www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www gnu-history.el.html


From: Pavel Kharitonov
Subject: www gnu-history.el.html
Date: Thu, 21 Jun 2012 16:19:15 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Pavel Kharitonov <ineiev>    12/06/21 16:19:15

Removed files:
    .       : gnu-history.el.html 

Log message:
    Remove unmaintained copy of translation.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu-history.el.html?cvsroot=www&r1=1.4&r2=0

Patches:
Index: gnu-history.el.html
===================================================================
RCS file: gnu-history.el.html
diff -N gnu-history.el.html
--- gnu-history.el.html 13 Jul 2011 17:34:36 -0000   1.4
+++ /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
@@ -1,219 +0,0 @@
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd";>
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"; xml:lang="el">
-<head>
- <title>Åðéóêüðçóç ôïõ Ýñãïõ GNU - ¸ñãï GNU - ºäñõìá Åëåýèåñïõ
-Ëïãéóìéêïý (ÉÅË)</title>
- <meta http-equiv="content-type"
- content="text/html; charset=iso8859-7">
- <link rel="stylesheet" type="text/css"
- href="gnu-history_files/gnu.css">
- <link rev="made" href="http://www.gnu.org/gnu/address@hidden";>
- <meta name="Keywords"
- content="GNU, GNU Project, FSF, Free Software, Free Software Foundation, 
History">
-<!-- This document is in XML, and xhtml 1.0 --><!-- Please make sure to 
properly nest your tags --><!-- and ensure that your final document validates 
--><!-- consistent with W3C xhtml 1.0 and CSS standards --><!-- See 
validator.w3.org -->
-</head>
-<body>
-<p><a href="#translations">Translations</a> of this page</p>
-<h3>Åðéóêüðçóç ôïõ Ýñãïõ GNU</h3>
-<p>
-<a href="http://www.gnu.org/graphics/whatsgnu.html";><img
- src="http://www.gnu.org/graphics/whats-gnu-sm.jpg"; alt=" [åéêüíá ôïõ Ôß åßíáé 
ôï GNU] "
- height="120" width="125"></a></p>
-<p>
-Ôï Ýñãï GNU Ý÷åé áíáðôýîåé Ýíá ðëÞñåò óýóôçìá åëåýèåñïõ ëïãéóìéêïý
-ïíüìáôé
-``GNU'' (GNU's Not Unix) ðñïò ôá ðÜíù óõìâáôü ìå ôï Unix. Ôï áñ÷éêü
-Ýããñáöï ôïõ <a href="http://www.stallman.org/";>Richard Stallman</a> ìå
-èÝìá ôï Ýñãï GNU ëÝãåôáé ôï <a
- href="http://www.gnu.org/gnu/manifesto.el.html";>ÌáíéöÝóôï GNU</a>
-êáé Ý÷åé ìåôáöñáóôåß óå ðïëëÝò <a
- href="http://www.gnu.org/gnu/manifesto.el.html#translations";>Üëëåò 
ãëþóóåò</a>.
-Ôï üíïìá "GNU" åðéëÝ÷èçêå åðåéäÞ ðëçñïýóå ïñéóìÝíåò ðñïûðïèÝóåéò:
-Ðñùôßóôùò, Þôáí áíáäñïìéêü
-áêñùíýìéï ôïõ `GNU's Not Unix''. Äåõôåñåõüíôùò, åðåéäÞ åßíáé ðñáãìáôéêÞ
-ëÝîç (Óôì:"GNU" óôá ÁããëéêÜ óçìáßíåé "êïííï÷áßôçò", æþï ãíùóôü êáé ùò
-"ãêíïõ" ) êáé ôÝëïò, åðåéäÞ
-Ý÷åé ðëÜêá íá ôï ëåò (Þ íá ôï <a
- href="http://www.poppyfields.net/poppy/songs/gnu.html";>ôñáãïõäÜò</a>).
-¸÷ïõìå åðßóçò ôçí <a
- href="http://www.gnu.org/gnu/initial-announcement.html";>Áñ÷éêÞ
-Áíáêïßíùóç</a>
-ôïõ Ýñãïõ GNU, ãñáììÝíç ôï Ýôïò 1983.
-</p>
-<p>
-Ï üñïò åëåýèåñï áíùôÝñù áíáöÝñåôáé óôçí <a
- href="http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.el.html";>åëåõèåñßá</a>,
-ü÷é ôï êüóôïò.
-Ìðïñåß íá åßíáé áëëÜ ìðïñåß êáé íá ìçí åßíáé áðáñáßôçôï íá ðëçñþóåéò ãéá íá
-áðïêôÞóåéò ëïãéóìéêü GNU. Óå
-êÜèå ðåñßðôùóç, áðü ôç óôéãìÞ ðïõ áðïêôÞóåéò ôï ëïãéóìéêü, Ý÷åéò ôñåéò
-óõãêåêñéìÝíåò åëåõèåñßåò
-ùò ðñïò ôç ÷ñÞóç ôïõ. Ðñþôç, ôçí åëåõèåñßá íá ôï áíôéãñÜøåéò êáé íá ôï
-äþóåéò óôïõò ößëïõò êáé óõíåñãÜôåò óïõ. Äåýôåñç, ç åëåõèåñßá íá
-ôñïðïéÞóåéò ôï ðñüãñáììá üðùò åðéèõìåßò,
-Ý÷ïíôáò ðëÞñç ðñüóâáóç óôçí ðçãáßï ôïõ êþäéêá. Ôñßôç, ç åëåõèåñßá íá
-äéáíÝìåéò ìßá âåëôéùìÝíç
-ÝêäïóÞ ôïõ, âïçèþíôáò Ýôóé íá ÷ôéóôåß ç êïéíüôçôá. (ÅÜí åðáíáäéáíÝìåéò
-ëïãéóìéêü GNU, ìðïñåßò
-íá ÷ñåþóåéò ôïí áãïñáóôÞ ãéá ôçí ðñÜîç ôçò áíôéãñáöÞò Þ ìðïñåßò íá
-äßíåéò áíôßãñáöá äùñåÜí).</p>
-<p>
-Ôï Ýñãï GNU äçìéïõñãÞèçêå ôï 1983 ùò Ýíáò ôñüðïò åðáíáöïñÜò ôïõ
-êëßìáôïò óõíåñãáóßáò
-ðïõ äéåßðå ôçí êïéíüôçôá ôçò ðëçñïöïñéêÞò ôéò ðáëáéüôåñåò åðï÷Ýò -- íá
-åðáíáêáôáóôÞóåé éêáíÞ
-ôçí óõíåñãáóßá ìå ôçí åîÜëåéøç ôùí åìðïäßùí ðïõ äçìéïõñãÞèçêáí áðü ôïõò
-êáôü÷ïõò
-éäéüêôçôïõ ëïãéóìéêïý.
-</p>
-<p>
-Ôï 1971, üôáí ï Richard Stallman îåêßíçóå ôçí êáñéÝñá ôïõ óôï MIT,
-äïýëåõå óå ìßá
-ïìÜäá ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýóå áðïêëåéóôéêÜ <a
- href="http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.el.html";>
-åëåýèåñï ëïãéóìéêü</a>. Áêüìá êáé åôáéñåßåò ðëçñïöïñéêÞò óõ÷íÜ
-äéÝíåéìáí åëåýèåñï ëïãéóìéêü.
-Ïé ðñïãñáììáôéóôÝò Þôáí åëåýèåñïé íá óõíåñãáóôïýí ìåôáîý ôïõò, êáé óõ÷íÜ
-ôï Ýêáíáí.
-</p>
-<p>
-Ùò ôçí äåêáåôßá ôïõ 1980, ó÷åäüí üëï ôï ëïãéóìéêü Þôáí <a
- 
href="http://www.gnu.org/philosophy/categories.el.html#ProprietarySoftware";>éäéüêôçôï</a>
-ðïõ óçìáßíåé ðùò åß÷å éäéïêôÞôåò ðïõ áðáãüñåõáí êáé áðÝôñåðáí ôçí
-óõíåñãáóßá ôùí ÷ñçóôþí.
-Áõôü êáèéóôïýóå ôç äçìéïõñãßá ôïõ Ýñãïõ GNU áíáãêáßá.
-</p>
-<p>
-ÊÜèå ÷ñÞóôçò çëåêôñïíéêïý õðïëïãéóôÞ ÷ñåéÜæåôáé Ýíá ëåéôïõñãéêü
-óýóôçìá. EÜí äåí
-õðÜñ÷åé Ýíá åëåýèåñï ëåéôïõñãéêü óýóôçìá, ôüôå äåí ìðïñåßò êáí íá
-îåêéíÞóåéò ôç
-÷ñÞóç åíüò çëåêôñïíéêïý õðïëïãéóôÞ ÷ùñßò íá êáôáöýãåéò óå éäéüêôçôï
-ëïãéóìéêü.
-¸ôóé, ôï ðñþôï áíôéêåßìåíï óôçí áíôæÝíôá ëïãéóìéêïý åßíáé Ýíá åëåýèåñï
-ëåéôïõñãéêü
-óýóôçìá.
-</p>
-<p>
-Ôï ëåéôïõñãéêü óýóôçìá äåí åßíáé ìïíÜ÷á Ýíáò ðõñÞíáò. ÓõìðåñéëáìâÜíåé
-ìåôáãëùôôéóôÝò
-(compilers), óõíôÜêôåò (editors), äéáìïñöùôÝò êåéìÝíïõ (text
-formatters),
-ëïãéóìéêü áëëçëïãñáößáò (mail software) êáé ðïëëÜ Üëëá. ¸ôóé, ôï
-íá ãñÜøåéò Ýíá ïëüêëçñï ëåéôïõñãéêü óýóôçìá åßíáé ìßá ðïëý äýóêïëç
-äïõëåéÜ. ÄéÞñêçóå ðïëëÜ ÷ñüíéá.
-</p>
-<p>
-Áðïöáóßóáìå íá êáôáóêåõÜóïõìå Ýíá ëåéôïõñãéêü óýóôçìá óõìâáôü ìå ôï Unix
-åðåéäÞ ôï üëï
-ó÷Ýäéï Þôáí Þäç äïêéìáóìÝíï êáé ìåôáöÝñóéìï (portable) êáé åðåéäÞ ç
-óõìâáôüôçôá ôï êÜíåé åýêïëï
-ãéá ÷ñÞóôåò ôïõ Unix íá ìåôáðçäÞóïõí áðü ôï Unix óôï GNU.
-</p>
-<p>
-Ï áñ÷éêüò óôü÷ïò ãéá Ýíá åëåýèåñï UnixïåéäÝò ëåéôïõñãéêü óýóôçìá åß÷å
-åðéôåõ÷èåß.
-Ùò ôç äåêáåôßá ôïõ 1990, åß÷áìå âñåß Þ ãñÜøåé üëá ôá êýñéá óôïé÷åßá
-åêôüò áðü Ýíá --
-ôïí ðõñÞíá. Ôüôå ôï Linux, Ýíáò åëåýèåñïò ðõñÞíáò, áíáðôý÷èçêå áðü ôïí
-Linus Torvalds. ÓõíäõÜæïíôáò ôï Linux ìå Ýíá ó÷åäüí-Ýôïéìï óýóôçìá GNU
-êáôáëÞîáìå
-óå Ýíá ðëÞñåò åëåýèåñï ëåéôïõñãéêü óýóôçìá: ¸íá GNU óýóôçìá âáóéóìÝíï óôï
-Linux.
-×éëéÜäåò Üíèñùðïé ÷ñçóéìïðïéïýí GNU óõóôÞìáôá âáóéóìÝíá óôïí ðõñÞíá Linux,
-óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí
-ôùí Slackware, Debian, Red Hat, êáé Üëëùí.
-</p>
-<p>
-Ùóôüóï, ôï Ýñãï GNU äåí ðåñéïñßæåôáé ìüíï óå ëåéôïõñãéêÜ óõóôÞìáôá.
-Óôï÷åýïõìå óôçí
-ðáñü÷ç åíüò ïëüêëçñïõ öÜóìáôïò ëïãéóìéêïý, ïôéäÞðïôå èåëÞóïõí ïé ÷ñÞóôåò
-íá Ý÷ïõí. Áõôü óõìðåñéëáìâÜíåé êáé ëïãéóìéêü åöáñìïãþí. ¸÷ïõìå Þäç Ýíá
-öýëëï åðåîåñãáóßáò (spreadsheet).
-Åðéèõìïýìå íá åðåêôåßíïõìå ôïí GNU Emacs óå Ýíá ÏÂÁÐË (¼ôé ÂëÝðåéò Åßíáé
-Áõôü Ðïõ ËáìâÜíåéò) óýóôçìá äçìïóßåõóçò ãéá åðéöÜíåéåò åñãáóßáò ôá åðüìåíá 
÷ñüíéá.
-</p>
-<p>
-ÈÝëïõìå åðßóçò íá ðáñÝ÷ïõìå ëïãéóìéêü êáé ãéá ÷ñÞóôåò ðïõ äåí åßíáé
-åéäéêïß óôïõò
-õðïëïãéóôÝò. Äïõëåýïõìå åðïìÝíùò êáé óå Ýíá <a
- href="http://www.gnome.org/";>ãñáöéêü ðåñéâÜëëïí åéêïíéäßùí ìå õðïóôÞñéîç ôïõ 
`óýñå êáé áðåëåõèÝñùóå' (drag and drop)</a>
-ãéá íá âïçèÞóïõìå áñ÷Üñéïõò íá ÷ñçóéìïðïéÞóïõí ôï óýóôçìá GNU.
-</p>
-<p>ÈÝëïõìå åðßóçò íá ðáñÝ÷ïõìå ðáé÷íßäéá êáé Üëëá åßäç øõ÷áãùãßáò. ÊÜðïéá
-åëåýèåñá ðáé÷íßäéá
-åßíáé Þäç äéáèÝóéìá.
-</p>
-<p>
-Ðüóï ìáêñéÜ ìðïñåß íá öôÜóåé ôï åëÝõèåñï ëïãéóìéêü; Äåí õðÜñ÷ïõí üñéá,
-åêôüò üôáí íüìïé üðùò ôï óýóôçìá ðáíôåíôþí áðáãïñåýïõí ïëïôåëþò ôï åëåýèåñï
-ëïãéóìéêü.
-Ï ôåëéêüò óôü÷ïò åßíáé ç ðáñï÷Þ ëïãéóìéêïý ðïõ êÜíåé üëåò ôéò äïõëåéÝò
-ðïõ èÝëïõí
-ïé ÷ñÞóôåò çëåêôñïíéêþí õðïëïãéóôþí íá êÜíïõí, êáèéóôþíôáò Ýôóé ôï
-éäéüêôçôï
-ëïãéóìéêü îåðåñáóìÝíï.</p>
-<hr>
-<h4><a href="http://www.gnu.org/gnu/gnu.html";>Ðåñéóóüôåñá ó÷åôéêÜ ìå ôï Ýñãï 
GNU</a></h4>
-<hr>
-<!-- All pages on the GNU web server should have the section about  --><!-- 
verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   --><!-- with 
the webmasters first. --><!-- Please make sure the copyright date is consistent 
with the document --><!-- and that it is like this "2001, 2002" not this 
"2001-2002." -->
-<div class="translations">
-<p><a id="translations"></a><b>Translations of this page</b>:<br>
-<!-- Please keep this list alphabetical, and in the original -->
-<!-- language if possible, otherwise default to English --><!-- If you do not 
have it English, please comment what the --><!-- English is. If you add a new 
language here, please --><!-- advise address@hidden and add it to -->
-<!--  - in /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG --><!--  
- in /home/www/html/server/standards/README.translations.html --><!--   one 
of the lists under the section "Translations Underway" --><!--  - if there is 
a translation team, you also have to add an alias -->
-<!--   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases --><!-- Please also check you 
have the 2 letter language code right versus --><!--   
http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm -->[
-<a href="http://www.gnu.org/gnu/gnu-history.ca.html";>Catal?</a><!-- Catalan -->
-| <a href="http://www.gnu.org/gnu/gnu-history.zh-cn.html";>????</a><!-- 
Chinese(Simplified) -->
-| <a href="http://www.gnu.org/gnu/gnu-history.zh-tw.html";>????</a><!-- 
Chinese(Traditional) -->
-| <a href="http://www.gnu.org/gnu/gnu-history.cs.html";>?esky</a><!-- Czech -->
-| <a href="http://www.gnu.org/gnu/gnu-history.html";>English</a>
-| <a href="http://www.gnu.org/gnu/gnu-history.es.html";>Espa?ol</a><!-- Spanish 
-->
-| <a href="http://www.gnu.org/gnu/gnu-history.fr.html";>Fran?ais</a><!-- French 
-->
-| <a href="http://www.gnu.org/gnu/gnu-history.id.html";>Bahasa Indonesia</a>
-<!-- Indonesian -->| <a
- href="http://www.gnu.org/gnu/gnu-history.it.html";>Italiano</a><!-- Italian -->
-| <a href="http://www.gnu.org/gnu/gnu-history.ja.html";>???</a><!-- Japanese -->
-| <a href="http://www.gnu.org/gnu/gnu-history.ko.html";>???</a><!-- Korean -->
-| <a href="http://www.gnu.org/gnu/gnu-history.pl.html";>polski</a><!-- Polish 
-->
-| <a href="http://www.gnu.org/gnu/gnu-history.pt.html";>Portugu?s</a><!-- 
Portuguese -->
-| <a href="http://www.gnu.org/gnu/gnu-history.sv.html";>Svenska</a><!-- Swedish 
-->
-| <a href="http://www.gnu.org/gnu/gnu-history.el.html";>ÅëëçíéêÜ</a><!-- Greek 
-->
-]
-</p>
-</div>
-<div class="copyright">
-ÅðéóôñïöÞ óôç áñ÷éêÞ óåëßäá ôïõ <span
- style="text-decoration: underline;"></span><a
- href="http://www.gnu.org/home.el.html";>Ýñãïõ GNU</a>.<br>
-<br>
-Ðáñáêáëïýìå áðïóôåßëáôå áðïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôï ÉÅË êáé ôï GNU óôï <a
- href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-<br>
-ÕðÜñ÷ïõí åðßóçò êáé <a href="http://www.gnu.org/home.html#ContactInfo";>Üëëïé
-ôñüðïé íá åðéêïéíùíÞóåôå</a> ìå ôï ÉÅË.
-<br>
-<br>
-Ðáñáêáëïýìå áðïóôåßëáôå êáôåóôñáììÝíïõò óõíäÝóìïõò êáé Üëëåò äéïñèþóåéò
-(Þ ðñïôÜóåéò) óôï&nbsp;
-<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.<br>
-<p>Ðáñáêáëïýìå äåßôå ôï áñ÷åßï <a
- href="http://www.gnu.org/server/standards/README.translations.html";>ÄÉÁÂÁÓÅÌÅ 
ÐÅÑÉ ÌÅÔÁÖÑÁÓÅÙÍ</a> ãéá ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôçí
- áðïóôïëÞ êáé äçìéïõñãßá ìåôáöñÜóåùí áõôïý ôïõ Üñèñïõ.
-</p>
-<p>
-Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, Free 
Software
-Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111, USA
-<br>
-Verbatim copying and distribution of this entire article is
-permitted in any medium without royalty provided this notice is
-preserved.
-</p>
-<p>Translated to Greek by: Vassilis Pandis &lt;<a
- href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>&gt;</p>
-<p>Updated:
-<!-- timestamp start -->$Date: 2011/07/13 17:34:36 $ $Author: jsowoc $
-<!-- timestamp end --></p>
-</div>
-</body>
-</html>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]