvarao grafička umjetnička djela koja je izlagao i 
prodavao. "
+"Sljedeći trominutni video zapis oslikava Manijevo nastojanje da nauči "
+"koristiti slobodan softver."
 
 #. TRANSLATORS: please translate the written description of the video
 #. and replace the link to the English version with the link to your
 #. translation
 #. type: Content of: <p>
-msgid "(Note to the hearing impaired: the only audio in this video is the 
soundtrack, which is a piano version of the Free Software Song. A <a 
href=\"/education/misc/we_use_gnu-linux_description.en.txt\"> written 
description of the video</a> is available for the visually impaired)."
-msgstr "(Napomena osobama oštećena sluha: jedini audio zapis u ovom video 
zapisu je glazba, klavirska verzija pjesme slobodnog softvera. <a 
href=\"/education/misc/we_use_gnu-linux_description.hr.txt\"> Pisani opis video 
zapisa</a> dostupan je za osobe oštećena vida)."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Watch and download the video as <a 
href=\"http://audio-video.gnu.org/video/we_use_gnu-linux_high.ogv\";> Ogg 
Theora</a> at a higher resolution."
-msgstr "Pogledajte i preuzmite video zapis u formatu<a 
href=\"http://audio-video.gnu.org/video/we_use_gnu-linux_high.ogv\";> Ogg 
Theora</a> u višoj razlučivosti."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "At the time of writing (March 2012) Mani is a student of Computer 
Science in Bangalore. He says:"
-msgstr "U vrijeme pisanja ovog teksta (ožujak 2012.) Mani je student 
računalnih znanosti u Bangaloreu. On kaže:"
+msgid ""
+"(Note to the hearing impaired: the only audio in this video is the "
+"soundtrack, which is a piano version of the Free Software Song. A <a href=\"/"
+"education/misc/we_use_gnu-linux_description.en.txt\"> written description of "
+"the video</a> is available for the visually impaired)."
+msgstr ""
+"(Napomena osobama oštećena sluha: jedini audio zapis u ovom video zapisu je 
"
+"glazba, klavirska verzija pjesme slobodnog softvera. <a href=\"/education/"
+"misc/we_use_gnu-linux_description.hr.txt\"> Pisani opis video zapisa</a> "
+"dostupan je za osobe oštećena vida)."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Watch and download the video as <a href=\"http://audio-video.gnu.org/video/";
+"we_use_gnu-linux_high.ogv\"> Ogg Theora</a> at a higher resolution."
+msgstr ""
+"Pogledajte i preuzmite video zapis u formatu<a href=\"http://audio-video.gnu.";
+"org/video/we_use_gnu-linux_high.ogv\"> Ogg Theora</a> u višoj razlučivosti."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"At the time of writing (March 2012) Mani is a student of Computer Science in "
+"Bangalore. He says:"
+msgstr ""
+"U vrijeme pisanja ovog teksta (ožujak 2012.) Mani je student računalnih "
+"znanosti u Bangaloreu. On kaže:"
 
 #. type: Content of: <blockquote><p>
-msgid "&ldquo;First I need to say thanks to the Free Software movement, it 
allowed me to start learning GIMP. It was my first achievement in life, and I 
sold many paintings at a Free Software conference. Later I started displaying 
my works in many conferences. Because of GIMP, my painting skills are brought 
out to the world. As you know, our talents are usually ignored by the world. 
Our aims in the community are: to share software and knowledge, to learn from 
each other; to promote the Free Software ethical values and raise awareness 
about the importance of software freedom in a marginalized social environment; 
to empower the poor with computer knowledge. We want to replicate our model, we 
are already running three computer centers in other slums in the area.&rdquo;"
-msgstr "&ldquo;Prvo moram zahvaliti pokretu za slobodan softver koji mi je 
omogućio da započnem s učenjem GIMP-a. To je bilo moje prvo postignuće u 
životu i prodao sam mnogo slika na konferenciji o slobodnom softveru. Kasnije 
sam svoje radove počeo izlagati na mnogim konferencijama. Zahvaljujući 
GIMP-u, moje vještine slikanja iznesene su svijetu. Kao što znate, naše 
sposobnosti svijet obično zanemaruje. Naši ciljevi u zajednici su: dijeliti 
softver i znanje, učiti jedni od drugih; promicati etička načela slobodnog 
softvera i podići svijest o važnosti slobode softvera u marginaliziranoj 
društvenoj sredini; računalnim znanjem osnažiti siromašne. Želimo 
umnožiti naš model, već vodimo tri računalna centra u drugim sirotinjskim 
četvrtima u tom području.&rdquo;"
+msgid ""
+"&ldquo;First I need to say thanks to the Free Software movement, it allowed "
+"me to start learning GIMP. It was my first achievement in life, and I sold "
+"many paintings at a Free Software conference. Later I started displaying my "
+"works in many conferences. Because of GIMP, my painting skills are brought "
+"out to the world. As you know, our talents are usually ignored by the world. "
+"Our aims in the community are: to share software and knowledge, to learn "
+"from each other; to promote the Free Software ethical values and raise "
+"awareness about the importance of software freedom in a marginalized social "
+"environment; to empower the poor with computer knowledge. We want to "
+"replicate our model, we are already running three computer centers in other "
+"slums in the area.&rdquo;"
+msgstr ""
+"&ldquo;Prvo moram zahvaliti pokretu za slobodan softver koji mi je omogućio "
+"da započnem s učenjem GIMP-a. To je bilo moje prvo postignuće u životu i "
+"prodao sam mnogo slika na konferenciji o slobodnom softveru. Kasnije sam "
+"svoje radove počeo izlagati na mnogim konferencijama. Zahvaljujući GIMP-u, "
+"moje vještine slikanja iznesene su svijetu. Kao što znate, naše 
sposobnosti "
+"svijet obično zanemaruje. Naši ciljevi u zajednici su: dijeliti softver i "
+"znanje, učiti jedni od drugih; promicati etička načela slobodnog softvera 
i "
+"podići svijest o važnosti slobode softvera u marginaliziranoj društvenoj "
+"sredini; računalnim znanjem osnažiti siromašne. Želimo umnožiti naš 
model, "
+"već vodimo tri računalna centra u drugim sirotinjskim četvrtima u tom "
+"području.&rdquo;"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "Richard Stallman's comment on this case:"
 msgstr "Komentar Richarda Stallmana o ovom primjeru:"
 
 #. type: Content of: <blockquote><p>
-msgid "<strong>&ldquo;I am more proud that GNU has been adopted by Indian 
Dalits than of its use by famous corporations.&rdquo;</strong>"
-msgstr "<strong>&ldquo;Ponosniji sam na to Å¡to su GNU usvojili indijski 
Daliti, nego na to što ga koriste čuvene korporacije.&rdquo;</strong>"
+msgid ""
+"<strong>&ldquo;I am more proud that GNU has been adopted by Indian Dalits "
+"than of its use by famous corporations.&rdquo;</strong>"
+msgstr ""
+"<strong>&ldquo;Ponosniji sam na to Å¡to su GNU usvojili indijski Daliti, nego 
"
+"na to što ga koriste čuvene korporacije.&rdquo;</strong>"
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Why"
 msgstr "Zašto"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "The interests of nonfree software developers are at odds with the needs 
of users from all segments of society, given that they deny basic human values 
such as collaboration and sharing. Proprietary software companies deem 
irrelevant to their profit goals the damage that their policies cause to users 
of their products."
-msgstr "Interesi razvijatelja neslobodnog softvera kose se s potrebama 
korisnika iz svih segmenata društva, budući da osporavaju osnovne ljudske 
vrijednosti kao Å¡to su suradnja i dijeljenje. Kompanije koje proizvode 
vlasnički softver drže nevažnom za svoje profitne ciljeve štetu koju 
njihova politika uzrokuje korisnicima njihovih proizvoda."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "In complex social structures such as that of India, exclusion of the 
underprivileged from access to information technologies is just one of the 
multiple instances of discrimination this sector of society faces at many 
levels: healthcare, housing, education, employment, to name a few. Over time, 
these vulnerable groups have attained a high degree of awareness about the 
importance of mutual collaboration, a basic human value often forgotten or even 
dismissed among the educated and affluent spheres of society in all cultures. 
The principles of sharing and reciprocal concern are deeply rooted in these 
communities and constitute valuable assets in their struggle for survival. The 
social bond among its members is solid and strong, a bulwark against the 
incursion of additional sources of exclusion."
-msgstr "U složenim društvenim ustrojstvima, kao onima u Indiji, izuzeće 
siromašnih od pristupa informacijskoj tehnologiji samo je jedan od 
višestrukih primjera diskriminacije s kojima se taj sektor društva suočava 
na mnogim razinama: zdravstvenoj skrbi, rješavanju stambenog pitanja, 
obrazovanju, zapošljavanju, da imenujemo samo neke od njih. S vremenom, ove 
ranjive skupine stekle su visoku razinu svijesti o važnosti međusobne 
suradnje, osnovne ljudske vrijednosti često zaboravljane ili čak odbacivane u 
obrazovanim i bogatim sferama društva u svim kulturama. Načela dijeljenja i 
uzajamne brige duboko su ukorijenjena u ovim zajednicama i tvore vrijedno 
sredstvo koje im pomaže u njihovoj borbi za preživljavanje. Društvene veze 
među njihovim članovima čvrste su i snažne, bedem protiv navale novih 
izvora isključenosti."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "In that scenario, the introduction of proprietary software would not be 
accepted by these socially committed people since that would result in the 
imposition of further restrictions on them as computer users. They would not 
refrain from installing the software in as many computers as needed or use it 
as they please, they would not give up their right to access knowledge by 
studying how computer programs work, they would not sign away their right to 
modify or distribute the programs and, above all, they would not give up their 
right to share copies with their neighbors. All of these freedoms are granted 
to them only by <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free Software</a>."
-msgstr "U takvom slučaju, uvođenje vlasničkog softvera ne bi bilo 
prihvaćeno od strane ovih društveno predanih ljudi jer bi to imalo za 
posljedicu nametanje daljnjih ograničenja njima kao računalnim korisnicima. 
Oni se ne bi suzdržavali od instaliranja softvera na koliko god računala im 
je potrebno, niti od korištenja istog kako god žele, ne bi odustali od svojeg 
prava da dijele primjerke sa svojim susjedima. Sve ove slobode daje im samo <a 
href=\"/philosophy/free-sw.html\">slobodan softver</a>."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "The restrictions imposed on users by proprietary software developers 
serve to attack other layers of society as well, specially the upper spending 
classes, since those are their main target. Artists and computer graphics 
professionals often get trapped in perpetual dependency from a company that may 
decide at any moment to discontinue the product if it is not profitable any 
longer; or it may decide to introduce updates that run only on specific 
platforms &mdash;most likely nonfree. So users have no choice but to keep the 
old version of the program or else invest in a new operating system."
-msgstr "Ograničenja koja korisnicima nameću razvijatelji vlasničkog 
softvera služe također za napad na druge slojeve društva, posebno na više 
potrošačke klase, budući da su one njihova glavna meta. Umjetnici i 
stručnjaci za računalnu grafiku često bivaju ulovljeni u stupicu neprestane 
ovisnosti o kompaniji koja može u bilo kojem trenutku odlučiti obustaviti 
podršku svojem proizvodu ako to prestane biti isplativo; ili može odlučiti 
uvesti dopune koje rade samo na pojedinim platformama &mdash;najvjerojatnije 
neslobodnim. Tako korisnici nemaju izbora nego zadržati staru verziju programa 
ili, u suprotnom, uložiti novac u novi operativni sustav."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Isabel Saij explains why she decided to break free from the trap by 
adopting Free Software:"
-msgstr "Isabel Saij objašnjava zašto je odlučila osloboditi se iz te 
stupice prihvaćanjem slobodnog softvera:"
+msgid ""
+"The interests of nonfree software developers are at odds with the needs of "
+"users from all segments of society, given that they deny basic human values "
+"such as collaboration and sharing. Proprietary software companies deem "
+"irrelevant to their profit goals the damage that their policies cause to "
+"users of their products."
+msgstr ""
+"Interesi razvijatelja neslobodnog softvera kose se s potrebama korisnika iz "
+"svih segmenata društva, budući da osporavaju osnovne ljudske vrijednosti 
kao "
+"što su suradnja i dijeljenje. Kompanije koje proizvode vlasnički softver "
+"drže nevažnom za svoje profitne ciljeve štetu koju njihova politika 
uzrokuje "
+"korisnicima njihovih proizvoda."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In complex social structures such as that of India, exclusion of the "
+"underprivileged from access to information technologies is just one of the "
+"multiple instances of discrimination this sector of society faces at many "
+"levels: healthcare, housing, education, employment, to name a few. Over "
+"time, these vulnerable groups have attained a high degree of awareness about "
+"the importance of mutual collaboration, a basic human value often forgotten "
+"or even dismissed among the educated and affluent spheres of society in all "
+"cultures. The principles of sharing and reciprocal concern are deeply rooted "
+"in these communities and constitute valuable assets in their struggle for "
+"survival. The social bond among its members is solid and strong, a bulwark "
+"against the incursion of additional sources of exclusion."
+msgstr ""
+"U složenim društvenim ustrojstvima, kao onima u Indiji, izuzeće 
siromašnih "
+"od pristupa informacijskoj tehnologiji samo je jedan od višestrukih primjera 
"
+"diskriminacije s kojima se taj sektor društva suočava na mnogim razinama: "
+"zdravstvenoj skrbi, rješavanju stambenog pitanja, obrazovanju, "
+"zapošljavanju, da imenujemo samo neke od njih. S vremenom, ove ranjive "
+"skupine stekle su visoku razinu svijesti o važnosti međusobne suradnje, "
+"osnovne ljudske vrijednosti često zaboravljane ili čak odbacivane u "
+"obrazovanim i bogatim sferama društva u svim kulturama. Načela dijeljenja i 
"
+"uzajamne brige duboko su ukorijenjena u ovim zajednicama i tvore vrijedno "
+"sredstvo koje im pomaže u njihovoj borbi za preživljavanje. Društvene veze 
"
+"među njihovim članovima čvrste su i snažne, bedem protiv navale novih 
izvora "
+"isključenosti."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In that scenario, the introduction of proprietary software would not be "
+"accepted by these socially committed people since that would result in the "
+"imposition of further restrictions on them as computer users. They would "
+"not refrain from installing the software in as many computers as needed or "
+"use it as they please, they would not give up their right to access "
+"knowledge by studying how computer programs work, they would not sign away "
+"their right to modify or distribute the programs and, above all, they would "
+"not give up their right to share copies with their neighbors. All of these "
+"freedoms are granted to them only by <a href=\"/philosophy/free-sw.html"
+"\">Free Software</a>."
+msgstr ""
+"U takvom slučaju, uvođenje vlasničkog softvera ne bi bilo prihvaćeno od "
+"strane ovih društveno predanih ljudi jer bi to imalo za posljedicu nametanje 
"
+"daljnjih ograničenja njima kao računalnim korisnicima. Oni se ne bi "
+"suzdržavali od instaliranja softvera na koliko god računala im je potrebno, 
"
+"niti od korištenja istog kako god žele, ne bi odustali od svojeg prava da "
+"dijele primjerke sa svojim susjedima. Sve ove slobode daje im samo <a href="
+"\"/philosophy/free-sw.html\">slobodan softver</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The restrictions imposed on users by proprietary software developers serve "
+"to attack other layers of society as well, specially the upper spending "
+"classes, since those are their main target. Artists and computer graphics "
+"professionals often get trapped in perpetual dependency from a company that "
+"may decide at any moment to discontinue the product if it is not profitable "
+"any longer; or it may decide to introduce updates that run only on specific "
+"platforms &mdash;most likely nonfree. So users have no choice but to keep "
+"the old version of the program or else invest in a new operating system."
+msgstr ""
+"Ograničenja koja korisnicima nameću razvijatelji vlasničkog softvera 
služe "
+"također za napad na druge slojeve društva, posebno na više potrošačke 
klase, "
+"budući da su one njihova glavna meta. Umjetnici i stručnjaci za računalnu "
+"grafiku često bivaju ulovljeni u stupicu neprestane ovisnosti o kompaniji "
+"koja može u bilo kojem trenutku odlučiti obustaviti podršku svojem 
proizvodu "
+"ako to prestane biti isplativo; ili može odlučiti uvesti dopune koje rade "
+"samo na pojedinim platformama &mdash;najvjerojatnije neslobodnim. Tako "
+"korisnici nemaju izbora nego zadržati staru verziju programa ili, u "
+"suprotnom, uložiti novac u novi operativni sustav."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Isabel Saij explains why she decided to break free from the trap by adopting "
+"Free Software:"
+msgstr ""
+"Isabel Saij objašnjava zašto je odlučila osloboditi se iz te stupice "
+"prihvaćanjem slobodnog softvera:"
 
 #. type: Content of: <blockquote><p>
-msgid "&ldquo;With proprietary programs the artist is at the mercy of the 
software development company. Early in 2003 I used LiveMotion to design my 
digital 2D and 3D works with interactive pieces. Later that year the company 
decided to discontinue it so I was left without support for a piece of software 
on which I had spent my money and my time to learn how to use it. Moreover, 
whenever proprietary software developers decide to introduce new 
functionalities, you have to buy an update which often runs on the latest 
versions of proprietary operating systems only. So you are stuck in a vicious 
circle completely helpless. It’s frustrating and there’s nothing you can do 
about it. With Free Software, good projects never die due to the community 
being able to access the code. Someone else can come along and continue 
developing the software.&rdquo;"
-msgstr "&ldquo;S vlasničkim programima umjetnik je na milosti kompanije koja 
razvija softver. Početkom 2003. godine koristila sam LiveMotion da bih 
dizajnirala svoja 2D i 3D djela s interaktivnim dijelovima. Kasnije te godine 
kompanija ga je odlučila prestati proizvoditi pa sam tako bila ostavljena bez 
podrške za softver na koji sam potrošila svoj novac i vrijeme kako bih ga 
naučila koristiti. Štoviše, uvijek kada razvijatelji vlasničkog softvera 
odluče uvesti nove funkcionalnosti, morate kupiti dopunu koja često radi samo 
na najnovijim verzijama vlasničkih operativnih sustava. Tako ste potpuno 
bespomoćni zaglavljeni u krugu zla. To je frustrirajuće i ne možete ništa u 
vezi s tim učiniti. Uz slobodan softver, dobri projekti nikada ne umiru, zato 
jer zajednica ima pristup kodu. Netko drugi može doći i nastaviti razvijati 
softver.&rdquo;"
+msgid ""
+"&ldquo;With proprietary programs the artist is at the mercy of the software "
+"development company. Early in 2003 I used LiveMotion to design my digital 2D "
+"and 3D works with interactive pieces. Later that year the company decided to "
+"discontinue it so I was left without support for a piece of software on "
+"which I had spent my money and my time to learn how to use it. Moreover, "
+"whenever proprietary software developers decide to introduce new "
+"functionalities, you have to buy an update which often runs on the latest "
+"versions of proprietary operating systems only. So you are stuck in a "
+"vicious circle completely helpless. It’s frustrating and there’s nothing 
you "
+"can do about it. With Free Software, good projects never die due to the "
+"community being able to access the code. Someone else can come along and "
+"continue developing the software.&rdquo;"
+msgstr ""
+"&ldquo;S vlasničkim programima umjetnik je na milosti kompanije koja razvija 
"
+"softver. Početkom 2003. godine koristila sam LiveMotion da bih dizajnirala "
+"svoja 2D i 3D djela s interaktivnim dijelovima. Kasnije te godine kompanija "
+"ga je odlučila prestati proizvoditi pa sam tako bila ostavljena bez podrške 
"
+"za softver na koji sam potrošila svoj novac i vrijeme kako bih ga naučila "
+"koristiti. Štoviše, uvijek kada razvijatelji vlasničkog softvera odluče "
+"uvesti nove funkcionalnosti, morate kupiti dopunu koja često radi samo na "
+"najnovijim verzijama vlasničkih operativnih sustava. Tako ste potpuno "
+"bespomoćni zaglavljeni u krugu zla. To je frustrirajuće i ne možete ništa 
u "
+"vezi s tim učiniti. Uz slobodan softver, dobri projekti nikada ne umiru, "
+"zato jer zajednica ima pristup kodu. Netko drugi može doći i nastaviti "
+"razvijati softver.&rdquo;"
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Results"
 msgstr "Ishodi"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "The introduction of Free Software in the slum removed the barriers that 
prevented this marginalized sector of society from accessing knowledge in the 
field of information technology. It provided these people with the opportunity 
to unfold innate capabilities that would otherwise have never come to surface. 
This newly discovered intellectual richness brings benefit and progress not 
only to the involved individuals themselves and to the local community but to 
society as a whole, since they have learned how to overcome the detrimental 
effects of unjust global economic policies and are now ready for a productive 
life."
-msgstr "Uvođenje slobodnog softvera u sirotinjsku četvrt uklonilo je 
prepreke koje su priječile ovom marginaliziranom sektoru društva da pristupi 
znanju iz područja informacijske tehnologije. To je osiguralo ovim ljudima 
priliku da otkriju urođene sposobnosti koje inače nikada ne bi izašle na 
površinu. Ovo novootkriveno intelektualno bogatstvo donosi dobrobit i napredak 
ne samo uključenim osobama i lokalnoj zajednici, nego i društvu u cjelini, 
budući da su naučili kako nadvladati štetne posljedice nepravedne globalne 
ekonomske politike i sada su spremni za produktivan život."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "With Free Software, users received all the benefits of digital 
education without being constrained to compromise their principles. The ethical 
values of Free Software are in line with and sustain those principles: not only 
were people free to use the software as they wished, install it in as many 
machines as they wished, but they were encouraged to copy it and share it with 
their neighbors in solidarity. Mani has become an artist using GIMP and a 
student of Computer Science; by now, he has acquired enough knowledge to study 
the source code and to modify it to meet the needs of his community, if 
necessary. Software freedom results in redistribution of intellectual and 
economic wealth, which is not possible where access to knowledge is restricted."
-msgstr "Sa slobodnim softverom korisnici su primili sve dobrobiti digitalnog 
obrazovanja, a istovremeno nisu sputani ustupcima u svojim načelima. Etičke 
vrijednosti slobodnog softvera su u skladu s tim načelima i podržavaju ih: ne 
samo da su ljudi slobodni koristiti softver kako žele, instalirati ga na 
koliko računala žele, nego ih se potiče da ga umnožavaju i solidarno dijele 
sa svojim susjedima. Mani je koristeći GIMP postao umjetnik i student 
računalnih znanosti; do sada je stekao dovoljno znanja da može proučavati 
izvorni kod i, ako je to potrebno, mijenjati ga kako bi ga prilagodio potrebama 
svoje zajednice. Posljedica softverske slobode je preraspodjela intelektualnog 
i ekonomskog bogatstva, koja nije moguća tamo gdje je pristup znanju 
ograničen."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "In less disadvantaged contexts, users of GIMP have benefited from 
software freedom in many ways. They are no longer subject to arbitrary 
decisions by proprietary software companies; instead, they belong to a large 
and strong community where developers do care about their needs and fellow 
users provide additional support. Apart from the official manuals and 
tutorials, enthusiastic users publish lots of instructional materials and, due 
to the availability of the source code, those with programming skills have 
contributed a number of plug-ins to enhance the performance of the application."
-msgstr "I u manje nepovoljnim prilikama, korisnici GIMP-a okoristili su se 
softverskom slobodom na mnogo načina. Više nisu podređeni samovoljnim 
odlukama kompanija za vlasnički softver; umjesto toga, pripadaju velikoj i 
snažnoj zajednici u kojoj je razvijateljima stalo do njihovih potreba i gdje 
im kolege korisnici pružaju dodatnu podršku. Osim službenih priručnika i 
uputa, entuzijastični korisnici objavljuju veliku količinu materijala za 
učenje. Uslijed dostupnosti izvornog koda, oni s programerskim vještinama su 
dali svoj doprinos razvijajući dodatke koji unapređuju djelovanje aplikacije."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "As a free program under the GNU GPL version 3 or later, no arbitrary 
decision by developers can ever stop the advancement of GIMP nor can the 
program be made proprietary."
-msgstr "Kao slobodan program pod licencom GNU GPL verzije 3 ili veće, niti 
jedna samovoljna odluka razvijatelja ne može zaustaviti unapređivanje GIMP-a, 
niti je moguće program učiniti vlasničkim."
+msgid ""
+"The introduction of Free Software in the slum removed the barriers that "
+"prevented this marginalized sector of society from accessing knowledge in "
+"the field of information technology. It provided these people with the "
+"opportunity to unfold innate capabilities that would otherwise have never "
+"come to surface. This newly discovered intellectual richness brings benefit "
+"and progress not only to the involved individuals themselves and to the "
+"local community but to society as a whole, since they have learned how to "
+"overcome the detrimental effects of unjust global economic policies and are "
+"now ready for a productive life."
+msgstr ""
+"Uvođenje slobodnog softvera u sirotinjsku četvrt uklonilo je prepreke koje "
+"su priječile ovom marginaliziranom sektoru društva da pristupi znanju iz "
+"područja informacijske tehnologije. To je osiguralo ovim ljudima priliku da "
+"otkriju urođene sposobnosti koje inače nikada ne bi izašle na površinu. 
Ovo "
+"novootkriveno intelektualno bogatstvo donosi dobrobit i napredak ne samo "
+"uključenim osobama i lokalnoj zajednici, nego i društvu u cjelini, budući 
"
+"da su naučili kako nadvladati štetne posljedice nepravedne globalne "
+"ekonomske politike i sada su spremni za produktivan život."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"With Free Software, users received all the benefits of digital education "
+"without being constrained to compromise their principles. The ethical values "
+"of Free Software are in line with and sustain those principles: not only "
+"were people free to use the software as they wished, install it in as many "
+"machines as they wished, but they were encouraged to copy it and share it "
+"with their neighbors in solidarity. Mani has become an artist using GIMP and "
+"a student of Computer Science; by now, he has acquired enough knowledge to "
+"study the source code and to modify it to meet the needs of his community, "
+"if necessary. Software freedom results in redistribution of intellectual and "
+"economic wealth, which is not possible where access to knowledge is "
+"restricted."
+msgstr ""
+"Sa slobodnim softverom korisnici su primili sve dobrobiti digitalnog "
+"obrazovanja, a istovremeno nisu sputani ustupcima u svojim načelima. Etičke 
"
+"vrijednosti slobodnog softvera su u skladu s tim načelima i podržavaju ih: "
+"ne samo da su ljudi slobodni koristiti softver kako žele, instalirati ga na "
+"koliko računala žele, nego ih se potiče da ga umnožavaju i solidarno 
dijele "
+"sa svojim susjedima. Mani je koristeći GIMP postao umjetnik i student "
+"računalnih znanosti; do sada je stekao dovoljno znanja da može proučavati "
+"izvorni kod i, ako je to potrebno, mijenjati ga kako bi ga prilagodio "
+"potrebama svoje zajednice. Posljedica softverske slobode je preraspodjela "
+"intelektualnog i ekonomskog bogatstva, koja nije moguća tamo gdje je pristup 
"
+"znanju ograničen."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In less disadvantaged contexts, users of GIMP have benefited from software "
+"freedom in many ways. They are no longer subject to arbitrary decisions by "
+"proprietary software companies; instead, they belong to a large and strong "
+"community where developers do care about their needs and fellow users "
+"provide additional support. Apart from the official manuals and tutorials, "
+"enthusiastic users publish lots of instructional materials and, due to the "
+"availability of the source code, those with programming skills have "
+"contributed a number of plug-ins to enhance the performance of the "
+"application."
+msgstr ""
+"I u manje nepovoljnim prilikama, korisnici GIMP-a okoristili su se "
+"softverskom slobodom na mnogo načina. Više nisu podređeni samovoljnim "
+"odlukama kompanija za vlasnički softver; umjesto toga, pripadaju velikoj i "
+"snažnoj zajednici u kojoj je razvijateljima stalo do njihovih potreba i gdje 
"
+"im kolege korisnici pružaju dodatnu podršku. Osim službenih priručnika i "
+"uputa, entuzijastični korisnici objavljuju veliku količinu materijala za "
+"učenje. Uslijed dostupnosti izvornog koda, oni s programerskim vještinama 
su "
+"dali svoj doprinos razvijajući dodatke koji unapređuju djelovanje 
aplikacije."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"As a free program under the GNU GPL version 3 or later, no arbitrary "
+"decision by developers can ever stop the advancement of GIMP nor can the "
+"program be made proprietary."
+msgstr ""
+"Kao slobodan program pod licencom GNU GPL verzije 3 ili veće, niti jedna "
+"samovoljna odluka razvijatelja ne može zaustaviti unapređivanje GIMP-a, 
niti "
+"je moguće program učiniti vlasničkim."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
@@ -178,8 +472,18 @@
 msgstr " "
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other 
corrections or suggestions can be sent to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr "Molimo šaljite općenite FSF &amp; GNU upite na <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Postoje također i 
<a href=\"/contact/\">drugi načini kontaktiranja</a> FSF-a. Prekinute 
poveznice i druge ispravke ili prijedloge možete poslati na <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Molimo šaljite općenite FSF &amp; GNU upite na <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. Postoje također i <a 
href=\"/contact/\">drugi "
+"načini kontaktiranja</a> FSF-a. Prekinute poveznice i druge ispravke ili "
+"prijedloge možete poslati na <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>."
 
 #
 #
@@ -196,16 +500,32 @@
 #. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
 #. README</a>.
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
-msgstr "Naporno radimo i dajemo sve od sebe da bismo pružili precizne, 
kvalitetne prijevode. Međutim, nismo pošteđeni nesavršenosti. Molimo 
šaljite vaše komentare i općenite prijedloge u tom smislu na <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p> <p>Za informacije 
o koordiniranju i dostavljanju prijevoda naših mrežnih stranica, pogledajte 
<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">PROČITAJME za 
prijevode</a>."
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Naporno radimo i dajemo sve od sebe da bismo pružili precizne, kvalitetne "
+"prijevode. Međutim, nismo pošteđeni nesavršenosti. Molimo šaljite vaše "
+"komentare i općenite prijedloge u tom smislu na <a href=\"mailto:web-";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>.</p> <p>Za "
+"informacije o koordiniranju i dostavljanju prijevoda naših mrežnih 
stranica, "
+"pogledajte <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">PROČITAJME 
"
+"za prijevode</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 2012 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr "Copyright &copy; 2012 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr "Ovo djelo dano je na korištenje pod <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.hr\";>licencom 
Creative Commons Imenovanje-Bez prerada 3.0 SAD</a>."
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Ovo djelo dano je na korištenje pod <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.hr\">licencom Creative "
+"Commons Imenovanje-Bez prerada 3.0 SAD</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
@@ -216,4 +536,3 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Vrijeme zadnje izmjene:"
-

Index: po/edu-software-gimp.translist
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/po/edu-software-gimp.translist,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- po/edu-software-gimp.translist   13 Apr 2013 07:05:18 -0000   1.6
+++ po/edu-software-gimp.translist   1 Jun 2013 16:46:27 -0000    1.7
@@ -4,6 +4,7 @@
 <p>
 <span dir="ltr" class="original"><a lang="en" hreflang="en" 
href="/education/edu-software-gimp.en.html">English</a>&nbsp;[en]</span>&nbsp;&nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="fr" hreflang="fr" 
href="/education/edu-software-gimp.fr.html">français</a>&nbsp;[fr]</span>&nbsp;&nbsp;
+<span dir="ltr"><a lang="hr" hreflang="hr" 
href="/education/edu-software-gimp.hr.html">hrvatski</a>&nbsp;[hr]</span>&nbsp;&nbsp;
 </p>
 </div>' -->
 <!--#if expr="$HTML_BODY = yes" -->

Index: edu-schools.hr.html
===================================================================
RCS file: edu-schools.hr.html
diff -N edu-schools.hr.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ edu-schools.hr.html 1 Jun 2013 16:46:26 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,182 @@
+
+
+<!--#include virtual="/server/header.hr.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.75 -->
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+ <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/education/edu-schools.en.html" -->
+
+<title>Zašto bi škole trebale koristiti isključivo slobodan softver - 
Projekt GNU -
+Zaklada za slobodan softver</title>
+
+<!--#include virtual="/education/po/edu-schools.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.hr.html" -->
+<div id="education-content">
+<h2>Zašto bi škole trebale koristiti isključivo slobodan softver</h2>
+
+<!-- begin edu navigation bar -->
+<ul id="edu-navigation">
+ <li><a href="/education/edu-contents.html">Obrazovni sadržaj</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-cases.html">Primjeri</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-resources.html">Obrazovni resursi</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-projects.html">Obrazovni projekti</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-faq.html">Često postavljana pitanja 
(ČPP)</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-team.html">Obrazovni tim</a></li>
+</ul>
+
+<!-- end edu navigation bar -->
+</div> 
+
+<!-- id="education-content" -->
+<p class="edu-breadcrumb">
+<a href="/education/education.html">Obrazovanje</a> &rarr; <a
+href="/education/education.html#indepth">Detaljno</a> &rarr; Zašto bi škole
+trebale koristiti isključivo slobodan softver</p>
+
+<p>Autor: <a href="http://www.stallman.org/";>Richard Stallman</a></p>
+
+<p>Postoje općeniti razlozi zašto bi svi korisnici računala trebali 
insistirati
+na slobodnom softveru: on korisnicima daje slobodu da upravljaju vlastitim
+računalima&mdash;s vlasničkim softverom, računalo čini ono što želi 
vlasnik
+softvera, a ne ono što želi korisnik. Slobodan softver daje korisnicima i
+slobodu da međusobno surađuju, da budu čestiti. Ovi razlozi vrijede za 
Å¡kole
+jednako kao i za svakoga. Svrha ovog članka je iznijeti dodatne razloge koji
+se naročito odnose na obrazovanje.</p>
+
+<p>Obrazovna djelatnost (uključujući i škole) ima <a
+href="/education/education.html">dužnost poučavati samo slobodan
+softver.</a> Ovo su razlozi.</p>
+
+<p>Kao prvo, slobodan softver može školama uštedjeti novac. Slobodan softver
+školama daje, kao i drugim korisnicima, slobodu da umnožavaju i
+distribuiraju softver, tako da školski sustav može napraviti kopije za sva
+računala koja imaju. U siromašnim zemljama ovo može pomoći premostiti
+digitalni jaz.</p>
+
+<p>Ovaj očit razlog, iako praktički važan, prilično je plitak. Razvijatelji
+vlasničkog softvera mogu otkloniti ovaj razlog doniranjem primjeraka
+školama. (Upozorenje: škola koja prihvaća takvu ponudu može se naći u
+situaciji da kasnije treba platiti za nadogradnje.) Pogledajmo stoga dublje
+razloge.</p>
+
+<p>Škole imaju društvenu zadaću: naučiti studente da budu građani 
snažnog,
+sposobnog, neovisnog, suradničkog i slobodnog društva. One trebaju promicati
+korištenje slobodnog softvera jednako kako promiču i recikliranje. Ako škole
+pouče đake slobodnom softveru, tada će đaci biti skloni korištenju 
slobodnog
+softvera nakon što završe školovanje. To će pomoći društvu u cjelini da
+izbjegne dominaciju (i podvale) megakorporacija.</p>
+
+<p>Ono što bi škole trebale odbiti činiti je učiti ljude ovisnosti. Te
+korporacije nude Å¡kolama besplatne primjerke iz istog razloga iz kojeg
+duhanske kompanije dijele besplatne cigarete maloljetnicima: da bi kod djece
+stvorile ovisnost <a href="#note1">(1)</a>. Jednom kada ti đaci odrastu i
+završe školovanje, više im neće davati popuste.</p>
+
+<p>Slobodan softver dopušta đacima da nauče kako softver radi. Neki đaci, 
kada
+uđu u tinejdžersko razdoblje života, žele naučiti o svojem računalu i
+njegovom softveru sve što se može naučiti. Jako su radoznali i žele 
proučiti
+izvorni kod programa koje svakodnevno koriste. Kako bi naučili pisati dobar
+kod, đaci trebaju proučiti i napisati mnogo koda. Moraju proučiti i
+razumjeti stvarne programe koje ljudi koriste. Jedino slobodan softver im to
+dopušta.</p>
+
+<p>Vlasnički softver odbacuje njihovu žeđ za znanjem: kaže, &ldquo;Znanje 
koje
+želiš je tajno&mdash;učenje je zabranjeno!&rdquo; Slobodan softver svakoga
+potiče da uči. Zajednica slobodnog softvera odbija &ldquo;popovanje nad
+tehnologijom&rdquo;, koje drži javnost u neznanju o načinu funkcioniranja
+tehnologije; mi potičemo đake svih uzrasta i položaja da čitaju izvorni kod
+i uče koliko god žele. Škole koje koriste slobodan softver omogućit će
+đacima nadarenima za programiranje da napreduju.</p>
+
+<p>Najdublji razlog za upotrebu slobodnog softvera u Å¡kolama je moralno
+obrazovanje. Očekujemo od škola da đake nauče osnovnim činjenicama i
+korisnim vještinama, ali to nije sav njihov posao. Najosnovnija uloga škola
+je da poduče kako biti dobar građanin, što uključuje običaj pomaganja
+drugima. U području računalstva, to znači poučavanje ljudi da dijele
+softver. Škole bi, počevši od predškole, trebale govoriti svojim 
učenicima,
+&ldquo;Ako poneseš softver u školu, moraš ga podijeliti s ostalim đacima. A
+moraš razredu pokazati i izvorni kod, u slučaju da netko želi iz njega
+učiti.&rdquo;</p>
+
+<p>Naravno, Å¡kola mora prakticirati ono Å¡to propovijeda: sav softver kojeg
+škola instalira treba biti dostupan đacima da ga kopiraju, nose kući i
+distribuiraju dalje.</p>
+
+<p>Poučavanje đaka korištenju slobodnog softvera i sudjelovanju u zajednici
+slobodnog softvera je praktičan nauk o građanskim pravima. To također 
đacima
+daje uzor služenja javnosti umjesto uzora tajkuna. Slobodan softver trebale
+bi upotrebljavati sve Å¡kolske razine.</p>
+
+<ol>
+<li><cite><a id="note1"></a>Proizvođač duhanskih proizvoda RJ Reynolds 
Tobacco
+Company je 2002. godine kažnjen s 15 milijuna dolara zbog dijeljenja
+besplatnih uzoraka cigareta na skupovima koje su pohađala djeca. Pogledajte
+<a
+href="http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm";>http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm</a>.</cite></li>
+</ol>
+
+
+<div style="font-size: small;">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
+</div>
+
+<!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.hr.html" -->
+<div id="footer">
+
+<p>Molimo šaljite općenite FSF &amp; GNU upite na <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Postoje također i <a
+href="/contact/">drugi načini kontaktiranja</a> FSF-a. Prekinute poveznice i
+druge ispravke ili prijedloge možete poslati na <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p>
+<!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Naporno radimo i dajemo sve od sebe da bismo pružili precizne, kvalitetne
+prijevode. Međutim, nismo pošteđeni nesavršenosti. Molimo šaljite vaše
+komentare i općenite prijedloge u tom smislu na <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+<p>Za informacije o koordiniranju i dostavljanju prijevoda naših mrežnih
+stranica, pogledajte <a
+href="/server/standards/README.translations.html">README za prijevode</a>.</p>
+
+<p>Copyright &copy; 2003, 2009 Richard Stallman</p>
+
+<p>Ovo djelo dano je na korištenje pod <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.hr";>licencom
+Creative Commons Imenovanje-Bez prerada 3.0 SAD</a>.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.hr.html" -->
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+<b>Prijevod</b>: Nevenko Baričević, 2013.</div>
+
+
+ <p>
+<!-- timestamp start -->
+Vrijeme zadnje izmjene:
+
+$Date: 2013/06/01 16:46:26 $
+
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>

Index: edu-software-gimp.hr.html
===================================================================
RCS file: edu-software-gimp.hr.html
diff -N edu-software-gimp.hr.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ edu-software-gimp.hr.html  1 Jun 2013 16:46:26 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,305 @@
+
+
+<!--#include virtual="/server/html5-header.hr.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.75 -->
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+ <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/education/edu-software-gimp.en.html" -->
+
+<title>GIMP - Projekt GNU - Zaklada za slobodan softver</title>
+
+<!--#include virtual="/education/po/edu-software-gimp.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.hr.html" -->
+<div id="education-content">
+<h2>GIMP</h2>
+
+<!-- begin edu navigation bar -->
+<ul id="edu-navigation">
+ <li> <a href="/education/edu-contents.html">Obrazovni sadržaj</a></li>
+ <li> <a href="/education/edu-cases.html">Primjeri</a></li>
+ <li class="active"> <a href="/education/edu-resources.html">Obrazovni 
resursi</a></li>
+ <li> <a href="/education/edu-projects.html">Obrazovni projekti</a></li>
+ <li> <a href="/education/edu-faq.html">Često postavljana pitanja 
(ČPP)</a></li>
+ <li> <a href="/education/edu-team.html">Obrazovni tim</a></li>
+</ul>
+
+<!-- end edu navigation bar -->
+</div>
+
+<!-- "education-content" -->
+<!-- begin of breadcrumbs -->
+<p class="edu-breadcrumb"><a href="/education/education.html">Obrazovanje</a> 
&rarr; <a
+href="/education/edu-resources.html">Obrazovni resursi</a> &rarr; <a
+href="/education/edu-software.html">Obrazovni slobodni softver</a> &rarr;
+GIMP</p>
+
+<!-- end of breadcrumbs -->
+<h3>Opis</h3>
+
+<p>GIMP je kratica za &ldquo;GNU Image Manipulation Program&rdquo; (GNU-ov
+program za obradu slika), sam po sebi razumljiv naziv aplikacije za obradu
+digitalne grafike koja je dio projekta GNU, što znači da slijedi GNU norme i
+da je objavljena pod <a href="/licenses/quick-guide-gplv3.html">općom javnom
+licencom GNU</a>, verzije 3 ili novije, kako bi osigurala maksimalnu zaštitu
+korisnikove slobode. Može se koristiti kao jednostavan alat za osnovno
+slikanje i crtanje, ali i kao moćan program za složene zadaće kao što su
+napredno retuširanje fotografija, digitalno sastavljanje slika, uređivanje i
+animiranje, a isto tako i za stvaranje izvornih umjetničkih djela. Osim
+uobičajenih mogućnosti uključenih u slične programe, GIMP sadrži i niz
+visoko usavršenih opcija namijenjenih stručnjacima za računalnu
+grafiku. Također je i višeplatformski, a barata i sa širokim rasponom
+formata kao i pretvorbama formata.</p>
+
+
+<p>Da biste saznali više, posjetite: <a
+href="http://directory.fsf.org/wiki/GIMP";> FSF katalog</a>, i <a
+href="http://www.gimp.org/";>službene mrežne stranice GIMP-a</a></p> 
+
+<h3>Tko ga koristi i kako</h3>
+
+<p>GIMP koristi veliki broj umjetnika, amatera, razvijatelja <i>weba</i>,
+nastavnika. U školi je to prikladan alat koji pomaže đacima i nastavnicima u
+pripremi grafičkog materijala za prezentacije, letke, mrežne stranice škole
+ili biltene i slične projekte.</p>
+
+<p>Francuska umjetnica Isabel Saij opisuje kako koristi GIMP u <a
+href="http://www.saij-copyleft2.net/fragments/fragments1.html";>svojem
+radu</a>:</p>
+
+<blockquote>
+<p>&ldquo;To je program koji koristim za različite poslove: obradu fotografija
+(spajanje slika), crteža (mojih 'digitalnih isječaka' s mojim 'stvarnim
+isječcima' koji su napravljeni na papiru), pouku tinejdžera, pripremu slika
+za video zapise itd.) Drugim riječima, to je jedan od mojih omiljenih
+programa.&rdquo;</p>
+</blockquote>
+
+<p>Postoji mnogo zanimljivih primjera kako taj program koriste jednako i
+stručnjaci i amateri kako bi uspješno oživjeli svoje ideje bez odustajanja
+od svoje slobode pri korištenju računala. Među njima, jedan se ističe.</p>
+
+<h4 id="Mani">Kako je GIMP promijenio Manijev život.</h4>
+
+<p>Mani je započeo svoj put prema oslobođenju od društvenih ograničenja kao
+talentirani tinejdžer pun entuzijazma. Njegova svjesnost i predanost slobodi
+odvela ga je do aktivnog učestvovanja u stvaranju <a
+href="/education/edu-cases-india-ambedkar.html">osnovne volonterske
+grupe</a> 2007. godine, s ciljem uvođenja računalnog znanja u svoju
+sirotinjsku četvrt u Bangaloreu kroz upotrebu softvera koji poštuje
+slobodu. To je donijelo kontinuirana poboljšanja njegovoj zajednici i
+naposljetku korjenitu promjenu u njegovom vlastitom životu.</p> 
+
+<p>Grupa je postavila računalni centar u stanu sirotinjske četvrti i Mani je
+brzo učio, i sam postajući učiteljem kako bi svojim vršnjacima pomogao
+razviti bolje vještine u korištenju raznih aplikacija. Uskoro je svladao
+napredne tehnike GIMP-a i, spajanjem tehničkog znanja s urođenim umjetničkim
+sposobnostima, stvarao grafička umjetnička djela koja je izlagao i
+prodavao. Sljedeći trominutni video zapis oslikava Manijevo nastojanje da
+nauči koristiti slobodan softver.</p>
+
+<p>
+
+<!-- TRANSLATORS: please translate the written description of the video
+   and replace the link to the English version with the link to your 
+   translation -->
+(Napomena osobama oštećena sluha: jedini audio zapis u ovom video zapisu je
+glazba, klavirska verzija pjesme slobodnog softvera. <a
+href="/education/misc/we_use_gnu-linux_description.hr.txt"> Pisani opis
+video zapisa</a> dostupan je za osobe oštećena vida).
+</p>
+
+<div style= "width:320px; margin-right:auto; margin-left:auto; 
padding-top:1em; padding-bottom:1em;">
+<video width="320" controls="controls">
+ <source
+  src="http://audio-video.gnu.org/video/we_use_gnu-linux_low.ogv"; 
+  type='video/ogg; codecs="theora, vorbis"' />
+</video>
+</div>
+                
+<p class="center">Pogledajte i preuzmite video zapis u formatu<a
+href="http://audio-video.gnu.org/video/we_use_gnu-linux_high.ogv";> Ogg
+Theora</a> u višoj razlučivosti.</p>
+
+<p>U vrijeme pisanja ovog teksta (ožujak 2012.) Mani je student računalnih
+znanosti u Bangaloreu. On kaže:</p>
+
+<blockquote>
+<p> &ldquo;Prvo moram zahvaliti pokretu za slobodan softver koji mi je 
omogućio
+da započnem s učenjem GIMP-a. To je bilo moje prvo postignuće u životu i
+prodao sam mnogo slika na konferenciji o slobodnom softveru. Kasnije sam
+svoje radove počeo izlagati na mnogim konferencijama. Zahvaljujući GIMP-u,
+moje vještine slikanja iznesene su svijetu. Kao što znate, naše sposobnosti
+svijet obično zanemaruje. Naši ciljevi u zajednici su: dijeliti softver i
+znanje, učiti jedni od drugih; promicati etička načela slobodnog softvera i
+podići svijest o važnosti slobode softvera u marginaliziranoj društvenoj
+sredini; računalnim znanjem osnažiti siromašne. Želimo umnožiti naš 
model,
+već vodimo tri računalna centra u drugim sirotinjskim četvrtima u tom
+području.&rdquo; </p>
+</blockquote>
+
+<p>Komentar Richarda Stallmana o ovom primjeru:</p>
+
+<blockquote>
+<p class="center"><strong>&ldquo;Ponosniji sam na to Å¡to su GNU usvojili 
indijski Daliti, nego
+na to što ga koriste čuvene korporacije.&rdquo;</strong></p>
+</blockquote>
+
+<h3>Zašto</h3>
+
+<p>Interesi razvijatelja neslobodnog softvera kose se s potrebama korisnika iz
+svih segmenata društva, budući da osporavaju osnovne ljudske vrijednosti kao
+što su suradnja i dijeljenje. Kompanije koje proizvode vlasnički softver
+drže nevažnom za svoje profitne ciljeve štetu koju njihova politika uzrokuje
+korisnicima njihovih proizvoda.</p> 
+
+<p>U složenim društvenim ustrojstvima, kao onima u Indiji, izuzeće 
siromašnih
+od pristupa informacijskoj tehnologiji samo je jedan od višestrukih primjera
+diskriminacije s kojima se taj sektor društva suočava na mnogim razinama:
+zdravstvenoj skrbi, rješavanju stambenog pitanja, obrazovanju,
+zapošljavanju, da imenujemo samo neke od njih. S vremenom, ove ranjive
+skupine stekle su visoku razinu svijesti o važnosti međusobne suradnje,
+osnovne ljudske vrijednosti često zaboravljane ili čak odbacivane u
+obrazovanim i bogatim sferama društva u svim kulturama. Načela dijeljenja i
+uzajamne brige duboko su ukorijenjena u ovim zajednicama i tvore vrijedno
+sredstvo koje im pomaže u njihovoj borbi za preživljavanje. Društvene veze
+među njihovim članovima čvrste su i snažne, bedem protiv navale novih 
izvora
+isključenosti.</p>
+
+<p>U takvom slučaju, uvođenje vlasničkog softvera ne bi bilo prihvaćeno od
+strane ovih društveno predanih ljudi jer bi to imalo za posljedicu nametanje
+daljnjih ograničenja njima kao računalnim korisnicima. Oni se ne bi
+suzdržavali od instaliranja softvera na koliko god računala im je potrebno,
+niti od korištenja istog kako god žele, ne bi odustali od svojeg prava da
+dijele primjerke sa svojim susjedima. Sve ove slobode daje im samo <a
+href="/philosophy/free-sw.html">slobodan softver</a>.</p>
+
+<p>Ograničenja koja korisnicima nameću razvijatelji vlasničkog softvera 
služe
+također za napad na druge slojeve društva, posebno na više potrošačke 
klase,
+budući da su one njihova glavna meta. Umjetnici i stručnjaci za računalnu
+grafiku često bivaju ulovljeni u stupicu neprestane ovisnosti o kompaniji
+koja može u bilo kojem trenutku odlučiti obustaviti podršku svojem proizvodu
+ako to prestane biti isplativo; ili može odlučiti uvesti dopune koje rade
+samo na pojedinim platformama &mdash;najvjerojatnije neslobodnim. Tako
+korisnici nemaju izbora nego zadržati staru verziju programa ili, u
+suprotnom, uložiti novac u novi operativni sustav.</p>
+
+<p>Isabel Saij objašnjava zašto je odlučila osloboditi se iz te stupice
+prihvaćanjem slobodnog softvera:</p>
+
+<blockquote>
+<p> &ldquo;S vlasničkim programima umjetnik je na milosti kompanije koja 
razvija
+softver. Početkom 2003. godine koristila sam LiveMotion da bih dizajnirala
+svoja 2D i 3D djela s interaktivnim dijelovima. Kasnije te godine kompanija
+ga je odlučila prestati proizvoditi pa sam tako bila ostavljena bez podrške
+za softver na koji sam potrošila svoj novac i vrijeme kako bih ga naučila
+koristiti. Štoviše, uvijek kada razvijatelji vlasničkog softvera odluče
+uvesti nove funkcionalnosti, morate kupiti dopunu koja često radi samo na
+najnovijim verzijama vlasničkih operativnih sustava. Tako ste potpuno
+bespomoćni zaglavljeni u krugu zla. To je frustrirajuće i ne možete ništa u
+vezi s tim učiniti. Uz slobodan softver, dobri projekti nikada ne umiru,
+zato jer zajednica ima pristup kodu. Netko drugi može doći i nastaviti
+razvijati softver.&rdquo;</p>
+</blockquote>
+
+<h3>Ishodi</h3>
+
+<p>Uvođenje slobodnog softvera u sirotinjsku četvrt uklonilo je prepreke koje
+su priječile ovom marginaliziranom sektoru društva da pristupi znanju iz
+područja informacijske tehnologije. To je osiguralo ovim ljudima priliku da
+otkriju urođene sposobnosti koje inače nikada ne bi izašle na površinu. Ovo
+novootkriveno intelektualno bogatstvo donosi dobrobit i napredak ne samo
+uključenim osobama i lokalnoj zajednici, nego i društvu u cjelini, budući
+da su naučili kako nadvladati štetne posljedice nepravedne globalne
+ekonomske politike i sada su spremni za produktivan život.</p>
+
+<p>Sa slobodnim softverom korisnici su primili sve dobrobiti digitalnog
+obrazovanja, a istovremeno nisu sputani ustupcima u svojim načelima. Etičke
+vrijednosti slobodnog softvera su u skladu s tim načelima i podržavaju ih:
+ne samo da su ljudi slobodni koristiti softver kako žele, instalirati ga na
+koliko računala žele, nego ih se potiče da ga umnožavaju i solidarno dijele
+sa svojim susjedima. Mani je koristeći GIMP postao umjetnik i student
+računalnih znanosti; do sada je stekao dovoljno znanja da može proučavati
+izvorni kod i, ako je to potrebno, mijenjati ga kako bi ga prilagodio
+potrebama svoje zajednice. Posljedica softverske slobode je preraspodjela
+intelektualnog i ekonomskog bogatstva, koja nije moguća tamo gdje je pristup
+znanju ograničen.</p>
+
+<p>I u manje nepovoljnim prilikama, korisnici GIMP-a okoristili su se
+softverskom slobodom na mnogo načina. Više nisu podređeni samovoljnim
+odlukama kompanija za vlasnički softver; umjesto toga, pripadaju velikoj i
+snažnoj zajednici u kojoj je razvijateljima stalo do njihovih potreba i gdje
+im kolege korisnici pružaju dodatnu podršku. Osim službenih priručnika i
+uputa, entuzijastični korisnici objavljuju veliku količinu materijala za
+učenje. Uslijed dostupnosti izvornog koda, oni s programerskim vještinama su
+dali svoj doprinos razvijajući dodatke koji unapređuju djelovanje
+aplikacije.</p> 
+
+<p>Kao slobodan program pod licencom GNU GPL verzije 3 ili veće, niti jedna
+samovoljna odluka razvijatelja ne može zaustaviti unapređivanje GIMP-a, niti
+je moguće program učiniti vlasničkim.</p>
+
+
+<div style="font-size: small;">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
+</div>
+
+<!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.hr.html" -->
+<div id="footer">
+
+<p>Molimo šaljite općenite FSF &amp; GNU upite na <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Postoje također i <a
+href="/contact/">drugi načini kontaktiranja</a> FSF-a. Prekinute poveznice i
+druge ispravke ili prijedloge možete poslati na <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p>
+<!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Naporno radimo i dajemo sve od sebe da bismo pružili precizne, kvalitetne
+prijevode. Međutim, nismo pošteđeni nesavršenosti. Molimo šaljite vaše
+komentare i općenite prijedloge u tom smislu na <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+<p>Za informacije o koordiniranju i dostavljanju prijevoda naših mrežnih
+stranica, pogledajte <a
+href="/server/standards/README.translations.html">PROČITAJME za
+prijevode</a>.</p>
+
+<p>Copyright &copy; 2012 Free Software Foundation, Inc.</p>
+
+<p>Ovo djelo dano je na korištenje pod <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.hr";>licencom
+Creative Commons Imenovanje-Bez prerada 3.0 SAD</a>.</p>
+
+
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+<b>Prijevod</b>: Nevenko Baričević, 2013.</div>
+
+
+ <p><!-- timestamp start -->
+Vrijeme zadnje izmjene:
+
+$Date: 2013/06/01 16:46:26 $
+
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>

Index: po/edu-schools.hr-en.html
===================================================================
RCS file: po/edu-schools.hr-en.html
diff -N po/edu-schools.hr-en.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ po/edu-schools.hr-en.html  1 Jun 2013 16:46:26 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,158 @@
+<!--#include virtual="/server/header.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.75 -->
+<title>Why Schools Should Exclusively Use Free Software - GNU Project - 
+Free Software Foundation</title>
+<!--#include virtual="/education/po/edu-schools.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+
+<div id="education-content">
+<h2>Why Schools Should Exclusively Use Free Software</h2>
+
+<!-- begin edu navigation bar -->
+<ul id="edu-navigation">
+ <li><a href="/education/edu-contents.html">Education Contents</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-cases.html">Case Studies</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-resources.html">Educational Resources</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-projects.html">Education Projects</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-faq.html">FAQ</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-team.html">The Education Team</a></li>
+</ul>
+<!-- end edu navigation bar -->
+
+</div> <!-- id="education-content" -->
+
+<p class="edu-breadcrumb">
+<a href="/education/education.html">Education</a> &rarr;
+<a href="/education/education.html#indepth">In Depth</a> &rarr;
+Why Schools Should Exclusively Use Free Software</p>
+
+<p>by <a href="http://www.stallman.org/";>Richard Stallman</a></p>
+
+<p>There are general reasons why all computer users should insist on
+free software: it gives users the freedom to control their own
+computers&mdash;with proprietary software, the computer does what the
+software owner wants it to do, not what the user wants it to do. Free
+software also gives users the freedom to cooperate with each other, to
+lead an upright life. These reasons apply to schools as they do to
+everyone. The purpose of this article is to state additional reasons
+that apply specifically to education.</p>
+
+<p>Educational activities (including schools) have
+a <a href="/education/education.html">duty to teach only free
+software.</a> Here are the reasons.</p>
+
+<p>First, free software can save schools money. Free software gives
+schools, like other users, the freedom to copy and redistribute the
+software, so the school system can make copies for all the computers
+they have. In poor countries, this can help close the digital
+divide.</p>
+
+<p>This obvious reason, while important in practical terms, is rather
+shallow. And proprietary software developers can eliminate this reason
+by donating copies to the schools. (Warning: a school that accepts
+such an offer may have to pay for upgrades later.) So let's look at
+the deeper reasons.</p>
+
+<p>Schools have a social mission: to teach students to be citizens of
+a strong, capable, independent, cooperating and free society. They
+should promote the use of free software just as they promote
+recycling. If schools teach students free software, then the students
+will tend to use free software after they graduate. This will help
+society as a whole escape from being dominated (and gouged) by
+megacorporations.</p>
+
+<p>What schools should refuse to do is teach dependence. Those
+corporations offer free samples to schools for the same reason tobacco
+companies distribute free cigarettes to minors: to get children
+addicted <a href="#note1">(1)</a>. They will not give discounts to these
+students once they've grown up and graduated.</p>
+
+<p>Free software permits students to learn how software works. Some
+students, on reaching their teens, want to learn everything there is
+to know about their computer and its software. They are intensely
+curious to read the source code of the programs that they use every
+day. To learn to write good code, students need to read lots of code
+and write lots of code. They need to read and understand real
+programs that people really use. Only free software permits this.</p>
+
+<p>Proprietary software rejects their thirst for knowledge: it says,
+&ldquo;The knowledge you want is a secret&mdash;learning is
+forbidden!&rdquo; Free software encourages everyone to learn. The free
+software community rejects the &ldquo;priesthood of technology&rdquo;,
+which keeps the general public in ignorance of how technology works;
+we encourage students of any age and situation to read the source code
+and learn as much as they want to know. Schools that use free software
+will enable gifted programming students to advance.</p>
+
+<p>The deepest reason for using free software in schools is for moral
+education. We expect schools to teach students basic facts and useful
+skills, but that is not their whole job. The most fundamental job of
+schools is to teach good citizenship, which includes the habit of
+helping others. In the area of computing, this means teaching people
+to share software. Schools, starting from nursery school, should tell
+their pupils, &ldquo;If you bring software to school, you must share
+it with the other students. And you must show the source code to the
+class, in case someone wants to learn.&rdquo;</p>
+
+<p>Of course, the school must practice what it preaches: all the
+software installed by the school should be available for students to
+copy, take home, and redistribute further.</p>
+
+<p>Teaching the students to use free software, and to participate in
+the free software community, is a hands-on civics lesson. It also
+teaches students the role model of public service rather than that of
+tycoons. All levels of school should use free software.</p>
+
+<ol>
+<li><cite><a id="note1"></a>RJ Reynolds Tobacco Company was
+fined $15m in 2002 for handing out free samples of cigarettes at
+events attended by children. See <a 
href="http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm";>http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm</a>.</cite></li>
+</ol>
+
+</div><!-- for id="content", starts in the include above -->
+
+<!--#include virtual="/server/footer.html" -->
+
+<div id="footer">
+
+<p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a
+href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other
+corrections or suggestions can be sent to <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p><!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Please see the <a
+href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for
+information on coordinating and submitting translations of this article.</p>
+
+<p>Copyright &copy; 2003, 2009 Richard Stallman</p>
+
+<p>This page is licensed under a <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
+
+<p>
+Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2013/06/01 16:46:26 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>

Index: po/edu-software-gimp.hr-en.html
===================================================================
RCS file: po/edu-software-gimp.hr-en.html
diff -N po/edu-software-gimp.hr-en.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ po/edu-software-gimp.hr-en.html   1 Jun 2013 16:46:27 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,285 @@
+<!--#include virtual="/server/html5-header.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.75 -->
+
+<title>GIMP - GNU Project - Free Software Foundation</title>
+
+<!--#include virtual="/education/po/edu-software-gimp.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+
+<div id="education-content">
+<h2>GIMP</h2>
+
+<!-- begin edu navigation bar -->
+<ul id="edu-navigation">
+ <li> <a href="/education/edu-contents.html">Education Contents</a></li>
+ <li> <a href="/education/edu-cases.html">Case Studies</a></li>
+ <li class="active"> <a href="/education/edu-resources.html">
+ Educational Resources</a></li>
+ <li> <a href="/education/edu-projects.html">Education Projects</a></li>
+ <li> <a href="/education/edu-faq.html">FAQ</a></li>
+ <li> <a href="/education/edu-team.html">The Education Team</a></li>
+</ul>
+<!-- end edu navigation bar -->
+</div> <!-- "education-content" -->
+
+<!-- begin of breadcrumbs -->
+<p class="edu-breadcrumb"><a href="/education/education.html">Education</a> 
&rarr; 
+<a href="/education/edu-resources.html">Educational Resources</a> &rarr; 
+<a href="/education/edu-software.html">Educational Free Software</a> &rarr;
+GIMP</p>
+<!-- end of breadcrumbs -->
+
+<h3>Description</h3>
+
+<p>GIMP stands for &ldquo;GNU Image Manipulation Program&rdquo;, 
+a self-explanatory name for an application that processes digital 
+graphics and is part of the GNU Project, meaning that it follows the GNU 
+standards and is released under the 
+<a href="/licenses/quick-guide-gplv3.html">GNU General 
+Public License</a>, version 3 or later, to ensure maximum protection of 
+users' freedom. It can be used both as a simple tool for basic painting 
+and drawing and as a powerful program for complex tasks such as advanced 
+photo retouching, digital image composition, editing and animation, as 
+well as authoring of original art. Apart from the usual features 
+included in similar programs, GIMP displays an array of highly 
+sophisticated options aimed at computer graphics professionals. It is 
+also multi-platform, and it handles a wide range of formats plus format 
+conversion.</p>
+
+
+<p>To learn more: <a href="http://directory.fsf.org/wiki/GIMP";>
+FSF Directory</a>, <a href="http://www.gimp.org/";>GIMP Official 
+Website</a></p> 
+
+<h3>Who's Using It and How</h3>
+
+<p>The GIMP is used by a large number of artists, amateurs, Web 
+developers, educators. At school it is a handy tool that assists students 
+and teachers in the preparation of graphic materials for slides, handouts, 
+the school's Web site or bulletin and similar projects.</p>
+
+<p>French artist Isabel Saij describes how she uses GIMP for 
+<a href="http://www.saij-copyleft2.net/fragments/fragments1.html";>her 
+work</a>:</p>
+
+<blockquote>
+<p>&ldquo;It's a program I use for different works: photo manipulation
+(mixing images together), drawings (my 'digital fragments' in relation 
+to my 'real fragments' made on paper), teaching to teenagers, preparing 
+images for video, etc.). In other words, one of my favorite 
programs.&rdquo;</p>
+</blockquote>
+
+<p>There are many interesting examples of how this program is put to use 
+by professionals and amateurs alike to effectively bring to life their 
+ideas without giving up their freedom as computer users. Among those, 
+there is one that goes beyond the ordinary.</p>
+
+<h4 id="Mani">How GIMP changed Mani's life.</h4>
+
+<p>Mani began his journey towards liberation from social constraints as 
+an enthusiastic and talented teenager. His awareness and commitment to 
+freedom led him to actively participate in the formation of a <a 
+href="/education/edu-cases-india-ambedkar.html">grassroots volunteer 
+group</a> in 2007, with the goal of introducing computer knowledge in 
+his slum area in Bangalore through the use of freedom-respecting 
+software. This brought sustained improvement to his community and 
+ultimately a radical turn in his own life.</p> 
+
+<p>The group set up a Free Software computer lab in the slum dwelling and 
+Mani learned fast, becoming a teacher himself to help his peers develop 
+better skills in the use of the various applications. He soon acquired a 
+mastery of the advanced techniques of GIMP, and, combining technical 
+knowledge with innate artistic abilities, he produced graphical art that
+he exhibited and sold. The following three-minutes video portrays Mani's 
+endeavor to learn Free Software.</p>
+
+<p>
+<!-- TRANSLATORS: please translate the written description of the video
+   and replace the link to the English version with the link to your 
+   translation -->
+
+(Note to the hearing impaired: the only audio in this video is the 
+soundtrack, which is a piano version of the Free Software Song. A
+<a href="/education/misc/we_use_gnu-linux_description.en.txt"> written 
+description of the video</a> is available for the visually impaired).
+</p>
+
+<div style= "width:320px; margin-right:auto; margin-left:auto; 
padding-top:1em; padding-bottom:1em;">
+<video width="320" controls="controls">
+ <source
+  src="http://audio-video.gnu.org/video/we_use_gnu-linux_low.ogv"; 
+  type='video/ogg; codecs="theora, vorbis"' />
+</video>
+</div>
+                
+<p class="center">Watch and download the video as 
+<a href="http://audio-video.gnu.org/video/we_use_gnu-linux_high.ogv";>
+Ogg Theora</a> at a higher resolution.</p>
+
+<p>At the time of writing (March 2012) Mani is a student of Computer 
+Science in Bangalore. He says:</p>
+
+<blockquote>
+<p> &ldquo;First I need to say thanks to the Free Software movement, it 
+allowed me to start learning GIMP. It was my first achievement in life, 
+and I sold many paintings at a Free Software conference. Later I started 
+displaying my works in many conferences. Because of GIMP, my painting 
+skills are brought out to the world. As you know, our talents are usually 
+ignored by the world. Our aims in the community are: to share software 
+and knowledge, to learn from each other; to promote the Free Software 
+ethical values and raise awareness about the importance of software 
+freedom in a marginalized social environment; to empower the poor with 
+computer knowledge. We want to replicate our model, we are already 
+running three computer centers in other slums in the area.&rdquo; </p>
+</blockquote>
+
+<p>Richard Stallman's comment on this case:</p>
+
+<blockquote>
+<p class="center"><strong>&ldquo;I am more proud that GNU has 
+been adopted by Indian Dalits than of its use by famous 
+corporations.&rdquo;</strong></p>
+</blockquote>
+
+<h3>Why</h3>
+
+<p>The interests of nonfree software developers are at odds with the 
+needs of users from all segments of society, given that they deny basic
+human values such as collaboration and sharing. Proprietary software
+companies deem irrelevant to their profit goals the damage that their 
+policies cause to users of their products.</p> 
+
+<p>In complex social structures such as that of India, exclusion of the 
+underprivileged from access to information technologies is just one of 
+the multiple instances of discrimination this sector of society faces at
+many levels: healthcare, housing, education, employment, to name a few. 
+Over time, these vulnerable groups have attained a high degree of 
+awareness about the importance of mutual collaboration, a basic human 
+value often forgotten or even dismissed among the educated and affluent 
+spheres of society in all cultures. The principles of sharing and 
+reciprocal concern are deeply rooted in these communities and constitute 
+valuable assets in their struggle for survival. The social bond among 
+its members is solid and strong, a bulwark against the incursion of 
+additional sources of exclusion.</p>
+
+<p>In that scenario, the introduction of proprietary software would not 
+be accepted by these socially committed people since that would result 
+in the imposition of further restrictions on them as computer users. 
+They would not refrain from installing the software in as many computers 
+as needed or use it as they please, they would not give up their right 
+to access knowledge by studying how computer programs work, they would 
+not sign away their right to modify or distribute the programs and, 
+above all, they would not give up their right to share copies with their 
+neighbors. All of these freedoms are granted to them only by
+<a href="/philosophy/free-sw.html">Free Software</a>.</p>
+
+<p>The restrictions imposed on users by proprietary software developers 
+serve to attack other layers of society as well, specially the upper 
+spending classes, since those are their main target. Artists and computer 
+graphics professionals often get trapped in perpetual dependency from a 
+company that may decide at any moment to discontinue the product if it is 
+not profitable any longer; or it may decide to introduce updates that run 
+only on specific platforms &mdash;most likely nonfree. So users have no 
+choice but to keep the old version of the program or else invest in a new 
+operating system.</p>
+
+<p>Isabel Saij explains why she decided to break free from the trap by 
+adopting Free Software:</p>
+
+<blockquote>
+<p> &ldquo;With proprietary programs the artist is at the mercy of the 
+software development company. Early in 2003 I used LiveMotion to design 
+my digital 2D and 3D works with interactive pieces. Later that year the 
+company decided to discontinue it so I was left without support for a 
+piece of software on which I had spent my money and my time to learn how 
+to use it. Moreover, whenever proprietary software developers decide to 
+introduce new functionalities, you have to buy an update which often runs 
+on the latest versions of proprietary operating systems only. So you are 
+stuck in a vicious circle completely helpless. It’s frustrating and 
+there’s nothing you can do about it. With Free Software, good projects 
+never die due to the community being able to access the code. Someone 
+else can come along and continue developing the software.&rdquo;</p>
+</blockquote>
+
+<h3>Results</h3>
+
+<p>The introduction of Free Software in the slum removed the barriers 
+that prevented this marginalized sector of society from accessing 
+knowledge in the field of information technology. It provided these 
+people with the opportunity to unfold innate capabilities that would 
+otherwise have never come to surface. This newly discovered intellectual 
+richness brings benefit and progress not only to the involved individuals 
+themselves and to the local community but to society as a whole, since 
+they have learned how to overcome the detrimental effects of unjust 
+global economic policies and are now ready for a productive life.</p>
+
+<p>With Free Software, users received all the benefits of digital 
+education without being constrained to compromise their principles. The
+ethical values of Free Software are in line with and sustain those 
+principles: not only were people free to use the software as they wished, 
+install it in as many machines as they wished, but they were encouraged 
+to copy it and share it with their neighbors in solidarity. Mani has 
+become an artist using GIMP and a student of Computer Science; by now, 
+he has acquired enough knowledge to study the source code and to modify 
+it to meet the needs of his community, if necessary. Software freedom 
+results in redistribution of intellectual and economic wealth, which is 
+not possible where access to knowledge is restricted.</p>
+
+<p>In less disadvantaged contexts, users of GIMP have benefited from 
+software freedom in many ways. They are no longer subject to arbitrary
+decisions by proprietary software companies; instead, they belong to a 
+large and strong community where developers do care about their needs and
+fellow users provide additional support. Apart from the official manuals
+and tutorials, enthusiastic users publish lots of instructional materials
+and, due to the availability of the source code, those with programming
+skills have contributed a number of plug-ins to enhance the performance
+of the application.</p> 
+
+<p>As a free program under the GNU GPL version 3 or later, no arbitrary 
+decision by developers can ever stop the advancement of GIMP nor can
+the program be made proprietary.</p>
+
+</div><!-- for id="content", starts in the include above -->
+
+<!--#include virtual="/server/footer.html" -->
+<div id="footer">
+
+<p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a>
+the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent
+to <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p><!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Please see the <a
+href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> for information on coordinating and submitting translations
+of this article.</p>
+
+<p>Copyright &copy; 2012 Free Software Foundation, Inc.</p>
+
+<p>This page is licensed under a <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
+
+<p>Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2013/06/01 16:46:27 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]