www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po categories.pl.po


From: Jan Owoc
Subject: www/philosophy/po categories.pl.po
Date: Sat, 31 Dec 2011 16:04:49 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    11/12/31 16:04:49

Modified files:
    philosophy/po : categories.pl.po 

Log message:
    updated to en by Marcin Wolak

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/categories.pl.po?cvsroot=www&r1=1.17&r2=1.18

Patches:
Index: categories.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/categories.pl.po,v
retrieving revision 1.17
retrieving revision 1.18
diff -u -b -r1.17 -r1.18
--- categories.pl.po  31 Dec 2011 01:28:17 -0000   1.17
+++ categories.pl.po  31 Dec 2011 16:04:42 -0000   1.18
@@ -9,13 +9,12 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: categories.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-12-30 20:25-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-02-03 16:54-0600\n"
-"Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
-"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-12-31 11:34+0200\n"
+"Last-Translator: Marcin Wolak <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Polish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2011-12-30 20:25-0500\n"
 "Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
@@ -486,16 +485,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-# | A Unix-like operating system consists of many programs. The GNU system
-# | includes all {+of+} the {+<a href=\"#GNUsoftware\">offical+} GNU
-# | [-software, as well as-] {+packages</a>. It also includes+} many other
-# | packages{+,+} such as the X Window System and TeX{+,+} which are not GNU
-# | software.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "A Unix-like operating system consists of many programs. The GNU system "
-#| "includes all the GNU software, as well as many other packages such as the "
-#| "X Window System and TeX which are not GNU software."
 msgid ""
 "A Unix-like operating system consists of many programs. The GNU system "
 "includes all of the <a href=\"#GNUsoftware\">offical GNU packages</a>. It "
@@ -503,31 +492,12 @@
 "which are not GNU software."
 msgstr ""
 "Uniksopodobny system operacyjny składa się z&nbsp;wielu programów. System "
-"GNU zawiera całość oprogramowania GNU, jak również wiele innych 
pakietów, "
-"jak System X Window i&nbsp;TeX, które nie są oprogramowaniem GNU."
+"GNU zawiera <a href=\"#GNUsoftware\">oficjalne pakiety GNU</a>, jak również 
"
+"wiele innych pakietów, jak System X Window i&nbsp;TeX, które nie są "
+"oprogramowaniem GNU."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-# | The first test release of the complete GNU system was in 1996. This
-# | includes the GNU Hurd, our kernel, developed since 1990. In 2001 the GNU
-# | system (including the GNU Hurd) began working fairly reliably, but the
-# | Hurd still lacks some important features, so it is not widely used. 
-# | Meanwhile, the <a href=[- -]\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux
-# | system</a>, an offshoot of the GNU operating system which uses Linux as
-# | the kernel instead of the GNU Hurd, has been a great success since the
-# | 90s. {+As this shows, the GNU system is not a single static set of
-# | programs; users and distributors may select different packages according
-# | to their needs and desires. The result is still a variant of the GNU
-# | system.+}
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The first test release of the complete GNU system was in 1996. This "
-#| "includes the GNU Hurd, our kernel, developed since 1990. In 2001 the GNU "
-#| "system (including the GNU Hurd) began working fairly reliably, but the "
-#| "Hurd still lacks some important features, so it is not widely used. "
-#| "Meanwhile, the <a href= \"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux system</a>, "
-#| "an offshoot of the GNU operating system which uses Linux as the kernel "
-#| "instead of the GNU Hurd, has been a great success since the 90s."
 msgid ""
 "The first test release of the complete GNU system was in 1996. This "
 "includes the GNU Hurd, our kernel, developed since 1990. In 2001 the GNU "
@@ -542,31 +512,18 @@
 msgstr ""
 "Pierwsze testowe wydanie pełnego systemu GNU miało miejsce w&nbsp;roku 
1996. "
 "Obejmowało ono GNU Hurd, czyli&nbsp;rozwijane przez nas od&nbsp;1990 roku "
-"jądro systemu. W&nbsp;roku 2001 system GNU (wraz z&nbsp;jądrem Hurd) zaczą
ł "
-"działać całkiem niezawodnie, jednak&nbsp;Hurdowi nadal brakuje kilku 
ważnych "
-"elementów, więc&nbsp;nie jest szeroko wykorzystywany. Tymczasem w&nbsp;"
-"latach 90. wielki sukces odniósł system <a href= \"/gnu/linux-and-gnu.html"
-"\">GNU/Linux</a>, odgałęzienie systemu GNU, które jako jądro wykorzystuje 
"
-"Linuksa zamiast GNU Hurd."
+"jądro systemu. W&nbsp;roku 2001 system GNU (wraz z&nbsp;jądrem GNU Hurd) "
+"zaczął działać całkiem niezawodnie, jednak&nbsp;Hurdowi nadal brakuje 
kilku "
+"ważnych elementów, więc&nbsp;nie jest szeroko wykorzystywany. Tymczasem "
+"w&nbsp;latach 90. wielki sukces odniósł <a href= \"/gnu/linux-and-gnu.html"
+"\">system GNU/Linux</a>, odgałęzienie systemu GNU, które jako jądro "
+"wykorzystuje Linuksa zamiast GNU Hurd. To pokazuje, że&nbsp;system GNU nie "
+"jest pojedynczym statycznym zestawem programów. Użytkownicy oraz&nbsp;"
+"dystrybutorzy mogą wybierać różne pakiety dostosowane do&nbsp;ich potrzeb 
"
+"i&nbsp;pragnień. Wynikiem tego jest wariant systemu GNU."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-# | Since the purpose of GNU is to be free, every single component in the GNU
-# | operating system [-has to be-] {+is+} free software. They don't all have
-# | to be copylefted, however; any kind of free software is legally suitable
-# | to include if it helps meet technical goals. [-And it isn't necessary for
-# | all the components to be GNU software, individually. GNU can and does
-# | include noncopylefted free software such as the X Window System that were
-# | developed by other projects.-]
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Since the purpose of GNU is to be free, every single component in the GNU "
-#| "operating system has to be free software. They don't all have to be "
-#| "copylefted, however; any kind of free software is legally suitable to "
-#| "include if it helps meet technical goals. And it isn't necessary for all "
-#| "the components to be GNU software, individually. GNU can and does "
-#| "include noncopylefted free software such as the X Window System that were "
-#| "developed by other projects."
 msgid ""
 "Since the purpose of GNU is to be free, every single component in the GNU "
 "operating system is free software. They don't all have to be copylefted, "
@@ -574,13 +531,10 @@
 "helps meet technical goals."
 msgstr ""
 "Ponieważ&nbsp;celem GNU jest wolność, każdy z&nbsp;poszczególnych 
składników "
-"systemu GNU musi być wolny. Nie wszystkie jednak&nbsp;muszą być objęte 
przez "
-"copyleft — z&nbsp;prawnego punktu widzenia każdy rodzaj wolnego "
-"oprogramowania, jeśli tylko przyczynia się do&nbsp;osiągnięcia 
technicznych "
-"celów, nadaje się do&nbsp;włączenia do&nbsp;systemu. Ponadto nie 
wszystkie "
-"składniki systemu GNU muszą być oprogramowaniem GNU. GNU może 
wykorzystywać, "
-"i&nbsp;wykorzystuje, wolne oprogramowanie nie objęte przez copyleft, które "
-"zostało stworzone w&nbsp;ramach innych projektów, np. System X Window."
+"systemu GNU jest wolnym oprogramowaniem. Nie wszystkie jednak&nbsp;muszą 
być "
+"objęte przez copyleft. Jednakże jakikolwiek rodzaj wolego oprogramowania "
+"jest prawnie odpowiedni do&nbsp;dołączania, jeżeli&nbsp;tylko pomaga "
+"osiągnąć techniczne założenia."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -1010,9 +964,9 @@
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgstr ""
-"Ten utwór jest dostępny na <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.";
-"org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl\">licencji Creative Commons Uznanie "
-"autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone</a>."
+"Ten utwór jest dostępny na&nbsp;<a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl\">licencji Creative "
+"Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]