www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy right-to-read.cs.html


From: Frantiek Ku?era
Subject: www/philosophy right-to-read.cs.html
Date: Mon, 11 Jun 2012 18:36:28 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   František Ku?era <franta>    12/06/11 18:36:28

Modified files:
    philosophy   : right-to-read.cs.html 

Log message:
    updated Czech translation: right-to-read - html

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/right-to-read.cs.html?cvsroot=www&r1=1.7&r2=1.8

Patches:
Index: right-to-read.cs.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/right-to-read.cs.html,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -b -r1.7 -r1.8
--- right-to-read.cs.html    14 May 2012 16:35:51 -0000   1.7
+++ right-to-read.cs.html    11 Jun 2012 18:36:21 -0000   1.8
@@ -1,349 +1,390 @@
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
-<HTML>
-<HEAD>
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
-<TITLE>Právo èíst - GNU projekt - Nadace pro svobodný software (NSS)</TITLE>
-<LINK REV="made" HREF="mailto:address@hidden";>
-</HEAD>
-<BODY BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="#000000" LINK="#1F00FF" ALINK="#FF0000" 
VLINK="#9900DD">
-<H3>Právo èíst</H3>
-<P>
-od <A HREF="http://www.stallman.org/";><STRONG>Richarda Stallmana</STRONG></A>
-<P>
-
-<A HREF="/graphics/philosophicalgnu.html"><IMG 
SRC="/graphics/philosophical-gnu-sm.jpg"
-  ALT=" [obrázek filozofujícího pakonì (angl. Gnu)] "
-  WIDTH="160" HEIGHT="200"></A>
-
-[
-<!-- Please keep this list alphabetical!!! -->
- <A HREF="/philosophy/right-to-read.en.html">Anglicky</A>
-| <A HREF="/philosophy/right-to-read.fr.html">Francouzsky</A>
-| <A HREF="/philosophy/right-to-read.ca.html">Katalánsky</A>
-| <A HREF="/philosophy/right-to-read.ko.html">Korejsky</A>
-| <A HREF="/philosophy/right-to-read.pl.html">Polsky</A>
-| <A HREF="/philosophy/right-to-read.ru.html">Rusky</A>
-| <A HREF="/philosophy/right-to-read.es.html">©panìlsky</A>
-]
-
-<P>
-
-<HR>
-
-<P>
-
-<H4>Obsah</H4>
-<UL>
- <LI><A HREF="/philosophy/right-to-read.cs.html#AuthorsNote"
-     NAME="TOCAuthorsNote">Autorova poznámka</A>
- <LI><A HREF="/philosophy/right-to-read.cs.html#References"
-     NAME="TOCReferences">Odkazy</A>
- <LI><A HREF="/philosophy/right-to-read.cs.html#OtherTexts"
-          NAME="TOCOtherTexts">Dal¹í texty</A>
-</UL>
-
-<P>
-
-<HR>
-
-<P>
-
-<em>
-Tento èlánek se objevil v únoru 1997 ve vydání <strong>Communications of the 
ACM</strong>
-svazek 40, èíslo 2).</em>
-
-<p>
-<blockquote>
-       (z ,,Cesta k Tychu'', souboru èlánkù o historii
-       Lunární revoluce, publikováno v Luna City v roce 2096)
-</blockquote>
-
-Pro Dana Halberta zapoèala cesta k Tychu na univerzitì -- kdy¾ ho Lissa
-Lenzová po¾ádala o zapùjèení poèítaèe. Ten její se pokazil a pokud
-by si nemohla pùjèit jiný, nestihla by pololetní projekt. 
-Kromì Dana tu nebyl nikdo, koho by se odvá¾ila zeptat.
-
-<p>
-To postavilo Dana pøed dilema. Musel jí pomoci -- av¹ak pokud by jí pùjèil
-svùj poèítaè, mohla by si èíst jeho knihy. I kdy¾ pomineme fakt, ¾e mù¾ete 
-jít na mnoho let do vìzení za to, ¾e dovolíte nìkomu jinému èíst va¹e
-knihy, samotný nápad ho nejprve ¹okoval. Jako ka¾dý byl ji¾
-od základní ¹koly uèen, ¾e sdílení knih bylo o¹klivé a ¹patné -- nìco, co
-by dìlali jen piráti.
-
-<p>
-Nemìl moc ¹ancí, ¾e by ho SOA -- Softwarová Ochranná Autorita --
-nedokázala chytit. V hodinách software se Dan uèil, ¾e ka¾dá
-kniha má copyrightový detektor, který podává zprávu Ústøedí pro licence,
-kdy a kde byla kniha ètena a kým. (pou¾ívají tyto informace k chycení
-pirátù, ale také k prodeji osobních zájmových profilù
-obchodníkùm.) Pøí¹tì, kdy¾ by jeho poèítaè pracoval v síti, by ho Ústøedí
-pro licence na¹lo. On, jako vlastník poèítaèe, by podstoupil nejtvrd¹í
-trest -- proto¾e se nenamáhal zabránit zloèinu.
-
-<p>
-Samozøejmì nemusela Lissa nutnì mít zájem èíst jeho knihy. Mohla chtít
-poèítaè jen k napsání své pololetní práce. Ale Dan vìdìl, ¾e pochází
-z rodiny ze støední sociální tøídy, která si tì¾ko mohla dovolit ¹kolné, nato¾
-ètecí poplatky. Ètení jeho knih mù¾e být jediný zpùsob, jak by mohla
-¹kolu dokonèit. Rozumnìl té situaci; on sám si musel pùjèit na zaplacení
-v¹ech dokumentù o výzkumu, které èetl. (10% tìchto poplatkù ¹lo
-výzkumníkùm, kteøí dokumenty psali; jeliko¾ Dan míøil k akademické kariéøe,
-mohl doufat, ¾e jeho vlastní dokumenty, pokud by byly
-¾ádány, by mu vynesly dost na zaplacení té pùjèky.)
-
-<p>
-Pozdìji se Dan dovìdìl, ¾e byly èasy, kdy mohl kdokoliv jít do
-knihovny a èíst èlánky v èasopisech, dokonce i knihy, ani¾ by musel
-platit. Bylo mnoho nezávislých ¹kolákù, kteøí èetli tisíce stránek bez
-vládních knihovnických grantù. Ale v roce 1990 zaèali komerèní i neziskoví
-vydavatelé èasopisù po¾adovat poplatky za pøístup. V roce 2047 ji¾ byly
-knihovny nabízející svobodný veøejný pøístup ¹kolákù k literatuøe
-pouhou mihavou vzpomínkou.
-
-<p>
-Existovaly samozøejmì zpùsoby, jak obejít SOA a Ústøedí pro licence.
-V¹echny byly nelegální. Dan mìl v softwaru spolu¾áka, Franka Martucciho,
-který získal nezákonný nástroj pro reverzní in¾enýrství a pou¾íval ho k obejití
-kódu kontroloru copyrightu pøi ètení knih. Øekl o tom v¹ak mnoha pøátelùm
-a jeden z nich ho udal (za odmìnu) SOA (bylo toti¾ velmi snadné získat
-zadlu¾ené studenty ke zradì). V roce 2047 byl Frank ve vìzení, ne za pirátské
-ètení, ale za vlastnictví debugeru.
-
-<p>
-Dan se pozdìji dozvìdìl, ¾e v minulosti mohl mít kdokoliv 
-debugovací nástroje. Existovaly dokonce i svobodné debugovací nástroje
-dostupné na CD, nebo ke sta¾ení na síti. Ale bì¾ní u¾ivatelé je zaèali
-pou¾ívat na obcházení kontrolorù copyrightu a soudce nakonec rozhodl,
-¾e se to v té dobì stalo jejich základním pou¾itím. To
-znamenalo, ¾e byly ilegální; vývojáøi debugerù byli posláni do
-vìzení.
-
-<p>
-Programátoøi samozøejmì potøebovali debugery stále, ale dodavatelé
-debuggerù v roce 2047 ji¾ distribuovali jen oèíslované kopie a to jen a pouze
-oficiálnì licencovaným a smluvnì zavázaným programátorùm. Debugger, který
-Dan pou¾íval v hodinách software, byl dr¾en za speciálním firewallem,
-tak¾e mohl být pou¾íván pouze pro výukové pøíklady.
-
-<p>
-Detektory copyrightu bylo také mo¾né obejít instalováním modifikovaného
-systémového jádra. Dan nakonec zjistil nìco o svobodných jádrech,
-dokonce celých svobodných operaèních systémech, které existovaly kolem
-sklonku století. Ale ne jen, ¾e byly ilegální, jako debuggery -- nemohli
-byste si ho stejnì nainstalovat (kdybyste ho mìli) bez znalosti
-správcovského hesla k va¹emu poèítaèi. A ani FBI, ani Microsoft, by
-vám ho neøekli.
-
-<p>
-Dan usoudil, ¾e nemohl jednodu¹e pùjèit Lisse svùj poèítaè. Av¹ak
-nemohl jí odmítnou pomoc, proto¾e ji miloval. Ka¾dá pøíle¾itost mluvit
-s ní ho naplòovala radostí. A to, ¾e si vybrala jeho, aby ho po¾ádala
-o pomoc, by mohlo naznaèovat, ¾e ho také miluje.
-
-<p>
-Dan vyøe¹il dilema tak, ¾e provedl je¹tì nìco nemyslitelnìj¹ího. Pùjèil
-jí svùj poèítaè a øekl jí i své heslo. Pokud by Lissa
-èetla jeho knihy, Ústøedí pro licence by si myslelo, ¾e je èetl on.
-Stále to byl zloèin, ale SOA by na to automaticky nepøi¹la. Zjistila
-by to jen kdyby jim to Lissa oznámila.
-
-<p>
-Samozøejmì, pokud by ¹kola nìkdy zjistila, ¾e dal Lisse své vlastní
-heslo, byl by to konec pro nì oba, bez ohledu na to,
-na co ho Lissa pou¾ila. ©kolní politika byla taková, ¾e jakékoliv ovlivnìní
-jejích prostøedkù pro monitorování copyrightù bylo dùvodem
-pro disciplinární øízení. Nezále¾elo na tom, jestli jste provedli nìco
-¹patného -- odpor administrátorùm ztì¾oval va¹i kontrolu. Mìli za to,
-¾e to znamenalo, ¾e jste dìlali nìco zakázaného, a nepotøebovali vìdìt,
-co to bylo.
-
-<p>
-Studenti za to nebyli zpravidla vyluèováni -- alespoò ne pøímo. 
-Místo toho jim bylo zabránìno v pøístupu ke ¹kolním poèítaèùm,
-a tak mìli jistotu, ¾e propadnou.
-
-<p>
-Pozdìji se Dan dozvìdìl, ¾e takovýto druh univerzitní politiky
-zapoèal teprve v 80. letech 20. století, kdy zaèali univerzitní
-studenti ve velkém poètu pou¾ívat poèítaèe. Pøedtím univerzity
-udr¾ovaly jiný pøístup ke studentské disciplínì; trestaly aktivity,
-které byly ¹kodlivé, ne ty, které je pouze uvádìli v podezøení.
-
-<p>
-Lissa neudala Dana u SOA. Danova pomoc tehdy nakonec pøispìla k jejich
-svatbì a tak se potom mohli spolu bavit o tom, co je uèili o pirátství,
-kdy¾ je¹tì byli dìti. Zaèali se zajímat o historii copyrightu, 
-doèetli se o Sovìtském svazu a jejich omezení kopírování, dokonce
-i pùvodní ústavu USA. Odstìhovali se na Mìsíc, kde se setkali
-s lidmi s podobným osudem, kteøí také utekli z dosahu dlouhé 
-ruky SOA. Kdy¾ v roce 2062 vypuklo povstání na Tychu, jedním
-z hlavních cílù bylo získat veøejné právo na ètení.
-
-<P>
-<h4><A HREF="/philosophy/right-to-read.cs.html#TOCAuthorsNote"
-    NAME="AuthorsNote">Autorova poznámka</A></h4>
-
-<p>
-Právo na ètení je bitva, která se svádí právì teï. Aèkoliv to mù¾e
-zabrat tøeba 50 let, ne¾ ná¹ zpùsob ¾ivota upadne v zapomìní, vìzte,
-¾e vìt¹ina zde popisovaných zákonù ji¾ byla navr¾ena -- buï Clintnovou
-vládou, nebo vydavateli.
-
- Aèkoliv to vypadá,
-¾e zabere 50 let, ne¾ se ná¹ souèasný zpùsob ¾ivota vytratí v
-obskurnosti, vìt¹ina zvlá¹tních zákonù a praktik popsaných vý¹e ji¾
-byla navr¾ena -- buï Clintonovou administrativou, nebo vydavateli.
-
-<p>
-Je zde jedna výjimka: my¹lenka, ¾e FBI a Microsoft budou dr¾et správcovská
-hesla k osobním poèítaèùm. Je to výsledek èipu Clipper
-a návrhù klíèových smluv clintonovy administrativy, spoleènì
-s dlouhodobým trendem: poèítaèové systémy jsou èím dál více stavìny tak,
-aby daly nepøítomným operátorùm kontrolu nad lidmi vyu¾ívajícími poèítaèové
-systémy.
-
-<p>
-SOA, která ve skuteènosti znamená Asociaci vydavatelù software, dnes je¹tì
-není oficiální policejní silou. Neoficiálnì tak ale jedná. Navádí lidi
-k dohazování na jejich spolupracovníky a pøátele; jako clintonova
-vláda, obhajuje politiku kolektivní odpovìdnosti, díky èemu¾
-musí majitelé poèítaèù aktivnì prosazovat copyright, 
-nebo budou potrestáni.
-
-<p>
-SOA v souèasnosti vyhro¾uje malým poskytovatelùm internetových slu¾eb (ISP),
-aby jí povolili monitorovat v¹echny u¾ivatele. Vìt¹ina ISP
-vyhro¾ování podlehne, proto¾e si nemohou dovolit bojovat u soudu.
-(Atlanta Journal-Constitution, 1. záøí 96, D3.) Pøinejmen¹ím jeden ISP,
-Community ConneXion v Oaklandu CA, po¾adavek odmítl a byl skuteènì
-<!-- <a href="https://www.c2.net/ispdc/";> -->¾alován. SOA tvrdí,
-¾e ¾alobu rychle stáhla, ale je jisté, ¾e budou v této kampani pokraèovat,
-by» jinými zpùsoby.
-
-<p>
-Bezpeènostní opatøení univerzit popsané vý¹e nejsou smy¹lená.
-Napøíklad poèítaè na jedné univerzitì v oblasti Chicaga vypí¹e
-pøi pøihlá¹ení tuto zprávu (uvozovky jsou v originále):
-
-<blockquote>
-    ,,Tento systém slou¾í pouze k pou¾ití autorizovanými osobami. Osoby 
vyu¾ívající
-tento systém bez autorizace, nebo osoby pøekraèující rámec svých privilegií, 
-jsou vystaveny
-monitorování v¹ech svých aktivit na systému a jejich zaznamenávání systémovým
-pracovníkem. V pøípadì monitorování jedincù vyu¾ívajících nesprávnì systém,
-nebo v pøípadì systémové údr¾by, mohou být monitorovány takté¾ akce 
autorizovaných
-u¾ivatelù. Kdokoliv, kdo tento systém vyu¾ívá úmyslnì, souhlasí s takovýmto
-monitorováním a je varován, ¾e pokud toto monitorování odhalí mo¾né známky
-ilegálních aktivit, nebo poru¹ení univerzitních regulí, mù¾e systémový
-pracovník poskytnout evidenci tohoto monitorování univerzitním autoritám
-a/nebo zákonným úøedníkùm.''
-</blockquote>
-
-<p>
-To je zajímavý pøístup ke ètvrtému dodatku ústavy: dotlaèit vìt¹inu k
-souhlasu, aby se pak vzdali svých práv.
-
-<hr>
-
-<P>
-
-<h4><A HREF="/philosophy/right-to-read.cs.html#TOCReferences"
-    NAME="References">Odkazy</A></h4>
-
-<p>
-
-<UL>
- <LI>Vládní ,,White Paper'': Význam úlohy informaèní infrastruktury, 
Intelektuální
-   vlastnictví a národní informaèní infrastruktura: Zpráva pracovní skupiny 
o
-   právu intelektuálního vlastnictví (1995).
-    
- <LI><a 
href="http://www.wired.com/wired/archive/4.01/white.paper_pr.html";>Vysvìtlení
-    White Paperu: Chapadlo copyrightu</a>, Pamela Samuelson, Wired, Jan. 
1996
-
- <LI><a 
href="http://www.wcl.american.edu/pub/faculty/boyle/sold_out.htm";>Vyprodáno</a>,
-    James Boyle, New York Times, 31. kvìten 1996
-
- <LI>Veøejná data nebo osobní data, Washington Post, 4. lis. 1996.
-   Byl tu na to odkaz, ale Washington Post se rozhodl zpoplatòovat 
u¾ivatele,
-   kteøí si pøejí èíst èlánky na webu a tudí¾ jsme se rozhodli odkaz 
odstranit.
-
- <LI><a href="http://www.public-domain.org/";>Union
-    for the Public Domain (Sdru¾ení pro veøejné vlastnictví)</a> -- nová 
organizace mající za cíl
-    odporovat a zvrátit pøerùstání sil intelektuálního vlastnictví.
-</UL>
 
-<HR>
+<!--#include virtual="/server/header.cs.html" -->
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>Právo číst – Projekt GNU – Nadace pro svobodný software 
(FSF)</title>
+
+<!--#include virtual="/server/banner.cs.html" -->
+<!--#include virtual="/philosophy/po/right-to-read.translist" -->
+<h2>Právo číst</h2>
+
+<p>
+napsal <a href="http://www.stallman.org/";><strong>Richard
+Stallman</strong></a></p>
+
+<div style="text-align: center; font-size: 110%;text-shadow: 0 0 0.2em #fff; 
width: 300px; float: right; margin: 12px; background-color: #a0f112; color: 
#353831; padding: 1em;"><a 
href="http://defectivebydesign.org/ebooks.html";>Připojte se k naší
+e-mailové konferenci o nebezpečích eKnih</a>.</div>
+
+<p>
+<em>Tento článek se objevil v únoru 1997 ve vydání <strong>Communications 
of
+the ACM</strong> (svazek 40, číslo 2).</em></p>
+
+<blockquote><p>
+      Z knihy <cite>Cesta k Tychu</cite>, souboru článků o 
předchůdcích Lunární
+revoluce, publikováno v Luna City v roce 2096
+</p></blockquote>
+
+<p>
+Pro Dana Halberta započala cesta k Tychu na univerzitě – když ho Lissa
+Lenzová požádala o zapůjčení počítače. Ten její se pokazil a pokud 
by si
+nemohla půjčit jiný, nestihla by pololetní projekt. Kromě Dana tu nebyl
+nikdo, koho by se odvážila zeptat. </p>
+
+<p>
+To postavilo Dana před dilema. Musel jí pomoci – avšak pokud by jí 
půjčil
+svůj počítač, mohla by si číst jeho knihy. I když pomineme fakt, že 
můžete
+jít na mnoho let do vězení za to, že dovolíte někomu jinému číst 
vaše knihy,
+samotný nápad ho nejprve šokoval. Jako každý byl již od základní 
školy učen,
+že sdílení knih bylo ošklivé a špatné – něco, co by dělali jen 
piráti.</p>
+
+<p>
+Neměl moc šancí, že by ho SOA – Softwarová Ochranná Autorita – 
nedokázala
+chytit. V hodinách softwaru se Dan učil, že každá kniha má copyrightový
+detektor, který podává zprávu Ústředí pro licence, kdy a kde byla kniha
+čtena a kým. (Používají tyto informace k chycení pirátů, ale také k 
prodeji
+osobních zájmových profilů obchodníkům.) Příště, když by jeho 
počítač
+pracoval v síti, by ho Ústředí pro licence našlo. On, jako vlastník
+počítače, by podstoupil nejtvrdší trest – protože se nenamáhal 
zabránit
+zločinu. </p>
+
+<p>
+Samozřejmě nemusela Lissa nutně mít zájem číst jeho knihy. Mohla chtít
+počítač jen k napsání své pololetní práce. Ale Dan věděl, že 
pochází z
+rodiny ze střední třídy, která si těžko mohla dovolit školné, natož 
čtecí
+poplatky. Čtení jeho knih může být jediný způsob, jak by mohla školu
+dokončit. Rozuměl té situaci; on sám si musel půjčit na zaplacení všech
+dokumentů o výzkumu, které četl. (10 % těchto poplatků šlo 
výzkumníkům,
+kteří dokumenty psali; jelikož Dan mířil k akademické kariéře, mohl 
doufat,
+že jeho vlastní dokumenty, pokud by byly žádány, by mu vynesly dost na
+zaplacení té půjčky.) </p>
+
+<p>
+Později se Dan dověděl, že byly časy, kdy mohl kdokoliv jít do knihovny a
+číst články v časopisech, dokonce i knihy, aniž by musel platit. Bylo 
mnoho
+nezávislých školáků, kteří četli tisíce stránek bez vládních 
knihovnických
+grantů. Ale v roce 1990 začali komerční i neziskoví vydavatelé časopisů
+požadovat poplatky za přístup. V roce 2047 již byly knihovny nabízející
+svobodný veřejný přístup k akademické literatuře pouhou matnou 
vzpomínkou.</p>
+
+<p>
+Existovaly samozřejmě způsoby, jak obejít SOA a Ústředí pro licence. 
VÅ¡echny
+byly nelegální. Dan měl z hodin softwaru spolužáka, Franka Martucciho, 
který
+získal nezákonný nástroj pro reverzní inženýrství a používal ho k 
obejití
+kódu kontroloru copyrightu při čtení knih. Řekl o tom však mnoha 
přátelům a
+jeden z nich ho udal (za odměnu) SOA (bylo totiž velmi snadné získat
+zadlužené studenty ke zradě). V roce 2047 byl Frank ve vězení, ne za
+pirátské čtení, ale za vlastnictví debugeru. </p>
+
+<p>
+Dan se později dozvěděl, že v minulosti mohl mít kdokoliv debugovací
+nástroje. Existovaly dokonce i svobodné debugovací nástroje dostupné na 
CD,
+nebo ke stažení na Síti. Ale běžní uživatelé je začali používat na 
obcházení
+kontrolorů copyrightu a soudce nakonec rozhodl, že se to v té době stalo
+jejich základním použitím. To znamenalo, že byly ilegální; vývojáři 
debugerů
+skončili ve vězení. </p>
+
+<p>
+Programátoři samozřejmě potřebovali debugery stále, ale dodavatelé 
debuggerů
+v roce 2047 již distribuovali jen očíslované kopie a to jen a pouze
+oficiálně licencovaným a smluvně zavázaným programátorům. Debugger, 
který
+Dan používal v hodinách softwaru, byl držen za speciálním firewallem, 
takže
+mohl být používán pouze pro cvičení při výuce.</p>
+
+<p>
+Detektory copyrightu bylo také možné obejít instalováním modifikovaného
+systémového jádra. Dan nakonec zjistil něco o svobodných jádrech, dokonce
+celých svobodných operačních systémech, které existovaly kolem sklonku
+století. Ale ne jen, že byly ilegální, jako debuggery – nemohli byste si 
ho
+stejně nainstalovat (kdybyste ho měli) bez znalosti správcovského hesla k
+vašemu počítači. A ani <abbr title="Federal Bureau of
+Investigation">FBI</abbr>, ani Microsoft, by vám ho neřekli.</p>
+
+<p>
+Dan usoudil, že nemohl jednoduše půjčit Lisse svůj počítač. Avšak 
nemohl jí
+odmítnou pomoc, protože ji miloval. Každá příležitost mluvit s ní ho
+naplňovala radostí. A to, že si vybrala jeho, aby ho požádala o pomoc, by
+mohlo naznačovat, že ho také miluje.</p>
+
+<p>
+Dan vyřešil dilema tak, že provedl ještě něco nemyslitelnějšího – 
půjčil jí
+svůj počítač a řekl jí i své heslo. Pokud by Lissa četla jeho knihy, 
Ústředí
+pro licence by si myslelo, že je četl on. Stále to byl zločin, ale SOA by 
na
+to automaticky nepřišla. Zjistila by to jen kdyby jim to Lissa oznámila.</p>
+
+<p>
+Samozřejmě, pokud by škola někdy zjistila, že dal Lisse své vlastní 
heslo,
+byl by to konec pro ně oba, bez ohledu na to, na co ho Lissa použila. Š
kolní
+politika byla taková, že jakýkoli zásah do jejích prostředků pro
+monitorování copyrightů bylo důvodem pro disciplinární řízení. 
Nezáleželo na
+tom, jestli jste provedli něco špatného – přestupek ztěžoval 
administrátorům
+vaši kontrolu. Brali to tak, že jste dělali něco zakázaného, a 
nepotřebovali
+vědět, co to bylo.</p>
+
+<p>
+Studenti za to nebyli obvykle vyloučeni – alespoň ne přímo. Místo toho
+dostali zákaz přístupu ke školním počítačům, a tak bylo jisté, že 
propadnou.</p>
+
+<p>
+Později se Dan dozvěděl, že tento druh univerzitní politiky započal 
teprve v
+80. letech 20. století, kdy začali univerzitní studenti ve velkém 
používat
+počítače. Předtím univerzity udržovaly jiný přístup ke studentské
+disciplíně; trestaly aktivity, které byly škodlivé, ne ty, které je pouze
+uváděli v podezření.</p>
+
+<p>
+Lissa neudala Dana u SOA. Danova pomoc tehdy nakonec přispěla k jejich
+svatbě a taky je dovedla k diskusím o tom, co je jako děti učili o
+pirátství. Začali se zajímat o historii copyrightu, dočetli se o 
Sovětském
+svazu a jeho omezení kopírování a četli dokonce i původní ústavu
+USA. Odstěhovali se na Měsíc, kde se setkali s lidmi s podobným osudem,
+kteří také utekli z dosahu dlouhé ruky SOA. Když v roce 2062 vypuklo
+povstání na Tychu, jedním z hlavních cílů bylo získat veřejné právo 
na
+čtení.</p>
+
+
+<h3 id="AuthorsNote">Autorova poznámka</h3>
+
+<p>[Tato poznámka byla od původního vydání povídky několikrát 
aktualizována.]</p>
+
+<p>
+Právo na čtení je bitva, která se vede právě teď. Ačkoliv to může 
trvat
+třeba 50 let, než náš způsob života upadne v zapomnění, vězte, že 
většina
+zde popisovaných zákonů a opatření již byla navržena; mnohé z nich byly
+přijaty v USA nebo jinde. V roce 1998 v USA položil zákon Digital Millennium
+Copyright Act (DMCA) právní základy pro omezení čtení a půjčování
+digitalizovaných knih (a stejně tak dalších děl). Evropská unie si 
vynutila
+podobná omezení v roce 2001 copyrightovou směrnicí. Ve Francii zákon 
DADVSI
+přijatý v roce 2006 přinesl, že pouhé držení kopie DeCSS (svobodného
+programu na dešifrování videa na DVD) je považováno za zločin.</p>
+
+<p>
+V roce 2001 senátor Hollings placený firmou Disney navrhl zákon zvaný 
SSSCA,
+který by vyžadoval, aby byl každý nový počítač povinně vybaven 
zařízením na
+omezení kopírování, které by uživatel nemohl obejít. Společně s 
Clipper
+čipem a podobnými návrhy americké vlády na „úschovu“ klíčů 
(key-escrow) to
+ukazuje dlouhodobý trend: počítačové systémy jsou čím dál více 
stavěné tak,
+aby daly nepřítomným operátorům kontrolu nad skutečnými uživateli 
těchto
+systémů. Zákon SSSCA byl později přejmenován na nevyslovitelné CBDTPA, 
což
+lidé glosovali jako „Consume But Don't Try Programming Act“ (zákon:
+Konzumuj, ale nesnaž se programovat).
+</p>
+
+<p>
+Krátce na to ovládla americký senát Republikánská strana. Měli méně 
vazeb na
+Hollywood než Demokrati, takže tyto návrhy neuzákonili. Teď, když jsou
+Demokraté zpět u moci, je tu toto nebezpečí opět a větší.</p>
+
+<p>
+V roce 2001 začaly Spojené státy zkoušet použít navrženou dohodu Free 
Trade
+Area of the Americas (FTAA) k uvalení stejných pravidel na všechny země
+západní polokoule. FTAA je jedna z tzv. dohod volného obchodu, které jsou
+ale ve skutečnosti navržené tak, aby daly větší moc korporacím než
+demokratickým vládám; vnucování zákonů jako DMCA je jejich typickým
+znakem. FTAA byla prakticky poražena Lulou, brazilským presidentem, který
+mj. odmítl požadavky DMCA.</p>
+
+<p>
+Od té doby si Spojené státy vynutily podobné požadavky na státech jako
+Austrálie nebo Mexiko skrze bilaterální dohody „volného obchodu“ a na
+státech jako Kostarika skrze jinou dohodu, CAFTA. President Ekvádoru Correa
+odmítl podepsat dohodu „volného obchodu“ s USA, ale slyšel jsem, že 
Ekvádor
+přijal něco jako DMCA v roce 2003.</p>
+
+<p>
+Do roku 2002 nebyla zatím navržena jedna z představ z povídky. A to
+představa, že by <abbr>FBI</abbr> a Microsoft měly rootovská hesla k 
vašemu
+počítači a odmítali vám ho vydat.</p>
+
+<p>
+Zastánci těchto představ to pojmenovali jako „trusted computing“
+(„důvěryhodné počítání“) a „Palladium“. My tomu říkáme <a
+href="/philosophy/can-you-trust.html">„zákeřné počítání“</a>, 
protože to ve
+výsledku znamená, že váš počítač bude poslouchat korporace, dokonce do 
té
+míry, že přestane poslouchat vás a bude vám vzdorovat. Bylo to
+implementováno v roce 2007 jako součást <a
+href="http://badvista.org/";>Windows Vista</a>; očekáváme, že Apple udělá
+něco podobného. V tomto případě je to výrobce, kdo drží tajný kód, 
ale pro
+<abbr>FBI</abbr> by nebylo těžké ho získat.</p>
+
+<p>
+To, co Microsoft drží, není přímo heslo v tradičním smyslu; žádná 
osoba ho
+nikdy nepíše na klávesnici. Spíše je to podpis a šifrovací klíč, 
který
+odpovídá druhému klíči uloženému v počítači. To umožňuje 
Microsoftu – a
+potenciálně jakémukoli webu, který spolupracuje s Microsoftem – 
neomezenou
+kontrolu nad tím, co uživatel může se svým vlastním počítačem 
dělat.</p>
+
+<p>
+Vista také dává Microsoftu další pravomoci, např. může vynutit 
instalaci
+upgradů a může nařídit všem strojům s Vistami odmítnout provozovat 
libovolný
+ovladač hardwaru. Hlavním smyslem těchto mnohých omezení ve Vistách je
+vynucení DRM (Digital Restrictions Management), které uživatelé nemůžou
+překonat. Hrozba DRM je důvodem, proč jsme spustili kampaň <a
+href="http://DefectiveByDesign.org";> Defective by Design</a>.</p>
+
+<p>
+Když tahle povídka vyšla poprvé, SOA vyhrožovala malým poskytovatelům
+připojení k Internetu (ISP) a požadovala, aby povolili SOA monitorovat
+všechny uživatele. Většina ISP výhrůžkám podlehla protože si nemohli 
dovolit
+bránit se před soudem. Jeden ISP, Community ConneXion v Oaklandu v
+Kalifornii, odmítl tento požadavek a byl doopravdy zažalován. SOA nakonec
+stáhla žalobu, ale získala DMCA, která jim data pravomoci, které 
chtěli.</p>
+
+<p>
+SOA, která ve skutečnosti znamená Software Publishers Association <a
+href="#tf1">[1]</a>, byla ve své policejní roli nahrazena organizací
+Business Software Alliance. BSA není – v současnosti – oficiální 
policejní
+silou; neoficiálně se tak však chová. Používajíc metody 
připomínající
+někdejší Sovětský svaz, si zve lidi, aby donášeli na svoje kolegy a
+přátele. Děsivá kampaň v Argentině v roce 2001 lehce náznakem 
vyhrožovala,
+že lidé sdílející software budou znásilněni.</p>
+
+<p>
+Universitní bezpečnostní politiky nejsou smyšlené. Např. na jedné 
universitě
+v Chicagu zobrazovaly počítače po přihlášení následující 
hlášku:</p>
+
+<blockquote><p>
+Tento systém je určen pouze autorizovaným uživatelům. Osoby 
používající
+tento systém bez oprávnění nebo způsobem přesahujícím jejich 
oprávnění budou
+monitorováni a všechny jejich aktivity budou zaznamenány systémovými
+pracovníky. Za účelem monitorování osob používajících tento systém 
nesprávně
+nebo za účelem údržby systému můžou být monitorováni i autorizovaní
+uživatelé. Kdokoli používající tento systém dává výslovný souhlas k 
takovému
+monitorování a je si vědom toho, že když monitorování odhalí možné 
důkazy o
+nelegální činnosti nebo porušení universitních pravidel, systémoví
+pracovníci mohou poskytnout tyto důkazy orgánům University a/nebo orgánům
+činným v trestním řízení.
+</p></blockquote>
+
+<p>
+To je zajímavý přístup ke Čtvrtému dodatku: nutit kohokoli k tomu, aby se
+předem zřekl svých práv daných tímto dodatkem.</p>
+
+<h3 id="BadNews">Špatné zprávy</h3>
+
+<p>
+Bitva za právo číst již začala. Nepřítel je organizovaný, zatímco my 
nejsme,
+což nás oslabuje. Zde jsou články o špatnostech, které se staly od 
prvního
+vydání tohoto článku.</p>
+
+<ul>
+<li>Dnešní komerční elektronické knihy <a
+href="/philosophy/the-danger-of-ebooks.html">ruší tradiční svobody
+čtenáře</a>.</li>
+<li><a href="http://www.nature.com/nature_education/biology.html";>Webová 
stránka
+„skript na biologii“</a> kterou můžete číst pouze po podepsání <a
+href="http://www.nature.com/principles/viewTermsOfUse";>smlouvy, že je
+nebudete půjčovat nikomu jinému</a>, kterou může vydavatel kdykoli
+vypovědět.</li>
+<li><a href="http://news.zdnet.com/2100-9595_22-103151.html";>Electronic
+Publishing</a>: Článek o distribuci knih v elektronické podobě a
+copyrightových záležitostech ovlivňujících právo číst kopie.</li>
+<li><a
+href="http://www.microsoft.com/en-us/news/press/1999/Aug99/SeyboldPR.aspx";>Books
+inside Computers</a>: Software na řízení toho, kdo smí na počítači 
číst
+knihy a dokumenty.</li>
+</ul>
+
+<p>Chceme-li zastavit špatné zprávy a přinést nějaké dobré, musíme se 
spojit a
+bojovat. Kampaň FSF <a href="http://defectivebydesign.org";>Defective by
+Design</a> to odstartovala – přihlaste se do její e-mailové konference a
+zvedněte ruku. A <a href="http://www.fsf.org/associate";>připojte se k
+FSF</a> a pomozte financovat naši práci.
+</p>
+
+<h3 id="References">Odkazy</h3>
 
-<H4><A HREF="/philosophy/right-to-read.cs.html#TOCOtherTexts"
-    NAME="OtherTexts">Dal¹í texty</A></H4>
 <ul>
-    <LI><A HREF="/philosophy/philosophy.cs.html">Filozofie projektu GNU</a>
-    <LI><A 
HREF="http://www.computerworld.com/managementtopics/management/opinion/story/0,10801,49358,00.html";
-        NAME="COPYPROCTECTION">Ochrana proti kopírování:
-        Øeknìte ne</a>. Publikováno v Computer Worldu.
+ <li>Vládní „Bílá kniha“: Information Infrastructure Task Force, 
Intellectual
+Property [<a href="/philosophy/not-ipr.html">sic</a>] and the National
+Information Infrastructure: The Report of the Working Group on Intellectual
+Property [sic] Rights (1995).</li>
+
+ <li><a href="http://www.wired.com/wired/archive/4.01/white.paper_pr.html";>An
+explanation of the White Paper: The Copyright Grab</a>, Pamela Samuelson,
+Wired, Jan. 1996</li>
+
+ <li><a href="http://www.law.duke.edu/boylesite/sold_out.htm";>Sold Out</a>, 
James
+Boyle, New York Times, 31 March 1996</li>
+
+ <li><a
+href="http://www.interesting-people.org/archives/interesting-people/199611/msg00012.html";>Public
+Data or Private Data</a>, Washington Post, 4 Nov 1996. </li>
+
+ <li><a href="http://www.public-domain.org/";>Union for the Public Domain</a> 
–
+organizace, která si klade za cíl odvracet nadměrné rozšiřování 
copyrightové
+a patentové moci.</li>
 </ul>
 
-<HR>
+<hr />
+<h4>Tato esej vyšla v knize <a
+href="http://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/";><cite>Free
+Software, Free Society: The Selected Essays of Richard
+M. Stallman</cite></a>.</h4>
 
+<p><strong>Další texty ke čtení</strong></p>
+
+<ul>
+    <li><a href="/philosophy/philosophy.html">Filosofie projektu 
GNU</a></li>
+    <li><a
+href="http://www.computerworld.com/managementtopics/management/opinion/story/0,10801,49358,00.html";
+id="COPYPROCTECTION">Copy Protection: Just Say No</a>, vyšlo v Computer
+Worldu.</li>
+</ul>
 
-<P>
 
+<div style="font-size: small;">
 
-<a href="/philosophy/right-to-read.cs.html#AuthorsNote">Autorova poznámka</a> 
-pojednává o boji za právo èíst a o elektronickému ¹pehování.
-Bitva právì zaèíná; zde jsou dva odkazy na èlánky o technologiích
-pro kontrolu práva ke ètení, které jsou právì vyvíjeny.
-<P>
-<UL>
-<LI><a href="http://www.zdnet.com/zdnn/stories/news/0,4586,2324939,00.html";>
-    Elektronické publikování:</a> èlánek o distribuci knih v elektronické
-podobì a o problémech copyrightu ovlivòujících právo na ètení.
-
-<LI><a
-href="http://channels.microsoft.com/presspass/press/1999/Aug99/SeyboldPR.asp";>
-Knihy uvnitø poèítaèù:</a> software, který mù¾e kontrolovat kdo mù¾e
-a kdo nemù¾e èíst knihy na PC.
-</UL> 
-
- <P>
-
-[Boj o právo èíst má ji¾ nìkolik obìtí, které se toho práva zastaly.
-Viz. pøípad ruského programátora Dmitrije Sklyarova, který naprogramoval
-software umo¾òující kopírování a pøevod mezi formáty u legálnì
-zakoupených knih a strávil dlouhou dobu ve vìzení. Poté byl propu¹tìn
-na kauci a musí se zdr¾ovat ve státì Kalifornie, tisíce kilometrù
-od domova. Více informací na 
-<a href="http://www.freesklyarov.org";>http://www.freesklyarov.org</a> 
--- pozn. korek.]
-
- <HR>
- <P>
-
-
-<HR>
-
-Návrat na <A HREF="/home.cs.html">domovskou stránku GNU</A>.
-<P>
-FSF &amp; GNU informace &amp; otázky na 
-<A HREF="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>.
-Dal¹í <A HREF="/home.cs.html#ContactInfo">mo¾nost</A> jak kontaktovat FSF.
-<P>
-Komentáøe k tìmto web stránkám na
-<A HREF="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>,
-jiné otázky zasílejte na
-<A HREF="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>.
-<P>
-Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 1999 Free Software Foundation, Inc.,
-51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA
-<P>
-Doslovné kopírování a ¹íøení tohoto celého dokumentu na jakémkoliv médiu
-je dovoleno v pøípadì, ¾e tato podmínka bude zachována.<P>
-Updated:
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ <h3>Poznámky překladatele</h3> <ol><li id="tf1">V anglickém originále
+povídky se mluví o Software Protection Authority (SPA), zatímco v českém
+překladu je to Softwarová Ochranná Autorita (SOA), takže zkratka v 
překladu
+neodpovídá</li> </ol></div>
+</div>
+
+<!--#include virtual="/server/footer.cs.html" -->
+<div id="footer">
+
+<p>
+Dotazy ohledně FSF a GNU prosím posílejte na <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Jsou tu i <a
+href="/contact/">další možnosti jak kontaktovat</a> nadaci FSF.
+<br />
+Ohledně nefunkčních odkazů, jiných oprav a návrhů se prosím obracejte 
na <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+</p>
+
+<p>
+Přečtěte si prosím <a
+href="/server/standards/README.translations.html">Příručku 
překladatele</a>,
+kde se dozvíte, jak koordinovat svoji práci a posílat překlady tohoto
+článku.
+</p>
+
+<p>
+Copyright &copy; 1996, 2002, 2007, 2009, 2010 Richard Stallman
+<br />
+Tato stránka je vydána pod licencí <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative Commons
+Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.
+</p>
+
+
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+Editor a spoluautor překladu: František Kučera.</div>
+
+
+ <p>
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2012/05/14 16:35:51 $ $Author: ineiev $
+Aktualizováno:
+
+$Date: 2012/06/11 18:36:21 $
+
 <!-- timestamp end -->
-<HR>
-</BODY>
-</HTML>
+</p>
+</div>
 
+</div>
+</body>
+</html>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]