www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy categories.pl.html words-to-avoi...


From: Yavor Doganov
Subject: www/philosophy categories.pl.html words-to-avoi...
Date: Sat, 31 Dec 2011 17:26:32 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  11/12/31 17:26:32

Modified files:
    philosophy   : categories.pl.html words-to-avoid.it.html 
    philosophy/po : categories.pl-en.html words-to-avoid.it-en.html 
             words-to-avoid.it.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/categories.pl.html?cvsroot=www&r1=1.43&r2=1.44
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/words-to-avoid.it.html?cvsroot=www&r1=1.8&r2=1.9
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/categories.pl-en.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/words-to-avoid.it-en.html?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/words-to-avoid.it.po?cvsroot=www&r1=1.8&r2=1.9

Patches:
Index: categories.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/categories.pl.html,v
retrieving revision 1.43
retrieving revision 1.44
diff -u -b -r1.43 -r1.44
--- categories.pl.html 15 Nov 2011 01:34:18 -0000   1.43
+++ categories.pl.html 31 Dec 2011 17:26:19 -0000   1.44
@@ -219,26 +219,28 @@
 od&nbsp;1984 roku.</p>
 
    <p>Uniksopodobny system operacyjny składa się z&nbsp;wielu 
programów. System
-GNU zawiera całość oprogramowania GNU, jak również wiele innych pakietów,
-jak System X Window i&nbsp;TeX, które nie są oprogramowaniem GNU.</p>
+GNU zawiera <a href="#GNUsoftware">oficjalne pakiety GNU</a>, jak również
+wiele innych pakietów, jak System X Window i&nbsp;TeX, które nie są
+oprogramowaniem GNU.</p>
 
    <p>Pierwsze testowe wydanie pełnego systemu GNU miało miejsce 
w&nbsp;roku
 1996. Obejmowało ono GNU Hurd, czyli&nbsp;rozwijane przez nas od&nbsp;1990
-roku jądro systemu. W&nbsp;roku 2001 system GNU (wraz z&nbsp;jądrem Hurd)
-zaczął działać całkiem niezawodnie, jednak&nbsp;Hurdowi nadal brakuje 
kilku
-ważnych elementów, więc&nbsp;nie jest szeroko wykorzystywany. Tymczasem
-w&nbsp;latach 90. wielki sukces odniósł system <a href=
-"/gnu/linux-and-gnu.html">GNU/Linux</a>, odgałęzienie systemu GNU, które
-jako jądro wykorzystuje Linuksa zamiast GNU Hurd.</p>
+roku jądro systemu. W&nbsp;roku 2001 system GNU (wraz z&nbsp;jądrem GNU
+Hurd) zaczął działać całkiem niezawodnie, jednak&nbsp;Hurdowi nadal 
brakuje
+kilku ważnych elementów, więc&nbsp;nie jest szeroko
+wykorzystywany. Tymczasem w&nbsp;latach 90. wielki sukces odniósł <a href=
+"/gnu/linux-and-gnu.html">system GNU/Linux</a>, odgałęzienie systemu GNU,
+które jako jądro wykorzystuje Linuksa zamiast GNU Hurd. To pokazuje,
+że&nbsp;system GNU nie jest pojedynczym statycznym zestawem
+programów. Użytkownicy oraz&nbsp;dystrybutorzy mogą wybierać różne 
pakiety
+dostosowane do&nbsp;ich potrzeb i&nbsp;pragnień. Wynikiem tego jest wariant
+systemu GNU.</p>
 
    <p>Ponieważ&nbsp;celem GNU jest wolność, każdy 
z&nbsp;poszczególnych składników
-systemu GNU musi być wolny. Nie wszystkie jednak&nbsp;muszą być objęte 
przez
-copyleft — z&nbsp;prawnego punktu widzenia każdy rodzaj wolnego
-oprogramowania, jeśli tylko przyczynia się do&nbsp;osiągnięcia technicznych
-celów, nadaje się do&nbsp;włączenia do&nbsp;systemu. Ponadto nie wszystkie
-składniki systemu GNU muszą być oprogramowaniem GNU. GNU może 
wykorzystywać,
-i&nbsp;wykorzystuje, wolne oprogramowanie nie objęte przez copyleft, które
-zostało stworzone w&nbsp;ramach innych projektów, np. System X Window.</p>
+systemu GNU jest wolnym oprogramowaniem. Nie wszystkie jednak&nbsp;muszą być
+objęte przez copyleft. Jednakże jakikolwiek rodzaj wolego oprogramowania
+jest prawnie odpowiedni do&nbsp;dołączania, jeżeli&nbsp;tylko pomaga
+osiągnąć techniczne założenia.</p>
 
 <h3 id="GNUprograms">Programy GNU</h3>
 
@@ -437,7 +439,7 @@
 Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2001, 2006, 2007, 2009, 2010 Free
 Software Foundation, Inc.
 </p>
-<p>Ten utwór jest dostępny na <a rel="license"
+<p>Ten utwór jest dostępny na&nbsp;<a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl";>licencji
 Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany
 Zjednoczone</a>.
@@ -456,7 +458,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2011/11/15 01:34:18 $
+$Date: 2011/12/31 17:26:19 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: words-to-avoid.it.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/words-to-avoid.it.html,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9
--- words-to-avoid.it.html   31 Dec 2011 01:28:11 -0000   1.8
+++ words-to-avoid.it.html   31 Dec 2011 17:26:19 -0000   1.9
@@ -32,7 +32,7 @@
 &ldquo;<a href="words-to-avoid.html#Creator">Creatore</a>&rdquo; | &ldquo;<a
 href="words-to-avoid.html#DigitalGoods">Beni digitali</a>&rdquo; | &ldquo;<a
 href="words-to-avoid.html#DigitalRightsManagement">Digital Rights Management
-(Gestione dei diritti digitali)</a>&rdquo; | &ldquo;<a
+(Gestione digitale dei diritti)</a>&rdquo; | &ldquo;<a
 href="words-to-avoid.html#Ecosystem">Ecosistema</a>&rdquo; | &ldquo;<a
 href="words-to-avoid.html#ForFree">For free (gratuito)</a>&rdquo; |
 &ldquo;<a href="words-to-avoid.html#FreelyAvailable">Disponibile
@@ -369,9 +369,9 @@
 nell'escogitare soluzioni ingegnose</a> in genere, non necessariamente in
 ambito informatico. I programmatori nella vecchia comunità di software
 libero del <abbr title="Massachusetts Institute of Technology">MIT</abbr>
-degli anni Sessanta e Settanta si autdefinivano "hacker". Intorno al 1980, i
-giornalisti che scoprirono la comunità degli hacker pensarono per errore che
-il termine significasse &ldquo;chi viola la sicurezza&rdquo;.</p>
+degli anni Sessanta e Settanta si autodefinivano "hacker". Intorno al 1980,
+i giornalisti che scoprirono la comunità degli hacker pensarono per errore
+che il termine significasse &ldquo;chi viola la sicurezza&rdquo;.</p>
 
 <p>
 Non diffondete questo errore: chi viola la sicurezza è un "cracker".</p>
@@ -705,7 +705,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Ultimo aggiornamento:
 
-$Date: 2011/12/31 01:28:11 $
+$Date: 2011/12/31 17:26:19 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: po/categories.pl-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/categories.pl-en.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- po/categories.pl-en.html  15 Nov 2011 01:34:25 -0000   1.1
+++ po/categories.pl-en.html  31 Dec 2011 17:26:27 -0000   1.2
@@ -207,29 +207,29 @@
    Unix-like operating system, which is entirely free software, that
    we in the GNU Project have developed since 1984.</p>
 
-    <p>A Unix-like operating system consists of many programs. The GNU
-    system includes all the GNU software, as well as many other
-    packages such as the X Window System and TeX which are not GNU
-    software.</p>
+    <p>A Unix-like operating system consists of many programs. The
+    GNU system includes all of the <a href="#GNUsoftware">offical
+    GNU packages</a>. It also includes many other packages, such as
+    the X Window System and TeX, which are not GNU software.</p>
 
    <p>The first test release of the complete GNU system was in
    1996. This includes the GNU Hurd, our kernel, developed since
    1990. In 2001 the GNU system (including the GNU Hurd) began
    working fairly reliably, but the Hurd still lacks some
    important features, so it is not widely used. Meanwhile,
-    the <a href= "/gnu/linux-and-gnu.html">GNU/Linux system</a>,
+    the <a href="/gnu/linux-and-gnu.html">GNU/Linux system</a>,
    an offshoot of the GNU operating system which uses Linux as
    the kernel instead of the GNU Hurd, has been a great success
-    since the 90s.</p>
+    since the 90s. As this shows, the GNU system is not a single
+    static set of programs; users and distributors may select
+    different packages according to their needs and desires. The
+    result is still a variant of the GNU system.</p>
 
    <p>Since the purpose of GNU is to be free, every single
-    component in the GNU operating system has to be free
+    component in the GNU operating system is free
    software. They don't all have to be copylefted, however; any
    kind of free software is legally suitable to include if it
-    helps meet technical goals. And it isn't necessary for all the
-    components to be GNU software, individually. GNU can and does
-    include noncopylefted free software such as the X Window
-    System that were developed by other projects.</p>
+    helps meet technical goals.</p>
 
 <h3 id="GNUprograms">GNU programs</h3>
 
@@ -421,7 +421,7 @@
 <p>
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2011/11/15 01:34:25 $
+$Date: 2011/12/31 17:26:27 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: po/words-to-avoid.it-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/words-to-avoid.it-en.html,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- po/words-to-avoid.it-en.html    31 Dec 2011 01:28:17 -0000   1.3
+++ po/words-to-avoid.it-en.html    31 Dec 2011 17:26:27 -0000   1.4
@@ -723,7 +723,7 @@
 <p>
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2011/12/31 01:28:17 $
+$Date: 2011/12/31 17:26:27 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: po/words-to-avoid.it.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/words-to-avoid.it.po,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]