www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/education/po edu-schools.hr.po


From: Martina
Subject: www/education/po edu-schools.hr.po
Date: Sat, 01 Jun 2013 16:01:06 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Martina <mist> 13/06/01 16:01:05

Added files:
    education/po  : edu-schools.hr.po 

Log message:
    Translation

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-schools.hr.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: edu-schools.hr.po
===================================================================
RCS file: edu-schools.hr.po
diff -N edu-schools.hr.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ edu-schools.hr.po  1 Jun 2013 16:01:03 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,152 @@
+# Croatian translation of http://www.gnu.org/education/edu-schools.html
+# Copyright (C) 2013 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+# Nevenko Baričević <address@hidden>, 2013.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: edu-schools.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-04-01 18:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-06-01 17:58+0100\n"
+"Last-Translator: Martina Bebek <address@hidden>\n"
+"Language-Team: www-hr <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && 
n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"Language: hr\n"
+"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "Why Schools Should Exclusively Use Free Software - GNU Project - Free 
Software Foundation"
+msgstr "Zašto bi škole trebale koristiti isključivo slobodan softver - 
Projekt GNU - Zaklada za slobodan softver"
+
+#. type: Content of: <div><h2>
+msgid "Why Schools Should Exclusively Use Free Software"
+msgstr "Zašto bi škole trebale koristiti isključivo slobodan softver"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-contents.html\">Education Contents</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-contents.html\">Obrazovni sadržaj</a>"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-cases.html\">Case Studies</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-cases.html\">Primjeri</a>"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-resources.html\">Educational Resources</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-resources.html\">Obrazovni resursi</a>"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-projects.html\">Education Projects</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-projects.html\">Obrazovni projekti</a>"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-faq.html\">FAQ</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-faq.html\">Često postavljana pitanja 
(ČPP)</a>"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-team.html\">The Education Team</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-team.html\">Obrazovni tim</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<a href=\"/education/education.html\">Education</a> &rarr; <a 
href=\"/education/education.html#indepth\">In Depth</a> &rarr; Why Schools 
Should Exclusively Use Free Software"
+msgstr "<a href=\"/education/education.html\">Obrazovanje</a> &rarr; <a 
href=\"/education/education.html#indepth\">Detaljno</a> &rarr; Zašto bi škole 
trebale koristiti isključivo slobodan softver"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "by <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
+msgstr "Autor: <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "There are general reasons why all computer users should insist on free 
software: it gives users the freedom to control their own computers&mdash;with 
proprietary software, the computer does what the software owner wants it to do, 
not what the user wants it to do. Free software also gives users the freedom 
to cooperate with each other, to lead an upright life. These reasons apply to 
schools as they do to everyone. The purpose of this article is to state 
additional reasons that apply specifically to education."
+msgstr "Postoje općeniti razlozi zašto bi svi korisnici računala trebali 
insistirati na slobodnom softveru: on korisnicima daje slobodu da upravljaju 
vlastitim računalima&mdash;s vlasničkim softverom, računalo čini ono što 
želi vlasnik softvera, a ne ono što želi korisnik. Slobodan softver daje 
korisnicima i slobodu da međusobno surađuju, da budu čestiti. Ovi razlozi 
vrijede za škole jednako kao i za svakoga. Svrha ovog članka je iznijeti 
dodatne razloge koji se naročito odnose na obrazovanje."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Educational activities (including schools) have a <a 
href=\"/education/education.html\">duty to teach only free software.</a> Here 
are the reasons."
+msgstr "Obrazovna djelatnost (uključujući i škole) ima <a 
href=\"/education/education.html\">dužnost poučavati samo slobodan 
softver.</a> Ovo su razlozi."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "First, free software can save schools money. Free software gives 
schools, like other users, the freedom to copy and redistribute the software, 
so the school system can make copies for all the computers they have. In poor 
countries, this can help close the digital divide."
+msgstr "Kao prvo, slobodan softver može školama uštedjeti novac. Slobodan 
softver školama daje, kao i drugim korisnicima, slobodu da umnožavaju i 
distribuiraju softver, tako da školski sustav može napraviti kopije za sva 
računala koja imaju. U siromašnim zemljama ovo može pomoći premostiti 
digitalni jaz."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "This obvious reason, while important in practical terms, is rather 
shallow. And proprietary software developers can eliminate this reason by 
donating copies to the schools. (Warning: a school that accepts such an offer 
may have to pay for upgrades later.) So let's look at the deeper reasons."
+msgstr "Ovaj očit razlog, iako praktički važan, prilično je plitak. 
Razvijatelji vlasničkog softvera mogu otkloniti ovaj razlog doniranjem 
primjeraka školama. (Upozorenje: škola koja prihvaća takvu ponudu može se 
naći u situaciji da kasnije treba platiti za nadogradnje.) Pogledajmo stoga 
dublje razloge."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Schools have a social mission: to teach students to be citizens of a 
strong, capable, independent, cooperating and free society. They should 
promote the use of free software just as they promote recycling. If schools 
teach students free software, then the students will tend to use free software 
after they graduate. This will help society as a whole escape from being 
dominated (and gouged) by megacorporations."
+msgstr "Škole imaju društvenu zadaću: naučiti studente da budu građani 
snažnog, sposobnog, neovisnog, suradničkog i slobodnog društva. One trebaju 
promicati korištenje slobodnog softvera jednako kako promiču i recikliranje. 
Ako škole pouče đake slobodnom softveru, tada će đaci biti skloni 
korištenju slobodnog softvera nakon što završe školovanje. To će pomoći 
društvu u cjelini da izbjegne dominaciju (i podvale) megakorporacija."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "What schools should refuse to do is teach dependence. Those 
corporations offer free samples to schools for the same reason tobacco 
companies distribute free cigarettes to minors: to get children addicted <a 
href=\"#note1\">(1)</a>. They will not give discounts to these students once 
they've grown up and graduated."
+msgstr "Ono što bi škole trebale odbiti činiti je učiti ljude ovisnosti. 
Te korporacije nude Å¡kolama besplatne primjerke iz istog razloga iz kojeg 
duhanske kompanije dijele besplatne cigarete maloljetnicima: da bi kod djece 
stvorile ovisnost <a href=\"#note1\">(1)</a>. Jednom kada ti đaci odrastu i 
završe školovanje, više im neće davati popuste."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Free software permits students to learn how software works. Some 
students, on reaching their teens, want to learn everything there is to know 
about their computer and its software. They are intensely curious to read the 
source code of the programs that they use every day. To learn to write good 
code, students need to read lots of code and write lots of code. They need to 
read and understand real programs that people really use. Only free software 
permits this."
+msgstr "Slobodan softver dopušta đacima da nauče kako softver radi. Neki 
đaci, kada uđu u tinejdžersko razdoblje života, žele naučiti o svojem 
računalu i njegovom softveru sve što se može naučiti. Jako su radoznali i 
žele proučiti izvorni kod programa koje svakodnevno koriste. Kako bi naučili 
pisati dobar kod, đaci trebaju proučiti i napisati mnogo koda. Moraju 
proučiti i razumjeti stvarne programe koje ljudi koriste. Jedino slobodan 
softver im to dopušta."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Proprietary software rejects their thirst for knowledge: it says, 
&ldquo;The knowledge you want is a secret&mdash;learning is forbidden!&rdquo; 
Free software encourages everyone to learn. The free software community rejects 
the &ldquo;priesthood of technology&rdquo;, which keeps the general public in 
ignorance of how technology works; we encourage students of any age and 
situation to read the source code and learn as much as they want to know. 
Schools that use free software will enable gifted programming students to 
advance."
+msgstr "Vlasnički softver odbacuje njihovu žeđ za znanjem: kaže, 
&ldquo;Znanje koje želiš je tajno&mdash;učenje je zabranjeno!&rdquo; 
Slobodan softver svakoga potiče da uči. Zajednica slobodnog softvera odbija 
&ldquo;popovanje nad tehnologijom&rdquo;, koje drži javnost u neznanju o 
načinu funkcioniranja tehnologije; mi potičemo đake svih uzrasta i položaja 
da čitaju izvorni kod i uče koliko god žele. Škole koje koriste slobodan 
softver omogućit će đacima nadarenima za programiranje da napreduju."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "The deepest reason for using free software in schools is for moral 
education. We expect schools to teach students basic facts and useful skills, 
but that is not their whole job. The most fundamental job of schools is to 
teach good citizenship, which includes the habit of helping others. In the area 
of computing, this means teaching people to share software. Schools, starting 
from nursery school, should tell their pupils, &ldquo;If you bring software to 
school, you must share it with the other students. And you must show the 
source code to the class, in case someone wants to learn.&rdquo;"
+msgstr "Najdublji razlog za upotrebu slobodnog softvera u Å¡kolama je moralno 
obrazovanje. Očekujemo od škola da đake nauče osnovnim činjenicama i 
korisnim vještinama, ali to nije sav njihov posao. Najosnovnija uloga škola 
je da poduče kako biti dobar građanin, što uključuje običaj pomaganja 
drugima. U području računalstva, to znači poučavanje ljudi da dijele 
softver. Škole bi, počevši od predškole, trebale govoriti svojim 
učenicima, &ldquo;Ako poneseš softver u školu, moraš ga podijeliti s 
ostalim đacima. A moraš razredu pokazati i izvorni kod, u slučaju da netko 
želi iz njega učiti.&rdquo;"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Of course, the school must practice what it preaches: all the software 
installed by the school should be available for students to copy, take home, 
and redistribute further."
+msgstr "Naravno, Å¡kola mora prakticirati ono Å¡to propovijeda: sav softver 
kojeg škola instalira treba biti dostupan đacima da ga kopiraju, nose kući i 
distribuiraju dalje."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Teaching the students to use free software, and to participate in the 
free software community, is a hands-on civics lesson. It also teaches students 
the role model of public service rather than that of tycoons. All levels of 
school should use free software."
+msgstr "Poučavanje đaka korištenju slobodnog softvera i sudjelovanju u 
zajednici slobodnog softvera je praktičan nauk o građanskim pravima. To 
također đacima daje uzor služenja javnosti umjesto uzora tajkuna. Slobodan 
softver trebale bi upotrebljavati sve Å¡kolske razine."
+
+#. type: Content of: <ol><li>
+msgid "<cite><a id=\"note1\"></a>RJ Reynolds Tobacco Company was fined $15m in 
2002 for handing out free samples of cigarettes at events attended by children. 
 See <a 
href=\"http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm\";>http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm</a>.</cite>"
+msgstr "<cite><a id=\"note1\"></a>Proizvođač duhanskih proizvoda RJ Reynolds 
Tobacco Company je 2002. godine kažnjen s 15 milijuna dolara zbog dijeljenja 
besplatnih uzoraka cigareta na skupovima koje su pohađala djeca. Pogledajte 
<a 
href=\"http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm\";>http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm</a>.</cite>"
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other 
corrections or suggestions can be sent to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr "Molimo šaljite općenite FSF &amp; GNU upite na <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Postoje također i 
<a href=\"/contact/\">drugi načini kontaktiranja</a> FSF-a. Prekinute 
poveznice i druge ispravke ili prijedloge možete poslati na <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+#
+#
+#
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#. replace it with the translation of these two:
+#. We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#. translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#. Please send your comments and general suggestions in this regard
+#. to <a href="mailto:address@hidden";>
+#. &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+#. <p>For information on coordinating and submitting translations of
+#. our web pages, see <a
+#. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#. README</a>.
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Naporno radimo i dajemo sve od sebe da bismo pružili precizne, 
kvalitetne prijevode. Međutim, nismo pošteđeni nesavršenosti. Molimo 
šaljite vaše komentare i općenite prijedloge u tom smislu na <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p> <p>Za informacije 
o koordiniranju i dostavljanju prijevoda naših mrežnih stranica, pogledajte 
<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">README za prijevode</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2003, 2009 Richard Stallman"
+msgstr "Copyright &copy; 2003, 2009 Richard Stallman"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr "Ovo djelo dano je na korištenje pod <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.hr\";>licencom 
Creative Commons Imenovanje-Bez prerada 3.0 SAD</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr "<b>Prijevod</b>: Nevenko Baričević, 2013."
+
+#. timestamp start
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Vrijeme zadnje izmjene:"
+reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]